You are on page 1of 11

1

1.0

Pengenalan

BidangkemahiranberfikirinimerupakansatudaripadaelemenutamadalammatapelajaranKemahir anGenerik.Bidangkemahiranberfikirdirancanguntukmenghasilkanpelajar yang

dapatmenguasaikecekapandankeupayaanmindauntukberfikirsecarakritisdankreatif.Kemahiran berfikirdapatdirumuskansebagai menggunakanmindasamaadauntukmencarimaknadanpemahamanterhadapsesuatu, membuatpertimbangandankeputusanataumenyelesaikanmasalah Mohamed). (YahyaBuntat&Norhusna proses

Kemahiranberfikirkritisialahkebolehanuntukmenilaikemunasabahansesuatu danbersifat evaluative.Kemahiranberfikirkreatifialahkebolehanuntukmencernadanmenghasilkan

idea

idea

aslidanbersifatgeneratif.Idea baruterhasilmelaluiilhamataugabungan idea-idea yang ada (MajidKonting 2000).Pemikirankreatifdankritisdapatdiajarkandenganpelbagaistrategi yang memberikanpenekanankepadacarapenyampaian menggalakkanpelajarberfikirdanmenguasaikemahiransertaisipelajaran sedangdisampaikan. Olehitustrategipengajarandanpembelajaranakanmemberikantumpuankepadacarapenyampaian pemikirankreatifdankritis, aspekpenting yang perancanganuntukmengajarpemikirankreatifdankritisdanaspekguru di yang yang

perludipertimbangkandalampengajarandanpembelajaran

dalambilikdarjah.

2.0

RekaanAsaldanMasalah yang

Petamindamerupakansatukaedahmengingatdanmerupakanalatkemahiranberfikir

berkesan.Petamindaadalahalatuntukmembantumuridberfikirdanbelajar (Tee TzeKionget all). Petamindaadalahuntukmenjana idea

dalamoeprasipemikirankreatif.Petamindadihasilkanmengikutkefahamandanpembuatnyasendir ikeranapetamindaterhasilberdasarkankefahaman, caramengingat, dancaramengolah amattersendiridanbersifatindividu. Walaubagaimanapunpenggunaanpetamindaperludisesuaikanmengikutumurpelajar.Bagipelaja rdarjah 1 contohnya, para guru yang perlumenyediakansoalan yang yang yang

berbentukpetaminda.Melaluipetamindapelajar-pelajardapatdiberigambaran

jelasdanmerekaakanmudahmemahamisesuatupengajaran yang ingindisampaikanoleh guru mereka.

Walaubagaimanapun, tersendiri.BeberapaKelemahan

penggunaanpetamindajugamempunyaikelemahannya

yang yang

mungkindialamiolehmuriddalammenyusunpetamindaialahmemerlukanmasa yang cukup lama untukmenyusunpetamindasedangkanwaktu yang tersedia di yang guru-guru

kelasadalahsangatterbatasdansukarmenentukankonsep-konsep terdapatpadaisipengajaran perlulahbijakmerekasesuatukelainan yang di dipelajari.Olehitu, dalamkelas agar

murid-muridmemahamiisi-

isipengajaran yang ingindisampaikanoleh guru-guru mereka.

3.0

Rekaan Baharu (GabunganPetaMindadanKadPermainan)

Rekaanbaruinimerupakangabunganantarapetamindadankadpermainan.Petamindainiperludises uaikandengantahapdanumurpelajar.Bagipelajar-pelajar yang bolehmembacadanmenulis, guru-guru pula

murid-muridbolehlahdigalakkanmembuatpetamindasendiridan bolehmenyediakankadpermainansamaadakaddalambentukgambar, Guru-guru

perkataanataupunsimbol.

perlumenyediakankadpermainanuntuksetiapmuriddanmenyediakankertassoalan.Bagimuridmurid yang masihtidakbolehmembacadanmenulisdenganbaik,

muridtahunprasekolahatauTahun 1 misalnya, iamemerlukankomitmen yang tinggidaripada guru-guru dalammenyediakanalatkemahiranberfikiriaitupetamindadankadpermainan.

