Gustav Theodor Fechner El fullet

des

Vida futura

"No obstant això, sempre és feliç uan seu !rrels i continua ampliant la seva exist"ncia participar en altres seus "# $chiller, el % de !bril &'(' a Goethe#

!l )nsel*Verla+ a ,eip-i+

Primer Capítol ,.home, no una ve+ada, sin/ tres ve+ades viu a la terra# ,a seva primera etapa de la vida és un somni constant, la se+ona és una alternança entre el somni i la vi+0lia, el tercer una +u1rdies eternes# En la primera etapa l.home viu sol en la foscor, i en el se+on viu sociable però separat al costat i entre d.altres d.una llum ue el de la superf0cie abspie+elt en el tercer entrellaça la seva vida amb la d.altres esperits a una vida superior al esperit més elevat, i es veu en la naturalesa de les coses finites# En la primera etapa, el cos desenvolupa a partir del +ermen i les seves eines per al se+on, en la se+ona, la ment es desenvolupa a partir del +ermen i les seves eines per a la tercera, a la tercera, el +ermen divina ue es va desenvolupar a tot esperit hum1 és i ha estat a u0, en un lloc fosc per a nosaltres, $helles dia per l.esperit de la tercera etapa de la vida futura a través de la idea, la creença, el sentiment i l.instint del +eni de l.home# ,a transici/ de la primera a la se+ona etapa de la vida es diu naixement, la transici/

de la se+ona a la tercera és la mort# ,a forma en u" ens movem des de la se+ona a la tercera fase, no és més fosc ue el de la ue obtenim de la primera a la se+ona# El ue condueix a l.exterior, i l.altre a la visi/ interior del m/n# No obstant això, com el nen en la primera etapa encara cecs i sords de tot el +lamour i tota la m2sica de la vida en se+ons i el seu naixement des del ventre c1lid ve dur per a ell i li fa mal, i com hi ha un moment en el naixement, en u" la destrucci/ de la seva exist"ncia pr"via com la mort se sent abans encara celebrada el despertar al nou ser exterior, tal com la coneixem en la nostra exist"ncia actual, on tota la nostra consci"ncia encara est1 lli+ada al cos estret, però, res de l.esplendor i la m2sica i la +lòria i la llibertat de la vida a la tercera fase i 3tilit-eu una altra part de l.estret passad0s fosc, ue ens porta a un sac cec, de la ual no hi havia sortida# 4erò la mort és només un se+on naixement a una exist"ncia més lliure, l.esperit esclata la seva closca i prop de la mentida i les fulles en descomposici/, com la primera de naixement del nen# 5esprés d.això, tot el ue es col 6 loca en nosaltres pels nostres sentits presents a l.exterior i, 7a ue només des d.una dist1ncia propera, plena de la seva interioritat de nosaltres i s/n percebuts# ,a ment no és més de pasturar les muntan8es i l.herba, 7a no est1 envoltat de tota l.ale+ria de la primavera, però turmentat per la malenconia ue tot això se+ueix sent la seva 2nica forma externa, sin/ ue és la muntan8a i l.herba penetri i ue la força i sentir l.aire a les ceres, i ell 7a no haur1 de lluitar per crear a través de les paraules i els +estos d.un pensament ue en altres, però ue 7a no estan separades pel cos, però connectats pel cos en l.acci/ immediata dels esperits entre si, la hi ha aire de pensament procreaci/, no apareixer1 fora dels éssers estimats ue van uedar enrere, però ell va a viure en el més 0ntim de les seves 1nimes, com a part de la mateixa, pensar i actuar*hi ia través d.ells#

Segon Capítol El nen al ventre té un sol cos, la ment, l.impuls formatiu# ,a creaci/ i el desenvolupament de les extremitats, el ue creix més en si, s/n les seves accions# Encara no se sent ue a uests membres s/n de la seva propietat, 7a ue no necessita i no pot usar*lo# 3na ment meravellosa, una bella boca s/n ell tot 7ust bells ob7ectes, ue el va crear, sense saber ue seran un cop subministren parts del seu acte# Estan fetes d.un m/n proper, dels uals el nen encara no sap, i l.empen8 a terme en virtut del seu propi instint fosc, ue es 7ustifica clarament només en l.or+anit-aci/ de la mare# &9 No obstant això, la forma en u" el nen a la se+ona etapa de la vida madura, els òr+ans del seu anterior treball i pelar les fulles darrere, es troba de sobte com una unitat auto*consistent de totes les seves creacions# ! uest ull, a uesta orella, a uesta boca s.associa ara amb ell, i uan es crea de la mateixa després d.a uells en+endrats sentiments foscos, de manera ue ara est1 aprenent a con"ixer la seva deliciosa 2s# El m/n de la llum, els colors, els sons, les olors, el +ust i la sensaci/

d.una oportunitat en a uest moment d.a uestes eines creades per a, aix0 ue uan els va crear 2til i eficient#
El fisiòle+ pot ser més important ue dir, el principi creatiu del nen no est1 en el ue és després del naixement continua vivint per ell, ue fins i tot ara és només els addictes, abans del naixement de la criatura, però pel ue fa a la )nf1ncia naixement romandr1 i morir en mora, com el cos de les persones sobre la mort :la placenta es com funicle umbilicali, velamentis li uoribus eorum ue ovi9, a partir de la seva obra, com la seva
&9

van continuar el 7ove creix#

,a primera etapa a la se+ona relaci/ s.incrementa repeteixen en les proporcions de la se+ona a la tercera# Totes les nostres accions i desit7os en a uest m/n és com es calcula només a la recerca de crear un or+anisme ue veiem en l.altre m/n ue el nostre i necessitar1# Tots els efectes intel 6 lectuals, tots els efectes de les expressions de força ue emanen durant la vida d.un ésser hum1 a partir d.ell ia través de tirada a través del m/n dels homes i la natura, ue 7a estan connectats per un secret, cinta invisible, ue s/n els membres espirituals de la +ent ue condueix en la seva vida connectat a un cos espiritual, un cos de noves creuades forces i efectes in uietes, la consci"ncia est1 encara fora d.ell, i ue ell, per tant, encara ue inextricablement entrellaçats amb la seva exist"ncia present, però només reconeix els punts de partida de la mateixa per a la seva# En el moment de la mort, uan l.home es separa de les institucions a les ue el seu poder creatiu a un vincle a u0, rep alhora la consci"ncia de tot el ue viu en, com a resultat de les seves expressions anteriors de la vida en el m/n de les idees, forces, efectes, i continua actuant com una font flu;a de manera or+1nica, també porta el seu unitat or+1nica en si mateix, però ara est1 activa, se+ura de si mateixa, fort i fins i tot amb les seves pròpies re+nes i el poder absolut individuals en la humanitat i la natura en la seva pròpia determinaci/# El ue al+2 ha contribu;t durant la seva vida a la creaci/, el dissen8 o la preservaci/ de la humanitat i la natura, l.atracci/ de les idees, és a dir la seva banda immortal, ue continuar1 en vi+or en la tercera etapa, però, tot i ue el cos al ual la força ue actua sobre la se+ona s.ad7unta, s.ha podrit per molt temps# Faci el ue ha creat milions de persones mortes actuat pensament no va morir amb ells, però, est1 destru;t de nou per ue crear la propera milions, actuar, pensar, però encara se sent en a uests desenvolupada amb vida en ells noves unitats a uns +rans ob7ectius ue ells mateixos no veuen# 4er descomptat, a uesta manera ideal de vida se.ns presenta només com una abstracci/, i la cont0nua influ"ncia de l.esperit dels morts a la vida només com una cosa ment buida# 4erò això és el ue ens sembla, per u" no tenim cap sentit de capturar els fantasmes en la tercera etapa de la seva veritat, el compliment de la natura i l.ésser penetrant, només els punts de la seva exist"ncia, el nostre podem veure, la part amb la ual en nosaltres hem crescut i ens apareix sota la forma d.a uestes idees ue s.han propa+at per ells en nosaltres# $i el cercle de l.ona, la de l.enfonsament de pedra ue ueden en l.ai+ua, cada pedra ue sobresurt més d.ella, excitat pel seu impacte un nou circuit d.ona, se+ueix sent un acte cercle coherent tots emocionats i porta en el seu abast, i les pedres, però saber

només sobre el desmembrament dels circuits perif"rics# $om tan i+norants pedres, llevat ue, a difer"ncia de les pedres sòlides, fins i tot colpe7ar a tothom ia la vida en un cercle continu dels efectes ue ens envolta, no només la propa+aci/ als altres, però en els altres# 5e fet, durant la seva vida, cada persona creix amb els seus efectes en els altres mit7ançant la paraula, l.exemple, per escrit o de fet# Tot i ue va viure Goethe, contribu;t amb milions <itlebende espurna del seu esperit en si mateixa, a la ual esclatat noves llums, 7a viscudes com Napole/, la seva ment vi+ent en la ma7oria del m/n penetrar al voltant d.un, van morir com a uestes dues bran ues de la vida, ue es veuen obli+ats en el m/n contemporani morir no amb, sin/ simplement la força impulsora de noves sucursals d.a uest m/n es van apa+ar, i el creixement i l.evoluci/ posterior d.a uest d.un sortint individual, una confiança en si mateix individu re* formant en les seves ficcions totalitat les ue succeeixen ara amb una mora i+ual, ue és cert ue no a ser ad uirits ue abans de la seva primera activitat d.emer+"ncia# No obstant això, Goethe, & $chiller, & Napole/, un ,uter entre nosaltres, en nosaltres com una asse+urança, 7a s/n ma7ors ue desenvolupa en la seva mort, pensant en nosaltres i actuar, les idees convincents i continuar el desenvolupament d.individus, cadascun 7a no s.inclou viure en un cos de prop, sin/ ue la va vessar pel m/n estaven en la seva vida, +audir, dominats, i de +ran abast amb el seu acte sobre els efectes ue encara sentir# El ma7or exemple d.un poder/s esperit ue encara perdura en les +eneracions i se+ueix actuant, tenim en =rist# No és una paraula buida ue =rist va viure en les seves confessors, tot veritable cristi1 el porta no només comparativament, però realment viu en cada un de nosaltres és seus participants, ue actuen sobre els sentits i pensar, per només l.Esperit de =rist ue hi treballa a uesta acci/ i pensament# Ell s.ha est"s per tots els membres de la seva con+re+aci/, i tot el ue pen7a pel seu Esperit en con7unt com les pomes d.una tribu, com les vin8es d.una vin8a# "4er u" aix0 com el cos és un i té molts membres, i tots els membres d.a uest cos, sent molts, formen un sol cos, aix0 també =rist" :) =or# &>?&>9# >9
>9

<olts passat+es paral 6 lels b0blics estan 7unts en això "@end*!vesta" ))), pp ABA i ss, i els "Tres motius i les

raons de la fe", $# &'C

4erò no només les ments més brillants, i tot home eficient desperta a l.altre m/n amb una creaci/ pròpia, una unitat de les creacions espirituals infinites, efectes, moments est1 en propi or+anisme contracte de complir en ma7or o menor mesura i amb més o men8s FortentDicEelun+sEraft, depenent després ue l.esperit de l.home cada ve+ada més potents per ser atacada, fins i tot en la seva vida# Fui sin/ a u0 en+anxada a la solla i el seu esperit només havia de moure la seva mat"ria, per alimentar i +audir, d.ell romandr1 només uns éssers sense sentit# ) aix0, els més rics seran els pobres, si només austut seus diners per salvar la seva força, i els més pobres dels més rics, si austut seu poder per +uan8ar*se la vida honestament# 4el ue cada austut a u0, haur1 de all1, i els diners només s.apli uen all1, la ual va crear

l.aplicable# El misteri de la nostra actual vida espiritual, la set d.exploraci/ de la veritat ue res ens val a part a u0, la recerca de cada ment dret a crear obres ue només la posteritat es beneficiar1 de la consci"ncia amb pesar ue a causa de nosaltres una por insondable males accions implants ue però ens porten cap desavantat+e a u0 s/n evidents a partir premonicions desprevin+uts del ue tot això va a entrar en a uest m/n nosaltres, on el fruit de la nostra activitat més petita i oculta cau presa de nosaltres com a part del nostre ésser# ! uesta és la +ran rectitud de la creaci/ ue cadasc2 crea les condicions del seu futur ésser mateix# ,es accions s/n les persones ni recompensats per premis o c1sti+s externs? no hi ha cel o l.infern en el sentit com2 dels cristians, 7ueus i +entils, on l.1nima vindria després de la mort fa ni un salt cap amunt, ni un cas a la baixa, ni un punt mort, no es tren uen, no deli uesce en +eneral? però després ue van sobreviure a la malaltia en l.etapa +ran, la mort, es desenvolupa en silenci al immutable, ualsevol etapa posterior en els terren8s de l.antic edifici de la consist"ncia de la natura a la terra continua en i en i en un ésser superior, i depenent de la bona o mala persona, noble o com2 actuat amb dili+"ncia o es tri+a, ell en la propera vida si+ui sa o malalt, un or+anisme bonic o llei+, fort o feble trobar immobles, i la seva activitat lliure en a uest m/n va a determinar la seva posici/ en relaci/ amb els altres esperits, el seu dest0, els seus dons i talents per al ma7or pro+rés en a uest m/n# 4er tant ser tan vi+or/s i valent# 5esprés de tot, ui va lentament a u0 és coix all1, i ue no obri els ulls, hi és haver una cara de tonto, i ue practica la mentida i la maldat, se sentir1 seva falta d.harmonia amb el cor dels esperits veritables i bons com el dolor ue encara impulsar1 en a uest m/n, per reparar el mal i per curar el ue és el culpable d.això, i trobarem descans ni pau fins ue es va despullar i expiat seu acte malvat més petit i l.2ltim# ) uan els altres fantasmes tenen llar+ descans en 5éu, o més aviat viuen com a soci dels seus pensaments, ser1 vexat en la tribulaci/ i en la mutabilitat de la vida a la terra, i la seva 1nima mali+na és la pla+a humana amb idees d.error i la superstici/, condueixen a serveis i bo+eries, i mentre ue ell mateix es ueda enrere en el seu cam0 al tercer m/n si+ui perfecte, sin/ ue també els far1 en u" viu, espera de nou en el seu cam0 en la se+ona a la tercera# 4er uant de temps, sin/ també la influ"ncia falsa, malament i com2 encara i pot lluitar per la seva exist"ncia amb la veritat, la bellesa, a la dreta, ue durar1 con uerit pel poder cada ve+ada més +ran, destru;da per la seva pròpia es uena batent amb creixents conse G"ncies d.ener+ia, i també ho és res de totes les mentides, tota mal0cia, vella terra en l.1nima de l.home, finalment, es ueden# Només ue a uesta és la part immortal eterna de l.home, ue és veritable en ell, molt millor# ) encara ue només si+ui un +ra de mostassa ue est1 en ell * en el ual res seria, però, ui no * de manera ue tindr1 una durada de nete7at de palla i els residus només pel mal torturante, sent el pur+atori de la vida a la tercera fase i, tot i ue tard, encara pot créixer fins al ma+n0fic arbre# !le+reu també, ella, el seu esperit es tempera a u0 pel dolor i el dolor, s.exercitar1 benefici ue els obstacles ue es troben a u0 a la valenta batalla contra el seu pro+rés,

i més fort ue neixen a la vida nova, ue buscaran r1pidament i amb ale+ria ue la seva habilitat podia faltar a u0#

Capítol Tres ,a persona utilit-a molts mit7ans per un propòsit, 5éu és un mit71 per a molts propòsits# ,a planta pensa ue és per créixer més ue per si mateix all1, a la roca pel vent a la llum ia l.aire, beure aromes i colors per preparar*se per la seva pròpia 7oieria de 7u+ar amb els escarabats i les abelles, * ue hi és per si mateix però, al mateix temps ue només hi ha un porus de la terra, ue es reuneixen la llum, l.aire i l.ai+ua i participar en processos importants per a la vida a la Terra est1 a aus-udGnsten per la terra, per respirar, per teixir un vestit verd i material hum1 i animal per a l.alimentaci/, el vestit i la calor fins a l.actualitat# ,.home pensa ue hi és per u" es +audeixi a actuar, i crear per al seu propi creixement corporal i espiritual, * ue és per a si mateix all1, però al mateix temps és el cos i la ment només un apartament, Dorein superior estran+era produir esperits, enredar i desenvolupar, a treballar tots els processos entre si, ue s/n també els sentiments i pensaments de les persones i tenen la seva ma7or import1ncia per a la tercera etapa de la vida# ,a ment humana no distin+eix tant per la seva propietat i la propietat dels esperits superiors, i el ue est1 succeint en el mateix, és sempre part de tots dos alhora, però de diferents maneres# !ix0 com en a uesta fi+ura, ue no hauria de ser una imat+e, però només un s0mbol o al 6 le+oria ue pot ser considerat en si mateix*de suport de peu al mi+ del colorit :transl2cid a u0 ne+re9 estrella de sis puntes com, la seva unitat interna independent, els seus ra7os tots seu centre s.associen dependent i uniformement per ella, però d.altra banda, però flu;a 7unts de nou sor+eix de la concatenaci/ dels sis cercles de colors simples, cadascun dels uals té la seva unitat interna en si mateix, i com cada rai+ de la mateixa tant a si mateix com els cercles a través del seu comprom0s ue sor+eix pertan8, el mateix passa amb l.1nima humana#

,a persona sovint no sap d.on ve el pensament, li resulta una mica i el transforma un anhel, l.ansietat o el desi+ ue ell no pot donar compte, i l.insta a actuar un poder o

adverteix ell una veu d.ella sense ue ell és conscient d.un substrat ade uat# ! uests s/n atacs d.esperits ue simpatit-en amb ell, en ell actuen d.un altre a+ent assen8ala, com la seva# Encara més sorprenent s/n els seus efectes en nosaltres, uan en condicions anormals :la vi+0lia del son o malaltia mental9, ue en realitat la relaci/ d.interdepend"ncia entre elles i ha decidit a favor seu, de manera ue només acceptem passivament el ue flueix d.ells, sense efectes retroactius, per la nostra part# 4erò sempre i despertar la ment humana i est1 sa, no és el 7oc sense sentit o producte dels esperits ue creixen en ell o de la ue apareix crescut 7unts, però el ue precisament a uests esperits lli+ats, el centre urlebensErHfti+e invisible plena d.atracci/ espiritual, al tots conflueixen en el ual tots es creuen i per les relacions m2tues entre ells el testimoni de les idees, això no és causat només per l.encreuament dels esperits, sin/ ue és innata en l.home com la seva 3rei+entum moment de la concepci/, i el lliure albir, l.autodeterminaci/, l.autoconsci"ncia , la ra/ i la causa de tots els actius de propietat intel 6 lectual s.inclouen en a uest document# 4erò tot això és en el naixement és com una llavor sense di+erir, només a l.espera del desenvolupament de l.or+anisme la possibilitat de viure plena de la realitat individual# !ix0 ue l.home va entrar a la vida, pot sentir els esperits mali+nes i s.empen8 abordar des de totes bandes i buscar la seva força a la d.ells per fer el cap de enfortir*per un moment del seu compte, però això s.aconse+ueix per ells, a la ve+ada, es tracta de propietat moment de la pròpia ment humana li és ima+inat i contribueix al seu desenvolupament# El en els éssers humans esperits encarnats dolents s/n i+ual de bé, tot i ue, sense per7udici del ue contrari a la influ"ncia de la voluntat humana, com a home d.esperits estran+ers dep"n, el ue pot de la mateixa manera ue a l./s de la meitat del seu espiritual en ser nou en el vinculat en el seu 1nim, com pot actuar per determinar la seva més interna, però en la vida espiritual desenvolupat harmoniosament hi ha voluntat té el poder superior sobre l.altre# !t"s ue cada esperit estran+era té només una part de si mateix amb l.individu en la comunitat, la voluntat de la persona només pot tenir una influ"ncia estimulant sobre ell, ue és amb totes les seves altres parts, a més de la +ent, i 7a ue cada ment humana d.una comunitat inclou molt diferents licors estran+ers en el mateix, de manera ue la voluntat d.un individu pot incloent només té un efecte estimulant sobre la totalitat de la persona, i només uan la persona amb l.arbitrarietat lliure enterament despullat del seu acte a esperits individuals, se li va privar de la possibilitat, per dominar*lo# No tots els esperits sense distinci/, poden enllaçar a la mateixa 1nima de la pròpia unitat? per tant, afirmar el bé i el mal, la veritat i els esperits mentiders per la possessi/ de la mateixa, i ui +uan8i en la batalla, es reserva el camp# El conflicte intern ue tan sovint a les persones disposa d.espai, no és més ue a uesta lluita esperits extraterrestres ue volen +uan8ar la seva voluntat, la seva ra/, la seva més 0ntim de ser curt per si mateix# )+ual ue l.home, l.acord dels fantasmes residents en u" se sent com la calma, la claredat, l.harmonia i la se+uretat de si mateix, se sent la seva lluita en si mateixa com in uietud, el dubte, la vacil 6 laci/, la confusi/ i la divisi/ del seu interior# 4erò no al preu tan f1cil o bot0 lent li cau als esperits més forts en a uesta presa liti+i, però amb el poder autom1tic font al centre del seu ésser, ue

