Z Wiary wyklêci przez Koœcióù Rzymskokatolicki byli zatem i s¹ m.in.

œmiertelni wrogowie Religii jako takiej, wolnomularze czynni, ¿ydomasoni i komuniœci tacy jak: Lenin, Trocki, Dzier¿yñski oraz ojciec braci Kaczyñskich, tak samo jak trzej pierwsi zùoczyñcy ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego Edmund (Mundek), pochodz¹cy z ukraiñskiego ¿ydostwa bezbo¿nego. Kaczyñski byù wykùadowc¹ marksizmu-leninizmu, oficerem polityczno-oœwiatowym (politrukiem) na froncie wojny antypolskiej i antykoœcielnej po 1945 r., który faùszywe teorie Engelsa o pochodzeniu i roli rodziny zrealizowaù praktycznie porzucaj¹c osobiœcie, dla mùodszej ¿ydówki, matkê z dwojgiem dzieci na rêku. Jeden z jego odrzuconych synów, Lech Kaczyñski za namow¹ drugiego, Jarosùawa przekabaciù po latach b¿ydko, jako uczestnik antypolskiej zmowy w Magdalence i za to Prezydent RP, zamordowanych przez komunistów, ostatnich, wiernych ¿oùnierzy Wojska Polskiego ustawowo, pogardliwie i ob¿ydliwie w "¿oùnierzy wyklêtych". Niech go za to ¿ydowskiego pochodzenia Dziwisz, jawny wspóùpracownik ojca Hejmo we Watykanie, wyprowadzi z Wawelu z Maù¿onk¹ (niechaj dokona kardynaù ekspulsji prochów)
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

Stefan Kosiewski 240 osób ma Ciê w krêgach Krêgi rozszerzone - 11:06

es

M ag

"Wyklêty powstañ ludu Ziemi..." œpiewaj¹ Miêdzynarodówkê w ró¿nych jêzykach na caùym œwiecie komunistyczni ateiœci, którzy w Zwi¹zku Sowieckim, zaraz po przewrocie rz¹dowym 1917 r., zrealizowanym za zgod¹ obalanego przez nich premiera Kiereñskiego, ¿yda i masona, zaùo¿yli Zwi¹zek Bezbo¿ników w celu zlikwidowania religii pod ka¿d¹ postaci¹.

az i

n
Buy RoboPDF

SO

W

Napsal sowa (») dnes v 12:22 v kategorii Stefan Kosiewski, pøeèteno: 5×

A

Wyklety Prezydent RP FO307 Miedzynarodowka Kryptosyjonistyczna 20140218 Stefan Kosiewski ZECh

NSZ o ¿oùnierzach wyklêtych - Nasz Dziennik Faùszywi Polacy, którzy podszywaj¹ siê pod miano ¿oùnierzy Narodowych Siù Zbrojnych (kierownictwo sprawcze: Zawisza, pochodzenia ¿ydowskiego poseù po Magdalence, wyrazili ostatnio poparcie dla utrzymania obraêliwej dla Polaków i Katolików nazwy, przyùatanej zùoœliwie po raz pierwszy w 1993 r. przez braci Kaczyñskich: £upaszcze, Mùotowi, Zaporze i wielu jeszcze tysi¹com wyrzuconych przez kryptosyjonistów (ukrytych ¿ydów) z ksi¹¿ek do nauczania historii i z pamiêci ludzkiej, prawdziwych i wielkich Bohaterów naszego, Polskiego Narodu. Etnicznie ¿ydowski Episkopat Polski nie zamierza oczywiœcie zadoœãuczyniã za popeùniony przez siebie grzech przyzwolenia. Nie bêdzie ¿ydobiskup Budzik, czy Michalik wyklinaù z wiary rzymskokatolickiej redaktorów Naszego Dziennika - nale¿¹cego do Imperium ¿ydopolityka Rydzyka - za to tylko, ¿e nie podejmuj¹c tematów istotnych dla przetrwania okresu zagùady, wyniszczania w XXI wieku Narodu Polskiego, gadzinówka ta zajmuje siê promowaniem antypolskiej propagandy Zawiszy, który robi za Goebbelsa, udaje po¿ydecznego idiotê przedstawiaj¹c siê jako rycerz, czarny. Przypomina natomiast o £upaszce wyszukiwarka internetowa: (...)Akcje przeciwko systemowi komunistycznemu na Pomorzu zaczêùy siê w kwietniu 1946. W poùowie sierpnia 1946 r. mjr. Szendzielarz, maj¹c na wzglêdzie coraz silniejsze nasycenie terenu siùami komunistycznymi, podj¹ù decyzjê przejœcia w rejon Biaùegostoku w celu poù¹czenia siê z 6-t¹ Brygad¹. Udaùo mu siê to dopiero w poùowie paêdziernika i tylko z siùami szwadronu „Lufy". Pozostaùe dwa szwadrony pozostaùy na miejscu i rozformowaùy siê w poùowie listopada 1946 r.

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i

Wyklinaã i przeklinaã Polaków mog¹ chyba tylko wrogowie Narodu Polskiego. Jawni oraz ukryci kryptosyjoniœci. Adiutantem zdradzonego i zamordowanego przez ¿ydokomunê Zygmunta Szendzielarza "£upaszki", jednego z ostatnich ¿oùnierzy Wojska Polskiego byù ¿ydowskiego pochodzenia Leon Lech Beynar, którego komuniœci w mundurach, prokuratorzy tacy jak brat Adama Michnika Stefan zaoszczêdzili, a¿eby Gomuùka mógù Beynara (o nazwisku zmienionym na Jasienica) wyznaczaã w 1968 r., obok Adama Michnika, na swojego, rzekomego przeciwnika politycznego w PRL-u "ciemniaków", który Jarosùaw Kaczyñski nazwaù po imieniu systemem dla hoùoty.

n

SO

Buy RoboPDF

W

A

i niech zarz¹dzi pochowanie Kaczyñskich zgodnie z ostatni¹ wol¹ Jana Pawùa II: równo z ziemi¹, po ¿ydowsku.

Bohaterowie tamtych dni byli mùodymi ludêmi, wychowani w patriotycznych rodzinach. Nie wahali siê rzuciã swego ¿ycia na stos - jak czynili to ich dziadowie i ojcowie. Ramiê w ramiê walczyli z okupantami niemieckimi i sowieckimi. Po wojnie od nowa chwycili za broñ, by stawiã czoùa sowieckiemu okupantowi. Walcz¹c z NKWD i UB ginêli w lasach lub z wycieñczenia w ubeckich katowniach. A ich ciaùa wdeptywano w ziemiê, rzucano krukom na po¿arcie. Wielu z nich do dziœ nie ma godnego pochówku, nawet wspomnieñ. Historiografia tamtych dni, tamtych wydarzeñ praktycznie nie istnieje, wymazano ich z kart podrêczników historii, ich pamiêã ¿yùa jedynie we wspomnieniach tych którzy prze¿yli. Komunistyczna propaganda nazywaùa ich zdrajcami Ojczyzny, zaplutymi karùami reakcji, wyrzutkami spoùeczeñstwa (...). https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/Tu4AeV21Cwp Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski https://shoudio.com/user/sowa/status/11392 https://www.evernote.com/shard/s223/sh/63ef0ba1-bf57-4f95-ad9c8ff916a9b0e1/3f4cec2ae55757ec4c4acb99ac180dc7 http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Wyklety-Prezydent-RP-FO307Miedzynarodowka-Kryptosyjonistyczna-20140218-Stefan-Kosiewski-ZECh
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

Znany historyk Paweù Jasienica [prawdziwe nazwisko: Leon Lech Beynar], w czasie II wojny œwiatowej oficer Armii Krajowej, od jesieni 1944 po dezercji z LWP byù ¿oùnierzem 5 Wileñskiej Brygady AK a przez pewien czas adiutantem samego dowódcy mjr. Zygmunta Szendzielarza "£upaszki". Ranny w lipcu 1945 r. opuœciù brygadê i unikn¹ù losu wiêkszoœci jej oficerów skazanych na karê œmierci.

ch

es

Najprawdopodobniej w grudniu mjr. Szendzielarz otrzymaù od ministra BP Stanisùawa Radkiewicza list, w którym ten nakùaniaù "£upaszkê" do rozwi¹zania oddziaùów. W zamian obiecywaù mo¿liwoœã swobodnego opuszczenia Polski. Urz¹d Bezpieczeñstwa ponawiaù próby kontaktu te¿ w marcu i kwietniu 1947. Do czerwca 1948 UB rozpracowaù i rozbiù Okrêg Wileñski AK a 30 czerwca 1948 w Osielcu pod Zakopanem zostaù aresztowany sam mjr. Szendzielarz. Natychmiast po aresztowaniu "£upaszki" zostaù on przewieziony do Warszawy i osadzony w wiêzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. Przebywaù tam do 8 lutego 1951 [w sumie 2,5 roku]. 23 paêdziernika 1950 rozpocz¹ù siê proces b. czùonków Wileñskiego Okrêgu AK, w którym oskar¿eni zostali: - ppùk. Antoni Olechnowicz, kpt. Henryk Borowski ps. "Trzmiel", mjr. Zygmunt Szendzielarz, ppor. Lucjan Minkiewicz ps. "Wiktor", Lidia Lwow ps. "Lala", Wanda Minkiewicz ps. "Danka". Wszyscy, oprócz kobiet, zostali skazani 2 listopada 1950 przez sêdziego Mieczysùawa Widaja na wielokrotn¹ karê œmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 w wiêzieniu na Mokotowie. Podczas caùej swojej dziaùalnoœci oddziaùy 5-tej Wileñskiej Brygady AK wykonaùy ponad 230 akcji, z tego wiêkszoœã na terytorium Borów Tucholskich. Na terytorium województwa gdañskiego w 1946 zlikwidowaùy 39 osób, w tym 18 funkcjonariuszy bezpieki. Pozostali to konfidenci UB, milicjanci oraz ¿oùnierze, którzy polegli w walkach z poszczególnymi szwadronami. Akcje te niemal sparali¿owaùy komunistyczn¹ wùadzê na tych terenach, mimo jej blisko 100krotnej przewagi liczebnej.

M ag

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

A