You are on page 1of 1

Bahan bantu mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran.

Bahan bantu mengajar merangkumi semua benda yang boleh dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu, digunakan dan sebagainya. Menurut Brown J.W. (19 !", bahan bantu mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru dan murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Bahan bantu mengajar bukan hanya terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar# gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan semua pancaindera, merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid#murid. Bahan#bahan ini boleh digunakan bersama#sama dengan akti$iti pelajaran di dalam mata pelajaran Matematik. %uru boleh menggunakan pelbagai jenis bahan bantu mengajar semasa sesi pengajaran mereka berlangsung. Menurut Mohd &ahlan (199'", penggunaan pelbagai alat bantu mengajar mengikut cara yang bersesuaian dapat meningkatkan mutu atau tumpuan murid(murid terhadap pembelajaran. )enggunaan bahan bantu mengajar Matematik juga turut memudahkan guru dalam penyampaian konsep kepada murid#murid. )ada amnya, cara menggunakan alat bantuan mengajar hendaklah diuruskan dengan betul dan cekap, supaya murid#murid dapat memahami dan mengekalkan konsep atau *akta Matematik dalam ingatan mereka. Mereka akan memberikan tumpuan kepada bahan#bahan atau maklumat yang sedang diterokai. +elain itu, penggunaan bahan bantu mengajar juga dapat mempelbagaikan akti$iti dalam proses sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Melalui bahan bantu yang sesuai akan memberi peluang pelajar berinteraksi dengan bahan tersebut atau dalam kumpulan pembelajaran.