Guru-guru

perlumenyediakansoalandalambentukpetaminda di 6,

(lampiran contoh

1) 1,

danmenyediakankadpermainanberbentukgambaratauperkataan.Seperti petamindasesuaiuntukmuridTahun 4 hingga

guru-guru Malaysia. guru

akanmenyediakansoalanberbentukpengetahuaniaituSenaraiPerdanaMenteri Gambar-gambar yang disediakanoleh

perlulahdicampurantaraPerdanaMenteridenganbukanPerdanaMenteri.Hal iniadalahuntukmelihatsejauhmanamuridmempunyaipengetahuanmengenaiPerdanaMenteridar isegirupaataupunnama.

Begitujugadengan

di

contoh

2,

guru-guru

menyediakanpetamindadanmenyediakankadpermainanberbentukgambar.Sebelummurid-

muridmemulakanaktiviti guru-guru perlulahmenjelaskankepadapelajarapaitu mamalia agar muriddapatmembezakangambar-gambar yang disediakanantaramamaliadanreptilia.

Jikamuriddapatmembezakanmakamurid-muridmemahamiapa yang disampaikanoleh guru merekasemasa proses pengajarandanpembelajaran.Menurut Tony Buzan (2009),

kebanyakkanmurid-muridsukaakanbenda-bendaberwarnawarnidansukamelukis. Melukispetamindamerupakansatuaktiviti yang menyeronokkanbagimurid-

murid.Apabilamerekadibiasakandenganpetamindadayaingatanmerekasemakinbertambahbaik dankeberkesananpetamindadapatdipertingkatkandenganwarna, koddandimensiuntukmenambahelemen-elemenkreativitiitusendiri. gambar,

4.0

Masalah Yang Wujud yang yang

Gabunganantarapetamindadankadpermainaninitetapmempunyaimasalahnya tersendiri.Murid-murid

tidakmemahamiisipembelajarandantidakmempunyaipengetahuanakansukarmenguasaiaktiviti pembelajaraniniterutamabagimurid-murid yang masihtidaktahumembacadanmenulis. Di sini guru-guru perlulahmemainkanperanan agar murid-muriddapatmelakukanaktiviti guru di yang di di dalamkelas yang proses

dalamkelasdenganbaikdanlancar.Para kurangberminatuntukmenjalankanaktivitikreatif

dalambilikdarjahjugamenjadipuncaaktiviti-aktivitipembelajaran melibatkankemahiranberfikirtidakdapatberjalandenganbaiksemasa pengajarandanpembelajaran.

5.0

Kesimpulan (KBKK) yang yang

Kemahiranberfikirsecarakritisdankreatif

bijakdapatmenyediakangenerasimasakiniuntukmenghadapikehidupan

mencabardalamkeadaansemasa yang berteknologitinggidanberpelbagaibudaya.Olehitu guruguru digalakkanmengaplikasialat-alatkemahiranberfikir di dalambilikdarjahsemasa proses pengajarandanpembelajaran.

RUJUKAN Abd.MajidKonting. 2000. KaedahPenyelidikanPendidikan. Kuala Lumpur: DewanBahasa danPustaka.

Tee TzeKionget all. - . KepentinganPetaMindaSebagaiAlatBerfikirDalamMengambil Nota Kuliah.UniversitiPendidikan Sultan Idris. Tee TzeKionget all. - . PenilaianPetaMindaBuzanBerdasarkanRubrikAnalitik. UniversitiPendidikan Sultan Idris.

YahyaBuntat&Norhusna Mohamed.- .AplikasiPemikiranKreatif Dan KritisDalam Pengajaran Guru-Guru TeknikalBagi Mata PelajaranTeknikal Di Sekolah MenengahTeknik Di Negeri Johor.UniversitiTeknologi Malaysia: Fakulti Pendidikan
LAMPIRAN 1

KEMAHIRAN BERFIKIR BERMAIN SAMBIL BELAJARmenggunakanPETA MINDA DAN KAD PERMAINAN

CONTOH 1

SenaraiPerdana Menteri Malaysia

CONTOH KAD PERMAINAN MENGGUNAKAN GAMBAR

CONTOH KAD PERMAINAN MENGGUNAKAN NAMA (PERKATAAN)

CONTOH HASIL

10 LAMPIRAN 2

CONTOH 2

MAMALIA

CONTOH KAD PERMAINAN

11

HASIL

CONTOH PETA MINDA STRUKTUR BADAN MANUSIA