You are on page 1of 1

SAIYIDINA ABU HURAIRAH R.A.

PERAWI HADIS R )A*AT H DUP A&U HURA RAH Namanya : Abdul Rahman bin Sakhar al-Dusi al-Yamani Namanya sebelum Islam : Abdu Syams Dilahirkan : ! "ahun sebelum hi#rah $ Di Dus$ Yaman %emeluk Islam &ada "ahun ke ' ( hi#rah$ ke"ika Rasulullah berada di )haibar *a"ar belakan+ : Ya"im se#ak ke,il$ kemudian men#adi salah se-ran+ ahli Su..ah di %adinah . %enin++al dunia : &ada /! hi#rah$ ke"ika berusia (0 "ahun Di+elaran : Abu Hurairah -leh Rasulullah kerana beliau sangat sukakan kucing

AKHLAK A&U HURA RAH *AN# P"RLU D T"LADAN 1. TAAT KPD SURUHAN ALLAH & RASUL 2. C NTA AKAN L!U P"N#"TAHUAN

Berasal dari keluar+a miskin 1 "idak mem&unyai makanan$ namun beliau "idak &ernah memin"a-min"a. Beliau rela men+ika" &eru" kerana kela&aran. Se"elah &embukaan em&ayar Islam$ kehidu&an Abu Hurairah semakin senan+.Beliau memiliki har"a$ is"eri 1 anak-anak. Walau&un be+i"u$ kesun++uhannya menun"u" ilmu$ si.a" "a2aduk 1 ke"ekunan beribada" beliau "idak berubah. Beliau sen"iasa ber&uasa 1 ber3iamullail. Beliau &ernah di"u+askan -leh Rasulullah seba+ai &en#a+a +edun+ har"a 4aka" 1 beliau men#a+anya den+an &enuh amanah. $. SAN#AT KAS H & !"N#H%R!AT &U &APA

Walau&un hidu& miskin 1 "er&aksa beker#a diladan+ kurma un"uk menyara kehidu&anya $ namun keadaan "idak men+halan+nya un"uk munun"u" ilmu beliau ama" "ekun mem&ela#ari 1 men+ha.a4 al-5uran 1 hadis. Beliau sen"iasa mendam&in+i Rasulullah un"uk menimba ilmu dari&ada ba+inda.

'.

!"N#AS H & NATAN#

)e"ika Abu Hurairah memeluk Islam$ Ibunya masih kekal den+an a+ama asalnya 1 ibunya selalu mem&erke,ilkan Rasulullah. Beliau sedih a"as &erbua"an ibunya 1 menan+is. Beliau menemui Rasulullah memin"a mend-a ibunya menda&a" hidayah. Se"elah Rasulullah berd-a . Abu Hurairah &ulan+ ber"emu ibunya dan ama" +embira kerana ibunya "elah memeluk Islam.

Beliau suka bermain-main den+an seek-r anak ku,in+ yan+ dimasukkan ke dalam len+an ba#unya. Sehin++a Rasulullah men+elarnya Abu Hurairah 6 Bapa Kucing ( Beliau memelihara ku,in+ "ersebu" di a"as se&-h-n &-k-k &ada 2ak"u malam 1 memba2a keluar bersamanya &ada 2ak"u sian+. 6 Minatnya ini timbul setelah mendengar hadis Rasulullah mengenai seorang wanita yang dimasukkan ke Neraka kerana mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan )

SU!&AN#ANN*A DL! P"R )A*ATAN HAD S 7erkenal seba+ai se-ran+ sahaba" Rasulullah s.a.2. yan+ &alin+ banyak meri2aya"kan hadis iai"u sebanyak /8(9 hadis. Beliau "elah men+a#ar hadis ke&ada 0:: -ran+ murid Hadis yan+ diri2aya"kan -leh Abu Hurairah "er,a"a" di dalam kebanyakan ki"ab hadis se&er"i Sahih al-Bukhari $ Sahih %uslim. Sunan A"-7armi4i$ Sunan Ibn %a#ah 1 Sunan anNasai$ yan+ di#adikan ru#ukan hin++a kini.

+AKT%R K",A*AANN*A DL! P"R )A*ATAN HAD S o o o o o Beliau se-ran+ ahli Su..ah yan+ selalu berdam&in+an d+n Rasulullah 1 "idak sibuk d+n urusan &en"adbiran Ne+ara Ra#in men+hadiri ma#lis ilmu bersama &ara sahaba" )e"ekunannya menyebarkan hadis k&d -ran+ramai )eberka"an d-a Rasulullah a+ar Abu Hurairah mudah men+ha.a4 Beliau sem&a" hidu& lebih lama sele&as ke2a.a"an Rasulullah. iai"u selama 9( "ahun.