s.interposa entre les forces oposades ue aspiren poder, ue el portarien a ella, i fer la +uerra per a la ual part ell vol, pel ue pot la victòria per la unitat més feble per decidir, per l.acompan8ava el seu poder és el més fort# !ix0 ue el 7o de l.home enmi+ d.esperits conflicte se+ueix sense resposta, sempre ue es tracta de la llibertat innata del seu poder es conserva i no es cansa d.usar*lo, encara es ueda tan sovint als mals esperits s.alimenten, pel ue és, és per u" el IraftentDicEelun+ des de l.interior s.associa amb dificultat, i aix0 prou com per estar enut7at, sovint a ser simplement fluixos i casual# =om millor si+ui l.home ue 7a és, més f1cil ser1 per a ell ser encara millor, i el pit7or és, més f1cil corromp absolutament# 4el bé de l.home 7a ha posat molt en bons esperits en si mateixos, l.ara e uip amb ell en contra dels endarrerits i els mals esperits recent estren8, i estalviar la IraftentDicEelun+ des del seu interior# El bo fa el bé sense esforç, els seus esperits estan fent per ell, el pobre deu, però, només es humite+i de força interior i superar tots els esperits mali+nes ue s.esforcen cap a ell amb això# ! més, les recer ues i vincles relacionats amb relacionats i fui+ el seu contrari, sin/ força a la mateixa# Els bons esperits ens atrauen els esperits bons, excepte nosaltres, i els esperits dolents en nosaltres el mal, sin/ nosaltres# !mb molt de +ust tornar als esperits purs en una 1nima pura, i per al mal en nosaltres ens vam entendre malament, sin/ nosaltres# Feu ue els bons esperits prenen només en les nostres 1nimes de les mans, fui+ aviat per si mateix, l.2ltim dimoni, ue encara ueda a ella, no li és en la bona societat in uieta, de manera ue l.1nima de la +ent bona és un estat+e celestial pur per bene;t fantasmes*hi residents 7unts# 4erò els bons esperits, uan es desesperen per ne+ar el mal aclaparador ue ha convertit en una 1nima, els deixen sols, de manera ue tindr1 una durada d.un infern, un lloc només per als turments dels condemnats# =om ue el dolor de la consci"ncia i de la destrucci/ interna i la in uietud en l.1nima dels impius és el dolor, ue no se senten a uests sols, però amb encara més amar+a aflicci/ als esperits male;ts en ells#

Capítol Quatre 4els esperits superiors viuen no només en els individus, però per cada un per a si mateix ramificat en diverses, ue s/n els ue enllacen a a uest poble d.una manera espiritual, és una forma de fe, o una veritat, una aspiraci/ moral o pol0tica# Totes les persones ue tenen al+una comuni/ espiritual amb els altres, van de la m1 amb el cos d.un i el mateix Esperit, i obeeixen a la idea ue s.ha rebut per ell en ella com pertan8ents 7unts extremitats# $ovint, una idea viu en un poble a la ve+ada, sovint una massa de +ent s.entusiasma a un i el mateix fet? això és un esperit poder/s, ue tots ells han entrat en ell irradia a tot epid"mia# 4er descomptat, es produeixen no només pels esperits dels morts a uests enllaços, però un sens fi d.idees nounades actuar dels supervivents en el viure, però totes a uestes idees, ue van des de la vida al m/n, 7a s/n membres del seu futur or+anisme espiritual# !ra, uan dues 1nimes bessones en la humanitat de con"ixer i créixer 7unts a través

dels seus moments comuns, però, ells estan determinats tant per les seves diferents m2tuament enri uidor, com va passar a la ve+ada, les societats, els +"neres, les nacions, on eren inherents individualment només enri ueixen la comunitat espiritual i a través de la seva propietat intel 6 lectual# 4er tant, el desenvolupament de la vida espiritual en la tercera etapa de la humanitat és inseparable del desenvolupament, el pro+rés de la humanitat de la m1# El desenvolupament +radual de la situaci/, les ci"ncies, les arts de les relacions humanes, l.or+anit-aci/ d.a uestes esferes de la vida per sempre tot més harmoniosament articulat és el resultat d.a uesta fusi/ d.innombrables individualitats espirituals ue viuen a la humanitat i es traslladen als or+anismes més +rans intel 6 lectuals# =om, d.una altra manera a uests +rans esferes després d.idees per immutables fora fer de la embolicada e+oista i el bullici de la persona ue no veu amb el seu ull miop en el mi+ de l.escala i l.abast del centre, si no el clar mirant a través de tot els esperits més elevats entreteixit a través de la transmissi/, i per tot l.amunte+ament al voltant del centre div0 com2 i fusionar*la amb les seves parts divines, fins i tot les persones en u" actuen, -ufGhrten combina les metes més altes# 4erò a més de l.harmonia d.esperits ue amist/s trobada i còn7u+es, també hi ha una batalla d.en+in8, l.ess"ncia est1 en contradicci/, continua sent una lluita en la ue tot est1 en discòrdia finita per7udicats per fi dur a terme, per tal ue l.etern en la seva puresa només ueda # Fins i tot les pet7ades d.a uesta lluita mostra la humanitat en la lluita dels sistemes, en l.odi de les sectes, de les +uerres i de sedicions entre els pr0nceps i els pobles i els pobles entre si# En tots a uests +rans moviments espirituals de la massa de +ent es produeix amb fe ce+a, amb obedi"ncia ce+a, amb un odi cec de r1bia ce+a, no sent i no veu amb els ulls i les orelles de la seva pròpia ment, i després ue és impulsat per esperits estran+ers propòsits i ob7ectius dels uals ells mateixos no saben ue poden ser +uiades per l.esclavitud i la mort i tribulacions +reus, un ramat se+Gent com les unitats dels esperits superiors# 4er descomptat, també hi ha persones ue es dedi uen a l.auto*consci"ncia clara i pròpia actuaci/ interna i la realit-aci/ d.a uest +ran moviment# 4erò només s/n mit7ans volunt1ries a +rans fins predeterminats, a través de la seva acci/ lliure, encara ric, el tipus i la velocitat, però no per determinar la destinaci/ del pro+rés# Només tenir +rans coses al m/n treballades, ue té la direcci/ espiritual de l.actual en u" vivien, recone+uts i canalit-en el seu acte lliure i pensar en a uesta direcci/, aix0 com +rans esperits humans ue es van rebel 6 lar en contra, han mort# !ixò té l.esperit ue posa millor i millors maneres de fer això sap, destinats a nous centres de la seva força en moviment, no les eines com cecs, en lloc dels ue s/n per la seva pròpia voluntat i amb la comprensi/ dels seus drets ei+nem i la seva saviesa dels ob7ectius# No és l.esclau forçat realit-a el millor servei#El ue ells, però 5éu comencen a uest costat per servir, ue portar1 a terme més enll1 de com part0cips del +overn celestial a#

Capítol Cinc

Jé, en certa manera com els esperits dels vius i els morts es reuneixen inconscientment, a al+uns fins i tot conscient d.una p1+ina# Fui pot perse+uir i explorar tot a uest tr1nsit# 5i+uem breument? es troben, uan es troben amb la consci"ncia, i els morts hi s/n on s/n conscientment all1# 3n mit71 ue donen trobada "ster conscient entre els vius i els morts, i és la memòria dels supervivents dels morts# =entrar l.atenci/ en el mort es crida la seva atenci/ desperta per a nosaltres com un est0mul ue impacta la vida, la seva atenci/, 7a ue després atrau, on es troba amb ell# 4erò si la memòria de l.2nica persona morta en nosaltres una cosa es fa conscient, bacE*+irant en a uest costat d.ella a causa de la seva vida conscient, el més enll1, però es porta a terme com a resultat d.a uest m/n# Fins i tot si un supervivent pensa en la vida, revistes donen un tren en la seva consci"ncia, però ell es veu res, per u" la seva consci"ncia est1 encara molt lli+at als llaços del seu cos atape;t# ,a desencadenada per la mort de la consci"ncia sin/ ue busca el seu lloc i se+ueix el curs de la ual es va pronunciar, pel lleu+er i més fort, amb més fre G"ncia i com més es va expressar anteriorment# =om, llavors, un i el mateix impacte f0sic és sempre dos costats alhora sentien els extrems de xoc i els vençuts, és només un cop de consci"ncia ue se sent en la memòria d.un mort a doble cara# Ens errar, només el costat consci"ncia mundana per tan entretin+ut, per u" no sentim l.altre m/n, i a uest error té conse G"ncies d.errors i omissions# 3na estimada ha estat arrabassat a l.amant del fill, una esposa, el marit, la mare# En va bus uen en un cel distant per ells tros es uinçat de la vida, redreçar i mirada va m1 al buit després del ue no ha estat realment arrencada d.ells, només la comprensi/ externa del fil és demolit a causa de la intervin+uda pel tr1nsit sensorial externa en u" tots dos entenien entre si, una immediata intern arribar a través del sentit intern en u" encara no han apr"s a entendre# 3n cop vai+ veure una mare al seu fill ue encara viuen amb la por d.una llar i el 7ard0 a la recerca ue ella portava en el seu braç# Encara més +ran és l.error dels ue va examinar els morts en el buit distant, després de les uals només haurien de mirar dins per trobar amb vost"# ) ella li resulta no del tot, per u" ho tenia tot, per u" el portava fora en els braçosK Els avantat+es del tr1nsit extern, la paraula externa, la visi/ externa, la cura extern ue no poden tenir més i donar, i els avantat+es de la interna només de tant han donar, només han de saber ue hi ha un transport i beneficis interns com # No parla amb, no hi ha prou mans allò del ue un pensa ue no hi és# Vost" sap, però tot bé, llavors una nova vida dels vius amb els morts començar1, i +uan8ar amb els vius als morts en el mateix temps all1# 4enseu en un difunt 7ust * i no només el pensament de la persona morta, el mateix difunt esti+ui present en el moment# $e li pot trucar a dins, ell ha de venir, abraçar*lo, ell ha de continuar, mantenir només la seva ment i pensaments sobre ell amb fermesa# 4enseu en el seu amor o l.odi, ell ho sentir1, * amb un amor més fort, l.odi stHrEerm, ell se sentir1 més# En cas contrari, vost" havia probablement recordar els

morts, ara vost" sap ue els necessitaL delit pot una persona morta o amb coneixement de la memòria o la pesta, heu reconciliat amb ell o disputa irreconciliable, no simplement sabent, fins i tot a ell# Tuts ofereix sempre en el millor sentit, i ara, sin/ també ue la memòria, el ue es veu a si mateix, de la seva acci/ i piadosa en si# Feliç l.home ue va deixar un tresor d.amor, respecte, rever"ncia, admiraci/, en la memòria de la +ent darrere d.ells# El ue va deixar la vida d.a uest m/n darrere teu, ell +uan8a amb la mort, en +uan8ar la consci"ncia de resum de tot el ue crec ue el pòstuma d.ell, de manera ue plante7a el Jushel, de la ual només comptava amb +rans individuals a la vida# ! uest és un dels tresors ue hem de recollir per al cel# !i del ue el ue maleeix, la maledicci/ de continuar un record ple de terror# Ell li se+uia en a uest m/n, posar*se al dia amb ell en la mort, ue pertan8 a l.infern ue l.espera# =ada !i, ue es diu després d.ell, és una fletxa nach+esandter ue penetra en el seu interior# Només en la totalitat de les conse G"ncies, però ue d/na a llum el bo i el dolent de per si, la Must0cia va completar# Jé deuen els 7ustos ue es confonen a u0, ue encara estan en l.altra vida com per un mal extern pateixen i els malvats és una fama in7usta com com externa Jé en una bona posici/, a fi de mantenir la seva reputaci/ a u0 a la terra el més pura possible, i no feu la vostra llum Jushel# 4erò sota els esperits del més enll1 fins i tot escolta el malent"s, el ue est1 llastrada malament, és bastant pesat, i superat per una compensaci/ a l.altra banda# ,a 7ust0cia divina supera finalment tota in7ust0cia terrenal# El ue evoca la memòria dels morts és un mit71 per convocar# En fixats cadasc2 el ue li donem als morts, ells s.aixe uen, totes les est1tues ue suren, els posem, amb cada canç/ ue canta les seves accions, ells escolten# 3n +ermen de la vida d.un nou artN com 7a va envellir, el cansat, ulleres velles les velles espectadors sempre mostren de nou# !ra obertes alhora, 7a ue estaven a la planta baixa amb la capa inferior dels vells als espectadors un cercle de cases de camp, de la ue mira cap avall mirada d.una societat superior, i no, com la de baix, però com li a+radaria tenir*lo per crear, és a partir d.ara el seu ob7ectiu final, ue haur1 d.anar cap avall, però vull tenir*lo, com ho faria més amunt# Els burladors es burlen, i les es+lésies afirmen# Os un secret, contrari a la ra/ a al+uns, supra*racional per a l.altre, tots dos, per u" el ue va uedar completament ocult com l.altre un misteri més +ran de la revelaci/, finalment, simple i clara ue flueix, el ue la ment dels ue es burlen i la unitat de les es+lésies van fallar # =om ue només un +ran exemple d.una re+la +eneral és ue, el ue ells veuen com una excepci/ a una re+la o una re+la# No és només un cos fet de la farina i l.ai+ua va a =rist en la seva memòria <ahle en els fidels, a +audir*ne amb la idea d.ell, i ell estar1 amb els seus pensaments, no només amb vost", però en tu, * com més es pensa en això , més encara, el més fort, amb més força per u" ell et enfortir1, però no t.ho penso, el ue se+ueix sent la farina i l.ai+ua i el vi com2#

Capítol Sis El desi+ ue habita cada ésser hum1, a uells ue ho tenia a u0 la ma7oria els a+rada reunir*se de nou després de la mort, per comunicar*s.hi i per renovar la relaci/ anterior és ue es compleix en +raus vollEommnerem, estat de l.ima+inat i el prom"s# =om ue es trobar1 no només en la vida als ue es vincula a això a través d.un element espiritual en col 6 laboraci/, però creixen 7unts en un s/n per a uest element, ue ser1 un membre d.1nima els compartit ue pertan8 a tots dos amb la mateixa consci"ncia# 4er u" fins ara s/n realment els morts amb els vius, com els propis supervivents entre si, creixen 7unts a través d.un sens fi d.a uests elements d.uni/, però només uan la mort reemplaça el node ue el cos es mou l.1nima de tot ésser vivent, és vincular la consci"ncia també la consci"ncia de l.etapa d.enllaç# Tothom va a recon"ixer el moment de la mort, ue la seva ment es va reprendre a partir de principis de morts o amb ells tenien en com2, i a uests esperits encara pertan8 a, i aix0 no és com un convidat estran8 entrar al tercer m/n, sin/ com una $.espera llar+a, tots a uells amb ui es va vincular a u0 per una comunitat de fe, el coneixement, l.amor, les mans s.estiren cap a fora per estirar*lo a ella com una criatura ells associats# En la mateixa comuni/ 0ntima ens posarem en contacte amb els +rans morts, va+a per la se+ona etapa de la vida molt abans del nostre temps i formem al seu exemple i l.ensen8ament de la nostra ment# ,lavors, ui viu a u0 tots en =rist, ue estar1 all1 tots en =rist# 4erò la seva individualitat no s.extin+eix en la individualitat superior, però només +uan8ar força en ella i amplificar a uesta pot"ncia al mateix temps# 4er u" el ue els esperits creixen 7unts a través dels seus mateixos moments ue +uan8in fortalesa de cadasc2 a la seva i, al mateix temps determinat per la diferent associat# !ix0, al+uns esperits es reforcin m2tuament a través de +ran part de la seva naturalesa, els altres també poden vincular només per moments coincidents individuals# No tots a uests enllaços, ue es basen en la comunalitat d.un moment espiritual romandr1, sin/ ue romandr1 per a ser escoltat en el moment de la veritat, la bellesa i la virtut# Fualsevol cosa ue no d/na l.harmonia eterna en si mateix, uan encara sobreviure fins i tot a uesta vida, però finalment es desinte+ren en si mateix i una divisi/ de l.efecte fantasma, pel ue van ser combinats en una lli+a reprovable per un temps# Els moments més espirituals ue es desenvolupen en a uesta vida i ue estem en el se+Gent saldo de l.an8, mentre ue porta un nucli de veritat, bondat i bellesa en ells, però cobert per una +ran uantitat d.addici/ dels articles no essencials, falses, perverses i depravades# El ue els esperits estan relacionats per a uests moments ue poden romandre connectats o separats, depenent de si s.uneixen els dos s.aferren a el

bo i el millor d.ell i la maldat dels mals esperits, només per sortir amb el seu divorci d.ells, o en funci/ de la bona ue pren un altre els dolents# Fue els esperits, però un cop a una forma o idea de la veritat, la bellesa o la bondat de tenir possessi/ con7unta en la seva puresa eterna de romandre connectat a través d.ell per tota l.eternitat i ells tenen de la mateixa manera com part del seu# Ell mateix en la unitat eterna 4er tant, la detecci/ de les idees eternes dels esperits més elevats és un creixement con7unt de les mateixes més +rans per a uestes idees or+anismes intel 6 lectuals, i com tot en les seves pròpies idees especials en +eneral, i a uests tenen les seves arrels en +eneral, ue tindr1 una durada tots els esperits com a membres amb el ma7or esperit, amb 5éu, relacionats# El m/n dels esperits en la seva conclusi/, per tant, no ser1 un partit, però un arbre de fantasmes, l.arrel es cultiva al terrenal i la corona s.estén cap al cel# Només els millors i més nobles esperits, =rist, els +enis i sants actius, directament hinan-uDachsen amb les seves millors peces a les altures interiors de 5éu, i el més petit i men8s arrelada en ells com les bran uetes i bran ues en ramifica en tribus, i pen7ant de manera indirecta per ells amb el ue és el més alt en el cel, 7unts# !ix0 ue els +enis morts i els sants s/n el veritable mit7ancer entre 5éu i els homes, també s/n les idees de 5éu, participants, ue porten a les persones a u", al mateix temps ue se senten els patiments, les ale+ries i les aspiracions de la +ent, i els porten a 5éu# Pa però el culte dels morts mit7ana a+ermanades amb l.adoraci/ adorant la natura en l.ori+en de la reli+i/, un mit71 de divisi/ amb els pobles més rudes tenen més de conservar el ma7or nivell d.educaci/, el més alt d.ells, i on no hi hauria avui encara un ue no és un +ran fra+ment de la mateixa com el seu principal peça conservada# ) aix0 ser1 en cada ciutat un temple del seu ma7or elasticitat morts, ue s.ad7unta al temple de 5éu, o incorporat en el mateix, mentre et deixes viuen a la mateixa habitaci/ ue abans de =rist amb 5éu#

Capítol Set
"!ra veiem per mirall, obscurament, però llavors veurem cara a cara? ara sé ue a poc a pocL, però llavors coneixeré ue, com vai+ ser cone+ut#"# ) =or# &A, &>

,.home porta a u0 al mateix temps una externa i una vida interior, el primer tot visible i audible en la vista, de paraula, per escrit, en les accions externes i les obres, l.2ltima només fer*se sentir en els pensaments i sentiments interns# 5el visible i la

se Gela és visible a la part exterior, f1cilment detectable, i la continuaci/ de l.invisible en si se+ueix sent invisible, però no falten# <és aviat, en la seva vida externa de l.home, com el seu nucli, la pista interior en tota la +ent del m/n, per formar el nucli de l.altre m/n# 5e fet, el de les persones durant la seva vida la vida emana visible i tan+ible, no és l.2nic ue emana d.ell# Tan petit i delicat Q&?QQ Er-itterun+ o vibraci/ és, d.un impuls conscient es porta al cap, tot el 7oc impulsos conscients, però és d.uns Mocs internes des+astades nostre cap, no pot extin+ir d.altra manera ue ue a Fort efectes de la seva esp"cie a nosaltres i finitament +enerat més enll1 de nosaltres, ue no podem se+uir cap a l.exterior a l.interior només# 5e la mateixa manera ue els sons poden mantenir el seu 7oc en si mateix, es porta més enll1 d.ells tan poc, el nostre principal i 2nic el proper escoltar els sons i el cap# Fora mida involucrats una s"rie d.onades d.alt ordre, ue tenen l.ori+en en els 7ocs del cap, com, repartits en la +ruixuda inferior coincideixen amb el ue els nostres ulls i o;des és audible fora de si mateix, comparable amb fines ones en les +rans onades d.un estan8, o dibuixos sense +ruix sobre la superf0cie d.una catifa dicEmaschi+en, uin d.ells té tota la bellesa i el si+nificat superior# El f0sic, però només reconeix un se+uiment del moviment de les ones d.un ordre inferior all1 i no es preocupa pel més fi del ue no reconeix# * $i ell no ho reconeix, però ell coneix el principi, pot ne+ar la conse G"nciaK A9
$i bé es pot atribuir el 7oc dels nervis als processos u0mics o el"ctrics, sempre ho ser1, si no veure fins i tot un 7oc d.oscil 6 lacions de part0cules 2ltims en el mateix, però tan essencial ue desperta i no ha+i de portar a la mateixa, el imponderable un paper més important ue el li a+rada 7u+ar ponderable# 4erò les oscil 6 lacions poden només aparentment extin+it per propa+aci/ en el medi ambient, o bé, si és aix0, mit7ançant la transfer"ncia de la seva ener+ia cin"tica en l.anomenada força de sub7ecci/ de temps d.establiment de sortir,
A9

però perseverar en ualsevol forma d.acord a la llei de conservaci/ de l.ener+ia d.un revifalla#

Tan es+otat ue el ue es rep dels esperits a través dels efectes addicionals de la seva forma externa perceptible a uesta vida en nosaltres, ni tan sols la seva exist"ncia sencera, però per a nosaltres de manera incomprensible és la naturalesa d.a uesta part exterior del seu ésser encara un interior, de manera ue la ma7or part del seu ser# ) un home ue ha fet i decidit sense haver interferit en la vida d.altres persones, encara persistiria responsable nuclear del seu interior, un desenvolupament futur a l.espera ue amb els altres no podia trobar en Variable seva vida d.a uest m/n en una illa deserta# $i per contra el nen va viure només per un moment, ue no podia morir una altra ve+ada en l.eternitat# El moment més petit de la vida conscient 7a su++ereix un cercle d.efectes a la forma en el to més curt ue sembla extin+it en el moment, com tot indica ue transmet el so cap a l.infinit sobre les parts properes i oients més, 7a ue no afecta s.extin+eix en si mateix si, i cada un d/na testimoni de l.eternitat nous efectes de la seva esp"cie i pel ue l.esperit del nen conscient d.això com el principi ue només el cor ue encara és continuar desenvolupant, simplement diferent, com si fos fet per un 7a desenvolupat cont0nuament des del principi#

=om, llavors, l.home és la consci"ncia plena d.obtenir només en la mort el ue ell en+endrat espiritualment en l.altra, ell va aconse+uir la seva mort només a la plena consci"ncia i l.2s del ue ell condueix en si mateix# El ue ell va recollir durant la seva vida als tresors espirituals, ue omple la seva ment del ue el seu sentiment impre+na el ue va crear la seva ment i la seva ima+inaci/, ser1 eternaN 4erò tot el context de ueda d.a uest costat fosc, només el pensament procedeix amb un tr1fic de clar a través d.e il 6 luminat, ue es troba a la l0nia estreta del seu cam0, l.altre roman en la foscor# <ai l.Esperit a u0 sota tot conscient de la seva ri uesa interior alhora, simplement per un moment dels mateixos es uers per aconse+uir un nou accés directe, emer+eix de la foscor per un moment i cau en la se+Gent tornar*hi# !ix0, l.home és un estran8 en el seu propi esperit i passe7a*hi, el se+Gent fil at-ar o tedi/s al circuit buscant el seu cam0, i, sovint s.oblida dels seus millors tresors ue estan fora enfonsat pel Rastre brillant del pensament en la foscor el ue l.Esperit extenses planes cobertes# 4erò en el moment de la mort, on una nit eterna atreu la mirada del seu cos, ue començar1 a despuntar en la seva ment# 5es del centre de l.home interior esclatar1 a un sol ue il 6 luminar1 tot l.espiritual en ell i veure a través de ue l.ull interior, a la ve+ada amb claredat sobrenatural# Tot es va oblidar a u0, troba all1 de nou, si es va oblidar d.a uest m/n només per u" el va precedir a l.altra vidaL recollir la troba de nou# En a uesta nova claredat en +eneral, ue 7a no han de reunir laboriosament el ue vol associar, i el dividir1 en les seves caracter0sti ues, el ue vol divorciar*se, però amb un cop d.ull és tot el ue és en si mateix, ser vist simult1niament per ell en les seves circumst1ncies d.unitat i contradicci/ de la relaci/ i la separaci/ de l.harmonia i la discòrdia, no només en una direcci/ de pensament, però després de tot# simult1niament %9 Tan alt vol estacionari i en l.ull de l.ocell a la lenta deformaci/ de l.eru+a cec ue reconeix res més ue el ue li va tocar l.etapa de portador, ue la co+nici/ superior s.elevar1 per sobre de les nostres# ) aix0, la seva ment, la seva ment, s0, tot calculat en a uesta construcci/ la finitud del seu esperit morir1 a mort amb el cos de l.home, com a forma ue en massa estret per a la seva ess"ncia, com a membres d.a uest benefici res per a ell una ordre de les coses, on tot el ue hauria de manera individual, tedi/s, imperfecta crear i desenvolupar per tenir temps només per estar, mirar i +audir# ,.ésser de l.home, sin/ est1 intacta en tota la seva extensi/ i desenvolupament hi ha en a uells trencant les seves formes temporals, i en lloc dels extints menor manera l.activitat entrar1 en una vida superior# !placat és totes les in uietuds dels pensaments ue 7a no han de buscar, trobar, i ue no es mo+ui uns als altres en relaci/ a prendre consci"ncia# 4erò per ara comença a ma7ors a canviar la vida dels fantasmes de fantasmes, com els pensaments 7unts en les nostres ments, executeu a uests# Muntament amb l.esperit superior ue o la tot el ue uneix el centre ue anomenem 5éu, i el nostre 7oc de pensaments en si és només una branca d.a uest tr1fic Ma ue re uerir1 no més el llen+uat+e per entendre entre si, i cap dels ulls per recon"ixer els altres, però com en nosaltres la idea entén els pensaments i actes sobre el mateix, sense la intervenci/ de l.orella i la boca i la m1, es connecta amb ell o se separa d.ell sense banda exterior i sense env1, de manera ue en secret i 0ntimament canviar abruptament la vida dels esperits ser1 un amb l.altre# ) no hi haur1 al+una cosa més ama+at a l.altra# ! causa de vells pensaments pecaminosos ue van lliscar en la foscor de l.esperit a u0 i tot el ue l.home vol cobrir al davant

dels seus compan8s amb mil mans, òbviament, s/n els fantasmes# ) només la ment ue ha estat a u0 bastant pur i veritable, ser1 capaç de fer front a l.altra i sense ver+on8a en a uest m/n, i el ue havia estat mal interpretat a u0 a la terra, ue hi és, trobar al seu reconeixement#
Fins i tot amb aproximacions a la mort en a uest m/n :per l.anest"sia o en el moment del sol amenaça :ofe+ament, o res+uards per dormir9 s/n aproximacions a a uest contin+ut espiritual ue brilla a través d.una sola ve+ada la claredat abans, exemples dels uals a "@end*!vesta" )))#, $ #, i >' :casos de casos d.ofe+ament
%9

imminent9 a Fechner @entralbl# NaturDiss per# i !ntropolo+ia, &CSA, pp %A i B>A est1 llistat#

) també en la pròpia naturalesa de la ment est1 en el seu $elbstdurchschauun+ perceben ualsevol buit i el ue encara no est1, in uietant, discordant romandre en a uesta vida, i no només reconeixen ue s/n a uestes defici"ncies, però se senten amb la mateixa força del sentit com2, 7a ue la nostra f0sica malaltia# 4erò en nosaltres la idea en pensar purifica a si mateix del ue és fals en ell, i com el pensament unit pels seus moments compartits als pensaments més alts, i cada un es complementa amb el ue falta de tant en tant s/n els esperits trobat en les seves operacions d.inversi/ en el medi del seu pro+rés a la terminaci/# Capítol Vuit ,.home corre, no només espiritualment, sin/ també materialment durant la seva vida amb la natura# ,a calor, l.aire, l.ai+ua i la terra penetren per tots els costats en ell i flueixen per tots els costats de la mateixa de nou, crear i canviar el seu cos, sin/ per u", excepte el home només al costat de l.altre costat a un altre, es reuneixen en ell i creu, socialit-ar tenen un node d.a uest sentiment i corporal humana per a uest mit71 també tot est1 encara més cap a l.interior de sentir arran de les sensacions del m/n exterior# Només a través de les finestres dels sentits ue pot encara sortir del seu cos natural de mirar cap al m/n exterior i empatit-ar amb els petits cubs i com dibuixar al+una cosa# 4erò si l.home morir1, de manera ue sortir1 amb la decad"ncia del seu cos a uest node, i l.esperit, 7a no constreta per ell, ser1 ara abo ui amb total llibertat per la natura# Ell 7a no es limita a percebre la llum i les ones de so, 7a ue colpe+en l.ull i l.o;da, però a mesura ue van continuar rodant en l."ter i l.aire oceans si mateixos 7a no se sent, més ue la !nDehen el vent i el !nDo+en del mar contra el seu cos est1 ban8at però afan8ar a si mateixos en l.aire i el mar, no caminar més externament al bosc i el prat verd, però la sensaci/ de penetrar en boscos i prats amb el fet de canviar a les persones# Tant el ue est1 en el nivell més baix d.ell mandrosament a través dels ue la mediaci/ no es perd res en les transicions al nivell més alt, com a eines el servei limitat ue pot passar per alt en una exist"ncia en la ual és completament i de sobte el des+ast i sentir tot en només prop reunit individualment i externament# Fu" hem de fer en la propera vida, fins i tot l.ull i l.o;da amb traslladar1 a treure a la llum i el so

del Jorn de la natura viva, com l.onada de la nostra vida futura amb la llum i les ones sonores s.anir1 en una solaK 4erò mésN ,.ull hum1 és més ue una petita taca de sol de la terra a la Terra i té tot el cel res com punts brillants# El desi+ hum1 de saber més del cel no es compleix a u0# Ell va inventar el telescopi, el ue au+menta l.1rea de superf0cie i la força de suport del seu ull, lliure, les estrelles continuen sent punts# !ra ell vol dir el ue a uest m/n no pot donar*se el luxe de +uan8ar a l.altre m/n, la seva curiositat per tal de satisfer el fet ue ell va al cel i veu tot des de llavors es va adonar del ue estava ocult als ulls terrenals a u0# Té ra/, no per però ell va al cel, ue es posa ales, als cossos celestes de volar a l.altre o fins i tot en un cel invisible per sobre dels cels visibles, on no hi hauria en la naturalesa de les coses a les ales, no aix0 s.arriba a con"ixer a tot el cel ue es porta poc a poc en els nous naixements de les estrelles, de l.altra, no una ci+on8a hi és per portar el nen d.una estrella a una altra, * no, +uan8ant el seu ull la capacitat per a la les lon+ituds més celestials ue es realit-a en la seva ma7or telescopiL principi de la visi/ terrenal 7a no és suficient, * sin/ ue arribi a tothom, ue amb una part com d.un altre m/n conscient de la +ran ésser celestial, ue porta al tr1nsit lleu+er els altres éssers celestials +uan8s de uota conscients# 3na nova forma de veureN per a nosaltres a u0 a la terra, cap, per u" cap del nostre a u0 baix per u" el cel est1# !l cel, la terra flota a si mateix com un +ran ull, tot immers en la llum de les estrelles i els mars al voltant d.inflexi/ és rebre l.embat de les onades des de totes parts de tot, els milions i milions de ve+ades, però les creus i, no obstant això no interfereix# !mb a uest ull de l.home aprendr1 un cop vist al cel per l.impacte de les onades de la seva vida futura amb la ual penetra a través de les ones externes de l."ter ue l.envolta, es reuneix i ho penetra amb els millors cops a través del cel# !prendre a veureN ) el molt ue la persona encara haur1 d.aprendre després de la mortN =om ue no li a+rada, però crec ue ser1 de +ran abast al voltant de la claredat celeste el ue l.altra vida li ofereix el medi, 7ust a l.entrada# També en a uesta part, el nen apr"n primer per veure escoltar, pel ue sembla inicialment i sent és pro7ecte de llei mal ent"s és el so, en el ual no té sentit en un principi fins i tot només enlluernament, adormiment i confusi/, i res més, però com el <és enll1 dels nous sentits del nou fill oferir inicialment# Must el ue l.home de l.a u0 i porta tota la Erinnerun+snachElan+ de tot el ue ha fet d.a uest costat, creu ue han estat, ue veu amb el pas alhora evident, però se+ueix sent aix0 ue al principi només el ue ell era# ! més, nin+2 pensi ue la +lòria del m/n futur és un ximple, el mandr/s, el mal vindr1 una altra manera, beneficiar*se, 7a ue poden sentir la discòrdia de la seva naturalesa per a ell, i per tant, finalment obli+a a revertir la seva ess"ncia# Fins i tot en la vida actual de l.home posar1 els ulls per contemplar l.esplendor del cel i de la terra per sentir una orella, la m2sica i la veu humana per prendre una ment per donar*li sentit a tot això, de u" serveix un ximple, el peres/s , el dolentK )+ual ue el millor i més alt d.a uest m/n, ni tan sols el millor i el més alt de l.altra vida és all1 només per la millor i més alta, per u" fins i tot entesa només per la millor i més alta, estimada i creada#

!ix0 podria només l.home més alt de l.altra vida, +uan8ar la comprensi/ del moviment conscient de l.ésser ue el porta amb els altres éssers celestials i fins i tot es produeixen com una eina en a uest tr1nsit amb# $i no és finit, però tota la terra, convertint*se poc a poc els cercles més petits, l.1rbitre tornar1 al si del sol després de eons d.an8s, una ve+ada ue van escapar, i començar1 a partir d.a u0 & sol vida de totes les criatures terrenals, ui sap, i per u" no, ue 7a sabemK

Capítol Nou

,a tercera etapa dels esperits de la naturalesa terrenal, de la ual la humanitat mateixa és una part, viu com en un or+anisme comunitari, i els si+ui de tots els processos de la naturalesa el mateix ue el ue ara els processos del nostre cos# El seu cos és el cos de la se+ona etapa de la vida es van abraçar com una mare comuna, i+ual ue la se+ona etapa ,eiber abraçar el primer# 4erò només la tercera fase, cada esperit ha entrenat tot el cos com2 com la seva pròpia part, ue ell va desenvolupar més en els re+nes terrenals# El ue ha canviat al m/n per la vida d.un home uan ell no ha+ués estat all1, és la seva exist"ncia futura a l.arrel comuna de tota l.exist"ncia# En part, .s instal 6 lacions i obres, en part circular continu en tu mateix i sorprenents sobre si mateix efectes, aix0 com el cos actual de fix i variable a partir del ue les parts en el seu !nhalt ha compost fix# !ra pren tots els circuits d.exist"ncia ue donen suport a la vida dels esperits d.un altre m/n, en mal estat, i un es pre+unta, Tcom és possible ue fins a un sens fi de creu, sense interferir, errar, per confondre# 4re+unta però només com és possible ue un sens fi d.ones es creuen en els mateixos estan8s ue un +ran nombre d.ones de so es creuen en el mateix aire ue un +ran nombre d.ones de llum es creuen en el mateix "ter ue un +ran nombre d.onades de memòria es creuen en el mateix capçal, finalment, ue els innombrables cercles de la vida les persones ue porten la seva vida futura, 7a en a uest costat del creuer, sense interferir, errar i confondre# 4er contra, només en una ma7or vida i moviment de les onades, els records, el lloc d.a uest m/n i de l.altre m/n, finalment, la vida pren# 4erò el ue separa els cercles de consci"ncia ue es creuenK Res els separa en detall, en el ual es creuen, tenen tot l.2nic en com2? cada home té només en altres aspectes, ue l.altre, ue els separa en tot i els distin+eix en ma7or detall# 4re+unta de nou, uines ones ue es creuen entre si, distin+eix o separa, de manera individual no tenen res, però es diferencien men8s f1cilment, fins i tot externament en tot, ser cercles fins i tot més lleu+ers ue s/n internament conscient de si mateix, encara ue es distin+eixen internament#

4otser fins i tot de ve+ades ue ha rebut d.una part distant del m/n una carta, creuats descrita per lon+itud i pel cam0# Fu" es pot distin+ir entre els dos tipus de lletraK Només el context en el ual cada un té en si mateix#4er tant els escrits espirituals, ue el 5iari del m/n es descriu creu, i cada un lle+eix a si mateix, com si tin+ués el lloc sol, i lle+ir al mateix temps, ue no si+uin els ue es creuen# No només les dues fonts, per descomptat, un sens fi de creu al m/n, però la carta és només una imat+e feble del m/n# 4erò, com pot la consci"ncia de preservar la seva unitat en tan +ran extensi/ de la seva base se+ueix sent la llei del llindar de la consci"ncia en encara en peuK S9
! uesta llei experimental de la relaci/ entre el cos i l.1nima és ue la consci"ncia s.apa+a en ualsevol lloc si l.activitat f0sica, el ue dep"n, en cert +rau de força, ue es diu el llindar disminueix# 5e conformitat amb empresa mentre s.estén més, també poden caure f1cilment i el deteriorament conse Gent incloent debilitat# )+ual ue tota la consci"ncia té el seu l0mit, ue constitueix la l0nia divisòria entre el somni i la vi+0lia de tota la persona, aix0 com tot especial en la consci"ncia, el ue es basa, ue aviat això aviat ue sor+eix durant la vi+0lia en la consci"ncia, o fosc depenent de l.activitat particular de u" dep"n, excedeix el llindar o
S9

cau per sota del ue especial# =omp# :Elements de 4sicof0sica cap# &Q" AC A( i %>

4re+unta en primer lloc, 7a ue pot preservar la seva unitat en el menor enver+adura del cos, la seva continuaci/ és el +ran però només# Es deu al fet ue el teu cos, el teu cervell és un puntK U hi ha un centre en ell com el seient de l.1nimaK N V B9 ) ara és l.ess"ncia de l.1nima, per u" el petit context del teu ventre, .s futur ser1 la seva naturalesa per establir la més +ran del cos més +ran# ,.Esperit de 5éu construeix fins i tot tot el context del m/n, * o tu també cer uen 5éu en un puntK * Només +uan8ar una ma7or porci/ en el <és Enll1 al seu ubi Gitat#
B9

=omp# a u0 a elements de 4spchoph8siE, cap# A', i el cap0tol atòmica teoria# >B

El preocupa, però, ue el moviment de la vida futura 7a no és suficient en la seva propa+aci/ al llindar en ue excedeixi a uest costat, aix0 com el fet ue no es distribueixen en un m/n buit on caurien probablement sense remei en l.abisme pensar però en un m/n ue al mateix temps els teus sustenten com la base eterna de 5éu mateix, 7a ue només sobre la base de la vida divina, la criatura és capaç de viure en absolut# '9
4er evitar una aparent contradicci/ amb l.observaci/ anterior amb la teoria psicof0sica de l.eix de barre7a :el ue deixar el ErlHuterndste en de Wundt 4hilos $tud, )V, pp >Q% i >&&9 fa la se+Gent observaci/?# si el manni+fachster de components de tipus pspchoph8sische composite onada de vida de les persones a fort-ubrauchen a uests a curt termini, a si mateix es va estendre en un m/n ue només contenen altres tipus de components, aix0 ue per descomptat, seria suposar ue cauria per la seva propa+aci/ entre els ue a u0 s.examina, la barre7a de llindar# No obstant això, des del mar onada psicof0sic en el m/n conté, entre els seus altres components també els ue l.onada de vida de les persones s/n similars als ue, des de diferents altures o intensitat, incloses les ue 7a superen el llindar de mescla o de la mateixa es troben a la m1, i per la -utretenden similars au+mentar encara més, pel ue no és el resultat de la consideraci/ anterior, només una mica més a fons
'9

manera restaurat#

4er tant, els reiet/ volen f1cilment a través de la part posterior de l.1+uila d.un pic de la muntan8a, a la ual seria massa feble en si mateix, i, finalment, la mateixa de la part posterior de l.1+uila en l.aire en +eneral encara volen sobre un trosset# 4erò 5éu és el +ran 1+uila, com els ocellets# 4erò l.home pot perdre després de la mort del cos, el cervell, el tan en+in8osament constru;da ue porta a tots els impulsos del seu esperit, ue es va expandir des del despertar de l.esperit encara més com contribu;t cada ve+ada més poder i ri uesa# Va ser constru;t per resK ,a pre+unta de la planta, 7a ue pot ser sense la llavor uan esclata el mateix per créixer cap a la llum, la tan en+in8osament constru;da, el ue va enfortir encara més en si mateix conduint el +ermen interior# Va ser constru;t per resK 4erò on hi ha una construcci/ i+ualment en+in8/s, com el cervell, ue el va substituir en l.altra vida, i on fins i tot un ue GberbXte, però si l.altra vida si ofereixen a uest m/n# 4erò no és 7a tot el teu cos a una construcci/ +ran i més alt, com l.ull, l.o;da, el cervell, no totes les partsK * $ol i extraordin1riament més sobre el m/n ofereix és el ue la humanitat amb l.estat, amb la ci"ncia, amb l.art i amb el tr1nsit és només una part, el seu petit cervell, la part d.a uesta part# <ira, vols pu7ar a una vista superior de vosaltres a la terra no és només una altra pilota des del terra sec, l.ai+ua, l.aire, és una criatura més +ran i més alt només ue tu, un ésser celestial, amb la vida Dunderbarerem i moviment en el seu estança alt uan vost" est1 utilit-ant en el seu petit cervell, amb el ue contribueixen només un min2scul a les seves vides# En va se li sobre la vida després de somiar ue vost" no reconeix la vida ue tens entorn# Fu" fa l.anatomista, uan es mira al cervell hum1K un embull de fibres blan ues, el si+nificat no podia desentran8ar# ) uines s/n les coses en si mateixesK un m/n de llum, sons, pensaments, records, fantasies, sentiments d.amor i odi# !ix0 ue vost" pensa ue la ra/ del ue ets, cap a fora, cap al m/n de peu, mirar, i el ue ella veu en si mateix, i no re uereix ue tant l.exterior com l.interior per veure més similars a tot el m/n, com en vost", l.2nica part# ) només ue vost" és una part d.a uest m/n, pot també una part del ue ella veu en si mateix, es veu en vost"# ) si vost" pre+unta per fi sé el ue el nostre altre òr+an en diem, només pot despertar més enll1, però després tenim en a uest costat del re+ne terrenal també ho impulsat, i ara és la continuaci/ del nostre cos estretK ,a dita ue est1 més prop el somni, pel ue passa# Res més ue un cas de la mateixa re+la +eneral ue s.estén a través de tot a uest m/n, prova ue s.estén fins i tot més enll1# Vost"s dubten Volen sempre a prop d.a uesta vida, tan a prop# ,.ener+ia cin"tica de la consci"ncia mai es crea realment, mai s.enfonsa, però, pel ue fa a la del cos, després de les uals es recol-a, només la seva localit-aci/, forma, forma de distribuci/ en el temps i el canvi d.espai, avui o només cauen a pu7ar dem1, o en altres llocs, # nit o només pu7ar a caure dem1 o en un altre lloc C9 4er u" el protector d.ulls, et veur1s amb consci"ncia, cal tallar l.orella en el somni, per u" el m/n interior dels pensaments de vi+0lia, la va deixar dormir els sentits externs, dolor

en el punt més petit pot la consci"ncia de la teva 1nima completament es+otat# =om més dispersa la llum de l.atenci/ pel ue l.individu més feble és il 6 luminat ue, més brillant és veritat fins a cert punt, més produir*se cada dos a la foscorL reflexionar sobre al+una cosa és, fent abstracci/ dels altres# ,a seva avui desperta vost" li deu el seu somni des d.ahir, més profunda ue t.adormis a uesta nit, aix0 ue dem1 es despertar1 més alerta, i sempre ale+re ue vesteix, més profund dorms llançaments#
No es discuteix ue això dep"n, les anomenades lleis d.:conservaci/ de l.ener+ia en les -ones del cos llei an1lo+a a la mateixa per la relaci/ b1sica de l.espiritual al corpori 7unts d.al+una manera sense a uesta relaci/ 7a és evident, o la llei de la conservaci/ de la força consci"ncia 7a ps8choph8sicall8 seria a partir de la llei de conservaci/ de la força corporal derivable sempre ue la naturalesa b1sica de la pròpia activitat psicof0sica no s.aclareix la llei ha, per tant, per si mateix dels fets, 7a ue el se+uiment, va concloure,#, i +uan8a sense ser demostrat exactament en tota la seva +eneralitat, però una probabilitat ue, el ue fa aper+us ade uats, com ara
C9

a uella en u" a uesta es va a utilit-ar#

4erò ara l.home dorm en a uest costat, b1sicament, sempre només la meitat d.un somni, ue pot despertar de nou als vells, per u" fins i tot el vell hi és, fins ue la mort del somni complet, ue pot despertar a un de nou per u" l.antic 7a no hi ésL però la vella re+la se+ueix a u0, cridant a una substituci/ de la vella consci"ncia, i per al nou òr+an com una continuaci/ de l.anti+a, aix0 també una nova consci"ncia hi ser1 com un reemplaçament i la continuaci/ de la vella# =om a continuaci/ de la vellaN 4el ue pot portar a ue el cos de l.anci1 ni la continuaci/ de la mateixa consci"ncia, el ue va portar a ue el cos del nen, de la ual no té un 1tom, també el cos de l.altre m/n la mateixa consci"ncia es portava el ue era el cos de l.anci1, de la no té més nuclear# !ixò és el ue tot el m/n després dels efectes persistents de la persona ue portava l.anti+a consci"ncia, se+ueix excavat en i constru;t per és# 4er tant, és un principi ue deixa la vida d.a uest m/n d.avui en el mat0 i d.a uesta vida a l.altra vida per continuar# ) no pot ser altre ue el principi etern de la perman"ncia eterna de l.homeK ) el ue no es pre+unti? T u" importa ue els efectes ue vost" va ser testimoni d.a uest costat amb el m/n exterior ue estan més enll1 de tu, encara han de pert1n8er a més d.altres ue estan més enll1 de tu# !ixò fa ue els assumits en lloc d.això de tu# Tota causa conserva les seves conse G"ncies com una possessi/ perp"tua# 4erò, b1sicament, les seves conse G"ncies no s.havien anat de vosaltres, i ue 7a estaven a a uesta banda de l.inconscient, només el despertar d.una nova consci"ncia continuaci/ expectant del seu ésser# 5e la mateixa manera ue cap persona pot morir, ue va viure una ve+ada, ue mai podria tornar a la vida, no hauria viscut abans, només ue abans no va viure per a si mateixos# ,a consci"ncia ue desperta al nen en néixer, és només una part de la sempre vist abans la consci"ncia divina en +eneral, ue, en con7unt, en la nova 1nima pròpia# 4er descomptat, podem se+uir la consci"ncia viva la menor força a través de tots els camins i transformacions, com la força d.un or+anisme viu# Fue es preocupi, però la consci"ncia humana, per u" neix de la consci"ncia +eneral, també vessats en ell una altra ve+ada, aix0 ue si us plau, doneu un cop d.ull

al arbre# Van passar molts an8s abans ue les bran ues van venir de la tribuL vénen una ve+ada, no se.n van de nou baix en ell# =om fer créixer l.arbre i desenvolupi, si succeiria, també l.arbre de vida al m/n, però vol créixer i desenvolupar*se# 5esprés de tot, a uest és el +ran art de la infer"ncia d.a uesta vida a l.altra vida, no per ualsevol ra/, no sabem, ni de condicions ue prenem, sin/ pels fets ue coneixem per tancar en els fets més +rans i més alts de l.altra vida i d.a uesta manera enfortir la pr1ctica necess1ria, pen7ant en els punts més alts de la fe des de baix, per donar suport i fer front a la vida en termes v0vids# $0, es necessita la fe, no sé per u" li donen suport, però com ho necessito, ue no tindr0em cap suport#

Capítol Deu ,.1nima humana és vessat per tot el seu cos, després s.ensorra uan s.aparten d.ell, però la seva llum de la consci"ncia est1 ara a u0, ara all1# (9 Només acabem de veure en l.estret cos de tant en tant anar d.excursi/, el canvi d.a+ost, l.o;da, l.interior i la resplendor exterior a tenir sentit per finalment veure amb el senderisme, a més de la mort, com a uell la petita casa es destrueix, on havia anat i vin+ut llar+a tira de sempre en la dist1ncia i una nova alça# ,a mort no és divisi/ entre les dues vides, en sortir de la sorra estreta d.intercanvi de mi+raci/ amb l.altre# ) tan poc en la vida present, la llum de la consci"ncia és al mateix temps, sempre ia tot arreu, on hi haur1 una després de l.altra i on es pot dissipar, ser1 en la vida futura# El lloc de la caminada és només extraordin1riament +ran és la possible propa+aci/, a més, ue a través del lliure i els punts de vista més elevat, tota la part baixa d.a uest m/n entre ells realit-ant#
!mb impressions cient0fics vost" ser1 capaç de dir ue la consci"ncia és a tot arreu i despert uan i on el tema de la f0sica espiritual, anomenada activitat psicof0sica uin +rau de força, ue es diu el llindar supera# :Veure notes de l.opini/#9 5esprés d.això, la consci"ncia en el temps i l.espai es troben# El pic de l.ona de la nostra activitat psicof0sica fluctua d.un lloc a un altre, de manera ue la llum de la consci"ncia dels seus canvis en el cos, només ue fluctua durant a uesta vida sempre acaba dins dels nostres cossos, fins i tot d.una part limitada d.a uest òr+an, de tant en tant i en el somni bastant cau per sota del llindar, sobre el ual s.aixeca
(9

de nou en la vi+0lia ! u0 $obre cf# Elements de 4sicof0sica )), cap# %Q i %&

Encara ue només si+ui en a uesta vida, però estem veient casos excepcionals, en casos rars, caminades a la llum de la consci"ncia des del cos més a prop de l.altra i tornar, i el missat+e d.interposici/ del ue succeeix en l.espai llun81 o, arrelada en els contextos +enerals en temps llun81L pel fet ue la lon+itud del futur es basa en l.ample de la present# Tot d.una s.obre una columna a la porta en cas contrari sempre tancat entre a uest m/n i el més enll1, de tancar r1pidament un cop més, la porta s.obrir1 a la mort per complet, i només llavors s.ha d.obrir, no per tancar# També frommts no mirar amb antelaci/ per només la columna# No obstant això, l.excepci/ a la re+la, a uesta vida és només un cas de la re+la més +ran de la vida, ue inclou tant a u0 com all1# 4assa ue el cos més a prop prou profundament adormit a un costat per cobrar vida

després de l.altre més enll1 de les seves fronteres d.una manera inusual, i no obstant això, no és tan profunda i completament, per mai despertar# U, en un altre cos, un punt és tan anormalment excitat per estendre un llindar excés efecte d.una dist1ncia d.una altra manera inaccessibles a l.interior estret# 4er començar les meravelles de la cara brillant, premonicions, els somnis vorbedeutendenL faules més forts, uan la vida mundana i les faules d.ara endavant la vida, mar uen el contrari el ue i el si+ne dels altres, però el ue té car1cter, hi és, i té el ue la mostra vindr1# 4erò no hi ha sen8als en a uesta vida sana costat# ! uest m/n té per construir el cos de l.altra vida només per l.altra vida, no per veure el temps dels seus ulls i les orelles i escoltar# ,a flor no prospera, ue pot trencar abans d.hora# ) si es pot donar suport a la creença en el més enll1 a través de la fe en a uestes traces d.Pis cap a la il 6 luminaci/ en a uest m/n, de manera ue un no ha de comptar amb ell# 3na fe sana es basa en la ra/ i s.uneix des del punt més alt de la vida sana per si pertan8 a la seva salut i al final de la seva més alta consideraci/# Vost" ha tin+ut des de llavors si+nificava la forma lleu+era en la ual una persona morta se t.apareix en el record, no és més ue la resplendor interior# Est1s e uivocat, i ell mateix és la carn de manera entra de manera conscient, no només per a tu, sin/ en tu# ,a primera forma és encara el seu vestit 1nima, simplement 7a no es ueixa amb el seu antic cos ferm i lent caminar amb ell, però, és clar, la c1rre+a terrenal transparent despullar, en moments ara a u0, ara all1, la reputaci/ de cada se+Gent ue crida als morts o de si mateix a vost" 5onant*se llavors vost" ha de pensar en els morts# ! més, cal tenir sempre l.aparença d.un altre m/n de les 1nimes tan lleu+er, tan sense cos, el pensament el ue independentment de les barreres d.espai i, per tant, els drets no intencionat, però va colpe7ar la dreta# També vost" probablement ha sentit parlar de les aparicions fantasmals# Els doctors es diuen fantasies, lucinacions# També s/n per als vius, sin/ també fenòmens reals dels morts, ue anomenem aix0# 4er u" si el més feble de la <emòria en nosaltres hi ha, 7a ue no hauria de ser molt més forts fenòmens corresponents# ,lavors per u" encara estan discutint si s/n una o l.altra si s/n l.un i l.altre al mateix temps# ) per u" se+ueixes abans de les aparicions temen ue no té por de la commemoraci/ en u" 7a hi ha# 4erò no hi ha falta de ra/# ! difer"ncia de la trucada, per tu mateix, o en el context de la seva vida interior per si mateix en silenci i entrar pac0ficament, 2til, 7a ue amb les formes de filar cont0nues ue vénen espont1niament, véns amb no abDehrbarer força, aparentment davant de vost", realment puntades a vosaltres, la tela del seu interior la vida en lloc de touslin+ continu; +irant# 3na naturalesa morbosa d.a uest m/n i el <és Enll1# !ix0 ue no ha de associar*se amb morts vivents# Ma és mit71* mort dels vius, els morts +airebé tant per veure el més ob7ectiu ue pot semblar als altres, doncs, la por dels vius abans de la compareixença dels morts, també hi ha un mit71 @urGcEversinEen dels morts del re+ne a la mort en el re+ne sota la mort, de manera ue la sa+a * i si no més saviK * !ixò només fantasmes moure, ue no estan molt redimit, encara pen7ant amb una cadena pesada per l.a u0 i ara# 4er espantar a la crida de l.home infeliç "un esperit millor i més fort de l.a7uda dels millors i més forts,

però la ment és si tots els esperits# Fui en la seva protecci/ ue al+una cosaN També fidel a la lle+enda ue abans de la crida de 5éu surt tot esperit immund# <entrestant amenaça de caure malament a la superstici/ en a uest camp de la malaltia mental, la pròpia creença# ,a manera més f1cil de prote+ir*se dels propers als fantasmes, .s de les restes, no va+is a creure*hi, per creure ue vénen, és a dir, 7a, la seva trobada a mi+ cam0# =om s.a+raden s.assemblen a mi mateix, em diu# =om ue el mateix fenomen, ue és contrari a l.ordre d.a uest m/n només es preveu a partir de l.ordre de la vida futura# ,lum, completa, clara i ob7ectivament als habitants de l.altra vida es donar1 a con"ixer l.un a l.altre a la forma, de les uals només tenim un feble disminu;t, un es uema ue brilla t"nuement dibuix en la memòria d.ells, per u" penetren m2tuament tota l.ess"ncia total, dels uals només una petita part en cada un de nosaltres en la memòria la penetra# Només ue re uerir1 l.altre costat com a uest costat de l.atenci/ diri+ida a l.aparici/ per tal de tenir ells# !ra, sempre es pot pre+untar? com és possible ue a uest permeat pel ue, però, apareix com ob7ectivament i limitat# 4erò pre+unti en primer lloc, com és possible ue el ue l.aspecte d.una persona ue viu entre en tu mateix i el record impre+na el seu cervell a un mort * i res més ue mentides teva 1nima dret ue es basen, és com una intu;ci/, però ob7ectivament, com record encara sembla limitat# ,.acte 7a no és un efecte limitat, el tema de la memòria, però encara reflecteix els l0mits de la forma, ue van suposar un primer moment, abans# Vost" sap d.a uesta vida no sé per u", com es pot voler saber l.altra vida# ) aix0 ho repeteixo? no tanca per ualsevol ra/ d.a uest m/n, ue no saps ni de condicions ue vost" fa, sin/ pels fets d.a uest m/n, 7a saps, en els fets més +rans i més alts de la vida futura# ,.2nica conclusi/ pot ser dolent, ni el ue només acaba de fer, de manera ue les carpetes ue cap detall, i la fusi/ de les conclusions a la direcci/ del ue acabem tot i han de rec/rrer a tota conclusi/ és la nostra fe millor suport des de baix seu liderat+e i cap amunt# 4erò FaYtest fe i+ualtat de drets de la part superior, ue li cauen f1cilment tot el cam0 de la fe, ue ens van posar# Capítol Onze $0 ue ho f1cil ue seria tot per la creença ue l.home només podia acostumar*se a, en les paraules amb u" ha estat 7u+ant durant més de mil an8s, ue viu en 5éu i teixeix i est1 veient més d.una paraula# ! continuaci/, la creença en 5éu i en la seva pròpia vida eterna és una sola, ue veu la seva pròpia vida eterna a la vida eterna de 5éu mateix de+udament, i en la c2spide del seu futur en la seva vida present és només una composici/ superior a través d.una baixa a 5éu, com ell mateix ha estat tal en si mateix, ue s.apodera de petit exemple, el $uperior i en el marc tant de la totalitat, de la ual només la part# ,a intu;ci/ en u" es fon, i la memòria s.aixeca de en en tu? la teva opini/ sencera d.a uest m/n de la vida s.esvaeix en 5éu, i una vida de més memòria s.aixeca de a en

5éu, i i+ual ue els records al cap perverteixen la ment de l.altra vida al cap divina# Només un pas per sobre del nivell de la mateixa escala ue no condueix a 5éu, sin/ en 5éu, cap amunt, ue també compta amb la base i el cim en si# =om era 5éu buida amb ue les paraules ima+in1ries buides, el ric ue és 5éu amb els seus sentits complets# No saps com és possible ue l.altre costat de les vistes en el teu esperitK Vost" sap només ue el ue realment és, però només en un esperit ue és possible# !ix0 ue vost" pot f1cilment, i+norant, 7a ue és possible creure en la realitat d.una mica més enll1 de tot el pensament en un esperit superior, només cal creure ue un esperit més elevat, i ue vost" est1 en ell# ) de nou, u" f1cil seria tot per la fe, uan un home podria acostumar*se a veure una veritat en els se+ons paraules ue 5éu viu a tot i teixits i és# ,lavors no és un mort, però la vida amb el m/n a 5éu ue el mateix home al seu futur cos constru;t i per tant una nova llar a la casa de 5éu hineinbaut# 4erò si a uesta fe vivificant cobrar1 vidaK El fet ue ell d/na vida, ho far1 amb vida#

Capítol Dotze

Vost" va demanar a la Ub, vai+ respondre amb el com# ,a fe salva la Gesti/ de si, sin/ ue es fa, de manera ue no és només una resposta a a uesta pel com, i sempre ue la forma en u" no est1 clar si el no va a anar a parar i per venir# ! u0, l.arbre es troba, moltes de les fulles d.a uest podria caure, però la seva ra/ i la seva connexi/ és bona i sòlida# Ell sempre va posar noves bran ues i fulles noves sempre es caur1, però ell mateix no caur1L unitat és flors de la bellesa, i en lloc de les seves arrels en la fe, donant fruit de la fe#

Postdata El primer su++eriment a la realit-ada en a uest document idea ue els esperits dels morts se+ueixen existint com a individus en la vida es va convertir per a mi en una conversa amb mi, a continuaci/, a ,eip-i+, ue ara viu a amics Palle, el professor Jill Roth# 4er a uesta idea en part, va intervenir en una s"rie d.idees relacionades amb mi, i de ve+ades dels ue desperta, té el mateix dissen8 de la manera anterior, i ampliat per un tipus de pro+rés necessari per a la idea d.una vida més elevada de l.esperit de 5éu# <entrestant, l.autor ha, com tan especial pres de la mateixa en la filosofia de la reli+i/ en absolut en la doctrina de la immortalitat, un dels perse+uits a u0 molt diferent i més ue limiten directament amb la direcci/ do+ma de l.Es+lésia ue li ha donat d.alta, fins i tot des de la idea b1sica en +ran part o tot de nou, aix0 )

pel ue el creador de la mateixa considerar necessari cridar, però 7a no m.atreveixo a dir*com el seu representant# Els punts de vista d.a uest filòsof sobre el tema en Gesti/, es troben desenvolupades en un, aviat s.espera de la mateixa obra#

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful