You are on page 1of 4

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

PANDUAN MERUMUS / MENGULAS Nota : 1. Baca dan fahami petikan atau teks. 2. Gariskan pernyataan yang bernilai dalam petikan. 3. Jelmakan nilai berdasarkan pernyataan yang bergaris. 4. Bina ayat huraian berdasarkan nilai dan ayat huraian mestilah merujuk petikan atau berkaitan dengan petikan. 5. Hanya lima nilai dan lima huraian sahaja diambil untuk membuat rumusan atau ulasan. . !umusan atau ulasan yang baik haruslah menggunakan kata bantu dan penanda "acana.

Ulasan: #ita hendaklah$$$$$$$$$$$$$$%1$$$$$$$$$$$$$$&$$$$$$$$$$$$$$H1$$$$$$$$$$$$$$. Selain itu' kita mesti $$$$$$$$$$$$$$$$$%2$$$$$$$$$$$$$$$&$$$$$$$$$$$$$$$$H2$$$$$$$$$$$$$$$$. Seterusnya' kita harus $$$$$$$$$$$$$$%3 $$$$$$$$$$$$$$$$$%4 $$ $$$ $$ & $$$$$$$$ H3$$$$$$$$$$$$ . Di samping itu' kita patut

$$$$$$$$$&$$$$$$$$$$$$H4$$$$$$$$$$$$$$$. Justeru, kita "ajarlah

$$$$$$$$$$$$%5$$$$$$$$$$$$$$&$$$$$$$$$$$$$H5$$$$$$$$$$$$$$$ .

175

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

N = nilai H = huraian + = sendi nama: den an! dan! a ar! su"a#a! untu$% &ata 'antu: henda$lah! haruslah! mesti! "erlu! (a)ar! "atut Penanda (a*ana: selain itu! sehu'un an itu! seterusn#a! di sam"in demi$ian! oleh #an demi$ian% itu! )usteru! ma$a! den an

176

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

+aha ian , (2) markah* (Masa dicadangkan: 20 minit* Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu hendaklah tida$ le'ih dari"ada -. "atah "er$ataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

+minah sedang membaca buku sambil menunggu bas sek,lahnya. -iba.tiba' dia dihampiri ,leh se,rang pengemis. /engemis itu meminta "ang daripada +minah. +minah telah memberikan "ang syiling baki "ang sakunya kepada pengemis itu. /engemis itu mengucapkan terima kasih sebelum pergi. +pabila bas sek,lahnya tiba' +minah beratur sebelum menaiki bas. 0ia memberi peluang kepada murid. murid yang lebih kecil untuk menaiki bas dahulu. #etika berada di dalam bas' dia ternampak se,rang murid tahun dua membuang sampah melalui tingkap bas. 0ia telah menegur perbuatan budak itu dan memberitahunya baha"a perbuatan itu tidak "ajar dilakukan kerana b,leh meninggalkan berbagai.bagai kesan.

177

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

N/LA/ 1. mengisi masa lapang 2. baik hati 1 murah hati 3. menghargai pemberian 4. berdisiplin 5. menjaga kebersihan . prihatin 1 bertanggung ja"ab

A0A1 HURA/AN membaca buku ketika ada masa terluang1 membaca buku semasa menunggu bas untuk pulang. men,l,ng ,rang yang memerlukan bantuan 1 memberikan baki "ang kepada ,rang yang memerlukan mengucapkan terima kasih atas pemberian ,rang beratur sebelum menaiki bas membuang sampah ke dalam t,ng sampah 1 tidak membuang sampah di merata.rata tempat menegur perbuatan yang tidak "ajar

,ontoh Rumusan: #ita hendaklah men isi masa la"an dengan membaca buku ketika ada masa terluang. Selain itu' kita

haruslah murah hati dengan men,l,ng ,rang yang memerlukan bantuan. Seterusnya' kita perlu men har ai "em'erian ,rang dan mengucapkan terima kasih atas pemberian itu. Seterusnya' kita "ajarlah 'erdisi"lin dengan beratur sebelum menaiki bas. Akhir sekali' kita mestilah men)a a $e'ersihan dengan membuang sampah ke dalam t,ng sampah.

178