You are on page 1of 4

Donna Mae V.

Queja Grade VI

FOUR SEASONS

Donna Mae V. Queja Grade VI

Mga Iba't-Ibang Impluwensya ng mga Dayuhan

Hindu: Mga pamahiin | Sans ri! | "agsuo! ng !ur#an

TSINO: "aggami! ng porse$ana | "aggami! ng papu!o

| "an%i! a! $umpia

HAPON: "ag&aa$aga ng #i#e | "ag&aa$aga ng isda| Mga i#a'!&i#ang armas

Arabe: Re$ihi(ong Is$am | "amaha$aang Su$!ana!o | "aggami! ng a$endar(o

spany!l: )ris!(anismo | "ag#i#in(ag | *arinosa

Ameri"an!: Re$ihi(ong "ro!es!an!e | "agsasa$i!a ng Ing$es| +o!dog a! +am#urger