You are on page 1of 27

Jazykov denk

(Portfolio)
Jazykov pas Jazykov ivotopis: zamen a hodnocen Soubor vlastnch prac a doklad

Paul Radley and Daniela Simons


Peklad: Vendula Vesel, Dana Hurtov, Martin Proek

Obsah
vod a zprva pro rodie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

st 1: Jazykov pas
Pracovn list .1: Osobn daje, rovn dovednost a zkouek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

st 2: Jazykov ivotopis
Pracovn list . 2: Zamen M zkuenosti v anglitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pracovn list . 3: Zamen Mj vbr stedn koly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pracovn list . 4: Zamen O sob a svch clech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Pracovn listy . 512: Hodnocen Jak se zlepuji v anglitin (deskriptory rovn jazykovch dovednost podle Evropskho referennho rmce ve vztahu k Horizons 14) Horizons 1: Hodnocen Jak se zlepuji v anglitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 Horizons 2: Hodnocen Jak se zlepuji v anglitin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 Horizons 3: Hodnocen Jak se zlepuji v anglitin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 Horizons 4: Hodnocen Jak se zlepuji v anglitin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618 Pracovn list . 13: Sebehodnocen a zamen na konci Horizons 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pracovn list . 14: Sebehodnocen a zamen na konci Horizons 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pracovn list . 15: Sebehodnocen a zamen na konci Horizons 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pracovn list . 16: Sebehodnocen a zamen na konci Horizons 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pracovn list . 17: Hodnocen vsledky test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

st 3: Soubor vlastnch prac a doklad


Pracovn list . 18: Mj soubor obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Pracovn list . 19: Seznam aktivit (z uebnic Horizons 14) do mho souboru . . . . . . . . . . . 2526

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Tvj jazykov denk (Portfolio)


vod
Co je Jazykov denk (Portfolio)?
Jazykov denk je soubor tvch prac a kolnch spch v anglitin. Poskytuje pehledn informace o tob, o tom, jak se u, o tvch silnch strnkch, o tom, jak se postupn zlepuje a/nebo o tvch vsledcch, clech a shromauje ukzky tvch nejlepch prac bhem kolnho roku. Pome tob, tvmu uiteli, rodin a budoucm zamstnavatelm lpe porozumt tvm uebnm zkuenostem a dosaenm spchm. Soubor vlastnch prac / Dossier: je kreativn st Jazykovho denku, ve kter me nzorn pedvst, co v anglitin zvldne. Vdy po dokonen jednoho dlu nebo jedn lekce uebnice Horizons me teba po dohod s uitelem rozhodnout kolik ukzek tv prce bys rd/a do souboru vloil/a pro dokumentaci tvch vsledk v anglitin a kter prce by to byly. Mohou to bt ukzky psemnch prac (nap. ten i psan, projekty, plakty, testy) nebo ukzky stn (nahran na audio kazet, CD nebo na videu samostatn nebo ve skupin se spoluky).

Jak si mohu vytvoit svj Jazykov denk?


Bhem kolnho roku me pouvat pracovn listy v tomto prvodci a spolu s ukzkami tvch prac z uebnice Horizons si mes vytvoit svj vlastn jazykov denk pro anglick jazyk. Tvj denk Horizons je zaloen na modelu Evropskho jazykovho portfolia (EJP). Toto portfolio bylo vytvoeno Radou Evropy na pomoc studentm z cel Evropy, kte se u ciz jazyk, aby si zdokumentovali svj uebn proces jak formln (nap. pomoc osvden), tak neformln (nap. pomoc ukzek vlastnch prac). Portfolio jim umouje zmit sv spchy podle rovn znalost vymezench ve Spolenm evropskm referennm rmci. M ti sti Jazykov pas / Language Passport: Tato st dokumentuje tv osobn daje a vechny pedchoz zkuenosti s uenm se anglitin. Tak obsahuje informace o sloench zkoukch i zskanch osvdench a o jejich rovni ve vztahu k Spolenmu evropskmu referennmu rmci. Tuto st lze kdykoli doplovat a aktualizovat. Jazykov ivotopis / Language Biography: Tato st poskytuje vce informac o tob, o tvm postoji k uen se anglitin, o tom jakm zpsobem se nejlpe u a jak jsou tv cle. Pokud popeml o tom, jak se nejlpe (nejefektivnji) u a pak se podv zpt, jak jsi pracoval, me pout tchto informac k vyten si novch vukovch cl na zatku kadho kolnho roku. Tato st t obsahuje pracovn listy pro sebehodnocen, aby sis mohl/a zmit, jak se zlepuje s pomoc uebnice Horizons (My progress in English) a pracovn listy pro ron shrnujc sebehodnocen.

Vzkaz rodim
Jazykov denk Horizons je sbrka prac vaeho dtte a jeho vsledk ve kole pi hodinch anglitiny. Je to didaktick nstroj, kter motivuje studenty, aby se vraceli zpt k tomu, jak se uili a aby se postupn zlepovali. Je t uitenm nstrojem k hodnocen jak pro studenta, tak pro uitele. Vm, rodim, zajiuje psun informac a aktivnj zapojen do uebnho procesu vaeho dtte. Vae zapojen me pro dt znamenat dal motivaci. Z tohoto dvodu Vm komente pro sebehodnocen umstn na konci pracovnch list nabzej monost aktivn pispt do uebnho procesu a pedstavuj opravdovou spoluprci mezi kolou a rodinou.

