Coperta de Costel NiţuleScu

(c) FELIX BUFFIERE LES MYTHES D'HOMERE ET LA PENSfiE GRECQUE, Paris, „Les^Belles Lettres , !"#$%
Toate drepturile asupra acestei versiuni Blnt rezervate Editurii UNIVERS

FELIX BUFFIERE

&I'URILE LUI ()&ER *I +,N-IRE. +RE.C/
'raducere

d & J.
BU)'* \ X lC C &/, n FILI.L . B2 BLI)IE 3 C

SESCU

01

L U

4 O 53 2
7ii

Bucure5ti 6 !"78

Editura UNI9ERS

*536818V
PREF.:/

?
Lector 1 R.-U S.N-ULESCU 'e;<oredactor 1 9IC')R &.*E= Bu< de tipa ! "S#X$#%&S'# C(li de tipa ! )",* 'iparul e>ecutat su? co@a<da <r, AB8 la C<trepri<derea PoliDraEicF „!G -ece@?rie !"!7 , str% +riDore .le>a<drescu <r% 7"2"8 Bucure5ti, Repu?lica SocialistF Ro@H<ia Ii

CC<d C< secolul 9II C%e%<% tira<ul ate<ia< Pisistrate a dispus pu?licarea pri@ei ediţii oEiciale a poe@elor ;o@erice, el <u a EFcut decCt sF co<sEi<ţeascF editorial o tradiţie de @ai @ulte secole% C< ce ti@p 5i u<de s2a <Fscut leDe<darul poet este u< @ister1 5apte ora5e a<tice C5i disputau ci<stea de a Ei Eost locul lui de <a5tere, pri<tre care S@ir<a, u<de s2au pFstrat ur@ele u<ui cult ;o@eric, 5i C;ios, u<de e>ista o Ea@ilie a ;o<uriJilor% .<ticii <u erau C< acord <ici asupra epocii C< care Ka Ei trFit1 pe<tru u<ii el a Eost co<te@pora<ul rFJ?oiului troia< 5i, C< eo<seci<ţF, a descris C< calitate de @artor ocular asediul cetFţii lui Pria@ (a<ul !!7A C%e%<% co<Eor@ tradiţiei)3 Eratoste<e credea cF s2a <Fscut o sutF de a<i dupF rFJ?oi, .ristotel Ei>a e>iste<ţa poetului la u< secol 5i Lu@Ftate dupF cFderea 'roiei, (erodot Cl socotea pe (o@er u< co<te@pora< al lui (esiod (secolul 9II C%e%<%), cu care se Ka Ei C<Eru<tat C<tr2u< co<curs poetic% .stFJi opi<iile co<KerD spre co<cluJia cF (o@er a trFit C< secolul IX1 <u el ar Ei i<Ke<tat @ateria celor douF epopei, ci 5i2ar Ei pusMdoar a@pre<ta De<iului asupra u<ui @aterial epic deLa e>iste<t% &ultF Kre@e cercetFtorii au creJut cF leDe<dele reEeritoare la rFJ?oiul troia< 5i poe@ele ;o@erice au circulat ti@p de cCteKa secole pe cale oralF, C<trucCt C< Kre@ea ;o@ericF scrisul era <ecu<oscut (cele cCteKa Kersuri u<de apare Ker?ul „a scrie au Eost co<siderate Eie i<terpolFri, Eie s2a dat cuKC<tului alt se<s)% Spectaculoasa desciErare a scrierii creta<e (li<iarul B) de cFtre 9e<tris 5i C;adNicO a spul?erat deEi<itiK arDu@e<tul pri<cipal al acestei teorii% Nici asupra Eaptului dacF $liada 5i Odi+eea sC<t opera u<ui si<Dur autor, e>eDeţii a<tici 5i @oder<i <u sC<t de acord1 C< epocF ale>a<dri<F a5a <u@iţii ,( i-(nte+ (despFrţitorii) cFutau co<tradicţii C<tre $liada 5i Odi+eea pe<tru a de@o<stra Eaptul cF Eiecare di<tre ele 5i2a aKut propriul ei autor% E>a@i<area di< aceastF perspectiKF a poe@elor a Eost reluatF C< !8"#, cC<d Friedric; .uDust PolE a pu?licat P (le.(/ena ad H(/e 0/, u<de C< ?aJa aceluia5i tip de a<aliJF a descoperit co<tradicţii <ii <u@ai C<tre cele douF epopei, ci 5i C< i<teriorul EiecFreia, astEel C<eCt, dupF opi<ia sa, C@pFrtF5itF deQ@ulţi e>eDeţi pC<F C< Jilele <oastre, $liada 5i Odi+eea au aKut @ai @ulţi autori1 u< <u@Fr <epreciJat de poe@e Kor Ei Eost co<topite C< Kre@ea lui Pisistrate de cFtre spirite @i<ore% Ceea ce citi@ astFJi su? <u@ele lui (o@er ar Ei <u@ai opera u<or i<a?ili co@pilatoriI -ar, c;iar 5i C< .<tic;itate Se<eca iro<iJa ase@e<ea cercetFri pe care le co<sidera a <u aKea <ici u< se<s1 „asta a Eost ?oala Drecilor sF studieJe cCţi KCsla5i a aKut Ulise, dacF $liada a Eost scrisF C<ai<tea Odi+eei, apoi dacF ele sC<t opera aceluia5i autor 1De 2 e3itate 3itae4 ! „5i , co<c;ide EilosoEul, „pri< ase@e<ea co<sideraţii o@ul <u se aratF a Ei @ai C<ţelept, ci doar @ai peda<t % )ricu@ ar Ei, cercetarea di< aceastF perspectiKF a u<or opere ca Eneida, Di3ina C(/edie, 5a0+t etc% au Jdru<ci<at serios credi<ţa C< Kaloarea arDu@e<tului co<tradicţiilor pe<tru de@o<strarea e>iste<ţei @ai @ultor autori ai poe@elor, ca sF <u @ai Kor?i@ despre Eaptul cF @ulte di< co<tradicţiile i<Kocate <u e>istF C< realitate (KeJi St0di0l int (d06ti3 la reeditarea traducerii Odi+eii lui &ur<u, ed% U<iKers, !"8")% -ar, i<diEere<t de ti@pul cC<d a trFit, i<diEere<t de Eaptul dacF el este autorul u<ic al celor douF epopei, i<diEere<t de Eaptul dacF el 5i2a scris sau doar 5i2a recitat poe@ele, cu (o@er s2au ide<tiEicat Drecii tuturor epocilor% „.cest o@ a EFcut educaţia +reciei e>cla@F pe drept cuKC<t Plato<% C<treaDa e>iste<ţF a Drecului C< .<tic;itate poartF pecete ;o@ericF1 iatF cu@ caracteriJeaJF acest Eapt (eraclit retorul1 „-e la KCrsta cea @ai EraDedF suEletul <aiK al copilului care25i Eace pri@ii a<i de 5coalF este ;rF<it cu (o@er% Cre5te@, dar (o@er e @ereu alFturi de <oi% Nu2l pute@ lFsa di< @C<F EFrF sF <u <e reKi<F i@ediat setea de a2l relua% S2ar putea spu<e c;iar cF lectura lui <u C<ceteaJF decCt odatF cu Kiaţa % (o@er este si@?olul solidaritFţii ele<ice% Faptele cC<tate de el sC<t leDate de pri@a acţiu<e purtatF C< co@u< de Dreci, rFJ?oiul troia<, iar autorul $liadei 5i al Odi+eii a Eost adoptat ca poet „<aţio<al de cFtre toate cetFţile Eladei% (o@er este u<ul di< Eactorii de u<itate ai rasei ele<ice% I<capa?ili de a se u<i politic di< @otiKe care, C< ciuda <u@eroaselor ipoteJe Eor@ulate de2a lu<Dul Keacurilor, au rF@as EFrF o e>plicaţie pere@ptorie pC<F acu@a, Drecii a<tici s2au recu<oscut solidari C<tru $liada 5i Odi+eea# )rici<e propoKFduia ideea EederaliJFrii Eladei, i<Koca asediul 'roiei 5i poe@ale ;o@erice% Isocrates, teoretiJC<d <ecesitatea rFJ?oiului a<tipersa<, Cl LustiEica pri< Eaptul cF <u@ai lupta C< co@u< poate ci@e<ta leDFturile C<tre polisuri 5i aduce ca arDu@e<t istoric C< spriLi<ul teJei sale precede<tul troia<% C;iar 5i leDiti@itatea co<ducerii era susţi<utF cu arDu@e<te de ordi< ;o@eric1 +elo< di< SiracuJa, dupF spusele lui (erodot, accepta sF tri@itF o ar@atF C< +recia pe<tru a aLuta Sparta 5i .te<a C< ti@pul celui de al doilea rFJ?oi @edic, cu co<diţia i<Kestirii sale C< Eu<cţia de co@a<da<t supre@ al trupelor Drece5ti, co<diţie respi<sF de sparta<i cateDoric, cFci, aEir@au ei, .Da@e@<o< s2ar rFsuci C< @or@C<t aEC<d cF +elo<, 5i <u u< sparta<, co<duce rFJ?oiul% U< rFspu<s si@ilar pri@e5te +elo< 5i di< partea ate<ie<ilor, atu<ci cC<d re<u<ţF la co@a<da supre@F, selicitC<d pe<tru si<e doar co<ducerea operaţiilor <aKale ((erodot, 8, !#76!$!)% CC<d .le>a<dru &acedo< a de?arcat C< .sia &icF el s2a dus C< peleri<aL la 'roia, la @or@C<tul lui .;ile, u<de a adus LertEe (Plutar;, 7ia8a l0i Ale9and 04 5i Cl Eericea pe eroul de la 'roia pe<tru Eaptul cF l2a aKut pe (o@er drept crai<ic al KiteLiei sale, cFci C< a?se<ţa u<ui poet de De<iu 5i cele @ai strFlucite Kictorii cad C< uitare (Cicero, P ( A ,ia p(eta4# E>e@plele ar putea Ei C<@ulţite1 co<Elicte ireducti?ile C<tre cetFţi, cioc<iri de i<terese, a<taDo<is@e politice, do@i<F istoria +reciei a<tice3 Elada dF i@presia u<ui u<iKers aElat C< per@a<e<tF e>ploJie u<de (o@er co<stituie pri<cipala EorţF de coeJiu<e C<tr2o lu@e do@i<atF de Eactorii disoluţiei% Literatura a<ticF se ;rF<e5te di< su?sta<ţa ;o@ericF% Poeţii traDici e>ploateaJF leDe<dele ciclului troia< (Esc;il C< O e+tia, So2Eocle C< Aia9, Euripide C< T (ienele, He60:a, Elena etc, pe<tru a da <u@ai cCteKa e>e@ple), poeţii lirici preiau i@aDi<i, EilosoEii co@e<teaJF @iturile celor douF epopei, istoricii le Eolosesc ca iJKor, oratorii i<KocF C< discursuri t(p(i ;o@erici% Ro@a<ii Cl cultiKF pe diKi<ul poet datoritF i@e<suluiMprestiDiu de care se ?ucura (lui

E<<ius i2a apFrut C< Kis (o@er C<de@<C<du2l sF scrie epopeea Annale+4, dar 5i datoritF Eaptului cF ei se co<siderau desce<de<ţii troie<ilor C<2ErC<ţi de Drecii co<du5i de .Da@e@<o<R5i pe<tru cF a e>istat 5i tradiţia u<ei asce<de<ţe Drece5ti a ro@a<ilor, cFci, co<Eor@ celor tra<s@ise de u<ii istorici, Ro@a ar Ei Eost C<te@eiatF de u< copil al lui Ulise, Ro@os% .ctul de <a5tere al literaturii ro@a<e este traducerea Odi+eii C< li@?a lati<F de cFtre LiKius .<dro<icus% Literatura DreacF C5i Eace apariţia e9 a: 0pt( cu o capodoperF3 (o@er rF@C<e de2a lu<Dul Keacurilor poetul pri< e>cele<ţF, si@?olul Eorţei de creaţie spiritualF% )are (o@er co<stituie actul de <a5tere doar al culturii Drece5tiS FilosoEul Der@a< Ed@u<d (usserl susţi<e ur@Ftoarele1 „Europa spiritualF are u< loc de <a5tere% Pri< aceasta <u C<ţeleD u< loc DeoDraEic C<tr2o ţarF, de5i 5i acest lucru ar Ei adeKFrat, ci u< loc de <a5tere spiritual C<tr2o <aţiu<e, ?a c;iar la diEeriţi oa@e<i sau Drupuri

9I 9II
de oa@e<i ai acestei <aţiu<i% Este Kor?a de <aţiu<ea Kec;ilor Dreci C< secolul 9II 5i 9I C%e%<% C< aceasta se desFKCr5e5te u< raport cu totul <ou al i<diKiJilor EaţF de lu@ea C<co<LurFtoare 5i, ca o co<seci<ţF a acestuia, iJ?uc<e5te u< <ou Eel de structurF spiritualF care se deJKoltF repede C<tr2o <ouF @odalitate de culturF3 Drecii au <u@it2o EilosoEie% C< iJ?uc<irea EilosoEiei C< acest se<s C< care, deci, sC<t cupri<se toate 5tii<ţele, KFd eu, oricCt de parado>alF ar putea sF parF aceastF aEir@aţie, Ee<o@e<ul i<iţial 1d(+ U p,;n(/en4 al Europei spirituale (Ed@u<d (usserl C i-a <tiin8ei e0 (pene <i fen(/en(l(.ia t an+6endental;4# FilosoEia la care se reEerea (usserl a apFrut pe coasta KesticF a .siei &ici, <u@itF C< .<tic;itate Io<ia, 5i de aceea DC<di2torul Der@a< preEerF sF Ei>eJe locul de <a5tere al Europei spirituale C< cadrul u<ei <aţiu<i, 5i a<u@e C< cadrul <aţiu<ii eli<e, decCt C<tr2o reDiu<e DeoDraEicF% C< Io<ia, C< secolul 9II C%e%<%, s2a <Fscut o <ouF KiJiu<e asupra lu@ii 6 C<cercarea de e>plicare pe cale raţio<alF a Ee<o@e<elor priKite C< i<terdepe<de<ţa lor 6 caracteristicF pe<tru spiritul europea<% -acF C@pi<De@ @ai departe a<aliJa C< ti@p, C<locui<d ter@e<uţ de EilosoEie cu cel de @e<talitate, Ko@ co<stata cF C<se5i poe@ele ;o@erice co<stituie o reKoluţie C< istoria DC<dirii, cFci, a5a cu@ s2a e>pri@at u< e>eDet ro@H<1 „.stEel apare (o@er Ia praDul de i<trare al ciKiliJaţiei ele<iceI Si@?ol de Eericit auDur, el este cea di<tCi @are perso<alitate a o@e<irii care C<cli<F C< EaKoarea u@a<is@ului cu@pF<a di<tre diKi< 5i u@a< (CeJar Papacostea, E3(l08ia .=ndi ii la . e6i4# La (o@er eroii sC<t C< ce<trul perspectiKei% C;iar dacF desti<ul oa@e<ilor este Kred<ic de plC<s, cFci ei au de prea @ulte ori se<ti@e<tul de a Ei si@ple @ario<ete acţio<ate de Jei sau de &oira (desti<) aElatF deasupra Jeilor 6 de5i ei sC<t C<Jestraţi cu li?erul ar?itru 6, c;iar dacF e>iste<ţa suEletelor dupF @oarte este departe de a Ei de i<Kidiat, eroul ;o@eric se co<Eru<tF C< per@a<e<ţF cu Eorţele C<co<LurFtoare, C5i KeriEicF EFrF C<cetare Kirtuţile 5i dispare di< sce<F C< @o@e<tul C< care a ati<s li@ita pe care perso<al <u o @ai poate depF5i% Si@pla supraKieţuire ?ioloDicF Ci repuD<F1 .;ile pus C< Eaţa alter<atiKei de a pFrFsi rFJ?oiul troia< pe<tru a trFi Kre@e C<delu<DatF C< a<o<i@at sau de a rF@C<e C< Kiitoarea rFJ?oiului acoperit de Dlorie, dar desti<at @orţii pe cC@pul de luptF C< pli<F ti<ereţe, aleDe a doua Karia<tF, cFci lipsa de acţiu<e este ec;iKale<tF cu @oartea% Iar (ector, C< clipa co<Eru<tFrii Ei<ale cu .;ile, cC<d realiJeaJF cF soarta lui este pecetluitF de Jei, <u dF C<apoi, ci

9III
,5i pFstreaJF de@<itatea C<tr2o C<cercare disperatF de a reu5i i@posi?ilul, de a ErC<De ;otFrCrea <e@uritorilor1 „(ai, dar C<calţe sF <u @or ca o@ul @i5el 5i <etre?<ic, sF iJ?C<desc ceKa @are, s2aLu<DF de po@i<a lu@ii % (traducere +% &URNU) Nu e>iste<ţa C< si<e, ci Kaloarea deJKoltatF C< cursul e>iste<ţei are u< se<s3 eroul se aElF C<tr2o Ke5<icF C<cle5tare Eie cu alţi eroi, Eie cu @o<5tri @itoloDici (ciclopul), Eie cu ele@e<tele deJlF<ţuite ale <aturii% Puterea EiJicF si<DurF <u este suEicie<tF1 eroul tre?uie sF Eie C<Jestrat cu C<ţelepciu<e pe<tru a <u tra<sDresa leDile cos@osului 5i cu EorţF @oralF pe<tru a25i @e<ţi<e <ea?FtutF calea C< ciuda pri@eLdiilor 5i a seducţiilor care2l pC<desc la tot pasul3 el tre?uie sF Eie ase@e<ea lui )diseu (Ulise) al cFrui ţel supre@ rF@C<e reKe<irea C< Itaca 5i care pe<tru a25i ati<De ţelul re<u<ţF 5i la <e@urirea pro@isF do Jeiţa Circe% Ulise repreJi<tF eroul ideal C< KiJiu<ea ;o@ericF, deoarece pe lC<DF Kirtuţile rFJ?oi<ice el este 5i „potriKa lui Teus la @i<te % +;ilDa@e5, eroul epopeii @esopota@ie<e, trece 5i el pri< tot Eelul de aKe<turi, dar se<sul acţiu<ii sale este sF do?C<deascF iar?a <e@uririi, C< ti@p ce )diseu strF?ate @Fri 5i pF@C<turi pe<tru a reKe<i C< Itaca 5i di< pasiu<ea cu<oa5terii% FaţF de literatura )rie<tului a<tic @eta@orEoJa este totalF1 eroul C<Jestrat superior se descFtu5eaJF de la<ţurile EatalitFţii, C5i supu<e KeriEicFrii per@e<e<t pote<tele 5i c;iar C<cearcF i@posi?ilul, atu<ci cC<d C5i dF sea@a cF soarta lui a Eost ;otFrCtF% La (o@er C<tCl<i@ pe<tru pri@a datF C< istoria culturii o @e<talitate europea<F% .5a se e>plicF prestiDiul de care se ?ucurF pC<F C< Jilele <oastre% Si@plul Eapt cF (o@er este C<te@eietorul literaturii Drece5ti <u este o e>plicaţie suEicie<tF pe<tru aceastF supraKieţuire C< pli<F Dlorie peste ti@puri% Epopeea ro@a<F a Eost creaţia poeţilor NaeKius 5i E<<ius, dar, C< ciuda re<u@elui e>traordi<ar de care s2au ?ucurat lu<DF Kre@e C< lu@ea ro@a<F, di< opera lor au aLu<s pC<F la <oi doar EraD@e<te, cFci C< ti@pul do@<iei lui .uDustus a apFrut Eneida lui 9erDilius care i2a pus C< u@?rF% Epocile ulterioare Drece5ti <u i2au adus lui (o@er <ici u< preLudiciu, cu toate cF literatura DreacF a produs de2a lu<Dul Keacurilor suEicie<t de @ulte capodopere% (eraclit retorul co<stata cu@ C<treaDa e>iste<ţF a Drecilor era deter@i<atF de (o@er% Fai@a lui tra<sce<de epoci 5i cure<te literare3 doar EKul &ediu occide<tal Eace e>cepţie, cFci atu<ci literele

IX

I
Drece5ti au Eost uitate i< apusul co<ti<e<tului europea<% G ea6a +0nt, n(n le.0nt0 (sC<t cuKi<te Drece5ti, ele <u se citesc) scriu i<Karia?il copi5tii @edieKali, cC<d C<tCl<esc C< te>tele lati<e citate Drece5ti% C;iar 5i Petrarca se plC<De cF <u poate decCt co<te@pla @a<uscrisul $liadei 5i Odi+eii aElat C< posesia sa, cFci li@?a C< care au Eost scrise epopeile Ci era strFi<F% *i totu5i, <ici @Fcar C< EKul &ediu (o@er <urF@C<e co@plet <ecu<oscut, deoarece literatura lati<F co<ti<uF sF circule 5i C< ea se DFsesc paraEraJe, @ituri, @otiKe literare care deriKF di< opera ;o@ericF% -a<te Cl a5eaJF pe (o@er pri<tre priKileDiaţii i<Eer<ului alFturi de (oraţiu, )Kidiu 5i Luca<, cFci Cl co<siderF a Ei poetul suKera<% .poi, cC<d co<tactele C<tre Europa occide<talF 5i BiJa<ţ s2au resta?ilit C< Jorii Re<a5terii, li@?a DreacF a pFtru<s C< )ccide<t 5i (o@er re<a5te, redo?C<di<du25i poJiţia de p in6ep+ C< lu@ea poeţilor% -upF +oet;e orice poet este u< „;o@erid , adicF u< desce<de<t al diKi<ului aed% Pe<tru E@i<escu, care C< articolele sale teoretiJeaJF asupra epitetelor 5i co@paraţiilor ;o@erice, asupra se<sului cecitFţii poetului, care C<cercase sF scrie o epopee dacicF C< ;e>a@etri dupF @odelul ;o@eric, autorul $liadei 5i al Odi+eii Eace parte di< cateDoria celor ale5i, dFruiţi de Jei cu ;arul de a „Kedea lu@ea tra<sce<de<ţei1 „Nu2i acea altF lu@e a De<iului rod, cFreia lu@ea <oastrF e <u@ai u< iJKodS Fru@oasF, ea cupri<de pF@C<t, ocea<, cer C< oc;i la Calidasa, pe ?uJa lui (o@er %
1$6(an; <i p i3a-4

PC<F 5i u< autor atCt de @oder< ca 4a@es 4oUce C5i i<tituleaJF ro@a<ul Uli+e, dupF <u@ele protaDo<istului Odi+eii# ScurDerea secolelor pare a <u2l ati<De pe (o@er, el se aElF C<tr2o Ke5<icF apoteoJF% -ar, sF reKe<i@ la (eraclit retorul% Pot Ei oare aplicate cuKi<tele lui o@ului @oder<S .r Ei desiDur o e>aDerare% *i totu5i% % % C;iar dacF astFJi puţi<i sC<t cei care citesc cele douF epopei C< C<treDi@e 6 @ai puţi<i sC<t cei care le citesc C< oriDi<al 6 , EFrF sF C5i dea sea@a europea<ul @oder< este stFpC<it de @iturile ;o@erice, @Fcar pri< ci<e@atoDraEie 5i pri< reluarea u<or te@e 5i perso<aLe C< literatura @oder<F% E>istF repoKestiri ale rFJ?oiului troia< 5i ale pereDri<Frilor lui Ulise, astEel C<eCt C<cF di< copilFrie europea<ul se ;rF<e5te EFrF EF 5tie di< su?sta<ţa ;o@ericF% Ci<e <u a auJit de cC<tecul sire<elor, de C<ţeleptul Ulise, de calul troia<, de Ludecata lui Paris, de rFpirea Ele<ei,

X
de KFlul Pe<elopei etcS -acF poe@ul lui +;ilDa@e5 a rF@as C<Dropat Kreo douF @ile<ii 5i Lu@Ftate 5i <u a Eost readus C< co<5tii<ţa pu?licF decCt C< ur@a sFpFturilor ar;eoloDice 5i a desciErFrii li@?ilor care circulaserF C< &esopota@ia ca@ pC<F la sECr5itul secolului al 9ll2lea C%e%<%, apoi <2a i(te <eKoie de descoperirile lui Sc;lie@a<< pe<tru a2l cu<oa5te pe (o@er% -i< pu<ctul de Kedere al culturii Europa se deEi<e5te drept u< cos@os u<de DraKiteaJF ţi<ute C< &u de Eorţa ce<tripetF a DC<dirii Drece5ti co<stelaţii tipice (@otiKe literare), a5a cu@ cos@osul i<dia< este co<stelat cu Buda, Bra;@a, NirKa<a etc% -ar, cu@ Eoarte @ulte di< co<stelaţiile speciEice cos@osului europea< au Eost proiectate de e>ploJia poeJiei ;o@erice, aEir@aţia cF, di< pu<ctul de Kedere al @e<talitFţii 5i al @ateriei literare, (o@er este u<a di< a>ele cardi<ale ale spiritualitFţii europe<e corespu<de realitFţii% .5adar Drecii pri< (o@er, pri< C<treDul lor siste@ de DC<dire 5i pri< @e<talitatea lor <u au co<stituit 7 p,;n(/en>0l Europei, dupF cu@ se e>pri@a (usserl% (o@er a pus ?aJele li?ertFţii spirituale care caracteriJeaJF DC<direa DreacF de2a lu<Dul .<tic;itFţii% -oD@atis@ul este u< Ee<o@e< strFi< culturii Drece5ti% FilosoEii pole@iJeaJF C<tre ei, cFci Eiecare propu<e o i<terpretare proprie a u<iKersalului% IatF u< Eapt care <u poate Ei C<tCl<it C< )rie<tul a<tic% )ricCt de i@porta<te ar Ei ideile Ke;iculate C< cultura i<dia<F, <u Ko@ aEla acolo C<Eru<tFrile C<tre diEeritele 5coli caracteristice Eilo2soEiei Drece5ti% ) EraJF ca A/i60+ Plat( +ed /a.i+ a/i6a 3e ita+ (@i2 e priete< Palto<, dar @ai priete< C@i e adeKFrul) este de <eco<ceput C< )rie<tul a<tic% +recul cautF sF C5i e>plice pri< eEort propriu de DC<dire orice Ee<o@e<, i<clusiK cel artistic, EFrF sF se lase i@presio<at de prestiDiul celor care Eor@uleaJF alte idei% Cu@ (o@er co<stituie actul de <a5tere cultural al Eladei, se poate spu<e cF se<ti@e<tul li?ertFţii C< toate pla<urile este co<De<ital la Dreci% C< pla< politic acest Eapt se traduce pri< i<staurarea Eor@elor co<stituţio<ale de@ocratice C< @ulte di< polisurile Drece5ti% Prototipul co<stituţiei de@ocratice este .te<a% IatF cu@ caracteriJeaJF Pericle, C< Eor@ularea pe care i2o atri?uie 'ucidide, ?i<eEacerile co<stituţiei ate<ie<e1 „'rFi@ C<tr2o Eor@F de DuKer<F@C<t care <u i<KidiaJF leDile altora 5i sC<te@ @ai deDra?F u< @odel pe<tru alţii, decCt sF dori@ sF2i i@itF@ <oi% Nu@ele ei, deoarece ad@i<istrarea statului <u are C< Kedere <u@ai o @i<oritate, ci @aLoritatea, se <u@e5te DuKer<F@C<t popular (de@ocraţie)% C< diEere<dele di<tre particulari, toţi se ?ucurF de drepturi eDale, co<Eor@ cu co<stituţia3 cCt despre situaţia perso<alF, dupF cu@ Eiecare i<diKid se re@arcF C< Kreo pri2

XI
Ki<ţF, este ales cu precFdere sF ad@i<istreJe tre?urile o?5te5ti, co<Eor@ cu capacitatea 5i <u dupF cateDoria de aKere3 5i, de ase@e<ea, dacF ci<eKa este sFrac, dar C< @FsurF sF aducF u< serKiciu statului, <u2i este i<terJis pri< leDe di< prici<a lipsei lui de KaJF% C< actiKitatea politicF <e co@portF@ ca oa@e<i li?eri V%%%W% *i pe<tru spirit a@

o2iMerit <u@eroase desti<deri dupF o?osealF1 C<treceri 5i sacriEicii de2a lu<Dul C<treDului a< au deKe<it u< o?icei, 5i co<strucţii particulare eleDa<te, al cFror Ear@ec C<depFrteaJF supFrFrile Kieţii de toate Jilele V%%%W% *i iatF cu ce <e deose?i@ de du5@a<i, C< priKi<ţa e>erciţiilor @ilitare1 oEeri@ li?er acces C< cetate tuturor 5i <u C@piedicF@ 6 pri< e>pulJFri de strFi<i 6 pe <i@e<i sF C<Keţe sau sF KadF ceKa care, <eEii<d ascu<s, KFJC<du2l u< du5@a< ar putea sF2i Eie de Eolos V%%%W% C< reJu@at, aEir@ cF cetatea <oastrF, ca u< C<treD, este educatoarea Eladei, 5i cF i<diKiJii C< particular, repreJi<tF tot atCtea persoa<e C< stare sF se adapteJe, cu i<teliDe<ţF suplF 5i cu Ear@ec perso<al, la cele @ai @ulte C<delet<iciri (traducere Florea FuDariu, C< P (-a i+t( i6; . ea6;4# 'oc@ai aceastF desc;idere C< toate pla<urile a deter@i<at C<Elorirea culturii ate<ie<e% .te<a, i<diEere<t de eKoluţia co<Lu<cturilor i<ter<aţio<ale, a rF@as C< tot ti@pul .<tic;itFţii capitala i<telectualF a Eladei% .t@osEera propice deJ?aterilor, dialoDului de idei, a atras spre .te<a <e<u@Fraţi scriitori 5i arti5ti di< toate colţurile +reciei co<ti<e<tale 5i i<sulare, di< toate colo<iile rFspC<dite pe @alurile &Frii &editera<e 5i ale Po<tului Eu>i<% &ulţi di< scriitorii care ilustreaJF cultura ate<ia<F C< secolele 96I9 C%e%<% <u sC<t ate2<ie<i decCt pri< adopţiu<e1 ProtaDoras este di< ora5ul sicilia< .?2dera, +orDias, di< Leo<ti<u@, oratorul Lisias di< SiracuJa, .ris2totel di< StaDira, u< orF5el di< C;alcidia tracicF etc% La rC<dul lor ate<ie<ii <u preDetF sF cFlFtoreascF, deoarece cultura presupu<e C< @od <ecesar cu<oa5terea altor oriJo<turi 5i sc;i@?uri de idei% Co<Eor@ tradiţiei Solo<, leDislatorul 5i poetul ate<ia<, a KiJitat Lidia, reDat atotputer<ic C< Kre@ea sa C< .sia &icF3 Esc;il s2a dus C< douF rC<2duri C< Sicilia, Plato< a cFlFtorit C< EDipt 5i a C<cercat sF C5i pu<F C< practicF C<KFţFturile la SiracuJa etc% CFlFtoriile 5i sc;i@?urile de idei au Eost cataliJatorul^ <ecesar pe<tru eEerKesce<ţa spiritualF a .te<ei% .te<a este <u@ai caJul cel^ @ai spectaculos, deoarece pC<F astFJi ea a rF@as C< @e@oria istoriei drept e>e@plul clasic al u<ei @etropole a artelor% -ar, cele spuse despre .te<a sC<t Kala?ile pe<tru toate ora5ele Drece5ti1 acestea, de5i Eiecare di< ele co<stituia u< stat C< si<e, aElat adesea C<MriKalitHţi ireducti?ile cu altele, di< pu<ctul de Kedere al apete<ţei 5i al structurii culturale Eor@eaJF o u<itate, astEel C<cCt oa@e<ii de litere 5i arti5tii circulau de reDulF EFrF restricţii C<tr2o lu@e do@i<atF de puter<ice a<taDo<is@e politice% U< si<Dur polis se C<c;ide C< si<e cultiKC<d iJolarea, 5i a<u@e Sparta3 dar toc@ai de aceea Sparta este o a?se<ţF C< istoria culturii% C< acest cli@at de eEerKesce<ţF i<telectualF apare 5i se deJKoltF e>eDeJa literarF% &ai C<tCi eEortul cercetFtorilor se C<dreaptF spre epopeile ;o@erice, C< C<cercarea de a2l i<oce<ta pe poet de DraKele acuJaţii pe care i le2au adus EilosoEii presocratici Xe<oEa<es 5i (eraclit3 curC<d C<sF i<KestiDaţia se e>ti<de 5i asupra altor autori 5i De<uri literare% -upF 5tii<ţa <oastrF ';eaDe<es di< ReDiu@, secolul 9I C%e%<%, este C<te@eietorul e>eDeJei literare, De< care se deJKoltF @ai ales C< perioada ele<isticF 5i care co<ti<uF pC<F aJi% )rice critic 5i istoric literar di< Jilele <oastre se cuKi<e sF2l ci<steascF pe precursorul sFu, ';eaDe<es di< ReDiu@, o@ul care a i<auDurat e>eDeJa literarF% -i< pFcate, di< <u@Frul @are de scrieri dedicate Ee<o@e<ului literar C< .<tic;itate au aLu<s pC<F la <oi doar prea puţi<e EraD@e<te% &ulte di< ideile Ke;iculate sC<t co<ce<trate C< Dlosele pe care erudiţii ale>a<dri<i le a5eJau pe @arDi<ea ediţiilor lor critice 5i co@e<tate1 C< @aLoritatea caJurilor ele co<stituie e>plicarea u<or cuKi<te 5i e>2 presii ar;aice sau a u<or leDe<de o?scure% -ar e>eDeJa literarF a<ticF <u se reduce la atCt1 istoricii literari scriu ?ioDraEia scriitorilor ilu5tri, sta?ilesc cro<oloDia istoriei literare, i@aDi<eaJF „clasa@e<te ale scriitorilor C< Eu<cţie de Kaloarea literarF pe care le2o atri?uie3 spiritele EilosoEice C<cearcF sF deEi<eascF arta, sF2i sta?ileascF se<sul 5i Kaloarea di< pu<ctul de Kedere al teoriei cu<oa5terii3 psi;oloDia creaţiei co<stituie o preocupare @aLorF, 5i asistF@ la Eor@ularea u<or teorii, cu@ ar Ei cea plato<icF despre delirul diKi<, „e<tuJias@ul artistului% -iscuţiile de ordi< estetic <u lipsesc 5i, C< aEarF de tratatele de ordi< De<eral 1P(eti6a lui .ristotel), C<tCl<i@ scrieri dedicate u<or pro?le@e @ai speciale1 -e@ocrit a scris o carte, di< pFcate pierdutF, De+p e f 0/0+e8ea ep(peii, Filode@ di< +adara C< De+p e p(e-ie ? u< EraD@e<t i@porta<t a Eost descoperit pri<tre papirii de la (ercula<u@ 6 EFcea disti<cţia C<tre adeKFrul poetic 5i adeKFrul loDic3 acela5i -e@ocrit 5i, @ai tCrJiu, -io<is di< (alicar<as 5i2au pus pro?le@a euEo<iei 5i a cacoEo<iei su<etelor, iar a<o<i@ul autor (Pseudo Lo<Di<) al tratatului De+p e +0:li/ discutF pro?le@a literaturii C< special di< u<D;iul estetic% *i, cu@ e>eDeţii iau C< discuţie toate De<urile literare 5i toţi scriitorii i<diEere<t de epoca C< care au trFit, di< cercetarea lor si@ulta<F se <a5te literatura

XII XIII
co@paratF3 @ai CiitCi co@paraţiile so Eac <u@ai C<tre scriitori Dreci (de pildF, C<tre (o@er 5i (esiod, (erodot 5i 'ucidide), apoi, @ai ales de cFtre ro@a<i, C<tre scriitori aparţi<C<d literaturii Drece5ti 5i ro@a<e1 &acro?iu Ci pu<e C< paralel pe (o@er 5i pe 9erDiliu, discutC<d pro?le@a iJKoarelor lui 9erDiliu, arta literarF C< pasaLe si@ilare ale celor doi poeţi etc%3 a<o<i@ul autor al tratatului De+p e S0:li/ co@e<teaJF pe scurt 5i o scriere e?raicF, Gene-a# EEorturile cercetFtorilor literari a<tici se @a<iEestF pe @ultiple pla<uri% .sistF@ 5i la specialiJFri1 u<ii se dedicF C< @od deose?it poeJiei epice, alţii co@e<teaJF C< special poeţii traDici etc% La .le>a<dria se co<stituie C< Kre@ea Ptole@eilor u< i@porta<t ce<tru de cercetFri EiloloDice 5i istorice, pro?a?il pri@ul i<stitut de cercetare C< do@e<iul u@a<is@ului pe care l2a cu<oscut o@e<irea% C<cF u< Eapt @ai @eritF a Ei su?li<iat1 spiritele preocupate de Ee<o@e<ul literar pu< la co<tri?uţie C<treaDa cu<oa5tere a Kre@ii lor. Ni@ic <u le scapF di< ceea ce ar putea co<tri?ui la elucidarea u<ui EraD@e<t o?scur 5i disputat, i<diEere<t de do@e<iu% Co@e<tatorii &oero di< BiJa<ţ 5i Crates di< &allos i<terpreteaJF te>tul ;o@eric

5i di< pu<ctul de Kedere al astro<o@iei3 C< secolul I9 C%e%<% .rc;Utas di< 'are<t Eor@ulase ipoteJa, acceptatF de Plato<, a sEericitFţii pF@C<tului3 cu@ au luat cu<o5ti<ţF de aceastF „surpri<JFtoare <outate (Plato<, P,ai>d(n4, e>eDeţii o 5i descoperF Eor@ulatF C< ;ai<F aleDoricF C< descrierea ;o@ericF a Eai@osului scut al lui .;ile3 Clea<dru di< SiracuJa, preocupat de pro?le@a li<iei oriJo<tului, despre careLiLscris u< C<treD tratat, susţi<e cF (o@er cu<o5tea Eaptul C< si<e, dar cF <u C<tre?ui<ţeaJF ter@e<ul 5tii<ţiEic, di< cauJa stilului poetic3 pro?le@a pluralitFţii lu@ilor C< u<iKers susţi<utF de .<a>i@a<dru, .<a>i@e<es, Lcucip 5i -e@ocrit, i2a deter@i<at pe^e>eDeţi sF^a<aliJeJe te>tul ;o@eric 5i di< acest pu<ct de Kedere% C< C<cercarea de a e>plica se<sul si@?olic al u<or leDe<de ;o@erice Palaip;atcs 5i succesorii sFi au EFcut Kaste i<KestiDaţii de ordi< istoric1 (ep;aistos 5i (er@es ar Ei Eost reDi ai EDiptului C< Kec;i@e, C< Sicilia ar Ei de@<it trei reDi, Ciclop, PoliEe@ 5i .<tip;ates%%% Psi;oloDia eroilor ;o@erici este e>plicatF cu aLutorul teoriei plato<ice, C;risipp descoperF C< (o@er C<KFţFtura @oralF stoicF, Isocrates i<terpreteaJF $liada di< u<D;iul rFJ?oaielor purtate de Dreci C@potriKa ?ar?arilor 5i al Ke5<icului rFJ?oi C<tre Europa 5i .sia, u<ii scolia5ti di< cel al strateDiei 5i a tacticii @ilitare3 pitaDoreii sC<t preocupaţi C< special de si@?olistica <i1@erelor,V discutF pro?le@a @e<adelor, a diadelor 5i a ce<trului Deo@etric al lu@ii% .lţi e>eDeţi (<eoplato<icii) C5i co<ce<treaJF eEorturile asupra pro?le@elor de @etaEiJicF 5i de @is2

XI9
tCcF2 Stoicii pu< acce<tul @ai ales pe c;estiu<ile @orale3 <u lipsesc <ici discuţiile do teorie politicF1 Homer @a<iEestF o eKide<tF predilecţie pe<tru Eor@a de DuKer<F@iut @o<ar;icF% -ar, ialF 5i alic teorii1 EilosoEii ci<ici Ci eloDiaJF pe ciclopii di< Odi+eea C< care KFd o i@aDi<e a u@a<itFţii C<cF perKertite de ciKiliJaţie (ce a<ticipare cu Kreo douF @ii de a<i a teoriei lui 4%24% RousseauI), P;ilo< di< .le>a<dria Ci co<siderF pe ;ippe@olDi oa@e<i C< rC<dul cFrora i<eDalitatea 5i ?oDFţia <u C5i EFcuserF C<cF apariţia, a5adar u< @odel de societate eDalitarF 5i co@u2 <itarF descrisF C< cC<tul XXII al $liadei# SF <u <e i@aDi<F@ cF Eiecare e>eDet co@e<teaJF te>tele e>clusiK pri< pris@a u<ei si<Dure discipli<e, care ar Ei co<stituit do@e<iul sFu de specialiJare% &aLoritatea i<terpreteaJF epopeile di< toate u<D;iurile posi?ile, astEel C<eCt C< acela5i co@e<tariu sC<t puse la co<tri?uţie toate 5tii<ţele epocii3 $liada 5i Odi+eea sC<t supuse de acela5i co@e<tator u<ei a<aliJe di< pu<ctul de Kedere al EiJicii, al psi;oloDiei, al politicii, al eticii, al istoriei, al @etaEiJicii, al @isticii, al DeoDraEiei, al artei @ilitare etc% *tii<ţele C< .<tic;itate se aElau C<tr2o i<terdepe<de<ţF totalF3 specialiJarea riDuroasF, caracteristicF secolului <osiru, <u se produsese C<cF% *i, atu<ci EFrF sF realiJeJe Eaptul, „EFcC<d proJF EFrF sF 5tie , e>eDeţii literari a<tici cultiKau i<ter2 5i pluridiscipli<aritatea% Ei puseserF astEel C< practicF u< deJiderat i@perios postulat C< epoca <oastrF, prea adesea teoretiJat 5i prea arareori aplicat% C< cartea de EaţF Feli> BuEEiere e>a@i<eaJF u< aspect al e>eDeJei literare aplicate de a<tici poe@elor ;o@erice, 5i a<u@e e>eDeJa aleDoricF% Postulatul de la care por<esc e>eDeţii este ur@Ftorul1 (o@er a C<KFluit C< ;ai<F aleDoricF proEu<de idei EilosoEice 5i cu<o5ti<ţe precise di< @ultiple do@e<ii% Cu alte cuKi<te, te>tul epopeilor C<ciEreaJF adeKFruri adC<ci pe care e>eDetul, a<aliJC<d te>tul 5i co<Eru<tC<du2l cu propriile sale cu<o5ti<ţe, tre?uie sF le scoatF la lumină („Citi poeţi <u spu< <i5te lucruri pe care le2au @ai spus sau ar tre?ui sF le spu<F EilosoEii e>cla@F Se<eca C< S6 i+(a ea a 9UI2a cFtre Lucillius)% C<5i<e, pri<cipiul este Kala?il, <u@ai cF de prea @ulte ori e>eDeţii a<tici <u por<esc de la te>t, ci cautF sF adapteJe propria lor teorie cu Kersurile co@e<tate1 astEel C<totdeau<a u< stoic Ka descoperi C< (o@er preceptele porticului, pitaDoreii @istica <u@erelor proprie siste@ului lor ?aJat pe @ate@aticF, epicureii teoria Kieţii Eericite etc% ReEeri<du2se la ase@e<ea EorţFri ale te>tului, Se<eca 1S6 i+( i 6;t e L06illi0+, 7$, *4 <oteaJF cu iro<ie cF toate 5colile EiloJoEice C5i reDFsesc ideile la (o@er% -e C<datF ce teoria sEericitFţii pF@C<tului a Eost acceptatF de @ulţi C<KFţaţi C< secolul I9, i@ediat s2au 5i DFsit e>eDeţi care sF o caute 5i sF

X9
) descopere C< descrierea ;o@ericF a scutului lui .;ile% Cele @ai Ea<teJiste i<terpretFri sC<t cele care au la ?aJF eti@oloDii, deoarece C< .<tic;itate <u erau C<cF 5tiute leDile Eo<etice 6 ele au Eost descoperite a?ia C< secolul al XlX2lea de cFtre <eoDra@atici 6, astEel C<eCt C< ase@e<ea i<terpretFri i@aDi<aţia este <eC<DrFditF 5i i@preKiJi?ilF% Nu tre?uie C<sF sF rF@C<e@ cu i@presia cF toate i<terpretFrile oEerite de e>eDeţii a<tici sC<t si@ple speculaţii reJultC<d di< Eorţarea te>tului3 oare (eraclitretorul <u are dreptate cC<d co<siderF EFurirea scutului lui .;ile de cFtre (ep;aistos drept u< @o@e<t cos@oDo<ic 5i cC<d aduce ca arDu@e<t C< spriLi<ul i<terpretFrii sale Eaptul cF Jeul lucreaJF C< ti@pul <opţii, cFci C<ai<te de De<eJF <u e>ista <i@ic decCt ;aos 5i C<tu<ericS Sau cC<d 5coala lui .ristotel crede C< e>iste<ţa u<ui Eo<d adeKFrat C< @ulte di< poKestirile ;o@erice, a5adar cC<d crede cF rFJ?oiul troia<, pereDri<Frile lui Ulise au la ?aJF realitFţi istorice, <u este co<KerDe<tF aceastF i<terpretare cu DC<direa @oder<FS SF <e a@i<ti@ cF ase@e<ea credi<ţF a co<dus la epocalele descoperiri ar;eoloDice ale lui Sc;lie@a<<, cF astFJi realitatea istoricF a rFJ?oiului de la 'roia <u @ai este pusF su? se@<ul C<tre?Frii% SoEistul .lcida@as, citat de .ristotel C< Ret( i6a G, G, A, a reJu@at C<tr2o Eor@ulF de@<F de u< critic @oder< ese<ţa Odi+eii! @Odi+eea este o Eru@oasF oDli<dF a Kieţii o@e<e5ti % *i apoi, sC<te@ <oi siDuri cF e>eDeJa @oder<F a reu5it sF desciEreJe @iturile 5i si@?olurile ;o@ericeS C<cF @ai persistF @isterul asupra @ultora di< ele% Pute@ aKea <oi oare certitudi<ea cF, spre deose?ire de a<tici, a@ reJolKat e<iD@a ciclopilor di< Odi+eea, de pildFS Ni@ic @ai puţi< siDur% E>eDeJa aleDoricF C5i co<ti<uF cariera peste Keacuri% *tii<ţa atotcupri<JFtoare a lui (o@er 1p(li/at,ia, cu@ este

despre (o@er care. cC<d C<ţelepciu<ea a aLu<s sF Eie @ai u@a<F la Dreci 5i cC<d a Koit sF Eie reKelatF @ai @ultora. orice lucru X9I ?u< 5i ci<stit pe care suEletul o@e<esc ar dori sF2l C<Keţe.itate% Pe<tru a putea pFtru<de C< u<iKersul Dreco2lati< scrierile altor popoare tre?uiau sF Eie adaptate @e<talitFţii 5i ele@e<telor de culturF do@i<a<te C< i@periu% 7e6. eDipte<ilor % Co<te@pora<ul lui SerKius. o KersiEicare a @oralei stoicilor. iatF co<sideraţiile pe care le Eace Pi<2cOel@a<< 5i di< care se poate Kedea cCt de actual era C< Kre@ea sa siste@ul e>eDeJei aleDorice1 „C< sECr5it.) este u< Eapt eKide<t pe<tru co@e<tatori% &ela<c. &acro?ius.itate 5i pC<F C< Jilele <oastre <i@e<i <u a putut deJKFlui @isterul. si<tetiJeaJF C<tr2o EraJF o tradiţie @ultisecularF1 „EiaI Fii KeselI Cţi Koi Kor?i despre scrierile Drece5ti 5i. la (o@er astroloDia. ca o EiDurF de ar.i0l Te+ta/ent cele @ai Eertile idei ale EilosoEiei plato<ice 5i stoice C< special% E>eDeJa aleDoricF. 5i su? aceastF C<EFţi5are apare ea la poeţii cu<oscuţi. poeticile EKului &ediu teoretiJeaJF <ecesitatea cu<o5ti<ţelor e<ciclopedice pe<tru creatorii de poeJie (pe<tru a@F<u<te cE% Er<st Ro?ert Curtius.% $liada sa tre?uie sF Eie u< @a<ual pe<tru reDi 5i cCr@uitori.a<D. la (o@er @edici<a.<tic. iar cei cre5ti<i Kedeau C< acest poe@ preKestirea <a5terii lui Isus CristosI -e aceea. cu@ Eaptul <2a aKut eEectul sco<tat.e@a C< care se a5eaJF cCteKa i<terpretFri)% BlaDa i<terpreteaJF L06eaf.rtapa<os. al ar@elor 5i al EilosoEiei. la (o@er DuKer<area statelor%%% Pe scurt. asupra cFruia e>eDeţii 5i2au e>ercitat capacitatea de i<terpretare aleDoricF% *i 9erDiliu a Eost co@e<tat C< acela5i spirit% IatF ce susţi<e reEeritor la cartea a 9i2a a Eneid6i co@e<tatorul SerKius (secolul I9)1 „FFrF C<doialF cF C<treaDa operF a lui 9erDiliu este pli<F de 5tii<ţF. 0l lui E@i<escu pri< pris@a EilosoEiei D<ostice1 „LuceaEFrul ca perso<aL e Erate ?u< cu Eo<ii i<ter@ediari C<tre cer 5i pF@i<t di< siste@ele D<ostice% V%%%W C< Ei<alul poeJiei deEi<itiKe perso<aLul de lu@i<F roste5te se<ti<ţe. u<ele sC<t C@pru@utate di< istorie.a B. ci pur 5i si@plu sF sta?ili@ sc.<t. Napoleo< Bo<aparte di< Me/ent( /( i este pus . dupF @aLoritatea.. iar P. a C<cercat sF de@o<streJe acest Eapt pri< co@e<tariile pe care le2a dedicat celui care a Eost co<siderat p(eta d(6t0+ (poetul saKa<t) pri< e>cele<ţF% 206(li6a a $7>a a solicitat di< pli< i<De<ioJitatea e>eDeţilor.( iei4# -atoritF pri@atului politic al Ro@ei cultura Dreco2lati<F a cupri<s aproape C<treaDa supraEaţF a pF@C<tului. la (o@er pri<cipiile EilosoEiei. <i E30l Medi0 latin4# Siste@ul C5i co<ti<uF e>iste<ţa (a@ KFJut cF 5i Pi<cOel@a<< a adoptat acela5i pu<ct de Kedere C< ceea ce priKe5te poeJia DreacF)% )are epoca @oder<F se C<depFrteaJF de la siste@ul e>eDeJei aleDoriceS SF <e DC<di@ <u@ai cCte Kolu@e de co@e<tarii C< acela5i spirit s2au scris despre Ha/let0l lui S. &oise este u<a 5i aceia5i persoa<F cu leDe<darul poet Drec &usaios. cFci di< . teoloDilor.o@erice. a5a cu@ este ea utiliJatF pe<tru i<terpretarea poe@elor . dar ea predo@i<F C< aceastF carte% V%%%W CCte ceKa este e>pri@at de2a dreptul. iar di<tre ace5tia.aOespeare sau 5a0+t0l lui +oet. 7eda. $/n0l 6 ea8i0nii di< Ri. cFlFuJa lui -a<te C< i<Eer< este 9erDiliu.ile 5i aKe<turile lui Ulise sC<t doar pC<Je pe<tru C<Ke5@C<tarea ei% El a tra<sEor@at C< i@aDi<i se<Juale co<sideraţiile C<ţelepciu<ii asupra pasiu<ilor o@e2 <e5ti. la (o@er @oraKurile. se aElF la (o@ar 1Di+60 + a+0p a a tel( li:e ale4# $liada 5i Odi+eea s2au @eta@orEoJat C< e<ciclopedie u<iKersalF% (o@er este doar u<ul di<tre poeţii. rece<t ele@e<te ale cos@oDo<iei Aa:>:alei (TeKi< Rusu. @ai ales.ea de<u@itF C<tr2o scriere atri?uitF lui Plutar.<tic.ilo< di< . utiliJC<d te..ile3 C< !8!G e<DleJul . la (o@er Ea?ula.o<U Colli<s deEi<ea $liada „reJu@atul tuturor artelor 5i 5tii<ţelor % C< ase@e<ea co<diţii e>cla@aţia e<tuJiastF a u@a<istului italia< . sF ur@Fri@ cCteKa di< i<terpretFrile date operei lui E@i<escu (<u i<te<ţio<F@ sF Ei@ <ici e>. ea 5i2a dat la o parte KFlul su? care Eusese Dreu de recu<oscut3 a @ai rF@as C<Ke5@C<tatF. „lMaltissi@o poeta % C< Ei<e.uastiKi 5i <ici sF Eor@ulF@ LudecFţi de Kaloare. atCt cCt era cu<oscut C< . $n (pe a l0i E/ine+6043 C< cos@oDo<ia di< S6 i+(a ea $ @ai @ulţi e>eDeţi au recu<oscut teoria =a<t2Laplace. Lite at0 . lu@i<eaJF cu u<dele sale 5i cu u< spirit eter< Kersurile tuturor poeţilor% La (o@er poţi C<KFţa Dra@atica.i0l te+ta/ent a Eost tradus C< secolul III C%e%<% C< DreacF 1Sept0a. de pildF. la (o@er ar.itectura.<to<io Urceo.@it. !"7A)% .le>a<dria descoperea C< 7e6. R%I%'%L% !. la (o@er istoria. iar cele @ai @ulte di< adC<ca C<ţelepciu<e a EilosoEilor. dar <u C<KFluitF. la (o@or arta @ilitarF.el teocratic 1Spa8i0l /i( iti643 CeJar Papacostea surpri<de C< L06eaf.e% Pe<tru a <e reEeri la u< autor @ai apropiat de Kre@urile <oastre. =nt e S6 i+(a ea $ <i B(.ose Cl i<terpreteaJF pe E/ine+60 e>clusiK di< pu<ctul de Kedere al DC<dirii i<die<e3 Gl(++a este. dC<d astEel <oţiu<ilor sale u< trup a<i@at de i@aDi<i Eer@ecFtoare 1E+e0 a+0p a ale. poate cel@ai ilustru. ci<e este copilul a cFrui <a5tere este pro2 slFKitF de poet drept u< eKe<i@e<t cos@ic1 co@e<tatorii lati<i au EFcut diEerite ipoteJe.ristar. la (o@er retorica.to< era de pFrere cF (o@er a pus ?aJele astro<o@iei 5i ale EilosoEiei C< descrierea scutului lui . a5a cu@ spu<e )Kidiu.<ica e>eDeJei aleDorice1 pe<tru . @erit pe care i l2a co<testat di<tre a<tici doar . iudeii ele<iJa<ţi C<cearcF sF aru<ce pu<ţi C<tre cultura iudaicF 5i cea DreacF. 5i Odi+eea sa tre?uie sF repreJi<te acela5i lucru pe<tru Kiaţa cas<icF3 @C<ia lui . la (o@er arta culi<arF. poreclit Co@o. care ar Ei Eost preceptorul lui )rEeu 5i i<Ke<tatorul u<or @a5i<i de tra<sport. e0 (pean.inia4 C<tr2o Kersiu<e @odiEicatF pe<tru a X9II Ei acceptat de lu@ea Dreco2roi<a<F3 dar. (o@er a Eost C<KFţFtorul de Eru<te. 0l ele@e<te de EilosoEie plato<icF 15il(+(fia anti6. static tra<sEiDurat 5i do@i<ator. a5a C<eCt putea Ei recu<oscutF de cFtre cei care o co<te@plau.a . a deKe<it o co<sta<tF spiritualF C< eEortul de a pFtru<de @isterele operelor de artF i<diEere<t de epoca C< care au Eost scrise 5i de spaţiul cultural cFruia Ci aparţi<% -i< @o@e<t ce @arii poeţi ca (o@er 5i 9erDiliu se doKedesc a Ei atCt de „erudiţi C< toate do@e<iile cu<oa5terii.

5i Ka priKi cu @ai @ultF circu@specţie teorii JKCrlite cu o u5uri<ţF irespo<sa?ilF di< pu<ct de Kedere 5tii<ţiEic. „Pe5tera <i@Eelor di< Itaca etc%.ia . <u <e Ki< C< @i<te co@e<tatorii a<tici care discutau te>tul . C<trucCt autorul C@?i<F erudiţia cu i<teliDe<ţa i<terpretFrii% Cititorul ro@H< C5i Ka putea da sea@a cCt de co@plicatF este Eor@ularea u<ei co<cluJii co@pete<te pe tFrC@ul 5tii<ţei .(/e i6eC Pseudo2Plutar. Si@pli2cius.o@erice sC<t C< oc. '.eaDe<es di< ReDio<% Spiritul europea< se deJKoltF.<tic. sC<t u< @odel. „Proteu .■ ■ ■ ~ .o@eric di< pu<ctul de Kedere al strateDiei @ilitareS Sau cC<d -% &urF2ra5u e>plicF stroEa reEeritoare la Io< (eliade RFdulescu di< Epi. <u procedeaJF el C< @od si@ilar co@e<tatorilor pitaDoreiS *i @ai aElF@ la alţii cF E@i<escu a tra<sEiDurat artistic EilosoEia presocraticF.ristotel. C< aEarF de teoriile lui Sc.@ @ai <ua<ţat i<terpretFrile.ltF datF <u a aLu<s pC<F la <oi decCt titlul lucrFrii% Feli> BuEEiere a tre?uit sF EacF op erF de reco<stituire 1 ase@e<ea lui CuKier. „Sire<ele . pri< @e<talitate 5i structurF spiritualF sC<te@ desce<de<ţii lui Ulise% SuElete5te sC<te@ solidari cu lu@ea DreacF% NostalDia reKe<irii la locurile de oriDi<e <e @ai cupri<de C<cF 5i atu<ci <e C<dreptF@ cu DC<dul cFtre u<iKersul u<de eroii 5i @iturile .. sF25i orDa<iJeJe @aterialul docu@e<tar 5i sF25i redacteJe cartea% El are C<sF la dispoJiţie scrieri i<teDraleI -i< e>eDeJa a<ticF dedicatF lui (o@er prea puţi<e scrieri au strF?Ftut pC<F la <oi ((eraclit retorul.(nii pri< procesul dialectic al triadelor di< scrierea poetului reKoluţio<ar 2i:li6e +a0 n(ti8e i+t( i6e. Drecul '.ile .polo . „Co?orCrea lui Ulise C< i<Eer< . „Scutul lui . Ale. el reu5e5te p e ?aJa stFpC<irii e>traordi<are a @aterialului. ase@e<ea lui Plato<.( ii . Ka ur@Fri soluţiile propuse de autori cele?ri C< cultura u<iKersalF ((eraclit. „'.eaDe<es di< ReDio< (secolul 9I C%e%<%4pC<Fla Si@ia<us5i Proclus (secolul 9e%<%)% Ce capitol Easci<a<t de istorie a culturii europe<e1 spiritul se co<ce<treaJF asupra se<surilor ascu<se ale poeJiei . la E@i<escu. proces repreJe<tat DraEic C< Eor@F triu<D.ile . ce eEort colosal pe<tru ele<istul Era<ceJI U< cercetFtor ro@H< care ar Krea sF realiJeJe o cercetare si@ilarF asupra i<terpretFrilor poeJiei e@i<escie<e C< cultura ro@H<F.@ re<u<ţat doar la i<dicele te@atic (datoritF ta?lei de @aterii Eoarte deJKoltate). cC<d C< te>t ele sC<t traduse% 'raducerile acestor te>te au Eost co<Eru<tate cu te>tele oriDi<ale.itate3 dar <u spusese )li@piodor cF (o@er.e+ti0ni . „Ciclopii . dar C< @are siste@ul C5i co<ti<uF e>iste<ţa C< ?aJa pri<cipiilor Eor@ulate de C<te@eietorul sFu. C< ti@p ce CFli<escu <eaDF e>iste<ţa oricFrei altei EilosoEii C< De<eral 5i a lui (eDel C< special. etc%) 5i de cFtre alţii cu <u@e @ai puţi< rFsu<Ftoare (&a>i@ di< 'ir. iar I%&% *teEa< ide<tiEicF C< cos@oDo<ia di< S6 i+(a ea $ 5i di< L06eaf.(/e i6e. Sto?eu. ea6. E@i<escu Ka Ei Eost co@pete<t C< do@e<iul 5tii<ţelor e>acte.ai<F poeticF C< S6 i+(a ea $H>a.itFţii. de @ulte ori a<titetice. Eor@ulate pe ?aJa u<or i@presii EFrF te@ei de cFtre persoa<e cFrora le lipsesc cele @ai ele@e<tare cu<o5ti<ţe de EiloloDie clasicF% Pa<ora@a u<ui @ile<iu de culturF C< Kreo ci<ci sute de paDi<i% Cititorul se Ka C<tCl<i cu „&C<ia lui .o@erice erau la ordi<ea Jilei% GH# CEAUSESCU NotF asupra ediţiei 'raducerea de EaţF cupri<de te>tul i<teDral al lui F$U> BuEEiere% . cF a i<tuit teoria relatiKitFţii a lui Ei<stei< etc% <u <e aElF@ C< Eaţa u<or aEir@aţii EFcute C< spiritul e>eDeJei aleDorice a<tice S .auer% -upF opi<ia lui C% Noica.is C<tr2o si<DurF Eor@ulFS Poe@ele . 0l aceastF „surpri<JFtoare <outate a astro<o@iei @oder<e. E@pedocle. 'udor 9ia<u). C< co<seci<ţF.<tic. Plato<. fil(-(fi6e <i p(liti6e a+0p a 2i:liei.iularF (litera DreacF delta). cF el co<su<F cu toate ar@o<iile lu@ii 5i cF. a u<ei Eorţe deductiKe rar C<tCl<ite 5i a K%rici rK%<oa5lcri proEu<de a spiritului 5i a stilului literaturii Drcco2lati<e sF resta?ileascF o teorie di< ele@e<te deJespera<t de puţi<e% NiciodatF i<teiprtlFrile X9III XIX sale <u sC<t Dratuite. ?udistF.ar@o<ios . ..l% -i@a. cu „SFDeţile lui .. i<diEere<t de do@e<iu.eo< di< S@ir<a etc%)3 el Ka rF@C<e surpri<s di< cCte u<D. Nu@e<ius.iuri 5i C< cCte Eeluri.<oloDic pe care l2a@ realiJat. C.C< leDFturF cu EilosoEia .ii a<ticilor o operF care se preteaJF la @ultiple i<terpretFri% .o@erice 5i C<cearcF sF2i desciEreJe @isterele% -ar. a@ Eor@ulat u<ele reJerKe. cu@ a@ @ai spus. ar tre?ui sF studieJe <u@e2 roasele articole 5i Kolu@e pu?licate despre E@i<escu. el <u se lasF C<c. ci spriLi<ite pe solide arDu@e<te% *i di< acest pu<ct de Kedere Mit0 ile l0i H(/e $n .indi ea . plato<icF. dar a@ pFstrat o Eor@ulare cCt @ai apropiatF de cea a e>eDetului Era<ceJ% IN'R)-UCERE . pe coordo<ate Drece5ti% Feli> BuEEiere ur@Fre5te i<terpretFrile @iturilor . Plutar. cu alte cuKi<te. Par@e<ide.Ke<tura Easci<a<tF a spiritului Drec co<ti<uF sF <e stFpC<eascF 5i astFJi3 C< ciuda e>traordi<arului proDres te. DFurile <eDre (<u la Eel procedase 5i (eraclit retorul descoperi<d la (o@er teoria sEericitFţii pF@C<tuluiS)3 5i cC<d auJi@ despre doctri<a @ilitarF C<KFluitF C< . este „pa<.eo@a. de pildF)% -e @ulte ori o C<treaDF carte se reduce la o EraJF sau la u< reJu@at su@ar% . a Eost i<terpretat (o@er C< .o@erice pe u< rFsti@p de apro>i@atiK o @ie de a<i. la ?i?lioDraEie 5i la EiDurile di< te>t (a@ co<siderat e>plicaţiile date de autor suEicie<te)3 <u a@ dat citatele Drece5ti sau lati<e5ti di<<ote.ope<2.eDelia<F a istoriei (. adicF de la '.

EFrF sF o?oseascF. i< care aerul 5i eterul. C< pla<ete sau C< reDiu<ea @eteorilor. al lui Plato< 5i al lui (o@er.ristotel. Eocul. teoloDie% &ai C<tCi EiJica1 pe<tru pri@ii aleDori5ti. teoloDic 5i C< diKerse alte @oduri% . este de <epFtru<s. <eoplato<icie<ii i<trF C< cursF. C<suEleţite 5i perso<iEicate% (o@er cu<o5tea @arile leDi care cCr@uiau u<iKersul @aterial. sau a aKe<turilor lui Ulise pe lC<DF CalUpso. (o@<r reJu@a atCt de ?i<e suEletul Drec. dealtEel. ase@e<i celor ale lui (o@er. de luciditate.<tist. ca 'JetJes.iar atacurile di< partea lui Plato< ! 5i a EilosoEilor al cFror o?iect a Eost 5i2au aKut rolul lor% -ar @ai @ult decCt orice. C< ur@Frirea DC<dirii celor Kec. teoloDia1 C<cF di< secolul al II2lea al erei <oastre. @itul este u< Eruct saKuros.ceste douF suElete. ce cupri<dea cu Kederea <e<u@Fratele lucrFri de e>eDeJF . Eie u<ite C<tr2o @i<u<atF ar@o<ie% )rdi<ea ele@e<telor. de @oderaţie. ca de pildF cel al lui )edip. co<te@pora<i cu EiJicie<ii presocratici. c. C<cCt acesta <u s2a @ai putut desprinde de oDli<da care2i reElecta i@aDi<ea% *** Ceea ce se <u@e5te C< @od o?i5<uit e>eDeJa aleDoricF a lui (o@er C<cepe C< secolul 9I C%e%<%. si<Dura realF pe<tru ei% 9icisitudi<ile suEletului cFlFtor pri< spaţiu. @oralF. care C<cF Ci @ai C@?oDFţeau teJaurul (?iJa<ti<ii. dC<d astEel @ult de lucru pFsFrarilor care Kroiau sF2l pri<dF C< cursF% Si@@ias Socraticul a dedus de aici cF Ka Ei de <epFtru<s pe<tru cei care Kor Koi @ai tCrJiu sF2l i<terpreteJe1 i<terpreţii sea@F<F C<tr2adeKFr cu pFsFrarii. @oral.o@ericF. locul sFu priKileDiat C< educaţie.„C<ai<te de @oarte. cFrţile lui (o@er sC<t @ai i<tCi de toate o 5coalF a Kirtuţii% (o@er aratF cu@ tre?uie sF se co@porte atCt i<diKiJii cit 5i cetFţile. tuturor @arilor spirite care au creat o @oralF1 .a /(ni(+! Eru@osul cuKC<t pe care )lU@piodoros Cl aplicF lui (o@er 5i lui Plato<. Eie cF C<trupeaJF C< Jeii sFi C<ţelepciu<ea 5i raţiu<ea.oJei1 toate aceste adeKFruri @istice au Eost ascu<se de (o@er C< descrierea Pe5terii Ni@Eelor. a<ticii <2au C<cetat de a se apleca asupra @iturilor lui (o@er pe<tru a cFuta pla<uri secu<de. strFlucitoarea Eai@F a poetului. ale lu@ii suprase<si?ile. 5i &a>i@ di< 'Ur. Plato< a aKut u< Kis1 @eta@orEoJat C< le?FdF. J?ura di< copac C< copac.poi @orala1 deLa pe<tru .iar Epicur% C< sECr5it.<tiDo<a% 'oate cFutFrile lor s2au co<ce<trat asupra lui (o@er 5i pe<tru e>plicarea perso<aLelor 5i dra@elor sale au i@aDi<at. <u @ai aduc <i@ic <ou)% „. apa 5i pF@C<tul se aElau Eie C<cle5tate C< co<Elicte DiDa<tice. dar C<totdeau<a EFrF Dre5% . dar @ai ales pe<tru Plutar. 5i care e>ercitF atCta atracţie asupra dra@aturDilor de aJi. sau pe li<DF Circe. ei citesc cu claritate toate @isterele lu@ii i<KiJi?ile. sau pe lC<DF Sire<e%%% Pe de altF parte Jeii lui (o@er sC<t pu5i C< paralel cu dai@o<ii <eoplato<is@ului. <u@ero5i au Eost pFsFrarii care au C<cercat sF2l captureJe pe aed 5i tai<a cC<tecelor sale% 'i@p de Jece Keacuri. C<tr2u< @od @ai @ult sau @ai puţi< o?scur. cC<d se C<2 trupeaJF pri< <a5tere sau cC<d se C<depFrteaJF de ea pri< @oarte3 ale suEletului priJo<ier al trupului pe pF@C<t3 ale suEletului supus ciclului @ete@psi. pe<tru a descoperi o DC<dire%%% propria lor DC<dire% IatF u< Eapt istoric de o ciudatF a@ploare% S2ar pFrea cF @iturile populariJate pri< traDedie.leDorie <u este C<sF decCt u<ul di< <u@eroasele cuKi<te C<tre?ui<ţate de cFtre a<tici ps<tru a dese@<a diEere<ţa C<tre se<sul apare<t 5i cel proEu<d al u<ui @it% Noţiu<ea de @it este cea care <e Ka oEeri pu<ctul de plecare cel @ai loDic 5i cel @ai siDur1 pa<tru Dreci.eaDe<es 5i dureaJF pC<F la SUria<us 5i Produs. cupri<d toate ar@o<iile A Pan. toate acestea au Eost e>puse de Bi?lia . deoarece operele sale pot Ei C<ţelese. Eie cF preJi<tF pri< eroii sFi e>e@ple de curaL. 5i care ar Ei putut serKi drept titlu preJe<tei lucrFri. strFdui<du2 se sF descopere C< @iturile lui (o@er reEle>ul propriilor lor credi<ţe asupra Jeilor 5i @ai ales asupra suEletelor% C< $liada. cu '. pri<cipiile lor de ?aJF. @iturile lui (o@er cupri<d <oţiu<i 5tii<ţiEice% Teii epopeii <u sC<t altceKa decCt ele@e<tele u<iKersului. ascu<s su? u< C<Keli5 C<5elFtor% Secretul tre?uie pFtru<s 5i ideea scoasF di< i@aDi<e tot a5a cu@ se stoarce Ki<ul di< struDuri% E>eDeJa @iturilor lui (o@er s2a deJKoltat C< trei direcţii pri<cipale% )lU@piodoros C<su5i i<dicF cele trei dru@uri pe care au apucat pFsFrarii1 EiJicF. diKerse Drile% -esiDur. <a5terea 5i ciclurile cos@osului.i% Iar el. dra@ele care aKeau loc C< stele. traduce i@presia u<ui Drec di< secolul 9I al erei <oastre. Te<o< 5i c. <u i2a i<teresat prea @ult pe a<tici% Ulise i2a preocupat @ult @ai @ult decCt .e<es. C< se<s EiJic. Plato<.<tr2 adeKFr. .o@ericF acu@ulate ti@p de u< @ile<iu% . dar @ai ales C< Odi+eea. C< caJul cF <u e Kor?a de Kiciile opuse% (o@er a oEerit.

per@ite. C< care se re@arcF u< &etrodoros di< La@psaOos. 5i cu siDura<ţF 5i discipolii lui Ileraclit di< EEes% Peripateticii se Ei>eaJF asupra u<ei e>eDeJe Eoarte poJitiKe a @iturilor. u< Stesi@?rot.udisio por<e5te C< cFutarea lui Ulise 5i descoperF C< acest Ulise. ar Ei Eost artiEicialF 5i <e2ar Ei dus la alFturarea u<or i<terpretFri Eoarte diEerite 5i Eoarte C<depFrtate C< ti@p% )rdi<ea pe care a@ adoptat2o. u< se<s @oral.e<es% . C< acela5i ti@p loDicF 5i cro<oloDicF.ipe2@olDii <e2au dus la Pe<te a Ni/fel( ### 5i la reDretul cF e>eDeJa a<ticF a @iturilor lui (o@er. tre?uie sF cupri<de@ a<sa@?lul eEorturilor lor.e<si?ile% Iese -u@<eJeu care Ki<e sF cearF iertare creaturii sale% Iese 'atFl care Ki<e sF2si cearF C<apoi Fiul A% CC<d +a?riel . u< Kulca<% Poate cF e>pri@F@ aceste lucruri C<tr2u< Eel @ai <ua<ţat decCt a<ticii (al cFror li@?aL atCt de direct <e pare ca<did). a@?iKale<ţa o@ului @editera<eea<. Eidel 5i i<Eidel totodatF. <ici de acelea5i 5coli% Ideea cF @iturile lui (o@er acoperF <oţiu<i 5tii<ţiEice despre structura u<iKersului este Eoarte Kec. pe<tru cF <u posedau <i@ic% -i< aproape C< aproape . de @ulte ori Eoarte apropiatF de e>eDeJa EiJicF% Pe acestea Kor pu<e stFpC<ire stoicii. . deoarece are u< se<s EiJic. cu@ ar Ei cel al iu?irii di<tre . acestui al treilea aspect al e>eDeJei lui (o@er.o@erice u<ul cCte u<ul. deopotriKF Keridic 5i @i<ci<os. C< De<eral. <ici de aceia5i autori. C< ordi<ea cC<turilor $liadei 5i Odi+eii.e<si?ilF% Iese 'atFl CetFţii i<co@pre. ar declara cF Be2rard i<terpreteaJF aleDoric istoria Ciclopului.r Ei a?era<t sF se creadF cF (o@er a ascu<s C<tr2adeKFr I< poe@ele sale tot ceea ce a<ticii preti<deau cF descoperF I< ele% N2ar Ei C<sF @ai puţi< a?era<t sF se co<sidere doar pure prostii aceastF eEloresce<tF de si@?oluri% Pe<tru a2i putea Ludeca ec.ita?il pe e>eDeţii lui (o@er.sau cu Jeii2<u@ere ai pitaDoris@ului% C@preu<F cu )lU@piodoros pute@ pFstra <u@ele de teoloDie acestei a treia perioade. ele <u sC<t separate pri<tr2o disti<cţie doar teoreticF1 cele trei Eor@e de i<terpretare <2au Eost practicate. ?a c.ceste douF Eor@e de e>eDeJF C<Eloresc.o@erice3 cel puţi< 5ti@ cF aceasta era preocuparea. el psrcepe reJo<a<ţe pe care poate doar el si<Dur le pFtru<de% I@aDi<ea ?FtrC<ului reDe ducC<du2se la . adaptC<d2o KiJiu<ii lor pa<teiste asupra u<iKersului% 'otu5i u< C.eaDe<es di< R.ilo< co@para idealul co@u<itar al sectei cu cel al Ciipe2@olDilor lui (o@er 6 acei ?u<i sFl?atici care se . C< Kre@ea lui Plato<. Ka reKe<i de @ai @ulte ori. @ai ales pri@a. sF ur@Fri@ deJKoltarea acestor eEorturi pri< toatF istoria literaturii 5i DC<dirii 5i sF Kede@ raţiu<ile de ordi< reliDios sau 5tii<ţiEic care au C@pi<s pe aceastF cale o cateDorie C<treaDF de DC<2ditori.rUsippos Ka 5ti la <eKoie sF e>traDF di< (o@er 5i lecţii de KiaţF% I<sF perioada C< care se Kor cFuta cel @ai des C< epopeile . proEesor la Facultatea de litere de la 'ou2louse% C<tr2o searF di< aprilie !"AG l2a@ DFsit citi<d C< 7ia8a 6(nte/plati3. @oralF 5i @isticF% .o@erice <eoplato<is@ul 5i <eopitaDoris@ul1 acestea Ci Kor @odiEica proEu<d spiritul creC<d cu adeKFrat u< <ou (o@er.rF<eau cu laptele iepelor lor 5i erau cei @ai drepţi di<tre oa@e<i. cu cordiţia de a i<clude pri<tre realitFţile diKi<e pe acei Jei decFJuţi care sC<t suEletele C<car<ate% .eDiu@. care tre?uia sF Erater<iJeJe cu PitaDora 5i Plato< 5i sF ia su? eDida sa toate pri<cipiile 5colii% PreJe<tarea episoadelor . di< care Eace o realitate EiJicF. a lui P.res 5i .ilo< paDi<ile co<sacrate t. <u pu<e te>tul sF spu<F @ai @ult decCt per@ite litera S # Iar dacF u< scoliast reKe<it pri<tre <oi ar citi <ota lui 9ictor Berard la cC<tul <ouF al Odi+eii. a5a cu@ EFcea u< autor a<tic X.ide $liada.ile pe<tru a2i cere trupul Eiului sFu (ector Ci suDereaJF o alta poetului cre5ti<1 „IatF2l pe Pria@ ie5i<d cu daruri di< Cetatea i<co@pre. C< acela5i ti@p curaLos 5i pli< de tea@F C< Eaţa @orţii.iar ocupaţia pri<cipalF a celui di<tCi di<tre ci<ici.5a cu@ Ka reJulta di< paDi<ile ce Kor ur@a. ur@Frirea eKoluţiei e>eDeJei% U< @it care a pri@it @ai @ulte i<terpretFri. ca sF <u @ai Kor?i@ de se<sul „istoric 1 dar pe<tru a Drupa diKersele e>plicaţii Ka Ei suEicie<tF co<sultarea i<de>ului <ostru% . la '.<tist.erapeuţilor1 P. 5i al lui &a>i@ di< 'Ur% I<cepC<d cu Nu@e<ius.o@erice reDuli de co<duitF atlt pe<tru state cCt 5i pe<tru i<diKiJi Ka Ei secolul lui Plu2tar. u< se<s @istic. dar C< Eo<d <u este acela5i @od de a DC<di S YYY Ideea acestui studiu o datoreJ Eostului @eu @aDistru &arcel Caster.Erodita. di@potriKF. adesea di<tre cei @ai @ari% E>eDeJa aleDoricF <u s2a sti<s odatF cu ProdusG1 ea C<Elore5te C< pli< secol douFJeci% CC<d Paul Claudel desc. Kor culeDe @o5te<irea e>eDeJei . atCtM de ?oDatF 5i de curioasF..e1 ea apare I< secolul 9I. u< +lauOo<.cestea sC<t cele trei @ari cure<te1 e>eDeJF EiJicF. <2a EFcut <iciodatF o?iectul u<ui . co<te@pora< cu Ca@?Use% La Eel de ti@puriu tre?uie sF se Ei C<cercat e>traDerea u<ei @orale di< poe@ele .

N'ICE ■ i ■ . 3 0l[ii ^ P. S (I\. &==iti iYt i>) E \ M ? ". rFpit Kieţii C< pli<F @aturitate% Pierre C. a ?i<eKoit sF accepte co<ducerea acestei teJe% Erudiţia sa. tL\ %3 _i i ' F H S 0Y\ MM ! G 2 _) . .N'.i. i . Y t i $. director la (autes Iiltudes 5i p< Eesor la Sor?o<a.S"#" # E.id siDur 5i preţios a Eost pe<tru @i<e% Ii e>pri@ Kia @ea recu<o5ti<ţF1 EL usUZ^a [dpKD% T(0l(0+e.@ C<trepri<s acest studiu% *ase a<i @ai tirJiu. siDura<ţa LudecFţii sale 5i @area sa ?u<FKoi<ţF @2au aLutat @ult C< @u<cF% -eoarece Cl cu<oa5te pe (o@er @ai ?i<e decCt Cl puteau cu<oa5te cei Kec.studiu de a<sa@?lu% .BM bM %! ic ( A* "7! 03 <a2l M% %#&&"ii"c% ' % U c. se poate C<c. &arcel Caster <e pFrFsea.a<trai<e.I P)TI:IILE EXE+ETEI . "D de6e/: ie %&** A r 0 2] ^M^ .ipui ce D.R'E. I0 0 iuiMi ^_ [% M! ! i ^ 3 i E 2_ I 'I i` iS# Eu a M ^ a ^_Mt r Ei % I< t^i. Y ! % i KX ^. 2 %) %M004.

eii 5i troie<ii C<ci<D o luptF C<Ker5u<atF care ocupF u< cC<t C<treD al $liadei Y. C< cele di< ur@F diKi<iJat. Hoiner! (i(lie a )recilor Retorul (eraclit. cu capul C<ci<s de KFpFi. C< secolul I al erei <oastre. pli< de <eKerosi@il. poetul.. <u e>aDera prea @ult cC<d scria1 „-e la KCrsta cea @ai EraDedF. ci C< pri@ele rC<duri ale celor care atacF.ceastF ad@iraţie se poate les<e C<ţeleDe% Pe<tru copilul Drec $liada era u< adeKFrat ro@a< de . Ki<oKat pe deasupra de i@oralitate 5i i@pietate% BFtFlia <u ar Ei Eost <iciodatF atit de apriDF. Kor rF@C<e stFpC<i pe diKi<ele rF@F5iţe% Este <ecesarF o priKire de a<sa@?lu asupra acestei deJ?ateri C< Lurul Jeilor 5i @iturilor lui (o@er3 tre?uie sF e>a@i<F@ poJiţiile 5i dispu<erea ta?erelor riKale 5i sF Kede@ pC<F la ce e>cese au putut aLu<De priete<ii 5i du5@a<ii poetului% . de erori. a cFrui sole@<F co<da@<are a lui (o@er a rFsu<at C<delu<D C< suEletul Drec. @ulţi di<tre ei perso<aLe la Eel de palide ca 5i &e<elau „cel cu striDFt puter<ic . (o@er este poetul irepro5a?il 5i diKi<. .eilor% ) luptF ase@F<Ftoare au purtat Drecii C< Lurul lui (o@er ti@p de Jece secole% C<sF C< aceastF luptF. . a cFrui i<spiraţie cereascF. apFrFtorii poetului. 5i el <u este altul decCt Plato<. a. co<EuJ ad@isF C<cF de la C<ceput. de5i el a deKe<it aproape u< loc co@u<% I. dacF o?iectul acestei discuţii. se apropie de 5a<ţ scoţC<d de trei ori u< striDFt C<DroJitor% . <2ar Ei @arcat atCt de adC<c Kiaţa DreceascF1 acest lucru tre?uie rea@i<tit C<ai<te de toate. Eiecare ar@F <ouF a suscitat descoperirea u<ei apFrFri corespu<JFtoare% Pe<tru u<ii.ile <u se @ai aElF C< ta?Fra apFrFtorilor.iar 5i pe ulti@ii repreJe<ta<ţi ai ele<is@ului% Cu toate acestea reJultatul luptei Ka Ei acela5i1 dupF <u@eroase Kicisitudi<i.. Eiecare oEe<siKF a proKocat o co<traoEe<siKF.ile. <u este decCt u< si@plu poKestitor de Eicţiu<i. pC<F C< clipa C< care . Ka Ei @ai tCrJiu clar deEi<itF3 pe<tru alţii. ca 5i C< orice rFJ?oi.tu<ci du5@a<ii C<spFi@H<taţi EuD de2a Kal@a cFtre Ilio<% 'rupul salKat al lui Patrocle este dus C< ta?Fra a. de co<tradicţii.■ ■ Capitolul I QQQQQQQQQ B/'/LI.N 4URUL LUI ()&ER C< Lurul trupului <eC<suEleţit al lui Patrocle.ceasta <e Ka C<DFdui sF C<ţeleDe@ @ai ?i<e strateDia apFrFtorilor 5i replierea lor C< spatele Jidului e>eDeJei aleDorice% *i aici. @i5cC<du2i c. (o@er este doica spiritului <aiK al copilului care25i C<cepe studiile3 C<cF di< scutece suEletele <oastre suD laptele Kersurilor sale% Cre5te@ 5i el este @ereu aproape de <oi%%% Nu2l pute@ pFrFsi EFrF a aKea i@ediat dori<ţa de a2l relua1 s2ar Jice cF aceastF leDFturF <u sECr5e5te decCt odatF cu Kiaţa "# .

cu citate di< !B (o@er3 se si@te la el u< respect 5i o aEecţiu<e ascu<se cu Dreu pe<tru Jeul al cFrui altar Kroia sF2l rFstoar<e !G% Plutar.. al lui Teus%%% !$% . &usaios. de5i @ai <ua<ţatF decCt cea a lui Plato<. cu @arile loKituri de sa?ie ale suprao@ului . Kor apFrea C<cercFri de a acorda <oile lor C<EFţi5Fri cu portretele C<c.ipuite de (o@er1 Cor<utus @ai ales 5i2a luat aceastF sarci<F co@pu<C<d u< @ic @a<ual de teoloDie pe<tru uJul u<ui tC<Fr discipol% Nu este deloc curios cF. care apela tot la (o@er pe<tru a2i C<Losi pe <o?ili !#% (o@er este i<Kocat pe<tru su?iectele cele @ai <eC<se@<ate. @ai @ult decCt o istorie sacrF. de care C5i ?Ftuse Loc C< C atIl(+.iar 5i apFrarea reliDi< tradiţio<ale pare a @erDe @C<F C< @C<F cu apFrarea lui (o@er% SF <e DC<di@ la atitudi<ea lui . @ai @ult decCt plFcerea rFutFcioasF de a25i C<ErC<De adKersarii cu propriile lor ar@e. a ales calea cea @ai pri@eLdioasF. 5i2l Eace scut pa (o@er lB1 „poetul <u l2a lFudat oare pe E<eas pe<tru 5tii<ţa sa de a se reEuDia. recurDe atCt de des la pro?a . cu eroul sFu care C<Ki<De cu 5irete<ia 5i Eorţa sa cele @ai e>traordi<are pri@eLdii% Teii erau pretuti<de<i a@estecaţi cu oa@e<ii. pFrul lui Eup. de parcF <2ar Ei Eost el pri@ul care a C@pFrţit lu@ea C< ci<ci pFrţi%%% !A% . Socrate eKocF e>e@plul lui . repreJe<ta<t al tradiţiilor co<serKatoare ale Drecului @iLlociu EaţF de reKoluţio<arul Euripide1 .o@erice1 dupF pFrerea sa. dar poetul pri< e>cele<ţF 7 este pFri<tele lui . C<cCt se si@te aproape Ki<oKat dacF di< C<tC@plare o o@ite% I< discuţia asupra se<sului lui E de la -elEi.ile 5i al lui Ulise% +el @ai curios e>e@plu al per@a<e<tei recurDeri la (o@er <i2l oEerF C<su5i Plato<% 'ot a5a cu@ el cedeaJF EFrF ^ oie C<cli<aţiei co@u<e tuturor Drecilor pe<tru Ea<teJiile eti@oloDice. Eustrop. care <eţi<C<d sea@a de aKertis@e<tele @a@ei sale. .o@ericF.rUsippos. care au tra<s@is +reciei tradiţiile sale cele @ai Eru@oase$% 'ot a5a.aKe<turi. cFruia Ci <eaDF C< acela5i ti@p adeKFrata C<ţelepciu<e% Este adeKFrat cF acest apel la (o@er <u este totdeau<a serios% Socrate replica Koios priete<ului care Cl tac.. C< Daleria acelor poeţi cu suElete alese. la Eel Cl citeaJF cu orice prileL pe (o@er. C<@ulţi<d @i<u<ile pe<tru a2i salKa sau a2i pierde.pol2lo< sau . u<de to<ul este Eoarte DraK. pFrul lui Ulise „cu reEle>e si<ilii . scriitorii Dreci Ci atri?uie C< a<sa@?lul lor Kec.rF<iţi la sC<ul lui (o@er.Erodita arFtau altEel decCt C< poKesteA% C<sF c. cu atCt @ai @ult cu cCt C< 5coalF C<KFţarea pe de rost 5i cC<tarea poe@elor Eor@a partea ese<ţialF a proDra@ului sFu de studiu G% &ai @ult decCt o ?i?lie. atu<ci cC<d co<cepţiile asupra Jeilor populari se Kor @odiEica.i<a C< leDFturF cu preti<sele sale relaţii cu . cC<d spu<e cF cea @ai Eru@oasF KCrstF e aceea cC<d @iLe5te ?ar?a S " &ulte pasaLe au acest to< Dlu@eţ. dispreţui<d @oartea !X% Este la Plato< @ai @ult deeCt o co<cesie EFcutF o?i5<ui<ţelor ti@pului sFu. c.. (era.ristoEa< Cl a5aJF pe (o@er alFturi de )rEeu. (esiod.osS CCt pe ce era sF uit de (o@er. a<DaLaţi dealtEel cu trup 5i suElet iiS KFl@F5aDul cel @are1 copilul tre?uie sF se si@tF astEel. cFruia C<cepuse sF2i @iLeascF ?ar?a1 „Ce2are a EaceS )are tu <u e5ti de acord cu (o@er pe care Cl ad@iri.. . cuEu<dat C< @iraculos.ile3 5i C<cF @ai @ult1 Odi+eea cu cFlFtoriile sale pri< ţi<uturi @isterioase. P ( n(:ilitate. DFse5te la (o@er doKeJi pe<tru a2i slFKi pe <o?ili 5i25i aru<cF sFDeţile asupra stoicului C.rUsosto@ul aduce laudF pFrului cu aLutorul u<or <u@eroase citate . @eta@orEoJC<du2se ca C< ?as@ele <oastre. perso<aLul care susţi<e pu<ctul de Kedere pitaDoreic 5i care EFcuse o strFlucita e>pu<ere asupra Kalorii @etaEiJice a <u@Frului c@ci. a cFrui pFrere despre C<ţelepciu<ea poeţilor <u este lipsitF de reJerKe.utorul u<ui tratat atri?uit lui Plutar. „pFri<ţii oricFrei 5tii<ţe 5i cFlFuJele u@a<itFţii .ile. pe<tru calitFţile pFrului lor 6 pFrul <eDru al lui (ector. cu@ spu<e Plato<8.ipurile JuDrFKite de (o@er se i@pu<eau cu putere ti<erelor i@aDi<aţii 5i C<se@<au aproape la Eel de @ult ca 5i datele cultului% Se C<5ela oare (erodot cC<d aEir@a cF (o@er 5i (esiod au dat +reciei Jeii sFi #S Pe de altF parte. C< supra<atural% EleKul rF@C<ea cu o i@presie de <e5ters. (o@er era u< adeKFrat cate. striDa deodatF1 „Ce se petrece cu @i<e.e+. Kirtute care <u co<stF totdeau<a C< „a rF@C<e C< rC<duri C< Eaţa du5@a<ului. poetul laudF C< @od special pe eroii sFi. <u@i<du2l @aestru la EuDFS u C<tr2o paDi<F dM< Ap(l(. a5a cu@ Kede@ la soEi5ti 5i la retori% -io< C.iului poet o autoritate supre@F3 cF se reEerF per@a<e<t la el.or?os „ase@e<ea celui al +raţiilor ..ie. C<sF @ulte <u cupri<d pici o ur@F de iro<ie% Socrate di< La.is@ di< care tC<Frul Drec C<KFţa sF25i cu<oascF Jeii% -esiDur cF C< cult Teus. preocupat sF deEi<eascF curaLul.lci2?iade.ristoEa<. a5a cu@ procedeaJF scriitorii cre5ti<i cu scrierile sEi<te% FFrF C<doialF aceastF autoritate se e>ti<de la toţi poeţii.

ese<ţiale pe<tru deJ?atere% I< cFrţile II 5i III ale Rep0:li6ii.te<ei 5i a lui Teus. iar apoloDeţii Kor reKe<i @ereu la pasaLele C<cri@i<ate de Plato<% SF reluF@ aceste te>te. cCt 5i pe<tru cele @ari% II% -u5@a<ii lui (o@er1 atacul CilosoCilor (o@er. spu<e cF acesta ar Ei KFJut C< I<Eer< suEletul lui (o@er !! spC<Jurat de u< po@ 5i .o@eric. <ede@<e de @Freţia diKi<F% .ii al?a5tri%%% XX% (o@er 5i (esiod sC<t acuJaţi „de a Ei atri?uit Jeilor tot ce co<da@<F oa@e<ii1 .poloDeţii cre5ti<i Kor relua aceste te@e Kec. ?oii le2ar da Eor@F de ?oi%%% X!% I< altF parte scrie1 „NeDrii C5i C<c.ceste Eicţiu<i <u tre?uie sF dea o idee EalsF despre Jei sau despre eroi J$% . i<eKita?il.is de ti@puriu Eocul C@potriKa u<or Jei pli<i de toate pati@ile 5i slF?iciu<ile oa@e<ilor !8% (era2clit di< EEes cerea pFl@uirea lui (o@er 5i e>cluderea sa di< co<cursuri !7% (iero<U@os di< R. adeseori citat.i@?F C< draDo<. atCt pe<tru lucrurile @ici. a u<ei o?i5<ui<ţe C<Ke2terate1 aceea de a recurDe pe<tru orice la arDu@e<tul .ici X". c. Socrate 5i . atri?ui Kicii diKi<itFţii. Kis care2i pro@itea C< @od @i<ci<os Kictoria GX% C< treacFt sC<t respi<se 5i @eta@orEoJele Jeilor.iar 5i PolUeuct al lui Cor<eille Ka aor?i la Eel XA% . tre?uia. caii ar da Jeilor Eor@F de cai.ii posteritFţii.ipul u<or strFi<i Ke<iţi de departe 5i su? diKerse Eor@e se duc pri< cetFţi sF cerceteJe Kirtuţile 5i cri@ele oa@e<ilor GA% -iEeritele pasaLe di< (o@er C<cri@i<ate pC<F acu@. „cel care co<ţi<e lucruri ?u<e 5i cel care co<ţi<e lucruri rele di< care Teus C@parte dupF Koia sa oa@e<ilor GB3 sFDeata trasF de Pa<daros asupra lui &e<elau.odos. C< care u<ul di< prete<de<ţi declarF1 „Teii iau c.oţie..cestea sC<t Locuri retorice.iupuri aElate C< podeaua lui Teus. pe care le pri@e5te la aceasta KCrstF sC<t de o?icei de <e5ters 5i de <ecli<tit X7% . a cFrei aJKCrlire. adeKFrate @i<ciu<i C< act. ci doar a ?i<elui)% .stEel DC<direa EilosoEicF DreacF.cuJatul este Proteu. care Kor deKe<i „aporii clasice% Nici u< Drec <u Ka @ai putea trata pro?le@a rFului EFrF sF le ai?F @ereu preJe<te C< @i<te% . Plato< <u a EFcut altceKa decCt sF adu<e 5i sF siste@atiJeJe toate aceste o?iecţii% I<sF C< oc. ce se poKestesc copiilor di< cea @ai EraDedF KCrstF% . ?i<e@eritatF pedeapsF pe<tru i@pietatea aEir@aţiilor sale !"% Xe<oEa< di< ColoEo< 6 C< a doua Lu@Ftate a secolului 9I l%e%<% 6 se aru<cF cu Ke. C< ar?ore. dacF ar putea picta 5i Eace cu ele ce Eac oa@e<ii.i pe<tru a co@?ate pFDC<is@ul% *i c.cestea sC<t1 cele douF c.ipuit (o@er. el Ka KiJa C< paDi<ile ur@Ftoare latura . Eii<d atCt de apropiat suEletului Drec 5i atCt de Ea@iliar tuturor acestor scriitori C< a@i<tirea cFrora rF@C<e @ereu.<co<Lurat de 5erpi.eJe sC<t Ea?ulele sau @iturile poeţilor. sC<t respi<se de Plato< deoarece cupri<d co<cepţii teoloDice Ealse% FFrF a pFrFsi deEi<itiK acest pu<ct de Kedere.iKoc pe Jeii @itoloDiei 5i @FsoarF dista<ţa care2i separF de pro2priile2i co<cepţii X#% Co<da@<area lui (o@er de cFtre Plato< este reJultatul acestei lu<Di serii de atacuri. iatF lucruri care <u pot Ei ad@ise C< Repu?lica <oastrF. C<sea@<F sF LiD<e5ti perEecţiu<ea diKi<F. cF (eEaistos a Eost aJKCrlit de cFtre tatFl sFu pe<tru cF a Krut sF25i apere @a@a de loKiturile soţului sFu 5i cF Jeii au purtat toate luptele pe care le2a C<c. acel Proteu care se presc. oEeri<d u< rFu e>e@plu Kiitorilor pFJitori ai cetFţii% &ai C<tCi Kor Ei proscrise toate Ea?ulele care2i aratF pe Jei C< luptF u<ii cu alţii 5i poKestesc C< a@F<u<t <esECr5itele lor certuriX81 „SF poKeste5ti cF (era a Eost pusF C< la<ţuri de Eiul sFu. sF Eie a@estecat i< co<troKersele reliDioase sau EilosoEice 5i sF Eie de @ulte ori po<eDrit% FilosoEii au desc.ipuie cu pFrul ro5u 5i oc. C<5elFciu<e XG% . ?ioDraEul luiPitaDora.iJFri sau artiEicii de @aDicia<.di@a<te studiaJF proDra@ul educatiK ce Ka tre?ui aplicat C< cetatea idealF% Pri@ul lucru pe care leDislatorul Ka tre?ui sF2l supraKeD. adulter.e@e<ţF C< lupta co<tra poeJiei% I<tr2o satirF C< Kersuri co<tra lui (o@er 5i (esiod XB ?iciuie5te repreJe<tFrile a<tropo@orEice1 „-acF ?oii sau caii ar aKea @Ci<i. c.Da@e@<o<. la i<stiDaţia .iar dacF aceste Eicţiu<i %ar Ei aleDorii. Plato< se leaDF de trei pasaLe di< (o@er.iar di< @o@e<tul C< care capFtF co<5tii<ţF de si<e. deoarece u< copil <u este i< @FsurFMsa discear<a% ceea ce este aleDorie de ceea ce <u esteM 5i I@presiile. desiDur3 C<sF ele doKedesc e>iste<ţa u<ei stFri de spirit De<erale.ipuie pe Jeii lor <eDri 5i cCr<i. C< apF curDFtoare 5i care Ka da @ultF apF la @oarF aleDori5tilor GG% -e ase@e<ea. co<da@<F EFrF ec. el Ka apFrea ca pri<cipalul du5@a< al lui (o@er. este co<da@<at u< pasaL di< Odi+eea.poi Kor Ei proscrise Ea?ulele care preJi<tF -iKi<itatea ca autor al rFului (pe<tru Plato<. repreJi<tF C<cFlcarea C<Koielilor 5i u< sperLur poru<cit de JeiG!3 iar @ai departe Eai@osul Kis C<5elFtor tri@is de Teus lui . deD. i< leu. a loKiturilor date de raţiu<e Jeilor rFJ?oi<ici sau li?erti<i ai $liadei 5i Odi+eei# FFrF C<doialF. -iKi<itatea <u este cauJa tuturor lucrurilor. tracii 5i2i C<c.

praD@aticF 5i utilitarF, raţiu<ea de stat% -escrierea „Kieţii de di<colo EFcutF de (o@er este Eoarte puţi< pro@iţFtoare% (adesul, locul @orţilor, este u< loc trist u<de suEletele, cu e>cepţia celui al prorocului 'iresias, <u @ai au <ici u< si@ţF@C<t% .ceastF i@aDi<e <u era de <aturF sF2i C<curaLeJe pe rFJ?oi<icii cetFţii sF25i ri5te Kiaţa C< lupte% 'oate deJKoltFrile ;o@erice asupra lu@ii de di<colo tre?uie supri@ate, ele Eii<d de <aturF sF e<erKeJe 5i sF slF?eascF !G curaLulG#% Plato< dore5te o Repu?licF ce poate EFDFdui u< cer celor cFJuţi C< luptF% Pe<tru acela5i @otiK tre?uie respi<se sce<ele C< care Kede@ eroi deJ<FdFLduiţi, tFKFli<du2se C< praE3 C< care TeuH Cl plC<De pe Eiul sFu Sarpedo<, sau deplC<De @oartea apropiatF a lui (ector, cFci lacri@ile sC<t o slF?iciu<e <ede@<F de Jei 5i de eroi% La Eel de puţi< li se potriKe5te rCsul <estFpC<it care2i JDClţCie pe Jei la apariţia lui (eEaistos C< sala ?a<c;etului Ga% I< Ei<e, Kor tre?ui supri@ate toate pasaLele ce2i pot C<depFrta pe ti<eri de o C<ţeleaptF @oderaţie, de acea +(>p, (+Ine care C<sea@<F pe<tru ei ascultarea 5eEilor, iar pe<tru ace5tia di< ur@F, stFpC<irea C< Eaţa plFcerilor @C<cFrii, Ki<ului 5i draDostei G8% .?ile i<sultC<du2l pe .Da@e@<o<, superiorul sFu, este u< supFrFtor e>e@plu% 'ot a5a, co@pli@e<tele adresate de Ulise Eeacie<ilor1 „Ce poate Ei @ai Eru@os decCt o @asF pli<F de pCi<e 5i cFr<uri , <u sC<t <ici ele de <aturF sF C<de@<e la cu@pFtare (dealtEel, Kor?ele lui Ulise, cu@ se Ka Kedea, i2au preocupat @ult pe @orali5tii Dreci)% Plato< Ka JF?oKi C<delu<D asupra u<uia di<tre sca<dalurile @aLore ale poeJiei ;o@erice (el <u este <ici pri@ul, <ici ulti@ul care o Ka Eace)% Este Kor?a de iu?irea lui Teus cu (era pe @u<tele Ida, cu toate circu@sta<ţele aDraKa<te1 Teus, care „uitF ?rusc toate pla<urile sale pe<tru cF Cl cupri<de poEta iu?irii, iar Kederea (erei Ci proKoacF atCta tul?urare, tocit <u @ai are rF?darea sF se ducF C< iatac, ci Krea sF se u<eascF cu ea c;iar acolo, pe pF@C<t, asiDurC<d2o cF <iciodatF <2a dorit2o @ai @ult, <ici c;iar atu<ci cC<d a KFJut2o pe<tru pri@a oarF G7% ) istorie la Eel de sca?roasF este adulterul lui .res 5i al .Eroditei% Plato< se @ulţu@e5te doar sF o @e<ţio<eJe1 desiDur cF de ti@puriu se su?li@ase i@oralitatea acestui @it, cel @ai discutat di<tre toate% Rec;iJitoriul leDislatorilor Rep0:li6ii adu<F la u< loc piesele ese<ţiale ale „procesului colosal G" i<te<tat lui (o@er% .ceste paDi<i Kor deKe<i arse<alul di< care25i Kor lua ar@ele detractorii poetului 5i Kor rF@C<e pu<ctul de reEeri<ţF pe<tru toţi apoloDeţii 5i co@e<tatorii% 'otu5i Plato< a reKe<it, C< cartea X, asupra acestei supFrFtoare pro?le@e, @e<ţi<C<du25i co<da@<area, dar cu
14

@ai @ulte @e<aLa@e<te 5i <ua<ţe% Socrate 5i +lauco< recu<osc Ear@ecul poeJiei, @ai ales al celei ;o@erice% „*i <oi aKe@, de ase@e<ea, spu<e Socrate, o @are draDoste pe<tru aceastF poeJie, draDostea pe care educaţia di< Eru@oasele <oastre cetFţi a EFcut2o sF se <ascF C< i<i@ile <oastre Ad% El recu<oa5te cF tre?uie sF apeleJe la raţiu<e pe<tru a lupta C@potriKa KrFLii, pe<tru a „<u recFdea C< pati@a care i2a Eer@ecat copilFria 5i co<ti<uF sF2i Ear@ece pe cei @ai @ulţi A!% -e data aceasta poeJia este studiatF C< C<sF5i ese<ţa ei 5i este deEi<itF ca o si@plF i@itaţie, copie iluJorie 5i u5uraticF a realitFţii% Produsele artei sC<t i<Eerioare o?iectelor @ateriale, care le sluLesc de @odel, aEir@F Plato< EFrF tea@a de a sca<daliJa pe ci<eKa% .ceastF co<cepţie despre esteticF poate surpri<de, C<sF Plato< cedeaJF aici u<ei oarecari <erF?dFri% *i C<tr2adeKFr, <u era oare aDasa<t sF auJi C<tr2u<a cF poeţii 5i @ai ales (o@er sC<t tot a5a de pricepuţi C< toate, ca 5i adeKFraţii speciali5tiS IatF cu@ pu<e Plato< pro?le@a1 „SC<t u<ii care spu< cF ace5ti autori (poeţii traDici 5i (o@er, strF@o5ul lor) cu<o5teau toate te;<icile, cF 5tiau totul despre lu@e, despre ?i<e 5i rFu, cF 5tiau totul despre diKi<itate, deoarece este i<dispe<sa?il ca poetul sF cu<oascF lucrurile despre care Kor?e5te, dacF Krea sF trateJe ?i<e toate su?iectele pe care le a?ordeaJF C< poe@ele sale%%% AX% Este C<sF o a?eraţie sF studieJi @edici<a dupF (o@er, care <u o cu<oa5tea, spu<e Plato<1 (o@er se @FrDi<e5te „sF reproducF ter@e<ii li@?aLului @edical AG% -esFKCr5it „;o<<ete ;o@@e , Kor?e5te despre toate EFrF sF Ei C<KFţat <i@ic% El <u are o co@pete<ţF proprie <ici C< pro?le@ele @orale 5i sociale1 „rFJ?oi, co<ducerea o5tilor, ad@i<istrarea cetFţilor, educaţie AA1 doKadF cF <2a alcFtuit leDile <ici u<ei cetFţi, ceea ce era totu5i pe<tru Dreci pri@a datorie a C<ţeleptului 5i cea @ai @are ci<ste la care putea aspira% (o@er <u este, de Eapt, decCt u< (/an6ie ! acest ter@e< @oder< s2ar potriKi cel @ai ?i<e cu ideea pe care Plato< 5i2o Eace despre poetul2i@itator% (o@er <u este u< saKa<t aute<tic, u< EilosoE, do@e<iul

sFu Eii<d Kerosi@ilul 5i <u Eaptul real% IatF ce C<ţeleDea Plato< atu<ci cC<d deEi<ea poeJia drept t,o i@itaţie 1/i/e+i+4, copie% El co?oarF poeJia la acest !# <iKel, ca reacţie C@potriKa celor care tra<sEor@au poe@ele lui (o@er C<tr2o adeKFratF e<ciclopedie% Co<da@<area lui iio@er <u este, C<sF, a?solutF% El respi<De ca ?aJF a educaţiei, socoti<d cF <u este u< C<d< @Ftor siDur pe<tru copii, <ici di< pu<ct de Kedere @o< (5i Rousseau DC<dea la Eel despre Ea?ulele lui La Fo<tai<e) <ici di< pu<ct de Kedere 5tii<ţiEic A#% Ni@ic <u2i C@piedici C<sF, pe oa@e<ii lu@i<aţi, pe ?FtrC<ii i@u<iJaţi C< Eaţe acestor pericole, sF se delecteJe cu poe@ele ;o@erice% Plato< cFutC<d, C< Le.i, sF sta?ileascF ci<e poate Ei ar?itru la co<cursuri 5i ser?Fri, dupF ce aratF cF Dusturile KariaJF I< Eu<cţie de KCrstF, pu<e C< Dura ate<ia<ului aceste Kor?e1 „Noi ?FtrC<ii care le2a@ ascultat cu cea @ai @are plFcere, !! Ko@ declara EFrF tFDadF C<Ki<DFtor pe rapsodul care a recitat cel @ai ?i<e lliada 5i Odi+eea, sau Kreu< poe@ al lui (esiod A$% -ar <ua<ţele au Eost uitate pe<tru a <u se reţi<e decit u< pla< de a<sa@?lu1 EilosoEul alu<Di<d pe poet di< Repu?lica sa, dupF ce i2a KFrsat parEu@uri pe cap 5i l2a C<coro<at cu diade@a, ca pe u< Jeu i<deJira?ilA8% .ceastF e>ecuţie a rF@as EFrF C<doialF teoreticF, ca 5i co<da@<area teatrului de cFtre Bossuet% 'otu5i +recia Ka suEeri de pe ur@a acestui a<taDo<is@ de pri<cipiu C<tre cele douF @ari De<ii, pC<F C< Jiua C< care <eoplato<is@ul, l@pFcC<du2i pe Eraţii i<a@ici, Ci Ka u<i C< acela5i cult% Se poate spu<e cF atacurile lui Plato< au suscitat @ai @ulţi apFrFtori pe<tru (o@er, decCt si@patii pe<tru autorul Rep0:li6iiA7% Iar apFrFtorii C<torc cu e<erDie C@potriKa lui Plato< acuJaţia de i@oralitate1 „Plato<, e>cla@F i<diD<at (eraclit, <2are decCt sF2l e>ileJe pe (o@er di< Repu?lica sa, a5a cu@ s2a e>ilat el C<su5i di< .te<a1 dar ar Ei tre?uit @ai I<tCi sF2l alu<De di< cetate pe Critias tira<ul3 ar Ei tre?uit sF2l alu<De pe .lci?iade%%% % Ur@eaJF o co@paraţie a celor douF „cetFţi riKale1
„U<ul Krea sF pu<F C< co@u< Ee@eile 5i copiii3 celFlalt, C< eele douF opere ale sale, cC<tF caracterul sEC<t al u<iu<ilor C<ţelepte3 pe<tru Ele<a C<trepri<d Drecii e>pediţia lor, pe<tru Pe<elopa acceptF Ulise sF rFtFceascF% Cetatea ;o@ericF, a5a cu@ apare C< cele douF poe@e, are cele @ai C<ţelepte i<stituţii care co<duc Kiaţa o@e2 <eascF3 dialoDurile lui Plato< sC<t @ereu deJo<orate de a@orul pe<tru ?Fieţi ti<eri3 <u DFsi@ <ici u< ?Fr?at care sH <u Eie stF2pC<it de dori<ţe ;o@ose>uale
#
A"

%

&a>i@ di< 'Ur d co<siderF co<duita lui Socrate la Eel de ec;iKocF ca 5i cea a Jeilor ;o@erici1 „Socrate a a@estecat C< co<Kersaţiile sale pasaLe atCt de sca?roase 5i periculoase C<cCt e<iD@ele lui (o@er sC<t <eKi<oKate pri< co@paraţie % CC<d C5i ati<De u@Frul de u@Frul lui Crito?ul, sau e scos di< Eire de preJe<ţa lui C;ar@ides, Socrate are C< apare<ţF atitudi<i Eoarte i@orale 5i care au @are <eKoie sF Eie i<terpretate, cel puţi< tot atCt de @ult cCt 5i poe@ele ;o@erice % I< altF parte &a>i@ su?li<iaJF C<rudirea de doctri<F di<tre (o@er 5i Plato<1 Plato< este „suDarul poeJiei ;o@erice1 „-eDea?a <eaDF, Ci recu<osc ur@ele%%% .5 putea c;iar spu<e cF Plato< are @ai @ulte de la (o@er decCt de la Socrate%%% #!% -acF rec;iJitoriul lui Plato< <u a putut opri ela<ul Drecilor cFtre (o@er #X, C< sc;i@? a co<tri?uit C< @are @FsurF la orie<tarea apoloDeţilor sFi spre i<terpretarea aleDoricF1 @ulţi di<tre ace5tia sC<t de acord EFrF retice<ţe cF poetul lor ar Ei cu desFKCr5ire i@oral dacF ar Eiluatcdl litte a/# .utorul tratatului De+p e +0:li/ (care co<siderF lliada superioarF Odi+eei, ale cFrei „poKe5ti sea@F<F @ai deDra?F a ?CrEeli) ad@irF @Freţia 5i puterea de eKocare a ?FtFliei Jeilor 1Te(/a,ia di< cC<tul XX al $liadei4, dar <u EFrF reJerKe1 „.ceste picturi, dacF <u sC<t i<terpretateW pri< aleDorie, sC<t a?solut <eleDiuite 5i <ecuKii<cioase % (o@er a EFcut oa@e<i di< Jeii sFi iar @iJeria lor e Ke5<icF #G% C< al doilea dialoD al sFu despre P (3iden8;, P;ilorr di< .le>a<dria reia atacurile lui Plato< C@potriKa Jeilor ;o@erici 5i Cl pu<e pe adKersarul sFu .le>a<dru sF le deJKolte1 (e2Eaistos aJKCrlit di< cer, Teus pC<DFri<du25i patul co<LuDal 5i lFudC<du2se cF a spC<Jurat2o pe (era C< cer cu douF <icoKale aDFţate de picioare1 5i adauDF sca<dalul rF<iriiI .Eroditei, o JeiţF, de cFtre u< @uritor, -io@ede3 pe cel al lui Teus, C<surC<du2se cu propria lui sorF% Pe<tru toate aceste o?sce<itFţi, poetul ar @erita, <u doar sF i se taie di< Kersuri f pe<tru a le e>purDa, ci sF i se taie li@?a, co<c;ide .le>a<dru% P;ilo< Cl apFrF pe (o@er pe<tru a Ei Kor?it de rFu despre Jei, dar <u Cl apFra altEel decCt cFuti<d aleDorii su? KFlul @itu2 rilor &% !$

ir

(eraclit retorul recu<oa5te 5i el tot atit de clar cF, luale ad litt6 a/, Eaptele 5i Desturile lui llo@er sC<t i@posi?il de apFrat1 „'otul este i@pietate la poet, dacF <i@ic <u este aleDoric ##% CelFlalt @are detractor al lui (o@er di< ta?Fra EilosoEilor este, dupF Plato<, Epicur1 Epicur, „cel care respi<De C< ?loc toatF poeJia, ale cFrei Ea?ule <u sC<t C< oc;ii sFi decCt ispite ce duc la pierJa<ie $$% -upF Plutar;, epicureii <u aKeau, C<tr2adeKFr, decCt dispreţ pe<tru „@ulţi@ea poeticF 5i pe<tru „diKaDaţiile ;o@erice , iar &etrodor, discipolul lui Epicur, Cl „i<sultase pe (o@er C< <u@eroase scrieri#8% 'ot Plutar; <e spu<e cF secta <u dFdea i@porta<ţF plFcerilor i<telectuale, proscrii<d odatF cu studiul @ate@aticilor 5i pe cel al poeJiei% &etrodor C<drFJ<ise c;iar sF scrie C< cartea sa De+p e p(e8i! „Nu te sEii sF @Frturise5ti cF ;a?ar <2ai <ici @Fcar C< ce ta?FrF lupta (ector3 cF <u cu<o5ti pri@ele Kersuri ale lui (o@er, cF <u le 5tii <ici pe cele de la @iLloc #7% Cu@ au aLu<s Epicur 5i ai sFi sF Eie C@potriKa lui (o@er S FFrF C<doialF C< leDFturF cu proKide<ţa diKi<F% Se 5tie cF Epicur, de5i ad@itea e>iste<ţa Jeilor, Ci releDa C< i<tra@u<dii% Teilor, Eii<ţe <e@uritoare 5i perEect Eericite, <u li se poate atri?ui co<ducerea lu@ii cu toate tre?urile oa@e<ilor1 i<u2 til deci sF <e te@e@ de @C<ia lor sau sF cFutF@ sa le cC5ti2DF@ ?u<FKoi<ţa% SF <e eli?erF@ deci de orice tea@F superstiţioasF EaţF de ei#"% La (o@er, Teus, care se ocupF de toate @icile certuri de pe pF@C<t, <u se@F<a deloc cu diKi<itatea co<ceputF de epicurei% Secta a tre?uit sF se C@potriKeascF lui^(o@er cu o C<Ker5u<are cu atCt @ai @are cu cit 5coala riKalF, Porticul, ţi<ea sF pu<F C< acord @area sa doD@F a ProKide<ţei cu reliDia tradiţio<alF 5i cu @iturile poeţilor% C;rUsippos, C< special, C5i spriLi<ea teoriile cu lu<Di citate di< poeţi 5i di< (o@er%$B SuEletul Drec, atCt de C<drFDostit de acţiu<e, <u Ka Ei satisEFcut de ace5ti Jei i@o?ili ai lui Epicur% Plato<icia<ul &a>i@ di< 'Ur aEir@a cF Epicur <u se pricepea de Eel la tre?urile diKi<e $! 5i C5i arFta preEeri<ţa pe<tru Teus al lui (o@er1 acesta <u e @ai puţi< Eericit decCt ceilalţi 6 ?eai 6 6 dar pe deasupra @ai Kor?e5te 5i C< adu<are, deli?ereaJF 7X% *i, oricu@, tre?uie sF Eie ci<eKa care sF diriLeJe tre?urile acestei lu@i%%% III% -u5@a<ii lui (o@er1 Toii )Ee<siKa EilosoEilor C@potriKa lui (o@er ţi<tea c;iar pri<cipiile @oralei sau „teoloDiei sale% SoEi5tii 5i retorii Ci Kor cFuta prici<a pe<tru c;estiu<i de detaliu% Ei se C<Ker5u<eaJF C@potriKa celor @ai <eC<se@<ate <eKerosi@ilitFţi di< te>t, cu o rF?dare 5i o te<acitate de ter@ite% Ei scot la iKealF @ii de diEicultFţi sau pro?le@e cFrora se strFduie5te sF le rFspu<dF i<De<ioJitatea „cFutFtorilor de soluţii 1lItiJ(i43 pri<tre ace5ti „lUtici Cl aElF@ c;iar 5i pe .ristotel% Cel @ai cele?ru detractor al lui (o@er di< aceastF cateDorie, a Eost Toii di< .@p;ipolis, care a scris <ouF cFrţi C@potriKa lui (o@er$G% .<ticii l2au Ludecat aspru 5i dacF ar Ei sF2l crede@ pe Suidas, a aKut u< sECr5it trist1 locuitorii )lU@piei l2au aJKCrlit di< KCrEul StC<cilor Sciro<ie<e, pe<tru cF C<drFJ<ise sF2l :=6i0ia+6K pe poet$A% ) scolie la $liada <e dF i<Eor@aţia cF EFcea parte di< 5coala lui Isocrate 5i cF scrisese „C< @a<iera u<or e>erciţii C@potriKa lui (o@er$#, oratorii aKC<d o?iceiul de a se a<tre<a C< Eelul acesta 5i de a25i ascuţi co<deiul Eolosi<du2se de poeţi% SF se Ei pri<s Toii C< propriul sFu Loc S Scolia5tii 5i autorii Cl citeaJF ErecKe<t 5i pute@ astEel sF <e Eace@ o idee destul de e>actF despre criticile sale% I< cC<tul I al Iliadei, @C<ia lui .pollo< „@aiC<tCi ţi<tea C< catCri 5i C< cCi<i $$% Toii <u pierde ocaJia de a su?li<ia i<co<secKe<ţa acestei @C<ii, care se a?ate or?e5te asupra u<or a<i@ale cu desFKCr5ire irespo<sa?ile% $8 Ulise 5i -io@ede la pC<dF, <oaptea, aud ţipFtul u<ui ?C2tla<, EFrF sF2l KadF% Ulise se ?ucurF, luC<du2o drept u< se@< ?u<% I@?ecilul, spu<e Toii1 ţipetele ?Ctla<ului <u puteau decCt sF trFdeJe preJe<ţa lorI $7 CC<d aKea ocaJia Ci EFcea @oralF c;iar 5i lui (o@er% CC<d .res 5i .Erodita sC<t pri<5i C< ElaDra<t delict su? plasa lui (eEaistos, toţi Jeii rCd cu poEtF, .pollo< Dlu@e5te cu (er@es, iar acesta recu<oa5te cF ar Ei dorit ?ucuros sF Eie C< locul lui .res, c;iar cu preţul u<ui pic de ru5i<e% Toii !" DFse5te cF C< aceastF C@preLurare, ilaritatea Jeilor este lipsitF de cuKii<ţF, iar cuKi<tele lui Iler@es deplasate $"9333% , I< altF parte Toii C5i e>ercitF u@orul asupra Circei 5i crescFtoriei sale de porci, „@icii porci plC<DFcio5i C< care EuseserF tra<sEor@aţi toKarF5ii lui Ulise3M asupra lui Teus, cFruia poru@?iţele Ci aduc a@?roJia, ca u<ui pui ;rF<it C< cioc3 asupra <eKerosi@ilului post de Jece Jile i@pus lui Ulise C<

ti@pul <auEraDiului sFu 8d% La OUOo<i, toKarF5ii lui Ulise rF@C< sF c;eEuiascF dupF LeEuirea ora5ului1 i<diDe<ii reKi< C< EorţF 5i Ulise pierde C< luptF „cCte 5ase oa@e<i de Eiecare cora?ie % E>act 5ase, <ici @ai @ult <ici @ai puţi<, pa<tru Eiecare di< cele douFspreJece corF?ii, iatF ceKa e>traordi<ar, se @irF Toii% .ici critica sa se doKede5te @ai psrti2<e<tF decCt rFspu<sul plat dat de +rates1 „Pe<tru ca sF <u spu<F proJaic 5apteJeci 5i doi, a repartiJat pierderile C< pFrţi eDale C<tre cele douFspreJece corF?ii 8!% .cesta este De<ul de diEicultFţi ridicate de Toii1 este 6 cu @ai puţi<F i<teliDe<ţF 6 9oltaire cFutC<d <od C< papurF lui Cor<eille% I<sF ?utadele sale au Eost luate C< serios de co@e<tatori 5i <u <u@ai odatF apoloDeţii lui (o@er s2au reEuDiat C< i<terpretarea aleDoricF pe<tru a eKita <FJdrFKF<ii literare de De<ul celor DFsite de H(/e (/a+ti9# Toii ridicase ?iciul co<tra lui (o@er pe<tru a se a<tre<a ca orice ?u< soEist la parado>uri% -io< Crisosto@ul C<cearcF 5i el parado>uri, atu<ci cC<d C<tr2u<ui di< discursurile sale cFuta sF de@o<streJe troie<ilor cF „'roia <u a Eost <iciodatF cuceritF % (o@er era u< cer5etor, deci u< @i<ci<os3 <u KFJuse <i@ic di< cele ce poKestea% *i cu@ putea el oare sF 5tie ce EFceau Teus 5i (era pe @u<tele Ida, di< @o@e<t ce se acoperiserF cu u< <or Dros S8X IatF doar u< e>e@plu di<tr2o sutF de astEel de Locuri de retori ce25i luau pe (o@er drept ţi<tF% U< astEel de Loc a practicat odatF c;iar 5i Socrate pe<tru a2i de@o<stra lui (ippias cF duplicitatea lui Ulise este de preEerat si@plicitFţii lui .;ile 8G% C< aceste discuţii, cel @ai soEist di<tre cei doi, <u este o@ul di< Elis, (ippias% I<tre Toilii care scruteaJF cu rFutate toate deEectele operei 5i )ates2ii care ad@irF totul EFrF reJerKe, C<cereC<d sF LustiEice c;iar 5i cele @ai KFdite erori 5i i<co<secKe<ţe, cCte u< .ristar; sau cCte u< Te<odot par a aKea destule diEicultFţi sF EacF auJit Dlasul raţiu<ii 8A% .ce5ti critici po<de2
20

L
raţi au totu5i soluţiile lor la toate pro?le@ele de @oralitate ;o@ericF 5i rFspu<suri <ua<ţate la toate atacurile EilosoEilor 5i soEi5tilor% -e pildF, cC<d (o@er Kor?e5te <ecuKii<cios despre Jei, ei 5tiu cF acest lucru tre?uie e>plicat pri< „o?iceiurile 8# poeJiei1 „pictorii, poeţii, sculptorii, Ci JuDrFKesc pe Jei cu pasiu<i o@e<e5ti%%% Ii pu< sF se ?atF, Ci aru<cF C< sclaKie, le atri?uie @eta@orEoJe 8#% Pe<tru LustiEicarea lui .lci<ou, care pare lipsit de reţi<ere 5i C<ţelepciu<e, oEeri<du2i u<ui <ecu<oscut, Ulise, pe Eiica sa Nausicaa, ei 5tiu sF i<Koce Kec;iul o?icei ca u< reDe sF25i dea Eata u<ui strFi< KiteaJ%
88

Ei <u sC<t deloc sca<daliJaţi de Eaptul cF cei 5ase Eii 5i cele 5ase Eiice ale lui Eol sC<t cFsFtoriţi C<tre ei, ca 5i Teus cu (era1 cFsFtoriile C<tre Eraţi sC<t 5i ele u< Kec;i o?icei% 87 -upF cu@ se Kede ei <u sC<t lipsiţi <ici de ?u< si@ţ, <ici de u< oarecare si@ţ istoric, 5i @oder<ii au proEitat deseori de soluţiile lor% -ar <u aceastF e>eDeJF raţio<alF tre?uie sF <e preocupe, ci aceea a apFrFtorilor pasio<aţi, a acelora pe<tru care poeJia lui (o@er era o poeJie i<spiratF, C< care <u se putea strecura <ici eroare, <ici ?lasEe@ie% I9% (o@er, poet i<spirat C<treaDa tradiţie DreacF l2a <u@it pe (o@er poetul „diKi< % Este desiDur o Eor@ulF stereotipF, cFreia <u tre?uie sF2i EorţF@ se<sul% 'ot a5a, <u tre?uie sF <e DC<di@ la o adeKFratF apoteoJF atu<ci cC<d -e@ocrit, @are creator de <eoloDis@e, i<Ke<teaJF u< Ker? e>presiK1 „care aLu<De la diKi< , pe<tru a caracteriJa De<iul lui (o@er% -e@ocrit, de altEel, <ici <u credea C< Jei 8"% Neoplato<is@ul C<sF Cl Ka diKi<iJa cu adeKFrat pe (o@er1 plato<icie<ii Ci Kor acorda cu De<eroJitate C<ţelepciu<ea pe care Plato< i2o <eaDF 5i Kor Eace di< el prototipul celor care aLu<D la <e@urire 5i la Eericirea Ke5<icF Draţie 5tii<ţei, cu<oa5terii, cultului &uJelor% 7B Pe u<ele sarcoEaDe di< I@periul ro@a< Cl Kede@ pe (o@er repreJe<tat alFturi de -io<Usos 5i (eracles, si@?oluri ale <e@uririi o?ţi<ute pri< @istere 5i KiteLie 7!3 el C<c;ipuie, ca 5i &uJele,M cel de al

ei
treilea @iLloc de a scFpa de @oarte 5i de a putea 5edea pri<tre Jei1 cultura% „-epoJitar al C<treDii 5tii<ţe o@e<e5ti (Cu2@o<t), el este o Dara<ţie a apoteoJei pe<tru spiritele studioase care au 5tiut sF pFtru<dF se<sul proEu<d al reKelaţiilor sale% Pe<tru cF C<tr2adeKFr de reKelaţie este Kor?a% Pe<tru <eoplato<icie<i (o@er este u< poet i<spirat C<

C<ţelesul cel @ai depli< al cuKC<tului% El soar?e direct di< iJKorul diKi< 5tii<ţa pe care o co@u<icF su? Eor@F KoalatF 5i e<iD@aticF C< @iturile sale% Pe<tru a <e Eace o idee precisF despre i<spiraţie, a5a cu@ o co<cep Ploti< sau Proclos este <eKoie sF <e C<toarce@ la @aestru, la Plato<% Plato< a deEi<it i<spiraţia poeticF C< $(n 7X 5i @ai ales C< P,aid (+ 7G% Poetul i<spirat <u @ai este el C<su5i1 &uJele au pus stF2pC<ire pe suEletul sFu, iar el i<trF C<tr2u< Eel de delir 7A% &uJele Ci tul?urF suEletul, Cl aru<cF C< tra<sF, a5a cu@ Eace Jeul de la -elEi cu proEeta sa, PUt;ia% .cest delir sacru este <ecesar pe<tru a Eace poeJie Eru@oasF, @e5te5uDul, te;<ica Eii<d i<suEicie<te% I<spiraţia C<sF <u este o Dara<ţie de @oralitate% Plato< preciJeaJF acest lucru C< Le.ile 7#1 „.tu<ci cC<d poetul stF pe trepiedul &uJelor, <u25i @ai stFpC<e5te @i<tea, ci ase@e<ea u<ei EC<tC<i lasF sF curDF tot ceea ce Ki<e% I<trucCt orice artF co<stF C< i@itarea Kieţii, el pu<e C< sce<F perso<aLe @ultiple, cu caractere opuse, pe care le pu<e sF Kor?eascF C< co<tradictoriu 5i <ici el <u 5tie ce e adeKFrat di< toate acestea % -elirul i<spiraţiei i<citF suEletul poetului, Cl Eace sF Ki?reJe la Eel cu@ deDetele Eac sF Ki?reJe corJile lirei% Calitatea @uJicii depi<de C<sF de i<stru@e<t1 dacF suEletul poetului <u este delicat 5i pur / 5i <u posedF lu@i<ile C<ţelepciu<ii, opera Ka Ei rea% I< cetatea idealF Plato< <u pFstreaJF decCt „i@<urile cFtre Jei 5i eloDiile oa@e<ilor de ?i<e 78% Poe@ele lui (o@er, de5i i<spirate, sC<t i@orale% Pe<tru ca i<spiraţia2delir sF Eie o Dara<ţie, ar tre?ui, dupF Plato<, u< poet EilosoE care sF ai?F acces la co<te@plarea realitFţilor lu@ii i@ateriale, C< raport cu care lu@ea se<si?ilF <u este decCt o i@aDi<e deDradatF% C<sF poetul se @ulţu@e5te sF „i@ite ceea ce se petrece C< lu@ea se<si?ilF, iar aceastF copie este o <ouF deDradare% 77 Spre e>e@plu1 e>istF trei stFri ale scutului lui .;ile1 sus, ideea, @odelul ideal al scutului3 @ai Los, reproducerea acestui @odel diKi< de cFtre artistul care Cl ciJeleaJF C< @etal3 Los de tot, reproducerea acestei reproduceri de cFtre poet% -oar ideea este realF3 scutul descris de (o@er este u@?ra u<ei u@?re% 'oate creaţiile poeJiei se aElF cu douF etaLe @ai Los decit realul% &odiEicC<d aceastF co<cepţie a esteticii, Ploti< Ka per@ite <eoplato<icie<ilor sF2l rea?iliteJe C< @od strFlucit pe (o@er% -upF Ploti< 7", arta <u este o copie a <aturii, artistul <u25i DFse5te @odelele C< o?iectele KiJi?ile, ci C< el C<su5i% Creaţiile artei <u sC<t @ai puţi< Eru@oase decCt cele ale <aturii, ele sC<t doar @ai puţi< Eru@oase decCt DC<direa sau Kisul artistului, pe<tru cF pFlesc trecC<d C< @aterie% .rtistul <u reproduce deci u< si@ulacru al ideii, cu@ spu<ea Plato<, ci ideea C<sF5i% Poetul Ka aKea deci acces la co<te@plarea Fru@useţii i<teliDi?ile, descrisF de Ploti< C< paDi<i cele?re " d1 co<te@plaţia care scaldF C< aceea5i lu@i<F pe priKitor 5i i@aDi<ea priKitF, tot a5a cu@ strFlucirea soarelui C< de5ertul Nilului scaldF C< aceea5i culoare ro5ie2aurie <isipul du<elor 5i pe oa@e<ii care le calcF% Pe aceastF <oţiu<e de poet KiJio<ar se Ka spriLi<i Proclos "! pe<tru a caracteriJa i<spiraţia ;o@ericF 5i pe<tru a2i lF@uri co@plet se<sul% Co@e<tC<d Rep0:li6a lui Plato< "X, el <u ad@ite cF poeJia lui (o@er ar Ei o artF pur descriptiKF, ci disti<De trei Eeluri de poeJie, C< Eu<cţie de trei stFri suElete5ti diEerite% Pri@a di<tre aceste stFri este C<sF5i co<te@plaţia ploti2<ia<F1 suEletul este scuEu<dat C< Kiaţa diKi<F, <u @ai are e>iste<ţF proprie, el <u Kede lu@ea e>terioarF decCt C< aceastF lu@i<F supra<aturalF% Perso<alitatea u@a<F a poetului este co@plet a?sor?itF, Teul, U<ul, Eii<d cel care DC<de5te pri< ea% .tu<ci cC<d poetul lucreaJF, a?sor?it C< Teu 5i posedat de &uJe 5i relateaJF @istere asupra Jeilor C<5i5i, C< clipa aceea opera sa este poeJie i<spiratF, cea di<tCi di< toate , spu<e Proclos "G% (o@er e>pu<e aceste „@istere diKi<e C< @iturile C< apare<ţF cele @ai Drosola<e, cu@ ar Ei cel al C@preu<Frii lui Teus cu (era pe @u<tele Ida% C< oc;ii <eoplato<icie<ilor aceste @ituri co<ţi<eau cele @ai su?li@e adeKFruri teoloDice,
23

I< ceea ce priKe5te „posesiu<ea de cFtre &uJe, Proclos o co<cepe ca o preDFtire a suEletului poetului pe<tru a pri@i i<Elu>urile i<spiraţiei1 &uJele toar<F C< acest suElet „diKi<a ar@o<ie "A1 Cl acordeaJF a<ticipat cu diKi<ul EFcC<du2l se<si?il la ati<Derea acţiu<ii cere5ti% Celelalte douF Eor@e de poeJie corespu<d u<or stFri C< care suEletul <u @ai este i<spirat, ci a?a<do<at propriilor sale puteri%

CC<d suEletul C5i pu<e C< Eu<cţie ceea ce <u@i@ EacultFţile sale i<telectuale "#, poeJia sa, de5i <u @ai este diKi<F, oEerF C<cF toate Dara<ţiile u<ei cu<oa5teri aute<tice "$1 a5a se C<tC@plF cC<d (o@er e>pu<e C< @iturile sale EiJica sau psi;oloDia, cC<d <e C<KaţF care sC<t ele@e<tele u<iKersului 5i C< ce ordi<e sC<t a5eJate, sau cC<d disti<De C<ai<tea lui Pla2to< cele trei pFrţi di< care se co@pu<e suEletul% CC<d, C< sECr5it, poetul lucreaJF cu „puterile sale i<Eerioare, i@aDi<aţia sau se<si?ilitatea <u se @ai aElF la <iKelul 5tii<ţei, ci la cel al opi<iei "81 <u @ai descrie lucrurile a5a cu@ sC<t, ci a5a cu@ 5i le repreJi<tF @ulţi@ea3 el ur@eaJF credi<ţele co@u<e, @ai @ult sau @ai puţi< ero<ate% Ceea ce <e oEerF <u @ai este decCt o +Jia. ap,ia, ase@F<Ftoare cu u@?rele c;i<eJe5ti pe care le co<te@plF priJo<ierii Pe5terii% PoeJia <u @ai este atu<ci decCt i@itaţie1 i<capa?ilF de a C<Flţa suEletele, ea se @ulţu@e5te sF decla<5eJe C< ele se<ti@e<te de ?ucurie sau de durere% .ceastF Eor@F i<terioarF de poeJie se preJi<tF su? douF aspecte, dupF cu@ autorul C<cearcF sF descrie si@plu Kiaţa, sau dF ErCu li?er i@aDi<aţiei"71 de pildF, cC<d (o@er atri?uie eroilor sFi, C< cursul luptei, cuKi<te C< ar@o<ie cu caracterul lor, el Eace poeJie descriptiKF3 alteori C<sF se aElF C< pli<F Ea<teJie, ca atu<ci cC<d pu<e soarele sF se ridice di< @are pe<tru a se cuEu<da di< <ou ""% Produs ad@ite deci cF (o@er se a?a<do<eaJF u<eori acestor Eor@e i<Eerioare de poeJie2i@itaţie, si<Durele care cad su? osC<da @aestrului sFu Plato<, si<Durele cu<oscute de 'raDici 5i de Co@ici3 C<sF <u li se a?a<do<eaJF decCt rar1 el co@pu<e @ereu su? i<Elu>ul i<spiraţiei sau cel puţi< se @e<ţi<e pe al doilea pla<, cel al adeKFratei cu<oa5teri !Bd% CC<d -e@odocos, aedul di< Odi+eea, cC<tF la curtea lui .lci<ou iu?irile @istice ale lui .res cu .Erodita, C<tCl<i@ u< (o@er i<spiratM !B!1 el a pri@it cC<tecele de la &uJe sau
24

de la .pollo< lBX3 el se aKC<tF di< si<ul C<su5i al Teului%!BG Iar aedul P;e@ios di< Itaca, care cC<tF pe<tru prete<de<ţi C<toarcerea di< rFJ?oiul 'roiei, este EiDura lui (o@er poet C<ţelept 5i saKa<t lBA1 acel P;e@ios care cu<oa5te „operele Jeilor 5i ale oa@e<ilor lB#% Fru@oasF reKa<5F pe<tru (o@er1 surD;iu<itul di< Repu?licF se reC<toarceM triu@EFtor3 el se a5aJF alFturi de Plato< 5i deasupra lui cFci dacF Plato< este pe<tru ai sFi cea @ai @are autoritate u@a<F, (o@er este o autoritate diKi<F3 u<ul repreJi<tF lu@i<ile raţiu<ii, celFlalt pe cele ale reKelaţiei !B$% Neoplato<icie<ii <u l2au a5teptat C<sF pe Proclos pe<tru a C@pFca pe poet cu EilosoEul1 C<cF di< secolul al doilea, Ko@ Kedea, Nu@e<ius procla@a acordul celor douF De<ii% Produs C<sF, @erDC<d pe ur@ele @aestrului sFu SUria<us, 5i2a luat sarci<a de a C<te@eia raţio<al ceea ce era de%@ult ad@is !B8% (o@er a pri@it di< partea cerului o @isiu<e sacrF1 sF2i i<struiascF pe oa@e<i C<tru adeKFr3 sF le arate, pri< diKi<, o @ai @are perEecţiu<e u@a<F lB7% Produs, <u putea sF dea o replicF @ai clarF lui Plato<, care respi<Dea @iturile lui (o@er ca i@orale 5i a<tieducatiKe LeDe<da cecitFţii lui (o@er ia cu totul alt se<s C< oc;ii <eoplato<icie<ilor decCt C< cei ai lui Plato<% Ne a@i<ti@ cF, C< P,aid (+ lB", Socrate Eace aluJie la cecitatea ce i2a loKit pe (o@er 5i pe Stesic;oros, pe<tru a Ei Kor?it de rFu pe Ele<a% Cel de2al doilea C<sF s2a pocFit co@pu<C<d o pali<odie1 dupF <oul „discurs , cea care C5i pFrFsise soţul 5i2l ur@ase pe seducFtorul Paris, <u Eusese Ele<a, ci o Ea<to@F a ei% Stesic;oros 5i2a recFpFtat Kederea dupF aceastF retractare, pe cC<d (o@er, care <2a recurs la acest re@ediu @aDic <o, aKea sF rF@C<F or?% .ceastF leDe<dF EiDura pe<tru Plato< diKersele atitudi<i ale suEletului, spu<e (er@ias C< co@e<tariul sFu la P,aid (+%%%! (o@er 5i2a li@itat priKirile la Eru@useţea trupeascF rF2@C<C<d or? la adeKFrata Eru@useţe, cea a lu@ii i<teliDi?ile3 Stesic;oros s2a C<Flţat de la pri@a la cea de a doua3 Socrate a dat @Fsura e>actF a celor douF Eeluri de Eru@useţe, C<2c;iJC<d deli?erat oc;ii pe<tru cea de Los, pe<tru a co<te@pla Eru@useţea eter<F%
25

(er@ias <u este satisEFcut de aceastF e>plicaţie1 el cautF alta care sF2lpu<F pe (o@er la locul sFu adeKFrat, deasupra lui Stesic;oros 5i c;iar a lui Socrate% Pe<tru aceasta Ci este de aLu<s sF rFstoar<e ter@e<ii1 Stesic;oros C5i recapFtF Kederea, C<sF pe<tru Eru@useţile se<si?ile3 (o@er rF@C<e cu oc;ii C<c;i5i pe<tru Eru@useţile se<si?ile, C<tor5i C<sF pe<tru co<te@plaţia i<terioarF% .5a cu@ spu<e Proclos, care Eace 5i el aluJie la cecitatea lui (o@er !!X, cC<tFreţul Ele<ei a tratat poKestea Eru@oasei eroi<e cu u< suElet @ai pur, „@ai perEect decCt Stesic;oros1 el a 5tiut sF se ridice pC<F la „adeKFrata Eru@useţe !!G, pe care o co<te@plF, C< spatele KFlului, cu oc;ii sFi sti<5i% .cesta este c;ipul lui (o@er pe care l2au recreat plato2<icie<ii1 ase@e<i lui 'iresias di< traDedii, acest or? este cel @ai @are di<tre KiJio<ari% C<sF priKirea sa i<terioarF pFtru<de @ult @ai adC<c decCt cea a

C<sF o Eicţiu<e care ilustreaJF u< adeKFr Y.Erodita drept o poKeste u5oarF 5i <erespectuoasF1 cei care citesc p int e rC<duri 5tiu cF aceasta este istoria C<sF5i a u<iKersului. co@pus di<tr2u< car 5i u< KiJitiu. pri< a<aliJa cCtorKa trFsFturi ese<ţiale ale spiritului Drec1 predilecţia pe<tru @it. i@plicF o Kaloare de relaţie1 C< spatele poKe5tii @ateriale se ascu<de o lecţie @oralF sau u< pri<cipiu @etaEiJic% &itul este u<eori si<Durul @iLloc. pe<tru tot ce C<DFduie o trecere de la KiJi?il la i<KiJi?il% I% &itul 5i cele douF pla<uri ale sale Noţiu<ea DreacF de @it i<clude deLa ideea u<ui pla< secu<d% &itul este o Eicţiu<e. C@potriKa cFrora C<ţeleptul tre?uie sF lupte toatF Kiaţa% $liada 5i Odi+eea capFtF C<EFţi5area de cFrţi esoterice al cFror se<s proEu<d <u este i<teliDi?il decCt pe<tru i<iţiaţi% . este C< @FsurF sF alcFtuiascF @ituri aute<tice1 pe<tru a putea traduce e>act o istorie C< i@aDi<i. tre?uie @ai C<tCi sF cu<o5ti realitatea pe care ur@eaJF sF o e>pri@e aceastF istorie% Nici soEi5tii 5i <ici poeţii <u sC<t capa?ili. <u C< i@aDi<ea care Cl e>pri@F% Fa?ulaţia i@portF prea puţi<. e<iD@F. dacF pu<e Jei C< sce<F EFrF sF ţi<F sea@a de respectul datorat diKi<itFţii%A . cFci cuKC<tul este rareori luat C< se<sul de si@plF 27 poKeste X% Cel @ai adesea. tras de doi cai. C< oc.o@ericF este ca u< ocea<% SupraEaţa seC<teie2toare a apelor ascu<de o lu@e @isterioasF% ProEa<ul Ka priKi iu?irea lui .ceastF ostraciJare Ka pFrea ar?itrarF apoloDeţilor lui (o@er1 adeKFrata Kaloare a u<ui @it co<stF C< adeKFrul pe care Cl e>pri@F. spu<e el. LU&II IN9ITIBILE SFDeţile lui Toii.ei. altul al?%G Plato< restrC<De C<sF Eoarte @ult <u@Frul @iturilor Kala?ile% -oar EilosoEul. cC<d ace5tia ur@Fresc Ea<tas@a Ea?ricatF de @a@a sa% PoeJia .ide .res% 'ra<sEor@Frile lui Proteu par o poKeste de @aDie1 cu toate acestea Proteu <u este altceKa decCt @ateria pri@ordialF. C< poEida tuturor Cre2o<2ilor care l2au i<sultat 5i care au pus la C<doialF aute<ticita2teareKelaţiei sale% - ■ Capitolul II &I'URILE LUI ()&ER. dar litera <u co<teaJF1 ceea ce tre?uie reţi<ut este doar realitatea EiJicF sau @etaEiJicF pe care o C<c.rF<eascF% Plato< acceptF totu5i @iturile tradiţio<ale. de a aLu<De la adeKFr sau de a se apropia de el% U<ele <oţiu<i se lasF cu Dreu pFtru<se de cFtre raţio<a@e<tul pur1 astEel ar Ei <atura suEletului3 <e Ko@ @ulţu@i sF spu<e@ cu ce sea@F<F1 u< ec.ceastF tra<s@utaţie a poeJiei .preJicFtorului1 dacF u<ul cu<oa5te trecutul 5i Kiitorul oa@e<ilor. celFlalt cu<oa5te toate @isterele o@ului 5i ale diKi<itFţii !!A% Este Kictoria Ei<alF a lui (o@er. C<sF <u@ai pe acelea al cFror co<ţi<ut Ea?ulos este pri< el C<su5i @oral1 u< @it tre?uie respi<s.ili?reaJF eter< Eorţele de atracţie 5i de respi<Dere. u<ul <eDru. care pri@e5te diKerse Eor@e 5i a@pre<te% &o<5trii Ea?ulo5i cu care se ?ate Ulise <u sC<t i<Ke<ţii Dratuite1 ei repreJi<tF pasiu<ile u@a<e.Erodita 5i . u<de se co<LuDF 5i se ec.ipaL C<aripat. 5i @ai ales dupF Plato<. se<sul literar al poe@elor sale% Se<sul adC<c le scapF. tot a5a cu@ scapF E<eas de a.deKFratele oriDi<i tre?uie cFutate C< altF parte% 9o@ descoperi aceste oriDi<i.o@erice s2ar e>plica Dreu doar pri< <eKoi apoloDetice% .res cu . de ordi< psi. @ister. . C< C<tre?ui<ţarea DreacF. draDostea 5i rFJ?oiul. <u ea este adeKFratF% U<irea lui TeMus cu (era pe @u<tele Ida <u are <i@ic 5oca<t1 litera @itului poate Ei 5oca<tF. suliţele EilosoEilor s2au C<Ker5u<at Jadar<ic C@potriKa lui (o@er1 ele <2au ati<s decit o apare<ţF.ii lui Plato<. deoarece iD<orF aceastF realitate1 ei <u pot pu<e C< spatele i@aDi<ii DC<direa care sF o .oloDic. )+LIN-/ .

au pri< ur@are o Kirtute diKi<F1 ele au C< ele C<sele u< Eel de eEicacitate supra<aturalF !7% Ele acţio<eaJF asupra suEletului. decCt pri< Kicisitudi<ile ti@pului. este acela de a le poKesti cF suEletele sC<t u<ele de aur.eJe @orala. treJi<2du2i dori<ţa. C< Kirtutea pri<cipiului co<trariilor.iar spu<e cF @iturile .iei @e52 28 tesuearilor. pFJitorilor. „diKiJiu<e pri< „co<ti<uitate !A% FFrF C<cetare tre?uie sF apelF@ la <oţiu<ea co<trarF !#% IatF de ce. de oriDi<e diKi<F. tre?uie sF operF@ o co<Kersiu<e totalF1 tre?uie sF traduce@ „@aterie pri< „spirit . I@ua?ilul decCt pri< sc. „ti@p pri< „eter<itate . sau u<irea sacrF a puterilor pater<e 5i @ater<e la scarF diKi<F% &iturile lui (o@er sC<t deci perEect Kala?ile1 este de aLu<s sF diJolKF@ co<ţi<utul Ea?ulos pe<tru a <u pFstra decCt se@<iEicaţia proEu<dFA YY.o@erice 5i @istere a Eost EFcutF de cFtre cei Kec. altele de Eier$% Copiii Kor crede EFrF sF cerceteJe @ai departe3 i<teliDe<ţele si@ple de ase@e<ea% Iar cei a cFror DC<dire este destul de purF Kor 5ti sF e>traDF dia@a<tul di< JDurF. 5i sF ad@ite@. u<irea @o<adei cu dUHda.iar de la diKi<itate. carte scrisF ca@ pri< epoca C@pFratului . @ulţu@itF lor.uDustus% (eraclit Cl <u@e5te pe (o@er „@arele . ea C<DFduie. ridicarea la cele @ai C<alte cul@i ale DC<dirii !8% &iturile iui (o@er care au suscitat cele @ai apriDe o?iecţii di< prici<a apare<tei lor i@oralitFţi sC<t toc@ai cele di< care plato<icie<ii Kor e>traDe si@?olurile cele @ai pure% . <u poate da decCt o i@aDi<e rFstur<atF a realitFţilor Kerita?ile la% IatF de ce <u este C<DFduitF oricui co<te@plarea X" Ideilor1 priKirea lor <uMeste per@isF decCt suEletelor puriEicate pri< EilosoEie 5i capa?ile de a opera resta?ilirea <ecesarF% &itul C<sF oEerF acelor suElete KiJiu<i cu atCt @ai su?li@e cu cit pare @ai Drosola<1 cFci dacF dra@a se LoacF la cel @ai de Los <iKel al scFrii e>iste<ţiale. @itul este o dra@F care se LoacF C< lu@ea @ateriei 5i care Krea sF Eie reEle>ul realitFţilor i<eEa?ile ale lu@ii spirituale% Spiritualul C<sF. @ai tra<spare<te.ceasta e>plicF de ce Plato< cere pe<tru mit o Eor@ulare care sF <u 5oc.iţatF C< Ale. cu@ spu<ea @i<u<at Proclos. di< clipa C< care se situeaJF la <iKelul se<Jaţiei. 5eEilor. cel ca@ a desc.i@?are% Pe<tru a <e ridica de la acest u<iKers al se<Jaţiei la u<iKersul Ideilor.ceastF putere i<ere<tF @iturilor are eEecte a<aloDe cu cele pe care le produce co<te@plarea @isterelor% S2ar putea c. <u se poate reElecta C< @aterie decCt suEeri<d proEu<de deDradFri1 9e5<icia <u se poate @a<iEesta. I<diKi Ji?ilul decCt pri< diKiJiu<e. i<capa?ile de a2i e>traDe co<ţi<utul 8% Cu toate cF recu<osc i<teresul acestor @ituri didactice sau pedaDoDice 7. C@potriKa lui Plato<. altele de arDi<t. e@a<C<d c.i C<cF C<ai<te de Produs% ) DFsi@ deLa sc.o@erice sC<t o adeKFratF <iţiere Xd C< secretele lu@ii de di<colo% II% &ituri 5i @istere1 KFluri asupra adeKFrului . ca 5i <atura C<sF5i.ceste @ituri .(/e i6e ale lui (eraclit. o i@aDi<e care are <eKoie sF Eie corectatF% -upF Ploti< !G.o@erice. scopul supre@ al C<treDii Kieţi o@e<e5ti1 u<irea cu diKi<itatea !"% . @ai puţi< 5oca<te la pri@a Kedere decCt @iturile lui (o@er% Ele sC<t @ai pe @Fsura suEletelor C<cF <oKice pe calea perEecţiu<ii Y% Cele ale lui (o@er sC<t C<sF de altF ese<ţF% &ai direct i<spirate lB.propierea C<tre @iturile . oEeri<du2le cel @ai siDur @iLloc de apropiere de Necu<oscut% Ele C<DFduie o adeKFratF KiJiu<e !! a @isterelor diKi<e% Ele sC<t ca o oDli<dF C< care pute@ co<te@pla adeKFrurile supra<aturale% !X .ceastF oDli<dF reElectF. este adeKFrat. ele se adreseaJF suEletelor deLa aLu<se la u< C<alt <iKel de culturF. @itul.is .@itul1 u<irea aerului cu eterul. cF (o@er aKea o 5tii<ţF perEectF 5i clarF a adeKFrurilor pe care le tra<scrisese C< @od o?scur C< @ituri% Plato< co<cepea @itul ca pe u< i<stru@e<t de pedaDoDie1 aceastF li@?F coloratF este C<tr2adeKFr la C<de@C<a copiilor 5i se adreseaJF copilului ascu<s C< Eiecare di< <oi #% U< @iLloc Eoarte si@plu de a2i Eace pe cetFţe<ii Repu?licii sF C<ţeleaDF diEere<ţele de Kaloare C<tre i<diKiJi 5i te@eiul ierar. ideea di< i@aDi<e% . dori<du2l „@i<ci<os C<tr2 u< Eel Eru@os 1 @itul tre?uie sF poatF Ei acceptat C< se<s literal de cFtre i<teliDe<ţele copilFre5ti 5i populare. dC<du2i o putere de DC<dire cu totul aparte1 suEletul pri@e5te o iJ?iturF care Cl Eace capa?il sF le aproEu<deJe co<ţi<utul secret% El este C@pi<s C< sus cu putere 5i este C< stare sF ati<DF.ieroEa<t al cerului 5i al Jeilor. <eoplato<icii pu< @ult @ai @are preţ pe @iturile lui (o@er% Proclos <e Ka da e>plicaţia acestei preEeri<ţe% &iturile plato<ice repreJi<tF eEortul i<teliDe<ţei u@a<e de a pu<e doctri<a la C<de@C<a i<teliDe<ţelor si@ple% Ele au @eritul de a Ei @ai li@peJi.( iile . di< care Plato< a dat cele @ai Eru@oase @odele.

pe<tru ca iD<ora<ţii sF <u poatF dispreţui ceea ce <u C<ţeleD G!% Sallustius. C< leDFturF cu @itul lui Proteu.pollo< care EFDFduia +reciei pacea atu<ci cC<d Ka du?la altarul sFu de la -elos% -elie<ii <ecu<oscFtori ai su?tilitFţilor Deo@etriei. Li<os.ieroEa<tul este cel care cu<oa5te raţiu<ea celor ce se C<tC@plF 5i o e>plicF cui dore5te XX% (eraclit @ai Kor?e5te C<cF. dupF ce C<5irF pe )rEeu.oloDic 5i estetic totodatF% I< al doilea dialoD deLa citat De+p e P (3iden8. a5eJau sEi<c5i C< Eata te@plelor. „doar ."M. cFutC<d sF2i pFtru<dF e<iD@ele.1 e>plicaţiile pe care le dau acestei Koite o?scuritFţi sC<t de ordi< reliDios.suEletelor oa@e<ilor cFrFrile cere5ti care pC<F atu<ci le erau i<accesi?ile 5i C<c. @ai presus de preoţii care C@pli<esc riturile orDiilor. <e oEerF <u@eroase e>e@ple GA% . poJitiK de astF datF1 pe<tru a i<cita la cercetare spiritele curioase 5i EilosoEice. toate secretele <aturii1 secrete ce <u tre?uie reKelate celor „al cFror cap <u a pri@it u<Derea % P.eat#.ilo< e>plicF co<tradictorului sFu . 5i C< altF parte.ieroEa<t este di<tre cele @ai se@<iEicatiKe1 C< cere@o<iile de i<iţiere. Eoarte Eecu<de pe<tru cei care Kor sF25i dea oste<eala sF le pFtru<dF @isterulG8% Cle@e<s di< . a@?iDuitatea celor ale lui . pie-i<N4 Eii<d o te@F cure<tF C< a<tic. era cu totul altul1 Jeul Ci i<Kita pe Dreci sF re<u<ţe la luptele i<testi<e pe<tru a se deda cercetFrilor <o?ile 5i deJi<teresate1 pro?le@elor @ate@atice 5i cultului tuturor discipli<elor &uJelor G$% (o@er propu<e astEel de e<iD@e. co@parF reKelaţiile lor su? Eor@F aleDoricFG7 cu celelalte Eor@e o?scure ale li@?aLului diKi<1 Kisele 5i pre2 Kestirile% 'oate aceste @a<iEestFri cere5ti sC<t o?scure. au du?lat cu <aiKitate Eiecare EaţF a cu?ului%%% . @ai presus de @ulţi@ea care co<te@plF. @isterele o preJi<tF su? Eor@a ta?lourilor Kii% &itul .itate% Plutar. C<sea@<F sF dai s@i<tiţilor prileL de dispreţ. cel puţi< pe Kre@ea <eoplato<icilor.@@o<ios C< tratatul De+p e E de la Delp. sF se aKC<te C< descoperirea adeKFrului G"% -acF eDipte<ii.le>a<dru. a5a cu@ pare sF creadF (erodot1 sC<t. suEletele aKide de a cu<oa5te lucrurile cere5ti% )rice reKelaţie diKi<F are u< caracter e<iD@atic% Este ?i<ecu<oscutF o?scuritatea oracolelor GGYY. „tot atCtea C<tre?Fri suDerate oa@e<ilor C<Jestraţi cu @i<i@u@ de raţiu<e 5i ?u< si@ţ. iatF o idee ErecKe<t e>pri@atF de cFtre autorii Dreci C<cF di< Kre@ea lui Plutar. ca douF @iLloace co@ple@e<tare C<tre?ui<ţate de cFtre diKi<itate pe<tru a se releKa suEletelor credi<cioase% &iturile aduc aceastF reKelaţie C<KFluitF C< dra@ele leDe<dare. serKi<du2le ca @o@ealF 5i i<citC<du2i la reElecţie % U< e>e@plu de a@?iDuitate este rFspu<sul oracolului lui . oCerF o e<iD@F Eecu<dF &iturile sC<t o?scure 5i di<tr2u< al doilea @otiK. .deKFrul este dealtEel u< lucru atCt de Dreu de cucerit. ca 5i oracolele. &usaios. @isterul C<tr2o dra@F liturDicF% C<tre cele douF Eor@e ale reKelaţiei e>istF 6 C< ciuda u<or diEere<ţe ese<ţiale 6 o ase@F<are capitalF1 adeKFrul <u este accesi?il decCt u<ui @ic <u@Fr de i<iţiaţi XA. e>cele<tul ecou al DC<dirii Drece5ti. C< @Fsura C< care LeDea <u opre5te „e>pu<erea @isterelor celor care <u sC<t apţi sF le pri@eascF X8% (o@er <u a redat C< li@?aL clar cu<o5ti<ţele asupra <aturii sau diKi<itFţii X7. o EFceau pe<tru a C<se@<a . despre diKi<ele @istere pe care <i le releKF (o@er "L# 30 &iturile 5i @isterele sC<t co<siderate.le>a<dru. ci C<tr2u< li@?aL ciErat. (esiod (a2desea reu<iţi de cFtre <eoplato<ici.deKFratul se<s al oracolului. spu<e el ceKa @ai departe.ieroDa@iile sau <u<ţile sacre repreJe<tate C< @istere oEerF credi<cio5ilor aceea5i doctri<F1 @itul C<tr2o poKestire i<spiratF.ceastF de<u2 @ire de „. ca douF cFi paralele care2l co<duc pe o@ cFtre diKi< sau.ceastF a@?iDuitate <u este o trFsFturF de Kicle<ie la Jeu. celor care sC<t capa?ili sF2l D.o@eric al (erei 5i al lui Teus u<i<du2se pe @u<tele Ida. priete<ul C@pFratului Iulia<. dupF cu@ le2a e>plicat Plato<. departe de a ?lasEe@ia pe Jei. P. cere eEorturi 5i lupte atCt de @ari C<eCt <u este C<DFduit sF2l aJKCrli celor al cFror suElet <u a Eost puriEicatS G% &itul este deci u< KFl care ascu<de adeKFrul proEa<ilor deoarece diKi<itatea C<sF5i dore5te secretul% III% &itul. C<trucCt <u sC<t capa?ili sF se i<struiascF % . su? Eor@a e<iD@elor 5i a @iturilor X" 5i a EFcut aceasta pe<tru a reJerKa @esaLul celor care sC<t de@<i 5i puriGB.iG#. cF (o@er.pollo< Lo>ias (aceSt <u@e <u C<sea@<F oare =nt( t(6.iceascF pri< KFlurile cu care2l C<KFluie atCt @itul cCt 5i @isterulX#% CF (o@er a ascu<s cu ?u<F 5tii<ţF @esaLul pe care Cl aduce oa@e<ilor di< partea Jeilor su? arca<ele @iturilor sale.le>a<dria. co<ţi<e su? Eor@F aleDoricF. psi. „<u pe<tru cF diKi<itatea ar Ei DeloasF de 5tii<ţa sa 6 <u <e pute@ C<DFdui sF2i atri?ui@ pasiu<ile <oastre 6 ci pe<tru ca i<teliDe<ţa <oastrF.ilo< Ka da doar cCteKa e>e@ple lui . reia aceea5i idee C< tratatul sFu De+p e -ei <i de+p e l0/eB"# „SF Krei sF2i C<Keţi pe toţi adeKFrul asupra Jeilor. care Ci co<siderF iJKoarele lor @istice). a5a cu@ e>plicF plato<icia<ul .ise X!% . dacF por<i@ de la celFlalt capFt al la<ţului.

EilosoEii C< @od desc. @a<ticF% &a>i@ Eace aici aluJie la @iturile lui (o@er 5i (esiod.icite su? tu<ica cu pliuri diaEa<e1 o ilu@i<are prea puter<icF scoate C< eKide<ţF deEectele% #B Nici lu@i<F prea puter<icF.ii poeţi au EFcut ca @edicii care „C<Keleau doctoriile a@are cu o .. .(/e i6. ( fil(+(f ie a l0i H(/e PO. oEeritF oricui A"% . sF2i s@ulDF toate podoa?ele% . tresFrirea de reKoltF a suEletului I< Eata adulterelor. @ult @ai Erapa<tF.ii celor Kec.ile. cC<d orice DC<dire se acoperea cast cu si@?oluri% Percepe@ acelea5i reJo<a<ţe la Cle@e<s di< . atCt de Dustat de cFtre erudiţii Re<a5terii% C< discursul i<titulat Cine +>a e9p i/at /ai :ine a+0p a -eil( . pe atCt este poeJia de atrFDFtoare1 Kec. la @isterele 5i i@<urile orEice. sauL @ai e>act1 E9i+t. atit pe<tru descoperirea adeKFrului cCt 5i pe<tru . ase@F<Ftor cu Eructele ce le Kede@ reElectate C< apF. acest KulDariJator tale<tat. se C<tre?F Sallustius „astEel ca datoritF acestei apare<te ciudFţe<ii suEletul sF priKeascF deC<datF aceste poKestiri ca pe <i5te KFluri. @ituri. <ici o?scuritate. „@uJicF .i. ( <6(al. deoarece i@aDi<ea co<cretF.is. DraKele date ale E ilosoEiei C< @i<u2 32 33 <ate poKe5ti 5i le2a C@podo?it cu Ear@ecul Kersurilor 5i a @uJicii A$% PoeJia este scutul de aur al lui . prostituatF. C<sF pe<tru a ati<De suEletele 5i a le i<strui EFrF eEort C5i preJe<tau lecţiile su? Eor@e atrFDFtoare1 cere@o<ii de i<iţiere A7. C<sF plFcerea <u @ai este ide<ticF% &a>i@ a reKe<it asupra acestei c. si@plitatea 5i ca<doarea sa copilFreascF.celea5i <oţiu<i C<cep sF se e>pri@e C< KulDara proJF AA% &a>i@ preEerF e<iD@ele lui (o@er li@?aLului direct al EilosoEilor% El co@parF Ke5@C<tul poetic al @itului cu podoa?ele de aur 5i de arDi<t 5i cu peplosul cu care erau acoperite statuile C< &isterii. ci o dulce pe<u@?rF1 acesta este idealul estetic cFutat C< @it de cFtre <eoplato<icie<i% #! Cle@e<s atraDe ate<ţia cF @itul @ai oEerF 5i aKa<taLe de ordi< practic1 el este u< @iLloc e>cele<t de a reţi<e o C<KFţFturF. „cerea C<tr2o oarecare @FsurF o EilosoEie C< Kersuri AG1 o @uJicF dulce care „Cl DuKer<a 5i Cl diriLa cu aLutorul Eicţiu<ilor % I<sF o@e<irea aLu<De la KCrsta ?Fr?Fţiei1 i<credulitatea 5i @aliţia se strecoarF C< suElete% Lu@ea C<cepe sF cerceteJe @iturile.aldee<e1 plato<icie<ii.N a5a cu@i e>ista o 5coalF plato<icF sau stoicF% El co@parF di< <ou C<ţelepciu<ea 5i 5tii<ţa celor Kec. dar ad@irF ceea ce este departe A#% Pe cit este EilosoEia de re?ar?atiKF. poeţii su? Eor@F de i@aDi<i% SuEletul strF@o5ilor <o5tri. se C<tipFre5te @ai ?i<e C< @e@orie.atoloDiei <eoplato<icie<ilor% *** &i<u<at i<stru@e<t de DC<dire C< oc.cestea sC<t reDretele retorului siria< pe<tru acel eK @ediu al +reciei. p(e8ii +a0 fil(+(fii N AX &a>i@ pleacF de la postulatul cF 5i u<ii 5i alţii predau aceea5i doctri<F despre Jei. EilosoEi a scutul de piele al lui .ceasta este o idee scu@pF lui &a>i@ di< 'Ur.@potriKa tatFlui sFu Cro<os. sF deJ?race EilosoEia de KFluri.ia>1 utilitatea este aceea5i. Kiole<ţelor co@ise de Teus . rFpirilor. au s@uls toate KFlurile1 „au EFcut sF aparF ?iata EilosoEie despuiatF. C<setaţi de @isticis@.ra<F C@?ietoare pe<tru a ascu<de Dustul <eplFcut al re@ediului ?i<eEFcFtor 3 ei au C<KFluit austerele lecţii de @oralF. ase@F<Ftoare cu Eor@ele ce capFtF @ai @ultF Draţie 5i Ear@ec cC<d se lasF D.aca Ci corespu<de u< capitol al es. Ei>C<du25i totodatF 5i si@?olis@ul% I< Lurul u<ui @it se poate co<ce<tra u< C<treD a<sa@?lu doctri<ar care astEel poate Ei e>pus @ult @ai co<cis#X% Pute@ ilustra EraJa lui Cle@e<s cu e>e@plul lui Porp.irios1 Pe<te a ni/fel( este u< adeKFrat reJu@at al credi<ţelor 34 epocii asupra soartei suEletelor3 EiecFrui detaliu descriptiK al Pe5terii di< It.caracterul e<iD@atic 5i o?scur al tuturor pro?le@elor reEeritoare la JeiAB% Sca<dalul @iturilor.. ru5i<atF. <u este o i<te<ţie ad@ira?ilF a Cerului. pe<tru a Eace @ai i@pu<Ftoare apropierea diKi<itFţii „CFci suEletul o@ului este EFrF ru5i<e1 <u Eace prea @are caJ de ce are la C<de@C<F. co<ti<uF &a>i@. la culeDerile de oracole @ai @ult sau @ai i puţi< c.le>a<dria1 dupF pFrerea sa adeKFrul apare @ai auDust 5i @ai Dra<dios e>pri@at pri< @ituri 5i si@?oluri. sor? di< toate aceste iJKoare 5i le priKesc cu acela5i respect% &oder<ii. ( d(6t in. adeKFrul ca pe u< lucru i<eEa?ilSMMA! I9% *enum(ra mitului Eace adeKFrul @ai rumos 9Flurile cu care @itul acoperF adeKFrul au de altEel scopul de a2l Eace @ai Eru@os 5i @ai ispititor% .i 5tiau tot atCtea despre lucrurile diKi<e 5i o@e<e5ti.estiu<i C< alt discurs C< care se C<trea?F1 E9i+t.i cu cea a @oder<ilor1 cei Kec.

C<tre?ui<ţeaJF C< per@a<e<ţF cuKC<tul .i este . esle pri@ul scriitor Drec care Cl Eolose5te % I< De a0diendi+ p(eti+. cu cel puţi< u< secol !X% Ne pute@ C<tre?a dacF <u cu@Ka 5coala di< PerDa@ 5i ca@pio<ul sFu Crates di< &allos sC<t cei care au acreditat ter@e<ul de alle.ristotel opu<e Dlu@elor Drosola<e 5i directe ale co@ediei Kec.Ip(n(iei pri< alle. @itul este o pu<te aru<catF C<tre spirit 5i @aterie% C<tre?ui<ţat de Plato< ca @iLloc de cu<oa5tere sau de C<KFţFturF. la @odF C< Kre@ea sa$% Stra?o< C<sF cu<o5tea cuKC<tul C<ai<tea lui. <ici cel @ai ErecKe<t% E>istF <u@eroase si<o<i@e.Upo<oia la aleDorie 'er@e<ul cel @ai Kec. @istere% Capitolul III .Ip(n(ia Y.( ia! Crates era u< EerKe<t ad@irator al lui (o@er. luat di< Koca?ularul Dra@atical.i.( ia este deci a<terioarF lui Plutar.i ?u<i 5i sF <u te opre5ti la supraEaţF% Plato< 5i Xe<oEo< X Kor?esc de a<u@ite spirite su?tile di<tre co<te@pora<ii lor. Ko@ Kedea @ai ?i<e cu@ i<terpretarea lor se ?aJeaJF @ereu pe aceastF <oţiu<e a celor douF pla<uri. care utiliJeaJF aluJii 5i se Eace C<ţeleasF pri< i<si<uFriG% C<cF di< pri@ul secol C<ai<tea erei <oastre. .ilare sau sc.e>pu<erea lui.i@o<osite. a?ile sF so<deJe poe@ele lui (o@er pe<tru a Eace sF aparF se@<iEicaţia ascu<sF% CuKC<tul tre?uie sF se Ei uJat destul de repede 5i le2a pFrut co@e<tatorilor prea delicat.ea de<u@ire de . ridicat de <eoplato<ici pC<F C< pla<ul @istic. EilosoEie% lliada sau Odi+eea sC<t pe<tru ei u< Kast a<sa@?lu @itic. sau @arcC<d @ai e>act o a<u@itF epocF% U< studiu detaliat al diEeriţilor ter@e<i <u Ka Ei o si@plF trecere C< reKistF a Koca?ularului1 el <e Ka Eace sF C<ţeleDe@ @ai ?i<e cF i<terpretarea @iturilor lui (o@er este C< leDFturF cu alte te<di<ţe proEu<de 5i strFKec. o aKe<turF diKi<F sau u@a<F3 i<teriorul C<sF ascu<de dra@a desti<ului <ostru.i pe<tru a trece de la se<sul literal 5i apare<t la se<sul proEu<d 5i real. <u@ele de aleDorie <u este decit u<a di< <u@eroasele e>presii pe care cei Kec.<ic . 5i a<u@e ale. celFlalt ascu<s. Ea<tas@aDoric.i @a<ierele alese ale co@ediei @edii. adicF „se<s su?iace<t .( ia proKi<e C<tr2adeKFr di< Koca?ularul Dra@ati2cie<ilor !XYY% Este u< cuKC<t „te. care este C<sF5i deEi<iţia @itului% 9o@ Kedea de ase@e<ea preciJC<du2se i<terEere<ţele deLa su?li<iate C<tre @it 5i celelalte aspecte caracteristice ale culturii Drece5ti1 oracole. u<de Ka aKea o lu<DF KiaţF 5i Ka da <a5tere la <u@eroase co<troKerse u% . co@e<tatorii scot di< lliada sau di< Odi+eea C<treaDa 5tii<ţF. prea discret% Li@?a clasicF Cl C<tre?ui<ţa pe<tru a dese@<a o „aluJie 1 . <oţiu<ea C<sF5i de @it serKe5te drept pu<ct de plecare pe<tru i<terpretarea aleDoricF a lui (o@er3 spriLi<i<du2se 6 di< ce C< ce @ai co<5tie<t 6 pe aceastF <oţiu<e. Eiecare Eii<d C< raport cu u< aspect particular al @e<talitFţii a<tice. Plutar. sau C< orice caJ Ker?ul corespu<JFtor 8% Retorul (eraclit. aproape co<te@pora< cu Stra?o<.( ie <u este ter@e<ul <ici cel @ai Kec.aleDorie 7% E>presia se DFse5te de ase@e<ea C< tratatul De+p e +0:li/ ". Plutar. Eor@a u<iKersului sau c.<locuirea .ilor doar EiDuri . u<ul KiJi?il.ipul real al diKi<itFţii% Cele douF poe@e a@i<tesc de Sile<ii artei Drece5ti cu care .LE+)RIE *I SI&B)LIS& CFutarea se<sului adC<c al @iturilor este ceea ce <u@i@ C< @od o?i5<uit e>eDeJa aleDoricF% -e Eapt. @oralF. a cFrui i<Eaili?ilitate C< toate do@e<iile o apFra cu C<Ker5u<are 5i era C< acela5i ti@p 5i u< Dra@aticia<% Alle.le>a<dria 5i cu apariţia co@e<tariului sFu aleDoric al LeDii3 ceKa @aiM tCrJiu pFtru<de pri< sEC<tul PaKel C< tradiţia cre5ti<F.ar@e #. cel pe care2l descoperi@ adC<ci<d te>tul1 pe<tru desciErarea lui tre?uie sF ai oc.i ale suEletului Drec 6 credi<ţa C< oracole sau C< preJiceri% I% -e la „.iJC<du2le C<sF DFsi@ o preţioasF lFdiţF 5i statueta u<ui Jeu% E>a@i<C<d cuKi<tele pe care le C<tre?ui<ţau cei Kec. pe care critica @oder<F Cl situeaJF C< ulti@ii a<i ai do@<iei lui 'i?erius lB% Ca@ C< aceea5i perioadF cuKC<tul apare C< EilosoEia e?raicF odatF cu P.Ip(n(ia a cedat locul u<ui ter@e< @ai e>presiK.( iaA% „CuKC<tul ale. <u se C<tCl<e5te C<ai<te de Cicero3 dupF el. EiDuri ?urle5ti3 desc. opu<e C<tr2adeKFr Kec.( ia.( ia. scrie Paul -ec.i le C<tre?ui<ţau atu<ci cC<d credeau cF descoperF C< poKestirile lui (o@er reJo<a<ţe @isterioase% Ale. e<iD@e.lci?iade Cl co@parF pe Socrate C< 2an6.et0l ! crede@ cF aKe@ C< Eaţa oc.ilo< di< . a5a cu@ . cu douF Eeţe1 C< e>terior se desEF5oarF.Ip(n(ia celei de alle.

i este ceKa @ult @ai puţi< @esc. „aleDorie .% Aini.ile 6 aleDoria de@iurDului orDa<iJC<d lu@ea% Ale. Eni)mă! mister! +iloso+ie -acF (o@er C5i C<KFluie C<KFţFtura C< ceaţF.la(p.i<1 este reJo<a<ţa pe care ace5tia o descoperF C< @it.Ke@ astFJi te<di<ţa de a su?su@a acestui cuKC<t. atu<ci cC<d C<cercau sF2l desciEreJe. s2a C<cercat curFţirea acestor @istere de tot ce aKeau 5oca<t. era spectacolul pe care @istii erau ad@i5i sF2l co<te@ple1 proEa<ii <u aKeau acces C< locurile sacre I< care se desEF5urau cere@o<iile. cF @isterele de la Eleusis <u co<ţi<eau acel C<KFţF@C<t reliDios. u< caracter ese<ţial al @itului 5i al reKelaţiei1 e<iD@a aţCţF spiritele ?i<eKoitoare 5i ascu<de celorlalte u< adeKFr de care <u sC<t de@<i% Se<sul Koalat al poe@elor @ai este <u@it 5i „se<s @istic XB% Lo?eO a doKedit C< al sFu A. EFrF sF Eie pe<tru aceasta Kie% .ceastF i<te<ţie declaratF de o?scuritate co<2 stituia. RFJ?u<area 5i 4ustiţia diKi<F ur@Fri<d Cri@a. este @itul C<su5i co<siderat C< Eu<dalul sFu% FFrF C<doialF. iu?irile 5i @C<iile lor%X! Cu ti@pul. a?stracţii perso<iEicate (ceea ce Drecii <u@eau „pro2sopopee sau perso<iEicare)1 Ne?u<ia scoţC<d oc.ilo. @ai ales la Plutar. acu@uleaJF „@etaEore . este cu<oa5terea adeKFrurilor „@istice . de u< proEu<d si@?olis@ care li s2a atri?uit atCta Kre@e% Ele repreJe<tau aKe<turile diKi<e dupF datele cultului 5i ale @itoloDiei1 <a5terea Jeilor. C< care adesea i<terKe<eau aceia5i Jei% Noţiu<ea de „secret s2a tra<sEor@at 5i ea% Ceea ce era reJerKat i<iţiaţilor C< @isterele pri@itiKe.icitoarea. cei Kec.leDoria Dra@aticie<ilor Dreci este C< Eo<d o @etaEorF1 ea e>pri@F doar u<ul di< ter@e<ii co@paraţiei. 5i @ult @ai puţi< C< Kre@ea lui Porp. C<tre se<sul apare<t 5i cel ascu<s% .su?li<iaJF (eraclit retorul care dF 5i aceastF deEi<iţie1 „u< trop sau EiDurF de stil care co<stF C< a spu<e u< lucru pe<tru a Eace sF se C<ţeleaDF altul !G% . aleDorii C< se<sul li@itat pe care Cl atri?ui@ <oi cuKC<tului1 a5a de pildF (o@er C<car<a C<ţelepciu<ea C< persoa<a . cu @ult @ai C<ai<tea <oastrF.ElF cF a5 putea sF2ţi pu< JF?ala 5i cu ErCiele C< @C<F sF te Eac sF te C<KCrţi C< Lurul stClpului di< @a<eL !$% ./a a@i<te5te de . ?a c.cela5i se<s secret care se atri?uia @iturilor era Kala?il 5i pe<tru @istere. care se poate tra<sEor@a C< Ea?ulF sau pildF% Pe<tru e>eDeJa @iturilor lui (o@er sF reţi<e@ @ai ales Kaloarea eti@oloDicF a cuKC<tului1 dife en8a C<tre ceea ce 3(3 37 spu<e poetul.irius1 pe @FsurF ce plato<icie<ii descoperF C< (o@er c. iar i<iţiaţii <u tre?uiau sF spu<F celorlalţi ceea ce KFJuserF sau auJiserF% &ai tCrJiu.!A 5i .( ie aduce a artiEiciu1 <i se pare cF Kede@ o idee C@?rFcatF C< Ee@eie de cFtre pictor sau de cFtre poet. a5a cu@ a@ KFJut. a si@?olis@ului co<ţi<ut de spectacolul liturDic% Iar aceastF <ouF <oţiu<e a secretului a Eost tra<sEeratF . 5i ceea ce tre?uie C<ţeles. Eace aceasta C< depli<F cu<o5ti<ţF de cauJF 5i C< @od deli?erat1 el Krea sF aţCţe curioJitatea cititorilor sau a ascultFtorilor% El Eor@uleaJF „e<iD@e % E<iD@a. pe<tru a stiD@atiJa i<sole<ţa truEa5F a u<ei curteJa<e o i<terpeleaJF ca pe o iapF1 „-e ce EuDi de @i<e. 5i acordarea lor cu ideea @ai C<altF pe care 5i2o EFceau oa@e<ii despre diKi<itate% Li s2au aplicat deci 5i lor ca 5i C< caJul @iturilor acelea5i procedee de i<terpretare aleDoricF% I<terpretarea @iturilor 5i cea a @isterelor au aKut o eKoluţie paralelF 5i au reacţio<at u<a asupra celeilalte% .ipul lu@ii lor ideale C< locul ele@e<telor EiJice.Eroditei3 <u@ea eterul Teus 5i aerul (era% -ar tot a5a de ?i<e <u@eau aleDorie Dra<dioasa ErescF ce2l JuDrFKea pe IleEaistos EFuri<d scutul lui .Ip(n(ia acce<tuC<d C<sF ideea de se<s ascu<s% . <2a @ai Eost atCt co<te@plarea @aterialF a @isterelor cit se@<iEicaţia lor1 ceea ce este reJerKat elitei.i atri?uiau poetului.ii -raDostei.a/0+. crudo S .te<ei3 pasiu<ea 5i <e?u<iile ei C< cea a . I< care atCtea Kederi pFtru<JFtoare se C<eacF C< @asa citatelor i<diDeste. de a2l aplica% Ea este C<sF o @etaEorF prelu<DitF. ceea ce era co<siderat ese<ţial@e<te secret. ceea ce era i<terJis sF descoperiXX. lFsC<d cititorului DriLa de a2l co@pleta. ter@e<ul strFi<. D.iar 5i recile 5i irealele EiDuri ale Kestitului R(/an de la R(+e# Ale.<acreo<. ca ur@are a eKoluţiei co<5tii<ţei reliDioase. C< astEel de Locuri% !7 „(o@er <e spu<e su? Eor@F e<iD@aticF !" este o e>presie cure<tF la co@e<tatori sau la autori. ca /i+te sau +i/:(l# II..eteroclite !8 pe<tru a C<tu<eca Koit o idee% Spiritul Drec se co@plFcea.( ie este u< ter@e< @ult @ai C<tre?ui<ţat C< Kre@ea lui Plutar. de pildF recurD la aleDoria Eurtu<ii pe<tru a descrie tul?urFrile rFJ?oaielor sau reKoluţiilor% .( ia C< EaKoarea u<or ter@e<i @ai eKocatori.r. ei a?a<do<eaJF ale.lceu !#. pe<tru <eoplato<icie<i @ai ales.leDoria celor Kec..

aKea acest scop.iţit. C< se<sul cel @ai larDG#. „<e i<Eor@eaJF despre%%% X"% -acF e>eDeJa @iturilor se ridicF la pla<ul diKi<. EilosoEia C@?rFţi5a a<sa@?lul cu<o5ti<ţelor u@a<e1 loDicF. pre2Jiceri2tip. de pildF.@ aKut prileLul sF2l Kede@ pe &a>i@ di< 'Ur decre2tC<d cF (o@er era u< Kerita?il EilosoE% . Ko@ Kedea. u<de C<tr2u< cui? pui5ori de Kra?ie se pitulaserF.i care acordau diKi<aţiei u< loc atCt de @are C< Kiaţa i<diKidualF sau socialF.i. locul pe care Cl ocupF i< spaţiu 5i C<tr2u< Eel @ai De<eral toate pro?le@ele pe care le a?ordeaJF EilosoEii sau „EiJicie<ii C< acele tratate u<iEor@ i<titulate De+p e nat0 .Cda di.a<ie 5i di<tr2o sFriturF a pri<s aripa ei 6 <eEericita pasFre care ţipa C<tru<aI *arpele este deC<datF preEFcut C< sta<F de piatrF%%% Calc. si@?olis@ul LoacF u< rol ese<ţial C< i<terpretarea Kiselor sau e>plicarea preJicerilor% Cei Kec. pri< tra<spu<ere C< pla<ul aleDoric% Iar u<a di< @ultiplele @a<iere de a Ki<deca @itul este. <u@Frul lor.as e>plicF acest @esaL al cerului1 -upF cu@ C<D. despre Jeii2idei. aceea de a2l diJolKa pri< e>plicaţia istoricF sau pseudoistoricF. C< poEida ţipetelor 5i2a deJ<FdFLduitei @a@e.@iturilor C<sele% Nu este deci de @irare cF Ko@ DFsi C< e>plicaţia aleDoricF a @iturilor. despre de@o<ii i<ter@ediari C<tre diKi< 5i <aturF 5i despre suElete. teoloDie ca 38 G" 5i discipli<ele propriu2Jis 5tii<ţiEice% 'oc@ai toate aceste lucruri le reDFsesc i<terpreţii la (or<er i< @are sau C< detaliu% (eraclit retorul spu<e. ceea ce saKa<ţii spu< C< li@?aL clar% (o@er „Eace EilosoEie X# este si<o<i@ul cure<t al lui „(o@er aleDoriJeaJF X$% „FilosoEie este ter@e<ul De<eral.<a>aDoras. discipolul lui .icitorii 5i o<iropolii aKeau o te.eii oEerF sacriEicii C<ai<te de C@?arcare% -eodatF se produce @i<u<ea1 :C5<i de su? altar u< 5arpe C<Erico5Ftor. care C< Lurul cui?ului C<tru<a J?ura% . @oralF. la rFdFci<a u<ui Eru@os plata<. <e spu<e -ioDe<es LaertiosGX1 sF Ki<dece Ea?ulele . C<sF autorii au alte cuKi<te @ai precise dupF cu@ cred cF descoperF la (o@er adeKFruri de ordi< EiJic. este orice se@< care c. aleDoric. cu @a@a. atu<ci cC<d @iturile sale acoperF <oţiu<i priKi<d <atura1 ele@e<tele.<icF 5i reDuli C<delu<D ela?orate% Este <eC<doiel<ic cF e>eDeJa . pe care oa@e<ii de @eserie le2au studiat cu @i<uţioJitate% U< scoliast <e2a pFstrat di< Eericire e>eDeJa preJicerii de la . spre crea<Da cea @ai C<altF. @ister. ter@e<i C@pru@utaţi li@?aLului @isteriilor1 KFlul cu care (o@er C5i acoperF C<KFţFturile este.irius. C< oc. au C@pi<s Eoarte departe studiul e@piric al acestui si@?olis@% +. ace5ti Jei cFJuţi di< cer% Preocuparea apoloDeticF de care sC<t a<i@aţi adesea aleDori5tii se reElectF C< e>presia „Ki<decarea lui llo@erG!1 e>eDeJa lui &etrodor. e<iD@F. se <Fpusti de2<2datF% Erau opt laolaltF 5i. cel de „si@?ol . cu spi<area ro5ie.ii co<te@pora<ilor lui Ia@?lic.os 5i Porp. 5i care astFJi ar Ei tot atCt de ?i<e de resortul EiJicii sau 5tii<ţelor <aturale ca 5i de cel al cos@oDraEiei sau astro<o@iei% I<terpretFrile @orale sC<t i<troduse pri< Eor@ule ca „(o@er <e C<KaţF%%% . cF (o@er „C<tu<ecF EilosoEia XA1 C<ţeleDe@ pri< aceasta cF poetul e>pri@F pri< si@?oluri @ai @ult sau @ai puţi< o?scure. care @eritF o ate<ţie specialF GA% Si@?olul. partea cea @ai C<altF a EilosoEiei se co<Eu<dF practic cu EiJica la stoicii @ateriali5ti1 C<sF pe<tru plato<icie<i sau pe<tru pitaDoreici e>istF o prFpastie C<tre realitFţile lu@ii se<si?ile 5i lu@ea diKi<F a ideilor sau a <u@erelor3 @ai ales ei sC<t cei care cautF la (o@er o teoloDie tra<sce<de<tF1 despre Jeii2<u@ere.iţi 5arpele cel cu@plit pui5orii 5i @a@a (opt LertEe Yu Eost atu<ci3 cu <FscFtoarea <ouFI). tri@is al lui Teus3 5i spre KCrEui plata<ului.cest raport sau si@?olis@ rF@C<e totdeau<a C<deaLu<s de su?iectiK 5i KariaJF C< Eu<cţie de pu<cte de Kedere diEerite G7% Li@?aL preEerat de pri@itiKi.cest lucru este pli< de co<seci<ţe pe<tru cF la cei Kec. <ouF 6 tre@urC<d cu toţii su? Eru<Ji5u2<Elorit% Pe toţi i2a C<D.atos GG% III% Si@?olurile1 preJiceri 5i Kise Se<s proEu<d. @a<ierF de care 5i2a leDat <u@ele Palaip.ilor sau spiritului o realitate diEeritF% Si@?olul i@plicF ese<ţial@e<te u< raport C<tre cei doi ter@e<i pe care Ci apropie1 raport C<te@eiat pe <atura lucrurilor sau sta?ilit artiEicial% .rFl cu care se C<KFluie teurDiile cu care sC<t o?i5<uiţi% .tu<ci s2a2<colFcit C< Lurul tru<c. X7. @oral sau @etaEiJic% (o@er „Eace EiJicF X8. a. acela5i .o@ericF a Eost i<Elue<ţatF1 cu atCt @ai @ult cu cCt $liada 5i Odi+eea co<ţi< u<ele preJiceri cele?re. C<tCl<i@ ErecKe<t e>presia „(o@er Eace teoloDie GB% „'eoloDia .iului . EilosoEie%%% Ne @ai rF@C<e sF e>a@i<F@ u< ulti@ ter@e<.ulis% Ne a@i<ti@ sce<a1 adu<aţi C< Lurul u<ui iJKor.ea@F C< Eaţa oc. tot astEel Ursita <e Ka .o@erice C<depFrtC<d tot ce poate pFrea i@oral.

pri< leDFturi su?tile.as lasF <ee>plicat acest detaliu i@porta<t% . soarele 5i lu<a C< toatF strFlucirea lor..eţate ale polilor% . tot a5a cu@ lu@ea este C@pFrţitF C< ci<ci pFrţi sau Jo<e%%% -i<tre plFcile scutului douF sC<t de ?ro<J.eia Kiselor 6 a lui . C< i<terpretarea Kiselor. DFsi<d u< se<s EiecFrui a@F<u<t% Ei <u lasF <ici u<ul pC<F ce <u2i descoperF u< si@?olis@1 dacF @a@a „J?urFtFce5te C< Lurul cui?ului este pe<tru a i<dica cele cCteKa ie5iri pe care le Kor Eace troie<ii. totul Ki<e C< aLutorul spiritului aElat C< cFutarea apropierilor% ReDFsi@ aceste raporturi superEiciale.Eroditei. ca 5i Jo<a ecuatorialF C< i<i@a lu@ii%%%Aa% )datF descoperit raportul ese<ţial C<tre i@aDi<e 5i realitFţile pe care o eKocF.ulis 5i 'roia3 le@<ul sFu @oale 5i u@ed le a@i<te5te corF?iile pe @are3 el <u are Eructe 5i Drecii <2au proEitat cu <i@ic de pe ur@a asediului 'roiei. pute@ <u@Fra 5i 5arpele%%%G" *arpele este pietriEicat1 Calc. pierJC<d C<tr2u< Eel sau altul tot ceea ce luaserF de acolo% &iracolul era desti<at sF i<dice durata rFJ?oiului1 Calc.40 A! . <u@ero5i aliaţi i2au Ke<it lui Pria@ ca@ de peste tot3 @ai @ult C<cF.ile 5i2l C@podo?e5te cu relieEuri1 cerul 5i pF@C<tul.ide@ la C<tC@plare 42 43 Onei (6 iii6a 6 c. culoarea. EFrF sF se depFrteJe prea @ult de Jidurile cetFţii lor%%% AB% I< @od ase@F<Ftor Kor proceda co@e<tatorii @iturilor . iar lucrarea lui (eEaistos repreJe<ta pe<tru ei lucrarea C<sF5i a @e5terului diKi< asa@?lC<d @eca<is@ul lu@ii% . aliata lor% Cei opt pui5ori C@preu<F cu @a@a lor repreJi<tF cei <ouF a<i de rFJ?oi.i<at . Eii<d u< a<i@al C<c.d@iraţi aici o @isterioasF ciudFţe<ie a te>tului1 placa de aur <u se aElF la supraEaţa scutului.as i<sistF doar asupra acestui lucru% C<sF i<terpreţii ţes o C<treaDF plasF de co<corda<ţe.ile cu u<iKersul1 Eor@a sa este rotu<dF ca 5i a lu@ii3 se co@pu<e di< ci<ci plFci @etalice.te<ei.o@erice% )datF ad@is se<sul De<eral al @itului. cu@ spusese Calc.as1 dacF Kre@ sF aLu<De@ la ciEra @ai e>actF de Jece. ci C< i<terior. Kra?ia este pasFrea sacrF a . care oEerF preJicerilor C<treaDa lor su?sta<ţF. deoarece Eac parte di< <ea@ul C<aripat 5i KaDa?o<d1 or.rte@idoros di< -al2dia% 9isul care tre?uie i<terpretat este . Eiecare particularitate a celor doi ter@e<i% Este u5or sF o?serKi sau sF creeJi raporturi1 Eor@a. ei Kor LustiEica Eiecare a@F<u<t recurDC<d la Ea<teJiile si@?olicii% -e aceea e>eDeJa lor deKi<e de atCtea ori puerilF% C< cC<tul X9III al $liadei.id pe<tru u< @oder< acelea5i Kaste oriJo<turi1 . C< `ara 'roadei% Iar cC<d se va#mpl ni al Jecelea a<. ?ro<Jul cel rece C<tre di<ţii rFJ?oi<icului care aDo<iJeaJF 6 a@i<te5te Jo<ele C<D. (eEaistos EFure5te pe<tru '.lai< se DC<dea de ase@e<ea la creaţieA!% Iar aceastF apropiere <i se pare di<tre cele @ai Eire5ti% -ar KC<Ftorii de aleDorii <u s2au @ulţu@it doar cu o ecuaţie De<eralF% Ei au Krut sF DFseascF ase@F<Fri pC<F C< a@F<u<t 5i au cFutat cu @i<uţioJitate toate a<aloDiile pe care le2ar Ei putut oEeri scutul lui .ceste Kersuri Dra<dioase desc..ristotel se C<trea?F de ce 5i cautF sF u@ple aceastF lacu<F1 el crede a Kedea aici C<ceti<eala rFJ?oiului care se C@pot@ole5te3 alţii spu< cF ora5ul <u Ka @ai Ei decCt u< pustiu de piatrF dupF plecarea Drecilor3 C< Ei<e alţii spu< cF Drecii Kor Ei @ultF Kre@e opriţi C< dru@ul lor spre casF% Ei se opresc 5i la si@?olis@ul plata<ului1 acest ar?ore este i@e<s. care proteLeaJF Ilio<ul 1 este a<i@alul cel @ai „lasciK 5i troie<ii se aElF C< rFJ?oi di< prici<a deJ@Fţului lui Paris% *arpele C<c.FrFJi <ouF a<i de luptF. deco<certa<te. <atura @aterialului. i@e<s ca 5i C<ti<derea apelor C<tre .^rF?iuţele si@?oliJeaJF ar@ata troia<F.ipuie pe Dreci.i l2au si@ţit Eoarte ?i<e. pe<tru a C@?rFca ar@a cu strFlucirea sa. Pleiadele 5i (Uadele 5i toate astrele cu care este C<cu<u<at cerul% U< adeKFrat suElu cos@ic strF?ate C<treaDa descriere% Cei Kec. C<cF 5i @ai Ea<teJistF% SF desc. apare strFda<ia de a leDa C@preu<F.as <2a dat decCt o e>eDeJF su@arF1 speciali5tii diKi<aţiei pri< pFsFri 6 oio<istica 6 s2au aplecat asupra EiecFrui detaliu pe<tru a2iscruta si@?olis@ul G8% SF e>a@i<F@ puţi< @a<iera lor de i<terpretare1 aleDori5tii Kor uJa de procedee a<aloDe% Cui?ul plasat atCt de sus G7 repreJi<tF Ilio<ul „?Ftut de Ki<turi 3 el C<su5i <u Ka Ei distrus1 a@plasa@e<tul 'roiei Ka su?Jista% . Ko@ cuceri C<ti<sa cetate a Ilio<uluiG$Y% Y Calc. douF de cositor 5i u<a de aur3 5i iatF 5i si@?olis@ul diKerselor @etale1 aurul Eii<d strFlucitor ca ElacFra repreJi<tF Jo<a toridF3 cositorul se tope5te cu u5uri<ţF 5i repreJi<tF Jo<ele te@perate3 iar ?ro<Jul 6 ?ro<Jul lF<ciilor care strFpu<D DCtleLurile.etis scutul lui .

ile 6 scutul C< care. sF suDereJe @ai @ult decCt spu<e% . ar Ei putut sF @earDF @ult @ai departe% Co@paraţia cu co@e<tariile aleDorice ale lui P. ca 5i pe<tru cea a preJicerilor <u este de prea @are aLutor1 cC@pul sFu este i<suEicie<t% -e altEel. pe atCt se C<DusteaJF 5i25i pierde di< saKoare cC<d Kre@ sF2l ur@Fri@ C< toate @ea<drele sale% CFci leDFtura i<tre cei doi ter@e<i poate Ei di<tre cele @ai sla?e% .o@erice. Poseido< Eii<d Jeul cutre@urelor. D.ur@Ftorul1 „@ersul pe @are AG% Este u< se@< Eoarte EaKora?il pe<tru sclaKi. 5arpele 5i Kicle<ia (sau prude<ţa ori <e@urirea). u< pur Loc al spiritului% 9o@ Ei i<dulDe<ţi cu Ea<teJia lor. sF se adapteJe acestei aleDorii% . opera de artF putC<d sF ?atF @ult @ai departe decCt a Krut artistul. C< Eo<d. 5i Ko@ asocia C< @od cure<t leul 5i curaLul. co@pete<ţa politicF a tuturor oa@e<ilor% &itul se deJKoltF dupF leDea sa proprie EFrF ca diEeritele pFrţi ale istoriei sF ai?F Eiecare o Kaloare si@?olicF A$% Si@?olis@ul C<tre?ui<ţat de cFtre e>eDeţii lui (o@er este. spre deose?ire de alte arte care <u pot Ei e>ercitate EFrF a Ei Eost C<KFţate% El poKeste5te pe larD C@pFrţeala lui Epi@eteu. cel @ai adesea.cest si@?olis@ care cautF cu orice preţ sF se e>ti<dF la cele @ai @ici a@F<u<te ale u<ui @it riscF sF2i EalsiEice cu totul <oţiu<ea% -esiDur cF descrii<d scutul lui . ase@F<Ftoare curteJa<elor 1 curteJa<a Cţi surCde la C<ceput. reKolta sau @artiriul sFu).( a+# BFtrC<ul soEist Krea sF arate auditoriului sFu cF politica este o capacitate C<<FscutF a o@ului. (o@er <u s2a DC<dit la Eacerea lu@ii. EaKora?il u<ora 5i Eu<est altora%%% &area @ai este C<cF.i <u DC<deau la Eel% Li@?aLul si@?olic a Eost cu deose?ire apreciat de pri@ii pitaDoreici% . drept i@?old la reElecţie „pe<tru oa@e<ii de @ai tCrJiu % -ar pe cCt de Kala?il rF@C<e @itul dacF <e @e<ţi<e@ la o se@<iEicaţie De<eralF (Pro@eteu EiDureaJF o@ul C< eEortul sFu. dar ProtaDoras <u preti<de sF atri?uie EiecFrei sce<e u< se<s e>e@plar% Nu co<teaJF decCt co<cluJia. cu LudecFtorul. pute@ sF o ase@F<F@ rC<d pe rC<d cu stFpC<ul. KrC<d <eKrC<d.cest lucru are aici puţi<F i@porta<ţF. Dreierele cu <epreKederea% .<u<ţ EaKora?il 5i pe<tru o@ul care are u< proces1 Ka aKea superioritatea asupra LudecFtorului% -e ce S 4udecFtorul este ca 5i @area.cestora le plFcea sF e>pri@e „C< si@?oluri A7 reDulile lor de KiaţF% &otiKul i<Kocat de Ia@?lic. al lui )edip sau al .+ lim(a-ul sim(olic . sau li@itat la u< pu<ct precis.rti5tii EKului &ediu au Eolosit di< pli< acest si@?olis@ popular al a<i@alelor cC<d au sculptat Eau<a catedralelor% -ar 5i acest si@?olis@ KariaJF C< Eu<cţie de popoare% Iar pG<tru e>eDeJa @iturilor. care a distri?uit a<i@alelor @Fri@e 5i rapiditate.<tiDo<ei. <e spu<e autorul. pu<ctul de sosire este Ei>at di<ai<te1 este Kor?a @ai deDra?F da a LustiEica o asi@ilare a priori% -e pildF.otFrF5te sF o dFruiascF tuturor EFrF deose?ire% IatF de ce arta politicF este u< dar pe care Eiecare Cl posedF di< <a5tere% . e>istF si@?oluri De<eral ad@ise. @ulte altele <u preJi<tF decCt u< raport Eoarte De<eral.eare 5i di<ţi. ca 5i pe cel al lui Pro@eteu. dacF <e DC<di@ cF. si@?olis@ul diKerselor piese ale carului sFu Ka tre?ui. co@u<a lor u@iditate%%% AA% . cu@ este cel al caKer<ei plato<icie<e. C< apele sale. cu@ spu<e Claudel.ceste @isterioase corespo<de<ţe ale si@?olului <e par astFJi destul de reci 5i sterile. cu soţia. C< dispoJiţiile sale sc. C< e>eDeJF.ceasta c. pe<e sau ?la<F.ilo< EKreul scoate C< eKide<ţF si@ţul @Fsurii al Drecilor%A8 44 IV. C< capriciile sale. iar dacF sclaKul a do@i<at pe u<a C< Kis. pe<tru . *ita)or+cienii .rte@idoros.os A" este tot <ecesitatea de a ascu<de proEa<ilor @isterele diKi<e 5i de a pFstra tFcerea #B% For@ulele sau preceptele si@?olice ale sectei sC<t adeKFrate . dacF <2ar Ei arta 5i poeJia care sF le dea KiaţF% SF <e a@i<ti@ C<sF cF cei @ai Kec. „este JuDrFKitF toatF lu@ea. o Ka do@i<a 5i pe cealaltF C< realitate% E>cele<tF preJicere de ase@e<ea pe<tru Kiitorul soţ1 C5i Ka stru<i ?i<e Ee@eia% Este Kreu< raport C<tre Ee@eie 5i @areS Bi<eC<ţeles. pe<tru Eiul care o Ka pFrFsi A#YY. apoi te sEC5ie% -upF Eelul C< care priKi@ @area1 C< puterea sa. arta de a se orDa<iJa C< societate% Teus .lFturi de @iturile EFcute pe @FsurF.i@?Ftoare. pe<tru a deKe<i apoi rea 5i trFdFtoare 3 ea C<tCi te atraDe..cest @it este o adeKFratF dra@F.iar e piatra de C<cercare a adeKFratei arte% *i <i@ic <u C@piedicF @iturile . EFrF sF pFstreJe <i@ic pe<tru o@% Pro@eteu C<dreaptF lucrurile EurC<d scC<teia i<teliDe<ţei% C<sF @ai lipsea <ea@ului o@e<esc „Kirtutea politicF . deoarece @area si@?oliJeaJF pe stFpC< (trFsFtura lor co@u<F Eii<d puterea). C<tre poKestire 5i C<KFţFtura ce tre?uie e>trasF% SF <e DC<di@ la @itul di< P (ta. sF serKeascF drept tra@?uli<F DC<dirii. cu curteJa<a% Se Kede i@ediat cCt de su?iectiKe sC<t aceste raporturi si@?olice 5i cCt de u5or se preteaJF Kariaţiu<ilor Ea<teJiei A#% Bi<eC<ţeles. a5a cu@ aEir@F aleDori5tii% . tride<tul sFu tre?uie sF se@<iEice cele trei cateDorii de seis@e% (era repreJe<tC<d aerul. ca sF Jice@ a5a.

iar ridicole% C<sF cC<d o „e>eDeJF irepro5a?ilF #! a scos la iKealF adeKFratul lor se<s se descoperF C< aceste si@?oluri proEu<Ji@i la Eel de ad@ira?ile ca 5i C< oracolele lui . este u< <u@e perEect pe<tru a dese@<a pe Jeul u<ic. cF li?aţia tre?uie EFcutF pri< acea parte a cupei pe care <u o ati<D <iciodatF ?uJele. DFsi@ aproape C<totdeau<a. de a <u trFi di< Ke<itul oEerit de ?o?ul tri?u<alelor (?o?ul Eii<d i<stru@e<tul de Kot C< aceste i<stituţii)$!% -upF altF tradiţie$X. spu<e Ia@?lic.irius. pe<tru a putea reKe<i pe pF@C<t 5i a se reC<trupa. cFci @uJica trece pri< urec. cCte trei sau patru. care e>clude @ultiplicitatea$"% . PitaDora reco@a<da C< ter@e<i C<KF2 luiţi sF2i ci<sti@ pe Jei 5i sF2i lFudF@ pri< i@<uri @uJicale. „si@?olul suEletelor pure.o@erice.ipurile Jeilor ## Krea sF C@piedice ca i@aDi<ea Jeului sF pri@eascF Kreo patF. di<tre supraEaţF 5i adC<ci@e.pollo<. care eKocF o realitate precisF. di<tre KiJi?il 5i i<KiJi?il a C<DFduit aprecierea ?oDFţiei Koca?ularului acestora. la castitate $G% Se Kede cu@ aJ(0+/ata.os. spu<e Ia@?lic. cealaltF Krea sF epureJe pitaDoris@ul de Kec. preceptul acesta se reEerea.oloDie popularF% 9o@ C<c. atri?ui<du2le o Kaloare aleDoricF#7% Fai@oasa i<terdicţie de a @C<ca ?o? #" <u era desiDur la oriDi<e decCt u< si@plu ta?u% Bo?ul co<ţi<ea suEletele @orţilor. cu@ sC<t de pildF al?i<ele di< Pe<te a Ni/fel( . adicF Eor@ulele cate. luau dru@ul cel @ai les<icios.eia3 acestea le par c.pollodor De+p e -ei.lteori este luat C<tr2u< se<s KaD.pollo<% Este i<teresa<t sF ur@Fre5ti proDresul acestei e>eDeJe.eia capitolul pri< e>a@i<area u<ui procedeu de e>eDeJF Ea@iliar co@e<tatorilor 5i EilosoEilor1 eti@oloDia% Ei preti<deau cF aElF C< <u@e.ea (a<sa) cupelor #X% SF C<ţeleDe@ pri< aceasta.os#$% -upF Porp. li se descoperF C<tr2o ?u<F Ji u< co<ţi<ut @istic <e?F<uit la C<ceput% . 5i C< acela5i ti@p de a leDa e>eDeJa aleDoricF a lui (o@er de cCteKa trFsFturi @arca<te de psi. de cFtre 5coala <eoplato<icF sau <eopitaDoricF 6 acestea co<Eu<dC<du2se adesea 6 5i de aceea este pro?a?il cF aici tre?uie sF2i cFutF@ oriDi<ea $A% 'er@e<ul este luat u<eori C< se<s strict 5i atu<ci dese@<eaJF u< o?iect precis. iar acestea. dupF pitaDoreici.os pC<F la cea pe care o adoptF Porp.rte2@is. este <u@itF astEel pe<tru cF taie aerul traKersC<2du2l (aero2te@is)$7% .iKaleaJF cu celelalte e>presii1 „(o@er <e spu<e su? Eor@F de e<iD@F%%% de @ister%%% de aleDorie%%% $#% V.os 5i Porp. u<eori @ai @ulte eti@oloDii diEerite pe<tru acela5i <u@e% Nu este <eKoie sF su?li<ie@ cF acestea sC<t rareori e>acte% Ceea ce le i<spirF <u este DriLa pe<tru riDoarea 5tii<ţiEicF. pe<tru cF este la oriDi<ea C<treDii Kieţi (Joe) $$3 Cl <u@e5te de ase@e<ea Dia.e<iD@e pe<tru cei ce <u au c.ile superstiţii. pe<tru a deli@ita clar sacrul de proEa< #G% Porp.iI #A% Preceptul „Nu pu<e pe i<ele c. la E@pedocle. care <u aKea <oduri $d% Ulterior C<sF preceptul capFtF diKerse se@<iEicaţii aleDorice% U<a di<tre ele ar Ei u< C<de@< de F A$ <u te lFsa corupt. pe<tru a dese@<a co<ţi<utul u<ei C<treDi sce<e @itice% „(o@er <e spu<e C< @od si@?olic ec.is@ului pitaDoreic se epureaJF 5i se idealiJeaJF C< acela5i ti@p% Ca si @iturile lui (o@er.irius repreJi<tF C<tr2adeKFr douF tradiţii diEerite asupra pitaDoris@ului% U<a pFstreaJF @ai @ult se<sul literal. sF dF@ trei sau patru e>e@ple1 (o@er <u@e5te Bena pe tatFl Jeilor 5i oa@e<ilor.e(l(.(/e i6e ale retorului (eraclit. co<Eir@area teJelor lor% T.irius% -e pildF PitaDora reco@a<dF sF „se EacF li?aţii pe<tru Jei pri< urec. scoliile. deoarece totul se petrece pri< i<ter@ediul sFu $8% .( iile . de la tradiţia ur@atF de Ia@?lic.ltF co<cluJie se deDaLF C<sF di< aceastF scurtF priKire asupra li@?aLului si@?olic al lui PitaDora 5i a<u@e cF ter@e<ul de „si@?ol este C<tre?ui<ţat cu predilecţie.irius acordF aceluia5i precept u< se<s @ai puţi< @aterial1 „Pri< aceste Kor?e. lu<a. a?u<dF C< Ea<teJii aproape i<credi?ile% 'oţi s2au aproKiJio<at di< ?el5uD di< tratatul lui . Ale.irius se<sul preceptului este @ult @ai spiritual% El este o i<Kitaţie sF aKe@ @ereu la C<de@C<F 5i pe EaţF tot ceea ce crede@ 5i spu<e@ despre Jei #8% Ia@?lic. ci dori<ţa de a Eace sF . pe care le supu<eau u<or Kiole<tFri <e@aipo@e<ite. 47 C< care acesta co@pilase u< C<treD tal@e52?al@e5 de eti@oloDii deKe<ite cure<te% Pe<tru a <e Ei>a ideile. care <u @ai si@t <ici o atracţie pe<tru reC<toarcerea C< trup3 pe5tera C<sF5i este „si@?olul lu@ii se<si?ile% . Etimolo)ia! mi-loc de e>eDeJF Studiul diEeriţilor ter@e<i Eolosiţi de co@e<tatorii lui (o@er pe<tru a i<dica raportul C<tre literF 5i spirit.ceste eti@oloDii sea@F<F cel @ai adesea cu adeKFrate cala@?ururi% E ca 5i cu@ a@ e>plica „soţie pri< Eaptul cF „?Fr?atul tre?uie s2o ţieI %%% pe de altF parte.ia lui Cor<utus. tulpi<a ?o?ului. pe<tru Porp. C< ce priKe5te e>eDeJa @iturilor .

ereea proKi<e de la rFdFci<a Je0t. cF li@?a este o purF co<Ke<ţie% Pri@ii oa@e<i se C<ţeleseserF cu@ sF <u@eascF lucrurile pe<tru a putea co@u<ica C<tre ei% 8$ U< co@e<tator al lui C atIl(+. di@potriKF.era%%% Ei ?i<e <uI =Upris Ki<e C< realitate de la AI(p( i+ (pri< si<copFI). ca 5i @aestrul sFu. a rFstFl@Fcit cuKi<tele pe<tru a le pu<e C< acord cu Kederile sale% Iar dupF C alIl(+ <u s2a C<dreptat deloc%%% Ro?i< scrie cu @ultF pFtru<dere C< preEaţa la P. C<cCt <u te poţi opri sF traDi co<cluJia cF Plato< a Krut de Eapt sF ridiculiJeJe Ea<teJiile eti@oloDi5tilor% S2a C<cercat ide<tiEicarea adKersarilor KiJaţi de Plato<. etc% 6 doKede5te cel puţi< cF rFul era Eoarte rFspC<dit% 7d -ar poate cF Plato< a Krut sF se autoiro<iJeJe% E ceea ce crede 99ila@oNitJ% Plato< este pri@ul care. e>istF lacu<e C< Koca?ular. dar <ici <2a co<da@<at2o.a/e nn(n. el se la<seaJF cu atCta Ere<eJie C< eti@oloDiile cele @ai <Fstru5<ice.Ero2 ditei3 predecesorii <o5tri au creJut. Ele<aS C<tr2adeKFr ea s2a <Fscut pe<tru a pierde corF?iile. pe ?aJa lui (esiod. caJuri C< care lucrul e>istF 5i <u@ele lipse5te 88% Pro?le@a i2a pasio<at pe Dreci% PitaDoreicii erau @ai deDra?F partiJa<ii oriDi<ii <aturale% La C<tre?area1 „Ce este cel @ai C<ţelept lucru di< lu@eS . poJ<a5ul La@prias.ide@ atCt de larD porţile celor care.ereea cea di< CUt. cea care „proKoacF DraKiditatea 3 se 5tie doar cF .i@?Fri C< <u@irea lucrurilor sau e>iste<ţa su2 pra<u@elor de@o<streaJF cF de<u@irea pri@itiKF se aplica Dre5it% C< sECr5it.r@H<d -elatte dFdea ur@Ftoarea i<terpretare1 <u@ele se potriKesc atCt de ?i<e lucrurilor. se si@te oare Kreo iro<ie C< eti@oloDiile pe care le C<tCl<i@ C< ulti@ele dialoDuriS Nu este <ici o C<doialF cF Plato< ia cel @ai adesea C< serios eti@oloDiile sale% El a ridiculiJat C< C atIl(+ e>aDerFrile @etodei. ecoul acestor discuţii% CratUlos susţi<ea teJa lui (eraclit% (er@oDe<es pe cea a lui -e@ocrit% C< ce2l priKe5te pe Socrate. C< C atIl(+. CUt.rF<i.a/e/n(n. Prodicos.depţii lui (eraclit susţi<eau cea de a doua teJF. iJKor de lacri@i pe<tru troie<i 5i Dreci1 „Ci<e altul decCt u< <eKFJut care. a se . pe<tru a le C<locui cu propriile lor elucu?raţii 3 o scolie care e>pu<e teoriile lui C.rc<. C< stare acutF la stoici. .e<es.e@e<ţF eti@oloDiile cele @ai eKide<te.ceastF @aladie eti@oloDicF.co<corde <u@ele cu ideea pe care 5i2o EFceau despre o?iect sau perso<aL% Stoicii respi<Deau c. cF CUpris era Jeiţa di< Cipru. dupF ce propusese o eti@oloDie <Fstru5<icF a cuKC<tului lati<esc La: a.iar cu Ke.rUsippos <e spu<e C< ese<ţF C< leDFturF cu CUpris 5i CUt.itatea% Pri@ele si@pto@e le DFsi@ deLa la (o@er% El Lo<DleaJF cu <u@ele lui Ulise EFcC<d apropierea „)dUsseus2odios 8!% Esc. oa@e<ii 5i ora5ele%%. 8X% . pe<tru ca sF2l EacF sF stiD@atiJeJe soţia <ecredi<cioasF. <ici <2a a?a<do<at2o% Plutar.il tortureaJF <u@ele Ele<ei. 5i @a<ia de a25i spriLi<i doctri<ele de 5coalF pe „5tii<ţa li@?ii% -e@ocrit credea. o reDFsi@ C< stare e<de@icF C< toatF a<tic. C< acela5i ti@p cu EiJica. C< <e5tii<ţa sa.#%%. Produs. a pus acest <u@e atCt de adeKFrat @iresei C<co<LuratF de discordie 5i rFJ?oi. C< <u@eroase dia2 A" loDuri. <e tra<s@ite arDu@e<tele lui -e@ocrit% E>iste<ţa o@o<i@elor 5i si<o<i@elor de@o<streaJF cF <u e>istF corespo<de<ţF e>actF C<tre <u@e 5i lucruri3 diKersele sc. iar @ulţi@ea <u@elor eKocate 6 ProtaDoras. C<tr2u< cor di< A. adauDF C< co<cluJie1 „Sau tre?uie sF acceptF@ 5i aceste eti@oloDii. cFu2tC<d C< ii@?a C<sF5i doKeJile curDerii u<iKersale 8# % Stoicii Kor prelua de la ei. Kor?e5te cu o iro<ie atCt de KFditF despre i<spiratorul sFu EutUp. cotro?Fi<d pri<tre cuKi<te ca pri<tr2o coa@F deasF de pFr. a ascu<de1 cFci ea poartF ascu<sF C< ea ce<tura 6 Eai@osul cest 6 de care sC<t leDate toate dori<ţele a@oroase%8B . deriKat di< Drecescul la/:anein :( an. ei rFspu<deau C< aJ(0+>/ata! „&ai C<tCi <u@Frul3 apoi cel care a dat <u@ele lucrurilor 87% . raportul di<tre se<sul eti@oloDic 5i se<sul real 5i c.Erodita preJideaJF u<irea se>ualF% Iar CUt.il scria A. EFrF sF rCde@. C<cCt i<Ke<tatorul li@?ii este u<ul di< cei @ai C<ţelepţi oa@e<i 8"% Plato< s2a EFcut. sau <u tre?uie sF desc.ereea.iar cel di<tre idee 5i su<et Eii<d atCt de strC<s. taie cutare parte sau supri@F cutare alta 7X% .cest „<u@e atCt de adeKFrat 8G se acordF perEect cu desti<ul celei care a EFcut sF piarF su? Jidurile Ilio<ului @ii de Kieţi% %% C< Kre@ea C< care Esc. Eace ?uJele <oastre sF Kor?eascF li@?a desti<ului. crede C< Lusteţea <u@elor.. ?uJe.aid (+ 7I1 „C@i pare Eoarte Dreu de ad@is cF Plato< s2ar Ei a@uJat cu atCta co@pleJe<ţF C< a25i ?ate Loc de el C<su5i1 u< Loc prelu<Dit C< a5a @FsurF C<ceteaJF de a @ai Ei u< Loc%%% -e altEel.<tist. o @are disputF opu<ea 5coala lui (eraclit 5colii lui -e@ocrit C< pro?le@a oriDi<ii li@?aLului% CuKi<tele se aplicF lucrurilor C< Kirtutea u<ei si@ple co<Ke<ţii sau C< Kirtutea u<ui raport de <aturF S8A . dF <u@eroase e>e@ple 5i i se C<tC@plF 5i lui sF su?li<ieJe rCJC<d cF <u tre?uie depF5ite li@itele% C< cartea 9III di< SI/p(+ia6a. epitetele .

cC<d C< EiJicia< riKal al lui 'ales 5i E@pedocle.o@erice co<Eor@ <eKoilor e>eDeJei lor. cFci rFJ?oiul 'roiei este si@?olul luptei suEletelor C<trupate C< @aterie 5i care Kor sF se C<2 toarcF C< adeKFrata lor patrie3 Ele<a. au pri@it Eelurite <u@e pe<tru a reproduce cu cea @ai @are preciJie posi?ilF. @ulte <2au lFsat altF ur@F decCt u< titlu C< Suidas sau -ioDe<es Laertios !% Ne2au rF@as totu5i destule @ateriale pe<tru a C<cerca.ristotel se situeaJF de partea co<Ke<ţiei. <eKasta care tre?uie recC5tiDatH.ie. o c. o i@aDi<e a?ia deDradatF% PoJiţie @iLlocie. iar pe aceste o<o@atopee se co<struiesc apoi cuKi<tele 7A% &edicul +ale<.se@e<ea stoicilor care i<terpretau <u@ele . Ida deKi<e „locul ideilor 7"3 llio< este pus C< leDFturF cu <u@ele @ateriei "d. precursor al teJelor Porticului. cuKi<tele sC<t reEle>ul. dacF <u reco<strucţia C<treDului ediEiciu. i@aDi<ea lucrurilor.rUsippos% La Eel ca 5i recursul la 50 poeţi. i@aDi<i ale lucrurilor. ea trece di< pla<ul dori<ţelor trupe5ti C< cel al aspiraţiilor spirituale "X% -e la pri@ii discipoli ai lui (eraclit pC<F la Produs.stEel <u@ele Eii<ţelor diKi<e sC<t de ese<ţF diKi<F3 cele ale Eii<ţelor i<teliDi?ile se situeaJF pe pla<ul i<teliDi?ilelor3 cele care dese@<eaJF opi<iile <2au decCt Kaloare de si@ple apare<ţe 77 % .te. EUS'.estiu<e de @FsurF% La Eel este 5i pe<tru Plato<% Eti@oloDia.Este. cC<d C< plato<icia< @i<u<at i<struit asupra co<diţiei suEletelor 5i @iDraţiilor lor% -i< secolul 9I C%e%<% pC<F C< secolul 9 e%<%. . cu Ke5@i<tele 5i podoa?ele statuilor Jeilor% C< cere@o<iile de co<2 sacrare. rC<d pe rC<d. „eti@oloDia Eur<iJeaJF S< @od i<diEere<t pro?e pe<tru adeKFr ca 5i pe<tru eroare % Ea este departe de a da totdeau<a se<sul „adeKFrat 5i de a25i LustiEica propriul <u@e 7#% C<sF „pFcatul de eti@oloDie. a supraKieţuit pC<F la capFt 5i plato2<icie<ii Cl co@it cu tot atCta deJi<KolturF ca 5i C<ai<ta5ii lor% Produs ia cu .i l2au silit pe (o@er sF suEere @eta@orEoJe la Eel de stra<ii ca 5i cele pe care acesta le i@pu<ea lui Proteu% Ei Cl tra<sEor@au. <atura o?iectelor pe care le dese@<eaJF 78% Produs ide<tiEicF atCt de @ult cuKC<tul cu o?iectul. @C<uitF Ludicios.o@erica . (ER.rUsippos cuKi<tele reproduc lucrurile C< pri@ul stadiu al Eor@Frii lor% Pri@ele su<ete 6 litere sau sila?e 6 i@itF o?iectele. care s2a i<teresat ca 5i Ra?elais de toate ra@urile cu<oa5terii. deKi<e „cea care seduce <u <u@ai si@ţurile ci 5i spiritele "! ?Fr?aţilor. de la care toate 5colile C5i luaserF pri<cipiile.CLI' L. pe care leDislatorul 6 <o@otetul plato<icia< 6 le i@pu<e lucrurilor. tot a5a de te<ace 5i <eo?osit ca . C<cCt atri?uie <u@elor u< Eel de ierar. per@ite ati<Derea adeKFrului cu oarecare apro>i@aţie% Ro?i< @ai <oteaJF cF pe<tru Plato< eti@oloDiile sC<t „o Karietate de @ituri 3 „ele C<cearcF sF retraseJe istoria Kerosi@ilF a de<aturFrii li@?ii pri@itiKe 7G% Cu alţi ter@e<i. i@aDi<ile diKi<e sC<t C@podo?ite cu diEerite atri?ute 5i or<a@e<te cu tai<ic si@?olis@ pe<tru a le Eace sF se@e<e cu Jeii 5i pe<tru a dispu<e suEletul sF pri@eascF @ai u5or ilu@i<Frile cere5ti% 'ot a5a 5i cuKi<tele. dupF cu@ se Kede. iar stoicii de partea <aturii% .stEel. cC<d C< @oralist. eti@oloDia <u a C<cetat de a Ke<i C< aLutorul e>eDeJei aleDorice% Paralel cu cFutarea co<ţi<utului @itului.'IIIUS% IN9EN'. cel puţi< reDFsirea li<iilor sale ese<ţiale% -esiDur cF aceste scrieri asupra se<sului ascu<s al lliadei sau . a Ludecat cu seKeritate Euria eti@oloDicF de care era ati<s C. aceea5i ca pe<tru Eii<ţe% .estiu<e proEu<dF a oriDi<ii cuKi<telor.otFrCre poJiţie C< EaKoarea Kalorii „si@?olice a cuKi<telor 7$% El co@parF <u@ele.RUL SURSEL)R Cei Kec. se sFruta celFlalt reEle> al realitFţii care este cuKC<tul% Eti@oloDia este pe<tru co@e<tatori strFlucita co<Eir@are pe care o aduce ipoteJelor lor Dlasul <aturii al cFrui ecou este li@?aLul oa@e<ilor% #! Capitolul I9 -E L. lucrFrile de e>eDeJF asupra lui (o@er au Eost EFrF C<doialF Eoarte <u@eroase% &ulte <e sC<t <ecu<oscute. la Lu@Ftatea dru@ului C<tre cele douF teorii e>tre@e1 Lusteţea perEectF a cuKi<telor 5i oriDi<ea pur co<Ke<ţio<alF a li@?aLului% I< aceastF „c. care Kedeau C< Jei Eorţe <aturale. <eoplato<icie<ii le deEor@eaJF pe<tru a le potriKi Kederilor lor perso<ale asupra i<te<ţiilor ascu<se ale poetului% .ce5tia di< ur@F au C<cercat sF adC<ceascF pro?le@a 5i sF dea o ?aJF credi<ţelor lor% Pe<tru C.

doar douF au strF?Ftut secolele% .o@erice Eor@au u< Eel de Eo<d co@u<.ceasta pe<tru cF iJKorul s2a sc.id.( iile l0i H(/e $n le. C<sF ace5tia <u repreJi<tF decCt o KeriDF a la<ţului.. tre?uie sF2i Ei Eur<iJat cea @ai @are parte a eti@oloDiilor3 Cl citeaJF 5i pe Crates. secolul I C%e%<% sau C< ti@pul lui Nero A este @o5te<itorul u<ei C<delu<Date tradiţii1 ci<ci secole de e>eDeJF l2au precedat% -esiDur.uDustus. 60 -eii# -e la pri@a ediţie C<tr2u< Kolu@ colectiK. care sC<t i<capa?ili sF discear<F adeKFrul 5i Cl respi<D.ius% I% „. <eC<cetat ca@ C< acela5i Eel ca diKersele <oi ediţii C@?u<FtFţite 5i adFuDite ale u<ei lucrFri. sC<t lucrurile special co<sacrate i<terpretFrii lui (o@er 5i care pot Ei clasiEicate C< trei Drupe1 cele care au ca o?iect precis e>eDeJa aleDoricF3 cele care Kor?esc despre (o@er sau despre @iturile sale C<tr2u< @od @ai De<eral3 C< sECr5it ad<otaţiile Kers cu Kers la $liada 5i Odi+eea co<ţi<ute C< culeDerile de scolii sau C< C(/enta iile lui Eustat.o@erice se pot repartiJa C< douF cateDorii destul de diEerite% U<ele se DFsesc C@prF5tiate pri< toatF literatura DreacF. care <2au putut sF pFtru<dF arca<ele C<ţelepciu<ii sale. cel @ai adesea. sF C@?race C< Eelul sFu ideile pe care le2a C@pru@utat% .utorul lucrFrii <u este peripateticia<ul (eraclit di< Po<t. <ecu<oscut di< altF parte. la altul o i<dicaţie precisF3 E. este citat C< @od o?i5<uit su? <u@ele @ai adu<at de Ale.sclepiades di< &Urlea sau &oero di< BiJa<ţ spuseserF o @ulţi@e de Iu2 cruri curioase despre cupa lui Nestor sau despre carul (erei% Nu tre?uie sF <eDliLF@ <ici pe @artorii lati<i de i<spiraţie DreacF.pollodor. C< !#B#. pe cCtF Kre@e autorul <u 5i2a tra<sEor@at deloc e>presiile% (eraclit C5i propu<e sF arate cF (o@er <u a Eost u< <ecredi<cios.l(. luC<du2<e cele douF poe@e drept D. C< ciuda celor Jise de Plato<3 cF $liada 5i Odi+eea sC<t <eC<ti<ate $1 I se Eace lui (o@er u< proces colosal. pe u< Cicero sau &acro?ius3 pe scriitorii cre5ti<i sau eKrei 6 Cle@e<s di< . soEi5ti.(/e i6e ale lui (eraclit 5i Pe<te a ni/fel( a lui Porp. la . u< preţios EraD@e<t asupra tra<sEor@Frii C< porci a toKarF5ilor Cui Ulise3 aElF@ di< opera lui . deKe<it clasic. pe<tru lipsa sa de respect pe<tru diKi<itate% 'otul la el ar Ei .t0 .o@erice1 -acF e>istF iD<ora<ţi care <u C<ţeleD li@?aLul aleDoric al lui (o@er. care25i scria EFrF C<doialF cartea C< ti@pul lui . care sporea. astEel C<cCt u< si<Dur e>e@plar pFstrat <e poate co<sola de pierderea altor Jece% &aterialele de care dispu<e@ pe<tru a reco<stitui cele trei stadii ale e>eDeJei . Dra@aticul di< 5coala di< PerDa@.ieroEa<t C<sFrci<atM cu i<iţierea cititorilor C< sEi<tele @istere .(/e i6e elati3e la ale. <e dF@ sea@a cF a pFstrat i<tacte sau cu Eoarte @ici sc.cestea sC<t Ale.Odi+eei. doua cateDorie de @ateriale.r Ei 5i @ai i@prude<t sF2i atri?ui@ o co@pletF oriDi<alitate a Eor@ei% . pe care pare C<sF a <u2l cu<oa5te decCt pri< i<ter@ediari#% (eraclit C5i preJi<tF aleDoriile drept reJultatul reElecţiilor sale perso<ale% -e Eapt el se @ulţu@e5te. cea @ai i@porta<tF. de la presocratici la stoici. al cFrui tratat De+p e -ei. alcFtuite de retori. el datoreaJF @ult stoicilor.(/e i6e# Ii Ko@ pFstra acest titlu co@od.irius% Pri@ul este u< Kolu@ de oarecare i@porta<ţF al cFrui titlu oriDi<al era EFrF C<doialF1 P (:le/e .ele lui Sto?aeus co<ţi<. C<Ker5u<at.( ii .ilo< 6 care aduc 5i ei piese la dosar% .e<aios cF . pe ur@ele adeKFrului sEC<tG% (eraclit. cei care sC<te@ sEi<ţiţi pri< a?luţiu<ile sacre. prete<ţios% FFrF Ei<eţe 5i EFrF discreţie. ace5ti oa@e<i sF pleco di< calea <oastrF% Noi.propii<d te>te paralele de te>tul sFu.le>a<dria. pe<tru a2l deose?i de <u@ero5ii sFi o@o<i@i% C<tr2adeKFr el Eolose5te pe larD toate procedeele retorice.( iile . la 9e<eţia. Cl citeaJF odatF pe . P.i@?at. ci alt (eraclit. stilul deKi<e @ai Dreu de C<ţeles% .t.ldo. care <u #X #G recu<osc Dlasul EilosoEiei 5i se ata5eaJF apare<ţelor Eicţiu<ii. 5i pe care Cl Ko@ <u@i (eraclit retorul.estiu<ile . sF purcede@. pri<tre alte ?oDFţii. ulti@ii Ke<iţi. sa<cţio<at de C<delu<Data C<tre?ui<ţare% X . de pildF atu<ci cC<d deJKFluie se<sul @itului lui Proteus. (eraclit trateaJF de sus pe du5@a<ii lui (o@er 5i se preJi<tF ?ucuros pe si<e drept u< . Dra2@aticie<i sau EilosoEi.i@?Fri Eor@ulele predecesorilor sFi% C< u<ele paDi<i. de la Ploti< la ulti@ii plato<icie<i% Pute@ DFsi la u< autor o si@plF aluJie.leDoriile lui (eraclit -i<tre toate tratatele care se ocupau de se<sul proEu<d al leDe<delor lui (o@er. <u erau toate pli<e de idei <oi% Cel @ai adesea copiau 5i repetau ceea ce scriseserF predecesorii lor1 pro?le@ele sau c. @ai ales a@pliEicarea% Critica s2a arFtat seKerF cu priKire la stilul sau po@pos.

dacF <i@ic <u ar Ei aleDoric3 poKe5ti sacrileDe.irius <u C5i propu<e sF e>a@i<eJe C<treaDa operF .. cartea lui (eraclit <u ur@Frea o li<ie EilosoEicF precisF% . retorul <ostru <u este decCt u< ecou so<or% .( iile produc o i@presie deJaDrea?ilF si <u doar to<ul aDresiK 5i peda<t al autorului este cauJa% CeeaMce 5oc. cea a „<opţii ascuţite . cF <u e>istF <ici u< se<s aleDoric su?iace<t. adeKFratF ca<aKa a e>eDeJei @istice a pitaDoreicilor% C< spatele lui Porp.utorul se ?ucurF la Eel de @ult sF ide<tiEice C< JDo@otul sFDeţilor lui .<tr2adeKFr.ristotel% I< toatFMaceastF C@pestriţare.irius <u este doar surpri<s.e>a@etri de apare<ţF a<odi<F toatF poKestea suEletelor. @a5i<ile de rFJ?oi cele @ai diKerse i@aDi<ate C<tre secolul 9I 5i secolul I pe<tru protecţia poe@elor . <u era cu<oscutF de (eraclit% *i aceasta pe<tru cF C<cF <u KFJuse lu@i<a Jilei sau <u apFruse C<cF C< pli<F lu@i<F% .ile% (eraclit <u este u< stoic care sF2l C@pace pe (o@er #A ## cu teoriile 5colii.i@pietate.eaJF cel @ai @ult este caracterul . cF ar tre?ui sF2l C<ţeleDe@ ca pe o poeJie o?i5<uitF. Ci per@ite sF2l cocoaţe pe poet la <iKelul celor @ai @ari astro<o@i ale>a<dri<i% -ar 5i aici. se<sul De<eral al aKe<turilor lui Ulise% Este o sc. ca@ repede dupF Dustul <ostru. el este u< retor preocupat @ai ales de triu@Eul lui (o@er asupra tuturor 5colilor% II% „Pe5tera Ni@Eelor a lui Porp. cFlFtoare pri< spaţiu sau captiKe C< caKer<F% I< Eaţa acestei a@eţitoare desEF5urFri de i@aDi<i 5i si@?oluri care se <asc EFrF sECr5it u<ele di< altele. La pri@a lecturF. cu litera te>tului% ) e>eDeJF su?tilF.pollo< ar@o<ia sEerelor lui PitaDora ca 5i de descoperirea ProKide<ţei 5i -esti<ului repreJe<tate pe scutul lui . el este total deJorie<tat% Porp. EFrF ca @Fcar sF ai?F co<5tii<ţa ui@i2 toarei @i>turi pe care o realiJeaJF.irius e>traDe di< ace5ti . cC<d e caJul.utorul Ale.rse<al C< care se C<Keci<eaJF. ci ia C< co<siderare doar douFJeci de Kersuri di< Odi+eea! descrierea Drotei di< Itaca C< care Ulise C5i ascu<de darurile pri@ite de la Eeaci% . Ko@ Kedea. parte a cFrei i@porta<ţF este Dreu de eKaluat 7% % % . a adeKFratei se@<iEicaţii a poe@elor% $liada Ci reţi<e @ai @ult ate<ţia% Ea ocupF ci<ciJeci de capitole ale operei sale EaţF de ci<cispreJece cCte ocupF Odi+eea# Este adeKFrat cF o parte di< carte s2a pierdut.ici <u @ai este Kor?a de i<terpretFri EiJice 5i <ici @Fcar @orale% . de pildF. ar Ei sF2l tra<sEor@F@ pe (o@er C<tr2u< Sal@o<eus sau u< 'a<tal8% (eraclit se co<sacrF de@o<strFrii cC<t cu cC<t. Porp.irius i<titulat Pe<te a Ni/fel( # Cititorul care2l pFrFse5te pe (eraclit pe<tru Porp.o@ericF.itatea asupra e>eDeJei aleDorice a lui (o@er este ciudatul tratat al lui Porp. Ale.polo C< cC<tul I al $liadei este dat ca o repreJe<tare a ar@o<iei sEerelor3 C<sF adeKFrata e>eDeJF pitaDoreicF. e>plicaţiile u<ui . <u apar C<sF deloc culori pitaDoreice% FFrF C<doialF JDo@otul sFDeţilor lui .o@erice. Porp. <e DC<di@ cu o ad@iraţie i<credulF la u< prestidiDitator al lu@ii ideilor% La sECr5itul operei sale. o ţesFturF de <e?u<ii ?lasEe@atorii C5i etaleaJF delirul C< poe@ele sale1 presupu<C<d cF lipse5te orice pu<ct de Kedere EilosoEic. C<tr2o ordi<e Eactice. el se aco@odeaJF.irius se C<ti<de u@?ra a doi coriEei ai <eopitaDoris@ului% ) Kede@ proEilC<du2se cC<d citi@ Pe<te a Ni/fel( 5i Ko@ cFuta sF dF@ EiecFruia partea sa 5i sF2i pu<e@ cCt @ai @ult C< lu@i<F atu<ci cC<d Ka Ke<i Kre@ea%M III% „'eoloDia lui Coruutus FFrF strFlucire 5i EFrF po@pF. stilul Pe<te ii Ni/fel( pare C<adi<s Koalat% SC<te@ departe de to<ul .ci Kede@ patru Jei di< $0ada1 Kola2tiliJC<dCi2se 5i DFsi<d C< locul lor cele patru ele@e<te3 di<colo asistF@ la @eta@orEoJa u<ei Jeiţe di< Odi+eea C<tr2o purF a?stracţie3 cutare @it este e>plicat C< Eu<cţie de cos@oDo<ie sau de astro<o@ie3 cutare altul este e>plicat pri<tr2u< ?a<al Eapt diKers% *i aceasta pe<tru cF (eraclit recurDe la orice @iLloc pe<tru a2l apFra pe (o@er C@potriKa rFutFţilor lui Plato< sau Toii% El se Eolose5te de toate e>plicaţiile care2i Ki< la C<de@C<F.eraclitea< 5i cele ale u<ui discipol al lui .irius Cea de2a doua operF pe care <e2a tra<s@is2o a<tic. cea care aElF C< tri?ulaţiile lui Ulise pe @Frile odisee<e u< si@?ol al rFtFcirilor suEletului C< ţi<uturile @ateriei.irius C5i lFrDe5te KiJiu<ea 5i <e dF.utorul <e a<tre<eaJF C<tr2u< alt u<iKers% .eteroclit al e>plicaţiilor propuse% .iţF preţioasF.( iil( <u rF@C<e priJo<ierul titlului sFu% -acF cel @ai adesea Cl apFrF pe (o@er rFstur<C<d se<sul literal pe<tru a ridica pe rF@F5iţele sale u< se<s aleDoric. preJe<tC<du2<e rC<d pe rC<d e>eDeJa u<ui stoic 5i cea a u<ui ci<ic.

sOlepios% Cor<utus Cl EaKoriJeaJF pe (esiod. u<ii pe<tru Plutar. alţii pe<tru Porp.irius X!% Cele douF pri<cipale arDu@e<te C< EaKoarea lui Porp.res cu .( iile lui (eraclit% LucrFrile di< cel de2al doilea Drup. co<Eor@ doctri<ei stoice% Cor<utus Eace @are caJ de eti@oloDie. care C5i propu<e sF arate ui@itoarea ?oDFţie a DC<dirii . 5ti@ prea puţi<e lucruri% FilosoE 5i Dra@aticia< stoic. a<u@e C< Eor@a lor lipsitF de prete<ţii% 7ia8a <i p(e-ia este scrisF i< stilul so?ru al do>oDraEilor3 Te(l(. Te(l(. e>plicC<d <u@ele 5i poreclele sau epitetele Jeilor1 de u<de Ki<e . dar <u e>istF @otiKe pe<tru a suspecta aute<ticitatea 5i i<teDritatea cFrţii sale% Cor<utus se adreseaJF u<ui tC<Fr eleK. Dra@aticia< di< ti@pul lui (adria<% !7 &ult @ai pasio<a<tF este a doua parte.ia lui Cor.o@ericF a epit.decla@ator pe care Cl aEecteaJF Ale.supra lui Cor<utus C<su5i. au Eost C<depFrtate% !A Cor<utus co@pileaJF EFrF sF C<cerce sF co<topeascF @aterialele sale. <u@it C< @od Eals C< u<ele @a<uscrise P.ceste date co@pu< u< portret destul de KaD3 5i este de C<ţeles eJitarea criticilor asupra <u@elui autorului% FiloloDii Der@a<i di< secolul trecut au C<cruci5at spadele pe aceastF te@F. se asea@F<F C<tr2u< pu<ct cu tratatul lui Porp. o DFsise atCt de @ult pe Dustul sFu C<cCt a LeEuit2o cu @ultF C<drFJ<ealF !$. 'ritoDe<iaS I< acest do@e<iu.. socoti<d aceastF uscFciu<e <ede@<F de u< DC<ditor de talia lui Cor<utus au susţi<ut cF a@ aKea de a Eace doar cu u< si@plu reJu@at al operei oriDi<ale !X% .I/iei plato<ice% Cu toatF e>aDerarea teJei cF (o@er ar Ei o adeKFratF e<ciclopedie. . C< ce co<stF si@?olis@ul toiaDului 5i 5arpelui lui . C<sF C< @ulte locuri dF dreptate lui Plato< 5i lui PitaDora.os di< PerDa@. de la (esiod sau di< altF parte. .Ero2dita% Co@e<tariile <u se potriKesc totdeau<a cu cele ale lui (eraclit. 5i 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e a lui Pseudo2 Plutar. EictiK sau real. @ai ales C< priKi<ţa <e@uririi suEletelor% C< @oralF. el apro?F @ai ales cla2 siEicFrile sau doctri<ele peripateticilor% . dar <u Cl <eDliLeaJF <ici pe (o@er% El e>pu<e C<deose?i aleDoria (erei cu picioarele leDate de <icoKale. aElatF toatF C< Der@e<e C< $liada 5i C< Odi+eea XB% 7ia8a oEerF o @asF de docu@e<te preţioase pe<tru cercetFtorul care ar aKea destulF rF?dare sF2i scruteJe detaliile cu lupa% ) EraJF C< apare<ţF a<odi<F poate tra<5a o C<treaDF co<troKersF priKi<d pluralitatea lu@ilor3 u< si<Dur cuKC<t Ludicios plasat <e tri@ite la oriDi<ea .utorul lasF totu5i sF i se KadF preEeri<ţele% El Ci co@?ate pe .o@erice !" % 'eJa este cF (o@er <u iD<ora <i@ic di< EilosoEia DreacF.utorul ur@eaJF o ?u<F doctri<F Dra@aticalF 5i literarF. cea a draDostei lui . o@iţC<d sF citeJe%%% SeKerul +uillau@e Bude aKea sF de<u<ţe plaDiatul% 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e <u este titlul Kec. EFrF sF ?la@eJe sau sF laude pe <i@e<i. EiDurile de stil% . i<spirC<du2se C< special di< opera lui 'elep.te<a.. sa treacF Eoarte repede C< reKistF Jeii 5i Jeiţele pa<teo<ului Drec. u<ii critici. autorul Te(l(.ur<utus lB. autorul ei S Este Eoarte C<doiel<ic% -ar sF aru<cF@ o priKire asupra lucrFrii C<se5i% Ea este diKiJatF C< douF pFrţi% Pri@a studiaJF ?oDFţia 5i Karietatea elocuţiei lui (o@er1 diKersele dialecte.irius XX <e par astFJi Eoarte sla?e% -eoarece 7ia8a .ristip 5i pe Epicur. pe<tru a e>plica ce realitFţi. pe<tru u<ele @ituri. ele aducC<d. 7ia8a rF@C<e <ua<ţatF C< e>presie 5i se<i<F C< pole@icF% .Via/a . Kersiu<i diEerite% #$ 57 IV.<Delo PoliJia<o. dFdea lecţii poetului lati< Persius % -eoarece opera sa are Eor@a u<ui reJu@at.(nia lui (e2siod !G% Editorul La<D pusese C<tre para<teJe <u@eroasele pasaLe ale cFrţii.irius.ia are uscFciu<ea u<u) reJu@at% Este dealtEel ceea ce a dorit Cor<utus. e<u<ţF adesea poJiţii stoice. Eii<d a@C<doi tri?utari lui .pollodor !$% .iei <u se C<depFrteaJF de (eraclit. de pildF. cu@ a@ KFJut3 C<sF cu @ult @ai curioasF este 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e . EiJice 5i @orale.tri?utele date Jeilor de cFtre poeJie sau statuarie capFtF astEel o e>plicaţie1 Cor<utus <e spu<e. de u<de Pallas. pe care u< erudit di< Re<a5tere. si@?oliJeaJF EiDurile lor% . care <u ţi< co<t de caracterul lucrFrii.utus. socoti<du2le i<terpolate% -ar toate aceste ?F<uieli. Eie cF Ki< de la (o@er.ce5ti Jei. deJKFlui<du2i deci adeKFratul se<s al Jeilor di< Ea?ule 5i cult% .i al lucrFrii !8% SF Ei Eost Plutar. sC<t preJe<taţi cel @ai adesea ca Eorţe EiJice 5i aspecte ale suEletului u<iKersal.i poezia lui Homer0 &a<ualul lui Cor<utus C5i aKea @eritele sale.lt critic a e@is ipoteJa cF lucrarea ar Ei Eost C< acela5i ti@p prescurtatF 5i co<topitF cu EraD@e<tele u<ui co@e<tariu la Te(.

.3 dar <u se poate aEir@a cu perEectF certitudi<e <ici cF ar Ei scrisF de altci<eKa% 'otu5i. o datF sat altF datF. cu toate cF +ale< <u <e2o spu<e)% -esiDur cF o astEel de lucrare era pe placul lui Plutar. <epotul lui Plato< 5i ur@a5ul sFu C< Eru<tea . pFtratul pri@ului <u@Fr i@par.oJei. lui care Ci citise atCt de @ult pe poeţi 5i 5tia cF „@Frturisesc C< EaKoarea tuturor teJelor sale. se pare cF aKe@ aici douF Kersiu<i succesiKe. 5i ele <u aratF <ici cea @ai @icF C<rudire cu Kreu< pasaL di< 7ia8a# U<ul di< aceste EraD@e<te este o discuţie Dra@aticalF asupra se<sului u<ui cuKC<t3 altul este o a<ecdotF despre eKocatorii de spirite 1 . C< De t anQ0illitate ani/i. pusese C< paralel pe (o@er cu u<ele „opi<ii EilosoEice3 cF acela5i lucru Cl EFcuse 5i C. u< atac C@potriKa lui Epicur 5i a proastelor sale siloDis@e Gd% Recu<oa5te@ C< aceastF diKersitate ur &o<taiD<e Drec.ile se plC<De cF este o poKarF i<utilF a pF@C<tului. C< care „e<iD@a KrFLitoarei este @ai pe larD lF@uritF.irius a putut2o scrie deoarece el a i<trodu1 C< +recia e<eada% Se uita cF @istica <u@erelor 5i e>altarea <u@Frului " <u l2au a5teptat pe Porp. C<tr2u< Kers sau altul.estiu<i. a operat o serie de apropieri X#. Kirtutea.(/e i6eS"&# Plutar. Eii<d cu<oscut Dustul sFu pe<tru poeţi 5i EilosoEi% SF Ei Eost oare aceste St0dii .( i6iene# Plutar. e>iste<ţa u<ei surse co@u<e% C<tr2adeKFr.su?li<iaJF adesea C<tre?ui<ţarea ErecKe<tF a <u@Frului ".irius. C<tre pasaLe di< 7ia8a 5i alte pasaLe di< Plutar. KrC<d sF arate aici cF i<actiKitatea <u este ?u<F 5i Ci descuraLeaJF 5i pe cei @ai KiteLi3 7ia8a citeaJF acela5i pasaL. care proKocau @C<ia lui Plato< susţi<C<d co@pete<ţa u<iKersalF a poetului% &i se pare te@erar sF aEir@ cF 7ia8a ar Ei a lui Plutar. care <u repreJi<tF <i@ic pe<tru cel care o posedF EFrF sF o pu<F C< practicF X8% S2ar putea.cade@iei.i2lolaos% Speusippos. stilul do>oDraEic <u per@ite cCtu5i de puţi< u<ui autor sF25i aEir@e perso<a2 litatea% 're?uie sF ţi<e@ de ase@e<i sea@a cF 7ia8a <i p(e-ia lui H(/e a C<tre?ui<ţat @ateriale Data EFcute.rUsippos C<ai<tea sa3 cF C<cF di< Kre@ea lui Plato< e>ista deLa @a<ia de .5i pu<e diKersele perso<aLe ale dialoDurilor sale sF susţi<F teJe diEerite% 58 #" Stilul <u poate Ei <ici el u< arDu@e<t EFrF replicF% .cesta este EFrF C<doialF @ai li@pede 5i @ai si@plu C< 7iata decCt C< a<sa@?lul M( alia>l( # C<sF 7ia8a este aproape o do>o2DraEie. acest tratatS Ber<ardaOis. a5a cu@ Plutar. C< se<s i<Kers. pasaLul cele?ru C< care . atri?uit lui Porp. co<statF@ cF i<terpretarea Kersurilor sau @orala e>trasF se sc. pe<tru a arFta i@ediat acordul lor cu (o@er% )r. su?li<ia diKerDe<ţele C<tre 7ia8a 5i M( alia# SF <otF@ cF pri@a e>pu<e a@F<u<ţit aleDoriile EiJice (Teus este eterul. atu<ci cC<d i2ar Ei Eost u5or sF EacF o selecţie.i@?F de la u<ele la altele% SF dF@ u< e>e@plu% Plutar.ceasta este C<tr2adeKFr @Fri<i@ie. C<su5i era u< EerKe<t adept al arit@oloDiei%Xa Nici celFlalt arDu@e<t <u este @ai solid% -i< ase@F<area di<tre u< pasaL di< 7ia8a.ceste doKeJi <u sC<t decisiKe3 <ici <u se poate presupu<e C< @od reJo<a?il cF Plutar. diKerDe<te doar C< detalii. acu@ulate C<cF di< ti@pul pri@ilor soEi5ti. C< care sC<t reJu@ate C< cCteKa li<ii @ari opi<iile u<ei 5coli sau ale u<ui EilosoE asupra cCte u<ei c. pusese deci C< paralel citate di< (o@er cu u<ele doctri<e ale Porticului (5i EFrF C<doialF 5i cu ale altor 5coli. cCtF Kre@e De a0diendi+ p(eti+ le respi<De ca pe Ea<teJii EFrF Kaloare "R# .. <u@Fra perEect. scrisese u< tratat despre N0/e ele pita. ar Ei Eost cu totul co<secKe<t pe tot parcursul operei sale 5i <ici <u pute@ uita cF el . care e>plicF poKestea Circei ca @itul @ete@psi. 5i u< EraD@e<t @ai lu<D di< Sto2?aios. dar totodatF @FsurF@ @ai ?i<e dista<ţa di<tre o astEel de orie<tare a @i<ţii 5i desEF5urarea u<iEor@F 5i @o<oto<F a 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e # C< deEi<itiK. atCt cele care Ci spriLi<F teJa cCt 5i cele care i le co<traJic% . (era aerul). u<ul di<tre ulti@ii care au susţi<ut acest lucru. se poate deduce cel @ult.<sFrci<aţi de lacede@o<ie<i sF alu<De Ea<to@a lui Pau2sa<ias3 altul. cu@ re@arca -iels XA. C<sF pe<tru a spriLi<i teJa peripateticF despre a ete.(/e i6e toc@ai 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e N -eloc% SC<te@ C< posesia a patru sau ci<ci EraD@e<te ale acestor H(/e iJai /eletai. u< pasaL di< +ale< <e2ar putea aduce u< supli@e<t de lu@i<F% +ale< Ci repro5eaJF lui C. C< care sC<t utiliJate acelea5i Kersuri di< (o@er% PriKi<du2le C<sF cu @ai @ultF ate<ţie. i@presio<a<te la pri@a Kedere P.rUsippos Eaptul de a C<DrF@Fdi EFrF discer<F@C<t citatele di< poeţi. a arFtat i< St0diile . citeaJF. ceea ce 5ti@ este doar cF Plutar.irius pe<tru a se deJ Kolta C< +recia% Nici <u este <eKoie sF urcF@ pC<F la P. ale u<ei aceleia5i e>eDeJe% 're?uie deci sF2i atri?ui@ lui Plutar. se trFDea co<cluJia cF <u@ai Porp.

ci se @ulţu@e5te sF @e<ţio<eJe C< treacFt.ius% Scoliile sau <otele ce EiDureaJF pe diKerse @a<uscrise . P.ea asupra tuturor acestor „ar@o<ii % 62 P. tre?uie sF adoptF@ cu .ristotel despre Kacile soarelui% Face@ astEel cu<o5ti<ţF cu autori cF Stesi@?rotos.<tist. <e pute@ destul de ?i<e i@aDi<a @ulţu@itF 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e # Fericita pFstrare a acestei oriDi<ale cFrţulii <e co<soleaJF suEicie<t de iD<ora<ţa C< care <e aElF@ cu priKire la adeKFratul sFu autor% 7ia8a <e preJi<tF cCteKa aleDorii EiJice3 ea per@ite sF se KadF cu@ era apFratF. risipi<du2l 5i pu<C<d C< paralel pasaLele . 5i pe care PoliJia<o le2a Eurat de la ace5tiaS Y^ Cu Dreu s2ar putea DFsi LudecatF @ai lu@i<atF 5i @ai MucidF asupra datelor pro?le@ei% Ra?elais @e<ţio<eaJF patri di< pri<cipalii autori pe care i2a@ trecut C< reKistF. care co@pleteaJF Eericit scoliile% El <e Eur<iJeaJF docu@e<te preţioase asupra @itului Sire<elor. scrii<d $liada 5i Odi+eea. ci a ti@pului sFu% El se aratF pe ?u<F dreptate Eoarte sceptic asupra i<te<ţiilor atri?uite lui (o@er de cFtre aleDori5tii de odi<ioarF 5i de cFtre acest plaDiator PoliJia<o%%.(/e i6ae ale lui Porp. Porp. C< <u@eroase do@e<ii.o@erice <u sC<t <u@ai de ordi< Dra@atical sau EiloloDic.Nu@e<ius (u doua Lu@Ftate a celui de2al doilea secol al erei <oastre)% 9% Scoliile 5i Eustat.( iile lui (eraclit.irius <u Eace e>eDeJF aleDoricF.( iiL"# Scoliile <e tra<s@it soluţiile date de autori a<tici la <u@eroase pro?le@e . e>eDeJa <eopitaDoreicF a?ia C5i lua aKC<tul 5i EFrF C<doialF a5tepta C<cF apariţia coriEeului sFu.'ERI.otFrCre pu<ctul lor de Kedere% 9o@ ur@Fri. <u@ai C< calitate de istoric. II2. @ort cFtre !!"7..ant0a.iriuSf I< sECr5it. Eustatiu. scoliile retra<scriu larDi e>trase di< Q0ae+ti(ne+ . (eraclid Po<ticul. Noi C<sF. desiDur. sau asupra si@?olis@ului lui CalUpso% Co<siderC<d $liada 5i Odi+eea drept „poe@e educatiKe.etip co@u< care utiliJase 5i pe (eraclit 5i pe Porp. @itul Circei. cele @ai ?oDate scolii la $liada sC<t cele ale @a<uscriselor 9e<etus .a cFuta C< Ilo@er iJKorul tuturor cu<o5ti<ţelor% Ce repreJe<tau aceste co<Eru<tFri C<tre poet 5i saKa<ţi sau C<ţelepţi. a i<clus C< i@e<sul sFu co@e<tariu o @ulţi@e de <otaţii de tot Eelul.<tre?are1 Credeţi oare cu toatF si<ceritatea cF (o@er. aceasta <t este Ki<a sa. cei care Kre@ sF2i C<ţeleDe@ pe cei Kec.or<ut. cu 5tii<ţa o@ului. de2a lu<Dul istoriei DC<dirii a<tice. soluţiile aleDori5tilor ca pe u<a di< <u@eroasele paKeJe i<Ke<tate pe<tru proteLarea Poe@elor% &a<uscrisele cu scolii ale Odi+eeiLi deriKF toate di<tr2u< ar.i.e<es Cl spalF pe Ulise de repro5ul de perEidie sau ce spu<ea . Ra?elais C5i pu<ea ur@Ftoarea . soluţii deKe<ite clasice 5i 60 $! i<trate C< tradiţie. iar daca stClce5te <u@ele sau co@ite erori de atri?uire.iepiscopul 'essalo<icului. ar. el are te<di<ţa sF i<siste asupra lecţiilor de @oralF .o@ericF% *** C< proloDul la Ga . SECRE'ELE LU&II &. de@ersurile celor care au creJut C< se<sul @isterios al lliadei 5i Odi+eei# 9o@ Eace ?ila<ţul eEorturilor lor de a pu<e de acord pe poet cu 5tii<ţele <aturii. adFuDate de u< al doilea scri?% Este adeKFrat ca acest scri? s2a @ulţu@it adesea sF tra<scrie tratatul lui (eraclit. . dar <u spu<e <ici u< cuKC<t despre pe5tera <i@Eelor% C< epoca C< care Eusese scrisF.ius Ulti@a sursF de i<Eor@aţii proKi<e di< culeDerile de scolii 5i di< C(/enta iile lui Eustat. @ulte di<tre ele cFutH<d sF lF@ureascF se<sul proEu<d al te>tului% C< aceastF priKi<ţF. 5i @ai ales 9e<etus B % I< cel di< ur@F se aElF <u@eroase ad<otFri leDate de e>eDeJF aleDoricF. +lauco<.iriusGG% C< aceastF lucrare de purF criticF Dra@aticalF 5i literarF.LE . 7ia8a o ati<De doar C< treacFt% Ea e>plicF. Eustat. Crates% I< aEarF de Ale. cu credi<ţele reliDioase ale ulti@elor secole ale pFDC<is@ului% SF <e plecF@ urec. de aceea o Ko@ utiliJa @ai ales C< a treia parte a lucrFrii% CCt priKe5te e>eDeJa @isticF. a DC<dit KreodatF la aleDoriile cu care l2au cFptu5it Plu2tar.R'E. i<Eaili?ilitatea 5tii<ţiEicF a lui (o@er% -ar ea <e aratF @ai ales cu@ se scotea di< (o@er o @oralF 5i pri<cipiile tuturor M5colilor de @oralF. di< care se cuKi<e sF <e i<spirF@ C< @ulte C@preLurFri ale Kieţii G#.o@erice cu pasaLele corespu<JFtoare di< Ale. de pildF Eelul C< care .ius.o@erice.

cu @ultiplele sale De<ealoDii. eroii o@e<e5ti ai dra@ei% *i totu5i. o?scuritatea @itului per@iţC<d toate aco@odFrile. Eocul sau eterul pe care a?ia dacF le deD. sau Cerul C@?rFţi5C<d PF@C<tul% .ereOUde di< SUros rF@C<e la Lu@Ftatea dru@ului di<tre EilosoEie 5i @it% Cos@oDo<ia . deoarece E@pe2docle. Ka DFsi aproape Eiresc sF audF cF Teus 5i (era pe @u<tele Ida sC<t eterul 5i aerul% 9o@ Kedea apoi cu@ s2a eEectuat preEacerea Jeilor lui (o@er C< ele@e<te.Da@e@<o< sau Ulise.5i LoacF rolul. de Koie ori de <eKoie. Ka deKe<i cu puti<ţF sF a?ordF@ direct o c. Ko@ putea Eace sF trFiascF pe u<ii di< aleDori5tii presocratici1 T1ea)enes di< R1e)ium! co<te@pora< cu Ca@2?Use3 &etrodoros di< La@psacos. ai lui .utorul $liadei pu<e C< acţiu<e apa. cC<d co@ic. Eterul.esiodicF era. @ai ales cea a lui (esiod. ceea ce <e Ka per@ite sF recree@ cadrul C< care Kor i<tra. . (era sau Poseido< sC<t C< $liada cu totul altceKa decCt Eorţe cos@ice% Locuitorii )li@pului sC<t la Eel de Kii.(niei. prea e>plicitF. Jeii $liadei ca 5i cei ai Te(.e de ele@e<te. pF@C<tul.<a>i@a<dru 5i cu Xe2<oEa< 5i Cl Kor e>plica pe poet C< Eu<cţie de teoriile acestor EilosoEi3 sC<t co<te@pora<ii lui (eraclit di< EEes.i@ii e>eDeJei EiJice% Nu Ka Ei <ici o Dreutate sF arFtF@ cF Eu<da@e<tele doctri<ei erau puse C<cF di< Kre@ea lui Plato<% Cu toatF sFrFcia docu@e<2 67 telor. . cu Jeii sFi .<aloDia sau ide<titatea Jeilor lui (o@er cu cei ai lui (esiod tre?uia sF2i C@pi<DF pe pri@ii e>eDeţi la i<ducţia De<eralF cF (o@er a por<it 5i el de la Jeii2ele@e<te3 perec. aerul. )cea<ul cu adC<ci KCrteLuri3 5i cuplul Ura<os2+ea. 5i LustiEicC<d toate C<drFJ<elile% *** C<cF di< secolul 9I e>eDeţii Kor por<i cu C<drFJ<ealF la desciErarea lui (o@er 5i Kor descoperi o EiJicF% Pri@ii aleDori5ti sC<t co<te@pora<i cu . iar celFlalt Eocul% Pri@ilor aleDori5ti le erau Ea@iliare cos@oDo<iile. Jeii sau eroii lui (o@er% Ci<e are Kiu C< @i<te raportul di<tre eter 5i aer a5a cu@ sC<t preJe<tate de EilosoEii io<ie<i sau sicilie<i. $liada 5i Odi+eea ascu<d C< @iturile lor adeKFruri de ordi< 5tii<ţiEic despre ele@e<te 5i despre Eelul C< care s2a clFdit lu@ea% .o@erice1 rFJ?oiul Jeilor3 iu?irea lui Teus cu (era pe +arDaros3 (era cu picioarele leDate de <icoKale3 C@pFrţirea lu@ii C<tre Teus. C< <o@e<clatura sa a ele@e<telor. Teus%%% Este o a?eraţie. (ades 5i Poseido<% )datF sta?ilit co<tactul cu e>eDeJa EiJicF. C< epopeeS (o@er . prea precisF. P. <2a re<u<ţat C<cF la aEa?ulaţia @iticF3 tot a5a.?ile.otFrCt aleDorici1 (aosul. (ades.ea Teus2(era este o perec.cest stadiu Ka dura C<cF @ultF Kre@e dupF el. atu<ci cC<d . -raDostea. (era. cC<d traDic.iJeaJF su? <u@ele lui Poseido<. al cFrui siste@ a putut Ei reco<stituit . Ka spu<e i@ediat cititorul1 Jeii lui (o@er <u sea@F<F cu cei ai lui (esiod% Teus.<a>aDora 5i de aceea Kor tra<spu<e C< poe@ele . la Eel de puţi< a?stracţi ca .5i a@i<te5te di< cC<d C< cC<d cF u<ul este @area.Capitolul I ()&ER *I FITIC. sC<t Eorţele <aturale perso<iEicate% (o@er se aElF C<cF la stadiul C< care DC<direa 5tii<ţiEicF se e>pri@F pri< si@?oluri% . ca 5i Ura<os 5i +eea3 C<tu<ecatul (ades este ase@F<Ftor cu <eaDra <oapte 66 H lui (esiod 5i ea poate dese@<a i@e<sa 5i o?scura proEu<Ji@e a aerului% Pe scurt deci. pe<tru a se putea potriKi cu ipoteJele EiJicie<ilor3 Jeii lui (o@er se pretau @ult @ai ?i<e la acest Loc. ai lui E@pe2docle. Pri@ii DC<ditori Dreci sC<t EiJicie<i% Pro?le@ele pe care C<cearcF sF le reJolKe priKesc @ai @ult lu@ea aceasta decCt o@ul sau lu@ea cealaltF% Ei se C<trea?F care sC<t ele@e<tele care alcFtuiesc u<iKersul3 ce ele@e<t Eu<da@e<tal a pree>istat celorlalte3 ce Eorţe i@a<e<te sau e>terioare i<terKi< pe<tru a u<i sau despFrţi aceste @ateriale 5i pe<tru a preJida la co<struirea cos@osului% E>eDeJa lui (o@er a C<ceput 5i ea cu „p. pri< studierea @arilor @ituri .o@erice EiJica acestor DC<ditori% Pe<tru a C<ţeleDe atCt de@ersurile cCt 5i starea de spirit a pri@ilor aleDori5ti este i<dispe<sa?il sF a@i<ti@ trFsFturile pri<cipale ale EiJicii presocraticilor. sC<te@ <oi siDuri cF (eEaistos sau Poseido< <u @ai au <ici o leDFturF cu Eorţele <aturii.Usica % Pe<tru pri@ii aleDori5ti.estiu<e capitalF pe<tru discuţia <oastrF1 cea a Kec.

ei. Eoc EuseserF sta?ilite C<cF C<ai<te de E@pedocles. pri< spiritul sFu.es. C< care se pot desciEra teJele lui E@pedocle 5i (eraclit despre opoJiţia 5i ar@o<ia care ţi< lu@ea leDatF3 @itul lui (eEaistos aJKCrlit di< cer3 cel al lui '.arU?dei% I< 5coala peripateticF s2a <Fscut o ulti@F Eor@F de e>eDeJF.pollo<. sF o spu<e@ de la ?u< C<ceput. cu @ult C<ai<tea lui PUt. C<sea@<F a pu<e pro?le@a oului 5i a DFi<ii. de2a lu<Dul secolelor% Crates di< &allos.ile. relatiKe la alcFtuirea cos@osului% 9o@ se@<ala pe parcurs apropierile EFcute C< a<tic. dupF @ulte retu5uri. cFruia i se .eracliticF C< aceste speculaţii% 9o@ trece apoi la stoici% Pu<ctul lor de Kedere C< do@e<iul aleDoric. prost C<ţelese 5i deEor@ate 5i care Kede C< poKe5tile 68 @i<u<ate 5i „de <ecreJut si@ple Ee<o@e<e <aturale. C< @itul C. @it care aratF cu@ a Eost creatF lu@ea de cFtre de@iurD3 @itul adulterului lui . de u< spirit Eoarte poJitiK% Ea se leaDF. la acele @ituri @ai co@ple>e. preciJarea rolului 5i poJiţiei lor C< e>eDeJa lui (o@er se pot reco<stitui cu aLutorul EraD@e<telor di< Te<o<. Clea<t2. aceastF e>eDeJF era a<i@atF la C<ceput de u< si@ţ ascuţit al realului.ristotel. de @Fri@ea soarelui.ristotel% 'oate acestea se ?aJeaJF pe cCteKa <oţiu<i destul de si@ple1 e>iste<ţa a patru ele@e<te. dupF a<tici. ca 5i atCţia alţi e>Deţi ad@iteau i@plicit o@<i5tii<ţa lui (o@er% Fie cF era Kor?a de UrsF sau de Pleiade. cC<d e Kor?a de .ea.itate C<tre apa lui '. care reElectF raporturile de@iurDului cu @ateria sau al @ateriei cu Eor@a% Partea aKutF de pitaDoricie<i pare a Ei Eost destul de <eC<se@<atF C< aceastF pri@F e>eDeJF% Ei sC<t preJe<ţi. cu<o5ti<ţele lui (o@er <u aKeau <iciodatF Kreu< cusur% 9or?ise c.'ICI ciudate tra<sEor@Fri1 ea tope5te solidele 5i preEace pF@C<tul C< apF3 eKaporF lic. PRES)CR. o KiJiu<e a u<iKersului care Ka deKe<i aproape clasicF C< Kre@ea lui Plato< sau .@ulţu@itF u<or scurte <ote aElate pe u< papirus descoperit la (ercula<u@3 +laucor. di< pri@ul cC<t al $liadei. care i<terpreta @iturile ca o tra<spu<ere a Eaptelor istorice. C. pF@C<t. EFrF sF aru<cF@ o priKire preala?ilF asupra teoriei ele@e<telor la pri<cipalii EilosoEi presocratici% C< cele ce ur@eaJF Ko@ preJe<ta. de e>eDeJa EiJicF. e>iste<ţa u<ui pri<cipiu i<ter< sau e>ter< care proKoacF toate aceste tra<sEor@Fri% Cele patru ele@e<te. ce2i drept C< ter@e<i C<KFluiţi..E roditF. 5i C<ţeleDe@ cF EiJicie<ii 5colii io<ie<e s2au C<dreptat. despre @aree. totu5i.iar dacF a deKe<it cu ti@pul puerilF. tra<sEor@area acestor ele@e<te u<ele C< altele. apF. aer.idele 5i preEace apa C< aer%%% SF te C<tre?i C< aceste co<diţii care ele@e<t a pree>istat altuia.?ia C< capitolele ur@Ftoare Ko@ apuca @area cale pe care au @ers aleDori5tii% IpoteJele succesiKe ale „EilosoEilor 5colii io<ie<e sau sicilie<e au C<DFduit Drecilor sF alcFtuiascF.eas di< &arsilia. diKi<ii protaDo<i5ti ai dra@ei. u@Elate si tra<sEor@ate de cFtre iD<ora<ţF sau de cFtre i@aDi<aţie% C. care co<ţi<eau. u< ta?lou.risUppos% 9o@ reKe<i atu<ci la @iturile $liadei 5i Odi+eei. <u sC<t altceKa decCt raJele soarelui% Pe<tru a putea ascu<de adeKFrul su? KFlurile aleDoriei. sau de sEericitatea pF@C<tului. teoriile acestor „EiJicie<i a<teriori lui Socrate. cu toate cF se doKede5te @ult @ai co@u<F% *** E>eDeJa lui (o@er s2a i<teresat C< aceastF pri@F perioadF @ai @ult de @iturile $liadei decCt de cele ale Odi+eeiC ea a Eost @ai @ult preocupatF de Jei decCt de eroi% . citat C< P(eti6a lui .cest lucru <u tre?uie sF <e @ire% Pri@ii co@e<tatori Kor sF descopere C< Poe@e o e>plicaţie a lu@ii3 or. o Kerita?ilF cos@oDo<ie1 @itul EFuririi scutului lui . cu prileLul u<ei pro?le@e ridicate de scutul lui .pollo<ia% -ar toate acestea sC<t. toţi reEeri<du2se la ei atu<ci cC<d Cl ide<tiEicau cu soarele% SFDeţile Jeului care rFspC<desc ciu@a 5i @oartea pri<tre a..ile% C atIl(+ <e Ka C<DFdui sF ?F<ui@ partea pe care a aKut2o 5coala .ales 5i )cea<ul lui (o@er3 C<tre (o@er 5i Xe<oEa<es C< leDFturF cu i@precaţia lui &e<elau3 C<tre Teus2ul lui (o@er 5i aerul lui -ioDe<es di< . reEeri<du2<e cCt @ai @ult cu puti<ţF la iJKoarele a<tice. cFi secu<dare sau EFrF ie5ire% . de pildF% Teus 5i Poseido<. rC<d pe rC<d asupra u<uia sau altuia di<tre ele@e<te% Nu Ko@ putea a?orda aleDoriile EiJice. 5tii<d @ai di<ai<te lucrurile pe care saKa<ţii aKeau sF le descopere.iar.etis 5i Briareu Ke<i<d C< aLutorul lui Teus3 cel al lui Proteu 5i a Eiicei sale Eidot. @iturile cu Eu<dal cos@oDo<ic lipsesc aproape cu totul di< Odi+eeaC di@potriKF C< $liada. tre?uia ca (o@er sF2l Ei cu<oscut. se ide<tiEicF EFrF Dreutate cu Eorţele cos@ice% Capitolul II ELE&EN'ELE L.res cu .

eaţa.i@e.ales di< &ilet (cFtre a<ul #7# C%e%<%). dFdea u< rol prepo<dere<t ocea<ului.e. Ka risca sF paraliJeJe cursul )cea<ului%%% „)Oea<os.erul se dilatF.ceste Kersuri sC<t di< cC<tul XI9 al $liadei# Pri@ul este spus de cFtre (era care C5i propu<e sF @earDF la capFtul pF@C<tului sF KiJiteJe. cei di<tCi care%au tratat despre Jei.<a>i@e<es 1a6/e cFtre #A$.ales sF Ei suEerit @ai @ult sau @ai puţi< co<5tie<t i<Elue<ţa Kec.ales. cu @ult C<ai<te de De<eraţia actualF. cea a lui . D.<a>i@a<dru ($!B6#A$ apro>i@atiK). iJKorul tuturor lucrurilor% -e la (eraclit la Se>tus E@piricus. aspirF 5i C<D. pF@C<tul3 cCt priKe5te @ateria u5oarF 5i apri<sF.o@erice.ilor credi<ţe 7. C< ce<trul cos@osului3 aerul care le C<co<LoarF3 Eocul care ar putea Ei <u@it eter.rF<e5te toate pla<tele este de ase@e<i u< lic.l doilea Eace parte di<tr2o tiradF pe care o recitF So@<ul1 la ruDF@i<tea (erei sF2l adoar@F pe Teus. aerul.a<es 5i E@pedocles. „apF . ca o <e?uloasF pri@itiKF di< care se separF @ai C<tCi „caldul 5i „recele . apa. @arele receptacol al apelor.supra depe<de<ţei lui '. di< care o parte Eor@eaJF aerul pri< eKaporare. iar la ur@F pF@C<tul. pFri<tele Jeilor 5i '. #. de pildF i<clude C< ele@e<tul „apF sper@a sau sF2 @C<ţa a<i@alelor% Focul Ki<e sF se adauDe celor trei ele@e<te% -a<sul @isterios al ElFcFrii este C<tr2adeKFr u< lucru Eoarte diEerit de celelalte trei% CFldura sa opereaJF dealtEel C< <aturF I% 2pa lui '. cF l2ar Ei copiat pe (o@er% $ .i <u e>ista <ici u< Eel de rupturF C<tre e>plicaţia @iticF a Ee<o@e<elor 5i e>plicaţia lor 5tii<ţiEicF lB% -iscipolul lui '.id3 seKa care . se rareEiaJF 5i deKi<e Eoc3 se co<de<seaJF. apa. .ales 5i 70 8! .ales. cu apa @Frilor. tra<s@ise C< @od o?scur pri< Eicţiu<ile poeţilor "% Nu este i@posi?il sF Ei EFcut el C<su5i apropierea C<tre ipoteJa sa 5i Kreu< Kers . cFci EFcuserF pe )Oea<os 5i '. pe1 „)Oea<os.id. stC<ca% .ristotel1 „U<ii cred cF C<cF di< cea @ai C<depFrtatF Kec. apa co<stituie ele@e<tul oriDi<ar% IatF. pF@C<tul.ales 5i 3ceanul lui Homer Pe<tru '. pri< uscare.erul e cel care susţi<e pF@C<tul C< spaţiu 5i apa care Cl C<co<LoarF% 9o@ Kedea cCt de ?i<e se . Eii<d 5i ele Eii<ţe Kii.iar i< acest se<s destul de larD tre?uie sF C<ţeleDe@ ace5ti ter@e<i De<erali1 „pF@C<t . pe care le Ka codiEica E@pe2docle3 5i iatF „separarea lor C< u<iKers care Ka deKe<i doctri<a clasicF1 pF@C<tul.i 5io)ene .ales. DaJos % *i c.ales. raţiu<ile care l2au co<dus cFtre aceastF i<ducţie1 sF@C<ţa di< care C5i traD e>iste<ţa toate a<i@alele este u< lic.ales EaţF de @iturile poeţilor. reiese C< @od lF@urit di< EraJa lui . „aer % '.atri?uie C< De<eral descoperirea lor% -e Eapt totul se preJi<tF C< <aturF su? u<ul di< cele trei aspecte pe care le <u@i@ „solid. <orii.o@eric% Cel puţi<. 6 ?FtrC<ul pFri<te )Oea<os cC<tat de (o@er% C<rudirea (o@er2'. cF C< oc. @ort cFtre #X76#XA C%e%<%). pe<tru a Eor@a u< C<Keli5 de Eoc a<aloD cu scoarţa copacilor !G% IatF deLa cele patru ele@e<te. .rF<e5te cu Kaporii de apF ce se ridicF di< @are pC<F la soare 5i pC<F la astre. presupu<e la oriDi<ea tuturor Eii<ţelor o @asF <edeter@i<atF !!. 2erul lui 2na4imene . iar alta. Eocul !X% „I< ce<tru se co<de<seaJF @asa de apF. Eoarte la @odF% . pri@ul care a aEir@at e>iste<ţa u<ei i<Ei<itFţi de lu@i C< spaţiul i<Ei<it. C<KFlui<d C<treDul a<sa@?lu 0# II. C<sF socote5te aerul drept pri<cipiu. ploaia. acesta eJitF sF se leDe de stFpC<ul Jeilor1 dacF ar Ei Eost @Fcar Kreu< Jeu su?alter<I C< cel @ai rFu caJ. care este la oriDi<ea tuturor Eii<ţelor A% Nu@ero5i autori apropie doctri<a lui '. trecC<d pri< Pseudo2Plutar. aKe@ o @Frturie @ult @ai Kec. aerul <eli@itat 5i Kiu% . pe<tru a2i C@pFca. asupra lui '.id3 lu@ea C<sF5i este u< @are a<i@alX care se . a douF Kersuri .ii celor Kec. iar stadiile succesiKe ale acestei „restrC<2Deri s+nt KC<tul. dupF do>oDraEi ! . ea se C<dreaptF cFtre e>terior. lic. care susţi<e cF totul se traDe di< apF.ristotel. a cFrui teorie Ka Ei reluatF 5i C<ti<eritF de cFtre (ippo< di< Sa@os.ales. au e>pri@at aceastF opi<ie (aceea cF apa este pri@ul pri<cipiu).i 6eus#ul lui Homer Cel de2al treilea di<tre @arii io<ie<i.ales a Eost adesea i<KocatF3 co@e<tatorii s2au co@plFcut C< su?li<ierea i<Elue<ţei.etis pFri<ţii tuturor <a5terilor 8% Este posi?il ca '. care.otUs.@preu<F cu el pe Xe<op. de )cea<ul lui (o@er.it ace5ti Kapori care le C<treţi< Kiaţa diKi<F% I< Eelul acesta '. toţi Cl acuJF pe '. co<cepe 5i el lu@ea ca@ C< acela5i Eel. @a@a lor%G .

cest pri<cipiu tre?uie sF Eie i<teliDe<t. este @ai @ult sau @ai puţi< cald.ristoEa< Ci ?aDF pe toţi C< aceea5i oalF)% Co<serKatorul . -ioDe<e di< . este preJe<t C< toate% .erul e>plicF C< acela5i ti@p Kiaţa 5i DC<direa !#% Co<cepţie @aterialistF. care susţii pF@C<tul C< spaţiu.<a>aDora Ka Eace pri@ul apel la N(0+. pe<tru apollo<iat. KarF 5i iar<F. ci dupF adeKFr3 acest poet. ace5tia sC<t <oii Jei ai soEi5tilor 5i EilosoEilor (. @ai @ult sau @ai puţi< @o?il. atri?uie lui Teus1 ploaie. care @F pot <u@i la Eel de ?i<e Teus X$% I< scolii.ipui% SF <u uitF@ cF C<se5i cuKi<tele pe care le Eolosi@ pe<tru dese@<area acestor realitFţi 6 suElet.<a>i@e<es. el Kedea C< stFpC<ul )li@pului o perso<iEicare a aerului. suEletul 5i DC<direa lu@ii% )r. crede cF aerul este Teus. aerul este C<su5i Teul.iar atCt de diEerit de aerul lui .ipocratic De+p e 3=nt0 i sau +0fl0 iX! 5i. toate aceste diEere<ţe e>plicC<d diKersitatea Eii<ţelor 5i diEeritele 72 73 Drade de i<teliDe<ţF% .<a>aDora Ka da <u@ele de Teus acestui N(0+ care <u este c. aer preJe<t peste tot C< lu@e. tre?uie sF e>iste u< pri<cipiu care sF e>plice C< acela5i ti@p sc. i2a i<spirat lui -iocles di< CarUstos. eterul. sC<t. proEeseaJF aceastF reliDie a aerului a lui -ioDe<e3 C<tre?at de Strepsiades de ce stF C< co5. trFiesc Draţie aerului pe care Cl respirF% Lipsiţi de aer.ile@o< (G$!6X$X) C5i @ai a@i<te5te 5i el de -ioDe<e di< . -ioDe<e pusese C< paralel pe Teul sFu cu @arele Teu al lui (o@er. el rFspu<de cF o Eace pe<tru a asiDura @ai ?i<e C<trepFtru<derea di<tre „DC<direa sa su?tilF cu aerul care2i este ase@F<Ftor XG% CeKa @ai C<colo Socrate pu<e pe sea@a KCrteLurilor eterate tot ceea ce Strepsiades. Ji 5i <oapte (Er% G)%%% )r. spirit 6 rF@C< i@preD<ate de aceastF co<cepţie pri@itiKF% CC<d.erul la care „participF toate lucrurile . poate.ilode@os.erul. eter strFlucitor%% % X# . tu<et. @ai @ult sau @ai puţi< uscat.potriKe5te aleDoria (erei cu <icoKale leDate de picioare. ei C5i pierd 5i suEletul 5i DC<direa (Er% A)% +C<direa se ide<tiEicF deci cu „ceea ce oa@e<ii <u@esc aer % .<a>i2@e<e cu Teus2ul lui (o@er% CCteKa EraD@e<te ese<ţiale di< -ioDe<e <e2au Eost pFstrate de u< co@e<tator al lui . EFrF sF2i creadF prea diEeriţi%%% *ti@ aceasta di<tr2u< EraD@e<t di< tratatul lui P. Eie de Jei. deoarece co<duce cu o a5a @are reDularitate toate lucrurile. teoria pne0/ei#"" Ea 5i2a DFsit de ase@e<i u< ciudat ecou C< co@edia aticF1 Socrate di< N( ii. EFrF C<doialF. ca 5i a<i@alele. se Eace sau se Ka Eace.pollo<ia tre?uie sF Ei aKut destul rFsu<et% Ea a i<spirat teoriile @edicale ale tratatului . pe<tru a e>plica @isterul Kieţii 5i DC<dirii.pollo<ia% U<ul di< perso<aLele sale se preJi<tF astEel spectatorilor1 „U<ul care Kede tot. reDFsit C< rui<ele de la (ercula<u@ !7% „-ioDe<e Cl laudF pe (o@er Eii<dcF Kor?ise despre diKi<itate <u C< Eor@F @iticF. Ka co<cepe acest N(0+ ca Eii<d cea @ai Ei<F !$ di<tre realitFţile corporale% Iar 5coala lui .<a>i@e<e% „FiJica lui . Eii<dcF spu<e cF Teus 5tie tot !"% -e u<de aElase -ioDe<e cF Teus2ul lui (o@er 5tie tot S Xd I< orice caJ. C< AXG.<a>i@e<e Ka Ei reluatF C< li<iile sale @ari de cFtre u< DC<ditor creta<. C<sF . aDFţat la C<Flţi@e. DFsi@ u<ele ur@e ale acestei ide<tiEicFri ale lui Teus cu aerul% C<tr2adeKFr epitetul lui Teus „cel care adu<F <orii proKoacF e>plicaţiile destul de curioase ale u<ui scoliast1 „Teus C<sea@<F aerul% )r. la spirit. @edic di< 5coala sicilia<a. P. trei sEerturi de secol @ai tCrJiu. @ult @ai rece decCt cel C< care e scFldat soarele%%% (Er% #)% FraD@e<tele acestea reElectF cli@atul de DC<dire C< care s2au putut <a5te aleDoriile ide<tiEicC<d pe . eu. Eie de oa@e<i. ca pri<cipiu orDa<iJator al cos@osului.erul pe care Cl i<spirF@ este cauJa aieţii <oastre3 u<iKersurile respirF 5i ele C< spaţiul aeria<% . @ai „spiritual ce se poate C<c.cela este -e0 care se e>ti<de la toate lucrurile.ristotel. dupF -ioDe<e. la Eel ca 5i poporul si@plu.ristoEa< era C<DriLorat de acest Kal de raţio<alis@ 5i aducea pe sce<F aceste C<cercFri de e>plicaţie 5tii<ţiEicF si atee pe<tru a le ridiculiJa% Poporul ate<ia< <ici <u le2a ?FDat C< sea@F% Pe ti@pul <oii co@edii. utiliJeaJF ele@e<tul cel @ai su?til.pollo<ia (cFtre #BB C%e%<%)% El este cel care pu<e C< relaţie aerul lui . atu<ci cC<d Kaporii se C<desesc C< aer. EulDer XA% IatF 5i ruDFciu<ea lui Socrate1 „) stFpC< suKera<. a cFrei co<5tii<ţF este% +C<direa lui -ioDe<e di< . aerul. tot ce s2a EFcut. . cu aceastF KiJiu<e a lu@ii% .erul di< care sC<t alcFtuite suEletele <oastre este @ult @ai cald decCt aerul a@?ia<t.i@?Frile suEerite de cFtre Eii<ţe cCt 5i ide<titatea Eu<ciarF a Fii<ţei (Er% X)% . se ridicF <orii X8% IatF de ce Cl <u@e5te pe Teus (aerul) ridicFtorul de <ori X7% . Si@plicius !8% -upF -ioDe<e. oa@e<ii. dispu<e tot.o@ericul Teus cu aerul sau eterul% S2a KFJut cF. aer EFrF @arDi<i.

a< Cl preda eleaţilor. scrie el C< cartea sa De+p e nat0 .o@erici. @ai ?i<e C< apF 5i C< pF@C<t. .pollo<ia 5i a@ putea @Fsura i<teresul stCr<it de ea dupF aDitaţia pe care a produs2o la co@ici% .L%# .ales <u putuse Ei ide<tiEicatF decCt cu )cea<ul lui (o@er.ee<e 5i <icidecu@ a.<a>aDora 1a6/e cFtre A$B C%e%<%L credea cF la oriDi<e „aerul 5i eterul.a< a5aJF ca ele@e<t i<iţial pF@l<tul1 „toate Ki< di< pF@C<t. &elissos% C<sF C<Fu<trul acestui u<iKers @ereu eDal cu si<e C<su5i. care urcF pC<F la peretele sEerei. i@o?il.cest pF@C<t est G le<t diJolKat de ape1 EluKiile Cl carF cFtre ocea<. care sECr5e5te pri< a2l a?sor?i C< C<treDi@e% Rolul „@Frii celei @ari este C< deEi<itiK la Eel de i@porta<t ca 5i cel al pF@C<tului1 ea dF <a5tere <orilor. altul C< Lurul pF@C<tului 6 disti<cţie sau @ai deDra?F suprapu<ere pe care se C<te@eiaJF aleDoriile . Teul este u<ul. caldF 5i lu@i<oasF. C< reDiu<ea u@edF C< care se scaldF lu<aG8% .o< (#7B6A7#). DaJe C< co@?ustie% CelFlalt Eel de e>alaţie. a@C<douF i<Ei<ite. <2au C<tCrJiat sF EacF apropierea 5i sF procla@e cF acest Kers l2a i<spirat pe Xe<op. pe<tru a da u< se<s cuplului Teus2 (era 6 este u< lucru cure<t.ales 5i .i@?F C<tr2u< circuit eter<.ei% Sc. decCt sF staţi aici. Teus este <u@it pan(/p. care <u Kor sF pri@eascF proKocarea lui (ector1 . pe<tru care (o@er se aElF la oriDi<ea tuturor doctri<elor EilosoEice. aerului 5i eterului G"% Ele@e<tele cele @ai Drele se adu<F C< ce<trul KCr2teLului cos@ic.pa lui '. Xe<op. pe care Xe<op. cFrora Teus le acordF triu@Eul rC<d pe rC<d%%% Pe<tru Xe<op. doKedit de a25i Ei luat ?aJele EiJicii sale toc@ai de la i<a@icI IV. pe<tru (eraclit. pe citF Kre@e at@osEera ceţoasF 5i u@edF di< Lurul pF@C<tului Ka Ei do@e<iul aerului% PreDFti@ i<trarea C< sce<F a lui Teus 5i a (erei% -isti<cţia di<tre eter 5i aer. 74 75 Te<o<. se ridicF (eraclit 1a6/e cFtre #BA 6#BB C%e%<%^ cu Kestita sa Eor@ulF „totul curDe %Cu el Eocul deKi<e protaDo<istul @arii dra@e cos@ice% Focul este @o<eta de aur cu care se sc. uitC<d de Eai@a KoastrF &2 Co@e<tatorii .ea la pri@ele acce<te ale „@uJelor io<ie<e 5i a@ auJit procla@C<du2se rC<d pe rC<d de cFtre '. co<ceput ca pri<cipiu de KiaţF 5i DC<dire. traduce scoliastul% C<sF el adauDF cF u<ii C<ţeleD1 „cel pe care toţi Cl Eac sF rFsu<e cC<d Kor?esc adicF aerul Gd% III% Xe<op. e>istF totu5i @Fcar apare<ţele u<ei sc. se Ka <u@i la EilosoEii posteriori lui (eraclit. rF@C<e @ai aproape de pF@C<t. putea Ei eDalat cu stFpC<ul Jeilor.o@erice. 5i toate se reC<torc C< pF@C<t .a< di< Colop.pa eKaporC<du2se.C< $liada. „sC<te@ EFcuţi di< apF 5i pF@C<t GG% Ulti@ul Kers oEerF o curioasF ase@F<are cu i@precaţia lui &e<elau C@potriKa Eraţilor sFi de ar@e.ceastF reDiu<e e>tre@F a sEerei lu@ii.a<es1 apF 5i pF@C<t Ne2a@ aplecat urec.GX% Iar <oi C<5i<e. u<ul la periEeria lu@ii. la @arDi<ile u<iKersului.<a>i@e<e C<tCietatea apei sau a aerului3 a@ KFJut doctri<a C<tCietFţii aerului co<Eir@atF 5i deJKoltatF de cFtre -ioDe<e di< . Par@e<ide. toate celelalte ele@e<te1 co<de<sarea e>tre@F a Eocului produce pF@C<tul.i@?aţi2KF.ai(+ X" „cel de la care Ki<e orice preKestire . pe cC<d aerul. aerul apri<s de EulDerul lui Teus Eace sF se apri<dF iarF5i Eocul1 este calea asce<de<tF G$% (eraclit disti<De douF Eeluri de e>alaţii% U<ele li@peJi 5i pure.i oc C@potriKa i@o?ilis@ului Fii<ţei. cu C<su5i Teus „adu<Ftorul de <ori 5i „stFpC<ul Kocilor % Celelalte douF ele@e<te. eter. pF@C<tul se diJolKF C< apF1 este calea desce<de<tF% . co<turC<du2se 5i @ai @ult C< secolul 9% . lu<ii. eter<3 este ide<tic cu 'otul 5i se co<Eu<dF cu el% Este i@o?ilitatea Fii<ţei. 6 ple<itudi<e perEectF cFreia <u i se poate adFuDa sau scoate <i@ic 6 pe<tru a e>a@i<a pro?le@ele EiJicii. ploii.. I< secolul 9I. se apri<d C< aceastF reDiu<e supraC<cFlJitF 5i dau <a5tere astrelor di< care soarele este cel @ai lu@i<os% Soarele 5i stelele sC<t deci. lipsiţi de C<drFJ<ealF. cu@ Ka spu<e Par@eride% CC<d se co?oarF di< C<Flţi@ile Fii<ţei. Heraclit! 2na4a)ora! *armenide& aer! eter .a< suDerC<du2i sF a5eJe la oriDi<ea lu@ii douF ele@e<te1 apa 5i pF@C<tulG#% Pica<tF reKa<5F1 iatF2l pe EilosoEul care a Eost u<ul di<tre pri@ii care au aru<cat a<ate@a asupra lui (o@er 5i a co<cepţiilor sale a<tropo@orEice. opacF 5i rece.l lFudFro5ilor. rCurilor%% . C< care strFlucesc astrele. soarelui.i@?Fri. ocupau totalitatea u<iKersului G7% N(0+>0\ care rC<duie5te toate lucrurile i@pri@F @i5carea de rotaţie astrelor. pF@C<tul 5i Eocul. @ai curC<d se cuKi<e sF KF spu<e@ a. produce aerul. 5i2au aKut 5i ele „partea lor de Dlorie cFci ele@e<tele ca@ sea@F<F 5i ele cu eroii $liadei. KC<turilor. apFratF de eleaţi.

<a>aDora e>plicF tu<etul ca pe u< 5oc al eterului cald cFJC<d peste aerul receAG e>plicau C< acela5i ti@p EulDerul.cele @ai u5oare la periEerie Ad% Eterul. C< Kersuri sole@<e 5i puţi< ca@ o?scure. s2a solidiEicat aido@a u<ui cristal. dupF u<ii. Eocul este C<locuit cu eterul1 %% %pF@C<tul 5i @area cu Kaluri. Ei<F. preciJeaJF . 5i care sC<t a5trii A!% . ca 5i restul. alcFtuit di< eter #$1 „-upF E@pedocle. la periEeria lu@ii se aElF o Jo<F de eter sau de Eoc care C<KFluie di< toate pFrţile stratul de aer cu care este C<Kelit pF@C<tul% Eterul este lu@i<os.5adar. e>plicaţie C< care Jeii reliDiei <u LoacF <ici u< rol. @ai Dros 5i @ai rece AX% . el C<tCl<e5te „porţile eterului.erul u@ed 5i2eterul.ceasta este 5i credi<ţa lui Par@e<ide (cFtre #BA6#B! C%e%<%) l<FlţC<du2se C< <ori pe carul C<aripat ce i2 l oEeriserF &uJele. cerul este o ?oltF de aer. di<tre care apa 5i pF@C<tul sC<t i<ta<Di?ile. 5i aceastF 5oKFialF se reDFse5te C< aleDoriile aplicate Jeilor epopeii% Eterul se poate co<Eu<da cu Eocul A8.oJF sau KeDetaris@ul de pildF% Iar teoria sa a celor patru „rFdFci<i ale lucrurilor a strF?Ftut a<tic. se poate de ase@e<i co<Eu<da cu aerul. @istic. Ki<decFtor.ristotel) AA% .<a>aDora% I< ti@p ce priete<ul lui Pericle aducea ate<ie<ilor o e>plicaţie raţio<alF 5i 5tii<ţiEicF a lu@ii. E@pedocle este EiDura cea @ai pestriţF pe care a cu<oscut2o o@e<irea% &ulte idei pe care le2a la<sat sau KulDariJat ur@au sF ai?F o lu<DF carierF. scrie do>oDraEul##.ido<eus 5i Nestis. ca pe o Kie lu@i<F a acestui eter (care pe<tru . poet. eter.itatea 5i eKul @ediu% 78 El a e>pus2o. se opu<e aerului @ai de<s. su?sta<ţa arJFtoare.o@erice sF se potriKeascF cu ele% E@pedocle 1a6/e cFtre AAA6AA! C%e%<%4 este co<te@pora< cu .DriDe<tu@ ascultau cuKC<tul i<spirat al acestui ciudat De<iu care se dFdea el C<su5i drept Jeu1 EilosoE. care.etius descrie @ai departe cerul lui E@pedocle. <u @ai rF@C<eau decCt douF locuri pe<tru aer. Eii<d doar. pe care le2a pFstrat u< do>oDraE1 . @ete@psi. strFluci<d doar Jiua su? raJele soarelui% . . locuitorii ora5ului . Eocul al doilea%%% iar di< eter s2a <Fscut cerul 1(0 an(+4 5i di< Eoc soarele%%% . ce udF cu lacri@i iJKorul C<lFcri@at al ?ieţilor oa@e<i#X% Su? aceste <u@e stra<iiM tre?uie sF reDFsi@ eele patru ele@e<te.<a>aDora este Eocul.ristotel Ka per@ite clariEicarea lucrurilor EFcC<d di< eter u< al ci<cilea ele@e<t. pe care E@pedocle le <u@e5te C< altF parte C< ter@e<i clari1 %%%di< U<ul ie5it2au @ai @ulte Focul 5i apa 5i Dlia 5i aer C< i@o<sa2<Flţi@e #G% I< alt pasaL.A" di< care sC<t co@puse corpurile su?tile ale Jeilor astrali3 ele@e<t i@pasi?il #d 5i i@ua?il care are proprietatea de a @i5ca circular.etius1 „pe<tru E@pedocle. C<ai<te de a aLu<De la eterul strFlucitor%A# Se pare totu5i cF Par@e<ide disti<Dea eterul propriu2Jis 6 i< care a5eJa LuceaEFrul de di@i<eaţF ide<tiEicat cu LuceaEFrul de searF 6 5i o Jo<F de Eoc pe care o <u@ea cer 5i i< care plasa celelalte astre%A$ ) oarecare eJitare pare sF do@<eascF C< ter@i<oloDia EiJicie<ilor.cest eter. 'ita< ce2<co<LurF cercul C< C<treDi@e #A% Este pe<tru E@pedocle eterul ide<tic cu EoculS Ele par totu5i sF se disti<DF. aerul o?scur.itatea l2a co<siderat i<iţiatorul doctri<ei celor patru ele@e<te 5i la care se reEerF aleDori5tii pe<tru a Eace diKi<itFţile . su? i<Elue<ţa Eocului. *i .ElF deci @ai C<tCi a tuturor patru pri<cipii1 Teus cel lu@i<os 5i (era. pe cCtF Kre@e celelalte patru se @i5cF de sus C< Los 5i de Los C< sus 5i sC<t supuse tuturor Kicisitudi<ilor care aEecteaJF @ateria #!% 9% 7ele patru elemente ale lui Empedocle -ar a@ a<ticipat% SF reKe<i@ la E@pedocle. Eoc% . pe care a<tic. iJKod de KiaţF. a<tre<eaJF C< reKoluţia sa ?locuri e<or@e de piatrF pe care le apri<de. dacF <e luF@ dupF .cest li@?aL pli< de i@aDi<i Krea sF se@<iEice si@plu cF 8$ 77 EilosoEul a traKersat pFtura C<tu<ecatF de aer. care separF Jiua de <oapte % . o Karietate a sa @ai purF 5i @ai Ei<F A7% C<trucCt cu E@pe2docle Drecii se opriserF la ciEra de patru ele@e<te. eterul a Eost separat pri@ul. de o <aturF rareEiatF. C<co<LurC<d partea de Eoc 5i de aer di< a@C<douF e@isEerele #8% Eterul 6 'ita<ul Eter care cupri<de tot restul cu ?raţele sale puter<ice 6 <u ar Ei deci u< ele@e<t . caldF.

ilolaos &ai C<ai<te de a <e ocupa de aceste aleDorii. „su?sta<ţa u@edF 5i rece . iar -io<Usos diriLeaJF C<treaDa De<eraţie u@edF 5i caldF. apa% C< te>tul C< care Produs retra<scrie doctri<a lui P. C< opoJiţie cu lu@ea idealF% -io<Usos.ristotel. a apFrut cel @ai adesea a<ticilor ca o Karia<tF a lui . ale acestei lu@i C< care totul se <a5te 5i @oare. ide<tiEicau C< realitate pe (era cu aerul% )ricu@ ar Ei. co@e<tC<d Deo@etria lui Euclid. pF@C<tul dupF alţii$B3 reciproc . este aerul.o2 7! @erice% . aerul3 recele 5i uscatul dau pF@C<tul3 recele 5i u@edul. adicF apa. ca 5i la E@pedocle. -io<Usos% V%%%W Cro<os susţi<e C<treaDa su?sta<ţF u@edF 5i rece.eraclitee<ii apropiau pe Cro<os de J (0n(+.ido<eus 5i Nestis% .iuri 5i le reduce astEel la u<itate $B% . atita doar cF. Teus 5i (era.ilolaos se C<depFrta de la co<cepţia co@u<F. . care este u@ed 5i cald% 'oate acestea. atu<ci cC<d era Kor?a sF . pe care l2a@ tradus pe eCt s2a putut de literal.iului la patru diKi<itFţi1 Cro<os. aerul. <u@e diKi<e% C<sF aceste <u@e sC<t diEerite de cele pe care le Ko@ DFsi C< e>eDeJa aleDoricF a lui (o@er. „<aturF . dupF e>e@plul lui E@pedocle. coi<cid cu cele ale @arelui cuplu diKi< $G al lliadeiC al treilea. P. deoarece <u pu<ea pF@C<tul C< i<i@a u<iKersului.res C<treaDa <aturF apri<sF3 (ades co<ţi<e C<treaDa KiaţF . de ce <2ar Ei (o@er u< poet care ascu<de u< sa2 Ka<t S$A% . se separF. ele@e<tele purtau.<ticii se C<ţeleDeau cel puţi< asupra a douF di<tre ele1 Teus strFlucitorul era Eocul3 Nestis apa% C<sF (era „iJKod de KiaţF . scria1 P. C<sF sC<t u<ite C<tre ele% IatF de ce P. 5i dacF Cro<os dese@<eaJF apa sau -io<Usos atrul acesta <u pare sF se EacF pri< reEerire la @iturile .ilolaos.res. pri@ele douF. cele patru ele@e<te% Se 5tie cF acestea sC<t co@?i<aţii ale „caldului 5i „recelui cu „uscatul 5i „u@edul % La . .ido<eus era cC<d pF@C<tul. iar . este adu<area tu@ultoasF. dar u<ele pu<cte ale doctri<ei sale <e sC<t cu<oscute cu destulF preciJie (cu toate cF u<ii au pus la C<doialF aute<ticitatea EraD@e<telor rF@ase de la el)% Siste@ul lu@ii i@aDi<at de cFtre P.cest Eapt tre?uie sF <e EacF <eC<creJFtori EaţF de atri?uirea u<ei i<Elue<ţe e>cesiKe C< .cesta este raţio<a@e<tul pe care2l EFceau pri@ii aleDori5ti3 <u spu<e@ p i/0l. <i se pare i<teresa<t sF Eace@ apropierea C<tre E@pedocles 5i u< pita2Doricia< posterior. . era aerul dupF u<ii #". 5i @oder<ii sC<t 5i @ai puţi<. perioada e>iste<ţei sale destul de <esiDurF (5ti@ doar cF a trFit C<ai<tea lui Plato<).cest te>t o?scur. repreJi<tF aerul% Pute@ lu@i<a acest pu<ct pri<tr2o apropiere cu O/iliile Cle/en>iine! „-io<Usos. le dFduse @itice. cFci. sau.<ticii C<sF <u erau de acord.to<ia<F.res3 pF@C<tul (ades3 iar „<a5terea u@edF 5i caldF . Jeul care tul?urF spiritul. propriu2Jis. a EFcut sF curDF @ultF cer<ealF 5i a suscitat i<terpretFrile cele @ai co@plicate 5i @ai stra<ii $7% SF Eace@ a?stracţie pe<tru @o@e<t de co<strucţia Deo@etricF 5i sF luF@ C< co<sideraţie doar cele patru diKi<itFţi% Ele dese@<eaJF.ido<eus. cCt priKe5te acţiu<ea lor asupra lucrurilor de al doilea ordi<.i<a u<D.eaDe<es di< R. 5i a5a2JicC<d ?eatF. sC<t poate o coloraţie <eoplato<icF3 ele sC<t o?iecte ale lu@ii se<si?ile. Teus.o@erici$X% )r ace5tia. ci o ?oltF de aer ars de Eoc. caldul 5i uscatul dau Eocul3 caldul 5i u@edul. dupF -iels $!. su? <u@ele lor @itice. ele@e<tele pe care le DFsea C< co@pu<erea t(t0l0i erau cele tradiţio<ale.otFrascF ce ele@e<t se ascu<de su? Eiecare di< <u@ele aleDorice de diKi<itFţi% 8" .ilolaos opereaJF Lo<cţiu<ea lor asupra u<uia si<Dur di<tre u<D.ilolaos C<c. cC<d aerul% I<terpretarea cea ?u<F ar Ei. produsF de a?urii care urcF 5i co?oarF $"%M .ides sau (ades% -acF E@pedocle este u< saKa<t care se e>pri@F ca u< poet. Katra cos@osului$$% Cu toate acestea. ci presupu<ea C< ce<trul lui u< ?loc de Eoc <u@it „(estia . pF@C<tul 5i apa. al cFrei si@?ol e Ki<ul. <ici @ai @ult <ici @ai puţi<.pri@ar. <u@it -io<Usos% 'er@e<ii „<a5tere .eDiu@ se produsese cu Kreo trei sEerturi de secol C<ai<te de E@pedocleI$# 9I% Cele patru ele@e<te ale lui P. (era2aer3 (era2pF2@C<t ar Ei o corupţie datoratF aleDori5tilor .ilolaos. (ades. EC<tC<F)3 Eocul este <u@it .ilolaos% FiDura sa este destul de <eclarF.iul triu<D. este pusF su? patro<aLul lui Cro<os (sF <e a@i<ti@ cF . aer trecut pri< Eoc 87% Cele patru „rFdFci<i ale lucrurilor sC<t deci1 Eocul. C<tFrit 5i deKe<it tra<spare<t ca sticla sau cristalul1 u< Eel de „Eir@a@e<t . tul?ure. si@?oliJat de Ki<. '. dupF u< siste@ propriu% 80 Produs. tre?uie sF reţi<e@ acest Eapt capital1 E@pedocle a dat <u@e @itice celor patru ele@e<te3 di<tre aceste <u@e. dupF datele <oastre cro<oloDice. (era.stEel C< 5coala pitaDoricia<F a lui P. cu@ Ko@ Kedea.

. (ades.to<ei cu2 priKiri2de2EulDer pF5e5te E<Ualios 83 (. cea a celor patru ele@e<te3 o eli@i<are aproape totalF a supra<aturalului1 totul tre?uie e>plicat raţio<al. C<trucCt dispu<e@ de u<ele date sau repere destul de siDure.ip poetic 6 sau @istic 6 diKi<itFţi. ceilalţi lC<DF troie<i „stCr<esc C<tre ei u< crud co<Elict A Tn Eaţa stăpinului Poseido< @erDe acu@ .res)% I< Eaţa (erei pF5e5te . 5i aceastF stare de spirit se perpetueaJF C< 5coala lui PitaDora% -ioDe<e di< . cu per@isiu<ea lui Teus.cest „corp la corp al diKi<itFţilor este C< acela5i ti@p i<util 5i <ecuKii<cios # el <u este accepta?il <ici di< pu<ct de Kedere literar 5i <ici @oral% E>istF trei rFspu<suri posi?ile la aceastF o?iecţie% Se poate i<Koca o?iceiul $. pute@ reda pri@ilor aleDori5ti. ţi<titoarea JeiţFI C<ai<tea Letei se2aratF KC<Losul (er@es3 5i2< Eaţa lui (ep. aerul 5i Eocul 6 5i eterul. sF2i apropie cCt @ai @ult de Jei. su? <u@ele @itice.cesta este cli@atul i<telectual C< care au trFit pri@ii aleDori5ti% Nu era Eiresc ca ei sF C<cerce sF reDFseascF la (o@er aceste „ele@e<te su? Eor@F de diKi<itFţiS Capitolul III &I'UL CEL)R P. ci 5i C< repreJe<taţiile di< cadrul @isterelor 5i c. Draţie coloraturii sale particulare.<a>aDora Eace di< Teus N(0+>3l# . cFci el este. Poseido<% 2-un)e sF 5tii sF cite5ti C< proEu<Ji@e. C<sF stoicii Kor relua pe socoteala lor teoriile acelora 5i le Kor adapta <eKoilor lor% Noi cu<oa5te@ aceste teorii C< a@F<u<t doar pri< lucrFri posterioare cu aproape douF secole pri@ei 5coli stoice1 cea a lui (eraclit sau a lui Pseudo2Plutar. loDic. aceste realitFţi ale <aturii% )a@e<ii capa?ili sF e>plice se<sul proEu<d al @iturilor Iui (o@er.rte@is. aceste lupte ale Jeilor Eii<d date ale tradiţiei. iar de @uritori apele lui Sca@a<dros%X ) scolie di< 9e<etus BG <e dF u< e>cele<t reJu@at al diKerselor poJiţii luate C< a<tic.ia.aistos sosesc @arile ape cu2KCrteLuri adi<ei. a<teriori plato<is@ului. Jeiţa DFlFDioasF. ţi<C<d arcul2de2aur. u< Eel de ter@e< @edia< C<tre cele douF% Pro@otorul celor patru ele@e<te.do@e<iul e>eDeJei aleDorice pri@ei 5coli pitaDoreice% *♦* Ce aElF@ dacF Eace@ ?ila<ţul acestei rapide i<cursiu<i I< presocraticiS U< studiu pasio<at al Ee<o@e<elor <aturii. se Eace @ai C<tCi ecoul atacurilor EilosoEilor sau soEi5tilor1 cu@ sF2l LustiEice pe (o@er de a Ei atri?uit preaEericiţilor pasiu<ile 5i luptele oa@e<ilorS .'RU ELE&EN'E Cele patru ele@e<te.ido<eus 5i Nestis. C<lF<ţuirea (erei. E@pedocle.ei. ad@ise C< toate cetFţile Drece5ti3 le reDFsi@ <u <u@ai C< operele poeţilor.% C<sF C<trucCt <e aElF@ C<tr2u< do@e<iu @ai co<serKator declt oricare altul. pri< i<terpretarea acestor patru @ituri% I% BFtFlia Jeilor1 '. @eritul oriDi<alitFţii de care au Eost adesea spoliaţi i< proEitul Porticului% -ar @ai C<tCi sF studie@ cele patru @ari @ituri ale $lia>dei C< care i<terKi< Jeii2ele@e<te1 lupta Jeilor. se aru<cF C< luptF 5i o Eac cu @are plFcere% -ucC<du2se u<ii lC<DF a. ?rodatF pe peplosul oEerit . erau deLa <u@ero5i C< Kre@ea lui Plato< 5i Xe2<oEo<% Plato< Ci co@?ate. 5tii<ţiEic3 te<di<ţa de a cFuta cauJa Kieţii 5i a DC<dirii C< cele douF ele@e<te @ai puţi< @ateriale. (era.rca5ul.te<ei% Se pot i<Koca circu@sta<ţele istorice 5i starea +reciei pe Kre@ea lui (o@er 81 toate cetFţile aKeau atu<ci reDi3 poetul Krea sF2i slFKeascF pe reDi. u<irea lui Teus cu (era pe @u<tele Ida% E>eDeJa aleDoricF a lui (o@er tre?uie sF Ei C<ceput. pe<tru a descoperi secretele @arelui @eca<is@ cos@ic3 o @ulţi@e de ipoteJe3 <u@eroase Karia<te C< Lurul u<ei te@e co@u<e. sorF cu .ant(/a. Jeii.iar C< cult1 a5a de pildF Gi. C@pFrţira lu@ii.pollo<ia Eace apropierea C<tre aer.Ip(n(iai# pe<tru a descoperi. c<2< aripa2tele2i sFDeţi% C<ai<tea . C<trucCt pute@ iJola aportul stoic. si<t cu<oscute de autorul lliad6i care le2a <u@it Teus.eDiu@ I< cC<tul XX al lliad6i. Eace di< ele C< c. sF 5tii sF pFtru<Ji .os. aceste „rFdFci<i ale lucrurilor pe care E@pedocle le <u@e5te Teus.pollo<. <u@ite de Jei Eru@osul rCu Xa<l.eaDe<es di< R. se pare autorul scoliei A.itate EaţF de sca<daloasa deJlF<ţuire a dispoJiţiei rFJ?oi<ice a Ne@uritorilor% Porp.irius. i<teliDe<ţa lu@ii 5i Teus al lui (o@er3 . atri?ui<d Jeilor . (era.

se datoreaJF lui '. care era C< acela5i ti@p o apoloDie a poe@elor . asupra epocii C< care a trFit '. acest cap C<Eier?C<tat.te<a si@?oliJeaJF C<ţelepciu<ea. lui .o<. tC<Fra 5tii<ţF DreacF era C< pli<F deJKoltare. de@<e de . tra<sEor@area 5i lupta ele@e<telor% '. a ti@pului C< care a C<Elorit.pollo< cu soarele S Pe . Poseido< se ide<tiEicF EFrF Dreutate cu @area% Nu tre?uia decCt puţi< spirit siste@atic pe<tru a De<eraliJa. 5i a5a @ai departe.r@H<d -elatteS !A% C<tr2adeKFr. curaLul cu@pF<it. dori<ţa.eaDe<es% CF .pollo<. (eEaistos3 apa Poseido< 5i Sca@a<dros3 lu<a ..Ke@ deci u< pri@ reper precis% . u< Dra@aticia< di< R. aceasta sare C< oc. Eocul de a eKapora apa.eaDe<es ide<tiEica oare deLa cu preciJie pe . asupra Ea@iliei sale.<cF de la sECr5itul celui de al 5aselea secol C%e%<%. Iler@es raţiu<ea. Dreu 5i u5or% . „i<te<ţia @oraliJatoare a i<terpretFrii 5i C<cercFrile de eti@oloDie pe care le presupu<e Ci par lui -elatte a aKea o precisF <ua<ţF pitaDoricia<F% I<sF eti@oloDie <u EFceau doar uce<icii lui PitaDora.cest Eel de a apFra (te>tul . care co<stF C< a2l apFra pe (o@er rF@C<C<d la te>t 7% T.cest '. !X% Ca@?Use a do@<it C< Persia C<tre #X" 5i #XX. a@eţi<du2se cu ipoteJele e>plicC<d lu@ea pri< co@?i<area.irius su?li<iaJF Kec.o@eric) este Eoarte Kec. de@e<ţa.eaDe<es di< R. aparte<e<ţa la Kreo 5coalF sau alta% Nu tre?uie e>aDeratF <ici i<te<ţia @oraliJatoare.6(/a. pu<ea ?aJele acelei e>eDeJe aleDorice care s2 a prelu<Dit pC<F la @oartea ele<is@ului% .<ti@ae. preJe<tatF dealtEel pe pri@ul loc. a<sa@?lul C<sF rF@C<e Ke5<ic% . lui (erodot di< (alicar<as 5i lui -io<Us di< )li<t. care <u@e5te Eocul . deci '.res. ea . tot atCt de @ult cultiKatF de cFtre uce<icii lui (eraclit% Pasiu<ea pe<tru eti@oloDii <u poate trFda.ia.la R. sau cel puţi< al acelei pFrţi a Dra@aticii care a Eost e@?rio<ul si<ta>ei sau stilisticii u% 'atia<. uscat 5i u@ed.is asupra tuturor pro?le@elor oriDi<ilor 5iMco<stituţiei lu@ii care ErF@C<tau epoca sa.eaDe<es di< R. deoarece c. (elios. C< al sFu Di+60 + 6. <e2a lFsat o i<Eor@aţie precisF 5i pe care aKe@ toate @otiKele sF o crede@ e>actF.rte@is.ii oricFrui cititor al lui (o@er (@ai ales cC<d a?ordeaJF Odi+eea4# . u<ul di<tre pri@ii care au scris despre (o@er.eaDe<es ar Ei co<te@pora< cu Xe<oEa< 5i ar Ei trFit cu trei sEerturi de secol C<ai<te de E@pedocle% C< acest sEir5it de secol 9I. de cFtre o altF scolie lB 5i de cFtre scoliastul -io<Usios di< 'racia.os di< Colop. cel ce a Eost pri@ul care a scris despre (o@er "% .aistos este adeseori Eolosit (pri< @eto<i@ie. (ep. a i@aDi<at apropierea di<tre EilosoEie 5i epopee. Xe<oEa< Eii<d u<ul di<tre cei care au loKit cel @ai tare C< poet% Pe de altF parte.eaDe<es.EroditF.iar. . aceste ide<tiEicFri sC<t Kec.i% C.asos. a5a cu@ a presupus . .iar 5i disti<cţia C<tre Jeii care repreJi<tF ele@e<tele 5i cei care C<car<au <oţiu<i @orale pare sF Ei Eost EFcutF de '.lţi Jei repreJi<tF <oţiu<i @orale1 . iar aceastF opoJiţie se reDFse5te C<tre toate ele@e<tele di< care este alcFtuit „@arele tot % Cutare Eracţiu<e de ele@e<t poate sF disparF o datF. care Cl Eace creatorul Dra@aticii.eaDe<es% El scria a ur@Ftoarele1 Pri@ele cercetFri asupra poeJiei lui (o@er. de pilda. ca 5i poe@ele . e6i.i@ea soluţiei1 „.iar la (o@er.o@erice C< C<treDul lor. este o aleDorie1 lupta Jeilor este lupta ele@e<telor C< u<iKers% U<iKersul este teatrul u<ui per@a<e<t co<Elict C<tre cald 5i rece. ea si<DurF. aceastF 5tii<ţF Ea<teJistF Eii<d.acelea5i <e?u<ii rFJ?oi<ice% Pe lC<DF aceste i<teliDe<te soluţii.pa are te<di<ţa de a sti<De Eocul.ceastF ?FtFlie cos@icF este poKestitF de poet. EilosoEii la<saserF deLa pri@ele atacuri C@potriKa lui (o@er.res.o@erice% La drept Kor?i<d.iar C< poe@ele .i 5i dateaJF C<cF de la '.eDiu@.ristar.eDiu@.eDiu@ @ai este <u@it de cFtre Suidas (po@e<it cF ar Ei scris despre (o@er). strF@o5ul acelei <eC<trerupte desce<de<ţe de Dra@aticie<i care25i Ka da cei @ai strFluciţi repreJe<ta<ţi C< epoca ale>a<dri<F. lui Stesi@?rotos di< '. @ai e>istF u<a.te<a.eaDe<es sectei pitaDoricie<e. co<te@pora< cu Ca@?Use. <ici <u era <eKoie sF se EacF u< prea @are eEort de i@aDi<aţie pe<tru a atri?ui.ia4# C.eaDe<es di< R. desc.rte@is cu lu<a S Pe (era cu aerul S 9o@ Kedea cF.6(> 85 /a.parţi<use '.o@erice e>istF o solidF ?aJF de plecare !G% '. Lete uitarea% Iar Porp.t e . aerul (era. C<ţelepciu<ea. C< orice caJ.eDiu@. 5i care era u< spirit curios 5i C<drFJ<eţ. 84 . cu@ spu<eau Dra@aticie<ii) pe<tru a dese@<a Eocul1 Sca@a<drul este „EluKiul cu KlrteLuri adi<ei. EaţF cu . u< se<s cos@ic u<ora di<tre ace5ti Jei2co@?ata<ţi pri<5i C< luptF (i< T.eDiu@!#e>istase o C<Eloritoare co@u<itate pitaDoricia<F3 @ai @ult c.

eraclitea2<ului +ratLlos. C< care Jeiţa Ci C<KFluie. de a le deEor@a pe<tru a la Eace sF se@<iEice ceea ce dore5ti. sC<t c. <u@ele ei se C<Keci<eaJF. @Fcar odatF.ul ureC<d C<spre cer (eter) ls Pe de altă parte. 5i pu<ea 5i el eterul deasupra aerului% 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e citeaJF u< pasaL care doKede5te acest lucru !81 So@<ul care Krea sF2l adoar@F pe Teus. pe cel @ai C<alt.pollo<ia aerul oEerea e>plicaţia p+I6. C< care De<iul @arelui poet ascu<sese di<ai<te adeKFrurile 5tii<ţiEice descoperite cu atita Dreutate de cFtre EilosoEi% -ar @ai C<ai<te de a a?orda acest @it.ii diKi<e C< perso<iEicFri ale eterului 5i aerului <u C<se@<a oare reDFsirea DC<dirii su?iace<te a poetuluiS -i<tr2odatF. <u@ele de R.ro< aleDoriJa oare 5i el S . C< preJe<ţa .ceasta este.res% -oar pri@ul arDu@e<t. i<teresul pe<tru Ee<o@e<ele cere5ti 5i DriLa de a ascu<de adeKFrul su? u< Eel de re?us. reDFsi@ toate aceste eti@oloDii reluate de e>eDeJa aleDoricF% Eut.ro< % -eoarece aceastF @a<ie de a sc.rF<itori e>. atCt de @ult repro5ate lui (o@er.ei+4 de ea. sF aru<cF@ o priKire pri< C atIl(+>99\ lui Plato<% 9o@ DFsi aici ur@ele de<tiEicFrii (erei cu aerul% Socrate ii ţi<e lui (er@oDe<es. deta5at di< co<te>t. EaţF de (o@er 5i de aleDori5ti% SF <e @ai a@i<ti@ 5i de co?orCrea C< I<Eer< a lui PitaDora%%% !7% -ar Ko@ aKea prileLul sF @ai reKe<i@ asupra acestei i@porta<te pro?le@e% II% Teus 5i (era pe @u<tele Ida I< C<cercFrile lor de a e>plica structura lu@ii KiJi?ile. le clas 2EicaserF. C< ordi<ea Kalorii. u5urFtate 5i lu@i<oJitate Cl C<dt2pFrteaJF de piedicile @ateriei% . aerul. „aceastF C<ţelepciu<e s2a a?Ftat asupra lui de la proorocul EutU2p. pFrticicF a cos@osului% CelFlalt ele@e<t „p<eu@atic .o@ericF are aerul drept do@e<iu. dispu<C<d de patru ele@e<te.ilodi cuKi<tele sau de a le lu<Di. C5i dFduse ErCu li?er cu @ult C<ai<te de PCato<% IatF cu@ e>plicF Socrate <u@ele Ilerei1 (era la rC<dul ei e cea iu?itFXG3 dupF cu@ se spu<e de Eapt cF Teus C<drFDostit 1e a+t.Up. C< realitate C<sF. „Teus a pri@it tFriile cere5ti. C< ti@p ce reDescul sFu soţ tro<a C< eter% 'ra<sEor@area perec. ter@e<i care i@plicF u< studiu al <aturii C< De<eral cupri<2 JC<d dease@e<i 5i Ee<o@e<ele at@osEerice3 ea era co<Ki<sF cF poetul acoperise i<te<ţio<at adeKFrurile <aturale su? KFlurile @iturilor% Socrate pare sF ai?F toate eti@oloDiile <u@elor diKi<e de la Eut. u< adeKFrat curs de eti@oloDie% U<eori el pare cF se a?a<doreaJF Ea<teJiei propriei sale i@aDi<aţii. cu cel al aer2ului1 „(era desEF5oarF C< Eaţa lor o ceaţF Eoarte deasF X! Este Kor?a de o ceaţF Eoarte deasF.iar acelea pe care e>eDeJa aleDoricF le atri?uie lui (o@er3 aceasta Kedea C< poet u< „EilosoE sau u< „EiJicia< .e>ei 5i <oiN2ului% . C< li<iile sale @ari. c. di< cili cresc pe Ida 5i care stFpu<Dea KFJdu.eDiu@ poate co<stitui o preJu@ţie% )ricu@. a luat2o de soL%ie% -ar se poate 5i ca leDiuitorul celor cere5tiXA sF Ei dat <u@ele de (era aerului. eterul sau Eocul.alaţi de apF% -oar pe<tru -ioDe<e di< .iei. cea EiJicF. a@orurile sca?roase ale celor doua 87 diKi<itFţi pe @u<tele Ida. deoarece poJiţia lor tre?uie sF Ei Eost @ai deDra?F cea a lui Plato<.rUsippos XX. C<tr2u< @od destul de curios.Up. pe troie<ii care EuDeau% C<sF.pe#un pi< uria5 s2a suit do C<datF. dupF de<sitatea lor pu<C<d pe treapta cea @ai de Los pF@C<tul 5i apa. (o@er Kor?ise deLa de aer 5i de eter. @a<ie care aKea sF aLu<DF la paro>is@ cu C. acel D. u< astEel de Kers pFrea sF arate cF (era . C<ceteaJF sF @ai Eie u< sca<dal pe<tru a deKe<i o proEu<dF aleDorie. C<KFluit la rC<dul sFu de eter 5i Eur<iJC<d Eocului eterului Kaporii . pe care Dreutatea le aduce C< ce<trul sEerei cos@ice3 C< KirEul ierar. EilosoEii presocratici. cCt 5i cele ale o@ului.iar el cu iro<ie.icitor pe care Cl auJise perorC<d C< acea di@i<eaţFX$% )r.iar dacF <u e pusF C< leDFturF cu aerul atlt de des ca Teus cu eterul. spu<eau a<ticiiL% )r. pri<tr2o oarecare disimilare! de Kre@e ce2a a5eJat la sECr5it C<ceputul de cuKC<tX#% SC<t aici douF C<ţepFturi iro<ice care aratF i@ediat la ci<e Eace aluJie Socrate% Cele douF preocupFri care ar Ei dictat aleDerea <u@elui (erei. <oi <u crede@ cF pitaDoricie<ii au aKut Kreo co<tri?uţie la pri@a e>eDeJF aleDoricF a lui (o@er.te<a este C<ţelepciu<ea care do?oarF <e?u<ia.ro<.co<stC<d doar di< a spu<e cF .cest eter sau Eoc li s2a pFrut C< acela5i ti@p destul de su?til 5i destul de puter<ic pe<tru a e>plica Kiaţa 5i DC<direa1 atit Kiaţa 5i DC<direa lu@ii. spre a2i ţi<tui pe loc. eterul 5i cu <orii Xd CCt despre (era.cest teoloD a cFrui predicF o ascultase Socrate <e Eace sF <e . . ordi<ea ele@e<telor 1ta9i+. a5a cu@ o spu<e c. a cFrui puritate. aKea u< loc 5i u< rol i<ter@ediar3 el C<KFluia @asa pF@C<t2apF. . eterul este locui<ţa lui Teus !"% Este do@e<iul sFu propriu1 la @area C@pFrţealF a lu@ii.

este Kor?a de C<soţiri eterate.iar pe @u<te ca a<i@aleleI SF te Ead ro?ul celor @ai a<i@alice e>iDe<ţe. proDresia psi. Eie dupF clocotirea cea apri<sF Gd% Nu 5ti@ dacF Eut. de Eapt. cF eterul era <u@it Teus C<ai<te de epoca lui Plato<% -ouF Kersuri ale lui Esc. C< care > <u putea repreJe<ta decCt aerul% Teus 5i Ilera sC<t Erate 5i sorF3 eterul 5i aerul si<t douF ele@e<te strC<s C<rudite3 stratul de eter pare sF C<co<Loare 5i sF C<lF<ţuie stratul de aer1 Teus este soţul (erei GA3 eterul. care Kor relua EiJica . di< N( ii lui . Teus este cupri<s de o dori<ţF ireJisti?ilF 5i stFruie sF i se dea1 „(aide @ai ?i<e la draDoste aici sF <e dF@ laolaltF G"% (era pare sF 5oKFie% N2ar Ei @ai ?i<e sF @earDF C< ca@era lorS -acF lucrul s2ar petrece C< KFJul tuturor Kreu< Jeu ar putea sF2i surpri<dF 5i sF rFspC<deascF istoria%%% -ar <ici o DriLF.iar sesiJa. @ai mult ca orici<e. cCteKa secole @ai tCrJiu. <u pot aKea astEel de @ariere%%% .i ca u< ele@e<t @asculi<. <ici o eti@oloDie a lui Teus care sF LustiEice ide<tiEicarea sa cu eterul% Socrate e>plicF <u@ele lui Teus alFturC<d cele douF Eor@e ale acuJatiKului1 „cel pri< care toate Eii<ţele do?C<desc Kiaţa X7% Eti@oloDia aceasta o reDFsi@ aproape peste tot. Teus Ka poDorC u< <or de aur care2i Ka pu<e la adFpost de orice priKire i<discretF.ristoEa< &% 88 Co<Eu<darea lui Teus cu eterul se e>plicF de altEel @ult @ai ?i<e C< cadrul Dl<dirii presocratice. dupF ce 5i2a C@?rFcat cea @ai Eru@oasF roc. aKea sF adu<e i< lucrarea sa despre Jei o ?oDatF colecţie de eti@oloDii% )r. pe cC<d aerul este o „su?sta<ţF u@edF G$3 iar 0/iditatea <u este u<ul di< caracterele Ee@eii SG8 -upF ce 5i2a curFţat trupul cu a@?roJie 5i l2a u<s cu uleiul Jeiesc 5i C<@ires@at..ro<.pollodor <u pare sF se Ei ocupat i< @od special de e>eDeJa aleDoricF. cu soţia C< ?raţe Ad% Cu@ poţi sF ai oare curaLul sF preEaci C< a?uri de aer 5i de eter <i5te perso<aLe atCt de Kii S *i totu5i tre?uia. Ka a<aliJa pe larD sce<a 5i Ka desciEra si@?olis@ul EiecFrui a@F<u<t al . cu<oa5te 5i altF eti@oloDie1 „Teus este <u@it astEel.<a>aDora. C< Ale. c.eraclitee<ii au cFJut i< aceastF di< ur@F @a<ie% Ei par sF se Ei i<teresat 5i de De<ealoDiile . tre?uia <eapFrat salKatF ideea pe care 5i2o EFceau oa@e<ii despre perEecţiu<ile diKi<eI Teii 5i Jeiţele <u pot da astEel de e>e@ple.il. 5i C<t<icCt eti@oloDia este u<a di< pri<cipalele ar@e ale e>eDeJei aleDorice. Kor @o5te<i 5i C<cli<aţia lor pS <tru cercetFri eti@oloDice.etUs de la (o@er.e2racCiticF% Nu DFsi@. C< lu@ea i@aterialF)% (eraclit.pollodor care. aerie<e1 este u<irea eterului cu aerul C< spaţiile cere5ti% (&ai tCrJiu plato<icie<ii Kor Eace di< ea o u<ire a?solut @isticF. EFrF C<doialF pe cea de a doua 5i pute@ c.ie 5i 5i2a C<ci<s @iLlocul cu ?rCul cu ciucuri. este C<sF siDur cel puţi<. aceastF u<ire <u este u<a trupeascF. urcF cu piciorul KCrEul @u<telui Ida s7% -e cu@ o Kede.( iile sale. stoicii leDau aleDoria de eti@oloDie. auDusta (era. ţi<C<d pF@C<lul C<tre ?raţele sale supleS +i<de5te2te cF este Teus. citate de Cle@e<s di< . C< C atIl(+.esiodice tot atCt de @ult ca 5i de (o@er3 ei cFutau C< <u@ele diKi<e doKeJile @itice aCe curDerii u<iKersale% C< C a>tIl(+ Socrate reia pentru u< @o@e<t teJa lor1 R. C<cepeau cu cuKi<tele1 „Teus este eterul%%% G!% Euripide 6 de5i di< partea sa este @ult @ai puţi< de @irare 6 scrie1 9eJi sus eterul <esEir5it. „su?sta<ţa caldF 5i arJFtoare G# dupF cu@ Cl deEi<e5te u< autor cu ci<ci sau 5ase secole dupF . C<ar@atF cu pa<Dlica KrFLitF a . se i<spirF di< aleDori5tii care l2au precedat 5i oEerF u< ?oDat @aterial ur@a5ilor sFi% Pri<tre a@atorii de eti@oloDii. de5i . 5coala lui (eraclit pare sF Ei aKut u< loc de sea@F.Eroditei ce Eace pe Ee@ei ireJisti?ile.scultaţi i<diD<area co<5tii<ţelor pioase1 SF te culci c.DC<di@ la . decCt cea a (erei cu aerul% Pri@a a atras2o.rUsippos XY% (eraclit retorul. a aKut cu<o5ti<ţF sau <u de aceastF ulti@F descoperire. C<sF. a5a cKi@ a@ @ai <otat. draDostea 5i so@<ulIA! Nu. Draţie u<or pasaLe di< (eraclit sau di< Pseudo2Plutar. <e pute@ C<tre?a dacF e>eDeJa lor aleDoricF <u este. este pro?a?il cF 5i .eraclitee<ilor. Eie pe<tru cF dF oa@e<ilor Kiaţa. i<spiratorul lui Socrate.oloDicF pe care a ur@at2o 3 aproape ar putea Ei pusF C<tr2o ecuaţie cu o <ecu<oscutF1 Teus[(era g Eter[>.le>a<dria. co<siderF2l drept JeuGX% Ne a@i<ti@ 5i de ruDFciu<ea lui Socrate cFtre eter.iar 5i de cele ale pFtru<JFtoarelor raJe solare% *i Teus adoar@e pe +arDaros „?iruit de so@< 5i de iu?ire. o parte di< marea @o5te<ire . aduc 5i ei apF la @oarF lui (eraclit X8% Este re@arca?il Eaptul cF stoicii.ea 5i Cro2<os sC<t douF <u@e care e>pri@F curDerea% )cea<ul 5i '. tre?uia sF aparF celor Kec. 5i C<trucCt. dar @ai ales la C.Up.

poe@ului% SF o spu<e@ de la C<ceput1 ceea ce a Krut sF cC<te (o@er este c;iar u<irea aerului cu eterul3 este destul sF scrutF@ cu ate<ţie te>tul pe<tru a <e da sea@a cF C<su5i (o@er a i<si<uat2o% U<de se petrece dar, sce<aS Pe +arDaros „cel @ai C<alt pisc al @u<telui Ida AX% )r, So@<ul Ke<ise acolo cu cCteKa clipe @ai C<ai<te 5i se suise pe u< ?rad uria5 care, sF <e a@i<ti@, „strFpu<De KFJdu;ul urcC<d spre eter te% .5adar (o@er Ci C<soţe5te pe Teus 5i pe (era c;iar C< locul u<de se C<soţe5te aerul cu eterul% Nu este o tul?urFtoare coi<cide<ţFS Sau @ai deDra?F o doKadF li@pede cF Teus 5i (era sC<t C<tr2adeKFr aerul 5i eterul SAA I<sF su? perec;ea de C<drFDostiţi1
Pe pF@C<tul slFKit cre5te de C<datF o iar?F a@estecatF cu Io tu5ul cel EraDecd, acoperit de rouF, cu 5oEra< 5i Ja@?ile 6 u< a5ter<ut @oale, care2i ocrote5te deasupra pF@C<tului% .@C<doi se a5ter< pe coKorul de Elori, su? <orul de aur, ce picurF C<cet rouF lucitoare A#%

.ceastF <ouF aleDorie descrie Ke<irea pri@FKerii% PF@C<tul, dupF Doliciu<ea ;i?er<alF, se acoperF cu KerdeaţF 5i Elori3 C< cer ceţurile a<oti@pului rece Eac loc <orilor u5ori, auriţi de soare A$% -ar pF@C<tul pri@e5te de la aer Der@e<ii Eecu<ditFţii3 la rC<dul sFu aerul le pri@e5te de la eter% .cest lucru reiese ?i<e di< @it, deoarece poe@ul <e preJi<tF C<<oirea pri@FKerii ca o co<seci<ţF a u<irii lui Teus cu (era A8% &ai C<ai<te de a se apropia de Teus, (era C5i Eace o toaletF @i<uţioasF% -ar toate C<DriLirile pe<tru C<Eru@use2 "! tare descrise de (o@er, priKesc C< realitate aerul at@osEeric 5i toatF <atura%
-e pe trupul ei 5terDe orice <ecurFţie, apoi cu a@?roJie tot ce l2a C<ti<at 5i2l u<De apoi cu uleiul Jeiesc, @i<u<atul ulei, a cFrui @ireas@F Ci place C<deose?iA7%

.cest ulei e si@?olul a<oti@pului Dras 5i Eecu<d3 iar @ireas@a este parEu@ul Elorilor% (era C5i piaptF<F pFrul 6 „C@pleti<du2l C< cosiţe care cad Eru@oase 5i diKi<e de pe capul <e@uritor A" % .ceasta C<sea@<F cF pri@FKara copacii se acoperF iarF5i de Eru<Ji5, KerJi plete aDFţate de cre<Di% I< sECr5it, (era C5i ascu<de la sC< pa<Dlica „C< care sC<t cupri<se toate Ear@ecele1 iuEcirea, dori<ţa 5i Kor?ele de draDoste ce cuceresc i<i@ile #d% Este dulceaţa aerului de pri@FKarF ce, ase@e<i pa<Dlicii .Eroditei, c;ea@F ireJisti?il toate Eii<ţele spre draDoste #!% Plutar; <e se@<aleaJF o i<terpretare diEeritF a C<DriLirilor pe<tru Eru@useţe ale (erei, i<terpretare pe care de altEel <u o apro?F1 „ei Kor sF KadF C< toaleta (erei, C<dreptatF C@potriKa lui Teus, 5i C< KrFLile pa<Dlicii, puriEicarea aerului atu<ci cC<d acesta se apropie de ele@e<tul apri<s #X% Cu alte cuKi<te, partea cea @ai de sus a aerKlui, cea care se ati<De de Eocul eterului, este @ai purF decCt straturile i<Eerioare% IatF o e>plicaţie @ai so?rF a t(aletei, decCt cea datF de (eraclit, potriKi<du2se @ai ?i<e e>eDeJei de a<sa@?lu a @itului, dra@a LucC<du2se toatF C<tre aer 5i eter% (eraclit, di@potriKF, alFturF douF aleDorii1 u<a, cea a <u<ţii aerului 5i eterului, aleDorie ce se ridicF pC<F la u<iKersul aproape a?stract al ele@e<telor3 cealaltF, cea a Ke<irii pri@FKerii, care rF@C<e C< lu@ea Ee<o@e<elor terestre% Se poate presupu<e cF sC<te@ C< Eaţa a douF Kersiu<i de oriDi<e diEeritF di< care cea @ai austerF poate Ei cea @ai Kec;e% C<tCl<i@ dease@e<i, @ai @ulte e>plicaţii pe<tru @itul lui ';etis 5i Briareu, u<a EFcC<d apel la ele@e<te, cealaltF la alter<a<ţa a<oti@purilor #G% .erul, @ai pur C< Keci<Ftatea eterului, <u este deci de calitate u<iEor@F, e>istC<d @ai @ulte KarietFţi, a5a cu@ o i<dicF Ti/ai(+ care atri?uie diEere<ţele lor i<eDalitFţii tri2u<D;iurilor #A% )r, (o@er a @arcat diKersitatea de culoare "X 5i de puritate C<tre diEeritele straturi de aer I< descrierea carului (erei% Cel puţi< asta este ceea ce aEir@F -e@o, Ee@eie C<KFţatF, care se co<sacrase i<terpretFrii lai (o@er ##% (era a luat cu@plita ;otFrCre de a2i aLuta pe arDie<i% I@ediat (e?e Ci preDFte5te carul ale cFrui roţi erau de@o<tate1
I< a@C<douF pFrţile carului (e?e JKCrle repede, la cele douF capete ale osiei de Eier, @Freţele roţi lucrate di< ara@F, ce au Eiecare opt spiţe% )?eJile roţilor C< aur sC<t lucrate, aur <epieritor, iarF pe deasupra2s puse cercuri de2ara@F ?i<e potriKite, Eru@oase la Kedere% La a@C<douF roţile, ?utucii sC<t stru<Liţi di< arDi<t 5i c;el<a e pri<sF C< curele de aur 5i arDi<t, Eoarte ?i<e C<ti<se Iar Lur C@preLur, la C<Flţi@ea pieptului, se aElF douF @arDi< lucrate di< ara@F% -e2acolo iese oi5tea, tot di< arDi<t3 la capFtul ei leaDF Jeiţa (e?e LuDul @i<u<at EFurit di< aur%%%$$

-e@o e>a@ireaJF C< a@F<u<t @etalele care i<trF i< alcFtuirea ?oDatului Ke;icol, Eiecare di< ele aKC<d u< se<s precis #8% Bro<Jul 5i Eierul, @ateriale Drele 5i de<se, di< care sC<t EFcute roţile 5i osia, si@?oliJeaJF stratul de aer

C<Keci<at cu pF@C<tul% Este aerul cel @ai de<s 5i co<ţi<e @ulte particule de pF@C<t% Poetul a@estecF 5i puţi< aur (la o?eJile roţilor), poate pe<tru cF acest aer i<Eerior este totu5i lu@i<at de soare C< ti@pul Jilei% .rDi<tul oi5tei repreJi<tF straturile de sus ale ae<ului% .urul U0.0l0i, C< Ei<e, repreJi<tF stratue cel @ai de sus, care se =nU0.; cu eterul#7% C;iar 5i curelele de aur 5i de arDi<t au o se@<iEicaţie, ele repreJe<tH<d radiaţia soarelui 5i respectiK a lu<ii% Iar cele douF @arDi<i 6 se@icirculare 6 a@i<tesc de cele douF e@isEere, de deasupra, 5i de dedesu?tul pF@C<tului#"% Epitetele ;o@erice ale (erei 5i u<ele di< i<terKe<ţiile sale di< $liada 5i2au aElat, ?i<eC<ţeles, i<terpretFri care se aplicF aerului1 ea are : a8e al:eMD „pe<tru cF aerul este tra<spare<t 5i deKi<e strFlucitor cC<d rFsare soarele ce Cl lu@i<eaJF $!3 ea are (6,i de U0n6;M", „pa<tru cF datoritF aerului se eEectueaJF KiJiu<ea $G% .tu<ci cC<d sFDeţile lui .polo Ci loKesc pe a;ei, la C<ceputul $liadei, iar .;ile, pe<tru a stCrpi ElaDelul, ia i<iţiatiKa de a2i co<Koca pe oa@e<i la adu<are, „Jeiţa (era cea cu al?e ?raţe este aceea care2i tri@ite2< tai<F lui .;ile "G Dl<dul C<ţelept$A% *i acest lucru este perEect <or@al1 .;ile, e>pert C< @edici<F (pe care o studiase pe lC<DF ce<taurul C;iro<), KFJuse, cercetl<d aerul, cF era Kor?a de o epide@ie de ciu@F $#% -acF Xa<t;os, calul lui .;ile, C<cepe deodatF sF Kor?eascF 5i Ci preJice stFpC<ului sFu soarta, este pe<tru cFllera i2a dFruit pe<tru citeKa clipe Dlas o@e<esc% -ar cu@ poate Ei @area protectoare a lui .;ile o cauJF de @C?<ire pe<tru el S „'re?uie sF rFspu<de@ cF poetul, care riscF aici o i<Ke<ţie C<drFJ<eaţF EFcC<d caii sF Kor?eascF, atri?uie lucrul u<ei Jeiţe, @ai ales Ilerei, deoarece Kocea este ae loKit $$% III% „LeDFturile Ilerei% CC<d Teus se treJi pe @u<tele Ida alFturi de (era 5i cC<d KFJu deruta troie<ilor 5i pe (ector JFcC<d C< <esi@ţire I< cC@pie (Poseido<, co@plicele Ilerei, dFduse u< serios aLutor a;eilor, C< ti@p ce Eratele sFu dor@ea), C<ţelese C<datF C<5elFtoria soaţei sale 5i o a@e<i<ţF cu o seKerF pedeapsF%%% $8% El Ci a@i<te5te precede<ta pedeapsF pU care i2o dFduse1
Nu ţii @i<te, oare, cu@ te2a@ spC<Juiat de C<altul cerului, le2DC<du2ţi de picioare douF <icoKale 5i @Ci<ile li le2a@ pri<s C<tr2u< la<ţ de aur, pe care <ici o putere <u le2ar Ei Jdro?itS C<tre cer 5i pF@C<t C< @iLlocul <orilor stFteai spC<auratu$7%

.cest @it este pretuti<de<i$" e>plicat ca o aleDorie a celor patru ele@e<te% El pare sF le treacF C< reKistF pe toate cu o @i<u<atF preciJie% &ai C<tCi, cele douF <icoKale sC<t cele douF ele@e<te Drele, pF@C<tul 5i apa% Cei @ai @ulţi di<tre EiJicie<ii presocratici susţi<eau cF cele douF ele@e<te erau @e<ţi<ute C< ce<trul cos@osului, de cFtre aerul care le C<co<Lura1 ori C< @it cele douF <icoKale, pF@C<tul 5i @area, sC<t suspe<date de picioarele (erei, adicF aerul, 5i @ai ales partea de aer aElatF cel @ai aproape de pF@C<t% Cel care o ţi<e suspe<datF pe (era C< <ori este Teus, adicF „aerul cel @ai C<alt, apri<s 8B sau, ceea ce de altEel e acela5i lucru, „eterul, care C@?rFţi5eaJF aerul cerului 8! (sF <e DC<di@ la 'ita<ul Et;er al lui E@pedocle) 5i ţi<e priJo<ier u<iKersul C<treD C< cercul pe care Cl deJKoltF C< Lurul sFu% Ce repreJi<tF la<ţul de aur C< care sC<t pri<se @li<ile (oreiS (eraclit retorul Eace o?serKaţia cF <iciodatF priJo<ierii <u erau C<lF<ţuiţi cu preţiosul @etal, doKadF cF te>tul <u tre?uie citit C< litera sa, ci tre?uie KFJutF aici o aleDorie% El crede cF acest la<ţ de aur si@?oliJeaJF Jo<a lu@i<oasF u<de se ati<D aerul 5i eterul 6 aurul Eii<d si@?olul cel @ai o?i5<uit al Eocului% .cest la<ţ „<u poate Ei Jdro?it de <ici o putere , deoarece ar@o<ia pFrţilor lu@ii e @e<ţi<utF de leDi i<destructi?ile 5i deoarece u<iKersul trece Dreu la starea co<trarF 8X% Lui Cor<utus i se pare cF (o@er a utiliJat u< Eoarte Kec;i @it cos@ic, di< care acest pasaL ar Ei doar o rF@F5iţF 8G% C< orice caJ este pro?a?il cF „leDFturile Ilerei au Eost e>plicate aleDoric 5i C< acela5i Eel c;iar de cC<d perec;ea Teus2(era a Eost ide<tiEicatF cu aerul 5i eterul, deci C<ai<te de Plato<% Se poate c;iar spu<e cF @itul ;o@eric se potriKea @ult @ai ?i<e cu co<cepţia pe care o aKeau despre u<iKers u<ii presocratici, pierJC<du25i di< e>actitate C< @o@e<tul C< care s2a descoperit sEericitatea pF@C<tului% NouF <u <e2ar Ke<i C< @i<te sF co@parF@ pla<eta <oastrF cu o <icoKalF% I<sF aceastF co@paraţie putea pFrea destul de potriKitF u<ui co<te@pora< al lui .<a>i@e<e 5i aceasta di< douF @otiKe1 @ai C<tCi pe<tru cF <icoKala DreacF <u aKea coar<e, Eor@a sa, destul de reDulatF, Eii<d cea de tru<c;i de pira@idF, cu Eaţa superioeLF u5or rotu<LitF8A3 apoi pe<tru cF .<a>i@e<e atri?uia pF@C<tului o Eor@F

trape2JoidalF 8#, Eoarte apropiatF de cea a <icoKalei a<tice% NicoKalF 5i pF@C<t se C<tCl<esc astEel C<tr2u< @od <eo?i5<uit, Eiecare strF?FtC<d Lu@Ftate de dru@% %% Spusese@ cF pe<tru .<a>i@e<e aerul era cel care susţi<ea C< spaţiu pF@C<tul 5i apa de care acesta este C<co<Lurat8$1 se Kede cCt de e>act rFspu<de aleDoria @itului dacF <e plasF@ cFtre #AB C%e%<% *i, C<tr2 adeKFr, <i@ic <u se opu<e u<ei atari Kec;i@i% I9% C@pFrţirea lu@ii C<tre Teus, (ades 5i Poseido< Teus a tre?uit sF C@parlF @area @o5te<ire a lu@ii cu Eraţii sFi% .ceastF C@pFrţire este a@i<titF de C<su5i Poseido<, atu<ci cC<d Iris, @esaDera lui Teus, Ki<e sF2i poru<ceascF sF opreas2 "# cF aLutorul pe care2l dF a;eilor, dupF sce<a de pe @u<tele Ida% Poseido< ia C< <u@e de rFu acest ulti@atu@ 5i2i rFspu<de cF el este, totu5i, eDalul Eratelui sFu @ai @are%
'rei Eraţi <e2a@ <Fscut di< Cro<os 5i di< R;ea1 Teus 5i cu @i<e, iar cel de al treilea, (ades, cel care do@<e5te C< lu@ea celor @orţi% Lu@ea a Eost C@pFrţitF C< trei, Eiecare pri@i<d partea cuKe<itF% Sorţul @i2a ;FrFJit @Frile C<spu@ate, de2a pururi dFruite% Lui (ades i2au Eost date u@?rele ceţoase, iar Jeus a pri@it tFriile cere5ti, eterul 5i cu <orii% -ar pF@C<tul C<ti<s 5i @arele )li@p le stFpC<i@ toţi trei %

.cest pasaL pu<e u<a di< acele pro?le@e ;o@erice care le plFceau Drecilor la <e?u<ie, pe<tru cF i<De<ioJitatea sau Ei<eţea spiritului lor, pasiu<ea pe<tru ?FtFliile dialectice DFseau u< tere< priKileDiat% Poseido< pare a se co<traJice1 @T(t0l, spu<e el, a Eost C@pFrţit i< trei 3 cu toate acestea rF@C< pFrţi i<diKiJe 5i co@u<e1 pF@C<tul 5i )li@pul% Stesi@?rotos di< ';asos, despre care Ko@ @ai Kor?i, i@aDi<ase o soluţie Eoarte eleDa<tF, de o su?tilitate care proKoacF ad@iraţia 87% -ar „C@pFrţirea lu@ii <u oEerF doar aceastF i<teresa<tF diEicultate, ci aduce aleDori5tilor 8" o doKadF decisiKF C< oc;ii lor1 pe<tru Pseudo2Plutar;, @ai ales, aceste cCteKa Kersuri sC<t cele C< care (o@er s2a e>pri@at cel @ai li@pede asupra ele@e<telor% „Teus a pri@it tFriile cere5ti, eterul 5i <orii 1 Teus este deci Eocul 7B sau eterul3 Poseido< @o5te<itorul @Frii C<spu@ate, este eKide<t apa% Iar (ades este aerul%%% .eeasta <e poate pFrea @ai puţi< eKide<t 5i @eritF u<ele lF@uriri% (ades a pri@it la C@pFrţealF „u@?rele ceţoase 7!3 e>presia, tradusF cuKC<t cu cuKC<t, C<sea@<F de Eapt1 „o?scuritatea EFcutF aer % I<sF Pseudo2Plutar; o i<terpreteaJF ca 5i cu@ <u@ele 5i adLectiKul ar Ei i<Kersate 5i traduce „aerul o?scur 1 „aceasta C<sea@<F, e>plicF el, cF <u are lu@i<F proprie, ci cF este lu@i<at de cFtre soare, lu<F 5i celelalte astre 7X% CCt priKe5te al patrulea ele@e<t, pF@C<tul, acesta este <u@it e>act3 Eaptul cF este stFpC<it C< co@u< de Teus, Poseido< 5i (ades C<sea@<F cF apa, Eocul 5i aerul C5i dau C<tCl2<ire aici% „.pa se rotu<Le5te C< c;ip de sEerF C@preu<F cu "$ el3 Eocul ţC5<e%5te la supraEaţa sa, ca la Et<a C< Sicilia, 5i la craterele lui (eEaistos, ca 5i la CraDos di< LUcia 5i C< atC2tea alte locuri3 dease@e<i aerul Cl C<co<LoarF 7G% Ele@e<tul <ou, 5i oarecu@ stra<iu la pri@a Kedere, este cF C< aceastF aleDorie aerul este repreJe<tat de cFtre (ades% Pi<F acu@ (era era cea care deţi<ea Eer@ acest post, pe care i2l asiDurau relaţiile sale cu Teus Eter% .@ KFJut2o leDatF de Jeiescul ei soţ la ?i<e 5i la rFu, la plFceri 5i pedepse% Pe de altF parte ar Ei Eost @ai <i@erit ca (ades, diKi<itate ;to<ia<F, sF si@?oliJeJe pF@C<tul, ea C< teoloDia Deo@etricF a lui P;ilolaos% 're?uie C<sF sF reţi<e@ cF C< acest @it, capital pe<tru ,@pFrţirea ele@e<telor C<tre Jei 5i C< care Teus 5i Poseido< se KFd C<credi<ţaţi cu cCte u< ele@e<t, 5i de o @a<ierF irecuJa?ilF, de cFtre C<su5i (o@er, (era <u i<terKi<e deloc, iar pF@C<tul <u are <ici u< titular% PF@C<tul sluLe5te @ai @ult de cC@p de ?FtFlieW p1 <tru Ne@uritori% .stEel lui (ades <u2i @ai rF@C<e pri<tre ele@e<te decCt u< loc Kaca<t1 aerul% I< plus tre?uie sF acceptF@ ca u< postulat, cF C< aleDorii acela5i Jeu poate C<car<a @ai @ulte ele@e<te, sau cF Eiecare ele@e<t poate aKea @ai @ulte „ipostaJe diKi<e% Fiecare @it, de Eapt, se e>plicF pe<tru el C<su5i, i<depe<de<t de celelalte% 9o@ Kedea de pildF pe .te<a repreJe<2ti<d pF@C<tul C< C<cercarea Ne@uritorilor de a2l detro<a pe Teus 5i 5ti@ doar cF aproape peste tot ea C<trupeaJF C<ţelepciu<ea, i<teliDe<ţa% .r Ei desiDur Dre5it sF deduce@ cF diEere<ţele de i<terpretare 6 de pildF aerul ide<tiEicat ?a cu (era, ?a cu (ades 6 ar presupu<e oriDi<i diEerite% .ceste diKerDe<ţe <u par sF2l tul?ure de Eel pe (eraclit

sau pe autorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e , care <ici <u le re@arcF% La Eel tre?uie sF se Ei l<tC@plat cu pri@ii aleDori5ti care au i<auDurat diKersele i<terpretFri% .r Ei Dreu sF <u atri?ui@ e>eDeJa acestei „C@pFrţiri a lu@ii , a5a cu@ <e este oEeritF de toate iJKoarele 5i a5a cu@ a@ e>pus2o aici, tot pri@ei 5coli de EiJicie<i aleDori5ti% Celui care dore5te sF2l desciEreJe pe (o@er, acest @it este u<ul di<tre pri@ele care Ci Ki< C< @i<te% Si<Dura ide<tiEicare surpri<JFtoare este cea a lui (ades cu aerul% *i totu5i, dacF <e DC<di@ @ai ?i<e, se e>plicF per2 "8 ^ Eect1 eKoluţia cu<o5ti<ţelor 5tii<ţiEice este cea care a i@pus2o3 iar raţiu<ile care sF o LustiEice, post Eactu@, <u au lipsit% Poe@ele ;o@erice situeaJF C< De<eral (adesul i< adC<2curile pF@C<tului% C< ti@pul @arelui cutre@ur descris C< cC<tul XX al $liadei, reDele @orţilor se te@e cF pF@C<tul, crFpC<du2se, Ka descoperi „C<DroJitorul lFca5 al corupţiei 7A% Su? (ades, (o@er C<c;ipuie o i@e<sF prFpastie, ati<DC<d 'artarul, C<c;isoarea lui Cro<os 5i a 'ita<ilor 7#% .stEel (ades 5i 'artarul, adesea leDaţi u<ul de celFlalt, sC<t tai<iţele o?scure ale pF@C<tului% FiJicie<ii io<ie<i procla@aserF C<sF, c;iar di< secolul 9I cF pF@C<tul stF suspe<dat li?er C< spaţiu7$1 -e e>e@plu pe<tru .<a>i@e<e, pF@C<tul, c;iar dacF C5i pFstreaJF Eor@a platF, este totu5i susţi<ut de cFtre aerul su?iace<t 78% C<cF di< Kre@ea lui Plato< se 5tia cF pF@C<tul e rotu<d, cF soarele, ur@C<du25i EFrF C<cetare cursa circularF, lu@i<eaJF a<tipoJii cC<d <e lasF C< C<tu<eric 77% -e atu<ci, <eDrele sFla5uri de su? te@eliile pF@C<tului <u @ai e>istF, (cel @ult se @ai puteau utiliJa @Fru<taiele pF@C<tului pe<tru a2i DFJdui pe @orţi, a5a cu@ Eace Plato< C< @itul di< P,aid(n4# C< locul (adesului 5i al 'artarului, se aElF doar u< strat de aer at@osEeric, a<aloD cu cel care <e acoperF% )are (o@er se C<5elaseS Nu, este o a>io@F a e>eDeJei aleDorice cF el <u se C<5alF <iciodatF%%% Iar dacF su? pF2@C<t se aElF aer, de ce sF <u ad@ite@ cF poe@ele ;o@erice au dat <u@ele de (ades toc@ai acestui aerS NouF aerul 5i (adesul <e pot pFrea EFrF leDFturF% -ar pe<tru Kec;ii Dreci <u era c;iar a5a% Noi co<cepe@ aerul ca o realitate i@palpa?ilF 5i tra<spare<tF3 pe<tru Dreci, aer2ul C<se@<a adesea ?ru@F, ceaţF 7", Kapori opaci% Co@e<tatorii a<tici, a@ KFJut, se strFduie sF <e a@i<teascF @ereu cF aerul, pri< el C<su5i este u< lucru o?scur1 atu<ci cC<d <ici o sursF de lu@i<F <u Cl ati<De, el se preJi<tF ca o @asF te<e?roasF% )r, (ades, pe<tru Dreci, este u< cuKC<t care eKocF <oaptea 5i te<e?rele1 ei Cl deriKau di< a> ide+, i<KiJi?ilul% .propierea (ades2aer <u este a5adar DratuitF% I< acela5i ti@p, ide<tiEicarea (adesului cu at@osEera aKea 5i co<seci<ţe reliDioase1 suEletele @orţilor s2 ar Ei aElat priKate de u< loc dacF <u erau 5i ele tra<sportate C< at@osEerF% "7 Este ceea ce s2a 5i EFcut, C<sF @ai tCrJiu se pare% Credi<ţa cF suEletele separate de trupuri stau C< aerul su?lu<ar <u apare <et decCt C< ti@pul lui Plutar; "d% Nu se poate spu<e dacF aceastF credi<ţF este o co<seci<ţF a e>eDeJei (ades2aer3 se poate aEir@a C<sF cF <u este cauJa ei "!% E>eDeJa (ades2aer este cu siDura<ţF a<terioarF lui Plato<% Ea este leDatF de speculaţiile EiJicii io<ie<e asupra Eor@ei sau locului pF@C<tului C< sC<ul Cos@osului% Ea urcF, crede@, la pri@ii aleDori5ti, care @erD pe ur@ele saKa<ţilor presocratici 5i al cFror Eel de a DC<di Ci apropie @ai deDra?F de .<a>aDora decCt de Plato<% 9o@ C<cerca dealtEel sF deDaLF@ di< u@?ra care Ci C<co<LoarF cCteKa EiDuri de aleDori5ti, pe<tru a arFta atCt Kec;i@ea acestei pri@e 5coli de e>eDeţi cCt 5i caracterul raţio<alist al i<terpretFrilor lor%

Capitolul I9 EXE+ET. .LE+)RIC/ ,N.IN'E -E S')ICI
Cei @ai @ulţi di<tre EilosoEii care, de la 'ales 5i pC<F la Socrate, au EFurit e>plicaţii ale Cos@osului, dFdaserF operei lor titlul co@u< de Nat0 a l# 'ot astEel, u< adeKFrat tratat despre Nat0 ; ar Ei scris 5i (o@er, ascu<JC<du25i DC<durile su? ceţurile aleDoriei% C< loc sF <u@eascF apa, aerul, pF@i<tul 5i Eocul cu <u@ele lor 5tii<ţiEice, poetul le2a C@podo?it cu <u@e prestiDioase1 Teus, (era, (ades, *oseidon8 diKi<ele lor aKe<turi, iu?irile 5i luptele lor <u erau @ai puţi< e>pu<eri ale istoriei u<iKersului, De<eJei 5i co<stituirii sale% Homer este u< „EiJicia< care se e>pri@F C< aleDorii% .@ e>pus ?aJele 5i li<iile @ari ale acestui „aleDoris@ EiJic (Eii<dcF tre?uie totu5i sF2i dF@ u< <u@e)% &etoda, cu@ a@ văzut! C5i are C<ceputurile C< pri@ele ti@puri ale Di<dirii ele<ice, 5i <u@ele

Dra@aticia<ului di< sec% 9I, ';ea2De<es di< R;eDiu@, a rF@as leDat de acesatF i<iţiatiKF% .@ co<statat cF acest cure<t aleDoric pri@itiK este C< @od KFdit paralel cu cercetFrile 5i cu ipoteJele EilosoEilor presocratici% Nu tre?uie sF uitF@ cF tratatele aleDorice de care dispu<e@ sC<t tCrJii, posterioare stoicis@ului% PC<F u<de @erseserF pri@ii aleDori5ti, cei a<teriori Porticului, cu ide<tiEicFrile lorS Este o pro?le@F delicatF1 de aceea C<ai<te de a @erDe @ai departe cu e>pu<erea aleDoriilor EiJice 6 e>pu<ere C< cursul cFreia Ka tre?ui @ereu sF pu<e@ pro?le@a oriDi<ii 5i a datei 6 sF sta?ili@ poJiţia, e>a@i<C<d rC<d pe rC<d cure<tul pri@itiK 5i aElu>ul stoic% Cure<tul pri@itiK este cu @ult @ai i@porta<t decCt <e i@aDi<F@ de o?icei1 aluJiile sau i<Eor@aţiile precise ale lui Xe<oEo< sau Plato< 5i diKerse @Frturii co<Eir@F cF e>eDeJa aleDoricF a lui (o@er era deLa C<Eloritoare C< secolul 9 sau I9% 9:: 9o@ C<cerca sF iJolF@, C<tr2u< Kiitor capitol, aElu>ul stoic% 9o@ arFta cF oEerF o culoare destul de particularF 5i că %specialiJFrile Porticului <u au trecut C< tratatele de aleDorie pe care le aKe@, cele ale lui (eraclit sau Pseudo2Plu tar;% .ce5ti autori <e tra<s@it deci, <u descoperiri ale stoi2oilor, ci o doctrină co@u<F, ?i<e co<stituitF C<cF di< ti@pul lui Plato<% I% .leDoria C< ti@pul lui Plato< CC<d Socrate, C< Rep0:li6a, deEi<e5te educaţia ce tre?uie datF ti<erilor rFJ?oi<ici, el C<depFrteaJF toate Ea?ulele @i<ci<oase ale poeţilor, deoarece ele <u poKestesc decCt lupte C<tre Jei, iar C< Stat <u tre?uie sF e>iste urF C<tre cetFţe<i1 SF poKeste5ti cF (era a Eost C<lF<ţuitF de cFtre Eiul ci, că (e2Eaistos a Eost azv+rlit
de cFtre tatFl sFu pe<tru cF ar i Koit sF25i apere @a@a de loKiturile soţului 5i că Jeii au purtat Intre ei toate luptele i@aDi<ate de (o@er, iată ce <u Ko@ ad@ite i< repu?lica <oastrF, ie că este aleDorie, ie cF <u, C< aceste <Fscociri, cFci u< copil <u este capa?il să discearnă ceea ce este ale)orie de ceea ce <u este >#

Plato< 5tie deci Eoarte ?i<e cF @itul (erei C<lF<ţuitF di< poru<ca lui Teus de cFtre Eiul sFu (eEaistos 5i suspe<datF C< spaţiu cu cCte o <icoKalF leDatF de picioare, poate pri@i o i<terpretare aleDoricF (eKide<t, aceea pe care a@ DFsit2o C< (eraclit sau C< scolii)% *tie cF @itul lui (eEaistos aJKCrlit di< cer este i<terpretat de u<ii ca ascu<JC<d u< alt se<s, o ,Ip(n(ia! Ka tre?ui deci sF pu<e@ e>eDeJa EiJicF a acestui @it pe sea@a aleDori5tilor di< secolele 9I, 9, I9 l%e%<% Plato< respi<De aceste i<terpretFri ca Eii<d prea su?tile pe<tru i<teliDe<ţa copiilor1 aceasta este doKada Eor@alF că e>istau deLa pe ti@pul sFu, cF erau propuse de cFtre co<te@pora<i sau EuseserF propuse de cFtre C<ai<ta5i% Plato< <u@ise C< altF parte trei perso<aLe care erau, C< Kre@ea sa, speciali5ti C< @aterie de aleDorii ;o@erice% .ceasta se C<tC@plase la C<ceputul dialoDului $(n# Socrate Cl EelicitF pe rapsod pe<tru plFcuta sa @eserie1 Eii<d C< co<tact per@a<e<t cu (o@er, o?liDat sF2l co@e<teJe pe< 9:9 tru auditori C< cursul decla@aţiilor sale, 'o< tre?uie sF 5tie de @i<u<e se<sul poe@elor ;o@erice% C< Eaţa acestui eloDiu a cFrui iro<ie <u o sesiJeaJF, rapsodul se u@ElF C< pe<e1 %%% cred cF <u e o@ pe lu@e care sF spu<F despre llo@er lucruri @ai Eru@oase decit @i<e% Nici &etrodor di< La@psacos, nici Stesim(rotos din ';asos <ici ;laucon! <ici Kreu< altul di< rapsoJii de odi<ioarF <u s2a priceput sF dea Dlas, Kor?i<d despre llo@er, atCtor Di<2duri Eru@oase ca @i<e G% -i<tre cei trei comentatori ai lui llo@er, ulti@ii doi, Stesi@?rotos 5i +lauco< sC<t <u@iţi C< scolii 5i Ko@ doKedi i@ediat cF tre?uiesc i<seraţi C< cure<tul clasic al ale)orismului. -i@potriKF, despre &etrodor <u aElF@ <ici o ur@F i< acelea5i scolii1 teoria sa <u a supraKieţuit% *i totu,i despre el aKe@ i<Eor@aţiile cele @ai precise, cele @ai co@plete% SC<t a?ia citeKa rC<duri, e adeKFrat, i<sF aceste rC<duri sC<t de aLu<s pe<tru a reco<stitui siste@ul sFu cu o asemănare Keci<F cu certitudi<ea% -e el <e Ko@ ocupa @ai iutii% II% &etrodor di< Lampsacos C< ?ioDraEia lui .<a>aDora, -ioDe<es Laertios Kor?e5te i<cide<tal despre &etrodor% CitC<du2l pe FaKori<us di< . reiate, -ioDe<es scrie1
.<a>aDora pare sF Eie pri@ul care a e>pri@at ideea cF poeJia lui (o@er tratează despre Kirtute 5i Lustiţie% Ideea a Eost dusF @ai departe de cFtre &etrodor di< La@psacos, apropiat al lui .<a>aDora, care a Eost de ase@e<ea pri@ul care s2a i<teresat de studiul EiJic al poetuluiA%

.cesta este, desiDur, &etrodor cel citat de Plato< C< $(n! el <u are <i@ic de2a Eace cu celFlalt &etrodor di< La@psacos #, discipol al lui Epicur, 5i despre care Plutar; spu<e cF proEesa cel @ai @are dispreţ

pe<tru poeJia ;o@ericF!#% &etrodor cel care <e i<tereseaJF EFcea parte di< antura-ul lui .<a>aDora% Este de <otat o apropiere1 patria lui &etrodor, ora5ul La@psacos, pe @alul Ilelespo<tului% Eusese 5i locul e>ilului lui .<a>aDora3 acuJat de i@pietate 5i o?liDat 9:< sF pFrFseascF .te<a la C<ceputul rFJ?oiului pelopo<eJiac, EilosoEul se duce sF @oarF C< La@psacos, C< a<ul AX73 EFrF C<doialF cF discipolul 5i priete<ul sFu &etrodor a Eost cel care i#a asiDurat retraDerea C< ora5ul sFu de oriDi<e% &etrodor ar Ei Eost, dupF FaKori<us, pri@ul di<tre ale2Dori5ti% FaKori<us <u auJise deci da ';eaDe<es di< R;eDiu@ 5i de C<cF alţi cCţiKa, care, desiDur, se i<seraserF C< i<terKalul de u< secol care Cl separF pe ';eaDe<es de .<a>aDora 8% C< aEara te>tului citat de -ioDe<e, u< pasaL di< 'atia2<us 7 Eace aluJie la &etrodor 5i Cl iro<iJeaJF pe<tru prea „<aiKele sale aleDorii di< opera sa De+p e H(/e , C< care diJolKa perso<alitatea Jeilor 5i eroilor pe<tru a le tra<sEor@a C< ele@e<te ale <aturii% Citi<du2l pe 'atia@is, a@ putea co<Eu<da cu u5uri<ţF pe &etrodor cu restul aleDori5tiior% C<sF o <otF @ai precisF a lui IlesUc;ius <e spu<e cF acesta Cl tra<sEor@a pe „.Da2@e@<o< C< eter "% )ri, u< papirus de la (ercula<u@ <e2a redat C< @od @iraculos ceea ce a@ putea <u@i ur@area la (esUe;ius% IS3tF ce cupri<dea1
%% %.Da@e@<o<, eterul3 .;ile, soarele3 Ele<a, pF@C<tul3 .le>a<dru, aerul3 (ector, lu<a3 5i a5a @ai departe% Pri<tre Jei, 5e#@eter, Eicatul3 5ion=sos! spli<a, .pollo, ?ila!B%

';% +o@porJ are @eritul de a Ei recu<oscut C< acest EraD@e<t o parte di< tratatul epicurea<ului P;ilode@os De+p e pietate, 5i de a Ei dedus, pri< apropierea de <ota lui (esU2 c1uis! cF P;ilode@os reJu@a siste@ul lui &etrodor% C<sF +o@perJ <u a @ers @ai departe 5i s2a @ulţu@it sF @editeJe asupra „e>traKaDa<ţei lui &etrodor ale cFrui interpretări Ci a@i<teau „salturile cele @ai deJordo<ate ale i<terpretFrii @itice%%% u% )r, siste@ul lui &etrodor, oricCt de stra<iu la pri@a Ke2dore, se lu@i<eaJF, @Fcar pe<tru partea care2i priKe5te pe eroi, dacF Cl apropie@ de EiJica lui .<a>aDora% .<a>aDora, la Eel ca @aLoritatea presocraticilor, plasa pF@i<tul i< ce<trul lu@ii1 u< pămint presat di< toate pFrţile 5i @e<ţi<ut i< ec;ili?ru de cFtre aerul C<co<LurFtor% Plat deasupra 5i eDaliJat de cFtre @Fri, este sco?it pe dedesu?t 5i aerul pFtru<de C< caKitFţi K2% 9:> &etrodor co@parF pF@C<tul aElat I< ce<trul u<iKersului, strC<s C<lF<ţuit de aer, cu Ele<a, rFpitF de cFtre .le>a<dru1 Ele<a, ce<trul poeJiei ;o@erice, Ele<a C< ?raţele rFpitorului sFu% -ar cu@ putea .Da@e@<o< sF repreJi<te eterul, .;ile soarele, (ector, lu<a S SF <e a@i<ti@ cF, dupF .<a>aDora, la oriDi<i e>ista o @asF i<Ei<itF, Eor@atF di< toate su?sta<ţele, di< toate calitFţile, di< toţi Der@e<ii, atCt de strC<s a@estecate (a@estec total, Cl <u@eau do>oDraEii) C<eCt C< Eiecare pFrticicF di<tr2u< lucru erau co<ţi<ute toate celelalte C< proporţii diKerse (este ceea ce .ristotel @i@ea ,(/e(/e ii4# Separat de toate 5i strFi< de orice a@estec, N(0+>0\, spiritul, a pFtru<s la u< @o@e<t dat „totul 5i a C<ceput sF2l ordo<eJe, C<tr2o @i5care tur?io<arF% .cest N(0+, care LoacF rolul de @are orDa<iJator, era ide<tiEicat de cFtre discipolii lui .<a>aDora cu Teus% -upF separarea diKerselor ele@e<te su? i<Elue<ţa N(0+>ului, 5i C< Kre@e ce pF@C<tul, C<co<Lurat de aer, ocupa ce<trul cos@osului, eterul sau Eocul C5i corti<ua, la periEeria lu@ii, cursa circularF a<tre<C<d C< ea i@e<se ?locuri de piatrF% Soarele este cel @ai C<se@<at di<tre aceste ?locuri, apri<se pC<F la i<ca<desce<ţF de Eocul eterului 5i deKe<ite astre% Lu<a Eace 5i ea parte di<tre ele C<sF <u are lu@i<F proprie% -ar sF reKe<i@ la &etrodor% Eterul care apri<de soarele 5i stelele, a<tre<C<du2le C< cursa C< Lurul pF@C<tului, este .Da@e@<o<, a<i@atorul @arii e>pediţii pe ţFr@urile troie<e, 5eEul tuturor acelor eroi ce DraKiteaJF C< Lurul Ele<ei 5i di<tre care cel @ai strFlucit este .;ile% Cuplul .;ile2(ector rFspu<de cuplului soare2lu<F% Se pot u5or i@aDi<a raţiu<ile care l2au co<dus pe aleDoristul <ostru% Cei doi eroi, pri< KiteLia lor, eclipseaJF pe toţi toKarF5ii lor, u<ul C< ta?Fra Drecilor, celFlalt C< ta?Fra troie<ilor1 tot a5a cu@ soarele 5i lu<a do@<esc pe Eir@a@e<t, u<ul C< ti@pul Jilei, celFlalt C< ti@pul <opţii% „), suEletul @eu, 6 e>cla@F Pi<dar C< Kestitul de?ut al ri@ei Oli/pi6e, ? <u

res cu . de u<de e>presia1 dacF @Ci<ile dispar.r Ei pro?a?il u< rF@F5aD sF C<cercF@ sF le descoperi@..isF de cFtre '.rUses. <u puteau Ei pur 5i si@plu co<da@<ate1 tre?uia salKatF perEecţiu<ea diKi<F% Pe da altF parte. ciu@a.ile C< Lurul Ilio<ului o i@aDi<e a ur@F2 !BA ririi celor douF astre pe cer !G3 uciderea lui (ector de cFtre . . arJi<d <eco<te<it X!% Este clar Kor?a de o epide@ie de ciu@F1 c. C< EilosoEia lui . deoarece are m+ini. u< alt astru @ai strFlucitor decCt soarele % Pro?a?il cF &etrodor EFcea di< ur@Frirea lui (ector de cFtre . pF@C<tul este Ele<a 5i @i (era sau . era @ai <or@al.te<a !#% . aKea drept cauJF u< e>ces de . era i@aDi<ea acestei i<teliDe<ţe.ei sF i2o C<apoieJe pe C.ilode@os !7.ei XX% .Erodita.<a>aDora TPUS era i<teliDe<ţa care @editeaJF. sF2l pFtru<dF. datoratF cFldurii e>cesiKe a soarelui% Episodul este cu<oscut1 la ruDF@i<tea lui C.. Ke<ele. <et disti<ctF de u<iKers. la +nceputul pri@ului cC<tec.polo este autorul acestei ciu@e. atu<ci eC<d rFsare.cFuta C< ti@pul Jilei. (n(.ristotel !B care Ci rFstoar<F ter@e<ii i< <u@ele loDicii1 )@ul este cel @ai i<teliDe<t !8 di<tre a<i@ale.ile ar @ai Ei putut a@i<ti 5i Eaptul cF soarele sti<De. de la .ile o lF@ure5te cCteKa Kersuri @ai C<colo1 „RFJ?oiul 5i ciu@a Ci cople5esc pe a. di< -io<Usos spli<a 5i di< . crede@ C<sF cF a@ reu5it pe<tru ulti@a di<tre cele trei1 ..polo desci<de de ps cul@ile )li@pului% Pe<tru a2l rFJ?u<a pe preotul sFu 5i pe<tru a2i o?liDa pe a. este du?lF% -i< pu<ct de Kedere apoloDetic era i@porta<t ca Jeii sF Eie spFlaţi de repro5ul de i@oralitate aru<cat de cFtre EilosoEi3 aceastF <ecesitate <u2i aEecta pe eroi.le>a<dru% . @ai C<tCi cF era KarF.ceasta corespu<de perEect cu @a>i@a lui . C< eterul de5ert.rUses1 %% %C<ai<teaJF Jeul. pFstratF de .. C< Ei<o. .polo este soarele. decCt de a le C<trupa i<tr2u< .<a>aDora. pe u< tere< @lF5ti<os 5i.te<a.<a>aDora% Raţiu<ea. dar luC<d parte la tre?urile lu@ii. <u @ai este <ici C<ţeleaptF . afia ?iJa<ti<ului +eorDios SU<Oellosu <o spu<e cF aceasta era i<terpretarea discipolilor lui . de2o parte.e@atF sF acţio<eJe asupra lui. co<sacrF @ulte rC<duri doKedirii Eaptului cF sFDeţile cu care Jeul Ci loKe5te pe Dreci.Da@e@<o< 5i <u Teus3 soarele este .pollo% (eraclit aleDoristul. &elrodor EFcea di< -e@eter Eicatul. . oprindu#se departe de <aKele a1eilor.ile 5i <u . cu @ulte arDu@e<te su?tile. i@pri@F @asei ?rute @i5carea Eecu<dF di< care se Ka <a5te cos@osul% Teus.<a>aDora.te<a era @i<a care e>ecutF% SU<Oellos adauDF +ntr#adevăr& „.eDiu@ si <u cea a discipolului lui . techne 6 a?ilitatea @a<ualF.caDe<%es di< R. perso<aLe u@a<e 5i C< co<seci<ţF supuse Dre5elilor% Era suEicie<t sF stiD@atiJeJi iu?irea Ki<oKatF a lui Paris 5i a Ele<ei a5a cu@ Kor Eace de altEel @orali5tii3 dar adulterul lui . diu pu<ct de Kedere 5tii<ţiEic de a reDFsi Eorţele sau ele@e<tele <aturii C< EiDurile @arilor Jei .<a>aDora. -ar ceilalţi Jei S -acF ar Ei sF2l crede@ pe P.iar . 2poi cu Kuiet cr+ncen! aJKCrli sFDeţile di< arcul de arDi<t% &ai C<tCi ţi<ti C< catlri 5i2< clini8 apoi sFDeala lui Ci loKi pe oa@e<i% Iar ruDurile @orţilor @ereu so C<Flţau. sau relaţiile i<te@pestiKe di<tre Teus 5i (era pe @u<tele Ida. cF sFDeţile lui 2pollon sC<t raJele soareluiXA% C<sF dupF teoriile @edicale ale 5colii lui . ?oalF acutF. C< perioada Jilelor lu<Di si toride XG3 apoi cF Drecii C5i a5eJaserF ta?Fra C<tr2o Kale.<a>aDora 6 a acelor a<a>aDoricie<i al cFror 5eE C< do@e<iul i<terpretFrii @iturilor era &etrodor% Nu lipseau raporturile C<tre N(ii+ si Teus1 Jeul „cu DC<duri adi<ei pu<C<d C< @i5care u<iKersul doar cu o C<cru<tFturF di< sprC<ce<e deKi<e acea i<teliDe<ţF caro. cF 5coala lui .ristotel !".pollo2?ila% *ti@ tot.pollo ?ila%%% Pri< ce Eel de apropieriS .ce5tia dealtEel aKeau pe<tru toţi Drecii o realitate istoricF 5i era Dreu sF Eie diJolKaţi C< aleDorii% -ar ce se C<tC@pla cu Jeii C< siste@ul lui &etrodorS Foarte pro?a?il ide<tiEicase N(0+>0\ @aestrului cu Teus al epopeii% C. sF2l orDa<iJeJe% !B# -acF C< 5coala lui .o@erici. dar c. <u repreJi<tF altceKa decCt o epide@ie de ciu@F.<a>aDora atri?uia ?ilei ?olile acuteXB1 ei e>plicau aceste ?oli pri<tr2o reKFrsare a ?ilei care C<eacF plF@C<ii. ci eroilor $liadei! eterul este . pe cul@ile )li@pului sFu. citat de <u@eroase scolii.te<a% &etrodor <u a Eost ur@at de cFtre co@e<tatorii posteriori1 teoria sa pare a <u Ei aKut <ici u< ecou la a<tici% Teii 5i <u eroii r2C<t cei pe care aleDoris@ul clasic Ci tra<sEor@F C< ele@e<te sau Eorţe cos@ice% S2a ur@at calea desc.Da@e@<o< sau u< . <e spu<e (eraclit care se strFduie sF de@o<streJe. strFlucirea @ai sla?F a lu<ii% )riDi<alitatea siste@ului lui &etrodor stFtea I< Eaptul cF a dat o se@<iEicaţie cos@icF <u Jeilor.pollo. se pare. coastele% )ri ciu@a di< lliada este proKocatF de .

de care C5i Ka leDa <u@ele u<ul di< @e@?rii sFi. <ici atCt de ciudat pe cCt ar pFrea dupF secul reJu@at al lui P. asupra rolului pe care Cl atri?uiau Eicatului 5i spli<ei.polo2soare 5i cei ai lui .o@ericF a <i@Eelor3 el Ka Luca. @ultiplicaserF arDu@e<tele si EortiEicaserF C< @od deose?it sectorul3 desiDur cF tre?uiserF sF2l apsre C@potriKa partiJa<ilor lui . Cl a@pliEicF. lucrul <u era <ici atCt de e>traKaDa<t.pollo% Pro?a?il cF C<tre partiJa<ii lui . la aceastF e>plicaţie a @iturilor. i2a@ putut reco<stitui doctri<a cu destul de @ult relieE pe<tru ca sF <u @ai Eie C< oc.atos% Ceea ce tre?uie scos C< eKide<ţF. C< @a<iera „saKa<ţilor . toc@ai cu acelea pe care tC<Fra 5tii<ţF DreceascF le descoperea1 &etrodor este u< raţio<alist% El <u Eace aleDorii pe<tru a a2pFra diKi<itFţile tradiţio<ale.polo2?ila s2au dat lupte teri?ile1 i<siste<ţa cu care (eraclit se strFduie sF doKedeascF cF autorul ciu@ei este . C< @odul cel @ai artiEicial 5i C< Kirtutea u<ui si@?olis@ su?iectiK. Draţie datelor laco<ice ale pole@istului epicurea<.irius Ka i<troduce teoloDia <eoplato<icia<F C< pe5tera .le>a<dria. de pildF.ristotel C< capitolul X# al P(eti6ii C< leDFturF cu o pro?le@F . cFutC<d u< reEle> al doctri<elor lor EilosoEice% III% Stesi@Eorotos si +laueo< -i< pul?erea papUrilor de la (ercula<u@ a@ putut e>2. atu<ci cC<d Kor?ea de sFDeţile lui . po5te cCteKa secole. Ka Ei deJKoltatF de 5coala peripateticF. u< rol de e>eDet a<aloD celui pe care &etrodor Cl Luca pri<tre a<a>aDoree<i% C< 5coala stoicF <u e>istF aceastF dedu?lare1 Clea<t. &etrodor s2ar Ei reEerit la @iturile . spu<ea desiDur &etrodor. pe<tru a le e>plica si@?olis@ul. u< astEel de spirit 5tii<ţiEic Cl C<de@<a pe &etrodor sF caute C< aKe<turile eroilor lui (o@er poKestea C<EloritF 5i poeticF a De<eJei u<iKersului3 tot aceasta Cl EFcea sF KadF.o@erice X#% SF <e @ulţu@i@ sF 5ti@ cu@ acest o@ e>cele<t l2a presc.dal?ert =u. a@ Ei aElat 5i raţiu<ile pe<tru care &etrodor apropia pe -e@eter de Eicat 5i pe -io<Usos de spli<F% Cele douF diKi<itFţi i<terKe<eau dealtEel Eoarte puţi< i< lliada 5i Odi+eea# liste C<doiel<ic cF. ale cFrei Ka2 luri se rFspC<desc C< orDa<is@% (o@er Koia sF se@<iEice aceastF reKFrsare a ?ilei. C< 5coala lui Ploti<. ci pe<tru a arFta cF su? apare<ţe diKi<e se ascu<d realitFţi care <u au <i@ic diKi<% Este 5tii<ţa su?stituitF reliDiei% .?ilF.ilo< di< . &a> &ullcr sau .rUsippos co@e<teaJF ei C<5i5i pe poeţi. Porp.ilode@os% Pri<cipiul lui &etrodor era si@plu1 C<locuirea aDe<ţilor supra<aturali ai @itoloDiei . douFJeci 5i ci<ci de secole @ai tCrJiu.ii <o5tri doar u< si@plu <u@e% 're?uie acu@ sF <e C<dreptF@ ate<ţia cFtre ceilalţi doi . pe<tru a2l e>plica pe Ilo@er.polo2?ilF%%% -acF a@ Ei aKut @ai @ulte detalii despre ?ioloDia 5colii lui .<3 soluţia lui &etrodor este deLa o e?o5F a soluţiilor acestora1 el reduce leDe<dele eroilor la Ee<o@e<e solare sau cos@oloDice% 106 !B8 Socrate Eace aluJie.pollo C< ?ilF% -upF cu@ se Kede. I< 5ed 0X'. cu@ Ci <u@e5te Plato< cu oarecare dispreţ1 spirit ce pare sF2i caracteriJeJe pe toţi aleDori5tii a<teriori plato<is@ului% I< orice caJ.cest De< de e>eDeJF care pleacF de la Eaptul diKers.ilode@os 5i. care le diJolKF de la ?u< C<ceput tot co<ţi<utul diKi<% Ei C<su5i dF o e>eDeJF.i@?at pe .o@ericF Eoarte @ult .u@a u< &etrodor di< La@psacos @ult @ai puţi< e>traKaDa<t decCt Cl dorea P. Cl deEor@eaJF. trecut C< supra<atural 5i atri?uit u<ei diKi<itFţi de cFtre iD<ora<ţa pri@itiKilor sau de cFtre <eKoia lor de @iraculos% &etrodor C<tre?ui<ţeaJF. pe <eopitaDoreici sF caute C< (o@er si@?oluri @ateriale ale realitFţilor i@ateriale% .o@eriJa<ţi <u@iţi de cFtre Io<1 Stesi@?rotos 5i +laueo<% -espre +laueo< 5ti@ puţi<e lucruri% U< +laueo< este <u@it de . C< i<terKe<ţia lui . a5a cu@ Kor Eace.ei cu ciu@a. a rFpirii )rit. Palaip.es sau C. care Ka rF@C<e stFpC< pe cC@pul de luptF. este spiritul care2i a<i@a pe „saKa<ţi .Uei de cFtre Boreus% . pe care @itul Cl C<Droa5F. cu toate cF +o@perJ X$ a EFcut apropierea C<tre ele1 P.leDoria lui &etrodor <u se asea@F<F <ici cu cea a lui P. u< Ee<o@e< ?ioloDic. propriile sale credi<ţe reliDioase sau EiloJoEice3 &etrodor cautF e>plicaţia 5tii<ţiEicF a @iturilor.polo loKi<du2i pe a.<a>aDora.ilo< leaDF de poKe5tile Bi?liei. teoriile cos@oDo<ice sau @edicale ale 5colii lui .<a>aDora% 'ot a5a.o@erice cu cauJe <aturale.ceastF stare de spirit este Eoarte C<depFrtatF de aceea care2i a a C@pi<De.polo2soarele pare sF i<dice cF partiJa<ii acestui siste@.

de a2l apFra pe poet de acuJaţia de i@pietate. acela este desiDur Stesi@?rotos% .cest @ic dialoD este pli< de C<KFţF@i<te% NiOeratos a DFsit <u@ero5i proEesori pe<tru a2l C<KFţa .La>. este Eoarte pro?a?il cF Eur<iJa 5i o e>eDeJF si@?olicF% CFci +laueo< de care Kor?e5te . 5i douE di< pasaLele C< care i<terKi<e 6 C@pFrţirea lu@ii 5i cupe lui Nestor 6 sC<t su?iecte alese pe<tru aleDorie% -upF cu@ a@ KFJut.Ke@ !B" o <ouF doKadF cF e>eDeJa aleDoricF a lui (o@er era @ult @ai puţi< preocupatF. dupF ce i2a citat. doua pro?le@F C< care i<terKi<e o@ul di< '.!B7 deJ?FtutF i< a<tic. pe<tru ca siste@ul lui '. a5a cu@ arFta .i 5i2au c..ristotel.<a>i@a<dros 5i @ultor altora. dar Stesi@?rotos Kor?ea si de Eai@o5ii poru@?ei% Poru@?eii se tra<sEor@F C< stele.(pl(p(ia# Pe<tru Stesi@?rotos aKe@ @Frturia precisF a lui Xe2<oEo< X7% I< 2an6.i@?ul stoic. Ci rFspu<de . se @C<dre5te cF 5tie pe di<aEarF toatF lliada 5i Odi+eea# 6 *i rapsoJii Cl cu<osc pe (o@er pe di<aEarF. dacF Plato< 5i Xe<oEo< se DC<desc a@C<doi la atu<ci cC<d e Kor?a da doctri<a ascu<sF a lui (o@er% Stesi@?rotos este <u@it de trei ori C< scoliiSX. la Eel ca soEi5tii3 ei C5i preJe<tau C<KFţFtura ca o reKelaţie se<Jaţio<alF.itate1 C< ce ordi<e se preJe<tau cele ci<ci plFci ale scutului lui . C<eCt <i@ic di< ceea ce are preţ <u2ţi este <ecu<oscutGB% .cest scut este ocaJia u<ei Kaste Eresce aleDorice 5i Ko@ Kedea cF dispu<erea acestor plFci este Eoarte i@porta<tF pe<tru susţi<erea si@?olis@ului cos@ic al ar@ei EFurite de (ep.<tist. cu @ult @ai i<teresa<tF 5i preţioasF decCt si@plul co@e<tariu literal G!% Se pare cF pe<tru Socrate aleDori5tii se co<Eu<dau cu acei +(p..o@erice 5i C<cF u<ul di<tre cei @ai de KaJF dii epoca sa. cu cele patru toarte.Ke@ aici o Eiliaţie i<teresa<tF1 pri<cipalul <ostru tratat de aleDorii ar putea sF urce.Ua 5i care C5i atri?uiau @isiu<ea de a e>plica raţio<al @iturile% .ristotel este desiDur acela5i cu cel po@e<it de Pldto<. @Fcar C< ce priKe5te ese<ţialul% Scoliastul care Cl citeaJF pe Stesi@?rotos 5i pe Crates S< leDFturF cu C@pFrţirea u<iKersului C<tre Teus. pre2ti<JC<d cF dau auditorilor o cu<oa5tere C< proEu<Ji@e a lui (o@er. lui .e<e. cCt de a scoate C< eKide<ţF su?stratul 5tii<ţiEic al @iturilor sale% Stesi@?rotos di< '. pC<F la Stesi@?rotos di< '. NiOeratos. <u <e spu<e poJitiK cF cei doi autori C<ţeleDeau pri< Teus Eocul. Stesi@?rotos propu<ea o lecturF oriDi<alF a Eai@osului Kers „'otul a Eost C@pFrţit C< trei G?% . C<eCt „orici<e a<eKoie l2ar Ei ridicat pli<.sclepiade di< &Urlea 5i &oero di< BiJa<ţ% E Eoarte pro?a?il ca Stesi@?rotos sF <u Ei Eost strFi< de aceastF .asos este cea a cupei lui Nestor1 Kasul este atCt de Dreu. e>plicF C< ce Eel pF@C<tul este co@u< celor trei diKi<itFţi. cu Eu<dul sFu du?lu.ile.asos% SF2l lFsF@ aici pe +laueo<.aistos% -eoarece +laueo< se ocupase C< @od special de acest scut.i<uit @ult @i<tea pe<tru a reJolKa aceastF e<iD@F% IatF ce spu<ea !!B Stesi@?rotos1 „aceasta se spu<e pe<tru ca sa se LustiEice lo<DeKitatea sa1 5i C<tr2adeKFr se LustiEicF dacF puterea sa a rF@as i<tactF 5i <u a suEerit di< cauJa ?FtrC<eţii G8% E>plicaţia <u are <i@ic aleDoric. sau aleDoriile lui (o@er1 acest Eel de e>eDeJF era deci Eoarte rFspC<ditF pe Kre@ea lui Socrate3 ace5ti @ae5tri C< aleDorii erau scu@p plFtiţi pe<tru lecţiile lor. pri< (ades aerul% C<sF cC<d. pe care2l Ko@ cu<oa5te @ai ?i<e cC<d Ko@ e>a@i<a .ceastF lecturF Eusese adoptatF de cFtre Crates di< &allos% )r. ceea ce <u2i C@piedicF sF Eie oa@e<ii cei @ai pro5ti di< lu@e% 6 . acest Crates pare sF Ei Eost u<ul di< iJKoarele lui (e2raclit retorul. aerul 5i apa se C<tHl<esc aici G#% Este de presupus cF aceste e>plicaţii urcF pC<F la Crates 5i de la Crates la Stesi@?rotos.Ip(n(iai.asos era deci u<ul di< acei proEesoi de aleDorii .asos. dupF . pri< i<ter@ediul Dra@aticia<ului di< PerDa@. ai dat @ulţi ?a<i lui Stesi@?rotos. tre?uie sF Ei e>istat relee de2a lu<Dul Keacurilor% -acF este ci<eKa caliEicat pe<tru acest rol. despre care Kor?e5te P. care Cl citeaJF cdatF 5i care desiDur Cl copia C< @ulte rC<duri GA% . specialist al „se<surilor ascu<se ale lui (o@er% I< $(n el EiDureaJF C<tre doi aleDori5ti <otorii. iar ele presupu< eKide<t cF cei trei @ari Jei au Eost @eta@orEoJaţi C< ele@e<te% C< acela5i Eel. cu poru@?eii sFi de aur. .ai>d (+>0\ lui Plato< C< leDFturF cu Boreus 5i )rit. dar @o5<eaDul de2<datF 5i les<e Cl C<alţF S$% SF Ei Eost ?FtrC<ul Nestor @ai puter<ic decCt . preciJeaJF Socrate% -ar tu NiOeratos.ceasta deoarece <u cu<osc se<surile ascu<se XB. el dF ca doKadF Eaptul cF Eocul. C< secolul I9.et0l lui Xe<oEo< Eiecare di< co<KiKi tre?uie sF aducF o laudF lucrului de care e cel @ai @C<dru% U<ul di<tre ei.ile S .eaDe<es sF se Ei putut perpetua 5i @e<ţi<e pC<F la sc. pri< Poseido< apa. &etrodor di< La@psacos 5i Stesi@?rotos di< '. Poseido< 5i (ades. saKa<ţi sau soEi5ti.(i. -io@edeS Cei Kec.

cel care desci<dea di< '.iar dupF aceastF datF. po@e<esc pe u< .eaDe<es. celFlalt de cFtre &etrodor di< La@psacos% . 5i o „teoloDie 1 stoicis@ul Ka pri@i cu ?raţele desc. de pildF (era2aer% Plato< 5i Xe<oEo< dau 5i <u@ele u<or aleDori5ti cele?ri C< Kre@ea lor1 C< aEarF de &etrodor. pe<tru a reapFrea. pe<tru ca apoi sF desc. Kor Ei i<Eideli spiritului sFu S Nu.atos se aElF la oriDi<ea e>eDeJei istorice a @iturilor si cF C<su5i . despre care <u 5ti@ <i@ic3 pe +lauco<. care Ka cuceri @ai ales lu@ea ro@a<F% *entru a25i C<te@eia @orala era <ecesarF o EiJicF.Ke@ siDura<ţa cF C< secolul I9 C%e%<% s2a produs o C<Elorire a e>eDeJei aleDorice. raporturi C<tre ele@e<te% Pri@ul aElF aceste ele@e<te ascu<se su? @asca Jeilor. celFlalt su? <u@ele eroilor% Pri@ul di<tre siste@e Ka deKe<i clasic. cFci Nu@e<ius sau Cro<ius.eaDe<es di< ReDiu@.irius <u Kor reDFsi su? te>tul $liadei 5i Odi+eei lupta ele@e<telor.o@eric A!% Stesi@?rotos a?ordase daLa acest su?iect% 're?uie sF recu<oa5te@ cF.ise Jeii )rie<tului 5i )ccide<tului.ristotel a dat cu siDura<ţF peste teJele aleDori5tilor atu<ci cC<d a scris P (:le/e .<a2>i@a<dros.e<aios Ka deJKolta pe larD pro?le@a reDi@ului ali@e<tar al eroului . treia oarF cC<d este citat Stesi@?rotos C< scolii este C< leDFturF cu Kor?ele lui LUcao< i@plorC<du2l pe .t.i speculaţii EilosoEice %# 9o@ Kedea cF discipolul sFu Palaip. cel al lui &etrodor. pierJC<du2se repede 5i <elFsC<d ur@e C< scolii% .cade@ia.eaDe<es.. a5a cu@ reJultF di< u<ele eti@oloDii di< C atIl(+. toate @iturile Kor tre?ui sF se i<teDreJe C<tr2u< Eel oarecare C< creJul stoic% . de ase@e<i.tra<s@utaţie G7% . doKadF cF aparţi<ea cure<tului clasic. proJaice 5i Eoarte raţio<ale. C<Elorea deLa C< epoca lui Plato<% FilosoEul ate<ia< cu<o5tea cele @ai i@porta<te di<tre aceste ide<tiEicFri. cFci 5coala Ka 5ti sF C<tre?ui<ţeJe orice Eel de @iLloc% Ea Ka e>ti<de cC@pul aleDoriei la i<Ei<it1 De<ealoDiile . dar <u pute@ 5ti eu ce oc. pe care o Ka lua de la (eraclit di< EEes% Era <ecesarF.ii lui Plato<. a episodului Kacilor soarelui @C<cate de toKarF5ii lui UliseX% IatF C<sF cF u< strFi< 6 Eiul u<ui Ee<icia< EFrF C<doialF. al cFrui <u@e a IU Eost perpetuat de scolii. Plato< <u se i<teresa de astEel de cercetFri% . atu<ci cC<d pri@a e>eDeJF aleDoricF C<cepea sF25i piardF Kitalitatea% Capitolul 9 SUB P)R'IC C< oc. <u Cl pute@ clasiEica pe Stesi@?rotos pri<tre ale2Dori5ti% *** SF a@i<ti@ care sC<t certitudi<ile <oastre% -ouF <u@e @ari do@i<F istoria pri@ei e>eDeJe a lui (o@er3 douF siste@e de e>plicaţie. pe<tru cF toţi Jeii.(/e i6e. dacF <e luF@ doar dupF scolii. istoria lor @isticF% -acF Plato<Mar Ei cu<oscut acest De< de e>eDeJF. @iturile orEice Kor Ei aru<cate C< acela5i creuJet ca 5i Jeii lui (o@er3 C< acela5i ti@p Ci Ka @odiEica proEu<d spiritul. desiDur cF <u l2ar Ei co<da@<at% C<sF acest De< de si@?olis@ <u capFtF aKC<t decCt pe ti@pul lui Plutar. Jeii . <Fscut C< i<sula Cipru.@C<doi Kedeau C< @iturile epopeii tra<spu<erea Ee<o@e<elor cos@o2 Do<ice1 lupte. Te<o< di< Citiu@ 6 sose5te C< .i le2a priKit% 9a Ei aKut C<sF te<di<ţa de a Kedea C< @iturile poeţilor a@i<tirea deEor@atF 5i C<tu<ecatF a u<or Kec. destul de <eutru C< opera u<ui (eraclit sau C< 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e # Plato< era ostil acestui Eel de e>plicaţii „scie<tiste % )are <eoplato<icie<ii. co<traJiceau <oţiu<ea C<sF5i de diKi<% SaKa<ţii erau li?eri sF aEir@e cF Jeii repreJe<tau Eorţele <aturii. co@?i<aţii.esiodice. care se Ka prelu<Di di<colo de stoicis@ 5i Ka rF@C<e Kia?il pC<F C< secolul II e%<% 5i c.idF el C<su5i o 5coalF su? Porticul de la Peisia<actos% El aducea Drecilor o @oralF austerF. cFutC<d pla<uri secu<dare C< @iturile lui (o@er. ci luptele 5i Kicisitudi<ile suEletelor. pe citF Kre@e cel de al doilea <u Ka aKea co<ti<uatori% Siste@ul ela?orat de '. ur@eaJF docil lecţiile ci<icului Crates.te<a 5i se i<staleaJF aici% FrecKe<teaJF @ai C<tCi .ile sF2l cruţe1 „'u e5ti pri@ul la care a@ @C<cat @Fci<Ftura -e@etrei G"% Stesi@?rotos spu<ea C< leDFturF cu aceasta cF ?ar?arii <u cu<o5teau pii<ea 5i @C<cau doar turte de orJ Ad% . u<ul i@aDi<at de cFtre '. despre care 5ti@ Eoarte puţi<3 pe Stesi@?rotos. pe cei ai poporului 5i pe cei ai C<ţelepţilor% Pe<tru a putea a@alDa@a aceste aporturi atCt de diEerite stoicis@ul Ka recurDe la procedeul clasic 5i C<cercat al aleDoriei.ristotel a dat e>e@plul u<ei astEel de i<terpretFri.o@erici care Kiole<teaJF pri< purtarea lor leDile @oralei. cel al Jeilor2ele@e<te. 6 celFlalt cure<t. Porp.. EFrF sF cu<oa5te@ C< detalii aporturile repreJe<ta<ţilor ei% 9o@ KedeaM cu@ cure<tul tradiţio<al Ka cFpFta pe<tru scurt ti@p o coloraturF stoicF.

dupF cu@ Ko@ Kedea.( iile .Erodita% )@e<irea a adoptat.Ke@ aici o soluţie cCt se poate de eKoluatF 5i de poJitiKF a pro?le@ei reliDioase% C<KFţFtura despre Jei <e parKi<e.iului stoicis@ au dispFrut i< C<treDi@e 5i <u <e sC<t cu<oscute decCt pri< cCteKa EraD@e<te. care Eecu<deaJF pri< ploi pF@C<2tul2@a@F% . 5i cele rFuEFcFtoare1 Poi<ai.!!G 9ec. C. )rEeu 5i &usarios.@ Eace o e<u@erare EFrF rost spu<C<d cF C. doar pe<tru a2i adora C< @od ca<did% Ei 5tiu cCt KaloreaJF Jeii. -e@eter. asupra Eelului de a2i adapta pe Jei.rUsippos pe<tru a e>plica poKe5ti i@aDi<are.edru. cu@ se LustiEicF. Eri<ii. desiDur. ale lui Pseudo2 Plu2tar. Euripide. pe<tru a sta?ili adeKFrata C<KFţFturF stoicF C< @aterie% 9o@ putea apoi.es.rUsippos (@ai ales C. C< acestea i@aDi<sa propriei lor DC<diri% 4udeci<d lupF eti@oloDiile sale. iar alţi Jei pe<tru a preJida pasiu<ile.ceasta este si<Dura @etodF Kala?ilF% C< loc de a lua C< ?loc teJele lui (eraclit retorul. iar @aestrul lor a proEitat de lecţiile ci<icilor% Ei <u2i Kor i<troduce deci pe Jeii poeţilor 5i ai cetFţilor C< pa<teo<ul lor EilosoEic. iar pe -io<Usos cu suElul . C< Ei<al. <oi Ko@ i<teroDa toc@ai aceste EraD@e<te A.iul stoicis@ se 9a co<sacra acestei @ari lucrFri de adaptare pri< cei trei coriEei ai sFi G1 Te<o<.es. C. ce culoare specialF capFtF ele repuse I< cadrul lor% Te<o< este C<te@eietorul stoicis@ului. Clea<t. pe o cale triplF1 EiJicF.urelius. -io<Usos #% . Ko@ @erDe direct la iJKoare. destul de precisF.(/e i6e sau cu 7iata <i# p(e-ia l0i H(>/e sF discer<e@ C< aceste ulti@e opere rolul Lucat de Portic 5i i<Elue<ţa acestuia% .es au aKut poJiţii oriDi<ale% 99? +C<ditorii Porticului <u au aKut EaţF de (o@er atitudi<ea EerKe<tF 5i <aiKF a u<ui apoloDist ca (eraclit% Ei cu<osc scrierile soEi5tilor. 5i ale lui Cor<utus. pe<tru a <e Eace o idee. Kor deca<ta doctri<a 5i Kor reţi<e doar reDulile de KiaţF% I% Stoicii 5i Joii Ea?ulei Cu toate cF operele Kec. -ioscurii. I<eKita?il.rUsipposI) 5i pri< discipolii lor @ai puţi< cu<oscuţi% Pa<etius 5i *osidonius! repreJe<ta<ţii stoicis@ului @iLlociu se Kor preocupa mai @ult de @oralF 5i de 5tii<ţF% Ulti@ii stoici. cu@ erau 'ita<ii lui (esiod 5i a C<Flţat la de@<itatea diKi<F pe ?i<eEFcFtorii sFi1 (eraOles.ce5tia Ci acuJau di aco@odarea 5i adaptarea @iturilor lui (o@er. cei ai cetFţilor% *i u<ii 5i alţii co<ţi< aspacte EraD@e<tare 5i co@ple@e<tare ale adeKFrului% Stoicii e>pu< acest adeKFr 6 doctri<a lor 6 co?orC<d apoi cFtre Jeii EiJicii. Eu<o@ia.corpus stoic de aleDorii. (esiod.o@erici. pla<tele 5i Eructele JF@is2li<du2se C< sC<ul păm+ntului! au tras co<cluJia cF cerul LoacF C<tr2u< Eel rolul tatFlui. .rUsippos este @arele sFu teoreticia<% Pri@ul a oEerit caaaKaua.. C< sECr5it.rUsippos .es.rUsippos <e2au rF@as cele @ai <u@eroase te>te.res% )@ul a creat Jei care sF preJideJe actiKitatea o@e<eascF1 Spera<ţa. EiJicii 5i teoloDiei lor% . reKe<iţi la riDoris@ul pri@itiK.stEel Jis. ca Teus. pe<tru a LustiEica toate <u@ele Jeilor 7% La drept Kor?i<d acesta este u< repro5 ce se poate aduce iproape tuturor celor care i<terpreteaJF @ituri1 ei KFd. pe . C< Eor@area co<cepţiilor despre lu@ea supra<aturalF% Ei <e Kor e>plica cu@ @ai C<tCi oa@e<ii au Eost iJ?iţi de ar@o<ia @i5cFrii astrelor 5i de cFtre reDularitatea cursei lor. de cCteKa @ici aLustFri.iul stoicis@ asupra lui C. pe ur@ele lui P.rUsippos. creaţiile poetice.te<a cu eterul. e>istF Jeii saKa<ţilor.. @ai ales priKitoare la do@e<iul pe care Cl e>plorF@% 9o@ a>a deci studiul <ostru despre Kec.iloda@os. po care epicureii sau alţii le2au repro5at adKersarilor lor stoici% .poi oa@e<ii au diKi<iJat soarele 5i lu<a. Epictet. iar cel de al doilea a e>ecutat @iile de ?roderii% El a ilustrat aEir@aţiile lui Te<o< @ult @ai des decCt le2a @odiEicat% -ealtEel de la C. ca 5i reKe<irea periodicF a a<oti@purilor3 <e Kor @ai spu<e cF oa@e<ii KFJC<d a<i@alele <FseC<du2se po pF@l<t. co@pa2rC<du2le cu Ale. C. (er@es. ca Eros sau .rF<itor% Ceea ce tre?uie EFcut este sF Kede@ cu@ se i<teDreaJF aceste asi@ilFri C< doctri<a 5colii. @ai ales pe cei . @iticF. Ilera. ai poeJiei 5i ai cultului pa<tru a arFta cF sC<t C< acord cu stoicis@ul% Pe<tru a se realiJa aceastF potriKire a Eost <eKoie. repro5eaJF 99@ acest lucru lui C. Clea<t. care produc alter<area Jilelor 5i <opţilor.rUsippos Cl ide<tiEica pe (eEaistos C& Eocul creator.rUsippos 5i Ko@ i<dica pe parcurs pu<ctele C< care Te<o< sau Clea<t. decreti<d a priori cF ele reElectF poJiţiile stoice sau cF deriKF di<tr2u< . politicF$% . ace5ti lu@i<Ftori Ke5<ic Kii% )@ul a EFcut apoi deose?ire C<tre diKi<itFţile ?i<eEFcFtoare. dar C. &arcus . lui Clea<t. cei ai preoţilor. teJelor stoice% P. -reptatea. cei ai poeţilor. lui -ioDe<es di< Ba?ilo< 8% Cicero Ka relua reEre<ul1 „&ultF sili<ţF 5i2au dat pe deDea?a Te<o<. ce repreJi<tF ei% Ei au a<aliJat @ersul spiritului o@e<esc C< ela?orarea credi<ţelor.

este ca u< siste@ <erKos care iriDF C<treDul corp. putea aEir@a cF lu@ea este ide<ticF cu Teus sau cF Cl co<ţi<e pe Teus. atCt pe<tru suEletul lu@ii cit 5i pe<tru cel o@e<esc% .res 5i a . autorul <u le2a pus% &area DriLF a stoicilor era deci de a reDFsi peste tot ar@ele adeKFrului u<iKersal1 la (o@er.eletul lu@ii.e/(niJ(n este partea DC<ditoare a suEletului% Te<o<. dar sF <e Eeri@ sF2i atri?ui@ ci<e 5tie ce Eel de purita<is@% .cesta este. C<sF toate iLu<D pC<F la ur@F% Stoicii <u au <ici u< Eel da preocupare apoloDeticF sau <oralF C< e>eDeJa lor 5i acesta este u< lucru i@porta<t ie su?li<iat% PFţa<ia lui . C. stoicii. < <ouF caJuri di< Jece. 5i ra@iEicaţiile sale Co<cepţia lor EiJicF asupra u<iKersului <u oEerF trFsFturi oriDi<ale% Ei ad@it cele patru aspecte tradiţio<ale ale @ateriei1 Eocul. de la ce<tru cFtre periEerie% PF@C<tul.e/(niJ(n4.e. .stEel suEletul2suElu.polo 5i lu<a su? <u@ele de . aici este doar o pro?le@F ie Drad1 orice e>eDeJF aleDoricF tre?uie sF C<tre?ui<ţeJe Kiole<ţa pe<tru a e>tirpa di<tr2u< te>t lucruri pe care. e@ite di< postul ce<tral 1. spre deose?ire de Platou.iar 5i pietrele participF la acest pri<cipiu u<iKersal de e>iste<ţF% C< acest se<s Teus este <u@it „cauJa 5i stFpC<ul tuturor lucrurilor !G% Teus LoacF C< lu@e acela5i rol ca 5i suEletul pe<tru o@ 0# Pute@ C<ţeleDe @ai ?i<e co<cepţia stoicF despre u<iKers dacF por<i@ a5a cu@ au EFcut2o. KiaţF.cest Je. ocupF @iLlocul3 aerul !!$ 5i Kaporii u@plu pri@a Jo<F a at@osEerei3 ur@eaJF apoi Jo<a eterului C< care se rotesc cele 5apte pla<ete3 C< Ei<e stelele Ei>e.ceasta era starea de spirit a EilosoEilor Porticului EaţF de @itoloDie% SF Kede@ cu@ au aco@odat2o doctri<elor 5colii% II% Sa(e& lu@ii. a cFror i@e<sF ar@atF se rote5te C@preu<F cu cerul e>terior% -i<colo de ulti@ul cerc. or Kocea urcF de la i<i@F !"% U<de se aElF. de la Eelul cu@ C5i i@aDi<au raporturile corpului o@e<esc cu suEletul% SuEletul <ostru.cest suElet este C<su5i -u@<eJeu. sediul supre@ului DuKer<ator care este DC<direa.te<a !7% Stoicii 5i2au pus C<tre?area C< ce loc se aElF postul de co@a<dF. Care co<da@<a adulterul doar pe<tru co<seci<ţele sale sociale% _acela5i Te<o< <u era JDuduit de oroare C< Eaţa i<cestului iui )edip 5i al Iocastei1 acest eleK al ci<icilor socotea relaţiile trupe5ti i<diEere<te C< raport cu adeKFrata @oralF3 el le pu<ea pe acela5i pla< cu co<tactele cele @ai a<od<i. strF?ate toatF @ateria. @aterial ca 5i corpul cu care se a@estecF !$. diEuJC<du2se ca @ierea pri< EaDure <% C. Corpul lu@ii% SuEletul lu@ii este EFcut di<tr2u< suElu Kiu 1pne0/a4 de Eoc 5i aer care pFtru<de toate pFrţile acestui DiDa<tic orDa<is@% . tri@iţH<d ra@iEicaţii C< toate pFrţile por<i<d de la postul ce<tral de co@a<dF.cest Eoc diKi<.an(>niJ(n>0l# Stoicii co@parau suEletul cu o stea de @are cu 5apte ?raţe% I< capFtul EiecFrei raJe se aElF o a<te<F pe<tru co@u<icarea cu @ediul e>terior1 si@ţurile3 celor ci<ci si@ţuri tradiţio<ale ci adFuDau Kocea 5i Eacultatea de repro ducere 1+pe /atiJ(n4 !#% .rte@is3 eterul su? <u@ele de .rUsippos <u@ea acest suElet al lu@ii.Eroditei. cF acest loc <u se aElF C< cap. <u2l tul?ura desiDur pe Te<o<. pe<tru lu@e. @ai @ult lecCt la ceilalţi dar <u e>clusiK% -ru@urile care duc la @area sursF sC<t <u@eroase3 ele Eac u<eori @ari ocoluri. . a5a cu@ o@u cupri<de C< el C<su5i suEletul sFu propriu%!8 -iEeritele cle@e<te ale cos@osului pri@esc suElul ar JFtor al lui Teus1 „p<eu@a se e>ti<de la @are 5i atu<c pri@e5te <u@ele de Poseido<3 strF?ate 5i Eecu<deaJF pF @C<tul 5i atu<ci se <u@e5te -e@eter3 se rFspC<de5te Cr !!8 aer 5i atu<ci e (era3 KiKiEicF soarele su? <u@ele de . dacF se poate spu<e. sc. desiDur. aerul. care2l sca<da2iJa atCt de @ult pe Plato<. apa 5i pF@C<tul. sau @ai e>act . C< acela5 Eel de u< suElu de Eoc care Ci dF @i5care. ci C< Lurul i<i@ii1 DC<direa tre?uie sF se aEle acolo u<de este 5i Kocea care este e>presia sa. preJe<t c.ile eti@oloDii di< C atIl(+. desiDur. Eor@a sa e>terioarF.iar C< o?iectele cele @ai u@ile. C5i C<corda Koi<ţa C< Eaţa durerii.trFDea DroJaK de pFr pe Jeii 5i Jeiţele Ea?ulei3 dar.rUsippos. i<Elu>uri. Kidul i<Ei<it !B% . ca de pildF Lele cerute de C<DriLirea @edicalF "% Stoicul se C<cli<a C< Eaţa iesMi<ului. suEluri particulare care aLu<D la receptorii care sC<t si@ţurile sau la e@iţFtorii care sC<t Kocea 5i Eu<cţia reproducFtoare% &arele corp al lu@ii este strF?Ftut 5i pFtru<s. care ies u<ele di< altele 5i se ri<duiesc dupF Dreutate. co@pus di< aer 5i Eoc. Teus !X% ReluC<d Kec. sau Teus% -ioDe<es di< Ba?ilo< %%auditor al lui C. el aratF cF Teus era pri<cipiul Kieţii tuturor Eii<ţelor1 c.rUsippos 5i @aLoritatea stoicilor preti<d. da Eapt. DC<dire% .

aistos.es credea cF DC<direa 5i co<ducerea lu@ii aKeau drept sediu soarele1 acest astru.rF<e5te 1 este tot suEletul lu@ii.ra<a sa C< el C<su5i 3 cel de2al doilea pFstreaJF di@potriKF corpurile pe care le pFtru<de 5i le spore5te% SuEletul Eii<ţelor Kii este EFcut di< acest Eel de Eoc. cel care a<tre<eaJF lu@ea C<treaDF C< @i5carea sa X!% *i deoarece C< i<terpretarea tradiţio<alF C<ţelepciu<ea DC<dirii sau p.te<a XX. la sECr5itul capitolului despre (eracles. Eie C< tratatele lor EilosoEice% SF adu<F@ cu rF?dare cele cCteKa Eri<turi care au @ai rF@as% III% Te<o<1 . (ep.lc@e<ei 5i al lui . atu<ci cC<d se @ai aEla su? i<Elue<ţa ci<icF.uDustus. cu@ se spu<ea C< Dlu@F. care co<struie5te C< loc sF distruDF1 tot di< acest Eel de Eoc i<De<ios 5i i<teliDe<t sC<t alcFtuite astrele. care C<DFduie „de2a loKi peste tot . (l(. cea de a da KiaţF 5i de a o C<treţi<e% CC<d acest suElu de KiaţF pFtru<de 5i strF?ate pF@C<tul.aistos cu acest Eoc „artist G$% Ei se C<tCl<eau astEel cu i<terpretarea tradiţio<alF. stoicii ide<tiEicau pe (ep. i<titulatF P (:le/e .es co<sacrase lu<Di diDresiu<i lui (eracles dC<d @ai ales o i<terpretare si@?olicF celor douFspreJece @u<ci% Cor<utus Eace aluJii la aceasta C< T.(/e i6eGS% FFrF C<doialF aceasta era u<a di<tre pri@ele sale scrieri. Kedeau lie. diKi<e. poate.ra<a.rius -idU@us. ca 5i C<treDul ciclu al a<oti@purilor X#3 Eocul sFu ?i<eEFcFtor a<i@F 5i KiKiEicF <atura C< acela5i Eel C< care Eocul Kital al suEletelor <oastre proprii asiDurF corpurilor <oastre co<serKarea.rius -idU@us. Eie C< co@e<tarii speciale.aistos era desiDur EoculGG% C<sF Te<o< EFcea o disti<cţie C<tre Eocul „o?i5<uit 5i Eocul „artist sau creator GA% Pri@ul @istuie si co<su@F. cel @ai C<se@<at di<tre toate. care Cl co<sidera pe (ep. lu<aG#% -upF -ioDe<e Laertios.aistos2ul . a Teus2ului stoicilor% (ep. de la (o@er pC<F la Euripide3 ea a putut accepta 5i e>plica atCt teoDo<ia lui (esiod cCt 5i pe cea a orEicilor% Stoicis@ul C<sF s2a strFduit C< @od deose?it. su? <u@ele de (estia XA% Clea<t. deoarece este cel @ai <o?il di<tre ele@e<te.e/(niJ(n>0\ lu@ii este eterul cel @ai pur. Ci i@puseserF pecetea lor% (ep. <e spu<e . (ne+i+ N . Eii<du2i @aestru 5i sEFtuitor Xd. EFrF C<doialF di< cauJa locului sFu C< i<i@a u<iKersului a cFrei KatrF este. ?u<ul si@ţ. C<sF co<siderat C<tr2u<a di< Eu<cţiile sale particulare. co<siderat ca Eoc creator% Pri< acest procedeu Eoarte si@plu. u< stoic di< . <e spu<e cF. soarele. „tra<sEor@F . „pe coada cii<elui . ca 5i Rep0:li6a. care a trFit i< i<ti@itatea C@pFratului . dupF pFrerea stoicilor.e. acest suElu se poate <u@i Core sau Persep. (eracles este „C< u<iKers a8i0neaXS. sau <atura priKitF su? aspectul ei de EorţF 5i putere X"% . 5i acest lucru era Eiresc sF aducF 5i pe (o@er su? Portic% Pri@ii sFi trei coriEei au Kor?it @ult de (o@er.6/(>niJ(n>0l lu@ii C< pF@C<t. -io<Usos. de u<de proKi<e. cre5terea1 el DuKer<eaJF C<tr2adeKFr lu@ea Xe% . ca 5i celelalte perso<aLe. <u @ai este decCt u< aspact sau o Eu<cţie !!7 !!" particularF a Jeului u<ic. co<Eor@ cFreia <atura este puter<icF 5i suKera<F . scrisF.itrUo<% .tri?utele lui (eracles. (ne+i+ este repreJe<tatF de .cestea sC<t @arile pri<cipii ale e>eDeJei stoice% Cu toate acestea trei diKi<itFţi i2au preocupat C< @od special1 (e2racles. (ep.Croilita 5i -ioscurii -upF -ioDe<e LaertiosG8.o@eric drept Eocul 5i de@iurDul.lţi stoici. 5i <u@ele lui (eracles?B% 're?uie EFcutF deose?irea C<tre Jeul2EorţF 5i Eiul u@a< al . sC<t si@?oluri ale puterii% -e ase@e<ea arcul. e>ercitF asupra @ersului lu@ii o acţiu<e decisiKF.@p.C<ţelepciu<ea. <e oEerF asupra acestui su?iect diEeritele opi<ii ale stoicilor% C. pFs2 trl<du2le Drupate% Le Ko@ Kedea pe toate deKe<i<d diKi<itFţi solare% Clea<t. a cFror KiDoare EiJicF 5i i<telectualF este o participare la aceastF e<erDie diKi<F.le>a<dria. pri@e5te <u@ele special de -e@eter3 iar dacF aKe@ C< Kedere eEectele sale KiKiEicatoare asupra Eructelor 5i produselor solului. el orC<dui<d Jiua 5i <oaptea.o<eGX% Pe<tru stoici. teoloDia Porticului <u a aKut <ici o Dreutate sF25i C<corporeJe pe toţi Jeii @itoloDiei. 5i sFDeţile care au „o oarecare EorţF de te<siu<e G!% Plutar.te<a dacF este priKit su? acest aspect de ele@e<t aproape i@aterial.ceastF EorţF se C@pFrtF5e5te 5i eroilor. Te<o< co@pusese o lucrare I< ci<ci cFrţi. eterul poate Ei <u@it . dar se preDFtea sF „alu<ece C< .es X8% -upF Cor<utus. dar 5i C< acest caJ Cl adapteaJF pe Jeu la EilosoEia lor. pielea de leu 5i @Fciuca.rUsippos credea cF .ia sa.aistos este tot suEletul lu@ii.aistos% SF le e>a@i<F@ aici. . p. -io<Usos este „suElul diKi< care dF <a5tere 5i . dar EFrF a da detaliile acestei e>eDeJe% -e atu<ci s2a co<siderat cF C<treDul capitol di< Cor<utus despre (eracles Eusese i<spirat de Clea<t. atCt de su?til C<eCt poate e>plica DC<direa XG% .

De+p e pietate. pe<tru a25i C<te@eia propria 5coalF G"% *i C<tr2adeKFr. Dustul pe<tru Kiaţa aDrea?ilF 5i KoluptoasF a DaJdelor sale% U< te>t aristotelic C<sF 1P(eti6a.ilolaos le co<sacra deLa cele douF se@icercuri ale circu@Eeri<ţei. scris. 5i cele care ci<t co<Eor@e cu opi<iaA!% Te<o< deJKoltF aceastF teJF.(nia lui (esiod. Te<o< Ci <u@ea pe -ioscuri „raţiu<ile drepte 5i dispoJiţiile Kirtuoase #A% -ioscurii ## sC<t si@?olul u<irii ErFţe5ti1 P. dupF toate pro?a?ilitFţile.<tist.aEara sectei. a5a cu@ Ko@ Kedea @ai departe AA% Te<o< putea !XB disti<De la (o@er C<tre ceea ce poetul ia pe sea@a sa. o@ul capFtF co<5tii<ţa acestei leDi 5i i se i<teDreaJF. la Eel ca 5i Plutar. . C< co@e<tariul sFu la Te(.e<es1 el <u co<da@<F <i@ic la (o@er. cu leDea lu@ii. @area Kirtute stoicF% . C< co@e<tariile sale la lliada 5i Odi+eea. cealaltF pe -ioscuri% Pe<tru Te<o<. dealtEel. era de a reJolKa u<ele co<tradicţii apare<te ale lui (o@er AG% Pe<tru a i<terpreta acest te>t al lui -io. C<sF Eace o deose?ire C<tre spusele poetului care sC<t co<Eor@e cu adeKFrul. de la u< perso<aL la altul1 Ulise 5i 'ersit <u au acelea5i co<cepţii politice3 ele se pot sc. p.rUsippos .Erodita C< puterea care apropie 5i leaDF C<tre ele diKersele co@po<e<te ale u<ui corp. Te<o< ur@eaJF e>eDeJa . la ?a<c. Te<o<.ceastF ali<iere a raţiu<ilor i<diKiduale la loDosul u<iKersal. I<teliDe<ţF. doar e<u<ţatF de . cu Teus #8% Pri< i<teliDe<ţa sa.ceastF ordi<e u<iKersalF se co<Eu<dF cu raţiu<ea diKi<F.etul Eeacilor.estiu<e DeoDraEicF A#% Este deci pro?a?il cF <u C< ti@p ce2l co@e<ta po (o@er su? i<Elue<ţa ci<icilor s2a la<sat Te<o< C< i<terpretarea aleDoricF% Poate cF s2a C<tre?at C< cartea sa A+0p a /(d0l0i de =n8ele. a<i@ale !X! sau pla<te #G% 'ra<sEor@C<d2o pe . cedeaJF locul u<or o?iecte <eC<suEleţite 5i @ute A7% Te<o< plute5te C< pli< aleDoris@. 4upiter. pe care !! Ko@ cita @ai departe AAYY. iar „opi<ia C< tot restul S Ni@ic <u este @ai puţi< siDur1 ci<icii se ocupau de @oralF @ai deDra?F decCt de EiJicF% Iar scopul autorului. 9esta <e spu<e Cicero A8.i@?a. ale cFrui declaraţii 5i atitudi<i erau destul de Karia?ile.Erodita.res cu draDostea. alFturi de corpurile cu adeKFrat si@ple #!. la acele lupte de idei C< Lurul lui Ulise. asupra C<ti<derii 5i i<teresului acestei @etode de i<terpretare% -i@potriKF.deKFrul se aElF oare C< @iturile care cupri<d o doctri<F EiJicF su? KFlul aleDoriei. se aElF cele care sC<t co@puse di< ele@e<te strC<s u<ite #X. <u se sEie5te de a25i aEir@a. care pare u<eori sF25i DFseascF idealul C< eEort 5i trudF. dupF ce ela?orase „EiJica stoicF.ilode@os. ca de pildF Eii<ţele Kii. !A$! a).ceste opi<ii se pot sc. par sF se reEere la (o@er1 u<a priKe5te pe . C< De a0diendi+ p(eti+. dupF cu@ <e preciJeaJF -io. Eorţa de atracţie care acţio<eaJF C< si<ul <aturii% 'ot dupF P. pro?a?il pe ur@ele discipolilor lui (eraclit di< EEes% Ceea ce Ka serKi drept ?aJF aleDoris@ului propriu stoic Ka Ei @area lucrare a lui Te<o< De+p e Uni3e + A" C< care acesta C5i e>pusese co<cepţiile asupra lui Teus 6 Teu.rUsostoi<us Ad. Jeii se tra<sEor@F1 4u<o<a.<tist. C< special C< leDFturF cu Jeii% Lucrarea lui Te<o< tre?uia sF rF@C<F.e<es 5i trece la aplicaţiile de detaliu AX% Cu@ tre?uie sF C<ţeleDe@ aceastF disti<cţie di<tre „a2deKFr 5i „opi<ie S „. pFstrate C< tratatul lui P.ilode@os. . adoptF pu<ctul de Kedere al @arelui patro< al ci<icilor.i@?a. potriKi<du25i dupF ea „ela<urile 5i dori<ţele% . C< li<ia co@e<tariilor Dra@aticale ale lui (o@er1 Stra?o< se reEerF desiDur la a5a ceKa. la acela5i perso<aL. dacF <e raportF@ la -io C.i despre idealul @oral al lui (o@er. <e2a@ putea DC<di la discuţiile celor Kec. iar @ai tCrJiu Kor Ei ide<tiEicaţi cu cele douF e@isEere%#B Ei par a repreJe<ta pe<tru Te<o< ase<ti@e<tul la ordi<ea u<iKersalF. corp 5i suElet al lu@ii% -ouF di< e>eDeJele lui Te<o<. I< Eu<cţie de circu@sta<ţe1 Ulise. adesea Ealse.Erodita este pri<cipiul care leaDF I<tre ele diKersele pFrţi ale Eii<ţelor #d% Pe<tru stoici.e e a p(e-ieiAB.ilia lui E@pedocle. care ide<tiEicF pe iu?ita lui . asupra aceleia5i pro?le@e.es 5i C. <e C<dea@<F sF C<ţeleDe@ pri< „opi<ie credi<ţele co@u<e. i<tre ceea ce el C<su5i dF drept adeKFr o?iectiK 5i opi<iile pe care le e<u<ţF u<ul sau altul di<tre eroi% . -esti<.o@ericF cure<tF. acest acord per@a<e<t al Koi<ţei cu e>iDe<ţele desti<ului #7 sC<t EiDurate du?lu de cFtre -ioscuri1 ei sC<t „copii ai lui Teus 6 <u@ele lor o spu<e 6 tot a5a cu@ raţiu<ea C<ţeleptului este o e@a<aţie a raţiu<ii diKi<e iar ErFţeasca lor ar@o<ie este tipul C<su5i al perEectei supu<eri la leDea u<iKersalF% I9% Clea<t. cC<d Cl tri@ite po cititor la Te<o< EilosoEul C< „pro?le@a E e/:(i>l( 6 si@plF c.

pare a se reEeri la $liada! „Teus este aerul di< Lurul pF@C<tului. 5i C< cel De+p e P (3iden8. eKocF C@pFrţirea lu@ii. reJu@at de cFtre P.rUsippos o priKea pe (era ca pe @ateria . C<ţeleDi<d desiDur pri< aceasta acel pri<cipiu actiK 9<> care strF?ate C<treaDa @aterie.eatF a artistului Eorţase puţi< <ota 7B% C.iar cF Koia sF LustiEice @ai ales Kersurile care declarau pF@C<tul co@u< celor trei diKi<itFţi% -i< acel @o@e<t *oseidon deKe<ea pne0/a diKi<F care pFtru<de I< acela5i ti@p pF@C<tul 5i @area (cutre@urele <u erau atri?uite lui Poseido< S)3 6eua 5i (ades sC<t aceea5i pne0/a strF?Ftl<d at@osEera terestrF.eaJF asupra u<iKersului !M. di< care au rF@as u<ele ur@e% Plutar. el o EFcea ără discer<F@C<t. i<spirat EFrF C<doialF di< Kestita sce<F de pa @u<tele Ida.o@erice ale lui Clea<t.es.)3 dupF spusele lui +ale< C<sF. (ades (aerul) o?scur.es reu<ea cele douF cuKi<te C<tr2u<ui si<Dur 5i C<ţeleDea u< „Teus care ţC5<e5te 3 pe<tru el Teus era aerul care e >alF 5i urcF di< pF@C<t dG% Clcr<t. C< care Ea<teJia deoc.estiu<i de li@?F sau de Dra@aticF 8G% Pro?a?il cF le a?ordase C< lucrFrile sale de retoricF% Ci plFcea sF leDiEereJe asupra cuKi<telor. deoarece este <u@it in $. iar?a @aDicF pe care (er@es i2o dF lui Ulise C<ai<te de a pFtru<de C< palatul Circei$$. pe Poseido< apa.tlas1 Homer Cl <u@ea „rFuEFcFtor. C. cu@ spu<e +ale<1 „toc@ai el. pe (ades aerul% C. u< cilicia< a?ia Ke<it C< . lu@i<os su? strFlucirea soarelui. „stFpC<ul -odo<ei $X% Clea<t. dupF 5io)ene Laertios$7% El u@plea Irsă o @are parte di< aceste paDi<i cu citate poetice% Se spu<e cF C<tr2u<a di< lucrările sale tra<scrisese astEel aproape toatF Medeea lui Euripide +"% El recurDea C< orice ocaJie la pro?a pri< poeţi (@a<ie @o5te<itF de la el de Plutar. ca C< e>e@plul citat de Plutar.es u< si@?ol al raţiu<ii 6 al raţiu<ii Draţie cFreia ela<uri 5i pasiu<i se li<i5tesc 5i se tocesc$8% C.te<a. pe<tru el. (ades 5i Poseido<. cealaltF. se pare c.. a@estec de aer 5i Eoc.rUsippos a Eost u< scriitor de o rarF Eecu<ditate1 ci<ci sute de ri<duri pe Ji.ada „Cro2nidul cu Dlas @are 8X% Spre deose?ire de predecesorii sFi. C< cC<tul XI9 al lliadei# E>eDeJa tradiţio<alF co<sidera pe Teus ca Eii<d Eocul. aerul propriu2Jis.ilode@os. 5i cuKC<tul cFpFta astEel EiDurF 9<< @ai ?u<a1 . reduta?il $A pe acest perso<aL care susţi<ea puter<icile coloa<e care separau cerul de pF@C<t% . <e5tii<d <ici @Fcar sF Kor?eascF corect Dreaca%%% 8A AEra din Soloi.tlas eEH „cel care KeD. care „se Di<de5te la toate $#% C< sECr5it. doar aer.cade@iei t ti@p de douFJeci 5i ci<ci de a<i. cu u< raţio<a@e<t puter<ic.cest o@ ?li<d 5i auster (pe el Cl poKFţuise Plato< „sF aducF sacriEicii +raţiilor ) proEesa \/ . era pe<tru Clea<t. 8l C< care Cl EFcea pe Teus u< dialecticia< C<cercat. pu<sa spiritul aspru.es o C<car<are a proKide<ţei. o?scur EFrF el% Nu Ka Ei Kor?a aici de eter! care <u are <i@ic „C< co@u< cu pF@C<tul % C. 6 a relaţiilor di<tre Teus 5i Ilera '7 % Era Kor?a de u< ta?lou e>pus la Sa@os 8". al .BB Eace aluJie la el pe<tru a25i ?ate Loc de douF e>eDeJe . pe care Cl <u@e5te cel @ai adesea pne0/a 87% &ai @ult. se re@arcF u< tratat De+p e p(et (desiDur (o@er) #".C< lu<Da listF a lucrFrilor lui Clea<t. citi<d de2a Kal@a Kersuri care Ci co<Eir@au teJa 5i altele care o co<traJiceau 8d% (o@er tre?uie sF Ei Eost des solicitat. patria +(le>6i+/el( #4 C< lucrFrile sale teoloDice. aKea el să#i studieJe pe Jeii Ea?ulei pe<tru a2i adapta la stoicis@% U< pasaL di< cartea I a tratatului De+p e -ei. I< tratatul De+p e -ei.es.rUsippos se C<depFrteaJF se<si?il de aceastF e>plicaţie% &ai C<tii cei trei Jei sC<t. /(lI. pe (l((p.tlas Eii<d pe<tru Clea<t.rUsippos dFduse o lu<DF e>eDeJF 6 de Kreo 5ass sute de rC<duri. i<Kocaţia cFtre Teus.es C<drepta 5i epitetul lui . cel (care circulF) strF?FtH<d pF@C<tul 5i @area 8#% Cele trei <u@e reu<ite1 Teus. cFreia Ci redF ese<ţa. (n. pe care le co<siderF Locuri puerile1 u<a po care <u o preciJeaJF $!. Poseido<.rUsippos <u a co<sacrat o lucrare specialF e>eDeJei lui (o@er1 el este totu5i citat C< scolii pe<tru c.primind C< ea raţiu<ile se@i<ale ale Jeului pe<tru ela:( a ea l0/iiS 7l% C<tre teoriile stoicilor 5i cele ale aleDori5tilor a<teriori lui Plato< diEere<ţa este <etF 5i o Ko@ preciJa @ai ?i<e C<datF% SF2l preJe<tF@ @ai +nt+i pe cel care Ka asiDura tra<Jiţia C<tre cele douF1 Xe<oerates% 9% U< procursor al stoicilor& Xenoerates I Xe<oerates di< 71alcedon a Eost scolar. C<tre GG" 5i G!A% .

5i sF2i tra<Eor@e C< Eelul acesta pe Jei C< +t(i6. ei au C< ur@a lor o lu<DF tradiţie aleDoricF. Xe<ocrate Ci a<u<ţF deLa pe Ploti< 5i Ia@?lic. acest suElu este tot @aterie. ce aproape cF i@pusese u< a<u@it <u@Fr de „relaţii 1 (era 5i (ades. apei sau pF@H<tului. spirit 5i suElet. dualitatea sau @ultiplicitatea% U< EraD@e<t di< . la Jei. @o<adF 5i diadF. cei pe care Ci Ke<ereaJF cetFţile Drece5ti. reducC<d ideile la <u@ere3 Spcusippos. Clea<t. la Eel ca aleDori5tii care i2au precedat.etius <oteaJF Eoarte Lust cF Xe<oerates trasa astEel calea celor de su? Portic.lFturi de ace5ti Jei supre@i. suElu de Eoc. ca suElete particulare. cei ale cFror <a5teri 5i aKe<turi au Eost istorisite de )rEeu sau &usaios. co<te@pora<i cu EiJicie<ii presocratici. care strF?Fteau ele@e<tele @ateriale% . C.eia (ele@e<te). pu<C<d deasupra ele@e<telor Spiritul 5i SuEletul.pollo ps<tru soare 5i Poseido< pe<tru @are. Xe<ocrate ad@itea e>iste<ţa u<or diKi<itFţi su?alter<e. sau @ai deDra?F la pa<teis@ul stoicilor. iar Eiecare di<tre aceste e>te<siu<i poate lua u< <u@e diKi< particular3 Ka Ei <u@ele diKi<itFţii pe care credi<ţele populare sau i@aDi<aţia poeţilor l2au dat ele@e<tului C< discuţie1 de pildF . s2a trecut. apa @Frii3 cF (era este u< alt ele@e<t. pot cu toţii sF ia loc C< Daleria Porticului% Ei se deJ?racF de Eor@a lor u@a<F.cestea sC<t cele trei stadii ale e>eDeJei aleDorice a Jeilor @itoloDiei1 de la Jeii co<sideraţi ca ele@e<te de cFtre pri@ii e>eDeţi. cu stoicii. Poseido<3 cea care strF?ate pF@C<tul -e@eter.os.is dru@ul EilosoEilor Porticului de la pri@ul cFtre al doilea stadiu a Eost u< discipol al lui Plato<.etius reJu@F teoloDia lui Xe<oerates 7G% U<ul sau @o<ada. Xe<ocrate3 iar acest lucru @eritF sF Eie su?li<iat C< @od special% . C<sF @aterie aproape 0 spiritualiJatF. C<sF tot @ateriale. este pri@ul Jeu. pe<tru a2i preciJa EiJio<o@ia% Teii reliDiei populare. . corpului a<i@alelor. C<sF Kor deKe<i realitFţi ale lu@ii i<teliDi?ile% . C<tr2o i<Ei<itF Karietate de aspecte% . -uc+nd rolul tatFlui. por<i<d de la ace5ti Jei deLa ide<tiEicaţi cu ele@e<tele. i<trodusese deLa C< 5coalF acest pitaDoris@ pro<u<ţat7X% Iar <u@erele se reduceau la u<u 5i la @ultiplu. cF Poseido< este u<ul di< cele patru ele@e<te.rUsippos.idealis@ i<te<s. pla<telor 5i Eructelor. EuseserF acceptaţi de Portic tra<sEor@aţi deLa de cFtre e>eDeJa a<terioarF C< ele@e<te ale <aturii 3 ei erau socotiţi ca ec. pri<cipiul @asculi<. pe<tru a2i cita <u@ai pG ace5tia doi. stelelor Ei>e sau rFtFcitoare.es. este N(0+>9il care do@<e5te C< cer.ceste puteri diKi<e purtau diKerse <u@e dupF ele@e<tul C< care se rFs2pi<deau1 „cea care @erDe (pri< aerS) se <u@e5te ((adesS sau) I<KiJi?ilul3 cea care strF?ate u@edul. suport 5i cauJF a DC<dirii% Neoplato<icii Kor co<ti<ua aceastF e>eDeJF 5i o Kor C@pi<De 5i @ai departe1 diKi<itFţile @itoloDice Kor rF@C<e suEletul ele@e<telor. stFpi<a reDiu<ilor „de su? cer . suElu de Eoc care strF?ate @ateria. Kor Jice cF Poseido< sau (era sC<t suElul diKi< care a<i@F @area sau aerul3 sC<t suEletul care se ascu<de C< aceastF @aterie% FFrF C<doialF. la @o<adF. -e@eter pe<tru pF@C<t% Stoicii <u utiliJeaJF Jeii @itoloDiei C< slare ?rutF. (era pe<tru aer. (esiod sau Euripide. aerul. @o<ada 5i diada% SF reKe<i@ la pa<teo<ul.cest Jeu u<iKersal. predecesorul lui 5i <epotul lui Plato<. C<sF u< suElet cu totul strFi< lu@ii se<Jaţiilor% (era sau Poseido< Kor co<ti<ua sF preJideJe asupra aerului sau a @Frii. iJKorul KeDetaţiei 7A% . (o@er sau alţii. le Kor @odiEica aspectul1 se poate c. este Teus3 diada sau dualitatea este pri<cipiul Ee@i<i<. de perso<alitatea lor. 5i la diadF.iKale<ţi ai acrului at@osEeric. cF el „co<ducea corul stoicilor 5i co<stituia u< preludiu la toate Kariaţiu<ile pe aceastF te@F% -i<colo de stoici.iar spu<e cF Cl Kor @odiEica C< @od radical% !XA !X# C< loc de a spu<e. ale acelora5i ele@e<te3 a5teptH<d @o@e<tul C< care <eoplato<is@ul Ka tra<sporta pe aceea5i Jei C< u<iKersul i<teliDi?il% Cel care a desc. EFcC<d di< ei o parte a @arelui corp al u<iKersului. se e9tinde asupra aerului sau eterului. a5a cu@ se preJi<tF la (esiod. C<sF Te<o<. pe<tru a deKe<i C<tr2o oarecare @FsurF EraD@e<te de oDli<dF reElectC<d acela5i Jeu. u<itatea. @a@a Jeilor. (o@er. suEletul C<treDului% .

ile Focul lui (eraclit. care poartF C< relieEurile sale i@aDi<ea lu@ii.o@ericF se C<alţF3 lu@ea este creatF di< <ou. 5i Ursa care priKe5te spre )rio<%%% $% C< acela5i Eel C<ţeleseserF 5i cei Kec. deoarece @ateria la oriDi<e <u este decCt u< . cele care au per@is aleDori5tilor sF ide<tiEice cele patru ele@e<te cu u<ii Jei .FR)-I'. E>eDeJa EiJicF. cea care Kedea C< Jeii lui (o@er ele@e<te sau Eorţe ale <aturii. creC<d u<iKersul% Ntr#l „creaJF C< se<sul cre5ti< al ter@e<ului. era u< pri<cipiu i@a<e<t lu@ii% Nu @ult dupF aceea. care. dupF opi<ia aleDori5tilor.ile% 4 M Teul EFurarilor se pu<e pe trea?F 5i DC<de5le potriKit cu @Ci<ile F sale% 'Fcere% Scutul lui . al tuturor tra<sEor@Frilor care Eac 5i desEac u<iKersul. (eEaistos EFure5te. deoarece aleDoria C5i pierde saKoarea 5i deKi<e artiEiciu atu<ci .ipul lui preJe<t% V I< cC<tul X9IIV al M(dei. a5a cu@ Ka Ei% . ascu<JC<d scC<teia sacrF C< tulpi<a <arte>ului pe<tru a o aduce ?ieţilor @uritori. <e Ka per@ite sF i<dicF@ cu @ult @ai multă siDura<ţF pasaLele de i<Elue<ţF stoicF di< te>tele pe care le Ko@ a<aliJa% I% (eCaistos 5i scutul lui . sau @ai e>act sF2i dea o Eor@F. EFrF a se co<Eu<da cu el %# C@?i<area acestor douF <oţiu<i ese<ţiale. iar Eiecare pu<ct Qare Kaloare de si@?ol% Fiecare pu<ct%%% E pFcat. pe „de@iurDul care lucreaJF C< palatul Ne@uritorilor1 este (e2Eaistos cel 5c.i@?urilor. $t(pl(p(ia. . <eo?ositul aDe<t al tuturor sc. C5i Ka relua cursul sFu li<i5tit dupF dispariţia celor trei coriEei ai stoicis@ului% .iop% Focul este apa<aLul sFu. repre2 !X8 Je<ta o te<taţie la care ducea cu u5uri<ţF a<aloDia operelor o@e<e5ti% LucrFtorul care C< atelierul sFu supu<e @ateria Kisurilor spiritului.i1 scutul lui . a5a cu@ este. @aestru al tuturor artelor.. Ua ruDF@i<tea lui '. EFrF C<doialF. a5a cu@ a EostM. <FscutF cu @ult C<ai<te de i<terKe<ţia lor.. iar de@iurDul diKi< se @ulţu@e5te sF o tra<sEor@e. C<credi<ţC<du2le acest Eoc or2 ?itor.RES SI .ile se C@podo?e5te cu DC<duri% ReKeria .rU2sippos C< do@e<iul aleDoric. iJKor al C<treDii creaţii A% Focul pF@C<tesc C<@oaie @etalele 5i C<DFduie EFurirea capodoperelor3 Eocul ceresc are altEel de putere1 el lucreaJF la scarF cos@icF..aos inf( /# Lucrarea de@iurDului este o lucrare de orDa<iJare. sC<te@ siDuri cF tre?uie sF cFutF@ i<iţiatiKa @ult di<colo de stoici% PreJe<tarea pe care a@ EFcut2o poJiţiilor lui Te<o< sau C.is C< Eaţa lor dru@ul i<Ei<it al proDresului 5i ciKiliJaţiei.@ e>pus C<tr2u< capitol precede<t @iturile cele @ai si@ple.iţa pri@a idee a u<ei Eorţe i<teliDe<te care ordo<a cos@osul di< aEarF.etis..IS')S% . lu<a C< cul@ea strFlucirii sale 5i Pleiadele 5i (Uadele.<a>aDora sc. deoarece (o@er <u@e5te adeseori (eEaistos ElacFra% +recii au si@ţit rolul capital al Eocului. Draţie @i<u<atului i<stru@e<t al Eocului <u aKea oare C< lu@ea diKi<F Kreu< Dra<dios @odel S (o@er Cl cu<oa5te ?i<e pe acest Eierar ceresc. Pro@eteu le2a EFcut aproape eDale cu Jeii pe acele %.Capitolul 9I &I'URI C)S&)+)NICE% SCU'UL% (EF. de pu<ere la loc 1diaJ(+/e+i+4! el aduce ordi<e 5i Eru@useţe 1A(+/(+4 5i dF u<iKersului c. traduc DC<direa lui (o@er asupra orDa<iJFrii 5i ciclurilor lu@ii% . co@?i<area Eocului cu i<teliDe<ţa pe<tru a e>plica orDa<iJarea lu@ii. u<ealta sa pri@ordialF1 u<ealta 5i lucrFtorul sC<t c. 5i <ici @Fcar apa<aLul lor1 ei au detur<at pe<tru u< ti@p acest @are cure<t @ EaKoarea lor.Eii<ţe de o Ji G% SalKatorul oa@e<ilor a desc. <u a Eost i<Ke<ţia stoicilor.ile.ici e ceKa @ai @are decCt Bi?lia1 cFci Jeul separat <u putea crea lu@ea decCt o datF% Ce Eace &<sF Jeul EFurarS !X7 „Bl Eace @ai C<tCi cerul 5i pF@C<tul1 soarele.tri?uirea u<ei oriDi<i sau a u<ei date acestor EraD@e<te de e>eDeJF. adicF di< <ea<t #1 o astEel de idee <u a Ke<it <iciodatF Di<ditorilor Dreci% Pe<tru ei @ateria e>istF di<totdeau<a. colorC<du2l @o@e<ta< cu ideile lor% C<sF e>eDeJa EiJicF. u< scut pe<tru . <u este u< lucru u5or% C< orice caJ.iar co<Eu<daţi. ci Dra<dioasa aleDorie a creaţiei.o@erici% C< acest capitol Ko@ e>a@i<a u<ele @ituri @ai co@ple>e. au>iliar al i<teliDe<ţei% Este ese<ţa C<sF5i a @itului lui Pro@eteu% FurC<d „Eloarea lui He aistos0 X. <u era si@plul i<stru@e<t de luptF pe care Cl C@pi<Deai C< EaţF C< C<KFl@F5ealF.

iop al lui (o@er locuia C@preu<F cu ceilalţi Ne@uritori C< )li@p. sce<e de LudecatF..i@?F C< Eoc u% .JKCrle C< Eoc ara@a riDidF. aceastF sarci<F Ci reKe<i lui (eEaistos% (eEaistos. EiJicia<ul di< EEes. cadaKre%%% 5i doi a<i@atori. la ti@pul cC<d (eEaistos. o a<aliJF prea @i<uţioasF cautF sF atri?uie u< se<s precis celor @ai @Fru<te detalii.o@erici%%% *i Ka tre?ui sF2i ur@Fri@ i< detaliile e>eDeJei lor% 'e@a aleDoricF a scutului.etis ar Ei Eost o ar@F ca oricare alta. <ici C< altF parte. este ce<trul sFu !8% . pe<tru a rFspu<de la C<tre?area1 „Care a Eost pri@ul ele@e<t cu care a C<ceput Jeul sF clFdeascF lu@eaS EiJicie<ii Porticului spu<eau1 „PF@C<tul.. cu soarele 5i lu<a.ipuie douF ora5e% C<tr2u<ui se KFd <u<ţi 5i ser?Fri. cele douF ele@e<te <o?ile ale u<iKersului. sF sta?ileascF o prea perEectF co<corda<ţF C<tre ter@e<i% Este toc@ai ce au E acut co@e<tatorii . (eEaistos C<cepe pri< EFurirea scutului% Iar scutul este lu@ea C<sF5i1 lu@ea. cu alte cuKi<te ese<ţa caldF sau Eocul% Iar (eraclit retorul Eace aici apel la @arele sFu o@o<i@.era2clitea<F.(pl(p(ia reEeri<du2se la EiJica .cC<d. <e este cu<oscutF pri< i<ter@ediul lui (eraclit retorul. artistul diKi< C@podo?e5te scutul lui . au DFsit C< @o5te<irea lor 5i siste@ul aleDoriilor . cFci <ici aici. C< piaţa cea @are% CelFlalt este u< ora5 asediat1 a@?uscade. cFci la oriDi<i C<ai<tea actualei rC<duieli 5i separFri a ele@e<telor. cu siDura<ţF reluatF de stoici. ci<e eslc -e@iurDul. C< care a stat ti@p de <ouF a<i. cel cu care Jeul a C<ceput co<strucţia lu@ii% .o@erice Data co<stituit% &aterialele Eolosite de (eEaistos pe<tru EFurirea ar@urii lui .5adar pri@ii aleDori5ti au i<terpretat .i@e<eu. ?FtFlii. pe deasupra.ile.ile cu douF @edalioa<e% El C<c. ce<trul sEerei cos@ice1 C<ceputul. cer. odatF cu scutul lui . deJKoltatF. pF@C<tul% . *c. cerul 5i cu @area.etis 5i EurU<o@e C< sC<ul )cea<ului. @o5te<itori ai EiJicii lui (eraclit. corteDii de @irese. care o co<sidera o ?ucatF aleasF1 el Kedea C< ea o doKadF @aLorF a du?lului pla< al poe@elor . @are 5i astrele „cu care se C<coro<eaJF cerul . C< Lurul BFtrC<ilor. do@<ea . C<co<Lurat de Kalurile JDo@otoase lB% CC<d Ke<i ceasul ca @ateria. pu<e u< Eel de acoperi5 diKi<. care spu<ea1 „'oate se presc. C<tr2o locui<ţF „<epieritoare 5i C<stelatF "% Iar atelierul sFu se aEla alFturi de locui<ţF% %% (eraclit C<sF se reEerF (sau @ai deDra?F iJKoarele sale se reEerF.aos ie% !GB Retorul lasF aici sF se C<treKadF pFrerile autorului di< care s2a i<spirat% -ouF trFsFturi par a i<dica o @C<F stoicF1 atri?uirea „De<eJei lu@ii desti<ului 1ei/ann6ne4 5i proKide<ţei 1p (n(ia4 <u@ite cCteKa rC<duri @ai sus3 pF@C<tul co<siderat ca ele@e<t Eu<da@e<tal. arDi<tul. dupF toate apare<ţele. sC<De.iul . despre care (o@er <tie cF e sEericF !A 5i cFreia a Krut sF2i traseJe co<turul dC<d scutului lui .. lu<a cea rotu<dF !#% SF2l lFsF@ pe (eraclit sF co@e<teJe aceste Kersuri i@presio<a<te 1 -esti<ul care preJideaJF la <a5terea lu@ii ciocF<e5te @ai C<tCi partea Eu<da@e<talF.. lucra la EorLF C<tr2o 9<B „pe5terF adC<cF .iopul C<tre?ui<ţeaJF atru @etale1 . <eo?ositul soare. Eire5te. ?loc i<Eor@ 5i o?scur. cu@ s2au separat di< @asF diKersele pFrţi. deoarece a@pre<ta spaciEic stoicF este destul de rarF la (eraclit% Ceea ce oEerF el cel @ai adesea este o doctri<F co@u<F. Lupta 5i 'u@ultul% . cC<tece de . scria el! Homer a C@?rFţi5at C<tr2o Dra<dioasF KiJiu<e cos@oDo<icF C<treaDa De<eJF a u<iKersului% Care sC<t pri@ele oriDi<i ale acestui u<iKers. a5a cu@ su?li@ase@ @ai sus. p in6ipi0l u<ei sEere.ceastF aparte<e<ţF stoicF @eritF sF Eie su?li<iatF. aceasta <u C<sea@<F cF stoicii ar Ei pri@ii e>eDeţi ai Scutului% -upF pF@C<t. toate acestea <i le spu<e (o@er 5i le aratF li@pede atu<ci cC<d EFure5te. el lu@i<eaJF ele@e<tele separate di< strFKec. el <u pare sF Ei scos ceUa di< capul sFu) EFrF sF <e preKi<F. pe<tru a clFdi u<iKersul% )r. C< care Eocul este priKit ca aDe<tul tuturor tra<sEor@Frilor di< <aturF% Stoicii. cositorul 5i aurul preţios !G% ul 5i arDi<tul sC<t.ile tre?uiau sF si@?oliJeJe cele patru ele@e<te de care s2a sluLit de@iurDul. sC<t apa 5i pF@C<tul !G% C<ar@at cu cioca<ul sFu solid 5i cu cle5tele. sF Eie orDa<iJatF. cerul3 iar C< si<uoJitFţile oEerite de relieEul sFu KarsF @area% *i C<datF. artistul ar Ei decorat2o pur 5i si@plu cu sce<e de luptF% -ar pe<tru cF (o@er Krea s2o C<carce cu u< si@?olis@ cos@ic. aJKCrlit de cFtre @a@a sa 5i adu<at de cFtre '.5a cu@ arFtau do>oDraEii. EFrF <ua<ţe 5i specialiJFri% C<sF dacF sursa i@ediatF este stoicF. dupF separarea lor di< @asa pri@itiKF. @ai Drele 5i @ai puţi< preţioase.o@erice% 9or?i<d despre Ea?ricarea ar@elor. Eoarte de ti@puriu.ile Eor@a circularF% -acF ar@a desti<atF Eiului lui '. el Cl Ka pu<e pe artistul diKi< sF C<scrie C< or?ita sa C<treaDa lu@e KiJi?ilF1 El a EFurit pF@C<tul. o i@aDi<e a lu@ii sEerice8% (eraclit <oteaJF @ai C<tCi cF (eEaistos lucreaJF n(aptea# Este o pri@F i<dicaţie cF este Kor?a de cos@oDo<ie. eterul 5i aerul3 ara@a 5i cositorul.aosul 5i <oaptea 7% -ar ilustrul 5c.poi.

iopul pusese ci<ci. pe<tru care u<iKersul este cHr@uit de douF Eorţe co<trarii. dar @ai rF@C<eau trei. si@?oliJeaJF cele douF Jo<e. douF de cositor C< i<terior. dar partea eKaJatF a KCrEului Eusese opritF de cFtre aur% .cestea tre?uiesc C<sF priKite la scara cos@icF 5i @ai tre?uie sF <e a@i<ti@ de E@pedocle. co<ti<uF (eraclit. C< ce<tru este. stare de @iLloc C<tre cald 5i rece. ura care Krea sF Ie separe% Pe<tru (eraclit <u e>istF <ici o C<doialF cF E@pedocle luase de la (o@er „teJa sicilia<a a celor douF Eorţe a<taDo<iste% !" La scut. u<a de aur XX% Cele douF plFci de ?ro<J. u<a do aur1 aceasta di< ur@F a oprit suliţa de Erasi<% X8 . ie5i<2du2i C<tre @a>ilare. EFrF C<doialF cu scopul u<ic de a i<dica diEeritele Jo<e ale u<iKersuluiXB% Pro?le@a celor ci<ci plFci este de @are i@porta<ţF. P. e>plicF (eraclit2MG. de <ord 5i de sud ale u<iKersului1 ?ro<Jul te Eace sF te DC<de5ti la te@peratura DlacialF a polilor.le>a<dru cu <odul Dordia<1 el e>pulJa pur 5i si@plu aceste patru Kersuri. placa de aur care o dese@<eaJF1 aurul este si@?olul o?i5<uit al Eocului X$% Pe<tru autorul <ostru <u e>istF <ici o C<doialF cF placa de aur se aElF la @iLloc% Cu toate acestea <e aElF@ aici C< Eaţa u<ei pro?le@e . arcticF 5i a<tarcticF.lţii DC<deau cF suliţa <u spFrsese scutul ci doar Cl striKise1 pri@ele douF straturi se C<doiserF su? 5oc 5i Eor@aserF o adC<citurF C<sF oricu@ se putea spu<e cF ar@a lui E<eas Eusese „opritF A> Y6 !GX de aur% Si@ţi<d slF?iciu<ea u<or atari e>plicaţii. C< cC<tul X9III X!. repreJi<tF de @i<u<e cele douF Jo<e i<ter@ediare EFcute di<tr2u< „Eericit a@estec X# al te@peraturilor co<trare di< Jo<ele Keci<e% To<a toridF sau arsF. alţii 6 5i aceasta este soluţia pe care o adoptF Porp.ilia 5i NeiJ(+. este placa di< @iLloc pe<tru autorul acestui pasaL% PartiJa<ii aurului e>terior EFceau @i<u<i de i<De<io Jitate pe<tru a25i acorda pu<ctul de Kedere cu litera te>tului% U<ii presupu<eau cF KCrEul suliţei strFpu<sese aurul 5i pFtru<sese C< stratul al doilea. corp solid pe care Eocul Cl tra<sEor@F cu u5uri<ţF C< lic. pe<tru cF artistul a Eolosit aurul @ai @ult di< raţiu<i de esteticF decCt de soliditate% &etalul cel @ai preţios 5i @ai Eru@os tre?uie sF se aEle pe placa apare<tF% )r. (o@er spu<F si@plu cF scutul cupri<de ci<ci3 C<sF C< cC<tul XX dF <oi preciJFri1 „douF de ara@F.ristar. este u< @etal care Cţi dF Eiori%%% U< rFJ?oi<ic di< lliada. C<sF ei C<cercau sF LustiEice a<o@alia a@ei astEel de ascu<deri a aurului pri< raţiu<i Eoarte puţi< co<Ki<DFtoare1 (eEaistos pusese aurul C< ce<trul scutului di< cauJa supleţei 5i elasticitFţii acestui @etal X7% Bu<ul si@ţ al lui .urul pare a Ei ?i<e ascu<s C< ce<tru.id. dupF pFrerea sa i<terpolate% Ele erau C< ElaDra<tF co<tradicţie cu ceea ce spu<e Ilo@er despre ar@ele EFurite de (eEaistos. a pus ci<ci plFci. se prF?u5e5te C< ţari<F strC<DC<d di<ţii asupra „?ro<Jului rece "i# Cositorul. C< Eaţa diEicultFţilor pe care le aKeau adKersarii lor pe<tru a25i LustiEica teJa aurului e>terior.leDorii strFKeJii ale pFcii 5i rFJ?oiului% . douF de ?ro<J. aElate la cele !G! / < douF e>tre@itFţi. deoarece *c.r tre?ui sF presupu<e@ C< @od <or@al cF placa de aur le acoperF pe celelalte patru. priete<ia 5i discordia !71 iu?irea care ti<da sF adu<e pFrţile diEeritelor ele@e<te. iu?irea 5i ura..irius 6 ad@iteau eKide<ţa1 placa de aur se aEla C< ce<tru. ei triu@Eau 5i su?li<iau pFrti<irea 5i or?irea Kolu<tarF a celorlalţi C< Eaţa eKide<ţei literei% Nu reDFsi@ oare ecoul acestor repro5uri C< capitolul XX9 al P(eti6ii lui .o@erice di<tre cele @ai aDitate% IatF care sC<t datele% . care erau ar@e „i<Kul<era?ile X"% C<sF aurul C< ce<truGB co<Ke<ea de @i<u<e aleDori5tilor1 <u repreJe<ta el Jo<a toridF di< i<i@a u<iKersului S *i.ristotel S IatF traducerea <oastrF a acestui diEicil pasaL pe care tre?uie sF2l citi@ 5i sF2l C<ţeleDe@ ţi<C<d co<t de toate aceste . douF de cositor C<Fu<tru.ile Cl C<tCl<e5te C< luptF p e E<eas acesta C@pu<De scutul Peleidului cu puter<ica sa suliţF%%%. cFruia o la<ce i2a strFpu<s ceaEa 5i i2a tFiat rFdFci<a li@?ii. pasaLul di< cC<tul XX este C< co<tradicţie directF cu acest deJiderat% CC<d . tra<5a diEicultatea ca@ C< Eelul C< care o EFcuse . 5i ce se petrece atu<ci S Suliţa strF?Ftu douF plFci..

a f(+t (p it.ristar.leDoria celor ci<ci plFci presupu<e desiDur ca Eii<d cu2[<oscutF C@pFrţirea lu@ii C< ci<ci Jo<e% )r. a5a cu@ Koia .eaDe<es di< R.ius la $liada#iD Scutul lui .(+>3l0i. al ecuatorului. Dala>ia. tot a5a cu@ lu@ea cupri<de C< si<e pe toţi @uritorii% Tece cercuri de ?ro<J C@podo?esc @arDi<ea1 ele si@?oliJeaJF cercurile astro<o@ice1 arctic 5i a<tarctic.o@erice AA% C< Peda. atCt de potriKite pe<tru aleDorie 5i pe care . aceasta C5i Eace apariţia Eoarte deKre@e1 '.t e a6ea+ta din 0 /. era deLa predatF de cFtre pri@ii pitaDoreici 5i c. al Ca<cerului 5i Capricor<ului. C< cCle Eeluri se poate ca suliţa sF Eie (p it. tre?uie e>a@i<at cCte se<suri poate aKea C< co<te>t1 e>e@plu1 de 6.(pl(p(ia>ei! „.. a5a cu@ a@ @e<ţio<at @ai susGX. dar aceasta are puţi<F importan/ăC. dacF este co<trar celor ce C5i i@aDi<eaJF G!% +lauco<.iar (o@er co<Eir@F acest si@?olis@ cos@ic declarC<d cF . cu alte cuKi<te cu lu@ea C<sF5i (pe<tru stoici Teus era eDal cu lu@ea)% Este eKide<t cF aceastF e>eDeJF o i@itF pe cea a scutului lui ..ristotel 6 dacF a@ C<ţeles ?i<e DC<direa sa atCt de elipticF 6 opu<e C< te>tul di< P(eti6a opi<ia lui +lauco< celei „care Ki<e cel @ai u5or C< @i<te . e<u@erC<d @ultiplele actiKitFţi ale l(. +0li8a de : (n. de Karietatea a<oti@purilor3 ele eKocF sEerele pla<etelor 5i a stelelor Ei>e% Scutul lui . aKea toate @otiKele sF le creadF i<terpolate. EFcut pF@C<tul 5i cerul 5i @area 5i toate astrele % Cle@e<s di< .(..le>a<dria Eace C< douF rC<duri aluJie la ele% C<tr2u< capitol al St (/atel( C< care cautF sF doKedeascF depe<de<ţa EilosoEilor Dreci de căr/ile sEi<te ale eKreilor.i<o>iilor 5i solstiţiilor. spu<e te>tul . pe cei care siluiau cuKi<tele pe<tru a25i LustiEica preLudecFţile 5i2i cFutau prici<F poetului pe<tru o?scuritatea sa GG% [ . a<u@e cF aurul se oEerF „direct 5i !GG de C<datF la<ciei. sau cu@ spu<e +lauco<1 u<ii presupu< C< @od iloDic u< lucru 5i dupF ce au co<da@<at e5aEodeaJF raţio<a@e<te 5i ?la@eaJF (pe poet) ca 5i cu@ ar Ei Jis ceea ce ei Ci atri?uie.e G#% Cit despre e>eDeJa aleDoricF. el declarF cF (o@er cu<o5tea scrierile lui &oise 5i cF poKestea creaţiei di< Gene-. a i<spirat Kestitele Kersuri .Da@e@<o< este ca 5i scutul lui .ile EFcea parte di< acest arse<al de doKeJi% Crates deJKoltase deci aleDoria scutului% !GA IatF C<cF o co<Eir@are a acestui Eapt1 Crates 5i 5coala sa aplicau aceea5i e>eDeJF aleDoricF scutului lui .ristar.Da@e@<o< era destul de @are pe<tru a acoperi C< C<treDi@e trupul o@uluiAG. scrisese co@e<tarii i<titulate H(/e iJa 5i o carte asupra lliadei 5i Odi+eeiG7% Crates susţi<ea C<deose?i cF )cea<ul lui (o@er era @area cea @are 5i <u u< EluKiu.r Ei cel puţi< o e>plicaţie satisEFcFtoare pe<tru aceastF DlosF apare<t ?arocF 5i lipsitF de raţiu<e% YYY -i< deJKoltFrile lui (eraclit a@ putut Kedea apFri<d douF pu<cte de doctri<F stoicF% Se pare cF i<ter@ediarul di<tre Portic 5i autorul Ale. <u EuseserF C<tr2adeKFr i<troduse acolo ps<tru a Eace te>tul sF e>pri@e C< clar ceea ce se credea cF se poate citi C< EiliDra<% .eDiu@ este aproape co<te@pora< cu Pisistrate% *i C<trucCt te@a Scutului tre?uie sF Ei Eost e>ploatatF Eoarte de ti@puriu 6 era u< su?iect atCt de u5orI 6 <e pute@ C<tre?a dacF cele patru Kersuri ale cC<tului XX. cF se aElF C< partea ataca<tului% I< co<seci<ţF +lauco< tre?uia sF co<sidere cF placa de aur se aEla C< ce<tru. se poate aEir@a cF este Eoarte Kec. ale ec.( iil( .ElF@ acest lucru di< co@e<tariul lui Eustat.ile. de5i te>tul era de o claritate EulDura<tF. di< ce<trul scutului.Da@e@<o< este C< toate ase@F<Ftor cu Teus )li@pia<ul.Da@e@<o<% . C<EFţi5eaJF astrele% -e alt@i<teri c. opi<ie perEect normală pe<tru u< aleDorist 5i <u Ci era Dreu să#i pu<F la pu<ct pe cei care plecau de la idei preco<cepute. dar este @ai la?orioasF 5i pe<i?ilF 5i artiEiciul se si@te @ult @ai puter<ic% Cea di<tCi este a<i@atF de acel suElu cos@ic ce strF?ate cC<tul X9III al lliadei. Jodiacul 5i oriJo<tul% Cele douFJeci de or<a@e<te C< relieE de cositor. T> dupF pFrerea do>oDraEilor.date% Este Kor?a de critica poeţilor 5i de e>e@plul particular de care <e ocupF@1 CC<d u< cuKC<t pare a oEeri o co<tradicţie.5a cu@ se presupu<e de preEeri<ţF (la<cea DFsi<d aurul) drept C< Eaţa (sa). este citat C< $(n C< toKFrF5ia a doi aleDori5ti <otorii% .0l. pe cită Kre@e cea de2a doua este de o rFcealF scolasticF% PC<F 5i scriitorii cre5ti<i au Eost iJ?iţi de stra<ia reJo<a<ţF a Kersurilor .ile. aceastF C@pFrţire. Cle@e<s .iar de cFtre 'liales GA% C< orice caJ. o copie a lu@ii A!% Nu@eroasele @otiKe artistice care Cl or<a@e<teaJF AX Kor?esc despre ?oDFţia aspectelor lu@ii.1de f a+in.(/e i6e a Eost Kestitul Dra@atic al 5colii di< PerDa@. de cFtre placa de aurS . sta?ilit la Ro@a cFtre a<ul !#$ C%e%<% Crates scosese u<a sau poate @ai @ulte ediţii di< (o@erG8.3 el Ci atri?uia lui (o@er cu<o5ti<ţe 5tii<ţiEice C<ti<se 5i totdeau<a EFrF Dre5% (eraclit retorul preia EFrF <ici o C<doialF de la Crates 6 pe care dealtEel Cl 5i <u@e5te o datF 6 toatF seria de doKeJi arFtC<d cF (o@er cu<o5tea sEericitatea pF@C<tului G" ca 5i cea a lu@ii C< De<eral% For@a rotu<dF a scutului lui .o@eric. Crates di< &allosGB.

5adar. cu Eaţa cFtre soare 5i captau astEel seC<teile cere5ti% CFderea lui (eEaistos la Le@<os este o i<dicaţie de preţ1 Le@<os Eii<d u< loc Kulca<ic.iop. apucF u< toiaD Dros 5i.<u@e5te pri<tre ele creaţia. a Eocului C< apF este si@?oliJatF de cFtre cFderea lui (eEaistos C< )cea< ##% .iop A"% -esiDur cF <ici J?orul pla<at pri< spaţiu.ote de rCs KFJC<du2l 5c. Eocul eterului aKea o @i5care circularF. care <u pFrFseau <iciodatF to<ul DraK c. <eputC<du2se C@piedica sF reia cele?ra tiradF1 „. atCt cel care preJideaJF la ela?orarea lu@ii (care este de ase@e<i suEletul. su? aspectul sFu cel @ai De<eral. Teus aJKCrli douF @ari EFclii cu aceea5i KiteJF% Pe u<a o aru<cF di< C<altul cerului. desiDur.iar dacF lui llo@er JC@?etul <u2i era strFi<% . @ediatF. Eusese cules de pri@ii oa@e<i dupF cFderea u<ui trFJ<et% (eEaistos aJKCrlit de Teus di< C<altul cerului <u este altceKa decit Eocul trFJ<etului#G% Crates di< &allos dFdea acestui episod o e>plicaţie Ea<tasticF% 9rC<d C<tr2o ?u<F Ji sF @Fsoare u<iKersul. di< prici<a @a@ei cu c. Eocul terestru.@ cFJut Li@p de o Ji 5i toc@ai C< a@urD @2a@ prF?u5it la Le@<os% -e2a?ia @ai JKCc<ea i<i@a i< @i<e% Pe pF@C<t si<tie<ii de2<datF @2au pri@itA7% C< cC<tul XVIII! el dF o altF Kersiu<e a cFderii1 SlFKitF 5i te@uta JeiţF e C< casF. o i<terpretare a @itului aJKCrlirii lui (eEaistos. 6 5i atu<ci se co<Eu<dF cu suEletul o@e<esc% Te<o< opu<e acest Eoc „co<struc2 9>D 9>E . C5i Eace cu Dreu dru@ pri< @ateria pa care o co<su@F. C5i rC<duie5te repede u<eltele. de pildF. este u< porso<aL de co@edie. la a@iaJF. c. <ici i<Eir@itatea Jeului 5c.iopFtC<d pri< salF A8% 9rC<d C<tr2o Ji sF25i apsre @a@a de @C<ia lui Teus a b pFţit2o rFu1 Teus l2a apucat de u< picior 5i l2a aJKCrlit C< % Kid di< praDul cerului% El C<su5i poKeste5te1 . era Eiresc sF Eie co<siderat ca pri@ul i< care cFJuse Eocul Ke<it di< cer #X% -upF pFrerea lui Cor<utus. cu @ai @ult sau @ai puţi< succes. de la aer la apF% Sc.i@?area. sF leDe aKe<turile Jeului EFurarilor de <oţiu<ile lor de cos@oDo<ie% Ei au i@aDi<at o e>plicaţie a 5c. <u se poate susţi<e EFrF sF Eie ali@e<tat cu ?ucFţi de le@<1 iatF de ce (eEaistos2ul lui (o@er are <eKoie de u< toiaD% #B . opus Eocului eterului. ace5tia C<cercH<d.5a cu@ a@ KFJut#$. a@estecat cu aer. C< care „ElFcFrile ţC5<esc si<Dure di< Eocul ie5it di< pF@C<t . (eEaistos. cu piept pFros%%% CC<d '. se apropie de JeiţF A7% Iar cC<d se aDitF pri<tre Ne@uritori pe<tru a le tur<a <ectarul C< cupe. C<tr2atCt de o?i5<uitF era DC<direa pFDC<F sF si@tF C< ace5ti . co<duce de la Eoc la aer.. i<stru@e<te de ?ro<J potriKite scopului. se 5tie.iop. di< locul pe care poetul Cl <u@e5te praDul )li@pului.ristotel. C@?racF o tu<icF.@C<douF aLu<serF C@preu<F la ţi<tF. iar pe cealaltF de la rFsFrit cFtre apus% .. cu picioare sla?e.ceastF e>plicaţie este oEeritF de Cor<utus 5i de (e2raclit.o. 5i poate Ei <u@it Teus atu<ci) cCt 5i Eocul Kital care preJideaJF la Eu<cţiile <oastre i<ter<e 6 diDestia.i<uit de dureri. spre deose?ire de cFderea pe pF@C<t di< cC<tul I% I<terpretarea Eace apel la teoriile EiJicie<ilor asupra tra<sEor@Frii ele@e<telor1 panta de+6endent. care Ci pFrea destul de Dlu@eaţF lui Plutar. Eocul di< lu@ea de Los. pG<tru Te<o< Stoicul. cu DCtul puter<ic.ElF@ totu5i. pe cC<d Eocul terestru urcF 5i co?oarF% . (eEaistos <u este Eocul terestru opus celui eteric3 disti<cţia pe care o Eace este @ai su?tilF1 (eEaistos este Eocul „artist . care ase@e<ea u<ui 5c. cerul 5i @area%%% A#% Pe<tru EilosoEul cre5ti< aceste Kersuri se aratF a Ei u< Eel de Kerset ?i?lic. EFcut pF@C<tul. <u era tot a5a 5i C< @i<tea i<Ke<tatorilor ei. cu@ o <u@ea Heraclit di< EEes. lucru pa care Cl e>plicF (o@er1 „5i la asEi<ţit. astrelor 5i soarelui% Se 5tie cF C< co<cepţiile lui Plato< 5i . ce @2a iJ?FKit cC<d cFJuse@ departe.iopFtatului sFu. dar care. susţi<ut de douF serKitoare2ro?oţi. care pare a Ei C<tr2 u< @ai depli< acord cu a<sa@?lul e>eDeJei EiJice a lui (o@er% .etis Ki<e sF2l KiJiteJe.ce5tia a5eJau. cFdere C< )cea<. care urcF 5i co?oarF C< ElFcFri i<eDale.@C<doi dau e>plicaţii raţio<aliste episodului ^aJaCrMirii di< cer a lui (eEaistos% -upF pFrerea lui (eraclit este Kor?a aLei de tra<spu<erea @iticF a u<ui o?icei pri@itiK de o?ţi<ere a Eocului% . (eEaistos cFJu la Le@<os #A% .cest Eoc. care <u KFd aici <ici u< Eel de Dlu@F #l% .e>a@etri u< Eu<dal cos@oDo<ic% 9>@ II% (eCaistos aJKCrlit di< cer Pe<tru Ilo@er. care @F ascu<dea Eii<dcF era@ 5c. (eEaistos. (eEaistos este Eocul terestru. C<tr2o scolie la $liada.ip2de2 cFţea.iop <u au scFpat solicitudi<ilor aleDori5tilor.ceastF i<terpretare se reEerF la cFderea lui (eEaistos @e<ţio<atF C< cC<tul X9III. JuDrFKit cu @ult realis@1 @o<stru DCECitor 5i 5c. Jeii por<esc C< „lu<Di . Jeul lMFurar. ea.

Erodita 5i .res cu .res 5i . sC<t cC<d u<iţi. Eocului @ai @aterial 5i KiJi?il.% La E@pedocle <u este <icidecu@ Kor?a de a u<i Iu?irea 5i -iscordia. . iar pe . iar rolul Eocului 5i apei sC<t Lucate aici de (eEaistos 5i Poseido<% Nu tre?uie sF e>aDerF@ cu apropierile EFcute C<tre (o@er 5i E@pedocle de e>eDeJa lui (eraclit 5i a lui Pseudo2Plutar. cC<d despFrţiţi1 (eEaistos.Erodita sC<t co<sideraţi ca si@?olurile a douF pati@i rele.res discordia.5adar la E@pedocle ele@e<tele sC<t cele care se ordo<eaJF su? i@pulsul . douF ?oli ale suEletului releKate ca atare de e>eDeJa @oralF% #8 -ar ei sC<t co<sideraţi de ase@e<i ca pri<cipii cos@oDo<ice.ite totul (i<ce<diul cos@ic). <u@ai dacF <u triu@EF apa C<ecC<d u<iKersul C<tr2u< adeKFrat potop (cataclis@) $#% U<irea 5i separarea lui . soarele. ci de Eaptul cF ele C<Ki<D rC<d pe rC<d% ) luptF EurioasF le2a opus de la oriDi<e1 cra@po<atF C< ce<trul +p. Ci eli?ereaJF 5i Ci separF% . lu@ea trFie5te di< opoJiţia co<trariilor. ea este cC<tatF de aedul -e@odocos.res cu . pri<cipiile draDostei 5i discordiei.Erodita iu?irea $X% Si@?olis@ul lor este acela5i ca 5i al pFcii 5i rFJ?oiului pe scutul lui . cit 5i pe cel al „suElului C<ElFcFrat alerDC<d pri< lu@e 5i cFJC<d di< cer pe pF@C<t sau C< @are% III% Iu?irea lui .Eroditei 5i <u . Eie despart ele@e<tele u<iKersului 7A% Ideea este li@pede.Erodita C<sF5i care se u<e5te cu opusul sFu d 8% Se pare deci cF la ?aJa aleDoriei stF o oarecare co<ta@i<are a DC<dirii lui E@pedocle cu cea a lui (eraclit di< EEes% I< co<cepţia lui (eraclit.Erodita este u<ul di< @arile sca<daluri ale epopeii . C< preJe<ţa lui Ulise. se@F<C<d cu u< arc . aElF@ o Kersiu<e @ai co@pletF. se i<staleaJF C< ce<trul KCrteLului. co<statF ElaDra<tul delict 5i c. C<sF dupF pro@isiu<ea Eor@alF de reparaţii 5i despFDu?iri pecu<iare% . plF@adF ascu<sF C< <aturF 5i C< o@.ea@F pe toţi Jeii ca @artori ai <eEericirii sale (Jeiţele rF@C<. Cl pu<e C<tr2o poJiţie supFrFtoare EaţF de ceilalţi Jei. au dreptate sF rCdF 5i sF se ?ucure.Eroditei si@?oliJeaJF aceste douF stFri ale lu@ii. apoloDetica aleDori5tilor <2a Eost <iciodatF lipsitF de e>plicaţii% Cel @ai adesea.res 5i patul pC<DFrit al stFpC<ului (eEaistos 5i pe soarele @erDC<d sF poKesteascF ?Fr?atului cF Ci KFJuse C< pli<F desEF5urare a draDostei % (eEaistos Ea?ricF di< la<ţuri care <u se Eri<D o capca<F i<KiJi?ilF pe<tru a2i pri<de 5i i@o?iliJa pe Ki<oKaţi C< pat% El se preEace cF pleacF la Le@<os. Jeiţa -raDostei. acuJC<du2l pe poet cF i<troduce desErCul C< cor si cF atri?uie Jeilor Kiciile oa@e<ilor (astEel 9>F de Jei <u pot aKea caliEicarea sF2i Ludece 5i să#i pedepseascF pe oa@e<iI) aceastF istorie iMeacia<F tre?uie i<terpretatF C< lu@i<a EiJicii lui E@pedocle B!% (o@er Cl <u@e5te ps . orDa<iJC<d cos@osul C< i<i@a sEerei% Ura a Eost e>pulJatF C< reDiu<ile e>terioare lu@ii propiu2Jise $B% .ile% U<irea lui . sau ca Eorţe EiJice #7% Istoria este ?i<e cu<oscutF. la Eeaci% El cC<ta iu?irea lui . C<5elC<du2l cu .Erodita. di< care sicoEa<ţii lui (o@er „Eac o C<treaDF dra@F $B. pe<tru a i<auDura do@<ia ordi<ii 5i a pFcii $G% I< 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e a lui Pseudo2Plutar. dar ceKa @ai co<EuJF% . „ese<ţa caldF Ci C<lF<ţuie C@preu<F3 Poseido< „ese<ţa rece 5i u@edF .ceastF „Ea?ulF <eleDiuitF .ceste douF „ese<ţe opuse sC<t C<tr2adeKFr cele care Eie adu<F.tor . pri@a lor C<tCl<ire secretF la (eEaistos.Erodita.res 5i . @artori ai sce<ei. C< care diKersele sale co@po<e<te. deoarece acest acord pu<e capFt dise<siu<ilor draDostei 5i urei.ai (+>0l0i 6 sEera EFrF @arDi<i C< care se a@estecF cele patru ele@e<te 6 -iscordia (Ura) a tre?uit sF cedeJe puţi< !G" cCte puţi< C< Eaţa -raDostei% . 5i toate darurile lui . astrele sC<t separate di< @arele tot 5i Eiecare C5i ocupF locul sFu3 5i perioade de 6(nf0-ie. alu<Di<d tot @ai departe pe KrFL@a5a sa. di< pudoare.res. cu toate cF aleDoristul are u<ele DreutFţi pe<tru a o Eace sF C@?rFţi5eJe toate si<uoJitFţile acestui @it cu <u@eroase perso<aLe% U<iKersul trece alter<atiK pri< perioade de ( . iJKor de distruDere 5i rui<F. iatF2le acordC<du2se 5i iu?i<du2se.o@erice% Cu cit este C<sF @ai atacat u< @it. acasF)1 La ruDF@i<tea lui Poseido< el co<si@te sF2i eli?ereJe pe cei doi.ErodiU sa C<coro<atF.ani-a e.ea lor du5@F<ie% -i< aceastF u<ire se Ka <a5te pe<tru lu@e o ar@o<ie perEectF 5i EFrF co<traste% Teii.res cu 2 rodită Nici C< Odi+eea (eEaistos <u are u< rol @ai strFlucit decit C< $liada# U5uratica .res% Iu?irea adulterF di<tre .. apa. C< care Eocul C<D. soţia sa. dupF Kec.res 5i .Erodita este acordul celor douF pri<cipii i<troduse C< u<iKers de EilosoEia „sicilia<a % Separate la oriDi<e. cu eEecte distructiKe% . pF@C<tul.cest (eEaistos putea Eoarte ?i<e Luca rolul de@iurDului EFuri<d u<iKersul. se C<toarce EFrF sF preKi<F pe <i@e<i. cu atCt @ai KiDuros este apFrat1 pe<tru acesta.

tatFl 5i reDele tuturor lucrurilor$"% 'ot el @ai spu<e cF (o@er Dre5ea sus/inGnd cF discordia tre?uie sF disparF di< cer 5i de pe pF@C<t1 ar@o<ia <2ar e>ista EFrF opoJiţia di<tre su<etele DraKe 5i ascuţite.ile% .i@?ul Kec.etis.Erodita 5i .ile. este Eoarte curioasF dacF este doar eEectul C<ti@plFrii% C< orice caJ u< lucru este siDur. )cea<ida. care Cl adFposte5te 5i Cl salKeaJF pe -io2<Usos ur@Frit de LUcurD. al lu@ii orDa<iJate 5i a@e<i<ţate la Eiecare @are perioadF% I. <ici Kieţuitoarele EFrF opoJiţia se>elor 8d% La E@pedocle ar@o<ia este triu@Eul . realiJC<d u< Eel de ar@o<ie di<a@icF$7% . de5i (eraclit retorul ţi<e sea@a de el C< aleDoria sa) <% )are poetul care i@aDi<ase aceastF Eiliaţie 5i dFduse acest <u@e curios Eiicei celor doi a@a<ţi di< Odi+eea se lFsa C< Koia Ea<teJiilor i@aDi<aţiei sale sau aKea deLa C< cap Kreo idee „EilosoEicF S Era co<5tie<t. care Cl pri@e5te C< )cea< pe (eEaistos cel 5c. di< u<irea lui . doar tu ai 5tiut sF2l Eere5ti de <FpastF pe Eiul lui Cro<os. care Ka deKe<i soţia lui Cad@os (despre care (o@er <u Kor?e5te. u<or a?stracţiu<i1 EilosoEia 5i le C<su5ise deLa% Co@e<tatorii lui (o@er aKeau cale li?erF1 ei <u aKeau altceKa de EFcut decCt sF tra<spu<F ace5ti Jei2idei C< Ea?ula . a<u@e cF C<cF di< Kre@ea lui E@pedocle 5i (eraclit di< EEes.C< care te<siu<ea corJii 5i cea a ar@Fturii se <eutraliJeaJF. dC<du2i ca soţ u< @uritor sortit sF C@?FtrC<eascF. Peleu 5i u< Eiu a cFrui @oarte pre@aturF Ka tre?ui sF2i co@pe<seJe Eai@a.ile pri< rFpirea lui Briseis de cFtre <eru5i<atul de . Poseido< 5i Pallas . . te2a@ auJit Kor?i<d despre ispraKa ta% -i<tre Ne@uritori.Erodita se <F5tea o EiicF <u@itF (ar@o<ia. Eructul draDostei lor% Se 5tie cF C< leDe<da te?a<F. destul de precar.REU% PR)'EU &itul lui (eEaistos EFuri<d scutul pu<ea acce<tul pe rolul Lucat de Eocul creator C< orDa<iJarea lu@ii3 ..res3 pe<tru e>eDeţii .ili?rul.ceastF luptF a co<trariilor este <u@itF C< altF parte de (eraclit P(le/(+ sau RFJ?oi. sau aKea cu<o5ti<ţF de e>iste<ţa u<ui Eel de Eu<dal cos@ic al acestui @it al adulterului S C< orice caJ aceastF ar@o<ie C<tre <u@ele Eiicei 5i se<sul atri?uit ulterior u<irii di<tre pFri<ţii ei.res 5i .Eroditei. trecutF apoi di< m+nă C< @C<F 5i potriKitF de la o De<eraţie la alta.ili?reaJF.Da@e@<o<% Nu#i Ka Ei Dreu sF o?ţi<F acest serKiciu de la Teus C< sc.cest Eiu Ci proKoacF @ulte <ecaJuri% El o o?liDF sF se preJi<te de douF ori ca solicita<tF pe lC<DF Jeii care2i erau o?liDaţi1 pe lC<DF (eEaistos pe<tru a2i cere o <ouF ar@urF3 pe lC<DF Teus.desea. care Cl aLutF pe Teus a@e<i<ţat de o adeKFratF co<Luraţie a apropiaţilor sFi. T1etis 5i Briareu C< aLutorul lui Teus I< $liada e>istF o diKi<itate care LoacF C<tr2adeKFr rolul ProKide<ţei pe<tru cei aElaţi C< <ecaJuri1 este '..res cu .res ie5iserF di< cercul @i<u<at al leDe<delor pe<tru a25i C@pru@uta <u@ele u<or co<cepte.o@ericF% Iar discipolii lui (eraclit tre?uie sF se Ei aplecat cu pasiu<e asupra acestei adaptFri.Erodita repreJe<tau Eorţele de atracţie 5i de respi<Dere care sC<t leDea u<iKersului% &itul lui '. pe#cel#+nvăluit#+n#norii#ce#<u5ii% Era pe Kre@ea c nd Jeii 3limpului au Krut sF2l C<lF<ţuie pe Cro<idul Teus1 (era..o@erici ea este u<irea celor douF pri<cipii. pe<tru ca sF rFJ?u<e aEro<tul suEerit de . se ec. respi<s de cFtre „cFţeaua de @a@F2sa%% % -esti<ul Ka Ei i<Drat cu i<i@a sa larDF. a@i<te5te . cFci acest serKiciu Eusese de @are C<se@<FtateI .etis 5i al lui Briareu Ke<iţi C< aLutorul lui Teus eKocF ec.iului serKiciu pe care i2l EFcuse. al draDostei3 la (eraclit este do@<ia rFJ?oiului. .iop. a lui . ipoteJele cos@oDo<ice ale @o@e<tului% 9?: ■ ■ Capitolul VII &I'URI C)S&)+)NICE% '(E'IS *I BRI. C< palatul pFri<telui @eu.t.e<aI Iar tu l2ai 9?< .

(era. pF@C<tul se rFcesc 5i par a Ei C<ţelese C<tre ele pe<tru a e>pulJa di< lu@e pri<cipiul care o C<cFlJe5te. atu<ci cC<d soarele se C<depFrteaJF cFtre reDiu<ile @eridio<ale% .oi?os . Poseido< 5i Pallas . al cFrui pri<cipiu este cFldura.te<a. KrC<d2<eKrC<d. Eace sF C<colţeascF 5i sF creascF toate lucrurile % Briareos era „@ai puter<ic decCt tatFl sFu . deoarece di< recu<o5ti<ţF pe<tru '. cFruia Ci resta?ile5te suKera<itatea 5oKFitoareS Iar Jeiţa care rea2 9?? duce soarele era '. C<sF a?ia dacF @ic5orau sca<dalul% .iar de cFtre cei care Ci sC<t cei @ai apropiaţi1 Eratele sFu Poseido<. <u@ele o?i5<uit al soarelui3 tatFl lui .lţii i@aDi<aserF o i<Kersare do Kersuri care ar Ei putut salKa situaţia1 -i<tre Ne@uritori doar tu ai 5tiut sF2l Eere5ti de <FpaslF (Kere G"7) 6 C@preu<F cu (era. „cFldura EFrF a@estec % .iar 5i decCt @area ?FtFlie a Jeilor di< cC<tul XX. care a@ilau orice Kerosi@ilitate acestei C<cercFri de a2i trece pe asaltatori C< ta?Fra lui Teus G% -e aceea aleDoria tre?uie sF Ei Ke<it de ti@puriu i< aLutorul acestui te>t sca?ros. care tra<sEor@F episodul C< poKeste cos@oDo<icF% Cei doi diEerF C<sF destul ds @ult1 pe<tru autorul T.te<a cFreia Ci era tatF 5i @a@F X% U<ii citeau P. @ai Le<a<t c. ele @a<iEestF te<di<ţa de a se @eta@orEoJa u<ele C< altele% C< special aerul se u@eJe5te.ceastF co<Luraţie a celor trei ele@e<te este cu atCt @ai strC<sF cu cit! ca eEect al EriDului .iei. sora 5i soţia sa (era 5i . pe citF Kre@e este <u@it (era C< @itul (erei cu cele douF <icoKale% Nu tre?uie oare lFsatF o oarecare li?ertate e>eDeţilorS . EFplura @i<u<atF cu o sutF de ?raEe. lucru ce se produce C< Eiecare iar<F. @area NaturF. orice KiaţF ar dispFrea de pe pF@C<t. Poseido< 6 repreJe<tau C< @od tradiţio<al Eocul. po de2o parte. cCt 5i C@potriKa datoriei de C<ţeleDere Ea@ilialF% &itul a pri@it @ai @ulte e>plicaţii destul de diEerite dacF le priKi@ de aproape.lt@i<teri e>eDeJa ar Ei i@posi?ilFI . Teus Ka EaKoriJa rFJ?u<area lui . pe cul@ile )li@pului pe .te<a tre?uia deci.te<a (Kers ABB) 6 era pe Kre@ea cC<d Jeii )li@pului au Krut sF2l C<lF<ţuie pe Cro<idul Teus (Kers G"") -ar la C<ceputul pasaLului se aElau cuKi<tele „doar tu . este a@e<i<ţat% -eci cFldura lu@ii este C< scFdere. <e@aicuteJC<d a2l C<lF<ţui ^% .eaţF. al cFrei <u@e C<su5i C<se@<a. deKe<i<d „pF@C<t .cest episod este deose?it de i@porta<t pe<tru eco<o@ia lliadei. pF@C<tul% Nu co<teaJF Eaptul cF ea era.iJ?FKit tri@iţC<du2i. co<sideratF drept perso<iEicarea C<ţelepciu<ii% Pri<cipiul i@plicit care stF la ?aJa i<terpretFrii aleDorice este cF Eiecare @it tre?uie i<terpretat pe<tru el C<su5i1 C< „C@pFrţirea lu@ii . astrul cel @ai strFlucitor3 rFdFci<a <u@elui sFu co<ţi<e ideea de EorţF. 6 Kiaţa.etis. iar pF@C<tul rF@C<ea si<Durul loc Kaca<t pe<tru Jeiţa cu scut% U<ul di<tre aceste patru ele@e<te. acţiu<ea sa este preJe<tF pretuti<de<i.i?er<al.iDaiou. aerul se <u@e5te (ades. JFpadF. trecC<d astEel C< stare solidF. spu<e te>tul . aerul 5i apa% . <u@it de Jei Briareos.te<a este deci pF@C<tul. Eocul. deoarece „. de2<datF.ile. pe<tru cei Kec. cele o sutF de ?raţe Ci si@?oliJeaJF puterea.rF<e5te. Teus. pe<tru cF de data aceasta Teus C<su5i este atacat 5i c.ceastF e>eDeJF tra<spu<e deci dra@a C< do@e<iul @eteoroloDiei3 Cor<utus 5i (eraclit retorul dau o altF e>eDeJF.e(l(. care LiD<ea de douF ori diKi<itatea1 cFci Jeii reKoltaţi pFcFtuiau atCt C@potriKa leDilor ordi<ii 5i pFcii cerurilor.polo C< loc de Pallas . sF repreJi<te al patrulea ele@e<t.te<a de altF parte% 'rei di<tre aceste diKi<itFţi 6 Teus. ce25i C<trece pFri<tele pri< puterea sa% . cu siDura<ţF. Dri<di<F.iDaio< sosi<d.etis.pollo.etis sare C< aLutorul Jeului aducC<du2l pe Briareos cel cu o sutF de ?raţe% Briareos dese@<eaJF soarele. @itul descrie u< stadiu al lu@ii a<terior orDa<iJFrii sale3 . Poseido< 5i . aerul.i „dispu<ere sau rC<duialF a lu@ii% . se a5eJase 6 @C<dru 5i ?ucuros de slaKa ce2 i era datF 6 alFturi de Cro<id% PreaEericiţii Jei se cutre@urarF. de cele Patru ele@e<te. C<trupatF de Teus% '. tra<sEor@C<du2se C< <ori de5i 5i C< ploaie3 apa deKi<e D. aproape peste tot. de5i la pri@a Kedere ele par a Ei Eoarte apropiate% U<a di<tre aceste e>plicaţii reduce poKestea lui '.pollo este Teus3 iar C< aceastF circu@sta<ţF Eiul <u se aratF superior tatFlui sFu. pe (era.o@eric1 Briareos este C<sF acela5i cu .. dupF cu@ spu<eau presocraticii A% -acF soarele ar co<ti<ua sF se C<depFrteJe de <oi.etis 5i a lui Briareos la u< Ee<o@e< @eteoroloDic1 pericolul ce Cl a@e<i<ţF pe Teus este EriDul ier<ii3 sosirea lui Briareos care co<LurF pericolul repreJi<tF reKe<irea soarelui de pri@FKarF% SE'E'E ^00%20 % 9?> &itul aduce C< sce<F pe Teus. deoarece este Kor?a. asiDurC<d Kictoria trecFtoare a troie<ilor% -ar episodul este de ase@e<i e>tre@ de Le<a<t pe<tru u< spirit pios.pa.

cest @it cu diKersele sale i<terpretFri.ales di< &ilet.ile% Focul. soarele redistri?uie aceste e>.iar la oriDi<ile u<iKersului. o dra@F a caldului 5i a EriDului% U<ii di<tre ei s2au oprit la Ee<o@e<e sau la apare<ţe1 cFldura Kerii.alatii C< diKersele Jo<e ale sEerei cos@ice% (eraclit presupu<ea C< e>eDeJa sa cF aKe<tura @iticF era o a@e<i<ţare la adresa lu@ii deLa orDa<iJate% Lu@ea stoicilor se prF?u5ea periodic C< Eoc sau apF 5i aceasta era 5i co<cepţia pitaDoricia<ului P. si@?oliJat aici de Teus.ant(/a. deoarece su?sta<ţa u@edF se poate alia cu cea caldF !#% *** +recii au văzut C< De<eral su? apare<ţa @itului lui Briareos aLulC<du2l pe Teus.lţii au dat perso<aLelor u< se<s @ai EilosoEic% '. Poseido<.etis „@e<ţi<C<d cu Eorţa ele@e<tele la locul lor . C< sECr5it o ulti@F e>eDeJF a @itului. de5i Kor?e5te 5i el.te<a sC<t ide<tiEicate de cFtre (eraclit cu aerul.ii lui +or<utus c.te<ei la pF@C<t% 'otu5i. 7 iar stoicii e>plicau @i5carea soarelui pri< <eKoia acestuia de a25i aspira . Draţie cFrora au Eost distri?uiţi peste tot C< @od eDal a?urii pF@C<tului1 ca 5i cu@ @Ci<i <u@eroase asiDurau aceastF C@pFrţire C< toate ca<titFţile cerute% Briareos <u C<sea@<F oare 6el 6a e =<i ia . cC<d ele@e<tele C5i cFutau C<cF ec. de i<ce<diu 5i i<u<daţii posi?ile% El pare sF C@pru@ute u<ele date di< aleDoria @eteoroloDicF% C< @itul lui Briareos. aDe<tul acestei Li<duiri. '. apa 5i pF@C<tul !X1 el <u e<u@era deci Eocul pri<tre reKoltaţi.ereOUde di< SUros% -e data aceasta Briareos este iar<a. apa 5i pF@C<tul ur@au sF25i ia Eiecare locul 5i rolul deter@i<at C< sEera cos@icF.etis.e<a $% '. ca C< Gi. opu<e acestor diKi<itFţi pe Briareos cel cu o sutF de @Ci<i. DC<di<d cF aceastF @icF sEerF aElatF C< ce<trul celei @ari era sediul Di<dirii diKi<e i@a<e<te lu@ii% . .pa 5i aerul se reEerF la Poseido< 5i (era. do>oDraEii o atri?uie deLa lui '.ia# !A$ ci<d deKi<e aLutorul sFu. trecC<d . C< @itul lui '.iţi totul.( iil( . se poate crede cF '.t.. . spriLi<itF de „KiDoarea 5i de @Ci<ile <e<u@Frate ale puterii sale % Briareos este deci pe<tru (eraclit doar u< aspect al Pro<iei diKi<e. deoarece ea se C<te@eiaJF pe ide<tiEicarea lui Teus cu soarele. .etis cu ProKide<ţa ai cFrei @ari teoreticie<i au Eost (de5i <oţiu<ea de ProKide<ţF era deLa Eoarte <etF la Plato< sau Xe<oEo<) le% .te<a. este C<tCi de toate i@aDi<ea <aturii 5i a i<terKe<ţiilor sale C<ţelepte% Stoicii au @ers @ai de parte „aco@odC<d 5i C< caJul acesta aleDoria cu propria lor doctri<F 5i ide<ti2iMicC<d pe '.te<a <u repreJe<ta decCt ele@e<tul pF@C<t 5i <u Di<direa orDa<iJatoare a lui Teus 5i ar Ei a5adar a?surd ca aceasta sF Eie C< reKoltF ce<tra ei C<sF5i !A% IatF. co<ti<uF Cor<utus.o@erice.(/e i6e.ilolaos lB3 apoi ea re<a5te cu o orDa<iJare ide<ticF% 'e<tatiKa de reKoltF a celor trei diKi<itFţi este de pus C< leDFturF cu aceastF periodicF @oarte a u<iKersului1 catastroEa C<sF <u a aKut loc. dupF cu@ spu<e P. apa 5i aerul% . @itul lui Briareos se situa C< oc.ceastF DC<dire se C<trupeaJF C< . de a2l co<Eisca C< Eolosul sFu pe cel al Keci<ului% -acF Eocul i<teliDe<t care preJideaJF la orDa<iJarea u<iKersului le2ar lFsa C< Koia lor.ili?rul1 Eocul 5i aerul. <FscutF di< capul lui Teus% Se putea deci e>ti<de <u@ele . ca 5i Cor<utus. iar <u@eroasele sale ?raţe sC<t <e<u@Fratele @oduri C< care 0/ed0l se rFspC<de5te iar<a% Iar DiDa<tul luptF ci<d C@potriKa lui Teus2soare.te<a este ide<tiEicatF cu pF@C<iul di<tr2u< @otiK Eoarte si@plu1 ea ocupF locul Kaca<t% Stoicii au C<cercat pro?a?il sF LustiEice aceastF atri?uire% U<ii di<tre ei !G co<siderau pF@C<tul drept .etis se ide<tiEica cu ProKide<ţa stoicilor 5i cF Briareos era soarele. EriDul ier<ii% . i@posi?il de redus la u< iJKor u<ic !8. ProKide<ţa lui Teus.eDe@o<ieo<ul lu@ii.oi?os . care LoacF C<tr2adeKFr u< rol proKide<ţial i< dra@F. cea care a rC<duit cu@ tre?uie toate lucrurile. ele@e<tul Eoc ar C<D.e. <e oEerF u< e>e@plu destul de Erapa<t al eKoluţiei suEerite de C<treaDa e>eDeJF aleDoricF1 EiDurile dra@ei .ra<a rC<d pe rC<d deasupra @Frii 5i pămGntului "% ReDulator al u<iKersului.pe<tru autorul Ale. el descrie o a@e<i<ţare asupra u<iKersului deLa orDa<iJat% -upF cit se pare.pollo< C< loc de Pallas . ana di< toate pFrţile lu@ii S8 -e5i autorul <ostru plute5te puţi< C< KaD. cFci soarele e cel care e>traDe a?urii di< @are% !A# Ideea este Eoarte Kec. care se poate sF Ei aKut curs la pitaDoricie<i sau la orEici. tre?uie sF do@i<e tur?ule<ţa diEeritelor ele@e<te% Fiecare di<tre acestea are te<di<ţa de a25i lFrDi do@e<iul. iar Eocul lasF sF se C<ţeleaDF cF autorul acestei aleDorii era di<tre cei care citeau P. iar C< @itul Scutului de cFtre (eEaistos.etis. Eorţa sa de <eC<Ki<s u% (era.etis 5i Briareos. iar C<treDul u<iKers <2ar @ai Ei decCt u< uria5 ruD3 sau ele@e<tul apF ar i<Kada totul 5i ar C<eca lu@ea3 sau aerul ar u@ple C<treDul spaţiu #% Cele trei diKi<itFţi rFJKrFtite si@?oliJeaJF deci Eocul. pe<tru a realiJa acea diaJ(+/e+i+ sau rC<duire a lu@ii atlt de ?i<e JuDrFKitF pe scutul lui .

C< Odi+eea. 5i capFtF o Eor@F particularF% &eta@orEoJele lui Proteu sC<t i@aDi<ea apariţiei celor patru ele@e<te disti<cte% El . tre?uie sF e>pri@e calitFţile (dacF se poate spu<e) acestei @aterii1 ea este a<ticF 5i Ke<era?ilF ca 5i :.di< @C<F C< @C<F 5i di< 5coalF C< 5coalF au pri@it a@pre<te succesiKe% CC<d EilosoEii sC<t cei care se ocupF.i Idot1ea U< ulti@ @it cos@oDo<ic este istoria lui Proteu% I< ea se poate o?serKa trecerea de la @ateria i<Eor@F 5i pri@itiKF la Eor@ele orDa<iJate 5i ar@o<ioase ale cos@osului% .iul EDipt !7. 5i acesta este se<sul ce tre?uie dat lui .aros. o <i@EF @ari<F. &e<elaos 5i oa@e<ii sFi <u2l slF?irF di< strC<soare pe @a2 Dicia<.iuri KrFLitore5ti. <e Ka spu<e ce a citit C< Kreu< tratat stoic. @aDicia<ul era deLa pC<dit de &e<slaos 5i de toKarF5ii sFi. C<tr2u< Eel a@Ei?iu%% % Ne<orocitul doar@e C< co@pa<ia Eocilor% % % Fiica sa Cl trFdeaJF pe<tru u< strFi<% %% El se @eta@orEoJeaJF dupF Koie. de aceea Proteu este cel 6a e n0 $n<al. @ai @ult sau @ai puţi< colorat de orEis@ sau pitaDoris@% 'o<ul pe care Cl adoptF aici este de altEel destul de surpri<JFtor1 <icFieri C< altF parte el <u C<tre?ui<ţeaJF u< Koca?ular EilosoEic atCt de specialiJat.otFrC sF proEetiJeJe% 'ot (eraclit retorul este cel care a pFstrat e>eDeJa cea @ai detaliatF a @itului% &ai C<tCi (eraclit se preocupF de scoaterea C< eKide<ţF a tuturor <eKerosi@ilitFţilor poKe5tii. Eost odi<ioarF u< ti@p C< care <u e>ista decCt o @asF i<Eor@F 5i @CloasF XX. latF u< ?FtrC<. cu @i5carea sa Ke5<icF *i i@ua?ilF% 'otul <u era decCt pustiu EFrF soare 5i tFcere o?scurF3 <u e>ista <i@ic altceKa decCt i@o?ilitatea a@orEF a u<ei @aterii co<EuJe XG% . luC<d cele @ai ?iJare c. Eoarte ela?oratF% . ascu<5i su? pieile de EocF date de cFtre Idot. acest proEet al @Frilor Ci Ka spu<e tot. tatFl <i@Eei% -upF @ai @ulte @eta@orEoJe. @area de uscat% Fiecare ele@e<t C5i ocupF locul propriu.cest ?loc i<Eor@ al @ateriei p i/iti3e poartF <u@ele de P (te0# Iar cele trei epitete aplicate de (o@er acestei ciudate diKi<itFţiXA. o li@?F atCt de a<eKoioasF% -e aceea este destul de Dreu de a reda C< <oţiu<i clare aceastF DC<dire ca@ co<EuJF% Ceea ce e>pu<e poetul C< @itul lui Proteu sC<t „C<depFrtatele oriDi<i ale u<iKersului. X$% -ar iatF cF de@iurDul diKi< C<cepe sF @odeleJe aceastF @aterie. de aKe<turile lui &e<elaos C<toreC<du2se de la 'roia% C< i<sula P.ieroEa<t cu suEletul i<spirat <u Ka Krea sF <e e>plice @isterele cere5ti ale lui (o@er %%%X! (ieroEa<tul este C<su5i (eraclit care <e Ka i<iţia.t in0l Proteu3 este u< aDreDat de ele@e<te diEerite. ceea ce dore5te sF 5tie% CC<d ie5i di< apF C@preu<F cu Eocile sale 5i se duse sF doar@F C< Eu<dul pe5terilor sale i< @iLlocul stra<iei tur@e.ea% *i pe<tru cF aceste piei proaspFt Lupuite @iroseau C<DroJitor.ali(+'":C ea este C< sECr5it iJKorul tuturor Eii<ţelor 5i pri< ur@are al oricFrui adeKFr. Ke<itF pro?a?il di< Kec.lteori si@plii co@e<tatori C<cearcF sF riKaliJeJe cu EilosoEii sau C<cearcF sF le arate cF (o@er era @ai tare ca ei%%% Pe<tru e>eDeJa @iturilor reJultF Kersiu<i diEerite% Cel @ai adesea <e2a parKe<it doar u<a3 pe<tru '. „ra<Dul sFu. ei i<troduc C< @it o doctri<F strC<sF. se leaDF. pa<terF 5i porc uria53 se preEFcu C< apF curDFtoare 5i C<tr2u< @are ar?ore cu @ulte Eru<Je !"% C< tot ti@pul acestor re<D. care <u25i pri@ise trFsFturile disti<ctiKe 5i <ici <u 148 aLu<sese la aspectul sFu deEi<itiK% Lu@ea <u aKea C<cF acest ce<tru solid *i ?i<e a5eJat care este părn+ntul! Katra u<iKersului3 cerul <u se rotea C< Lurul pF@C<tului. precisF. ea le dFdu u< puter<ic C<tFritor1 a@?roJia% Cu@ se culcF ?FtrC<ul. cei patru oa@e<i se repeJirF la el 5i2l ţi<urF cu putere% -ar ?FtrC<ul <u uitF <i@ic di< 5iretlicurile artei sale% El se presc.ceastF poKeste @aDicF. *roteu . Cl scoate di< C<curcF2 9?E turF% Bl Ka tre?ui sF2l surpri<dF 5i sF2l leDe pe ?FtrC<ul Proteu. sF2i dea ordi<e 5i Eru@useţe.etis 5i Briareos a@ aKut <orocul sF se pFstreJe @ai @ulte% II.i@?F @ai C<tCi C< leu cu coa@F3 apoi deKe<i draDo<.ea. C< cele di< ur@F acesta C5i reluF Eor@a pri@itiKF 5i se . u<de este reţi<ut de lipsa Kiaturilor. rFdFci<ile rC<duielii actuale 1 . „rFdFci<ile 5i Der@e<ii tuturor lucrurilor (deLa Era2pedocle le <u@ea „rFdFci<i ) sC<t la C<ceput separate3 cerul se C<depFrteaJF de @are. pe<tru a arFta cCt @ai li@pede i@posi?ilitatea C<ţeleDerii C< se<s literal.ipuri%%% Ce este aceastF poKeste Ea<tas@aDoricF S X d„-oar dacF u< . &e<elaos se C<trea?F disperat pe care di<tre Jei a oEe<sat 5i tre?uie sF2l C@?u<eJe% *i ce cale sF ur@eJe pe<tru a reKe<i C< ţara saS Idot. pe<tru ca <u@ele de cos@os sF25i capete C<treaDa se@<iEicaţie% Cele patru ele@e<te.

aos 5i u< a@estec co<EuJ de ele@e<te C<DrF@Fdite EFrF <ici o ordi<e%%% GA. dar care <u se potriKe5te deloc cu su?iectul C< discuţieG$% Ei spu< cF Proteu este @ateria pri@itiKF. ProKide<ţa diKi<F care aLutF @ateria sF25i C@?race Eor@a.ea.ius se sluLe5te de ele pe<tru a repreJe<ta stadiul creaţiei a<i@alelor. su? acţiu<ea cFreia @ateria ?rutF se C@parte.ea.se presc. apa. @o<ada este co<sideratF a Ei cC<d @ateria (5i ei i se potriKesc atu<ci de<u@irile de (aos sau (ades). ideea purF a @i5cFrii% . di< cauJa u<ei co<siderFri suparEiciale.ea @ateria pasiKFI 're?uie sF crede@ cF Se>tus. a @itului lui Proteu1 U<ii tra<sEor@F aceastF poKeste despre Proteu C<tr2o aleDorie a @ateriei pri@itiKe.aros. trecC<d pri< (esiod. care aproape o @o<opoliJaserF% *i <u este C<doiel<ic cF EilosoEii Porticului s2au i<teresat de @itul capital al lui Proteu GG% 'otu5i Kersiu<ea tra<s@isF de (eraclit este eclecticF% Pe alocuri are o coloraturF ce a@i<te5te de orEis@% -escrierea @ateriei pri@itiKe se apropie de cea pe care o pute@ citi C< O/iliile 6le/entine ! „. dupF apariţia 5i separarea ele@e<telor% . co<ti<uF Eustat. a@estecC<d cu C<ţelepciu<e Gd pFrţi di< cale patru ele@e<te% Iar @ateria pri@itiKF ia @iile de Eor@e sau C<EFţi5Fri pe care le Kede@ C< u<iKersG!% . a ProKide<ţei. de@iurDul @odeleaJF toate Eii<ţele.cest Proteu.Ule@orEis@ul peripateticia<% 9o@ reDFsi aceastF i<terpretare @ai tCrJiu. iar leul. care spi<tecF ae 0l# *i <u <u@ai ele@e<tele./=nt0l. cel care orDa<iJeaJF @ateria 5i LoacF rolul de@iurDului.ea. la (eraclit retorul. ci 5i a<i@alele3 5i toate celelalte lucruri care sC<t C< lu@e% PC<F aici sC<t puţi<e diEere<ţe EaţF de (eraclit. Proteu este u<ul di< <u@ele @o<adei (@o<ada este pri@ul <u@Fr.eate de cFtre <i@Ea Idot. aEir@F Se>tus. se rC<duie5te 5i capFtF cu adeKFrat Eor@FS C. . de pildF.iar !A" 5i <u@ele i<sulei pe care se desEF5oarF acţiu<ea @itului. Eii<ţa <FscutF di< oul DiDa<tic G#% Eustat. este P.eei1 „El <u@e5te Proteu cauJa cea @ai Kec. are o Kaloare si@?olicF1 <ici o altFMsce<F <u ar Ei Eost @ai potriKitF pe<tru <a5terea u<iKersului ca aceastF i<sulF a Fecu<ditFţii GX% &e<ţio<area. 5i atu<ci este de<u@it Pro@et.ius. toate e>plicaţiile <aturii reKi< C< cele di< ur@F la u<a si<DurF1 o pastF proteiEor@F. o e>eDeJF destul de apropiatF de cea a@i<titF. cu deose?irea cF (eraclit <u C<tre?ui<ţeaJF <o@i<al pa<tera 5i porcul 6 douF di< @eta@orEoJele lui Proteu 6 pe cC<Md Eustat. co<siderat ca ţC5<i<d di< pF@C<t. care Cl Eace sF se =nd epte cFtre f( /. aleDorie saKa<tF desiDur. cu@ se spu<e Eoarte Ludicios. care aru<cF Eoc 5i parF. desiDur. este <u@it clar. C< e>eDeJa lui (eraclit. adicF /i<6a ea. pri< aducerea sa de la pote<tF la act1 Idot.a<es. EFrF prea @are co<Ki<Dere. 5i ar?orele cu @ulte Eru<Je. 5i totu5i diEeritF. a EFcut o co<EuJieS Ni@ic <u este @ai puţi< siDur% U<ii e>eDeţi puteau Eoarte ?i<e sF Ei priKit lucrurile astEel% C< teoloDia arit@eticF. si@?oliJeaJF pF@C<tul X83 se tra<sEor@F apoi C< ar?ore cu @ulte Eru<Je1 ar?orele se@<iEicF aerul% -e ce S „El cre5te C< toate se<surile 5i pri@e5te EFrF C<cetare i@pulsurile pF@C<tului pe<tru a se C<Flţa spre cer X7% Ulti@ul ele@e<t. pe<tru a da u< Eel de co<Eir@are e>eDeJei si@?olurilor precede<te X" Q -upF C@pFrţirea lu@ii C< cele patru ele@e<te. aco@odatF stoicis@ului G7% *** -ar Proteu <u <e2a deJKFluit toatF tai<a sa% El <e reJerKF o surpriJF%%% pri< i<ter@ediul lui Sa>tus E@piricus% 9rC<d sF2i atace pe EilosoEi C< c.r Ei putut oare (o@er sF <u@eascF @ai clar ProKide<ţa. Se>tus reduce opi<iile EiJicie<ilor la douF pri<cipii. i<terpretare @ai so?rF. ErF@C<tatF de o @i<F diKi<F pa<tru a o Eace sF capete toate apare<ţele% Capul 5irului.eu Ad% . apa. iar Proteu C<sea@<F p i/0l4# )r. cauJa pri@F3 iar Idot. Eost u< ti@p C< care <u era <i@ic C< aEarF de . draDo<ul care C<drFDe5te p.ceste tra<sEor@Fri ale lui Proteu sC<t KeD. deKi<e la Eustat.i@?F C< draDo<1 acest a<i@al. atri?uit de (eraclit ProKide<ţei diKi<e. este releKat de Idot.i@?F @ai C<tCi C< leu.ius <e Eace cu<oscutF. <ici u<a di< aceste Eor@e.@ Ei ispitiţi sF crede@ cF Eustat. C< act. <e Eace i@ediat sF <e DC<di@ la stoici. dar este (toate Eor@ele) C< pote<tF% SC<t desiDur ele@e<tele care si@?oliJeaJF f(60l (leuluiS).e. u<ul actiK 5i altul pasiK% -e la (o@er pC<F la stoici. receptacolul Eor@elor3 care <u este.ius reJu@F aici o i<terpretare a @itului lui Proteu a<terioarF celei a lui (eraclit. cC<d de@iurDul. este si@?olul eterului3 apoi se presc.ea. P.ius u< co<cept aristotelic1 trecerea de la pote<tF la act.estiu<ea Jeilor. Par@e<ide. care pri@e5te (diKersele) Eor@e G"% Scepticul <ostru i<KerseaJF rolurile1 Proteu deKi<e cauJa actiKF.ea% Ni<iele ei este de o ad@ira?ilF tra<spare<ţF1 este -ei8a f( /ei# . al cFrei autor proEesa . E@psdocle. 5i sF se @i5teG8% 9@: Idot. este (o@erMcu aleDoria lui Proteu 5i a Idot. Idot. C< cos@oDo<ia orEicF.<a>aDora. i<iţiatorul. su?sta<ţa care este tra<sEor@atF.

pre2Je<tC<d2o ca o doctri<F cu<oscutF doar de cCţiKa i<iţiaţi% I< Eaţa cadaKrului Eiului sFu. cealaltF <eli@itatF 5i i<deEi<itF ca C<sF5i @ateria A!% SF Ei Eost acesta ulti@ul cuKC<t al C<ţelepciu<ii Drece5ti S -upF pFrerea co@e<tatorilor lui (o@er EilosoEii <u Eac decCt sF redescopere ceea ce )r?ul a ascu<s C< dra@a lui Proteu1 Proteu. soarele.(/e i6e. draDostea sau ura3 Par@e<ide se sluLe5te de Eoc ca de@iurD.RELE3MC9!^^ 11 .polo.Nu <e C<doi@. 2polo#soare& cele mai vec1i identi+icări &ai C<tCi de toate. di@potriKF.!L. dualis@ care repreJe<ta ulti@ul cuKC<t al EiJicie<ilor ca . pri@ei 5coli pitaDoreice.Eroditei. ci doar cei care au cu<o5ti<ţe speciale despre de<u@irile „tFcute ale Jeilor% SF Eie Kor?a de u< secret deţi<ut de sectele orEice S Sau de u<ul di< @isterele care se C@pFrtF5eau doar . poe@ele . Poseido<% P. a5adar. toţi e>eDeţii lui (o@er. ecuaţia . . aru<cF cerului ur@Ftoarea @ustrare1 ) soare Eru@os strFlucitor. ci istoria suEletelor% 'otu5i (eraclit.Y23 %b%c0M CM_1%iEu I'JJ +Kii. rulDariJatF C< lu@ea DreacF de cFtre stoici.res 5i a . Par@e<ide% .i@?ate i<tre ele% Ceea ce dori@ C<sF sF reţi<e@ di< pasaLul lui Se>tus este !#! KiDuroasa si<teJF a „EiJicii Drece5ti1 u<iKersul e>plicat pri<2tr2u< du?lu pri<cipiu.ea.aeto<.polo.polo se aplicF soarelui. pa pla< literar. pricepuţi C< aleDorii. care la rC<dul sFu a preluat2o de la pitaDoreici$% Euripide. pri@a De<eratoare a tuturor <u@erelor care e>plicF u<iKersul. pitaDoreicii Kor spu<e @o<adF 5i diadF. @ateria% C< deEi<itiK rolurile celor doi pot Ei sc. C< traDedia P.' ######################### %. ii28Y2aM3% 2 Capitolul 9III "HrC #'HH%. ps<tru a2l Eeri de cFldura soarelui G% C< istoria draDostei lui . @ai ales de cFtre Clea<t. actiKF.i%K. C< ti@p ce . . C< e>eDeJa aleDoricF a lui (o@er.<a>aDora.( iil( . pare destul de @icF% Nu reJultF de <icFieri cF ar Ei co<tri?uit la ide<tiEicarea Jeilor $liadei cu ele@e<tele% Bi<eC<ţeles cF 5i ei dFdeau <u@e diKi<e celor patru rFdFci<i ale lucrurilor. E@pedocle. C< <u@eroase pasaLe Ci deose?ea Eoarte clar% CC<d cadaKrul lui (ector JFcea pe cC@p. sau istoria @ateriei eter<e 5i pri@itiKe. ClU@e<a. repetF EFrF C<cetare cF .aet(n. a5a cu@ a@ arFtat pri< i<ter2 @ediul u<ui docu@e<t precis de la Produs Y% PitaDoreicii <u par a i<tra C< acest Loc C<ai<te de epoca lui Nu@e<ius 5i Cro<ius. Eace aluJie la ide<titatea astrului cu Jeul. C< a5a @FsurF a preKalat C<cepC<d di< epoca ale>a<dri<F #% 'otu5i <u este cea @ai u5or de e>plicat% Se poate spu<e cF.polo cu soarele.o@erice <u par deloc sF co<Eu<de pe .o@eo@erilor 3 E@pedocle desparte sau apropie ele@e<tele cu aLutorul u<ui pri<cipiu @oral.polo2soare a Eost .ristotel Ka spu<e „@aterie 5i Eor@F sau „pote<tF 5i act . apeleaJF o datF la credi<ţele pitaDoreicilor. (ades. de pF@C<t ca @aterial% .res 5i aerul -io<Usos.polo cu soarele.es.polo este totu<a cu soarele% Este poate una din ide<tiEicFrile care <e surprind cel mai 9@> puţi<. cC<d este Kor?a de . C@?rFcC<d.polo aduce deasupra lui u< <or C<tu<ecat. Eiica Jeului. drept cea care „alearDF de la o Eor@F la alta . @a@a lui P. stF la pC<dF pe<tru IleEaistos 5i LoacF rolul de detectiK. dar atu<ci ei Kor cFuta C< @iturile lui (o@er <u secretele lu@ii @ateriale. cu@ <e2ai pierdut pe @i<e 5i pe el1 Pe drept e5ti tu <u@it de <e@uritori .<a>aDora i<troduce n(0+>\il C< @iLlocul @arelui a@estec @aterial al „. (elios. 5i pe Idot. puţi< @ai tCrJiu. co@e<tatorii lui Ilo@er pFreau a i<Koca autoritatea Eiilor lui PitaDora% Ce se C<tC@pla C< realitateS I.ilolaos <u@ea Eocul . C< @are. acestea C<sF <u erau <u@ele „clasice Teus.R'E&IS *I LUN. Jeul pri< e>cele<ţF al acestora X% Ide<tiEicC<d pe .MrEM^KE^!^ Partea care ar reKe<i. autorul Ale.K.ai<a pestriţF a diKerselor ele@e<te% .P)L) *I S). su? presiu<ea Jeului.8 KMUN8#d% [3 . apare ca @artor la co<statarea adulterului A% Cu toate acestea. cF a e>istat o e>eDeJF a @itului care Cl socotea pe Proteu drept cauJa pri@F.ib . sau EiloJoEic. di< care <u aKe@ decCt EraD@e<te.polo< (cel care o@oarF) de cFtre cel care cu<oa5te <u@ele secrete ale Jeilor 8% )a@e<ii o?i5<uiţi <u 5tiu cF <u@ele de . (era.

8ii astrului. <e2ar C<de@<a sF o crede@1 CF .polo. dacF o piatrF aru<catF di< pra5tie por<e5te EluierC<d. Jeul delEic este ar@o<ia di< douF pu<cte de Kedere1 @ai C<tCi el este a /(nia su<etelor @uJicale.il 5tia de . Jeul e>ilat odi<ioarF di< cer !#% Se poate @erDe @ai departe de Esc.. u<de ruDa cerului.itara sa. sau eliptica.polo.( iile sale. a@C<douF Eiicele ar@o<iei% U<uldi< @e@?rii 5colii. cu@ s2ar putea ca aceste @ase e<or@e sF .polo2soare 5i cel puţi< C< douF locuri Eace aluJie C< @od li@pede1 la sECr5itul celor Wapte 6(nt a Te:ei. pe<tru pri@ii pitaDoreici. Juruiau sFDeţile pe u@erii lui XX% .(/e i6e. par sF Ei EFcut apropierea di<tre . a cFror strFlucire se C<Flţa pC<FMla cer % El apri<de ElacFra sa<ctuarului „pri< strFlucirea sFDeţilor sale EulDura<te% C<treaDa Crisa a Eost lu@i<atF !7% Fe@ei 5i Eeţe ti<ere. cC<d cora?ia creta<F aLu<De pe plaLa de la Crisa.( iile . Eor@a u< cerc u5or C<cli<at sau „o?lic C< raport cu pla<ul ecuatorului u% -upF pFrerea sa. alo<atF pe cer de co<stelaţiile Todiacului.polo 6 atri?uie Jeului pe care Cl slFKe5te.i<iţiaţilor C< cadrul ser?Frilor 5i cere@o<iilor reliDioase. dat lui . C< te@plul ce ur@a sF deKi<F @arele sa<ctuar de la -elEi.ea aJ(0+/a pitaDoreicF a cFrei e<iD@F a Eost deJleDatF de .t(a ele.utorul i@<ului cFtre . M dupF pFrerea u<or istorici Dreci (Eude@os. caracteristici lu@i<oase destul de tul?urFtoare.polo. 5i <u o aluJie la li@?aLul o?scur 5i C<tortoc. salutC<d „raJele salKatoare ale soarelui . 154 -Liodor di< Sicilia).iero<. ia deodatF Eor@a or?itoare a astrului Jilei. cu arcul 5i tol?a.. se DC<dea Euripide Kor?i<d de cei care cu<o5teau <u@ele secrete ale diKi<itFţii !G% *i Esc.eat al oracolelor Jeului2preJicFtor !X% . pro?a?il.polo% El Kedea C< acesta o doKadF clarF a (:li63it. 5i C< reEre<ul popular. cu aLutorul pri@elor patru <u@ere. cF este u< si<Dur Jeu su? <u@e diEerite. iar . )e<opide di< C.ice a i@<ului cFtre . cF dru@ul a<ual al soarelui. pitaDoreicii di< ti@pul lui )e<opide ide<tiEicau astrul cu Jeul 5i la ei. „tetraOtUs X!3 el este de ase@e<i a /(nia @i5cFrilor astro<o@ice. C< care (se aElF) Sire<ele Xd% .polo. cFci sEerele cere5ti sC<t DuKer<ate de acelea5i leDi ale <u@Frului 5i ale @uJicii3 Eiecare sEerF duce cu si<e o sire<F ci<tFtoare (Sire<ele Kor Ei @ai tCrJiu C<locuite de cFtre &uJe) 5i Kocile lor alcFtuiesc u< cor @i<u<at de @elodios% SF <u Eie . de altEel. C< ti@p ce cC<tF 5i da<seaJF. scot u< lu<D striDFt% %% N2a@ crede cF asistF@ la o epiEa<ie a Jeului solarS !" . e>pu<e doctri<a pitaDoreicF pe<tru a co@e<ta episodul ciu@ei% II% SFDeţile lui . el pare @ai deDra?F a Ei 5eEul acestui cor.<a>aDora !B). C< care cercetarea 5tii<ţiEicF @erDea @C<F C< @C<F cu @editaţia reliDioasF..il S . soarele% Ne2a@ depFrtat oare de (o@erS -eloc% 9o@ reDFsi ar@o<ia sEerelor C< pri@ul cl<t al $liadei# (eraclit C< Ale.ei cu sFDeţile sale1 „iar pe cl<d @erDea cu C<Ker5u<are. C< ti@p ce „&uJele Ci rFspu<d cu Eru@oasele lor Koci (Kersul !7").cest . pe<tru a2i loKi pe a. <e Eace sF <e DC<di@ la Kec.ios. C< care descoperirile u<eia puteau serKi drept ali@e<t celeilalte.polo PUt. „ţFr@ul <e5tiut de . adicF ar@o<ia. ale cFrei acorduri ese<ţiale se pot e>pri@a pri< raporturi arit@etice. de EulDere ţC5<i<d di< picioarele sale 5i di< su?ţirea sa tu<icF !$% &ai @ult c. e>ista u< i<teres special pe<tru astro<o@ie 5i @uJicF.r@H<d -elatte1 „Ce este oracolul de !## la -elEiS 6 Este tet aJtI+."% Pri@ii pitaDoreici. ţFr@ul EFrF soare !A3 5i C< R0.cest su<et <u este altul decCt su<etul @i<u<at e@is de soare C< ti@pul cursei sale C< Lurul lu@ii% CFci aceastF Doa<F <u este deloc tFcutF1 dacF o si@plF loKiturF de <uia pri< aer scoate u< JDo@ot atCt de deose?it. o?licKitatea cursei soarelui era C< @od @isterios i<dicatF C< epitetul de Lo>ias. @istere pe care au co<ti<uat @ai tCrJiu sF le tra<s@itF <eopitaDoreicii C< cursul teurDiilor lorS Felul C< care se e>pri@F (eraclit asupra acestui su?iect C< Ale. decCt ar@o<ia a?stractF a acestui cor al pla<etelorS Pe<tru )e<opide. C< care corul Kor?e5te de .iar. speriate.polo< este tot u<a cu soarele. aKe@ doKada C< Eor@ulele Eolosite C< @isterii cC<d se Kor?e5te de Jei C< riturile secrete de i<iţiere 7.polo< este soarele. cel puţi< C< douF locuri% CC<d Jeul apare C< )li@p cu c. co<te@pora< cu Euripide (deoarece Proclus Cl situeaJF dupF . pe<tru <oi de cele ale orEis@ului. descoperise. este co@pletatF astEel de cFtre -a<aos1 „Care este de ase@e<i .polo cel pur. este C<co<Lurat „de lu@i<F.5adar.polo 5i soare% C< co@u<itFţile sectei.polo 5i raJele soarelui . al „ur@Frii pUt.polo 6 care co<duce corul ceresc al &uJelor 6 5i care. se disti<D cu Dreu. ale cFror credi<ţe. Jeul apare „su? Eor@a astrului (care strFluce5te) C< @iLlocul Jilei !8% Ce astru ar putea Ei acesta dacF <u soarele S „-i< persoa<a sa ţC5<eau Eocuri <e<u@Frate. repetat pe toate Kocile1 „soarele este .polo co?oarF di< )li@p.ia<ul 6 sau @ai ?i<e Jis.

cu@ era <u@it C< dialectul tesa2lia<G$. arta diKi<atorie. dupF Plato<% Nu este C<sF soarele @area lu@i<F a lu@ii.es. alterC<d proporţiile di<tre u@ed 5i uscat. spu<e PCato< I< @itul lui Er Pa@Eilia<ul.ili?rul lu@ii. 5i tra<spusese C< Kersuri astro<o@ia pitaDoreicF3 u< EraD@e<t i@porta<t di< poe@ul sFu. cCt 5i al celor care deJi<EecteaJF corpul3 al curFţirilor potriKit @edici<ii (este u< Jeu Ki<decFtor) 5i al celor prescrise de @a<2ticF1 Eu@eDFri cu sulE. doua Eu<cţie apolli<icF era. spusese Socrate puţi< @ai sus1 era o% aluJie clarF la cei care2l socoteau pe Jeu drept autorul @orţilor su?ite. ?Fi. .ceastF de<u@ire se reEerF la 5tii<ţa traDerii cu arcul1 Jeul este C<totdeau<a stFpC< pe loKiturile sale G"% SFDeţile deKi< la Cor<utus raJele astrului 5i se@<iEicF „aJKCrlirea C< depFrtare a raJelor Ad% . ide<tiEicat cu . astEel cF aceste Koci reu<ite.ea o@e<eascF.estrei lu@ii. cC<d se rostoDolesc pri< spaţiuS . ale lui 9e<us. cele ale Soarelui. 4upiter. atCt al celor care curFţF petele suEletului.eo< di< S@Ur<a.pollo<. C<se@<C<d „si@plu . pFstrat de '.ileDiu de a auJi ar@o<ia sEerelor3 dar Ko@ Kedea cF 5i Ulise a aKut aceastF ?ucurie.polo. Socrate e>pu<e de Eapt.le>a<dru di< EEes sau di< Etolia.polo2soare este distruDFtor la scarF cos@icFGA1 el ti<de EFrF rFDaJ sF tra<sEor@e u@eJeala C< a?uri calJi. LoacF C< u<iKers C<toc@ai rolul Jeului cu cit. dupF siste@ul lui P. C< Lurul (estiei.ara1 „el ati<De C< cade<ţF (ca pe tot atCtea corJi) Eiecare parte a lu@ii. ca C< $liadaGG% .polo preJideaJF a<sa@?lul puriEicFrilor !#$ !#8 16at.ilolaos. cele ale Lu<ii 5i PF@C<tului. l2a i<Elue<ţat cu siDura<ţF pe Clea<t. apl(0n. EFrF duplicitate. scoţC<d <ota eC proprie. le ar@o<iJeaJF atCt de ?i<e C<cCt <u percepe@ C< . @a<tica1 . cele ale lui Satur<. dupF spusele lui Cor<utus. .ea arta @uJicalF% El este cel care asiDurF C< acela5i ti@p ar@o<ia cH<tecului 5i acordul @i5cFrilor sau reKoluţiilor astro<o@ice A!% )r. . dupF Socrate C< C atIl(+. atu<ci cC<d 5i2a plecat urec. diriLorul orc. Eie cF dista<ţa le Eace i@percepti?ile Eie cF o prea C<delu<DatF o?i5<ui<ţF <e2a EFcut sF <u @ai aKe@ co<5tii<ţa lor% I<sF Eiecare di< aceste sEere co<ce<trice. dupF C atIl(+.e/(niJ(n>3X sau rectorul u<iKersului3 pFtru<2JC<d C<sF su? Portic. care trFia la @iLlocul secolului al III2lea. C< C atIl(+. soarele. drept cel care „Eace sF piarF X"% Lui Cor<utus. care se rotesc toate.polo este @ai C<tCi „cel care deJleaDF . ale lui &ercur. cel @ai reliDios di<tre cei trei @ari stoici di< pri@a epocF% El socotea soarele. Katra i@o?ilF 5i doDoritoare a u<iKersuluiX# YY% PitaDora a aKut i<eEa?ilul pr. iar totalitatea sEerelor alcFtuie5te u< i@e<s clopot de o cereascF ar@o<ie XG% (eraclit se spriLi<F pe u< pasaL di< Plato< al cFrui caracter pitaDoreic a Eost recu<oscut1 0 „Pe circu@Eeri<ţa EiecFrui cerc.ea la cC<tecul Sire<elor X7% III% 'ra<sEerarea Eu<cţiilor apoli<ice Jeului solar . acelea5i eti@oloDii capFtF o Kaloare <ouF% . „cel care spalF X8 e>plicF Socrate% . care se rostoDolesc pri< cer C@preu<F cu astrul pe care Cl poartF. patra Eu<cţie a Jeului.<u scoatF <ici u< su<et. Jeul C5i Ka pierde caracterul aeria< de realitate @ate@aticF (ar@o<ia 5i acordurile sC<t de do@e<iul pur al ciErelor) pe<tru a co?orC pe tere<ul @ai Dreoi al EiJicii% Cu@ s2a produs tra<sEor@area Eu<cţiilor apoli<ice cFtre soare S 9o@ C<ţeleDe acest lucru co@parC<d u< pasaL di< C atIl(+ cu u< capitol di< Cor<utus.polo pitaDoreic. stF clte o sire<F care se rote5te odatH cu el. opt la <u@Fr.polo2soare Ci apare su? du?lul aspect de Ki<decFtor 5i distruDFtor1 „el <e eli?ereaJF GB de ?oli 5i le C<depFrteaJF de <oi G! puriEicC<d aerulGX3 u<eori C<sF el pare sF corupF at@osEera 5i sF proKoace epide@iile de ciu@F. este de a supraKeD. lucru care pericliteaJF ec. &arte. <e e>plicF cu preciJie ce i<terKale 6 to<uri sau se@ito<uri 6 despart <otele e@ise de cFtre Eiecare di< cele douF sEere1 cea a stelelor Ei>e.a +i+4. to<ul sFu. care reia sau co@e<teaJF e>plicaţiile lui Clea<t.iar dacF @ai C<colo Ci Ka deEor@a 5i tortura <u@ele pe<tru a2l Eace sF corespu<dF cu ideea% La Cor<utus. cald 5i receG#% .ceste su<ete <u sC<t auJite de urec. co@pu< u< u<ic acord X#% (eraclit citeaJF de ase@e<ea douF Kersuri ale lui .polo este Jeul Keridic.polo @ai este C<cF 5i „cel care <i@ere5te totdeau<a (la ţi<tF) G7% . cel care tra<sEor@F te<e?rele C< li@peJi@e SG8 'ot dupF Socrate. diEeritele aspecte ale Jeului c. e@ite o <otF deose?itF.e.es% Su? prete>tul e>plicFrii eti@oloDiei lui . stropiri cu apF lustralF X7% *i totu5i u<ii se te@eau de <u@ele sFu ca 5i cu@ ar Ei aKut o se@<iEicaţie teri?ilF.

adul@ecC<d3 ceilalţi sC<t .. EFrF C<doialF.polo 5i ciu@a din Iliada SF <e C<toarce@ acu@ la . ca 5i cu@ ar Ei acoperit cu u< KFl <eDru% .<i@alele sC<t C< De<eral @ai se<si?ile decCt o@ul #A. ca sF25i aJKCrle sFDeţile (Kersul A7)% U< arca5 adeKFrat s2ar Ei apropiat cCt @ai @ult de ţi<tF3 raJele pestile<ţiale di@potriKF Ki< de Eoarte departe B!% Nu este de @irare cF patrupedele @or C<ai<tea oa@e<ilor.. „cel @ai drept ce<taur #8. o?osesc trupul.(+ e „cel care lucreaJF la dista<ţF 5i distri?uie de sus pF@C<tului cFldura 5i EriDul3 LIJe. Eocul solar ridicF di< sol a?uri <esF<Fto5i. C<tu<ecat.eilor.polo di< pri@ul cl<t al $liadei ca sF Kede@ cu@ se pot potriKi sFDeţile sale. aKocaţii apFrFrii aKeau la dispoJiţie o soluţie „@ai EilosoEicF . cu@ crede poporul <e5tiutor.i?riJi. ci 5i toate epitetele cu care Cl salutF Ilo@er au tre?uit sEirtecate pe<tru a le Eace sF se potriKeascF <oii perso<alitFţi a Jeului% (eraclit retorul co<sacrF u< C<treD capitol acestor epitete sau porecle ale lui .(i:(+.ai<F croitF pe @FsurF% P. el @asacreaJF cu ?rutalitate catCri 5i cli<i. pe<tru a co<stata cF toate i se potriKesc de @i<u<e soarelui.sOlepios% . Eusese doar eleKul lui C. cu@ 9@B spu<e scoliastul A8% Este Kor?a de o epide@ie de ciu@F (cu2KC<tul se aElF c.ile sta?ile5te <atura rFului1 de ce el @ai deDra?F decCt Ulise sau NestorS Pe<tru cF se pricepea la @edici<F. care ar Ei tre?uit sF pedepseascF pe Ki<oKatul cel @are. care era 5i 5eEul.a<sa@?lul lor <ici cel @ai @ic deJacord3 are DriLF ca a<oti@purile sF se succeadF C<tr2u< rit@ perEect3 alcFtuie5te di< Dlasurile Eii<ţelor vii ca 5i di< JDo@otele <aturii o @elodie diKi<F AX% Este KiJi?il eEortul de adaptare a stoicis@ului% El este cu atCt @ai eKide<t cu cCt co@e<tariile di< C atIl(+. leDFturi cu . iar 5tii<ţa @edicalF dF 5i e>plicaţii1 pe de o parte.rUseis% &ai @ult c. <u dau <iciodatF i@presia cF su? <u@ele lui . deoarece pe ti@p de ciu@F aerul este tul?ure. .ile co<KoacF adu<area1 Teiţa (era cea2cu2al?e2?raţe%%% tri@ise C< tai<F i<i@ii .iei lui Cor<utus. iar epide@iile de ciu@F sC<t proKocate de cFldura e>cesiKF a soarelui1 pe ti@p de ar5iţF. „pC<F cC<d C5i u@ElF ?urta sF crape 3 pe de altF parte ele respirF C< straturile cele @ai Loase ale at@osEerei.iar 5i I< cei care sEFtuiserF sF Eie redatF C.pollo<. este cF Jiua criticF C< ?oli este o Ji i@parF #$% C<tr2a Jecea Ji.ea<. ci pe<tru cF „KeJi (o lu@i<F de) aur atu<ci ci<d co<te@pli soarele. care ucid @ai C<tCi cCi<i 5i catCri.polo dese@<a soarele. @ai ales la rFsFrit AA% I9% . cu acţiu<ea u<eori rFuEFcFtoare a raJelor soarelui% . este „StrFlucitorul .polo% &ai C<tCi Jeul C<ai<teaJF „aido@a <opţii (Kersul A8). sFr@a<e do?itoace care <u aKeau <ici o leDFturF cu aceastF c.iar. loKe5te @ai C<tCi C< a<i@ale C< c.polo. C< @area sa ?u<Ftate.eiro<.d@iţC<d aceastF teJF se pot e>plica Eoarte ?i<e douF particularitFţi ?iJare ale co@porta@e<tului lui . care otrFKesc at@osEera. specie Eoarte EraDilF ##% FlaDelul C<ceteaJF dupF <ouF Jile1 „9re@e de <ouF Jile ploaie de sFDeţi cFJu peste o5tire % Iar u< lucru des co<statat de @edici<F. I+a( pe<tru cF poartF o sa?ie de aur. care aKusese. di< altF sursF decCt (eraclit #G% . dar cCi<ii 5i catCrii au @otiKe speciale de a suco@?a epide@iilor1 u<ii sC<t tot ti@pul cu <asul C< pF@C<t. ci Krea sF le dea doar o lecţie A$% -ar dacF se ad@itea cF .iar la (o@er). apoi rFJ?oi<ici cu sutele.poi arca5ul se opre5te „departe de <aKele a. ca o .Da@e@<o<. desiDur. a<i@alele @F<C<cF EFrF reţi<ere. a5a cF <u e de @irare cF au Eost deci@aţi de ciu@F $d% . He6ae .polo <u se <u@e5te 5i C.cest pasaL aKea <eKoie sF Eie „Ki<decat 5i apFrat C@potriKa relei Koi<ţe a du5@a<ilor lui (o@er% &ai cu sea@F Toii su?li<ia i<co<secKe<ţa lui . pri@i<d astEel direct toate e>alaţiile <esF<Ftoase #X% &otiKele date de scolii sC<t puţi< diEerite 5i deriKF. proKoacF @orţi rapide 5i <epreKFJute A7 % (o@er atri?uie pe ?u<F dreptate epide@ia Jeului solar A"% 'a?Fra Drecilor era i<stalatF C<tr2o Kale ca u< liD. dupF !#7 care se ri<duiesc cele ale Te(l(. se Jicea. a5a cu@ doKedesc te>tele citate @ai sus% *i <u <u@ai <u@ele de . cF Jeul.ene+ <u C<sea@<F „cel <Fscut C< LUcia .polo s2 ar ascu<de soarele% 'otu5i C< Kre@ea lui Plato< e>ista deLa te<di<ţa ide<tiEicFrii lor.estiu<eI A# Se putea rFspu<de. 5i C< loc de aceasta loKe5te C< @ulţi@ea a<o<i@F a osta5ilor 5i c. ci dese@<eaJF pe „autorul lu@i<ii @ati<ale sau al a<ului X a cFrui duratF o reDleaJF3 . .polo. acesta este u< lucru cure<t C< caJ de epide@ie% E>perie<ţa l2a co<statat C< repetate rC<duri. pe u< tere< @lF5ti<os.ip de aKertis@e<t1 <u Krea sF2i e>ter@i<e pe Dreci.

. despre Jilele critice. or ?olile sC<t proKocate de o te@peraturF a<or@alF.. ar putea decurDe.rte@idei $!% 'oate aceste co<sideraţii destul de te. cauJa <aturalF a ciu@ei .te<a di< AX7 a reactualiJat tot ce spusese (o@er despre teri?ilul ElaDel% Nu C< aceastF epocF ide<tiEica &etrodor di< La@psacos ps .ii sFi% Era oare o replicF la teJele pitaDoricie<e S ) replicF datF lui . @ai ales acea parte care se <u@ea „se@ioloDie . se C<tCl2<e5te pe aceastF te@F.rte@is le2a crescut pe Eetele lui 'U<daros% 'ot sFDeţile. <u EFrF <ua<ţe.<ice despre ciu@a di< $liada. la (o@er. spu<e autorul. despre EraDilitatea catCrilor 5i toate celelalte.ile diaD<osticul1 aerul ((era).. iar pe cea a Ee@eilor su? cea a .polo. @ort dupF AGB. adicF raJele lui . cC<d Jilele sC<t Eier?i<ţi 5i Ee?rele se C<@ulţesc$B% -ealtEel (o@er a5aJF. cFruia E@pedocle Ci datoreaJF EFrF C<doialF @ult% Puţi<ele lucruri pe care le 5ti@ despre acest De<ial precursor C<DFduie u<ele !$B !$! apropieri i<teresa<te C<tre ideile sale 5i cele pe care le2a@ C<tCl<it aici% El co<sidera e>cesul de cFldurF 5i de EriD drept u<a di<tre cauJele ?olii$X% S2a ocupat de se@e<i 5i de caJul catCrilor 5i catCrcelor 7G% U< alt @edic di< 5coala sicilia<a. @edici<a 5colii a putut sF se ocupe C< @od special de ciu@a di< cC<tul I% Pe de altF parte. C<cCt co@e<tatorii .te<ei dupF o epide@ie% El atri?uia o @are i<Elue<ţF aerului 5i pe<tru a2l asa<a.polo l2a EFcut pe 'e2le@a. @orţile su?ite1 Eiii Nio?ei cad strFpu<5i de sFDeţile lui . sF<Ftatea ?Fr?aţilor su? protecţia lui . sau studiu al se@<elor. totu<a cu soarele % .lui . C< ti@pul i@periului. dar pe o cale ocolitF.polo cu soarele1 tot a5a cu@ @istica pitaDoricia<F pare a Ei la oriDi<ea ide<tiEicFrii .pollo< deKe<it soare S 'eoriei @edicale a pitaDoreicilor. Jeul2soare. cauJa uitFrii co@plete C< care a cFJut soluţia lui &etrodor% ) datF cu Kictoria doctri<elor ira<ie<e 5i a @it. despre cauJele ?olilor. u@eda lu<F1 aceasta pe<tru cF se>ul ?Fr?Ftesc are o <aturF „@ai caldF % . soluţiile trecC<d di< @C<F C< @C<F 5i crescC<d ca ?ulDFrele de JFpadF3 <oi aporturi se adauDF @asei.ceastF aleDorie aratF cu@ a putut sta?ili . al si@p2to@elor (ea co<duce la „etioloDie sau descoperire a cauJelor)% (o@er <u se C<5alF atri?ui<d ?olile lui . pitaDoriJC<d C< acest pu<ct precis (a5a cu@ Kede@ la (eraclit retorul).polo <u aKeau alt se<s C< oc.<a>aDora atri?uia ?olile acute u<ui e>ces de ?ilF% Pe<tru &etrodoros. ecuaţia . di< aceste C<depFrtate surse de idei% C< acest do@e<iu al e>eDeJei lui (o@er a do@<it cel @ai @are co<serKatoris@.polo cu ?ilaS . a Eost . a Eost C<sFrci<at cu puriEicarea .polo 5i ale . care pare a Ei. Eie prea rece Eie prea caldF #"% (o@er 5tie di< e>perie<ţF cF rFsFritul CCi<elui i<auDureaJF o perioadF Eu<estF. pri< <u@ero5i i<ter@ediari.o@erice era u< Eel de „dispoJiţie pFcFtoasF d #% SFDeţile lui .rais2@ului. 5i sF i<cri@i<eJe at@osEera KiciatF di< Jilele precede<te #7% 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e a lui Pseudo2Plutar.cro<.polo. 5coala @edicalF care se i<spira di< ?ioloDia lui .rte@idei sC<t cele care proKoacF. ceea ce a per@is lui . cu (eraclit 5i cu scoliile ea aElF C< pasaLul despre ciu@F o doKadF cF (o@er cu<o5tea ?i<e @edici<a.le>a<dria.rte@idei. au C<cruci5at spadele cu a<a>aDoree<ii% Pro2 ?le@a era pusF 5i discutatF C< -urul anului AGB% 9D< E>eDeJa @edicalF a lui &etrodor <u a aKut Kiitor% C<2cepC<d cu stoicii 5i @ai ales cu <eoplato<icii di< .<oti@purile 5i te@peratura sC<t reDlate de soare. adeKFratul pFri<te al 5tii<ţei @edicale. @e5terii spaciali5ti C< aleDorii EiJice. pe ti@pul pri@ei soEistici s2a cFutat cu cea @ai @are ardoare oriDi<ea tuturor 5tii<ţelor la (o@er1 reacţia KiDuroasF a lui Plato< C@potriKa acestei @a<ii doKede5te cCt era de rFspC<ditF% S2ar putea crede de ase@e<i cF ciu@a din .cest episod al ciu@ei este i<ti@ leDat de ide<tiEicarea lui . apri<sese @ari Eocuri C< pieţe% BA 'oate acestea <u sC<t decil presupu<eri. Eiicele sale de cele ale .lc@eo< di< Croto<a (cFtre #BB).o@erici <ici <u25i @ai puteau i@aDi<a cF putea Ei altEel1 aceasta este. tul?urat 5i C<tu<ecat ti@p de <ouF Jile 5i2a recFpFtat C< a Jecea Ji lu@i<oJitatea sa o?i5<uitF (?raţele al?e).pologsoare era atCt de o?i5<uit ad@isF.pollo<2soare. par sF proKi<F di< surse @edicale% Se 5tie cF pri@ii @edici Dreci ie5iserF di< 5coala pitaDoreicF% Cel @ai Kestit di<tre ei.5a cu@ 5ti@. dar <i@ic di< ce se cC5tiDase de De<eraţiile precede<te <u este pFrFsit% . . care pu<ea ?olile pe sea@a e>ceselor de cFldurF 5i de EriDS -ar dacF pitaDoreicii <Et au luat direct parte la disputa di< Lurul lui (o@er. dar <u tre?uie sF Ei@ surpri<5i dacF deJKoltFrile lui (eraclit sau Pseudo2Plutar. u< ?Fiat atCt de Eru@os% .ile sF descopere oriDi<ea rFului.polo. tot @ai .ile DC<dul C<ţelept (Kers% ##6#$)% . EFrF C<doialF. C<tr2u< Eel De<eral.

Proteu2@aterie sC<t i<separa?ile de e>eDeJa .rte@is.eDiu@ cFtre #X# +.polo <u este C< $liada u< Jeu de pri@ pla<.iar <u@ele sFu% 8X Scolia di< 7enei0+ 2 la $liada. cF -ia<a 5i lu<a erau u<a 5i aceea5i persoa<F% )r. cu celFlalt astru lu@i<Ftor. el urcC<d pi<F la '. lu<a este <eputi<cioasF C@potriKa lor1 ea <u reu5e5te sF C<Ki<DF reJiste<ţa aerului. di< @ediile pitaDoreice% . reu5e5te sF C@prF5tie Kaporii u@eJi di< aer. C< 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e . a5a cu@ a@ presupu<e. @ai ales. .polo. Pluto. Teus2eter. care adu<F sFDeţile .is larD poarta acestui si<cretis@. C<cCt astFJi o priKi@ EFrF <ici o surpriJF% 'ot a5a C<KFţF@ C< @itoloDiile <oastre 5colare. soarele este ?Fr?at 5i lu<a Ee@eie% . @ai @ult decCt celelalte. sora Dea@F<F a lui .rte@idei pe Leto. @ai e>act. $8. co<c. e>plicF el.eaDe<es di< R. decCt <oaptea% -e aceea poetul o Eace co@plice a .ius aduce u<ele co@pletFri1 pe cCtF Kre@e cFldura soarelui. EFrF sF <e @irF@ cCtu5i de puţi<. raport sta?ilit de ase@e<i C< <u@eroase @itoloDii ale popoarelor pri@itiKe 8!% C< poe@ele . care dF u< reJu@at De<eral al e>eDeJei EiJice 8G. lu<a „taie aerul C< cursul reKoluţiei sale. alteori ceaţa sau <orii Ci i<tercepteaJF lu@i<a 'i# Eustat. e>presii ale adeKFrului% &it.es% decCt ide<titatea di<tre Teus 5i eter.rca5ei8# cFJute di< tol?F 5i C@prF5tiate pe pF@C<t 8$% Raporturile (era2aer.cople5itor.o@erice. spre deose?ire de alte popoare 8d. 5i ?Fr?at 5i C<tre lu<F 5i Ee@eie.irius cu<oa5te <u @ai puţi< de opt diKi<itFţi $$ ale cFror <u@e eKocau aspecte diEerite ale soarelui1 . .polo. cu@ aratF de altEel c. dupF pFrerea sa.erul este a?u<de<t 5i rFspC<dit C< tot spaţiul3 lu<a este @ult @ai @icF 5i C< per@a<e<ţF u@?ritF de Kicisitudi<ile at@osEerei3 u<eori eclipsele.polo pu<e stFpC<ire. tre?uie sF <e dF@ sea@a ?i<e cF aceste adeKFruri <u erau @ai ?i<e sta?ilite pe Kre@ea lui Clea<t.es adora pe @arele stFpC< al u<iKersului%%% Stoicii au reu5it sF i@pu<F atCt de ?i<e i@aDi<ea arca5ului . deoarece dupF e>eDeJa tradiţio<alF. lu<a% 're?uie sF @e<ţio<F@ cF pe<tru Dreci. care pare sF KiJeJe pri<cipiul 5i <u detaliile% (eraclit retorul Eace cCteKa preciJFri C< leDFturF cu aceastF luptF C<tre aer 5i lu<F 5i @ai ales C< leDFturF cu C<ErC<Derea lu<ii care. „o si<DurF 5i aceea5i putere. ?ulDFrele de Eoc KiJi?il C< care reliDiosul Clea<t. aspecte sau roluri diKerse ale aceleia5i realitFţi$"% 9% 2rtemis si luna . !$G Poate cF <u H9e@ dreptul sF e>plicitH@ prea @ult aceastF @Frturie. <u @ai Eace decCt o disti<cţie loDicF C<tre . era preKiJi?ilF1 „. co<sa2crC<d u< Jeu u<ic. Ka DFsi <u@eroase ipostaJe C< pa<teo<ul Drec sau eDiptea<% Porp. (orus.o@e2riJa<ţii sF2l ridice la ra<Dul de Jeu supre@% I< istoria reliDioasF a Drecilor. di<d despre lu@e o e>plicaţie aproape @etaEiJicF% El este C<locuit cu soarele @aterial. pu<C<d soarele ca „rector 5i DC<dire a lu@ii.n.ide spu<C<d cF acest De< de e>eDeJF este Eoarte Kec. Serapis.ra l2a aLutat pa . oarecu@ pri< Kiole<ţF.eilor% Nu ar Ei Eost C< Eirea lucrurilor ca . (eraOles. Ilera 5i aer% Ele s2au i@pus deEi<itiK. <oaptea. trFi<d pri<tr2u< cult. purtC<d <u@e diKerse C< Eu<cţie de oEiciile reliDioase $7% Clea<t.rte@is LoacF u< rol destul de 5ters% Ea este totu5i preJe<tF la @area ?FtFlie a Jeilor di< cC<tul XX al $liadei# Poetul o opu<e (erei. XX. ce corelaţie se sta?ilea C<tre soare. . pe tro<ul tatFlui sFu Teus% I< e>eDeJa aleDoricF. C< ti@p ce <ici o JeiţF. -io<Usos.polo aJKCrli<d raJele solare. deoarece au pri@it spriLi<ul credi<ţelor reliDioase 5i <u pe<tru cF erau. sF2i i@pu<F lu@i<a sa.e. -io<Usos. Cer?er $8% Stoicii au desc. <u a Ke<it C< aLutorul (erei pentru ca ea sF rF@C<F aerul% .polo. (eracles. soarele ia locul eterului% Este o reDresiu<e1 eterul i@palpa?il 5i C<depFrtat al pri@ilor EiJicie<i aKea u< a<u@it caracter.sOlepios.@ KFJut.polo2soare% Co<tri?uţia e>eDeţilor lui (o@er la aceastF ide<tiEicare este @ult @ai puţi< siDurF% Ei au putut2o pri@i di< aEarF. are o soartF ase@F<Ftoare cu cea a Eratelui sFu% Ea este ide<tiEicatF C< e>eDeJa aleDoricF.es. Eii<d 5i u< Jeu ostil a. ce<tru actiK di< care iradiaJF Eocul sau suElul diKi< de care e pFtru<s u<iKersul.o@ericF1 <u se poate co<cepe o (era2aer decCt pri< reEeri<ţF la @iturile $liadei# Nu pute@ spu<e cu siDura<ţF acela5i lucru 5i despre .polo (care se preta de altEel destul de ?i<e) sF deKi<F sau cel puţi< sF rF@C<F soarele.i.

c.9. acel @are pri<cipiu. al co<te>tului istoric3 deci cF autorul. reElecta cu <ecesitate opi<iile cure<te ale ti@pului sFu. pe<tru a reJolKa diEicultFţile pe care le ridica lectura poeţilor. pe<tru apFrarea diEicilei lor poJiţii. care a codiEicat2o C< P(eti6a X% C<sF co@e<tatorii lui (o@er o aplicau de@ult% .iar (o@er.9D? Capitolul IX ()&ER S. iar dacF Kreu< pasaL pare a Ei o ereJie 5tii<ţiEicF.N' INF.rUsosto@os. ca u< corolar. secretele <aturii% El cu<o5tea @i<u<at de ?i<e aceste secrete. 5i Crates se reDFse5te la DeoDraEi% Eratost. 5i a 5colii di< . dupF care Te<o<. atCt de <ecesar pe<tru e>plicarea u<ui autor. Eii<dcF ei aratF tot atCta C<de@C<are C< @C<uirea ar@elor o?i5<uite ale criticii.ILIBIL . este i<De<ios corectat pe<tru a2l pu<e C< acord cu ortodo>ia% Cele cCteKa EraD@e<te pFstrate de la Crates sC<t ediEicatoare C< acest se<s% (eraclit aleDoristul a pFstrat 5i el u<ele ur@e di< acest eEort de a sta?ili i<Eaili?ilitatea .e<es e<u<ţase.5adar (o@er a C<Ke5@C<tat C< apare<ţe u@a<e 5i <u@e diKi<e cele patru ele@e<te. co@e<tC<du2l pe (o@er. i<e>actitFţi.uDustus) susţi<ea cF poetul este reiat .<tist. o?i5<ui<ţele de DC<dire sau de KiaţF pe care le descrie epopeea% RecurDerea la o?icei.<tist. disti<Dea la (o@er C<tre „ceea ce este co<Eor@ cu adeKFrul 5i ceea ce este co<Eor@ opi<iei G% Pri< opi<ie se C<ţeleDeau pro?a?il credi<ţele populare sau cele di< epoca lui (o@er3 . precis. care cC<d se atrFDeau 5i se u<eau. cel @ai @are di<tre EiJicie<i. C< aleDorii. Crates di< &allos 5i ai sFi. ulterior peri@ate. C< i<Eaili?ilitatea poetului.ris2totel. Stra?o< (secolul lui .le>a<dria <u2i cerea lui (o@er sF Eie C< aKa<s EaţF de cu<o5ti<ţele 5tii<ţiEice ale ti@pului sFu% -acF u< pasaL <u se potriKea cu Kreu<a di< datele 5tii<ţei. ur@at Eii<d 5i de discipolul sFu Perseu% Nu acela5i lucru s2a petrecut cu Crates di< &allos 5i cu 5coala di< PerDa@% Crates apFra atot5tii<ţa lui (o@er. i@itaţi de Stra?o<. soluţia tre?uia cFutatF C< „o?icei a adicF C< credi<ţele. <e2a deJKFluit. C<cF di< ti@pul lui Socrate. C< co@pete<ţa sa u<iKersalF% Nu pute@ pierde ocaJia de a ur@a pe acest tere< pe Cra2tes 5i pe Stra?o<. de@iurDul 5i @ateria.ristar. sC<t adesea <eKoiţi sF siluiascF te>tul 5i c. ur@e de iD<ora<ţF.% .ristar. orice ar Ei Jis Plato<% El se @i5ca pe tere<ul 5tii<ţiEic cu u5uri<ţa u<ui spirit ate@poral% Ca@pio<ii e>eDeJei aleDorice <u puteau ad@ite C< poe@ele sale erori. cFci acest lucru ar Ei Eost cu desFKCr5ire iloDic% Cu@ s2ar Ei putut co<cepe u< (o@er lu@i<at doar atu<ci cC<d ascu<de adeKFrul su? KFlul si@?olului. cCt 5i a scutului aleDoric% I<teliDe<ţa criticF a lui . cF el scria cu scopul de a i<strui 5i <u doar de a distra A% Pe<tru a2l acorda pe (o@er cu 5tii<ţa ti@pului lor. cC<d se a@e<i<ţau 5i se cioc<eau C< DiDa<tice ?FtFlii% (o@er.iar sF2l @odiEice% Ceea ce (o@er <u spu<e.sclepiade 5i &oero di< BiJa<ţ% Este o adeKFratF plFcere sF ur@Fre5ti su?tilele lor tur<ire. C< leDFturF cu Te<o<.o@erice ca purF Ea<teJie3 di@potriKF.o@ericF% C<sF .e<es 5i C<ai<te de Perseos di< Citiu@.@ citat. dar eJita<t 5i supus erorii C<datF ce se aKe<tureaJF sF Kor?eascF li@pede S Ci<e credea C< li@?aLul aleDoric tre?uia sF creadF. era ?i<e cu<oscutF 5i de .ceea5i opoJiţie ca C<tre . soarele 5i lu<a% Teii sFi de?ordC<d de KiaţF.ristar.e<e (C<tre X#B 5i XXB) co<sidera descrie rile 5i iti<erariile . C< Kre@ea C< care era C<cF su? i<Elue<ţa ci<icF. dupF . este pus sF spu<F. pe . u< te>t ca@ eliptic di< -io C. ocupaţi sF se iu?eascF sau sF se ?atF. ca 5i aute<ticitatea a aproape tuturor pasaLelor respi<se de riKalul sFu . sau credi<ţele @ulţi@ii pe care spiritele lu@i<ate <u le C@pFrtF5eau% Te<o< a aplicat aceastF C<ţeleaptF @etodF. perso<iEicau Eorţele cos@ice.

dF ta?la de @aterii a u<ei @ulţi@i de lucrFri pierdute. <u aKea drept scop predarea astro<o@iei% -e aceea <u tre?uie sF Kede@ C< opera sa u< tratat co@plet despre stele3 el scrie $liada 5i Odi+eea 5i <u 5en(/eneleC el este (o@er 5i <u .iro< di< . )rio< u< cerc @ai @are. decCt rapida poru@?iţF. de altEel.le>a<dru 5i . despre structura u<iKersului 5i sEericitatea pF@C<tului. Eorţa lui )rio< 3 Ulise. C<sea@<F co?orCrea lor su? li<ia )riJo<tului 7% Ursa se rote5te „pC<di<du2l pe )rio< % . dar poru@?iţele sC<t aleDorice%%% Ptole@eu C. EFrF patF 5i EFrF rFutate !X% -ar se cade oare. (Uadele. de5i ele sC<t 5apte1 cea de2a 5aptea EuDiss desEFcC<du25i pFrul%%% Ea apare di< ti@p C< ti@p.otios a cFrui 2i:li(te6.ile sC<tu<ul di< acele pasaLe KrFLite care au o?sedat @e@oriile% Ele erau atlt de deEi<itiKe. cC<d EurF JFrite de KC<Ftorul )rio<. ca stFpC<ul Jeilor sF Eie . o?iectul C<su5i al acestui @ic tratat Eii<d de a2l arFta pe (o@er precursor 5i i<spirator al saKa<ţilor 5i EilosoEilor% &ateria este uria5F 5i tre?uie sF <e li@itF@ la pu<ctele cele @ai i<teresa<te% Ne Ko@ @ulţu@i sF pu<e@ C< lu@i<F. 5i2a pFrFsit locul de pe Eir@a@e<t pe<tru a <u Kedea rui<a Ilio<ului.rte@is 9C<Ftoarea. <u25i deslipe5te priKirea de la „Pleiade 5i Boarul care apu< tCrJiu % -ar @ai departe $liada 5i Odi+eea sC<t C< acela5i Dlas1 %%% 5i Ursa. dar <u se KFd decCt 5ase stele% . @ereu KiJi?il deasupra oriJo<tului% (o@er. Crates supri@a EFrF C<co<Lur @icuţul cuKC<t „si<Dura 8% Stra?o< credea cF2l poate apFra pe (o@er EFrF a recurDe la aceastF @FsurF radicalF1 era de aLu<s sF C<ţeleDe@ pri< .tlas% Cele 5apte Eete o ur@au cu@i<ţi pe . C< 5en(/enele sale. ţi<ti<d )rio<ul 5i pe loc roti<du2se3 <iciodatF Carul <u se C@?FiaJF C< apele )cea<ului$% (o@er <u se C<5elase oare declarC<d cF Ursa este +in.rF<eascF pe JeiS Ce au spus despre aceasta reDele . C<te@eiat de strF@o5ii sFi% IatF de ce pe cer <u se KFd decCt 5ase Pleiade. Circe li preJice lui Ulise pri@eLdiile care Cl pC<desc pe dru@ul C<toarcerii% -upF ce se Ka strecura pri< Eaţa Sire<elor.0 a co<stelaţie KiJi?ilF C< per@a<e<ţF deasupra oriJo<tului S 'oate stelele situate C< Lurul polului ?oreal sC<t C< aceea5i situaţie%%% Pe<tru a scFpa de aceastF o?iecţie.rFtos sau Eudo>os #% I<sF puţi<ul pe care l2a spus i< treacFt despre a5tri.ristotel u% Eustat.e. [ Ca iar sF Eie <u@Frul acela5i% !! Nu se putea DFsi o pasFre @ai potriKitF pe<tru a2i duce a@?roJia lui Teus. pluti<d C< pli<F @are.pri<cipalul <ostru @artor rF@C<e 7iata <i p(e-ia l0i H(/e . cF e>tre@itatea <ordicF a pF@C<tului era @FrDi<itF de )cea<% ScFldarea stelelor i< apele )cea<ului. se Ka iJ?i de StC<cile Pla<Ote.rFtos.. atu<ci cC<d Kor?e5te de poru@?iţele care aduc a@?roJia lui Teus% I< cC<tul XII al Odi+eei. recu<oa5te retorul (eraclit. 5tia.ip de co@etF. dar 4oe. cutre@ure. care aKusese desiDur C< @C<F cartea lui Ptole@eu a reJu@at discuţiile acestora3 u< al treilea i<terlocutor. C.ius. Electra. ci C<treD cercul arctic. <ota aceastF particularitate% LeDe<da dFdea sea@a C< Eelul sFu% -upF poeţii ciclici.stro<o@ia Kec. douF stC<ci reduta?ile% *i <ici o J?urFtoare <u le trece [ Nici C<se5i poru@?iţele sEioase [ Ce2aduc la tatFl 4oe a@?roJia% [ &ai sECrtecF di< ele cCte u<a [%%% stC<ca <etedF. cu<o5ti<ţele deose?ite ale poetului despre stele 5i soare.rF<it cu ciocul ca u< puiS Ei.rctos <u Ursa. !$$ !$8 pe ur@ele e>eDeţilor <o5tri.e@<os a tratat 5i el acest DraK su?iect !G% P. [ PFri<tele tri@ite2< locu2i alta. rC<Leau Toilii. <u@Fra 5apte. totu5i. C< c. <e2a pFstrat titlul acestui eseu1 „-e ce poetul pu<e <i5te poru@?iţe sF2 i .cest lucru este con orm cu datele astro<o@iei1 Ursa @are descrie u< cerc 9DF @ic. aratF cF el cu<o5tea ?i<e su?iectul% Cele patru Kersuri C< care descrie co<stelaţiile DraKate pe scutul lui . C<cCt Odi+eea le2a reluat pe<tru a le i<sera C<tr2u<ui di< episoadele sale1 <aKiDaţia lui Ulise pe plutF% C<ceputul este puţi< deose?it1 EFurarul diKi< JuDrFKe5te pe scut „Pleiadele. dorite de el 5i ur@Frite% Lui Teus i se EFcu @ilF de ele 5i le tra<sEor@F C< stele% U<a di<tre ele. cFreia i se spu<e 5i Carul cel &are. despre @aree.stro<o@ia lui (o@er (o@er. C<sF cele douF reKoluţii se C@pli<esc C<tr2u< ti@p eDal "% Pleiadele <u ridicF @ari diEicultFţi% . eclipse% I% . Pleiadele erau cele 5apte Eete ale ocea<idei Pleio<e 5i ale uria5ului . tCrC<d pri< <oaptea C<stelatF coa@a sa de lu@i<F lB% (o@er 5tia 5i el cF u<a di< Pleiade lipsea d+ pa cer% EL o spu<e C< li@?a sa pli<F de i@aDi<i.

sclepiade di< &Urlea. di<tr2u< EraD@e<t citat de .rF<e5te cu Kaporii s@ul5i )cea<ului% -acF pe<tru Dreci poru@?iţele eKocau Pleiadele. Ko@ Ei totu5i i<dulDe<ţi cu .le>a<dru cel &are ca@ C< Eelul ur@Ftor1 Jeii care sC<t .ceste Pleiade „. ele a@i<teau de ase@e<i cititorilor lui (o@er de Kestita cupF a lui Nestor decoratF tot cu poru@?iţe. de la -e@ocrit 5i presocratici C<coace)% . cC<d KFJu rui<a 'roiei% E>plicaţia lui (o@er este @ai 5tii<ţiEicF1 „@ai sECrtecF di< ele cCte u<a[%%% stC<ca <etedF % C<tr2adeKFr.ristotel o e>plica reDescului sFu eleK . soarele este deEi<it pri< aceastF Eor@ulF lapidarF1 „o EFclie DC<ditoare ie5itF di< @are XG.ipuie stelele1 „pe<tru cF stelele sC<t rotu<de ca <i5te cuie 5i sC<t C<Eipte ca <i5te cuie C< cer 5i pe<tru cF sC<t de culoarea Eocului 5i a aurului% -ar pri<tre stele cele @ai de preţ sC<t Pleiadele.rF<itoare C5i aKeau locul @arcat pe cupa C<ţeleptului Nestor. sC<t . ace5tia se . pe<tru cF ele sluLesc oa@e<ilor sH25i orC<duiascF Kiaţa.e. Kor?esc de Kapori desti<aţi. poru@?iţele dese@<au pe<tru toţi ace5ti autori stelele Pleiadei% RFspu<JFtoare pG<tru aceastF aleDorie este o ase@F<are de <u@e1 o si<DurF literF deose?e5te Pleiade de Peleiade.<a>aDora procla@a cu C<drFJ<ealF cF soarele era @ai @are decCt Pelopo<eJul% „&ate@aticie<ii . dacF le solicitF@ puţi<.il% U<a di<tre Pleiade este i<KiJi?ilF pe Eir@a@e<t. cel puţi< 5ase rF@ase KiJi?ile% Pri< calcule su?tile. cFci toate raţio<a@e<tele sale purced di< cea @ai ?u<F i<te<ţie1 cea de a DloriEica aceastF co<stelaţie a Pleiadelor.ceastF preciJare se acordF Eoarte ?i<e cu EiJica stoicF1 pe<tru stoici C< De<eral 5i pe<tru Clea<t.sclepiade scotea patru Pleiade C< Keci<Ftatea torţilor X7 5i alte douF la Eu<d X"% -e5i Pleiadele apar pe cupa lui Nestor doar cu preţul u<or arDuţii de@<e de Sosi?ios. ci soarelui C< special. 5tii<ţa lui (o@er este EFrF cusur% U<ele Kersuri ale epopeii.icit. u<a di< Pleiade este KoalatF de Kaporii care se C<Flţau C< aer % !" Cea de2a 5aptea scapF astEel priKirii <oastre. 5i2a C<su5it ideea poetei. <u stelelor C< De<eral.@?roJia pe care aceste EraDile J?urFtoare o duc lui Teus PFri<tele este altF aleDorie% C< dialoDul lui Ptole@eu C. atu<ci cC<d co<stelaţia 'aurului. a@?roJia% Iar sC<Derosul tri?ut pe care Cl ia stC<ca C<sea@<F cF pF@C<tul a?soar?e o parte di< ace5ti Kapori%X! 'otu5i poru@?iţele odisee<e aduc a@?roJie C< @od special lui Teus. dar ea e>istF oricu@3 . . care poartF pe Dru@aJ Pleiadele (5i <u pe coadF.ipolis.@p.rFtos o spu<e C< ter@e<i proprii. altEel Jis u< Eoc C<Jestrat cu i<teliDe<ţF. cel d3< &allos. ca iar sF Eie <u@Frul acela5i XB% .i% El dorea. trece pe deasupra stC<cilor Pla<Ote. .o@erice. ale cFrei particularitFţi i2au i<triDat @ult pe co@e<tatoriXA% .e@<os. sF „cople5eascF cu ci<stiri !8! pe aceste tre@urFtoare poru@?iţe cere5ti. <u@ele poetic al poru@?iţelor% Pi<dar C<tre?ui<ţeaJF c. PFri<tele% U<ii e>eDeţi.sclepiade di< &Urlea. C< P. Kestitoarele Kerii 5i ale ier<ii Gd% -i< sEera stelelor sF co?orC@ la soare% *i C< ce priKe5te <atura acestui astru sau @Fri@ea sa.ii celor Kec. aerie<i.ip Eiresc la lu@i<a tre@urFtoare a stelelor% . a reKe<it poetei &oero di< BiJa<ţ C< Mne/(+Ine# Criticul Crates. care se .. (o@er o i<dicF C< li@?aL EiDurat1 „Teus PFri<tele tri@ite2< locu2i alta. cu@ spu<e C< @od <esocotit o scolie) !7. preJe<tC<d2 o ca pG o descopGrire perso<alF1 o 5ti@ de la .. lucruri. cu „patru toarte 5i douF poru@?iţe de aur lC<DF Eiecare di< ele X#.ra<F% X8 (o@er <u a pierdut ocaJia de a le pu<e acolo. i<terKe<ea C< acest dialoD i< De<ul !$" lui Plutar.aid (+ Cl <u@e5te Teus1 „@arele Teus C5i la<seaJF C< cer carul C<aripat ^\% .t. C< care Eiecare perso<aL deJKolta u< aspect al c. orC<duiesc ti@pul se@F<Fturilor 5i ti@pul seceri5ului% . ca <i5te pFsFri u5oare 5i ali@e<teaJF Eocul astrelor <epieritoare. se trece C< c.ce5ti Kapori care se ridicF. aLutF recoltele sF creascF 5i sF se coacF.es C< special.sclepiade di< &Urlea scosese @ulte lucruri di< aceastF cupa „C@podo?itF cu cuie de aur . <e 5i oEerF doKada% .il scoate 5i el di< aceastF o@o<i@ie o Eru@oasF i@aDi<e1 „(Ple2 iadele). leDe<dara Electra pFrFsi<du25i locul di<tre surorile sale. ca dupF Teus.ra<a <e@uritori2 !8B lor.propierea este Kec.iar aceastF ulti@F Eor@F pe<tru a <u@i „Pleiadele care trec pri< apropierea lui )rio< !7% Esc. cel puţi< di< Kre@ea lui Esc. @e<itF sF co<ţi<F . atlt de scu@pF 5i de i@porta<tF C< oc. desiDur. sC<t corpurile cere5ti3 or.estiu<ii% -ar ci<stea de a Ei deDaLat pri@a „adeKFratul se<s al poru@?iţelor . soare pe care Plato< C<su5i.e<aios !#% Cu@ aţi D.rF<iţi de poru@?iţe. aceste poru@?iţe EFrF aripi !8% -e la tre@urFtoarele poru@?iţe ale Odi+eei. ţi<C<d sea@F de aceastF preciJare.rF<esc cu Kaporii ce urcF di< @are (aceasta este o idee cure<tF C< toatF EiJica DreacF.di< care Ko@ reţi<e doar cCteKaX$% Cuiele de aur C<c.

isF su? pF@C<t.le>a<dria 5tiau cF dia@etrul sFu e superior celui al pF@H<tului% (o@er 5tia 5i el acela5i lucru% -ouF Kersuri o doKedesc. care pu<ea pF@C<tul i< ce<tru. pe cel al e@isEerei i<Eerioare% C<tr2o scolie di< 7e>net0+ A se spu<e C< ter@e<i proprii1 „C< acest pasaL. u< Eel de platou C<co<Lurat de EluKiul )cea<.cesta di< ur@F are o @i5care asce<de<tF. sF le C<ţeleDe@ C< Eelul lui Crates. este C< ardere3 el arde Kaporii 5i u@eJeala <opţii 5i aceasta Ci dF culoarea ro5iaticF% G" II. care le citeaJF EFrF altF e>plicaţie%G! 're?uie. pe care ar putea sF o @odiEice dupF Krerea sa3 <u a@e<i<ţa el cF1 Eu pe ceea6lu@e[9oi scFpata 5i lu@i<a2Koi @orţiiS La care Teus rFspu<de1 'u Soare. este eter< 5i <epieritorGA% (o@er 5i2a dat sea@a cF Eocul soarelui este EFcut di< aceastF su?sta<ţF superioarF1 pe<tru el soarele este Kiu G#. desiDur. pe<tru cF soarele. cerul trasa. Fru@osul 5i Bi<ele% Pe<tru stoici. doKadF cF <u le co<Eu<da3 dar le <u@e5te C@preu<F. C<c.a<tos di< SUracusa. deasupra <oastrF. la porţile de Eier 5i praDul de ara@F3 acolo departe C< prFpastia de ceaţF.a<es) 5i pe cCţiKa e>ce<trici care Ci atri?uiau Eor@a de co<. se aElF dupF Plato< locul supracelest. <u are suElet pe<tru a2i co@u<ica KiaţF. a<u@e cF pF@C<tul se aEla la eDalF dista<ţF de susul 5i de Losul u<iKersului% .le>a<dria6S@Ur<a1 proce<tul erorii sale <u e decCt de Gh C< plus% Ce EiDurF EFcea (o@er I< Eaţa acestor descoperiri ale 5tii<ţei Drece5tiS 9O> El C5i preciJase co<cepţia sa asupra lu@ii C< ci<tul 9III al $liadei. @a@a Jeilor.e<es (apro>% X7A6XBX) Ka reu5i sF @Fsoare circu@2 Eeriaţa Dlo?ului cu o preciJie ui@itoare% El o eKalua la X#X%BBB de stadii.<treDul u<iKers ca o sEerF. cei Kec. este C<Jestrat cu suElet. cC<d rFsare. sau de #B de ori dista<ţa . pe<tru (o@er. si@etric cu cerul. di< celFlalt cF Cl C<trece 5i C<tr2o parte 5i C< cealaltF% GG . pi<F la care urcF procesiu<ea Jeilor 5i suEletelor EC< P.o@erice.isoare C<tu<ecoasF C< care sC<t C<lF<ţuiţi Cro<os 5i 'ita<ii% (ades2ul este C<tr2u< Eel dosul pF@C<tului. acest Kers este de o preciJie i<Ei<itF1 (o@er <u@e5te Eocul !8X C<ai<tea soarelui. adicF Katra di< care se <FscuserF toate corpurile cere5ti% -acF aceastF doctri<F a supraKieţuit datoritF co<ţi<utului sFu @istic. EFcC<du2l sF se roteascF C< Lurul propriei a>e% Care era Eor@a pF@C<tului S . <u reţi<eau di< acest pasaL decCt u< lucru.5adar pF@C<tul. (o@er sta?ile5te cF lu@ea este o sEerF. EiDura cea @ai perEectF%AB La li@ita e>terioarF a sEerei.5colii di< . (o@er aratF aici cF dreptele trase de la pF@C<t pC<F la li@itele u<iKersului (cer 5i 'artar) sC<t eDale AA% Pe<tru a sta?ili cu putere cF lu@ea .i au co<siderat aproape C< u<a<i@itate cF pla<eta <oastrF se aElF C< ce<trul sEerei cos@ice% P. si@plu. sau @ai deDra?F pare a5eJat C< Drosi@ea solului% AG „Criticii care Cl studiau pe (o@er C< acela5i spirit ca 5i Crates reEuJC<d sF ad@itF cF poetul <2ar Ei aKut <oţiu<i tot atCt de aKa<sate asupra Eor@ei 5i orDa<iJFrii lu@ii ca 5i saKa<ţii ale>a<dri<i. aElatF . di< care sC<t alcFtuite astrele 5i soarele% El se deEi<e5te pri< opoJiţie cu Eocul terestru% . co<turul e@isEerei superioare.<a>i@e<es Cl credea plat 5i C<treD secolul ci<ci l2a creJut astEel.o@ericF este o sEerF 5i cF pF@C<tul este altF sEerF. C< lu@i<F3 celFlalt se aElF Los.aid (+4 pe<tru a co<te@pla Ideile.ii aleDori5tilor ca adFuDi<d celor patru ele@e<te tradiţio<ale a ci<cea ese<ţF. pe<tru care lu@ea era oKalF (oul lui P.ile se apropie de (ector.aid(n. eterul1 u< Eoc i<Ei<it de pur. pu<ea C< ce<trul sEerei o @asF de Eoc. su? picioarele <oastre. sEera cos@icF este C<co<LuratF de Kidul i<Ei<it% CCt despre locul ocupat de pF@C<t C< u<iKers. totu5i. la<cea Ci Ki?reaJF pe u@Fr 5i strFlucirea KCrEului de ?ro<J era ase@e<ea „u<ui Eoc arJFtor sau soarelui la rFsFrit %G7 Pe<tru cei care 5tiu sF KadF delicatele <ua<ţe . pe cCt cerul se2<alţF deasupra pF@C<tului%A! .i@?Frilor 5i @orţii3 eterul este a<i@at de o @i5care circularF. @ai @icF. Socrate declarF cF s2a lFsat co<Ki<s de aceastF ui@itoare <outate%A! I< secolul ur@Ftor. pe @uritori oa@e<i [ -e pe pF@C<tul dar<ic C< ?ucate% G8 CC<d . lu@i<eaJF 6 aici pe Teii [ Ne@uritori. . iar 'artarul. desc.5adar. Structura universului! S+ericitatea păm+ntului -acF Ci lFsF@ deoparte pe )rEici. tot atCt de Los aElatF su? (ades.<treaDa a<tic.Utas di< 'are<t% Plato< Ka Ei pri@it aceastF reKelaţie de la el% I< P. Jeul care C<ţeleDe tot G$% El este stFpC< pe @i5carea sa. susţi<e autorul 7ie8ii <i P(e-iei lui H(/e . i<clusiK Par@e<ide 5i -e@ocrit% Ci<e a Eost pri@ul care l2a declarat sEeric S FFrF C<doialF . Eratost.ilolaos. deoarece „este Jeul care Kede tot.ristotel apare C< oc. C< care Teus a@e<i<ţF sF2i aJKCrle pe Jeii care se opu< Koi<ţei sale1 C< pCclele 'artarului. se aElF la eDalF dista<ţF de cer 5i de 'artar1 u<ul se C<ti<de C< sus.rc. este supus sc. C< ulti@ul act al traDicei ur@Friri. saKa<ţii di< 5coala pitaDoreicF re<u<ţaserF la ea odatF cu Ecp..itate DreceascF a co<siderat . 5i sF scoate@ di<tr2u<ul cF soarele „depF5e5te pF@C<tul GX. plasC<d pF@C<tul C< ce<tru % ) sEerF <u este pri< deEi<iţie o EiDurF ale cFrei pu<cte aElate pe supraEaţF se aElF la dista<ţF eDalF de ce<tru S „)r.

autorul u<ui tratat despre O i-(nt. <u presupu<ea cF a2cesta C5i oprea C< Eiecare searF cursa la . pe care o <u@i@ <oapte.o@ericeS -i< )cea<1 CC<d soarele di< strFlucita @are [ Ie5i pe ?olta cerului de2ara@F[ Spre2a lu@i<a pe Jei%%%A8 *i u<de se cuEu<dF soarele cC<d apu<eS 'ot C< )cea<1 . li<ia idealF care „separF partea KiJi?ilF a lu@ii de cea i<KiJi?ilF% El <u C<ţeleDe o cFdere realF C< ape.o@erice ale soarelui% A# Poetul Cl <u@e5te „<eo?osit pe<tru cF <u se culcF <iciodatF seara pe<tru a se treJi C< Eiecare di@i<eaţF. (eraclit aduce u< al doilea arDu@e<t. C<tr2o diDresiu<e EFcutF C< cursul e>eDeJei aleDorice a S60t0l0i# El preJi<tF aceste doKeJi puţi< co<EuJ3 el <u pare sF o?serKe cF sEericitatea lu@ii era altceKa decCt sEericitatea pF@C<tului% C< orice caJ. saKa<ţii aEir@F cF <oaptea sECr5e5te C< spaţiu pri<tr2u< KCrE ascuţit% Ea <u este altceKa decCt proiecţia u@?rei pF@C<tului. poetul cu<o5tea lucrul1 cC<d Kor?ea de o stea „ie5i<d di< apele )cea<ului . era o @a<ierF poeticF de a spu<e cF rFsFrea deasupra oriJo<tului% Este adeKFrat cF ea era atu<ci @ai strFlucitoare. cF se rote5te C< Lurul lu@ii% (Uperio< este cel @ai se@<iEicatiK1 el arMi<si<ua cF soarele este C< per@a<e<ţF deasupra pF@C<tului%A$ Pute@ co@pleta datele lui (eraclit cu Stra?o< 5i 7ia8a. @ai I<tCi. (o@er a tra<5at cu u< si<Dur cuKC<t @ii de discuţii EilosoEice% #7 .iar dacF <u cu<o5tea <u@ele. epitetul . C< poe@ele . cFci el strFluce5te EFrF C<cetare peste Kreo parte a Dlo?ului% Ne reC<tll<i@ astEel cu (eraclit%% %. dacF @ai era <eKoie1 <u Kor?e5te oare Ulise de pu<ctul C< care „soarele care strFluce5te pe<tru cei Kii @erDe su? pF@C<t S #A El C5i co<ti<uF deci cursa 5i @eritF cu prisosi<ţF epitetul de (Uperio<1 „cel ce pF5e5te pa deasupra . C< care . ur@Fri<d pe<i?ilele strFdui<ţe ale e>eDeţilor de a2l Eace saKa<t pe (o@er% Ur@Fri<d sF de@o<streJe cF (o@er cu<o5tea . C< Jori. !8A ci C5i co<ti<uF EFrF C<cetare cursa circularF% Ele6t( poate aKea douF se<suri1 sau cF Jeul „<u cu<oa5te patul 5i astEel se reDFse5te i< ideea precede<tF.ristar. di<tre care u<ele <u erau lipsite de su?tilitate% (eraclit retorul <e dF aceste soluţii.eie triu@Eal (eraclit.P care 5i di< care soarele apu<e 5i rFsare % #G Soarele lui (o@er <u se sti<De deci C< Eiecare searF C< Kaluri.C< ce<trul pri@ei.@?ele se<suri i se potriKesc de @i<u<e% „Noaptea ur@eaJF acela5i curs ca 5i soarele. ci descrie doar spectacolul apare<t %#! Clea<dros di< SUracusa. u@?ra proiectatF de pF@C<t. era pe<tru Crates „@area cea @are A"% -upF Crates. s2au cFutat <u@eroase arDu@e<te. <u Kedea decCt u< EluKiu. C<co<LuratF di< toate pFrţile de apF. 5i C<treDul spaţiu pFrFsit de el este i@ediat ocupat de ea 5i de u@?rele sale%%% Ea este ca leDatF de soare care o tCrF5te dupF el.tu<ci sclipirea soarelui cade2< )cea< 5i2< ur@a ei co?oarF. C< Odi+eea! .(e C<sea@<F 5i „ascuţitF . spu<C<d cF soarele sau stelele urcF di< )cea< sau co?oarF pe<tru a se scFlda% Pri< )cea< el C<ţeleDe oriJo<tul.scuţite% #8 )r. el are @eritul de a <e Ei pFstrat aceste @ateriale% Pri@ul arDu@e<t este scos di< trei epitete . C< tratatul sFu despre O6ean scris C<tre 78 5i $# C%e%<%#B 'oate acestea <u sC<t decCt u< preludiu% (o@er C<tre?ui<ţeaJF u< li@?aL EiDurat. <u EFrF diEicultate. ocupC<du2se. (o@er 5tia cF pF@C<tul este scFldat 5i la est 5i la Kest de @are3 5tia cF co<ti<e<tul <ostru <u e decCt o i<sulF.(e#:* CuKC<tul poate aKea douF se<suri1 „rapid sau „care se ter@i<F cu KCrE % . luC<d lucrurile de la ?aJF% Este Kor?a de a C@pFca apare<ţele de eroare ale te>tului sacrosa<ct cu realitatea 5tii<ţiEicF% )are (o@er pu<C<d soarele „sF se ridice 5i „sF se culce .o@eric.cest )cea< . 5i acest lucru este e>act1 (o@er aplicF acest caliEicatiK u<cr i<sule. pe @F<oasa Dlie <oaptea C<tu<ecatF%A7 .o@eric al <opţii1 t. . co<ti<uF (eraclit.poi se C<dreaptF spre I<sule . atri?uia lui (o@er pri@a idee a acestei <oţiu<i 5tii<ţiEice% C. ca 5i cu@ s2ar Ei spFlat% #X !8# Stra?o< scria 5i el1 „(o@er C<ţeleDe pri< )cea< oriJo<tul. descrie u< co<%%% Se poate deci spu<e cu cea @ai @are riDoare cF este ascuţitFI Nu@i<d „ascuţitF aceastF u@?rF a <opţii. sau. pe partea opusF ilu@i<Frii solare% C<trucCt discul solar este @ult @ai @are decCt dia@etrul pF@C<tului.pus. C<c. ci C5i co<ti<uF cursa C< Lurul pF@C<tului% U< ulti@ te>t al Odi+eei o co<Eir@F. a@C<doi @erDC<d cu aceea5i KiteJF %#7 Noaptea este a5adar la Eel de rapidF ca 5i dFruitorul lu@i<ii% C<sF t. da u<de rFsare soarele.s erici#tatea lu@ii . ca o torţF. ceea ce susţi<ea 5i Posido<ius. @ai pro?a?il. C< loc sF 5i2o co<ti<ue pe<tru a lu@i<a alte pFrţi ale Dlo?ului <ostruS -ar.

cF (o@er cu<o5tea sEericitatea pF@C<tului% Este Kor?a de preciJia Ker?elor Eolosite pe<tru a caracteriJa acţiu<ea KC<turilor% 9C<tui de <ord.pollo<ia 5i . di@potriKF.<a>aDora presupu<eau cF odatF ce lu@ea a Eost a5eJatF la locial ei 5i a<i@alele au rFsFrit di< pF@C<t. <u rFsucirea Kalurilor. spu<e acela5i (Posido<ius) C< cartea 9III a 5i-i6ii sale% El este 5i sEeric. a5a cu@ spu<e (celFlalt)1 el <u@e5te <oaptea „ascuţitF toc@ai di< cauJa u@?rei care se ter@i<F pri<tr2u< KCrE ascuţit % $! .e%'#$G Heraclit! se pare. toride sau te@perate % 8B -o>oDraEul atri?uie aceea5i opi<ie lui E@pedocle.o@erice1 „. „acoperi<d cea @ai 9ED 9EE @are parte. 5i <elFsC<d la supraEaţF decit co<ti<e<tele % & 9er?ul JIlindei eKoca pe<tru e>eDet. polii s2au C<cli<at1 (reDiu<ile) ?oreale s2au ridicat. ## (+t(.<sF5i1 cFci Eascicolul ei se C<DusteaJF tot @ai @ult C< spaţiu pe<tru a se ter@i<a pri<tr2u< KCrE ascuţit% „. iar partea opusF se aElF @ai la sud 5i se aElF @ai Los C< raport cu <oi. dupF Plutar.o@erice. celFlalt C@pi<DC<du2l.erul cedC<d su? ela<ul soarelui. co<ti<uF Plutar. atu<ci cC<d Krea sF de@o<streJe cF lu<a este @ai @icF decCt pF@C<tul%$B I< @o@e<tul eclipselor. a<tre<C<d C<treaDa lu@e % 8! Este dealtEel u< soi de preLudecatF popularF cF spre <ord „se urcF . reJultF cF aceasta era C<KFţFtura datF I< 5coala lui Posido<ius1 Soarele e @ai @are decCt pF@C<tul. tre?uie sF parcurDF o dista<ţF de trei ori @ai @are decCt dia@etrul sFu pe<tru a traKersa Eascicolul de u@?rF% I<sF u@?ra pla<etei <oastre este @ai C<DustF decCt pla<eta .cest Eapt.ceastF descoperire a astro<o@ilor Dreci a Eor@ei <opţii iJ?ise puter<ic spiritele1 <u@ero5i autori. ci cF soarele este @ai @are ca pF@C<tul% -i<tr2u< pasaL di< -ioDe<e Laertios. poate cu oarecare iro<ie. cu<oa5te 5i el aceastF e>eDeJF su?tilF a <opţii „co<ice % El Eace aluJie C< tratatul sFu De fade in ( :e l0nae.o@erice% FFrF C<doialF.eţate. la Eel ca 5i lu@ea3 el este „Eoc . deoarece suElF di<tr2u< loc @ai ridicat %$8 . C<sF u5or C<cli<at spre sud. diEere<ţii<d actiKitatea KC<turilor% 9ec. iar spre sud „se co?oarF % Este Eoarte posi?il ca (o@er sF Ei cedat @ai @ult sau @ai puţi< co<5tie<t acestei preLudecFţi. a spus cu dreptate cF Boreas rostoDole5te Kalurile. @ate@aticie<ii ur@Fresc traiectoria astrului C<tu<ecat C< Eascicolul de u@?rF proiectat de pF@C<t3 lu<a. C< sluL?a u<ei 5i @ai ui@itoare credi<ţeI . ca 5i cerul3 Eaptul cF pF@C<tul aru<cF o u@?rF C< Eor@F de co< doKede5te cF soarele este @ai @are (decCt el)%#M Plutar. 5i cF polul sud se aElF @ai Los % $$ E>plicaţia datF de Porp.etius1 „-ioDe<e di< . (o@er <u Eolose5te la C<tC@plare aceste douF cuKi<te1 el 5tie cF polul <ord „se aElF deasupra pF@C<tului.. dupF (eraclit. u<iKersul (cele ce ur@eaJF aratF C<sF cF era Kor?a de pF@C<t. @e<ţio<eaJF aceastF curioJitate% $X Pri@ul care s2a DC<dit sF o tra<spu<F C< poe@ele . dupF cu@ ele erau C<D.(e al <opţii u< se<s ?i<e atestat. C< ter@e<ii care se apropie 5i @ai @ult de co@e<tariile .. credi<ţF care a lFsat ur@e C<tr2o do>oDraEie a lui . u<ul rostoDoli<d Kalul. cFci Eace tot ce Eace Eocul3 el Meste @ai @are ca pF@C<tul. pri@ul Kers citat1 „Boreas rostoDole5te Kalul e<or@ ora si<Durul utiliJat pe<tru a arFta cF (o@er cu<o5tea Eor@a sEericF a )cea<ului% .ceastF e>eDeJF este desiDur a<terioarF celei a „<opţii ascuţite 5i presupu<e C<cF credi<ţa C<tr2u< pF@C<t aproape plat. spu< cei di< 5coala sa.% SF rostoDole5ti u< o?iect.$" altele locui?ile. <u i2a scFpat lui (o@er. ur@C<d o pa<tF care u5ureaJF @i5carea3 a2l C@pi<De. e>eDetul trudea cFtre o altF co<cluJie.Ui@itoare i<De<ioJitate. di<d epitetului t. deci acest cuKC<t eKocF u< eEort @ult @ai @are% $# )r. a5a cu@ aratF pasaLele si@ilare di< scolii 5i di< Pseudo2Plutar. ci deplasarea lor pe 60 :a @Frilor% Pu<l<d acce<tul pe diEere<ţa di<tre cele douF Ker?e pri< care (o@er caracteriJeaJF acţiu<ile lui Boreas 5i Notos. e>plicF el.rDu@e<tul doKede5te <u propriu2Jis sEericitatea pF@C<tului. C<sea@<F sF2l Eaci sF treacF di<tr2u< loc @ai ridicat C< altul @ai Los. C<sea@<F sF2l Eaci sF urce acea pa<tF. tre?uie sF se Ei creJut autorul ur<i descoperiri e>tre@ de e>cita<te% U< al treilea Eapt de@o<streaJF. dupF calculele lor.5a cu@ arFta o scolie „apa @Frilor adopta Eor@a sEericF a pF@C<tului .Urios este destul de ase@F<Ftoare1 „(o@er 5tii<d cF pF@C<tul locuit se aElF @ai la <ord 5i este @ai ridicat. te@elia sa solidF) s2a C<cli<at si<Dur$7 C<spre partea @eridio<alF pe<tru ca u<ele pFrţi sF deKi<F de <elocuit. cele australe s2au co?orCt.(le<te Kalul uria5 3 KC<tul sudului! NoLos Ci @=/pin. Boreas. <u a KFJut toatF i@porta<ţa arDu@e<telor ps care le e>trFDea di< u<ele co@e<tarii . de Kre@e ce acesta este C< C<treDi@e lu@i<at de el. C< raport cu reDiu<ile pe care le locui@.ii co@e<tatori au su?li<iat Eaptul cF poetul cu<oscuse diEe2 .

Te<o< 5i Porticul o spriLi<iserF cu toatF Dreutatea autoritFţii lor% Cu@ era de a5teptat. „C<ceputul 5i sECr5i2tul se co<Eu<dF % 8$ I< Kre@e ce o li<ie. (era spu<e1 „&F duc sF KFd @arDi<ile (e>tre@itFţile) pF@C<tului roditor 8-% PF@C<tul este deci pe<tru el C< acela5i ti@p @FrDi<it 5i EFrF @arDi<i S -a. C< ti@p ce sEerele soarelui. C<tr2o scolie a lui Porp. toate li<iile por<i<d di< ce<trul ei pe<tru a ati<De u< pu<ct al supraEeţei sale pu<C<d o li@itF3 iar toate aceste li<ii sC<t de lu<Di@e eDalF% (o@er 5tia deci cF pF@C<tul 5i lu@ea sC<t sEerice% Nu lipse5te acestei teore@e decCt o?i5<uita co<cluJie a Ele/entel( !87 !8" lui Euclid. 5i acesta este u< Eel de @ister Deo@etric pe care (o@er Cl cu<o5tea% El 5tie cF pF@C<tul este rotu<d.iKale<t cu „<u@eros sau „eDal % )r.<a>i@a<dru 5i . <u C<cepe 5i <u sECr5e5te <icFieri.ristotel le2a i@pus <u@ele de „@eteoroloDice 1 KC<turi 5i ploi. cercul este C< acela5i ti@p li@itat 5i <eli@itat1 li@itat. care deci se e>ti<d 5i la Dlo?ul <ostru% I<sF C< cuKC<tul apei (+ (<eli@itat).Urios% 8G La drept Kor?i<d.<a>i@e<e. (o@er a Eost . de5i puţi< sc. (eraclid Po<ticul% sX -acF ar Ei Eost i<Ei<itF atu<ci <u ar Ei putut Ei C@pFrţitF. puter<ic spriLi<itF de Deo@etrie.ceste lu@i <e<u@Frate sC<t C< aEara Kederii <oastre3 ele sC<t dupF i@aDi<ea lu@ii <oastre.. cFrora . acolo do@<e5te tul?urarea 5i aDitaţia. sc. C< ter@i<oloDia EilosoEilor Dreci. pe care toţi 5colarii <o5tri o repetF C<cF1 „%% % CeeS ce tre?uia de@o<strat % 88 *** Se pro<u<ţase oare (o@er asupra pluralitFţii lu@ilorS Este u<a di< pro?le@ele pe care <u o putea iD<ora <ici ui EilosoE a<tic% Io<ie<ii . u<iKersul se <u@ea C< @od o?i5<uit „C<treDul 87% )r. (eraclit a@estecF proste5te aceasta doKada cu cele ale sEericitFţii pF@C<tuluiI8X IatF o ulti@F doKadF. pe<tru (eraclit.ici raţio<a@e<tul aleDoristului. C<tr2u< <u@Fr deter@i<at de pFrţi 7G !7B III% &areele 5i COarU?da Spaţiul cupri<s C<tre pF@C<t 5i cercul lu<ii este teatrul @ultiplelor Ee<o@e<e.iar @ai @ult.ii lui (o@er pF@C<tul este rotu<d1 poetul Cl aratF cC<d lu@i<at. cu sEera lor de stele ca decor periEeric% 'otu5i. a5a cu@ o Eace (o@er. teJa u<icitFţii lu@ii aKea de partea sa u< <u@Fr @ai @are de DC<ditori 5i autoritatea celor @ai @ari <u@e1 o susţi<userF eleaţii.iar 5i cC<d s2a 5tiut cF pF@C<tul e rotu<d1 ?a c. a pluralului pe<tru si<Dular% 7d Pe<tru (o@er lu@ea este u<icF. tu<ete 5i EulDere. de e>e@plu) are u< pu<ct de plecare 5i u< pu<ct de sosire care2i Eor@eaJF li@itele. (o@er Eolose5te acest cuKC<t la plural atu<ci cC<d Kor?e5te de C@pFrţirea teritoriilor cos@ice C<tre Teus.Frţuit de partiJa<ii celor douF teJe% Se poate citi C< EiliDra<. C<c. <e asiDurF Pseudo2PlutarCi3 ea este C< acela5i ti@p li@itatF 7!. este i<2Ei<it% SEera are acelea5i proprietFţi. @ult @ai deJKoltat. ca 5i u< i@e<s cC@p de DrCu pe care <u ar Ei crescut decCt u< spic% . cF C< oc. Heraclit! pitaDoricie<ii3 Plato<. deoarece C< el. e Kor?a de a reJolKa o co<tradicţie la poet3 cu aLutorul Dra@aticii.is asupra lui C<su5i. .e@a acestei co<troKerse% SF a@i<ti@ @ai C<tCi cF. eclipSe Q )+nt dra@ele o?i5<uite care se LoacF C< aceastF reDiu<e su?lu<arF. el Ka Ei <u <u@ai a?solKit de orice repro5. curcu?ee. pla<etelor 5i stelelor Ei>e se @i5cF C< pace 5i se<i<Ftate% . a5a cu@ <ota (eraclit di< EEes.re<ţa de <iKel i<tre <ord 5i sud3 au co<ti<uat sa repete acest lucru c. <otC<d cF este Kor?a aici de o Eolosi<ţF poeticF 5i cure<tF la (o@er. C< Pseudo2Plutar. deoarece circu@Eeri<ţa sa se poate @Fsura 5i traduce pri<tr2o ciErF precisF3 <eli@itat. este Eoarte clar3 Cl Ko@ reDFsi.e@atiJat. dar Ka ie5i di< acest i@pas aureolat de o <ouF Dlorie 5tii<ţiEicF% I< @ulte locuri (o@er <u@e5te pF@C<tul „i<Ei<it sau EFrF @arDi<i 8A3 dar. ato@i5ti Leucip 5i -e@ocrit aEir@au e>iste<ţa u<ei i<Ei<itFţi de lu@i C< spaţiul i<Ei<it% *coala lui Epicur proEesa aceea5i credi<ţF1 lui &etrodor di< La@psacos i se pFrea tot atCt de stra<iu sF25i C<c. (latura u<ui pFtrat. C< altF parte. co<trariu a ceea ce aEir@a u< plato<icia< a?era<t. aceste douF <oi se<suri se potriKesc de @i<u<e sEerei1 se poate spu<e cF ea are li@ite C< acela5i ti@p <u@eroase 5i eDale.ipuie u< spaţiu cu o lu@e u<icF.ris2totel. (ades 5i Posei2do<% 8" li Eolosea oare pe<tru a25i aEir@a credi<ţa C< pluralitatea lu@ii S @PantaS C<sea@<F oare „lu@ile S . sau @ai e>act sEeric% )r. preEi>ul <u este <eapFrat <eDatiK% E>e@ple scoase di< alte cuKi<te Drece5ti aratF cF acest preEi> poate Ei ec.utorul plato<iJa<t al 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e pare sF respi<DF aceastF teJF. cercul. cC<d EFrF li@ite% .

arU?da sF Kerse de trei ori. „C< care e2u< @are 5i2<Eru<Jit s@oc.arU?da "81 catarDul 5i c.ii DeoDraEilor. @o<strul cu 5apte capete. 7A sau scoliilor 7S cF (o@er a cu<oscut ?i<e oriDi<ea 5i <atura KC<tu2rilor.arU?da era prea @are pe<tru ca aceastF du?lF operaţie sF se poatF repeta de @ai @ult de douF ori pe Ji% Era a5adar Kor?a despre Elu> 5i reElu> "7% I9% Cutre@ure 5i eclipse (o@er descrie i< ci<tul XX al lliadei.eas di< &arsilia (cFtre G!B C%e%<%) petrecuse u< ti@p pe coastele ?reto<e 5i C<treKFJuse coi<cide<ţa C<tre cre5terea apelor 5i poJiţia lu<ii% Cel care a sta?ilit C<sF cu claritate relaţia di<tre cele douF Ee<o@e<e a Eost Posi2do<ius% Rit@ul respirator al )cea<ului. 5i C. este Elu>ul 5i reElu>ul% 're?uie sF se ţi<F sea@a de a@pliEicarea poeticF pe<tru i<te<sitatea Ee<o@e<ului 5i sF se ad@itF 5i o e>aDerare C< calculul ErecKe<ţei1 „de trei ori . C. ploilor.iţitF 5i cel C< care eroul „Kede di< <ou scC<durilo ie5i<d di< C. cCteKa rC<duri @ai sus. co<c. ci C< @od deli?erat. 5i cu atCt @ai puţi< despre reElu>7"% !7! Stra?o< dFduse totu5i 5i el. u< @are cutre@ur de pF@i<t. o doKadF Eoarte ase@F<Ftoare cu cea adusF de Posido<ius1 lui (o@er <u2i era <ecu<oscut Elu>ul 5i reElu>ul.i< sFl?atic% [ Su? el stF ?ala cea di< Jei. sau eroare a copistului. Jice te>tul. pri@ul di<tre arDu@e<te este Kala?il. Eiecare @odiEicare C<tr2o parte a cos@osului repercutC<du2se la i<Ei<it asupra celorlalte% Posido<ius credea cF (o@er cu<oscuse @areele 5i dFdea 5i douF doKeJi1 poetul Kor?e5te de stC<ci care sC<t cC<d ascu<se.ceastF pro?le@F @eritF @ai @ultF ate<ţie.ide Stra?o<.ite DroaJ<ic% [ -ar EereascF Jeii [ SF Eii acolo cC<d ea soar?e Kalul% [ Nu poate sF te @C<tuie <ici C<su5i [ Poseido< de rFu% "G 9alul sor?it 5i apoi slo?oJit de C. al doilea <u1 <u se poate Jice despre Elu> cF sea@F<F eu cure<tul u<ui EluKiu.eia ca ti@pul scurs C<tre C<D. C< oc. cC<d de Eapt Elu>ul 5i reElu>ul <u se produc decCt de douF ori pe Ji% Eroare a poetului.iţirea apei 5i KFrsarea ei de cFtre C.ila <u Kor ie5i decCt seara.arU?da. sC<De eKaporat la soare 5i recFJut su? Eor@F de ploaie sau rouF 77% .arU?da soar?e Kalul% Ur@area aratF cF el se aEla acolo toc@ai C< clipa aceea 5i cF a scFpat totu5i cu KiaţF% „-e trei ori este dealtEel o Eor@ulF stereotipF. pe ur@ele lui PolU?iu% "A ReKe<i<d C<sF @ai departe la aceastF C.9a tre?ui sF dF@ creJare lui Pseudo2Plutar.arU?da% Sa <e a@i<ti@ de preţiosul sEat dat de Circe lui Ulise1 el Ka tre?ui sF aleaDF C<tre SOUlla.arU?da care Ci stF pe suElet.arU?da. care cu siDura<ţF a auJit Kor?i<du2se de aceste strC@tori C< Sicilia.2i ur@Fri C< detaliu ar C<se@<a sF @erDe@ prea departe% SF <e @ulţu@i@ sF <otF@ cF lacri@ile de sC<De KFrsate de Teus la @oartea lui Sarpedo< & sau rouF C<sC<DeratF pe care o C@prF5tie C< cC<tul XI al $liadei 78 se e>plicF. curcu?eului pe care Cl <u@e5te Iris% . o Eur<iJa C. cC<d la supraEaţF3 el <u@e5te )cea<ul u< EluKiu% Pe<tru Stra?o<.arU?dei% Se 5tie cF PUt. pe<tru ca sF se pFJeascF @ai ?i<e% Ea @i<te 5i atu<ci cC<d Ci preJice cF <u Ka scFpa cu KiaţF. cutre@urele erau de o?icei precedate de u< proEu<d cal@ al KC<turilor 5i de o C<tu<ecare a cerului% (o@er cu<oscuse aceste se@<e precursoare% Pute@ reDFsi pri< . e>ercitC<d o reacţie co<ti<uF u<ele asupra altora. [ *i soar?e ape <eDre% Ea de trei ori pe Ji slo?oade apa 5i de trei ori [ )2 <D.o@eric aratF cF au trecut @ulte ore C<tre @o@e<tul C< care cora?ia lui Ulise Eusese C<D. cu<oscut (o@er Ee<o@e<ul @areelorS . el e>plicF lucrurile altEel 5i @ult @ai a@F<u<ţit% -acF (o@er. care <e aduce la cu<o5ti<ţF aceste e>e@ple. diEeritele @e@?re sC<t leDate pri<2tr2u< Eel de si@?ioJF. pu<e C. acordat cu rit@ul cre5terii 5i descre5terii lu<ii era pe<tru el o ilustrare a „si@patiei u<iKersale propoKFduitF de stoicis@1 C< acest trup uria5 care este u<iKersul. pe<tru cF Krea ca poKestea sa sF Eie cCt @ai dra@aticF 5i @ai C<Erico5Ftoare "#% Circe Krea sF2l sperie pe Ulise 5i C<Droa5F puţi< lucrurile.iper?olF o?i5<uitF % E>a@e<ul ate<t al co<te>tului .arU?da. o . 5tii<ţiEic1 este sC<Dele <e<u@Fraţilor @orţi ai rFJ?oiului cFraţi de rCurile 'roadei. ei ?i<e. dacF se Ka <i@eri pri< preaL@F cC<d C. care JDuduie de la poale pC<F C< KCrE @u<tele Ida 5i @u<ţii C<Keci<aţi ""% )r. deoarece <u@e5te )cea<ul „cel care reKi<e pe ur@ele sale "B3 Cl @ai <u@e5te de ase@e<ea „cel ce curDe C< tFcere "!% Nu era aceasta o aluJie la @i5carea le<tF 5i li<i5titF a @areei S "X I<sF pro?a decisiKF. cealaltF stC<cF. cFci este leDatF de poKestea C. el <u o Eace di< Dre5ealF sau di< <e5tii<ţF. ci<d LudecFtorul pFrFse5te aDora „dupF ce reDle@e<tase !7X @ulte certuri i<tre C@prici<aţi % Se poate C<c.

Teus rFspC<dise „deasupra @Fcelului. A#X2A$!% U< scoliast <ota cu C<ţelepciu<e cF soarele Ka C<ceta sF @ai strFluceascF doar C< oc. ca 5i cea a lui Eol. „Jiua lu<ei <oi. o. <e Ka arFta cF (o@er a Eost pri@ul @are DeoDraE3 cF <u s2a C<5elat <ici asupra EDiptului. [ SFr@a<ilorS 9F2@presurF C<tu<eric [ *i capul 5i o?raJul 5i De<u<c. dupF Poli?iu. C<ecat deodatF C< u@?rF3 cerul capFtF a2tu<ci <ua<ţe ro5ietice% 'otul era <otat C< pasaLul lui (o@er. atu<ci cC<d Ulise 5i 'ele@a. asupra cFrora Ka cFdea <oaptea @orţii l)Ei% I<sF aleDori5tii susţi<eau cF era Kor?a de o adeKFratF eclipsF1 lu@i<a soarelui. [ Stropit cu sC<De2i Jidul 5i taKa<ul% [ *i De@e 5i pridKorul 5i oDrada [ -e u@?rele ce <FJuie spre ?eJ<a [ -e C<tu<eric% Soarele di< slaKF [ Se2<tu<ecF. aceasta co<cordF perEect cu data pe care c. dupF pFrerea retorului (eraclit.iar Ulise o Ei>ase pe<tru reKe<irea sa C< palat 5i pe<tru @area epuraţie% I< cC<tul XI9.cC<tecele lliadei. au u< sC@?ure de adeKFr%%% I<sF acest ulti@ pu<ct @eritF @ai @ultF co<sideraţie 5i <e aduce cFtre studiul u<ei ulti@e Eor@e de e>eDeJF <aturalistF. de ase@e<ea. la ruDF@i<tea Jeiţei Iris „Ki<turile se ridicF cu Kuiet cu@plit. 5i i< special C<tu<ericul C< pli<F Ji1 astEel. dupF @oartea lui Patrocle. 5i a DFsit. <u @ai aLu<Dea pC<F la pF@C<t.La> striDF1 „ScapF2i de pCclF pe Eeciorii . aceste se@<e precursoare. por<i<d de2a rostoDolul <ori de pe cer pe<tru a aLu<De la ruDul lui Patroclos%!B! I<terKe<ţia lui Poseido<. C< aLu<ul cutre@urului. C< distruDerea Jidului ridicat de a. care rCd 5i c. C< cartea a opta a P. „c. „cli@atiile (JDuduiri oriJo<tale)% . preJicFtorul '. <ici asupra .2<EiorFtoarea <oapte [ Se2<2ti<de peste tot !B# )d% XX. (eraclit DFsea cF 5i tride<tul oEerea u< oarecare si@?olis@% Cei trei di<ţi repreJe<tau cele trei Eeluri de seis@e pe care le disti<Deau EiJicie<ii1 „?ras@atiile (JDuduirile Kerticale).e 5i <ouF% Nu e>istF altF Ji posi?ilF pe<tru eclipseM % )r. iar „sC<Dele care curDe pe pereţi <u dese@<a altceKa decCt culoarea cerului C< @o@e<tul eclipsei lBS% La ce datF se produceau eclipsele de soare S (ippar. <oaptea care aduce <e<orocirea Drea 3 de ase@e<i. lu@i<os. <u@itF la attici lu<a Kec. e>traordi<arul aKa<s al poetului asupra cu<o5ti<ţelor ti@pului sFu% -acF aKe@ rF?dare sF2l ascultF@ pe Stra?o<. se preDFtesc sF2i @FcelFreascF pe prete<de<ţi. u<de plaseaJF @itul reKelator a CC@piilor EliJee llB% El <e Ka e>plica.. lacri@i curD pe EaţF. strecuri<d C< te>tul .ceastF clasiEicare era cea a lui Posido<ius. Eusese rC<duit de pleto5ii a.ei se poate de ase@e<ea e>plica. C< care se etaleaJF.aiei. Jiua e>actF cC<d se produceau eclipsele de soare1 a GB2a sau a X"2a Ji a lu<ii ate<ie<e lB"% Nu a@ @ai sECr5i <iciodatF dacF i2a@ ur@Fri%%% &ereu acela5i postulat1 cC<tareţul rFJ?oiului troia< poseda o 5tii<ţF !7A cel puţi< eDalF cu cea a speciali5tilor de psste cCteKa secole% Ceea ce se doKede5te.ei% *i plutirF pe @are te@eliile lui%% %!BX „PriKi<d de aproape . C< (o@er o eclipsF de soare. <ici asupra Etiopiei3 cF a cu<oscut prosperitatea I?eriei 5i Kiaţa EericitF a popoarelor de la apus. cF istoria ci@erie<ilor.o@eric cutare Kers.eoclU@e<es preJice acestor <e<orociţi. desti<ul ce2i a5teaptF1 Ce cru<t ?lFstF@ KF pa5te. „seis@atiile M% !7G Pro?a?il Ileraclit a supri@at aceastF specie pe<tru a susţi<e @ai ?i<e si@?olis@ul tride<tului !BA% E>eDeJa a<ticF a cFutat de ase@e<ea.eEuiesc EFrF DriLF. pri<tr2u< cutre@ur de pF@C<t1 „Cu tride<tul C< @C<F. Cro<idule Teus. cultiKatF C< 5coala lui . cC<d e caJul. Ei>ase cu @are e>actitate aceastF Ji C< a treiJecea Ji a lu<ii. la @oartea lui Sarpedo<.ii prete<de<ţilor. e>eDeJa istoricF.I+i6ii sale lBG. <u se @ai 5tie „dacF soarele 5i lu<a% <u au pierit de pe cer C<cCt . atCta doar cF saKa<tul stoic adFuDa 5i o a patra cateDorie. 5i C< care s2a ilustrat .ristotel. descrisF 5i datatF cu toatF preciJia <ecesarF% I< cC<tul XX al Odi+eei. 5i dFruie lu@i<a ?olţilor cere5ti lBd% Cutre@urele sC<t ur@ate de KC<turi Kiole<te% Pe acestea le C<tCl<i@ dupF seis@ul di< cC<tul XX% I< aceea5i Ji (era stCr<e5te „cu@plita KiLelie a lui Notos cel al? 5i2a cru<tului TeEir3 a doua Ji. Ulise Cl a<u<ţF sole@< pe Eu@eu cF totul tre?uie C@pli<it C< „Jiua C< care se sECr5e5te lu<a 5i C<cepe cealaltF lB7% (o@er 5tia deci. <e spu<e (eraclit. i<terceptatF de lu<F... cu citeKa secole C<ai<te de (ippar.ii% [ RFsu<F Kaiet.as@atiile (creKasele).ra?iei. Cutre@urFtorul Dliei aru<cF C< Kaluri [ ale rCurilor ce curD de pe Ida ?Cr<e 5i pietre3 tot ce a<eKoie.

5i C<cF si @ai @ult pe cele care se aElF la ?aJa Odi+eei# Pe<tru Odi+eea Stra?o< sc. a rF@as leDat de aceastF Eor@F de i<terpretare% Ea a Eost. de la Stra?o< pC<F la Plutar. apro?C<du2l. co<ti<uF (eraclit.iţeaJF C< cCteKa rC<duri Eo<dul istoric pe care 5i2a ?rodat (o@er poKestea1 Eol Eusese u< reDe care do@<ise odi<ioarF asupra Liparei 5i i<sulelor di@preLur3 C< Lurul Et<ei. ispraKa lui )tos 5i Ep.e@a De<eralF% -acF e>a@i<F@ C< detaliu cutare sau cutare episod . sau cel puţi< au suDerat ideea% Iar pe Ciclopi <u i2a creat oare (o@er dupF c.eJe pri< aceste locuri diEicile. tre?uie sF reElectF@ C< se<s i<Kers la @u<ca poetului3 tre?uie sF cFutF@ Eaptul real de la care a plecat.ida% SU@ple2Dadele BosEorului au serKit de @odel StC<cilor Pla<Ote. cC<d Cl Ko@ DFsi 186 .res. sF descoperi@ @itul de podoa?ele sale @i<u<ate. Palaip.Erodita. opri<d @Fcelul.Palaip. peste treispreJece lu<i. ca 5i la (eraclit 5i C< scolii% ) paDi<F di< Stra?o< reJu@F destul de ?i<e pri<cipiile acestei) e>eDeJe% El aEir@F.risteas di< ProOo<<esos S A .(/e i6e acestui @it% -oi ti<eri <o?ili au 5tiut. apare o soacrF care aţlţF di< <ou <eC<ţeleDerile 5i reC<Kie Kec.iup de ?ro<J. ?i<eC<ţeles. u<de rF@C<e Eerecat ti@p de treispreJece lu<i3 cC<d este C< Ei<e descoperit. .rDo<auţilor3 Circe este o replicF italicF a &edeii di< Colc. cF C< (o@er se aElF u< Eo<d de adeKFr1 rFJ?oiul 'roiei este u< Eapt istoric. @ulţu@itF KiteLiei lor. toate co<sideraţiile precede<te erau i<spirate de Poli?iu% Eol tre?uie sF Ei e>plicat lui Ulise cu@ sF <aKiD. el <u Eace decCt sF2l reJu@e.ius o <u@e5te e>eDeJF „istoricF 5i o pu<e adesea i< paralel cu e>eDeJa „EiJicF % Se pare cF 5coala lui .res1 -io< le a@i<te5te Eiicei sale . ?i<e2 cu<oscuţi di< poe@ele lui . aplicatF @iturilor lui (o@er 5i DFsi@ ur@ele sale la @ai @ulţi scriitori. pri<tre cure<ţi opu5i3 el era u< pri<ţ Eoarte priceput C< @eteoroloDie 5iM de aceea a Eost <u@it i<te<de<tul 5i reDele KC<turilor% Poli?iu <u dore5te sF priKi@ istoria aceasta ca pe o si@plF Ea?ulF3 ea are la oriDi<e u< si@?ure de adeKFr% *i acela5i lucru se poate spu<e despre toate aKe<turile lui Ulise% Eratost.loaJilor u< 5ir de isprFKi cFrora le cad adesea Kicti@F Jeii1 de pildF. urcF cel puţi< pC<F la soEi5tii di< secolul 9% Eustat.res 5i Cl C<c.. la <ord de BosEorul ci2@eria<3 di< acest popor istoric. sF deJKeli@ istoria% Stra?o< <e i<KitF sF priKi@ caJul lui Eol% -e Eapt.ialtes. el a EFcut pe ci@erie<ii sFi 5i i2a tra<sportat C<tr2u< ţi<ut al te<e?relor. pe<tru a o co<sola pe<tru loKitura pe care a pri@it2o C< luptF% ! IatF ce e>plicaţie dF autorul Ale. eli?erat de Eri?oia. trFiserF odatF Ciclopii 5i <epri@itorii LestriDo<i3 C@preLuri@ile C.ristotel C5i EFcuse o specialitate di< aceastF e>eDeJF. 5i <u@ele u<ui peripateticia<. el era pe cale sF @oarF% CC<tul 9 al $liadei Eace aluJie la pFti@irile lui .L.ari% (o@er aKea cu<o5ti<ţF de e>iste<ţa u<ui popor locui<d o ţarF su@?rF.arU?dei 5i SOUllei erau i<Eestate de til. IS')RIC/ .cest Eel de a e>plica @iturile reducC<du2le la u< Eapt istoric 6 u<eori la u< si@plu Eapt diKers 6 prost C<ţeles sau a@pliEicat.id C<tr2u< c. C< Keci<Ftatea (ades2ului%G U< procedeu Ea@iliar lui (o@er a Eost de a tra<spu<e C< )cea<.ceasta este sc.is pe Jeul rFJ?oiului% -ar. sF pu<F capFt u<ui lu<D rFJ?oi. C< Kest.o@eric.IP(. dupF Poli?iu. toc@ai cC<d era pe cale sF25i dea suEletul% X I% Pri<cipiile e>eDeJei istorice . s2a tradus astEel1 cei doi eroi l2au C<lF<ţuit 5i Crc. la Eel ca 5i dru@urile lui Ulise% (o@er C<sF C@podo?e5te cu Eicţiu<iMEaptele care au serKit de su?iect $liadei. C5i reDFse5te Eorţele. iJKor de rele EFrF <u@Fr% I< li@?aL @itic.e<e Dre5e5te cC<d spu<e1 „9o@ aEla pri< ce locuri a u@?lat Ulise.ipul u<ui popor scitic. pe istoricul Poli?iu3 dealtEel. lucruri pe care le cu<o5tea di< Po<t1 cFlFtoriile lui Ulise sC<t C< parte o adaptare a celei a . &I'URIL)R% P.')S Fa?ula atri?uie .atos% Capitolul X EXE+ET.ri@aspii.atos.( iil( .ile certuri% C< tra<scriere @iticF aceasta C<sea@<F1 . cei doi DiDa<ţi Cl pri<d pe .

pe atCt de i<utilF% -ar aceastF oste<ealF <u2i descuraLa pe „saKa<ţii 5colii lui .ar@aOea. cei trei Palaip.itFţi% !# Cele ci<ci cFrţi de Api+ta.ar.atos ai lui Suidas sF <u Eie decCt u<a 5i aceea5i persoa<F% !G )ricu@ ar Ei.atos. di< . era autorul u<ei Te(l(.rria< 5i Pausa<ias raportau cF (ecataios di< &ilet Cl socotea pe +erUo< u< si@plu reDe al Epirului. cFruia (eracles i2a Eurat tur@ele3 iar pe Cer?er cCi<ele i<Eer<ului. Eusese istoric pe ti@pul lui . @ai ales la istorici% . sF <u Eie decCt o poreclF1 lui .(i>l( # *i el <e dF c. <u <e2au parKe<it C< Eor@a lor oriDi<arF% &ica culeDere care poartF astFJi acest titlu <u este reJu@atul a<tic.atos <u C<sea@<F altceKa decCt specialistul C< a<tic. <ici <u s2ar si<Dula2 riJa prea tare3 el <2ar Eace decCt sF @earDF pe ur@ele saKa<ţilor.atos3 cFci a e>istat te<di<ţa de a adu<a su? <u@ele sFu tot ce se raporta la e>eDeJa istoriilor Ea?uloase% !$ Se DFsesc C< Api+ta atri?uite lui Palaip.aid (+.ristotel Ci plFcea sF25i ?oteJe di< <ou cola?oratorii. eDiptea< sau ate<ia<. i< realitate. sC<ţ atri?uite de cFtre u<ii pri@ului. PUt.i@ere. ucis de . atri?uite lui Palaip.eo2p.atos.oros.rastus. Jeul2KC<t% 7 Socrate <u <eaDF cF acest Eel de e>plicaţie ar Ei a@uJa<t% " -ar ca sF aduci astEel C<treaDa leDe<dF.ipoce<2tauri. ci studiau C<tr2o @a<ierF De<eralF @o<5trii sau eroii . ca 5i cel de '. C<cF trei scriitori purtC<d acela5i <u@e1 pri@ul.atos1 diKersele culeDeri Le>ico<ul lui Suidas @e<ţio<eaJF. @ai puţi< si@plistF. DorDo<e.iar co<tradictorii. aKea u< to< diEerit 5i era @ai co<Ki<DFtoare% Api+ta <u2l priKeau C< @od special ps (o@er.atos% II% Palaip. i se pare o oste<ealF pe cit de e<or@F.atos care se C<depFrteaJF @ult de e>eDeJele di< opusculul <ostru% C< epoca ?iJa<ti<F.Ua.ceste Api+ta <u strFlucesc pri< Ei<eţe 5i C< De<eral suit lipsite de orice <ua<ţF1 se poate presupu<e cF opera oriDi<arF. dupF @Frturia lui '. P.ii e. .ristotel% U<ul di<tre ei i se co<sacrase C< @od special. cu i<Eor@aţii culese ca@ de peste tot% 're?uie sF Ei e>istat <u@eroase lucrFri asupra acestui su?iect. di< PFros sau di< Prie<e.L !78 pe curelarul care a cusut sacul Ki<turilor 3 o i<credulitate atCt de totalF <u este o atitudi<e 5tii<ţiEicF% Nu este Eu@ EFrF Eoc 5i <ici @it EFrF Eo<d istoric% # 'e<di<ţa de a readuce @i<u<Fţiile Ea?ulei C< li@itele ?u<ului si@ţ se @a<iEestF C<cF di< pri@ele Keacuri ale literaturii Drece5ti.iar e>plicaţia pe care o dFdeau sau ar Ei putut sF o dea „saKa<ţii rFpirii )rt.aidros Cl C<trea?F pe Socrate dacF crede C< aceastF poKeste% Iar Socrate Ci rFspu<de cF dacF <2ar crede. adauDF Suidas. o palF de KC<t a rFstur<at2o 5i a aru<cat2o pe stC<cile di< apropiere1 di< acest Eapt diKers s2a <Fscut leDe<da rFpirii sale de cFtre Boreas. ale +(p. <u@it„-raDo< . Palaip.o<2 ul de la -elEi <u Eusese decCt u< tCl.itate. care <e i<tereseaJF aici.ceastF reducere a @iturilor la proporţii accepta?ile de cFtre raţiu<e era cure<t practicatF C< epoca lui Plato<% Socrate. Kor?e5te Eoarte clar% CC<d cei doi aLu<D C< pli@?area lor pe @alurile Ilissos2ului. al u<ei MIt. cu ai sFi . autorul $+t( iil( in6 edi:ile.atee<e tre?uie sF Ei a?u<dat% Cel ps care Cl aKe@ pare sF Ei Eost desti<at 5colilor de soEi5ti 5i a Eost pro?a?il co@pilat cFtre sECr5itulM secolului XII%M !8 .pollo C< ascu<JFtoarea de pe coastele Par<asului8% . u< 5arpe rFu care do@icilia pe ţFr@urile capului 'e<eros $% Pe<tru istoricul Ep.iptene. care pot cu Dreu proKe<i de la u< si<Dur autor3 la diKer5i autori se DFsesc citate di< Palaip. i< P.iJa 5i al u<ei T (=Ja# )perele celui de2al treilea.atos i<terpretFri diKerDe<te sau c. culeDerile palaip. @ai ela?oratF.?Udos.le>a<dru 5i priete< i<ti@ la al EilosoEului . <u ar Ei e>clus ca. C< locul C< care leDe<da spu<ea cF Borcas o rFpise pe )rit. era autorul a ci<ci cFrţi !77 de Api+ta%% sau $+t( ii in6 edi:ileC al doilea.Uiei1 pe cC<d copila se Luca cu P. 5i operele pri@ului celui de2al treilea% Iar dupF u<ii critici @oder<i. <eEii<d <ici @Fcar u< reJu@at al opsrei aute<tice. co<de<sate C<tr2u<a si<DurF C<cF di< a<tic.eo< soEistul%!A Se prea poate ca <u@ele de Palaip. a le trece pri< sita ?u<ului si@ţ lB. poet epic. era peripateticia<. i< aEarF de u< Palaip. peDa5i.ristotel3 cel de2al treilea. dupF @eritele sau cC@pul lorM de actiKitate% Palaip. ci este o co@pilaţie. la Kerosi@ilitate.

de Circe. X# . cu autorul Ale. ei se strFduie sF recreeJe starea de spirit a celor care au creJut C< @iracol 5i circu@sta<ţele 9B9 care au EaKoriJat credi<ţa% SlF?iciu<ea co<stF C< prea @area lor si@plicitate 5i C< credi<ţa cF astEel de pro?le@e se puteau reJolKa doar cu ?u<ul si@ţ% +aJul ce<taurilor este C<sF u< caJ priKileDiat% RFspu<sul dat @itului satisEace C< @are @FsurF spiritul% .ele.atos preti<de.iupul de ?ro<J. ap. Nio?e.atos XX. cF s2a putut crede C< e>iste<ţa ce<taurilor S Raţiu<ea <e aratF cF u< cap de o@ <u se poate u<i cu u< trup de cal C< aceea5i persoa<F. (i@era3 pri<tre eroi sau eroi<e. ?urdu5i<du25i lucrarea cu @ai @ulte i<terpretFri „istorice .poi deKe<irF i<sole<ţi.is C< c. de CalUpso 5i de Proteu% (eraclit. <u !"B ar Ei e>istat <ici u< pu<ct de por<ire. de pildF. dupF pFrerea lui Nicolas Festa. Eapte stra<ii poate.(. atri?uitF lui (eraclit.res C<c. C< colecţia teu?<eria<F MIt. pe u< @a<uscris al 9atica<ului (Drec. sau a lui Iaso< 5i a -e@etrei. reDele 'esaliei.cest e>e@plu aratF C< acela5i ti@p i<teresul 5i slF?iciu<ea acestui De< de soluţii% I<teresul co<stF C< Eaptul cF ele C<cearcF sF suDereJe o e>plicaţie poJitiKF.rDu@e<tul <u este co<Ki<DFtor1 autorul Ale. deoarece Eelul lor de a i<terpreta @u<cile lui (ercule este prea diEerit%%% .ceste E96e pta 7ati6ana. ca 5i EK.( iil( . <2ar Ei aKut <i@ic co@u<. de Ciclop. ca a C<trepri<s o KastF a<c. Europa. dar <u a<ti2<aturale% A Palaip. cu@ Eac u<ele spirite disti<se% PoJiţia saKa<tului Ka Ei la @iLloc C<tre aceste douF atitudi<i% -acF @o<5trii pe care <i2i descrie leDe<da ar Ei e>istat KreodatF a5a cu@ Ci descrie. EFrF sF li se acorde <ici o creJare.i .ceasta C<cF <u este tot% Eustat. ca sF <u @ai Kor?i@ 5i de alte lucruri. KFJC<du2i pe ace5ti oa@e<i care EFceau corp co@u< cu caii1 „Uite ce<taurii care desci<d di< NorI % Cu ti@pul a C<ceput sF se creadF cF sC<t Eiii Norilor%% . tur@e de tauri sFl?atici rFtFceau pe @u<tele Pelio< 5i deKastau culturile di< C@preLuri@i% ReDele pro@ise o rFsplatF celui care i2ar Ei C<Ki<s% iţiKa ti<eri di<tr2u< sat aElat la poalele @u<telui 6 <u@it Nep. cu@ sC<t cele ale lui . Norul 6 se DC<dirF sF C<calece pe cai (care pC<F atu<ci erau doar C<. a lui )rio< 5i a (i2 @erei%!" Ni@ic <u se C@potriKe5te ca el sF Ei scris o culeDere de Api+taC dar <i@ic <u e @ai puţi< siDur cF aceasta Eusese scrisF de el3 stilul de reJu@at. de Sire<e. sC<t de o?icei puse su? ru?rica „.ra<a acestor douF Eii<ţe. <ici o ?aJF pe<tru lese<dF si <i@e<i ar <u Ei Kor?it KreodatF 33 're?uie deci sF Eace@ parte e>aDerFrii. <i s2a pFstrat o altF culeDere de acela5i Eel. deEor@a@ la care poeţii 5i poKestitorii au supus Eaptele1 pe<tru a2i ui@i pe oa@e<i. GB#)% . ei au tra<sEor@at C< Eapte ui@itoare 5i de <ecreJut.@itoloDiei cu scopul de a da o e>plicaţie raţio<alF @iraculosului% Pri<tre ace5ti !7" @o<5tri se <u@Frau SOUlla.ius 5i scoliile aduc <u@eroase i<terpretFri de acela5i Eel. este prea diEeritF% %% *i dacF ar Ei e>istat KreodatF ce<tauri. 5tii<ţiEicF3 respi<DC<d @iraculosul.atis@ul <u a 5o@at <iciodatF 5i s2 a C@?oDFţit <eco<te<it.F@aţi la care) pe<tru a2i Do<i 5i ciurui de sFDeţi pe tauri1 de aici li s2a tras <u@ele de ce<tauri.<o<i@% $+t( ii in6 edi:ileS# .( iil( recurDe la orice @iLloc. C< leDFturF cu leDe<dele . 5i al cFrui titlu pro@itea „Ki<decarea de @ituri care preJi<tF Ee<o@e<e co<tra <aturii !S% Este Kor?a tot de SOUlla 5i de (i@erF 5i de cli<ele i<Eer<ului3 dar 5i de .o@e>ice 5i ele tre?uiesc KFrsate la Eo<dul co@u<% Palai2p. Eapte reale la oriDi<e 5i co<trola?ile. rFpirF Ee@eile lapiţilor 5i EFcurF <u@eroase i<cursi2siu<i%% %XA )a@e<ii spu<eau. Eol%%% I< aEarF de Pe i Api+t(n care <e2a parKe<it su? <u@ele lui Palaip. Cer?erul. e>pu<e pri<cipiile acestei 5coli% Ele <u diEerF de cele e>puse de Stra?o< 5i Poli?iu% PoKe5tile di< leDe<de <u tre?uiesc luate aido@a1 acest lucru e potriKit pe<tru cei care <u au aKut <iciodatF Kreu< co<tact cu 5tii<ţa sau EilosoEia% Nu tre?uiesc <ici respi<se ?rutal. deoarece . i2a@ @ai Kedea 5i aJi% IatF soluţia% C< ti@pul lui I>io<. EFrF <u@e de autor.(/e i6e. C< cursul u<or lu<Di călătorii! cF a KFJut el C<su5i locurile 5i a Kor?it cu ?FtrC<ii pe<tru a25i Eace o pFrere perso<alF directF% XG III% Ce<taurii 5i (i@era Palaip.atos 5i co<ti<uatorii sFi au aplicat @etoda lor @ai ales asupra @o<5trilor Ea?ulei% Cu@ se Eace. cu@ sC<t <u@ite de cFtre editorul Nicolas Festa.tlas.atos. EFrF <ici o aEectare. co<trasteaJF Kiole<t cu stilul atCt de C<Elorit al retorului <ostru% &ai aKe@ C<cF o culeDere de istorii i<credi?ile. autorul acestor $+t( ii in6 edi:ile. ae6i Xd. sau C@pu<De2tauri%%% . ei ar Ei co<ti<uat sF e>iste 5i astFJi C< aceea5i stare% -ar dacF <u ar Ei e>istat de Eel.etF.e@er.X! PreEaţa la Pe i Api+t(n a lui Palaip.

atos. istoric 5i <u u< si@?ol. pe<tru a pu<e capFt teri?ilei reKer?eraţii X"% . care do@<ea peste aceste reDiu<i 5i se arFta @ai @ult <epri@itoare% Leu si -raDo<. Eost deaLu<s ca.atos sF Ei Eost trFdat pri< reJu@are1 sc.o< a co<stat C< a su?@i<a pereţii pe partea <etedF. pe<tru ca (i@era ! sF capete u< cap de leu 5i o coadF de draDo<% Bellerop.eletul <u dF b0 idee LustF a persoa<ei% Pe<tru astEel de su?iecte.i ma)icieni . cu Ear@ece atCt de atrFDFtoare% Cele douF e>plicaţii <u se co<Eu<dF totu5i% *coala lui Palaip. Circe Ka deKe<i la ri<dul sFu o . u< leu sF aci prFpFd pri<tre pFstori 5i tFietorii de le@<e3 ca.atos aKC<d oriJo<turi destul de li@itate. dar care <u @ai scuipF Eoc% Pereţii sFi. o trire@F e>tre@ de rapidF. treia e>plicaţie o DFsi@ la Pseudo2(eraclit1 (i@era <u era pro?a?il decCt o Ee@eie. Ci Lec@F<eau pe <e<orociţii care ateriJau pe do@e<iul sFu% Ulise a Eost destul de C<ţelept 5i prude<t pe<tru a <u2i lFsa <i@ic% GY Sire<ele erau 5i ele curteJa<e1 Ear@ecul lor stFtea C< Koce.cest @o<stru care scuipF Eoc <u poate Ei decit u< @u<te Kulca<ic% .arU?da 6 dupF e>plicaţia datF C< scolii 6 este o Kiitoare @ari<F perso<iEicatF% . apoi iese cu Kiole<ţF% . p. cF este Kor?a de ar@urile .o<.cest @u<te e>istF C<tre Caria 5i ora5ul >a<tie<ilor% . care locuie5te C<tr2o i<sulF cu Jiduri de ?ro<J (sF crede@. doi EraţiMaElaţi C< sluL?a sa.ipul u<ui leu.atos co<sidera ca u< perso<aL real.o<1 acela de a co<sidera <u@ele de a<i@ale ca <u@e proprii de persoa<e%G! I9% &o<5trii )diseii SF trece@ la @o<5trii OdI+eei. aKea Ea?ula sF le atri?uie picioare de pasFreI G# I@aDi<aţia uce<icilor lui Palaip. care Eace di< Circe. dFduse aKC<t @itului% 9B< 9B> V. <eteJi ca oDli<da.etairF% Ea Ci @eta@orEoJa pe oa@e<i cu licoarea sa @aDicF1 adicF ea Ci seducea 5i Ci leDa pri< tot soiul de drFDFlF5e<ii3 li reţi<ea apoi pe li<DF ea1 de Eapt. rFsErC<Deau raJele soarelui asupra cC@piei C<Keci<ate.atee<e% Pe pri@ul loc se aElF Eol% SeKerul pFJitor al KC<turilor.o@erice%%% 're?uie sF @ai spu<e@ cF e>plicaţia datF ce<taurilor esteI destul de larD deJKoltatF. care deKorau aKerea Kicti@elor lor% SOUlla era o astEel de curteJa<F. o Eru@oasF creaturF care locuia pe o i<sulF% C@preu<F cu co@ese<ii sFi laco@i ca <i5te cCi<i.cest lucru se C<tC@plF de trei ori pe Ji% Locul era desiDur Eoarte periculos pe<tru <aKiDatori%GX I< e>plicaţiile C< @a<iera lui Palaip. cu spate de ?alaur 5i trupul de caprF Y% Cu@ s2a Eor@at leDe<daS . deJDole5te Eu<dul @Frii.it pe oa@e<i si@?oliJau pe curteJa<ele rapace. scoasF dealtEel di< tratatul lui Plutar. de preEeri<ţF. 2strolo)i . despre E (i+/0l fe/eil( #"Z (i@era este tot u< @u<te. pe cl<d celelalte se reduc la cCteKaf rC<duri% Noi a@ spus deLa cF se poate ca adeKFratul Palai2.pa se precipitF C< KCrteL. pe alt Kersa<t3 sF25i Ei aKut KiJui<a u< 5arpe reduta?il. ati<De@ e>eDeJa @oralF a @iturilor. ur@Frea celelalte Kase 5i le prFda% Ulise a putut sF scape de Kasul pirat.ltF e>plicaţie siste@aticF1 @o<5trii care C<D. u< e>ilat.@?ii C<cli<au spre aceste soluţii peripatetice% Scoliile dFdeau o e>eDeJF @ai ela?oratF pe<tru Eol% 're?uia DFsit u< se<s acestui ?urduE. SOUlla.arU?da% Pe Kre@ea cC<d corF?iile etrusce LeEuiau coastele Siciliei.-ar <u acela5i lucru se C<tC@plF cu toţi @o<5trii Ea?ulei . perso<iEicFri ale KoluptFţii. astroloDii 5i @aDicie<ii ocupF u< loc ales C< tratatele palaip. Sire<ele% C. SOUlla.ide KC<turile C<tr2u< ?urduE ?i<e leDat <u este decCt u< astro<o@1 el preJice lui Ulise perioadele de KC<t 5i direcţiile G8% Poli?iu 5i Stra?o<. aKeau aceea5i idee despre Eol% G7 . di< piele de . Sire<e. <ua<ţeij sC<t i<dispe<sa?ile% SF priKi@ @ai de2aproape pe u<ii di<tre ace5ti @o<5tri% Pe<tru (i@era s2au dat cele @ai @ulte e>plicaţii% Cu c. deci. C< tale<tul lor de @uJicie<e% Ele <u @F<C<cF pe cei care Ki< sF le asculte.lFturi de curteJa<e.arU?da. ci ?a<ii lor% -upF ce i2a rui<at.o< curFţF ţi<utul de ei Gd% Este u< @od de e>plicare deKe<it siste@atic 5i pe care l2a@ C<tCl<it deLa C< leDFturF cu @oartea lui PUt. ceea ce Ci tra<sEor@a pe oa@e<i i< sclaKi erau propriile lor pasiu<i 5i ireJisti?ila atracţie a plFcerii% G$ SF re@arcF@ cF. C@pi<s de u< puter<ic Ki<t di< spate% GG . C. cu <u@ele SOUlla scris la proKa. care Ke<ise pe @are cu o <aKF rapidF 6 deKe<itF C< leDe<dF u< cal C<aripat 6 dF Eoc pFdurii 5i ucide ceiM doi @o<5tri (<u <i se spu<e 5i dacF a sti<s Kulca<ul)X8% CuleDerea de la 9atica< dF C<cF o e>plicaţie. o aLutau sF2i C<lFture pe strFi<i% Bellerop. uscC<d recoltele% I<De<ioJitatea lui Bellerop. dupF cu@ a@ KFJut. pe o coastF a @u<telui.opliţilor sFiI)% )@ul care C<c. aici. ele EuD i@ediat% CCtF dreptate. @o<5trii se tra<sEor@F adesea C< corF?ii% Fusese caJul pe<tru PeDas3 acela5i era 5i pe<tru C.

por<i<du2se de la u< Eapt real Dre5it i<terpretat% -esiDur cF Paris era u< literat.. ca 5i cFlFtoria lui EK. prestidiDitatori 5i altor EFcFtori de @i<u<i. pe<tru a le <ota. dupF Koie. . cutare % *tii<ţa l2a EFcut stFpC<ul KC<turilor1 de aici proKi<e leDe<da cF putea sF le .atee<ii su?li<iau. s2au strecurat 5i cCteKa e>plicaţii „istorice 1 i1 C< aEarF de @itul lui . care trFia C< Li?ia1 5i aceasta. iu?irea lui Iaso< .icitor. pe<tru a25i duce captura. C<tre?ase pe ?FtrC<i despre tradiţiile locale% Preti<dea el oare cF se pFstrase la R. -io<Usios PerieDetul Ki<deca altEel @itul1 „C< @u<ţii LU?iei. astro<o@ di< R. sFltC<d ca o ElacFrF LucFu5F AA% Scoliile Cl socotesc @ai @ult u< D.Eroditei tre?uie cF s2a EFurit C<tr2u< Eel a<aloD. C< preEaţF. putea Eoarte ?i<e sF EacF predicţiu<i ca aceasta1 „-acF <aKiDaţi (cC<d soarele este) C< 'aur. astro<o@ di< R.to<ios. Eecu<date de Boreas% CrescFtorii^ spu<e Eustat. de teapa lui Cratist.atos. sau P. @ai ?i<e decCt ti<erii. dar <u lipsitF de Eu<da@e<t 6 cF Boreas . EFrF Koia lorI 7! !"A !"# LeDe<da lui Paris oEeri<d @Frul . cu @i5cFri suple 5i Eluide ca u<da. o?serKaserF cF iepele au @C<Lii @ai Eru24 3 @o5i dacF C< ti@pul C@perec. la care &e<elaos a aKut acces A#% Pe<tru Pseudo2(eraclit atitudi<ea lui Proteu EaţF de alţii a Eost cea care a EFcut sF se Kor?eascF de @eta@orEoJe% Cu cei ?u<i el se doKedea cula<t. a ur@Frit. sau SOU@<os di< 'are<t. pe care .erii sC<t rFcoriţi de KC<t. ca 5i diKi<aţia pri< Kise.i@?Frile de poJiţie ale stelelor pe Eir@a@e<t%AB Pe<tru Eustat.e<es di< P.iar dupF istorie% A! 'otu5i. a@i<tirea u<or eKe<i@e<te atCt de C<depFrtate ca rFJ?oiul 'roiei (a<ticii Cl plasau pri< Keacul al doispreJecelea) S Se prea poate ca uce<icul lui .ius.oroscoape. rFpirea Europei A" de cFtre Teus presc.tlas era u< o@ priceput C< . sc.cropole% %% IatF cu@ au co<struit Jeii Jidurile. o@ pli< de e>perie<ţF care se ocupase @ult de KC<turi.rte@idei (adicF @orţi su?it de o ?oalF acutF)% Ne<orocita se presc.u tras deci co<cluJia 6 Dre5itF. cu -e@eter 5i cea a lui )rio< cu (e@era sC<t e>plicate C< b @a<iera peripateticia<F% %M2% CalUpso a@i<te5te cCt de rFu sECr5esc iu?irile Jeiţelor pe<tru sFr@a<ii @uritori1 „CC<d -e@eter cea cu plete @C<2 .e@er C< i<sula Pa<c. a cFutat sF EacF i<teliDi?ilF 5i istoria Nio?ei.ile i2o a@i<te5te lui Pria@% A8 Nio?e 5i2a KFJut cei doispreJece copii cFJC<d su? sFDeţile lui . e>plicaţia este desiDur cF u< per2 so<aL cu <u@ele 'auros rFpise C< cursul u<ui rFJ?oi pe Eiica reDelui% #B -e ce spu<ea leDe<da cF .ristotel sF Ei EFcut o a<c.is C< c. 'aurul este o co<stelaţie TodiacalF%%% Eol.atos erau dupF cu@ se Kede4 @ai puţi< de creJut decCt leDe<da care tre?uie e>plicatFL IatF totu5i u<a care <u era <eKerosi@ilF1 este Kor?a da iepele lui Eric. pFsFri sau @Fru<taiele Kicti@ei)% FFrF C<doialF cF era @ort la sosirea lui &e<elaos1 dar Ci rF@FseserF cFrţile 5i @etodele. pe .ppos di< ?Ura2cuJa%AG -oar dacF Proteu. preti<dea cF EFcuse o a<c. cu toate cF <u putea sF2i Ei Eost de prea @are aLutor pe<tru lF@urirea oriDi<ilor @iturilor3 C<sF se poate de ase@e<i ca sF aKe@ aici de2a Eace cu o purF Eicţiu<e. care25i cFutaM i<spiraţia C< a<i@alele @ari<e (este o Eor@F de @a<ticF la Eel de Kala?ilF.etF 5tii<ţiEicF. C<tr2u< ?urduE% G" Eol. a Eost a5eJatF o statuie a @a@ei plC<DC<d% Iar trecFtorii.ltas. dar cu cei rFi era i<Ele>i?il ca Eocul% A7 Palaip. u< @iLloc de tra<sport @ai co@od%%% Nu.liu<t.etF 5tii<ţiEicF. astro<o@% El poartF cerul%%% C< spirit% El a Eost pri<tre pri@ii care au studiat astrele. cea @ai @are parte de Y3 ordi< EiJic.eDiu@.tlas este 5i el.idF. sau u< @e@?ru al <u@eroasei sale Ea@ilii. se C<alţF o coloa<F de ?ro<J care se ridicF cFtre cer pC<F la o C<Flţi@e a@eţitoare% -e u<de 5i credi<ţa cF se C<alţF pC<F la cer % Cit despre Proteu. <eKerosi@ilitatea @iturilor pe care doresc sF le „Ki<dece % -e e>e@plu.aia% .res C<c. ca 5i susţi<Ftorii e>eDeJei aleDorice.i. Keţi aKea TeEirul pC<F la o a<u@itF datF3 dacF o Eaceţi la asEi<ţitul CCi<elui.polo 5i ale . EFrF C<doialF.polo 5i Poseido<.i0 al celor trei Jeiţe%#X E>plicaţiile tip Palaip. autorul Kreu<ui El(. strF?Ftuse ţi<utul.eDiu@ a@i<tirea u<ui astroloD cu <u@ele de Eol S *i cF ?Ftrl<ii pFstraserF.polo 5i Poseido< co<struiserF Jidurile 'roieiS Fii<dcF Lao@edo< ridicase aceste C<tFrituri LeEui<d teJaurele te@plelor lui . C< Eo<d. ca 5i Eol. era u5or sF Eie adus C< ri<dul acelor @aDicie<i.. care deKe<ea Eoc 5i apF <u era Kreu< da<sator.<c.. @aiM ales de KC<tul de <ord% .eDiu@I Palaip. care EFcea sF aparF Eocul di< se<i<. C< . de ase@e<ea.iup. Keţi aKea cutare KC<t3 la RFsFritul sFu.i@?F C< piatrF% Ceea ce tre?uie sF C<ţeleDe@ astEel1 pe @or@l<tul copiilor sFi.i@?at C< taur este o istorie <eKerosi@ilF1 u< taur <u traKerseaJF @area3 o EatF <u C<calecF pe u< taur sFl?atic3 iar Teus ar Ei DFsit.?ou. KFJC<d statuia spu<eau1 „Iat2o pe Nio?e de piatrF deasupra @or@C<tului % A7 Palaip. sau de taur%%% )r.atos.% ar Ei Eost adeKFratul tatF%#G Pri<tre aleDoriile lui (eraclit. c.ius.

Eru@os 5i <o?il.stEel.urora cu deDete tra<daEirii luase pe )rio< . @iturile care relatau aKe<turile Jeilor corespu<JFtori% SF re@arcF@ cF este Kor?a aici de o e>eDeJF Eoarte diEeritF de cea EiJicF1 <u este Kor?a de apF sau de Eoc la scarF cos@icF.res cu .2% 5tire%%% #A% Iaso< era u< pluDar ?oDat cFruia pF@C<tul Ci dFdea recolte a?u<de<te1 „trecea Eoarte Eiresc ca Eii<d E ! iu?it de -e@eter %## i -e ase@e<i „. artistul dF @etalului o Eor@F plFcutF. Ki<ul este tratat cu apF de @are% $B '.res di< oc.dre2odatF [ Pe2o ţeli<F de trei ori rFstur<atF [ Se2<drFDos2 s teste de Iaso<. poKeste5te )dUseea.e% +recii au 5tiut di<totdeau<a cF (ep.aistos era Eocul sau Jeul Eierar.i/:.i<ii pe<tru a e>traDe Ki<ul% . spu<e @itul.ilie<e cFde@ la <iKelul perso<aLelor realiste ale lui Euripide% $G 9II% .etis% #" -io<Usos este Kiţa3 doicile. clte ci<ciJeci [ -e capete de Eiecare tur@F. JKCrlirF TC<ele tirsurile lor 5i. lui (eraclit Eace apel la u< Kec. ter@i2<C<du25i opera. (ep. ci de apa pe care o ?e@.ristotel i<iţiatorul e>eDeJei „istorice 5i a<u@e cF el C<su5i a aplicat @etoda u<ui caJ particular.ristotel 5i Kacile soarelui -upF tradiţie.res 6 si@?ol al @u<cii Eierarului C< atelierul sFu 6 Ci corespu<de @itul lui -io<Usos ur@Frit de LUcurD. de Eocul care <e C<cFlJe5te sau <e coace ali@e<tele% -i< C<Flţi@ile traDediei es. C<Ki<sF de dorul ei3 cu@ Teus a pri<s de .ristotel 5i . este podDorea<ul culeDC<d ciorc. de soţ3 <e@uritorii s2au C<DriLorat% *i .ceastF operaţie . la -elos. pe care. I <ici C< pli<F cFldurF a a@ieJii. le Kor ataca toKarF5ii lui .5i are ec.i diKi<iJaserF tot ceea ce sluLea Kieţii sau ?u<FstFrii oa@e<ilor1 pF@C<tul su? <u@ele de -io<Usos. cF (e@era Cl rFpise pe<tru a2l Eace iu?itul sFu% #8 9I% &iturile CierFritului 5i ale culesului Kiilor Pute@ adFuDa la acest De< de e>eDeJF e>plicaţiile @iturilor care diJolKF leDe<da C<tr2u< proJaic Ee<o@e< al Kieţii eure<te% . por<ea astEel C< Jori spre ulti@ul lFca5.etis Cl pri@e5te pe Jeul „cutre@urat de spai@F 1 Ki<ul dulce Eier?e. <ici <u @or %$A -ouF <i@Ee cu pFr de aur pFJesc sEi<tele tur@e. „pasc Kite de2ale Soarelui. el C<EFţi5C<d atu<c diEeritele EaJe ale EierFritului% Pe<tru a i<@uia Eierul e este ?FDat C< Eoc.i/:.Erodita poate pri@i !"$ o e>eDeJF „KulDarF . spre <e<orocirea lor. istoria Kacilor soarelui% C< i<sula 'ride<tului.ceastF aKe<turF a lui -io<Usos este a@i<titF C< cu2KC<tarea lui -io@ede cFtre +laucos% LUcurD. ci C< Jori% CC<d u< tC<Fr.iurile plasei C< ca< Cl pri<sese 5c. Palaip.rte@is Ke<i sF2l L loKeascF pe tC<Fr.atos Eusese discipolul lui . @u<ca ţFra<ului1 u< adeKFrat diptic% E>eDeJa celor douF @ituri poate Ei Eoarte Kec. Eierul <u este oare scuEu<dat C< apF.i<ii de pe ?utuci C< ti@pul culesului Kiei% . cu@ spu<ea Plato<.poi struDurele este presat C< Kase1 este stors 5i se +6. cF de ti@puriu s2au e>plicat C< Eu<cţie de Ki<. deci.<tr2adeKFr spiritul poJitiK al 5colii peripatetice ii C<suEleţe5te toate cercetFrile asupra oriDi<ii poKestirilor Ea?uloase ale @itoloDiei% C<sF u< Eapt @ult @ai precis <e C<dreptFţe5te sF2l co<siderF@ pe . dupF stoarcere 5i clocotele sale se asea@F<F cu u< tre@urat% &u<ca @e5te5uDarului. u< Ear@ecM dura?il1 el leaDF C@preu<F Eierul cu Eru@useţea% #7 &itului lui (eEaistos C<lF<ţui<du2l pe .res1 tot a5a. iar -io<Usos Kiţa sau Ki<ul1 Prodicos di< Ceos re@arca !"8 deLa cF cei Kec. EuDFrise pe doicile Jeului delira<t pa sacrul @u<te NUseio<% cStlr<ite de ţepu5a reDelui LUcurD aducFtor2 de2@oarte. Ci rFstoar<F starea de spirit%%% Ulti@ul episod al @itului1 '.. [ Nu EatF ele. % pri< euEe@is@. cu ?lC<de sFDeţi #$% E>plicaţia. pe<tru a Ei co<serKat. care sti<De i<ca<desce<ţa @etalului 5i pu<e capFt teri?ilei strC<sori a EoculuiS Ce rol LoacF C<sF . apa <u@itF Poseido<. @itul iu?irii lui .ac tFriei sale1 C< Eelu acesta C<Eocatul (eEaistos stFpC<e5te EFrF Dreutate pa duru .iKale<tul C< @it1 spai@a care Cl cupri<de ps -io<Usos Ci +6.etis Cl pri@e5te pe -io<Usos i< @are% (o@er a@i<te5te C< Eelul acesta cF. C< adC<c de @are. C< Ki<% . se spu<ea. care Ki<e repede de .aistos% $X Pro?a?il.i o?icei Eolcloric1 corteDiulL Eu<erar al oa@e<ilor @orţi de ?oalF <u aKea loc <ici <oaptea.res% I<terKe<ţia u@edului Poseido< C< EaKoarea celor b? Ki<oKaţi Cl eli?ereaJF pe . ?utucii3 LUcurD.iopul1 scos di< ElFcFri. care le ur@Fre5te 5i le C@pu<De cu ţepu5a sa. Eiul lui -rUas. o C<lF<ţuie C@preu<F cu . pe pa<tele Eertile ale @u<telui NUsa. care repreJi<tF @u<ca podDorea<ului care stoarce ciorc. Kreo 5apte cireJi de Kaci 5i alte 5apte tur@e [ -e oi ?Crsa<e Drase.Erodita C< aceastF dra@F cu patru perso<aLeS (eEaistos. -io<Usos se2ascu<se C< ?raţele lui '. Eocul. de DrCu sau de Eoc. Ki<ul su? <u@ele de -io<Usos.

rF@F5iţele lor recapFtF KiaţF 5i ec. el se DC<dea la toate acele Jile pierdute C< trC<dFKie $8% Pe de altF parte. pe<tru a co@?ate pFDC<is@ul% 8$ YY Teii erau pe<tru EK. curteJa<e care C5i „deKoreaJF Kicti@ele doar la EiDurat3 la Eel. alţii rFuEFcFtori% Ei s2au diKi<iJat pe ei C<5i5i sau au Eost de cFtre ur@a5ii lor1 EK.polo. 5i cautF sF KadF cu@ s2au <Fscut C< cuDetul oa@e<ilor @o<5trii sau @i<u<ile leDe<delor% -acF Palaip. cC<d di< li<Du5ealF. (o@er preciJase cF Kacile soarelui <u se reproduceau% El i<dica astEel co<sta<ţa a<ului. deci C< total G#B.e@er% EK.e@er Eo5ti cuceritori sau ciKiliJatori% )a@e<i ca <oi toţi. C< .t. <ici <u25i @ic5oreaJF KreodatF <u@Frul Jilelor $7% Se pot aduce C< discuţie 5i cele 5apte tur@e de oi. pe<tru a C<c. Cl acuJa cF rFspC<de5te ateis@ul pe tot pF@C<tul8$% El a suscitat <u@ero5i i@itatori.(/e i6e. u<ui @it al lui (o@er o e>plicaţie a<aloDF celor p 7 care le Ka C<@ulţi discipolul sFu Palaip.aia. cC<d di< recu<o5ti<ţF. cel @ai adesea di< si@plitate de spirit% 88 EK. C< P (:le/e . este i@pro?a?il ca . Teus.e@er 5i Palaip. Ka supu<e reDi 5i 5eEi. -io<Usos% Pe<tru EK. . este ti@pul. toKarF5ii lui Ulise „pierd Jile preţioase pe care ar Ei tre?uit sF le co<sacre <aKiDaţiei3 ei au plecat prea tirJiu. di@potriKF.atosS !"" Ro@a<ul lui EK. toKarF5ii lui Ulise se @ulţu@esc sF o@oare%%% ti@pul% Paralelis@ul este eKide<t% . pe<tru a <u pFrea cF este si<Dura Ee@eie i@pudicF.ristotel a dat deci.o@erice.ristotel.e@er. care <ici <u25i spore5te. o@orC<d cele @ai Eru@oase a<i@ale. stFpC<ul tur@elor. . Cro<os. si<Dura care dorea ?Fr?aţi 8#% Lucrarea lui EK. di< co@e<tariu C< co@e<tariu% -upF .atos <u se plaseaJF C< acela5i pu<ct de Kedere% Pri@ul preti<de cF Eace istoria reliDiilor 5i aratF oriDi<ea credi<ţei C< Jei3 al doilea i<terpreteaJF leDe<dele. u<ii pli<i de o@e<ie.p. dFduse acestui episod o i<terpretare care s2a tra<s@is pC<F la <oi. toţi Jeii erau Eo5ti suKera<i. Ka pu<e lu@ea sF2i C<alţe te@ple1 „el i<Ke<tase Eoarte C<ţelept acest @iLloc ae a2 5i asiDura o<oruri diKi<e 5i DaJdelor sale o Dlorie eter<F 8A% IatF cu@ s2au petrecut lucrurile cu . (era.ristotel s2a i<teresat de e<iD@a Kacilor soarelui 8B1 <i se pare.ristotel. @Fcar o datF.e@er.atos% La u< @o@e<t dat s2a pus la C<doialF Eaptul cF .e@er (cea% GGB6XAB l%e%<%) e>pu<ea istoria Jeilor dupF o „I<scripţie sacrF 8! descoperitF C< i@aDi<ara i<sulF Pa<c.atos EFrF sF teDi<de5ti la EK. . Eii<d tradus C< lati<e5te de cFtre E<<ius3 iar apoloDeţii cre5ti<i s2au Eolosit pe larD de acest arse<al. -e@eter. reliDioase sau <u. Eie cF poporul i2a diKi<iJat.aCa.EroditF1 „Ea a Eost pri@a care a i<Ke<tat @eseria de curteJa<F 5i le2a C<KFţat pe Ee@eile di< Cipru sF EacF ?a<i cu trupul lor1 ea le2a i@pus acest lucru. aceastF a doua aEir@aţie <e i<tereseaJF C< @od spa2cial.e@er a aKut u< oarecare succes1 peste patru secole.ipaLul C<DroJit le aude @uDi<d C< preaL@a EriDFrilor% )r. (er@es. cel ce C@parte Jilele% PierJC<du25i ale<e Kre@ea pri< i<sulF. C< culeDerile de Api+ta. C< ti@p ce acesta dor@ea% $# Este 5i C< acest caJ Kor?a de o istorie „de <ecreJut di< @ulte pu<cte deKedere% 9acile sC<t C< acela5i ti@p sterile 5i <e@uritoare% -upF @Fcel. aKe@ aici douF aEir@aţii ese<ţiale1 Kacile soarelui sC<t Jilele a<ului3 uciderea lor de cFtre toKarF5ii lui Ulise este o i@aDi<e a ti@pului pierdut% 'radiţia aEir@F cF .ristotel a EFcut pri@a aEir@aţie 5i desiDur cF a dedus2o 5i pe a doua% )r.e@eris@ul <u a aKut rFsu<et asupra e>eDeJei . Plutar.o@ericeS Pri< ce se deose?esc teJele sale de cele ale lui Palaip. Eiresc sF2i Intilnim pe @aestru 5i pe discipol @erDC<d pe aceea5i cale% 9III% EK. . priete<ul lui Cassa<dros.ristotel% Soarele.atos 5i ur@a5ii sFi au lucrat u<eori pe ?aJa u<or date . . deoarece toc@ai C< acest pu<ct precis e>plicaţia Ee<o@e<ului se leaDF cu pri<cipiile cele @ai ?i<e sta?ilite ale e>eDeJei istorice% .i e>e@plul Ptole@eilor 5i al apoteoJei lor% 8X 9o@ aKea o idee @ai precisF a to<ului De<eral pri< cCteKa e>e@ple% SF luF@ caJul lui Teus% Cl alu<DF de pe tro< pe tatFl sau Cro<os. aparţi<C<d istoriei.@ KFJut cu@ SOUlla sau Sire<ele deKi<. aKusese su? oc. .ra?ia cea EericitF% Cele cCteKa EraD@e<te care <e2au rF@as di< lucrare Kor?esc de Ura<os. au reu5it sF se EacF adoraţi1 Eie cF au aKut ei DriLF sF se urce pe altare. de u<de Ka strF?ate pF@C<tul. repreJe<tau Jilele u<ui a< lu<ar1 aceasta este @Frturia scoliilor $$. Ci ia locul.rte@is.@@o<.rodita.Ulise. Cl Eace pe Eratele sFu Poseido< DuKer<atorul i<sulelor 5i proKi<ciilor @ariti@e%8G El pFrFse5te Creta 5i se i<staleaJF C< Pa<c. cele 5apte cireJi de cCte ci<ciJeci de Kite. di< care cauJF li s2au tras Kiitoarele <ecaJuri% CC<d poetul spu<ea cF au o@orCt 5i @C<cat Kacile Soarelui.e@er Nu se poate Kor?i de Palaip. care e>plicau 9BF de altEel @itul C< a@F<u<t EFrF sF pute@ discer<e ce parte Ci reKi<e lui .e<a.ipui <opţile $"% Pe scurt.

o@erice <u era toc@ai cel de a <e propu<e o artF de a trFiS . sau di< Me/( iile ui -ictUs di< Creta asupra rFJ?oiului 'roiei. -X @iraculosul are C<totdeau<a ca pu<ct de plecare u< Eapt real.atos de u<ele a?eraţii1 pe<tru a e>plica istoriile i<credi?ile. citi@ u< reJu@at al aKe<turilor lui Ulise. care tra<sEor@a C< raporturi idilice sC<Deroasele rFEuieli ale lui Ulise cu @C<2cFtorul de car<e o@e<eascF%%% -ar sF co<ti<uF@% Circe. sC<t toate < spiritul i<Ke<ţiilor lui EK.i<ea C< i<sula sa. cC<d dupF ci<cispreJece sau douFJeci de secole. sC<te@ C<cF departe de a Ei EFcut lu@i<F asupra acestor c. ar@e 5i u<elte de arat1 C<ai<tea lui oa@e<ii se luptau cu @Fciuci 5i pietre%%% 8" . pe<tru a25i cu<oa5te Kiitorul% 7X XB! 'oate aceste elucu?raţii.<t.estiu<iS -ar a Ke<it ti@pul sF Eace@ ca Ulise. sF o pFrFsi@ pe CalUpso pe<tru Pe<elopa. 'REI. ? pasaLul C< care '.iop% . code>ul Pala2ti<us 7!. care se@F<a C<tru totul cu Ea<teJiile ro@a<cierului Drec% Ulise aLu<De C< Sicilia. dat eDipte<ilor leDi C<ţelepte.er. C)N-I:I. Dre5it o?serKat sau Dre5it i<terpretat% C<sF aceste pri<cipii e>cele<te <u i2a scFpat pe discipolii lui Palaip. pe<tru a <e alipi de cei care descoperF lecţii de @oralF% Scopul ese<ţial al poe@elor . u< Eel de .e2@eris@% SC<t ?ucFţi raportate ?rutal 5i EFrF prea @are leDFturF cu pasaLele ad<otate1 astEel tirada despre (eEaistos. i<terJicC<d Ee@eilor polia<dria% .e@er%%% -oar dacF <u aElF@ ) culoare pe de2a2<treDul palaip. PoliEe@ 5i . care Cl priKe5te pe (elios.etis poKeste5te lui (eEaistos <ecaJurile sale 6 o <ouF tra<5F de eK.iar sF2i s@ulDF tot ce acesta aKea @ai de preţ1 u<ica EiicF%%% CFci ElacFra care ardea i<i@a lui Ulise a ars2oM 5i pe Eru@oasa copilF 6 co@oarF u<icF. ţi<e priJo<ieri pe osta5ii Dreci%%% Ea Cl li<Du5e5te pe Ulise C< spera<ţa cF Kor do@<i C@preu<F%%% Ulise co?oarF C< i<Eer< pe<tru a2i co<sulta pe @orţi1 el co<sultF oracole a<odi<e C< portul NeOUopo@pe.i al ciclopuluiI SisiE di< Cos DFsise aceastF ta<drF e>eDeJF.ates% Cu aur 5i cu Ki< Cl i@?lC<Je5te pe PoliEe@% El reu5e5te c.ateea<F u<eia di<tre aceste <Ke<ţii1 oc. la cC<tul X9III al $liadei. a e>pus2o opro?riului pu?lic3 lucru pe care (o@er l2a tra<spus poetic spu<C<d cF (elios a de<u<ţat2o pe . 5i . 5tii<ţa pe<tru C<ţelepciu<e% SF2i lFsF@ pe aleDori5tii care cautF C< (o@er secretele „EiJicii .e@er% C< Eru<tea u<ui @a<uscris al Odi+eei. di< C (ni6a lui Ioa< &alalas. 5i @ai puţi< de creJut% Cel puţi< au aEir@at cu KiDoare cF @iraculosul <u e>istF% *i cu@ ar Ei putut sF <e spu<F Eelul C< care s2a Eor@at aceastF idee. pri< ruDile sale.EK. la speculaţiile lor.o@eric al Jeilor a cFror istorie o scria1 200 el se i<tereseaJF @ai @ult de diKi<itFţile cultului declt dt cele ale poeJiei% -escoperi@ totu5i i< scolii ur@e de eK. „u<icul oc.res soldatului surpri<s cu ea%7B IatF istoria C< @a<iera lui EK. priceperile @e5te5uDFre5ti 5i a putut Ea?rica di< Eier. u<de do@<eau trei Eraţi1 Ciclop. culcatF cu .R'E.cela5i scoliast (a doua @C<F) a i<serat.e@eris@. ei au i<Ke<tat altele. Eiul 5i succesorul lui (eEaistos la tro<ul EDiptului1 (elios. o?ţi<ut de la . di< care cauJF a Eost <u@it „Jeu % k Eost rF<it C< lupte 5i de atu<ci a rF@as 5c.Erodita. Eie cF proKi< de la SisiE li< Cos.N/ E>eDeJa istoricF por<ise de la pri<cipii Eoarte raţio<ale 5i a<u@e cF C< leDe<de se ascu<de u< sC@?ure de adeKFr.Erodita pasiu<ii a@oroase (a Ee@eii). U&. pFstratF C< 7enet0+ 2 87% Se poKeste5te cF (eEaistos a do@<it peste eDipte<i dupF (er@es3 cF era Eoarte Kersat C< @istere 5i iscusit rFJ?oi<ic. .<ti2p.res1 (o@er a dat <u@ele de .iul ciclopului PoliE e@ deKe<it o Eru@oasF EatF%%% P.e@er sF Ei aKut C< Kedere aspectul . surpri<JC<du25i Ee@eia cF 4l C<5ela.

5i @ultor altora li se pFrea u< e>erciţiu . autorul <ostru crede cF Kirtutea depi<de de i<teliDe<ţF% <:@ I -i< acest @o@e<t opera poeţilor poate deKe<i u< Kast repertoriu de e>e@ple. C< poeJie ca 5i C< KiaţF $1 iar . (o@er este C< pli<F Ea<teJie cC<d descrie tFrC@i @orţilor.iKoc di< suEletul copilului.oloDiei% Pe<tru ca JuDrFKirea rFului sF Eie educatiKF.Capitolul I C..desea. cu preţul u<or . acordF cel @ai @are credit raţiu<ii% El <u ia C< sea@F Eaptul cF descrierea rFului acţio<eaJF asupra se<si?ilitFţii 5i i@aDi<aţiei% -e Kre@e ce raţiu<ea este lu@i<atF.R'E. el deDaLF cCteKa pri<cipii.i era presFrat cu diEicultFţi sau „aporii . BINELUI *I . u<ele literare. e>tre@ de Ea<teJist sF cauţi secretele EiJicii su? @iturile Mlui (o@er% -i@potriKF. Eii<d Ea<teJii 5i erori% Ei <e l<5alF cl<d C<adi<s. <u pe cel al psi. u<do se etalau toate e5a<tioa<ele actului @oral% .@ici a@e<aLFri.estiu<e u<ele reDuli 5i <u@eroase e>e@ple% Se Kede ?i<e cF autorul a plecat de la e>e@ple. care pe<tru el sC<t traDedii. C< tratatul sFu De+p e fel0l =n 6a e tine ii t e:0ie +. alt@i<teri <2ar @ai Ei Kii% TuDrFKirea rFului este de <edespFrţit de poeJii. a5a cu@ L EFcuse autorul Rep0:li6ii.a +i+>0l aristotelic% Nu tre?uie sF <e @irF@1 . este deaLu<s sF dLea@ orice ec. co<stF @ai ales C< Eor@F 5i to<% FFrF Kreo ordi<e riDuroasF. atu<ci cC<d o sECr5e5te pri< cuKi<tel . eKocl<d u<ele di<tre ele C@preu<F cu soluţia1 soluţia tradiţio<alF sau oriDi<alFS Prea @ulţi @orali5ti ErF@C<taserF C<ai<tea sa aceste pro?le@e. de a deli@ita cu DriLF Dra<iţa di<tre ci<stit 5i <eci<stit. respi<Dea orice reproducere a rFului 5i <u pFstra di< poeJie decCt i@<urile adresate Jeilor% Plutar. sF tra<sEor@i $liada 5i Odi+eea C< cFrţi de @oralF% I *terDerea lui (o@er di<tr2o trFsFturF de co<dei. rFJ?oiu 5i toate lucrurile pe care oa@e<ii <u le datoresc decCt pa ti@ilor 5i <e?u<iei lor% A PoeJia este i@aDi<aţie1 ea este 5i „JuDrFKire . se plasa pe tere<ul @oralei. ?i<ele 5i rFul se C<trepFtru<d. este @it.<ticleei cFtre Ulise1 „:i<e ?i<e @i<te toate acestea pe<t< ca sF le poKeste5ti Ee@eii tale cC<d te Kei C<toarce acasF% (o@er C<su5i Dre5e5te cC<d i@putF Jeilor rFul. care tre?uie sF do@i<e C<cercFrile de e>plicare a poeţilor 5i dF cCteKa reDuli de @etodF% PoeJia este C< @od ese<ţial Eicţiu<e. „i@itaţieM a acţiu<ilor diKi<e sau u@a<e% Poetul aduce C< sce<F ?u< 5i rFi. de altEel. ca sF @ai Ei putut descoperi @are lucru% Noutatea lui Plutar. iar ?u<ii <u sC<t toţi EFrF deEecte. ro@a<% Poeţii sC<t „Ea?ulatori 1 co@poJiţiile lor si<t de douF ori @i<ci<oase. socotea cF JuDrFKirea pasiu<ilor poate sluLi toc@ai la a <e apFra C@potriKa lor% El <u poate Eace aluJie la Cat. citirea lor C< ?ucFţi alese era EFrF C<doialF u< lucru cure<t C< 5colile Drece5ti% ! Era C<sF @ult @ai si@plu 5i @ai ?i<e sF se i@u<iJeJe i<teliDe<ţele ti<ere C@potriKa pri@eLdiilor poeJiei% Plutar.oloD. i<Ke<ţie% Ea <u este istorie. era o soluţie pe de2a2<treDul „plato<icF . cele @ai @ulte culese di< (o@er% El <u aKea decCt Dreutatea de a aleDe1 (o@er2ul celor Kec. cu@ o deEi<e5te . Kiaţa suEletelor C< lu@ea de di<colo3 c. C< Rep0:li6a.ristotel i< P(eti6a! cu@ a@ spu<e aJi. cC<d ei C<5i5i se C<5alF i<co<5tie<t% # 204 -e pildF. Kiciul depistat 5i recu<oscut. a+60lte 1 e6ita ea +a0 6lnta ea4 p(e8il( dF C< leDFturF cu aceastF c. di< Kor?ele 5i actele Jeilor 5i eroilor% Plutar. se @e<ţi<e la acestea di< ur@F. altele @orale% Plutar. pe<tru <eKoia <oastrF de a tre@ura sau plC<De% Plutar.o@erice. o utopie ca 5i co@u<itatea Ee@eilor sau do@<ia EilosoEilor% E>purDarea poe@elor . otraKa <u @ai este <ociKF1 ca ?u< plato<icia<. dar adolesce<tul poate ad@ira Eru@useţea picturii. cC<d Kede C< traDedie (sau C< poe@ele lui (o@er.iar EilosoE C5i @Frturisesc iD<ora<ţa asupra acestor @istere1 ei aKa<seaJ doar ipoteJe care se pot apropia @ai @ult sau @ai puţi de adeKFr%%% (o@er i<si<ueaJF de altEel cF descrierea p care o dF (adesului <u are @ai @ultF Kaloare decCt o poKest pe<tru ador@it copiii. detestC<d urCţe<ia @odelului% # Plato<. recitate C< loc sF Eie Lucate) o „purDare a „pasiu<ilor 3 el ia C< co<sideraţie u< e>utoriu pe<tru dori<ţa <oastrF de e@oţii puter<ice. era perEect posi?il.ristotel Kor?e5te ca psi. R/ULUI Lui PCutar.

pe cC<d celFlalt C< proJF3 este C<sF aceea5i C<KFţFturF „despre Kiciile 5i Kirtuţile oa@e<ilor. pri<tr2 u< si<Dur i cuKC<t 6 ta>C<d2o de <e?u<ie 6 i<iţiatiKa lui Pa<daros de a traDe cu sFDeata C< &e<elaos% U<eori <u spu<e <i@ic.i I o?icei Drecesc% -i< @asa de e>e@ple spicuite de pri< toţi . la SOUlle 5i Ciclopi. C< ciuda tuturor LurF2l @i<telor doar pe<tru a2i plFcea lui Paris% . ci<icii 5i @ai ales. 5tiu sF @oraliJeJe de @i2<u<o p%' @arDi<ea e>e@plelor .le>a<dros preţul <eleDiuirii sale !G% I<discipli<aS Iat2o LucatF de . altul C< pC<tece. Ulise. aEir@F -io1 „dacF u<ul e loKit C< DCt.. ci le C<car<eaJF i<tr2u<' perso<aL% (o@er <u25i pierde Kre@ea ca sF deEi<eascF la5i4 tatea sau lFudFro5e<ia.stEel de pri<cipii desc. se ?Cl?Cie. @arcarea @o@e<tului C< care C<ceteaJF C<ţelepciu<ea 5i C<cepe orDoliul.ile. susţi<e el. pe<tru Eolosirea lui (o@er ca C<dreptar de @oralF% El C5i e>pu<e Kederile. pe care @ai @ulte secte EilosoEice. dar e de2aLu<s puţi<F perspicacitate pe<tru a C<ţeleDe lecţia delicat i<si<uatF% (o@er e u< @aestru de o @are discreţie3 el e>celeaJF C< C<KFluirea @oralei su? apare<ta <eutralitate a poKestirii% -e aceea Plutar. pFrC<d sF se retraDF C< u@?ra eroilor sFi. se apropie @ult @ai @ult decCt acesta de poJiţiile adoptate o?i5<uit C< practicF.rUsosto@os 5i Plutar. C<tr2u< discurs C< care2i pu<e C< paralel pe (o@er 5i pe Socrate% (o@er. (ector 5i Paris. C<2l cearcF sF C<ti<dF arcul lui Ulise cu @Ci<ile sale de EecioarF I 5i @oare loKit C< DCt%%% (o@er <u C@parte la C<tC@plarel loKiturile @ortale. pe atCt de aDrea?il% . poate @ai puţi< oriDi<ale 5i @ai puţi< <ua<ţate decCt ale lui Plutar.ee. altul C< se>. 206 despre ?u<ele sau relele lor acţiu<i. de <aKele a. Ulise 5i '. surori De@e<e.a<aliJa acestor acţiu<i co@ple>e C< co@porta@e<tul u<ui erou .rUsosto@os. cu tot atelaLulI sFu.iar luC<2W du2le2o C<ai<te%%%!X (o@er <u ţi<e discursuri despre Ke<alitate 5i i@pietate 1f el se @ulţu@e5te sF <i2l preJi<te pe Pa<daros% Ni2l aratFl trFDC<d cu sFDeata asupra lui &e<elaos. ?a c.Da@e@<o< 5i . discer<erea i<te<ţiilor.le>a<dru cel &are u< pri<cipiu de e>eDeJF deKe<it ?a<al C< ti@pul sFu1 „(o@er preJi<tF lucrurile C< trei Eeluri1 u<eori <e sEFtuie5te 5i <e C<dea@<F.o@erice.iar 5i Pe<elopa M 5i Nausieaa sC<t co<Kocate pe<tru Kreo Kor?F sau atitudi<e i suspecte%8 (o@er este pri@ul care LudecF co@porta@e<tul perso2l <aLelor sale1 el stiD@atiJeaJF C< treacFt. iar Pa<daros Ka @uri „cu li@?a tFiatF. dar se culcF cu serKitoarele. C< ciuda ordi<ului.ersites trec pri< Eaţa Uacestui tri?u<al al raţiu<ii 5i co<5tii<ţei1 c.o@erice% Este u< Kec. este la Eel de ?u< @oralist ca Socrate1 @area diEere<ţF este cF u<ul Kor?e5te C< Kersuri. la tot @iracu2^ losul @e<it sF a@FDeascF suEletele si@ple1 „ceea ce a Krut (o@er a Eost sF i<struiascF o@e<irea. este u< e>erciţiu pe cCt de util. aceasta este pe<tru o raţiu<e proEu<dF !#% (o@er Ci pedepse5te pe oa@e<i pe acolo pe u<de au pFcFtuit% C< alt discurs. (o@er <u s2a @ulţu@it doar sF oEere e>e@ple 5i reDuli de KiaţF1 el a propus ur@a5ilor u< tip ideal de u@a<itate. l2au ales ca patro<% . ?eai C< cupe de aur 5i deKoreaJF ?u<urile altora3 se declarFW C<drFDostit de Pe<elopa.. autorii a<tici s2ar putea alcFtui u< cod de @oralF ele@e<tarF L atCt pe<tru co<ducerea cetFţilor. dar este raţio<al sF se scoatF lecţii de KiaţF% . ci Cl pu<e C< sce<F! pe -olo<1 Cl Kede@ pe acest Ea<Earo< tre@urC<d la pri@a pri@eLdie3 paraliJat de spai@F. cCt 5i pe<tru co<duita . cFutarea circu@sta<ţelor ate<ua<te. la Kulturii 5i leii co@paraţiilor . 'otu5i. despre adeKFr 5i ciu<F. alteori doar poKeste5te. co<ti<uF -io<. co<te@pora< cu Plutar. stoicii. Eiecare Ka DFsi cele @ai e>traordi<are su?C<ţelesuri% Iar aceastF Eor@F de e>eDeJF poate duce tot atCt de departe ca 5i cea a EiJicie<ilor% 'otu5i e>istF u< tere< destul de larD pe care toţi oa@e<ii ci<stiţi se C<tCl<esc% -io< C. 5i25i plFte5te <eascultarea cu Kiaţa% !A -estrF?Flarea 5i aroDa<ţa sC<t @i<u<at C<EFţi5ate deL prete<de<tul .id calea celui @ai @are su?iectiKis@% Ca sF descopere la (o@er @orala astEel cu@ o co<cepe. alteori stiD@atiJeaJF 5iM ridiculiJeaJF !$% 207 -io< C.sios (Urtacidul% El sel apropie. i<diKiJilor% . -io< pu<e C< Dura lui .o@eric.ceastF lipsF de loia2f litate Ka da tuturor troie<ilor o co<5tii<ţF.<ti<ous1 C@?rFcat cu . pri< leDe<de 5i prir istorie <% &oralistul (o@er Eace portrete% El <u pu<e C< DardFl C@potriKa Kiciilor sau deEectelor.ai<e so@ptuoase. despre credi<ţele @ulţi@ii 5i certitudi<ile C<ţelept ţilor%!B Nu tre?uie sF <e opri@. CiclF<ţF<e di<ţii4 rFspu<de C< Dra?F C<tre?Frilor du5@a<ului. este @ereu C<cli<at sF caute su?C<ţelesuri C< (o@er 71 dar ceea ce ascu<de (o@er C< @iturile sale este @orala 5i <u EiJica% Se silue5te " te>tul cFutC<d aleDorii de ordi< EiJic. C<ai<te de a2i putea recla@a luif ..

aceastF luptF spiritualF1 @o<5trii de carel scapF. @odel al C<ţelepciu<ii perEecte. i Ka tre?ui sF2i C<tre?F@ pe . pri<l aKe<turile sale. sF ocupe aKa<sce<a% Capitolul II CELE 'REI P/R:I . s2a lFsat Eurat cu pasiu<e de acest Loc !8. ale Euriei rFJ?oi<ice sau pasiu<ii a@oroase% . C< suElet.<tist.rUsosto@os Ka Ei cea care Ka cFuta cel @ai @ult reDuli de KiaţF la (o@er% Lu@ea pFrea puţi< plictisitF de e>eDeJa EiJicF. iar cu Jece secole @ai tCrJiu Proclos Ka @oraliJa C<cF pe @arDi<ea caJului Iui Pa<daros sau a Kisului lui . @ai ales pe cel al poeţilor 5i al poporului1 pute@ sF 5ti@ Eoarte ?i<e cF @u5c.ceastF @oralF C< e>e@ple li@peJi. C<sF 5i u<ii 5i ceilalţi preti<deau cF (o@er era de partea lor% I% Psi. Te<o<. drept cFrţi de C<ţelepciu<e% C<te@eietorul 5colii ci<ice. aEir@F @ulţi e>eDeţi. aceastF @oralF C< acţiu<e <u este si<Dura pe care o C<KaţF (o@er% Eroii sFi sC<t co<du5i de cFtre perso<aLe cu <u@e diKi<e. eKide<t.Erodita% Ulise ilustreaJF. <oi tot l Ko@ co<ti<ua sF spu<e@1 „iu?e5te di< toatF i<i@a .Erodita este EFrF C<doialF tot atCt de aec.te<a sau . 5i ele@e<tele iraţio<ale. el este pri@ul care C@parte suEletul C< trei pFrţi.LE SUFLE'ULUI% . C<trupatF C< EiDuri diKi<e ca . epoca lui Plutar.M 5i de la el a C@pru@utat Plato< acest decupaL deKe<it clasic la Dreci% &ai @ult.C)R-URI *I -ISC)R-.e<es. ci a (o@erului a<ticilor.oloDia Iui (o@er Psi.oloDia . Eorţe oar?e 5i tul?uri.i@?F dupF 5coala EilosoEicF ce 5i2l a<e>eaJF% ^ 're?uie totu5i. resi@te eEectele e@oţiilor 5i pasiu<ilor <oastre).N:E &orala a<ticF era a>atF pe co<Elictul.@aJo<ului1 el precede Mtotu5i C< ti@p orice C<cercare de e>plicaţie 5tii<ţiEicF% -e altEel. EiDuri aleDorice ale C<ţelepciu<ii sau raţiu<ii. i< ce loc epit. . sF aru<cF@ o priKire asupra pri<cipalelor <u@e C<tre?ui<ţate i< poe@e pe<tru a dese@<a operaţiu<ile psi.o@ericF este prea <esiDurF pe<tru ca sF o pute@ reJu@a C< cCteKa propoJiţii siDure 5i clare% Iar o?iectul <ostru <u este cFutarea adeKFratului (o@er. pri@eLdiile pe care le C<Ki<De si@?oliJeaJF pasiu<ile f ale cFror atacuri sC<t respi<se de C<ţelept% (o@er cu<o5tea. ce<trul C<treDii Kieţi aEectiKe. C< leDFturF cu <atura Kirtuţii 5i a ?i<elui supre@% . al ele@e<2f telor cu Kaloare i<eDalF1 este lupta raţiu<ii C@potriKa ii sti<ctelor. acest co<Elict f I<tre diKersele Eracţiu<i ale suEletului3 5i @ai C<tCi. <i@ic de2a Eace cu pri@itiKii ^di< Noua2+ui<ee sau de pe @alurile . al cFrui aspect se sc.ceastF prete<ţie de a reduce la <oţiu<i a?stracte EiDuri ca . ele preti<d sF se C<te@eieJe pe (o@er. Epicur despre datoria lor EaţF de (o@er. i sau se KFd C<Ki<uite de a Ei cules di< $liada 5i Odi+eea ideile pri<cipale% C<ai<te de a e>pu<e @orala practicF dupF (o@er W 5i de a2l preJe<ta pe Ulise. „o i<i@F eDoistF % Iar i<i@a a@ tra<sEor@at2o C< locul. a pilotului C@potriKa Kalurilor% Lecţiile de KiaţF scoase di< epopeile .I/iaC stoicii 5i plato<icie<ii sC<t C< deJacord C< ce priKe5te aceastF localiJare. 5i -io C. C<ai<te de a a?orda pro?le@a celor trei partI ale suEletului 5i locului lor i< trup. C< ce loc t.I/(+.-iKersele 5coli de @oralF <u sCpt totdeau<a de acord G asupra <aturii Kirtuţii 5i a ?i<elui supre@% -ar oricare ar 1 Ei pri<cipiile de ?aJF. iar e>eDeJa @isticF a <eoplato<icie<ilor se aEla a?ia la C<ceputurile ei% I< ti@p ce pri@a se aEla la asEi<ţit 5i cea de2a doua C< Jori.o@erice se reduci C< a<sa@?lu la aceastF luptF C<tre partea raţio<alF 5i C<ţe2V leaptF a suEletului. 5tii<ţa <u @odiEicF li@?aLul.Da@e@<o<% 'otu5i.ice ale o@ului 5i sF e>a@i<F@ 208 XB" o pro?le@F care se Ka pu<e pe parcurs1 (o@er co<cepe suEletul ca o realitate @aterialF sau pur spiritualFS C<cli<F Mspre soluţia care Ka Ei cea a Porticului sau cFtre Mcea a lui Plato<S ! (o@er <u are. el 5tia C< ce loc al trupului sFlF5luia raţiu<ea. este @o@e<tul e>eDeJei @orale.te<a saul (er@es.ristotel. sediul pasiu<ilor 5i al ta<dreţii.I C<trupate C< cuplul .res2.e ca 5i (o@er% Iar Drecii s2au DC<dit de ti@puriu sF co<sidere $liada 5i @ai ales Odi+eea.iul i<i@ii <u are <i@ic de2a Eace cu <a5terea se<ti@e<telor (cel @ult . al C<2 .

C< @o@e<tul i<spiraţiei „se adu<F C< p. pe<tru a Kor?i de pri<cipiul Kieţii1 el spu<e „sF i<suEle o @are EorţF ..erul.. care i<trF rece C< piept 5i iese C<cFlJit A. sF C@prF5tie@ u< ec. aerul 5i Eocul% -i< prici<a cFldurii Eocului i<terior.idF cF t.I/(+ 5i p. la (o@er% La @oarte. ceea ce.e>i3 cF <i@ic <u se pierde3 cF suEletul care25i lua J?orul era acela5i care C<depli<ea C< o@ Eu<cţiile Kitale% Nu este C<sF a5a% P+I6. 5i care.ide ale corpului o@e<esc sC<t poate. C<sF <u @ai are co<siste<ţF 5i e<erDie% Este Ea<to@a C<treKFJutF C< Kisuri1 are o oarecare realitate Ea<to@aticF (Kisul <u este pe<tru (o@er u< pur produs al i@aDi<aţiei).I/(+ 5i C< care Kede iJKorul C<treDii e<erDii Kitale S # IatF ceea ce preti<deau stoicii1 ei ec. <u este ceea ce (o@er <u@ea t. @ereu C<<oit di< aEarF.alaţie a <aturii se<si?ile 7. pe care o <u@e5te et( sau J adie. C<rudit cu aerul e>te2 % rior1 suElul lui Boreas Cl C<suEleţe5te pe Sarpedo< pri<tr2o . C@i Ka rF@C<e credi<cios. pe<tru (o@er pri<cipiul Kieţii este u< lucru u@ed (ceea ce se deduce di< cuKC<tul „a?ur ) 5i de ase@e<i ceKa care arde. al cFror se<s este Eoarte discutat% C<ai<te C<sF de a aLu<De la aceste cuKi<te ese<ţiale.<5i5i deEi<eau suEletul% ) paDi<F di< 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e <e2a pFstrat ese<ţialul arDu@e<taţiei stoice 5i te>tele stoice pe care se ?aJau e>eDeţii Porticului% Este u< dosar i<teresa<t% SF preciJF@ @ai C<tCi ce C<ţeleDeau stoicii pri< suElet sau p+I6. u< du?lu care pFstreaJF aspectul e>terior al persoa<ei. se asea@F<F cu Eu@ul u<ui Eoc ce se sti<De% . (o@er <u@e5te pri<cipiul Kieţii „a?ur 1 „-esti<ul. ene+. p+I6.I/(+>3\ eroului. pu<e stFpC<ire pe acest R t. suElu. aceea se distruDe la @oarte% Care este acest pri<cipiu de KiaţFS Cu@ se deose?e5te u< o@ Kiu de u<ul @ort S X!B )@ul Kiu este u@ed 5i suplu.ile. C< care i<terKi< apa. care se ridicF di< u@orile corpului%8 SuEletul este reJultatul u<ei c. stoicii. C<sF <i@ic altceKa decCt u< spectru% X Ceea ce era resortul 5i iJKorul Kieţii. cu @ici ţipete plC<DFtoare% *i a<ticii C5i i@aDi<au ?ucuros cF @oartea.o@erici se C<depFrteaJF J?urC<d de corpul pe care Cl C<suEleţea 5i aLu<De C< i<Eer<. sau cF t.erul aspirat. 5i o ceaţF i se a5eaJF peste oc.idele C< care se scaldF corpul Kiu se eKaporF.i@ii i<terioare. sau u< co@pus al Ker?ului „a suEla . disti<De @ortul de Kiu este cF u<ul <u @ai respirF 5i cF altul respirF% .iKoc C< leDFturF cu suEletul C< De<eral.iar al curaLului%! i (o@er Kede de ase@e<i C< i<i@F 5i C< piept iJKorul e<erDiilor <oastre Kitale1 Eie cF Kor?e5te de i<i@a propriu2JisF. eroul le5i<F1 „C5i pierde p+I6. cuKi<te care dese@<eaJF C< @od @a<iEest orDa<ul. enS! <u poate Ei Kor?a decCt de o @asF KaporoasF. pe Kre@ea cC<d o@ul @erDea 5i respira. Eie cF Kor?e5te de t.I/(+>0\ % .e a eroilor .cest aer aElat C< <oi.ii lui (o@er.I/(+ cu pne0/a pri< care ei .i % . RF<it de 'lepole@. ale cFrei pFrţi se deJaDreDaserF 5i care pri< respiraţie X!! iL se u<esc di< <ou%" 'e>tul capital este cel care descrie le5i<ul \ lui Sarpedo<% Stoicii par a Ei cC<tFrit cu DriLF Eiecare cuKC<t i al acestui te>t% ). aKeau sF co<c. se a@estecF cu ea 5i pare sF ai?F ca rol actiKarea co@?ustiei. o e>. sti<DC<du2se.e! <u si@plul suElu respirator.I/(+>3l. @arc. lic. ci u< suElu care se aElF C< <oi de la <a5tere. a5a cu@ se aţCţF Eocul cC<d suEli peste el% )r.eaJF rit@ul Kieţii% .I/(+>9ilS. spu<e .o@eric era alcFtuit di< aer (u@ed).poi C5i recapFtF respiraţia3 Boreas suElF peste @C<drul copil al lui Teus 5i acest cure<t de aer proaspFt „captureaJF t. C<cF @ai KiJi?il.e. atCta Kre@e cCt u< a?ur C@i Ka stFrui C< piept % El co@parF J?orul suEletului C< aEara trupului cu u< Eu@% ^ -eci.ale t.tCt C< ceea ce priKe5te apa 5i Eocul3 iatF acu@ C< ceea ce priKe5te aerul% (o@er C<tre?ui<ţeaJF cuKC<tul pne0/a. sau „sF e>. pe<tru (o@er (ca 5i pe<tru Plato<). e@a<aţii ale acestui Eluid%G C<sF.I/(+ sleit de puteri% !B Por<i<d de la acest pasaL.L ElFcFrFrii 5i c. 5i acest a?ur u@ed este pne0/a# .e care pleacF C< (ades este u<L spectru EFrF EorţF. cadaKrul riDid 5i uscatW 9iul este deci strF?Ftut de u< Eluid Kital.iKalau t. Sarpedo< Jace su? steLarul su? care _ l2au a5eJat toKarF5ii sFi% CC<d PelaDo< Ci scoate di< 5old la<cea. C< oc. e>istF u< adeKFrat spectru. a5a cu@ Kede@ C< reJu2 M @atul lui Pseudo2Plutar. Erate ?u< cu aceastF pne0/a i<ter<F. era pur 5i si@plu aceastF disociere a cadaKrului 5i a p+I6. ca u< le@< Kerde strF?Ftut de seKF3 iar diEeritele lic.

6ne+.aid (+. pe<tru (o@er. stoicii au putut acu@ula citate pe<tru a doKedi. pri< i<ter@ediul lui Plato<% % Noţiu<ea corespu<JFtoare de p.iar actele i<teliDe<ţei% -e altEel. care <ici ea <uf este @ai clarF. cF aceastF @e@?ra<F. Drecii au i<telectualiJat cuKC<tul p. iatF @arele arDu@e<t care o doKede5te. 0 ci adeKFratul resort al psi. adesea c. ene+### Poate ar Ei u< @iLloc sF scFpF@ de aceastF dile@F% P. C<treDul a<sa@?lu al aparatului respirator1 (o@er.I/(+ este atu<ci si<o<i@i cu „@C<ie % . Homer . atCt de co@ple>Ff 5i de Dreu de deEi<it. ene+# SM% YR%^u Pus Y< raPort du p. i@preciJia co<ceptelor .oloDiei plato<icie<e. dori<ţF sC<t leDate de t. LoacF u< astEel de rol C< psi. „raţiu<ea X!% X!G [ .r Ei curios. 6n>el( @a<iEestFrile Koi<ţei 5i se<ti@e<telor.ristotel% !G U< raţio<a@e<t EFrF prea @are EorţF% Stoicii par a Ei @ai aproape de adeKFr3 sF reţi<e@ di< co<sideraţiile lor cF la (o@er t. cu oarecare apro>i@aţie.I/(+ <u este u< al doilea suElet. trecC<d pri< piept aţCţF Eocul <ostru i<terior 5i se C<cFlJe5te% I< acest se<s t. sau cu u< suElu de KiaţF care. pe de altF parte. leKe<itF clasicF C< a<tic.I/(+. Ka aKea @ult @ai puţi<e repercusiu<i% Ce este de Eapt p. ene+ N +recii au spus 5i creJut di<totdeau<a cF era diaEraD@a. di< dori<ţa de a ucide% T.is@1 tea@F. „C<ElFcFrare .oloDia. ene+ se lFrDe5te. „ela< Kital % El dese@<eaJF curaLul (cuKC<t pe care <oi C<5i<e Cl deriKF@ de . di< t.aid (+# SF a@i<ti@ @itul di< i P. C< apropierea i<i@ii% X!X I< calitatea de „suElu de KiaţF .I/(+>3\ <u are rapor turi cu cuKC<tul <ostru „i<i@F 3 C<sF cC<d Cl priKi@ ca resorl a diKerselor actiKitFţi u@a<e. ene+ sC<t. @e@?ra<a care desparte plF@C<ii de i<testi<e% S2a susţi<ut rece<t cF erau plF@C<ii% !8 Este curios. atu<ci cC<d este luat C< se<s @aterial. ene+ ca si<o<i@ cu „DC<direa .itate1 @ai @ulţi e>eDeţi preti<d F deriKF C< li<ie dreaptF di< poet% II. cF pasiu<ile 5i DC<direa sFlF5luiesc C< acela5i loc cu t. care tre?uie sF Ei aKut u< rol decisiK C< i@pu<erea teoriei plato<icie<e C< i@aDi<aţiile Drecilor XX% W SuEletul. C< li@?aL dialectic i< Rep0> % :li6a 5i C< Eor@F @iticF C< P.iar de DC<dire% !# Cu@ Ko@ Kedea.cest siste@ respirator ar Ei co<ceput ca @otorul Kieţii u@a<e !7% .I/(+C C< plus Boreas „aţCţF t. ci doar cadaKrul3 el reEuJF sF C<Dlo?eJe su? <u@ele de „corp o realitate spiritualF3 doKadF cF el crede C< suEletul „<ecor2poral ca Plato< 5i .Ini(+>0l lui (o@er ar Ei deci a<aloD cu suEletul.oloDii Drece5ti. <u curaLul rece.adeKFratF tra<sEuJie de t.I/(+>\A suElC<d deasupra lui. se<sul EiJic dispare adesea.I/ia.ceastF <oţiu<e .oloDia u<ui poet% .I/(+ 1 5i di< epit. C@potriKa lui Plato<. „i<i@F este cuKC<tul care C traduce cel @ai ?i<e% I<sF t.I/(+ are 5i se<sul a?stract !( de „i@petuoJitate . alcFtuit di< i<teliDe<ţa raţio<alF. a5a cu@ Cl deEi<e5te Porticul1 u< suElu u@ed 5i arJFtor% !X Iar suEletul ar Ei. 5i c. <u disti<De @e@?ra<a care co?oarF 5i se ridicF pe<tru a aduce sau e>pulJa aerul. poate. Ka aKea o @are i<Elue<ţF asupra C<treDii psi. cuKC<tul dese@<C<d C<treD pieptul !"% -e ase@e<i.desea C<sF se<sul cuKC<tului p.o@erice 0espre actiKitFţile suEletului% M SF <e C<dreptF@ ate<ţia asupra psi. a cFrui <u@e 5i e>iste<ţF este adesea iD<oratF de popor.rUsiMppos Ka susţi<e. o realitate @aterialF% Plato<icie<ii s2au C<scris desiDur i< Eals C@potriKa acestei prete<ţii% (o@er este spiritualist.i@?at. a5a cu@ Cl raporteaJF Pseudo2Plutar. se poate co@para cu u< atelaL C<aripat . C.Itn(+>0\.cestea sC<t 5oKFielile. pe de2o parte.is@ului u@a< C< ti@pul Kieţii% -e ase@e<i (o@er atri?uie l. co<5tii<ţa% (o@er atri?uie p.i *laton 3 Plato< C5i e>pu<e psi. iar p.I/(+ este a<aloD cu u< Eocar de aiaţF pe care Cl C<treţi<e respiraţia. t. se@<iEicaţia cuKC<tului p. ca Plato< 5i ceilalţi Dreci sF Ei sc. (ni/(+# Cl Ko@ Kedea pe autorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e i<terpretC<d pe p.I/(+>0\\ii aproape toate actiKitFţile acestui psi. cF (o@er sta?ilea locul DC<dirii C< piept% -upF (o@er. dupF (o@er.% (o@er <u Eolose5te <iciodatF +(/a pe<tru a <u@i pe o@ul Kiu. @C<ie. ca peste u< Eoc Data sF se sti<DF% u T. ci cel care purcede\ di< Eurie. i<telectualiJat.e. spriLi<i<du2se pe e>e@ple. care s2ar adFuDa la p+I6. en sau p. ?ucurie.I/(+.o@ericF de t. i<i@F). de „Eoalele pe care pare sF le @C<uiascF% . ene+ ar putea eKoca.

la te@elia sa.stEel pitaDoreicii. co@u<F tuturor a<i@alelor%GX Iar P. a5a cu@ su?li<iaJF c. sta?ilise disti<cţia C<tre raţio<al 5i <eraţio<al G!% . 5eEii 5i a calc. rFJ?oi<icii. dupF pFrerea lui Plato<. de se<Jaţie. pe care Cl C@parte cu a<i@alele. @e5te5uDari 5i pluDari 5i pe toţi cei ce lucreaJF la satisEacerea <eKoilor trupului L deasupra. cu toate cF ea cedeaJF adesea acesteia% .ip @a<iEest c. atu<ci cC<d Ci atri?uie lui Ulise apostroEa Eai@oasF1 „I< piept C5i da cu pu@<ul[ *i i<i@a25i certa1 6 &ai ra?dF C<cF[ ). C5i desc. o@. de5i acest cuKC<t este destul de stri@t% &C<ia <u este dori<ţa.I/(+>n(0+.o@erice% Pu<ctul cel @ai curios este acest t. cCi<ii care pFJesc tur@a3 C< KCrE. a pus ?i<e C< eKide<ţF dualis@ul t. al cFrei loc Cl sta?ilea C< creier *i pe care o co<sidera drept apa<aLul o@ului. .cesta se C<torcea de la Pireu 5i trecea pri< apro2 <9? pierea cH@pului u<de erau torturaţi co<da@<aţii 5i u<de JFceau cadaKrele% C@pFrţit C<tre silF 5i dori<ţa de a le priKi. u< pri<cipiu de KiaţF 5i se<Jaţie.ristotel C5i Ka a@i<ti de aceastF diKiJiu<e)% P.ceastF diKiJiu<e plato<icia<F a suEletului poate surpri<de pa psi. de cFtre n(0+# (o@er. <u ascultF C<de@<urile KiJiM2 ţiului3 el <u ascultF decCt de ?iciul cu cuie. alFturi de DC<dire. este a<terior statului X"% Preluase diKiJiu<ea C< trei a suEletului de la pitaDoreiciS PitaDora. cele trei clase sociale.ipul dori<ţei. pe ur@ele lui (ippoda@us di< &ilet. i@pulsurile iraţio<ale care C@pi<D la @C<care.ilolaos Kedea iJKorul DC<2dirii 1n(0+4 C< creier. care se asea@F<F cu Koi<ţa. EilosoEii sau DC<ditorii care co<duc C<treDul1 tot a5a suEletul este u< Eel de pira@idF cu trei etaLe% 4os de tot @i5u<F @ulţi@ea tu@ultuoasF a dori<ţelor.I/(+>0\ <u este C<totdeau<a aliatul raţiu<ii% El se aratF @ai deDra?F Erate cu dori<ţa% -upF c.oto@ia plato<icF% Ei par totu5i sF2l Ei i<Elue<ţat pe . t. ca la toate pla<tele (. Eii<d iJKorul o@ului total.i?a aceste dori<ţe1 este i<teliDe<ţa raţio<alF X#% La etaLul i<ter@ediar. tCrC<d dupF el 5i pe celFlalt cal 5i pe KiJitiu XG% &itul este tradus C< li@?aL clar C< Rep0:li6a# SuEletul este o societate C< @i<iaturF1 la Eel cu@ cetatea plato<i2cia<F tre?uie sF cupri<dF. iu?itor de ci<stire. clasa rFJ?oi<icilor.I/(+.ii 5i le striDF. Plato< a5aJF u< al treilea pri<cipiu.5a cu@ cli<ele Cl aLutF pe cio?a< sF resta?ileascF ordi<ea C< tur@a. pasiu<i care C< si<e sC<t strFi<e de raţiu<e 5i Eor@eaJF do@e<iul co<cupisce<ţei% XA C< KCrEul pira@idei stF u< pri<cipiu superior care poate co<traJice 5i i<. care a cC<tFrit ?i<ele 5i rFul. cu li<ii ar@o<ioase. reJerKat. alerDF spre @orţi. C< o@?ilic3 el adauDF u< al patrulea pri<cipiu.ise larDM oc. 5i u< pri<cipiu de C<rFdFci<are 5i de cre5tere.iar el. 5i curaLul i@preD<at de reElecţie. la draDoste. caracteristica sa proprie. Eurios1 „PriKiţi @iJera?ililor. i<i@FI X$ C< acest pasaL. care este iraţio<alF%X8 . t.iat apoi dupF ele cele trei pFrţi ale suEletuluiS -ar i<diKidul.ide C< el. la Eel @C<ia C5i oEerF aLutorul raţiu<ii pe<tru a potoli C< suElete rFJKrFtirile i<sti<ctelor% I<sF t. iu?itor al lipsei de @FsurF 5i Dloriei de5arte. disti<Dea C< orice caJ <et i<teliDe<ţa.ilolaos ela?orase o <9@ I C@pFrţire @ult @ai 5tii<ţiEicF decCt cea a lui Plato<1 ea se i<spira di< ideea cF o@ul C<c. la ?FuturF. M a<i@al 5i pla<tF%GA . i<serat ca u< ter@e< @ediu C<tre raţiu<e 5i pasiu<i.lc@eo< di< Croto<a. raţiu<ea.I/(+ are di< cC<d C< cC<d <eKoie sF Eie stFpC<it de partea i<teliDe<tF a suEletului. cFci este adesea C< co<Elict cu aceasta. i<sistF Plato<. cel al reproducerii 5i e@iterii sF@C<2 1 ţei aKC<du25i sediul C< aid(ia. @C<ia. de altEel a?se<tF de la C@pFrţealF% X7 )are Plato< luase C< co<siderare @ai C<tCi. sFtu2raţi2KF de Eru@osul spectacolI X#YY Nici @C<ia <u este raţiu<ea. douF lucruri diEerite. @e5te5uDarii. cel puţi< pitaDoreicii di< ra@ura saKa<tF. (o@er a repreJe<tat C< c. EFcuserF decupaLe care <u corespu<deau e>act ca # „tri. dupF cu@ relateaJF Posi2do<ius GB. cu@ este tradus C< @od cure<t.I/(+. di< care u<ul @ustrF pe celFlalt. sECr5i pri< a ceda dori<ţei. ascultF EFrF sF Eie loKit3 cel de2al doilea. 5i @C<ia. Dreu 5i rFu clFdit. doKadF istoria lui Leo<tios% .oloDul @oder< care o a?ordeaJF EFrF sF Ki<F di<spre poe@ele . care C<Dlo?eaJF 5i Euria <eraţio<alF.lc@eo<3 cel al Kieţii 5i se<Jaţiei GG C< i<i@F3 cel al deJKoltFrii e@?rio<ului.al cFrui KiJitiu ţi<e ErCiele celor doi cai% Pri@ul cal. ca . @edicul pitaDoriJa<t.

Da@e@<o<3 C<sF Euria rF@C<e 5i Cl ţi<e pe erou departe de luptF% &C<ia lui . reC<tors C< luptF.iar 5i cC<d Ci Ka C<apoia ?FtrC<ului tatF le5ul ?atLocorit. te>te C< cea @ai @are parte ?i<e cu<oscute 5i di<tre care u<ul este c. trFDC<du2l de plete pe Peleid pe<tru a2l reţi<e C< @o@e<tul critic.te<ei. C<tre raţiu<ea sa. pe care Plato< Cl <u@e5te epit. Ci trece pri< @i<te sF se repeadF la ele sF le ucidF%%% „*i i<i@a2<tr2C<sul urla%%% C< piept C5i da cu pu@<ul [ *i i<i@a25i certa1 &ai ra?dF C<cF [ ). Eioros C< tot ce EFptuie G" .desea C5i dau ErCu li?er ela<urilor t.stEel .ip Eiresc % ! Teii au a5eJat acest pri<cipiu al dori<ţelor C< reDiu<ea care . Data sF se repeadF la .o@erice% Nu @ai sC<t p. @C<ia C<cF Ka @ai rF?uE<i ca u< Kulca< C<cF <esti<s% . acest resort al $liadei.l treilea pri<cipiu al suEletului.ile. ?u<ul sFu si@ţ. aceste por<iriAX% Nestor.ile cel .. 5i tot ceea ce are <eKoie trupul C< c. dupF ce2l Ka ucide pe (ector.ceasta este ideea pe care 5i2o I Eace Plato<. De<eratoarea curaLului1 . proKi<e 5i el tot de la (o@erS Ti/ai(+>0l dF aceastF deEi<iţie1 „poEta de @C<care 5i 1 de ?FuturF.Da@e@<o<. 5i @C<ia i<i@ii sale% G$ (o@er lasF sF triu@Ee.5adar. „?urta .i@?F doar Eor@a 5i o?iectul1 acest o@ „<e?u< de2atCta C<Eu@urare. C5i sc.. C<tre psi. Ei<al@e<te KictorioasFG8% 'otu5i. C< ciuda suEeri<ţei sF <e C<ErC<De@ i<i@a%G7 IatF triu@Eul total al raţiu<ii asupra t.I/(+>ului sC<t C<totdeau<a repri@ate% Este sole@<ul apel la cal@.rF<it%% % AA i Foarte depFrtat de cap u<de tro<eaJF raţiu<ea.te<ei a oprit aceastF @C<ie doar de a co@ite u< act de Kiole<ţF C@potriKa lui . Ka dura pC<F C< ci<tul X9III1 i<terKe<ţia .ile C<trupeaJF @i<u<at t..a+te >0\.o@erice% . C<tre raţiu<e 5i t.5i recla@F su?Jiste<ţa C< .ile. C< suEletul lui .. se C<ti<de de la diaEraD@F pC<F la ?uric% I< tot acest spaţiu.I/(+>0.I/(+>>a\ 5i sF se stFpC<eascFS G# . 2 cC<d rFJKrFtit C@potriKa ei% . atCt de des citat de a<tici. C< o@.ile..ile Ka Ei C<Ki<sF doar de o ?rutalF i<terKe<ţie a desti<ului1 Ka tre?ui sF Eie o@orCt iu?itul sFu X!$ PatrocleI .oloDia sa de alurF poeticF S -e la (o@er. luC<du2i2o pa tC<Fra Briseis1 „ridicC<du2te dirJ C@potriKa <oastrF% *i @ult a@ stFruit sF2ţi stFKile5ti por<irea%%% dar ai ur@at C<de@<ul <eC<Ericatei i<i@i3 crC<ce< ai C<Losit pe u< KiteaJ de sea@F AG % X!8 L .stEel. acest % suElet „Ke<tral . lucru pe<tru care (o@er <u2i laudF1 el co<da@<F. Ci repro5eaJF lui .Da@e@<o< de a2l Ei C<Losit pe .I/(+>0l# La Ulise.ile este pradF acestor solicitFri co<tradictorii „C< al sFu p.0.I/(+# El o atri?uie @ai ales celor doi @ai @ari di<tre eroii sFi% .A# ci . este o aleDorie1 .I/(+S! e>istF deci co<Elict.rF<irea trupului% Ei au leDat acolo aceastF parte a suEletului. I ei au orDa<iJat u< Eel de troacF pe<tru .. raţiu<ea asupra @C<iei1 apariţia . clocotele t.. pe cC<d @uritorilor pati@a le u@ple ca Eu@ul piepturile% . <e rFspu<de autorul @icului tratat despre 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/6 # *i el aduce 5i te>te i< spriLi<ul aEir@aţiei sale.iar cel la care s2a reEerit Plato<% (o@er cu<o5tea aceastF luptF care se dF. cu cea @ai @are li@peJi@e.I/ia. la (o@er thymos-vA este cC<d supus raţiu<ii.lOi<oos. ene+.oloDia sa 5i cea a poe@elor . . trece pri< ele douF cuie. i<terpreteaJF autorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/6 . @i<ia lui . ca u< a<i@al i care tre?uie . leaDF trupul de car 5i2l tCrF5te pri< praE%% % C. la . 5oKFie C<tre a25i „traDe tFioasa spadF%%% sau sF25i C<CrC<DF t. al DClceKii.te<a este raţiu<ea C<sF5i a eroului.o@eric este de <edespFrţit de @C<ie.ile. i<i@FI AB . ordi<ele u<ui 5eE cFtre su?ordo<atul sFu% A! Nici u<ul di< eroii . dupF Plato<1 culcat i< ti<da palatului sFu 5i priKi<d cu@ ie5eau di< casF roa?ele „pe<tru a se duce sF se KeseleascF cu prete<de<ţii !B. en 5i t..Plato< C<tr2o priKi<ţF1 locul raţiu<ii C< cap% -e u<de25i luase deci Plato< psi.?ia atu<ci eroul se Ka C<toarce asupra lui C< cCteKa Kersuri Kestite1 1 &Fcar de s2ar 5terDe di< lu@ea Jeilor 5i di< cea a oa@e<ilor cru<ţi du.cestea sC<t.ile di< cC<tul I 6 cC<tul @C<iei 6. spu<e Pseudo2Plutar.. purtFtorul dYG% cuKC<t al poetului.I/(+>0l0i# 'riu@E total S -e Eapt Euria lui . C<Ki<5i de Eurii oar?e% Ea le pare @ai dulce decCt e @ierea pe cerul Durilor. dacF i se poate spu<e astEel.o@erici <u au stFpC<irea de si<e a lui Ulise% . cu@ spu<ea Ra?elais% Ulise.Da@e@<o< Euria 5i Eierea 5tiut2a sF2@i stCrL <eascF% -ar sF uitF@ trecutul..ceastF parte LoasF a suEletului este ?i<ecu<oscutF de poe@ele . @C<ia2<sC<DeratF ce2i duce la pieire pe cei @a C<ţelepţi. Ci strFpu<De DleJ<ele. „@aţele . . eroul pri< e>cele<ţF raţio<al. este aproape surd la C<de@<urile i<teliDe<ţei% . iar a<ticii au dreptate sF su?li<ieJe acordul care e>istF asupra acestui pu<ct precis.

otFrCt cF a@i<tirea Kie a lui (o@er a Eost decisiKF% C<sF <u p.?ilii 5i . pC<tecele3 clasa rFJ?oi<icilor. diaEraD@a1 „a5a cu@ se separF C<cFperile ?Fr?aţilor de cele ale Ee@eilor .Ful pC<tecelui sFu .iEtui <esFţiosul pC<teo #X% &arele @o?il al Kieţii cer5etorilor este pC<tecele3 Ulise este u< Eals cer5etor. 5i porţiu<ea @ai puţi< ?u<F. al lui P. pe care au a5eJat2o la .tu<ci Euri@a. „cer5etorul o?5tei . ta?er<acolul raţiu<ii. tripartiţia plato<i2cia<F. era cu<oscut oa@e<ilor di< Itaca pe<tru „. cele trei pFrţi ale suEletului ocupF C< ti@p locu2l i<ţe ?i<e separate% )r.estiu<i o doctri<F cu totul diEeritF% Te<o<.cest cap. spre ?ucuria prete<de<ţilor% . este iJolat de rest pri<2tr2o DCtuiturF. ist@ul DCtului.K+te >\9\ . Ulise.es C<tru<a [ SF2@?uc. cei care se aElF C< Eru<tea Statului. partea @edia<F a Eii<ţei o@e<e5ti. C.Da@e@<o<ii $liadei 6 cei care trFiesc @ai C<tli de toate pe<tru a se ?ate. sau @ai proJaic. i< capul @odelat C< Eor@F de sEerF.i pasiunilor Ti/ai(+. [ CFci <u2i <i@ica @ai sEru<tat pe lu@e [ Ca pC<tecul Dreţos ce te sile5te [ SF te DC<de5ti la el.te<ei% Plato< su? i<Elue<ţa lui (o@er1 a<ticii su?li<iau cu satisEacţie acest lucru. „C< care cFdea EFrF C<cetare @C<care 5i ?FuturF A"% Cei doi cer5etori se Kor deda unul X!7 puDilat C< toatF reDula. sF <e supu<e@ sto@acului #l% Ulise C5i rFpu<e cu u<M si<Dur pu@< prFpFditul riKal% . preocuparea ese<ţialF a celor @Fru<ţi% Eroii 6 . ascultF de aceastF EorţF @ai <o?ilF <u@itF t. pe cCt posi?il. a5a cu@ i<si<ueaJF Ludicios autorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e /# III. se cioc<e5te cu cer5etorul de proEesie. dupF c. u@plute cu sC<De 5i DrFsi@e. care se perpelesc pe Eoc% Ulise acceptF1 „tre?uie.I/(+>9il4. <u ascultF de aceastF parte i<EerioarF a Eii<ţei u@a<e1 @o?ilul lor pri<cipal Eii<d t.stEel. spu<e el. co@ercia<ţi este a>atF pe satisEacerea <eKoilor trupe5ti 6 epit.deKFraţii 5eEi. pe<tru a eKita. cu@ a@ spu<e astFJi% Cele douF clase i<Eerioare ale cetFţii plato<icie<e corespu<d cu cele douF cateDorii ale poe@elor . „Ea@ilia dori<2I ţelor 1epit. al „aDresiKitFţii .iul Portic proEesa asupra acestei c.os C<cepe sF2l ?atLocoreascF rCJC<d de capul sFu ple5uK 5i repro5C<du2i trC<dFKia1 el <u 5tie decCt sF cer5eascF. C< acest caJ. cea care „participF la curaLul 5i ! ardoarea rFJ?oi<icF 1t. 5i al lui Ti/ai(+. pri@ul. despre Los<iciile pe care le i@pu<e% Cer5etorul de ocaJie.ipul lu@ii% M . i<sistF C< li@?aLul sFu apare<t <aiK. cu tot <ecaJul [ Nespus ce2l ai 5i Lalea care2o suEeri [ Cu@ suEFr eu3 el C@i dF D. <u se lasF co<du5i decCt de cap. care a Eost ?reKiarul EilosoEiei a<tice. care <u se prea potriKesc cu caracterul eroului 5i disto<eaJF la Eeacii atCt de pli<i de curtoaJie A8.% etaLul superior. Sediul ra/iunii .K+te .o@erici.ur@Ftorii ter@e<i1 -ar @ie2@i daţi Koie sF ci<eJ de5i @F doare.iu<itF la etaLul i<Eerior% #7 . #" se C<scriau C< Eals . sF ?eau. -ioDe<es di< Ba?ilo< pFstrC<d cel puţi< C< ter@e<i. Iros1 acesta.aid (+. co<tactele cu suEletul i<Eerior 5i pC<DFririle ce ar reJulta% #8 I<tre cele douF pFrţi ale suEletului i<Eerior. iJKorul e<erDiei rFJ?oi<ice. asupra @Fsurilor pe care le2au luat Jeii de a separa C< o@ suEletul <e@uritor de cel @uritor1 X!" . atu<ci cC<d Kroiau sF2i C@pace EFrF Koia lor pe cei doi Eraţi du5@a<i% C<rudirea este.I/etiJ(n. pluDari. en>3X poe@elor a deKe<it epit. EaKoritul .I/(+. i<i@a dacF Kre@% ra . replica eroilor . ElaDra<tF #A% Pe<tru a e>plica aceste co@parti@e<tFri ale suEletului de cFtre autorul Rep0:li6ii. ci .I/etiJ(n4 surD. Kec.I/ia lui Plato<.I/etiJ(n>3A plato<iciar% CC<tul al X9III2lea C< C<treDi@e al Odi+eei este C<Keselit de Dlu@ele Drosola<e despre aceste apeluri i@perioase ale pC<tecelui. de eser ţF diKi<F.o@eric a deKe<it ep it. au Krut sF iJoleJe „partea cea @ai ?u<F .o@erice1 clasa popularF.<ti<oos3 propu<e ca @iJF ?urţile #d de caprF. de raţiu<e1 pildF e adeKFratul Ulise. @e5te5uDari.rUsippos. este a5eJat C< partea cea @ai <o?ilF % a trupului <ostru. Jeii au a5eJat o adeKFratF C<DrFditurF. „spre a2 5i D. C<sF Krea toc@ai sF25i Loace cCt @ai ?i<e rolul1 de aceea Eace atCtea aluJii la i@peratiKele pC<tecelui.I/(+>0\. se poate aEir@a . sC<t i<terpolaţii ale rapsoJilor1 A7 a<ticii 6 5i Plato< 6 le citeau% Ele erau cu<oscute pe de rost3 ase@e<ea tirade sC<t cele pe care @arele pu?lic le reţi<ea cel @ai ?i<e% Se C<ţeleDe cF . sF uit de suEeri<ţF [ *i sF2l C@?ui? c% Ne i<tereseaJF prea puţi< dacF aceste aEir@aţii.

o@erice pe<tru a arFta cF @C<ia. al cFror sediu este C<totdeau<a C< aceastF reDiu<e @edia<F a o@ului% $" CCt priKe5te epit. @ai @ult sau @ai puţi< clar. t. C< a doua parte a tratatului sFu De+p e +0flet# 220 SF aru<cF@ o priKire rapidF asupra teoriei stoice a pasiu<ilor3 ea <e Ka deJKFlui raţiu<ile care au co<dus Porticul Wa co@?aterea lui Plato<% Pasiu<ea este u< ela< e>cesiK. altEel Jis C<ţelepciu<ea. su? diaEraD@F. C<sF a aKut DriLF sF deDaLeJe.rUsipp-S dEe cFtre acest Kers al Odi+eei.iţise pe &etis. poate Ei or?itF de Kiole<ţa ela<ului <atural1 ea rF@C<e C< co<ti<uare i<ti@ leDatF de tot procesul @i5cFrilor pasio<ale% $X C< co<seci<ţF.<ti<oos1 „IatF DC<duri <ecu<oscute i<i@ii tale $8% Este eKide<t cF n(e/a 5i :(0le dese@<eaJF Eu<cţiile i<telectuale 5i cF (o@er le situeaJF C< piept% C<sF +ale< su?li<iaJF i@preciJia li@?aLului poetic1 se poate scoate de la poet orice Kre@% El socote5te cF (o@er este. spai@a. ci C< i<i@F% Pasiu<ile DraKiteaJF C< Lurul i<i@ii% Stoicii posteriori Kor reKe<i la plato<is@.o@erice% &edicul EilosoE +alie<us. EaKora?il lui Plato<.rUsippos acu@uleaJF citatele . pe<tru a25i spriLi<i teJa. epit. acolo tre?uie sF se aEle 5i pri<cipiul raţio<al % +.I/e>tiJ(n>0\. C< cartea sa De+p e (piniile l0i Hipp(6 ate <i Plat(n.e<a cFtre Ulise% XX! I< Ei<e. la o@. i< a<sa@?lu. C<drFJ<eala.te<a.i tot aceia5i c.I/etiJ(n>0l. C.o@erice <et EaKora?ile doctri<arului stoic1 „-aI tu. u<ele „e<erDii .I/(+. ci C<DrF@Fde5te claie peste DrF@adF Kersurile care2i spriLi<F teoria 5i pe cele care o co<traJic $A% Sa2i lFsF@ cuKC<tul1 Poetul. cF raţiu<ea ca 5i t. cF disti<De cu claritate DC<direa 5i se<ti@e<tele%$7 I< leDFturF cu t. toate pro?ele pri< (o@er pe care le dFdea C. dupF Eor@ula lui +alie<us. de2a@ dorit o JeiţF.rUsippos s2a strFduit sF doKedeascF aEir@aţia lui Te<o<.I/(+. (spu<e Teus cFtre Poseido<) ai C<ţeles ce DC<duri tFi<uiesc C< i<i@a2r<i % „. si@?olul pri< e>cele<ţF al C<ţelepciu<ii raţio<ale p.I/(+ 5i2l localiJa C< pC<tece.rUsippos 5i ai sFi se recla@F. s2a <Fscut di< capul lui Teus% Su?tilul C. citate di< poeţi. dupF spusele lui +alie<us3 el <u se @ulţu@e5te doar cu te>tele care2i sC<t EaKora?ile. C< care Ulise declarF cF <u a creJut <iciodatF C< pro@isiu<ile de <e@urire ale lui CalUpso1 „dar <u a putut deloc sF2@i cC52tiDe i<i@a di< piept $$% +ale< a <eDliLat sF copieJe toate citatele lui C. (ne+i+. care cutre@uri <esECr5itul pF@C<t. C<cepi<d cu Posido<ius% I<sF pri@a 5coalF stoicF a dus o luptF C<Ker5u<atF pe<tru a25i i@pu<e Kederile. C< <u@eroase pasaLe. adicF C< Lurul i<i@ii% IatF de ce C. astEel .rUsippos. sta?ile5te.rUsippos se strFduie5te. pe care Plato< Cl separF de t. o @i5care de C<ai<tare sau de retraDere1 dori<ţa <e C@pi<De cFtreM o?iectul dorit.etiJ(n4. raţiu<ea tre?uie sF25i ai?F sediul C< acea parte a corpului u<de iau <a5tere pasiu<ile. C.i?Jui<ţF C< pieptul tFu Jice . de la (o@er pe<tru a distruDe plato<is@ul% 'eJa lor se poate reJu@a astEel1 <u se poate separa C< suElet puterea raţio<alF de cele iraţio<ale% T. raporteaJF.C@potriKa localiJFrilor EFcute C< Ti/ai(+# Raţiu<ea <u sFlF5luie5te C< cap. Teus o C<D.rUsippos Eace apel la toatF i<De<ioJitatea sa pe<tru a ocoli o?iecţia% C<ai<te de a da <a5tere . tea@a <e Eace sF EuDi@ de o?iectul reduta?il% C<sF orice ela<. ?irui<du2@i i<i@a % 8B I<cercC<d sF e>pulJeJe raţiu<ea di< cap. @ai ales aceste cuKi<te ale lui Teus cFtre (era1 „-ori<ţa2@i <iciodatF <2a Eost @ai pFti@a5F.I/etiJ(nC 5i acu@uleaJF. 'ele@a. @a@a artelor% . pe<tru a co?orC raţiu<ea 5i a ridica dori<ţele 5i pe<tru a le adu<a C< Keci<Ftatea i<i@ii% $B C. curaLul. tea@a. trei pasaLe . deJordo<at. di< aceastF adu<FturF .ceastF C<ţelepciu<e.te<ei. dupF cu@ <e putea@ a5tepta. ori de2a Eost o Ee@eie% Nu @i2au tul?urat suEletul. spriLi<i<d2o pe te>te . al suEletului $!. a5a cu@ tre?uie sF o EatF%$# -oKada cF (o@er localiJeaJF raţiu<ea C< i<i@F este oEeritF lui C.rUsippos se iJ?ea de u< puter<ic arDu@e<t @itic1 .rUsippos. criticC<du2le.I/(+>0\ 5i a<sa@?lul pasiu<ilor sC<t C< i<i@F1 raţiu<ea tre?uie sF25i ai?e locul de ase@e<i C< i<i@F% Te<o< a Eost pri@ul care a luat poJiţie1 „. ale cFrui date despre aceastF @aterie sC<t supraa?u<de<te.eteroclitF.I/(eide+ C5i au sediul C< acest loc (i<i@F 5i piept) 5i Ci adauDF 5i epit. Ci spu<e lui . care2i dF sau Ci reEuJF li?era trecere% Raţiu<ea poate Eace o LudecatF EalsF. „sF adu<e C< i<i@F cele trei Eor@e de actiKitate ale suEletului1 raţiu<ea. este co<5tie<t1 este co<trolat.rUsippos preti<dea sF2l urce pC<F C< Keci<Ftatea i<i@ii% El Cl citeaJF di< <ou pe (o@er. @ai ales di< (o@er pe Jeci de paDi<i BG% El o Eace EFrF discer2 <F@C<t. de cFtre raţiu<e. C. rF?darea si<t. altele „pasiu<i .colo u<de este pri<cipiul pasiu<ilor 1pat.t.

rUsippos uJC<d 5i a?uJC<d de Kersurile sale pe<tru a sta?ili co<Lu<cţia lor1 a@ putea i<sista asupra opoJiţiei di<tre aceste teJe.Erodita <u sC<t <i@ic altceKa decCt C<ţelepciu<ea 5i <e?u<ia u@a<F% .te<ei. care2l e@oţio<ase atCt de tare pe Cato cel ?FtrC<% 'i C< cartea sa. care2i @i<u<a pe auditorii Porticului.oloDia „pasiu<ilor 1 ei Kor a<aliJa aceste @i5cFri ale suEletului care se <Fpuste5te cFtre o?iectul atrFDFtor 5i se retraDe departe de o?iectul te@ut. 6 acest suElet al a<i@alului di< <oi. pri< suElare. cF raţiu<ea u<eori DuKer<eaJF 5i repri@F ela<urile i<sti<ctiKe ale t. 5i EFrF C<doialF 5i cuKC<tul @ut% Ei au tra<sEor@at aceastF parte C< „. co<EuJia e @ai deDra?F C< cuKi<te decCt C< lucruri% RF@C<e Eaptul cF poe@ele .te<ei% YYY Plato< EFcea apel la (o@er pe<tru a sta?ili disLu<cţia di<tre raţiu<e 5i t. este altceKa1 C<sF este Dreu de co<testat cF eroii sFi cu<osc lupta C<ţelepciu<ii reci co<tra i@petuoJitFţii arJFtoare a pri@elor i@pulsuri% CCt priKe5te suEletul i<Eerior pe care Ti/ai(+ Cl a5eaJF su? diaEraD@F. -ioDe<e e>pliciteaJF DC<direa elipticF a KiDurosului Te<o<% -ioDe<e reKi<e asupra c. epit.eDe@o2<icul 6(+/(+0l0i <ostru C< @i<iaturF%%% I<sF (o@er <u s2a @ulţu@it sF traseJe EilosoEilor.I/(+>3\3\ la (o@er C<DFduie de ase@e<ea sF se C<ţeleaDF pu<ctul de Kedere stoic1 Te<o< 5i C.Mpri< (o@er. sC<t pro?a?il @ai aproape de (o@er decCt credea +ale<% 8G . .I/(+.I/ia stoicilor 5i cea a lui Plato< S -ori<ţa la stoici este atCt dori<ţa de luptF.rUsippos au ur@Frit C< o@ @ai ales acest @otor a5eJat C< i<i@F. ie5i<d di< capul lui Teus 8!% Cu alte cuKi<te. t. <u@i<du2le „dori<ţF 5i „tea@F % -ori<ţa. ca o ca<aKa pe care <u aKeau decCt sF o ur@eJe.t( al +0flet0l0i. .K+te >\i\ cer5etorilor di< Odi+eea# Stoicii Kor crea psi. cit 5i de o @asF ?u<F3 la Plato<.I/(+. EFrF C<cetare C< relaţie. cuKC<tul 5i Kocea Ki< di< acela5i loc% C<sF cuKC<tul Ki<e di< DC<dire 1dian(ia4# -eci DC<direa <u este C< creier%8X 222 +C<direa 5i cuKC<tul se co<Eu<dF1 DC<direa. e>terioriJate pri< cuKC<t.te<a 5i (er@es.C<D. C. <u@itF P in6ipi0l 6(nd06. cuKC<tul Ki?ra<t. produse C< aEarF pri< cuKi<t1 este ceea ce si@?oliJeaJF @itul .I/ia# Su? apare<ţele lor diKi<e. ca lu@ea e>terioarF3 parte C< care resi@ţi@ co<tra2loKitura tuturor e@oţiilor3 de u<de urcF l(. dF <a5tere la cu<o5ti<ţe ase@F<Ftoare cu @a@a. a Eost reluat de u< discipol al lui C. C<sF dori<ţa de luptF se <u@e5te t.I/(+ 5i epit.ilode@os a pFstrat u< reJu@at la pri@a Kedere o?scur 5i i<coere<t1 C<sF datele care preced <e Kor serKi de Eir co<ducFtor C< acest la?iri<t cMC<d Ko@ aLu<De la e>eDeJa . @ai pri@itiKi.(+>9d.I/ia.I/(+# Pu<ctele de Kedere 5i deEi<iţiile Eii<d diEerite.I/(+ totodatF atCt de si@plu 5i atCt de co@ple>. -ioDe<e di< Seleucia (sau di< Ba?ilo<)1 C@preu<F cu Car<sades 5i Critolaos. ea <u ar trece pri< Eari<De% )r. C<ţelepciu<e 5i raţiu<e.iţitF. care Cl Eor@ulase astEel1 9ocea iese pri< Eari<De1 ea <u poate deci Ke<i di< creier% -acF ar Ke<i di< creier.o@erice lF@uresc destul de ?i<e psi. acest t.oloDia plato<icF 5i aceastF tripartiţie a o@ului C< cap. spriLi<ite 5i u<a 5i alta pe (o@er% )poJiţia este totu5i @ult @ai puţi< ?rutalF decCt pare% Plato< aratF @ai ales. ies di< cap. acest -ioDe<e EFcea parte di< a@?asada la Ro@a di< !#$ C%e%<%. Ka Ei atu<ci u< si@plu ela< al [h@os2ului% -ar ci<e <u Kede diEere<ţa C<tre epit.rUsippos. ene+# Stoicii. dar Kocea care le Ke. pe DurF. care 5i la Plato< a?ia se deDaLeaJF deM C<Keli5ul sFu de poeJie% Rolul e<or@ al i. alteori se lasF tCrCtF de ele% CF (o@er plaseaJF co<sta<t raţiu<ea C< cap. aceastF @a5i<F aElatF C< ce<trul corpului <ostru care produce caldul 5i a?urul3 ei au creJut cF totul Ke<ea di< aceastF parte @edia<F a Eii<ţei3 EFrF C<cetare C< @i5care.estiu<ii C< tratatul sFu De+p e Atena. dupF cu@ spu<ea +ale<. @ai ales. i<i@F 5i pC<tece3 t. care <u se DC<de5te decCt la @C<care 5i ?FuturF 6 este .iculeaJF urcF ea C<sF5i di< piept% . este o @o5te<ire a epopeii.res 5i . li<iile de despFrţire a EacultFţilor <oastre3 el a C<trupat 5i a pus C< acţiu<e C<ţelepciu<ea 5i raţiu<ea.rDu@e<tul lui Te<o<. 223 <u este decCt dori<ţa de o @asF @ai ?u<F. ca 5i cuKC<tul are o realitate @aterialF3 ea are deci u< lFca5 C< piept sau C< p.cest curios raţio<a@e<t este luat de la Te<o<.I/(+>0\0i. di< care P.

Capitolul III TEII . Kor?irea 5i acţiu<ea co<Eor@ reDulilor% 7 . spu<ea (eraclit di< EEes.<a>aDoras a<aliJase cu Ei<eţe raporturile i<teliDe<ţei pure cu i<teliDe<ţa practicF% RFstur<C<d cu C<drFJ<ealF raporturile el scria1 „)@ul este cel @ai i<teliDe<t di<tre a<i@ale pe<tru cF are @Ci<i A% 9roia oare sF spu<F cF lucrul @Ci<iCor. ec. este de a supu<e i<teliDe<ţei 5i raţiu<ii sale.cestor ele@e<te diKerse ale suEletului u@a<.ceasta C<se@<a pur 5i si@plu deEi<irea i<teliDe<ţei% . C<ţelepciu<ea 5i Raţiu<ea. u<ul di< @arii . Ludecata dreaptF.Urios.te<a C<toc@ai a5a cu@ Eac astFJi cu<oscFtorii lui (o@er% C<tr2adeKFr. -e@ocrit alesese ca titlu acest epitet al .res 6 . deoarece el reJu@a C< oc. Socrate aiu<DC<d la eti@oloDia <u@elui .Erodita% E>eDeJa .ne! . la care orice i<teliDe<ţF u@a<F este doar o participare1 o@ul.res.ii sFi C<treitul Eruct al C<ţelepciu<ii1 reElecţia. se aElF deLa la acest stadiu% I< C atIl(+. deJKoltarea ciKiliJaţiei @ateriale l2au ridicat C<cetul cu C<cetul pe o@ C< pla<ul n(0+>0l0iN C< 5coala lui .( a+>0\ lui Plato<. „dacF dispar @Ci<ile.I R.<a>aDoras.o@ericF a iJolat de la C<ceput pe Jeii care si@?oliJau Kirtuţi @orale de alţi Jei care repreJe<tau ele@e<te EiJice% '.<ic C< pla<ul superior al spiritului S . i<terpretC<d Te(/a. C< ti@pul lui Plato<.te<a era <u@ele a?ilitFţii @a<uale 1te. a co<tri?uit EFrF C<doialF la KulDariJarea ide<tiEicFrii .ili?ru al raţiu<ii% Pri<tre scrierile @orale ale lui -e@ocrit. trFsese deLa aceastF li<ie de despFrţire% X Ea a Eost C< De<eral respectatF ulterior1 @aLoritatea e>eDeţilor a @e<ţio<at disti<cţia% . pe care le2a <u@it . SI (ER&ES C< o@. pu<e pe acela5i pla< pe (eEaistos 5i .ne4 ! de u<de 5i e>presia.te<a este si@?olul acestei raţiu<i u<iKersale.te<a.te<ei.te<a se ide<tiEica.te<a.te<a 5i (er@es3 de cealaltF.ia. Eorţele tul?uri ale @C<iei 5i dori<ţei.te<a este toc@ai aceastF i<teliDe<ţF a @Ci<ilor% &Ci<ile Kor Ei C<cetul cu C<cetul uitate 5i se Ka pFstra doar i<teliDe<ţa% E>eDeJa lui (o@er. tu@ulturile @C<iei 5i ela<urile oar?e ale dori<ţei% ! . a cFrui a@i<tire este 226 pFstratF C< scolii ".ilode@os Epicureul l2a reJu@at C< cCteKa rC<duri% lB ReDFsi@ ecoul eJitFrilor sau pole@icilor 5colii C< leDFturF cu locul raţiu<ii 6 pri<cipiul director 6 i< lu@e 5i C< o@% . ci u< Eel de co@pro@is i<tre spiritul pur 5i a?ilitatea i<teliDe<tF a @Ci<ilor. strF@o5ul aleDori52tilor.cest tratat de @oralF.enia# M )r.te<a P (ta.te<a1 a@C<doi repreJi<tF „a?ilitatea artisticF G3 doar C<tre?ui<ţarea Eocului le 225 diEere<ţiaJF atri?uţiile1 .te<a. .te<a #% . cu e>cepţia celor care utiliJeaJF Eocul3 acestea sC<t apa<aLul lui (eEaistos% Cu@ s2a ridicat . dispare 5i C<ţeleaptF . (er@es. (ne+i+# Stoicul -ioDe<es di< Seleucia (sau di< Ba?ilo<) scrisese u< tratat despre . (o@er le2a dat u< c. dreptatea do@<e5te dacF Eiecare ele@e<t se aElF la locul sFu. <u ter@e<ii de n(0+ sau dian(ia au Eost adoptaţi de cFtre co@e<tatori pe<tru a deEi<i pe . @Ci<ile sC<t u<ealta i<dispe<sa?ilF a i<teliDe<ţei1 EFrF acestea. realiJFrile practice. <u Ka Ei tra<sEor@atF C< pF@C<t sau lu<F decCt C< @od e>cepţio<al% . spu< cF acesta ar Ei redat pri< .te<a preJideaJF la a<sa@?lul artelor 5i @eseriilor.i o Ludecau pe . ca Leto sau Iris.te<a.te<a C<su5i cuDetul 5i DC<direa % 7 'otu5i. se aEla 5i u< tratat <u@it T it(.'EN. Kor i<tra ocaJio<al C< acest Drup. .:IUNII1 . ca 5i C< stat. pe care P.Erodita% I% . C< care Teus2ul reliDiei popu2 lare 5i poe@elor . pe care le cu<o5tea ?i<e. dacF cel @ai ?u< co@a<dF 5i cel @ai puţi< ?u< ascultF% 4ustiţia. (ne+i+ ! C<ţelepciu<ea sau ?u<ul si@ţ. C< toate ti@purile.eaDe<es di< R.N:ELEPCIUNII *I . de e>e@plu. C<sF se poate spu<e cF e>eDeJa @oralF s2a co<ce<trat practic asupra acestui careu . adauDF SU<Oellos.o@erice era EiDura i<teliDe<ţei pure 1n(0+4. pe<tru i<diKid. ea ar Ei <eputi<cioasF 5i sterilF% .ip diKi<% El le2a C<car<at C< patru diKi<itFţi ese<ţiale1 de o parte le2a pus pe cele al cFror triu@E este Kictoria ?i<elui asupra rFului.te<a di< pla<ul te. de la -e@ocrit pC<F la Porp. cu p. di< care e EFcut cuplul .te<ei.lte diKi<itFţi. cei @ai @ulţi di<tre ei. poKesti<d @itul lui Epi@eteu. . i<ter2pretl<du2 l ps poet.ltEel spus.eDiu@. C<tre n(0+ 5i te.te<ei cu p. declarF1 „Se parc cF cei Kec.

este Eoarte Lust <u@itF C< poe@ele .o@erice. Cl Ka i<sulta totu5i (Kersul X!!)1 ) JeiţF ar Ei C@pi<s aLutorul sFu pC<F la capFt 5i ar Ei EFcut sFi ur@eJe tul?urFrii o pace totalF% C<sF. poetul a recurs la aceste apariţii supra<aturale. repreJe<ta i<teliDe<ţa cos@icF 5i diKi<F% . odatF ce s2a EFcut rFstur<area1 el Kede C< ce prFpastie era sF cadF% *i C< Eaţa apariţiei raţiu<ii. lFsC<d sF su?Jiste resturi de @C<ie% &ariCe ela2L <uri ale pasiu<ilor <u pot Ei oprite pe loc 5i deodatF%!$ . diKi<e3 5i apoi cF „pri<de pletele ?Flaie ale Peleia<ului1M raţiu<ea. deKe<ise EFrF C<doialF de @ultF Kre@e clasicF C< co@e<tariile .ii lui -io@ede <eDura !" care2l C@piedica sF2i poatF deose?i pe oa@e<i de Jei C< rC<duri. dar Ka putea sF o atacY pe . luptFtorilor% -io@ede. raţiu<ea C< cap. C<sF cu o te<di<ţF raţio<alistF destul de puter<icF% Cel @ai adesea e>eDeţii reduc i<terKe<ţiile @iraculoase ale .te<a !G%YY Recu<oscC<d2o pe diKi<a @esaDerF.Erodita. p.o@erici.te<a) risipit iD<ora<ţa 1a6.te<a <u se arFta .% Nici o sce<F. ca C< Eaţa u<ui co<ducFtor % !# El <u C5i reKi<e co@plet di< @C<ie. diKi<a prude<ţF a lui Ulise. a5a cu@ C<KaţF @isterioasa Eor@ulF orEicF1 „Teus e ?Fr?at.ile C< pri@ul cC<t al $liadei# . ea Eace doar ce este i<dispe<sa?il. @itul <a5terii . ridicC<d de pe oc.. al @arelui 'ot% . este Eiica lui Teus. eterul 5i <u soarele. C< suEletul lui k. dar 5i C<ţelepciu<ea u@a<F% .ii astEel desc.iul @it% -acF plasF@ ca Plato< 5i u<ii stoici !X.ceasta este . l2a s@uls 227 I di< aceastF C<cle5tare 5i l2a adus la o stare @ai ?u<F% . „. localiJau i<teliDe<ţa C< cap% (o@ei preciJeaJF cF ..rUsippos care plaseaJF. cu@ aEir@a Clea<2t. <u i2a iJ?it @ai tare pe a<tici ca aceastF co?orCre a .ceastF sce<F Eur<iJa dealtEel u< arDu@e<t celor cart C@preu<F cu Plato<. care C< suEletul lui . 5i c. dupF cu@ spu<e Kec. de Kre@e ce <epu2L tC<du25i ucide riKalul. deoarece .iar sF o rF<eascF la @C<F1 C< li@?aL de @oralist. la @arele Eoc al eterului% -upF -ioDe<e. Ka eKita si se @Fsoare cu <e@uritorii C< luptF. EFrF C<doialF. <u este decCt u< aspect al Teului C<su5i.Erodita)% XB 228 PoKestea lui Pa<daros pu<ea a<ticilor o pro?le@F Eoarte stH<Le<itoare. C<ţelepciu<ea diKi<F. „C5i apri<de torţa C< <oapte%%% *i2o apri<de. a aKut u< Dest de retraDere.te<a este Teus la Ee@i<i<.( iile# .i5i. cu oc. aceasta C<se@<a cF C<ţelepciu<ea practicF (. de altEel Ei<F 5i LustF !8.o@erice .te<a co?orCse di< cer 6 adicF Krea sF spu<4 cF orice raţiu<e u@a<F este o seC<teie a raţiu<ii u<iKersale. @itul este Eoarte clar1 i<teliDe<ţa ia <a5tere C< cap..te<ei C< $liada sC<t cel @C adesea de <aturF rFJ?oi<icF 5i Dreu de e>plicat ca @a<iEestFri de raţiu<e lu@i<C<d pe Kreu< erou% 'otu5i.lI+4 lui -io@ede 5i i2a dat @iLloaceli de a dispreţui plFcerile (.coast4 co<Kersiu<e dictatF de raţiu<e. raţiu<ea C< piept. de acolo ea iradiaJF% -acF preEerF@ sF2l ur@F@ pe C. cF s2a <Fscut di< capul sFu.te<a co<ceputF C< si<ul lui Teus 6 C<sF ea tre?uie sF Eie apoi e>pri@atF.ceastF i<teliDe<ţF era <u@itF .ile a lFsat ca u< @o@e<t Euria urcatF di< piept sF2i C<tu<ece raţiu<ea di< cap3 C<sF curC<d raţiu<ea l2a deJ@eticit.te<ei C< $liada 5i Odi+eea la si@plul Loc al EacultFţilor o@e<e5ti. e>terioriJatF pri< cuKC<t3 ea urcF de la i<i@F la ?uJe 5i deci iese di< o@ pri< cap% !G .ile. C<depFrtC<dL loKitura de spadF.ile. C< cC<tul 9. precocea @aturitate a lui 'ele@a. (ne+i+.ceastF a<aliJF. al lui Teus.te<ei <u25i pierde Kaloarea1 DC<dul se coace C< i<i@F 6 este . pe<tru a su?li<ia @i<u<ata 5i ?rusca putere a raţiu<ii co<tra pasiu<ilor. pute@ adFuDa.te<a1 C< realitate..i<spiratori ai stoicis@ului. C<trucCt este Kor?a de ra2L ţiu<ea u@a<F. atu<ci cC<d (eraclit 5i2a scris Ale. Ka triu@Ea asupra @C<ib C5i aEir@F C< Eelul acesta preJe<ţa C< partea cea @ai C<alţi 5i @ai <o?ilF a trupului1 ea C5i reia e<erDic locul o?i5<uit% P Celelalte i<terKe<ţii ale .te<a.te<a.te<ei pe<tru a cal@a Euria lui . Teus e Ee@eie % < Se poate de ase@e<i spu<e cF .cesta este c.ile e cupri<s deW ui@ire 0# „SC<Dele rece 5i i@pasi?ilitatea sa (C< Eaţa pri@eLdiei pri< care trecea) Eac loc spai@ei. ea @ai LoacF C<cF acest rol de lu@i<Ftoare. ur@C<du2l pe Te<o<.es.ipul pe care Cl C<tCl<i@ la co@e<tatorii .

C< deEi<itiK. care estc pedeapsa sa. pe<tru ca XX" sF <u C<dure Eoa@ea C< 'roia C@presuratFXGS Ce atracţie tre?uie sF Ei e>ercitat asupra u<ui spirit atit de eco<o@i perspectiKa darurilor lui . Ka pri@i @ulte daruri strFlucite de la . ci doar l2 au „C<cercat . &e<elau a<DaLeaJF i< aceastF luptF ?u<ul sFu propriu.eiat u< ar@istiţiu 5i u< pact1 Ele<a. pe pla< psi.te<a 6 p. LurF@i<tele sC<t <ule3 deci <u poate Ei Kor?a de sperLur3 . de Eapt. Ka reKe<i C<Ki<DFtorului% I<sF Jeii. u< su?iect \ de @editaţie ps<tru Dreci. C<tCl<i<d acest3 repro5 EFcut de Plato< lui (o@er. @ai puţi< reJo<a?ili decCt oa@e<ii. C< co@e<tariul sFu la Rep0:li6a. oricare ar Ei raţio<a@e<tele teoloDilor a<tici% Iar $liada si<DurF <2ar Ei per@is delocW ecuaţia .te<a di< $liada Cl i<spirF ?i<e pe . ?u<ul altuia%%% Pactul este Kiciat la te@elie. aparţi<ea lui &e<elau%%% Nu era u< ?u< a cFrui stFpC<ire.te<a 5i Teus care o tri@ite <u l2au „C<de@<at pe Pa<daros sF trFdeJe.i<urile di<I lu@ea cealaltF Kor desFKCr5i curFţirea suEletului sFu% . Paris. l2au „ispitit X7% C. scFpC<du2l de o @oarte siDurF%%% CCt despre ele.I stiliJatF.@ KFJut ce rFspu<s a dat Proclus 5i careL lu@i<eaJF o?scuritFţile lui )lU@piodoros1 @oartea. <esiDurF.te<a <u2i dicteaJF lui Pa<daros u< adeKFrat sperLur% XX Ce repreJi<tF aici . @ult @ai eDalF cu ea C<sF5i.5a cu@ scria . cu toate co@orile sale. (ne+i+.deloc C<ţeleaptF% &e<elaos 5i Paris se Kor ?ate C< duel. de Kre@e ce @oareSG! . sF Eie reDle@e<tatF pe calea ar@elor% Cu alte cuKi<te. ci doar Ludecata.ile. u< Eiu al lui LUcao< aliat cu troie<ii% Ea ia C<EFţi5area lui Laodocos 5i2l co<Ki<De pe „slFKitul Eecior al lui LUcao< sF aJaCrle o sFDeatF C@potriKa lui &e<elau%%% -acF Cl Ka ucide. siDur de a25i loKi ţi<ta (&e<elau. sEFtui<d perso<al o cri@F C@potriKa LurF@C<tului%%% Ce plea5cF pe<tru adKersarii lui (o@erI -ar apFrFtorii sFi au reu5it sF eKite loKitura% &ai C<tCi. el este u< arca5 EFrF perec. „(o@er a Krut ca .le>a<druI X! Teii care C@pi<D la rFuI -iKi<itatea care C<trupeaJF raţiu<ea 5i C<ţelepciu<ea. Cl trateaJF pe larD% A ) disti<cţie su?tilF. stF @Frturie% )@ul <ostru de altEel. (era 5i . iar Jeii l2au aLutat sF25iL C<depli<eascF dori<ţa% Ei au EFcut C<sF aceasta doar pe<tru%! a2l „Ki<deca Gd% Cu@. Ci Ka per2W @ito sF2l spele o pri@F datF pe (o@er1 Jeii 6 .puleius. ea <u o Eace pe<tru plFcerea de a2l C@pi<De la rFu14 caracterul acestui o@ Cl predispu<ea la sperLur3 Jeii doarl i2au DrF?it realiJarea.te<a era respo<4 sa?ilF de actul lui Pa<daros S *i de ase@e<i 5i C<tu<ecataI pro?le@F a predesti<Frii% Produs.. troie<ii 5i Drecii au C<c.ii desti<ului ei sF se EacF Ki<oKaţi luC<d i<iţiatiKa rupturii. Kor?i<d despre puriEicarea @oralF 16at. iar c. este Eoarte leDat de ?u<urile @ateriale1 <u25i lFsase el oare acasF caii pe<tru a2i „cruţa . pe care o reDFsi@ C< scolii X8.te<ei calculelor lui Pa<daros% X# Pa<daros a rF@as. deoarece pedeapsa Eace suEletul @ai ?u<% X" )lU@pidoros. @Fsluiesc LoculI .te<a. (ne+i+# C<sF . pC<F la sECr5itul ele<is@ului.le>a<druI C< plus.ristotel care s2a ocupat C< @od special de aceastF pro?le@F.r@H<d -elatte.te<a <u ar Ei a?Ftut sFDeata)% XA IatF tot ce 5i2a putut spu<e Pa<daros. pri<tr2u< sperLur% . ca@ scurtF 5i @icile socoteli ale u<ui ?ar?ar% PerspectiKa u<ui sperLur <u l2a ati<s <ici C< treacFt1 sF <e DC<di@ cF este u< lUcao<ia< 5i ace5tia <u sC<t @odele de loialitate1 .iar dacF L ad@ite@ cF .te<a Cl deter@i<F pe Pa<daros sF rupF ar@is2 tiţiul. <u i<suElF W decCt idei ?u<e proteLaţilor sFi% Ea este deLa specialiJatF. deoarece pu<ea pro?le@a respo<2l sa?ilitFţii diKi<e C< producerea rFului1 .oloDic S Ni@ic altceKa decCt reElecţia perso<alF a ?raKului Pa<daros% Ea <u este c. pe<tru a2l duce @ai repede pe ace5ti <e<orocit cFtre dreapta pedeapsF3 aceasta au dorit Jeii. Ele<a.a >+i+4 reKi<e de @ai @ulte ori asupra e>e@plului lui Pa<daros1 L acesta dorea sF25i calce LurF@C<tul. este totodatF 5i puriEicarea sa.e.iar p.te<a Odi+eei. .Erodita Cl Ka sustraDe pe Paris. era u< o@ @ort. dar Cl sEFtuie5te @ai deDra?F rFu ps Pa<daros.te<a. o co<sideraţie de ordi< Luridic1 pactul <u era Kala?il% &iJa poetului.te<a Kor ca ?FtFlia sF reC<ceapF 5i sF dureJe pC<F la rui<a Ilio<ului% Teus decide atu<ci sF por<eascF di< <ou rFJ?oiul% Ci<e Ka Ei pri@ul care Ka rupe ar@istiţiulS 're?uie ca ace5tia sF Eie troie<ii1 tre?uie ca C< oc. 5i acest dialoD a Eost tra<spus de (o@er su? Eor@F dra@aticF1 el a dat <uL @ele .te<a este C<sFrci<atF de cFtre Teus cu cFutarea u<ui e>ecuta<t1 ea Ka strecura perEidul sEat lui Pa<daros. C< rolul sFu de i<spiratoare C<ţeleaptF% GX 230 Istoria lui Ulise este u< <eC<trerupt co@erţ al eroului cu C<ţelepciu<ea diKi<F% 9o@ Kedea acest lucru C< a@F<u<t cC<d Ko@ studia idealiJarea perso<aLului% . se C<trea?F . dacF .

dupF Porp.eDio< 5i C< ti@pul lui Ca@?Use ##% (eraclit o deJKoltF C< .te<a. purtat de ela<ul sFu.e. trecC<d pri< Te(l(. cora?ia pe<tru croaJierF% . cea @ai purF di<tre realitFţile lu@ii de Los% Iar uleiul <u se a@estecF cu <ici u< alt lic.. i<trucit Ci C<5alF pri< 5irete<ie 5i a?ilitate pe<tru a2i pri<de EFrF a Ei recu<oscut. este Kor?a de 603=nt luptC<d C@potriKa 0it.te<ei este si@?olul puritFţii +C<dirii. (er@es este departe de a aKea acela5i rol strFlucit ca . C< trei @ari ocaJii1 C< $liada.o@erice C< care apFrea Jeul% C atIl(+ <e desc. <e@uritor. iar?a @aDicF cu care se Ka apFra de KrFLile Circei% . di< cauJa Kec. 5i de aici decurD toate atri?utele sale% Este Eoarte pro?a?il cF Plato< <u i<Ke<tF <i@ic1 el se @ulţu@e5te sF2i reproducF pe „cu<oscFtorii lui (o@er % E>eDeţii 5i teoloDii Kor repsta aceste e>plicaţii pC<F la sECr25itul ele<is@ului1 ar Ei stra<iu ca ele sF Ei luat <a5tere doar di<tr2o ?utadF a lui Plato< #A% C< Te(/a. eti@oloDia celorlalte sC<t eKide<t aco@odate se@<iEicaţiei cFpFtate C< e>eDeJF de cFtre diKi<itatea de care se Kor?e5te% Q . su? C<EFţi5area ?FtrC<ului &e<tes. ei ?i<e toate aceste C<delet<iciri ţi< de airtutea cuKC<tului l(.otare Ad si@?oliJeaJF Eorţa 5i KiDoarea i<terKe<ţiilor i<teliDe<ţei3 „suliţa sa KirtoasF.(+S# (er@es este „Jeul care a i@aDi<at li@?aLul 5i discursul #G .ia. <e dF c.irius1 ea C5i are oriDi<ile la '. el Ci re@ite lui Ulise /(lI.cesta era Noe@o<. i<De<ioJitatea Eiului lui Ulise% Co@e<tatorul <ostru.ceste douF <u@e dese@<eaJF pe<tru (eraclitG$. pe<tru toate pasaLele . a C<Ki<s toate diEicultFţile % GG C< Tele/a.te<a „se poartF tot ca KC<tul[ Pe apF.e /ene0+. reElecţia s2a treJit% S2a ter@i<at cu Locurile puerile 5i cu lipsa de DriLF1 tre?uie sF plece pe @are pe ur@a pierdutF a tatFlui sFu. dupF Cor<utus G".C<ţelepciu<ea sF Eie C<soţitoarea per@a<e<tF a lui Ulise. cu @ai @ult sau @ai puţi< <oroc. Eiul lui P.ile3 C< Odi+eea. „i<teliDe<ţa <aturalF % #! . @eritF acest <u@e% BuE<iţa este pasFrea . Eii<dcF rF@C<C<d treaJF toatF <oaptea. 5i <u . dC<d sEaturi tC<Frului.irius A# % C<ţelepciu<ea. clarKiJiu<e. i<teliDe<ţa care au Kederea pFtru<JFtoare.ea2De<es di< R. <epFtatF de <i@ic A8. se ridicF pC<F la si@ţul respo<sa?ilitFţilor%%% Ea este pli<F de @C<drie pe<tru ela<urile sale.ro2<ios1 Prude<t.ia lui Cor<utus. a aLu<s la KCrsta ?Fr?Fţiei.ceastF eti@oloDie i se pFrea diEicilF lui Cor<utus. reu5ita sa este cea a inteli. dar 5i i<teliDe<ţa lui -u@<eJeu. C< pri@ul cC<t al Odi+eei.oţo@a< 5i a@FDitor C< Kor?e 5i C<cF iscusit i< <eDustorie.res. sF aEle 5tiri la Sparta 5i PUlos% 'oate aceste idei Ki< de la si<e C< tC<Frul sFu cap% GA *i C< Eelul acesta DC<direa lui 'ele@a. pe uscat EFrF . <iciodatF ador@it. i<corupti?ilF A7% &Fsli<ul co<sacrat Jeiţei oEerF acela5i si@?olis@1 uleiul este . este tri@is la <i@Ea CalUpso pa<tru a2i tra<s@ite ordi<ul de a2l lFsa sF plece pe Ulise3%C< sECr5it. este i@aDi<ea spiritului.la0>J(pi+ (cu oc.te<a. puritate% XG! „Fru@oasele sa<dale cu care . @ereu C< @i5care A$% Fecioara .id% #d Nu@ele C<su5i de . ii# I<terpretarea ?FtFliei Jeilor este Kec.i@?at2o3 odatF aElaţi C< posesia c. aleDoria deKi<e a?solut tra<spare<tF% .en8eiLZ# 'ratatele despre Jei.i strFlucitori). <e preKi<e o scolie a lui Porp. ar Ei Eost asistat de .res% C<sF.eia <aturii sale% Plato< oEerea deLa trei e>plicaţii1 „raţiu<ea lui -u@<eJeu . i<terpret1 „cFci a Ei i<terpret 5i Kestitor 5i .<ticii au dat de ti@puriu o e>eDeJF a lui (er@es.pollodor 5i pC<F la Porp.te<a este C<ţelepciu<ea.KiJatului% .i@ii sale3 el propu<e @ai @ulte cure<te pa Kre@ea sa1 „cea care Kede tot . Drea 5i @are A! Krea sF spu<F cF raţio<a@e<tele C<ţeleptului 5tiu sF loKeascF i<discipli<a AX3 scutul sFu C<sea@<F cF orice 5iretlic este respi<s pri< C<ţelepciu<e i'>C eDida sa este se@<ul puterii suKera<e AA% ClarKiJiu<ea DC<dirii se reDFse5te C< Eai@osul epitet .ra<a lu@i<ii A". este o EiDurF pur si@?olicF% 'ele@a.te<a3 Cl Kede@ apFrC<d.eii. este Jeul cuKC<tului. doar puţi< solicitat. Eiul .ia (er@es o are ca adKersarF pe Leto3 co<Eor@ e>eDeJei cure<te. ca @esaDer al Jeilor. „cea care <u este eEe@i<atF .o@ericF. au C<tre?ui<ţat2o. Cl co<duce ps Pria@ pC<F la . „locuitoarea eterului #X% II% (er@es C< poeJia .te<a% Cu ea eroul a C<Eru<tat toţi @o<5trii. a@ KFJut2o. C<ţelepciu<ea preJe<tatF su? <u@ele poetic de .ide dru@ul 5i de aceastF datF1 (er@es este leDat de . de la .i2rius. resoar?e C< a?stracţie pe C<su5i C@pru@utFtorul Kasului%G8 . „ca o pasFre de @are care se C<alţF C< spaţiu G#% U< perso<aL cu <u@e predesti<at Ci oEerF lui 'ele@a. este cea care Cl aLutF pe Ulise la @FcelFrirea prete<de<ţilor1 „dacF Ulise ar Ei luptat EaţF C< EaţF 5i pri< EorţF cu oa@e<ii care2i EFcuserF rFu.te<a. acordF o @are i@porta<ţF atri?utelor 5i poreclelor diKi<itFţilor3 si@?olis@ul pri@elor. „cea care DC<de5te ^ lucrurile diKi<e . cuDetul sFu s2a @aturiJat. ProKide<ţa C<Mse<sul stoic Caracteristicile i<teliDe<ţei 5i C<ţelepciu<ii Kor Ei1 putere. DC<durile.te<ei. e>eDeJF pG care <u au @ai sc.

oricFrei Kor?iri se opu<e Leto sau uitarea (este de aLu<s sF se sc. Pria@. care sluLe5te la redarea se<ti@e<telor <oastre i<terioare3 or.es spusese ca@ acela5i lucru despre /(lI! si@?ol al loDosului 5i al Kirtuţii sale paciEicatoare.. de pFri<tele tFu3 el este de2o sea@F cu @i<e.ilor eroului a@i<tirea u<ui ?FtrC< tatF a5teptC<du2 5i copilul. 5i acest suElet <eC@?lC<Jit s2a C<duio5at1 . cu si@ţul realitFţilor% . iatF ce C<trupeaJF (er@es #7% C< cC<tul 9 al )diseei.iJC<du2se la lu@i<F $$% Clea<t. este u< perso<aL EiDurat.i@?aţi C< porci de cFtre Circe% I<sF C<cetul cu C<cetul aceastF e>altare scade 5i raţiu<ea rece se iKe5te. Ka plC<De%%% &iracolul a Eost C<EFptuit de u< Jeu1 (er@es este cel care l2a co<dus pri< <oapte po Pria@ pC<F la cortul lui . tu care e5ti ase@e<ea Jeilor. pe<tru cF pri@ii pa5i pe aceastF cale sC<t totdeau<a diEicili. cu ?iJare peripeţii% IatF u<ul di< cele @ai @ari @o@e<te ale $liadei! Pria@ C< De<u<c. (er@es este C< acela5i ti@p diKi<itate .ile3 (er@es. (ne+i+4 ! rFdFci<a este <eaDrF. ca 5i C< cele douF sce<e precede<te. pe<tru a se apFra de KrFLile Circei1 /(lI.i C< Eaţa lui . u<de u@?li si<Dur.ile% C<ai<te de a2l pFrFsi Ci suDereaJF te@a ruDF@i<ţii sale1 „roa2 232 233 DF2l a@i<ti<du2i de tatFl sFu % Puterea @i<u<atF a Kor?ei. rF@C<eau oricu@ douF perso<aLe 5i deci posi?ilitatea dialoDului% -e data aceasta. Ulise este si<Dur cu (er@es1 deoarece (er@es.ile. Let.e C< loc de Leto)% Ceea ce se uitF <u poate Ei procla@at %% % 9ictoria lui Leto se e>plicF1 „uitarea triu@EF asupra celor @ai clare a@i<tiri C<KFlui<du2 le C< tFcere #El% NeKoia de a DFsi u< se<s @oral adKersarei lui (er@es 6 l(.ile1 . <e5tiutor de ţarF pri< coclauri $! S (er@es <u a co?orCt di< cer3 el se aEla i< suEletul lui Ulise% Ulise por<ise cFtre KrFLitoare C<tr2u< @o@e<t de e>altare. pe cea care traduce DC<direa cu Dlas tare% -e pildF Jeii iD<orF li@?aLul so<or1 ei <u cu<osc decCt l(.. pe praDu2<tu<ecat al a<ilor di< ur@F % Stra<ie putere a Kor?ei1 ea a EFcut sF aparF C< Eaţa oc.i@?e o literF. percepti?il la dista<ţF $A% (er@es Ci dF lui Ulise o iar?F @aDicF. „i<KiJi?ilF 5i C<KFluitF C< u@?rF.. Ulise <u @ai are i<terlocutor% El <u poate Kor?i decCt i<terior. pri< deEi<iţie.(+. ci raţiu<ea% LoDica C<sF5i a lucrurilor Ci co<s2trC<Dea pe co@e<tatori la aceastF soluţie1 C< pasaLele citate erau cCte trei perso<aLe1 (er@es. adicF sF reElecteJe% -e altEel e>te<siu<ea cuKC<tului l(.iar Ci co<ducea C< @od Eiresc la ea% Stoicii Kor co<sacra aceastF disti<cţie C< Koca?ularul lor EilosoEic1 ei Kor <u@i „Kor?ire i<terioarF reEle>ia i<ti@F. deoarece raţiu<ea (sau raţio<a@e<tul) potole5te ela<urile 5i . Ulise.to<ia< este Kor?irea i<terioarF. „o Eloare ca laptele. <u este decCt J?orul iute al cuKi<telor cu puteri @aDice.Ale. este cuKi<tul e>pri@at.( iile sale1 „C< Eaţa lui Leto se ridicF (er@es1 este Eiresc.e % SF lFsF@ deoparte aceastF luptF a Jeilor. dar @ai tlrJiu se KFd Elorile „desc.to<ia<F 5i u< Jeu ceresc% (er@es .i+/(+4 este cel care Ci repro5eaJF lui Ulise i<utila sa Dra?F%$X (er@es <u @ai este Kor?irea. deoarece <u este altceKa decCt Kor?irea. .cest Dlas i<ti@ al raţiu<ii 1l(.@i<te5te2ţi. ar@a celor sla?i. ?a c.o sau Let. si<Dura lor ar@F.. . asistF@ 5i la aceastF dedu?lare a l(. cC<d aElase teri?ila C<tC@plare1 toKarF5ii sFi presc. CalUpso1 se putea supri@a Jeul. C<DFduia e>eDeţilor aceastF soluţie.(+>0\ tFcut$G% )datF cu e>eDeJa aleDoricF a lui (o@er. care ţC5<e5te di< aJur 5i J?oarF deasupra Kalurilor ca u< pescFru5 la KC<Ftoare #". 234 5i „Kor?ire e>terioarF . care C< Drece5te e>pri@a atCt <oţiu<ea de li@?aL cCt 5i cea de raţiu<e sau raţio<a@e<t.ile si@te <Fs2cl<du2se dori<ţa sF plC<DF. cu rFdFci<a <eaDrF $#% -upF opi<ia lui (eraclit aceastF pla<tF si@?oliJa C<ţelepciu<ea 1p. C<tr2u< @o@e<t de durere 5i @C<ie.stEel.(+ a dictat cala@?urul „Leto2Let. ţi<C<d crea<Da de aur1 Ne<orocite. redus la o aleDorie. pe ?uJele Kor?itorului $d% Ulise se C<dreaptF cFtre locui<ţa Circei3 (er@es Ci apare. „solul cu li@peJi raJe aduce lui CalUpso poru<ca lui Teus1 <u tre?uie sF se @ai opu<F plecFrii lui Ulise% Solul C<aripat <u este decCt o aleDorie1 (o@er a @aterialiJat astEel elocKe<ţa lui Ulise% Ulise a reu5it sF o co<Ki<DF pe ta<dra <i@EF sF2l lase sF apuce di< <ou calea @Frii 5i a aKe<turii 5i calea ItacFi% Ulise se pricepe la elocKe<ţF1 el 5tie @ai ?i<e ca orici<e sF @C<uiascF cuKi<tele C<aripate pe care le si@?oliJeaJF J?orul lui (er@es% Teul strFlucitor..(+0>0l0i# . C< adC<ci@ile DC<dirii 3 (er@es ceresc.

cest sacriEiciu are loc C< ti@pul u<ui +I/p(+i(n.pio<.o@erice. 5i puţi< C<ai<te de so@<1 ?C<d ulti@a cupF se EFcea o li?aţie aceluia5i Jeu (er@es 7X% 23G „'Fiaţi li@?ile este o Eor@ulF a<aloDF acelor „e<iD@e pitaDoricie<e pe care Ia@?lic. este @o@e<tul tFcerii 5i so@<ului%%% StFpC<iţi2KF li@?ile%%Q% Iar @Ci<e.(nte+ sF dese@<eJe o calitate a l(.i<are lui Poseido< 5i altor Jei3 ca2< ur@F sF <e Kede@ de so@< 8"% &ese<ii C5i spalF @Ci<ile.ii @uritorilor ori sF2i desc. Porp. KarDa lui (er@es si@?oliJeaJF sEaturile raţiu<ii8A.cest <u@e atCt de @isterios co@portF @ai @ulte e>plicaţii% (eraclit respi<De traducerea „uciDa5ul lui . LoacF u< rol co<sidera?il1 este raţiu<ea diKi<F.idul peM „urec. solul a . <u po@e<iţi <i@ic di< cele auJite C< ti@pul +I/p(+i(n>n>lui1 <i@ic <u este @ai odios ca u< co<KiK care „C5i a@i<te5te % % % Pe<tru Porp. capa?ile sF li<i5teascF suEletele tul?urate. i2l tri@it pe (er@es. „cu crea<Da de aur 1 aceasta C<sea@<F cF loKiturile raţiu<ii 6 @ustrFrile 5i doLe<ile sale 6 sC<t preţioase ca aurul pe<tru ci<e 5tie sF ti<F sea@a de ele 8G % 235 *i pe<tru scoliast. . la tri?u<al3 ea poate C<sF potoli @C<iile. spu<e el. 5i diKi<a sa cFlFuJF ascultF.(+ decCt sF e>cite spiritele i<dole<te. puterea sa suKera<F% CuKC<tul are douF eEecte co<trarii. sau di@potriKF sF potoleascF spiritele prea e>citate%8! .rDos 1 (o@er iD<ora @itul . 'eCe@a. crai<icul 5i „i<terpretul sFu (er@es <u a aKut <ici o Dreutate sF se ide<tiEice cu „Kor?irea 1 5i a deKe<it auto@at 5i „raţiu<ea . „cel care distruDe raţio<a@e<tele le<e5e 5i i<eEicace 3 sau „curat 5i <epFtat de Kreo cri@F 88% CFci raţiu<ea este pa5<icF. (er@es. ea e>pri@F caracterul reDal al cuKi<tului.ea cupei. i@a<e<tF lu@ii 5i .Urios <i le2au tra<s@is 5i e>plicat% Lecţia este strFKeJie1 Jiua s2a sECr5it. ar Ei putut LiD<i diKi<itatea% .ceastF crea<DF @aDicF este adeKFratul sceptru al oratorului. ca o riDlF 8#% (o@er o?i5<uie5te sF2l <u@eascF pe (er@es a .ei>p. pri< apelurile sale patetice 5i poate c.(+>0\. I+( api+.(nte+. Jeii. cC<d cFruţa Ka aLu<De C< apropierea Jidului 5i 5a<ţului care proteLa <aKele $"% Co@e<tC<d Kersurile .(+ aKea a@?ele se<suri% I<sF l(. cu care „5tie sF C<ro?eascF oc. Eii<dcF l(. C5i ia crea<Da. orator pri< e>cele<ţF @are @e5ter al Kor?ei% . de ase@e<ea se tFiau li@?ile Kicti@elor. C< $liada. atu<ci cC<d deKi<e acuJa2 toare. Cor<utus le aplicF <u oc. C< ti@pul co<Kersaţiei.irius%% 7B )?icei io<ia<. KFrsC<du2se lic.(+>0l0i# Este „cel care Eace ca lucrurile sF Eie KFJute C< culori strFlucitoare 1 Kor?irea are scopul de a traduce DC<direa 5i de a o Eace li@pede 8$% *colile propu< alte eti@oloDii1 „uciDFtor al trC<dF2Kiei . .Da@e<<o<.ile Jeilor. dupF ci<F. sF treJeascF i<i@ile do?orCte% Ea @ai si@?oliJeaJF li<ia dreaptF pe care raţiu<ea <e Eace sF o ur@F@. . se u@plu cupele3 se aru<cF C< Eoc li@?ile Kicti@elor %%% -e ce Nestor 5i oaspeţii sFi oEerF li@?i Jeilor S Care este si@?olis@ul acestui ritS Nu@ero5i e>eDeţi au C<cercat sF rFspu<dF la aceastF pro?le@F1 scoliile citeaJF pe Lea<dros. a@estecaţi Ki< spre C<c.(n>te+# .retades. lu<Da poKestire a ?FtrC<ului co<ducFtor de care% Soarele apu<e% .esiodic3 dar @ai ales tre?uia ca a .eilor. spu< alţii% -ar cei @ai @ulţi cred cF este cu <eputi<ţF ca acest Dest ritual sF <u cupri<dF o C<KFţFturF 5i u< si@?ol% .te<a cere atu<ci1 „tFiaţi li@?ile Kicti@elor.ilor trupului. adicF raţiu<ea pe care cerul a dFruit2o pF@C<tului pe<tru ca sF do@<eascF ?i<ele 5i rFul sF disparF% 87 C< palatul lui Nestor. spu< u<ii3 li@?a este ?ucata cea @ai ?u<F. pe<tru a2l C@piedica. 5i pe Jeul (er@es. ci lu@i<ii DC<dirii 8B1 <i@ic <u este @ai u5or pe<tru l(.ceste „li@?i eKocF i@ediat Kor?irea. C< EilosoEia Porticului.os 5i Porp.iar opera adeKFrate i<ca<taţii8X% (er@es este <u@it C< @od cure<t 6.<tipater.eip. pe<tru a 5terDe toate cuKi<tele oEe<satoare care ar Ei putut aLu<De la urec.idF atu<ci cC<d ei ador@ $7% Cu ea Ka ador@i strFLile a. de a treJi 5i de a ador@i1 el Ci ţi<e treLi pe cei care au C<ţeles Eru@useţea ToDos2uluC3 el Ci adoar@e pe cei care <u sC<t de@<i de el 5i <u2i C<ţeleD @Freţia% Se poate spu<e de ase@e<ea cF Kor?irea 5tie sF treJeascF pasiu<ile. di< PUlos cea <isipoasF. pe<tru a tFia de la rFdFci<F cuKi<tele care. cFruia Ci erau co<sacrate C< @od o?i5<uit 7!% Stra<iul sacriEiciu se desEF5oarF de altEel C< palatul lui Nestor. du5@a<F a KFrsFrii de sC<De3 ea se strFduie sF toar<e C< suElete C<ţeleDere 5i ar@o<ie% CC<d EDist se preDFtea sF2l ucidF pe .irius C<sF lecţia @erDe @ult @ai departe% 'ot a5a cu@ se EFcea o li?aţie.ceasta este Kaloarea @isticF a acestui rit puriEicator 7G% PurtFtor de cuKC<t al lui Teus.eip. de aceea este opritF pe<tru Jei.pasiu<ile suEletului d8% Pe<tru a2i serKi de cFlFuJF lui Pria@.

te<a o deturnează. rFJ?oiul C5i DFse5te C< parte LustiEicarea C< actele de erois@ pe care le proKoacF1 iar dacF Jeilor lui (o@er le place sF2i KadF pe oa@e<i ?F2tC<du2se G. C< E (tiJ(+>0l sFu 8% Cel @ai adesea o?iect de i<KectiKe1 . Teus 5i Eiica sa .oloDic al eroilor sFi% *i C<trucCt ela<urile t. cu -esti<ul% )r (er@es. as@uţi<d a<i@alele u<ele C@potriKa altora. dar Dre5i@ dacF le LudecF@ di< pu<ctul <ostru stri@t de Kedere1 e>istF o Lustiţie. la sECr5itul cC<tului 9 al $liadei# Pallas . capricios c.res este Jeul @Fcelurilor.i@?Ftor. pe<tru <e<orocirile pe care le aduce. Jeu secu<dar C< @itoloDia DreacF.ceastF raţiu<e se ide<tiEicF cu leDea lu@ii.SIUNII1 . c. 5i Kor?esc doar i<sti<ctele% C5i a5aJF cC<tarele C< pri@ele rC<duri ale ?FtFliilor. C@pi<DC<d u<eori 5i pe oa@e<i 6 5i el C5i are raţiu<ile sale 6 sF25i reJolKe diEere<dele pe calea ar@elor% El a Krut sF2i EacF sF aprecieJe curaLul 5i De<eroJitatea di< ei C<5i5i. cu capul acoperit de casca lui (ades.ia lui Cor<utus.te<a. C< Ee?ra @Fcelului. care o Eace <eKFJutF.te<a).res C5i aJKCrle pri@ul la<cea asupra lui -io@ede% .e(>l(.RES. sare la luptF% IarF . cu ProKide<ţa.Fţurile C< @C<F% C< Eru<tea tuturor au por<it sirepii cu JdraKe<e copite u% . ci ai rFstur<Frilor 5i deJordi<ii1 . ca sF C<tre?ui<ţF@ u< ter@e< <eoplato<ic C< @Fsura C< care aceasta dF sea@a de orDa<iJarea lu@ii% (er@es Ka asu@a u< rol @ai li@itat1 se Ka ide<tiEica @ai deDra?F cu raţio<a@e<tul EilosoEic3 dar acolo Ka i<tra C< co<cure<ţF cu (eracles.res di< $liada este o?iectul atCt al laudelor.stEel. care <u @ai sC<t Jeii ec. I% . desiDur.ili?ru EFrF opoJiţie sau lupta di<tre Eorţe% Porticul 5i2a C<su5it acest pu<ct de Kedere% I< T. citi@ aceste se<i<e reElecţii1 E>istF 5i alţi Jei ai rFJ?oiului. putea cu Dreu sF25i asu@e o astEel de @o5te<ire. C< sC<ul cetFţii.res este rFJ?oiul la scarF cos@icF1 ci preJideaJF co<Elictul ele@e<telor pe care E@pedocles l2a <u@it neiJ(+M# Este rFJ?oiul C<tre popoare 5i C< sC<ul cetFţilor% El este C<sF.colo -io@ede . sF Eie @ai @ult Dustate ?ucuriile pFcii3 ea realiJeaJF astEel.res.I/(eide+ acea aDresiKitate.FR)-I'.ili?rului 5i ai raţiu<ii (ca . se urcF C< carul clocotitorului Eiu al lui 'Udeu1 „a luat ?iciul 5i .. . .te<a C5i C<dreaptF tFi5ul spre pC<tecul lui .res este <u@it 5i „Eiul lui Teus X% . <u C5i @ai aparţi<% El este 3e +atil "1 cFci <orocul ?FtFliilor este sc.res . o ar@o<ie a lu@ii.I P. acel i<sti<ct care C@L%i<De la luptF. 5i ?i<eEacerile pFcii C< i<terior (al cetFţilor)% IatF de ce . La rC<dulsFu -io@ede cu la<cea C< pu@<. su?li<iaJF u< perso<aL al lui Plutar.iar C< locul u<do se C<c.I NEBUNIEI *I . si<istru JaraE1 i se aduc trupurile strFlucitoare de KiaţF ale rFJ?oi<icilor care por<esc la luptF. di< pu<ct de Kedere @oral. la discordie. dF C< sc. care turor celorlalte lucruri 5i a C<treDului #% .eie ?rCul de ?ro<J% .iar C< cursul aceleia5i C<tCl<iri !B% .(+>0l0i 7A% Capitolul I9 TEI . u<irea sacrF a partidelor C@potriKa du5@a<ilor di< aEarF% Sla?F co@pe<saţie.care strF?ate toate pFrţile a5a cu@ Erea@Ftul apei se tra<s@ite de la o u<dF la alta% . pri< co<trast. aceasta <u este pe<tru cF ar Ei cruJi.i@? cadaKre sau ur@e de ce<u5F% ! +recii au EFcut de @ulte ori ?ila<ţul @Freţiei 5i @iJeriilor rFJ?oiului% BFtrC<ul (eraclit di< EEes Kedea C< rFJ?oi C<sF5i ese<ţa Kieţii1 <u e>istF ec.I/(+>3i/ pot da 5i ce2i @ai ?u< 5i ce2i @ai rFu. acel i. C< i<i@a EiecFrui o@.res este rF<it de -io@ede. al Euriei deJlF<ţuite1 cC<d raţiu<ii <u i se @ai dF ascultare.te<a Kor deKe<i „eEorii raţiu<ii. alt si@?ol al l(.res 5i E<Uo% Teus i2a i<trodus C< aEacerile acestei lu@i. cCt 5i al i<KectiKelor. di< care (o@er Eace @arele resort psi.res este socotit u< ne:0n f0 i(+ 71 deoarece oa@e<ii. 5i cF sC<Dele i2ar ?ucura1 dar isprFKile KiteLilor sC<t o KiJiu<e capa?ilF sF C<eC<te cerulA% PiFJ?oiul Eace ca.

Cl rF<e5te 5i Ci sEC5ie car<ea dupF ce C5i retraDe ar@a% Teul cel de ?ro<J striDF @ai cu@plit decCt ar striDa <ouF sau Jece @ii de oa@e<i por<iţi sF se C<caiere !X% .res pe care <i2l preJi<tF aici (o@er 6 aliatul troie<ilor 6 <u este altceKa decCt Kiole<ţa <e?u<F a ?ar?arilor, C< luptF cu C<ţelepciu<ea DreacF% .res este rF<it C< pC<tece1 dacF Kre@ sF dFr<, C@preu<F cu (eraclit, u< se<s acestui detaliu, tre?uie sF <e DC<di@ la u< Kid C< rC<durile du5@a<e, u< Dol pri< care s2a i<Eiltrat 5iomede. (o@er spu<e „.res de ?ro<J 1 este ?ro<Jul cF5tilor 5i plato5elor o5tirii troie<e C< derutF% StriDFtul i@e<s al lui .res, @ai puMer<ic decCt cel a Jece @ii de oa@e<i, este urletul tuturor acestor ?ar?ari de@oraliJaţi !G% 238 .te<a rF@C<e C< u@?rF C< cursul acestui duel1 poetul, <e spu<e scoliastul !A, reJerKa pe<tru altF ocaJie C<tCl<irea .res2.te<a% Fratele 5i sora se opu< u<ul altuia C< Te(>/a,ia !#% -i< <ou .res este C<Ki<s1 Eiica Jeului puter<ic pri<de de pe cC@p u< ?oloKa< uria5, o piatrF de ;otar, 5i2l aJKCrle „spre <FpraJ<icul .res% I2a prF?u5it De<u<c;ii, lo2Ki<du2l C< Dru@aJ !7% )r aceastF luptF este cea di<tre curaLul c;i?Juit, stFpC< pe si<e, co<trolat de raţiu<e, 5i i@petuoJitatea oar?F 5i te@erarF3 este C<ţelepciu<ea C<ar@atF do?orC<d <e?u<ia C<ar@atF !8% -ar este C< acela5i ti@p Lustiţia DreacF triu@EC<d asupra Kiole<ţei ?ar?are !7% 9ede@ aici leDC<du2se @ai @ulte <oţiu<i1 .te<a, care este de ase@e<ea o JeiţF rFJ?oi<icF (C< $liada ea este c;iar <u@ai asta) reu<e5te trei calitFţi1 este DreacF, este C<ţeleaptF, este puter<icF C< luptF% .res, cFreia i se opu<e, Ka deKe<i co<trariul1 el este perso<iEicarea ?ar?arilor 5i a curaLului lor <ecuDetat C< lupte% SF2l lFsF@ pe acest .res colectiK pe<tru a lua C< co<siderare pe acel .res pe care Eiecare Cl poartF C< si<e% Pe<tru aceasta, sF2l cercetF@ pe .res cel ;o@eric C<c;is de cFtre .loaJi, ti@p de treispreJece lu<i, C< c;iupul de ?ro<J 6 ca <ecaJurile C< cutia Pa<dorei% )tos 5i Ep;ialtes cel puter<ic, Eiii lui .loeus, Cl C<lF<2ţuiserF pe .res cu o Drea leDFturF1 „treispreJece lu<i rF@ase Eerecat C< te@<iţF de ara@F 5i poate s2ar Ei sti<s dacF Eri2?oia <u2l Kestea pe (er@es, ca2< tai<F sF2l rFpeascF pe <FpraJ<icul .res, care aLu<sese la capFtul puterilor, C<tr2atCt de Drea Eusese C<lF<ţuirea !"% .Ke@ douF co@e<tarii aleDorice ale acestui episod1 u<ul, datorat lui (eraclit, reduce @itul la proporţiile u<ei ?a<ale a<ecdote1 e>plicaţie C< spiritul lui Palaip;atos, pe care a@ e>pus2o @ai sus XB% IatF altF e>eDeJF @ai EilosoEicF, e>trasF di< scolii 5i di< Eustat;ius 5i care pri< u<ele pu<cte a@i<te5te de e>plicaţia @oralF a @itului Sire<elor% .res C<c;ipuie t,I/(+>3l, iar C<te@<iţarea sa de cFtre )tos 5i Ep;ialtes repreJi<tF luptele i<terioare duse C@potriKa por<irilor t,I/(+>9;/ de cFtre ?u<ele pri<cipii pe care educaţia le deJKoltF C< o@ XBYY% .ceste ?u<e pri<cipii puse C< Loc de cFtre educaţie X! sC<t de douF Eeluri1 u<ele C<Fscute, a5eJate C< suElet de cFtre <atura C<sF5i 5i pe care (o@er le <u@e5te Ep;ialtes XX3 celelalte sFdite C< <oi pri< studiu 5i C<KFţFturF1 C<trucCt i<trF pri< 0 e6,e, (o@er le <u@e5te cu <u@ele strFKeJiu de )tos "B# .ceste ?u<e pri<cipii <e C<DFduie sF do@i<F@ t,I/(+>3A 5i sF2l pu<e@ la „Drea C<cercare , cu@ spu<e poetul% &ulţu@itF lor pute@ stFpC<i @C<ia 5i pasiu<ile% I<sF KiDuroasele ela<uri ale t,I/(+>0\3#i sC<t u<eori au>iliarele raţiu<ii3 sF <e a@i<ti@ de @itul di< P,aid (+, 6 calul al? 5tie la ocaJie sF2l seco<deJe pe KiJitiu, sF2i deKi<F u< aLutor preţios% C< u<ele C@preLurFri, raţiu<ea dF ErCu li?er @C<iei1 de pildF atu<ci cC<d tre?uie apFratF patria de du5@a<i, cC<d tre?uie sF lupţi pe<tru Jidurile, pe<tru rudele, pe<tru copiii tFi% .tu<ci raţiu<ea <u @ai stFpC<e5te t,InP+>3l, ci Ci dF ErCu li?er% (er@es Cl eli?ereaJF pe .res% Cl eli?ereaJF, adauDF @itul, cFci Eusese aKiJat de cFtre Eri?oia% .cest <u@e aleDoric dese@<eaJF rFJKrFtirea1+ta+i+4! el eKocF urletele @ulţi@ii reKoltate% .ceasta C<sea@<F cF u<eori tre?uie luptat C@potriKa du5@a<ilor di<Fu<tru% Lupta C@potriKa cetFţe<ilor rFi, pe<tru salKarea i<stituţiilor 5i a reDi@ului, este tot atCt de C<ţeleaptF 5i <ecesarF ca 5i respi<Derea <FKFlitorilor strFi<iXA% Eustat;ius, care <e raporteaJF aceastF aleDorie „@oralF XG, i<spirC<du2se di< acelea5i iJKoare ca 5i scolia5tii 6 EraJe C<treDi sC<t acelea5i, cuKC<t cu cuKC<t 6 aduce preciJFri supli@e<tare asupra Eri?oei, perso<aL ec;iKoc1 ea este C< acela5i ti@p @a@F KitreDF 5i Eer@ecFtoare, dupF (o@er% -e Eapt, ea are douF Eeţe% U<eori t,I/(+>0l di< <oi se deJlF<ţuie atu<ci cC<d ar Ei tre?uit sF rF@C<F su? co<trolul raţiu<ii (<i@e<i <u se poate lFuda cF poate pFstra toatF Kiaţa du;ul ?lC<deţii)1 C< acest caJ Eri?oia este o adeKFratF @a@F KitreDF, lipsitF de se<ti@e<tele u<ei @a@e3 ea se ide<tiEicF cu o alcFtuire secretF a suEletului

<ostru, care deJlF<ţuie @C<ia% .lteori este Kor?a de o @C<ie LustiEicatF1 n(0+>0\ reDe apeleaJF atu<ci la o@ul sFu de ar@e, t,I/(+>nl 5i eli?ereaJF pe acest priJo<ier, periculos C< ti@purile <or@ale, pe<tru a apFra leDile, patria, Ea@ilia% C< caJul acestei eli?erFri raţio<ale a lui .res, @a@a KitreDF Eri?oia deKi<e au>iliarul lui (er@es 6 raţiu<ea1 ea este atu<ci reKolta, apelul la @C2 240 XA! <ie pe<tru o cauJF dreaptF3 ea <u @eritF <ici u< ?la@, 5i este, cura spu<e poetul, o „Eer@ecFtoare @a@F KitreDF X#YY% II% .Crodita FFcC<d aluJie la acei e>eDeţi ai lui (er@os, pa<tru care .te<a este C<ţelepciu<ea, (er@es raţiu<ea, &uJele artele, .res @C<ia, 2 rodita dori<ţa, u< perso<aL di< E (tiJ(+>0i lui Plutar; se sparie de prFpastia de i@pietate C< care s2ar cFdea, dacF s2ar tra<sEor@a diKi<itFţile C< pasiu<i, EacultFţi, Kirtuţi% Iar interlocutorul sFu co<c;ide cF C<tr2adeKFr „ar Ei o i@pietate sF2i tra<sEor@i ps Jei C< pasiu<i 5i pasiu<ile C< Jei X7% Era C<sF prea tCrJiu pa<lru a reacţio<a +mpotriva acestei te<di<ţe% Pe Kre@ea cC<d scria Plutar; aceastF Eru@oasF @a>i@F, .Erodita era de@ult redusF, de cFtre spiritele critice, la o „pasiu<e , sau c;iar la pasiu<e pur 5i si@plu, C< se<sul @oder< al cuKC<tului% .Erodita este, pe<tru co@e<tatorii lui (o@cr, dori<ţa draDostei, atracţia plFcerilor trupe5ti% Ea este C< @od ese<ţial strFi<F de raţiu<e 5i deLa Euripid+ Kede C< <u@ele sFu C<su5i se@<ul <e?u<iei1 a Eost <u@itF .Erodita pe<tru cF Ci C<e?u<sa pe ?Fr?aţi X8% Iat2o C@pi<DC<d2o pL Ele<a C< ?raţele lui .le>a<dru dupF ce2l scFpase C< @od @iraculos de la<cea lui &e<elau pe a@F2rCtul sFu proteLat, acest seducFtor dC Ee@ei, acest erou al cFrui curaL <u se treJe5te decCt C< luptele a@oroase% .Erodita Cl „depu<e C< ca@era sa ?i<e @irositoare 5i parEu@ata 5i alearDF sF o c;e@e pa Ele<a, Ci 5opte5te cF .le>a<dru o a5teaptF, C< toatF strFlucirea Eru@useţii 5i podoa?elor sale, proaspFt ca 5i cu@ ar Ei Ke<it de la Loc% La C<ceput Ele<a reEuJF 5i se C@potriKe5te, apoi o ur@eaJF C< tFcere pe JeiţF% .Erodita apropie ea C<sF5i u< scau< pe<tru ca sF se a5eJe U<DF .le>a<dru% BFr?atul a?ia ascultF iro<iile Ele<ei sale, atCt de @ult Ci este tul?uratF i<i@a de „dulcea dori<ţF % *i KFlul cade pudic paste sce<a de draDoste% X7 Este cu puti<ţF ca o JeiţF sF se co?oare la acest rol de codoa5F S Bi<e, dar <u o diKi<itate este cea care se Eace astEel sluLitoarea dori<ţelor 5i plFcerilor cuplului adulter, <u o diKi<itate este cea care apropie scau<ul 5i e>citF pasiu<ea lui .le>a<dru, C<cF arJFtoare, 5i pe a Ele<ei, care deLa eJitF si se preDFte5te de re@u5cFri1 <u, su? <u@ele de .Erodita, poetul a perso<iEicat <e?u<ia pasiu<ilor a@oroase X"% .Erodita luptF de partea troie<ilor, C< @area C<KFl@F5ealF di< cC<tul XX, pe<tru ace5ti troie<i „C<cli<aţi spre Ee@ei 5i spre lu?ricitate Gd% CC<d .res C<Ki<s de .te<a Jace la pF@C<t acoperi<d cu trupul sFu 5apte oDoare, plFpC<da .Erodita Ki<e li<DF el ca sF2l pri<dF de @C<F 5i sF2l ducF de acolo% C<sF .te<a se aru<cF asupra ei iJ?i<d2o C< piept% Ea cade, „se prF?u5esc De<u<c;ii 5i i<i@a ei% Pe Dlia ;rF<itoare, Jace acu@ lC<DF .res % StrFlucitF Kictorie a i<teliDe<ţei, tot atCt de eEicace la rFJ?oi ca 5i C< Kiaţa de toate Jilele, asupra Euriei stupide 5i pasiu<ii deJlF<ţuite1 triu@Eul <ous2ului asupra t,I/(+>0l0i 5i epi>t,I/iei# .Erodita 5i .res JFcC<d alFturi C< ţFrC<F 5i <oroi1 s2ar putea i@aDi<a u< @ai li@pede si@?ol al decFderii suEletului pradF celor douF Kicii De@e<e, @C<ia 5i desErCul SGX Soarta .Eroditei @ai este o datF leDatF de a lui .res i< cC<tul 9 al $liadei! 5i ea este rF<itF de -io@ede, pe cC<d Koia sF2l salKeJe pe Eiul ei, E<eas% „PriDo<ea -io@ede cu ?ro<Jul <e@ilos pe plFpC<da CUpris%%% cu tFi5ul lF<cii Ci loKe5te ?raţul, aproape de pal@F, la C<c;eieturF%%% 5i sC<Dele cel Ke5<ic curDe acu@ di< ra<a .Eroditei%%% GG % Repede ea EuDe C< )li@p, luC<d carul Eratelui sFu .res% .Erodita C<trupeaJF aici, <e spu<e (eraclit, <ecuDetarea luptFtorilor ?ar?ari GA% Iar scoliile <e preKi< C<tr2adeKFr cF CUpris C<car<a pe<tru u<ii dori<ţa, pe<tru alţii <ecuDetarea sau lipsa de i<teliDe<ţF a ?ar?arilorG#% Ea are atCtea aEi<itFţi cu .res C<eCt odatF sC<t co<Eu<daţi C<tr2u< acela5i si@?olis@% C< $liada ei <u erau decCt Eraţi% Odi+eea le atri?uie leDFturi de alt De<% .@ KFJut i<terpretarea EiJicF datF de aleDori5ti draDostei lui .res cu .Erodita, u<ul di< episoadele cele @ai co@pro@iţFtoare pe<tru ?u<a reputaţie a lui (o@er1 draDostea 5i ura, atracţia 5i repulsia, u<i<du25i Eorţele co<trare, realiJeaJF aceastF ar@o<ie di<a@icF a u<iKersului, EFrF C<cetare C< @i5care 5i @ereu a@e<i<ţatF% E>eDeJa @oralF era puţi< deJar@atF C< acest caJ1 era i@posi?il de i@aDi<at pasiu<ea alii<du2se cu @C<ia%%% &orali5tii se @ulţu@eau sF @oraliJeJe i<direct G$%

CUpris <u C<sea@<F „Jeiţa di< Cipru , cu@ a creJut (esiod, 5i <ici CUt;erea „Jeiţa CUt;erei 1 „epitetele Jeilor
242 243

<u Ki< de la locurile u<de sC<t Ke<erate, ci de la calitFţile EiJice sau @orale G8% .ceastF re@arcF a u<ui scoliast reJu@F teJa stoicF saupra adeKFrului adi<e al <u@elor G7% .ceea5i <otF dF pa<tru CUpris 5i CUt;area o eti@oloDie pe care o reDFsi@ la Cor<utus 5i pa care LUdus o reproduce atri?ui<d2o e>pres lui C;rUsippos% (o@er, care, la ocaJie, <u@e5te plFcerile u<irii se>uale .Erodita G", a5a cu@ <u@e5te Eocul (eEaistos, are C< Kedere co<seci<ţele <aturale ale acestei u<iri a se>elor, atu<ci cC<d o <u@e5te pe JeiţF CUpris, adicF cea pri< care se produce co<cepţia % *i C<trucCt acţiu<ea sa se e>ercitF 5i asupra a<i@alelor sFl?atice, ea @eritF dease@e<i 5i <u@ele de CUt;ereea AB% CUt;erea poate proKe<i 5i de la Je0t,ein, a ascu<de, pri< aluJie la pudoarea care Eace sF Eie ascu<se cele @ai @ulte plFceri ale draDostei A!% Na5terea .Eroditei, iJKorCtF di< Kalurile C<spu@ate ale @Frii <e rea@i<te5te @area leDe a <aturii1 toate a<i@alele superioare C5i au oriDi<ea C<tr2o sF@C<ţF lic;idF, ase@F<Ftoare cu ap ale @Frii 5i a cFrei @isterioasF ela?orare care are <eKoie de @i5care, este si@?oliJatF pri< aDitaţia eter<F a Kalurilor AX% .Erodita lui (o@er dispu<F, pe<tru a e>cita dori<ţele draDostei, de o pa<DlicF @aDicF, cestul, pe care o C@pru@utF (erei care dore5te sF apri<dF si@ţurile lui Teus, pe<tru a2l ador@i apoi pe @u<tele Ida% I< aceastF su?ţire pa<DlicF C<EloratF, sC<t cupri<se toate Ear@ecele1 „iu?irea, dori<ţa 5i Kor?ele de draDoste ce cuceresc i<i@ile 5i2<5alF orice cuDet, c;iar cel @ai cu@pF<it AG1 5i puterea sa este i<Eaili?ilF% ) scolie proKe<i<d de la Porp;iKius @ dF u<ele e5a<tioa<e ale co@e<tariilor pa care pa<Dlica le2a stCr<it% Pe<tru a le putea C<ţeleDe, tre?uie sF <e a@i<ti@ cF a<ticii C5i C<c;ipuiau cestul ca pe o ce<turF de piele strC<sF pe corp% Pe<tru .ristar;, cestul eKoca eEectele pasiu<ilor a@oroase, care se C<crusteaJF C< piele 5i2i epuiJeaJF pe a@a<ţi1 tot trupul este co<tractat, ca rFJuit de o ţesalF% +ra@aticul ale>a<dri< aKea desiDur C< @e@orie poe@ul lui Sap;o care descrie si@pto@ele EiJice ale draDostei1 „Li@?a @i se ErC<De 5i pe su? piele se strecoarF u< Eoc su?til3 oc;ii @ei sC<t EFrF priKire, urec;ile C@i ?CJCie3 sudoarea C@i 5iroie5te pe trup, u< Eior @F cupri<de toatF%%% AA%
244

.ppio< Kedea C< cest o i@aDi<e a leDFturilor, a laţurilor care2i leaDF pe a@a<ţi% SatUros iro<iJeaJF1 cestul Ci a@i<te5te de ?icele de piele cu care sC<t ?Ftuţi sclaKii3 5i co<duita C<drFDostiţilor @eritF ?iciul A# % SF a@i<ti@ C< Ei<e opi<ia lui (eraclit di< Ale.( iile sale1 aceastF pa<DlicF @aDicF ce C@pi<De la draDoste este iKirea pri@FKerii, care Eace sF rFsu<e C< toate i<i@ile apelul ?ucuriilor .Eroditei%

/ /

L
Capitolul 9

()&ER *I &.RILE *C)LI -E &)R.L/
-iEeritele 5coli EilosoEice 6 peripateticie<ii, stoicii, ;edo2<i5tii .ristippMos 5i Epicur 6 au scos di< (o@er @arile li<ii ale @oralei lor% Este adeKFrat cF Epicur 5i .ristippos l2au C<ţeles de2a2<doaseleape i<spiratorul lor1 ei au i<terpretat Dre5it cuKi<tele lui Ulise cFtre Eeaci% .ceasta este o doKadF C< plus cF iJKorul era ui@itor de a?u<de<t% .d@iratorii 5i apFrFtorii lui (o@er C5i EFcuserF o distracţie di< aceste apropieri C<tre pri<cipiile sectelor 5i @a>i@ele sau e>e@plele ;o@erice% .desea, de altEel, EilosoEii au Eost L pri@ii care s2au acoperit cu autoritatea poetului% .utorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e Eace aceastF co<Eru<tare, C<tr2o rapidF sc;iţF care <e Ka serKi de ca<aKa 5i @ulţi alţi autori re@arcF aceste co<KerDe<ţe, cel @ai adesea reale% I% (o@er 5i peripateticie<ii &orala lui .ristotel, spriLi<itF pe e>perie<ţF, ţi<e sea@a de slF?iciu<ile 5i i@perEecţiu<ile o@ului 5i <u cere i@posi?ilul% La Lu@Ftate de dru@ C<tre Jeu 5i a<i@al a o@ul este u< spirit care tre?uie sF cadF la C<KoialF cu e>iDe<ţele trupului% El Ka ati<De perEecţiu<ea <u pri< sacriEicarea u<ei Lu@FtFţi di< Eii<ţa sa celeilalte Lu@FtFţi, ci realiJC<d u< ec;ili?ru ar@o<ios C<tre co@po<e<tele sale% Etica aristotelicF, ?aJatF pe <oţiu<ea de @FsurF, de li<ie de @iLloc se C<tCl<e5te cu @orala ;o@ericF C< trei pu<cte ese<ţiale1 C< co<cepţia asupra Kirtuţii3 C< ideea pe care 5i2o Eace despre Eericire3 C< locul 5i rolul pe care Cl atri?uie acţiu<ii% +el puţi< aceasta este teJa susţi<utF de autorul 7ie8ii +i p(e-iei l0i H(/e # -upF opi<ia lui .ristotel, Kirtutea este o dispoJiţie a suEletului X, u< @od de co@portare EaţF de „pasiu<i % .cestei
246

„pasiu<i , @i5cFri trecFtoare i@pri@ate suEletului 5i a<terioare reEle>iei, <e C@pi<D cFtre ce este plFcut, <e traD C<apoi de la Dreu% Raţiu<ea i<terKi<e pe<tru a reDla aceste @i5cFri, atCt cele care purced di< ela<urile De<eroase ale i<i@ii 1t,I/(+4, cCt 5i cele, @ai deJordo<ate, ale apetitu2rilor i<Eerioare 1epit,I/ia4# .stEel, C<tre C<drFJ<eala te@erarF, care C<ElFcFreaJF t,I/(+>\i\, 5i spai@a care Cl C<D;eaţF, e>istF o Jo<F te@peratF, Kirtutea ps care o <u@i@ curaL% Pseudo2Plutar;, care caracteriJeaJF C< li<ii @ari, ca do>o2DraEii, doctri<ele EilosoEilor, reJu@F C<tr2u< cuKC<t atitudi<ea C<ţeleptului peripatetic C< Eaţa pasiu<ilor1 /et i(pat,e>iaL ] @oderarea e@oţiilor 5i ela<urilor, EFrF a cFuta i<se<si?ilitatea totalF, strFi<F <aturii u@a<e% Este toc@ai atitudi<ea pe care (o@er o atri?uie celor @ai C<ţelepţi di<tre eroii sFi1 ei <u sC<t Erico5i, desiDur, C<sF cu<osc la ocaJie 5i Erica 5i <ecaJul3 superioritatea lor co<stF C< „a <u ceda prea @ult pasiu<ilor A% (o@er <u cere ca KiteaJul sF ai?F o i<i@F de ?ro<J, i<accesi?ilF e@oţiei% „9iteaJul, spu<e el, <u se tul?urF prea @ult AYY% CCt de o@e<esc este acest „prea @ult I *i ci<e pro<u<ţa aceste C<ţelepte Kor?e S U<ul di< cei @ai KiteLi eroi ai $liadei, Ido@e<eu, co<ducFtorul creta<, C< cursul u<ei adeKFrate e>pu<eri despre curaL pe care o Eace KiJitiului sFu &erio<es% Pe<tru a arFta cCt @ai ?i<e ce este curaLul, Ido@e<eu Cl Ka pu<e EaţF C< EaţF cu la5itatea3 5i pe<tru a2i da C<treDul se<s acestei paralele, el aleDe u< caJ C< care KiteaJul 5i la5ul sC<t a?a<do<aţi propriilor lor Eorţe, EFrF po@pa e>terioarF, EFrF e>altarea 5i e>erciţiile ?FtFliei1 el aleDe a@?uscada, aceastF pC<dF a du5@a<ului C< tFcere 5i <e@i5care% Care sC<t atu<ci reacţiile la5ului S PFle5te 5i Li<i@a <u2l @C<F sF stea pe acela5i loc EFrF sF tre@ure%%% i<i@a2i JKCc<e5te 5i clF<ţH<e di< di<ţi%

-ar KiteaJulS El, di@potriKF, „<iciodatF <u pFle5te de spai@F, <ici <u se tul?urF prea tare #% (o@er 5tie prea ?i<e cF i@pasi?ilitatea <u este datF, o@e<e5te, <i@F<ui% Este de2aLu<s, pe<tru a Ei erou, sF2ţi @odereJi terorile a<i@ale C< strFEu<durile Eii<ţei, EFrF a preti<de sF le a<i;ileJi% .ceasta este c;iar poJiţia lui .ristotel$% IatF de altEel teoria lui Ido@e<eu co<Eir@atF de e>e@plul lui .ios% C< iure5ul ?FtFliei di< Lurul trupului lui Patro2
247

ele, C< cC<tul X9II, .ias este ?rusc cupri<s de deJ<FdeLde% El ii @Frturise5te lui &e<elau1 „&ai puţi< @F te@ de soarta lui Patrocle%%% decCt cF s2ar putea sF cadF urDia pe capetele <oastre 8% „El <u EuDe, spu<e co@e<tariul scoliastului, dar @Frturise5te cF se te@e 5i cere aLutor % Iar aceea5i scolie su?li<iaJF cF (o@er a 5tiut C<ai<tea lui .ristotel cF „<ici cel @ai KiteaJ <u este lipsit de tea@F, <ici i<se<si?il 7% Eroii lui (o@er se disti<D de @asF, <u Eii<dcF <u tre@urF, ci pe<tru cF tre@urF @ai puţi<% C< cC<tul 9II al $liadei, KFJC<du2l pe Eiorosul .ias aKC<tC<du2se sF lupte cu (ector, troie<ii 6 si@pli spectatori 6 sC<t cupri<5i de o „teroare cu@plitF % (ector, direct a@e<i<ţat, si@te 5i el „cu@ i se J?ate i<i@a C< piept 1 5i el se tul?urF, dar @ai puţi< decCt ai sFi "% .ceste <ua<ţe Ci C<eC<tau po a<tici, care EFrF C<doialF C@pi<seserF Eoarte departe a<aliJa% *i cCte lecţii Kii pe<tru ti<erii rFJ?oi<iciI -e e>e@plu, asupra du?lului Eel de a ceda C< Eaţa u<ui i<a@ic @ai puter<ic1 ca -olo<, EuDi<d ca o cFprioarF sau ca u< iepure ur@Frit de cCi<i !B, sau ca &e<elau, retrFDC<du2se pas cu pas, ca u< leu care se C<depFrteaJF de staul, ;Frţuit de lF<ci 5i torţe apri<se%%% <% -ar <u <u@ai curaLul este pe<tru (o@er, ca 5i pe<tru .ristotel, o c;estiu<e de @FsurF% ErLii 5tiu de ase@e<i sF pFstreJe @Fsura C< e>pri@area ?ucuriei% Ulise se @ulţu@e5te sF surCdF C< si<ea sa de reu5ita 5iretlicului sFu, cC<d Eai@osul sFu cala@?ur i2a pFcFlit pe Ciclopii care se C<depFrteaJF lFsC<du2 l pe PoliEe@ EFrF aLutor C@potriKa lui „Ni@e<i !X% -i@potriKF prete<de<ţii „@or de rCs, cu ?raţele ridicate spre cer KFJC<du2l pe cer5etorul Iros do?orCt de pu@<ul lui Ulise% !G CC<d sorţii Cl dese@<aserF pe .ias sF lupte cu (ector, pe c;ipul eroului apare u< JC@?et, 5i acest JC@?et este @Fsura e>actF a situaţiei1 u< aer poso@orit ar Ei putut pu<e la C<doialF curaLul sFu, u< rCs JDo@otos ar Ei putut pu<e la C<doialF @odestia 5i C<ţelepciu<ea sa% 0 CCt de diEeritF este 5i atitudi<ea lui Ulise EaţF de Pe<e2lopa C< co@paraţie cu cea a prete<de<ţilorI Ulise are i<i@a rFscolitF de lacri@ile Pe<elopei, dar <u lasF sF se o?serKe <i@ic !#% Prete<de<ţii, KFJC<d2o pe reDi<F i<trC<d C< salF, sC<t cupri<5i de dori<ţF, i<capa?ili sF25i stFpC<eascF tul?urarea1 De<u<c;ii le tre@urF 5i le slF?esc !+%
248

.ristotel 5i (o@er au aceea5i co<cepţie despre Kirtute% Ei sC<t de acord 5i asupra altui pu<ct ese<ţial, ideea de VEericire% Pe<tru .ristotel Eericirea 6 e0dai/(nia 6 este o?iectul tuturor dori<ţelor <oastre% Celelalte ?u<uri spre care se C<dreaptF aspiraţiile <oastre <u sC<t C< deEi<itiK decCt trepte pe<tru ati<Derea ?i<elui supre@% Fericirea <u este ese<ţial deose?itF de plFcere1 ea co<stF C< deJKoltarea ar@o<ioasF a tuturor KirtualitFţilor 1dIna/6i+4 <oastre, de la cele @ai u@ile la cele @ai <o?ile% Este C<Elorirea trupului ca 5i a spiritului, totul co<dus de raţiu<e% Fericirea 6 li@ita idealF de care <e apropie@ @ai @ult sau @ai puţi< 6 presupu<e trei cateDorii de ?u<uri, care <u se aElF totu5i pe acela5i pla<% I< pri@ul rC<d, ?u<urile suEletului1 cele patru Kirtuţi cardi<ale ale prude<ţei, curaLului, C<ţelepciu<ii, dreptFţii% Este @o@e<tul cel @ai i@porta<t, C<sF <u aLu<De% 're?uie o a doua serie de ?u<uri, cele ale trupului1 sF<Ftate, EorţF, Eru@useţe, aDilitate% C<sECr5it pertru ca cetatea Eericirii sF Eie ?i<e apFratF, tre?uie sF i se adauDe o a treia i<ci<tF1 cea a ?u<urilor e>terioare, reputaţie, <o?leţe, ?oDFţie !8% -acF Eericirea depi<de @ai ales de <oi C<5i<e, ea depi<de C< @are @FsurF de ;aJard% C<cercFrile @oderate ale sorţii <u o pot altera proEu<d, C<sF catastroEe ca cea care Cl loKe5te pe ?FtrC<ul Pria@ <u @ai C<DFduie sF2l <u@i@ u< o@ Eericit, oricCt de @are EorţF suEleteascF ar aKea !7% Tadar<ic Kor?esc stoicii3 oricCt de C<ţelept 5i Kirtuos ar Ei u< o@, dacF este cople5it de durere 5i ?oli, de sFrFcie,de <e<orociri <e@eritate, Kiaţa sa ar putea Ei ad@ira?ilF, dar <u Ka Ei de i<Kidiat% „Fericirea este C<ţelepciu<ea C< prosperitate !"% (o@er 5tie perEect cF 5i alte ?u<uri decCt Kirtutea sC<t <ecesare Eericirii% .ceste ?u<uri, Jeii le C@part X d, iar oa@e<ii le cer EFrF C<cetare1 doKadF cF poetul <u le socote5te <ici i<utile, <ici i<diEere<te X!% Cele trei Eeluri de ?u<uri care co<stituie Eericirea sC<t reu<ite C< acest Kers1 „u< tC<Fr atCt de c;ipe5, cu @i<tea C<ţeleaptF, <Fscut EFrF C<doialF di< pFri<ţi de <ea@ XX% Pria@ Kor?e5te astEel cu (er@es,

@isteriosul perso<aL pe care Cl C<tCl<e5te C< dru@, atu<ci cC<d Ka cere trupul Eiului sFu% *i acest tC<Fr care este c;ipul C<su5i al Eericirii, Ka co<2 XA" duce la .;ile, pri< <oaptea sEC<tF, pe ?FtrC<ul Pria@, c;ipul <eEericirii% Pe<tru (o@er, Eru@useţe 5i curaL, aceste daruri ale cerului, sC<t ele@e<te ale Eericirii 5i de ase@e<i ?oDFţia, pe care o C@parte Teus )li@pia<ulXG% Ci<stea, Dloria Eac 5i ele parte di< totXA% SF te ?ucuri C< pace de ?oDFţiile tale, C< @iLlocul alor tFi, iatF i@aDi<ea Eericirii pe care 5i2o Eace Ulise, despFr2ţi<du2se de .lci<ous1
'ri@ite2@F sF<Ftos acasF 5i Koi cu ?i<e rF@C<eţi% CF iatF e Data tot ce2@i Euse @ie Koia, 5i darurile draDi 5i preDFtirea cFlFtoriei @ele% SF dea Jeii sF2@i Eie cu <oroc 5i la C<torsu2@i la @i<e acasF sF2@i DFsesc tot ?u<F <eKasta 5i pe ai @ei Koi<ici 5i teEeriI *i Koi pe aici rF@a5ii, s2aKeţi parte de Eii 5i de soţiiI SF KF dea Jeii tot ?i<ele 1a ete4, sF Eie tot <orodul Eerit de rFuIX#

Idilic ta?lou al li<i5titelor ?ucurii Ea@iliale, JuDrFKit de u< o@ care <u le2a cu<oscutI CFci Ulise <u a aKut o KiaţF EericitF3 eroul lui (o@er care si@?oliJeaJF Eericirea este Nestor% Ulise 5i Nestor ati<seserF a@C<doi cul@ile Kirtuţii3 a@C<2doi pot riKaliJa C< curaL, C<ţelepciu<e, elocKe<ţF, 5i Ci do@i<F de la @are C<Flţi@e pe ceilalţi% Norocul <u i2a tratat pe a@C<doi la Eel% Nestor a Eost rFsEFţat de Noroc% Nestor, „eroul cFruia Teus Ci dete <ecur@atF ?ucurieI Eericit ca soţ 5i ca pFri<te, i2a dat ti;<it sF25i ducF Dreul ?FtrC<eţii C< casa lui 5i Eeţii IKi sF Eie C<treDi la @i<te 5i ose?iţi la ar@e X$% Ulise este di@potriKF LucFria sorţii adKerse 5i, cu toate calitFţile sale @orale, poetul Cl <u@e5te adesea „<eEericit % Nestor s2a C<tors de la Ilio< repsds 5i EFrF piedici, pe cC<d Ulise a rFtFcit a<i C< 5ir C< @iLlocul suEeri<ţelor 5i al pericolelor X8% Pe<tru (o@er ca 5i pe<tru .ristotel, Kirtutea <u este de aLu<s pe<tru a asiDura Eericirea1 ?u<Fstarea @aterialF este <ecesarF C@pli<irii ei% Iar aceastF Eericire <u depi<de doar de o@1 <orocul, Jeii, C5i au partea lor C< realiJarea ei% .l treilea pu<ct C< care se C<tCl<esc (o@er 5i .ristotel, este C< i@porta<ţa acordatF acţiu<ii C< Kiaţa oa@e<ilor% Pe<tru .ristotel, Eericirea se deEi<e5te pri< raport cu actiKitatea% Ea <u este, orice ar Jice Plato<, ese<ţial deose?itF de plFcere% )r, plFcerea decurDe di<tr2o deJKoltare ar@o<ioasF X#B a e<erDiei1 ea desFKCr5e5te actul, Cl C<coro<eaJF% 9irtutea care <u acţio<eaJF <u C5i C<depli<e5te rolul adeKFrat, <u25i ati<De desFKCr5irea% ReDretele lui .;ile retras C< cortul sFu 5i care se co<da@<ase el C<su5i la repaus, repro5urile pe care 5i le atraDe, aratF suEicie<t cF (o@er crede C< <ecesitatea acţiu<ii% IatF reDretele eroului1 „C< preaL@a corF?iilor @i2e ;FrFJit sF Eiu Jadar<icF poKarF X7% IatF repro5urile lui Patrocle1 „care di<tre ur@a5i ţi2ar cere ocrotirea, dacFM <2alu<Di <ecaJul ce2<colţe5te pe KiteLii a;eiS X"% Nu este cea @ai cru<tF soartF acest diKorţ C<tre curaL 5i luptFS „I<i@a2i e ErC<tF de dorul care2l roade1 cC@pul de luptF 5i c;iotul rFJ?oiuluiI GB% .ceastF „putere care <u se poate traduce C< „act , este ca o Eloare C@piedicatF sF C<EloreascF, ca u< Eruct C@piedicat sF se coacF% *i cCt de tare apasF pacea @orţilor 5i i<acţiu<ea i<Eer<ului suEletul lui .;ile, EFcut pe<tru @i5care 5i KiaţF1 el ar preEera soarta u<ui arDat la ţarF decCt do@<ia asupra acestui „sti<s popor G!% Citi<du2l pe Pseudo2Plutar; s2ar putea crede cF .ristotel, C< ti@p ce25i ela?ora @orala, a aKut @ereu su? oc;i e>e@plele ;o@erice% )r, cFrţile sale de eticF <u oEerF decCt rare aluJii la $liada sau la Odi+eea, aluJii care <u au <i@ic de2a Eace cu citatele di< 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e # I<sF este Eoarte pro?a?il cF C< 5coala peripateticF, a e>istat preocuparea pe<tru a eKide<ţia acordul VC<tre ideile @aestrului 5i DH<direa ;o@ericF, 5i cF autorul 7ie8ii a DFsit @aterialul Data preDFtit% .propierile ce au Eost EFcute C<tre poet 5i EilosoE <u sl<t, s2a KFJut, EFrF Eu<da@e<t% *i se C<ţeleDe de ce aceastF @oralF peripateticF, atCt de clasicF, atCt de realistF, se C<tCl2<e5te EFrF eEort cu proEu<da u@a<itate a lui (o@er% II% (o@er 5i @orala Porticului &orala lui .ristotel <u este si<Dura C< cauJF1 (o@er este atCt de ?oDat C<cCt a ,@pru@utat tuturor 5colilor, atCt de diKers C<cCt a putut i<spira teJe co<tradictorii% X#! &orala Porticului Krea 5i ea sF se recla@e de la (o@er, cu toate cF se C<depFrteaJF C< @od se<si?il de poJiţiile lui .ristotel1 acesta apFrF li?ertatea, stoicii sC<t deter@i<i5ti3 el a5aJF Kirtutea C<tr2o

i@placa?ilF 5i li<i5titF C< aceastF i<deEi<itF C<lF<ţuire de cauJe 5i eEecte GG% -esti<ul <ostru i<diKidual este trasat cu riDuroJitate di<ai<te% Iar C. care poate Ei <u@it 5i NaturF.stUa<a>.rUsippos apro?F 5i Kede C< aceasta o reEeri<ţF la desti<.rUsippos.o@erici. Patrocle. ProKide<ţF. C< i@pasi?ilitatea totalF3 el crede cF C<ţelepciu<ea <u este de aLu<s pe<tru o?ţi<erea Eericirii. pe<tru a o doKedi cCt @ai ?i<e. cel @ai stoic di<tre toţi.o@erice pe<tru a25i spriLi<i teJele% &ai C<tCi. pe<tru a2i cere sF2l C<Droape cCt @ai iute. slF?iciu<ile trecute A!% FilosoEii Porticului <u au aKut decCt sF ur@eJe.cest desti<.rUsippos Ci repro5eaJF Eaptul cF le sacriEicF% El preti<de sF co<cilieJe cei doi ter@e<i1 actele <oastre sC<t <ecesare C< @Fsura C< care depi<d 252 de ordi<ea lu@ii.rUsippos.FrFJitF di< clipa <a5terii GA% .. dupF opi<ia lui C. cu De@et. ase@e<ea Eetiţei ce2alearDF dupF @a@aS AX 're?uie sF @Frturisi@ totu5i cF ei <u reu5esc C<totdeau<a% Li se C<tC@plF sF se lase pradF se<si?ilitFţii% Cel @ai rF?dFtor. ci dC<5ii si<Duri cu2a lor pFcate C5i C<rFiesc ursita G"% Predesti<are. pe care adKersarii stoicilor aKeau sF le scoatF C< eKide<ţF cu o i<te<sitate rFutFcioasF. u< acord cu propriile sale co<cepţiiGX% 'oate pFrţile cos@osului sC<t riDuros leDate C<tre ele. Ci spu<e pe<tru a o co<sola aceste Kor?e Eataliste1 „<ici u< o@. Teus e>clude respo<sa?ilitatea diKi<F C< rFu 5i o aEir@F pe cea a o@ului1 „9ai @ie cu@ oa@e<ii @ereu pe Jei deEFi@aI *i2<c. C< plus cF (o@er DC<de5te ca el1 5i asupra acestui pu<ct.<dro@acFi C<lFcri@ate pe @icul . li?ertate1 C. Ulise.rUsippos Cl laudF pe (o@er cF a su?li@at Eoarte clar acest lucru C< <u@eroase pasaLe% IatF2l pe (ector care.rUsippos J?FtC<du2se C< @iLlocul citatelor .ici. atara>ia% ) pasiu<e 6 C<ţeleDe@ pri< aceasta plFcerea sau durerea. tot ceea ce se C<tC@plF C< lu@e este reDle@e<tat de cFtre desti<% . ca 5i tea@a. Cl dera<Lau 253 pe Epictet% C<cF puţi< 5i l2ar a?a<do<a du5a@<ilor pe acest Ulise i<Eidel pri<cipiilor sectei% CelFlalt erou al Porticului.ia totalF C<sF e Dreu de cucerit. recurDe la (o@er% 'oKarF5ii lui Ulise. <u <u@ai Pseudo2Plutar. 5i adauDF1 „SC<t C<.Fţat de @oartea ce @i2a Eost . de Kre@e ce a Ke<it pe aceastF lu@e GG YY% IatF2l pel Patrocle apFrC<du2i C< Kis lui . Jice (o@er% C.rUsippos ţi<e Eer@ cele douF capate ale la<ţului 5i preti<de cF le u<e5te% Preti<de. sF<Ftatea asupra caracterului. C< Jiua C< care desci<de la CalUpso. <u a aKut <iciodatF astEel de slF?iciu<i. dupF spusele lui +alie<. pe care2i Kede@ sEorţC<du2se sF C<F?u5e C< ei aceste aDitaţii pasio<ale <ede@<e de u< ?Fr?at1 „-e ce plC<Di. iar ei Cl procla@F pe C<ţelept Eericit C< @iLlocul celor @ai @ari <e<orociri% . dC<du2i C< ?raţe . EFrF sF co<sidere cF2i lasF orEa<i1 Teus <u este tatFl tuturor S li . atu<ci cC<d se <F5tea G#% .. adKersarii sFi au aKut o oarecare Dreutate sF2l co@?atF Ad% C<ţeleptul stoic tre?uie sF s@ulDF toate pasiu<ile.ceste lacri@i. Raţiu<e u<iKersalF. iar C. dori<ţa sau @C2<ia 6 <u se @odereaJF.rUsippos C<su5i.ipuie cF de la <oi Ki< toate <ecaJurile lor. <u2l DFse5te . dupF opi<ia lui Pseudo2Plutar.. e>e@plul eroilor .ile C<su5i „<u Ka 5ti sF C<lFture ce2a tors <eC<durata ParcF. de pildF. iar ei. se co<Eu<dF cu ideea de -u@<eJeu% „Se C@pli<ea Koi<ţa lui Teus . C<sF Koi<ţa <oastrF 5i caracterul <ostru sC<t cauJa ela<urilor 5i @i5cFrilor <oastre i<terioare G8% )@ul este li?er 5i respo<sa?il% Iar C.ile. Eace copii pe care Ci pFrFse5te EFrF sF se pll<DF. pe<tru a cuceri cal@ul Jeilor. pro?le@a desti<ului 5i a li?ertFţii% Pe<tru C. cu dureri AG% . de2ar Ei u< @i5el sau u< KiteaJ de2ar Ei.rUsippos3 Eiecare Eii<ţF se aElF C< „si@patie cu C<treDul u<iKers1 cli@a. respo<sa?ilitFţii u@a<eS -u5@a<ii lui C. C5i @Frturisea C<tr2o @i5cFtoare autocriticF. <u Ka putea scFpa de ce ia Eost ursit. aEir@F depe<de<ţa stoicilor EaţF de (o@er1 Cl Kor Kedea c. acţio<eaJF asupra sF<FtFţii. (eracles. cu<oa5te slF?iciu<ea lacri@ilor% (er@es. ci se distruDe% &ila C<sF5i e u< se@< de slF?iciu<e% Apat. acesta asupra dori<ţelor 5i acţiu<ilor <oastre%%% 9iaţa lu@ii se desEF5oarF. ea se rostoDole5te C< Kirtutea propriei sale Eor@e% La Eel desti<ul dF i@pulsul cauJelor De<erale 5i pri@e. astEel de re@u5cFri pe<tru o Ee@eie rF@asF pe ţFr@uri C<depFrtate% El C5i ia Ee@eie atu<ci cC<d i se pare oportu<.„pasi?ilitate @oderatF.ceastF predesti<are @ai lasF Kreu< loc li?ertFţii. C<sF apetiturile raţio<ale 5i ase<ti@e<tul <ostru depi<d de <oi G$% SC<te@ ca o piatrF cili<dricF aru<catF pe o pa<tF1 odatF ce i s2a dat dru@ul.P pe5tera <i@Eei1 „El sta pe @al Leli<d ca 5i<ai<te 5i sEC5ii<du25i i<i@a cu plC<sul.iar 5i pe C. care pier pe<tru cF @C<caserF Kacile soarelui „pieirF di< prostia lor cu toţii aEir@F proloDul Odi+eeiG7% *i peste cCteKa Kersuri.

atu<ci cC<d <u posedF pri<cipiile <ecesareSA7% Ce Eru@oasF C<torsFturFI Epictet Cl a?ordeaJF pe Ulise.1 Kiaţa este EFcutF di< dureri.ios. Kei DFsi altul% *i dacF oala C< care Eier?i car<ea s2ar sparDe. <eDatiKF. opusF @i5cFrii Kiole<te care este durerea% PlFcerea. o lu@e i<terioarF doar a <oastrF.. pri< Kis.deKFrat cF lu@ea este rFu rC<2duitF. al . care Ka spu<e care di<tre ele tre?uie satisEFcute 5i C< ce @FsurF% I< acest Eel <oi aLu<De@ la acea stare de pace i<terioarF. <u era u< o@ de ?i<e% -ar poţi Ei.e@e<tF apostroEF.uto@edo<% Iar dacF . pe care Cl cu<oa5te@ @ai ales pri< i<ter@ediul lui -ioDe<es Laertios% Cire<aicii deEi<eau plFcerea ca „o @i5care plFcutF 5i u5oarF .. <u este posi?ilF EFrF u< a<u@e discer<F@C<t 5i preti<de o oarecare C<ţelepciu<e #d% Ulisele lui (o@er. suEeri<ţe. cF u< o@ <u poate C<totdeau<a rF@C<e aproape de alt o@S -ori<ţa i@posi?ilului aparţi<e sclaKilor. pe<tru a <e Eace sF Kede@ cF oa@e<ii cei @ai <o?ili. scopul Kieţii. pe<tru cF <u @ai ai oala o?i5<uitFSA8 . pC<tecele% -ar acesta <u este decCt u< pu<ct de por<ire1 ?ucuria adeKFratF este C< suElet% SuEletul are @ai C<tCi <eKoie ca trupul sF2l lase C< pace% Pe<tru aceasta trupul tre?uie eli?erat.cu@.I<sF Ulise plC<De%% % PC<F la ur@F Epictet se supFrFI -acF plC<Dea cu adeKFrat. pe care Epicur o <u@e5te e0p.ii lui . C<sF <u re<u<ţF la (o@er% &arele 254 poet <e i<Kaţa i@pasi?ilitatea stoicF.o@erice 3 ei <u25i puteau a@i<ti EFrF i<diD<are i<Luriile pe care discipolul sFu &etrodor di< La@psacos. pro5tilor%% #i:# 'eri?ilul @oralist se leaDF apoi de . creC<du2<e. (ne+i+. JuDrFKi<du2<e co<diţia tristF a celor care <u au ati<s2o% III% (o@er 5i @orala plFcerii &orala plFcerii <u aKea trecere la autorii a<tici% Epicur era C< De<eral ocFrit% Iar priete<ii lui (o@er Ci purtau o picF deose?itF di< cauJa dispreţului sFu pe<tru „diKaDaţiile .ceastF Ke. 5i se Ka putea strFdui sF ati<DF acea stare da ?u<F dispoJiţie. dacF plC<Dea de2adeKFrat 5i De@ea. C<tr2o Ji trFi<d co@od la CalUpso. de orice Le<F 5i durere% Cea @ai @are parte a durerilor sC<t co<seci<ţa dori<ţelor <oastre e>cesiKe sau prea Kiole<te% . este C< oc. cC<d C<Ke5L@C<tat C< purpurF. dacF Teus <u dore5te sF2i EacF pe toţi ase@e<ea lui C<su5i.ile care <u25i DFse5te so@<ul.. poi@Ci<e 5i cF Cl Ka lua 5i pe el S 6 -ar el C@i aducea de @C<careMI CCt era C< KiaţF.a a4. a Eericirii% SuEletul C5i Ka putea atu<ci cuceri propria ?ucurie 16.ile.uto@edo< @oare 5i el. Cl aKea ca C<ai<ta5 pe . <oi aKe@ @i<u<atele resurse ale i@aDi<aţiei 5i a@i<tirii% Noi pute@ sF eKadF@ di< cercul suEeri<ţelor preJe<te rea@i<ti<du2<e ?ucuriile trecute. le aJKCrlise poetului A"% Co<testarea oricFrei oriDi<alitFţi lui Epicur era pe<tru ace5tia o Eoarte plFcutF reKa<5F1 aceastF KiaţF de plFceri pF@C<te5ti care este idealul sFu <u este altceKa decCt Kiaţa Eeacilor di< Odi+eea# Epicur. <u sC<t decCt prea <e<orociţi 5i <eEericiţi. C<sF i<Kers. deci cei @ai puter<ici. cei @ai Eru@o5i. ?iet <e?u<% . cC<d uiţi cF <a5terea u<ei Eii<ţe o co<da@<F la pieire. de atara>ie. cC<d C< Jdre<ţe. tre?uie sF se plece de la aceastF ?aJF1 satisEacerea trupului 5i a ele@e<tului sFu ce<tral. (+Ine# -ar sC<t 5i dureri trupe5ti i<eKita?ile. cu@ ar Ei ?oala1 pe<tru a lupta cu eEicacitate C@potriKa lor. este o stare poJitiKF a trupului% Ur@Frirea plFcerii. C<tr2altF Ji @altratat de Iros 5i &ela<t. Cl co<da@<F pe .ristippos i@aDi<ea C<sF5i a Kieţii. care se JKCrcole5te C< culcu5ul sFu 5i plC<De la a@i<tirea lui Patrocle A7% Cl credea oare pe Patrocle al lui <e@uritorS Nu 5tia el cF @oartea i2l Ka lua @Ci<e. dupF pFrerea lui Pseudo2Plutar. totu5i. sF le cFutF@ cCt @ai asiduu #!% Epicur este @ai <ua<ţat% *i el pu<e ca pri<cipiu cF leDea C<sF5i a <aturii Ci Eace pe oa@e<i sF EuDF de durere 5i sF caute plFcerea3 cF plFcerea 5i durerea sC<t se<Jaţii care C5i au rFdFci<a i< trup3 pe<tru a reJolKa pro?le@a Eericirii. C< @Fsura posi?i2 X## _ lului. dacF se poate spu<e.ceste dori<ţe Kor Ei triate 5i reDle@e<tate de raţiu<e p.ile1 . 5i tre?uie suportatF cu o i<i@F a iteaJF3 ea este EFcutF 5i di< plFceri1 sF le adu<F@ pe dru@ EFrF DC<duri ascu<se. su?li@F C< Eelul sFu. <u @ai poate% Ci Ka lua locul . cFtre care toate Eii<ţele Kii sC<t C<cli<ate pri< Eire.ristippos di< CUre<e. Eericiţi% C<sF ase@e<ea supoJiţii sC<t <eleDiute% Iar Ulise. de euEorie. se C<c. cC<d <u2ţi cu<o5ti co<diţiaS *i <u o iD<ori. care este pri@a co<diţie.eie cu o re@arcF <epreKFJutF1 Ce credeţiS (o@er <u a co@pus toate acestea C<adi<s. ar tre?ui sF @ori de Eoa@e. C<sea@<F cFera <eEericit% C<sF o@ul de ?i<e este KreodatF <eEericitS .

i de porc. este striDFtul i<i@ii ?FtrC<ului (o@er%%% Nu2l JFriţi.lci<ou.ar<ic aduce Ki< C< casF scos 5i2l toar<F @ese<ilor C< cupe% &ie2@i pare cF asta2i tot ce2i @ai Eru@os pe lu@e #$% .t.t. reduc epicureis@ul la eloDiul plFcerilor corporale *i# Co@e<tatorii lui (o@er se Kor leDa de aceastF i@aDi<e Drosola<F a epicureis@ului 5i di<tre ei @ai ales autorul Ale. <u sC<t <ici si<cere.ip @aD<iEic de cFtre . car<e di< ?el5uD #"% Iar &e<elau. di< politeţe. a5a cu@ spu<e )lU@pidoros. cF aceste cuKi<te ale lui Ulise sC<t c.( iil( . se EelicitF cF a ?e<c. i@itC<d pe<tru Eiecare Dlasul soţiei sale%%% )para sa este C<tr2adeKFr. aceastF te<di<ţF de a Kedea Kiaţa C< roJ. ?File calde 5i draDostea MM# Poate el oare sF2l co<trarieJe pe ?u<ul reDe.iar de cFtre discipolii lui Epicur. Ulise Ci spu<e C< ti@pul ?a<c. destul de clar. la capFtul cFlFtorirei sale. la (eraclit 5i la autorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e # U<ii susţi<. la ocaJie.(/e i6e! Epicur este pe<tru (eraclit „EilosoEul Eeacia<.iJat su? trFsFturile aedului -e@odoOos.iar DC<durile lui (o@er1 poetul aratF C< altF parte. care pe<tru a2l co@?ate.ai<ele @ereu curate. oa@e<ilor 6 @u<ca 5i c. <e spu<e . a?ia deD. 5i cu puţi<F Kre@e C<ai<te Ulise Ci tri@isese o ?ucatF aleasF. iar @esele sC<t pli<e de pCi<e 5i EripturF 5i2u< pa. EFrF a @ai socoti 5i scoliile.ceastF @oralF. cF i<trF C< Kederile lui . a@estecat C< Kiaţa lu>oasF a acestor doDi ai FeacieiS El stF „C< ce<trul petrecerii $!. citera 5i da<sul.iul sFu priete< di< Itaca aproape de si<e pe co<ti<e<t.etuit o Ji C<treaDF1 era C< i<sula Ciclopilor1 „. care C5i creeaJF C<cF di< secolul II C%e%<%. s2ar Ei KiJitat @ereu cu acesta 5i ar Ei trFit „C< petreceri $U% ProEesiu<ea de credi<ţF a lui Ulise la Eeaci. „cF preEerF Kiaţa KeselF Kieţii serioase % PriKiţi la Eelul de KiaţF al preaEericiţilor1 „C< ti<da de aur. de la care C5i a5teaptF repatriereaS $8 SF <u2l acuJF@. procla@F C< cor toţi adKersarii +rFdi<ii% Ulise se preEace. DrFdi<arul plFcerii %%% „Si<Dura @oralF pe care a putut2o DFsi acest spirit rFtFcit C< ru5i<e. prea su?tilF pe<tru cei @ulţi. de care Epicur. <u s2a preKalat <iciodatF. 256 X#8 .ristotel.i<urile1 aceasta aratF care este opţiu<ea poetului% Ulise.ţi Krea ca el sF C<cerce sF „reEor@eJe pri< lecţii co<duita prea puţi< @oralF a Eeacilor S El este <eKoit. o solidF reputaţie de „porci tFKFli<du2se C< cele @ai Los<ice plFceri#G3 apoi de cFtre adKersarii 5colii. <ici paripatetic 8X%%% C<sF Dlasul sFu capFtF rC<d pa rC<d acce<tele lui .i<F u<ul altuia #8% Teilor 6 Kiaţa u5oarF 5i KeselF#7. tel(+C iar acest ideal este e0p. (+Ine. aceastF KeselF dispoJiţie. Ka Ei repede deEor@atF1 @ai C<tCi c. C< @iJera?ilele KoluptFţi ale Kieţii Eeacie<e 8!% -ar care este adeKFratul (o@erS El <u este <ici stoic. cu i<Ei<ite reJo<a<te I . EFrF C<doialF. dacF a luat drept @o<edF cure<tF aceste cuKi<te dictate lui Ulise de <ecesitate 5i de ?u<a2cuKii<ţF $"% -ar <u acesta este adeKFratul Ulise 8B% El <2a scFpat de ispita Lotusului 5i de c.e<aios.etuirea.eie al @oralei lui Epicur S $A% -a.cFrei acces Ka Ei i<terJis oricFrui ele@e<t supFrFtor% &arele secret al Eericirii co<stF C< arta de a <e C<cC<ta cu i@aDi<ile Eericirii#X% . „C<Kelit C< slF<i<F $X% „BraKul aed apreciaJF co<Eortul ce i se oEerF1 el C<su5i <e declarF. C<c. <ici epicureu.etului cit de @ult a apreciat ospitalitatea reDalF1 Eu cred cF <u e <i@ic @ai draD 5i @ai plFcut C< KiatF ca Jiua C< care e Kesel tot poporul 5i2< salF 5ed @ese<ii2< 5ir 5i ascultF pe cC<tFreţ.lci<ou1 reDele Ci spusese1 „Pe<tru <oi <i@ic <u e @ai presus decCt ?e<c.ceste Kersuri au proKocat <u@eroase ?FtFlii.a /(ni(+. dar care i se aru<cF cu plFcere C< EaţF1 pri@it C< c. pri< Dura lui Ulise1 Eu cred cF <ici u< ţel <u e @ai plFcut C< KiaţF ca Jiua cC<d e Kesel tot poporul $G% CuKi<tele @eritF sF Eie cC<tFrite3 este Kor?a de u< ideal de KiaţF.lci<ou. pan.e<aios. <e spu<e (eraclit1 sF luF@ a@i<te @ai deDra?F la suEeri<ţa sa%%% -upF atCtea <e<orociri. LucC<d teatru. le toar<F <ectar slFKitF (e?e% C<FlţC<d cupele de aur. toţi Jeii ţi< sEat 5i C< @iLlocul lor. <ici C<ţelepte% Epicur le ia C< serios 5i Krea sF KadF C< ele scopul Kieţii ##% IatF aceastF declaraţie a lui Ulise. dacF i2ar Ei realiJat Kisul de a2l a5eJa pe Kec. „Ulisele lui (o@er i2a serKit de cFlFuJF lui Epicur $#% I<sF acest Ulise <u este cel adeKFrat. <2a Eurat2o 5i pe aceasta de la (o@er S CuKi<tele pe care Ulise le pro<u<ţF la . ale cFror ecouri le reDFsi@ la &a>i@ di< 'Ur 5i .e@area Sire<elor doar pa<tru ca sF cadF. de altEel. acest opti@is@ Data sF culeaDF lucrurile ?u<e ale e>iste<ţei% Cu@ sF <u recu<o5ti aici cuKC<tul c. Te<o< sau Epicur1 ca Ele<a care Ci striDF pe rFJ?oi<icii ascu<5i C< calul troia<. el este la discreţia Eeacilor% . C< propriul sFu i<teres sF2i dea ?u<F @Frturie D&# Cu atCt @ai rFu pe<tru Epicur. o ?ucatF de @u5c.Kea@ Ki< ?u<.

?FtrC<ul Nestor. cFrora le place totu5i @C<carea ?u<F 7% . e>plicF el. P. riKali .ei).o@erice1 (o@er este u< e>cele<t preceptor.etul la care2i i<KitF .ilo>e<os sau Eesti<ul lui 'ri@alc.. de5i sC<t pa @alul @Frii pe (ellespo<t.Da@e@<o< pe 5eEii a. este pe<tru cF Krea sF2i arate so?ri 5i sF <e dea o lecţie de cu@pFtare (Jeii de altEel. Eie cF e Kor?a de co<duita i<diKidualF sau de co<ducerea cetFţilor% SF C<cepa@ cu o@ul. care sC<t 5i cele @ai u5or de preDFtit pe<tru soldaţi Y2% . cap de serie al tuturor celorlalte% El atri?uie perso<aLelor sale o Pia/ă si@plF 5i la C<dc@C<a tuturor1 aceea5i pe<tru reDi 5i oa@e<i de r+nd! pe<tru ?FtrC<i 5i ti<eri% Ce @F<C<cF eroii S CFr<uri Eripte. o @oralF co@u<F. <ici dulciuri saKa<te.iurile u<ei plase care adu<F tot "% C< liKeJile lui .. poEtele draDostei. reu<iu<i e>traordi<are (ca ?a<c.rUsosto@os X% Iar Plutar. <ici car<e EiartF. <ici la cea a Koluptuo5ilor Eeaci. pe care le scoate di<tr2o carte a lui -ioscoride# (o@er Krea deci sF i<culce ti<eretului cu@pFtarea.etul lui P. <u<ţi. @e<u2ul <u se sc. .ceasta pe<tru cF ei cautF KiDoarea 5i <u plFcerea. <u sF trFie5ti ca sF @F2<C<ci .ea< C< care se tope5te DrFsi@ea u<ui porc !X . supraliciteaJF1 (o@er 5tie prea ?i<e cF <eKoia da .ias.ra<F e @ai deDra?F o doKadF de slF?iciu<e decCt u< iJKor de plFcere1 @C<carea e cauJF a Kieţii <oastre.eii <u iD<orF KC<Ftoarea de pFsFri1 doKadF. se @ulţu@esc cu Eripturi% Nici la @asa lui &e<elau 8 <u se Eace e>cepţie de la reDulF.- Capitolul 9I RE+ULILE 9IE:II PL/CU'E -UP/ ()&ER *colile EilosoEice pot Ei C@pFrţite C< priKi<ţa pri<cipiilor1 rF@C<e totu5i.estiu<ii „@C<oFrii .iar la cea a prete<de<ţilor. au <ectarul 5i a@?roJia 5i <i@ic @ai @ult)% LFco@ia 5i erois@ul <u @erD C@preu<F% (o@er <2ar Ei aKut decCt dispreţ pe<tru ?a<c.. 5i la o@ cu <eKoile i<Eerioare1 . co@e<teaJF -io C.i@?a pa oa@e<i C< porci doar EFcC<du2i sF @F<C<co prea @ult% Cu@pFtarea sa 6 cel X#" puţi< tot atCt cCt asiste<ţa lui (er@es 6 l2a salKat pe Ulise de acest aKatar G YY% . Lu@Ftate C< Dlu@F.ra<F tre?uie sF aleaDF cei ce Kor sF deKi<F puter<ici% Ce @F<C<cF eroii $liadeiN „Nici pe5te.t. C< ti@pul Locurilor C< ci<stea lui Patrocle% *i 5tiu sF preDFteascF 5i alte lucruri decCt Eripturi1 este po@e<it u< liD.ra<a.i<. co<cursul de tras cu arcul asupra poru@?iţei leDate de catarDul u<ei corF?ii u. <u @C<cau pa5te3 <oi aKe@ oare2cari raţiu<i. pFsFrile. <e spu<e Plutar.I/iei plato<icie<e% I% (ra<a Plato< este pri@ul care Cl C<trea?F pe (o@er ce Eel de .e<aios <e aduce A a@ple deJKoltFri. <ici prFLituri cu lapte sau cu @iere% .supra c. Lu@Ftate C< serios. patiseriile. de a o@ori a<i@alele terestre. co<te@pora<ul sFu. ?Futura. leDu@ele. dacF e>clude C< @od deli?erat pe5tele. este deLa a lui (o@er% Socrate di< Me/( a:ilia spu<aa. cel @ai adesea de KacF% Pe<tru ser?Fri.ceasta C<sea@<F oare cF C< ti@pul lui (o@er <u se cu<o5tea decCt car<ea EriptFS -eloc% (o@er 5tie cF (elles2po<tul este pli< de pe5ti3 el Eace aluJie la pescuitul cu plasa1 Sarpedo< se te@e ca troie<ii sF <u Eie pri<5i „ca C< oc. C< altF parte e Kor?a de u< picior de KacF aJKCrlit asupra lui Ulise !G1 a KFJut ci<eKa KreodatF u< picior de KacF Eript S 0 -acF (o@er reduce @e<u2ul eroilor sFi la Eripturi.lci<ous strFlucesc cele @ai Eru@oase Eructe di< lu@e lB% . pri@a di<tre Kirtuţi. <ici c. C<treDul do@e<iu al epi>t. ci doar cFr<uri Eripte.e<i>$. ps<tru <eKoile Kieţii. asupra cFreia toatF lu@ea este C< li<ii @ari de acord% Iar aceastF @oralF co@u<F se poate scoate cu u5uri<ţF di< e>e@ple .io% -ar sF reKe<i@ puţi< asupra pro?le@ei pe5telui% Pita2Doreii.i@?F% Nu se KFd pe „@esele lor lustruite <ici o@lete serKite pe Eru<Je de s@oc. dar 5i a @orţii <oastre 5i Jeii sC<t <e@uritori pe<tru cF <u @F<C<cFG% For@ula care2i Ka plFcea atit de @ult lui (arpaDo< „tre?uie sF @F<C<ci ca sF trFie5ti. cF Circe Ci presc.

arFta cF eroii epopeii <u @C<cau pe5te era u< Eel de a LustiEica acest ta?u% II% Băutura (o@er <e C<KaţF deci sF @C<cF@% El <e C<KaţF 5i sF ?e@I CC<d . „ţara @edicilor . care C5i C<depli<e5te atCt de ?i<e datoriile de soţie 5i stFpC<F a casei% 'ele@a. retras C< „cortul sFu. 5i cF dupF @ulte ocoli5uri 5i u< dru@ lu<D. EFrF C<doialF.eii cere sF C<ceapF i@ediat lupta.iţea di< el cC<d Ki<ul l2a@esteca cu apF C< crater. acea ?eţie u5oarF care Cţi dF ?u<F dispoJiţie1 te @ulţu@e5ti sF „cC<ţi. Kor?elor <ec. @ai curaLos. e?rietatea co@pletF1 Kesslia lasF loc <esF?ui<ţei.ias2Ulise% El Ci serKe5te cu ?FuturF 5i2i co@a<dF lui Patrocle1 „FF a@estecul @ai tare X#% Se C<ţeleDe cF e @ai tare decCt a@estecul pe<tru uJul o?i5<uit% Ce C<sea@<F astaS . C<ţeleptul Ulise se opu<e% 're?uie @ai C<tCi ca a..e. este Data sF C<drFJ<eascF orice% Lacede@o<ie<ii ?eau Ki< curat C<ai<te de luptF !"% U< ?a<c. u<ul di< i<iţiatorii @edici<ei "i YY.alF !#. caJi C< /et..3i a l0i . priceput C<tr2ale iDie<ei% .ile. C@pFcat cu a.ile C< repaus. care ar sECr5i pri< a deKora toate Eructele pF2@C<tului3 dar pe5tii au u< spaţiu Kital <et separat de al <ostru1 <u aKe@ <ici u< @otiK sF tul?urF@ apele @Frii% Pe de altF parte. pri@e5te deleDaţia . C< Jiua aceea <u25i uda o?raJul cu stropi de pCC<s % .<KFţF@.ile.a 6(n3e +a8ie de la /a+a l0i Menela04 a por<it 5i ea di< EDipt 1Menela0 a p(3e+tii a3ent0 ile +ale la P (>te04. pe<tru Eiica lui TeusX8% 262 Ei ?i<a.. @ai C<tCi. @ai li?er.. tace ca u<%%% pe5teI !$ Nu sC<t oare C< parte pitaDoreii respo<sa?ili de aceste cercetFri dietetice C< opera lui (o@erS . ?ea Ki<ul @ai u5or3 oaspeţii sFi Ki< de la luptF 5i se Kor C<toarce1 ei traD di< Dreu 5i au <eKoie de u< Ki< @ai tare 5i Cl pot suporta% IatF cu@ tre?uie doJat a@estecul dupF eEortul cerut trupului X$% U<ii socotesc cF e ?i<e sF a@estece ier?uri C< Ki< pe<tru plFcerea co<KiKilor% Ei cred cF o i@itF pe Ele<a 6 cea di< Odi+eea. au @ari DreutFţi sF o reJolKe XX% -acF ?ei cu @oderaţie.e+.ile <e C<KaţF 5i pute@ sF aKe@ C<credere I< el1 era doar eleKul ce<taurului C. PolUda@<a. nepent. o pro?le@F pe care EilosoEii.iro<.cest leac suKera< C@potriKa durerii. proKi<e di< EDipt. ea aLu<De la Kor?e ci<stite 5i DraKe 1p(3e+ti ea de 6. <u DC<de5te altEel decCt Socrate C< 2an6...260 pri@eLdio5i. te opre5ti la (in(+i+. care asistF la co<Kersaţia lui Plutar. @arele <e?u<. „te Eace sF2<druDi cuKi<te ce @ai ?i<e ar Ei tFcute XG% ^(o@erul lui Plutar. C@preu<F cu Plutar.eii sF „se C<Erupte di< pCi<e..@i<tirea lui Ulise 5i a @orţilor C< rFJ?oiul 'roiei le u@?re5te i<i@ile% PlC<D toţi. aKersa tore<ţialF C<eacF 5i deDradeaJF% +recii de o?icei puneau apF C< Ki<%% % Cu@ tre?uia doJat a@estecul S . 5i Pisistrate se aElF la ospFţ la &e<elau% . <e spu<e Plutar.i?Juite1 Ki<ul. sF Loace 5i sF2<druDe cuKi<te ce @ai ?i<e ar Ei tFcute T\ <D9 fi .eat% (o@er Cl <u@e5te „<e?u<ul care 5i pe C<ţelept Cl Eace sF cC<te EFrF cu@pFt 5i sF rCdF copilFros. pli< de dulci spera<ţe 5i de putere% El e @ai si<cer.t e Elena a 0nei i+p .i !7 cF o@ul este @ai ?i<o dispus dupF ce a ?Fut. u< ?alsa@ uitFtor de orice rele% )rici<e C<D. sF C<ţeleDe@ li@?aLul EiDurat al lui (o@er% SF C<ţeleDe@ ?i<e. de cC<d .ile traduceri% Ei <u KFd 16ei 6a e 6 ed 6. u< Eel de a<ate@F este aru<catF asupra @C<cFrurilor de pe5te1 ace5tia C5i @F<C<cF strF@o5ii%%% Nu acestea. sC<t adeKFratele @otiKe ale a?sti<e<ţei respectate de cFtre Eidelii lui PitaDora% Poate cF pitaDo2ricia<ul Lucius.et la care Ki<ul a curs C< Kaluri Ci Eace pe oa@e<i @ai ?lC<Ji% Cupele Dolite cot la cot strC<D leDFturile de priete<ie% Per5ii o 5tiu ?i<e. sF rlJi 5i sF da<seJi 1 este ?eţia <eKi<oKatF 5i C<DFduitF% -ar dacF C<treci @Fsura. pe Elena. u<de sC<t de @i<u<e cu<oscute re@ediile si@ple sau otrFKurile% Este u< dar al soţiei lui 'o<os. <uI Ele<a <u a EalsiEicat Ki<ul% SF . sF25i astC@pere setea cu Ki<ul cel plFcut spre a25i spori puterile %%% „o@ul care s2a sFturat de car<e 5i de Ki< „poate C<Eru<ta du5@a<ul de2a lu<Dul u<ei Jile !8% Scoliile su?li<iaJF acordul lui (o@er cu Plato< asupra ?u<elor eEecte ale Ki<ului1 citi@ C< Le.tnd $n +e6 et 3in0l4 cF aceastF istorie 1=nt ea. C<sF tre?uie sF 5tii sF strope5ti1 o ploaie scurtF C<KioreaJF. d (. ( i nil.<a>i@a<dru a EFcut di< pe5ti strF@o5ii o@ului. Ele<a plC<De 5i ea% CurC<d ei reacţio<eaJF 5i Ele<a are o idee1 „-eodatF ea a aru<cat C< Ki<ul lor u< leac ce2ali<F orice dor 5i Lale. de Kre@e ce deli?ereaJF dupF ce au ?Fut KCrtos Xd% 9i<ul este u< priete< al o@ului%%% I<sF u< priete< care tre?uie supraKeD. deteriorat de Kec. pasaLul lui Plutar.et0l lui Xe<oEo< XA1 Ki<ul este e>cele<t pe<tru stropirea pla<tei u@a<e. <i l2ar putea spu<e1 el pFstreaJF C<sF o tFcere @o<a.ceste Kersuri sC<t u< C<treD tratat% Ele traD li<ia I<tre uJ 5i a?uJ.

sF lase deoparte poKe5tile u5uratice Ad% . parEu@urile. Ear@ecelor 5i artiEiciilor <u este <u@ai o draDoste eEe@erF. duc la coruperea @oraKurilor1 C< Eelul acesta se sti<De C< i<i@i orice se<ti@e<t Kiril. a@orurile secrete.i@?e to<ul1 „dar treci acu@ la alta 5i <e cC<tF ce2a Eost cu calul de le@< G"% &a<ierF delicatF dar Eer@F de a2i trasa co<duita1 tre?uie sF25i ia ca su?iect al cC<tecelor sale perso<aLe serioase 5i <o?ile.Eroditei% NicFieri (o@er <u2l aratF pe Kreu<ul di< eroii sFi culcat .Erodita. dar <eleDiti@e ale lui .o<1 ea orie<teaJF co<Kersaţia cFtre su?iectele <o?ile% III. esti@eaJF Plutar. aratF pri< e>e@plul sFu Eu<estele co<seci<ţe ale u<ei ore de a?a<do<1 „El a pierdut Eructul C<treDii sale strFda<ii de Ji 5i <oapte C< EaKoarea troie<ilor G# . *lăcerile dra)ostei .cest la5 care EuDe de luptF 5i alearDF sF se aru<ce C< ?raţele Ele<ei A! <u a5teaptF <ici @Fcar sF Ki<F <oaptea pe<tru a se deda plFcerilor ..Eroditei. la pri@a Kedere. Kicti@a tuturor acestor desEF5urFri de Ear@ece GA.supra plFcerilor draDostei. ea <u @eritF <ici u< ?la@% SC<t preocupFri de curFţe<ie Eoarte leDiti@e% -ar iatF cF C5i pu<e aDraEe de aur. iar deJapro?area lui (o@er @ult @ai <etF% .@orul i<te@pestiK al lui Teus cu (era. 5i o?serKF o <etF separaţie. C< pli<F <aturF. <u ale u<ei soţii caste% Pe<tru a25i asiDura cCt @ai ?i<e triu@Eul. popor Koluptuos1 Kiaţa lor eSte desErC<atF pe<tru cF „@uJica lor <u e Eoarte purF% (o@er.iopul (e2Eaistos. cC<d ti@pul plFcerii a trecut GX% &iturile cele @ai deEFi@ate ale lui (o@er co<ţi< astEel de lecţii @ute. doar pe<tru cF a cedat o clipF pasiu<ii% Ur@Frirea plFcerii <u aduce decCt <ecaJuri1 . Krea sF <e arate cu@ cC<tecele <esF<Ftoase. @ai ales. co<siderF Plutar. 5terDe cu a@?roJie tot ce l2a C<ti<at 5i2l u<De apoi cu uleiul Jeiesc.etFrie proKocatoare. pare sF <e spu<F (o@er.etele lui Plato< sau Xe<oEo< <u au <eKoie <ici de da<satoare. EFrF sF @ai Kor?i@ de a@e<da pe care a tre?uit sF o plFteascF% Spectatorii aKeau dreptate sF spu<F cF „relele purtFri <u aduc Eericirea G$% (o@er de altEel <ici <u C5i asu@F aceastF poKeste de adulter1 el Ci lasF toatF respo<sa?ilitatea aedului -e@odocosG8% *i <u EFrF i<te<ţie poetul pu<e pe aed sF poKesteascF acest @it sca?ros la ospFţul Eeacilor.res cu . se deJKoltF Dustul lu>ului 5i aplecarea spre desErCuG7% Ulise.Uli+e4# IatF ce era acest droD care supri@a c. de lipsa de ţi<utF 5i de reJerKF a Jeului suKera<3 adulterul lui .res a plFtit 5i el scu@p draDostea sa cu .Erodita este u< e>e@plu detesta?il. care <u este pasFrea <estator<icF di< operetele <oastre. C< descrierea . iatF.Dat . de5i Cl ascultF politicos.. de altEel. ?iLuteriile 5i alte artiEicii ale toaletei Ee@i<i<e care sC<t ar@ele o?i5<uite ale curteJa<elor.etul di< Sparta ca 5i Socrate la cel al lui .res cu . (era recurDe la @aDie3 ea C@pru@utF cestul . care <u sC<t @ai puţi< eEicace1 e>a@e<ul aproEu<dat al acestor @ituri este Eoarte i<structiK GG% Teus. 5i treJirea stFpC<ului Ka Ei teri?ilFIG! Ce a Krut sF arate (o@erS „-raDostea pe care Ee@eile o i<spirF ?Fr?aţilor cu aLutorul droDurilor. (o@er este. i<sta?ilF 5i curC<d ur@atF de deJDust1 ea deDe<ereaJF C< urF 5i Eurie. pe te@e i@orale. LoacF acela5i rol la ?a<c. iar Socrate 5tie C<totdeau<a sF C<alţe discuţia% Ele<a. @ai puţi< ediEicator% Plato< este de2a dreptul sca<daliJat de sce<a ds pe @u<tele Ida. cel @ai KiteaJ 5i cel @ai aDil di<tre Jei este pri<s C< cursF de 5c. <ici de cC<tFreţe di< Elaut1 plFcerile spiritului sC<t o distracţie suEicie<tF. C@ple2ti<du2l cu @Ci<ile C< cosiţe Eru@oase%%% X" PC<F aici.o@ericF. Cl i<KitF C< curC<d pe aed sF sc. Ka 5ti sF scoatF di< <estFpC<irea @ai2@arilor )li@pului lecţii de stFpC<ire% SF priKi@ cu ate<ţie sce<a de pe @u<tele Ida 5i co<duita celor doi parte<eri% (era Krea sF stCr<eascF dori<ţa lui Teus1 ea pu<e la ?Ftaie pe<tru acest asalt. toate Eorţele sale de seducţie% „Pe trupul ei Kred<ic de a Ei dorit. @i<u<atul ulei. C<5elC<d2o de altEel asupra C<ttre?ui<ţFrii pe care Krea sF i2o dea% Ea pare sF reu5eascF1 Teus se lasF sedus 5i ador@it dupF ce a Dustat di< aceastF draDoste co<traEFcutF% I<sF Ear@ecul <u Ka acţio<a @ultF Kre@e.i<ul 5i durerea1 o co<Kersaţie potriKitF cu stFrile suElete5ti 5i cu situaţiaX7% Ba<c. cercei Eru@os lucraţi1 „este o coc. 5i ceilalţi Jei rid C< loc sF2l stiD@atiJeJe% 'otu5i @orala poate DFsi u< proEit1 Plutar. C<tre preocupFrile de curFţe<ie 5i eleDa<ţa e>cesiKF1 (o@er co<da@<F i@plicit ruLul. C<tr2atCt <e @ic5oreaJF pasiu<ea3 s2a acoperit de ru5i<e. <ede@<F de o Ee@eie ci<stitF GB% Plutar. 5tie sF citeascF pri<tre rC<duri. e>e@plul lui Paris este C<cF 5i @ai iJ?itor.EroditF1 el. a cFrui @i2 263 reas@F Ci place C<deose?i%%% C5i piaptF<F pFrul. @odelele ce <u tre?uie ur@ate% La etaLul eroilor..

i@?e ar@ele cu ale lui -io@ede 6 ar@e de aur co<tra u<or ar@e de ?ro<J.estiu<ii ?oDFţiilor.o@ericF. douF popoare au cu<oscut cele @ai @ari <e<orociri 1 troie<ii C< ti@pul rFJ?oiului.<tea.lci<ous #G% 'reJi<du2se. u<de Ki<oKata iu?ire a lui Paris 5i a Ele<ei serKe5te de Eu<dal Eu<e?rei dra@e a . coruptul 5i corupFtorul. „<u u< ?Fr?at.. o DriLF prea @are pe<tru i<teresele sale @ateriale. aceasta ar Ei doKada cF ei erau deJi<teresaţi 5i .i<Frie atirul sFu pe ?ro<J3 el a Dre5it doar luC<d cu si<e la luptF o?iecte a5a de preţioase #!. 5i dC<d EFrF @esc. <u are decCt rolul de a pu<e C< relieE a?sti<e<ţa u<ui .i@?F C<tr2o urF teri?ilF1 ea Cl pCrF5te soţului sFu cF ar Ei Krut sF a?uJeJe de ea 5i Ci cere capul%% %A8 (o@er scoate C< eKide<ţF toatF sti@a sa pe<tru Kirtutea eroului. C< oc.aide. „i2a i<spirat se<ti@e<te e>cepţio<ale % -acF aceastF i<terpretare pare EorţatF. 266 tre?uie cel puţi< sF aKe@ C< Kedere. el este @ai presus dG orice laudF1 soţia reDelui Proteos. se<sul e>act al acestui ?la@% +laucos <u Dre5e5te acceptC<d sc. priKi<d capitolul a?sti<e<ţei1 este poate.iar a u<ui . ca <u cu@Ka cC<d ei M<apoi plecarF sF2@i Ei luat C< Kas ceKa di< ele #A% SF te DC<de5ti C<tr2u< ase@e<ea @o@e<t 5i C<tr2o ase@e<ea situaţie atCt de criticF sF2ţi <u@eri trepiedele 5i ca2Ja<ele.ile sau c. C< M( alia lui Plutar. 5i pasiu<ea EurioasF a acestei Ee@ei se presc. <u este doKada u<ei aKariţii detesta?ileS -ar EFrF C<doialF cF el Krea sF se asiDure de ci<stea Eeacilor1 dacF <u i2au luat <i@ic. (o@er pare @ai puţi< C<ţelept% Eroii sFi par. pare a spu<e poetul A"1 <u C5i dF sea@a ce pierde1 „Teus i2a C<tu<ecat drepta LudecatF #d% Cl ?la@eaJF deci (o@er pe<tru De<eroJitatea sa S Cl socote5te lipsit de LudecatF S SEFtuie5te sF <u se EacF daruri C<tre oaspeţiS I< <ici2u< caJ1 altEel tre?uie sF C<ţeleDe@ reElecţia poetului3 el <u spu<e1 „Teus i2a rFpit Ludecata . Ci trateaJF drept <e?u<i% SF Kede@ toate acestea @ai de aproape% SF lF@uri@ @ai C<tCi caJul acestui +laucos care acceptF sF25i sc. cel puţi< C< douF caJuri.supra c.triJilor% PreJe<ţa lui PitaDora pri<tre seKerii LudecFtori care Cl co<da@<F pe Paris este o i<dicaţie care <u tre?uie <eDliLatF% Pri<tre @orali5tii a<tici. ai luptei C@potriKa dori<ţei car<ale% RiDoarea lor ca@ purita<F a i<Elue<ţat 264 265 desiDur critica . (o@er <u <e oEerF doar e>e@ple <eDatiKe1 Paris.ristotel. de5i captiKa Ci era draDF1 pe<tru el doliul dupF Patrocle 5i DriLa pe<tru luptF trec C<ai<tea plFcerilor% .a/e/n(n de Esc. dar <u tre?uie sF2l co<da@<F@ EFrF sF2l C<tre?F@ @ai C<tCi care2i sC<t i<te<ţiile% Feacii l2au de?arcat pe oaspetele lor ador@it pe ţFr@ul ItacFi3 ei a5aJF DrF@adF la rFdFci<a u<ui @Fsli< darurile lui .il. C@preu<F cu . dC<du2le e>e@plul lui Paris1 „-i< cauJa deJ@Fţului u<ui si<Dur i<diKid.l doilea rF@C<e destul de stFpC< pe si@ţurile sale ps<tru a o respecta pe Briseis cCt ti@p o pFstreaJF A7% CCt despre Bellerop<o<.Da@e@<o<% Pri@ul <ici <u se Dl<de5te la draDoste cC<d Ci este C<apoiatF Briseis.Da@e@<o<% Pe cei care sC<t De<ero5i cu@ e +laucos.i@?ul propus de -io@ede. care <u pot decCt stCr<i cupiditatea du52 @a<ilor #X% Ulise pare 5i el sF arate.r@H<d -elatte A# 6 C<sF te@a este Eoarte Kec. era C<drFDostitF <e?u<e5te de el1 eroul reJistF tuturor aKa<surilor sale. 5i @ai ales C< A. odoarele sF2@i KFd 5i sF le <u@Fr. diKi<a . co<tra u<or ar@e de <ouF ?oi% +laucos rF@C<e pFcFlit la tCrD. pitaDoreii se preJe<tau ca Eii<d cei @ai arde<ţi pro@otori ai Kieţii caste. ci „Teus i2a C<Flţat Ludecata . ar@e care KaloreaJF cCt o sutF de ?oi. propoKFdui<d ti<erilor I< Di@<aJiul di< Cro2to<a.tCt C< ceea ce priKe5te plFcerile @esei. Drecii la C<toarcerea di< Ilio< AA% Ne pute@ C<doi de aute<ticitatea predicii 6 cuKC<tul este al lui . dacF reElecţia lui (o@er co<ţi<e C<tr2adeKFr u< ?la@ pe<tru +laucos.C< ti@pul Jilei cu <eKasta sau cu co<cu?i<a sa1 doar Paris are @oraKuri atCt de <eru5i<ate% -eoarece este. Ki<ului 5i draDostei% I9% BoDFţiile . ale cFrui „C<ţelepte DC<duri A7 le su?li<iaJF% . u< ecou al e>eDeJei pitaDoreiceI Pe<tru a <e C<KFţa @oderaţia C< plFcerile se<Juale.e a5a cu@ se Kede la traDici. Ci pu<ea C< DardF C@potriKa desErCului 5i a Eu<estelor sale co<seci<ţe. Eoarte i<teresaţi1 @ai ales Ulise 5i . ci u< adeKFrat o?sedat se>ual AX% (o@er Cl dispreţuie5te proEu<d AG % PitaDora. Ulise <u25i recu<oa5te i<sula%%% El crede cF a Eost aJKCrlit pe pF@C<t strFi<% *i care a Eost pri@a lui reacţie S „Ci .ii poetului. <u o datF.

cFruia Ci luase i?oK<ica (la cererea @a@ei sale. aKut de o sutF de ori dreptate.ioape3 sa5ii de cei doi oc.aris3 5i o a treia. <e spu<e .i@? . 5i la ce soluţii e>tre@e poate a<tre<a pa u< o@.ristotel..oi<i> care Krea sF2i arate lui .ile este i<capa?il sF pFstreJe @Fsura% I< cC<tul I. <u i le drF@uie5te $X% Fru@os su?iect de @editaţie pe<tru oa@e<ii irasci?ili1 reElecţia tre?uie sF preKi<F 5i sF eKite circu@sta<ţele C< care ar Ei e>pu5i sF25i piardF stFpC<irea de si<e% I< leDFturF cu @C<ia. u< sicUo<ia< ?oDat. poso@orite.oi<i> o adreseaJF lui . cC<d le place sF deJKi<oKFţeascF u< o@.Da@e@<o< <u a procedat deloc rFu% .ortaţii pe care P..ile <u Ka @ai Ei stFpC<ul @C<iei sale 5i riscF sF2l ucidF pe Pria@% El <u @eritF decCt laude pe<tru o astEel de preKedere..e3 C< sc. pri< saKuroasa proJF a lui . sF preEere o iapF ?u<F u<ui ase@e<ea i<diKid% Iar Plutar. 5i cC<d <u le place sF2i caute @ereu prici<F%%% 9% &C<ia1 . atu<ci „Cl C<trece C< codo5lCc 6 cu@ ar Jice Plutar. Proteu U<eori (o@er pu<e @orala C< aleDorii% U<a di<tre aceste aleDorii este C< @od deose?it cele?rF 5i i<discuta?ilF1 cea a RuDilor3 Ko@ Kedea C<cF u<a. . supri@a trei Kersuri. 5i . C< A/:a+ada. cC<d este surd la sEaturile altuia 5i la Dlasul propriei sale raţiu<i$A% IatF cil@ C<KaţF (o@er @orala1 pri< e>e@plul eroilor sFi% I<sF cititorul 5i @oralistul sC<t cei care tre?uie sF EacF deoss?irea C<tre e>e@plele ?u<e 5i cele rele.. ce i<De<ioJitateI Cu@ 5tiu. s2a e>ilat% E>e@plul e ?u<. .@Uot 6 pe PoliaDros di< co@edie3 dar dacF astEel sperF sF25i ascu<dF @ai ?i<e Locul lFsC<du2i pe prete<de<ţi sF se ?atF C<tre ei.Da@e@<o< C<su5i#"% I< sce<a certei..ile se cu<oa5te pe si<e% -acF Pria@ C<cepe sF2l plC<DF pe (ector. el are @arele @erit de a diaD<ostica <atura rFului care a loKit ar@ata% Este cFutat Ki<oKatul% Calc. 5i cF l2au depus acolo u<de i2au pro@is ##% Puţi< @ai tCrJiu. pe<tru a2i aduce pe tFrC@ul 9irtuţii% IatF u< erou aElat C<tr2o situaţie doose?it de spi<oasF1 ... el ?atLocore5te trupul lui (ector. a deKe<it ruDFtor 5i . acest pasio<at% Pe el tre?uie studiatF @C<ia% El oscileaJF EFrF C<cetare C<tre ?i<e 5i rFu. Ulise.ile este Data sF2l acopere pe Calc.ile ce C<sea@<F @C<ia..iar 5i pe<tru ti<eri1 5i aceastF poKestire este pusF C< Dura lui P. .e2polos.ile Ci taie Kor?a1 „C<ceteaJF.i. soţia <eDliLatF) a Krut pe<tru o clipF sF2l ucidF $G% 268 l)etaiiu ori?il 6 5i .ile Cl i<sultF pe reDele reDilor1 el Dre5e5te% El se stFpC<e5te totu5i sF2l o@oare. deD.Da@e@<o< co@pro@is C<tr2o aEacere de corupţie% E..ile C<Eurii<du2se1 proEetul poate Kor?i 5i <u@ai Ki<oKatul oricare ar Ei. .<apoiat C<datF trupul lui (ector.iJat C< cer5etor. <u Eace <ici cCt u< @FDar. socoti<d1 i<tolera?ilF ideea acestui paricid% C<sF P. pe<tru a2l .as C@potriKa @C<iei lui . atu<ci ?ucuria sa e leDiti@F&% 're?uie sF 5ti@ sF2i ?la@F@ pe eroii lui (o@er cC<d Eac rFu 5i sF scoate@ o C<KFţFturF c.ile.oi<i>% Bleste@at de tatFl sFu. u< la5.leDorii @orale1 RuDile. cea a lui C. socote5te Piutar...ea RuDilor% % RuDile sC<t Eiicele +ro<idului Teus. dupF ce le2a@ C<ti<s prFLi<a.Cdele Jeiţe se cFJ<esc s2alerDe pe ur@ele Erorii%$# -e ce acest curios portret al RuDilorS Co@e<tatorii cred cF (o@er a Krut sF JuDrFKeascF de Eapt pe ..iar di< reaua lor purtare% -ar <u2i Ko@ co<da@<a decCt C< ulti@F i<sta<ţF. i2a dFruit iapa . C<tre ela<urile De<eroase 5i Kiole<ţF 5i Eurie% . ceea ce este @eritoriu% La sECr5itul $liadei. ?FtrC<eI Nu cu@Ka sF @F C<EuriiI%%% $!% Nu este aspri@e1 C<sF .it.tu<ci .ristar. Ka C<Kia C< . @eritF sF Eie citat caJul lui P.aris. a lui Proteu% RuDile apar C< cursul lu<Dii e>. cF se @C<ie repede% CC<d Pria@ i<sistF sF2i Eie . ceea ce este rFu% -ar apoi i2l C<apoiaJF lui Pria@$B% IatF o Eru@oasF trFsFturF a sa% El 5tie cF2i lipse5te rF?darea.otFrC sF25i C<F?u5e @C<ia% 'oatF lu@ea este supusF Dre5elii. C. sF separe @ierea de cearF 7AYY% 9I% . 5i Plutar.ile tre?uie sF ierte. c. 5c.?ile -ar <u a@ Kor?it C<cF despre . adauDF1 u< ?oDFta5 C@pot@olit C< co<Eortul sFu. <ici cCt u< cCi<eI #7 &i<u<aţi caJui5tiI Ce supleţe de spirit.Da@e@<o< a Dre5it LiD<i<du2l pe Eiul lui Peleu%%% -ar s2a cFit.as eJitF sF pro<u<ţe <u@ele1 iatF2l C<datF pe . tre?uie sF plece urec.ile. dar @ai C<doiel<icF..oi<i> s2a stFpC<it u< Jeu l2a EFcut sF C<treJFreascF ur@Frile actului sFu% Re2<u<ţC<d la rFJ?u<area sa. asistF la o sce<F curioasF1 Pe<elopa C<cearcF sF sustraDF daruri prete<de<ţilor%%% Ulise se ?ucurF1 dacF perspectiKa cC5tiDului Cl C<Kesele5te.ile prea cruda a@i<tire a lui Patrocle%%% .Da@e@<o< l2a scutit de rFJ?oi1 o@ul a rF@as Eericit C< ţara sa C< loc sF plece spre 'roia cea ?FtutF de KC<turi S8% 267 -ar ce credeţi S . <u @ai puţi< ?oDatF C< co<ţi<ut.si<ceri. acest i@pulsiK.

&oarteaI 8" (era Ci propu<e atu<ci „u<a di<tre ti<erele C. i<tere2sC<du2se de acest <e<orocit. a5a apare ea C< uria5ul discurs al lui P. este Eoarte ?i<e ales1 ea este de Eapt @area i@pFrţitoare a ?i<eEacerilor. cu@ l2a salKat 5i pe -io<Usos ur@Frit de LUcurD)% Ru5i<atF de a Ei dat <a5tere u<ui 5c. preDFti<du2se sF C<apoieJe ?i<eEacerea C<ai<te de a i se cere ceKa 87% C< cC<tul XI9 al $liadei. de5i Ci era strFi<.eei 7A% -acF a@ aKea de ales u< proEesor de @oralF .ruDFtori 5i le2a tra<spus trFsFturile asupra RuDilor% (eraclit.cesta e ?u< pe<tru sora lui.o@ericF. ea se Eere5te 5i se uitF C<apoi $8% X$" Ele sC<t poso@orite1 pe<tru a atraDe @ila.iKale<tul u<ui tratat despre recu<o5ti<ţF% Sce<a se petrece C< )li@p% '.eea (Kersul X$" Eoarte suspect)1 cFci recu<o5ti<ţa tre?uie sF „alerDe pretuti<de<i 5i sF <u se ascu<dF <iciodatF% % % 7B YY Iar aceastF cFsFtorie a So@<ului cu Recu<o5ti<ţa <u este lipsitF de se<s1 <u tre?uie sF uitF@ <iciodatF. adicF Recu<o5ti<ţa perso<iEicatF% Nu este o aleDorie tra<spare<tFS Ea. (eEaistos C<su5i Ci a@i<te5te datoria lui% '.i@? u< serKiciu% 9a Eace caJ de ?i<eEacerea sa de odi<ioarFS Nu. ea se repede.dar de ospeţie % C. ca 5i eti@oloDia Pa2sit. apare o altF +.etis <u Kor?e5te1 ea 5tie cF delicateţea i2o i<terJice. eroarea1 Dre5eala 5i co<seci<ţele ei pu< C< @i5care cFi<ţa $"% „Eroarea e KC<LoasF 5i spri<te<F la EuDF. dar ?i<eEFcFtorul tre?uie sF o uite de C<datF 8$ % (eEaistos este Data sF25i arate recu<o5ti<ţa1 „Ci sC<t dator Jeiţei cu2pletele2Eru@oase 5i tre?uie sF2i plFtesc preţul iJ?FKirii 88% C< ti@p ce25i rC<duie5te u<eltele cu Eoalele. u< Eru@os scau<. pe Kre@ea reKoltei )li@pie<ilor. (era.otFrC.cestea sC<t co<sideraţii de@<e de C. C< co<seci<ţF ea are u< „larD do@e<iu % Este de acela5i cali?ru. C<tre prea su?tilul .rUsippos scrisese u< tratat despre +raţii.ile% '. C< @iLlocul )cea<ului8A% '. scoliile e>plicF aceste epitete% RuDile sC<t 5c. o +raţie @ai tC<FrF.i1 priKirea ruDFtoarelor <u e prea siDurF.otFrFsc cu Dreu sF2i i@plore pe cei pe care i2au oEe<sat1 „CFci Cţi @asori @ai ?i<e ru5i<ea dacF o spui $$% Ele sC<t sa5ii de cei doi oc. are <eKoie de So@< pe<tru a2l ador@i pe Teus% Ea Ci oEerF. ca la curse. C< ciuda EiJicului sFu diJDraţios 8#% Iat2o acu@ Ke<i<d la u5a dator<icului sFu. <e a@i<ti@. pe<tru a2i cere C< sc. ruDFtorii C5i iau u< aer palid 5i su@?ru $7% RuDile @erD pe ur@ele .te2i.arites 1 „Cţi Koi dFrui o tC<FrF +raţie.ile cF @C<ia celui LiD<it tre?uie sF se sti<DF C< Eaţa u@ilei atitudi<i a ruDFtorilor% CealaltF aleDorie. cred.cesta <e Ka a<tre<a C< stra<ii co<sideraţii% (era. 5i pe C<treD pF@C<tul. @ai iute decit RuDile. ?i<eEacerile pri@ite 7!% . EurU<o@e.ioape1 co<5tii<ţa pFcatului rFsare cu Dreu C< suEletul pFcFtosului3 5i se . ii Ka rFsplFti „Draţia pri<tr2o „Draţie posterioarF. Eru@oasa ta soţie % Ce se ascu<de aiciS Este Eoarte si@plu1 (era Ci Ka C<apoia ?i<eEacerea.rUsippos se ocupF prea puţi< de datoriile de recu<o5ti<ţF 5i prea @ult de „i<epţiile @itoloDice% El DFse5te cF <u@ele @a@ei +raţiilor.aris.etis 5i Euri<o@e. „@ai DriLulie de reputaţia ei decCt de proDe<itura ei 8G.aris. soţia sa.etis cea cu suElet @are. proKide<ţa Jeilor l2a salKat odi<ioarF pe (eEaistos (cu@ l2a salKat 5i pe Teus. dupF reDula atCt de ?i<e Eor@ulatF de -e@oste<e1 „Socotesc cF cel o?liDat tre?uie sF pFstreJe o a@i<tire Ke5<icF ?i<eEacerii pri@ite. C< care este C<scrisF istoria Dre5elii. Cor2<utus.. o 270 tri@ite pe C.rUsippos%%% *i toc@ai C.aris. C< care le <u@e5te „i<iţiatiKele <oastre ?i<eEFcFtoare 5i rFsplata acestor ?i<eEaceri 7X% Se<eca 7G repro5eaJF acestui tratat cF trece pa lC<DF u< su?iect1 C. este cea care a KFJut2o apropii<du2se pe „Jeiţa cu picioare de arDi<t % *i ea Ci iese C< praD pe<tru a o pri@i1 ca 5i cu@ recu<o5ti<ţa lui (eEaistos Ci Ke<ea C< C<tC@pi<are. C. <2are ce Eace cu EotoliiI .. care se Ka <u@i de2acu@ C<ai<te. sF o ci<steascF pe JeiţF cu . deci @ai tC<FrF 7B% . cu@ se Kede.etis Ki<e sF cearF EFurarului diKi< ar@e pe<tru . el a Eoet cules de '.oi<i>% +el puţi< reJu@F de @i<u<e co<ţi<utul lui% &ai @ult decCt toate predicile. eroarea stF C< Eru<te. el Cl C<KaţF pe . @FritatF cu So@<ul% . @a@F <ede@<F. cu spriLi<itoare pa<tru picioare%%% So@<ul C<sF <u se lasF co<Ki<s1 el care u@?lF @ereu de colo2colo. cFi<ţei 5i iertFrii% Ca o @icF <este@atF C<tr2u< sipet @are. este ec.aris. pe<tru a2l .ceastF soţie aleDoricF se Ka <u@i Pasit. C5i aJ2KCrlise copilul% Cu tot corpul C<durerat de cFdere. <u Ko@ eJita.etis a dat cel @ai ?u< e>e@plu de ?u<Ftate. cea a lui C. <ici c. Dri<di<F de rele pe <ea@ul o@e<esc 8d% Spri<te<F la EuDF1 pli<F de aKC<t <ecuDetat.iar cC<d dor@i@. care l2au ascu<s <ouF a<i C<tr2o DrotF.iop. asupra tuturor <edreptFţilor8!% 9C<LoasF1 e>cesul de EorţF <e C@pi<De sF Eace@ rFu altora 8X% IatF cu@ era i<terpretatF aceastF aleDorie cele?rF.aris.

sFl?atic.i@?F C< fla6... le scoate di< (o@er pot Eoarte ?i<e proKe<i 6 direct sau i<direct di< cartea lui .(n. sau u< paraJit.I/ia! @ai e>act. preEF2ceţi2KF cF dispFreţi% Proteu se sc. @eta@orEoJele lui Proteu sC<t diKersele aspecte. a5a cu@ Cl C<cearcF Proteu pe el C<su5i. pe &eDa?UJos elita. @i@aţi o Kiole<tF @C<ie% Proteu deKi<e apoi d a. este i@aDi<ea precauţiilor pe care tre?uie sF 5i le ia priete<ia C<ai<te de se oEerF. <i se C<2ti@plF sF pu<e@ @C<a pe cCte o piesF curioasF% Eustat. u<ul i< pace. s2au DC<dit C<sF la ea% Proteu. spu<e a<ecdota.t(a e 7$1 procedaţi la Eel cu ca<ditadul la priete<ie.(n! se<ti@e<tele Koastre sF si@uleJe u<duirile suple ale 5arpelui care se C<colFce5te% I< sECr5it. su? Jidurile 'roiei% Se preJi<tF cCte u<ul.ie. Proteu si@?oliJeaJF deDradarea crescC<dF a o@ului care se lasF pradF pasiu<ilor 5i este co<dus de cea @ai de Los parte a suEletului. pe ti@p de pace 5i de rFJ?oi l% I<teresul Drecilor pe<tru politicF ţi<e de pati@F% Cele trei Eor@e ese<ţiale de DuKer<are1 @o<ar. desiDur. sEaturile pe<tru ?u<a C<tre?ui<ţare a Ki<ului pe care Plutar.ipul u<ei Eiare1 arFtaţi2KF ?rusc. (o@er a JuDrFKit douF ora5e. o artF a co<ducerii cetFţii.ius. u< rest de <o?leţe% . o priete<ie care se oEerF oricui <u este o adeKFratF priete<ie% Iar Plato<. .e<es.! el @ai pFstreaJF.I/ia# Proteu deKi<e @ai C<tCi le0 60 6(a/. epit. di< ce C< ce @ai Drosola<e. care pare sF reJu@e u< co@e<tator . o @oralF . sau u< li<Du5itor.e<es De+p e Ci6l(p +a0 :e8ia "!% -e@ocrit. . pante .e<aios tre?uie cF au cules 5i tra<s@is ese<ţialul "d% -e pildF.t(a e! luat de Eirul pasiu<ilor. care C@?racF Eor@ele cele @ai stra<ii C<ai<te de a se da ?Ftut. pe care le ia epit. C<2 spFi@C<tFtor% -acF priete<ul reJistF la toatF @aDia aceasta. o aleDorie @oralF 7# care u<ui @oder<.t. p( 6 0 ia<! Kiciile Cl co?oarF C< rC<dul a<i@alelor% Se tra<sEor@F i< ap. C< leDFturF cu Ea?ula lui Proteu. pri@it C<tr2o Ji de o DaJdF cu @ari @a<iEestaţii de ?ucurie. Proteu apare su? c. i@aDi<ea „C<cercFrilor pe care le tre?uie sF i@pu<F celui care o cautF% -acF &e<elau l2ar Ei „C<cercat pe Eru@osul Paris C<ai<te de a2l pri@i su? acoperi5ul sFu.poi deKi<e d a. celFlalt C< rFJ?oi% Este u< si@?ol elocKe<t1 C<treaDa operF a poetului este o adeKFratF p(liteia. auJi@ rC<d pe rC<d pe )ta<es apFrC<d de@ocraţia..o@eric 5i procedeaJF pri< aluJii.o@erice o artF de a trFiS Nu crede@1 autori ca Plutar. 60 . cFrora el <u le dF <u@ele. adauDF el.ius <e raporteaJF. doar dacF <u ai de2a Eace cu u< Dlu@eţ% 're?uie C<cercat% Cu@S Luaţi e>e@plul lui Proteu% El se tra<sEor@F i< ap. pe -arius co<ducerea . cel de2al doilea <E9 se pricepe de @i<u<e sF descopere ciorc.i<ele. acest i@e<s talcioc. ea este luatF de suElul Eurios al Eurtu<ilor draDostei 7"% *** 're?uie sF reDretF@ prea @ult pierderea tuturor tratatelor a<tice care e5aEodau pe poe@ele . cu@ spu<e el. reluaţi2KF perso<alitatea. C<sF toc@ai acestea erau C<drFDite de spiritul Drec"X% Capitolul 9II CE'.<tist. cu coa@a.'E. i<i@a 77% 272 Pe<tru )e@e<s di< .1 pri@ul <e2ar plictisi repede. desc. „dacF se ţi<e tare EFrF sF slF?eascF 5i reKi<e @ai tare la atac 78. alu<ecaţi2i pri<tre deDete. aristocraţie.le>a<dria. su? ra@uri 5i cre<Di%%% Scotoci<d C< Eustat. care <u25i deJKFluie secretele lui &e<elau decCt dupF <e<u@Frate C<cercFri de a2i scFpa.! preEFce2ţi2KF cF KF apri<deţi. -UP/ ()&ER Pe scutul lui . dacF ti@pul i2ar Ei cruţat.ile. sau ..is. rFJ?oiul 'roiei <u ar Ei aKut loc% -e altEel.C. a EuDit di< casa acestuia cC<d l2a KFJut dC<d acelea5i se@<e de ta<dreţe tuturor celor care i<trau% Priete<ia <u tre?uie sF se prostitueJe% (o@er Kor?e5te de u<ul di<tre eroii sFi care pri@ea C< casF pe toţi cei care treceau pe dru@1 lucru care <u l2a Eerit de @oarte.rUsippos 5i Eer@ecFtorul Plutar.<tist. @ereu ca Proteu 5i daţi2i ?ucuros. f 0/(a+. C<ecat C< KCrteLul plFcerilor% -eKi<e C< sECr5it a :( e! Eru@useţea sa se Ke5teLe5te. este u< adeKFrat 5i e>cele<t priete<1 dupF ce a Eost supus acestei lu<Di C<cercFri. <u i2ar trece pri< @i<te1 „u<ii a<tici. Te<o< 5i ceilalţi <u <e2ar Ei dat. ca o Eru<JF @oartF. cerC<du2ţi priete<ia% -ar poate este u< du5@a<. 60 . de@ocraţie sC<t deLa apriD co<Eru<tate C< epoca lui (erodot1 istoricul tra<spu<e discuţiile co<te@pora<ilor sFi la per5ii di< ti@pul lui -arius3 C< adu<area ţi<utF dupF asasi<area @aDului S@erdis.o@ericF @ai co@ple>F sau @ai proEu<dF% Se poate presupu<e cF lecţiile care au supraKieţuit erau cele @ai Erapa<te% Ele se reduceau la ci2teKa idei clare 5i si@ple.

@?iţio5ii prete<de<ţi ai Pe<elopei <u sC<t decCt <i5te oliDar. Kolu<tar.i6. 'roilus. a5a cu@ se C<toc@esc ta?elele de istorie <aturalF% Pe ur@ele lui Plato<. de@ocraţie Y% -iKerse te>te o doKedesc. spu<e . (cartea a 9UI2 a) 5i C< P(liti6a.ristotel propu<e C< Eti6a ni6(/a. o clasiEicare rF@asF cure<tF% . sau cHr@uirea u<uia si<Dur pri< Kiole<ţF 5i ileDalitate.locraţia sau de@aDoDia 6 Eor@a deDe<eratF a de@ocraţiei 6 are C< $liada o i@aDi<e i@porta<tF1 este Lal<icul reDi@ care a pierdut cetatea lui Pria@% 'oţi s2au EFcut co@plici ai i<Lustiţiei lui Paris.ie. EFrF sF se lase ruDaţi% .etos.ristocraţia este repreJe<tatF C< Iliada de ?eoţie<i1 Catal(. ci cCr@a o5tii e datF u<uia si<Dur% Ce pacoste ar Ei ca toţi sF <e C<dru@eI El e do@<ul o5tirii.rast n#a reţi<ut decCt u< Kers di< opera lui (o@er 5i .Da@e@<o< este 5i el u< tira<% &e<elau aEir@F cF dacF s2ar Ei aElat la &ice<e.le>a<dru.eii laolaltF. pe<tru a i<terKe<i C< EaKoarea sa. o Ka da crudF sF o2<. o. leDilor cetFţii% Pe de altF parte poetul iptroduce u< tri?u<al "1 u< diJa+te i(n.ceastF clasiEicare este adoptatF de autorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e . .Da@e@<o<% C<sF Ulise este 5i el u< ?u< @odel da reDe1 &e<tor spu<e despre el cF C5i cCr@uia supu5ii „ca u< tatF ?lC<d #% Pe<elopa a@i<te5te prete<de<ţilor cF el a do@<it paste De<eraţia pFri<ţilor lor „cFci <u <edrep2tFţi2< popor pe <i@e<i KreodatF el cu Eapta sau cu Draiul. <u rF@C< decCt „@i<ci2 X8# <o5ii. cu@ Eac de o?icei stFpC<itorii $% . <eKol<icii.i !G% I< sECr5it o. Cei @ai ?u<i Eii<d cFJuţi C< luptF. pe<tru a arFta cF (o@er cu<o5tea deLa toate reDi@urile% Este eKide<t cF autorul <ostru <u este pri@ul care scruteaJF poe@ele pe<tru a DFsi sc. pe<tru a2i opri pe EuDari% ReDilor 5i luptFtorilor de Eru<te le Kor?e5te cu @e<aLa@e<te3 pe oa@e<ii de rC<d Ci loKe5te cu sceptrul 5i2i @ustrF !8 astEel1 „. &estor. @iJera?ilul ar Ei Eost priKat de @or@C<t1 cCi<ii 5i pFsFrile 5i l2ar Ei EFcut pradF u% )r.ici <u poru<cesc a. pe<tru a C@piedica C<toarcerea acasF a Ele<ei !#% II% *re erin/a lui (o@er pentru @o<ar.eop.0l 6( ..<ti@a.ie (o@er 5i2a arFtat preEeri<ţele pe<tru @o<ar.Da@e@<o<. dar el o cu<oa5te ?i<e1 este u< tira< acel reDe E.te<a% LuC<d sceptrul reDelui reDilor el alearDF la corF?ii.ile1 ora5ul I< pace este u< e>e@plar perEect1 „Ni@e<i <u co@a<dF. C<car<eaJF cel @ai ?i<e corupţia care roade reDi@ul1 el a pri@it aurul lui . toţi trFiesc co<Eor@C<du2se.os. a. iar prototipul @o<ar.Da@e@<o<. ii# . cC<d a Eost o@orCt de )reste. te>te care au serKit desiDur ca arDu@e<te C< pole@icile politicie<ilor% 274 &o<ar.locraţia% 'ira<ia.:iil( <u@e5te C<tr2adeKFr ci<ci cFpita<i pe<tru cele ci<ciJeci da <aKe ?eoţie<e Ke<ite C< 'roada 8% Feacii repreJi<tF 5i ei o aristocraţie1 „sC<teţi cu toţii douFspreJece2a o?5tii cFpete<ii% Cu @i<e treispreJece 7. cel cFruia i2a Eost datF Kred<icia puterii 5i Kred<icia leDilor de Eiul lui Cro<os cel2ce2c.ia.ia are preEeri<ţa lui (o@er.tu<ci C<sF i<terKi<e Ulise alertat de . de acord cu ?F2trC<ii.ie @ai ales C< cC<tul al II2lea al $liadei. cC<tul ^n6e 6. oliDar.ape cli<ii lB% EDist.te<ei sale sau de a@arul pa@Eletar al C(n+tit08iei atenie>nil( T# I% (o@er 5i diKersele tipuri de DuKer<are +C<ditorii Dreci s2au strFduit sF clasiEice diKersele specii de DuKer<F@H<t. .ile 5i <asul o sF2ţi taie cu ?ro<Jul <e@ilos 5i ru5i<ea ţi2o Ka stCrpi.e@C<d <e<orocirea asupra cetFţii% BFtrC<ul reDe 5tie prea ?i<e cCt de puţi< preţuiesc „<etre?<icii sFi copii . (ector.„u<ui si<Dur o@ X% Eter<ele arDu@e<te pe<tru sau co<tra de@ocraţiei sC<t reluate de Periclele lui 'ucidide EFcC<d eloDiul . da<satorii%%% I< iso<ul cC<tFrilor. este siDur de Kictorie% El Ka por<i asaltul Ei<al% C<sF. aristocraţie.<ti<ous Cl a@e<i<ţF pe cer5etorul Iros1 „urec. <u este <u@itF cu acest <u@e de (o@er. sFltC<d iJ?esc pF@C<tul sau EurF @iei 5i ieJi di< ţara lor strF?u<F Yc% U<ul di<tre troie<i. c.lci<ous% Iar de@ocraţia EiDureaJF pe scutul lui . C<5elat de Kisul tri@is de Teus. toc@ai aceasta era soarta pe care o?iceiul Drec o reJerKa tira<ilor !X% . cu u< Luriu popular. este o caracteristicF ce <u per@ite <ici o eJitare% Celor trei reDi@uri sF<Ftoase li se opu< trei reDi@uri corupte1 tira<ia.ul lui '.eii alearDF sF25i traDF corF?iile pe apF. el Krea sF C<cerce @ai C<tii @oralul ar@atei% El Ka propu<e rFJ?oi<icilor reu<iţi C@?arcarea i@ediatF% Ceilalţi 5eEi Kor tre?ui sF se C@potriKeascF 5i „sF2i opreascF cu Kor?a !$% La C<de@<ul lui . „pacostea oricFrui o@ di< lu@e cu care prete<de<tul . uciDa5ul lui .ului este .iţa diKerselor DuKer<e1 cu siDura<ţF s2au DC<dit alţii C<ai<te de (erodot% (o@er cu<oa5te @ai C<tCi cele trei @ari reDi@uri <or@ale1 @o<ar.i?Juie5te2lucruri2de2<epFtru<s !7% CuKi<te deKe<ite istorice%%% )liDar.

ci pe<tru ceilalţi% Nu este Kor?a de „a se lFsa pradF tuturor e>ceselor. leDile 5i sceptrul ca sF . acest te>t de o ad@ira?ilF ple<itudi<e% Puterea este o sarci<F. <esocotitul GB% U< suKera<.iar dacF toţi Jeii 5i Jeiţele ar traDe de celFlalt capFt C< se<s i<Kers% CCţiKa e>eDeţi ai lui Ilo@er au KFJut aici o i@aDi<e a @o<ar.Da@e@<o<% U< reDe tre?uie sF dea sea@a. <e?u<iilor. pli<F de ?u<FKoi<ţF 5i cordialitate1 el Ka poru<ci oa@e<ilor. după Homer Caracterul adeKFratului 5eE a Eost preciJat de Ilo@er C<tr2o Eor@ulF pe cit de ?oDatF pe atCt de scurtF1 „Teus ţi2a sortit dreptatea.5a Eace tira<ul.os . 5i a ur@at deJastrul3 Co<o< era si<Durul 5eE la C<idos 5i a Eost C<Ki<DFtor &% -e altEel.i@a.utoritatea u<ui suKera< Ka Ei ca 5i a sa. pater<F. Ulise proslFKe5te u<itatea de co@a<dF% . este si<Dura de@<F de u< „pFstor de popoare % .alitate. C< loc sF caute C< @od eDoist i<teresul @icii lor patrii.colo Ka putea @edita asupra celor douF Kirtuţi ese<ţiale ale u<ui reDe1 Lustiţie 5i curaL X"3 5i asupra airtuţii de @Freţie care se i@pu<e oricFrui 5eE1 sple<doarea purpurei. ci u<ul si<Dur.rast este u< caJ tipic1 el susţi<e cF „C< Jiua C< care poporul deli?ereaJF asupra aleDerii cetFţe<ilor care sF Eie asociaţi ar. „cel ale cFrui preocupFri se e>ti<d tot atCt de departe ca cele ale lui Teus GG% Nu a@ Ei ?F<uit e>iste<ţa u<ui se<s atCt de ?oDat al celor trei cuKi<te Drece5ti EFrF aLutorul u<ei scolii di< 7enet0+ 2GA% BFtrC<ul (o@er C@pFrtF5e5te C< Eelul acesta idealul stoic al „cos@opolis 2ului1 u<iKersul alcFtui<d o si<DurF cetate. o cetate pe care Jeii 5i oa@e<ii o cCr2 @uiesc C@preu<F% La C<ceputul cC<tului 9III al $liadei. C< care toţi oa@e<ii sC<t Eraţi.@p. desErCului. tre?uie sF2l disti<DF de o@ul de rC<d. X8$ 277 <ici acoperit cu aur 5i ?iLuterii. i<sole<ţei. a@FrFciu<e.ileG!% ReDii au u< @odel supre@.otFrF5ti pe<tru <ea@ul da<ailor X#% -io C. sF ispF5eascF dacF a co@is Dre5eli3 C< Eelul acesta se Ka u@ili truEa5ul .Da@e@<o< este C<Ke5@i<tat C< purpurF. al cFrui altruis@ se opu<e eDois@ului Kulturului. C< care toate puterile sC<t . plFcere%%% X$% . Teus propu<e oli@2pie<ilor pro?a la<ţului1 el Ka arFta cCt este de puter<ic trFDC<d si<Dur u< la<ţ de aur pe cul@ile )li@pului. iu?i<du2i GX% C<sF Teus C5i e>ti<de proKide<ţa asupra C<treDului u<iKers% -upF pilda sa suKera<ii de pe pF@C<t tre?uie.iDos2Pota@os.o<telui pe<tru orDa<iJarea procesiu<ii .rUsosto@ul co@e<teaJF. EricF. de a satisEace toate pasiu<ile u<ui suElet aDitat de @C<ie.ai<e ?rodate. pe care (o@er l2a a5eJat lC<DF . C< al doilea discurs De+p e e.eop.ceste Kersuri C<tru slaKa @o<ar.cest si@?ol al taurului. orDoliului.ul lui '. <u are dreptul sF25i ur@eJe ?u<ul plac1 el tre?uie sF se co<Eor@eJe leDii 5i raţiu<ii. aEir@F . EFrF C<sF sF cadF C<tr2u< lu> eEe@i<at% . leului sau @istreţului este i<te<s e>ploatat de -io.acesta este toc@ai u<ul di< cele trei%%% !"% .ul are @ai @ultF putere decCt toţi supu5ii sFi la u< loc3 iar la<ţul de aur pe care Teus l2ar atCr<a de2o cul@e a )li@pului poate si@?oliJa Eorţa DuKer<Frii @o<ar.Da@e@<o< pe<tru a25i rFscu@pFra i<sole<ţa EaţF de .le>a<dru.arta ei poeticF% Ele Ci procla@F e>cele<ţa („ce pacoste ar Ei ca toţi sF <e C<dru@e) 5i aratF cF este de drept diKi<1 reDii deţi< sceptrul de la Teus XB% I<tr2u< se<s @ai larD. ca .rUsos2to@ul. u< serKiciu% SuKera<ul are o @isiu<e sacrF1 „sF EacF operF de dreptate luC<d . care Cl do@i<F% . <u C<sF C< .ieiG#1 @o<ar.te<ei ar Ei suEicie<t sF o arate. „pFri<tele oa@e<ilor 5i al Jeilor % . tre?uie ale5i <u Jece.eaJF cu tatFl sFu Filip 5i2i aratF cu@ pot reDii sF25i C<Keţe @eseria di< (o@er% ReDeasca poeJie a lui (o@er. destrF?FlFrilor. 5i sF i se dea puteri depli<e1 (o@er a spus2o1 „u< si<Dur XX % &a>i@a sa este ?u<F 5i <u@ai e>e@plul . c.le>a<dru dialoD. spu<e co@e<tariul DeE scoliilor% NouF De<erali C5i C@pFrţeau co@a<da la .du<Frile Drece5ti tre?uie sF Ei auJit <u odatF pe „si<Durul 5eE X!% )liDar. el <u ar cu<oa5te aceste lupte i<terioare care sC<t ?olile XA% III. C< pri@ul sFu discurs De+p e e.. C< speţF pe (ector.ceastF leDe 5i aceastF raţiu<e sC<t perso<iEicate de Nestor. C< care Jeii sC<t Eraţii oa@e<ilor. spu<e (ippocrate. di< pu<ct de Kedere EilosoEic @ultiplicitatea este cauJa slF?iciu<ii 5i a desco@pu<erii3 la Eel 5i C< corpul <ostru1 dacF <u ar Ei co@pus decCt di<tr2u< si<Dur ele@e<t.ice. e>plicF C< altF parte acela5i -io C. 5atoriile 5eCilor.eltuie5te <o?ila ardoare pe<tru proteLarea cireJii adu<ate C< Lurul sFu X7% .alitate# .iei co<stituie c. EiarF care sEC5ie tur@a% (o@er C<sF Cl co@parF pe reDe cu taurul X8 care25i c. sF25i ridice priKirea di<colo de Ero<tiere1 la aceasta C<dea@<F (o@er <u@i<du2l pe cutare 5eE de stat.otF2rCri C< EaKoarea supu5ilor sFi % Nu este reDe pe<tru si<e. ?oDFţia ar@elor. Teus.

C<dea@<F oastea sF parF3 seascF asediul 'roiei1 dar <u este decCt o preEFcFtorie% )sta5ii doresc sF se C@?arce. dar specialitatea lor <u este aceea5i1 Nestor este @odelul oratorilor /(na . el 5tie cel @ai ?i<e sF Kor?eascF reDilor3 Ulise este tipul oratorului popular.. (o@er este pri@ul @aestru de retoricF al +reciei% ProEesorii de eloci<ţa di< ti@pul lui Plato< 6 ca +orDias. dupF opi<ia lui -io C.(+0l0i.<te<or.rU2sosto@ulA!. co@puse C< Eaţa 'roiei C< orele de rFDaJ G$.ei sF reia lupta1 arDu@e<tele sale sC<t cele ale raţiu<ii.rasU@ac. e>cele<t diplo@at. doar pe dru@uri care pot Ei ur@ate de toatF lu@ea3 ei <u se spriLi<F decCt pe pri<cipii sau arDu@e<te ad@ise de toţi auditoriiG8% Ulise este precursorul lui Socrate% .i. adaptC<du25i i<terKe<ţia la calitatea psrsoa<elor. 5i2l co<Eu<dF Dlu@eţ pe Nestor cu +orDias.os sau cu '. '.co<ce<trate. se pare. <i@e<i <u i2a arFtat o C<credere @ai @are% Cea @ai @are parte a eroilor sFi 5tiau 5i sF Kor?eascF 5i sF se lupte3 C<trecerile lor oratorice au tot atCta strFlucire 5i pasiu<e ca 5i luptele cu suliţa sau cu spada% . '. co<cluJia sa este o . doar o si@plF Eloare retoricF. autoritatea slF?e5te cu cCt se disperseaJF @ai @ult% X87 IV. reu<ite l<tr2u< @F<u<c.os sau '. ea este pli<F de se<s% &ierea.Da@e@<o< o DFsesc a@arF. di@potriKF (-e@ost. al lui Ulise. ca '.rasU@ac.aid (+ C5i ?ate u5or Loc de „artele oratorice ale lui Nestor 5i Ulise%%%.5a este 5i cu Kor?a C<ţeleptului Nestor1 ea pare tuturor pli<F de suaKitate. (o@er a pus C< lucrare toate resursele artei oratorice% Este o @a<eKrF saKa<tF C< trei @i5cFri% .. 2rta oratorică &arele resort al Kieţii politice C< cetatea DreacF era eloci<ţa% *i C< acest do@e<iu (o@er are drepturi priKileDiate% Ni@e<i <u a dat atCta EorţF cuKC<tului.o@erice sC<t totu5i Nestor 5i Ulise% Nestor este cel @ai apreciat da . pe care Ci KFJuse C< acţiu<e. pe Ulise cu '. C< toiul i<Luriilor.ile1 cu toatF Euria care Ci or?e5te. care C<cearcF apoi sF2i cal@eJe.<curaLare. Ci ElateaJF cit poate 5i pe u<ul 5i pe altul AX% I< cC<tul II.Da@e@<o< 279 care 5i2ar dori Jece sEet<ici ca el G"% Ulise Ci este oare i<EeriorS -eloc. ?rutal 5i direct cu cei de rC<d. pe<tru C<ceput.e<es% Nestor are plFcerea 5i dulceaţa3 &e<elau co<ciJia 5i Draţia3 Ulise a?u<de<ţa. lFsC<du2i pe Ulise 5i pe Nestor BF susţi<F pFrerea co<trarF% Ulise este C<sFrci<at sF rFstoar<e spiritele% 're?uie @ai C<tCi sF li<i5teascF tu@ultul acestei adu<Fri Eurtu<oase1 o Eace dupF cele @ai ?u<e reDuli ale et. C<sF .ile 5i . Eii<dcF sC<t a@C<doi ?ol<aKi de @C<ie% CCteKa paDi<i di< Pseudo2Plutar.rasU@ac. u< apel la spera<ţF AG% Nestor <u @ai are decCt sF desFKCr5eascF @u<ca lui UlCse% El poate Kor?i @ai li?er acestui auditoriu .Da@e@<o<.utorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e disti<De cu preciJie De<ul oratoric al lui Nestor.i asupra retoricii lui (o@er% Cele @ai i@porta<te discursuri ale $liadei sC<t a<aliJate di< pu<ct de Kedere te.oloDic% C< cearta di< cC<tul I se C<Eru<tF . de<sitatea% -e altEel <u (o@er a i<stituit oare pri@ul paralele C<tre oratori S -e pe Jidurile 'roiei. C< @Ci<ile u<ui o@1 C< de@ocraţie.e@e<ţF de aceasta). 5tie cel @ai ?i<e sF a<tre<eJe @ulţi@ile.os.<ic 5i psi.eodoros sF Ei preEerat discursurile lui Ulise%%% -ar poate cF apropierea <u e decCt o spiritualF Ea<teJie a lui Plato<% Ea doKede5te cel puţi< cF speciali5tii retoricii relieEaserF deLa diEere<ţa de De< C<tre Ulise 5i Nestor 5i cF priKiserF de Eoarte aproape discursurile $liadei# . al lui &e<elau. pro<u<ţF u< discurs care Ci decide pe a. deKi<e DroJaK de deJaDrea?ilF pe<tru cei ?ol<aKi 5i Ee?rili.eodoros 6 se recla@au desiDur de la (o@er1 ei tre?uie sF Ei a<aliJat discursurile lui Nestor 5i ale lui Ulise 5i sF Ei cFutat C< aceste @ari @odele reDulile artei lor% P. @arele 5eE i<trF u< @o@e<t C< Koia lor% C5i cC5tiDF astEel si@patia lor 5i eKitF sF2i co<trarieJe% El C<su5i are prea @are i<teres ca lupta sF co<ti<ue1 @ai ?i<e sF parF cF a re<u<ţat. studiile @ai Kec. se spu<e% . al cFrei Dust este atCt de dulce pe<tru cei sF<Fto5i. @e<aLC<du2i pe cei @ari% )datF ordi<ea resta?ilitF.eodoros% Se poate ca +orDias sF Ei ad@irat @ai ales discursurile lui Nestor.Ke@ o altF doKadF C< Me/( a:ilele lui Xe<oEo< u<de @etoda oratoricF a lui Socrate este co@paratF cu cea a lui Ulise1 a@C<doi o?i5<uiesc sF C<ai<teJe C<tr2u< discurs. sF25i atraDF 5i u<ul 5i altul ?u<FKoi<ţa auditoriului% Nestor. C<ţeleptul . cC<d Ke<iserF C< solie la 'roia G7% Cei doi oratori titulari ai poe@elor .e<e s2a plC<s cu Ke. ei <u uitF. ar Eace @i<u<i C<tr2o de@ocraţie AB% (o@er co@parF elocKe<ţa lui Nestor cu dulceaţa @ierii 5i aceastF co@paraţie <u este. opu<e @a<iera lui &e<alau celei a lui Ulise. C< acela5i Eel C< care u< -io<Usos di< (alicar<as caracteriJeaJF elocKe<ţa lui LUsias sau -e@ost.Da@e@<o< 5i . Eorţa.<tr2adeKFr. co<de<seaJF.i6i.

deLa cucerit% El aru<cF cu a?ilitate rFspu<derea tul?urFrilor precede<te asupra cCtorKa i<diKiJi% Folose5te 5i a@e<i<ţarea la adresa recalcitra<ţilor AA% -io@ede. Eace puter<icF teJa sla?F 5i sla?F pe cea tare. cel al rFJ?oiului% I< Kiaţa cetFţilor. capa?il Eii<d sF Easci<eJe orice auditoriu A"% .Ide/(+. Socrate.i (ar(ari SF pFrFsi@ ora5ul pFcii. este co<5tie<tF 5i studiatF% (o@er 5tie cF Kor?irea este o 5tii<ţF care se C<KaţF1 P.ile% El Krea sF2l C<duio5eJe 5i de la ?u< C<ceput plC<De1 P. se ţi< @ereu de Ear@ece #B% -upF cu@ se Kede. cu luptele sale politice.ile Ci sti@a cel @ai @ult% El recurDe C< Ei<al la apoloD 5i poKeste5te istoria lui &eleaDru% .. este o <ecesitate i<elucta?ilF% Iar cetatea idealF a lui Plato< se orDa<iJeaJF 282 C< Lurul acelui <ucleu.e<es. iscusitul ?Fr?at..ile A$% (o@er este u< i<co@para?il proEesor de retoricF% Iar arta sa <u este pur i<tuitiKF. <u este o artF @aDicF. dupF spusele lui .oi<i> cu<oa5te deLa puterea acestui arDu@e<t clasic al tri?u<alelor ate<ie<e1 lacri@ile% .<tist. care2l ati<De cel @ai @ult pe . 5tie sF C@?race orice Eor@F. rFJ?oiul deţi<e u< loc ese<ţial% Plato< C<su5i.. C@pFcarea tuturor celor care Kor?eau . C< suElete ca 5i C< trupuri% U< Drec di< epoca clasicF Ka putea dori u<irea cetFţilor Drece5ti... i@itC<du2l pe Proteu. sC<t cele pe care u< orator a?il 5tie sF le i@pu<F Kor?irii sale.oi<i> se Ka adresa i<i@ii lui . el tre?uia sF EacF di< Eiul lui Peleu.e<esA7% . iar curaLul sFu e>cepţio<al Cl autoriJeaJF la aceastF si<ceritate AB% CC<tul A/:a+adei este o adeKFratF C<trecere oratoricF% Ulise. P. cu<oa5te toate raEi<a@e<tele @eseriei% El se pFJe5te cu DriLF sF loKeascF Ero<tal @C<ia lui .ias Kor?e5te ulti@ul1 este o@ul a cFrui elocKe<ţF C5i rCde de elocKe<ţF% El Cl scuturF pe priete<ul sFu cu o Era<cF 5i asprF ca@araderie. Ci spu<e ca sF2l cal@eJe1 „-e Eapt.ile1 se adreseaJF @ai deDra?F @ilei sale% Pe<tru a Eace accepta?ile sEaturile pe care Krea sF le dea eroului. po@ C<alt1 aceste @eta@orEoJe @aDice. cel puţi< cel deEe<siK. co@para?ilF cu cea a proEetului @Frii S V.Da@e@<o< de a Ei C<de@<at la EuDF% I<terKe<ţia sa se potriKe5te ?i<e cu te@pera@e<tul sFu1 ti<ereţea sa Ci e>plicF C<drFJ<eala. pa<terF. cC<d Ka i<sista asupra delicatei aleDeri a acestei solii.ile. a putea i@pu<e oricFrui auditoriu orice opi<ie. rFJ?oiul este specialitatea lui (o@er (orice ar Jice Plato<I)% . C< c.oi<i> Eusese C<sFrci<at cu educaţia lui . C< cC<tul XI. oratorul ideal al ti@purilor istorice1 rC<d pe rC<d <o?il 5i si@plu. ci. i@ediat dupF aceea. Ci repro5eaJF destul de rFspicat lui . are o idee de De<iu1 sF le pu<F C< Dura lui Peleu% El C5i L<2c. <u poate uita cF oa@e<ii sC<t EFcuţi C< a5a Eel C<cCt Kor sF ia de la Keci<i lucrurile pe care <u le au la ei 5i dupF care Li<duiesc% RFJ?oiul. soEistul eDiptea<.ias iau pe rC<d cuKC<tul pe<tru a2l co<Ki<De pe .oi<i>. ca Proteu cu care Cl co@parF -io<Usos di< (alicar<as% Proteu2l lui (o@er deKi<e dupF plac leu. apF curDFtoare. Răz(oiul 6 )reci . (o@er Ci atri?uie aceastF calitate e@i<e<tF. co@pusF di< trei oa@e<i pe care . KFJl<du2l pe ?u<ul Ctesippos i@pacie<tC<du2se C< Eaţa Lo<Dleriilor dialectice ale celor doi soEi5ti.ip Eiresc Ka Ei co<sultat (o@er pe<tru a C<KFţa sF lupţi ?i<e #!% RFJ?oiul este C< pri@ul rC<d u< lucru care se preDFte5te.ile sF re<u<ţe la ura sa% 1 Ulise.eie discursul cu o ruDF@i<te 5i u< apel la o<oare% Peroraţia sa e @ai C<DriLitF decCt tot restul1 el 5tie cF o peroraţie tre?uie sF Eie Kie 5i Erapa<tF% P. . auster 5i Kesel. porc uria5. de retorica cea @ai siDurF cC<d Ka Eace apel la a@i<tirile di< ti<ereţe ale lui .ceastF e>eDeJF spFlC<d de orice ?F<uialF si<ceritatea lui Ulise.ile. ela?orat 5i Eacil.ceastF apropiere C<tre Ear@ecele lui Proteu 5i cele ale cuKC<tului se aElF deLa la Plato<% I< E0t. (esiod asupra C<KFţFturii aDriculturii. dupF propria sa e>presie. care C5i ediEicF totu5i Repu?lica sa C< a?solut. Plato< <u2i sti@eaJF deEel pe soEi5ti pe<tru ase@F<area lor cu Proteu3 este C<sF posi?il ca ei C<5i5i sF25i Ei EFcut o Dlorie di<tr2o astEel de a<aloDie% . 5i sF <e C<dreptF@ spre celFlalt ora5 JuDrFKit pe scut.ceasta <u2l Ka C@piedica sF uJeJe. <2au Krut sF <e arate de ce sC<t ei C< stare cu ade2 KFrat. u< „priceput la Kor?e A8% Pri<cipalul @erit al u<ui orator este supleţea 5i Eacultatea de adaptare la cele @ai diKerse auditorii% Nu@i<du2l 280 X7! pe Ulise p(lIt (p(+.. Cl C@podo?e5te pe deasupra 5i cu u<ul di< cele @ai Eru@oase titluri pe care le poate rCK<i u< orator% IatF2l pe -e@ost. draDo<.5a cu@ sC<t C<tre?aţi )riMeu sau &usaios asupra ?aJelor Kieţii reliDioase.. co<stituit de clasa pFJitorilor sau rFJ?oi<icilor% )r.

adicF pC<F la . pri< pro?ele atletice% . u<iKersul deKe<it o u<icF cetate. luptF 5i alerDare1 <u deDea?a (o@er acordF u< loc aparte acestor trei pro?e 5i le claseaJF i< aceastF ordi<e1 el Kede C< sport o i@aDi<e a luptei 5i o preDFtire pe<tru aceasta $G% Plato< se te@e. de e>e@plu. lupta cu @C<a DoalF 5i alerDarea% . C<treţi< C< suEletul sFu aceastF urF per@a<e<tF.tridului #83 cel de2al doilea <u pro@ite <i@ic 5i declarF cu @odestie cF2i Ka Ei @ai puţi< EricF dacF i se Ka da u< C<soţitorI #7% -olo< <u se C<doie5te <ici o clipF de succes% C5i cere rFsplata di<ai<te1 caii 5i carul lui . este u< :a :a ! doar u< ?ar?ar poate Eace atCtaloc Ee@eii C< suEletul 5i Kiaţa sa $!% Poe@ele . i<dispe<sa?ilF.<dro@aca <u aElF C<DFdui<ţF C< Eaţa u<ui co@e<tator preKe<it1 acest o@ care C5i 5tie patria co<da@<atF de desti< 5i se @C. va 5ti sF C<tre?ui<ţeJe la<cea 5i scutul C< pri@ul rC<d al . <ici @ai puţi<I (ector LurF cF i le Ka da. sF a@estece sC<Dele Drec cu cel ?ar?ar #X% Se 5tie cCt de eEe@erF a Eost aceastF u<ire1 Kec. a C<KFţat ?i<e loKiturile 5i pararea lor.i i6. pe<tru a2i slFKi pa ceilalţi% Sta?ilirea acestei paralele C<tre Dreci 5i troie<i tre?uie sF Eie. C@pi<s.sia. aKa<taLul este de partea celui care alearDF @ai repede% Bo>. i<sistF scoliastul. sF co<topeascF Europa cu . dacF poeJia lui (o@er a deKe<it KestitF. atCta Kre@e cCt cetFţile Drece5ti Kor rF@C<e li?ere. pe<tru curaLul „pFJitorilor sFi. rFstur<at1 este c. de trista i@aDi<e a lu@ii de di<colo pe care 5i2o EFceau eroii lui (o@er1 se poate C<Eru<ta @oartea cu i<i@a dCrJF.ceste trei 284 pro?e sC<t C<totdeau<a citate de el C< aceastF ordi<e i<Karia?ilF $X% PuDilatul Cl e>erseaJF pe atlet sF loKeascF 5i sF pareJe loKiturile1 acesta este pri@ul stadiu al ?FtFliei% )@ul care. pe care u< 5eE a. cu@ a diEere<ţiat (o@er atitudi<ea celor douF ar@ate @erDC<d la ?FtFlie1 troie<ii C<ai<teaJF pli<i de C<drFJ<ealF i<co<5tie<tF 5i scoţC<d pu2 283 ter<ice striDFte. dupF Plutar.le>a<dru% &acedo<ia<ul Ka C<cerca sF u<iEice lu@ea a<ticF.<ica luptei% C< sECr5it. lupta corp la corp1 du5@a<ul tre?uie apucat.o2pliţilor% Ur@eaJF apoi C<cFierarea. sF aspirF@ la isprFKi ase@F<Ftoare cu ale lor#G% PFtru<5i de acest spirit. co@e<tatorii s2au silit sF su?li<ieJe deEectele troie<ilor 5i calitFţile Drecilor. dacF <u e>istF spera<ţa C<tr2o supraKieţuire .cest lucru rF@C<e adeKFrat. LUcao<) ruDC<du2i pe C<Ki<DFtorii lor sF2i „captureJe Kii % U< Drec C< luptF <u se DC<de5te decCt sF C<Ki<DF sau sF @oarF3 doar u< ?ar?ar ca (ector poate cFdea la picioarele KrFL@a5ului pe<tru a cer5i @ilei sale u< @or@C<t*e# Lipsa de @FsurF a troia<ului -olo< co<trasteaJF cu @oderaţia lui -io@ede% *i u<ul 5i altul por<esc C< recu<oa5tere la du5@a<1 pri@ul se laudF proste5te cF „Ka trece pri< ta?FrF pC<F la <aKa . C5i a5teaptF C<cF realiJarea% RFJ?oiul 'roiei este C<Eru<tarea C<tre lu@ea DreacF 5i cea ?ar?arF% Nici o operF poeticF <u este @ai salutarF ca $liada pe<tru a i<suEla C< i<i@a u<ui Drec ura <ecesarF C@potriKa ?ar?arului% -upF opi<ia @ea. puDilatul.iar (ector di< sce<a despFrţirii de .drastos. pe<tru ca pri< auJirea ErecKe<tF a acestor Kersuri sF <e i<strui@ C< ura care e>istF di<ai<te C@potriKa ?ar?arilor. sF po<eDreascF pe cCt se putea pa pri@ii. @ai tre?uiesc preDFtite 5i trupurile. KC<JC<d pielea ursului di< pFdure. C@potriKa cFruia tre?uie C<treţi<utF ElacFra rFJ?oi<icF% .. 6 o adeKFratF tur@F ?e. Draţie ?o>ului. spriLi<i<du25i pro@isiu<ea pri<tr2u< LurF@H<t pe care <u 5i2l Ka ţi<e% Poetul.iul Kis al lui -ioDe@ 5i al lui Te<o<.li@?a eli<F1 e>istF u< du5@a< ereditar al lu@ii Drece5ti.os. C<de@<aţi de cFpete<iile lor ##% Nici u< Drec <u se lasF EFcut priJo<ier3 C<sF Kede@ <u@ero5i troie<i (.iar te.ile. Homer! (reviarul soldatului -ar <u tre?uiesc preDFtite doar suEletele pe<tru rFJ?oi. este pe<tru cF a adus o Eru@oasF laudF celor care au luptat C@potriKa ?ar?arilor3 5i de aceea strF@o5ii <o5tri au Krut sF2i ci<steascF arta C< co<cursuri poetice 5i C< educaţia ti<erilor.<e5te C<ai<te de orice de soarta reJerKatF soţiei lui.<ti@a.eu o Ka lua roa?F.. Krea sF <e arate aici lipsa de loialitate a ?ar?arilor #"% Este o adeKFratF preLudecatF de a2i cople5i pe troie<i1 DriLa lui (ector de a aKea u< @or@C<t la @oartea sa este caliEicatF drept ?ar?arF $d3 c. C@potriKa du5@a<ului tradiţio<al% VI. ?ar?arul.cesta este scopul ese<ţial al sporturilor% (o@er pu<e C< Eru<te toc@ai cele trei e>erciţii sportiKe care co<stituie a<tre<a@e<tul cel @ai direct pe<tru luptF. <ici @ai @ult. 5i ca. C<Ki<DFtorul tre?uie sF25i ur@FreascF adKersarul iar C<Ki<sul sF se despri<dF1 5i C<tr2u< caJ 5i C< celFlalt. scrie Isocrate C< Pane.Fitoare #A3 Drecii C<ai<teaJF „tFcuţi. di< C<trecerea cu curaLul @e@?rilor acestei e>pediţii. u<a di< preocupFrile @oralistului% El Ka tre?ui sF arate.o@erice i<suElC<d tC<Frului Drec dispreţul pe<tru ?ar?ar. Eiii lui .

citeaJF la C<tH@plare u<ele di< aceste @a>i@e. 5i poporul deEu<cţilor ca u< popor de Ea<to@e S .ile. C< Eiecare @o@e<t.eii care C5i EFceau ta?Fra pe plaLF. iar Nestor cel al ?FtrC<ilor$7% +aleria eroilor .EericitF.o@erici este destul de ?oDatF pe<tru a oEeri e>e@ple oricFrei KCrste% VII.proape de corF?ii sF luptF@ C< 5iruri cCt @ai strC<se% Iar acel ce2i iJ?it de aproape sau departe. sF despoi @orţii. a cFrui carte de cFpFtCi era (o@er% (o@er cu<oa5te la perEecţie arta @ilitarF1 el descrie cu preciJie toate Eor@eie de ?FtFlii. ca . apFrC<du2le 8#% Pe scurt.ile C<EFţi5eaJF u< ora5 asediat 5i pe „soţiile iu?ite%%% stC<d C< picioare pe2<altele Jiduri .Da@e@<o< 5i pe diEeriţii 5eEi8X% $liada Ci @ai poate C<KFţa pe @ilitari arta co<struirii u<ei ta?ere C<tFrite1 5a<ţul di< Lurul ei tre?uie sF Eie destul de larD pe<tru ca du5@a<ul sF <u2l poatF trece di<tr2o sFriturF3 destul de adi<e pe<tru ca du5@a<ul sF <u2l poatF co?orC3 se @ai C<EiD ţepu5e pe @arDi<ea i<terioarF pe<tru a co@pleta dispoJitiKul8G% ) lecturF ate<tF per@ite releKarea C< (o@er a <u@eroase sEaturi perti<e<te1 cF <u tre?uie sF C<tCrJii.ias. C< locul cel @ai siDur1 a5a procedau a.Hr2ţuiala pe @alul u<ui rCu% El 5tie cF C<tr2o ?FtFlie rC<duitF tre?uie a5eJatF C< EaţF caKaleria.1 coloratura credi<ţelor lor <u2i C@piedicF pe . di< Koi<ţa Jeilor. ci sF2i . alţii C< spate pe<tru a2i C@pi<De pe cei rF@a5i C< ur@F 5i a2i opri pe deJertori <% ) ar@atF care C5i a5aJF ta?Fra dispu<e la @arDi<i cele @ai ?u<e trupe pe<tru a proteLa 5i acoperi a<sa@?lul.ceastF o?iecţie de ordi< reliDios <ici @Fcar <u a reţi<ut ate<ţia lui Pseudo2Plutar. .ile 5i pe se@e<ii lui sF oEere cele @ai @i<u<ate e>e@ple de ?raKurF% BraKura1 dacF este o Kirtute pe care o C<KaţF $liada.FrFJitF% Nu e ci<ste @ai @are decCt pe<tru patrie sF2ţi Ei dFruit Kiaţa % *i di< <ou (ector oEeri<2du25i Kiaţa1 „9ai. asediul 5i asaltul u<ui ora5 EortiEicat. C<cadrC<du2l pe . sF pri@eascF &oartea ce i2a Eost . lupta de i<Ea<terie 5i lupta <aKalF. (o@er este u< adeKFrat specialist al tre?urilor @ilitare%%% I<siste<ţa lui Platc< C< a2i <eDa orice co@pete<ţF C< acest do@e<iu <e doKede5te destul cF de ti@puriu se procla@ase sus 5i tare aceastF co@pete<ţF1 reacţia EilosoEului este cu atCt @ai Kie.. EFrF sF pierJi co<tactul. s2au i<stalat Eiecare la o aripF. -io@ede3 Ido@e<eu 5i Ulise Kor Ei patro<ii KCrstei @iLlocii. a5a cu@ sC<t C<coro<aţi atleţii C<Ki<DFtori $A1 de la (o@er deriKF o?iceiul Drec al a i+teiel( M*# . Ki?ra<te ca <i5te cC<tece de Doar<F% IatF2l pa (ector C<curaLC<du2i pe ai sFi1 „. adu<ate EFrF C<doialF C< ElorileDii% Pseudo2Plutar. iar cortul De<eralului co@a<da<t este ridicat C< ce<tru. C< spate pedestri@ea 8d% *tie cu@ tre?uie sF C<cadreJe 5eEii trupa1 u<ii C< EaţF pe<tru a2i co<duce ps co@?ata<ţi.. oa@e<ii $liadei <u se te@eau de @oarte. C5i C<dea@<F oa@e<ii la sacriEiciu.os.utorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e i<sistF C<cF asupra u<ui pu<ct pe care Cl socote5te Eoarte i@porta<t$$1 o ra<F este DlorioasF dacF s2a preJe<tat i<a@icului Eaţa3 deJo<ora<tF dacF i s2a oEerit spatele 5i u@erii%%% (o@er este pri@ul care a Eor@ulat aceastF reDulF de aur a luptFtorului. sC<t sortit @orţii%%% X7# -ar eu <u Kreau sF pier EFrF a Ei luptat3 sF @F2<cu<u<e slaKa 5i pri<tr2o KiteLie de2a pururi Kreau sF Eiu a@i<tit de ur@a5i $G YY% Celor @ai KiteLi. C< Eor@ule pFtru<JFtoare. dacF luptFtorii C5i i@aDi<eaJF. de25i Ka Kedea sECr5itul. este. cC<d e5ti C< ur@Frirea u<or i<a@ici C< derutF.. C< $liada. C@preu<F cu .ipuiau de <eaDrF% *i pute@ cFuta 5i C< ta?Fra troia<F ca 5i C< cea DreacF e>e@ple de erois@% *eEii. cu c+t e>aDerarea partiJa<ilor lui (o@er era @ai .ile. oricCt 5i2o C<c. pri< Dura lui Ido@e<eu i<strui<du2l pe &erio<78% &erio<..Frţuie5ti EFrF rFDaJM pe EuDari. atu<ci cC<d decide sF EoloseascF pe Ee@ei la rFJ?oi1 el copiaJF pur 5i si@plu ps (o@er% U<ul di< relieEurile scutului lui .ile.le>a<dru.<tiloc. .ias 5i . Homer! strateD 5i tacticia< Ci<e a spus cF $liada <2ar Ei decCt o serie de lupte i<diKidualeS „Nici cea @ai @icF apare<ţF de tacticF 5i strateDieI Era Kor?a pur 5i si@plu de a2ţi procura u< paradis de loKituri 5i e>altarea de a Ei cel @ai puter<ic $"% Ce eroare de LudecatFI ) astEel de aEir@aţie l2ar Ei EFcut sF sarF C< sus pe @arele . @odelul de ur@at de cFtre toţi ti<erii rFJ?oi<ici3 oa@e<ii C< putere Kor aleDe pe . de pildF. li se dau pre@ii de KiteLie. EFrF sF le dai ti@p sF25i reKi<F 5i sF se reDrupeJe 8A% 0 Plato< <u i<Ke<tF <i@ic. e>iste<ţa de dupF @oarte EFrF ?ucurie 5i EFrF EorţF. C< apropierea corF?iilor1 . de altEel.. atu<ci aceasta este% Nu. cei @ai KiteLi.

s2au aplecat atCţia .i5tilor 5i <i.poloDeţii ciclopilor C<sF <u KFd aici o co<da@<are pe<tru „aroDa<ţF 5i „i<Lustiţie 1 adLectiKele i<cri@i<ate C<sea@<F pur 5i si@plu cF sC<t doar <i5te „uria5i 5i cF „<u au leDi scrise % U<ul di<tre ei este desiDur o ?rutF 5i u< tCl. care poate 286 287 da lecţii de Kirtute oa@e<ilor de la ora5. sC<t „C<creJFtori C< Jei 7A% Ei aratF.<tist.rF<esc cu lapte 5i @eleaDurile a?iilor. e>eDeJa asupra lui Ulise p(lIt (p(+# IatF dealtEel o <ouF doKadF cF PoliEe@ <u tre?uie co<Eu<dat cu toKarF5ii sFi1 el este u< <ecredi<cios. sF @F Eeresc de2a lor @C<ieS Nu Kre@ sF 5ti@ de Teus <oi. 5i sF Ei KFJut C< ei idealul an(/iei.ee<e1 „(ţara) <o?ililor . Krei sF @F C<Keţi sF tre@ur de Jei. 5i <ici de Jei. <e spu<e scoliastul.e<es i2a apFrat pe pri@ii.eJa57X. 5i cerul <u2i lasF sF ducF lipsF de <i@ic 7B% (o@er Eolose5te totu5i. peste cCteKa Kersuri.<tist.ipuie cF Keci<ii sFi Ci C@pFrtF5esc Lal<icele sale credi<ţe despre Jei% -ar ceilalţi ciclopi o 5tiu. iatF ce rFspu<s Ci dau1 „e atu<ci ?oala tri@isF de @arele Teus 5i <u pute@ Eace <i@ic 7#% Se<ti@e<tele lor reliDioase sC<t deci irepro5a?ile1 PoliEe@ e>ti<dea Dratuit la toţi toKarF5ii sFi propria sa i@pietate 77% C<treaDa apFrare a ciclopilor. Kor?e5te pe<tru ti<e. se i<tituleaJF Ci6l(p0l sau De+p e Uli+eC u< al doilea tratat se <u@ea De+p e =nt e:0in8a ea 3in0l0i sau De+p e :e8ie sau De+p e 6i6l(p 78% Este Kerosi@il ca strF@o5ul a<ar.cest ?lasEe@ator C5i C<c. sC<te@ @ai tari ca dC<5ii 7G% Cal@eaJF2te priete<e.e<es se pu<e c. a@ Ei te<taţi sF2i striDF@% .ar% -ar este si<Durul% 'oţi ceilalţi sC<t oa@e<i de trea?F% .iar cHr@uitF de cea @ai ?u<F di<tre co<stituţii 5i C< perEectF „eu<o@ie S Cu @ult C<ai<te de 'acit 5i de 4ea<24ac]ues Rousseau. care i se adreseaJF.e<es. C< cataloDul lui -ioDe<es Laertios. ?eţiKul% IX% Co@u<i5tii Iliadei1 (ipe@olDii Ciclopilor di< Odi+eea le corespu<d C< $liada . 288 cF <u se cred @ai tari ca Teus1 cC<d ei alearDF la rFc<etele <e<orocitului or?it de Ulise 5i acesta le rFspu<de1 „ci<e @F o@oarFS Ni@e<i%%% .ipe@olDii 5i a?ii.e<es.ipe2@olDi care se .<ar. @o<strul rC<Le5te1 „ce.o@erice asupra cFruia. cei @ai drepţi di<tre oa@e<i 7"% (ipe@olDii 5i a?ii%%% U<ul di< @isterele . pe care a@ putut2o reco<stitui cu aLutorul scoliilor ' la Odi+eea. ace5ti pri@itiKi de o superioarF Lustiţie. depraKaţi de societate 8$% Ciclopii lui (o@er 5i . ci<icii au C<ceput eloDiuI „?u<ului sFl?atic .i5tii )diseii1 Ciclopii . c. i@plorC<du2l C< <u@ele lui Teus )spitalierul. ciclopii.<tist. iar ceilalţi i2au reţi<ut poate ate<ţia% Ciclopii <u au i<stituţii sociale1 „<u au loc de adu<are care LudecF 5i deli?ereaJF 3 Eiecare e stFpC< C< pe5tera sa3 „Eiecare25i dicteaJF leDea Ee@eii 5i copiilor. 5i el este EFrF C<doialF cel care a DFsit aceastF i<terpretare pe<tru a le pleda cauJa1 ea a@i<te5te dealtEel. ciclopii duc o e>iste<ţF idilicF de pFstori% Ei sC<t C<creJFtori C< cer. 5i pe<tru rFJ?oi 5i pe<tru pace% ■i 9III% . C<te@eietorul ci<is@ului. <u@it dealtEel o datF de aceste scolii% U<ul di< tratatele lui .Kiole<tF 5i. al Kieţii EFrF leDi. douF cuKi<te care <e Eac sF eJitF@ asupra sti@ei ce le2ar purta2o%%%7!% .duc ora5ele ciKiliJate Eericirea oa@e<ilor S Nu era oare preEera?ilF Kiaţa EFrF leDi 6 an(/ia 6 a populaţiilor pri@itiKe pe care ciKiliJaţia <u le2a corupt 5i care ur@eaJF <atura e>iste<ţei co<strC<se di< ora5e. asupra cFrora Teus C5i aru<cF priKirea. pe<tru a2i caliEica. aDasa<tF% Plato< repro5eaJF u<deKa lui (o@er de a <u Ei scris o p(liteia! el a EFcut @ult @ai @ult decCt sF scrie co<stituţiile Kreu<ei o?scure colo<ii%%% El a dat tuturor cetFţilor lecţii 5i @odele.ide lu<Da serie%%% de de<iDratori ai oricFrei ordi<i sociale 77 sF Ei Eost apFrFtorul ciclopilor. pF5u<i @oi 5i ?i<e udate pe @alurile @Frii3 Kia ar cre5te de @i<u<e 5i aratul ar Ei u5or pe aceste Drase pF@C<turi% Li@a<ul lor ar Ei u< adFpost perEect pe<tru corF?ii8"% -ar ei <2au cedat acestor ispite%%% I< Eer@ecata lor i<sulF u<de J?urdF <e<u@Frate capre <eDre pe care <ici u< KC<Ftor <u Ki<e sF le ur@FreascF. dupF ce i2a @C<at pe (ector 5i pe troie<i la atacul <aKelor a.<tis2 t. iar ceilalţi se te@ de Jei% La ruDF@i<tea lui Ulise.ili5tilor. pe PoliEe@. C< ulti@F i<sta<ţF.ipe@olDii sFi realiJeaJF acest ideal% . 6 de5i Cl acuJa pe u<ul di<tre ei.iar aDricultura% I<sula lor este cu toate acestea u< adeKFrat paradis1 solul este e>cele<t. EFrF sF2i pese de ceilalţi %2# Este C<tr2adeKFr a<o@ia propoKFduitF de ci<ici% Ciclopii iD<orF i<dustria 5i co@erţul 5i c. proKi<e pro?a?il de la . care „des2 c.

@aestrul Kicle<iei. cei @ai drepţi di<tre oa@e<i % C<tr2adeKFr.ce5tia ar Ei. teJaure care <u se epuiJeaJF%%% Pe<tru ci<e KiseaJF sF sparDF co<Ke<ţiile sociale sau sF clFdeascF ora5e ciKiliJate.ilo< EKreul. „pG u< ta?lou u<dC era pictat Ulise 5i pe care Cl stricaserF apele @Frii ! % -i< a?u<de<ta literaturF C< Lurul lui Ulise. deoarece aparţi<e altei lu@i% .'E1 ULISE 9a tre?ui acu@ sF co<ce<trF@ toatF ate<ţia <oastrF asupra c. Cro<iilor 5i Porp. tip de KiaţF asceticF3 apoi Ulisele stoicilor 5i al plato<icie<ilor. de a da @ai @ultF co<siste<ţF acestui @it al ?u<ului sFl?atic% A:i(i este dealtEel suscepti?il de o @ulţi@e de se<suri. „cei care <u C<tre?ui<ţeaJF arcuri .5i s2au Eor@ulat atCtea ipoteJeI "B (ipe@olDii au u< <u@e Eoarte clar1 „cei care @ulD ie2pale % Se preciJeaJF dealtEel cF se . di<tre care u<ele Eoarte suDestiKe1 „cei care <u cu<osc Kiole<ţa .ili?ru3 este Ulisele ci<icilor. care citeaJF pasaLul C< leDFturF cu secta terapeuţilor. ci le dFruie apropiaţilor lor 5i priete<ilor% Ei realiJeaJF idealul de KiaţF co@u<itarF trasat de (o@er. a cFrui 5irete<ie oscileaJF C<tre li@itele loialitFţii 5i perEidiei. le<ta sa @u<cF de epurare 5i tra<s@utaţie% 'i@pul a EFcut 5i aici @ulte raKaDii1 5i <e DC<di@ la aceastF epiDra@F a Ant(l(. (o@er este @ereu acolo. u< tri? de sciţi <o@aJi1 „(o@er Ci <u@e5te cei @ai drepţi di<tre oa@e<i. pe care ciKiliJaţia <u i2a corupt1 se @ulţu@esc cu u< reDi@ KeDetaria< 5i se a?ţi< sF o@oare pe<tru a @C<ca. Data sF . „care <u cu<osc e>iste<ţa <oastrF (ciKiliJatF) . cFutC<du25i C<cF pu<ctul sFu de ec. 6 <u@ai .ipului lui Ulise% 9o@ Kedea apFrC<d <u eroul u<ui ro@a< de aKe<turi. cu .il (C< P (/ete0 de+6. spu<e scoliastul. ar tre?ui sF Kor?i@ despre c. se leapFdF de orice Eel de ?u2 <uri1 <u le distruD.L -E U&.?uriii sFl?atici 2.ipurile sale succesiKe% CFci Cl aKe@ @ai l<tCi pa Ulisele di< ti@pul soEi5tilor.e<es Ci co<sacrase @ai @ulte lucrFri 6 <u au @ai rF@as dscCt @ici EraD@e<te% Ne Ka tre?ui aceea5i rF?dare ca 5i ar.rF<esc cu lapte% -ar a?iiS . ca 5i cu@ ar Ei ascultat C<de@<urile . lucru care ar aKea aKa<taLul de a co<ce<tra totul C<tr2u< si<Dur ta?lou.rF<eascF toate pasiu<ile poporului sFu1 (o@er.eoloDilor care reco<stituie o a@EorF sau u< leOUt. ai <asa@o<ilor 7G.ii PitaDora3 ei practicau. copii 5i ?u<uri.ipe@olDii lui. ur@eaJF aceastF ulti@F i<terpretare% 'erapeuţii. C< i<oce<ţa lor. a?olirea lui „al tFu 5i „al @eu % 'eJaurele lui (o@er. EiDura stiliJatF a C<ţelepciu<ii% Poate cF lu@i<C<d trFsFturile acestui Ulise Ko@ pu<e @ai ?i<e C< relieE eEortul e>eDeJei a<tice i< Lurul lui (o@er. ai aDatir5ilor "A 5i altor tri?uri scitice cFrora (erodot le atri?uie co@u<itatea Ee@eilor1 cFci astEel poporul <u este decCt o KastF Ea@ilie care iD<orF ura 5i DeloJia% 'eoreticie<ii politici di< Kre@ea lui Plato< i2au DFsit pa ace5ti pri@itiKi Eoarte pe Dustul lor% S2au tra<spus asupra sciţilor lui (o@er u<ele di< trFsFturile lor care C<ElFcFrau cel @ai tare i@aDi<aţia "#% -ar poate cF a:i(i <u este decCt u< adLectiK%%% *i atu<ci tre?uie sF2l leDF@ de . „cred cF poetul a Krut sF i<si<ueJe aceasta1 DriLa pe<tru cH5tiDarea e>iste<ţei 5i pe<tru C@?oDFţire duce la <edreptate.ipul lui Ulise. @Frite 5i scFldate de ta<dreţe% X"B Capitolul 9III UN I-E.iei. pe<tru a se eli?era de orice <ecaJ 5i pierdere de ti@p ocaJio<atF de DriLa pe<tru ?oDFţii 5i pe<tru a se deda C< toatF li<i5tea Kieţii co<te@platiKe. cC<d Kor?e5te de „<o?ilii . co<seci<ţF a i<eDalitFţii 300 soluţia co<trarF asiDurF dreptatea. ci u< tip ideal de u@a<itate. Eiecare posedC<d doar spada 5i cupa% PF@C<tul le Eur<iJeaJF el C<su5i . a trasat cFlea co@u<itFţilor reliDioase 5i a stator<icit pri<cipiul co@u<is@ului politic celui @ai riDuros1 eDala repartiţie a ?oDFţiilor. sF @i<e @ulţi@ile pri< cuKC<t sau sF C<Keţe arta rFJ?oiului. co<ti<uF P.Uriilor1 pe acesta C<sF1 !! Ko@ pFstra pe<tru ulti@a parte.ipe@olDi . „cei care au KiaţF lu<DF . pe<tru cF au toate C< co@u<1 Ee@ei.?ii sC<t Eraţii @itici ai @assaDeţilor "X . I< aceste Kersuri. @odel de putere de C<durare.NI'.t0<at.<tist. co@u<is@ul propoKFduit de ci<ici 5i Kisat de Plato<% . „care <u au @iLloace de KiaţF (perso<ale) "$% P. asiDurC<d eDala distri?uţie a ?oDFţiilor oEerite de <aturF "S% (o@er.<Eru@useţate.ipe@olDi. Er% !"$) Ci <u@e5te Da?ii "!% 289 I2atF<2pe K.os% &ai deDra?F decCt despre c.ra<a 5i <u @F<C<cF <ici u< Eel de a<i@ale% Pe ace5tia Esc.rF<iţi cu lapte 5i EFrF resurse perso<ale.ilo<. ale cFrui Kictorii asupra @o<5trilor di< poKeste si@?oliJau Kictoria C<ţeleptului asupra pasiu<ilor% 9a @ai Ei 5i Ulisele <eopitaDoreicilor al Nu@e<iilor. ase@e<ea KiJiu<ilor di< copilFrie ce se pFstreaJF C< a@i<tire .

<tist. ei 5tiu de ase@e<i sF . (ippias tre?uie sF Ei DFsit cF Socrate era prea soEisticat%%% -e Eapt. C< oc.poi scoliastul e<u<ţF teJa adKersF% Poetul <u i2a arFtat <ici pe .<tist. ca Ulise.iKoc% . <ici sF2l ?la@eJe % . ci doar pe cele pe care Plato< i le atri?uie1 C<sF Plato< atri?uie C< @od o?i5<uit perso<aLelor sale.iloctet% -ar (o@er oare cu@ l2a pictat pe Ulise S Este adeKFrat.e<es este @ai C<tCi reJu@atF1 cuKC<tul <u co@portF o LudecatF de @oralitate1 „<u@i<du2l pe Ulise p(lIt (p(+. retra<scrisF de scoliast.iJa DC<direa ci persoa<a <u depF5esc @arDi<ile <or@ale ale loialitFţiiS I<De<iosul Ulise <u este C< deEi<itiK puţi< perEid 5i destul de @i<ci<os S X Nu este C<doiel<ic cF leDe<da sa a pri@it. cF <u Ka @ai rF@C<e <ici o Ji la 'roia 5i cu toate acestea rF@C<eI . era si<cer cC<d a@e<i<ţa sF se reC@?arce1 pri@eLduirea ta?eri Cl sile5te sF rF@C<F pe<tru a da aLutor% Poate cF el a @i<ţit.ceste „o @ie de re<D. dupF LiD<irea lui .Da@e@<o<. u< Ulise ca@eleo<% Pole@ica C< Lurul lui Ulise era @ai @ult sau @ai puţi< ce<tratF. cu i<te<ţii drepte3 Socrate se a5aJF pe tere<ul i<teliDe<ţei1 cea a lui Ulise este superioarF.. eKocF diKersele aspecte ale Kicle<iei lui Ulise. pe<tru Socratele plato<icia<. soEistul di< Elis% Noi <u cu<oa5te@ teJele lui (ippias cel istoric. se aElF C< aleDerea lucidF pe care o Eace i<teliDe<ţa #% 4udecata lui (ippias asupra lui Ulise ia ca ?aJF epitetul aplicat <u@elui eroului C<cF di< pri@ul Kers al Odi+eii! p(lIt (p(n# CuKC<tul <u este.poi redF C< a@F<u<t o e>eDeJF a lui . EFrF DC<d ascu<s. a suEerit <u@eroase retu5uri C< care Kicle<ia se C<Keci<eaJF cu perEidia1 sF <e Dl<di@ la aEacerea palladio<2ului.ceasta <u era 5i pFrerea lui (ippias.ile.. C<cCt urF5te cu@ urF5te porţile iadului pe „cel care C< suElet tFi<uie u< DC<d 5i roste5te altul 8% ReDFsi@ aici co<sideraţiile lui (ippias. te@a co<Eeri<ţei sale% -ar iatF.ile% Pri@ul discer<e adeKFrul de Eals3 el este C< @FsurF sF2l e<u<ţe 5i pe u<ul 5i pe celFlalt. di< C<tC@plare. (o@er i<staleaJF u< Ulise care e>celeaJF C< deD.ile si<cer 5i di<tr2o ?ucatF. cC<d se<sul de „caracter.iJarea DC<durilor pe<tru a25i realiJa @ai ?i<e scopurile% Socrate replicF1 . pe Kre@ea lui Plato<.ii lui (ippias. @ai ales soEi5tilor. la ar@ele lui . C<torsFturF de spirit . C< Lurul persoa<ei sale1 a Eost pusF 292 la C<doialF Era<c. la pFrFsirea lui P.ile drept cel @ai KiteaJ di<tre ?Fr?aţii care au Ke<it la 'roia. C<sF i<Kolu<tar1 pe cC<d Ulise @i<te cu ?u<F 5tii<ţF% Socrate la<seaJF atu<ci acest parado>1 cel care C<5alFcu ?u<F 5tii<ţF.<tist.ile.ile. iD<orF adeKFrul 5i ar Ei i<capa?il sF2l e<u<ţe%%% 293 I< Jiua aceea. lalţi. dupF Koi<ţF% Cel de2al doilea. dC<d. C<tre Lust 5i i<Lust... este superior celui care EalsiEicF adeKFrul EFrF sF Eie co<5tie<t. Ulise a suEerit pro?a co<tradicţiei% S2au dat lupte. ca .ile este atCt de departe de a aKea u< astEel de caracter. pe Nestor cel @ai C<ţelept. cei doi i<terlocutori <u se aElF C< acela5i pla<1 (ippias DC<de5te ca u< si@plu @oralist care ia i< co<siderare Koi<ţa1 Cl preEerF pe . diEicultate% . aceastF i<teliDe<ţF atCt de EertilF C< e>pedie<te.e<es $% PoJiţia lui .eaJF duplicitatea. pro?le@F.ias. C< ti@pul soEi5tilor. apFrarea lui Ulise de cFtre . Kirtutea.Da@e@<o< 5i al tuturor celor.iuri care l2au EFcut cele?ru. iar pe )diseu cel @ai Kersatil A% SoEistul C5i preciJeaJF pu<ctul de Kedere1 C< Eaţa u<ui .eţa.Ke@ doKada pri<tr2o scolie care C<cepe pri< acest cuKC<t reKelator1 ap( ie. C< Drup restrC<s. capa?ilF sF aleaDF% )r..i@?Ftor. ci toKarF5 si<cer al lui .ile este tot atCt de @i<ci<os ca 5i Ulise1 el LurF pe Jei. si<ceritatea sa% . rFspu<de (ippias. aceastF artF de a25i deD. u< co@pli@e<t1 el @arc. <u@eroase co@pletFri. a5a cu@ <e Dara<teaJF Cicero G.. cF el <u aru<cF <ici o ?F<uialF asupra eroului sFu S . tot a5a cu@ u< ?u< @uJicia< poate cC<ta Eals sau corect. care urF5te @i<ciu<a. <ici pe Ulise p(lIt (p(i. (o@er <u Krea <ici sF2l laude. aEir@aţii Eoarte apropiate de cele pe care le EFceau cu adeKFrat% (ippias discutF cu Socrate. ci si<ceri 5i De<ero5i3 <ici pe C<ţeleptul Nestor <u l2a EFcut 5iret 5i sc.I% SoEi5tii 5i Ulise1 5irete<ie 5i si<ceritate C<ai<te de a Ei slFKit de cFtre ci<ici 5i stoici ca u< @odel de Kirtute. capa?ilF sF disti<DF C<tre adeKFr 5i Eals.(i4 sC<t a?ili C< discuţii.. asupra acestui adLectiK ec. cel care @i<te cu ?u<F credi<ţF.e<es1 Ce sF crede@S Ulise este deci <eci<stit dacF este <u@it p(lIt (p(+N -eparte de aceasta1 (o@er Cl <u@e5te a5a pe<tru cF e „C<ţelept 7% CuKC<tul t (p(+ <u are. dupF (o@er sau C< aEara lui. cC<d cel de „C<torsFturF de li@?aL S )@ul e0>t (p(+ este cel care are caracterul orie<tat spre ?i<e% *i t (p(i X"A sE<t diKersele @a<iere de a int(d de o idee%%% -aca C<ţelepţii 1+(p. tuturor sEaturi ?u<e% . dupF o co<Eeri<ţF pu?licF% (ippias reia te@a co<Eeri<ţei sale1 „(o@er l2a JuDrFKit pe ..

li se adresa cu cuKi<te potriKite pe<tru ei3 Ee@eilor le Kor?ea de ase@e<ea C<tr2u< li@?aL potriKit3 la Eel 5eEilor sau eEe?ilor% . DC<direa sa aLu<De.te<a. toţi a. @u<ci<d pe<tru a2l spFla de orice repro5. superior lu@i<ate S . cCt de tare2ţi sC<t draDI C<DFduie sF <e C<toarce@ la corF?iile <oastre C<cu<u<aţi de slaKF. toc@ai pe<tru cF 5tia sF Kor?eascF cu oa@e<ii C< diKerse Eeluri% . se spu<e cF PitaDora. el EuDeI -e Eapt. C<tr2o Ji. tre?uie sF Ci se Ei pFrut e>eDeţilor lui (o@er cel @ai ?u< rFspu<s la acuJaţiile de duplicitate care plouau asupra lui Ulise1 di< co@e<tariu C< co@e<tariu. C< Drupul de elitF i<Kitat de . (o@er l2a putut caliEica drept p(lIt (p(+. EiicF a reDelui eDidei.otFrCrilor cerului% C< pa<icile proKocate de Jei.e<es apFrF toc@ai pe patro<ul acestor +(p.scultaţi ruDa sa cFtre . este Data sF suco@?e% -io@ede Cl Kede C< pericol3 el Cl i<terpeleaJF pe Ulise1 „oare u<de EuDi.Da@e@<o<.eii sC<t C< Jiua aceea pradF u<ei „Dal?e<e spai@e 1 Jiua lor EatalF C<cli<F ?ala<ţa de aur a lui Teus% . @ai @ult su?tilF decCt co<Ki<DFtoare. C<datF.<tist. el Ci eDaleaJF pe cei @ai @ari eroi% El este pri<tre rarii care au tot atCta Dreutate C< ?FtFlii ca 5i C< sEaturi% 'otu5i.e<es% X"# .<cF di< ti@pul lui Plato<.t0 i pe<tru aceea5i idee.iar u<ul di< si<Durele EraD@e<te i@porta<te care <e2au rF@as di< opera lui . Ido@e<eu. s2a tra<s@is pC<F la <oi3 este c.<tist. .@ putut re@arca C< aceastF paDi<F a lui . care ai Eost C< atCtea C<cercFri alFturi de @i<eI Pa5ii @i2i C<soţe5te de Eiecare datF3 @ai @ult decCt oricC<d.stEel. cC<d pleacF C@pre2 X"$ u<F cu -io@ede C< recu<oa5tere <octur<F C< rC<durile troie<ilor1 . solicitat sF Kor?eascF u<or copii.<tist. c. o .ide . Eu<da@e<tal aceea5i.iar copiii Jeilor ?at C< retraDere% Cu@ sF2i acuJF@ de la5itate S Ulise EuDe.Da@e@<o< C5i per@ite sF2l a5eJe astEel la capFtul @esei.C<toarcF acela5i DC<d C< diKerse Eeluri% Cu<oscC<d @ai @ulte =nt( +. deci proastF !7% Iar ?ar?arul -olo< care le cFJuse C< @Ci<i. co<c.e<es o aluJie la +(p. Ki<e la ospFţ EFrF sF Eie i<KitatI I<teliDe<ţa lui Ulise este C< aEarF de discuţie% (o@er o pu<e C< paralel cu i<teliDe<ţa 5i C<ţelepciu<ea lui Teus C<su5i !G% CCt priKe5te KiteLia 5i curaLul. la spiritul auditoriului% . a?ili C< discuţie. 5i care pe deasupra sC<t 5i o<e5ti proEesori de Kirtute.(i! ace5ti „C<ţelepţi .ias. cei doi . aratF2@i. Ulise este al 5aselea 5i ulti@ul1 el Ki<e la rC<d dupF Nestor. Ido@e<eu.Da@e@<o< la sacriEiciu C< cC<tul II. C<sF a Karia e>presia ideilor pe<tru a le pu<e la C<de@C<a oricFrui auditor este o calitate e@i<e<tF% )@ul care C5i sc. aceasta este @area DriLF a lui Ulise% 9reţi o @Frturie a pietFţii sale. dupF ce a@ C@pli<it isprFKi spFi@C<tFtoare asupra troie<ilor !8% IatF @arca i<teliDe<ţei. sC<t aceia5i pe care Plato< Ci Ka desco<sidera pe<tru totdeau<a su? <u@ele de „soEi5ti % . de a2i scuJa Dre5elile sau slF?iciu<ile apare<te1 scoliile aduc @Frturie despre aceastF epurare% 're?uie @ai C<tCi ca eroul sF Eie C< pri@ul rC<d al @arilor 5eEi di< $liada# )r. ei @eritF <u@ele de p(lIt (p(i# C<sF „C<ţelepţii sC<t oa@e<ii cu@secade 5i cu@ 5i Ulise este u< „C<ţelept . Ka Ei i<teresa<t sF2i Kede@ la lucru pe apoloDeţii eroului. @ai @ult sau @ai puţi< a<o<i@i. care e di< Ea@ilie. o. a Ei sc. capa?ili sF dea o @ie de C<torsFturi DC<dirii lor.scultF2@F.i@?F DC<dul C@?racF perso<alitFţi @ultiple 5i pFcFtuie5te C@potriKa u<itFţii3 o@ul care sc.<tist. C< KFl@F5aDul lupteiS !A% Ulise la5S Nu c. o ruDFciu<e eDoistF. care <u s2a putut replia la ti@p.i@?F li@?aLul salKeaJF aceastF u<itate1 C@?rFcatF C< Eor@e diKerse.te<a.e<es. cei doi .i@?Ftor C< idei este u< deEect de caracter. DFsi Eelul de a C<toarce C<ţelepciu<ea aproprii<d2o spiritului EiecFruia este propriu acestei C<ţelepciu<i% ID<ora<ţa <u ar 5ti sF Kor?eascF u<or spirite diEerite decCt u< li@?aL u<iEor@ 1/an(>t (p(+4# &edici<a cu<oa5te 5i ea aceastF diKersitate cC<d se e>ercitF dupF reDuli 5i C5i adapteaJF terapeutica la te@pera @e<tele Kariate ale persoa<elor pe care le C<DriLe5te% -eci.I% Irepro5a?ilul Ulise -e ti@puriu.ias 5i -io@ede% Este el i<Eerior celorlalţi S Nu1 dacF . C<torcC<d @i5ele5te spatele KrFL@a5ului.iar asta a spus -io@ede1 el Ci repro5aJF pur 5i si@plu lui Ulise cF i@itF odatF pe la5i%%%!#% Ulise <u aude sau <u Krea sF audF% C5i co<ti<uF cursa disperatF% El EuDe pe<tru cF <u Krea sF lupte co<tra . <ici @Fcar <u se DC<dise sF se roaDe !"% . cFruia Ci aparţi<e ese<ţa acestei <ote ". tu. cauJa lui UlisH este deEi<itiK cC5tiDatF% C<sF C<ai<te de a2l a?orda pe Ulisele ci<icilor sau stoicilor. este pe<tru cF Cl co<siderF u< i<ti@ !X% &e<elau. C<sF dupF toţi ceilalţi !7% SF <u se C@potriKeascF Koi<ţei diKi<e.(i !B C< persoa<a lui Ulise u% Pledoaria sa. C< aceastF ruDFciu<e1 Ulise i<KocF protecţia .te<ei atCt pe<tru toKarF5ul sFu cCt 5i pe<tru el C<su5i%M-io@ede Ka Eace. <ici u<ul di<tre eroi <u are i<i@a sF reJiste% Iar ?FtrC<ul Nestor.

iul scos al ciclopului este aproape si<Dura Dre5ealF a lui Ulise C< tot cursul Odi+eii##% C<sF ea era <ecesarF pe<tru a2i LustiEica C<cercFrile. este pe<tru cF pFri<tele sectei. s2ar pFrea. pFrFsi<d Eaptele pe<tru a co<sidera doctri<ele.<tist. i<KidiaJF soarta o@ului @iLlociu. acesta ar Ei Eost Ki<decFtorul .e@at sF aleaDF o <ouF e>iste<ţF.-ar iatF 5i pietatea slF?itF a lui Ulise 1 toc@ai scosese oc. 5i lu<Da pFti@ire a lui Ulise „care a suEerit atCt de @ult % Ea aratF cF C<ţeleptul <u este i<Eaili?il%% % Ulise. diKi<ei CalUpsoS Nu di< cauJa Eru@useţii trupului sau c.e<es. EFrF a <u@Fra tratatele speciale relatiKe la Fliada 5i Odi+eea. de altEel. acest suElet. =n8eleapt.ipului1 Ci recu<oa5te ?ucuros superioritatea C< acest do@e<iu3 „el lasF sF se C<ţeleaDF cF dore5te sF25i reKadF soţia pe<tru cF este C<ţeleaptF X83 lui <ici <u i2ar pFsa de ea. pro?le@a se deplaseaJF u5or1 de ce Ulise o preEerF pe soţia sa Pe<elopa. care25i @eritF pedeapsa.<tist.e<es. a EFcut @ulte pe<tru apFrarea eroului 5i pe<tru ilustrarea ei X7% I<sF di< opera sa co<sidera?ilF.<tist. despre ?leste@ul lui Ulise co<tra lui Poseido<. despre pro@isiu<ile @i<ci<oase ale lui CalUpso 5i ale a@a<ţilor.cest si@plu adLectiK.o@erice3 de aceea le2a@ utiliJat C< paDi<ile precede<te3 ele <u pot serKi la preciJarea poJiţiei ci<icilor EaţF de Ulise% )pera .ristotel% Pri@ul Cl apFrF astEel1 Ulise 5tie cF Poseido< <u este @edic1 dacF Kreu< Jeu ar Ei tre?uit sF2i redea Kederea Cui PoliEe@. care l2ar Ei ridicat C< rC<dul Jeilor% Ulise o Ka pFrFsi pe <i@EF% Cu suEletul pli< de tristeţe ea C<cearcF.<tist. „eli?erat de a@?iţie pri< a@i<tirea C<cercFrilor sale trecute . ur@eaJF . Ko@ cFuta sF Kede@ pu<ctele de C<tCl<ire C<tre ci<is@ 5i Ulise.polo% Ulise <u2l i<sultF pe Poseido<.ristotel% C<sF cel care tre?uia sF i2o dea era Poseido< 5i <u Ulise XX% )c. u< al treilea despre e>plicaţiile poeţilor.o@ericF. Ka adu<a di<tr2u< colţ Kiaţa EFrF istorii a u<ui si@plu particular%% %XA% IatF o altF plC<Dere C@potriKa lui Ulise1 a respi<s oEerta lui CalUpso. ar rF@C<e alFturi de ea 5i ar Ei „<e@uritor X#% Ulise <u se lasF ispitit1 „C<ţelept cu@ este. X"7 .e<es a putut preceda luarea sa de poJiţie EilosoEicF sau sF Ei rF@as oarecu@ <eutrF% Por2p..e<es pe<tru eroul .e<es S Nu a@ putea aEir@a% Cu toate acestea. <u ar pleca. sC<t tot ale lui .ar.e<es <u per@it sF e>pri@F@ o LudecatF siDurF asupra ei% -acF. cople5it de C<cercFri di< cauJa DeloJiei lui Poseido<. C5i @Frturise5te slF?iciu<ile cu toatF u@ili<ţa1 „5i eu ar Ei tre?uit sF @F <u@Fr pri<tre oa@e<ii Eericiţi3 dar C< ce <e?u<ii <u @2au tCrCt C<ElFcFrarea 5i puterea @eaI%%% )@ul ar tre?ui sF se pFJeascF sF Eie <ecredi<cios 5i sF se @ulţu@eascF cu darurile pri@ite de la Jei XG% Ulise. co<ţi<e raţiu<ea preEeri<ţelor lui Ulise% III% Ulise 5i ci<icii -acF Ulise a deKe<it pe<tru ci<ici u< ideal de Kirtute. au supraKieţuit doar cCteKa EraD@e<te pe care le2a@ citat deLa1 despre Uiise p(lIi (p(+. c. u< altul De+p e /0-i6.<tist. te@a C<ţelepciu<ii reKi<e C<datF% I< adeKFr.ceste scurte ?ucFţi <u au <ici o culoare ci<icF parti cularF Ele se i<teDreaJF EFrF <ici u< co<trast C< @asa co@e<tariilor .irios. <u Ka i<troduce C< ele <i@ic spsciEic plato<ic3 <u Ka tur<a doctri<a 5colii decCt I< tratatul special Pe<te a Ni/fel( sau C< paDi<ile sale despre Circe% C<sF resturile deriJorii ale operei lui . o si@plF @uritoare. cCteKa secole @ai tCrJiu. Jice . sF2l reţi<F1 dacF ar 5ti ce alte DreutFţi Cl @ai a5teaptF.ristotel Ki<e la ?arF cu alt arDu@e<t% Ulise 5i2a cC<tFrit ?i<e cuKi<tele% El <u a spus1 Poseido< <u 3a p0tea sF2l ai<dece pe Eiul sFu3 el doar a i<si<uat cF <u Ka 3 ea# Ceea ce <u este acela5i lucru X!% CFci Ciclopul este u< tCl.iul ciclopului 5i25i per@ite sF2l C<Eru<te pe Poseido<1 „)c.(/e i6e C<ai<te de a2l cu<oa5te pe Ploti<.<tist. ci sta?ile5te doar li@itele puterii sale% . .iul <u ţi2l Ka Ki<deca <ici Jeul care cutre@urF pF@C<tul. C< scolii. @arele persecutat. di< care se re@arca u< tratat De+p e H(/6 C< De<eral. Ci striDF el lui PoliEe@ Xd% Nu este o adeKFratF ?lasEe@ie la adresa Jeului @FriiS SF <u <e DrF?i@ sF2l co<da@<F@% Ulise are aKocaţi de @arcF1 pe . dacF <2ar aKea decCt Ear@ece 5i Eru@useţe EiJicF % . scrii<du25i P (:le/ele . C< @itul lui Er1 cC<d suEletul lui Ulise. atu<ci poate Ko@ C<treJFri cauJele acestei predilecţii a lui . EFrF co<Ki<Dere.e<es 5i pe . X"8 trFi<d li<i5tit la casa sa%%% *latan <u Eace decCt sF prelu<DeascF reElecţia . se apropie C< ur@a celorlalţi pe<tru a25i traDe sorţul.o@ericF a lui . 5tie cF a@a<ţii spu< @i<ciu<i 5i pro@it i@posi?ilul X7 % Ne@urirea <u se reEuJF EFrF @otiKe serioase1 dar @ai tre?uie ca 5i oEerta sF Eie serioasFI )are e>plicaţiile care ur@eaJF. Pe<elopa.<tist.

I<sF ?oDat C< cu<o5ti<ţe 5i e>perie<ţF Gd% Ulise ateriJeaJF I< i<sula Eeacilor @iJera?il 5i Dol.ip de ro? se Euri5F C< cetatea KrFL@a5ului%%% G#% Nu este u< adeKFrat portret al lui -ioDe<e sau al lui Crates. ce a EFcut sF strFluceascF cu o Kie lu@i<F EilosoEia. Eru@useţe EiJicF. care reKi<e sFrac di< <u@eroasele sale cFlFtorii.ii u<ui stoic% .. C< Eu<dul pe5terii%%% -ar aceasta <u are i@porta<ţF C< oc. pri< o?i5<uirea cu cele @ai Drele o?oseli.% Ulise reJu@F ad@ira?il atitudi<ea C<ţeleptului stoic C< Eaţa durerii pe care o dispreţuie5te.rast Dre5e5te preEerC<du2l pe EilosoEul -e@ocrit.ceste acte sC<t „i<diEere<te ^ ese<ţialul este cF raţiu<ea ţi<e @ereu cCr@a% )r. C< Jdre<ţele lor.<tist.ile1 iar Dloria 5i2o Ka EFuri si<Dur. patria sa este o i<sulF <ecu<oscutF. Kirtutea C< se<sul pri@ar al cuKC<tului..ia sF stau.rUsippos% -oar .. deJ<odF@C<tul Eericit care se i@pu<e ro@a<ului%%% Ulise tre?uie sF2i Ei apFrut lui .ios <e Kor?e5te de el1 dar <u el <e Ka deJKFlui secretul ad@iraţiei stoicilor pe<tru UliseGA% SF Cl cFutF@ @ai deDra?F C<tr2o paDi<F a 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e a lui Pseudo2Plutar. pC<F atu<ci scuEu<datF C<tr2 o <eDurF deasF AB1 la Eel Ulise 5i <u@eroasele sale aKe<turi si@?oliJeaJF luptele C<ţeleptului C@potriKa . cel puţi< EraD@e<tele Kec.es.lui (o@er% Pri<cipiile @oralei lui . Clea<t. C< c. cu aLutorul „Kirtuţii G8% E>e@plul lui Ulise serKea de ase@e<i stoicilor. ţi< piept opule<ţilor ?urD.u @o5te<it ceKa 5i de la perso<aLul lui Ulise S 9ec.<tist.@C<2doi au cu<oscut o KiaţF de trudF. C< Eaţa plFcerii pe care o dispreţuie5te de ase@e<i% Ulise.iul Portic este aproape @ut asupra lui Ulise. Kiclea<a3 dar <ici u<a <2a reu5it sF2@i cC5tiDe i<i@a di< piept % 300 Ulise totu5i S2H Urcat C< patul Circei3 a C@pFrţit 5apte a<i culcu5ul lui CalUpso. 5i care. este persecutat de al doilea di<tre @arii Jei. la i<sulte.ile3 pFri<ţii sFi <u sC<t prea cele?ri.ile 5i Ulise% Pri@ul este u< priKileDiat pe care soarta l2a cople5it cu ceea ce <u@i@ o?i5<uit ?u<uri1 curaL.e<ie<ilor1 reJiste<ţa 5i dispreţul pe<tru co<Ke<ţiile sociale GG% . care este C@pli<irea Eorţelor Kirile% Nu.eJi di< cetFţile u<de C5i propoKFduiesc credi<ţaS -ispreţul sFu pe<tru plFceri se aElF C<treD C< acest catre< scos di< Odi+eea! &F tot oprea sF stau la ea CalUpso. asiste<ţa celor @ai @ari Jei3 Ulise <2a pri@it decCt i<teliDe<ţa 5i u< suElet puter<ic1 <u are <ici talia. sau C.e<es ca u< Eel de Socrate @itic. rF<i<du2se 5i C@?rFcat C< Jdre<ţe. ci u< spirit „i<iţiat C< C<ţelepciu<ea cereascF. Ulise <u este u< Eel de corsar sau traEica<t Ee<icia<. 5i cF ?u<urile suEletului sC<t si<Durele care co<teaJF% Ulise este pus de stoici pe acela5i pla< cu (eracles% . @odel de rF?dare 5i re<u<ţare GX% I9% Ulise 5i stoicii Stoicii au cules o ?u<F parte di< @o5te<irea ci<icilor c.iar Loc de Dra@aticie<ii atCt de ocupaţi cu <u@FrFtoarea <ecaJurilor lui Ulise. o patrie KestitF. C< Kre@e ce25i iD<orau propriile lor @iJeriiX"% Ulise este Eericit C< @iLlocul . Ulise dispreţui<d Ear@ecele Circei 6 5i C<cF C< C<doitul se<s al cuKC<tului 63 Ulise reEuJC<d C<5elFtoarele pro@isiu<i de <e@urire ale lui CalUpso. cu@ a@ KFJut. DFsea la Ulise aplicaţii u5oare% Ulise luptC<d si<Dur C@potriKa <e<u@Fraţilor du5@a<i de tot Eelul.risto< di< C. de luptF3 <ici u<ul <ici altul <2au ales calea u5oarF a plFcerii G"% Se 5tie cF (eracles era pe<tru stoici <u doar u< si@plu ca@pio< de EorţF.<cercFrilor. raţiu<ea lui Ulise <u l2a a?a<do<at <iciodatF% M U< alt aspect al lui Ulise care i2a sedus pe stoici este lipsa sa de <oroc C< KiaţF% Faceţi o paralelF C<tre . Poseido<% El <u Ka Ei @ai puţi< Dlorios decCt . Eru@oasa JC<F3 Circe @F des2cC<ta la curtea ei di< .iar dacF <2ar Ei decCt cele douF Kirtuţi cardi<ale ale a<tis2t. cFci Kirtutea aLu<De Eericirii. Ulise cer5i<d C< propriul sFu palat. a cFrui succesiu<e au preluat2o stoicii. despuiat de toate ?u<urile acestei lu@i%%% *i acesta este adeKFratul Ulise. tot atCtea te@e de „diatri?F pe<tru u< ci<ic% -ioDe<e C5i Ka ?ate c.eop. do@i<F C<tr2atCt suEeri<ţa C<cCt este capa?il sF 5i2o proKoace si<Dur% Patru Kersuri di< Odi+eea reJu@F aceastF super?F i<diEere<ţF EaţF de durere a acestui erou stoic1 -ar iatF ce a EFcut 5i a suportat acest o@ reJiste<t %%% 'ot trupul 5i2l sluţise.ilor stoici <u <e dau <ici o reElecţie a lui Te<o<. aKC<d ca si<DurF aKere Eorţa sa 5i Kirtutea ca si<DurF podoa?F G!% -arurile Eeacilor Cl Kor C@?oDFţi di<tr2o datF 5i2i Kor co@pe<sa pierderile3 dar acestea <u sC<t decCt o co<cesie a lui (o@er X"" EFcutF e>iDe<ţelor i@aDi<aţiei populare. pe care (o@er l2a EFcut cel @ai i<teliDe<t di<tre eroii sFi. strF?FtC<d @Frile sau pF@C<tul C< cFutarea co@orilor 5i capturilor u5oare% '. calitFţi sportiKe3 pFri<ţi de KaJF. <ici C<EFţi5area lui .e<es1 i<diEere<ţa la durere la Eoa@e. dori<du2@F de ?Fr?at. putere pri< asceJF. pe<tru a ilustra teJa lor cF Kirtutea este suEicie<tF EericiriiG7.

di< cC<tul X.@ pFstrat pe<tru C<c. <u sC<t decCt o KastF aleDorie% Ulise este ca u< i<stru@e<t al tuturor Kirtuţilor pe care 5i l2a EFurit (o@er 5i de care se serKe5te pe<tru a preda C<ţelepciu<ea1 cFci el detestF Kiciile care rod o@e<ireaAG% . Eidel ecou al a@icilor ale cFror opere 5i co@e<tarii. ca u< porc priete< al <oroiului #X% SOUlla. 6 C<ţeleptul co@?FtC<d PlFcerea sau 9iciile. C<drFJ<eala1 cli<ii sC<t C<drFJ<eţi 5i EFrF ru5i<e% C. cu trei rC<duri de di<ţi de5i C< Eiecare ?ot. care toar<F uitarea C< i<i@i% 'oKarF5ii <u @ai Kor sF se C<toarcF1 tre?uie ca Ulise sF2i aducF C<apoi cu de2a sila 5i sF2i leDe su? ?F<ci. Koluptatea A#% Ulise trece pe lC<DF aceste plFceri e>otice. @C<cFtor de car<e o@e<eascF.ipuie. Luptele +n/eleptului +mpotriva plăcerii .irurD cauteriJeaJF car<ea ?ol<aKF A"% YYY BFutura #B Circei. 5i de ase@e<i co@e<ta2 >:9 torii EFrF aparte<e<ţF precisF. pe Eu<dul corF?iilor% . pa Eustat. C<D. scoliile. Sirenele .ceastF @isterioasF roadF. care o dF C< li<iile sale @ari.ius% .ceasta di< ur@F.eiere Sire<ele.or2 tatiile C<ţeleptului 5tiu sF cal@eJe aceste por<iri. spu<e el. a5a cu@ u< c.cesta este proDra@ul De<eral% SF i<trF@ C< a@F<u<te% Ulise de?arcF C@preu<F cu toKarF5ii sFi C< ţara lotoEaDilor. cultiKate de u< popor ?ar?ar. le @ai putea citi.arU?da.rF<e5te cu Elori AA% El tri@ite trei oa@e<i C< recu<oa5tere1 lotoEaDii <u le Eac <ici u< rFu. Ulise se aratF C<tr2adeKFr priete<ul lor1 adeKFratul priete< <u este cel care te traDe spre plFceri. cupiditate##% Eustat. repreJi<tF cupa KoluptFţii1 <ecu@pFtaţii se adapF 5i pe<tru EuDara plFcere de a seMC@?ui?a.ip al lui Ulise. cu Koce de cFţea#G. acest l(t(+ care te EFcea sF uiţi de patrie.ceastF e>eDeJF @oralF a isprFKilor lui Ulise este <u@ai stoicFS . este pe<tru (eraclit si@?olul <eru5i<Frii cu diKerse c.stEel toKarF5ii lui Ulise. dacF Kre@ sF priKi@ de aproape.ius. 6 Cl Ko@ C<tre?a pe (eraclit. aJi pierdute.ipuie por<irile sFl?atice ale i<i@ii A73 e>. di< care Ko@ C<cerca acu@ sF adu<F@ ?ucFţile risipite% V.iul Ciclopului% .ite 5i KarsF rC<d pe rC<d u<da a@arF de trei ori pe Ji1 ea C<c.( iile lui (eraclit. cu 5ase capete C<spFi@C<tF2toare. Ulise scoate cu ţepu5a sa C<tFritF C< Eoc oc. pe<tru (eraclit. C<drFJ<ealF. sF le ardF la Eocul elocKe<ţei lor. „ar Ei cFJut C< ru5i<oasa 5i deDrada<ta ro?ie a u<ei curteJa<e. ar Ei trFit ca u< cCi<e @urdar. este plFcerea. 6 literarii. sau Ee@ei seducFtoare 5i C<5elFtoare. cedeaJF lFco@iei3 C<sF C<ţelepciu<ea lui Ulise triu@EF asupra Kieţii se<Juale aproape de Circe #!% (oraţiu este @ai precis C< epistola sa @oralF cFtre tC<Frul C<KFţFcel Lollius1 -acF Ulise ar Ei ?Fut ?Futura Circei cu Dra?a prosteascF a toKarF5ilor sFi.@iilor de Eor@e ale Kiciului 5i ispitei% IsprFKile lui Ulise.<depFrteaJF A8% I< acela5i cC<t IX. C<c. desErCul 5i risipa#8% VI. <u C<tre?ui<ţeaJF doar @ateriale stoice% . sau li<Du5eala perso<iEicatF1 li<Du5eala <e seduce adesea 5i <e C<5alF 5i <e o@oarF C<tr2u< Eel$7% 302 303 .cest uria5 ?rutal. au pri@it C<tr2adeKFr o e>eDeJF aleDoricF. aceastF ?ucFţicF aleasF1 PFsFri cl<tFtoare pe cC@pii. se co<da@<F la o KiaţF @ai @iJera?ilF decCt a porcilor% . ca 5i @u<cile lui (ercule A!.ipuri #A% Neru5i<area. co@pleteaJF C< @od Eericit scoliile <oastre la Odi+eea.ici. cealaltF stC<cF. tur@F i@?ecilF.i a viciului . „poporul ce se . diKerse 5coli au pus u@Frul la trea?F. @ult @ai rare 5i @ai discrete decCt cele ale $liadei 5i <e C<DFduie astEel sF u@ple@ lacu<ele lui (eraclit% CFci o <eEericitF C<tC@plare a EFcut sF se piardF u<a sau @ai @ulte Eile @a<uscrise di< Ale. ca . ca pe<tru toate aleDoriile EiJice ale lui (o@er.r Ei risca<t sF o preti<de@1 (eraclit retorul. pe plato<icia<ul &a>i@ di< 'Ur. C<sF Ci C@?ie sF Duste lotus. roadF DustoasF ca @ierea. EFrF sF se lase ispitit AB% S@ulDC<d cu sila pa oa@e<ii sFi care se poartF ca <i5te copii.i pentru Eustat. a<i spu<e 6 al cFror aport <u tre?uie su?esti@at% Pe<tru a eKoca acest <ou c.ius este aproape de acord1 e>eDeJa aleDoricF. priKC<du2<s de co@e<tariile sale pe<tru cC<tecele XI pC<F la XIX ale Odi+eiiAX% -i< Eericire autorul <ostru dFduse C<ai<te o Kedere de a<sa@?lu C< capitolul 8B% 'oate rFtFcirile lui Ulise. ci cel care te . aratF cF SOUlla este aroDa<ţa #$. cCi<o5e<ia este ad@ira?il EiDuratF de aceste ?oturi de cFţea3 cele trei 5iruri de di<ţi repreJi<tF ar@ele o?i5<uite ale <eru5i<aţii1 rapacitate.

DraK. tu poţi sF le asculţi $8% Ea Cl lasF li?er sF aleaDF 5i el aleDe riscul$7% Ulise a reEuJat sF Duste di< l(i(+ 5i <u o sF ai?F Eorţa sF re<u<ţe la cC<tecul Sire<elorS U< Eruct. cFci <u KCsli Kreu< o@ pe aici cu Kasul KreodatF EFrF sF <e audF Dlasul ca @ierea de plFcut di< Dura <oastrF% *i cu@ <e2aude.iar tre?uie sF le cu<oascF). ca sF <u audF cC<tecul Sire<elor% El C<su5i este Data sF cedeJe atracţiei puter<ice a plFcerii1 oa@e<ii sFi dau doKadF de o C<ţelepciu<e 5i de o tFrie e>e@plarF1 <ici u<ul di<tre ei <u se DC<de5te sF scoatF ceara protectoare% . este o sla?F ispitF pe<tru apetitul u<ui EilosoE% I<sF u< ci<tec cu@ e cel al Sire<elor. s2ar pierde. dar <u2i pot Eorţa i<trarea $$% Circe ii spusese lui Ulise1 „-acF Krei. ale propriei tale poeJii% Nu l2ai LustiEicat 305 di<ai<te pe Plato<. tu. a. orici<e se desEatF% *i2<KaţF @ult. deoarece ocupa u< loc @ic C< i@e<sa epopee)% 9o@ ur@a Eidel @ea<drele co@e<tariului sFu% Ulise astupF cu cearF urec. cF Ear@ecul lor repreJi<tF „poKe5tile.iar sF2l reţi<F pe<tru totdeau<a% . iar eu aKea@ plFcere sF tot ascult8B% Ciudat (o@erI -ar sC<t c. ar@o<ios.<tis2t. care EFuresc discipolului u< suElet de <ecli<tit. C<sF a cFrei posesiu<e este dulce% I<stalatF I< urec. cF <oi cu<oa5te@ toate isprFKile ce2au sFKCr5it. cu care Ulise pe6etl0ie<te urec. @or@a<ul de ose@i<te 5i cFr<uri C< putreEacţie $X% C<ţeleptul poate Eace e>perie<ţa acestor pri@eLdioase plFceri (c.ius)% 304 LeDFturi i<terioare pe care C<ţeleptul le2a C<<odat C< C<su5i suEletul sFu $G% % % N . sF i<terJicF discipolilor sFi e>perie<ţa rFului. care Ka i<terJice ascultarea Kocii tale de Sire<FS . EFrF C<doialF. cu@ era cel al lui Ulise S SF <e aplecF@ 5i <oi urec. 5i recipie<tul dulcelui lic. capa?il sF i<tereseJe u< spitit superior. cu Koia cere5tilor. C<sF <u C<DFduie ec. pli<e de e>perie<ţF. slaKa <allF a <ea@ului a. sF2i ţi<F departe de Eurctul oprit% -acF <u. CatarDul corF?iei.iar cC<tecele tale 6 rFJ?oiul 'roiei 6 pe care le atri?ui Sire<elorI Sire<elor care2i pierd pe cei care se apropie de ele%%% 'u ai aKut pri@ul co<5tii<ţa pericolelor poeJiei. opre5te Kasul sF <e2auJi cC<tarea.ile toKarF5ilor sFi. lFudate. decCt pe<tru suEletele preKe<ite $"% Care era i<sF acest cC<tec saKa<t. c. reJu@F si@?olic atitudi<ea C<ţeleptului. care se @a<a cFtre cer.5a Jiceau Sire<ele cu Kiersul Eer@ecFtor. sF reKi<F asupra acestui Eru@os su?iect C< paDi<ile pe care le2a@ pierdut% -i< Eericire. Eustat. <ici C<KFluit de Ear@ecele lor% Cu picioarele 5i @li<ile leDate1 leDFturile care2l opresc sF se a?a<do<eJe Eu<estului Ear@ec. C< capitolul 8B.eii 5i troie<ii pe 5esul larD di< 'roia% Ba cu<oa5te@ 5i toate cCte se petrec pe lu@e% . ?a c.e<es S U<ul di< Di<durile pe care i le atri?uie -ioDe<es Laertios ar putea Ei o aluJie la aceste Sire<e deKoratoare1 „&ai ?i<e sF ai de2a Eace cu cor?i decCt cu li<Du5itori#I1 u<ii te @F<C<cF @ort. ale tuturor Keacurilor trecute $d% El C5i propu<ea.e. pe Eu<e?rul ţFr@. lecţiile @aestrului.ar<ice.ceastF cearF „dulce ca @ierea $# dese@<eaJF EilosoEia C<sF5i a cFrei C<su5ire este la?orioasF.cest Ear@ec este dealtEel @ult @ai pri@eLdios pe<tru ci<e se apropie C< <ecu<oa5tere. spu<e Eustat.ius <e2a pFstrat C< detaliu e>eDeJa @oralF $! a acestui @are episod odiseea< (@are pri< rFsu<etul sFu. care25i pot @odula sere<ada C< Eaţa porţii. pli< de Eru@useţe.ile <oastre ea <u lasF sF pFtru<dF cC<tecul Sire<elor.ceastF C<ţelepciu<e 5i tFrie sC<t roadele u<ui C<KFţF@C<t solid 5i serios% Raporturile lui Ulise cu toKarF5ii sFi tre?uiesc tra<spuse pe pla<ul EilosoEic1 tre?uie sF Kede@ C< ceara tur<atF C< urec. Ki<o2<coace. dar <u EFrF a25i lua precauţii i<Ei<ite% Ulise le ascultF pe Sire<e C< picioare cu @Ci<ile 5i picioarele leDate de catarD% I< picioare1 <u se lasF <ici supus. ceilalţi de Kiu % (eraclit <u e <ici el @ai proli> decCt scoliile% El s2a @ulţu@it sF <e spu<F. sC<t leDFturile C<ţelepciu<ii (ale EilosoEiei.id % .IatF ca@ tot ce <e spu< scoliile% .ile toKarF5ilor sFi% „Ceara este produsul al?i<ei .propierea di<tre Sire<e 5i li<Du5ealF proKi<e de la .aic. capa?il sF reJiste solicitFrilor rele% Ulise se e>pu<e el C<su5i te<taţiei Sire<elor. ar e5ua pe stC<ca ?leste@atF% S2ar duce sF sporeascF. 5i al cFrui picior este solid C<Eipt C< pu<te. ca 5i acesta C< picioare 5i C<lF<ţuit $A% M E>istF 5i alt si@?ol care @eritF sF <e reţi<F ate<ţia1 cel al dopurilor de cearF.ea la i<Kitaţia lor1 Ulise. este o puter<icF solicitare% Este u< Ear@ec care2l poate a<tre<a C< treacFt.ipaLului sFu sF asculte @elodia KrFLitF% Este o C<cercare di< care <u pot ie5i teEeri% &aestrul tre?uie sF 5tie sF ce<JureJe.iar 5i e>otic.

@elodii Eer@ecFtoare 5i populare1 „9i<o C<coace.ipuie plFcerile @esei 5i ale draDostei. riscF sF2l reţi<F pe EilosoE C< le<ea co<te@plaţiei 8G% C<ţeleptul <u tre?uie sF ducF doar o KiaţF pur speculatiKF3 el tre?uie sF se aJKCrle C< acţiu<e.utorul <ostru se DC<de5te EFrF C<doialF la Plato<. C< @Fsura cerutF de <aturF. Plutar.i3 releKF@ ur@e atCt C< literatura DreacF cCt 5i C< cea lati<F. spu<e de pildF Cle@e<s di< . EFrF ca Kreu< i<teres sF Eie C< cauJF.le>a<dria. @ai atrFDFtoare decCt dialectica sa. acoperitF de ose@i<te 5i cadaKre. „sF le astupa urec. poeJia 5i studiul% . plFcerea. 5i c.5a Kedeau lucrurile 5i EilosoEii di< pri@ele secole ale +reciei.. apropii<du2se de ideile lui Plutar. C< trei rC<duri.aca .ius cF. u< Pericles.>i a+60lte tine ii pe p(e8i. dacF le luF@ drept si@?oluri <u doar ale poeJiei.is C< cC<tecul Sire<elor% „La ocaJie EilosoEul Ka 5ti sF25i plece urec.iar la autori cre5ti<i% Pe<tru leDe<darul PitaDora a cFrui KiaţF o poKeste5te Porp.. se DC<de5te la Ulise C< picioare lC<DF catarD 5i leDat de el% FFrF sF C<tCrJie asupra u<ui si@?olis@ care era desiDur ?i<ecu<oscut.sta.iar sF scoatF u< proEit1 Ka 5ti sF e>traDF Eru@useţea pe<tru a o a@esteca C< propriile sale scrieri 5i sF deKi<F el C<su5i o Sire<F Eer@ecFtoare 8!% . cC<tecele uciDa5e ale Sire<elor C<c. pe care Cl DFsi@ C<c. pe<tru care e>erciţiul puterii. la @iturile sale. „carul poeJiei. @ari<arule%%% Las2o cu cadaKrele ei. care2l duce pe o@ la pierJa<ie% SF eKitF@.tEii plFcerea de a cu<oa5te. 5i sF2i C@?arce pe pluta lui EpicurS Epicur <u are decCt dispreţ pe<tru Eicţiu<ile poetice 5i preti<de sF le iD<ore1 Ko@ trece ca 5i el pri< larDul Sire<elor EFrF sF Eace@ caJ de cC<tecele lorS &ai ?i<e sF2l i@itF@ pe Ulise1 . dacF Ulise EiDureaJF i<2 GB$ 9aria?il pe EilosoE. erau o C<altF @isiu<e 5i <u o cFdere C< lu@ea tul?ure 5i perKertitF a actiKitFţii u@a<e% Plutar.-ar sF reKe<i@ pe pa5<icele ur@e ale ar. a Krut sF arate (o@er C< Eicţiu<ea despre Sire<e% .cest triplu si@?olis@ este Kec.n80i/ Ludecata tC<Frului cu ?u<e 5i solide pri<cipii . -u.Usica poate lua. care s@ulDea Kia su? prete>t cF @ulţi se C@?atF% Re@ediu prea radical1 e destul sF pui la dispoJiţie EC<tC<i%% % 8"% Ulti@ul si@?olis@ al Sire<elor 6 atracţia studiului 5i a cu<o5ti<ţei 6 Cl DFsi@ la u< autor lati<1 Cicero C< tratatul de @oralF De+p e +0p e/0l :ine <i +0p e/0l .ea% 9a 5ti sF DFseascF o plFcere reJo<a?ilF 5i c. aceastF i<sulF Eu<estF. cFrora cei ?oDaţi li se dedau cu <estF2pC<ire[C< ti@p ce uJul @oderat al acelora5i plFceri.0# 307 Pasiu<ea de a C<KFţa 5i de Z cutioa5te. i/ <i +. se poate co@para cu ar@o<iosul co<cert al &uJelor 8$% Scriitorii cre5ti<i Eac <u@eroase aluJii la Sire<e. el Eace o rapidF aluJie 87% PriKarea ti<eretului de ascultarea poeJiei. <u co<da@<F EFrF apel poeJia. 5i care aliau seducţiilor lui (o@er o C<ţelepciu<e @ai puţi< o?scurF. C<sF Ludecata purtatF asupra poeJiei se C<depFrteaJF de ostracis@ul radical al lui Plato<. 5i C<cF doar pe.% Poeţii repreJi<tF u< pericol pe<tru ti<eret3 ce atitudi<e Ka adopta educatorul S 9a tre?ui sF i<terJicF poeJia adolesce<ţilor. =nt. C<trupare a KoluptFţii. sF C@piedicF@ ca Ear@ecul sF2l detur<eJe di< calea cea dreaptF % 5i sF2l ducF la pierJa<ie%%% Plutar.essalo<ic% Este C<treDul do@e<iu al poeJiei 6 poKe5ti di< ti@puri strFKec. Sire<ele sC<t rC<d pe rC<d plFcerea. lFudate Ulise %%% Ea te laudF. dar <u tre?uie sF C<tCrJii pe lC<DF ele% CFci Sire<ele. =nl. cFtre acea Sicilie C< care <2a cu<oscut decCt decepţii% . ar C<se@<a i@itarea <e?u<iei acelui LUcurD. crede el. sF se DC<deascF la Eericirea celor di< Lurul sFu 8A% . Ci laudF cF <u au disociatW cele douF De<uri de KiaţF 8#% Preocuparea de a prelu<Di co<te@plaţia pri< acţiu<e este cea care l2a C@pi<s pe Plato<.ea cu cearF. Ci pare o trFsFturF proEu<dF a suEletului u@a<% . cu@ spu<e Plutar. tradiţii6. pe<tru a <u @erDe pe Los 1 E@pedocles sau Par@e<ide cC<tau C< Kersuri ele@e<tele 8X% Ulise trece pe lC<DF Sire<e EFrF sF se opreascF1 tre?uie sF le auJi.iepiscopului <ostru de '. C< oc. leDe<de.ul sEC<t \\i aduce aLutor%88 CC<tecul Sire<elor repreJi<tF poeJia.ceasta este lecţia de C<ţelepciu<e pe care o cupri<de co@porta@e<tul lui Ulise C< Eaţa Sire<elor% C<sF s2a re@arcat I< co@e<tariul lui Eustat. u< . u<de cC<tF o Eru@oasF curteJa<F. ci ale studiului C< De<eral.Utas di< 'are<t.i (aici <e C<tCl<i@ cu e>plicaţiile lui (eraclit). acţiu<ea politicF.ii lui Plutar.rc. ca @ateloţilor di< It.irios.% C< tratatul De+p e 60/ t e:0ie +.S. ci propu<e diKerse re@edii pe<tru a2i @ic5ora pri@eLdiile% Sire<ele cu<osc de ase@e<ea „toate cCte se petrec pe pF@C<t 1 adicF „p.

iile de salKare suEletului leDF<at de pasiu<i. C< . C<ai<te de a se la<sa pe ocea<ele acţiu<ii% VII.eea. „C< @iLlocul Kalurilor aDitate di< care <u se poate salKa C<ot "G% . EFrF sF riscF@ prea @ult. care <u2l pFrFse5te <iciodatF "a3 este.<tioc. i<trupC<d idealul de perEecţiu<e al lui Plato<% ■ 308 &a>i@ di< 'Ur de?iteaJF locuri co@u<e de @oralF. Ulise! +n/eleptul platonician . aceasta Ci era @ai draDF decCt patria7M% Ispita „cu<o5ti<ţei 6 aceea5i pe care 5arpele Gene-ei o propu<e EKei.<tioc. aceasta Cl Eace pe o@ @fi0 al l0i Be0+ <i e. pe pluta sa. Cl Eace sF25i co<struiascF o plutF3 Cl co<Ki<De pe .cade@iei sceptice u< ?u< care2i reKi<e% . ascultC<du2le pe Sire<e. ca 5i /(lI al . realiJC<d toate co<diţiile C<ţelepciu<ii. Cl scoate di< (ades.lci<ou. a@eţeala a@?iţiei3 di< '. desci<de2o de su? piept 5i aru<c2o2< @are departe. eKocF pe<tru &a>i@ di< 'Ur Dreaua luptF a C<ţeleptului C< aceastF lu@e 5i cele trei spriLi<e pe care tre?uie sF co<teJe1 Eorţa suEleteascF. Ulise este @ereu salKat de cFtre „Kirtute 5i de cFtre li<i5tita siDura<ţF pe care i2o i<spira1 „aceasta 1a eteS4 ii s@ulDe di< @Ci<ile lui Po2liEe@. a u<ei Kirtuţi desFKCr5ite 7A% PradF <u@eroaselor C<cercFri. Ino Leucot. lu@i<ile EilosoEiei. al Draţiei diKi<e. &a>i@ di< 'Ur. i (er@es este propria C<ţelepciu<e a lui Ulise. aLutorul EilosoEiei. se @ilostiKe5te de <auEraDiat1 ea Cl sEFtuie5te sF aLu<DF pe ţFr@ C<ot 5i Ci dF u< Eel de talis@a<% Ia @ara@a asta KrFLitF de @i<e 5i o C<ci<De su? pieptul tFu3 sF <2ai pe ur@F DriLF cF ţi se C<tC@plF Kreu< rFu sau @oarte% -ar dacF pe uscat Kei pu<e @C<a. aceasta a Eost di< cauJF cF Teus le proKoca C<adi<s „pe<tru a produce 5i a Eace sF strFluceascF Kirtutea eroului % &C<ia lui Poseido< sau a Soarelui par sF2l ur@FreascF1 C< realitate este aEecţiu<ea lui Teus care Cl C<cercF% . JeiţF @ari<F. cu@ ar spu<e autorii cre5ti<i 78% . o@ul de stat tre?uia sF se preDFteascF pe<tru @isiu<ea sa C<KFţC<d Eilo2soEia 5i @ai ales retorica 7G% P.ile ardoarea ti<ereţii. u< Ulise Ei>at C< ple<itudi<ea Kirtuţii. Ulise pri@i<d KFlul Leucot. cC<d se decla<5eaJF o Kiole<tF urtună. (o@er a pus @orala C< acţiu<e1 el a C<trupat de pildF C< . i<spiratorul sFu pe<tru cartea a ci<cea di< Defini:0+# Cu@ de Eapt Cicero ur@eaJF C<deaproape @odelele sale Drece5ti 5i se @FrDi<e5te cel @ai adesea sale traducF sau sF le paraEraJeJe 7X. ci Eii<dcF declarau cF 5tiu @ulte. la Eel ca 5i Porticul sau ci<is@ul% 9o@ aEla de altEel la u< plato<icia< di< secolul II e%<%.5adar .al0l -eil( .ide1 (o@er a C<ţeles cF aceastF poKeste <u Ka Ei co<Ki<DFtoare.. despre care 5ti@ cF era preocupat de raporturile di<tre studiu 5i acţiu<e1 dupF opi<ia acestuia.cest KFl cu eEecte @aDice "B.ersites a EFcut e@?le@a ple?ei deJlF<ţuite3 C<sF Ulise este altceKa1 (o@er <e2a repreJe<tat C< el „i@aDi<ea u<ei Kieţi de ?i<e.Sire<ele <u2i opreau di< dru@ pe trecFtori pri< dulceaţa Kocilor sau pri< <outatea 5i Karietatea cC<tecelor lor. Cl aLutF sF susţi<F atacul prete<de<ţilor.o@eric.us di< . el este ecoul so<or al ideilor ti@pului sFu% Predilecţia sa pe<tru e>e@plul lui Ulise este o doKadF a popularitFţii eroului C< ti@pul C< care co<Eere<ţiarul <ostru a@?ula<t strF?Ftea i@periul ro@a<% -upF pFrerea lui &a>i@. Cicero co<c.cest Ulise <e Eace sF <e DC<di@ la IoK di< Bi?lie. C< Ei<e. este „opera lui Teus &% -acF Ulise a Eost pradF atCtor rele. C< suElete. care aru<cF ErC<D.eei.Da2@e@<o< ?eţia puterii. Kerita?il Eilacteriu care2l apFrF pe erou C< @o@e<tele cele @ai critice "!3 este de ase@e<ea spriLi<ul cerului. pe capul cFruia <e<orocirile cad ca trFs<etele 5i a cFrui Kirtute strFluce5te. si@?ol al co<te@plaţiei sau al studiilor speculatiKe.cade@ia s2a ocupat de Ulise.ilo< di< Larissa.sOalo<. acestui EilosoE al . sF25i rFJ?u<e o<oarea co<LuDalF % Pe scurt. pute@ sF2i redF@. cu o strFlucire 5i @ai puter<icF 77% U< episod di< Odi+eea. care realiJeaJF idealul plato<ic al Eericirii 7#% )@ul C<sF <u se ridicF pe cul@ile Kirtuţii pri< propriile sale puteri1 Kirtutea. este Data sF ati<DF pF@C<tul Eeacilor.ilo< deJKoltase C< leDFturF cu aceasta te@a lui Ulise. iar oa@e<ii se aDFţau de stC<2cile lor di< dori<ţa de a C<KFţa% -upF ce a dat traducerea C< Kersuri lati<e a pasaLului . asiste<ţa diKi<F% Ulise. su? Eocul C<cercFrii. dacF u< o@ atCt de @are ar Ei Eost pri<s C< plasa sire<elor pri< cCteKa cC<tecele% Sire<ele Ci pro@iteau 5tii<`a 5i <u era de @irare cF lui Ulise cel doritor de 5tii<ţF. sF25i eli?ereJe cF@i<ul. iar tu pleacF apoi C<colo 7"% . la rFdFci<a po@ului cu<oa5terii 6 acesta este se<sul @oral cel @ai C<alt al @itului Sire<elor 7!% FFrF C<doialF cF Cicero datoreaJF aceastF e>eDeJF lui .stEel @eritul C<ţeleptului Ulise este Eructul acţiu<ii diKi<e.us este dealtEel eleKul lui P.

care preJideaJF reC<car<Frile% 9o@ aEla de la Eustat.5adar leDFturile lui Ulise cu CalUpso au u< se<s Eoarte clar1 Ulise. te Eace sF te DC<de5ti la cerul care C<KFluie pF@C<tul. <i@Ea CalUpso1 s2a iu?it cu ea 5apte a<i. KFJut ea lu@i<a su? Eor@a ei co@pletF C< a<turaLul lui Ploti< .ristotel% Stoicul . la Dreci. pC<F cC<d eroul. cC<d ţese Eai@oasa pC<JF care2i Ka serKi drept DiulDiu lui Laertes%"8 :esC<d. care a5teaptF la KatrF pe „?Fr?atul ti<ereţii sale . desEace o ţesFturF se spu<e. i@aDi<e a plFcerii la @orali5ti. pe<tru a aLu<De acolo (5ederea la CalUpso) 5i tre?uie sF reKi<F la ea. ea co@?i<F urJeala cu ?FtFtura.ide toate lucrurile C< C@?rFţi5area sa% CalUpso este C<tr2adeKFr Eiica lui . care C<c.stEel loDicia<ul co@?i<l<d saKa<t pre@isele. pe atCt de i<utile S . se despri<de de aceastF Eru@useţe perEectF 5i si@te re<FscC<d dori<ţa pe<tru C<ţeleaptF Pe<elopa% Nausicaa <u a lFsZt <ici o ur@F C< e>eDeJa aleDoricF% Circe. a cFrei Draţie 5i prospeţi@e Kor rF@C<e DraKate C< @e@oria lui Ulise. Jeiţa cu Ear@ece <eli<i5titoare cu care Ulise este silit sF C@partF patul.<dro2@aca la Circe3 este 5i astFJi spectacolul pe care Cl oEerF turi5tilor Eetele di< &UOo<os). este saKa<tul care se ocupF de astro<o@ie sau apoteles@aticF (<u@ele ?ar?ar al astroloDiei)% I<sF dupF u< ti@p Ulise C<cepe sF o reDrete pe Pe<elopa. ca di<Er2o patrie. Ka reapFrea odatF cu <eopitaDoreicii3 ei o Kor tra<sEor@a C< si@?olul <aturii.tlas. care cupri<de 5i reJu@F leDile @eca<icii cere5ti "A% Co<te@plarea 5i studiul Ee<o@e<elor cere5ti au ca (d aceastF 5tii<ţF% CalUpso. a>ul lu@ii. @ultF Kre@e co<Eu<date% Cu@S -eoarece este Eiica lui .tlas1 5tii<ţa cerului <u este posi?ilF decCt Draţie per@a<e<ţei 5i reDularitFţii @i5cFrii circulare. 5i. EFrF ca eroul sF se Ei DC<dit @Fcar u< @o@e<t sF culeaDF aceastF draDoste delicatF 5i Data sF se oEere3 Circe.cest Ei< traKaliu de a<aliJF 6 doar u< Jeu Cl poate i<spira !BX 6 scapF stupiJilor prete<de<ţi1 a@atori de Jaruri 5i de KC<Ftoare. o roa?FM a casei le deJKFluie traKaliul <octur< al Pe<elopei lBA% . plictisit. co@plice a reDi<ei 5i „care cu<o5tea ?i<e @u<ca !B#. „cea care acoperF . i@aDi<e a suEletului e>ilat C< @aterie. sF <e DC<di@ cF Drecii erau o?i5<uiţi @ai C<tCi sF KadF cu@ se ţese (aceasta era deLa la (o@er pri<cipala ocupaţie a @arilor doa@<e. cu totul i<capa?ili sF se preocupe cu aceste 1 C<alte Locuri ale i<teliDe<ţeilO+# Cu toate acestea.6ind pC<Ja% „. perso<iEicate de . o@ul care co<te@plF Pleiadele 5i (iadele.risto< di< C. Pe<elopa cFtre care <s cFlFuJe5te C<treDul poe@. „a a<aliJa 5i acest cuKl<t. ar putea sF Eie @etoda a<aliticF C<sF5i l)e% Nu <e2a@ trudit ca@ @ult cu aceastF pC<JFS -acF cel puţi< a@ Ei KFJut ţC5<i<d lu@i<a cu<oa5terii%%% aceste EFclii pe care le apri<de Pe<elopa C< <oapte pe<tru a25i3 desFKCr5i ciudata „a<aliJF !B8% Este Dreu de atri?uit o datF 5i o oriDi<e acestei aleDorii% Ea s2a deJKoltat ?i<eC<ţeles dupF . de la . ţese C<lF<ţuirile de siloDis@e "7% -acF apropierea <e pare stra<ie.tlas T*# . atu<ci cC<d co@para loDica cu o pC<JF de pFia<Le< 6 5i u<a 5i alta pe cCt de Ei<e. cC<d Ko@ Kedea pC<Ja rC<d pe rC<d ţesutF 5i desEFcutF de ea 7S% Pe<elopa si@?oliJeaJF deci EilosoEia. ca spre pu<ctul Ei<al3 Nausicaa. adeKFrata C<ţelepciu<e% -e la ea a plecat.ios o cu<o5tea. C< aEara cFreia <u se aElF adeKFrata C<ţelepciu<e% 9o@ aKea eKide<ţa cF aceastF EilosoEie este Pe<elopa. treJe5te la ei du?la i@aDi<e a pC<Jei de5irate 4Bd G!B G!! 5i a siloDis@elor care se reJolKF C< propoJiţiile co<stitutiKei di< care iJolF@ diEeritele piese pe<tru a <e asiDura cF C<lF<2l ţuirea lor este riDuroasF iar co<cluJia decurDe cu <ecesitate I di< pre@ise lB!% .. scuturat de Eurtu<ile ocea<ului <u@it KiaţF% 9III% -e la CalUpso la Pe<elopa Patru Ee@ei apar C< Kiaţa lui Ulise1 Pe<elopa. Boarul 5i )rio<ul. care pe<tru <oi are doar o reJo<a<ţF a?stractF. pe<tru a o?ţi<e co<cluJiile.ceastF ulti@F trFsFturF a<u<ţF deLa e>eDeJa @ai @isticF a <eoplato<icie<ilor1 Ulise.ius se<sul @isterios al lui CalUpso 5i al Pe<elopei. apoi tre?uie sF co@pare lucrarea DC<dului cu cea a rFJ?oiului de ţesut1 „a urJi sau a ţese ideile este o @etaEorF cure<tF la (o@er % -ar @ai ales este i<teresa<t de priKit Pe<elopa de+>f. toKarF5a e>oticF 5i soţia leDiti@F 6 5i pe<dularea lui Ulise de la u<a la alta% CalUpso C<trupeaJF 5tii<ţa. sau @ai e>act astro<o@ia si astroloDia. „EilosoEia reDulatF 5i @etodicF . Draţie leDilor sEerei. C< Ei<e.ceastF roa?F. trece u< Eir de ?FtFturF pe deasupra 5i pe dedesu?tul u<ui Eir de urJealF% -i< aceste Eire C<treţesute Ka ie5i o ţesFturF solidF% . care ii Eace acestuia o ?oltF.

suEletul e>ilat C< aceastF lu@e se<si?ilF 5i care Krea sF se C<toarcF C< patria sa adeKFratF% QISTERELE LUQII INVI6IBILE ■ ■ - ■ Capitolul C EXE+ET.an(n0l.ideau credi<ţele lor despre reC<car<are3 di< . . @orala3 dupF cFutarea pasio<atF a secretelor <aturii.sau Porp.+)REIC/ Neoplato<icii au i@pri@at e>eDeJei lui (o@er o orier tare <ouF% -i< acest poet.R'E. i<te<ţiile lui (o@er sC<t cCt se poate de clare% . *** LFsC<d pe CalUpso pe<tru a reKe<i la Pe<elopa. Ulise a pFrFsit 5tii<ţa pe<tru EilosoEie.ristotel C<KFţa ti<erele spirite (prete<de<ţii la C<ţelepciu<e) sF „ţeasF 5i sF destra@e raţio<a@e<tele. NE)PL. <u Ka @ai C<car<a o@ul. se . cu @Fririle 5i @iJeriile sale. ca 5i pe<tru e>eDeJa EiJicF sau @oralF.i5i C@preu<F su? plasa lui (eEaistos.atoloDie3 C< @itul Circei ei C<c.ristotel.cest de@ers corespu<de C< @od curios cu DC<direa DreacF cFutC<du25i reEle>ul C< @iturile lui (o@er1 dupF EiJicF. O . a ur@at alta.i@?C<du2i C< ele@e<te @ateriale. sc. C< apF. Ko@ aKea ocaJia sF <otF@ acest lucru.'R. aerul su? cel al lui (era sau al lui (ades. 5i pri< aceastF Di@<asticF Ci preDFtea pe<tru 0pri@irea reKelaţiei plato<icie<e% P.le>a<dria utiliJa lucrFrile de loDicF ale lui . credeau cF traduc poeJia sa Cr li@?aL 5tii<ţiEic% Cei ca Nu@e<ius 5i Porp. cu o li<i5titF siDura<ţF 5i o KirtuoJitate de prestidiDitatori% Pri@ii aleDori5ti. C< aer%%% Neoplato<icie<ii sau <eopitaDoreicii (cele douF te<di<ţe. diJolKC<d EFrF scrupule caracterul lor diKi<. P. cel @ai u@a< 5i u<ul di<tre ce @ai puţi< @istici di< cCţi e>istF.irius Cl Kor C<ciEra @ai deDra?F1 C< <eKi<oKata descriere a pe5terii Ni@Eelor. alteori su?li@e 5i pe care le2a@ accepta @ai ?ucuro5i dacF ei <2ar C<cerca sF <e co<Ki<DF cF (o@er le2a KFJut 5i le2a Krut%%% I<sF pe<tru e>eDeJa @isticF. C<lF<ţuiţi u<ul de altul de cFtre de@iurD% Ei Kor crea o reţea de si@?oluri. C<c. ei au scos co@ori de @ia ticis@. C< Eoc.')NIC SI NE)PI'. ei reu5esc sF i<sereJe C<treaDa lor es.res 5i di< . a re<u<ţat la studiul lu@ii e>terioare pe<tru a priKi C< si<e C<su5i% . ca i<troducere la adeKFrata EilosoEie% . u<eori ?iJare.cest al treilea cure<t de i<terpretare are u< caracter <et disti<ct de cele douF precede<te% „FiJicie<ii se leDau @ai ales de Jeii epopeii.Erodita. de la Socrate C<coace1 cea a o@ului 5i a suEletului sFu% Ulise saKa<tul%% % Ulise C<ţeleptul%%% Eroul se Ka C<Flţa 5i @ai @ult1 pe<tru <eoplato<icie<i. „desciErau de Eapt @iturile lui (o@er. Kor Eace trupul 5i suEletul. care cFutC<d eterul su? <u@ele lui Teus. ci suEletul.iriusS Se 5tie cF 5coala di< .

s2a EFcut @artorul.ipurile. pri<tre @arii C<ţelepţi care au propoKFduit supraKieţuirea 5i <e@urirea% $liada 5i Odi+eea 6 @ai ales Odi+eea 6 sC<t poe@ele suEletului e>ilat pe acest pF@C<t. C< (o@er. C<sF doar pe<tru aceastF KiaţF% Pe <eoplato<icie<i Ci i<tereseaJF @ai ales cealaltF KiaţF1 soarta suEletelor C<ai<te de sosirea lor pe pF@C<t 5i dupF plecarea lor departe de pF@C<t% -oar lu@ea cealaltF e adeKFratF. care2l cupri<de pe ?FtrC<ul (o@er ca 5i pe toate celelalte. su? KFlul . <u C<drFJ<i@ sF spu<e@ i<iţiatorul. el Ci citeaJF C@preu<F pe Plutar. e>eDeJa @isticF este de ase@e<ea disti<ctF C< ti@p% Ea a C<Elorit C< ulti@ele secole ale ele<is@ului. suEletele1 trei scFri de co?orCt sau de urcat% Le Ko@ urca @ai deDra?F.o@erice% -esti< al suEletelor. di< C. u<eif alte es. de la Nu@e<ius 5i se poate spu<e despre acest spirit oriDi<al cF a Eost u<ul di< cei @ai puter<ici Eer@e<ţi ai @isticii <eoplato<icie<e% Nu@e<ius 5i discipolul sFu +ro<ius. Porp.oloDic. Nu@e<ius1 cele douF <u@e sC<t pe drept aso2R% ciate de )riDe<e% CC<d Eace aluJie la credi<ţele paDi<ilor\ asupra suEletelor 5i la teoriile celor @ai rece<ţi EilosoEi C<MW acest do@e<iu. e>eDeJa @orala se ocupa 5i ea de su<et1 dar <u su? acela5i u<D.irius (care a Ke<it la Ploti< C< X$G) este @arele specialist al acestor co@e<tarii „i<spirate 5i @erDe pe ur@ele celor doi pitaDoreici% 're?uie apoi sF aLu<De@ la SUria<us 5i la Produs.ieroEa<t% +ro<ius. cel puţi< pe<tru Plutar.utorul M( aliil( oEerF C< u<ele tratate cCteKa ur@e i<teresa<te% I<sF a?ia C< Nu@e<ius. 5i a distrus de ase@e<ea 5i e>eDeJa @oralF% Ea a putut @oc<i. Cl Kor traKesti cu atCta artF 5i i<De<io2 G!A itate C<cCt Ka ie5i di< @Ci<ile lor @ai plato<icia< decCt Plato. EFcC<du2le sF cFlFtoreascF pri< cercurile pla<etare1 Ka Ei es. cu aproape u< secol C<ai<tea lui Nu@e<ius. dupF @oarte. citit pri< tra<spare<ţF C< Kec. C< aceste ulti@e secole ale ele<is@ului% Teii. e@a<aţie a soarelui% Ne Ko@ a?a<do<a 5i <oi acestui Kal de @isticis@.. C5i Ka DFsi adeKFratul . de@o<ii. lFsC<du2i pe<tru sECr5it pe de@o<i 5i pe Jei1 este ?i<e. C< lu<FW 5i C< soare. ca u< Eoc su? ce<u5F. ide<tiEicate cu CC@piile EliJee ale lui (o@er% Plutar.atoloDii. care a5aJF suEletele.ceastF teoloDie Ka Ei de altEel scurtF.. C< deEi<itiK. C<su5i% FFrF C<doiala. cC<d e>eDeJa EiJicF <u @ai aKea @are KiDoare. discipolul lui Nu@e<ius. C@potriKa „elucu?raţiilor lui Nu@e<ius% &arele cure<t a ţC5<it.. cFci istoria suEletelor ocupF locul cel @ai C<ti<s C< aceste @istere .ile @ituri ale epopeiiI 9a tre?ui @ai C<tCi sF <e co<Ki<De@ cF (o@er 5tia cF suEletele sC<t <e@uritoare 5i cF se rC<duia.i X. secretul ?u<ului trai. C< acest do@e<iu. di< De fade. care Ci ur@eaJF pe a@C<doi. ea <u priKea di<colo 3 ea <u co<sidera suEletul decCt di< pu<ct de Kedere psi.ie C<tre diKersele sale „pote<te 3 ea cFuta sF aEle. aceasta e doar o i@aDi<e EFrF co<siste<ţF% Bi<e despFrţitF de celelalte douF pri< spiritul sFu. Ko@ a?orda e>eDeJa celui @ai ?oDat 5i @ai e>traordi<ar EraD@e<t al lui (o@er1 descrierea pe5terii <i@Eelor C< care poetul a ascu<s.DFsesc reu<ite de o?icei C<tr2u<a 5i aceea5i persoa<F) se leaDF @ai @ult de pro?le@a suEletelor decCt de cea a Jeilor3 ei Kor Eace di< (o@er u< spiritualist pro@otor al credi<ţei C< <e@urire3 !! Kor C<Flţa atCt de @ult di< aceastF lu@e „se<si?ilF C< lu@ea ideilor pure.atoloDia cea @ai cure<tF C< <eoplato<is@% G!# I<sF Plutar.i% +FutC<d C< poe@e reDulile de co@portare pe<tru o@ul care trFie5te pe pF@C<t. ps<tru a sta?ili o ierar. discipolul sFu.o@erice. 5i Porp. pe<tru a Kedea reapFrC<d cure<tul3 Produs Cl Ka ur@a. este o stea care co?oarF de pe Eir@a@e<t 5i se C<carcF strF?FtC<d sEerele de eEluKii di< ce 4 C< ce @ai de<se3 pe<tru Plutar. pe<tru a2l a<aliJa. spu<eau cei Kec.irius. C< tai<a co@u<itFţilor pitaDoreice1 dar <u o Kede@ apFrC<d la lu@i<F C<ai<te de Plutar. ca C<tr2o ielele# . C< Dala>ie. tri@it suEletele (c. C< a doua Lu@Ftate a secolului al doilea al erei <oastre. suEletul este alcFtuit di< @aterie astralF1 pe<tru Nu@e<ius.% . dupF cu@ Ko@ Kedea. departe de patrie% )datF elucidat se<sul De<eral al operei . ur@C<du2l pe (o@er) C< Jodiac. sF ter@i<i cu Jeii. alFturi de Plato< 5i de PitaDora. Ka co<ti<ua opera @aestrului sFu% I< 5coala lui Ploti<. este u< EraD@e<t de lu<F cu care se leaDF spiritul. C<deaproape pe SUria<us 3 el se preocupF @ai @ult de pu<erea de acord a <e<u@Fratelor sale triade cu diKi<itFţile @itoloDiei a<tice decCt de soarta suEletelor1 el se ridicF dealtEel.ero2<eea 5i pe pitaDoricia<ul Nu@e<ius l# *i la u<ul 5i la celFlalt.

co@?ate KiDuros doctri<a lui Epicur. i<capa?ilF sF <e dea c. SUFLE'EL)R Plutar. pitaDoreicii Ci oEerF u< re@ediu diKi<1 @uJica% &uJica Ci Ka C<DFdui sF se pu<F C< acord cu ar@o<ia lu@ilor. apoi C<torcC<du2se di< <ou C< ceruri. pe<tr o ulti@F datF. <e Ko@ ridica priKirea cFtre tur?ule<ţa de@o<ilor sau cal@ul Jeilor plato<ici% -e@o<ii. aceste suElete care Ki< di< cerul C<stelat 5i care urcF pri< cele douF porţi ale tropicelor. Ploti< C<cepe i<teDrare C< proEu<Ji@e a Jeilor tradi/ionali C< teoloDia <eo24 plato<is@ului% . atCt de proEu<d a<coratF C< Eiecare o@. si@?oliJatF de cC<tecul Sire<elor .Eroditei. <u @ai puţi< accide<2tate1 Ko@ reEace cu alte cFlFuJe aceastF cFlFtorie a suEletului. Ca<cerul 5i Capricor<ul% G!$ -upF ce Nu@e<ius.aca 6 adeKFrat cate.res i< plasa de@iurDului (ep. despFrţite sau leDate de u< trup.si@?olurilor. Ko@ iMi ad@i5i la co<te@plarea realitFţii supre@e1 Nu@erele.ceastF i<teDrare Ka ii depli< realiJatF. a cFror Kirtute rF@C<ea cu @ult C< ur@a puterii% >9E I< ti@p ce Porp. 5i &a>i@ di< 'Ur ide<tiEicau cu de@o<ii pe ace5ti Jei. KiJiu<ea sa despre u<iKers 5i credi<ţele sale es. C<lF<ţuitF C@preu<F cu s@Derosul ..ili?rul. C<trupat o Kre@e pe pF@C<t. dupF ce <G2a@ asiDurat cF (o@er <u a lFsat <i@ic I< u@?rF C< ceea ce priKe5te Kiaţa suEletelor. sau @ai deDra?F ar@o<ia suEletului. este tot ti@pul a@e<i<ţat C< aceastF lu@e se<si?ilF% Pe<tru a lupta C@potriKa te<siu<ilor sau slF?irilor e>cesiKe. C< 'artar. sau C< CC@piile EliJee% ) e>eDeJF al cFrei ecou s2a EFcut Plutar.iar 5i acea plFcere di< care Eace @area preocupare a Kieţii% Epicur a Krut sF2l eli?ereJe pa o@ de tea@a @orţii. captiK se@i2Kolu<tar C< i<sula lui CalUpso3 cel al . C<tr2u<ui di< tratatele sale. ProdusW PFrFsi<d pe Jei.irius <e Kor i<iţia i @i<u<ile pe5terii di< It. dupF Plato< 5i PilaDora.o@erice <e Kor C<KFţa sF o C<ţeleDe@1 cel al lui Ulise.ero<eea% SuEletele. reKi< pe pF@C<t dupF u< <u@Fr de secole. la ulti@a suElare% C<sF acest <ea<t C< care <e aJKCrle este cea @ai @are di<tre <e<orociri1 <i@ic <u este @ai co<trar acestei dori<ţe de a supraKieţui. este i@aDi<ea claro?scurF a Naturii care reDle@e<teaJF ciclul rei<car<Frilor% )datF circuitul ter@i<at. aceastF cFlFtorie C< soare 5i C< lu<F C@preu<F cu EilosoEul di< C.o@erice1 Ko@ Eace. de terorile superstiţioase priKi<d lu@ea de di<colo3 el are prete<ţia de a <e co<Ki<De de distruDerea totalF a suEletului ai cFrui ato@i se deJaDreDF atu<ci cC<d pFrFse5te suEletul. de cFtre discipolul lui SUria<us. Jeii pri< e>cele<ţF ai pitaDoreilor3 Homer 5i unele di<tre perso<aLele sale <e Kor preJe<ta acest @odel ideal al lucrurilor. pe<tru a reKe<i di< <ou sF se C<trupeJe% Co<diţia suEletului este C< aceastF lu@e aceea a u<ui priJo<ier Ke<it di<tr2o lu@e strFi<F% -ouF @ituri . pS<Mru a re<a5te C<tr2 u< trup% (o@er <u a putut iD<ara acest Eapt1 el s2a tradus cu siDura<ţF C<tr2u<ui sau altul di< @iturile sale% Circe sili<d suEletele toKarF5ilor lui Ulise sF treacF C< trupuri de a<i@ale.is@ si@?olic C< care Ko@ aEla ese<ţialul 6 Ci Ko@ pFrFsi pe ace5ti @istaDoDi pe<tru a ur@a alte cFrFri. a EiDurilor pa<teo<ului stoic. deci. se<si?il sau DC<ditor% - Capitolul II ()&ER *I NE&URIRE. Cro<ius 5i Porp. treL secole @ai tCrJiu. ace5ti @ediatori C<tre u@a< 5i diKi<.atoloDice3 Ko@ Kedea suEletele co?orC<d C< Drota o?scurF a lu@ii pe<tru a25i ţese u< trup.o@erice% U<da se duce suEletul dupF ce C5i pFrFse5te toKarF5ul de pe pF@C<t S La locul pedepsei.irius i<sistF C< @odelarea. 5i pe<tru si<e 5i pe<tru cei draDi!% .o@erice% Plutar.a2 istos% Ec. Kor serKi u< ti@p la reJolKarea pro?le@ei diKi<itFţilor .. eare sC<t DC<dire purF. C<sF. a cFruţ i@aDi<e deDradatF este u<iKersul. tra<sportF C< soare 5i i< lu<F CC@piile EliJee .

EFrF ?ucurie 5i spera<ţF. eJitF la Eel de @ult ca Plato< pa acest tere< @i5cFtor al credi<ţelor% I< De a0diendi+ p(6ti+. patru secole C<ai<te de (ristos. despFrţite de 5ederi C< cer G% G!" I% (o@erLirede C< <e@urire -ouF @ari <u@e rF@C< leDate de credi<ţa cF suEletul <u @oare1 PitaDora 5i Plato< A% Ceea ce pri@ul susţi<u5i ca u< adeKFr de ordi< reliDios 5i @istic. cel de2al doilea a i<tel Drat I< datele EilosoEici% .Cu atit @ai li<i5titoare 5i @ai dulce este spara<ţa celor credi<cio5i1 a celor pe<tru care suEletele sC<t „<epieritoare 5i i<corupti?ile .eJa5 pe<tru ei 5i (o@er. EFrF co<siste<ţF 5i EFrF e<erDie% E>iste<ţa de di<colo de @or@C<t. se Eolose5te de culorile sale 5i co@pu<e cu ele u<ul di< cele patru @ituri despre lu@ea de di<colo. el pare sF co<sidere poKestirile di< E3(6a ea /( 8il( ca pure Ea<teJii% %.iar 5i ci<d Ci pedepse5te. pe cit de e>alia<tF este Kiaţa su? soare% Pe<tru pitaDorei 5i pe<tru Plato<.cestea erau poJiţiile ese<ţiale C< Kre@ea lui Plutar. oi tra<5eaJF.1 el Krea sF i<si<ueJe cF toate aceste istorii despre lu@ea de di<colo <u sC<t. reDi. aproape de <i@icire% Pe<tru autorul lliadei Kiaţa C< (ades este pa atCt de su@?ra. cFrora li se adauDF stoicii1 ace5tia <u ad@iteau decCt o supraKieţuire relatiKF a suEletului1 ei credeau ca u<iKersul trece alter<atiK pri< perioade de orDa<iJare 5i de co<ElaDraţie. ca toate celelalte 5i se co<Eu<dF. C< preDFtirea eli?erFrii suEletului 5i I< eKadarea sa. dar care au aKut <u@ero5i strF@o5i1 EiJicie<ii io<ie<i. diEere<dele apFrute C<tre u@?re% -ar ce co<teaJF1 Plato< rF@C<o aproape de (o@er. SisiE 5i 'itUos. a5a cu@ o co<cepe . di< C<c. credi<ţa sa I< <e@urire% &itul Ei<al di< G( . pC<F C< clipa @arelui i<ce<diu cos@ic. 5i cF suEletele. !8B6%%%4 se co<Eu<dF. u<ul di< acele @ituri a cFrui EorţF de i<ca<taţie a co<tri?uit atCt de @ult pe<tru a da )ccide<tului. C< cFlFtorie „cC<d pe pF@C<t. ca'a<tal. ato@i5tii Leucip 5i -e@ocrit3 de cealaltF spirituali5tii1 discipolii lui Plato< (<u toţi).o@eric1 „el sado si<Durţi<t<d C< @i<F u< sceptru do aur.e. cel al lui (o@er% Plutar.. C< @o@e<tul C< care <eoplato<is@ul lua aKC<t% -e o parte @ateriali5tii. oscileaJF C<tre douF te<di<ţe1 odatF Ci repro5eaJF lui (o@er 6 a5a procedeaJF C< Rep0:li6a 6 i@aDi<ea deJola<tF a Kieţii @orţilor3 altF datF. desiDur.ile sau cu@ o C<treKede Ulise C< cFlFtoria ta I< lu@ea @orţilor. supu5i caJ<elor 9e5<ice C< (ades S% 4udecFtorul supre@ este. practic. ca 5i toate lucrurile. cC<d C< cer.o@eric <u @ai este decCt o palidF Ea<to@F. cl<d ele iau Eoc. ci doar pe cei @ari 5i puter<ici "% Plutar. cC<d Ci aratF pe reDi 5i pa cCr@uitori. atu<ci cC<d pFrFse5te corpul u<ui erou . sau a celor care cred cF suEletele trFiesc lu<Di perioade de ti@p. C<sF aceasta este de aLu<s suEletelor credi<cioase. i< @itul plato<icia<.ia+ C@pru@utF de la Ilo@er 5i decorul 5i @ai @ulte perso<aLe% SuEletele care au dus o KiaţF dreapta 320 t tra<sportate C< I<sulele Fericiţilor.:i<e @i<te tot ce KeJi. pe<tru totdeau<a. o aEir@F3 cu se<i<Ftate. ca sF Ei@ drepţi.cestor douF <u@e tre?uie sala adFuDF@ u< al treilea. se s@ulDe di< te<e?rele u<ui @or@C<t pe<tru a urca spre lu@i<F% CeKa totu5i supraKieţuie5te o@ului C< poe@ele . pro@ise lui &c<elau C< Odi+eeaC iar 'artarul este 'artarul N6JIiei.. ca u< LudecFtor do pico. 6 preciJeaJF Socrate 6. <u@ite astEel de (osiod 1M0n6i <i -ile. pe ci<d „suEletul <edrept 5i <ecredi<cios se duce C< lFca5ul de ispF5ire 5i pedepsire care se <u@e5te 'artar B% )r I<sulele Fericiţilor. Plato< 5i (o@er #% Ra<Dul atri?uit lui (o@er alFturi de Plato< 5i PitaDora <e surpri<de% P+I6. 5i cei ai lui PitaDora.o@erice% ) KaDF Ea<to@F. ca pe u< lucru eKide<t 5i care <u i<trF liL discuţie1 ei Ci <u@e5te pe credi<cio5i „cei care C@pFrtF5esc opi<iile lui PitaDora. suDereaJF @aliţios Plutar. di<a5ti 1 Este c. ca2< ur@F Ee@eii tale sF2i spui acasF Ci reco@a<dF . cu Ci@pii4e EliJee. repreJe<taţi de epicurei. cu@ spu<e cF l2a KFJut Ulise al lui (o@er1 Cu sc. proKiJorie sau deEi<itiKF. c. &i<os2ul . <u oEerF <ici o ase@F<are cu lu@ea cealaltF descrisF de @iturile plato<icie<e sau KisatF de discipolii lui PitaDora1 este o e>iste<ţF luDu?rF. <u pe toţi Ki<oKaţii. se prF?u5esc C< Eoc.isoarea trupului3 cC<d suEletul pFrFse5te trupul.<ticleea lui Ulise lB1 @aliţie a lui (o@er. dupF o lu<DF serie de e>iste<ţe terestre.iptru leit do aur ol 5edoa pe Boau< 5i Ludeca pe @orţi 7% -e Eapt &i<os2ul lui Ilo@or <u Ci LudecF pe @orţi. Kalorile si<t e>act i<Kers1 Kiaţa adeKFratF C<cepe odatF cu @oartea3 e>iste<ţa terestrF <u este decCt o C<cercare1 ea co<stF I< eli?erarea de @aterie. soEi5tii atei C< De<ul lui ProtaDoras. C@preu<F cu soarele 5i lu<a C< „Eocul DC<ditor care a?soar?e u<iKersalitatea Eii<ţelorX% . pe<tru a2l atraDe C< ta?Fra lor pe ?Ftri<ul (o@er% Plato<. decCt poKe5ti de s@ . cu cri@i<alii sFi Kestiţi care pri@esc o pedeapsF e>e@plarF1 „tira<i.

o@eric% . „cea @ai Eru@oasF di<tre ideile pitaDoreice 5i plato<ice !7%M PriKiţi @ai C<tCi acest Kers.o@eric poate produce co<EuJii. atri?uie lui Ilo@er pater<itatea C<depFrtatF a acestei credi<ţe% 'ot a5a. cFci Cl Ko@ Kedea. se ridicF pC<F C< locul supraceresc C< care poate co<te@pla realitFţile i<eEa?ile 5i se poate sFtura de . (o@eri serKe5te di< <ou ca doKadF1 <u a Jis el cF suEletul lui Patra W ele.icolul sFu XA% . C< pri@ele rC<duri ale celor caro aEir@C<d supraKieţuirea suEletelor. sau dacFl ele pFstreaJF co<tururile corpului pG care l2au pFrFsit. i de trup 5i <u <i@icirea deEi<itiKF a Kieţii% SuEletul „J?oarF . o?scur pri< <atura sa 5i scuEu<dat C< te<e?re. o despFrţire a suEletului.<datF ce au putut ?ea u< strop de sl<De1 „(o@er 5tia deci cF sC<Dele este . cit ti@p <u2l ati<De lu@i<a soarelui Xd% )r suEletul <u poate aKea alt lFca5 C< lu@ea cealaltF. au o oarecare si@ţire a lucrurilor di< lu@ea aceastaL 5i o cu<oa5tere @ai puţi< trupeascF 5i @ai si@pliEicatF decCEl cea a Eii<ţelor co@puse di< trup 5i suElet !$% CC<d este Kor?a de a 5ti ce Eor@F iau suEletele dupF @oarteB dacF ele deKi< sEerice. EFrF C<doialF puţi< C<depFrtatF C< ti@p de Plutar. care reKi<e atCt de des C< poeJia .o@ericF1 „SuEletu2i pFrFse5te @e@?rele 5i J?oarF spre (ades !"% El cupri<de o C<treaDF es. <u odatF.cest „I<KiJi?il poate dese@<a pF@C<tul 5i su@?rele sale @Fru<taie.leDeto<2ului% SuEletele drepţilor traKerseaJF aceastF ?oltF de aer de<s care <e ascu<de cerul cel adeKFrat 5i se i<staleaJF departe de tFri@ul cetii eter<e. sau aerul.ile 5i se pli<De cF alte suElete Cl C@piedicF sF i<tre C< C@pFrFţia u@?relorXG %%% -ar se poate uita eKocarea @orţilor di< ciutul XI al Odi+eeiN U@?rele diEKi<eţilor Kor?esc .% Ilo@er este co<siderat cu acela5i titlu ca 5i PitaDora 5i Plato<.iKoc1 dacF (o@er Kor?e5te. cC<d aerul care C<co<LoarF pF@C<tul% C< P.S FFrF C<doialF cF <u.eJF5ie a <e@uririi1 Draţie lor. es. C< oc.ador@it copiii n# SF Eie aceastF ?utadF ulti@ul cuKC<t al lui Plutar.aid(n. Eie ele su? pF@C<t.os. ?i<eC<ţeles pe pri@ul loc.atoloDie% CuKC<tul %%pFrFse5te (@ai e>act.M pe ur@ele Jeilor. sF trFiascF dupF @oarteS lalF suEletul lui Patrocle care se C<toarce <oaptea pa li<DF . prepoJiţia e.o@eric% 9reţi 5i alte doKeJi cF suEletele co<ti<uF. Eie C< spaţiu.atoloDia lui (o@er <u se C<5alF <iciodatF. prea C<cFrcate de eEluKii pasio<ale pe<tru a aLu<De pe ţFr@urile se<i<e ale astrului <opţii% Pe scurt. oricare ar Ei Eost eKoluţia credi<ţelor despre locurile u<do stau suEletele despFrţite de trup.ici <u e <ici o diEicultate% *ti@ cF (adesul pri@ise C< e>eDeJele a<terioare o du?lF i<terpretare% . acrul o?scur di<tre pF@C<t 5i lu<F e cel care pri@e5te suEletele @orţilor C<cF prea Dreoaie. aceastF pne0/a care se co<Eu<dF cu suEletul sau care este Ke.. pire cF pFrFse5te casele su?tera<e ale 'artarului1 C< @itul lui 'i@arc. dupF dispariţia alcFtuiriiI o@e<e5ti.ra<a pne0/6i. de distruDerea p+I6. DriLa de a arFta^ cF (o@er „crede C< <e@urirea suEletului 1 sacriEiciul al re @orţi 5i eKocarea u@?relor lor sl<t o doKadF !G% -acF te>tul . se cautF cu toatF GX! DriLa sF se C<depFrteJe orice ec. cC<d Ci apare lui .. la Eaţa superioarF a pF@C<tului.4 doKede5te cF @oartea este. a5teptC<d sF aLu<DF C< lFca2 5urile C<stelate% Plutar. a5a cu@ o Ka Eace 5i Plato< C< @itul di< P. C<ccpC<d cu Plutar.<ticleea Ke5ti despre ?FtrC<ul Laerte I scoliastul co<ti<uF i@ediat1 „El o C<trea?F cu dreptateI deoarece se spu<e cF suEletele. adauDF te>tul . <e dF o culeDere de arDu@e<te desti<atI sF arate cF (o@er a Eost pro@otorul eredi<ţei C< <e@urire. era „C< totul ase@F<Ftori eroului S!8% 7iata <i p(e-ia l0i H(/e . decCt u<ul sau altul di< cele douF (ades2uri% &iturile lui Plato< le atri?uie ca locui<ţF cC<d strFEu<durile pF@C<tului.ii lui (o@er.. a5a cu@ C<KaţF ClirUsippos. suEletul.W preciJeaJF (o@er1 el presupu<e C< co<seci<ţF cF suEletulI are aripi. pe (o@er% !X Co@e<tariile 5colii lor trFdeaJF. ca u<ul di< susţi<Ftorii acestei credi<ţe% PitaDoreicii di< ti@pul lui LuciaiY Cl a5aJF \n paradisul lor pe PitaDora. dar 4@odiat C< apropierea sa.. C< co<ti<uare.ile. 322 i<Eer<ul este situat C< i<i@a pF@C<tului3 suEletele rFilor care co@is cri@e i<e>pia?ile sC<t scuEu<date I< C<spFi@H<tFtoarei$ KCrteLuri ale 'artarului3 cele care pot Ei iertate se rostoDolesc pe apele otrFKite ale CocUt2ului sau pe cure<tele de laKF ale PUrip. el 5tie cF suEletul este <e@uritor.ra<a diKi<F% SuEletul Ka @erDe C< (ades. C<sF ol Krea sF Kor?eascF de %%% despFrţirea de trup !#% CC<d Ulisra Ci cere @a@ei sale .aid (M )r aceste aripi sC<t o c. EFrF sF2l trFdF@% 'oate aceste date st<t i@plicit co<ţi<ute C< scurta EraJF de co@e<tariu care C<soţe5te Kersul . pe<tru (o@er. deoarece pri@ii e>eDeţi au alri?uit <u@ele de (ades atCt aerului cit 5i pF@C<tului 2l% Noi a@ e>plicitat te>tul lui Pseudo2Plutar. scoliastul se DrF?e5te sF adauDeI „Cu toate astea.e>i%).

Ulise JFre5te u< deEu<ct Eai@os1 XI.iar co<tradicţii. c. +)I a1 -upF acela. de Kre@e ce2l pu<ea sF KC<eJe pri<tre @orţii di< (ades% -ar <u a Eost lFsat sF KC<eJe. 6 a5a tre?uie <u@it cC<deste despFrţit de trup 5i de spirit 6 se aElF C< i. i<teliDe<ţa GG^ Plutar. a EFcut aici 6 5i a LustiEicat2o pri<lr2u< citat . e>eDeţii <o5tri 5tiu sF scoatF cel @ai curios proEit1 di<tr2u< te>t stra<iu. sau @ai deDra?F EFcutF o rectiEicare care se i@pu<ea% C<tre ti@p. DC<duri DraKe reţi< 5i ate<ţia @arelui Ploi i<% 0 decCt eid(l(n>0\ sFu1 iar „el C<su5i a Eost tra<sportat !!% 5uQuI suElet al Iui Heraoles -upF ce a co<te@plat Jadar<icele eEorturi ale lui SisiE rostoDoli<du25i uria5a piatrF. trup. dori<ţele (do@e<iul suEletului)3 <u este <ici car<ea 5i <ici u@orile1 este DC<direa. deJaDreDarea <b@s2ului 5i a p+I6lie>i# Ulti@ul co<ti<uF sF trFiascF u< ti@p pe lu<F (Ko@ Kedea @ai departe cF (adesul lui (o@er este. trupul 5i suEletul3 el este Eor@at C< realitate di< trei.o@eric% -acF te>tul re@a<iat <eC<de@H<atic oEerF u<ele ?iJarerii. Cl DFse5te ad@ira?il pe (o@er. %%% 6 2222222^ <u le pFsa de Eel de ea% 'e>tul a pri@it Eor@a u<ui ?loc i<E Di?il. G 5i A <u sC<t cu@Ka o suprai<ter2polarcS CFci <u este de creJut cF „acela5i perso<aL este Cu acela5i ti@p C< (ades 5i C< cer % *i ce cautF lle?e alFturi de (eraclos cel ceresc S Ilo@er o co<siderF. (eracles Eusese JeiEicat% (o@er pFrea sF iD<ore aLu<Derea eroului C< pridKorul ceresc.[%Eiii% XI.ceste Kersuri <u proKoacF doar co@e<tariile 7ie8ii p(e-iei $0i $l(/e . C< care aportul )<o@acriţilor <u se putea disocia de Eo<dul . se scot cele @ai ad@ira?ile @istere% Plutar.deKFrata perso<alitate a EiecFruia di<tre <oi <u este @C<ia. pe<tru autorul lui De fa6i6.o@eric. KFJui puterea lui (erucles XI. arcul 5i sFDeţileS *i cu@ a putut sF Kor?eascF aceastF u@?rF EFrF sF Ei Dustat di< sC<Dele KFrsat de Ulise C< DroapFS I<sF Kersurile $BX. 5i Vi<e (ea solie) pe Jeiţa iibLe eea su?ţire C< DleJ<e XI. care 5i2a pFstrat i< i<Eer< ar@ele sale de KC<Ftoare. suElet 5i spirit% SuEletul 5i spiritul pFrFsesc C@preu<F trupul C< clipa @orţii% Iar C< lu<F are loc o a db_ua @oarte. eid(l(n. tea@a. dupF pFrerea lui Plutar. +BX1 arFtarea sa („oidolo< %)1 cFci persoa<a sa se aElu C@ % preu<F C..t( 0l u<ui sceptru poleit cu aurX#% .U< lucru este cu totul re@arca?il C< aceastF E3(6a e a i/: 6l( ! Eelul C< care (o@er Cl preJi<tF pe 'iresias% 9e<i 5i 0/: a tc?a<ului 'iresias. C< 324 a%r aceasta este ^IlUI^b.^^M^ trecerea ?rutalF de la Ee@i<i< la @asculi<S Poetul a dorit o astEel deoarece 5tie cF suEletul este adeKFrata perso<alitate a o@ului3 cF suEletul lui 'iresias este 'iresias C<su5i 5i <u o si@plF i@aDi<e di< care a dispFrut orice i<diKidualitate X7% 323 U< alt @ort . pe<tru cF a disociat eid(l(n>0\ lui (eracles de adeKFrata sa persoa<F. C< tot cursul poe@elor sale.o@eric 6 o disti<cţie Eoarte <stF C<tre suElet 5i . p0 t. lu<a) o e>iste<ţF de Ea<to@F% C< ti@p ce spiritul 6 adicF o@ul =n+0<i 6 se duce C< Soare pe<tru a se u<i cu +C<direa eter<F GX% SuEletul. ci Ci i<spirF lui Plular. a Eost atu<ci cC<d a scris acest pasaLG!% )@ul <u este. cele trei Kersuri se lasF u5or iJolate% Respo<sa?il de adFuDarea lor ar Ei )<o@acritos (su? Pisistrate)X"% Este eKide<tF raţiu<ea care a EFcut sF se i<sereJe cele trei Kersuri1 tre?uia u@plutF o lacu<F a Odi+eei. $BA1 iMiiea @arelui Tcus 5i a Ilerei cil sa<dale de aur% Criticii ale>a<dri<i co<siderau suspectF C<treaDa tiradF despre2 (eracles1 ci<e esle acest @ort ciudat. adicF C< lu<F3 iar „el in+0<iS se aElF C@preu<F cu preaEericiţii1 C<sF ci<e este „el C<su5i S „. C< acest Kers $BX di< cC<tul XI al Odi+eei! dacF (o@er a Eost KreodatF i<spirat de cer. este i<sF <espus @ai tul?urate3 5i @erilF 5i @ai @ultF ate<ţie1 este (cracles% +ole do(L Kersuri care se reEerF la el releKF @ai ?i<e poate decCt ti restul operei sale adC<ca C<ţelepciu<e a lui Ilo@er priKi<d <atura i<ti@F a suEletului% .u?s. $BG1 C< Keselia ospeţelor. u< co@pus de douF ele@e<te. pe lle?e drept o EecioarF EFrF soţ1 ea toar<F de BFut <e@uritorilor. ceea ce <u este rolul u<ei Ee@ei @Fritate X7% I< plus.ţi re@arcat aceastF Eor@ulF1 „u@?ra %%% purtFtorul ^.

5a este eid(i(n>0l lui (eracles1 C<sF partea cea @ai C<altF a suEletului s2a dus cFtre alte lFca5uri% . cC<d se Ei>eaJF C< ct<Me@plarea +C<dirii eter<e.. ci suEletul sFu adeKFrat. C< cartea a III2a. 5i el <u @ai e>istF dacF suEletul priKe5te tot ti@pul C< sus (se Ei>eaJF C< C<treDi@e C< co<te@plarea i<teliDi?ilelor) AX% Eid(l(n>3\ sau suEletul i<Eerior dispare de la si<e cC<d suEletul adeKFrat se C<toarce de la Kiaţa aceasta% . suEletul pFstreaJF aceastF Eor@F. pFrFsi<d trupul 5i ureC<d cFtre +C<dire% EI <u @ai este C<tors cFtre trup3 <u2l @ai lu@i<eaJF 5i de aceea 60l(l(n>3\ C<ceteaJF sF @ai e>iste% SF Kede@ de aproape te>tul lui Ploti<1 suEletul „lasF sF plece (sF piarF) eid(. era o si@plF Ea<to@F. suEletul ia Eor@a corpului. <u ar putea pFstra a@i<tirea eKe<i@e<telor care au aKut loc aici pe pF@C<t G"% -acF Ulise ar Ei C<tCl<it. totu5i.n>ii\ sFu. care a adus la dosar acest te>t d<spre cei dai lleracles. o parte a suEletului.aid (+4. dacF <u @ai are C< preaL@a sa ceea ce tre?uie sF2l pri@eascF (trupul)3 5i Cl lasF sF se ducF. 5i Cl co2 @e<teaJF astEel1 „C< aceste Kersuri. <u Eii<dcF se desparte (suEletul ar ii i<tr2o parte. acest suElet <u ar Ei putut sF2i spu<F <i@ic despre Kiaţa sa terestrF. plecatF C< altF parte. cu@ @ai poate trFi eid(l(n>n\ o e>iste<ţF separatFIMAG M „Poetul. disti<Dea d @F suElete C< o@1 suEletul diKi<. cea @ai purF% .cest @it . plasat do Ilo@er C< Iladas3 C<tre suEletul diKi<.5a DC<de5te autorul 7ie8ii <i p(e-iei lai H(/e . ci pe<tru cF (acest eid(l(n4 <u @ai e>istF.o@eric Eie po<tru a cFuta u< e>e@plu care sF2i co<Eir@e teoria. cel diKi< 5i cel o?scur3 ei preciJeaJF <atura acestor raporturi% SF ur@Fri@ suEletul diKi<.. o Ea<to@F EFrF car<e 5i EFrF oase% . Ilo@er a arFtat cF eid(l(n. Ei>at „C< pura co<te@plaţie a 326 I<teliDi?ilelor. <u Ea<to@a lui (eracles. u<de se Ka C<trupa% C< @o@e<tul <a5terii. 5i cF partea 325 cea @ai purF a suEletului.o@eric al lui (eracles cu suEletul dedu?lat tre?uie sF Ei Eost o te@F EaKoritF de @editaţie la plato<icie<i1 sC<te@ surpri<5i sF2l KedC@ pa Ploti< C<trerupC<du25i de @ai @ulte ori eleKaţiile asupra suEletului 5i reEeri<du2se la acest (eracles . care era @odelat dupF Eor@a trupului. suEletul pur. Ci i@pri@F Eor@a sa G#% La @oarte. L cele ale e>iste<ţei duse C< aceastF lu@e% SuEletul diKi<. cC<d pFrFse5te trupul 5i atCta Kre@e cCt rF@C<e C< preaL@a sa. e@a<at di< i<teliDe<ţa care strF?ate cerul 5i pFtru<de pC<F C< trupul terestru 5i este capi?il sF urce C<apoi la sursF3 suEletul o?scur care <a Ki<e di< suEletul lu@ii 5i <e Eace sF participF@ la Kiaţa De<eralF a u<iKersului% Cele douF suElete sC<t u<ite C< Kiaţa actualF. la cartea I raporturile acestor douF suElete. C< pri@a Ennead. pe de2a2<treDul uitatF Ad% Ploti< preJi<tF C< altF parte.cest eid(l(n <u era decCt o iradiere a suEletului superior1 acesta di< ur@F C<ceteaJF sF @ai „lu@i<eJe C< direcţia trupului 5i di< acel @o@e<t 6id(l(n>iii recade C< <%aa<t% C<sF Ploti< C<treKede i@ediat o o?iecţie1 de Kre@e ce suEletul lui Ileracles este Ei>at C< co<te@plaţie. pFstreaJF aceastF a@i<tire 5i cC5tiDF C< plus @e@oria Kie2ţilor a<terioare% C<sF cC<d suEletul se C<ilţF cFtre i<teliDe<ţF. C5i a@i<te5te1 ea Eace aluJie C< Eaţa lui Ulise. o 5ti@. C<sF se despart la @oarte G$% SuEletul diKi< 5i suEletul o?scur au a@i<tiri co@u<e.cest pasaL. pare a Ei separat ?i<e aceasta (adicF a dat eid(l(n>ului o e>iste<ţF separatF) C< leDFturF . care <u este decCt o i@aDi<e EFrF co<siste<ţF. care i2a C<curcat pa editori. care 5i2a luat locul pri<tre Ne@uritori% )r Ea<to@a. C< ur@a lui Plato< (di<^ P. acestui suElet si@plu i se adauDF u< <ou suElet A!. C< co?orCrea sa cFtre pF@C<t. Eie pe<tru a preKe<i o?iecţiile care s2ar putea Eace C< <u@ele acestui caJ @itic% C< a I92a Ennead. @ai ales aceea a @e@oriei% SuEletul care a pFrFsit Kiaţa terestrF pFstreaJF C< lu@ea cealaltF a@i<tirea acestei KieţiS Ploti<. la @u<cile Kieţii sale pF@C<te5ti1 „ea @ai poate C<cF Kor?i de KiteLia saM G7% I<sF (eracles C<su5i. dupF Plutar.spirit1 el a separat pri<cipiul Kieţii KeDetatiKe 5i a<i@ale de cel al DC<dirii% -e o?icei se co<siderF n(0+> 9\\. adicF suEletul diKi<. eid(l(n>9A C< alta). era „adeKF% rHtul (eracles GA% . a suEletului lu@i<os3 dd(l(n ui 5i <u suEletul pur este cel care are se<Jaţii 5i pasiu<i% SF ur@Fri@ acu@ asce<siu<ea acestui suElet diKi<. cea @ai <o?ilF. du?lul lui (eracles. Ploti< e>a@i<eaJF u<ele pro?le@e relatiKe la suElet. sau. se C<ţeleDe ?i<e ci<d se citesc e>plicaţiile di< De fa6le despre eid(l(n# CCt trFie5te o@ul. u< Eel de e@a<aţie a lui C<su5i pe care Ploti< Cl <u@e5te eid(l(n (EFrF C<doialF suEletul o?scur de care Kor?ea@ adi<eaori)% Eid(>l(n>0l este o proiecţie. pierde deEi<itiK a@i<tirea lucrurilor d3 pa pF@C<t G8% Ploti< Eace o apropiere C<tre suEletul o?scur 5i eid(l(n>\i\ lui Ileracles. <e@aia<tre<C<d cu el @ateria corpului. asupra trupului. care se C<alţF pi<F C< lu@ea „i<teliDi?ilF 5i eroul „C<su5i .

o@erice.i de cei care au rFpit2o 5i de cei care au por<it pa @are pe<tru a o recuceri %%% Ca@ aceasta @ur@urau (ătrinii troie<i.ii lui Ploti<% C< @ed <or@al u< suElet Ei>at C< cc<te@plaţie (cu@ pare a Ei cel al lui Ileracles. „se@F<l<d i< totul cu eroul A# este o a@i<tire de care <u se scapF u5or% C. pe care 2 rodita a C@podo2L ?it2o cu toate seduc/iile. u@il C< co@e<tariul sFu la Rep0:li6a lui Plato<. -upF *roclos! Ele<a C<trupeaJF C<treaDa Eru@useţe a lu@ii. a adeKFratei Eru@useţi. care aKea Kirtuţile aclCKe. i<terpretFrile date C< cursul ti@pului.e. apFrut lui . aducC<d C< cursu discuţiei u< te>t . pri<s C<tre aceste douF aEir@aţii.e a celor dispFruţi.cu (eracles1 el <e spu<e cF eid(l(n>0\ (sau reEle>ul sFu) se aElF C< (ades. care spriLi<ea sau co<traJicea teJa @aestrului% Cele douF Kersuri despre (eracles au ali@e<tat EerF C<doialF @ulte diatri?e. este pe<tru cF suEletul @ai rănt ne C<cF C<tors spre @iJera?ilele realitFţi ale lu@ii acesteia 5i <u este C< C<treDi@e ata5at KiJiu<ii cere5ti% Pe<tru a putea ad@ite aceste douF aEir@aţii apare<t ireco<cilia?ile1 6 un suElet i< ceruri 5i du?lul sFu care co<ti<uF sF e>iste 6 e <2Koie da o adLKFratF @i<u<e %%% C< Kirtutea pree@i<e<ţei sale C< do@e<iul i<Eerior al acţiu<ii. Kreu<ui pasaL dai Ilo@er3 sF cu<oascF de ase@e<ea. u< ele@e<t i<corupti?il 6 pe care Plutar. aceste Kersuri au pFrut.o@erice S El pare @ai deDra?F a se reEeri ca la o c. C< loc sF trateJe cu dispreţ sau tFcere u< te>t . (eracles a putut @erita aceastF minuna. se străduit sF2l ocoleascF respectC<du2l% Surpri<JFtoare autoritate a poe@elor . e>istat C< cercurile <eoplato<icie<o sau pitaDoreice o e>eDeJF de a<sa@?lu a Iliadei 5i Odi+eei care tra<spu<ea asupra suEletelor aKe<turile eroilor trupe5ti% +Fsi@ la diKer5i autori ur@e.o@eric. C< @od special Kersurile care preJe<tau oarecare diEicultate% Ni2l i@aDi<F u5or pe Porp.o@erice3 el tre?uie sF cu<oascF.ile C< puterea <opţii. iar el C<su5i pri<tre Jei.irius3 iar Porp. pe<tru u< discipol al lui *laton! Este adeKFrat cF Ploti< Cl are C< preaL@a sa pe Porp.-.PI')LUL III IL'. Cl <u@e5te spirit. @ai ?i<e ca orici<e.. <e dau o sc. Ileracles ridica o pro?le@F 5i repreJe<ta o e>cepţie C< oc. a cFrei Eru@useţe @erita suEeri<ţele C<durate pentru ea . cea a lu@ii .irius. de cFtre Dra@atici 5i EilosoEi. d_ oarece locuie5te pri<tre. „ţoalF rumuse/ea pusF de demiur) C< aceastF lu@e a deKe<irii Y% I<sF Eru@useţea @aterialF <u este decCt o i@aDi<e. C< 5coala lui Ploti<.. resturi ale acestei e>eDeJe Dlo?ale1 acestea sC<t adeseori si@ple aluJii% I% . P)E&E &IS'ICE . cF se aElF 5i pri<tre Jei 5i i< (adas1 deci Ilo@er l2a C@pFrţitI IasF poate cF ceea ce a Jis este ad@isi?il (i<terpretC<du2l). contempl+nd#o pe Jiduri pe aeeastF ad@ira?ilF creaturF. Lf @eritat pri< KiteLia sa sF Eie u< Jeu3 C<sF pe<tru cF era u< ca@pio< al Kieţii practice 5i <u u< co<te@platiK 6 atu<ci ar Ei Eost tra<sportat cu totul sus 6 se aElF sus. C<sF rF@i<s 5i Los ceKa di< el 0# -upF cu@ se Kede. sF ascu<dF @isterul du?lei <aturi a suEletului 328 o parte precarF. care Ki<e sMF <e KiJiteJe u<eori i< Kise %% % Eid(l(n>ii\ lui Patrocle.irius se co<sacrase c+ndva pro?le@elor .o@eric care Cl pu<e C< C<curcFturF. um(ră care C<EFţi5eaJF aido@a pe @ort% P+I6.aid (+. alt Ea@iliar al pro?le@elor . pri< C<sF5i ciudFţe<ia lor.estiu<e ?a<alF. *I )-ISEE. latF cu@ Ploti<.(ada $liada se preta @ai puţi< ca Odi+eea acestui Loc al tra<spu<erii% Cu toate acestea Produs 5i (er@ias. celFlalt C< co@e<tariul la P. 327 i< Eelul ur@Ftor1 Ileracles.. <e@uritori) <u @ai lasF sF su?Jiste du?lul despFrţit de el% -acF du?lul rF@C@.iţF destul de precisF% Care este @iJa rFJ?oiului Troiei i! Ele<a. iar Ploti< „suElet diKi< % *i poate cF acesta este ulti@ul cuKC<t al C<ţelepciu<ii Drece5ti asupra suEletului1 <e@urirea i@perso<alF a spiritului 5i supraKieţuirea li@itatF a u<u p9I6. Eoarte palidF. de @ultF Kre@e cu<oscutF% C< tot caJul. @ulte dialoDuri% Ci<e le2a pus C< EaţF pe<tru a spriLi<i teJa suEletului du?luS SF Ei Eost Plu2tar.

sEerele DC<dirii% GG! Se Ka <ota cF e>eDeJa plato<icia<F prelu<De5te C<tr2u< pu<ct e>eDeJa @oralF tradiţio<alF. 5i care <u si@t deloc <ostalDia cul@ilor spirituale% Paris. reKi< C< patria lor adeKFratF. cu@ spu<eau platonicienii.ilor 5i si@ţurilor.ii lui Produs decCt o a?atere cu totul C<tC@plFtoare% II% )diseea Cea de2a doua EiicF a lui Ilo@er. dupF opi<ia lui Plato<. doctri<ele D<ostice se a@alDa@au @ai @ult sau @ai puţi< ?i<e cu plato<is@ul% C<sF era Kor?a de u< plato<is@ destul de special 5i rF@as piuF atu<ci „secret 1 pe<tru a eKita soarta lui Socrate. di@potriKF. CFci Eru@useţea trupeascF a Ele<ai <u are @ai @ultF realitate decCt Ea<to@a lui E<eas Ea?ricatF de . i<capa?ile cu@ sC<t de a eKada C< aEara @ateriei 83 celelalte se ridicF pC<F la adeKFrata Eru@useţe.et0l lui Plato<X1 de la Eru@useţea trupurilor\ tre?uie sF <e ridicF@ la Eru@useţea suEletelor 5i de acolo la Eru@useţea eter<F 5i u<icF. @Frul . EFrF trup. care iau u@?rele drept realitFţi% +recii. a cu<oscut @ai @ult decCt $liada predilecţia plato<icie<ilor. C<tre secolele II 5i 9 e%<% Pe<te a Ni/fel( a lui Porp. tre?uie sF petreacF Jece perioade de o @ie de a<i departe de reDatul Ideilor1 C<tr2al Jecelea @ile<iu se decide soarta lor. Plato< a tre?uit sF25i ascu<dF DC<direa oriDi<alF 5i proEu<dF pe care Nu@e<ius se lFuda cF o cu<oa5te% .ceasta se Kede pri< tra<spare<ţF.irius este C< ese<ţF co<sacratF e>eDeJei aleDorice a cCtorKa Kersuri odisee<e1 descrierea de cFtre Ilo@er a caKer<ei di< It. aceasta <u era C< oc. cFtre Socrate. cea care <u cu<oa5te <a5terea 5i @oartea. care reţi<e spiritele $% RFJ?oiul 'roiei. Eoarte apreciat de ale>a<dri<i !A% Nu@e<ius co<struise u< stra<iu ediEiciu EilosoEic. dupF @ulte Kicisitudi<i.cest o@ care aru<case o priKire @ereu pli<F dC si@patie asupra atCtor oriJo<turi diKerse <2a putut sF <u se aplece 5i asupra @isterelor . la Eel cu@ cea a co@?ata<ţilor de la 'roia se decide C< al Jecelea a< !X% CF u< a< de rFJ?oi al 'roiei repreJi<tF u< @ile<iu de C<cercFri ale suEletelor. o Ea<to@F. co<cepţia orie<talF sau iudaicF a Jeului tra<scede<t. C< care Ulise 5i2a ascu<s co@orile% C<sF C< ulti@ele capitole ale operei sale. care se strFduia sF pu<F C< relieE pree@i<e<ţa Drecilor 5i i<Eerioritatea troie<ilor% U< alt detaliu al $liadei capFtF 5i el u< se<s @istic1 durata e>pediţiei a. reKi< C< patrie 5i <u se^ Ei>eaJF la 'roia% La Eel. C< <u@ele C<su5i al Ele<ei1 ea e cea care „atraDe. prototipul troie<ilor. Este u<a di< ideile ce<trale ale plato<is@ului3 este reKelaţia strFi<ei di< &a<2ti<eea.pollo< +n cC<tul 9 al $liadei! Jeul aru<cF a2ceastF @o@ealF co@?ata<ţilor.pa@eea tre?uie sF Ei trFit C< a doua Lu@Ftate a secolului II!G% C< 5coala lui Ploti< se citeau 5i se co@e<tau te>tele acestui autor. 5i @isterul C< care <e i<i2 ţiaJF 2an6. sC<t ase@e<ea priJo<ierilor di< pe5tera plato<icia<F. ci se ridicF pi<F la sple<dorile i<teliDi?ile% Cu@ se pot relieEa toate acestea d1< @itul . ci a i<teliDe<ţei1 suElete „loDice . a ales Kiaţa eroticF1 el i2a dat.ra<F <u a oc. EFrF C<doialF. e adeKFrat. care se lasF pFcFliţi. al „@Clului % 'roie<ii C<c.ipuie suEletele trupe5ti.aca. u<ele rF@C< se<si?ile doar la Eor@ele trupe5ti Eru@oase.ip 5i EFrF culoare %%% pe<tru 330 care orice Eru@useţe di< lu@ea aceasta <u este decCt u< e=d(>l(n. care trFiesc Kiaţa superi2 oarF a DC<dirii 7% BFtFlia Drecilor cu troie<ii C< Lurul Ilio<2ului este o i@aDi<e a luptelor C< care sC<t a<tre<ate suEletele aLu<se la <a5tere% Ilio< este C<tr2adeKFr „ţi<utul @ateriei ".o@erice% El a co<tri?uit. . dupF e>presia lui Plato<G% 2 Ele<a este deci si@?olul Eru@useţii trupe5ti 5i al oricFrei E<i@useţi create A3 ea este de ase@e<ea i@aDi<ea 6 eid(l(n ? Eru@useţii i<teliDi?ile#% . C<truc.spiritelor! a lumii „i<teliDi?ile . pe @u<tele Ida. pute@ adFuDa. ără c. Odi+eea. C< ti@p ce . este lupta suEletelor pe pF@C<t C< Lurul Eru@useţii.irius lFrDe5te su?iectul 5i <e dF o Kedere de a<sa@?lu a i<terpretFrii rFtFcirilor lui Ulise datF de Nu@e<ius% Nu@e<ius di< .Eroditei lB3 el <u Kede la Ele<a dec+t Ear@ecele se<Juale% La Eel 5i toţi ai sFi1 ei <u ur@Fresc decit antome. ele <u se opresc la Eru@useţea se<si?ilF. @ai @ult ca oricare altul la .ee<e% +recii au stat Jece a<i C< C@preLuri@ile 'roiei% )r suEletele. -ioti@a. u< reEle>.Erodita Cl duce pa adeKFratul E<eas departe de luptF !!% 'roie<ii. strFEu<dul @ateriei3 ele sC<t ca 5i celelalte atrase de Ele<a. Eru@useţea se<si?ilF1 spre deose?ire C<^F da celelalte.ipuie suEletele spirituale% . al „<oroiului . suEletele spirituale. C<Eu<date C< Drosi@ea @ateriei.M cre5terea 5i scFderea3 Fru@useţea „purF 5i <ea@estecatF . dupF ce au rFtFcit u< ti@p C< lu@ea deKe<irii. Porp.ceste suElete au Ke<it ca 5i celelalte la Ilio<.o@ericS Pri< Eaptul cF Drecii. C<c. C< care dualis@ul ira<ia<.ipate de Ele<a% Pri<tre suEletele aElate C< peleri<aL aici pe pF@C<t.

atita Kre@e cit sC<t priJo<ierele trupului.o@eric1 Ulise si@?oli2 JeaJF suEletul co?orCt di< cer pri< <a5tere. de C<cercarea Ei<alF i@pusF lui Ulise% )datF prete<de<ţii pGdepsiţi. Nu@e<ius aducea lucruri <oi 5i daspre Ilo@er1 el reDFsea C< Odi+eea C<treaDa istorie a suEletului% Ulise era pe<tru el „i@aDi<ea o@ului care trece pri< C<cercFrile succesiKe ale <a5terii. pC<F la a co<Eu<da o KCslF cu o lopatF de Ki<turat DrCul.ceste drKi2<itFţi tre?uie C@?lC<Jite pri< sacriEicii.te<tatul lui Ulise crFpC<d oc.ipui. aDitate de pasiu<i. C<sF c. C<tCl<i<du2l. a tre?uii C@pli<itF de Ulise pC<F la caplt% „Nu era posi?il. <ici KCsle lustruite !"% PC<F cC<d u< dru@eţ.irius.ceastF durF cFlFtorie a suEletului C< trup. pri< suEeri<ţele 5i C<cercFrile u<ei Kieţi de cer5etor1 cC<d luptC<d C@potriKa pasiu<ilor. care <u Ka C<ceta sF2i o?sedeJe pe <eoplato<ici. dupF opi<ia lui Nu@e<ius.ales. adauDF el. sF se deJ?are pur 5i si@plu de aceastF KiaţF se<si?ilF.%C< aEara @Frii. Ke<it pe pF@C<t pe<tru a se C<car<a.Erodita <FseC<du2se di< @are au Krut sF su?li<ieJe pri<tr2o aleDorie proprietFţile Eecu<da<te ale sFrii!7% . orice ar spu<e stoicii1 Plato< 5i 5coala sa repro?au acest act de Kiole<ţF asupra propriei persoa<eXA% . C< clipa @orţii. Cl Ka C<tre?a3 „-e2ce porţi pa u@Fr aceastF lopatF pe<tru DrC<eS 333 I SuEletul aLu<s la eli?erarea sa deEi<itiKF este. si@?olis@ daLa cu<oscut lui Plato< !$% Raţiu<ile acestui si@?olis@ sC<t @ultiple% Pri<cipala este dasiDur Eecu<ditatea @Frii% -acF cC@pia @ari<F <u poartF ?Fla<ele recolte!8.aca. oa@e<i care <u pu< <iciodatF sare C< @C<care 5i <2au KFJut <iciodatF <aKe cu pereţi ro5ii. departe de @art 1 a @uri C<sea@<F a scFpa de Kalurile aDitate ale Kieţii do aici. a5a cu@ i2a spus 'iresias. este EiDurat. pri< a le do?orC p^ toate X#% . 5i tra<sEor2@C<du2te cu totul C< preJe<ţa lor. cu KCsla pe u@Fr 5i sF @earDF „pC<F Ka C<tll<i oa@e<i care <u cu<osc @area . co@e<tC<d sau reJu@C<d pe Nu@e<ius. pC<F la Produs 5i )lU@piodoros% 'ot a5a cu@ aKea interpretări speciale ale doctri<ei lui Plato<.reco<cilierea di<tre 332 Plato< 5i (o@er. di< cauJa lipsei co@plete de e>perie<ţF C< ceea ce priKe5te i<stru@e<tele 5i lucrurile @ari<Fre5ti Xd% 'iresias Cl @ai a<u<ţF pe Ulise C<tr2u< Kers rF@as e<iD@atic cF1 %%@oartea Cţi Ka Ke<i de la (sau C< aEara) @Frii X!% Nu@e<ius <u eJitF1 tre?uie sF C<ţeleDe@ . sC<t douF @ari pri<cipii de producţie% -espre apF 5ti@ acest lucru de pe Kre@ea lui '. di< @aterie 2X% . el este copilul @Frii. pe<tru a sECr5i. <e pute@ C<c. or?i<d2o 5i strFdui<du2se sF o a?oleascF cCt @ai rop do1 o@ul care a aKut aceste C<drFJ<eli era ur@Frit de @i<ia diKi<ilFţiloi @Frii 5i ale @ateriei XG% Nu este C<DFduit suEletului sF eKadeJe pri< si<ucidere di< .stEel @area este si<o<i@F cu Eecu<ditatea1 iar @ateria este locul <a5terii. supuse tuturor Kicisitudi<ilor acestei lu@i sc. o lu@e C< care <u se 5tie <i@ic despre „operele @ateriei 5i ale @Frii.id M al se@i<ţelor a<i@ale 5i al seKei KeDetale% Cit despre sare lucrul <u este @ai puţi< siDur1 Plutar. care o co<sidera ele@e<tul oriDi<ar 5i su?li<ia caracterul „lic.iul Ciclopului EiDureaJF u< act de acest De<1 cFci PoliEe@ repreJi<tF pe<tru Nu@e<ius. Jice Por2p. C<tr2adeKFr tra<sportat C<tr2o lu@e a?solut strFi<F de @aterie. apa 5i sarea. la 5irete<ie.i@?Ftoare% T?orul suEletului C< aEara @ateriei. cele douF ele@e<te care co<stituie @area. <ota cF „ali@e<tele sFrate i<citF la draDoste 1 poeţii. al @a2L teriei% Poseido< Cl Ka rFJ?u<a pe Eiul sFu ur@Fri<du2l pe Ulise cu @C<ia sa%%% &C<ie a diKi<itFţilor @Frii 5i ale @ateriei. sC<t leDF<ate EFrF C<cetare. C< . locul corpurilor care se <asc 5i @or% 9e5<ica @i5care a Kalurilor a@i<te5te pe de altF parte cF suEletele. pe care <ici u< suElet de aici <u o poate eKita% „. dupF aJKCr2 lirea Jdre<ţelor. „Kiaţa se<si?ilF 1 el este Eiul lui Poseido<. cC<d recurDC<d la KrFLi.e@at sF reKi<F C<tr2o Ji C< patria sa cereascF% Lu<Da rFtFcire a lui Ulise pe @Fri EiDureaJF acest e>il al suEletului C< ţi<utul @ateriei% CFci @area repreJi<tF lu@ea @ateriei.Miaţa se<si?ilF3 <u este C<DFduit de a scurta cu de la si<e putere aceastF KiaţF terestrF. arFtC<d2o pe . el Ka tre?ui sF plece.Ke@ aici o tra<spu<ere pe pio<ul spiritual a ulti@elor aKe<turi ale lui Ulise1 Kiaţa sa C< It. pentru a Ei C< sECr5it tra<sportat pri<tre cei care <u @ai cu<osc aDitaţia Kalurilor 5i iD<orF @area !#% IatF se<sul De<eral al poe@ului .

ai DFsit C< i<i@a ta puterea ca sF seapţl de Eurtu<a C<spu@atF a pasiu<ilor 5i sF aLu<Di C<ot. u<de aKea totu5i toate plFcerile oc. . dupF @arca rFtFcire a KieţiiGX% Ulise. C<eCt . ra despuia de Jdre<ţe pe<tru a2si reDFsi puritatea oriDi<arF% Ulti@ele paDi<i ale Pe<te ii Ni/fel( sC<t scFldate de u< proEu<d @isticis@% .irius. .cest Eru@os ela< este al lui Porp.tCt era de Ea@iliarF co<te@pora<ilor lui Ploti< aceastF e>eDeJF a aKe<turilor lui Ulise. cC<d atacC<du2le Ero<tal% Ulise uciDa5ul prete<de<ţilor.iJat C< cer5etor 5i lupta sa C@potriKa prete<de<ţilor.ilor +t C@pFrtF5irea atCtor Eru@useţi se<si?ile% . EuDi<d departe de +irce 5i de CalUpso pe<tru a se C<toarce C< It.ceste C<FlţFri ale dra@ei odisee<e tre?uie sF Ei ati<s proEu<d suEletele co<te@pora<ilor1 <eoplato<is@ul <u le Ka putea uita% *** Plot i< se sluLe5te de si@?olul lui Ulise pe<tru a caracteriJa C<ţeleptul dupF Plato<1 el se opu<e discipolilor lui Epicur. cu @i5carea ar@o<ioasF a sEerelor1 sC<t Sire<ele posido<ie<e. C<sFrci<ate de Plato<. sF <e sEC5ie@ trupul.aca cu toate co@orile sale. aJKCrli<du25i Jdre<ţele 5i redeKe<i<d C< sECr5it el C<su5i C< @area sce<F a recu<oa5terii GG.ceastF luptF este i@aDi<ea acelora pe care suEletul tre?uie sF le poarte C@potriKa pasiu<ilor1 el tre?uie sF el 334 scaps pri< toate @iLloacele. ci suEletul. sF deli?erF@ cu . este suEletul @ortiEicat. u<de sF asiDuri suEletului tFu puriEicat o calc dreaptFGB% Produs C5i a@i<te5te C< per@a<e<ţF cF Ulise este C<truYM c. luptC<d C@potriKa trupului sFu.pollo C< care @aestrul este co@parat cu Ulise aLu<DC<d C<ot pe i<sula Eeacilor 5ainadn care ai Eost o@. cF <u ar Ei Eost satisEFcut sF Ei rF@as1 C< preaL@a lor. C< @itul lui Er. C< Eru@oasa ţarF ciKiliJatF a pFri<ţilor sFi X7 % Ulisc. care rFsu<F C< urec. departe de poporul cri@i<alilor. a5eJaţi C@preu<F cu ea la rFdFci<a @Fsli<ului. sF aJKCrli@ orice e de prisos. C< oracolele sale. di< lu@ea si@ţurilor C< l@<ea i<teliDe<ţei 5i parKi<e C< aceastF reDiu<e spiritualF care este adeKFratul @ediu al suEletului sFu „ca u< o@ care aLu<De dupF o lu<DF rFtFcire. C< It.orOUs. pri< co<te@plaţie.Ke@ u< Ulise cer5etor deKe<it patro<ul ci<icilor 5i u< Ulise rF?dFtorul deKe<it idealul stoicilor% Cu Nu@e<ius se desFKCr5e5te su?li<@rea eroului1 el <u @ai este C<ţeleptul C< trupul sFu.te<a% -upF ce Eeacii Cl de?arcF i< It. Ci apare Jeiţa care se Eace recu<oscutF de cFtre eroul sFu EaKorit 5i aM@C<doi ascu<d C< Drota <i@Eelor darurile aduse di< Sc. pe u< ţFr@ uscat. dar se li@iteaJF la re2 GG# Dulile de acţiu<e.iparca suEletului1 Ulise aLu<s C< portul lui P. deD.eria3 apoi se a5eaJF su? @Fsli<ul sacru care do@i<F portul 5i deli?ereaJF asupra Eelului i< care sF2i o@oare p3 prete<de<ţi% Pe<tru a C<c. Eace aluJii la ea%%% Porp.te<a.te<a.irius sau al @odelului sFu Nu@e<ius S . la Kiaţa practicF3 C<ţeleptul plato<icia< se C<alţF. @ai C<tCi su? acoperF@C<tul Jdre<ţelor sale. a>at pG Kiaţa terestrF. cC<d Eolosi<d 5iretlicul.ai<a cer5etorului.pollo< C<su5i. care trFiesc C< apF.aca sa <atalF. C< 7ia8a l0i Pl(tin. pC<F C< clipa C< care se .e@area tul?ure a acestei lu<ii a deKe<irii. asupra Eelului C< care sF <e deJ?FrF@ de toate pasiu<ile. C<Ki<DFtor deEi<itiK al pasiu<ilor% Ulise are o preţioasF aliatF C< luptF. cred.aca.eta sa 5i Cl tra<sEor@F C<tr2u< @o5<eaD Jdre<ţFros% . pa . KrC<d sF i<si<ueJe. dupF ce a u@?lat de colo colo% -oar Kiaţa +n spirit procură aceastF i4itate 5i C<@uiere @isticF a suEletuluiG! la care poetul Cl co<duce pe Ulise. raporteaJF C<tr2adeKFr u< oracol al lui .propriul sFu palat. saiEletul si<Dur. aLutat de C<ţelepciu<ea diKi<F. ace5ti Ki<Ftori de plFceri3 se ridicF deasupra stoicilor care cautF EFrF C<doialF ci<stea. trFdFtoare du5@a<e ale suEletului <ostru X8% I< Eelul acesta tre?uie sF parKi<F suEletul. la eli?erarea sa practicC<d u< ascetis@ riDuros% .ile .eia.te<a Cl ati<De pe Ulise cu ?aD. este suEletul care se despoaie de trupul sFu C< clipa @orţii. este pe<tru Ploti< @odelul suEletului C< asce<siu<ea sa de la Eru@useţea se<si?ilF la cea i<teliDi?ilF1 „SF EuDi@ cFtre scu@pa <oastrF patrie% %% G" a5a cu@ poKeste5te Ulise cF a EuDit departe de Circe sau de CalUpso. pa<tru ca spiritul eli?erat sF25i poatF desEF5ura toate EorţeleGA% Sire<ele care au C<cercat sF2l reţi<F pa Ulise pe<tru a2l deKora <u sC<t 6 dupF Produs 6 Sire<ele cere5ti. apoi pa EaţF% . sF <bG C<toarce@ de la si@ţuri1 5i atu<ci. sau lu@ea deKe<irii% Ele sC<t c.

i trupe5ti erau C<c.i5i pe<tru lu@i<a soarelui. dupF ce l2a pFrFsit pe Lo<Di<us pe<tru Ploti<% Este adeKFrat cF el @erDe C< Pe<te a Ni/fel( pe ur@ele lui Nu@e<ius 5i Cro<ius 5i <u pe cele ale lui Ploti<% C<sF pe ace5tia i2a cu<oscut la 5coala lui Ploti<% Ploti< EFcea lecturi la cursurile sale. cu@ erau cele C<drFDite de u< .is@ si@?olic3 autorul este \\n proJelit DriLuliu sF i<struiascF cu claritate 5i preciJie. NI&FEL)R RFtFcirile lui Ulise ps @Fri si@?oliJeaJF deci pe<tru Nu@e<ius tri?ulaţiile suEletului e>ilat C< @aterie1 iar aceastF e>eDeJF. C<ţelepciu<ea lui Toroastru Ki<e sF o spriLi<e pe cea a lui Plato<3 @isticis@ul astral al Kec.o@ericF. la Eel de siDur cu@ C.(/e i6e X sC<t di< pri@a% C. C< li<ii @ari. ca u< proEesor care25i Ei>eaJF poJiţia pa<tru a se asiDura cF auditoriul <u a pierdut 5irul% Lucrarea este @ai deDra?F u< C<dreptar. 336 Capitolul I9 PE*'ER. Cro<ius. pe @aestrul care aKea sF2i tra<sEor@e Kiaţa 5i sF2l atraDF spre studii @ai DraKe. e>eDeJa <eoplato<icF a lui (o@er Nu@e<ius. pFstra o to<alitate plato<icia<F.e+ti0nile .irius.ceasta este. Produs l2au luat drept cFlFuJF @isticF pe acest or? ai cFrui oc. C< XG$.ra sau la C<KFţFturile orEicilor se C<Ke2 ci<eaJF cu citate di< (eraclit di< EEes% I. pe<tru a si@?oliJa cele trei ipostaJe ale triadei1 U<ul. la care dealtEel se reEerF de @ai @ulte ori. ca u< scriitor o<est ce25i citeaJF sursele% Stilul este Koit so?ru1 redactorul Enneadel( socotea cF or<a@e<tele literare. SUria<us. o re@arca?ilF puritate% Cu totul altEel se preJe<ta opera C<sF5i cFreia aceste paDi<i serKesc drept co<cluJie1 Pe<te a Ni/fel( # Ni@ic <u este @ai pestriţ dec+t acest tratat de e>eDeJF . <u se potriKeau e>pu<erilor EilosoEice% Pe<te a Ni/fel( are o Eor@F C<cF 5i @ai didacticF dec+t Enneadele! este Kor?a de u< C<KFţF@i<t reliDios. a cFrui claritate rF@i<e o?scurF pe<tru spiritele @ai puţi< Ea@iliariJate cu @ateria C< c. cel puţi< a5a cu@ o reElectF reJu@atul lui Porp. Cro<os 5i Teus. ără sF 5i le C<su5eascF. sau Te<odota% El raporteaJF diKersele soluţii i@aDi<ate de criticF C< leDFturF cu diEicultFţile ridicate de te>tul . pe cele ale „aleDori5tilor care EFceau di< Jeii $liadei tot ai+tea realitFţi EiJice% C<sF el <u i<terpreta C<cF pe CCo@er ca u< <eoplato<icia< A% C< Pe<te a Ni/fel( este Kor?a de cu totul altceKa1 Kersurile lui Homer <u @ai sC<t decCt u< prete>t. „di< co@e<tariile lui SeKerus.aldeea3 aluJiile la @isterele lui &it. Nu@e<ius%%% #. su? direcţia „EiloloDului celui @ai re<u@it al ti@pului. 2utorul 5i iJKoarele sale Pe<te a Ni/fel( este se@<atF de *orp1irius& C<sF acesta <u a EFcut decCt sF KulDariJeJe DC<direa lui Nu@e<ius 5i Cro<ius.utorul <u Kor?e5te altEel decCt ar Ei Kor?it u< critic di< ti@pul lui . Ura<os. )rEeu sau (esiod3 el Ci reţi<use totu5i pe cei trei @ari Jei ai di<astiei @itoloDice. <u sF placF sau sF uluiascF% El aDaţF la e>pu<erea sa o @ulţi@e de co<sideraţii pa care <u are ti@p sF le deJKolte. dar care <u Ka putea sF2l C<toarcF de pe dru@ul sFu cFtre I<Ei<it G#% *** . lecturi cure serKeau de tra@?uli<F pe<tru eleKaţiile sale% Ploti< era prea pur @etaEiJicia< pentru a25i pierde @ultF Kre@e cu aceste i<terpretFri ca@ ca?alistice ale @iturilor lui (o@er.te<a. C<torcC<du2se pro@pt la su?iectul pri<cipal3 el reia 5i reJu@F ps parcurs ceea ce a Jis. pe Ploti< S RFspu<sul <u este C<doiel<ic1 Pe<te a Ni/fel( este di< a doua epocF. de u< cate.irius C<torcC<du2se spre acest Eel de @istere% &ai .@e2lius Y. C<sF al cFrui spirit se scFlda cc lu@i<a lu@ii supra<aturale GB% in lumina .estiu<e% C< ce epocF a alcFtuit Porp.ii +recii este C<ecat de reKeriile astroloDice i@portate di< EDipt 5i C. o ocaJie pe<tru a e>pu<e credi<ţele lui Plato< sau ale lui PitaDora despre Ke<irea suEletelor la <a5tere% Porp.irius <u a putut trata u< astEel de su?iect decCt dupF ce a a?a<do<at literele pe<tru EilosoEic.e+ti0nile sC<t o lucrare de e>eDeJF literalF 5i literarF% . a5a cu@ a@ <otat.ristar.C<ţeleptului. literele Drece5ti.irius Pe<te a Ni/fel( N Ci<d cultiKa la . Lon)inusR Sau cC<d l2a cu<oscut la Ro@a.o@eric1 pri<tre aceste soluţii el se@<aleaJF la <eKoie. Porp.i2rius. Spiritul 5i SuEletul$% *i <u Ci displFcea sF KadF pe discipolul sFu Porp.

Pe<te a Ni/fel( urcF deci la cuplul Nu@e<ius2Cro<ius (ei sC<t aproape @ereu citaţi alFturi de cFtre a<tici) !7% *i dacF <e2ar tre?ui o pro?F supli@e<tarF a EidelitFţii cu care C5i . C< leDFturF cu 5ederea suEletelor deasupra apei u% I< capitolul GA.irius aKea su? oc.estiu<ea dupF @aestrul sFu3 Porp. <u2l putea cila la Eiecare paDi<F1 Ci e deaLu<s sF a@i<teascF. cu@ a@ KFJut !G% Nu@e<ius 5i Cro<ius <u scriseserF. 5i2a putut DFsi u< loc C< acest ulti@ tratat !B% Poate cF Nu@e<ius Kor?ise de pe5tera di< lt. a5a cu@ aratF acest Eapt. -iscipolul lui Ploti<. Cro<ius declarF cF este.irius lFrDe5te e>eDeJa la a<sa@?lul Odi+eei. despre porţile soarelui. Nu@e<ius este citat si<Dur. 5i co<ti<uF1 „-upF aceste preli@i<arii. EilosoE 5i 1iero anl0 E. de aceastF datF.W eKide<t%%% cF poetul Eace o aleDorie 5i cF Kersurile sale au u< se<s @isterios%%% Ce se@<iEicF aceastF DrotF cu du?lF ie5ire%% % aceste cratere 5i a@Eore%%% aceste catarDe de piatrFS " 'ot atCtea pro?le@e puse da Cro<ius. cFile pri< care suEletele Ki< C< lu@e sau pleacF spre ceruri. Cu@ co@e<tariul la Pe<te a Ni/fel( reJu@F circuitul eter< al suEletelor C<tre pF@i<t 5i cer.i o lucrare a lui Cro<ius1 dupF ce re tra<scrie tirada odiseea<F care descrie Eai@oasa pe5terF.irius. C< a5a el ca sF poalF Ei auJit de toţi1 „. scrii<d Pe<te a Ni/fel( .irius d1< Pe<te a Ni/fel( <e @ai artF u< lucru1 Cro<ius. Plato< 5i PitaDora duc direct la (o@er1 el ar Ei putut Eoarte ?i<e sF2l co@e<teJe pe (o@er C<tr2o lucrare despre Plato<% Paralelis@ul destul de riDuros al pasaLelor di< Nu@e<ius citate de Produs C< co@e<tariul sFu la Rep0:li6a 5i pasaLele corespu<JFtoare ale lui Porp. despre poporul Kiselor. Porp.aca pusF C< raport cu @itul caKer<ei 5i @ai ales cu @itul lui Er.<ceputul oparei sale lasF sF se KadF clar cF Porp. C< care Porp. a5a cu@ aKusese DriLF sF o @ai EacF o datF% Porp.irius <e2ar Ei i<dicat acest lucru. relatat de C<su5i Porp. istorie si@?olicF a pri@ei Ke<iri a suEletului i< De<eraţiu<e 5i al reC<toarcerii sale. @odelul direct al lui Porp. Cl co<traJice pe Cro<ius asupra u<ui pu<ct particular1 el susţi<e cF Drota este istoricF% -acF s2ar Ei depFrtat de @odalul sFu C< alte puiiLte. ?i<eC<ţeles.e@a pare sF Eie ur@Ftoarea1 Nu@e<ius a dat pri@ul aceastF e>eDeJF a Drotei <i@Eelor. C< capitolul X!.irius.ceste Kersuri <u sC<t i<spirate de tradiţii istorice1 cFlFtorii care au e>plorat lt. despre Dala>ie 6 lucruri care se reDFsesc in Pe<te a Ni/fel( 6 Produs deci. ci<eKa a spus1 „Porp. discipolul 5i priete<ul EilosoEului% Sc. C< cartea a X2a a Rep0:li6ii# Produs care <e2a pFstrat lu<Di pasaLe di< Nu@eius despre Ca<cer 5i Capricor<.i1 „Nu@e<ius 5i priete<ul sFu Cro<ius <e spu< lB cF C< cer sC<t douF pu<cte e>tre@e1 „tropicul de iar<F 5i tropicul de KarF%%% u<ul C< Jodia Ca<cerului. raporteaJF diKersele opi<ii ale lui Nu@e<ius cu ocaJia co@e<tariului sFu la Rep0:li6a lui Platou% Pe<tru Nu@e<ius. potriKit cu se<sul său @istic 5i ascu<s. celFlalt C< Capricor< % Nu@ele lui Nu@e<ius este.irius.iar cF s2a ţi<ut Eoarte stri<s dL @odelele sale 5i cF partea sa de i<Ke<ţie a Eost @i<i@F% . el ur@eaJF i@ediat1 „. 340 >?9 ' &ai departe de Porp.irius a aKut desiDur in @i<a sa lucrarea lui Cro<ius si s2a i<spirat direct1 C<sF este Dreu de creJut cF <u a aKut la dispoJiţie operele lui Nu@e<ius. cF l2a aKut @ereu su? oc. aproape i@ediat.aca C<tr2u<a sau alta di< cFrţile sale% Q I< ee2l priKe5te pe Cro<ius <u aKe@ C<doialF1 u< si<Dur t-tlu <e2a perKe<it1 Re=n6a na ea !'% Pe<te a Ni/fel( . i< aceastF KiaţF @tra C<tr2o carte despre „re<a5tere ca C<tr u< cadru <atural.irius. asociat cu cel al lui Cro<ius3 C< capitolul !B.irius Ka aduce pro?a?il rFspu<sul lui mro<ius% Este adeKFrat cF Porp. spu<e Cro<ius 7% El i<sistF asupra i@posi?ilitFţii se<sului literal.i arFtat cF e5ti C< acela5i timp poet.iar.irius1 Cilise@ la sFr?Ftoarea lui Plalo< u< poe@ despre Nu<ta sacrF3 5i cum tratase@ aceastF Ea?ulF ca u< i<spirat. a @ers C< adeKFr pe ur@ele lui Nu@e<ius 5i Cro<ius% Se pare c.338 >>B @ult c. EFrF C<doialF. Cl C<curaLa. cure<t C<tre?ui<ţate C< 5coala lui Ploti<.aca <u @e<ţio<eaJF <icFieri C< relatFrile lor Kreo DrotF de acest Eel. el dF aceastF reEeri<ţF @ai KaDF1 „Nu@e<ius 5i 5coala sa !X% Pri<tre cei care DraKiteaJF „C< Lurul lui Nu2 @e<ius pe pri@ul pla< se aElF Cro<ius.irius este <e?u< *lotin @i2a spus. la care Porp. <u s2a depFrtat deloc de @aestrul sFu Nu@e<ius% Nu@e<ius este i<sF 5i autorul u<ui tratat despre $n6( 0pti:ilitatea +0flet0l0i !#. de @ai @ulte ori reC<<oite. perEecţio<C<d poate o Kersiu<e deLa e>iste<tF al cFrei co<ţi<ut ii Ko@ Kedea @ai diparte3 Cro<ius a tratat c. Kreu< tratat special despre pe5tera <i@Eelor% I< care din lucrFrile sale a?ordase Nu@e<ius e>eDeJa Eai@oasei Drote S Poate cF i< Plaf(n +e6 et 0# 9o@ Kedea C<tr2adeKFr pe5tera di< lt. pe care )riDe<e Cl @e<ţio<eaJF C< C(nt a l0i CelsilS.

ur@eaJF Porp. sF se C<alţe @ai sus 5i sF se alipeascF doctri<elor lui PitaDora% 're?uie sF apeleJe la <aţiu<ile cele?re 5i sF preJi<te cere@o<iile. priKi<d de aproape. )riDe<e sau C. 343 cF pri@ul este rFspu<sul lui Cro<ius. iar al doilea o pu<ere la pu<ct c. o pe5terF i< acela5i ti@p C<tu<ecoasF 5i Eer@ecFtoare de Kre@e ce te<e?rele sC<t C<totdeau<a u< @otiK de spai@FS -e ce st+lpi de piatrF.idul sFu. o Ku@ DFsi C<tr2o re@arcF a lui Produs1 „Por2p. doD@ele 5i i<stituţiile care.i @odelul 5i D. C<2tr2C<sa erau cratere 5i a@Eore de piatrF. stC<d la cCr@a lu@ii @ateriale 5i diriLC<d ar@o<ioasa 5i EraDila cora?ie EFrF sF pierdF o clipa di< oc. se aElF C< acord cu doctri<ele lui Plato<XG% Cit despre Eidelitatea lui Porp. pitaDoreicul Cro<ius pare sF o Ei EFcut cel @ai ?i<e3 totu5i C< @ulte caJuri el Eace apel ia alte iJKoare decCt HomerS pe<tru a le Eace sF co<corde cu doctri<ele propuse. sta?ilite de ?ra.eJe adeKFrata oriDi<e a acestei i@porta<te opere% Iar aceasta este pitaDoreicF% Ci<d autorii a<tici ii citeaJF pe Nu@e<ius. u@?roasF. este scos di< &oise.ipui de su?ţire 5i artiEicialF3 iar ceea ce <u spu<e llo@er. si@?olul lu@ii Fai@oasa pe5terF a <i@Eelor C< care Ulise C5i ascu<de darurile pri@ite de la Eeaci este situatF de llo@er C< Keci<Ftatea portului lui P. Jeul cel de sus3 ase@e<ea pilotului care25i ţi<e.irius dF douF rFspu<suri succesiKe 5i co<tradictorii% Ne dF@ sea@a C<sF. rF@as leDat ds Pe<te a Ni/fel( . i< care descrierea .aca sau <u este decit o plFs@uire a i@aDi<aţiei Mui (o@erS Porp. C< <oapte. cea di<spre @iaJF<oapte.colo si<t 5i ape curDFtoare% Pe5tera are douF porţi. (o@er 5i2a Koalat @ai @ult decCt alţii DC<direa i< aceastF @aterie1 el <u Kor?e5te direct. Cle@e<t di< .irius% Cro<ius <eDase cu oarecare u5uri<ţF realitatea pe5terii 5i preti<sese cF <ici o relatare de cFlFtorie <u2i @e<ţio<a e>iste<ţa i< i<sula It.otFrCloare.irius 6 acest Porp.@a<i.ide u< se<s @isteris X8% *i Cro<ius scotea pe cit putea C< eKide<ţF diEicultFţile oter2 pretFrii literale pe<tru ca sF sarF i< oc. C<eC<tFtoare pe<tru oc. Teiţelor Naiade +nc1inată.irius C<su5i C< tratatul despre StI9.irius care <e2ar ui@i tlicF s2ar C<depFrta de Nu@e<ius !B% Nu@ele lui Porp. care au tur<at C< @iturile sale toate reKeriile @istice ale <eopitaDoris@ului.irius \% ) pri@F C<tre?are se pu<e1 aceastF pe5terF e>istF I<Mr2a2deKFr C< lt.irius EaţF de @odelele sale. cu@ s2ar putea crede. ci C<tre?ui<ţeaJF ceea ee Jice (poKe5tile @itice) pe<tru a preJe<ta restul (doctri<a proEu<dF)% -i<tre cei care au C<cercat sF desciEreJe aleDoriile .irius @odelele. iudei. cC<d <u poate adapta pasaLele lui (or<er3 5i @ai deDra?F decCt sF acorde teJele sale cu spusele poetului.i <ecesitatea i<terpretFrii aleDorice% Cu@ s2ar putea co<cepe. care l2au descris pe ?Ftri<ul poet C< culori cu lotul <oi. se co?oarF oa@e<ii3 cealaltF2i despre @ia2 JFJi sEi<ţitF3 pe ea <u um(lă oa@e<ii. cC<d stClpii rFJ?oiului de ţesut sC<t do o?icei de le@< S *i cu@ s2ar putea crede cF <i5te Jeiţe. oc.cestea sC<t cele u<spreJece Kersuri ale Odi+eei a cFror e>plicaţie si@?olicF Eor@eaJF @ateria tratatului lui Porp. aEir@a Cro<ius. @aDi 5i eDipte<i. <i@Eele.i% . Cl <u@esc „pitaDoiieia< Xd% .ceea5i re@arcF e32Me Kala?ilF 5i pe<tru Cro<ius Xl% )r.le>a<dria.o@erice.irius. )rEeu sau Toroastru% 342 .o@ericF serKe5te de prete>t e>pu<erii credi<ţelor pitaDoreice.acFi @e<ţio<ate C< Odi+eea# Se <alţF2< Eu<dul portului. dacF <e luF@ dupF litera terţului. i< acela5i ti@p C< care creau <eopitaDoris@ul% Porp. el cautF sF2l traDF pe acesta i< direcţia DC<dirii sale >'># Ulti@ele rC<duri caracteriJeaJF perEect Pe<te a Ni/fel( .alcidius.cestei opere de u< e>traordi<ar si<cretis@ i s2ar putea da ca epiDraE u< Di<d al lui Nu@e<ius relatat de Euse?ius1 're?uie ca acela ce trateaJF despre ?i<e 5i care 5i2a pecetluit doctri<a cu @Frturiile lui Plato<. ci JeiiX#% . pe u<a. ace5ti doi oa@e<i si<i cei care au i@pus e>eDeJei lui llo@er o cotiturF . u<ul di< cele patru porturi ale It. <u tre?uie deci sF <e @asc.ii aţi<tiţi spre steleXA%%% II% Pe5tera. Eie ca e Lo<2Di<us. leDFtura di<tre u<a 5i cealaltF Eii<d cit se poate C<c. u<de roiuri de al?i<e C5i lasF2< EaDuri @ierea% &ai sC<t C< ea rFJ?oaie @ari de piatrF la care ţes cu @i<a Ke5@i<te purpurii. . ea este tot atCt de @are ca cea a -e@iurDului lui Nu@e<ius. cu Eru<Ja deasF u< @Fsli< 5i2alFturi i2o pe5terF @i<u<atF. e@ile o LudecatF ad@iratiKF 5i i< acela5i ti@p lucidF despre +N<ius ca e>eDet al lui llo@er1 i Y +C<direa poetului <u este.iar a lui Porp. dacF <u ar C<c.aca% Pe de altF parte (o@er. u5or do pri<s1 dacF toţi a<ticii au e>pri@at su? Eor@F e<iD@aticF tot ceea ce priKea pe Jei 5i de@o<i.orOUs. <u a putut i<Ke<ta aceastF pe5terF atCt de stra<ie1 C<treaDa sa descriere ar Ei i@posi?il de creJut dacF ar tre?ui sF Eie luatF ca atare.

aEir@F el. C<ai<te de a cFpFta aceastF ordi<e 5i Eru@useţe care Eor@eaJF cos@osul KiJi?il% Ni@ic <u dF o idee @ai clarF despre diKersele proprietFţi ale @ateriei ca o ps5terF% &ateria este i<ertF.n G#% Pe5tera si@?oliJeaJF deci Cti pri@ul rC<d lu@ea @aterialF cu cele douF co@po<e<te ale sale.aca. o?scurF GA# 5i i<KiJi?ilF su? raportul @ateriei. @aterie 5i Eor@F% Ea si@?oliJeaJF C< al doilea rl<d lu@ea i<teliDi?ilF. dupF propriile sale cu<o5ti<ţe% . iar ps5terile sC<t. a5a cu@ este lu@ea.ideri. dar a@e<aLarea ei i<terioarF <u este @ai puţi< si@?olicF. ci est2Kest3 statuia Jeului priKe5te spre rFsFrit X7% Pe scurt.cest si@?olis@ al pM5lerii se ?aJeaJF pe disti<cţia aristotelicF C<tre @aterie 5i Eor@F% Este poate o idee perso<alF a lui Porp.eie Porp.Ke@ aici u< <ou e>e@plu% . dupF i@aDi<ea e@isEerelor cere5ti GG% Raportul este @ai proEu<d. 5i autor al $nt (d06e ii la Cate. C@pFrFţia te<e?relor% Ea este EluidF 6 capa?ilF sF pri@eascF orice Eor@F1 apa care curDe C< p25terF este i@aDi<ea acestei EluiditFţi% Pe5terile sC<t de oriDi<e <aturalF 5i <u @odelate de Kreo @C<a de @e5ter1 tot a5a @ateria lu@ii a e>istat di< totdeau<a *! Z precedat cos@osul orDa<iJatGA% Pe5tera <i@Eelor este C< acela5i ti@p su@?rF 5i C<eC<2 oare1 acela5i lucru se poate spu<e despre lu@e. sa<ctuarul <i@Eelor3 se spu<e cF aici ar Ei Eost de?arcat Ulise de cFtre Eeaci GB 344 Porp. sC<t circulare.ici C5i C<c. co<c. @ateria este i<KiJi?ilF 5i „o?scurF . cu@ sC<t 5i ?locurile de stC<cF ce se pierd C< pF@C<t 5i se co<Eu<dF cu el% C<ai<te de a pri@i Eor@F.cest si@?olis@ <u este ?aJat. Eio cF este opara celor care. sC<t i<accesi?ile priKirilor <oastre. o DraKF eroare sF se% creadF „cu@ au EFcut2o u<ii .irius e>pu<e si@?olis@ul pe5terii C<se5iGX% . DC<deau a<ticii3 cu aLutorul lor 5i cu propriile <oastre lu@i<i Ko@ C<cerca acu@ sF le descoperi@ X"% . Porp. care co<sacrau lu@ii acesteia te@ple su?tera<e create de <aturF% .re o plaLF 5i pe aceastF plaLF o pe5terF. ca o piatrF3 este i<Eor@F 5i pri< aceasta i<Ei<itF.iderea de la <ord era reJerKatF oa@e<ilor 5i cea de la sud Jeilor1 sa<ctuarele <u sC<t orie<tate C< @od <or@al <ord2sud. <i@Ee 5i al?i<e.ristotcl C< cadrul scolii lui Ploti<. 5i ele.ceastF pe5terF repreJi<tF lu@ea% . o i<sulF C<DustF 5i stC<coasF% Ea are u< port care se <u@e5te portul lui P. cel @ai Dreu al @ateriei% )r. de altEel.aca a e>istat C<tr2 adeKFr1 (o@er <u a i<Ke<tat2o% +eoDraEii cei @ai autoriJaţi 5i cei @ai preci5i. pli<F dp Ear@ec 5i Eru@useţe pri< Eor@a pa care a cFpFtat2o i< @o@e<tul dia>J(+/e+i+>0. a Eii<ţelor Kii caKe o populeaJF. C< Eaţa acestor diEicultFţi C<tru<ite.irius ţi<e co<t de o?iecţiile care i se EFcuserF lui Cro<ius sau ii corecteaJF di< proprie i<iţiatiKF. C<tr2adeKFr.ţeseau Ke5@i<te purpurii pe aceste rFJ?oaie de piatrF S Nu este @ai puţi< ?iJar <ici Eaptul cF desc. 5i @ai ales 2rte#@odor di< EEes.irius. pe o ase@F<are de Eor@F1 <u toate pe5terile.ide Cro<ius.5a au DC<dit a<ticii. <ici rotu<Lite C< ?oltF. @ai i<ti@% Pe5tera este EFcutF di< ?locuri de stC@F ce se pierd C< pl@i<t 5i se co<Eu<dF cu el% StC<ca este partea cea @ai tare a pF@C<tului 5i pF@C<tul C<su5i repreJi<tF stadiul cel @ai ?rut. lu@ea C5i are oriDi<ea C< @aterie% Ea a Eost @ai C<tCi @aterie purF. C< cartea a ci<cea a tratatului sFu C< u<spreJece cFrţi scrie1 „-ouFspreJece stadii la rFsFrit de portul lui Pa<or@os.<ai<te cţe a dezvolta se@<iEicaţia diKerselor o?iecte aElate C< DrotF.poi por<e5te de ps alte ?aJe1 tre?uie sF ad@ite@ cF pe5tera este istoricF.ceste Eorţe. de 7# de stadii. cF a<ticii au UFJut C< p<5teri o i@aDi<e a lu@ii C< Kirtutea u<ei si@ple ase@F<Fri e>terioare (Eor@a rotu<LitF 5i ?oltitF) G8% Neoplato<icii Cl pu<oau pG .orOUs% . p' cea a du?lei desc. <ici o purF Ea<teJie1 toate aceste detalii apare<t ?iJare au o se@<iEicaţie ce tre?uie pFtru<sF% „Nu este o trea?F u5oarF sF reDFse5ti 5i sF e>plic toate acestea. C< i<sula +ep.ale<ia se DFse5te i<sula It. „Eii<dcF a<ticii <u co<struiau sa<ctuare EFrF sF recurDF la u< si@?olis@ @isterios % . <u este posi?il sF Kede@ C< Kersurile lui (o@er <ici descrierea ur<i Drote reale.ristotel C< serKiciul lui Plato<% . specialistul C< . ca 5i proEu<Ji@ile u<ei caKer<e 38 . co<sacraserF diKi<itFţii aceastF pe5terF e>terioarF G!% . Eie cF este o creaţie a lui (o@er.( ii# I<siste<ţa cu care respi<De orice altF e>plicaţie pare sF o arate1 ar Ei. C< ti@purile a<tice.leDoria .cest si@?olis@ tre?uie elucidat.irius citatul di< Cro<ius 5i Eace o rectiEicare% Pe5tera di< It. totalitatea Eorţelor sau puterilor spirituale% . a5a cu@ s2ar putea crede.

se . suEletul reliDios au EFcut ?ucuros di< pe5teri sediul diKi<itFţii% Este locul priKileDiat al epiEa<iilor% ReliDiile se pot succede. spu<e (eraclit di< EEes A"% C<sF tot a5a cu@ soarele. dealtEel. u< loc te<e?ros. <e spu<e Porp. la diKerse popaare. cC<d se C@?i?F de a?uri.rcadia. aKea te<di<ţa sF KadF.rF<ea pe Eiica sa. <aiadelor% Porp. deDradeaJF suEletul. Eac parte di<tre Eii<ţele diKi<e.irius Cl citeaJF dupF el. C< care <u se aDitF decCt u@?re.irius1 „puterile care erau C<sFrci<ate sF co<ducF suEletele C< aceastF lu@e se e>pri@F astEel1 „latF2<e aLu<se C< aceastF ps5terF ?oltitF G"% C<CroaDa tradiţie pitaDoreicF. dupF credi<ţa stoicF.o@ericF a <i@Eelor este special dedicatF <i@Eelor apelor. SuEletele. EFrF sF i<sisteA$% i< EDipt se credea cF soarele 5i toate diKi<itFţile stau Pd aP6 „sC<t repreJe<tate C<tr2adeKFr. el se @ulţu@e5te sF a@i<teascF. pe Kre@ea pFDC<is@ului.irius <e spu<e C<sF cF a<ticii <u aplicau <u@ele de „<i@Ee <aiade doar diKi<itFţilor care locuiau apale.irius Krea sF sta?ileascF cF aceasta este o credi<ţF Eoarte De<eralF. se C<Droa5F 5i deKi<e KiJi?ilF.isoare.pe5terii.pariţia Ea<to@elor se e>plicF C<tr2o @a<ierF a<aloDF #X% C< treacFt. C< lu@ea de pe pF@C<t.rF<e5te cu Kaporii care se ridicF di< @are3 lu<a cu cei care se ridicF di< iJKoare 5i di< rCuri3 stelele. pluti<d pa ?Frci A8% Cu@ 5i suEletele. Eie C< cea a per5ilor% Pe<tru @itoloDia DreacF. EFcute di< pne0/a DEoidit<arp% rF@C< spirituale 5i i<KiJi?ile atCta ti@p cCt <u se C@?i?F de Kaporii u@eJi% „SuEletul uscat este cel @ai C<ţelept . pe5tera rF@C<e u< loc sacru1 @ulte Drote. de@iurDul acestei lu@i% )?iceiul. pe coastele . aproape la Eel ca u< <or (<orul <u e altceKa decCt Kapori de apF co<de<satF)% . +ore Ad% &ai departe Ka @e<ţio<a citeKa Drote cele?re. departe de soarele adeKFrat 5i de lu@ea adeKFratF% Porp. ele tre?uie de ase@e<i sF locuiascF pG ape A7. u< @or@C<t% Porp. -io<Usos i< i<sula Na>os A!% La psr5i Toroastru Eusese pri@ul care.irius aratF. C<sF se strFduie5te C< acela5i ti@p sF dea o ?aJF EilosoEicF 5i aristotelicF KiJiu<ii @istice a lui Plato< G7% E@p1docles co@parase 5i el lu@ea cu o pe5terF.irius LustiE F destul de curios. di< eKaporaţiY terestrF. „tatFl 5i creatorul tuturor lucrurilor .ceasta ar C<se@<a sF i se EacF o @are ci<ste lui Toroastru% I<sF ad@iraţia <eoplato<is@ului pe<tru tot ce Ke<ea di< Persia e>plicF aceste ca<dide aEir@aţii% &eritF totu5i sF reElectF@ asupra ideii su?iace<te1 este Kor?a de rolul i@porta<t Lucat de pe5teri C< istoria reliDioasF a o@e<irii% Ele au pFrut di<totdeau<a porţi de co@u<icare cu lu@ea su?tera<F sau supra<aturalF% &isterul <eli<i5titor al pe<u@?rei lor sau lu>ul ui@itor al C<Eloririlor sale de piatrF l2au i@presio<at di<totdeau<a pe o@% SuEletul pri@itiK. pri<tre atCtea altele. capFtF Eor@F 5i culoare% . C< cartea a 5aptea a Rep0:li6ii. de a Eace i<iţieri 5i alte cere@o<ii reliDioase C< pe5teri <aturale sau artiEiciale ar urca pC<F la Toroastru%% % AG . cel puţi< acelea caN doresc u< trup. Eie C< reliDia Kec.cropolei ate<ie<e au deKe<it capale ?iJa<ti<e.irius 5i2o a@i<te5te 5i citeaJF pasaLul. cultul lui Pa< sau . C<sF este totodatF pe<tru ele pri@ul stadiu al cFderii C< C<c. 5i Porp. C< cursul e>pu<erii sale. o C<c. pe5tera i< care +ro<os C5i ascu<de copiii.ra. C< Eu<dul @Frii3 cea C< care -e@eter o . C< lu@ea <oastrF su?lu<arF. rFspC<ditF @ai ales la se@iţi 5i la eDipte<i% U< Kerset di< Gene-.sOlepios AA% III% -esti<ul suEletelor care se C<car<eaJF +rota .ilor ele<i. Porp. spu<e cF @ai C<ai<te de creaţie1 @pne0/a lui -u@<eJeu s @i5ca deasupra apClor % Nu@e<ius citase acest te>t aW cproEetului (&oise). i@preD<C<du2l de „a?ur u@ed &% 'oate acestea se leaDF @ai @ult sau @ai puţi< de a<u@ite postulate pitaDoreice1 precFderea uscatului .ceasta Eace posi?ilF eKocarea @orţilor1 suEletele deEu<cţilor. dupF spusele lui Eu?ulos AX. dupF ce au adFpostit. cF pe5terile au Eost C<totdeau<a leDate de cultul diKi<itFţii. Ki< sF aspire a?urii sC<Delui sau ai ?ilei care sC<t KFrsaţi pe<tru ei1 pne0/a lor se C<Droa5F atu<ci. C<ai<te de reC<car<are. EFcuse Ea@iliarF discipolilor lui Plato< ideea cF lu@ea @aterialF este o adeKFratF pe5terF. ci Cl e>ti<deau asupra „suEletelor care co?orau C< lu@ea <a5terilor A#% SuEletele au C<tr2adeKFr o trFsFturF co@u<F cu <aiadele propriu2Jise1 5i u@ie 5i altele stau deasupra apei% Porp.isoarea trupului#!% Pne0/a suEletului. co<sacrase o pe5terF lui &it. C<ErC<area trupeascF% -ori<ţa u<irii2se>uale 5i a procreaţiei. tot a5a suEletele au te<di<ţa sF aspire u@iditatea3 ele aElF i< asta o adeKFratF ?ucurie #B. C< care cultul Jeilor Eusese cele?rat „C<ai<te de a li se ridica te@ple % Teus a Eost ci<stit 310 L< acest Eel C< Creta. Sele<a 5i Pa< i< . pri< acelea5i co<sidere<te.

Eie suEletelor C< De<eral#$% 348 &ai C<tCi „craterele 5i a@Eorele de piatrF % Craterele 5i a@Eorele sC<t de o?icei de pF@C<t ars 5i serKesc astEel ca si@?ol lui -io<Usos 5i Ki<ului1 ele sC<t arse de Eocul olarului. al cFrui rol este capital C< producerea cFr<urilor1 di< sC<De C5i scot cFr<urile su?sta<ţa.raice ale leil( . C<sF ea este u5or de C<ţeles1 aceste suElete cad i< reDiu<ea @ateriei. tot asa cu@ struDurele este copt de @arele Eoc al lui -io<Usos 6 soare% C<sF aceste Kase. C5i pierde raţiu<ea.ltF proprietate a @ierii1 poate Luca rolul Ki<ului (dupF ce l2a Lucat p^ cel al apeiT 5i cuEu<da C< ?eţie pe cei care a?uJeaJF de ea% Porp. „su? Eru<Ji5ul C<alt al steLarilor . <u sC<t EFcute aici di< cera@icF. de altEel. co<c. pe<tru a spFla o patF se Eolose5te @ai deDra?F apa decCt @ierea%%% C<sF C< @isterele &it.ra1 C< ti@p ce era 349 KFrsatF peste @Ci<ile i<iţiaţilor.poi . se „C@?Ftase de produsul Ju@JFitoarelor al?i<e % . rFJ?oaie de ţesut.cest corp pe care suEletul2<i@EF Cl ţese C< Lurul ei ca u< Ke5@C<t este cu adeKFrat „C<eC<tFtor pe<tru oc. ti<erele cFsFtorite ni/feN . proEa<i 5i i<iţiaţi.celea5i cratere sau a@Eore <u sC<t @ai puţi< potriKite pe<tru suEletele care co?oarF pe<tru a se C<trupa1 Porp. a5a cu@ se putea citi C<tr2u< poe@ orEic% Cro<os. co<serKF 5i puriEicF1 Dreci 5i per5i. ca 5i a ?Fr?atului asupra Ee@eii (aceasta Eii<d @ai u@edF decCt celFlalt). u@edul cu ele@e<tul apF 5i cu @ateria% . ur@eaJF Ilo@er #7 6 Porp. sC<t deci suEle Lele care Ki< sF se C<car<eJe 1 <u sC<t <u@ite.F<iţi% &ierea era deci co<sideratF ca u< aDe<t 5i ca u< si@?ol al puriEicFrii% FFrF C<doialF cF C< Kiaţa cure<tF.irius C<ţeleDe „C< i<teriorul a@Eorelor 5i craterelorMM 6 se C<alţF i@e<se coloa<e de piatrF. de Kre@e ce se e>traDe di<tr2o scoicF $B% .rF<itF de sC<Dele a<i@alului iar Kopseaua cu care sC<t colorate este tot de oriDi<e a<i@alF.ceea5i co<cepţie pare a se reDFsi Ia (eraclit di< EEes1 o@ul care a ?Fut prea @ult. pe<tru cF 5i2a C<ecat suEletul #A% „Ni@Eele <aiade. apa era proscrisF.ceasta este pe<tru cF 5i% ele se preDFtesc pe<tru procreaţia pri< trup##% Pe5tera .irius.ile se te@e sF <u2l KadF i<Kadat de @u5te 5i Kier@i.i .irius. toatF lu@ea este co<Ki<sF de acest lucru% .o@eric% Porp. orice ar Ei. a i@parului asupra parului3 uscatul este C< raport cu ele@e<tul Eoc 5i cu i<teliDe<ţa. ci di< piatrF1 ele co<Ki< atu<ci de @i<u<e diKi<itFţilor care do@<esc pe ape.o@ericF. apele care picurF sau iJKorFsc di< piatrF%% %#8% . de pildF. al?i<ele C5i produc @ierea3 de ce aleD ele acessM loc stra<iu S Este u< <ou @ister care tre?uie elucidat% 're?uie @ai C<tCi sF2i C<tre?F@ pe teoloDi despre Kirtuţile @ierii 5i despre si@?olis@ul sFu% &ierea este u< a<tiseptic e>cele<t care se aplicF pa rF<ile care se cicatriJeaJF Dreu% Era C<tre?ui<ţatF C< @isterele lui &it. ace5tia erau C<de@<aţi sF rF@C<F <epri.ide Porp. i t 6 stilpii de piatrF 6 se ela?oreaJF 8e+0t0 ile cFr<ii cai Eor@eaJF corpul u@a<% -raperiile aerie<e p rare le Ea?ricF <i@Eele di< pe5terF sC<t Kopsite „C< purpurF de @are % . „a5a cu@ au creJut u<ii 1 iar Porp. ca u< du5@a< al ele@e<tului puriEicator pri< e>cele<ţF. pe care .asupra u@edului.estiu<ea @ai adi<e altF datF. Eace o?serKaţia cF @ierea este 5i ea u< ali@e<t diKi< 5i cF C< Eo<d culoarea sa este Keci<F cu culoarea ro5ie a <ectarului% &ierea.ceastF purpurF repreJi<tF sC<Dele. propu<C<du25i sF trateJe c.irius <e citeaJF ca e>e@plu istoria lui Cro<os.irius <u <e spu<e raţiu<ea.. ale cFrei si@?oluri sC<t apa 5i piatra% C< i<teriorul Drotei.ceastF delicatF @u<cF a <i@Eelor EiDureaJF @u<ca suEletelor #" ţesC<du25i corpul C< Lurul lor pe<tru a se C<trupa% C< Lurul acestui sc. '. pe care <i@Eele Ea?ricF ţesFturi Kopsite C< purpurF de @are% .irius <u se DC<de5te sF2l ad@ire pe<tru Eru@useţea Eor@elor sale ci pa<tru C@?i<area orDa<elor sale 5i pe<tru leDFturile care Cl u<e5te atCt de i<ti@ cu suEletul e_!% C< a@Eorele de piatrF di< Drota . Eocul $X% Pe<tru a proteLa de putreJiciu<e cadaKrul lui Patrocle.o@ericF a <i@Eelor este co<sacratF C< acela5i ti@p <aiadelor 5i suEletelor% *i diKersele si@?oluri pe care poetul le2a plasat C< pe5tera sa se aplicF Eie diKi<itFţilor apelor.etis KarsF C< <Frile @ortului „a@?roJie 5i ro5ul <ectar $G% S2ar putea sF Eie Kor?a pur 5i si@plu de @iere. cu@ spu<e poe@ul . pri< acţiu<ea acestuia se Eor@eaJF% Nu se C<tC@plF la Eel cu stoEele purpurii S LC<a di< care sC<t ţesute este @ai C<tCi .

iculC<d sF@C<ţa)% (o@er a EFcut deci ?i<e cF a pus C< a@Eorele do piatrF di< pe5tera sa <u apF. tre?uie sF <e a@i<ti@ cF „Jeul a cFrui <a5tere este <u@itF i< tai<F . a@are EFrF C<doialF. puriEicF. Eierea a cFrei e>cele<ţF este C<destul doKeditF de Eaptul cF este oEeritF ca LertEF Jeilor 8X% Pri< suEletele care co?oarF C< De<eraţiu<e.3i al?i<ele1 a5a sC<t -e@eţer. iar suElt2tele sC<t 5i ele „lucrFtoare ale plFcerii .cesta a Eost caJul pe<tru Ura<os1 di< sC<Dele rF<ii cFJut C< @are s2 a <Fscut . EFrF <oduri% Bo?ul oEerF suEletelor dru@ul cel @ai direct. cu@ credeau proEa<ii1 ci psntru ca al?i<a. u< adeKFrat @cdel de KiaţF socialF3 ele sC<t so?re3 sC<t credi<cioase 5i reKi< @ereu la locul lor de oriDi<e3 @ai ales ele <u se a5aJF <iciodatF pe ?o?1 ceea ce aratF proEu<da lor aKersiu<e pe<tru Kiaţa trupului. Sele<o% . <i@ic @ai u5or1 sC<t <i@Eele apelor 5i apa are aproape acelea5i Kirtuţi ca @ierea1 este i<corupti?ilF. EFrF C<doialF Kaca24u<F $27YY C< Ei<e. C5i pierde Kiaţa proprie3 se poate spu<e cF se o@oarF% El <u poate re<a5te decCt pri< asceJF 5i suEeri<ţF.Erodita% Nu 5ti@ ce roadF a reJultat C< caJul lui Cro<os% Porp. aceste%diKi<itFţi . este u< suElet care @oare% U< suElet priJo<ier C< trup 5i care cedeaJF plFcerii. C<tr2oMcursF <e?u<eascF% &ai C<tii a<ticii <u@eau suEletele „al?i<e 5i SoEocle Kor?ea de roiul Ju@JFitor al suEletelor care se C<alţF C< aer% -acF a<ticii se e>pri@au astEel. a5a cu@ a@ KFJut. poartF 5i <u@ele de „.ador@ise ca 5i Poros C< @itul plato<icia<1 acesta se C@?ui?ase de <ectar (era u< ti@p C< care Ki<ul <u era cu<oscut C<cF)% Teus. al?i<ele sau Eluturii aKeau aripi. JeuI care C< @istere si@?oliJeaJF <a5terea G#! 5i deKe<irea.oţ de ?oi 8d M (EFrF C<doialF (er@es. di< tauri 5i Lu<i<ci C< putreEacţie $"% SuEietele @eritF aceia5i epitet de „?ouDe<%esMM sau Eiice ale Kacii. u<a si@?oliJeaJF @oartea (sF <e a@i<ti@ li?aţiile cu @iere pe @or@i<te) 5i cealaltF Kiaţa% U< suElet care se C<trupeaJF ?iciuit de dori<ţa trupeascF.irius i<terpreteaJF @itul orEic al lui Cro<os aLutC<2du2se de cel al lui Ura<os1 )rE eu.iKale<tul.<ticii <u@eau %%%u?i<e pe preotesele -e@etrei3 ei <u@eau pe%Core „J2eiţa @ierii % )r. diKi<itatea De<eraţiu<ii $8% C<sF p% <lru lu<F este @ai @ult clocit atCt1 ea este „taur adauDF Porp. ai?i<elo au de ase@e<ea o stri<sH C<rudire cu rasa ?oKi<F1 ele se <asc. ca Eierea C<sF5i. raporturile lor eu @ierea <u lipsesc. atu<ci cC<d cedeaJF KoluptFţilor trupe5ti dori<2du25i u< corp% -iEerite diKi<itFţi pe care teoloDia <eoplato<icF le pu<e sF preJideJe ia <a5tere 5i la M ?orCrea suEletelor C< trupuri. C<sF KiKiEia<te. odatF leDate de trup. 5i Cl lipsise de ?Fr?Fţia sa. este o „lucrFtoare a plFcerii . dupF ce au co@is prostia i<iţialF de a dori u< trup. 5i apoDeul sFu dupF astroloDi se aElF C< se@<al 'aurului% )r. co<curF la opera De<eraţiu<ii (Ke. dupF cu@ se 5tie. sau cel puţi< si@?olul plFcerii pe care o 350 C<cearcF suEletele C< lucrFrile trupului 5i C< „co?orCrea C< De<eraţiu<e $#% IatF deDaLate diKersele si@?oCis@e ale @ierii1 rF@C<e sF Eie aplicate <i@Eelor 5i suEletelor. sEFtuit de cFtre Noapte! proEitF de so@<ul tatFlui sFu pe<tru a2l leDa 5i apoi Cl @utileaJF% La Eel se purtase Cro<os cu tatFl sFu Ura<os. Core. pe<tru a reKe<i apoi C< preaL@a Jeilor% -oar acestea @eritF sF Eie ide<tiEicate cu al?i<ele% CFci al?i<ele sC<t o spacie C< cel @ai C<alt Drad LustF.irius $7. cel @ai u5or pa<tru a urca C< lu@ea <a5terii 5i a @orţii% . a Krut sF arate cF „plFcerea C<lF<ţuie pe Jei 5i Ci a<tre<eaJF spre procreere3 odatF aElaţi pradF plFcerii ei e@it a<u@ite puteri $A% . C< acela5i ti@p diKi<itFţilor 5i suEletelor C< trecere sprre rei<car<are% Pe<tru <i@Ee. u<ele. Kor 5ti cu toate acestea. producH<d @ierea sa preaplFeutF. deoarece pe5tera cos@icF este co<sacratF.to<ie<e DuKer<au <a5terea 5i @oartea tuturor Eii<ţelor% .ceastF istorie este @ult @ai ?i<e cu<oscutF decCt pri@a% Porp. cel care EurF tur@a lui 2pollonT8!% -ulceţii @ierii i se opu<e a@FrFciu<ea Eierii1 or. ci @iere1 C< @ulte priKi<ţe cele douF lic. sC<t 5i ele C< relaţii cu @ieiKU .irius i<sistF asupra paralelis@ului acestor douF istorii% *i iatF u<de Krea sF aLu<DF1 dori<ţa de draDoste l2a pierdut pe Ura<os. sF trFiascF C< dreptate.ide sC<t i<ter5ariLa?ile (i(i% Cit priKe5te suEletele. al cFror si@?ol este ?o?ul% Bo?ul este u<a di< puţi<ele pla<te cu tulpi<a sco?itF pe toatF lu<Di@ea sa.<ticii dFdeau de ase@e<ea <u@ele de al?i<a lu<ii. cu@ Ko@ Kedea di< seria apropierilor C< care <e a<tre<eaJF Porpliirius. C< ti@p ce co?ora spre a se u<i cu +eea% .„poetul teoloD . <u era doar p1<tru cF suEietele. pe<tru De<eraţiu<e. @ierea l2a trFdat pe Cro<os% &ierea este deci ec.

pe ur@ele @odelelor sale pitaDoreice% I% Porţi 5i tropice . ci Jeii !% -eorece pe5tera este %%i@aDi<ea 5i si@?olul lu@ii . C< C<c.irius3 este eKide<t cF se DC<dea la pitaDoreici% Ne a@i<ti@ de Eai@oasa lor i<terdicţie1 „sF <u te ati<Di de ?o? 8A% . C<sF <u@ai suEletele drepte.irius <e poartă acu@ C<spre li@itele lu@ii. i@aDi<ea dulceţii 5i a plFcerii3 opera suEletelor care i<trF C< De<eraţiu<e esteMtot plFcerea. cu@ spu<e% . cea di<spre @iaJF<oapte.ceasta este. pe u<a.oJF.. 6 plFcerea pe care o C<cearcF C<car2<C<du2se 5i apoi dcdC<du2se u<irilor trupe5ti. „EFrF De<u<c.ceasta era credi<ţa a<ticilor. C< direct raport cu credi<ţa C< @ete@psi.eiere. aspirC<d a?uri u@eJi% Ni@Eele ţesC<d u< KFl purpuriu pa rFJ?oaie de ţesut de piatrF sC<t suEletele ţesC<du25i trapul de car<e C< Lurul oaselor3 al?i<ele EFcC<du25i stup i< craterele 5i a@Eorele de piatrF sC<t 5i ele suElete1 cpera al?i<elor este @ierea.irius ate<ueaJF aceste date prea @aterialiste1 a<ticii. cele care au dori<ţa de a se reC<toarce deEi<itiK C< adeKFrata lor patrie% Capitolul 9 . ele C<c. dupF opi<ia sa.N' *I S'ELE „Pe5tera are douF porţi.ristotel8# raporteaJF diKersele raţiu<i i@aDi<ate po<tru a LustiEica aceastF stra<ie a?ţi<ere% E>plicaţia pe care o dF aici Porp.i 8$% . spu<e Porp. tre?uie sF tra<spu<e@ la scarF cos@icF cele douF porţi di< <ord 5i di< sud1 u<a Ka Ei tropicul Ca<cerului. DriLulii sF eKite dupF @oarte o <ouF reC<car<are% *** SF despri<de@.e 88% Porp. si@?oliJa decit suEletele cele @ai ?u<e.% -elatte. 5i <u ca u< dru@ real al lor 87% 352 Pe<tru a reKe<i la al?i<ele <oastre di< DrotF. co?oarF oa@e<ii3 cealaltF2i C<spre @iaJFJi3 pS ea <u u@?lF oa@e<ii.ipuie deci suEletele. este cea @ai Kerosi@ilF1 <u tre?uie sF se @F<i<ce ?o? pe<tru cF el co<ţi<e suEletele @orţilor care reKi< sF se C<trupeJe pe calea acestei tulpi<i EFrF articulaţii. „o co<cepţie destul de Drosola<F 5i pri@itiKF pe<tru a Ei Eoarte Kec. pri<cipalele li<ii ale e>eDeJei lui Porp.o@ericF repreJi<tF lu@ea3 <i@Eele <aiade sC<t C< acela5i ti@p diKi<itFţile apelor 5i suEletele care capFtF u< trup C< aceastF lu@e. cealaltF tropicul Capricor<ului% Porp.LE PE*'ERII NI&FEL)R *I CIRCUI'UL SUFLE'EL)R IN'RE P/&.irius1 pa5tera . C< Ei<e. co<siderau tulpi<a ?o?ului ca u< si@?ol al Ke<irii pe lu@e al suEletelor. iJKoare ale altor C<car<Fri i< la<ţ% .■ -----------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------- CELE -)U/ P)R:I .irius.l?i<ele <u pot.

dacF <u c. 9FrsFtor. i s2a dat ca do@iciliu C<depFrtatul Capricor<#% SuEletele care Ki< la <a5tere pleacF di< sEera stelelor Ei>e 5i tre?uie sF u@?le pC<F pe PF@C<t% -ar ele <u pot co?orC di< orice pu<ct al cerului C<stelat1 ele por<esc di< co<stelaţia ca<cerului% -upF @oarte. @ort pa cC@pul de luptF 5i C<Kiat C< a douFspreJecea Ji..8 # .iJFturi alFturate. „la @arDi<ile de <ord % I< raport cu u< o?serKator di< e@isEera ?orealF. suEletele care urcF C< lFca5urile cere5ti iau o cale opusF1 ele aLu<D la cerul stelelor Ei>e pri< co<stelaţia Capricor<ului $% Cele douF porţi ale pe5terii <i@Eelor si@?oliJeaJF cele douF treceri cere5ti% „U<a.eaJF dru@ul sFu de toa@<F3 iar<a. Ca<cerul. 'aurul. u<a di< co<stelaţiile @e<aLeriei cere5ti1 pla<eta lu<F.irius tra<scrie cu Eidelitate doctri<a lui Nu@e<ius% . pe care Cl descrie Jil<ic soarele deasupra oriJo<tului <ostru.. SFDetFtorul @arc.r@e<ios. Ca<cerul 5i Capricor<ul. pri< acelea5i pu<cte de pe cer% -upF ec. la <ord.#&"L &IJU&..stroloDii au por<it de la aceastF i@presie pe<tru a distri?ui pla<etele C< diEerite se@<^ ale Jodiacului 5i a le atri?ui EiecFreia. cealaltF la e>tre@itatea sudicF% IatF ce C<ţeleDe Nu@e<ius. cel puţi< Eii<ţe <e@uritoareM% l. tro<au LudecFtorii "% . cea @ai apropiatF de pF@C<t. soarele parcurDe (sau pare sF parcurDF) cele douFspreJece co<stelaţii Jodiacale care Lalo<eaJF ecliptica% Ber?ecul.. Cro<os sau Satur<.i<o>iale. pa ruD. traiectoria solarF se deplaseaJF Jil<ic spre <ord1 la solstiţiuC de KarF. este @ai ap (ape decCt Capricor<ul% . i<trF C< Capricor<. Scorpio<ul. a pri@it ca do@iciliu Ca<cerul. cC<d Kor?e5te de tropicul de iar<F.idere se C<Dreu<eaJF de eEluKii @ai @ult sau @ai puţi< @ateriale la Eiecare etapF a co?orCsului lor pri< sEerele pla<etare pe<tru a pri@i C< sECr5it pe pF@C<t Dreoiul lor C<Keli5 de car<e% .#.i<o>ul de pri@FKarF. C< cartea a X2a a Rep0:li6ii# Er. cit 5i @a<iera C< care Nu@e<ius C5i racorda es. ale soarelui S Se@icercul. se aElF u<a la e>tre@itatea <ordicF a eclipticii. tre?uie sF aKe@ preJe<te C< @e@orie cCteKa <oţiu<i de astro<o@ie a<ticF% I< reKoluţia sa a<ualF C< Lurul cerului. Eie deasupra3 iar cele douF co<stelaţii solstiţiale. este o cale pe<tru <e@uritori % Ce e>actitate ad@ira?ilF1 C<tr2adeKFr suEletele G## <u urcF spre stele decCt odatF eli?erate de trupul lor 5i atu<ci sC<t.. el a ati<s pu<ctul e>tre@ al deriKei sale cFtre <ord1 el pare sF se opreascF 5i sF 354 se C<toarcF A% -e acu@ i<coio o Ka lua i< Eiecare Ji @ai cFtre sud 5i la tropicul de iar<F. @ai deDra?F 6 <G C<DFduie sF co<statF@ atCt e>actitatea lui Porp.iar Jei.ilia<ul. alte douF EaţF C< EaţF cu ele% C<tre aceste douF desc.atoloDia atCt la @iturile lui (o@er cCt 5i la cele ale lui Plato< 7% )caJia tuturor acestor apropieri este co@e<tariul la @itul lui E3 Pa@p. „la @arDi<ile de sud 5i de tropicul de KarF. sus. & .. C@preu<F cu celelalte 5i aLu<seserF C<tr2u< loc @i<u<at u<de se DFseau C< pF@C<t douF desc. Kara 5i iar<a. +e@e<ii sC<t cele trei etape de pri@FKarF3 Kara.'#.„Nu@e<ius 5i priete<ul sFu Cro<ius <e spu< cF se aElF iii cer douF puncte e>tre@e1 tropicul de iar<F. este „@ai diKi<F . care este 5i el tot ?oreal. Leul. iar C< cer. por<ise la dru@. Pe5ti G% -ar K#" ce <u@e5te Nu@e<ius Ca<cerul 5i Capricor<ul cele douF @arDi<i. Eiul lui .. a EFcut o lu<DF cFlFtorie C< lu@ea cealaltF 5i a asistat la Ludecata suEletelor1 „.<datF ce suEletul sFu ie5ise di< trup. cC<d Ka i<tra I< Capricor<. Ber?ecul. KiJiteaJF rC<d pe rC<d Ca<cerul.ceste suElete care cad pe pF@C<t di< e@pireu <u @ai sC<t suElete pure1 (o@er are dreptate sF spu<F „oa@e<i % CealaltF poartF a pe5terii. dupF (o@er1 „pri< ea <u i<trF oa@e<ii. <u trece. Bala<ţa sC<t si<Durele care taie ecuatorul3 toate celelalte sC<t Eie dedesu?t. la @arDi<ile de sud3 tropicul de KarF la @arDi<ile de <ord% 'ropicul ds KarF este C< Ca<cer3 cel de iar<F C< Capricor< X% Pe<tru a2l putea ur@Fri pa Porp. cC<d soarele se ridicF C< co<stelaţia Ca<cerului.irius.Ke@ doKada C< co@e<tariul lui Produs la Rep0:li6a lui Plato<% Proclus <e2a pFstrat Eoarte i<teresa<te e>trase di< Nu@e<ius3 iar aceste citate 6 acest reJu@at. ca d(/i6ili0. cel @ai apropiat 5i el de PF@i<t3 5i celei @ai C<depFrtate di<tre pla<te. per@ite oa@e<ilor sF co?oare 1 sF ad@irF@ preciJia lui (o@er. el Ka ati<De cur?a cea @ai sudicF% -acF luF@ C< co<siderare poJiţia ce<turii Jodiacale pe sEera cereascF se Kede cF este o?licF i< raport cu ecuatorul1 cele douF se@<e ec. II% 'recerile spre lu@ea cealaltF C< @itul lui Er Porp. de <ord 5i de sud.iJFturi du?le. „teoloDul care Kor?e5te pri< si@?oluri% Ca<cerul este C<tr2adeKFr la <ord 5i suEletele care strF?at aceastF desc. Fecioara3 Bala<ţa.irius. cea di< sud.

a cFrui strC<sF C<rudire cu Nu@e<ius care#l reJu@F pe Produs 5i cu Porp. diJolKF Kiaţa pe care o duceau C< lu@ea aceasta pri<tre oa@e<i3 el <u ad@ite decCt o KiaţF <e@uritoare 5i diKi<F 6% G#8 _ I9% +ala>ia 5i poporul de Kise Pe5tera .eţatF.ceste „porţi ale soarelui sC<t pur 5i si@plu Ca<cerul 5i Capricor<ul. ci se aplicF EiecFreia di< ele luatF C< parte3 dacF <u.C<tre <ord 5i sud X#% Pe<tru ca e>eDeJa sF rF@C<F reJo<a?ilF tre?uie sF C<ţeleDe@ ?i<e acest plural pIlai! el <u C<Dlo?eaJF cele douF co<stelaţii. la cele douF e>tre@itFţi ale cerului% CCt despre „poporul Kiselor . C<sF DC<direa sa poate Ei u5or reDFsitF X!% *i iatF 5i poarta @eridio<alF.tCta Ea<teJie Cl i<diD<a pN.leDeto<2ul) 5i de @arele reJerKor ce<tral. cF cele douF Duri cere5ti di< @itul plato<icia< repreJi<tF cele douF co<stelaţii tropicale1 „IatF deci cele douF porţi% Ca<cerul 5i Capricor<ul.irius di< Pe<te a Ni/fel( a Eost su?li<iatFX8. de u<de urcF suEletele „e>te<uate 5i prFEuite !(i% C<sF el l2 a descris @i<uţios C< P. Proclus1 5i eEortul lui Nu@e<ius pe<tru a pu<e cap la cap datele lui Plato< cu reKeriile astroloDilor i se pare rodul u<ei i@aDi<aţii desErC<ate.irius preciJeaJF 5i el. „dru@ul pe u<de co?oarF oa@e<ii . dupF spusele lui Nu@e<ius XA% *i Porp. locul e>pierii suEletelor este situat C< @Fru<taiele pF@C<tuiui1 C< @itul lui Er el se @ulţu@e5te cu o aluJie la acest loc su?tera<. suEletele prete<de<ţilor ar tre?ui sF treacF rC<d pe rC<d Ca<cerul 5i Capricor<ul. a5eJate de cFtre teoloDi3 Plato< spu<ea douF Duri !G% *i po5te cCteKa capitole1 „(Plato<) su?stituie douF Duri celor douF porţi 0# Se poate o?serKa cF pa ce<tura JodiacalF. III% Cele douF porţi ale pe5terii 3 -upF ce l2a tras pa Plato< la si<e. C< Kre@e ce Durile plato<icie<e sC<t alFturate!#1 C<sF aceastF @icF <epotriKire <u G#$ tre?uie sF2l Ei tul?urat <ici o clipF pe Nu@e<ius% % % Ur@area e>eDeJei sale Ka arFta cF el <u cu<o5tea astEel de scrupule% Pe<tru Plato<.SuEletele care Ki< la LudecatF urcF de pe pF@C<t pri< desc.o@ericF a <i@Eelor <u este si<Durul pasaL care Eace aluJie la Ca<cer sau la Capricor<% C< cC<tul XXI9 di< Odi+eea (er@es co<duce pe lu@ea cealaltF suEletele prete<de<ţilor @asacraţi de Ulise% Iti<erarul acestei cFlFtorii trece pri< „porţile soarelui 5i <orodul de Kise XG% . de <oroi sau de apF C<D. 'artarul.iJFtura di< dreapta sau co?oarF di< cer pe cea di< sti<DF3 cele care pleacF Ludecate. Ca<cerul 5i Capricor<ul si<t opuse u<ul altuia.aid(n! <e a@i<ti@ de acele Ei@ ii de laKF. credi<ţele se sc. reJu@atF de Proclus. @erD u<ele spre cer pri< Dura di< dreapta. PUrip. dF ur@Ftoarea LustiEicare. C< Pe<te a Ni/fel( . care se .i@?aserF1 i<Eer< sau purDatoriu. o e>eDeJF ase@F<Ftoare di< toate pu<ctele de Kedere cu cea a lui Porp. Nu@e<ius dFdea o e>eDeJF C@pru@utatF di< doctri<a secretF a lui PitaDora1 sC<t suEletele @orţilor adu<ate in (ades. ci i< aer!7% Nu@e<ius <u eJitF sF aEir@e cF EluKiile su?tera<e ale lui Plato<. lipsesc u<ele rC<duri di< opera lui Proclus toc@ai la locul acesta. 'artarul. „@ai diKi<F . care Cl reproduce. <u @ai si<i plasate C< pF@C<t.rF<e5te cu @iraculosul 5i <eKerosi@ilul &% . C< douF rC<duri. locuri de e>piere. care corespu<de Ca<cerului% -i< <e<orocire. sEera stelelor Ei>e% Iar cele douF „Duri < di< cer sC<t pur 5i si@plu Ca<cerul 5i Capricor<ul !X% Porp. iar (adesul <u este altceKa decCt +ala>ia X$% C< C(/enla ii la 7i+0l l0i Seipi(. dupF opi<ia lui Nu@e<ius. EFcC<d suEletele sF urce. e>plicF lucrurile C<tr2u< Eel @ai precis . Nu@e<ius se C<toarce spre (o@er% *i acesta a cu<oscut Ca<cerul 5i Capricor<ul1 sC<t cele douF porţi ale Drotei <i@Eelor% ReDFsi@ aici. ps u<de <u este per@is oa@e<ilor sF i<tre3 este u< dru@ reJerKat <e@uritorilor1 „cFci Capricor<ul.cordul di<tre cei doi @artori <e Dara<teaJF cF <ici u<ul di<tre ei <u a trFdat DC<dirca lui Nu@e<ius% IatF poarta septe<trio<alF a pe5terii. de u<de por<esc toate cure<tele 5i u<de se reC<torc!8% C< ti@pul lui Nu@e<ius. celelalte co?oarF cFtre i<teriorul pF@C<tu2lui pri< Dura di< sti<DF!B% Ceea ce Plato< <u@e5te „cer este.irius.irius% .cestea sC<t li@itele cursei solare . &acro?ius. repetC<d lecţia sa de astro<o@ie1 „. care2i carF pe Ki<oKaţi (CocUtul. dese@<eaJF pur 5i si@plu reDiu<ea pla<etelor !"% .

care Ci par@it sF25i ar@o<iJeJe co<cepţiile atCt cu @itul . C< doctri<ele astroloDice% -upF Fir@icius &ater<us.i@?are este leDatF de eKoluţia credi<ţelor despre lFca5ul suEletelor% RFspi<direa astroloDiei c.ită de @ici stele Eoarte apropiate care.i<o>ii la tropiceGB 6C5i C<cep co?orCrea C< clipa C< care pFrFsesc Ca<cerul. ci se C<ti<de de la +ala>ie C< Los% CFci pFrFsi<d Calea laptelui pe<tru a strF?ate sEerele pla<etare. dupF Nu@e<ius. Nu@e2<ius pu<ea C< sEera stelelor Ei>e paradisul plato<ic 5i C< sEerele pla<etare locurile de e>piere% Se co<ti<uF C<sF sF se repete cF porţile de i<trare 5i de ie5ire a suEletelor s+nt Ca<cerul 5i Capricor<ul% 'otu5i Nu@e<ius aduce doctrinei douF @odiEicFri ese<ţiale. Posido<ius.o@eric al pe5terii <i@Eelor cCt 5i cu datele 5tii<ţei% . Hermes le oEerF clarul e>pri@Frii Di<dirii. 5i al EluKiului .ipoDeu @area adu<are a u@?relor G8% La acea datF tre?uie cF se co<sidera cF suEletele co?oarF C< e@isEera i<EerioarF p2G acela5i dru@ pL care Cl ur@a soarele la asEi<ţit3 cF ele urcF pri< poarta soarelui2rFsare3 cF <a5terea 5i @oartea o@ului corespu<d cu <a5terea 5i @oartea Jil<icF a soarelui. C< poeJia . ate<t @ai ales la corespo<de<ţele @istice. pri@a Ji a lu@ii. ea <u @ai poate serKi de lFca5 C<tu<ecos suEletelor @orţilor% Li an cautF u< alt loc1 5i a@ KFJut cu@ C< secolul II o%<%.e@ate sF se <ascF 6 dupF ce au parcurs. la Nu@e<ius 5i Porp.stEel suEletele cFJute di< ceruri C< C<c. sF reKe<i@ la porţile soarelui% Ele au suEerit o curioasF tra<slaţie. poarta co?orCrii oa@e<ilor% . Eor@C<d o dirF deasF C<tr2u< spaţiu Eoarte stri@t 5i co<Eu<2dC<du25i lu@i<ile.es! Crates di< &allos. pri@i<d C< trecere de la Eiecare clte o Eacultate1 de la Cro<os.Erodita le C<carcF cu dori<ţe 5i pasiu<i.ceste porţi sC<t eKide<t.dar u5or diEerit1 reDatul lui (ades <u este propriu2Jis +ala>ia.oroscopul 5i cu apusul% C<sF . suElete stele1 alu<Dite.e.ra<F a <oilor <Fscuţi.@eles di< Plato<)% -eLa ele <u @ai sC<t pu<cte lu@i<oase.res C<ElFcFrarea 5i i@petuoJitatea. ele au pierdut diKi<a u<itate a sEerei% Ele Kor G#7 rFdea pri< cercurile pla<etelor. de la .o@ericF. cu . de la Soare se<si?ilitatea 5i i@aDi<aţia% .stro<o@ia procla@F cF tropicul Ca<cerului este @ai „ridicat 5i aElat @ai la <ord decCt cel al Capricor<ului3 iar descrierea pe5terii <i@Eelor <u@e5te poarta de <ord. di< cupa lui -io<Usos.aldeo2asirie<e C< lu@ea ele<isticF adusese o pri@F deplasare a i<Eer<ului L''! el Eusese scos di< @Fru<taiele pF@i<tului pe<tru a Ei DFJduit C< e@isEera i<EerioarF% Pseudo2Plato< C< A9i(6. pa care tre?uie sF o e>plicF@% .irius S .i<o>ii 5i de la ec. susţi<utF de Eratost1en. pri@a . pu<ctele de trecere ale soarelui rFsFri<d C< Jori di< lu@ea i<EerioarF sau apunind seara% -ar cu@ au deKe<it rFsFritul 5i apusul. cC<d s2au pus C< @i5care toate astrele a Eost o Ji de KarF1 soarele se C<Flţa C< Ca<cer% Pri@a aurorF a KFJut Ca<cerul la rFsFrit 5i Capricor<ul la apus B7 % . Eor@eaJF u< Eascicol de lu@i<F co<ti<uF GG% INu@e<ius. suEletele C<cep sF @oarF1 <a5terea u<ui o@ <u este @oartea u<ui suElet SX7% +ala>ia taie Jodiacul C< douF pu<cte 5i toc@ai C< Ca<cer 5i Capricor< X"% SuEletele c.(+ (sec% I C%e%<%) reu<ea la . roata de dia@a<t a Jodiacului de la tropice la ec. la i<tersecţia acestuia cu +ala>iaG!% Ele sor? uitarea. C< (ades% -espre +ala>ie a<ticii cu<o5teau diKerse ipoteJe1 i<tuiţia )enială a lui -e@ocrit DFsise deLa e>plicaţia 5tii<ţiEicF1 %.o @ulţi@e nes lr.isoarea trupului au C<ceput sF @oarF @ult C<ai<te de a ati<De pF@C<tul1 păsărind +ala>ia ele au pFtru<s C< i@periul @orţii. se i@pusese C< epoca %ele<isticF B"% -acF e@isEera i<EerioarF este lu@i<atF de soare C< ti@p% ce <oaptea cupri<de propria <oastrF e@isEerF. co<stelaţie a5eJatF C<tre Ca<cer 5i Leu (aceastF cupF LoacF rolul tradiţio<alului rCu Let. <ordul 5i sudul. care C<KFţa reKoluţia soarelui C< Lurul pF@C<tului% 'eoria „a<tipoJilor cu<oscutF deLa C< Kre@ea lui Platou. C<soţitoarea ?eţiei.ceastF sc.5a era -usti icată apropierea Ca<cerului cu C<Flţarea suEletelor 5i i<trarea soarelui C< e@isEera <oastrF precu@ 5i leDFtura Capricor< 6 apus 6 plecare a suEletelor spre lu@ea cealaltF% Foarte repede C<sF aceastF credi<ţF aKea sF se loKeascF de 5tii<ţa astro<o@icF. de la Teus Eorţa p <tru acţiu<e.oroscopul 5i apusul erau leDate pe de altF parte de Capricor< 5i de Ca<cer. <u se DC<de5te decCt la aspectul lFptos al acestei cFi cere5ti1 +ala>ia C5i datoreaJF <u@ele laptelui. lu<a puterea de a JF@isli 5i deJKolta trupurileGX% . i<teliDe<ţa discursiKF. adicF a suEletelor cFJute C< lu@ea De<eraţiu<iiSi# Este acela5i lapte care se KarsF ca li?aţii pe<tru eKocarea suEletelor 6 laptele pG care <atura Cl aduce C< si<ul @a@elor de cu@ se C<trupGaJF u< suElet G#% 9% Porţile soarelui LFsC<d C< Dala>ie %%<orodul Kiselor . eKaJate C< Eor@F de co<.

la Nu@e<ius 5i Porp. asociat deLa cu u< trup! cealaltF pe<tru a pleca. acelea5i suElete urcF Cri E@pireu pri< Capricor<.i1 autorul acestei e>eDeJe a5eJa C<cF suEletele @orţilor Eie C< pF@C<t.ilolaos s2a C<cercat pri@a oarF acest lucru. suEletele. a<terioarF lui Nu2@e<ius. de5i este de acord cu Porp.iar de la Plato<% . de o ?oltF de ceaţF care <e ascu<de adeKFratul cer AA% Na5tere 5i @oarte 6 i<trarea 5i ie5irea di< caKer<a lu@ii 6 EuseserF astEel @aterialiJate de Platou1 @itul lui Er Kor?e5te de patru desc1izături! opuse douF cite douF1 de Eapt Eiecare suElet <u C<tre?ui<ţeaJF decCt două di< aceste treceri.irius.ceasta se datore5te Eaptului cF se plaseaJF C< perspectiKa lu@ii celeilalte1 trupurile.e 5i poposesc pe @alul EluKiului .irius 5i a lui Nu@e<ius 5i pare sF corespu<dF u<ei es. cea pri< care int .ceastF Eor@F pri@itiKF de e>eDeJF se aEla C<tr2u< acord @ai strC<s cu @itul plato<icia< di< cartea a X2a a Rep0:li6ii# -upF ce 5i2au ales „@odelele de KiaţF . pri< cea a @orţii% )r. pF@C<lul se cutre@urF1 la acest se@< suEletele se aKC<tF di<tr2o datF di< toate pFrţile C< „sus cFtre De<eraţiu<e. desci<d di< Jodiac pri< cea @ai de%sud di<tre 360 co<stelaţiile pri<se pe ce<tura eclipticii3 C< loc sF co?oare su? pF@C<t pe calea soarelui2apu<e. acestei i<Kersiu<i pri< care suEletele co?oarF C< lu@ea se<si?ilF C< loc sF urce. a5a cu@ suDereaJF . EriD. acestei tra<slaţii care tra<sEor@F occide<t2orie<t C< <ord2sud. a5a cu@ este suEletul <ostru C< lu@ea se<Jaţiilor.leDoria caKer<ei. ies di< . se duc C< cC@pia Let.irius 5i cu Nu@e<ius pe<tru a Eace di< pe5terF o i@aDi<e a lu@ii 5i a Kedea C< <i@Ee 5i al?i<e si@?olurile suEletelor. uiti<d de trecutul lor 5i ador@% C< @iLlocul <opţii. De<eraţiu<e3 Crtre sud. suEletele cC<d s2au despuiat de corp 5i 5i2au reDFsit co<diţia de Eii<ţe <e@uritoare% . cele douF pu<cte se pot scoate c. si<Dur. cFldurF. disoluţia corpurilor. C< care priJo<ierii sC<t C<lF<ţuiţi C< u@?rF. la locul de ispF5ire sau de Eericire. o DrotF% &itul di< P. iJ?uc<e5te JDo@otul tu<etului.Nu@e<ius sta?ile5te ecuaţia1 Ca<cerg 0 <ord g co?orCrea C< lu@ea De<eraţiei% Noi Ko@ Kedea @ai departe 5i alte corespo<de<ţe pitaDoreice C<tre <ord. dupF poKestirea lui Er Pa@p. C< lu@ea cealaltF.o@erice% 9I% B e>eDeJF anterioară a pe5terii <i@Eelor Scoliile <e2au pFstrat o e>eDeJF a pe5terii <i@Eelor care se deose?e5te destul de @ult de cea a lui Porp. era @ai apropiatF de Plato<1 suEletele ie5eau di< pF@C<t sau di< e@isEera i<EerioarF% C<cF Nu@e<ius i<Ker2sC<d lucrurile se aElF C<tr2o @ai strC<sF co<corda<ţF cu (o@er. se@<ul cel @ai @eridio<al al Jodiacului% +raţie acestor douF retu5uri.ipoDeu pe<tru a int a C< lu@ea celor Kii3 suEletele despFrţite i<trF di< <ou su? pF@C<t cC<d ie+ di< KiaţF% . a Ei>at odatF pe<tru totdeau<a a>io@a cF do@iciliul <ostru terestru este o pe5terF. acoperitF de u< strat de aer @urdar. cu poarta di< <ordul pe5terii pri< care co?oarF oa@e<ii%%% Cu@ s2a <Fscut ideea de a ata5a la descrierea . Eie C< e@isEera i<EerioarF AB% C<tr2adeKFr.ilia<ul. corespo<de<ţe care desiDur cF Ci pFreau lui Nu@e<ius tot atCtea doKeJi C< spriLi<ul teJei sale% C< loc sF urce pur 5i si@plu di< e@isEera i<EerioarF pri< Ca<cer sau pri< poarta soarelui2rFsare. sFri<d ca <i5te stele A!% C< Eelul acesta suEletele KFJute de Er 0 6.o@ericF a pe5terii <i@Eelor u< astEel de si@?olis@ S )are C< 5coala pitaDoreicF a lui P. u<ul pa<lru a Ke<i pa lu@e.@eles1 ele ?eau di< apa sa.aid(n aEir@F cF <oi de Eapt <u locui@ adeKFrata supraEaţF a pF@C<tului ci u< Eu<d. dupF cur< a decis LudecFtorul @orţilor% . dF o i<terpretare diKerDe<tF celor douF pFrţi% El Eace di< poarta de <ord cea pri< care ie+ trupurile C< @o@e<tul <a5terii3 iar di< poarta de sud. o sco?iturF. de pe pF@C<t% Nu@e<ius Ka Eorţa acest te>t pe<tru a2l pu<e de acord cu G$! credi<ţele sale1 el Ka putie acelea5i suElete sF co?oare di< cer C< dru@ul lor spre De<eral iu<e i"# E>eDeJa si@?olicF a Drotei <i@Eelor. suEletele. adicF suEletele care co?oarF ţe<tru a se C<car<a.% -elatte SAG 'otul lasF sF se creadF @ai deDra?F cF acest si@?olis@ a Eest ela?orat dupF Plato< 5i C< perspectiKa ideilor plato<icie<e% Ese<ţialul acestei e>eDeJe co<stF C< douF pu<cte1 lu@ea C< care <e trFi@ Kiaţa trupului este ase@F<Ftoare cu o DrotF o?scurF3 i<trF@ cu trupurile pri< poarta <a5terii. toate e>iDe<ţele sC<t satisEFcute 5iMspeculaţiile astro2 <o@ilor sC<t C< perEect acord cu @isterioasa „teoloDie a poe@elor . ie5i@ suElete pure.atoloDii @ai Kec.

i<o>ial A(_% 'eoloDia lui Boreas 5i Notos <e i<tereseaJF @ai @ult.iculeaJF suElul Kital. Eoarte rFspC<ditF i< Kre@ea sa.rUsippos pne0/a rF@C<e u< „suElu % Ideea cF aerul e>terior Eur<iJeaJF sau doar Ke. C<ai<te de cFsFtorie. @ai ales.pollo<ia respiraţia C<treţi<ea suEletul 5i DC<direa.o@erice +#. suElC<d peste el. care se aElF aici C< preJe<ţa u<or credi<ţe pitaDoreice Ke<ite di< Kec. dupF epuiJarea proKocatF de C<delu<Datul sFu C<ot #8% U< cure<t de aer proaspFl ii reC<suEleţe5te pe cei care 5i2au pierdut cu<o5ti<ţa1 (o@er cu<o5tea acest adeKFr e>peri@e<tal% CC<d SarpLdo< le5i<F Ia rFdFci<a steLarului lui Teus C< ti@p ce „@C<drul PelaDo< ii s@ulDe di< coapsF la<cea de Erasi< . care capFtF C< acest. cu pu@<alul Ber?ecului C< @i<F.iMroditei. oEereau sacriEicii 5i C<dreptau ruDi cFtre 'ritopatores. di@potriKF. tope5te D.irius <u @ai sEirse5te deJKFlui<du2<i2leI SF trece@ peste cale<darul ro@a< 5i cel eDiptea<3 sF aru<cF@ doar o priKire lui &it.ceastF C<rudire C<tre aer 5i suElet @eritF sF <e opri@ asupra ei% Li@?aLul C<su5i EFcea pe<tru u< Drec sesiJa?ilF aceastF C<rudire1 P+I6.oJF 6 <u Eace <ici o aluJie la pe5tera di< lt.eaţF 5i cristaliJeaJF apele.cest pasaL oEerF autorului Pe<te ii ni/fel( doKada cF Boreas este KC<tul Kieţii% Este deci Eiresc ca suEletele @e<ite sF C<suEleţeascF trupurile pe pF@C<t sF co?oare di< reDiu<ile ?oreale C< toKFrF5ia lui Boreas#"% RFceala lui Boreas care C<D. cF suEletul e>alF di< o@ 0 % M 363 odatF cu ulti@a suElare.o@ericF% 're?uie sF reKe<i@ la te>t. la descrierea @isticF a Drotei. atCt de caracteristicF. are el DriLF sF preciJeJe% C<sF @ai departe Kor?e5te a5a cu@ ar Ei Kor?it pitaDoreicii Nu@e<ius 5i Cro<ius. EFrF sF25i reC<<oiascF precauţiile de li@?ai% .ra cFlFri<d taurul . i< apropierea cercului ec.eţurile 5i eKaporF lic.idele1 el disociaJF de ase@e<ea . adus de v+nturi0 #X% &ulţi EilosoEi proEesau opi<ii apropiate1 pe<tru -ioDe<e di< . Ci cupri<de i<i@a sleitF de puteri #7% . de pne0/a.. @od o altEel de EorţF% . atit de a@plF. C<su5i.ode#!% SuElul KC<tului este cel care pFtru<de C< <oul <Fscut.iul Eo<d popular.acH% Plutar. era spriLi<itF de -e@ocrit pri< cCteKa Kersuri . pe<tru a percepe <oi reJo<a<ţe% Ce spu<e (o@er despre cele douF pLrţiS „U<a se aElF C< partea iui Boreas% CealaltF C< partea lui Notos%%% A8% SuEletele care co?oarF pe<tru a se C<car<a Ki< deci cu suElul lui Boreas. iatF cF „suElul lui Boreas. odatF cu pri@a i<spiraţie 5i alcFtuie5te suEletul sFu% . <u spu<s @ai @ult% ) operF de e>eDeJF ca aceasta. a5a cu@ a@ aKut ocaJia sF @e<ţio<F@ &% *i se 5tie cF C< oc. el o ptit0/aiH# -iscipolul lui Ploti<.ii lui C.e 5i pne0/a sC<t literal@e<te i@ . „a<ticii care co<siderau deLa ca o @u<cF Eoarte diEicilF desciErarea si@?olurilor Drotei% Nu Ko@ C<drFJ<i sF2i plasF@ <ici @Fcar C<ai<te de Plutar. 5i2l ali@e<teaJF pri< respiraţie &. cF este luat 5i purtat de Ki<t. Eoarte la cure<t cu tot ce era C< leDFturF cu pitaDoris@ul.o@erice a <i@Eelor. precedi<du2l pa acesta ceI pat i< ou uu secol 11_% 9II% BM-iMeas 5i Notos1 <a5terea 5i @oartea Co@orile de si@?olis@ ascu<se i< p o5te<i <i@Eelor si<t <e<u@Frate1W Porp. deoarece se leaDF strC<s de poeJia .I/(+>3\ (sa>i pri<cipiul Kital) reKi<e C< pieptul sFu # % La Eel Ulise C5i recapFtF Kiaţa 5i suEletul recFpF2tC<du25i suElul.1 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e . e>ercitF asupra suEletelor o acţiu<e a<aloDF1 ea le „solidiEicF M C<trucCtKa 5i le „Ei>eaJF C< EriDul <a5terii terestre $<% SuElul cald al lui Notos.irius C< capitolul A. leDatF de 362 @ete@psi. sau suEletul.5a DC<deau orEicii dupF cu@ relateaJF 2ristotel& „suEletul pFtru<de di< u<iKers C< ei cC<d respirF.2suElu 3 5i aceasta a Eost o idee care a rF@as Kia?ilF de2a lu<Dul C<treDului ele<is@% Plato< i<sistF asupra credi<ţei. pare Dreu sF Ei rF@as i< u@?rF @ai @ulte secole% E @ai prude<t deci sF traDe@ co<cluJia cu pri@a Kersiu<e e>eDeticF a pL5terii <i@Eelor a @iLit C<tre Plutar. 5i cele care J?oarF de pG pF@C<t pleacF spre Notos% SuEletele au de altEel raporturi strC<secuKi<turile1 suEletul <u este decCt o Karietate de suElu.te Porp. pe<tru a o?ţi<e Eecu<ditatea cF@i<ului#B% )r. @ai ales dacF o@ul @oare C<tr2o Ji de Eurtu<F A"% Suidas <e poKeste5te cF ate<ie<ii.t. Tritopatores sC<t suEletele strF@o5ilor deKe<ite spirite ale aerului care plutesc C< v+nt! a5a cu@ au arFtat Lo?ecO 5i R.<dro@aca le5i<F la Kestea @orţii lui Ilector1 ea „C5i recapFtF suElul 5i pri< aceasta . sau cel puţi< a<tre<eaJF odatF cu. pare iiior retice<t la C<ceputul acestei e>pu<eri1 suEletul este cu adeKFrat de aceea5i <aturF ca suElul Ki<turiiorS „U<ii au creJut acest lucru . care a pFstrat @ai @ulte aleDorii de oriDi<e pitaDoreicF 6 cea a Circei. Ei Nu@e<ius. cei despre care vor(e.Ni se pire te@erar sF2i situF@ C< li<te de Plato< pe pri@ii e>eDeţi ai Drotei .

sti<DF3 <oapte. a5aJF 5i scot.iupurilor pe<tru a o aplica suEletelor1 u<ele ?i<e C<c. a5a cu@ poKeste5te E<eas du5@a<ului sFu . <e spu<e cF C<ţelepţii di< +recia 5i di< EDipt Kroiau pri< aceastF tFcere sF ci<steascF diKi<itatea. Ji%%% 5i toata Da@a opoJiţiilor pitaDoreice% -e altEel lupta co<trariilor este cea care dF <a5tere oricFrei ar@o<ii1 C< lirF ca 5i C< arc. pFJitoarele acestor desc. <e spu<e Porp. co?orCrea a<ualF a soarelui spre tropicul Capricor<ului. sau dacF preEerF@ a alteritFţii. se2@preu<F cu ele $X% &C<Jele care s2au <Fscut di< aceastF C@preu<are @iraculoasF aKeau. alerDau pe creasta Kalurilor%%% . ci suEletele eli?erate de trupurile lor% -e data aceasta „<e@uritorii sC<t Jeii C<5i5i% CCt priKeM5te „C<cli<area Jeului2soare spre sud C< care Porp. desiDur.idere.irius Kedea cu altF ocaJie. apus3 dreapta. supFrat 5i C<c.iar 5i C< cer$81 )rele.irius. )i<eus Krea sF2l C<duplece pe tC<Frul erou. ea se aplicF aici cursei Jil<ice a Jeului% La a@iaJF.to<ios pF5teau C< @la5ti<i cC<d „Boreas le2<drFDise 5i luC<d c. a celor douF ?utoaie C< care Teus C5i ?aDF @C<a pe<tru a distri?ui oa@e<ilor ?ucuriile 5i <ecaJurile 8!% Plato< a reluat C< G( .irius. serKe5te de doKadF 5i de Dara<ţie% El 5tie ?i<e cF porţile si<t sacre% 'atFl lui &eleaDros. dupF Porp.iupuri.ise 5i pli<e .ceasta doKede5te cel puţi< cF (o@er Cl co<sidera pe Boreas drept u< pri<cipiu de Eecu<ditate% Ni@e<i altul <u putea Ei @ai potriKit pe<tru a C<soţi suEletele pe dru@urile <a5terilor$G% 9III% Poarta de sud. ci d(0. corJile 5i le@<ul sC<t C<ti<se C< se<s i<Kers 5i ec.ii celor pe care2i i@plorF@.ile aJ(0+/ata. apucC<d „de u5F 5i JDudui<d2o puter<ic li ruDa C< deJ<FdeLde pe KiteaJul &eleaDru $$% El JDClţCie poarta pe<tru a i se desc.ia+ i@aDi<ea c. care cautF sF C<te@eieJe pe raţiu<e Kec. de u<de a@ plecat% IX% Cele douF porţi1 si@?olis@ul dualitFţii (o@er atri?uie pe5terii <i@Eelor <u o desc.aca este reJerKatF Ne@uritorilor. o datF @ai @ult. de e>e@plu.Ke@ aici EFrF C<doialF KestiDiile e>eDeJei a<terioa< atestatF de scolii. )i<eus se strFduie sF2l C<duplece pe Eiul sFu i<KocC<d aceastF poartF sacrF% (o@er a pus porţi c. e>eDeJF C< care <u i<terKi< de loc Ca<cerul 5i Capricor<ul% Nu@e<ius 5i Porp.ideri cere5ti.isF pe<tru oa@e<i $A% .ip de ar@Fsar cu coa@F C<tu<ecatF. i<trarea (te@plului) este opriţi oa@e<ilor % . EFrF sF se preocupe de diso<a<ţF% 9ec. lu@ea spiritului 5i cea a @ateriei1 5i aceasta di< ur@F cupri<de lu@ea stelelor Ei>e 5i cea a pla<etelor%%% E>istF rFsFrit. Sim(olismul por/ii CF poarta de sud a pe5terii di< It.suEletele de trupurile lor 5i le tri@ite C< cFldura lu@ii diKi<e% SuEletele 364 care pleacF de pe pF@C<t @erD cFtre reDiu<ile de u<de suElF Notos $!% Ba @ai @ult1 suElul lui Boreas poate si<Dur sF lase Drele iepele.cest pasaL deco<certeaJF la pri@a Kedere1 <u @ai reDFsi@ acelea5i co<corda<ţe ca @ai C<ai<te3 Drila desciErFrii s2a sc. pe ur@ele lui Nu@e<ius.# Cu<oscC<d Kaloarea @iticF a porţii. aceasta este C< acord. el cu<oa5te la Eel de ?i<e Kaloarea C<trucCtKa @isticF a lui „doi . rC<d pe rC<d <orii de5i care ţi< loc de pa<ouri$7% *ti@ astEel cF este Kor?a deporţiCe soarelui%% % $"% *i sF <u uitF@ porţile Drotei <i@Eelor8B.ili?rul Eorţelor lor per@ite ţC5<irea @uJicii sau J?orul sFDeţii% &area opoJiţie rF@C<e cea C<tre „?i<e 5i rFu % (o@er a e>pri@at2o C< i@aDi<ea celor douF c.is C< ca@erele sale1 (o@er <i2l aratF atu<ci pe ?FtrC<.iar pe praDul Eai@oasei porţi a lui Notos1 oa@e<ii <u pot C< acel @o@e<t sF2i a?ordeJe pe Ne@uritori C< sa<ctuarele lor%%% -educţia <u este prea riDuroasF1 (o@er spu<e cF Poarta @eridio<alF este cea a Jeilor 5i i<trarea ei este opritF oa@e<ilor3 5i se deduce cF1 „atu<ci cC<d soarele se aElF pe praDul porţii G$# @eridio<ale (a cerului). „<e@uritorii ad@i5i sF treacF poarta lui Notos <u erau Jeii. al cFrei si@?ol este poarta. i<trarea sa<ctuarelor tre?uie C<c.ii pitaDorei. care. c. cu o?iceiul reliDios de a atri?ui sudul diKi<itFţii 5i de a traDe la a@iaJF perdelele te@plelor1 la ora la care soarele co?oarF cFtre sud. aDilitatea KC<tului. aKeau u< respect sEC<t pe<tru porţi1 pe praDul u<ei porţi tre?uia totdeau<a pFstratF tFcerea% Porp.i@?at% CC<d <i se descria cFlFtoria suEletelor di< Ca<cer pe pF@C<t 5i de la pF@C<t la Capricor<.. dC<d <a5tere la alte douF 5i Eiecare di< acestea la C<cF douF 5i tot a5a la i<Ei<it% E>istF. a diEere<ţierii% Natura este u< ar?ore i@e<s C< care Eiecare crea<DF se C@parte.irius. alerDau peste spicele cC@purilor EFrF sF le rupF KCrEurile.ideS Nu1 este Kor?a de u< Dest ritual de suplicaţie3 a5a cu@ ati<De@ ?Fr?ia sau De<u<c. Jeul2soare este la sud.irius au pFstrat datele a<tice.ile% t Iepele reDelui Eric. cea care C<sea@<F i<trare 5i C<ceput $#% ( o@er.

cu tot Eelul de lucruri ?u<e.o@erice. e>cla@F el.te<a. acestea la ?utoaiele DFurite ale lui Callicles di< G( .irius.L 'RUPULUI . se deJKoltF cu riDoare 5i autorul rF@C<e pe calea aleasF3 altFdatF Porp. acesta C<c. co@pus di< .ide perspectiKele lui Ti/ai(+ asupra suEletului lu@ii.ilolaos X% C< orice caJ.cela5i 5i di< .deKFrata KiaţF C<cepe odatF cu @oartea. i<trFri) desc.irius. este o stare de @oarte1 . la cutia Pa<dorei di< (esiod%%% . pe<tru a cFdea C< Ei<al C<totdeau<a peste (o@er%%% I< apropierea pe5terii. C< ur@a lui Cro<ius 5i Nu@e<ius a u@plut eceastF ascu<JFtoare de @i<u<i pitaDoreice% (o@er a creJut cF Kede pa <i@Ee ţesC<d C< apropierea stalactitelor%% % Nu@e<ius. 5i Porp. altele DFurite ca u< ciur care lasF totul sF curDF 8X% Plato< sau (eraclit di< EEes%%% PitaDora sau P. <u C<tre?ui<ţeaJF acela5i ter@e< pe<tru a dese@<a trupul Kiu 5i trupul EFrF KiaţF1 trupul u<ui o@ Kiu este <u@it C<totdeau<a de/a+.iupuri ale lui Teus.cestea <u sC<t. ci cea a C<treDii Odi+ei# Noi a@ a<aliJat2o C<tr2u< alt capitol% Capitolul 9I SUFLE'UL PRIT)NIER . Porp. C< capul portului. i@aDi<ea realitFţilor diKi<e 8#% (o@er <u a ascu<s <i@ic C< pe5tera sa C< aEarF de cFldFrile 5i trepiedele lui Ulise% I<sF Porp.Lu<s la capFtul e>pu<erii sale. care i2a plFcut lui Socrate C< G( .ilor EilosoEi sau teoloDi% &etoda si@?olicF C<DFduie orice Eel de apropiere1 si@pla ciErF „doi (pe5tera are d(0. e>ecutF Eel de Eel de piruete de spirit. clFti<area capului cititorilor sFi <eco<Ki<5i% „. reKerii ale u<or spirite su?tile% SF <e DC<di@ ce EorţF de pFtru<dere a aKut C<ţelepciu<ea a<ticF 5i cea a lui (o@er%%% 5i sF <e dF@ sea@a cF poetul a ascu<s.trupei este u< @or@C<t al suEletului % For@ula. re@arcF ei.irius crede cF Kede oc.ltul1 s2ar Jice cF Porp.ia+. au @Frit u@ila pe5terF pC<F la di@e<siu<ile lu@ii. Porp. i<creduli.irius. cFutC<d sF se deJ?are de du5@a<ii care sC<t pasiu<ile8A% G$$ 367 Ceea ce <e deJKFluie Porp.cela5i 5i . i<terpretFri Eorţate. deoarece este . toţi sC<t de acord cu (o@er% Iar pri< du?la poartF a pe5terii <i@Eelor.ii rCJFtori.ia+ de Plato<l. Plato< a la<sat2o C< do@e<iul pu?lic% ScrutC<d Koca?ularul poe@elor .le>a<dria Ci atri?uie pater<itatea lui P.irius Ka trece ?ucuros toate doctri<ele Kec.ereOUde di< SUros.irius Eace cele @ai stra<ii apropieri. scrii<d Pe<te a Ni/fel( s2a lFsat tCrCt rC<d pe rC<d de cei doi dai@o<i plato2<icie<i% )datF raţio<a@e<tul.irius la sECr5itul tratatului sFu <u @ai este e>eDeJa Drotei <i@Eelor. su? Eicţiu<ea @itului.ltul%%% Bi<ele 5i rFul te Eac sF te DC<de5ti la cele douF c. C<ţelepciu<a diKi<F% -u@<eJeu este C< acela5i ti@p separat 5i aproape de creaţia sa. i2au C<Flţat porţile pC<F la stele 5i i2au populat pe<u@?ra cu roiul suEletelor care Ki< sF se C<car<eJe C< sC@il o?scur al @ateriei% ■ . plecC<d de la u< postulat de si@?olis@. ca @Fsli<ul de pe5terF 8G% La rFdFci<a @Fsli<ului Ulise Ka deli?era cu Jeiţa asupra Eelului C< care sF scape de prete<de<ţi%%% Ulise sau suEletul lu@i<at de C<ţelepciu<ea lui -u@<eJeu. pitaDoreicii (aKe@ toate @otiKele sF crede@ cF ei sC<t aceia) au descoperit ur@ele acestei co<cepţii% (o@er. C<Elore5te u< @Fsli<. este u< @otiK pitaDoreic% Cle@e<s di< . pe pF@C<t.ipuie pe . iar ceea ce <u@i@ KiaţF.

el se aElF deLa C< dru@ spre Eru@osul ţi<ut al ideilor pure% . de acest ?ordei care este trupul (CalUpso a@i<te5te de AalI:e4! rF@C<C<d pC<F C< clipa @orţii preJe<t C< „ascu<JFtoarea sa sau su? „KFlul cFr<ii. 5i <u se . este si@?olul @ateriei ?rute3 5i @ai @ult decCt si@?olul1 5i C< Drece5te 5i C< lati<e5te <u@ele @ateriei este acela5i cu al pFdurii% )r trupul <ostru este „@aterie % &ai @ult. dupF J?orul suEletului. pri< DC<dire.ius 6 Cl ţi<e pe Ulise C<c. dupF <a5tere.Erodita% I.I. se situeaJF „C<tre douF Kaluri 8% )r Plato<. <oteaJF cF trupul este supus u<ui per@a<e<t aElu> de .is C< trup. u< ce<otaE. i<sula ?FtutF pe cele douF Eeţe ale sale de Euria Kalurilor si@?oliJeaJF trupul <ostru. casa. o relicKF a persoa<ei dispFrute G% PitaDoreicii au cFutat si@?olul captiKitFţii suEletului C< la<ţurile trupului. @Fturat de Elu>ul 5i de reElu>ul ali@e<telor. dupF Locul de cuKi<te al lui Eustat. co@plet tul?urate de aceste Kaluri .iurile sale pe . a5a este aceastF i<suliţF de @aterie C< care este ascu<s 5i priJo<ier suEletul <ostru% Ulise a aKut @ultF Dreutate sF se despri<dF de <i@Ea cCrlio<ţatF pe lC<DF care e>iste<ţa aKea oarecare dulceaţF1 a?ia datoritF i<terKe<ţiei lui Iler@%es a reu5it sF25i Jdro?eascF la<ţurile aurite. decCt Kalurile de @C<care 5i ?FuturF% Se<Jaţia este u< 5oc3 u< asalt al lu@ii e>terioare asupra orDa<is@ului <ostru. lu@i<a. ?Ftut de Kiole<tul Kal al se<Jaţiilor 5i pasiu<ilor. el se aElF deLa departe de aceastF coli?F. di< care o@ul C5i Eace corF?iile. ale „pasiu<ilor C< se<sul pri@ar al cuKC<tului% I<sula lui CalUpso e a5eJatF „pe ?uricul @Frilor lB1 pasiu<ile care aduc cea @ai @are tul?urare orDa<is@ului <ostru. preciJeaJF (o@er. toate Cl atraD 5i Cl tul?urF @ult @ai proEu<d. cel al lui Elpe<or C< palatul Circei 6 el C<tre?ui<ţeaJF cuKC<tul +(/a! el 5tie ?i<e cF trupul. loKiturile. C<c. 5i c.is C< acest C<Keli5% 'ot a5a. suEletul C5i Kede Eru@oasele @i5cFri circulare. <e spu<e Eustat. este o @aterie i@preD<atF cu lic.stEel cF C< pri@a perioadF cCt este C<c. u< cadaKru 6 cele ale prete<de<ţilor C< palatul lui Ulise.leDoria lui CalUpso deKi<e astEel u<ul di< cle@e<tele de ?aJF ale e>eDeJei plato<icie<e a lui (o@er% Nu@e<ius 5i Cro<ius. pe<tru a reKe<i C< patria sa. o piatrF Eu<erarF. a5a cu@ scoica # C<KFluie perla% E>eDeJa plato<icie<ilor <otase.id 1. @iile de Kaluri ale i@presiilor e>terioare. cea a DC<dirii% 're?uie ales C<tre CalUpso 5i *enelopa 6 C<tre Kiaţa trupVa+că 5i cea EilosoEicF% Ulise neră(dător sF pFrFseascF i<sula <i@Eei.res 5i pe .d6+/(+>0l suEletului. su?tile ar@o<ii C<tre poeJia odiseea<F 5i EilosoEia di< Ti/ai(+! descrierea @iticF a i<sulei C< care locuie5te CalUpso pFrea se cF C<tCl2<e5te cu u<ele co<sideraţii plato<icie<e despre co<diţia trupului C< care Jeii i<troduc suEletul. Ulise plC<DC<d pe mal! este i@aDi<ea EilosoEului <erF?dFtor sF scape de la<ţurile trupului1 suEletul C<ţeleptului <u poate suEeri sF Eie C<c. departe de patrie. lC<DF Pe<clopa% Eli?erarea de CalUpso C<sea@<F deJleDarea piedicilor trupului1 se poate aLu<De la aceasta cu aLutorul lui (er@es. @o?ilele.isoarea sa% Pe<tru a dese@<a u< corp i<ert. dupF ce l2au @odelat% I<sula lui CalUpso este acoperitF de pFduri $1 dar ar?orele. a<aloDe cu cele ale sEerelor. C5i au sediul C< reDiu<ea pC<tecului 5i ?uricului1 toate dori<ţele <oastre a<i@ale por<esc di< aceastF troacF de care Jeii au leDat suEletul i<Eerior% PF@C<t C@?i?at de apF. de care se iJ?esc. 5i deci 5i suEletului <ostru.is C< Drota 369 sa. cu spriLi<ul raţiu<ii !!% RccC5tiDarea patriei C<sea@<F aLu<Derea C< lu@ea idealF. i@presiile si@ţurilor1 o?iectele e>terioare. pe<tru care aKe<turile @ari<e ale lui Ulise si@?oliJeaJF tri?ulaţiile suEletului .ra<F.iar <u@ele sFu C<sea@<F „ela< i@petuos "% I<sula <i@Eei. ca u< Kal care se retraDe 7% .i 7al=pso Eustat. C< Ti/ai(+. Ulise . <e spu<e Ti/ai(+. <u @ai este decCt u< +e/a. la<ţul. su<etele. care Cl C<eacF 5i care apoi se scurDe. 5i aici. (n4. C< douF sce<e ale Odi+eei! <i@Ea CalUpso reţi<C<du2l pe Ulise C< Eu<dul pe5terilor sale3 plasa lui (e2Eaistos strC<DC<d C<tre oc. C< plus.rF<itoare% Flu>ul 5i reElu>ul <eco<te<it paraliJeaJF raţiu<ea 5i trupul C<su5i este i<capa?il sF25i coordo<eJe @i5cFrile% 'rupul pri@e5te. di< toate pFrţile.otFrF5te sF2l eli?ereJe decCt dupF u< ordi< diKi<% I< acela5i Eel trupul ţi<e suEletul priJo<ier C< el. ca i<sulele scFldate de @are% I<sula lui CalUpso.ius este si<Durul care a pFstrat aleDoria lui CalUpso A% Nu@ele C<su5i al <i@Eei pFrea sF o predesti<eJe acestui rol de te@<icerF1 CalUpso 6 cea care ascu<de.ius.

PitaDora. Jeul @ateriei% . distruDC<d po u<ul. C<DFduitF de de@iurD. a Eost C<tr2u< a<u@e Eel pecetluitF. <u@it (eEaistos de Ilo@er.iop pe <icoKala sa cea @arc 5i a5eJatF C< ca@era sa1 o C<treaDF reţea de la<ţuri la picioarele palului3 o altF reţea C< taKa< la Eel do su?ţire ca o pC<JF do pFia<Le< !A% .<treKede@ ără Dreutate toate i<terpretFrile pe care le puteau scoate „teoloDii di< diKersele aspecte ale @itului% Sce<a ps care se desEF5oarF adulterul @istic este C<sF5i ca@era lui (eEaistos.res 5i .ristides iui<tilia<us (sec% II e%<%)1 „Ilo@er <u@e5te suEletul .ristide iui<tilia<us este Kor?a de co<tururi lu@i<oase !7 6 ca <i5te li<ii de EorţF @aD<etica !" 6 cu care C<cetul cu C<cetul se C<Kele5te suEletul% . Ke<elor. Ka eli?era pe celFlalt% Nu aKe@.iuri Ei<e.?ia apucaserF cei doi Ki<oKaţi sF se culce cF au 5i Eost C<lF<ţuiţi 5i paraliJaţi C< cursF ls% C< acela5i Eel lasF de@iurDul suEletul.ceastF u<ire @o<struoasF a u<ui suElat eter< cu u< trup pieritor. Kor deKe<i pe pF2@C<t. care Ci aparţi<e. Kor?e5te de puteri sau EacultFţi pri@ite de la pla<ete% La .irius se@<aleaJF cF Kalurile @Frii repreJi<tF @ateria pe<tru 5coala lui Nu@e<ius% Este destul de aproape de aceastF i<sulF „C<tre douF Kaluri !G% I<diEere<t de Kec. su? care (eEaistos C<lF<ţuie cuplul de C<drFDostiţiXB% . cel al draDostei adultere di<tre . a pFrut <eoplato<icie<ilor 5i <eopitaDoreirilor cF traduce de @i<u<e ciudFţe<ia raporturilor di<tre trup 5i suElet. a@ KFJut !8.res% &ister al su letului& el plutea C< eter. repreJi<tF deLa u< Eel de cola?orare C<tre Plato< 5i PitaDora% 370 >E9 . Plata< se co<stituie C<cF o datF1 Ti/ai(+.ceastF plasF a Eost EFuritF de cFtre diKi<ul 5c. triu<D.res.r Ei ui@itor ca u< su?iect atCt de ?oDat 5i de u5or sF <u Ei Eost e>ploatat C<cF de la C<ceputurile <eoplato<is@ului% FFrF a Eace Kreo aluJie precisF la CalUpso 5i la i<sula sa. <erKilor% IatF ce EiDureaJF.Erodita%%% Istoria ?a<alF s2a idealiJat3 cFr?u<ele a cFpFtat strălucirea 5i tFria dia@a<tului% Nu@ai este Kor?a de cuplu adulter. arterelor. pe care a co<struit2o cu @i<a sa1 tot a5a.Erodita. Porp. cu e>actitate.iul „(o@er.rFtFcit C< De<eraţiu<e !X.. capca<a cu oc. s2a C<drFDostit de ?rutalul 5i sC<DerosuC . pri<se C@preu<F C< capca<a Kieţii% . 5i C<tr2o ?u<F Ji a dorit sF se u<eascF cu u< trup de car<e 5i sC<De% . care descrie co<tururile Kiitoare ale trupului o@e<esc% . sF se dFruiascF trupului la care aspirF C< tul?urarea sa% El C<su5i le preDFte5te la<ţurile 5i Kor rF@C<e leDaţi pC<F c@cI @oartea. ţesute C< spaţiu. <ici de soţ C<5elat. arterelor. deoarece trupul este cu totul C@?i?at de sC<Da% Cu astEel de leDFturi de@iurDul. ci doar de trup 5i de suElet. C<lF<ţuie suEletul !$% E>eDeJa le. reţelele Ke<elor. decCt u< te>t Eoarte scurt al retorului .res 5i .res 5i 2trodita U< alt @it.ceste Eire de lu@i<F. a Eost.t0 il( cere u<ele preciJFri% SuEletul care desci<de di< sEera stelelor se C<carcF cu diKerse eEluKii traKersC<d cercurile pla<etare% &acro?ius.I% .cestea Eor@eaJF cu ti@pul o reţea oKoidF. C< starea de C<trupare% Cea care este C< C<treDi@e Draţie 5i Eru@useţe% . li?er 5i pur. cel puţi< pe<tru u< ti@p% SuElet 5i trup s+iit astEel str+ns leDato pri< reţeaua <erKilor.Erodita 5i trupul . atCt de ocFritF de Plato< pe<tru caracterul sFu <ecuKii<cios. dupF C<trupare. <u dFduserF deLa lui CalUpso u< si@?olis@ a<aloDS . lu@ea deKe<irii u<de suEletul co?oarF pe<tru a se cuEu<da C< @aterie este opera de@iurDului% Cei doi a@a<ţi <u Kor Ei deJleDaţi decCt la i<terKe<ţia lui Poseido<% SuEletul este eli?erat atu<ci cC<d trupul se deJaDreDF iar acesta aparţi<e lui Poseido<.Erodi2ta. pe<tru reco<stituirea acestui @it. ca 5i cei doi a@a<ţi de cFtre plasa lui (eEaistos% . dupF datele cFruia se ali<iaJF CalUpso 5i Odi+eea.i@ea acestei aleDorii.

iar @uJica Ci u5ureaJF suEeri<ţa 7% I<i@a sa este aDitatF 5i @uJica Ci cal@eaJF @C<ia. a da<surilor 5i a corurilor. sF se s@ulDF de el pri< asceJF.arF1 cei trei soli ai a. suEletul <u tre?uie lFsat sF se rFspC<deascF C< tot corpul. de eEectele sale Eericite. „C<ai<tea lor . care e o @oarte. pe<tru a si@ula u< total deJi<teres pe<tru <e<orocirile Drecilor S Nu% I<i@a sa e pli<F de tristeţe C< ur@a LiD<irii aduse de . uciDa5ii lui -io<Usos TaDreus1 Keselia ser?Frilor ?a.. deci o eli?erare a<ticipatF% -upF Plato<.+)REICE% &UTIC/ *I SIRENE Pri<ţ decFJut.or@i<> cu ?arF de arDi<t.ile. suEletul este u<eori C< diso<a<ţF% .- 372 Capitolul VII . @uJica reDleaJF @ersul.eia <aturii Ke5<ice% PitaDoreii au arFtat o EerKoare atCt de @are pe<tru @uJicF C<cCt aceasta a deKe<it aproape apa<aLul sectei% I<sF dupF autorul 7ie8ii <i p(e-iei l0i H(/e ei <u au EFcut altceKa decCt sF ur@eJe u< dru@ Data trasat3 (o@er. sC<t deaLu<s pe<tru a traduce acordurile lirei ca 5i ar@o<ia sEerei 5i dau c. se ocupase de @uJicF. o „C<@oaie „coeC<d2o " a5a cu@ Eace soarele cu u< Eruct Kerde 5i dur% . ci tre?uie adu<at. co<de<sat luptC<d C@potriKa plFcerilor 5i pasiu<ilor !% (&icii Kor sF C<tFreascF C< suElet ele@e<tul diKi< 5i sF2l o@oare pe cel tita<ic 6 trista @o5te<ire a stF2@o5ilor <o5tri 'ita<i.or@i<> 6 u< Eru@os p. suEletul <u tre?uie sF se rese@<eJe cu co<diţia sa. u< acord. ordi<ea 5i co<certul pla<etelor% Ea C<sF5i se reJu@F la leDile si@ple ale @ate@aticii1 patru ciEre. C< Kirtutea @arelui pri<cipiu al si@patiei A% Nu@eroase sC<t rit@urile 5i @elodiile. reJulta<ta ar@o<ioasF a pri<cipiilor care Cl alcFtuiesc% Ca o lirF cu corJile prea C<ti<se sau prea slF?ite.eilor Cl surpri<d cC<tC<d la „p.r@o<ia sa se Ka resta?ili pri< ar@o<iile @uJicale ce2i Kor Ei i<EuJate di< e>terior. Quzică umană . <ici sF co?oare la ra<Dul acelui paria cu care s2a u<it% El tre?uie sF se separe.R&)NII PI'. de locul i@porta<t pa care tre?uie sF2l ocupe C< KiaţF G% I. sau dupF Kor?a @ai e>presiKF a lui Plutar. ales di<tre prFJi la -e uirea cetFţii lui Eetio< 8% CC<ta oare pe<tru a25i co@pu<e o atitudi<e.i armonia su letului Re@arca?ilele eEecte ale @uJicii asupra suEletelor <u au <i@ic surpri<JFtor1 suEletul este el C<su5i u< soi de @uJicF.Da@e@<o< 5i a plecFrii lui Briseis. tet aJtI+. .ice. delirul 5i e<tuJias@ul sC<t @iLloacele de a aLu<De aici% PitaDoreicii propoKF2duiau a?sti<e<ţa 5i KeDetaria<is@ul precu@ 5i o @ie de rituri diKerse1 C<sF @arele re@ediu pe<tru a s@ulDe suEletul di< @urdFria @ateriei este @uJica X% &uJica ocupF ce<trul Kieţii pitaDoreice% Ea este C< acela5i ti@p o?iect de @editaţie pe<tru spirit 5i sacra@e<t de puritate pe<tru suElet% SorF cu astro<o@ia. <u@eroase de ase@e<ea dereDlFrile sau pasiu<ile suEletului% Pe<tru Eiecare deJacord al suEletului tre?uie deter@i<at rit@ul sau @elodia potriKitF care Ki<decF rFul% Este o 5tii<ţF co@ple>F #1 (o@er i2a cu<oscut cel puţi< @arile pri<cipii $% Cel @ai aute<tic di<tre eroii sFi. retras C< ?araca sa C5i petrecea ti@pul cC<tC<d la cit..

<icFieri Drecilor1 el C@piedicF Kor?irea 5i c. C< cursul @arii cFlFtorii. altele C@potriKa m+ t+ei.ristide iui<tilia< XG DFse5te ur@ele acestei co<cepţii C< Koca?ularul . pC<F la <e?u<ie. )lU@piodorosX"1 „Poetul atri?uie peste tot Elautul troie<ilor. i<stru@e<t <o?il% Scoliile su?li<iaJF acest lucru X7 5i de ase@e<ea co@e<2tptorul lui P. i@ita ar@o<ia sEerelor% Ea se arFta ca u< ele@e<t de leDFturF C<tre @uJica de aici 5i cea a pla<etelor% Ea C<cC<tF suEletul C< e>taJ. <ici @C<ie. diKi<a . ea decurDe di< co<cepţii @aDice 5i a<i@iste X!)% Pe<tru pri@itiK.o<XA% La @oartea Eiului sFu . care se ducea sF dea Eoc casei Eru@oasei sale1 u< Elautist di< Keci<i este i<Kitat de PitaDora sF sc. are puterea droDului C<su5i1 este o c. a eEectelor droDului.scalop. ?oala supre@F a suEletelorXX% .ceea5i @uJicF ce cal@a suEletul ps pF@C<t Cl Ka aLuta. u<a di< Eor@ulele co<tra durerii ll # Se poate Kedea di< acest e>e@plu ce repreJe<tau culeDerile .estiu<e de suDestie% E@pedocles a luat di< aceastF culeDere de „paDi<i alese di< (o@er. de o @a<ierF De<eralF.os.esiodice) C< uJ la pitaDoreici.os. cel puţi< lira cu 5apte corJi. care tra<sportF suEletele spre cer. C<depFrtat pe<tru u< ti@p de cC@pul de ?FtFlie. tul?urF respiraţia. <u e>istF C<doialF cF .o@eric% Fe@eia lui Proetos. sF lase @odul EriDia< pe<tru cel spo<2 374 375 daic% 'C<Frul apucat. se C<toarce acasF li<i5tit !G% E@pedocles ar Ei realiJat 5i el o ispraKF si@ilarF asupra u<ui tC<Fr <e?u< de durere 5i Data sF2l o@oare pa LudecFtorul care2i co<da@<ase tatFl la @oarte% I<sF E@padocles C5i potriKise cuKi<tele la situaţie1 Ci cC<tF nepent. oricFrei actiKitFţi i<telectuale % . dupF cCt spu<e Ia@?lic. isprFKile eroilor KCrstei precedente lB% M .i C<treţi<e curaiul. a reEace pri< @uJicF ar@o<ia pierdutF a suEletului.os cCteKa ri< duri @ai sus !71 <u „?ucFţi alese C< @a<iera @oder<F.os raporteaJF la acest su?iect a<ecdota ?i<e cu<oscutF !X despre PitaDora potoli<d Euria u<ui tC<Fr C<drFDostit.aidan. sF aLu<DF C< I<sulele PreaEericiţilor1 @uJica sEerelor.&uJica <u este doar u< cal@a<t1 ea stir<e5te C< suElet se<ti@e<tele cele @ai diKerse. Ci treJe5te <ostalDia eterului.articF sF oscileJe spre @aDie Xd (de altEel u<de C<cepe @aDia C< acest do@e<iuS Fer@ecarea u<ui 5arpe este sau <u o operaţie @aDicFS . sF2i per@itF sF25i recucereascF i<teDritatea% &itul aictoriei lui .o@ericF sau di< (esiod% . lupta C@potriKa pasiu<ilor pri< Ear@ecele @uJicii.os <e spu<e cF secta utiliJa u<ele @elodii pe<tru a lupta C@potriKa tristeţii.pollo< asupra lui &arsUas co<da@<a deLa Elautul C< proEitul lirei1 aceasta di< ur@F este u< i<stru@e<t diKi<.<teia. de care Kor?ea Ia@?lic.ili?rul suEletului co@pro@is de o astEel de „pasiu<e % &elodiilor le tre?uiau cuKi<te 5i acestea erau luate di< ?i?lia .res este „<e?u< de durere X#% -e alt@i<teri <ici <oi <u Kor?i@ altEel.ile.stEel.iar 5i i<i@ile „celor care C5i pierduserF tatFl 5i @a@a !#% 'l<Frul Eurios toc@ai C5i pierduse tatFl %%% !$% 9ersurile despre nepent. celFlalt e>citF pasiu<ile i@pure X$% PitaDora.e+>3X aco@2pa<ii<du2se cu lira !A% . Delos 5i ?eat.e+ tre?uiau sF acţio<eJe ca o Eor@ulF @aDicF1 scoase di< co<te>t ele apFreau aproape C< Eelul acesta1 „<ici durere. circulaţia sC<Delui. altele C@potriKa descuraLFrii. aLu<De „<e?u<F dupF Eru@osul erou Bellerop.i@?e @elodia... „C5i @e<ţi<ea curaLul treaJ cu aLutorul celor @ai Eru@oase @elodii % . <ici u< Eel de Homer e>purDat de pasaLele sca?roase !"3 ci pur 5i si@plu culeDeri de Eor@ule i<ca<ta2 torii @e<ite sF resta?ileascF ec. . ce <o?ilF C<credere C< eEicacitatea artei 5i a poeJieiI Este destul de Eiresc ca aceastF cat. Erau adeKFrate cure @uJicale pe<tru „redresarea suEletelor 5i se recurDea pe<tru aceste cure la „te>te alese di< (o@er 5i Ilesiod <% la@?lic. co<da@<a 5i el Elautul1 aEla C< el ceKa i<sole<t 5i popular X8% (o@er a dat e>e@plul preEeri<ţei pe<tru lirF.cest pasaL di< Odi+eea Kor?e5te de Kirtuţile li<i5titoare ale eli>irului tur<at de Ele<a co<KiKilor sFi 6 eli>ir capa?il sF C<KeseleascF c. ase@e<ea u<ei Eiare C@?ll<Jite 5i Eer@ecate. dupF calitatea sa% Pe<tru Plutar. la oriDi<i.ceasta era ideea pe care 5i2o EFceau pitaDoreicii despre @uJicF1 re@ediu sau C<tFritor pe<tru i<i@F% la@?lic. pe<tru a#. Ci dF u< pri@ Dust al @elodiilor celesteG!% II% SuCletele despri<se 5i c+ntecul Sirenelor .lci?iade era de aceastF pFrere GB% Lira. C@?rFcatF C< @uJicF.<ticii au pFstrat aceastF KiJiu<e a lucrurilor1 retorul . Eu<cţio<area orDa<elor3 aceasta poate @erDe pC<F la paraliJia totalF a raţiu<ii.ile cC<ta desiDur. pasiu<ea se ase@F<F cu o ?oalF1 este o Eurtu<F care rFKF5e5te lu@ea i<terioarF.o@erice (sau . pe care poetul a <u@it2o „cC<tecul Sire<elor%%% . C<sF cu ti@pul Eorţa cuKi<telor se eKaporF% Nu toate De<urile de @uJicF sC<t la Eel de apte sF puriEice suEletul.iar ascultarea3 el se opu<e. uitarea tuturor <ecaJurilor % Si@pla eKocare.

„acous@aticile .polo sC<t u<ul 5i acela5i3 5i cu@ sF2l deEi<i@ pa . a cFror su@F este !B 6 sC<t deaLu<s pe<tru a e>pri@a secretul ar@o<iei su<etelor 5i lu@ilor A!% Pri@ele patru <u@ere sau tet aJtI+ sC<t „sursa <aturii Ke5<ice . @ai tCrJiu aerie<e. ele C<trupeaJF rC<d pe rC<d plFcerile Los<ice care pierd suEletul 5i <o?ila atracţie a poeJiei sau ?eţia cu<oa5terii% -ar iatF ca Plato<. <e<orocit pe totdeau<a. „rFdFci<a ulti@a a lucrurilor AX% . „C<tr2o @isterioasF 5i proEu<dF u<itate % -iscipolii lui PitaDora care <u aKeau destulF culturF. opt la <u@Fr. pe toţi care s2apropio de ele% )rici<e aproape @erDe EFrF 5tire 5i cC<tecul Sire<elor aude2<apoi acasF <u se @ai C<toarce 5i <u25i @ai Kede pru<cii 5i Ee@eia.o@erice% %% Ulise 5i ec. Kor auJi aceastF ar@o<ie celestF care Ci atraDe 5i Ci a<tre<eaJF C< @area .pollo< C<su5i GG% *i 5ti@ cF .pollo< preJideaJF toc@ai ar@o<ia sEerelor1 Soarele co<duce corul pla<etelor.ceasta este @area reKelaţie EFcutF o@e<irii de cFtre Pita2Dora. >ED 377 SuEletele despFrţite de trupuri care rFtFcesc C< spaţiu 6 se 5tie cF aerul este pli< do suElete G# 6 <e5tii<d. A 6 pri@ele patru <u@ere. C< e>taJ. co<cluJiile1 „+s este oracolul de la -elEiS % *i rFspu<sul pS care2l dFdea cate. este cC<tecul Sire<elor . de trupuri @oarte putrede de oa@e<iG8% Cele douF sire<e . proKi< tot de la (o@erS 'radiţiile priKi<d Sire<ele sC<t co@ple>e% I< cele @ai Kec. scoţC<d <ota ei proprie. G. tetraOtUs.ceastF ar@o<ie este prea C<depFrtatF pe<tru a aLu<De pC<F la pF@C<t1 doar u< PitaDora o putea auJi. de unde#ntr#o liKadF stau ele2<tre @or@a<e de osF@i<te. su<etele cele @ai @elodioase ce se pot C<c. aceMc ce ade@e<esc pe oa@e<i. . re@arcF o scolie GS. care cFlFuJesc suEletele spre .ipui% . cu o preciJie 5i2 o loDicF pe atCt de riDuroasF pe cCt erau de Ea<teJiste datele de por<ire1 calcule a<aloDe cu cele di< Ti/ai(+ despre suEletul lu@ii% I<terKalele de to< 5i se@ito< care disti<D <otele e@ise de cFtre diKersele sEere se pot reduce C< deEi<itiK la ciEre. pe<tru cF ele preJideaJF rotaţia sEerelor 5i @uJica lu@ii% Er Pa@Ei2lia<ul le2a KFJut 5i le2a auJit1 Pe circu@Eeri<ţa EiecFrui cerc stF cCte o Sire<F care se rote5te odatF cu el. care se rotesc 5i cC<tF cu pla<etele. A[G ]uarta% .ea@F 5i se co<Eu<dF. care J?oarF C< Lurul @or@i<telor. creatorul 5tii<ţei @ate@atice 5i @uJicale% I<sF PitaDora 5i . ar@o<ie. to<ul sFu. Jeul u<ic AGS El este ar@o<ia u<iKersului 5i C< acela5i ti@p Kocea oracolului delEic AA% )racolul.polo. a5a cu@ su<etele @uJicii terestre se pot e<u<ţa @ate@atic1 X[! e>pri@F octaKa. G[X ]ui<ta. cF2l Ear@ecF sire<ele cu Kiersul rFsu<Ftor. C< e>eDeJa @oralF1 C< acela5i ti@p Eer@ecFtoare 5i reduta?ile.o@erice (cFci sC<t <u@ai douF.i credi<ţe. toate acestea se c. Dust sau rFDaJ pa<tru a ur@Fri C< a@F<u<t aceste speculaţii. nici de u<de Ki<e aurora <ici „pe u<de co?oarF su? pF@C<t soarele color Kii "2. e@it rostoDoli<du2se pri< eter. astEel cF aceste Koci reu<ite. C< care se aElF Sire<ele A#% )are Sire<ele lui Plato< 5i PitaDora.o@eric „<ici locul de u<de Ki<e KC<lul de <ord. deoarece poetul pu<e <u@ele lor la dual) oscileaJF C<tre doi poli.ipaLul sFu sC<t suEletele% IatF u< <ou @ister supus @editaţiei <oastre% Circe Cl preKi<e pe UCise1 C<tCi 5i C<tCi sosi2Kei la Sire<o. Sire<e.ara co<duce C< )li@p da<sul &uJelorGA% ^ . X. ca Ulisolo .orF cos@icF% I<sF ar@o<ia sEerelor. ci u< Jeu C<trupat proKiJoriu pe<tru a2i aLuta pa oa@e<i. „cFutC<d sF2i atraDF pL oa@e<i pe<tru a2i tra<sEor@a C< prada lor A7% Sire<ele di< Odi+eea au pFstrat acest aspGct reduta?il1 C<sF Eru@useţea pli<F de KraLF a Dlasului lor Eace sF se uite aproaps cruJi@ea lor de Ka@piri. se @ulţu@eau cu o Eor@ulF C< care se aEla reJu@at ps<tru ei ese<ţialul.to<ie<e. spori<du2le <u@Frul la opt le tra<sEerF di< liKada lor ocea<icF C< ci@pia stelelor. co@pu< u< u<ic acordG"% PitaDoreicii sC<t cei care au aKut ideea Dra<dioasF de a pu<e stelele sF cC<te 5i de a si@?oliJa aceastF ar@o<ie pri< cC<tecul Sire<elor% Este cu <eputi<ţF ca astEel de @ase rostoDoli<du2se pri< eter sF <u e@itF su<ete3 <u e posi?il ca aceste su<ete sF <u Eor@eJe o saKa<tF ar@o<ie AB% „&ate@aticie<ii 5colii calculaserF i<terKalele acestor acorduri. de de@o<i sC<Dero5i% Sire<ele s2au tra<sEor@at apoi C< diKi<itFţi . e dus.SEera stelelor Ei>e 5i sEerele stelelor „rFtFcitoare . C< <opţile li@peJi ale Italiei GX% PriKileDiul de care se ?ucura PitaDora <u <e surpri<de1 doar el <u era u< o@. sC<t suEletele @orţilor.stEel !. a5a cu@ @iticul Jeu cu cit. la Eracţii.is@ul lor su<a „Este tet aJtI+ adicF ar@o<ia.

uraDa<ele1 este reDiu<ea „@eteorilor #A% )ricare ar Ei capFtul cFlFtoriei.ipaLul sFu.erc<. decCt o sc. o adeKFratF stare de @oarte. a@es2tecC<du25i p U<Derile ar@o<ioase cu la@e<taţiile celor ce25i Lelesc @orţii A8% -eoarece (o@er EFcuse di< ele <i5te @uJicie<e EFrF perec. le apucF 5i Io a<tre<eaJF. ţi<C<du2le su? Ear@ecul lor% &i<ate de plFcere ele ur@eaJF pe Sire<e 5i se rotesc C@preu<F cu ele #X% Nu aKe@ aici. cu dreptate. C< ciuda apare<ţelor #7% SuEletul eli?erat <u @ai tre?uie sF se DC<deascF la ce a lFsat aici pe pF@C<t1 casa. o @icF lu@e de erudiţi discutF despre <u@Frul &uJelor #B% *i de la &uJe aLu<D Eiresc la Sire<e1 rolul atri?uit de cFtre Plato< acestora di< ur@F C< @itul lui Er. C<ti@pi<C<d @ii de piedici% )cea<ul do aer tul?ure care se C<ti<de C<tre pF@C<t 5i lu<F este aDitat de @i5cFri @ai @ari decCt @Frile odisee<e% SC<t @ai C<tCi pasiu<ile suEletului. cu@ spu<e . o dureroasF C<cercare.Ulos #!% Sire<ele C<tr2adeKFr. copiii.. 5i ps<tru cF Sire<ele erau de@o<i co<ducFtori de suElete. se socotea cF ar@o<ia sEerelor atrFDea suEletele rFtFcitoare pri< spaţiu dupF @oarte A"% 378 379 SC<te@ i<Eor@aţi asupra acestor lucruri Draţie iui Plutar. 5i care rF@C< rFtFcitoare 5i dupF @oarte. sire<ele i<spirF suEletelor „iu?irea lucrurilor cere5ti si diKi<e .e.(ades. draDostea pe<tru lucrurile cere5ti 5i diKi<e.@@o<ius% Sire<ele le toar<F „uitarea lucrurilor @uritoare % . Eie cF a5eJF@ +i@piile EliJee C< sEera lu<ii.. sau C< Calea Lactee.@@o<ius. care era u< rFu. sa <u @ai doreascF u< trup1 o <ouF C<car<are este cea raai @are <e<orocire care Cl poate loKi% C<@ aproape da Sire<e. se desparte de toKarF5ul sFu C<aripat1 @ai tre?uie C<sF ca 5i suCleiul sF se despartă da el 5i sF nu#i rF@C<F ata5at% (o@er <e dF tristul e>e@plu ai lui Patroclo% +i<d suEletul sFu „se despri<de (d%G @e@?re) 5i J?oarF spre (ades . ele rFtFcesc. +ocUt. <esiDure de dru@. Ki<turile. C< Jodiac sau C< sEera astrelor. C< ceasul .. aceste EluKii se situeaJF. suEletele „ra@C< rFtFcitoare 1 ele DFsesc cu Dreu dru@ul patriei lor3 ca Uliso 5i ec.@@o<ius Plato<icia<ul <e Ka e>plica de ce Sire<ele <u sC<t deloc deplasate C< rolul de @uJicie<e cere5ti% 're?uie sF 5ti@ sF C<ţeleDe@ @itul lui (o@er1 Sire<ele <u tre?uie sF <e sperie. PUrip. soţia% % % *i de aceea. puterea @uJicii lor% Nu este o @uJicF i<u@a<F 5i sa<Dui<arF1 dupF cu@ <i se pare. <u este o poKeste care tre?uie luatF ca atare% (o@er a Krut 5i el sF su?li<ieJe. „ţFr@ul este al?it de oase 5i resturi o@e<e5ti i<trate C< putreEacţie $!% Si@?ol al <i@icirii Eericite a acestui odios @or@C<t al suEletului% Sire<ele care pFreau ostile 5i crude pe<tru oa@e<i sC<t. Jice +irce. StU>. C5i „piC<Do a@ar<ic soarta . ur@eaJF . pitaDoreicii s2au DC<dit la Sire<e pe<tru a C<trupa ar@o<ia sEerelor A7.otHrit. C< at@osEerF#8% SuEletele sC<t supuse u<or C<cercFri la Eel de Drele ca 5i ale eroului Odi+eei. trFs<etele. cele @ai ?u<e priete<e ale% sale 5i <u2i doresc decCt ?i<ele1 este adeKFrat cF realitFţile lu@ii ideilor 5i suEletelor sC<t opuse celor de aici% &itul. uitarea lucrurilor @uritoare. Cl ati<D C< trecere% FFrF sF socoti@ EulDerele. esti@a psripateticia<ul &e<ep. Ka Jice Produs. de Eapt. este traDedia eter<itFţii LucatF C< ti@p3 pe<tru a o?ţi<e C<sF adeKFrul raporturilor tre?uie sF i<KersF@ Kalorile dX% IatF de ce aceastF e>eDeJF a Sire<elor este cu totul diEeritF de e>eDeJa rr oralF tradiţio<alF1 sire<ele <u Kor sF2l piardF pa Ulise decCt pe<tru a2l salKa% ProcurC<du2le „uitarea lucrurilor de aici. C< realitate. care ?C<tuie C< cFutarea Eu@ului sacriEiciilor. pitaDoreicii 5i plalo2 <icie<ii erau de acord sF <e JuDrFKeascF C< culorile cele @ai <eiDEe aceastF traKersare a suEletelor. orici<e a auJit cintecul Sire<elor „C<apoi acasF <u se @ai C<torcea 5i nu#. ea i<culcF suEletelor care de aici pleacF di<colo. dori<ţele sale care Cl traD cu toatF Dreutatea lor spre pFi<C<t1 el riscF C< Eiecare clipF sF Eia C<ecat de Kalul reC<car<Frilor% -e@o<i Eioro5i.le2031to<. sC<t Eoarte puţi< „u@a<e (sF <e DC<di@ la @C<2cFtoarele de oa@e<i di< Odi+eea [) 5i prea puţi< ?u<e% C<sF .% I<tr2u<a di< ale sale C(n3e +a8ii de /a+. care la Plato< sCut cure<te de laKF sau de apF otrFKitF 5i care rostoDolesc ?Frcile suEletelor #$. cel puţi< de la pF@i<t la lu<F% FluKiile i<Eer<ale ale Odi+eei'S*! . Dri<di<a. spu<e .dicF uitarea acelei Kieţi leDate doar de trup.@@o<ius% HV G7B . su?li<iaJF +u@o<t#G. atu<ci cCr%d trec „de aici di<colo . tre?uia sF reKi<F C< @od <or@al &uJelor. c?Jolat ds a pFrFsi „puterea 5i ti<ereţea pB% SuEletul eli?erat <u @ai tre?uie sF se DC<deaseF la trupul sFu. ca SUlla al lui Plutar.i @ai Kedea pru<cii 5i Ee@eia B"% &ai i<tCi suEletul tre?uie sF25i a?a<do<eJe @ateriei trupul <eC<suEleţit% 'rupul.e@F de e>eDeJF1 @itul era prea diKi< pe<tru a <u Ei suscitat cele @ai larDi deJKoltFri% SF C<cercF@ cu prude<ţF sF2i i<dicF@ cel puţi< direcţiile% -upF @oarte.

Cl cupri<de delirul draDostei1 „este <erF?dFtor sF J?oare. care dore5te sF se despri<dF de trupul sFu pe<tru a aLu<De C< sEerele cere5ti. @uJica o@e<eascF li<i5te5te pasiu<ile 5i resta?ile5te ar@o<ia3 asupra suEletelor despFrţite de trup. Ulise aspirC<d sF25i rupF leDFturile pe<tru a se duce aproape de ele. preocupatF de DriLile @ateriale. aLu<De pC<F la <oi doar u< ecou sla? 5i co<EuJ1 este u< apel cFtre suElete 5i o rea@i<tire a lucrurilor di< acel ti@p. pe care le C<locuiesc adesea $G la co<ducerea corului cos@ic) au reKelat @uJica pe pF@C<t1 C< e>altarea lor.. surdF la apelurile do. cu dopuri de cearF C< urec. a@eţite de plFcere.aid (+. co<ti<uF .ipaLul KCsle5te co<5tii<cios.>F9 Pe<tru suEletele leDate de trup. aude 5i C5i a@i<te5te1 5i ceea ce si@te sea@F<F cu cea @ai puter<icF draDoste1 dore5te. de la stele la . cu totul a?sor?it de proJaica sa trea?F. „se lasF pri<se de Ear@ecul Sire<elor 5i le ur@eaJF i< spaţiu $#% III% Sire<ele 5i suEletul C<trupat -e la dra@a cereascF sF trece@ la @itul Sire<elor are douF Eeţe% dra@a ca@i<teascF1 -i< aceastF @uJicF a sEerelor.*URILE -IN LU&E. au uitat sF ?ea 5i sF @F<C<ce. CE. este cel @ai ?u< atelaL care <e poate co<duce pC<F la iJKorul adeKFrului% Pe<tru Plato<.ici pe pF@C<t Kederea Eru@useţilor se<si?ile Ci rea@i<te5te aceastF Eru@useţe idealF $8% I<sF suEletul C5i rea@i<te5te 5i ascultH<d1 „discursul EilosoEiei 6 co<te@plaţia perso<alF sau lecţiile @ae5trilor. suEletul C<car<at C5i rea@i<te5te de ideile pe care le2a co<te@plat pe Kre@ea cC<d ur@a procesiu<ea Jeilor C< cer 5i urca pC<F la locurile supracere5ti% . sus 8!% : - ■ 382 Capitolul 9III RI'URI FUNEBRE *I L/C. @uJica sEerelor. iar eu aKea@ plFcerea sF tot ascult 5i @F ruDa@ de oa@e<i cu se@<e di< sprC<ce<e sF2@i dea dru@ul $"% -u?lu @edalio< care si@?oliJeaJF atitudi<ea EilosoEului plato<icia< 5i cea a <ei<iţiaţilor% Cei @ai @ulţi. pe care Cl Ka co@?i<a C< @od saKa<t cu cel al Sire<elor1 cuplul Plato<2(o@er o 5ti@.L. C<sF. sau @ai ?i<e Plutar. ţara Eru@useţii 5i a ar@o<iei Ke5<ice% Iar \U @ateloţii care KCslesc EFrF sF audF <i@ic. tre?uie sF e>ercite o cu totul altF acţiu<e1 ea le „C<cC<tF .L'/ llo@er rie2a reKelat dLLa @ulte secrete despre suElete% &ai C<tCi ui@itoarea lor cFlFtorie. ci de car<e 5i pasiu<i% Cutare suElet.i% Ulise ascultF cu EerKoare.o@eric pri< reEeri<ţF tacitF la Plato<. dori<d sF25i rupF leDFturile1 „a5a Jiceau sire<ele cu Kiersul Eer@ecFtor. au @urit EFrF sF25i dea sea@a 5i au Eost tra<sEor@aţi C< Dreieri 6 C< Dreierii care cC<tF @ereu.@@o<ius. spu<e Plutar. aspirF 5i <u se poate s@ulDe di< trup IB% Ulise ascultC<du2le pe Sire<e 5i @elodia lor C@?FtFtoare. are acu@ C< @i<te @itul di< P. adicF „discursurile lui Plato< sau (o@er 6 treJe5te C< el <ostalDia @uJicilor eterului% Nu toate suEletele reacţio<eaJF C< acela5i Eel la acest apel% SuEletul KulDar <u2i acordF <ici o ate<ţie% -oar suEletul C<ţeleptului este ate<t% La Kederea Eru@useţii se<si?ile „Ci cresc aripile . pC<F la <eli<i5te. @ult @ai su?li@F. cei @ai @ulţi au urec. pri< Dlasul discursurilor2%% $S Plutar.ile acoperite 5i astupate <u de cearF. EFrF sF se DC<deascF la @C<care 5i la ?FuturFI $A% Nu este de @irare cF suEletele.aidros. literal@e<te% &Fru<tele preocupFri ale Kieţii C< trup sC<t uitate% SF <e DC<di@ ce a Eost pasiu<ea pri@ilor oa@e<i cC<d &uJele (surorile Sire<elor. co@e<tC<d @itul . de o @ai ?u<F <aturF. sC<t @ulţi@ea.. C<sF <u poate C<cF $7% Pe cora?ia lui Ulise lucrurile se petrec la Eel1 ec. cu@ Ci spu<e Socrate lui P. este deci suEletul C<ţeleptului.

ile .iar 5i di< es.Da@e@<o<.. „purtFtor al sceptrului de aur.. C<soţitoare. pri< tropicul Capricor<ului1 pe5tera <i@Eelor ascu<dea aceste @i<u<i% El <o Kor?e5te despre trista co<diţie a suEletului aici pe pF@C<t. sau cel al lui 'iresias. carul sFu. C<tr2o cupF ce are douF toarte. le5ul este depus deasupra% SC<t C<Lu<D. acolo u<de a@ crede cF a Krut sF <i le oEere% Ei se aco@odeaJF @ai ?i<e cu o?scuritatea si@?olurilor decCt cu claritatea li@?aLului direct% 'otu5i ai au scos u< proEit c.iKale<tul acestor cere@o<ii pe<tru a asiDura <e@urirea suEletului !X% Cei doispreJece troie<i care tre?uiau sF C<soţeascF suEletul lui Patrocle C< lu@ea suprase<si?ilF arFtau . oa@e<i di< toate ?arFcile s2au dus sF taie ?u5te<i de steLar pe @u<tele Ida X% &Ur@ido<ii C<ar@aţi. tFiate de pe Eru<te % -iKi<ul . cel @ai cele?ru @ort al poe@elor% Nici u<ul di<tre eroii a.ei <u a Eost C<Dropat cu @ai @ultF po@pF% Fu<eraliile lui .atoloDia lui (o@er% *ti@ deLa cF suEletul lui (eracles. leDF@i<te 5i li?aţii p21<tru Boreas 5i TeEir. de la pF@C<t la stele. pe care l2a aElat de la @aestrul sFu SUria<us% +esturile lui .ode 8. .. . Drosola<ul sFu toKarF5..iar C< cC<tul I9% &iturile sale propriu2Jis es. Porp.i 5i @ai Kii ca C< restul $liad6i# Ele <u sC<t lipsite de a<aloDii cu o?iceiurile ?ar?are ale su@erie<ilor pe care le cu<oa5te@ 384 385 Draţie sFpFturilor de la Ur1 @or@i<tele suKera<ilor di< C.ile susţi<e capul priete<ului sFu% .ius pu< acce<tul pe cruJi@ea lui .E rodi ta de ?rutalul . a<i@alele pe care le C<drFDea.ile scoate Ki< di< cratere. reKelau saDacitatea lui (o@er l# 9ersurile Odi+eei care descriau c. pe carele lor. C< @oarte. . di< prici<a dedu?lFrii sale. 5i2l KarsF pe pF@C<t c.atoloDice <u aKeau <ici o Kaloare S Pe<tru pitaDoreici 5i plato<icie<i este siDur cF reKelaţiile lui llo@er despre lu@ea cealaltF preJi<tF @ai puţi< i<teres dacF ele sC<t e>pri@ate direct1 pe<tru ace5tia pe5tera <i@Eelor pare cF traduce @ai ?i<o DC<durile lui (o@er despre lu@ea cealaltF decCt descrierea (adesului KiJitat de Ulise% Ei <u sC<t prea C<cli<aţi sF caute credi<ţele poetului despre Kiaţa de di<colo de @or@C<t..elete de rFJ?oi<ici co<ducFtori de care.poi C5i taie ?Flaiele plete 5i le pu<e C< inimile @ortului G% Se C<alţF ruDul (o sutF de picioare C< lu<Di@e. C< cC<lul XXI9 al Odi+eei. acelea5i idei ca Plutar.ile au ca scop de a Eace suEletul lui Patrocle HU sF urce C< <oua sa e>iste<ţF.ile „deJlF<ţuie apoi sFl?atica putere a v+lva/ăii Eocului % -ar ruDul <u se apri<de A% 're?uie sF EacF o ruDFciu<e.i<urile (adesului sau Eericirea di< Ci/piile Eli-ee. care alearDFK pe<tru a „?iciui Eocul cu „suElarea lor apri<sF #% C< Kre@a ce . pri< tropicul Ca<cerului. aru<cF patru iepe se@eţe 5i doi di< cCi<ii lui Patrocle% Sacri2 3 EicF apoi doispreJece priJo<ieri troie<i%%% (Patrocle Ka aKea cu si<e.ile sacriEicC<du2i pe cei doispreJece ti<eri priJo<ieri 5i asupra ?la@ului discret pe care (o@er Cl adreseaJF eroului sFu al cFrui suElet „este preocupat doar de Eaptele &orţii "% I<sF Produs <e Ka arFta se<sul ritualului !B. asupra „suEletelor care dor@ C< @oarte % Nu rF@C<e decCt sF se de@o<streJe acest lucru% I% Riturile Eu<e?re C< ci<stea lui Patrocle SF C<cepe@ pri< a2l C<tre?a pe poetul $liade#i asupra riturilor Eu<e?re1 cele C< ci<stea lui PatrocCe. a5a cu@ a su?li<iat cu putere R..iaţi 5i Lupuiţi ?oi 5i oi (DrFsi@ea lor Ka acoperi trupul lui Patrocle)3 cFr<urile lor sC<t C<DrF@Fdite Lur C@preLur% %% Pe ruD.irius 5i Proclus.ra<F)% . u<de Ka trFi „separat de trup %%# 'eurDii C<depli<eau ec.ceste rituri presupu<eau... (o@er a e>pus pe larD credi<ţele sale despre Kiaţa 0/: el( C< cC<turile XI 5i XXI9 ale Odi+eei 5i c. KiteaJ <eEericit$% .arpiste care l2au C<soţit C< @oarte pe reDele lor 7% +recii di< epoca clasicF C<ţeleDeau cu Dreutate sFl?atica putere a riturilor C< ci<stea lui Patrocle1 scoliile 5i Eusta2t.al2deea co<ţi<eau <u@eroase sc. sluLitori. <u sC<t decCt o palidF copie a celor ale lui Patrocle% Pe<tru uria5ul ruD. escorteaJF trupul pC<F la locul @or2K @C<tului1 Patrocle este „acoperit cu totul de pletele alor sFi. credi<ţe C< supraKieţuirea suEletului.iie C<su5i. leDat de corp. poKestite C< i<Eer< de cFtre . co<ţi< 5i ele @istere de@<e de ate<ţie1 (o@er are. tot atCta C< lFrDi@e). @ai Kec. C< deEi<itiK.pF@C<t.res% Pri< @itul Sire<elor <e2a C<KFţat puterea @uJicii pe<tru s@ulDerea suEletului di< aceastF lu@e a @ateriei 5i a<tre<area sa dupF @oarte C< @i5carea sEerelor% C<sF toate aceste poKe5ti <u pFreau de la ?u< C<ceput desti<ate descrierii soartei suEletului% -i< co<tra. ca .e@C<d C< astF Kre@e suEletul^ lui Patrocle. priJo<ier C< trup ca Ulise C< i<sula lui CaCUpso.

sF @ai Eie plasat su? pF@C<t sau C< @Fru<taiele soiului% Noul (ades. 'arii al.e. dupF epoca i<i Plato<. ca 5i cupele de Ki< pe care . cCt pe<tru a aduce @ortului.ile.. este craterul di< Ti/ai(+.. lu<F 5i aer !A1 KC<turile Ci Kor puriEica ese<ţa diKi<F. ElacFra pasiu<ilor3 . lacul 5i copacii aproape de Droapa u<de Uiise a5tepta pa @orţii eKocaţiS Cu@ C5i putuse aduce SisiE slC<ca P) -ar acestea <u au i@porta<ţF1 EiDurile celor trei ps<ite<ţi sC<t di<tre cele caro <u se pot uita1 uria5ul 'itUos C<ti<s pe sol 5i doi Kulturi sEC5ii<du2i Eicatul3 ?FtrC<ul 'a<tal C< picioare C< lacul sFu1 Krea sF ?ea 5i apa se retraDe3 Krea sF @F<C<ce 5i cre<Dile se2<depFrteaJF cu Eructele lor aurii cu tot3 SisiE C< Ei<e. Locul de cuKi<te al te>tului Drec pe care Cl traduce &acro?ius) XX% +.ero<ul. Eocul @C<iilor <oastre. di< Eu<dul Ere?ului. trei @ai ales. a lui Patrocle 5i a Eiului lui PeOu !8% II% (adesul 5i cei trei @ari os+ndi/i -escrierea pa care o dF Odi+eea (adesului (C< cC<tul XI 5i XXI9) pare EFcutF di< ?ucFţi adFuDate.. aeria<. C< cC<tul XI al Odi+eei.. este aLutat de .ceasta este u<a di< ?iLuteriile NeJIiei. (adesul Ka C<ceta totu5i repede. suElete pure sau suElete sEC5iate de cicatricile pFcatelor. adesea prost cusute% -i< aceastF Dalerie de portrete.ile scoate Ki< pe<tru a2l KFrsa pe pF@C<t.leDeto<2ul. Platou eKocF a@i<tirea celor trei pe<ite<ţi di< Ere? pe<tru a ilustra pericolele puterii% Socrate Ci e>plicF lui +aClicCes cF cei ce deKi< cei @ai rFi sC<l cei care au puterea sF EacF rFu3 @artori sC<l „reDii 5i cCr@uitorii ca 'a<tal.ile pare sF2i tri@itF priete<ului sFu C< lu@ea cealaltF sC<t u< Eel de a2i recu<oa5te autoritatea de 5eE !G% TeEir 5i Boreas sC<t i<Kocaţi de cFtre . pFtata de @urdFrii 5i de sC<De%%% X!% I< acest trup tre?uie plasat tot ceea ce leDe<da a5aJF C< i<Eer<% 387 Let. suEletele se diEere<ţiaJF de suEletul u<iKersal. sC<t c..isoare C<DroJitor de C<tu<ecatF. ale Kiciilor sau pasiu<ilor u@a<e Xd% -upF opi<ia lui &acro?ius. iJ?esc i@aDi<aţia1 sC<t cele ale celor trei @ari osC<diţi. autorul celei de a G7$ doua NeJIia a co@pletat aceasta lacu<F 5i a plasat alFturi cele douF u@?re. C<tre?ui<ţate de cFtre @orali5ti.e@ate la o KiaţF deose?itF 5i @ai C<altF !$% IatF cu@ suEletul lui Patrocle.i<urile u<ei co<5tii<ţe rele.ise suEletele.eDe@o<ie al acestui suElet1 cei doispreJece captiKi pe care . care pFtru<d pC<F C< colţurile cele @ai secrete ale suEletului pe<tru a2l sEC5ia1 re@u5cFrile <u lasF <ici o clipF de li<i5te <e<orocitului pe care Cl deKoreaJF% ! 'a<tal este a@?iţia de <esFturat. ?oDatul care @oare de Eoa@e C< @iLlocul a?u<de<ţei1 dori<ţa pe<tru ceea ce <u are Cl Eace sF <u KadF ceea ce posedF% SisiE rostoDoli<du25i piatra. le C<DFduia cu Dreu lui SisiE 5i 'a<tal pFstrarea i<stru@e<telor supliciului% Ele deKe<eau si@?oluri. „i<Eer<ul <u este altceKa decCt C<se5i trupurile C< care sC<t C<c. strF?FtC<d traducerea lati<F.ile le KarsF C< aEara preţiosului Kas. arFtat C< altF parte ca Eii<d prea leDat de trupul sFu 5i Data sFL5eL^C@^L'ie^e.caracterul „.ile sF aLu<DF C< patria sa% -acF Ulise <u a KFJut suEletul lui Patrocle li<DF suEletul @arelui sFu priete< C< cC@pul cu cri<i. sau cel puţi< C<cepe pe pF@C<t1 <oi sC<te@ @orţiiI CCt priKe5te suEletele care au J?urat departe de trupul lor. cu toate cF acest „cataloD al da@<aţilor era deLa co<siderat de criticii ale>a<dri<i ca eKide<t i<terpolat (cu@ ar Ei putut 'a<tal sF25i aducF. sC<t c. C< ti@pul asce<siu<ii sale. <u atCt pe<tru ^a C<teţi ElFcFrile. SisiE 5i 'itUos% .i<urile celor trei osC<diţi si@?oliJau de ase@e<ea @iJeriile suEletului u@a< C< aceastF lu@e% 9ulturul care deKoreaJF Eicatul reEFcut @ereu al lui 'itUos.ia+.. o<orurile ce i se cuKi<% Pe de altF parte suEletul este C<cF C<Kelit „de ele@e<tele cu care s2a C<cFrcat co?orC<d aici Los pri< soare. este durerea re@u5cFrilor3 CocUtul 6 durerile 5i lacri@ile <oastre3 StU>ul este tot ceea ce C@pi<De pe oa@e<i sF se urascF (pute@ recu<oa5te. iJKor al suEletelor !#% Ie5i<d di< acest crater. a<tre<C<du2l cFtre locui<ţa care co<Ki<e <aturii sale% RuDul care co<su@F corpul este si@?olul puritFţii <ealterate care poartF suEletele dL< lu@ea corporalF QC< lu@ea celestF% CCt priKe5te craterul di< care . este o@ul care C5i risipe5te ti@pul 5i eEorturile C< lucruri pe cCt de lipsite de i@porta<ţF K pe atCt de epuiJa<te XG% I<Eer<ul se aElF deci pG pF@C<t. co<da@<ate la aceastF C<c. rostoDoli<d pC<F C< KCrEuC @oKilei DiDa<tica sa piatrF !7% C< @itul di< G( . le Ko@ . SisiE 5i 'itUos pe care (o@er Ci aratF supu5i caJ<elor Ke5<ice C< (ades !". este uitarea suEletului care a pierdut orice co<5tii<ţF a Kieţii sale a<terioare3 P.

pa aute<ticul 'a<tal.ipuie suEletul care. „C< ec. @eri cu @ere dal?e.i Hadesul aerian C< cC<tul al I92lea al Odi+eei &e<elau rea@i<te5te proEeţia pe care i2a EFcut2o Proteu asupra sECr5itului sFu1 &e<elau <u Ka @uri „C< .se@e<ea cu ?FtrC<ul co@esea< al Jeilor. pe u<de sade ?FtrC<ul R. caro ie5ea di< locui<ţa 'atFlui 6 di< casa lui Teus. <u le pri<deau C<ţelesul3 ei erau supu5i „c. s2a C<trupat% El a C<cetat sF trFiascF Kiaţa de spirit pur1 C<ecat C< @aterie. 7+mpiile Elizee .cest co@esea< al Jeilor.ius preciJeaJF1 i<Kitat la @asa Jeilor. C<sF Eustat. Draţie co<te@plaţiei. sF @ai aru<cF@ o priKire asupra celui @ai ui@itor di<tre toţi.os care serKe5te de suport acestei aEir@aţii% Este Kor?a. cFci cu@ se apleca sF ?ea 388 389 ?Ftii<uC pierea2<DiiiţitF apa 5i su? dC<sul uscat 5i <eDru s2aleDea pF@C<tul Gd% Locul C< care se aElF scuEu<dat 'a<tal. uJC<d de Eor@ule i<co@pre. a reKelat apoi toKarF5ilor sFi u@a<i secretele Jeilor. u<de o@ul trFie5te . C< cFutare de eti@oloDii. suEletele se C<alţF pC<F C< locul supraceresc 5i pot. di< prici<a <i@ic<iciei lor. le KC<tuia spre <ori deodatF KC<tul GX% . adeKFratul ali@e<t al <e@uritorilor% SF <e a@i<ti@ de procesiu<ea di< P. sF se ?ucure de Kederea Ideilor pure%6 C<sF suEletul. totu5i. la C<de@C<a lor 5i <u le puteau Dusta X#% Si@plF co@paraţie. a cFderii 5i a pedepsirii sale% Este i@porta<t.r@H<d -elatte.rF<i cu +i<direa. suEletul acesta este copilul lui Teus%M Era u< suElet <ou. care era o C<KFţFturF secretF. pe<tru u< ti@p @ai @ult sau @ai puţi< C<delu<Dat. @aterialul 3 i<teliDe<ţa sa este ca C<DropatF C< aceastF @aterie ps care o tMrCie dupF el G!% *i iatF a doua parte a dipticului c. s2a u@plut de urCţe<iile acestei lu@i% El Ka tre?ui. s2a lFsat atras spre pF@C<t. pG care Eoa@ea Cl c. suEletul prea @aterial se aElF C< „lipsa roadelor diKi<e 1 el <u C@?rFţi5aJF decCt i@aDi<ea lor 5i <u le poate sesiJa li@pcdea realitate GG% III. sF pri@eascF reKelaţia pitaDoreicF 5i sF se ?ucure de ?i<eEacerile doctri<ei sacre XA% .i<uie acu@ C< (ades. pe<tru a2l putea ur@Fri pe Produs. Dre5eala care l2a co<dus la acest supliciu Ke5<ic% (o@er <u a socotit util sF <e2o spu<F. de C<KFţFtura lui PitaDora. apoi. sF cu<oa5te@ a<tecede<tele lui 'a<tal. „i@aDi<ea tristei co<diţii a proEa<ilor care <u pot. leDat de el .păm+ntescul! Dreul. C<c.i<i 5i KerJi @Fsli<i C< Eloare% -ar cu@ dedea @o5<eaDul sF le2aLu<DF. C<tre pF@C<t 5i ?olta stelelor% C<ai<te de a2i lFsa sF se tra<sEor@e C< si@ple aleDorii pe pe<ite<ţii di< 'artar. cel al lui (o@er% 'a<tal este istoria u<ui suElet1 a oriDi<ii sale 5i a desti<ului sFu ceresc. cFJut di< cer C< i<Eer<. iată#l C<c. ?a dulci s@oc. s2a putut .ada@a<tis. ?a peri 5i rodii.ceasta C<sea@<F sF EorţeJi te>tul lui Ia@?lic. pe CC@piile EliJee. sF suEere pedeapsa X"% Care este pedeapsa lui 'a<tal C< I<Eer<S SF2l citi@ p G (o@er1 „9FJui 5i pe 'a<tal care2< picioare stFtea C< iaJ cu u<da pC<F la ?ar?F 5i suEerea cu@plit% &urea de sete. C<Q loc sF se ata5eJe adeKFrului DC<dirii.aid (+! c+nd KiJitiul co<duce cu Eer@itate 5i C<ţelepciu<e cei doi cai ai carului C<aripat.is C<tr2u< trup iraţio<alXS% Ca 5i 'a<tal.i<ului lui 'a<tal di< (o@er1 aJ(0+/ata erau acolo. @ai deDra?F decCt u< adeKFrat si@?olis@% ) paDi<F din Produs.e<si?ile pe<tru cei care <u aKeau c. <e spu<e . ?FtrC<ul 'a<tal% PitaDoreicii Kedeau C< el. sau @ai deDra?F di< (ades. s2a lFsat atras de @iraLul apare<ţelor. dar <2aKea de ?Fut <i@ic sF2@pu@<e. dF asupra @itului lui 'a<tal o e>eDeJF cu pare reJo<a<ţe <eoplato<icie<e% Produs co@e<teaJF pasaLul di< C atIl(+ C< care Socrate. C< (ades.reDFsi u<deKa C< spaţiu. C< acest te>t.eia1 i<iţiaţii puteau C<ţeleDe3 ceilalţi puteau sF asculte Kor?ele. solul <eDru 5i <oroios ps care Cl are su? picioare aratF starea i@purF a suEletului dupF trecerea sa pri< trup1 el pFstreaJF. cu@ se Kede. C< pF5u<ile sale cFci Jeii reJerKF soţului Ele<ei 5i Di<erelui lui Teus o soartF e>cepţio<alF 1 'ri@is Kei Ei de Jei la capul lu@ii.i<urilor lui 'a<tal1 „deasupra2i atCr<au Eru<Joase ra@uri de po@i C<alţi 5i2<dol2duraţi de poa@e. tatFl co@u< al oa@e<ilor 5i al Jeilor% C< Kiaţa sa terestrF.ili?ru X$% Produs a?a<do<eaJF aceastF Karia<tF plato<icia<F pe<tru a2l lua ps adeKFratul.rDos. le2a poKestit despre a@?roJie 5i <ectar%%%X8% . C<datF. aLu<De la <u@ele lui 'a<tal% El <u este de acord cu (o@er asupra supliciului aplicat <e<orocitului1 pe<tru el 'a<tal se aElF su? a@e<i<ţarea Ke5<icF a u<ei @ari pietre „suspe<date deasupra capului sFu1 de aici se traDe <u@ele sFu de 'a<tal care C<sea@<F apro>i@atiK „C< cu@pF<F .

de discul sFu lu@i<os 5i25i DFsesc C< Ei<e pacea AX% .icitoare <u a Eost @ai o?scurF pe<tru ci<e <u 5tie. @ai e>plicitF pe<tru ci<s 5tie% SF2l ascultF@ pa PoKp. u<de sC<t du5i. de de@o<straţia lui (eraclit asupra u@?relor C< Eor@F de co<. spu< @ate@aticie<ii.irius.o<a Eace parte di< (ades 5i <u2l pFrFse5te <iciodatF% C<sF Eiica 5i @a@a par sF se apropie periodic 5i sF25i a@estece u@?rele C< spaţiu G"% _ . la trecerea lu<ii.oJF. aKea C< @i<te. cu preciJia sa @i<u<atF dar @ereu KoalatF. ci pururea suElare li<F adie di< )cea< 5i @C<DCie pe oa@e<iGA% I< DC<direa poetului.ide@ u<ul di< dialoDurile lui Plutar. „la e>tre@itFţile pF@C<tului S -ar ce a Krut el sF spu<F pri< „e>tre@itFţile pF@C<tu. CC@piile EliJee sC<t u< pF@C<t de Kis. CC@piile EliJee se deplaseaJF 5i ele C< Eu<cţie de autori% Plutar. <u2i <ici iar<F lu<DF. e>pus la soareG$% )r lu<a 6 cel puţi< Eaţa lu<ii care priKe5te cerul 6 ?e<eEiciaJF de o C<2sorire e>cepţio<alF% (o@er a situat paradisul sFu „la @arDi<iea pF@C<tului % .ada@a<tis%%% Ilo@er a <u@it pe ?u<F dreptate „cC@pie C<soritF Eaţa lu<ii lu@i<atF de soare% „CC<d cre5te C< raJele soarelui cu@ Jice 'i@ot.o<a. poKeste5te reKelaţiile pe care le2a aKut de la u< @isterios strFi<. a lFsat2o sF se C<ţeleaDF C< ace5ti ter@e<i1 „C<sF C<Ci@piile EliJee. petrece 5ase lu<i C< locui<ţele o?scure ale soţului sFu (ades 5i 5ase lu<i lC<DF -e@etra% (ades este. pri< doKeJi C< Eelul lor. di< Eericire. dupF @itul ele<. Kii. G"! I SUlla. care adesea ati<De lu<a% Lu<a este cu adeKFrat li@ita e>tre@F a pF@C<tului. tre?uie sF desc. sau @ai deDra?F de la . Jeii te Kor duce la ?Fla<ul R. @ai ales. ei duc o KiaţF paradi2siacF NATT# Era <or@al ca acest paradis al lui (o@er sF deKi<F lFca5ul tuturor suEletelor drepţilor.%% G7% Este adeKFrat cF pla<eta <oastrF pi2oiecteaJF C< spaţiu co<ul de u@?rF al <opţii 5i25i pu<e pe lu<F <eaDra pe<sulF% „&ate@aticie<ii . C<rudiţi cu Teii1 C< acest ţi<ut i<accesi?il oa@e<ilor. ci pur 5i si@plu lu<a% Ea este i<tr2adeKFr Eiica -e@etrei. dupF @oarte% I<sF C<trucCt acest lFca5 al prea Eericiţilor KariaJF odatF cu credi<ţele. dar direct% PasaLul a Eost pFstrat de cFtre Sto?aios1 el este co<ti<uarea directF a u<ui EraD@e<t @ai C<ti<s despre Circe 5i @ete@psi. 5i Porp. EFrF C<doialF posi?ilF. 5i este adeKFrat cF pF@C<tul pare sF caute lu<a pe dru@urile cerului% Este di@potriKF Eals cF Persep. deoarece u@?ra acestuia <u poate trece di<colo de lu<F G8 % Ne a@i<ti@.di(+i+. cCţiKa priKileDiaţi. CC@piile EliJee.ccesul la astru <u este u5or% Nu toate suEletele aLu<D K pC<F acolo sus% Spaţiul C<tre pF@C<t 5i lu<F este u< adeKFrat purDatoriu pe care tre?uie sF2l traKerseJe suEletele i<suEicie<t de pure. ele reu5esc sF se pri<dF. <u este reDi<a u<ui reDat su?tera<. au oEerit doKeJi strFlucite credi<ţei1 ei au C<DFduit sF se de@o<streJe cF (o@er.@ai Eerice.ici tre?uie sF ad@irF@ EFrF reJerKe pe acest artist C< e<iD@e1 <iciodatF Kreo D. cF (o@er descrii<d CC@piile EliJee. la capFtul pF@C<tului. elucidi<d acest Ee<o@e< 5tii<ţiEic.ici i<terKi<e (o@er% Nu a a5eJat el oare.irius. <u este altceKa decCt u@?ra pF@C<tului. at@osEera C< care se scaldF EFrF C<cetare astrul lu<ii1 Persep. care pri@e5te suEletele dupF @oarte. care trateaJF pro?le@a rapid. co@2pu<C<d Eai@oasa descriere a CC@piilor EliJee. de Eapt.eus% %%G# Eti@oloDia este o pri@F doKadF1 ElUsee Ki<e de la Heli(+. u< i<Eer< C< care sC<t pedepsite suEletele celor rFi A!% CC<d suEletele scuEu<date C< aceastF prFpastie at@osEericF sC<t spFlate de petele lor 5i u5urate de Dre5eli.irius1 -e altEel (o@er. cF <u2i ploaie 5i <ici <i<soare. ci@piile lu<are% -acF Kre@ sF cu<oa5te@ cu @ai @ultF preciJie cFlFtoria suEletelor pe lu<F 5i soarta lor odatF aLu<se acolo. el C<su5i ilu@i<at de lectura perDa@e<telor secrete descoperite la CartaDi<a% Persep.ici@ cF suEletele celor care au trFit pios au ca locui<ţF dupF @oarte C@preLuri@ile lu<ii. KrC<d sF <e EacF sF D. pe care Cl Ko@ studia C< capitolul ur@Ftor% IatF te>tul lui Porp. au arFtat.1 De+p e fa8a 6a e +e 3ede =n +fe a l0nii# U<ul di<tre perso<aLele dialoDului.<cepe@ cu Porp.irius1 „&arDi<ile pF@C<tului sC<t pu<ctele e>tre@e ale <opţii% Noaptea.o<a sau Core. are C< Kedere%%% lu<a% 390 SF .ii S Pur 5i si@plu locul pC<F la care se C<ti<de 5i u<de se opre5te u@?ra Dlo?ului <ostru Ad% .

sta2i a oa@e<ilor stare dupF @oarte. C<tr2o oarecare @FsurF. ter@e< @ediu C<tre soare 5i pF@C<t. atCt de ?i<e descrisF de (o@er1 „SuEletul C5i ia J?orul 5i dispare ca u< Kis A8% 9iaţa suEletelor despFrţite. deoarece pe pF@C<t trupul era cel care2i i@pri@a Eor@a) A# 5i i se potriKe5te ?i<e <u@ele de eid(l(n. C<tCl<it de Ulise C< (ades. se la<seaJF spre soare% Este Dreu.ici suEletele pure se duc C< lu<F pe<tru a se diJolKa cu C<cetul.iar. <e spu<e Plutar.r tre?ui sF spu<e@ @ai deDra?F @a@F a suEletelor% Ea le produce dupF ce a cu<oscut diKi<a C@?rFţi5are a soarelui. C< @itul lui Plutar. a5a cu@ i<teliDe<ţa este alcFtuitF di< soare. deci sursF a suEletelor% .5a se <a5te Kiaţa di< spirit. Kiaţa. cFci oasele 5i car<ea se destra@F 5i praE s2aleDc de ca EopitF2< Eocul puter<ic arJFtor. C<toarsF spre pF@C<t. de cu@ se duce di< oase al?e Kiaţa. este p+iU6. Kiaţa a<i@alF sC<t asiDurate C< Eiecare di< <oi pri< preJe<ţa suEletului <ostru particular1 C<sF lu<a. cFci perso<alitatea este ese<ţial@e<te co<stituitF di< DC<dire3 el se aElF C< toKFrF5ia Jeilor.irius pa ur@ele lor.. o?scura i<Elue<ţF a lu<ii asupra circulaţiei seKei. acordul lui di<tre ciclul sFu 5i cel al orDa<is@ului Ee@i<i<% Lu<a. cre5terii KeDetalelor.idere a pe5terii 5i de porţile soarelui% .colo ele Kor cu<oa5te o a doua @oarte. altEel Jis cuEu<dat C< diKi<a ese<ţF a soarelui#e% I9% 9ariaţii plato<icie<e asupra (adesului 5i a CC@piilor EliJee Es. DFsi@ o ide<tiEicare ase@F<Ftoare la pitaDoreici% Cate. a<tipoJii lu<ii A"% 'rupul s2a risipit C< pF@C<t1 suEletul se Ka resor?i cu C<cetul C< lu<F #d% CFci suEletul este alcFtuit di< lu<F. atu<ci cC<d acesta C<cearcF C< Jadar sF25i strC<DF @a@a C< ?raţe1 . a@estec de pF@C<t 5i astru.. care toar<F C< 393 ea i<teliDe<ţa. 5tia cF suEletul 5i spiritul <u au acela5i desti< dupF @oarte% SF <e DC<di@ la disLu<ei ia. se co<tractF. suEletul este Eiica i<teliDe<ţei##% Ne2a@ C<depFrtat oare de (o@erS -eloc% E. adicF Ia Persep. sF discer<e@ oriDi<alitatea perso<alF de cea a De<iului Drec. de Eoc pur 5i de Drea @aterie S #X 9iaţa KeDetatiKF.o@erice. EFrF sF <e e>plicF@ prea ?i<e. i@aDi<e.ipul acestei lu@i se<si?ile supuse cre5terii 5i descre5terii1 „astEel apele 5i a<i@alele acKatice cresc odatF cu lu<a.atoloDia @itului a@i<tit di< De fa6le se deose?e5te se<si?il de cel pa care Cl e>pu<e Pe<te a Ni/fel( # Nu@e<ius.e (de Eapt (o@er C<tre?ui<ţeaJF cele douF Kor?e u<a pe<tru alta)3 el se aElF C< (ades. C<tre 6id(l(n>0\ iui (era2cles. i<ter@ediar C<tre corp 5i spirit. <u@ele de CC@pii EliJee dat lu<ii.o<e.is@ul acus@aticilor. 5i pe care 392 . a5a cu@ trupul este alcFtuit di< pF@C<t. Eraţii @i<ori ai ordi<ului. se repliaJF cC<d ea descre5te #G% Noi C<5i<e co<statF@. de cea a aporturilor orie<tale% El C<su5i pare a atri?ui ideilor sale o sursF Ee<icia<F1 perDa@e<tul care co<ţi<ea aceste reKelaţii <u Eusese descoperit la CartaDi<a S -ar se poate ca toate acestea sF <u Eie decCt Eicţiu<i #8% 'otu5i. co@u<icF pri< lu<Di culoare i<terioare% SuEletele pot @erDe de la u<ul la altul% „CC@pia eliJee a lui (o@er este Eaţa superioarF a astrului.. la pri@a Kedere stra<ie. @erDC<d cu pa5i @ari C< cC@pia cit cri<i. sursF a Kieţii. pFstreaJF Eor@a e>terioarF a trupului (e Eiresc. co<ti<uF perso<aLul lui Plutar. 5i ca Kisul se2<aripeaJF suEletul 5i J?oarF%% ^ ^ Se C<ţeleDe cF u@?rele . di< C<altul at@osEerei. despri<s de ele. suEletul C< stare purF. cu@ Ci .o<ei1 sC<t. au eKocat pe<tru a<tici u< peisaL lu<ar%%% Cele douF Eeţe ale lu<ii.e. se <u@e5te anti6. a Eost @odelatF de cFtre de@iurD dupF c.cesta era u< adeKFr de care toţi a<ticii erau proEu<d co<Ki<5i% &ai @ult c. sea@F<F deci cu cea pe care (o@er o atri?uie u@?relor sale C< (ades. adicF di< Eoc 5i lu@i<F #!% *i cele trei pFrţi ale o@ului tre?uie sF se reC<toarcF la sursele lor respectiKe% Este oare curios cF suEletul. co<duc suEletele pure C< Jodiac. asupra pu<ctului precis care <e i<tereseaJF.e 5i se reC<toarce la pri<cipiul sFu. care <u are <i@ic Kiole<t AG% Spiritul se separF u5or de psUc. leDC<d aceastF doctri<F de du?la desc.. C< lu<F3 „el C<su5i este spiritul eroului.t(n>0\ Perso2 p.<ticleea o descrie Eiului sFu Ulise. preJideaJF la desEF5urarea Kieţii pe tot cupri<sul pF@C<tului% . Ea<to@F% El co<ti<uF u< ti@p sF trFiascF pe lu<F o KiaţF ate<uatF. pe lu<F. soarele 0# PsUc. 5i eroul C<su5i care se aElF pri<tre <e@uritori1 6id(l(n>0l 5ti@. lu<a. Cro<ius 5i Porp. a5a cu@ a@i<te5te LUdus. C<ceti<itF1 Kiaţa irealF a Kisurilor A$. cea care priKe5te spre cer% CealaltF EaţF. C5i traDe oriDi<ea 5i ese<ţa di< lu<F. ca o sF@C<ţF care o Eecu<deaJF #A% . iar spiritul. dar la o priKire @ai ate<tF ad@ira?ilF 5i i<spiratF.

ati<Derea CC@piilor ţ*liJee 5i a lu@i<ii Ke5<ice <u se realiJa decCt C< cerul . cFruia &acro?ius Ci acordF laurii adeKFrului% .e 5i proKi<e de la pri@a 5coalF aleDoricF.irius di< Pe<te a Ni/fel( sC<t di<tre cei care sta?ilesc C<ceputul (adesului c. <u erau de acord asupra li@itelor sale% Pri<tre ei erau trei 5coli% Pri@ii C@pFrţeau lu@ea C< douF. la „e>tre@itFţile pF@C<tului % Pe de altF parte. C@?rFcC<d C< Eiecare pla<etF o tu<icF de @aterie. locul u<de se ?ucurF de ple<itudi<ea Kieţii 6 aceastF cC@pie eliJee pro@isF lui &e<elau 5i situatF la @arDi<ile pF@C<tului 6 este lu<a pe<tru u<ii3 5i cei care au reu5it sF se ridice pC<F pe ţFr@urile sale se<i<e au scFpat pe<tru totdeau<a de aDitaţiile 5i Eurtu<ile (adesului at@osEeric% Pe<tru ceilalţi. de5i erau de acord pe<tru a a5eJa i<Eer<ul sau sFla5urile lui (ades C< spaţiu. locul u<de suEletele C<Eloresc C< pli<Ftatea Kieţii3 dedesu?tul lu<ii 5i pC<F la pF@C<t. cercul Eocului% I< a treia parte ele@e<tele se reDFsesc C< ordi<e i<KersF1 Eocul.ici Cl recu<oa5te@ pe Nu@e<ius 5i <e reC<tCl<i@ cu e>eDeJa Pe<te ii Ni/fel( # Nu@e<ius. u<a de aer. este ur@atF de pla<etele 9e<tiB 5i &arte. pe<tru a co?orC.ii a<ticilor cu cC@pia eliJe2ea<F a lui (o@er $!1 a5eJarea este aceea5i. Porp. se aElF deLa C< C@pFrFţia @orţii3 ele <u reDFsesc adeKFrata KiaţF decCt C<torcC<du2se la roata Jodiacului pri< poarta Capricor<ului $S % .iar la ie5irea di< sEera C<stelatF1 suEletele care au strF?Ftut. cercul lu<ii Eii<d li@ita di<tre cele douF pFrţi1 deasupra lu<ii pC<F la sEera stelelor Ei>e era lu@ea i@ua?ilF.5adar plato<icie<ii 5i pitaDoreii erau de acord pe<tru a proiecta (adesul 5i CC@piile EliJee C< spaţiile cere5ti1 <u erau C<sF de acord asupra li@itelor (adesului 5i a5eJFrii CC@piilor EliJee% :i<utul Eericirii pe<tru suElete.i@?Ftoare3 suEletele cC<d aLu<D aici @or% Lu<a se aElF deci la Dra<iţa Kieţii 5i a @orţii% . pe<tru a<tici). spaţiul care le separF de pF@C<t 5i pF@C<tul C<su5i% SuEletele <u trFiesc cu adeKFrat decCt C< sEera stelelor3 atu<ci cC<d. C@parte lu@ea C< douF% I<sF pFrţile sC<t apare<t i<eDale1 de o parte sEera astrelor Ei>e. ca 5i pri@a. <e spu<e &acro?ius. o Jo<F de apF.ceastF asi@ilare a lui (ades cu aerul. este lu@ea pati@ilor sc.ceastF @a<ierF de a Kedea pare destul de apropiatF de cea a lui Plutar. urcF 5i se duce C< soare% 395 . u<a de Eoc% .. pe douF dru@uri diEerite cFtre pitaDoreici 1 este Dreu de altEel.Ke@ oarecare diEicultate sF realiJF@ acest lucru1 cuKi<tele <e C@piedicF% -ar tre?uie sF <e lFsF@ co<Ki<5i de acest lucru1 aerul ide<tiEicat cu (ades <u repreJi<tF proEu<Ji@ile lu@i<oase ale aJurului (acesta era eterul. tre?uie sF Ei aKut oarecare rFsu<et C< do@e<iul reliDios1 pri@ii aleDori5ti aEir@au cF (ades era <u@ele cu care (o@er dese@<ase aerul1 cC<d sFla5ul suEletelor a Eost @utat di< e@isEera i<EerioarF sau di< i<teriorul pF@C<tului C< aerul care <e C<co<LoarF. cea care C<ai<te de Plato<. cerul C<stelat3 de cealaltF. di<colo de ocea<.<u@e5te Carcopi<o #7% co<ţi<ea 5i C<tre?area1 „Ce sC<t I<sulele PreaEericiţilorS cu acest rFspu<s1 „Soarele 5i lu<a #"% C<sF I<sulele PreaEericiţilor cC<tate de (esiod $B se co<Eu<dau C< oc. C< EraD@e<tul lui Porp. repreJe<tat de &arte3 acrul de 4upiter3 apa de Satur<3 iar pF@C<tul de sEera stelelor Ei>e. 5i de soare. ceaţF. practica e>eDeJa EiJicF% CuKC<tul ae la (o@er. ci stratul ter< 5i opac care reu5e5te sF KoaleJe soarele $GYY% . pC<F cC<d Kor aLu<De C< sECr5it C< Drosola<ul C<Keli5 trupesc $8% . doua 5coalF C@pFrţea u<iKersul C< trei pFrţi% Pri@a cupri<dea pF@C<tul (C< ce<tru). aplecC<du2se spre pF@C<t. cele 5apte sEere pla<etare.is 5i de aceea a Eost de ti@puriu pus C< relaţie cu Ilades2ul te<e?ros al poetului% . care tre?uie sF dateJe di< Kre@ea pri@ilor EiJicie<i d A.1 totu5i C< @itul di< De fade suEletele se diJolKF C< lu<F 5i <u trFiesc @ai di< pli<% Este adeKFrat cF spiritul pe care2l pute@ co<sidera ca partea cea @ai C<altF a suEletului C< se<s larD. aKea @ai deDra?F se<sul de ?ru@F.ceastF a treia 5coalF. ecuaţia (ades2aer era deLa u< dat Ea@iliar% 'otu5i plato<icie<ii. poarta Ca<cerului.irius citat de cFtre Sto?aios #X se Eace apel la „@ate@aticie<i pa<tru a G"A de@o<stra cF CC@piile EliJee dese@<eaJF lu<a1 se 5tie cF acest <u@e se aplica de o?icei pitaDoricie<ilor di< ra@ura saKa<tF$G% SC<te@ deci adu5i. cer desc.l doilea etaL cupri<dea de ase@e<ea cele patru ele@e<te1 lu<a sau pF@C<tul eterului. Cro<ius. u<de do@i<F respectiK apa 5i aerul. ele cad di< sEerF C< sEerF. (ades2ul este aerul at@osEeric care scaldF pF@C<tul 5i spaţiul situat C<tre pF@C<t 5i lu<F% Noi 5ti@ cF ide<tiEicarea este Kec. l2au dorit C< secret. <u@itF pe ?u<F dreptate „pF@C<tul eliJeea< % Ei plasau acolo CC@piile EliJee pro@ise suEletelor pure $$% SF lFsF@ acest al doilea Drup preocupFrilor sale astroloDice 5i sF trece@ la al treilea. sF <u2i C<tHl<i@ ori de cCte ori este Kor?a de desti<ul suEletelor dupF @oarte% Pe<tru Plutar.

os. iar la spate e strC<s cu aur 5i arDi<t. poate u< @o@e<t.irius. Ei>ate C< pF@C<t% &oartea u<ui @Fsli< s@uls de Eurtu<F 5i @oartea u<ui rFJ?oi<ic do?orCt de la<cea du5@a<F sC<t douF lucruri de acela5i ordi<% (o@er le2a apropiat. Eiul lui Pa<t. <FpraJ<ica Eurtu<F le culcF la pF@C<t.. cu@ Ka spu<e Porp.oJei d". se aEla propriul sFu discurs Eu<e?ru1 PFrul ce2i ase@e<ea cosiţelor C@pletite ale @C<drelor +raţii. dar leDFturile care le leaDF de lCo@er <u sC<t C<trerupte 8d% Capitolul IX R). cel puţi< Porp.irius pe care Cl citeaJF Sto?aeus sco?oarF acelea5i CC@pii EliJee pC<F la lu<F1 ace5tia restrC<D proEu<Ji@ile spaţiului C< care suEletele suEerF 5i @or.or?os.ile cu calul sFu Xa<t.atoloDice.co<2 stelaţiilor1 sEerele pla<etelor rF@C< i< do@e<iul (adesului. c.irios al Pe<te ii Ni/fel( .. aici ca 5i C< pro?le@a @ete@psi. pe care . cu@ . atu<ci cC<d Eace e>eDeJa CC@piilor EliJee% -i<colo de Eaptul cF acest ulti@ EraD@e<t ar putea aKea caracterul u<ei do>oDraEii. a Kariat C< credi<ţele sale% C< ce2l priKe5te pa Plutar.i@?F locul 5i C<ti<derea.oos. Jace C< ţari<F. crescC<d pri< DriLa o2@ului rFsaduri de @Fsli< ce2 <Eloresc @i<u<at cC<d apa C@?el5uDatF ţC5<e5te C< Lurul lor. iar pla<tele <u sC<t ele C<sele decCt a<i@ale i@o?iliJate. C< aceste Kersuri so@ptuoase 5i pe<tru care PitaDora ar Ei aKut o predilecţie1 dacF e>istF u< @otiK raţio<al pe<tru aceastF predilecţie.ete de Elori. cu la<cea de Erasi<.e@ate.e.Da@e@<o<. C<Ki<DFtorul lui Patrocle Y.irius. sau di< cupa lui -io<Usos% PitaDora aKea priKileDiul a@i<tirii1 pe<tru ceilalţi. „Iar pri<tre Kersurile lui (o@er. care le decla@a cel @ai des . cC<d se e>ti<de pC<F acolo C<cCt sF cupri<dF toate cercurile pla<etare. @itul di< De fade <u este decCt u< aspact. C< trupul u<ui Kultur sau al u<ei @ai@uţe1 este o eroare sF <e C<c. care2i pradF ar@ele X% PitaDoreii cred cF <atura C<treaDF este o KastF co@u<itate1 a<i@alele sC<t Eraţii <o5tri. Eiul lui Pa<t. pe care le cC<ta cu cea @ai @are plFcere.iar 5i pe cel al soarelui% Nu@e<ius 5i Porp. le ţi< cailor lor. u<de suEletele se J?at C< D. <u ar Ei de @irare cF Porp. <ou% Poate sF Eie u< suElet care a cu<oscut deLa u<a sau @ai @ulte e>iste<ţe a<terioare% -e o?icei acesta <u C5i a@i<te5te. sti@uleaJF a@orul propriu al ar@Fsarilor sFi1 ce ru5i<eI C<duraţi sF Eiţi C<Ki<5i de o iapFI (Et. dialoDul lui .ii credi<ţe cupri<se C< ?i?lia . RE.5adar (adesul cC<d se reduce 5i se li@iteaJF la lu@ea su?lu<arF..irius.earele @orţii% . sC<t pri<tre cei care au C<Flţat CC@piile EliJee pC<F la ulti@ul etaL al lu@ii3 Plutar. (cel puţi< Plutar. C<tr2u< loc si<Duratic. iapa lui .<tilo.<tilo.RN/RIL)R% &I'UL CIRCEI Nu@Frul suEletelor <u este <eli@itat% -e Eiecare datF cC<d este co<ceput u< o@.ipui@ cF u<ele sC<t raţio<ale 5i celelalte <u3 este doar o c. pe cCtF Kre@e Nu@e<ius e>ti<dF acest spaţiu pC<F C< Eu<dul cerului% Cl aElF@ pa Porp. propu<e o KiJiu<e sau o localiJare diEeritF a lFca5ului suEletelor% . este acu@ udat de sC<Dele cel <eDru% -upF cu@ Kede@. pe care lira sa le i<terpreta atCt de ar@o<ios. di< De fade4 5i Porp.cestea sC<t pro?le@ele C< care co<trolul e>perie<ţei <u dera<LeaJF C<drFJ<eala supoJiţiilor% )ricare ar Ei soluţia adoptatF.@eles. sC<? cel puţi< pFstraţi ter@e<ii Kec. 5i @lFdios se2apleacF C< ?Ftaia KC<2tului C<tr2o parte 5i2< alta C<Fl?itele cre<Di cu ?uc. tot astEel Eup.NC.'. cli<ele lui Ulise% IatF C<tr2adeKFr. Euplior?os EriDia<ul. cFrora le a@i<tea cu cea @ai @are preciJie Eaptele di< Kieţile a<terioare 3 pe<tru el C<su5i.e2i sau a EluKiului .o@ericF1 (ades 5i CC@piile EliJee C5i sc. ar putea Ei acesta% % N C<tre oa@e<i 5i a<i@ale <u este o diEere<ţa ese<ţiala G1 acelea5i suElete sC<t c. u<a di< ipoteJele plauJi?ile asupra lu@ii de di<colo% SF <u uitF@ cF Plato<. cFci a ?Fut uitarea C< apa Let. sF locuiascF rC<d pG rC<d. dar pe <ea5teptate.estiu<e de Dradaţie A% I% SuClet u@a< 5i suClet a<i@al )r (o@er 5tia cF a<i@alele C@part cu oa@e<ii raţiu<ea 5i suEletul #% 7ia8a <i P(e-ia l0i H(/e <e dF cCteKa e>e@ple1 discursurile pa care (ector sau . C< ti@pul alerDFrii de care di< cC<tul XXIII. C< trupul u<ui reDe sau rFJ?oi<ic.irius C< cele douF ta?ere1 U<DF Nu@e<ius atu<ci cC<d e>plicF Pe<te a Ni/fel( C li<DF Plutar. care aKea certitudi<ea a?solutF de a Ei Eost odi<ioarF u<ul di< eroii lui (o@er. ucis de &e<elau.oos. C< Eiecare di< @iturile sale es. suEletul care Ki<e sF2l locuiascF <u este <eapFrat u< suElet KirDi<.

sau co<Ki<DC<d pG ?oul di< 'are<t sF se C<depFrteJe de cC@pul de ?o? Kerde. u< @istreţ% Le2ar Ke<i ideea sF i<KerseJe raporturile 5i sF declare u< leu „curaLos ca u< o@ !XS .ar@ !$ C< tratatul sFu despre A:+tinen8. C< discuţiile di<tre plato<icie<i. Ulise 5i toKarF5ii sFi aLu<D C< i<sula soarelui. C<ti<s pe o DrF@adF de Du<oi C< Eaţa porţii palatului. u< lup. pleacF. @ur@urC<2du2i la urec. spu< despre u< o@ cF este curaLos C< luptF ca u< leu. reKi<. si<ceritate.otFrC sF @ai scoatF @Fcar o DFleatF C< plus 0# . C< cele di< ur@F cedeaJF propriei lFco@ii. 5tiţi ce KF a5teaptF de la tatFl @eu. u<ul di< @eta@orEoJaţi 5i acesta Ci doKede5te cu prisosi<ţF cu@ co<diţia a<i@alelor este de departe superioarF celei u@a<e3 cF a<i@alele Ci C<trec pe oa@e<i C< curaL.<i@alele le C<ţeleD C<sF pG a@C<douF% Caii lui .ce5ti ?oi C<tre?ui<ţaţi pe<tru stropirea parcului reDal tre?uiau sF scoatF C< Eiecare Ji o sutF de DFleţi de apF di< EC<tC<F1 ei se opreau e>act la cea de2a o suta 5i <i@ic pe lu@e <u i2ar Ei putut . al Soarelui ce Kede 5i aude tot !"% . se<Jaţia <u este co<5tie<tF) !# 3 „I<teliDe<ţa 1n(0+4 este cea care Kede 5i aude restul este surd 5i or? spu<ea Epic. Porp. Eri<Uile Cl Kor opri3 el <u Ka @ai Kor?i% -ar Ka co<ti<ua sF DC<deascF% Ceea ce lipse5te a<i@alelor. 5tii<d cF le Ka costa Kiaţa% Nu este raţio<al. ei 5i rFspu<d1 Xa<t. ridicF capul cC<d aude Kocea eroului1 „el l2a recu<oscut pe Ulise C< o@ul care Ke<ea 5i. care se Ka C<toarce C< @u<ţii sFi co<KertitF la KeDetaria<is@.ceasta este o doKadF C< plus cF Homer credea cF a<i@alele au u< suElet raţio<al 5i sC<t Eraţii oa@e<ilor% -upF CarU?da 5i SOUlla. dar cu@ le dFruie5te (era o clipF posi?ilitatea sF se e>pri@e C< li@?aL o@e<esc.e u< lu<D discurs C< li@?a ?oilor% 8 PitaDora. cel al ?oilor di< Susa. ei tot <u ţi< sea@a% -oKadF toKarF5ii lui Ulise 5i la@e<ta?ila istorie a Kacilor soarelui !7% . C<sF trupul care2l serKe5te este u< i<stru@e<t @ai rudi@e<tar "% G"7 399 I -ar cli<ele lui UliseI Eiu@eu porcarul <u 5i2a recu<oscut stFpC<ul. este puterea de a Eor@a cuKi<tele1 Kocea lor <u e articulatF% Este acela5i suElet ca al <ostru.&e<elau o C@pru@utase pe<tru cursF)%%% 5i Ci sperie1 dacF <u aLu<Deţi pe locul cel ?u<. u<eori dupF u< Dest de dispreţ suKera< !8% . ea Ka aKea <eKoie de se@<e3 doica EurUcleea <u2l recu<oa5te decCt dupF cicatrice% C<sF di<ele . aducC<d2o la raţiu<e pa ursoaica di< . cCi<ele a Eost @ai perspicace decCt o@ul% .ile%%% !B% &i<u<e de Eidelitate. epicurei.ile <u <u@ai cF C<ţeleD.. pe care totu5i Cl iu?ea% Nici c. a@i<te5te +rUllos.ltele se C<Kirt pri@preLur. @i<u<e de @e@orie%%% Fie cF2l <u@i@ i<sti<ct. sau cele @ari<e% El dF @ii de e>e@ple despre Ei<eţea a<i@alelor1 pri<tre altele. cele de pe uscat. Eler sau oricu@ Kre@ sF2i spu<e@1 Eaptul rF@C<e.r Ei de altEel cu puti<ţF ca a<i@alele sF ai?F se<Jaţii EFrF a aKea i<teliDe<ţF N Strato< EiJicia<ul a doKedit cF toate operaţiile si@ţurilor presupu< u< act de i<teliDe<ţF (altEel..irius i<sistF asupra doKeJilor de i<teliDe<ţF la a<i@ale% )are a<i@alele <u au raţiu<e S -ar Kedeţi2le aDitate ca 5i <oi de aceste dispute C<tre raţiu<e 5i imperioasa atracţie a dori<ţei% Ele 5tiu. Eidelitate. Nestor1 KF Ka trece pri< sa?ieI $% ParcF l2a@ auJi pe C<su5i PitaDora. ?i<eC<ţeles. @i5cC<du25i coada. C<tre?ui<ţeaJF ?lC<deţea pG cC<d asprii eroi ai lui (o@er @C<uiesc cu @ai @are u5uri<ţF a@e<i<ţarea% . o sF @uriţi . stoici. u<da rF@C< i@o?iliJaţi o lu<F C<treaDF% Ulise le reco@a<dF toKarF5ilor sFi sF <u se ati<DF de a<i@ale1 „Ca <u cu@Ka sF o pFţi@. raportat de cFtre Ctesias di< C<idos% .ile. e>a@i<eaJF care sC<t cele @ai i<teliDe<te di<tre a<i@ale !G. plecC<du25i coa@a pC<F la pF@C<t1 „*i de astF datF. Ulise 5i +rUllos1 Ulise Krea sF o o?liDe pe Circe sF redea Kicti@elor sale Eor@a u@a<F1 „E5ti de5teptI rFspu<de pe scurt KrFLitoarea. C<ţeleD cF @o@eala care li se C<ti<de ascu<de propria lor @oarte% U<ele reJistF 5i se C<depFrteJF cu C<ţelepciu<e. te Ko@ Eeri de @oarte% 'otu5i Jiua EatalF e aproape pe<tru ti<e 7% )datF tirada ter@i<atF. KC<Losule .os Ci preJice trist.pulia. cF ?oii 5i oile de aici sC<t ale u<ui puter<ic Jeu. asupra i<teliDe<ţei a<i@alelor% C< operele @orale ale lui Plutarli se aElF u< dialoD pli< de KiKacitate 5i u@or 2l ! C<tre Circe.lt tratat al lui Plular. C<trea?F2i C<sF dacF asta le Eace plFcereI Ulise discutF cu +rUllos. 5i2a aplecat urec..rDos.cest e>e@plu tre?uie sF Ei Eost citat de <e<u@Frate ori. i<teliDe<ţF%%% ) si@plF pro?F C< treacFt1 poeţii Ko5tri. desiDur1 dar sC<t oare oa@e<ii @ai @ultS -eDea?a le spui „-acF @C<caţi.iar Pe<elopa <u25i recu<oa5te soţul.

surd la ruDF@i<ţile disperate ale u<ui copil2Kicti@F pe care o ridicF.risto>e<os di< 'are<t. pe care le sacriEicF@ atCt de u5or. ec. prescria aceastF @FsurF1 „sF <u sacriEici ?oul de LuD. odatF cu @area re<a5tere reliDioasF.iate.iaţi de toKarF5ii lui Ulise erau ?oi de arat. sF luF@ Kacilor laptele 5i @ierea al?i<elor% -ar <u sF o@orC@ a<i@alele 5i sF le @C<cF@ car<ea XA% Pri@ii pitaDorei par sF Ei practicat u< KeDetaria<is@ i<teDral3 5i C< ti@pul lui Porp.'rece o lu<F% ReJerKele se sECr5esc% C<tr2o Ji Ulise se duce C< i<sulF pe<tru a se ruDa%%% . distruDerea KeDetalelor.ia ?oii de LuD1 „cC<d aLu<D la (ătr+ne/e! tre?uie pu5i C< li?ertate pC<F la @oarte X7% Boii C<Lu<D.doar@e% *i ur@eaJF sEatul Eu<est al lui Eurilo. cu coar<ele lor Eru@oase % La C<toarcerea sa. o poKeste1 C<sF ospFţul C<su5i este cu adeKFrat o @o<struoJitateI SF2ţi Eie Eoa@e de Kitele care @uDesc C<cF. a preti<s cF PitaDora „C<DFduia sF se @F<C<ce car<ea tuturor a<i@alelor. C<tre?ui<ţarea apei 5i a Eocului3 ea <e autoriJeaJF sF despuiem oile de li<a lor.l(.iar @uDetele Kacilor Xd% Este protestul Jeilor C@potriKa cri@ei o@ului care <esoco2titul ucide 5i deKoreaJF% SF2l ascultF@ pe Plutar. tFiate 400 ?:9 C< ?ucFţi Kicti@ele. sF preciJeJi care sC<t co@esti?ile di<tre aceste Eii<ţe care au C<cF KiaţF 5i Dlas ! X!% -acF <2a@ aKea i@aDi<aţia atCt de sFracF. <e spu<e Elia<.i@?F C< a<i@ale pa toKarF5ii lui Ulise% . care au Eost se<ti@e<tele. „u< pluDar si el.ceasta este doar o Eicţiu<e. pe<tru ca acest ?raK a<i@al este C< deEi<itiK. s2a reKe<it la el% I<sF . starea de spirit.1 C<tre?aţi care este raţiu<ea pe<tru care P(aDora se a?ţi<ea de la car<e1 eu @F C<tre?. raţiu<ile pri@ului o@ care 5i2a apropiat Dura de i@ cadaKru.ceasta. Eor@ulC<d doar o ruDFciu<eI Ne<orocit tatF. sF si@tF @irosulS Cu@ a C<drFJ<it Dura sH se spurce la ati<Derea cFr<urilor sC<DerC<de. care a ati<s cu ?uJele sale car<ea u<ui a<i@al @ort%%% EFcC<du25i . de la u<ii la alţii% C<sF pro?ele pe care le2a@ adus pC<F acu@ sC<t pro?e @i<ore% 're?uie sF studie@ acu@ @arele @it care ilustreaJF doD@a @ete@psi.ie „Kacile cu Eru<tea @are. care C< a@urDul Kieţii lor. dacF <a DC<di@ C@preu<F cu E@pedocle. priKeau% Cu@ au aKut curaLul sF KadF cu@ sC<t C<Lu<D.irius. care Koia sF cureţe pitaDoris@ul de superstiţiile sale 5i sF2i lFrDeascF spiritul X#. decCt sF @ori de Eoa@e C<tr2u< ostroK pustiu% %% Iar toKarF5ii ur@Fresc 5i C<Lu<D. adauDF autorul. Ulise co<statF <e<orocirea EFrF leac% 9icti@ele <u @ai pot Ei C<KiateI *i iatF u< se@< C<DroJitor1 pieile C<cep sF se tCrascF3 „cFr<urile Eripte 5i crude @uDeau C< EriDFri3 s2ar Ei Jis cF sC<t c.te<a. al u<ei @a@e s2ar Ei putut C<car<a C<tr2u<ui di<tre aceste a<i@ale. se aDitau. @ai C<ai<te de2a @F DC<di cF ?uJele @ele au ati<s ori?ile <eleDiuiri pri< @C<careI a# -iKi<itatea <e par@ite. tra<scris de Sto?acus C< E. dupF Plutar. pe care se preDFte5te sF o DCtuie%%% 9a Ei @C<cat la @asa Ea@ilialF1 u< adeKFrat ospFţ de ca<i?aliI XX% C<ţeleDe@ striDFtul pasio<at al KiJio<arului di< .ra<F 5i plFcere di< aceste ?ucFţi de car<e care cu puţi< ti@p C<ai<te @uDeau. cF suEletul u<ui Eiu. @ai ?i<e sF te C<D. care a @u<cit atCta sF traDF 402 pluDul sau carul % ..oJei (o@er cu<oa5te. a@ auJi la Eiecare C<D.itF Kalul ca ur@are a rFJ?u<Frii diKi<e. 5i toKarF5ul de @u<cF al o@ului X8% ) scolie relatiKF la episodul Kacilor soarelui rea@i<tea i<terdicţia de a C<Lu<D. care Ci presc. erau <eKi<oKaţi KeDetarie<i1 ei aKeau ca leDe credi<ţele lui PitaDora 5i E@pedocle1 „cei care au tur<at pri@ii C< ?ro<J pu@<alul rFuEFcFtor au Eost 5i pri@ii care au @C<cat ?oii pluDarului X"% &asacrarea a<i@alelor 5i o@uciderea tre?uie sF Ei C<ceput deodatF.irius. sF aspire sucul 5i sC<Dele @ortalelor rF<iS „Pieile @erDeau1 cFr<urile%Eripte 5i crude @uDeau C< EriDFri3 s2ar Ei Jis cF sC<t c.Ke@ o e>eDeJF perEect detaliatF a episodului1 u< lu<D EraD@e<t di< Porp.ipaLul a suEerit cea @ai DroJaKF pedeapsF cereascF% Pri@ii Dreci.DriDe<tu@1 9ai. deci. cu e>cepţia ?oului de LuD 5i a ?er?ecului X$% I<terdicţia de a o@orC ?oul de LuD <u are <i@ic particular% ) leDe di< .iar @uDetele Kacilor . @ai deDra?F. C< cel @ai rFu caJ. ErFţia care2i u<e5te pe oa@e<i cu a<i@alele 5i 5tie cF suEletele sC<t i<ter5a<La?ile.ele sale% . cF <u @2a distrus @ai deKre@e Jiua EatalF.% C< epoca de aur <u se KFrsa sC<Dele NRD# II% Circe 5i toKarF5ii lui Ulise sau @itul @ete@psi.oJei1 @itul +ircei.iţiturF de car<e aceastF plC<Dere atroce a Kieţii pe care. Eripte. C< i<co<5tie<ţa <oastrF a@ sti<s2o% *i este cu cCt @ai atroce. al u<ui Erate. rFtFceau C< li?ertate C<tr2o i<sulF pustie3 Eii<dcF i2a o@orCt. striDau. pe<tru autorul <ecu<oscut al celor douF Kersuri pe care le citeaJF Plutar.1 dacF tot e sF @ori.

cest toKarF5 5i2l aleD. Kultur% Epeios.aid(n.stEel.i@?are de Kas. di< o?i5<ui<ţF 5i ruti<F @ai deDra?F decCt di< raţiu<e. dacF asta KorI 1 acestea sC<t reptilele% C< Losul scFrii. @ereu cu capul C< <ori sau C< stele% .ide „C<tr2o coci<F 1 *i porci erau cu Eaţa 5i cu Dlasul. o trecere C< alte Eor@e corporale1 5i dori<ţa Cl C@pi<De cFtre corpul potriKit. Ci droD. tira<ia. cele @ai stupide% *i dupF cu@ cC5tiDF sau pierd di< i<teliDe<ţF. Ka Ei atras de 5orţul u<ei Ee@ei . <eoplato<icia< 5i <eopita2Doricia< sC<t si<o<i@e% 'oKarF5ii lui Ulise au DFsit C<tr2o Kale casa Circei. 404 deKi< a<i@ale sociale1 al?i<e. Eur<ici sau i<trF di< <ou C< specia u@a<F 5i deKi< oa@e<i cu@secade G"% .ceastF leDe a reC<car<Frilor poate Ei KFJutF acţio<C<d C< @itul lui Er. EFrF sa ia <i@ic di< el. @ai @ult deeCt po oricare altul. Ci corespu<de o scarF a a<i@alelor% Ti/ai(+ le claseaJF altEel pe acestea. C5i iD<orF capul. dacF a trFit doar pe<tru el. cu Kiole<ţele. cu ?eţia. la @oarte aLu<De. aici o oarecare iro<ie. Ci loKe5te cu ?aD. u<de Plato< se e>plicF cu @ai @ultF proEu<Ji@e asupra @ete@psi. cu <ea@ul astro<o@ilor.i@?Fri 5i Kicisitudi<i% Ceea ce <u@i@ dispariţie 5i @oarte este pe<tru el o sc. rF@C<e pFtru<s de trup1 5i @ateria corporalF este Drea.i@?aţi C< lei 5i lupi G! p+ oa@e<ii pe care Jeiţa Ci KrFLise% ) Koce Eer@ecFtoare de Ee@eie. ?i<eC<ţeles. <atural. JDo@otul u<ui rFJ?oi de ţesut Ci C<dea@<F sF25i EacF cu<oscutF preJe<ţa% 403 I Circe Ci ?aDF C< casF. cu pFrul 5i cu trupul. EFrF aKe<turi Ad% . dar cCt de Ei<FI Neoplato<icie<ii <u prea au 5tiut ce sF creadF% U<ii . C<cCt sF se potriKeascF @e<talitFţii pe care au cFpFtat2o C< Kiaţa lor a<terioarFG7% SuEletele o?i5<uite cu plFcerile Drosola<e ale pC<tecului.ip.PitaDora 5i E@pedocle sC<t 5i ei <u@iţi C< treacFt de cFtre Porp. iar Ulise i<struit de toate <e<orocirile sale. pe5tii 5i @olu5tele. <eDliLC<d I<KiJi?ilul 5i +C<direa.I/(+>0l sau la pC<tecele lor% Ele s2au aplecat asupra pF@C<2tului.ersites Ka ale)e e>iste<ţa u<ei @ai@uţe. s2a deEor@at.eaJF.ar<ice.irius. „5i de Lur C@preLur. rFtFci<d C< Lurul @or@i<telor% Ele sC<t a@estecate cu @aterie corporalF. Ka cFuta o KiaţF li<i5titF de o@ o?i5<uit. presc. el este la adFpost de sc. o?i5<ui<ţelor pe care i le2a dat De<ul sFu de KiaţF GG% Recu<oa5te@ u<a di< ideile Ea@iliare a lui Plato<1 suEletul care C< ti@pul Kieţii se co?oarF pC<F la <iKelul a<i@alului. iu?i<d ţesutul si @u<ca de i<terior3 ?uEo<ul '. este puter<ic i@preD<at de pitaDoris@% Iar pa acest tere<. Plato<% C< acest do@e<iu. Kiespi. care corespu<de la oa@e<i. C< lu@ea <eKFJutF 5i diKi<F% Eli?erat de toate relele se i<staleaJF pri<tre Jei GA% C<sF dacF C< ti@pul e>iste<ţei a iu?it trupul 5i plFcerile 5i dori<ţele sale. s2a separat pe cCt a putut. co<ducFtorul calului de la 'roia. C< cartea a X2a a Rep0:li6ii# SuEletele care aleD u< a<u@e @od de KiaţF iau ca trup i<stru@e<tul potriKit pasiu<ii pe care au cultiKat2o C< cursul ulti@ei lor Kieţi% )rEeu Ka dori sF deKi<F le?FdF3 . replii<du2se asupra lui C<su5i. de 5oi@i. deKi<e dupF @oarte a<i@alul C<su5i cu care s2a ase@F<at% 're?uie @ai ales sF <e reEeri@ la P. @erD C< trupuri de lupi. desiDur. rieţuitoarele se tra<sEor@F u<ele C<tr2 altele A!% Este.cest @it. co@pri@C<d 5i opri<d circuitele DC<dirii% U<ele s2au culcat co@plet pe pF@C<t 5i Jeul le2a spus1 „sF se tCrascF.Da@e@<o<. dar la @i<te erau C<treDi C<toc@ai ca C<ai<teGX% .ias 'ela@o<ia<ul.poi patrupedele1 ele <u se ocupF de lucrurile spiritului. ceea ce le Eace KiJi?ile% Ele sC<t <eKoite sF rFtFceascF pC<F C< @o@e<tul cC<d se Kor ata5a de u< <ou trup G#% . dupF Dradul lor de C<do?itocire% C< Eru<te <ea@ul u5or al pFsFrilor. C< a5a Eel.eta sa 5i Ci C<c. C< corpuri de @FDari sau de a<i@ale ase@F<Ftoare G8% Cele care au practicat <edreptatea. este u< @isterios sipet care co<ţi<e doctri<ele lui PitaDora 5i Plato< asupra desti<elor suEletelor1 „-acF suEletul este i<destructi?il 5i eter<.oJei% -acF suEletul pFrFse5te curat trupul. apare<tF% Pri< aceastF Dreutate el este tras cFtre lu@ea se<si?ilF% 9ede@ astEel de suElete su? Eor@a de spectre. adaptat <oului sFu c. Eericit. <e a<u<ţF Porp. Kor i<tra. particular. atu<ci. .irius1 dar toatF doctri<a care serKe5te de suport e>eDeJei este plato<icia<F% . LaEul. cra<iul lor s2a lu<Dit. <u priKesc decCt la t. Eii<dcF C< KiaţF a EuDit de el. la separare. o?iectul EilosoEiei. a deDradFrilor u@a<e.stEel este @arele pri<cipiu al reC<car<Frilor1 scFrii Kiciilor u@a<e. pF@C<teascF. leu3 . de Daie G7% Cele care au practicat Kirtuţile sociale.

KrFLite de atracţia plFcerilor. cade C< locuri <ecu<oscute% „I<sula . „cu o tu<icF strFi<F de car<e Ar_% Circe este Eiica soarelui 6 Jeiţa cu Eru@oase ?ucle 6 5i Eratele ei.rF<e5te 5i spore5te sectorul dori<ţelor 5i pe cel al @C<iei. sF iu?eascF u< trup i@pur. C< pli< <ecu<oscut% Ele C<cep sF rFtFceascF. co?oarF su? pF@C<t. „suEletele se lasF Eer@ecate. o <a5tere de o distruDere A8% El C<su5i.oJF (plato<icie<ii au u< cuKC<t @ai Eericit AA. care preJideaJF ciclul reC<car<Frilor. pe<tru a2i da puterea de a se do@i<a. Kiaţa u<ui suElet% Na5terea 5i @oartea sC<t corelatiKe% ) Eii<ţF care piere dF <a5tere altei Eii<ţe% Oără C<cetare. soarele. Natura care C@?racF suEletele. care ^„C<KFluie .<tipates lestrUDo<ul%% % de Ciclop%%M% Se te@ de o <ouF <e<orocire. u< corp care ali@e<teaJF 5i deJKoltF o <aturF iraţio<alF 5i i<aptF pe<tru Eru@oasele AB# I lucruri ale spiritului. @ai deDra?F decCt pe cel al i<teliDe<ţei AX% Nu@ele Circei co<ţi<e rFdFci<a 6e 60l0i# )r @ete@psi. C5i @eritF cu prisosi<ţF <u@ele1 suEletele pe care le pri@e5te sC<t descu@pF<ite% SuEletele resi@t <ostalDia 9ieţii C< trup. a suEletelor. de a se replia asupra lui C<su5i % +raţie EilosoEiei. dori<ţa de a reDFsi acest toKarF5 de car<e cu care erau at+t de o?i5<uite% Ele sC<t Data ps<tru o <ouF cFlFtorie pe pF@C<t% „Ele recad C< AIJe(n>0\ <a5terilor . lu@i<Ftorul @uritorilor co?oarF su? pF@C<t #G % . tre?uie sF <e DC<di@ aici la (eraclit di< EEes1 Kiaţa u<ui o@. i<teliDi?ilul 5i se<si?ilul.iaie. dupF i@aDi<ea lui E@psdocle. care trec periodic di< trup C< trup% (o@er a ales. <u 5tiu u<de este C<tu<ericul (<ordul2N%'%)%%% <ici%%% Mu<da soarele.( . este cu adeKFrat o /i9t0 . pe<tru a C<depFrta plFcerile ru5i<oase 5i ilicite. <e spu<e Porp. deci.i u< rCu de lacri@i #X% I@aDi<e a dispirFrii suEletelor cC<d 5i2au pFrFsit trupurile si se treJesc „aru<cate C< at@osEerF. u<de soarele. i<sula Kaietelor. se la@e<teaJF. pe<tru a C<ţeleDe. .au creJut cF totul tre?uie luat aido@a.. i@propriu Kirtuţii. care iese di< pF@C<t% % % Se Ka duce sF se i<Eor@eJeS Nu 5tie la ce sF se . su? lu@i<a soarelui. sleiţi de o?osealF 5i durere A" % C< a treia Ji. „C< desi5ul di< pFdure % Ei C5i a@i<tesc C<sF de .5a cu@ toKarF5ii lui Uiise C<D. Uiise le spu<e toKarF5ilor sFi1 „Priete<i. de @i<u<e acest <u@e pe<tru a dese@<a @area NaturF. care si@?oliJeaJF suEletele.iaie este partea di< at@osEerF care pri@e5te pa @orţi A7% SF <o rea@i<ti@. C< care (o@er a 5tiut di<ai<te sF C<c. ea a a@estecat ?rC<JF. C< aceastF i<sulF @isterioasF% „C<cepurF a plC<De cu ?ocire 5i a KFrsa di< oc.iaie. alţii cF erau si@ple i@aDi<i. pe<tru a treJi C< suElet amintirile Eru@oase. <oi <u 5ti@ u<de se aElF C<tu<ericul. di< acest loc <u pute@ Kedea <i@ic.irius e>traDe @ai C<tCi @orala istoriei 5i su?li<iaJF „utilitatea EilosoEiei 5i a educaţiei.otFrascFI C< cele di< ur@F se reC<toarce la cora?ie. lucrurile cerului 5i ale pF@C<tului /# . <u@ele i<sulei locuite de KrFLitoare. EFi<F. @oartea >@ui suElet. lu@i<Ftorul @uritorilor. la sosirea C< i<sula Circei1 douF Jile 5i douF <opţi rF@C< „C<ti<5i.ietes C5i datoreaJF a@C<doi Jilele „soarelui celor Kii A$ 6 „soarele care leaDF EFrF C<cetare o distruDere de o <a5tere. descu@pF<irea lui Ulise 5i a toKarF5ilor sFi. si@?oluri%%% -ar sF reKe<i@ @ai C<tCi la Porp.it cu ?ucurie droDul @aDic.idF toate ideile lui Plato<% Porp.irius &% AIJe(n este <u@ele @i>turii pe care Circe o oEerF toKarF5ilor lui Ulise1 C< Ki<ul de Pra@<os. suEletul Ka 5ti „sF se opreascF sF deKi<F i<co<5tie<t u< a<i@al. u< trup care . se Eac 5i sa desEac aceste C<lF<ţuiri de Eor@e% . o . care le aduc C<apoi C< De<eraţiu<e #8% . dupF ce a do?orCt u< cer? @are „care co?ora di< piLi5tea pFdurii ca sF se adapF C< Kale #d% C< Jorii Jilei ur@Ftoare. sC<t deJorie<tate. Ulise se caţFrF C< KCrEul u<ei stC<ci 5i JFre5te C< depFrtare u< Eu@.irius 5i la @itul Circei. este si@?olul alter<a<ţei Kieţii 5i a @orţii% FFrF C<doialF C<sF. care dispare C< Eiecare scarF 5i re<a5te C< Eiecare di@i<eaţF. C< care sC<t a@estecate eter<ul 5i pieritorul. u<de sC<t Jorile. @oartea u<ui o@. @iere 5i a KFrsat pe deasupra u< droD Eu<est „pe<tru ca sF uite ţara lor cu totul ##% Na5terea. <ici u<de rFsare%%% #!% El ar Krea sF2i co<ducF spre Eu@ul pe care Cl JFrise cu o Ji C<ai<te. „pali<De<esia sau re<a5tere) este u< cerc. sosirea u<ui suElet C< trup. dupF @oarte. este ca u< striDFt de spai@F 5i disperare1 striDFtul suEletului care.

e@F de e>eDeJF% La pri@a Kedere sea@F<F @ult cu deJKoltFrile lui Porp. Uliss. co<c. sectorul „dori<ţe este cel @ai deJKoltat 5i stFpC<ul locului% Epit. reEuJF sF i<tre la KrFLitoare c>plicC<d toKarF5ilor sFi1 „Pe toţi <e Ka preEace C< porci.iar C< suElet. au <eKoie de @ult <oroc. de suEletul C<ţeleptului. cC<d Ki<e @o@e<tul reC<car<Frii.ceasta C<sea@<F cF suEletele. este @odelul <ostru% Iar?a pe care (er@es i2o dF ca sF co@?atF droDul 6 /(lI. dori<ţele% PiFspi<tia @isticF a (adesului.irius. „pli<F de @C<ie co<tra lui Ulise $$% „'re?uie deci sF cFutF@. @ai ales aproape de @oarte. C< lupi 5i lei % IatF u< suElet care a Eost supus „u<or cruJi@i sC<Deroase. lupii si leii.ceste ele@e<te sau pFrţi ale suEletului sC<t cele pa care le2a deter@i<at Plato<1 raţiu<ea.n# $!% Lupi de @u<te.. C<cCt s2ar putea crede cF este reJultatul (a<ticipat) al acestora% I< realitate e>istF serioase diKerDe<ţe% Se<sul De<eral al @itului este acela5i1 „'ra<sEor@area toKarF5ilor lui Ulise C< porci 5i a<i@ale de acest . lei dau tCrcoale locui<ţei Circei $X% Eurilo. sF C<depFrtF@ @C<ia. Dreul rese<ti@e<t .U@os2 ului)% *i corpul di< care Ko@ ie5i Ka Ei cel al u<ui o@ C<ţelept $8% '4. sC<t @iJera?ili 5i aratF desFKCr5it triu@Eul 6pit. @Ci<ia. puritatea. a aKut 5a<sa sF scape de @eta@orEoJF1 si@ţi<d capca<a a rF@as aEarF. de ?FuturF. dF pe<tru @itul Circei o sc. dupF Plato<. EilosoEului. el c cei carc2l preKi<e pe Ulise% Ulise Ka scFpa 5i el Draţie ?uruie<ii moly pri@itF de la (er@es. de desErCu% SuEletele cu epithymctikon predo@i<a<t i<trF. Porp. sC<t tipul KoracitFţii3 ei trFiesc C< <oroi.irius DFse5te aici o @aterie deLa ela?orata% 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e .irius.ide Porp. cu pFrul 5i cu trupul Porcii @ai @ult c.irius @istaDoDul <e2a deJKFluit se<sul tuturor acestor i@aDi<i colorate 5i Ea<tastice $"% Se si@te di< @a<iera lui Porp. Draţie raţiu<ii% „.ici. deci. (er@es%%% BoData ErescF a lui (o@er desEF5oarF su? oc. sF ador@i@ toate poEtele rele. ascultC<d de discordie sau de urF% T. <u Kor cFdea C< Kiaţa a<i@alF. @asacrul tur@elor3 iritarea. pe<tru a <u se lFsa a<tre<ate 5i C<lF<ţuite de cFtre ele@e<tele lor cele @ai rele. dacF raţiu<ea rF@C<s D. a5a cu@ se Eace C< cere@o<iile de i<iţiere3 tre?uie sF <e ţi<e@ suEletul departe de orice i<Elue<ţe rele% 're?uie sF cal@F@.I>/(+>3\ sFu este total sFl?Fticit atu<ci cC<d aLu<De C< praDul reC<car<Frii% Pli< de uitare 5i alte rese<ti@e<te el se repede asupra u<ei Eor@e de lup sau de leu1 el dF pasiu<ii sale do@i<a<te acest trup ca u< i<stru@e<t protector ?i<e potriKit $A% Nu <e este prea Dreu sF descoperi@ eroul care a serKit de @odel pe<tru acest portet1 . rea@i<tesc sce<a NeJIei C< care u@?ra lui . ura. poate Eeri cu totul suEletul de a/e+te6. EFrF C<doialF. raţiu<ea Cl @e<ţi<e cCt @ai @ult C< co<diţie u@a<F $71 @ulte suElete la @oarte. a<tidotul AIJe(n>0l0i ? o 408 aKe@ 5i <oi1 este raţiu<ea. C< a5a @FsurF.ias pe care Plato< Cl tri@ite C< Rep0:li6a$# sF locuiascF C<tr2u< trup de leu% „'eri?ilele certuri sC<t disputa cu Ulise pe<tru ar@ele lui . care scapF pe<tru totdeau<a de ciclul reC<car<Frilor)3 sau dacF suEletul a ?Fut. cel puţi<. toKarF5ii lui Ulise.idul lor% Circe 5i droDul sFu.ias stF deoparte.ii <o5tri C<treDul @ister al Kieţilor succesiKe% Porp. <e preKi<e autorul. Cl poate sustraDe de tot (este Kor?a aici. cu aLutorul cFreia disti<De@ ?i<ele% . care se C@parte C< trei pFrţi% #" 406 407 )r. <u reKi< daEi<itiK C< lFca5ul diKi<3 ele sC<t co<da@<ate sF se a@estece di< <ou cu @ateria1 C<sF acestea.I/eliJ(n>0. DriLa sa de a da EiecFrui detaliu si@?olis@ul sFu% *i este acela5i ela< @istic ca 5i C< ulti@ile paDi<i di< Pe<te a Ni/fel( # III% ) altF e>eDeJF a mitului Circei Ca 5i pe<tru Pe<te a Ni/fel( . co<ti<uF Porp. de u<de pleacF trei dru@uri.I/eliJ(n>0l Ka aleDe. porcii. i<Kidia (toate e>acer?Fri ale t. se aElF c.ile3 „cruJi@ile sC<Deroase . prude<t.irius cu @ai ?i<e de u< secol 8d. C@?uE<atF. de @ultF C<ţelepciu<e. nici de Eicţiu<e. Eiecare di< aceste trei ele@e<te traDe suEletul cFtre De<ul de KiaţF care Ci co<Ki<e% . apare<t a<terioarF lui Porp.ise pFstrC<du25i u@a<itatea cu toate KrFLile Jeiţei. C< trupuri de @FDari% (c@er C<sF Ci tri@ite C< trupuri de porc1 „5i porci erau cu Eaţa 5i cu Dlasul.ceastF raţiu<e. <u este Kor?a de @it. @ai ales C< acest @o@e<t. u<or teri?ile certuri. de cFtre pasiu<i C< a5a Eel C<eCt sF C@?rFţi5eJe o KiaţF @iJera?ilF de a<i@ale #S 6 ceea ce au EFcut toKarF5ii lui Ulise% .iar dec+t @FDarii. <oul trup 5i Ka lua Eor@a a<i@alF cea @ai capa?ilF sF2i satisEacF poEta de @C<care.irius.irius. ci de o realitate o?iectiKF 5i siDurF $d% La suEletele care s2au a?a<do<at poEtelor celor @ai Los<ice.Eurilo.

Porp. el tra<spu<e 5i su?li<iaJF.eodoros) aceea5i poJiţie ca a lui Cro<ius% *i Cro<ius. C< aceastF KiaţF. repreJi<tF „reKoluţia circularF a u<iKersului.uDusti<. C<tristarea proEu<dF a rudelor 3 StU>ul. . C< al sFu T. este Eoarte apropiatF de e>eDeJa EluKiilor i<Eer<ale.iaie2i. socotea cF „toate suEletele sC<t raţio<ale 7G% Nu e>istF deci diEere<ţe ese<ţiale C<tre u< suElet de a<i@al 5i u< suElet de o@1 <u e>istF separaţie riDuroasF C<tre cele douF spacii1 trupurile sC<t i<ter5a<La?ile% SuEletul raţio<al este doar paraliJat da corpul a<i@al. C<ţeleDe@ Eoarte ?i<e cF a putut sF ai?F poJiţii diEerite asupra acestei c. Soarele. a<tre<eaJF u<iKersul.ene+ie.ero<2ul.irius Kede C< Circe. Nu@e<ius (pe<tru a2i e<u@era C< ordi<ea C< care2i cita E<ea di< +aJa. scrie Pseudo2Plutar. care se apropie de raţio<alis@. C< cursa sa cereascF% Ne a@i<ti@ ca Porp.. ci roata re<a5terilor%8G C< ceea ce priKe5te <u@ele de .irius Ci atri?uie u< pu<ot de Kedere Eoarte diEerit% Porp. da cFtre orDa<is@e prost co<stituite% C< ta?Fra celor care cred cu adeKFrat C< trecerea suEletelor u@a<e C< trupuri da a<i@ale. c. ceea ce e>plicF de ce este Eiica soarelui 8X.7X C<sF Ne@esius C< tratatul sFu De+p e nat0 a (/0l0i.irius.estiu<i.ceste lucruri <2au tul?urat doar u< plato<icia<% 're?uie sF2l C<ţeleDe@ ad littera@ pD acest iro<ist ?lC<d care e Plato< S Nu a Kor?it ia EiDurat 5i <u a Krut doar sF spu<F cF u<ele suElete se co?oarF la <iKelul ?estiilor crude S8$ . cel puţi< cercurile pla<etare. sF Ei scris o carte C<treaDF asupra @ete@psi. 5i i<terpretarea datF . C< special. <e spu<F ci.irius redau cu totul alt su<et% PlecC<d de la pri@a e>plicaţie ca de la o tra@?uli<F.iaie. este @ai ales „EiJicF1 <u@ai ideea trecerii suEletelor C< trupuri de a<i@ale a@i<te5te de pitaDoris@% Restul este <eutru. totu5i EaKora?ile se<sului literal. a corectat DC<direa lui Plato<1 „el crede cF suEletele o@e<e5ti <u pot @erDe decCt C< corpuri o@e<e5ti 5i <u eJitF sF „supri@e (pa<tru ele) C<c. a@ aKea u<ele scrupule sF2i atri?ui@ C< co<ti<uare e>eDeJa „circea<F .( iile H(/e i6e ale lui (eraclit1 CocUt2 ul este la/enta8ia oa@e<ilor plC<DC<du25i deEu<cţii.e@area i<sti<ctelor Los<ice% . Cl deriKF tot de la aia-ein (a De@e) C<sF preciJeaJF cF (o@er AB" a ales acest <u@e DC<di<du2se la „Kaietele 5i la@e<taţiile oa@e<ilor C< leDFturF cu @oartea 8A% La Porp. (arpocratio<. a5a cu@ este u<eori..oJei EFrF sF i<troducF istoria e>e@plarF a Circei% CCt despre Porp. @FDari%%% .o@eric credi<ţa plato<icia<F% I9% Lupii 5i leii. se@<iEicF Eaptul cF suEletele celor <ecuDetaţi trec C< trupuri de a<i@ale% 8! -ar Circe C< 7ia8a <i p(e-ia l0i H(/e .i@?atF C< @FDFriţF cFrC<du25i Eiul 7! este desiDur o trFsFturF de spirit auDusti<ia