You are on page 1of 7

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MIDAH (2) PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (2) / 2013 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

(DST) TAHUN 3 NAMA:........................................... KELAS:........................................... ARAHAN: Jawab !"#a $a%a& ('0 "a()a*) SOALAN 1 Arahan : Labelkan gigi di bawah. MARKAH:.............

(B1D1E1)

(3 Ma()a*) SOALAN 2 Arahan: Kelaskan haiwan berikut mengikut cara haiwan membiak. (B1D2E3)

Ha+wa& "!%a*+()a& a&a)

Ha+wa& b!(,!%#(

(- MARKAH)

SOALAN 3 Arahan: Isikan tempat kosong dengan memilih perkataan di bawah (B2DT2E2) aaaaaDa(tar Keluar ,idak maklumat membuka Kata Laluan

merahsiakan

Da(tar )asuk

sendiri

1. Apakah yang harus Diana lakukan apabila dia mahu membuka akaun e mail! Diana harus melakukan """"""""""" keahlian akaun e mel dan menaip """"""""""" yang betul.

2. Adakah kita boleh melakukan akaun e mel orang lain! """""""""""""# kita hanya boleh membuka akaun e mel """"""""""" sendiri saha$a. %. Apakah yang harus Diana lakukan setelah dia selesai membaca e mel! Diana harus melakukan """""""""""" keahlian akaun e mel. &. 'agaimanakah kita memastikan orang lain tidak boleh melakukan Da(tar )asuk keahlian akaun e mel kita! Kita harus """"""""""" Kata Laluan keahlian akaun e mel! *. Apakah yang akan berlaku $ika kita tidak melakukan Da(tar Keluar keahlian akaun e mel! +rang lain boleh """""""""" dan mendapat """"""""""""" daripada akaun e mel kita. (. Ma()a*)

SOALAN / Arahan: -arnakan biru untuk ob$ek yang boleh menyerap air dan merah untuk ob$ek yang kalis air (B2D0E1)

&

(. Ma()a*) SOALAN 0 Arahan: -arnakan biru ob$ek yang boleh ditarik oleh magnet dan merah bagi ob$ek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. (B3D'E1)

.ensel

'erus

/unting

0urat Khabar

Klip Kertas

0kirt

1arum

.emutar 0kru

'erus /igi

(-Ma()a*) SOALAN ' Arahan: Label kandungan kandungan tanah kebun berikut.

Ta&a* )!b#&

(0 Ma()a*)

SOALAN 1 Arahan: Kelaskan ob$ek yang mengandungi magnet dan tidak bermagnet. Kotak kasut Dompet 3ermin mata .elekat peti se$uk 'ermagnet 1. 2. %. &. 1. 2. %. &. Kotak pensel .emadam /unting kerusi ,idak bermagnet

(B/D2E3)

(. Ma()a*)

SOALAN . (B/D3E1) Arahan: 0usunkan ob$ek ob$ek di bawah mengikut urutan keupayaan menyerap air dari paling menyerap air kepada paling kurang. 0pan 0urat khabar /elang getah

0apu tangan

,uala

Kertas

(' Ma()a*) SOALAN A(a*a&: L!&2)a3)a& 4a5#a% 5+ bawa*


Ha+wa&

(B/D0E3)

6+(+78+(+ Tab+a, Ma)a& (Karnivor/Omnivor /Herbivor) J!&+ G+2+ (Gigi Kacip / Gigi Taring / Gigi Geraham) Hab+,a, (5a(a,/5a(a, 5a& a+(/ a+()

(- Ma()a*)
D+ !5+a)a& $%!*9 :::::::::::. M. Sa%!*#55+& B. A*"a5 G#(# #b4!) Sa+&

D+ !"a) $%!*9
4 :::::::::.. P&. N$(a+&+ B,. Ka"a(#5+& K!,#a Pa&+,+a Sa+&

D+ a*)a& $%!*9 :::::::::::.. P&. H4* ;aw<a* B,. A*"a5 G#(# B! a( SKTM (2)