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

Language Passport 1

Jazykov pas 1

Mj jazykov pas
Osobn daje
Name and surname:
Jmno a pjmen:

space for photo


foto

School:
kola:

Address:
Adresa:

Nationality:
Nrodnost:

Date:
Datum:

Date and place of birth:


Datum a msto narozen:

Mother tongue:
Matesk jazyk:

Other languages studied/spoken:


Um se tyto dal ciz jazyky/mluvm tmito dalmi cizmi jazyky:

Sebehodnocen jazykovch schopnost v anglitin


Na zatku kolnho roku, zatrhni () svoji rove pro kadou ze ty oblast (poslech, ten, mluven a psan). Nezapome pipsat datum. Tyto informace me doplovat a aktualizovat kdykoliv, nap. vdy na konci kadho kolnho roku.

Level / rove Listening


Poslech

A1

A2

B1

B2

Reading
ten

Speaking
Mluven

Writing
Psan

Certificates for English


Osvden z anglickho jazyka Certificate
Osvden

Awarded by

Udlil

Date

Datum

Result

Vsledek

Level (A1, )

rove

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Orientation 2

Jazykov ivotopis Zamen 2

M zkuenosti v anglitin
Um se anglicky
Toto je zznam o mm dosavadnm studiu anglitiny:
Jmno koly Poet let

Z Dal kurzy/hodiny Aj Dopl pravdiv nsledujc vty nebo vyber pravdivou odpov. M zkuenost s anglitinou doposud byla velmi pozitivn protoe Pi anglitin mm rd/a: Nemm rd/a: mn pozitivn . . .

Kulturn zitky
Proil/a jsem nsledujc kulturn zitky: What/When/Where/Who with
Jak / Kdy / Kde / S km

Comments
Poznmky

School projects
koln projekty

Holidays/school exchanges
przdninov / koln vmnn pobyty

Contact with English-speaking people


kontakt s lidmi z anglicky mluvcch zem

Correspondence with English-speaking kids


korespondence s dtmi z anglicky mluvcch zem

English everyday / Anglitina kad den I use English / Pouvm anglitinu:


What
Co

When
Kdy (asto, nkdy, )

Comments
Poznmky (Lb se mi, Je pro m tk )

At school
ve kole

To surf the Net


pi surfovn na Internetu

To write to penfriends
kdy pu kamardovi

To listen to songs
pi poslechu hudby

To watch TV or films
pi sledovn TV nebo film

To read books or magazines


pi ten knih nebo asopis

To play computer games


pi hran potaovch her

Other:
pi dalch aktivitch

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

Language Biography Orientation 3

Jazykov ivotopis Zamen 3

Jak jsem si vybral/a stedn kolu


Datum:

1 Tyto nsledujc faktory ovlivnily mj vbr stedn koly:


a. m osobn volba b. rada uitel ze Z c. rada rodi d. rada kamarda e. ostatn:

2 Jak mi uitel ze Z pomohli pi vbru:


a. vysvtlili mi, jak existuj druhy S b. vzali ns na exkurzi do rznch S c. zvali na besedy uitele z rznch S d. neposkytli mi (tm) dn informace e. ostatn:

3 Pi vbru tto S m nejvce ovlivnil/a:


a. vuka cizch jazyk b. vuka informanch technologi (potae) c. vuka odbornch pedmt d. monost praxe v rznch podnicch e. pedstava mho budoucho povoln f. dal:

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Orientation 4

Jazykov ivotopis Zamen 4

O sob a svch clech


Datum:

Souasnost
Vypl nsledujc dotaznk o sob. Dobe si promysli sv odpovdi. Co by ses chtl o sob dozvdt? Jak pnosy bude pro tebe mt studium na S?

Charakterov vlastnosti_ 1. M nejdleitj charakterov vlastnosti:

M slab strnky:

spchy_
2. M nejdleitj spchy doposud byly: (ve kole a/nebo v osobnm ivot):

Chtl/a bych doshnout tchto spch:

Schopnosti a dovednosti_
3. Nejlpe mi jde:

Chtl/a bych jet zvldnout, zlepit se v:

Zjmy_
4. M hlavn zjmy nebo zliby:

Hodnoty_
5. Vm v tyto hodnoty:

Oekvn_
6. Chtl/a bych v ivot doshnout:

M pednosti/siln strnky (ve kole)_


7. M pednosti/siln strnky ve kole jsou:

Chtl/a bych se zlepit v/dozvdt se o:

M pednosti (pro budouc povoln)_


8. Pednosti a charakterov vlastnosti, ktermi pozitivn ovlivnm svoji budouc prci:

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

Language Biography Orientation 4

Jazykov ivotopis Zamen 4

Budoucnost
Doufm, e do pti let budu: mt prci. dle studovat, abych si zlepil/a vyhldky na budouc prci. studovat na univerzit.
Zakrtni dvody (), pro si mysl, e je pro tebe dleit uit se anglicky.

Chci se nauit anglicky, abych mohl/a: komunikovat s lidmi v cizch zemch; dozvdt se o ivot v jinch zemch; cestovat, jet na dovolenou do ciziny.
Me mi to pomoci: pi studiu ostatnch pedmt; studovat v zahrani; pracovat v zahrani; v m budouc prci doma. Jin dvody:

eho chci v anglitin doshnout


Chtl/a bych se zlepit v/nauit se:

Chtl/a bych dojt na jazykovou rove (A1, atd.):

do

. (datum)

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Assessment 5

Jazykov ivotopis Hodnocen 5

Jak se zlepuji v anglitin


Nsledujc strnky obsahuj seznam dovednost v anglitin, kter zsk pi studiu z uebnic Horizons. Tyto dovedosti pokrvaj jazykov rovn A1, A2 a B1 a smuj k rovni B2 (podle deskriptor Rady Evropy). Peti si deskriptory v nsledujcch tabulkch a zatrhni () ten sloupec, kter o tob pravdiv vypovd. Pak si to zkontroluj se svm uitelem. Nejsem si jist/, e tuto aktivitu zvldnu. Tuto aktivitu obvykle zvldnu. Hrav zvldnu tuto aktivitu.

Horizons 1
Na konci 4. kapitoly (Unit 4) V anglitin umm Listening
A1 A1 A2 A2 A2

Poslech
rozumm asu (str. 38, 39) rozumm slovkm: datum (str. 5, 6, 8) rozumm zkladnm osobnm dajm: Teresa a Jason (str. 19) rozumm osobnm a rodinnm dajm (str. 22, 24) rozumm nejdleitjm informacm v krtk nahrvce o kadodennch tmatech: o hudb (str. 31), o volnm ase (str. 32, 33), o kin (str. 34, 37), o dennm programu (str. 38, 39), o ivotnm stylu (str. 42), o sportu (str. 45)

Reading
A1 A1/A2 A2 A2

ten
rozumm informacm o britsk rodin v novinch (str. 26, 27) rozumm informacm o osobch v dopisu (str. 21) vyhledm nejdleitt informace z filmov recenze (str. 36, 37) rozumm krtkm textm o kadodennch tmatech: o sobotch (str. 39), o ivotnch stylech (str. 40), o sportu a o kole (str. 44, 45).

Speaking
A1

Mluven
umm vyjdit as pomoc frz, nap.: v listopadu in November, ve 3 hodiny at three oclock (str. 6, 7, 8, 39). umm vyjdit slovky: data (str. 16), vk (str. 22) umm vyjdit as (str. 39) umm se zeptat a odpovdt na otzky, reagovat na vyjden: o osobnm vlastnictv (str. 15), o rodin a ptelch (str. 22).

A1 A1 A1

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

Language Biography Assessment 5

Jazykov ivotopis Hodnocen 5

A1/A2

umm poskytnout osobn informace: o sv rodin (str. 22), o volnm ase (str. 33) a o sportu (str. 45). umm ci, co mm i nemm rd/a: v hudb (str. 31), ve volnm ase (str. 33), v kin (str. 34, 37). umm popsat sebe, svou rodinu a dal lidi (str. 24, 26)

A2

A2

Writing
A1 A1 A2 A2 A2

Psan
umm vyplnit formul s osobnmi daji o sob (str. 19) umm napsat pr vt o sob (str. 19) umm napsat jednoduch vty a spojit je spojkami: a and, ale but, protoe because (str. 22, 24, 33) umm jednodue pedstavit sebe a svou rodinu v e-mailu (str. 27) umm napsat o svm kadodennm ivot: o kin (str. 38), o volnm ase (str. 39), o sportu a o kole (str. 45)

10

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Assessment 6

Jazykov ivotopis Hodnocen 6

Na konci 8. kapitoly (Unit 8) V anglitin umm Listening


A1/A2 A2

Poslech
rozumm pozvnm k rznm innostem (str. 71) rozumm nejdleitjm informacm v jednoduchch kadodennch rozhovorech: koln rozvrh (str. 56), stravovac nvyky (str. 65), restaurace (str. 69), domc d (str. 82). umm identifikovat tma diskuze o americk kultue (str. 75)

A2

Reading
A1 A1/A2 A2

ten
rozumm krtkm jednoduchm textm na pohlednicch (str. 50) rozumm informacm o innostech ve volnm ase (str. 71) rozumm jednoduchmu osobnmu dopisu, ve kterm autor pe o kadodennm ivot: o lsce (str. 53), o problmech (str. 64, 65) rozumm krtkmu vyprvn: o kolnm ivot v Americe (str. 57), o domcm du (str. 82)

A2

Speaking
A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2

Mluven
umm vyjdit mnostv: jdlo a pit (str. 59, 61, 65) umm podat o vci a dt dan vci (str. 80) umm vyjdit, co se mi lb a nelb: krsa (str. 64) umm objednat jdlo a pit (str. 69) umm reagovat na pozvn (str. 71) umm se omluvit a pijmout omluvu (str. 71, 80) umm diskutovat s ostatnmi o tom, co dlat, a sjednvat si schzky (str. 51, 71)

Writing
A2 A2 A2 A2

Psan
umm napsat e-mail o typickm dni ve kole (str. 57) umm napsat krtk dopis s prosbou o radu (str. 65) umm napsat nkolik vt o americk kultue a spojit je spojkami: a and, ale but, protoe because (str. 75) umm napsat o kadodennm ivot: rodina (str. 83)

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

11

Language Biography Assessment 7

Jazykov ivotopis Hodnocen 7

Jak se zlepuji v anglitin


Peti si deskriptory v nsledujcch tabulkch a zatrhni () ten sloupec, kter o tob pravdiv vypovd. Pak si to zkontroluj se svm uitelem. Nejsem si jist/, e tuto aktivitu zvldnu. Tuto aktivitu obvykle zvldnu. Hrav zvldnu tuto aktivitu.

Horizons 2
Na konci 4. kapitoly (Unit 4) V anglitin umm Listening
A1 A1 A2 A2

Poslech
rozumm cenm (str. 21, 40, 45) rozumm jednoduchm pokynm, jak se dostat z msta A do msta B, a jednat dle instrukc (str. 32, 34) rozumm nejdleitjm instrukcm z telefonnho zznamnku (str. 26) rozumm frzm, slovm a vrazm, kter se tkaj souasnch tmat: mdy (str. 45)

Reading
A2 A2 A2

ten
umm najt nejdleitj informace o aktivitch ve volnm ase (str. 18) rozumm krtkmu vyprvn o kadodennch vcech: di (str. 24) umm identifikovat stejn zprvu v novinovm lnku: nakupovn (str. 36), mda (str. 44)

Speaking
A1 A1 A2 A2

Mluven
umm vyjdit vdaje (nklady) a ceny (str. 21, 40) umm vyjdit as pomoc obvyklch frz (str. 24) zvldnu jednoduch penn transakce a nkupy (str. 40) umm popsat aktivity a osobn zitky z minulosti: dovolen (str. 16, 19), vlet (str. 27) umm pout terminologii tkajc se veejn dopravy: vlak (str. 21) umm zskat informace o cest a koupit si jzdenky (str. 21) umm se zeptat na cestu a popsat cestu druhm s pouitm mapy (str. 34)

A2 A2 A2

Writing
A1/A2 A2 A2 A2

Psan
umm napsat pohlednici s pozdravy z dovolen (str. 19) umm pout nejdleitj slova pro vyjden asov posloupnosti: nejprve first, pak then, potom after atd. (str. 24) umm popsat udlost do e-mailu: vlet (str. 27) umm napsat o kadodennm ivot: nakupovn (str. 37), obleen (str. 45)

12

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Assessment 8

Jazykov ivotopis Hodnocen 8

Na konci 8. kapitoly (Unit 8) V anglitin umm Listening


A2 A2 A2

Poslech
rozumm stejnm informacm v nahrvkch: vkendov plny (str. 52), osobn zitky (str. 74), podme verek (str. 79, 80). umm identifikovat tma diskuze na fotbalovm zpase (str. 62) rozumm frzm a vrazm, kter jsou prv in : slva (str. 65), nov zitky (str. 70, 72), prty (str. 82).

Reading
A2 A2 A2 A2/B1 B1

ten
rozumm osobnmu dopisu od anglick studentky Tessy (str. 61). rozumm krtkmu vyprvn o novch zitcch (str. 72) umm identifikovat dleitou informaci v novinovm lnku (str. 74, 75, 82, 83) rozumm hlavnm bodm v novinovm lnku o aktulnch tmatech: princ William (str. 64, 65) rozumm dji pehledn strukturovanho pbhu, poznm jeho nejdleitj pase a scny a to, co je na nich dleitho pro vstavbu dje: South for the Winter (str. 56)

Speaking
A2 A2 A2 A2 A2/B1 B1 B1 B1

Mluven
jsem schopen/schopna diskutovat s ostatnmi o tom, co dlat, kam jt, a sjednat si schzku (str. 54) umm se popsat (str. 61) umm popsat, kde bydlm (str. 78) umm popsat osobn zitky: bn ivot (str. 69, 71, 72), trapn zitek (str. 75) umm se vyjdit k bnm, situacm (str. 79, 80) umm vysvtlit sv plny a zmry do budoucnosti (str. 51) umm najt cestu k vlastmu nzoru a tak ho umm formulovat: osobnosti / charaktery (str. 61), slva (str. 65) umm vyprvt pbh: South for the Winter (str. 57)

Writing
A2 A2 A2 B1 B1 B1

Psan
umm popsat udlost a podat zprvu o tom, co se kdy a kde stalo (str. 57) umm se jednodue pedstavit v e-mailu (str. 61) umm popsat udlost a vyjdit djovou posloupnost udlost: Ellies story (str. 75) umm ptelm napsat dopis, ve kterm vyprvm o udlostech (str. 83) umm psemn pevyprvt film nebo knihu a vyjdit svj nzor na koncert (str. 72) umm napsat jednoduch texty a vyjdit svj osobn pohled a nzor na slvu (str. 65)

Prv jsi zvldl/a pes 80% kompetenc nutnch pro splnn rovn A1 a A2 Spolenho evropskho referennho rmce. Projdi si je se svm uitelem a aktualizuj st sebehodnocen v tvm Jazykovm pasu.

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

13

Language Biography Assessment 9

Jazykov ivotopis Hodnocen 9

Jak se zlepuji v anglitin


Peti si deskriptory v nsledujcch tabulkch a zatrhni () ten sloupec, kter o tob pravdiv vypovd. Pak si to zkontroluj se svm uitelem. Nejsem si jist/, e tuto aktivitu zvldnu. Tuto aktivitu obvykle zvldnu. Hrav zvldnu tuto aktivitu.

Horizons 3
Na konci 4. kapitoly (Unit 4) Anglicky zvldnu/umm Listening
B1 A2/B1 B1 B1

Poslech
rozumm frzm a vrazm v rozhlasovm vysln o budoucnosti (str. 15) rozumm frzm a vrazm v rozhovoru s anglickm studentem (str. 33) jsem schopen/schopna sledovat bnou konverzaci (str. 18, 20) rozumm hlavnm bodm v rozhovoru o zkoukch (str. 23) a o genetickm inenrstv (str. 40)

Reading
A2/B1 A2/B1

ten
rozumm krtkmu vyprvn o ivot adolescenta/teenagera v budoucnosti (str. 14) rozumm hlavnm bodm v krtkch lncch o souasnch tmatech: kola (str. 23), genetick inenrstv (str. 40) vyvodm vznam jednotlivch slov z kontextu (str. 32, 40) rozumm dji pehledn strukturovanho pbhu: My life changed forever (str. 32)

B1 B1

Speaking
A2/B1 A2/B1 B1 B1

Mluven
umm vyjdit sv zmry, plny a sliby ohledn budoucnosti (str. 1112) umm detailn popsat osobn zitky (str. 32) umm souhlasit a slun nesouhlasit s nzorem na budoucnost (str. 9, 14) umm vyjdit sv osobn nzory a pijmout nzory druhch v neformln diskuzi o kole (str. 23), o genetickm inenrstv (str. 40)

Writing
A2 A2 A2/B1 B1

Psan
umm napsat o svm bnm ivot: o kole (str. 19), o volnm ase (str. 20) umm napsat krtk zprvy (str. 41) umm napsat krtk texty o tom, kde bydlm (str. 38) umm psemn vyjdit osobn nzory na budoucnost (str. 15), na zkouky (str. 23)

14

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Assessment 10

Jazykov ivotopis Hodnocen 10

Na konci 8. kapitoly (Unit 8) Anglicky zvldnu/umm Listening


A2/B1

Poslech
rozumm stejnm informacm v kadodennch konverzacch: Alices weekend (str. 47), Tim Bishop (str. 65) rozumm hlavnm bodm v nahrvce: Skotsko (str. 52), pijmac pohovor (str. 71) zvldnu sledovat hlavn body v del diskuzi o blzkm tmatu: penze a tst (str. 61) rozumm hlavnm bodm v rozhlasovm vysln o pracovnm vykoisovn dt (str. 78)

A2/B1

B1 B1

Reading
A2 A2/B1 A2/B1 B1

ten
... rozumm nejdleitjm informacm v ilustrovanm letku: Skotsko (str. 52) rozumm krtkm vyprvnm o blzkch tmatech: prce na sten vazek (str. 57) umm rychle prost inzert a vybrat stejn infromace: letn brigdy (str. 70) rozumm hlavnm bodm novinovch lnk: Charlotte Church (str. 54), Ben Way (str. 60), pracovn vykoisovn dt (str. 78) ... petu lnky v asopisech, ve kterch nkdo zaujme postoj k njakmu souasnmu tmatu: hudebn prmysl (str. 74)

B1

Speaking
A2 A2 A2 B1 B1

Mluven
zvldnu jednoduch procedury na pot (str. 58) umm popsat osobn zitky: voln as (str. 65) umm popsat sv vzdln a pracovn historii (str. 68, 71) umm udret konverzaci na blzk nebo bn tma: mj idol (str. 55), penze a spory (str. 57), letn brigdy (str. 70) umm vyjdit nebo pijmout osobn a nzory na: tst (str. 61), prci (str. 67)

Writing
B1

Psan
umm napsat text, kter propojuje vice tmat: mj vzor (str. 61), pracovn vykoisovn dt(str. 79) umm psemn odpovdt na pracovn inzert (str. 71)

B1

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

15

Language Biography Assessment 11

Jazykov ivotopis Hodnocen 11

Think about your progress


Read the descriptions in the table. Think about your progress and tick () the column that is true for you. Im not sure I can do this activity. I can do this activity under normal circumstances. I can do this activity easily.

Horizons 4
End of Unit 4 In English, I can Listening
A2/B1 rozumm hlavnm bodm v nahran ukzce na tma blzk mm zjmm: cvien a bt fit (str. 8790), vztahy (str. 103), stres (str. 115) jsem schopen/schopna sledovat hlavn body del diskuze na tma: body art (umn na vlastn ki) (str. 98), lska a manelstv (str. 107)

Reading
B1 vyvodm vznam slov a vraz z kontextu, pokud je mi tma blzk: zdrav ivotn styl (str. 90), body art (umn na vlastn ki) (str. 9899), vztahy (str. 103), stres (str. 115) rozumm krtkm SMS zprvm (str. 104) petu a pochopm hlavn mylenky lnk v novinch a asopisech o souasn tmatice: ozdravn tbor (str. 90), tetovn (str. 98), fobie (str. 108), stres (str. 114) petu a rozumm dji, citm a pnm vyjdenm v textech psn: Whole Again (str. 106)

B1 B1

B1/B2

Speaking
B1 B1 B1 B1 B1 ... umm popsat sv nadje a ambice (str. 85) ... zvldnu vyjdit osobn nzor na tma, kter je mi blzk nebo m osobn zajm: ivotn styl (str. 87, 90, 93) ... umm zat, udret a ukonit jednoduchou konverzaci: jak vyplnit formul dosti (str. 91) ... jsem schopen/schopna jednodue vyjdit informace, kter jsou momentln relevantn/aktuln: nemoci (str. 96) ... umm vyjdit sv osobn nzory a pijmout nzory druhch v neformln diskuzi: body art (umn na vlastn ki) (str. 98), lska a manelstv (str. 107), stres (str. 115) ... umm se vyjadovat dostaten jasn a pesn: USA (str. 101)

B1/B2

16

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Assessment 11

Jazykov ivotopis Hodnocen 11

B2

... umm spekulovat o pnch a nsledcch hypotetickch situac (str. 109, 111)

Writing
A2/B1 B1 B1 B1 ... zvldnu vyplnit dotaznk a potvrdit faktickou informaci (str. 91) ... zvldnu v dopise vyjdit city jako jsou zjem a sympatie (str. 98) ... zvldnu napsat jednoduch text, kde vyjdm sv osobn nzory na: lsku a manelstv (str. 107) ... zvldnu napsat jednoduch text o zkuenostech: stres (str. 115)

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

17

Language Biography Assessment 12

Jazykov ivotopis Hodnocen 12

End of Unit 8 In English, I can Listening


B1 B1/B2

Poslech
sledovat bnou konverzaci (str. 124, 140, 148) rozumm rozhovorm o relnch i abstraktnch tmatech: Evropsk identita (str. 127), graffiti (str. 135), sponzorovan akce (str. 143) ... rozumm krtkmu vyprvn, zkontroluji si sprvnost porozumn pouitm npovd z kontextu: velk vlakov loupe (str. 132) ... rozumm rozhlasovmu dokumentrnmu poadu: kva (str. 150)

B1/B2 B2

Reading
B1/B2 ... rozumm krtkm novinovm lnkm na souasn tmata: sociln otzky (str. 131), graffiti (str. 134), The Big Issue (str. 138), charita (str. 142), globalizace (str. 150) petu si a rozumm lnkm a zprvm o souasnch problmech, ve kterch autor vyjaduje svj specifick postoj a hel pohledu: Wales (str. 122), britsk identita (str. 126) zvldnu si rychle vyhledat urit poad v televiznch programech (str. 146)

B2

B2

Speaking
B2 B2 B2 B2 zdvodnm a udrm si sv nzory v diskuzi argumentac pomoc relevantnch vysvtlen, argument a poznmek: evropsk kultura (str. 127) rozumm dji, stn shrnu dj i sled udlost ve vyprvn: Velk vlakov loupe (str. 132) zvldnu vymyslet adu dvodnch argument, zvldnu logicky propojovat sv mylenky: vybrn pspvk pro charitu (str. 143) vyjdm se jasn a detailn k tmatm, kter jsou blzk mmu okruhu zjm: vnon tradice (str. 145), televize (str. 147) vysvtlm svj postoj k aktulnmu tmatu tm, e vyjdm vhody a nevhody rznch monost: graffiti (str. 135)

B2

Writing
B2 B2 B2 B2 umm napsat o opravdovch zkuenostech: jak se ije u ns (str. 127) umm psemn rozvinout argument kladenm drazu na rozhodujc body a vlenit podporujc detaily: graffiti (str. 135) umm napsat shrnut lnk: Den ervench nos Red Nose Day (str. 143) umm se vyjdit k uritmu tmatu v dopise do asopisu, ve kterm pedlom sv dvody pro a proti uritmu pohledu na vc: globalizace (str. 151)

Prv jsi zvldl/a 80% kompetenc nutnch pro splnn rovn B1 Spolenho evropskho refrennho rmce a procviil/a sis nkter kompetence nutn pro splnn rovn B2. Projdi si je se svm uitelem a aktualizuj si st sebehodnocen v Jazykovm pasu.

18

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Assessment 13

Jazykov ivotopis Hodnocen 13

Sebehodnocen na konci Horizons 1


Datum: 1. Letos jsem se v anglitin nauil/a napklad toto:

2. Zlepil/a jsem se v... (nap. v poslechu, mluven, ten, psan)

3. Ml/a jsem urit problmy s (nap. s poslechem, mluvenm, tenm, psanm, mluvnic, slovn zsobou)

4. Jsem spokojen/ se svmi vsledky 5. Myslm, e jsem vyten cle letos splnil/a Nesplnil/a jsem to, protoe

Ano Ano

Ne Ne

6. Zamm se na to, co mi dosud dl pote, nebo si upevnm to, co jsem se nauil, tm, e:

Zptn pohled na Jazykov denk (nap. rd pracuji s Jazykovm denkem, protoe mi pomh lpe porozumt tomu, co a jak se um).

Cle: pt rok bych se chtl/a zlepit v/ nauit se:

Koment koly pro rodie: (Uitelovo hodnocen studentovy/studentiny motivace, postoj, snahy, zlepen, vet dosaench vsledk nebo nastalch problm. Cle, kter si student/ka vytil/a na pt rok.)

Koment rodi (Jak rodie vid motivaci, postoje a snahu, zejmna podle domcch kol a Jazykovho denku, jak zaznamenali pokroky a dosaen vsledky i ppadn problmy svch dt.)

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

19

Language Biography Assessment 14

Jazykov ivotopis Hodnocen 14

Sebehodnocen na konci Horizons 2


Datum: 1. Letos jsem se v anglitin nauil/a napklad toto:

2. Zlepil/a jsem se v... (nap. v poslechu, mluven, ten, psan)

3. Ml/a jsem problmy s (nap. s poslechem, mluvenm, tenm, psanm, mluvnic, slovn zsobou)

4. Jsem spokojen/ se svmi vsledky 5. Myslm, e jsem splnil/a, co jsem si letos pedsevzal/a (A1A2). Pokud ne, nesplnil/a jsem to, protoe

Ano Ano

Ne Ne

6. Zamm se na tu ltku, kter mi psob problmy nebo si upevnm to, co ji umm, tm, e:

Zptn pohled na Jazykov denk (nap. jsem pyn/ na svj Jazykov denk, rd/a s nm pracuji, vidm zeteln zlepen, pomh mi uvdomit si co a jak se um.)

Cle: pt rok bych se chtl/a zlepit v/nauit se:

Koment koly: (Uitelovo hodnocen studentovy/studentiny motivace, postoj, snahy, zlepen, dosaench vsledk nebo nastalch problm. Cle, kter si student/ka vytil/a na pt rok.)

Koment rodi (Jak rodie vid studentovu/studentinu motivaci, postoj a snahu, zejmna podle domcch kol a v Jazykovho denku, zlepen a dosaen vsledky nebo problmy)

20

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Assessment 15

Jazykov ivotopis Hodnocen 15

Sebehodnocen na konci Horizons 3


Datum: 1. Letos jsem se v anglitin nauil/a napklad toto:

2. Zlepil/a jsem se v... (nap. v poslechu, mluven, ten, psan)

3. Ml/a jsem problmy s (nap. s poslechem, mluvenm, tenm, psanm, mluvnic, slovn zsobou)

4. Jsem spokojen/ se svmi vsledky 5. Myslm, e jsem splnil/a, co jsem si letos pedsevzal/a (A1A2). Pokud ne, nesplnil/a jsem to, protoe

Ano Ano

Ne Ne

6. Zamm se na to uivo, kter mi psob problmy, nebo si upevnm to, co jsem se ji nauil/a, tm, e

Zptn pohled na Jazykov denk (nap. ctm se zodpovdn/ za svj denk, rd/a budu pokraovat v jeho psan, pomoc denku si kontroluji sv vyten cle a mm si zlepen.)

Cle: pt rok bych se chtl/a zlepit v/ nauit se

Koment koly: (Uitelovo hodnocen studentovy/studentiny motivace, postoj, snahy, zlepen, dosaench vsledk nebo nastalch problm. Cle, kter si student/ka vytil/a na pt rok.)

Koment rodi (Jak rodie vid studentovu/studentinu motivaci, postoje a snahu, zejmna v domcch kolech a v Jazykovm denku, zlepen a dosaen vsledky nebo problmy.)

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

21

Language Biography Assessment 16

Jazykov ivotopis Hodnocen 16

Sebehodnocen na konci Horizons 4


Datum: 1. Letos jsem se v anglitin nauil/a napklad toto:

2. Zlepil/a jsem se v ... (nap. v poslechu, mluven, ten, psan)

3. Ml/a jsem njak problmy s (nap. s poslechem, mluvenm, tenm, psanm, mluvnic, slovn zsobou)

4. Jsem spokojen/ se svmi vsledky 5. Myslm, e jsem splnil/a, co jsem si letos pedsevzal/a (B1B2). Nesplnil/a jsem to, protoe

Ano Ano

Ne Ne

6. M zkuenosti s vukou anglitiny s touto uebnic byly (nap. velmi pozitivn/mn pozitivn), protoe

Zptn pohled na Jazykov denk (Jsem pyn/ na svj denk, pracoval/a jsem na nm velmi piln, pomohl mi mit m zlepen bhem vuky, denk byl pozitivn zkuenost.)

Cle do budoucnosti:

Rd/a bych pokraoval/a ve studiu.

Rd/a bych si nael/la prci.

(Prosm, vypi podrobnosti.)

Koment koly: (Uitelovo hodnocen studentovy / studentiny motivace, postoj, snahy, zlepen, dosaench vsledk nebo nastalch problm. Cle, kter si student/ka vytil/a na pt rok.)

Koment rodi (Jak rodie vid studentovu / studentinu motivaci, postoj a snahu, speciln v domcch kolech a Jazykovm denku, zlepen a dosaen vsledky nebo vyskytnut problmy a cle do budoucnosti.)

22

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Language Biography Assessment 17

Jazykov ivotopis hodnocen 17

Vsledky mch test


Datum Test Znmka / Poet bod (z celkovch ...) Poznmky

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

23

Dossier 18

Soubor vlastnch prac 18

Toto je soubor mch vlastnch prac / Dossier


Na strnkch 2426 je seznam aktivit z uebnice Horizons, kter jsou vhodn k piloen do souboru vlastnch prac tvho Jazykovho denku. Kad koln rok nebo na konci kad kapitoly si vyber, spolu se svm uitelem, ty aktivity, kter se ti nejvce lbily a kter, podle tebe, nejlpe dokumentuj tv zlepen v anglitin. Pokad, kdy do souboru pilo dal prci, zaznamenej v nsledujc tabulce, pro sis ji vybral/a.

Obsah
Typ prce Datum
(psan, mluven, skupinov, ve dvojici nebo samostatn)

Nzev

Pro jsem ji vybral/a

24

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Dossier 19

Soubor vlastnch prac 19

Aktivity do mho souboru / Dossier


Uebnice Horizons: aktivity, ze kterch me vybrat do svho souboru: Horizons 1
Units 14 Students Book Speaking: Personal information (p 19, ex 6) Writing: Personal information (p 19, ex 7) Writing: Me (p 24, ex 16) Writing: My family (p 27, ex 6) Writing: My partners free time (p 33, ex 10) Writing: Film review (p 37, ex 7) Writing: My typical Saturday (p 39, ex 5) Writing: My lifestyle (p 41, ex 10) Writing/Speaking: Sports (p 45, exs 5, 6) Portfolio project A family web page (p 48) Pracovn seit Writing: A famous person (p 14, ex 11) Writing: Application form (p 16, ex 2) Writing: My names (p 19, ex 14) Units 58 Students Book Speaking: A typical school day (p 56, exs 4, 5) Writing: My school (p 57, ex 9) Writing: A problem letter (p 65, ex 8) Speaking: American culture (p 75, ex 7) Writing: American culture (p 75, ex 8) Writing: House Rules (p 83, ex 8) Portfolio project Penfriends (p 86) Units 58 Students Book Writing/Speaking: My weekend (p 53, ex 9) Writing: Toms adventure (p 57, ex 7) Speaking: The weather (p 59, ex 6) Writing: This is me (p 61, ex 12) Speaking/Writing: Being famous (p 65, exs 5, 6, 7) Writing: My favourite books, films and music (p 72, ex 12) Speaking: My most embarrassing experience (p 75, ex 7) Writing: A thank you letter (p 83, ex 6) Portfolio project Friendship (p 86) Pracovn seit Writing: My best friend (p 99, ex 5) Writing: What have you done? (p 107, ex 5) Language Review / Jazykov opakovn Students Book Speaking/Writing: Bram Stoker (p 105, ex 8) Speaking/Writing: 20th Century developments (p 107, ex 9) Pracovn seit Writing: Books I read last year (p 123, ex 7)

Horizons 3 Horizons 2
Units 14 Students Book Writing: A friend (p 5, ex 11) Writing: My town (p 7, ex 18) Speaking: Holiday interview (p 19, ex 5) Writing: A holiday postcard (p 19, ex 6) Speaking: Can I help you (p 21, ex 5) Writing: A pub quiz (p 23, ex 10) Writing: Diary (p 24, ex 15) Speaking/Writing: A day out (p 27, exs 57) Speaking: Giving directions (p 34, exs 13, 14) Writing: Shopping (p 37, ex 8) Speaking: Fashion (pp 4445, exs 1, 5) Writing: My favourite item of clothing (p 45, ex 7) Portfolio project A holiday factfile (p 48) Pracovn seit Writing: Subjects I study (p 86, ex 8) Units 14 Students Book Writing: My future (p 13, ex 5) Writing: Future promises (p 15, ex 11) Speaking/Writing: Future predictions (p 18, ex 4, p 19, ex 5) Writing: School rules in Italy (p 23, ex 10) Writing: A better life? (p 24, ex 13) Speaking: My ideal school (p 26, ex 5) Writing: Exams (p 26, ex 7) Speaking: Interview with a refugee (p 34, ex 5, p 35, ex 6) Writing: A newspaper article: A refugees story (p 35, ex 6) Writing: The area where I live (p 40, ex 11) Writing: Genetic engineering (p 43, exs 6, 7) Portfolio project My life in 2100 (p 31) Pracovn seit Writing: I might go to university (p 14, ex 11) Writing: Our school (p 18, ex 2) Writing: I live in a two-bedroomed flat (p 32, ex 3)

K O P R O VAT E L N

Horizons Portfolio Oxford University Press

25

Dossier 19

Soubor vlastnch prac 19

Units 58 Students Book Speaking: New Years Eve (p 51, ex 10) Writing: A tourist leaflet (p 55, ex 6) Speaking: Part-time jobs and money (p 59, ex 10) Speaking: The most important things in life (p 62, ex 5) Writing: A poem (p 63, ex 7) Parlare/Writing: A personal profile (p 65, ex 5) Parlare: A job interview (p 71, ex 5) Writing: A letter of application (p 71, ex 6) Writing: A newspaper article (p 79, ex 6) Speaking /Writing: Child labour (p 79, ex 7) Portfolio project A radio programme (p 80)

Horizons 4
Units 14 Students Book Writing: About me (p 85, ex 4) Speaking/Writing: Are you a teenage couch potato? (p 87, ex 10) Speaking: Lifestyle and exercise (p 90, ex 1) Speaking/Writing: Enrolling at a health club (p 91, ex 6) Speaking: Body art (p 98, ex 5) Writing: A letter of advice for a problem page (p 98, ex 6) Speaking/Writing: Love and marriage (p 107, exs 4, 5) Speaking/Writing: If I won (p 109, ex 6) Writing: My wish list (p 111, ex 11) Speaking/Writing: Mangaging stress (p 115, exs 5, 6) Portfolio project Your letters (p 116) Workbook Writing: A letter of advice (p 77, ex 10) Units 58 Students Book Writing: Italy quiz (p 121, ex 5) Speaking: Being European (p 127, ex 5) Writing: Living in Italy (p 127, ex 6) Speaking: Telling the story (p 132, ex 12) Speaking/Writing: Graffiti (p 135, exs 6, 7) Writing: Comic Relief (p 143, ex 5) Speaking: Red Nose Day (p 143, ex 6) Speaking/Writing: Christmas traditions (p 145, ex 5) Speaking/Writing: TV and me (p 147, ex 9) Writing: A letter of complaint (p 151, ex 6) Portfolio project A class newspaper (p 152) Workbook Writing: A letter of complaint (p 97, ex 5) Writing: I wish (p 111, ex 5)

26

Horizons Portfolio Oxford University Press

K O P R O VAT E L N

Jazykov denk (Portfolio)


Tento Jazykov denk obsahuje pracovn listy a ukzky prac z uebnice Horizons, kter mohou bt pouity bhem studia na stedn kole k vytvoen studentova osobnho anglickho jazykovho denku. Tento Jazykov denk je zaloen na vzorovm modelu Evropskho jazykovho portfolia (EJP) a obsahuje ti sti:
I I I

Jazykov pas / Language Passport Jazykov ivotopis / Language Biography Soubor vlastnch prac / Dossier

Jazykov denk je soubor kolnch prac a studijnch vsledk v pedmtu anglick jazyk. Poskytuje pehledn informace o studentovi, o tom, jak se u, o jeho silnch strnkch, clech, zlepench a/nebo vsledcch bhem kolnho roku. Pomh studentm, uitelm, rodim a budoucm zamstnavatelm lpe porozumt prbhu studia anglitiny.

1
www.oup.com/elt