NI Bar

COLD Shigoku, oyster "aguro Sashi#i (#i "asu Sashi#i Sanbaizu Suno#ono "aguro Nori Brocco,i %o#ae Spicy Ponzu, Tobiko 3. ! per Tare, $asabi %inger &'.!' 3 pc Tare, $asabi %inger ). ! 3 pc *bi, +apanese Cucs, Tre#e,,a .!' "aguro, Tare, Nori, %inger -.!' Brocco,i .abe, Sesa#e Dressing .!' -.!' 3.!' per pc 3. ! per pc ). ! ).!' 5. ! ). ! /OT "iso 0sari C,a#s C,a#s, %roun1 Pork, 2uro Oi, "o#o 3akitori Chiken Thigh, Tare, Sichi#i Buta 2aka Niku 2ushiyaki Pork Shou,1er, "iso (#i "asu Iri1ashi (#i "asu 2arage, Dashi Broth 3uzu 4rie1 Chicken $ings $or,1 4a#ous $ings Nasu Dengaku +apanese *ggp,ant, Neri "iso Bee6 Tripe Ste7 Short .ib, Tripe, Pear, Onions

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful