You are on page 1of 15

Num. 6803 / 25.06.

2012

18459

Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci


RESOLUCI de 19 de juny de 2012, de la Subdirecci General de Personal Docent de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci, per la qual es convoca el professorat dels nivells densenyana no universitria per a lacreditaci en llenges estrangeres per a impartir rees, mbits, matries o mduls no lingstics. [2012/6260]

Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo


RESOLUCIN de 19 de junio de 2012, de la Subdireccin General de Personal Docente de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, por la que se convoca al profesorado de los niveles de enseanza no universitaria para la acreditacin en lenguas extranjeras para impartir reas, mbitos, materias o mdulos no lingsticos.
[2012/6260]

En les societats actuals, caracteritzades per un alt grau dinterrelaci, laprenentatge de diversos idiomes i, en conseqncia, la millora de la competncia comunicativa de les persones, constitux una ferramenta fonamental per a facilitar el desenvolupament duna competncia plurilinge i pluricultural. I aix contribux, aix mateix, al desenvolupament dactituds de tolerncia, respecte i acceptaci dels altres, que sn pilars fonamentals en qu sassenta la convivncia democrtica. Igualment, la importncia que t conixer idiomes ha convertit el seu aprenentatge en un dels aprenentatges instrumentals bsics. Estos aprenentatges sn considerats com la base sobre la qual se sustenten altres ms complexos, entenent-se, per tant, que la consecuci destos ser ms adequada i fonamentada quan aquells shan adquirit duna forma slida i estable. En suma, es consideren aprenentatges instrumentals bsics aquells que fan possible laccs a altres sabers. En este sentit, el coneixement didiomes estrangers es considera, cada vegada ms, com un aprenentatge que facilita la mobilitat, el desenvolupament social, lacostament a altres societats i cultures, que adquirixen consideraci i respecte en la mesura que es coneixen, i lestabliment de relacions constructives amb els altres. Per tamb possibilita laccs a coneixements i aprenentatges que, probablement, no podrem obtindre sense el domini duna o diverses llenges estrangeres. En tot aix residix el seu carcter instrumental. Daltra banda, la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, establix, en larticle 2, que un dels fins del sistema educatiu espanyol s la capacitaci per a la comunicaci en la llengua oficial i cooficial, si nhi ha, i en una o ms llenges estrangeres. LOrde de 5 doctubre de 2009, de la Conselleria dEducaci, per la qual es regula el Pla de Formaci Lingisticotcnica en Llenges del Professorat no Universitari i lobtenci de les titulacions administratives necessries per a ls vehicular de les llenges en tots els nivells densenyana no universitria, establix en larticle 16 que el Certificat de Capacitaci en Angls i en altres llenges estrangeres facultar el professorat que lobtinga per a impartir en la llengua estrangera corresponent les rees no lingstiques de tots els nivells no universitaris, sempre que estiga en possessi de les titulacions o condicions acadmiques i administratives requerides per a impartir la docncia en els esmentats nivells. Larticle 14 del Reial Decret 1364/2010, de 29 doctubre, pel qual es regula el concurs de trasllats dmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci i altres procediments de provisi de places a cobrir per estos, establix que les administracions educatives, dacord amb la seua planificaci educativa, podran oferir places o llocs per a la cobertura dels quals es requerisquen requisits especfics en la forma que es determinen en les corresponents normes procedimentals de les respectives convocatries. La disposici addicional quinta del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es definixen les condicions de formaci per a lexercici de la docncia en leducaci secundria obligatria, el batxillerat, la formaci professional i les ensenyances de rgim especial i sestablixen les especialitats dels cossos docents densenyana secundria, establix que les administracions educatives regularan els requisits de formaci afegits que sexigiran al professorat per a impartir en una llengua estrangera, una rea o matria diferent de llengua, en centres pblics o privats els projectes educatius dels quals comporten un rgim densenyana bilinge. Entre estos requisits haur dincloures, a partir de lany acadmic 2010-2011, lacreditaci del domini de la llengua estrangera equivalent del nivell B2 del Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges. Aix mateix les disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual sestablixen les especi-

En las sociedades actuales, caracterizadas por un alto grado de interrelacin, el aprendizaje de varios idiomas y, en consecuencia, la mejora de la competencia comunicativa de las personas, constituye una herramienta fundamental para facilitar el desarrollo de una competencia plurilinge y pluricultural. Y ello contribuye, asimismo, al desarrollo de actitudes de tolerancia, respeto y aceptacin de los dems, que son pilares fundamentales en los que se asienta la convivencia democrtica. Igualmente, la importancia que tiene conocer idiomas ha convertido el aprendizaje de los mismos en uno de los aprendizajes instrumentales bsicos. Dichos aprendizajes son considerados como la base sobre la que se sustentan otros ms complejos, entendindose, por tanto, que la consecucin de stos ser ms adecuada y fundamentada cuando aqullos se han adquirido de una forma slida y estable. En suma, se consideran aprendizajes instrumentales bsicos aqullos que hacen posible el acceso a otros saberes. En este sentido, el conocimiento de idiomas extranjeros se considera, cada vez ms, como un aprendizaje que facilita la movilidad, el desarrollo social, el acercamiento a otras sociedades y culturas, que adquieren consideracin y respeto en la medida que se conocen, y el establecimiento de relaciones constructivas con los dems. Pero tambin posibilita el acceso a conocimientos y aprendizajes que, probablemente, no podramos obtener sin el dominio de una o varias lenguas extranjeras. En todo ello reside su carcter instrumental. Por otro lado, la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, establece, en su artculo 2, que uno de los fines del sistema educativo espaol es la capacitacin para la comunicacin en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o ms lenguas extranjeras. La Orden de 5 de octubre de 2009, de la Conselleria de Educacin, por la que se regula el Plan de Formacin Lingisticotcnica en Lenguas del Profesorado no Universitario y la obtencin de las titulaciones administrativas necesarias para el uso vehicular de las lenguas en todos los niveles de enseanza no universitaria establece en su artculo 16 que el Certificado de Capacitacin en Ingls y en otras lenguas extranjeras facultar al profesorado que lo obtenga para impartir en la lengua extranjera correspondiente las reas no lingsticas de todos los niveles no universitarios, siempre que est en posesin de las titulaciones o condiciones acadmicas y administrativas requeridas para impartir la docencia en los citados niveles. El artculo 14 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de mbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin y otros procedimientos de provisin de plazas a cubrir por los mismos, establece que las Administraciones educativas, de acuerdo con su planificacin educativa, podrn ofertar plazas o puestos para cuya cobertura se requieran requisitos especficos en la forma que se determinen en las correspondientes normas procedimentales de las respectivas convocatorias. La disposicin adicional quinta del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formacin para el ejercicio de la docencia en la educacin secundaria obligatoria, el bachillerato, la formacin profesional y las enseanzas de rgimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseanza secundaria, establece que las administraciones educativas regularn los requisitos de formacin aadidos que se exigirn al profesorado para impartir en una lengua extranjera, un rea o materia distinta a la de dicha lengua, en centros pblicos o privados cuyos proyectos educativos comporten un rgimen de enseanza bilinge. Entre estos requisitos deber incluirse, a partir del ao acadmico 2010-2011, la acreditacin del dominio de la lengua extranjera equivalente del nivel B2 del Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas. Asimismo las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las

Num. 6803 / 25.06.2012

18460

alitats docents del cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes dEducaci Infantil i dEducaci Primria regulades en la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, establixen que les administracions educatives regularan els requisits de formaci afegits que sexigiran al personal funcionari del cos de Mestres per a impartir en una llengua estrangera, una rea diferent de la llengua, en centres els projectes educatius dels quals comporten un rgim densenyana plurilinge. Estos requisits, a partir del curs acadmic 2013-2014, comportaran, almenys, competncies dun nivell B2 del Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges, en la llengua estrangera corresponent. Com a conseqncia daix i de la posada en marxa de programes plurilinges en els diferents nivells educatius, s necessari garantir la futura cobertura de llocs amb professorat amb competncia lingstica acreditada en lidioma corresponent, i a este efecte s procedent convocar lacreditaci de la seua capacitaci. En la tramitaci desta resoluci sha complit el que preveu larticle 37 de la Llei 7/2007, de 12 dabril, de lEstatut Bsic de lEmpleat Pblic, i els articles 153 i segents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, dOrdenaci i Gesti de la Funci Pblica Valenciana. Dacord amb el que preveu la disposici addicional sexta de la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, i de conformitat amb larticle tercer de la Resoluci de 20 dabril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci sobre delegaci de competncies en determinats rgans de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci, la Subdirecci General de Personal Docent resol: Primer. Objecte i mbit daplicaci 1. La present resoluci t com a objecte convocar els funcionaris de carrera, en prctiques i interins dels cossos de Mestres, Catedrtics i Professors dEnsenyana Secundria i de Professors Tcnics de Formaci Professional, per a lacreditaci de la seua capacitaci en angls, francs, alemany i itali. 2. Lacreditaci facultar el professorat per a impartir rees, mbits, matries o mduls no lingstics en els idiomes esmentats en els programes deducaci plurilinge que es desenvolupen en letapa dEducaci Infantil, Educaci Primria, Educaci Secundria Obligatria, Batxillerat i Formaci Professional, en els centres pblics dependents de la Generalitat Valenciana. 3. Aix mateix, lacreditaci facultar lAdministraci educativa per a adjudicar dest definitiu en els procediments de provisi definitiva de llocs de treball als funcionaris de carrera quan els llocs de treball estiguen catalogats amb el perfil lingstic corresponent, aix com dest en comissi de servicis a funcionaris de carrera, dest provisional anual a funcionaris de carrera que no tinguen dest definitiu i dest provisional a funcionaris interins quan els llocs estiguen classificats amb el corresponent perfil lingstic, amb els efectes previstos en lapartat sext de la present resoluci. Segon. Destinataris i requisits de participaci 1. Podran participar en esta convocatria els funcionaris de carrera, en prctiques, interins amb servicis i integrants de les borses de treball sense servicis, pertanyents als cossos de Mestres, Catedrtics i Professors dEnsenyana Secundria i de Professors Tcnics de Formaci Professional, dependents de la conselleria competent en matria deducaci. 2. Per a lobtenci de lacreditaci a qu es referix la present convocatria, el professorat participant haur de reunir algun dels requisits que sestablixen en lannex I de la present resoluci. 3. No haur de participar en esta convocatria el personal docent dels cossos de Mestres, Catedrtics i Professors dEnsenyana Secundria, de les especialitats didiomes moderns, que es consideren acreditats automticament en lidioma respectiu. No obstant aix, per a impartir rees, mbits, matries o mduls no lingstics en llengua estrangera hauran destar en possessi de lespecialitat o habilitaci corresponent. 4. No haur de participar en esta convocatria el professorat que estiga en possessi del Certificat de Capacitaci en Angls i/o en altres llenges estrangeres regulat a lempara de lOrde de 5 doctubre de

especialidades docentes del cuerpo de Maestros que desempeen sus funciones en las etapas de Educacin Infantil y de Educacin Primaria reguladas en la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, establecen que las administraciones educativas regularn los requisitos de formacin aadidos que se exigirn al personal funcionario del cuerpo de Maestros para impartir en una lengua extranjera, un rea distinta a la de dicha lengua, en centros cuyos proyectos educativos comporten un rgimen de enseanza plurilinge. Dichos requisitos, a partir del curso acadmico 2013-2014, comportarn, al menos, competencias de un nivel B2 del Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas, en la lengua extranjera correspondiente. Como consecuencia de ello y de la puesta en marcha de programas plurilinges en los diferentes niveles educativos, es necesario garantizar la futura cobertura de puestos con profesorado con competencia lingstica acreditada en el idioma correspondiente, a cuyo efecto procede convocar la acreditacin de su capacitacin. En la tramitacin de esta resolucin se ha cumplido lo previsto en el artculo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico y artculos 153 y siguientes de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenacin y Gestin de la Funcin Pblica Valenciana. De acuerdo con lo previsto en la disposicin adicional sexta de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin y de conformidad con el artculo tercero de la Resolucin de 20 de abril de 2012, de la Subsecretara de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo sobre delegacin de competencias en determinados rganos de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo, la Subdireccin General de Personal Docente resuelve: Primero. Objeto y mbito de aplicacin 1. La presente resolucin tiene por objeto convocar a los funcionarios de carrera, en prcticas e interinos de los cuerpos de Maestros, Catedrticos y Profesores de Enseanza Secundaria y de Profesores Tcnicos de Formacin Profesional, para la acreditacin de su capacitacin en ingls, francs, alemn e italiano. 2. Dicha acreditacin facultar al profesorado para impartir reas, mbitos, materias o mdulos no lingsticos en los idiomas citados en los programas de educacin plurilinge que se desarrollen en la etapa de Educacin Infantil, Educacin Primaria, Educacin Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formacin Profesional, en los centros pblicos dependientes de la Generalitat Valenciana. 3. Asimismo, dicha acreditacin facultar a la Administracin educativa para adjudicar destino definitivo en los procedimientos de provisin definitiva de puestos de trabajo a los funcionarios de carrera cuando los puestos de trabajo estuvieran catalogados con el perfil lingstico correspondiente, as como destino en comisin de servicios a funcionarios de carrera, destino provisional anual a funcionarios de carrera que no tengan destino definitivo y destino provisional a funcionarios interinos cuando los puestos estuvieran clasificados con el correspondiente perfil lingstico, con los efectos previstos en el apartado sexto de la presente resolucin. Segundo. Destinatarios y requisitos de participacin 1. Podrn participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera, en prcticas, interinos con servicios e integrantes de las bolsas de trabajo sin servicios, pertenecientes a los cuerpos de Maestros, Catedrticos y Profesores de Enseanza Secundaria y de Profesores Tcnicos de Formacin Profesional, dependientes de la conselleria competente en materia de educacin. 2. Para la obtencin de la acreditacin a la que se refiere la presente convocatoria, el profesorado participante deber reunir alguno de los requisitos que se establecen en el anexo I de la presente resolucin. 3. No deber participar en esta convocatoria el personal docente de los cuerpos de Maestros, Catedrticos y Profesores de Enseanza Secundaria, de las especialidades de Idiomas modernos, que se consideran acreditados automticamente en el idioma respectivo. No obstante lo anterior, para impartir reas, mbitos, materias o mdulos no lingsticos en lengua extranjera debern estar en posesin de la especialidad o habilitacin correspondiente. 4. No deber participar en esta convocatoria el profesorado que est en posesin del Certificado de Capacitacin en Ingls y/o en otras lenguas extranjeras regulado al amparo de la Orden de 5 de octubre de

Num. 6803 / 25.06.2012

18461

2009, de la Conselleria dEducaci, per la qual es regula el Pla de Formaci Lingisticotcnica en Llenges del Professorat no Universitari per a impartir en la llengua estrangera corresponent les rees, mbits, matries o mduls no lingstics de tots els nivells no universitaris, per quant es consideren acreditats automticament en lidioma respectiu en els nivells B1 o B2, segons els casos. Tercer. Sollicituds i documentaci 1. El professorat interessat haur de presentar sollicitud, dacord amb el model que figura en lannex II de la present resoluci, a partir de lendem de la publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, estant permanentment obert el termini de presentaci, a fi de facilitar lacreditaci en el moment en qu sobtinga el requisit habilitant pel professorat. 2. La sollicitud es presentar preferentment, junt amb els documents ressenyats en lannex I de la present resoluci, en el registre de la direcci territorial on estiguen destinats, excepte les sollicituds dels interins que no estiguen ocupant lloc i integrants de les borses de treball sense servicis, que podran presentar-se en qualsevol de les direccions territorials. Aix mateix, els participants podran presentar la sollicitud i loportuna documentaci en qualsevol de les altres dependncies a qu es referix larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. En el cas que sopte per presentar la sollicitud davant duna oficina de Correus, es far en sobre obert, perqu la sollicitud siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada. Si no s aix, no podr considerar-se com a presentada en eixa data. 3. A la sollicitud shaur dadjuntar la documentaci acreditativa del compliment dels requisits que sarrepleguen en lapartat segon desta resoluci, si s el cas. La documentaci haur dacreditar-se aportant fotocpia compulsada dels originals o presentant originals i fotocpies per a la seua compulsa. Quart. Comissi dAcreditaci 1. Lacreditaci dels candidats ser realitzada per una Comissi Permanent dAcreditaci per cada direcci territorial, formada pels membres segents: El director territorial o persona en qui delegue, que actuar com a president. Dos funcionaris adscrits a la direcci territorial corresponent. Un inspector deducaci amb dest en la direcci territorial corresponent. Un funcionari adscrit a la secci de personal que actuar com a secretari. 2. Sn funcions de la Comissi dAcreditaci les segents: a) Valorar el compliment dels requisits de participaci que sarrepleguen en lapartat segon en relaci amb lannex I desta resoluci, i per a aix podr sollicitar als interessats la documentaci que crega oportuna. b) Sollicitar els informes i assessorament que considere necessaris. c) Realitzar, si s el cas, trmits daudincia de conformitat amb el que preveu larticle 84 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. d) Valorar la documentaci presentada pels participants. e) Resoldre els dubtes o discrepncies que puguen sorgir en el desenvolupament del procs. f) Resoldre les reclamacions que puguen produir-se. j) Elevar la proposta de candidats aptes per a la seua acreditaci. Quint. Acreditaci 1. Les comissions dacreditaci publicaran, dins dels quaranta dies naturals segents a la publicaci de la present resoluci en el DOCV, les llistes provisionals dacreditacions daquelles instncies presentades en els primers quinze dies naturals, en la pgina web de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci <http://www.cefe.gva.es> a fi que, en un termini de cinc dies hbils des de lendem de la publicaci, es puguen presentar les possibles reclamacions.

2009, de la Conselleria de Educacin, por la que se regula el Plan de Formacin Lingisticotcnica en Lenguas del Profesorado no Universitario para impartir en la lengua extranjera correspondiente las reas, mbitos, materias o mdulos no lingsticos de todos los niveles no universitarios, por cuanto se consideran acreditados automticamente en el idioma respectivo en los niveles B1 o B2, segn los casos. Tercero. Solicitudes y documentacin 1. El profesorado interesado deber presentar solicitud, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo II a la presente resolucin, a partir del da siguiente al de la publicacin de la misma en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, estando permanentemente abierto el plazo de presentacin, con el fin de facilitar la acreditacin en el momento en que se obtenga el requisito habilitante por el profesorado. 2. La solicitud se presentar preferentemente, junto con los documentos reseados en el anexo I de la presente resolucin, en el registro de la direccin territorial donde estn destinados, excepto las solicitudes de los interinos que no estn ocupando puesto e integrantes de las bolsas de trabajo sin servicios, que podrn presentarse en cualquiera de las direcciones territoriales. Asimismo, los participantes podrn presentar la solicitud y la oportuna documentacin en cualquiera de las dems dependencias a que se refiere el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se har en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada. De no ser as, no podr considerarse como presentada en esa fecha. 3. A la solicitud se deber adjuntar la documentacin acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se recogen en el apartado segundo de esta resolucin, en su caso. Dicha documentacin deber acreditarse aportando fotocopia compulsada de los originales o presentando originales y fotocopias para su compulsa. Cuarto. Comisin de Acreditacin 1. La acreditacin de los candidatos ser realizada por una Comisin Permanente de Acreditacin por cada direccin territorial, formada por los siguientes miembros: El director territorial o persona en quien delegue, que actuar como presidente. Dos funcionarios adscritos a la direccin territorial correspondiente. Un inspector de educacin con destino en la direccin territorial correspondiente. Un funcionario adscrito a la seccin de personal que actuar como secretario. 2. Son funciones de la Comisin de Acreditacin las siguientes: a) Valorar el cumplimiento de los requisitos de participacin que se recogen en el apartado segundo en relacin con el anexo I de esta resolucin, pudiendo, para ello, solicitar a los interesados la documentacin que estime oportuna. b) Solicitar los informes y asesoramiento que considere necesarios. c) Realizar, en su caso, trmites de audiencia de conformidad con lo previsto en el artculo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. d) Valorar la documentacin presentada por los participantes. e) Resolver las dudas o discrepancias que puedan surgir en el desarrollo del proceso. f) Resolver las reclamaciones que puedan producirse. j) Elevar la propuesta de candidatos aptos para su acreditacin. Quinto. Acreditacin 1. Las comisiones de acreditacin publicarn, dentro de los cuarenta das naturales siguientes a la publicacin de la presente resolucin en el DOCV, las listas provisionales de acreditaciones de aquellas instancias presentadas en los primeros quince das naturales, en la pgina web de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo <http://www.edu. gva.es> con el fin de que, en un plazo de cinco das hbiles a contar a partir del da siguiente al de su publicacin, se puedan presentar las posibles reclamaciones.

Num. 6803 / 25.06.2012

18462

2. Una vegada resoltes les reclamacions, les comissions dacreditaci publicaran les llistes definitives dacreditats i elevaran lesmentada proposta a lrgan competent per a resoldre. 3. Peridicament i, si s el cas, cada dia quinze dels mesos lectius, les comissions dacreditaci publicaran les llistes provisionals dacreditacions corresponents al perode anterior, seguint el procediment previst en els apartats anteriors. 4. Lacreditaci ser resolta pel director territorial corresponent i publicada en la pgina web de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci <http://www.cefe.gva.es>, podent els interessats descarregar des del dit enlla el certificat individual corresponent a lacreditaci aconseguida. Sext. Efectes 1. Lacreditaci obtinguda per mitj de la present convocatria produir efectes en els procediments de provisi de llocs de treball de centres amb programes plurilinges i en particular en el concurs general de trasllats i els procediments autonmics de provisi definitiva de llocs dacord amb els requisits de capacitaci exigibles en cada cas. 2. Ladjudicaci de destins provisionals i/o en rgim dinterinitat dels llocs classificats amb el perfil lingstic es realitzar amb carcter obligatori, seguint els criteris establits amb carcter general per a la provisi de llocs dentre aquells candidats que reunisquen els requisits per a aix com a conseqncia de lacreditaci. 3. Ladjudicaci de destins en rgim dinterinitat per a cobrir les substitucions o llicncies dels llocs de treball docent que impartisquen rees, mbits, matries o mduls no lingstics en un idioma estranger seran de petici voluntria per dacceptaci obligatria si han sigut sollicitats pels docents que compten amb lacreditaci corresponent. No obstant aix, en el supsit que la plaa no siga triada voluntriament per cap aspirant, sadjudicar dofici i la seua acceptaci ser obligatria atenent lorde de prelaci existent en la corresponent borsa i la referncia provincial triada pels aspirants. Els llocs que no hagen sigut sollicitats en les seues peticions voluntries per cap participant, seran adjudicats en orde invers en la respectiva borsa de treball a aquell participant que estiga obligat per la seua referncia provincial. 4. Lacreditaci que es puga atorgar als funcionaris en prctiques quedar supeditada, en tot cas, a la superaci de la fase de prctiques. DISPOSICIONS TRANSITRIES Primera De conformitat amb el que establixen les disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual sestablixen les especialitats docents del cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes dEducaci Infantil i dEducaci Primria regulades en la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, els funcionaris del cos de Mestres especialistes en Educaci Infantil i Primria podran acreditar-se en llengua anglesa, amb efectes exclusius durant el curs escolar 2012-2013, amb algun dels requisits que sestablixen en lannex III de la present resoluci. Segona Els funcionaris de carrera del cos de Mestres, interins amb servicis i integrants de les borses de treball sense servicis del cos de Mestres, que possesquen el Certificat de Capacitaci en Angls i/o en altres llenges estrangeres regulat a lempara de lOrde de 5 doctubre de 2009, de la Conselleria dEducaci, per la qual es regula el Pla de Formaci Lingisticotcnica en Llenges del Professorat no Universitari, hauran dacreditar el domini de la llengua estrangera equivalent al nivell B2 del Marc Com Europeu de Referncia per a les Llenges, dacord amb el que preveu la present convocatria, per a seguir acreditats amb efectes a partir de l1 de setembre de 2013. En cas contrari perdr lacreditaci per a la impartici en la llengua estrangera corresponent de les rees i matries no lingstiques dels nivells no universitaris en la data.

2. Una vez resueltas las reclamaciones, las comisiones de acreditacin publicarn las listas definitivas de acreditados y elevarn dicha propuesta al rgano competente para resolver. 3. Peridicamente y, en su caso, cada da quince de los meses lectivos, las comisiones de acreditacin publicarn las listas provisionales de acreditaciones correspondientes al periodo anterior, siguiendo el procedimiento previsto en los apartados anteriores. 4. La acreditacin ser resuelta por el director territorial correspondiente y publicada en la pgina web de la Conselleria de Educacin, Formacin y Empleo <http://www.edu.gva.es>, pudiendo los interesados descargar desde dicho enlace la certificacin individual correspondiente a la acreditacin conseguida. Sexto. Efectos 1. La acreditacin obtenida por medio de la presente convocatoria surtir efectos en los procedimientos de provisin de puestos de trabajo de centros con programas plurilinges y en particular en el concurso general de traslados y los procedimientos autonmicos de provisin definitiva de puestos de acuerdo con los requisitos de capacitacin exigibles en cada caso. 2. La adjudicacin de destinos provisionales y/o en rgimen de interinidad de los puestos clasificados con el perfil lingstico se realizar con carcter obligatorio, siguiendo los criterios establecidos con carcter general para la provisin de puestos de entre aquellos candidatos que renan los requisitos para ello como consecuencia de la acreditacin. 3. La adjudicacin de destinos en rgimen de interinidad para cubrir las sustituciones o licencias de los puestos de trabajo docente que impartan reas, mbitos, materias o mdulos no lingsticos en un idioma extranjero sern de peticin voluntaria pero de aceptacin obligatoria si hubieran sido solicitados por los docentes que cuenten con la acreditacin correspondiente. No obstante, para el supuesto de que la plaza no fuera elegida voluntariamente por ningn aspirante, se adjudicar de oficio y su aceptacin ser obligatoria atendiendo al orden de prelacin existente en la correspondiente bolsa y a la referencia provincial elegida por los aspirantes. Los puestos que no hubiesen sido solicitados en sus peticiones voluntarias por ningn participante, sern adjudicados en orden inverso en la respectiva bolsa de trabajo a aquel participante que est obligado por su referencia provincial. 4. La acreditacin que se pueda otorgar a los funcionarios en prcticas quedar supeditada, en todo caso, a la superacin de dicha fase de prcticas. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera De conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del cuerpo de Maestros que desempeen sus funciones en las etapas de Educacin Infantil y de Educacin Primaria reguladas en la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, los funcionarios del cuerpo de Maestros especialistas en Educacin Infantil y Primaria podrn acreditarse en lengua inglesa, con efectos exclusivos durante el curso escolar 2012-2013, con alguno de los requisitos que se establecen en el anexo III de la presente resolucin. Segunda Los funcionarios de carrera del cuerpo de Maestros, interinos con servicios e integrantes de las bolsas de trabajo sin servicios del cuerpo de Maestros, que posean el Certificado de Capacitacin en Ingls y/o en otras lenguas extranjeras regulado al amparo de la Orden de 5 de octubre de 2009, de la Conselleria de Educacin, por la que se regula el Plan de Formacin Lingisticotcnica en Lenguas del Profesorado no Universitario debern acreditar el dominio de la lengua extranjera equivalente al nivel B2 del Marco Comn Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con lo previsto en la presente convocatoria, para seguir acreditados con efectos a partir del 1 de septiembre de 2013. En caso contrario perder la acreditacin para la imparticin en la lengua extranjera correspondiente de las reas y materias no lingsticas de los niveles no universitarios en dicha fecha.

Num. 6803 / 25.06.2012

18463

Contra la present resoluci, que esgota la via administrativa, es podr interposar, sense perju de qualsevol altre que sestime procedent, un recurs potestatiu de reposici davant de lrgan competent en matria de personal docent de la conselleria competent en matria deducaci en el termini dun mes a comptar de lendem de la seua publicaci, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com, o b directament un recurs contencis administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de lendem de la seua publicaci, davant del jutjat contencis administratiu en la circumscripci del qual tinguen el seu domicili o, alternativament, davant del jutjat contencis administratiu de Valncia, dacord amb el que preveu els articles 8.2, 14.2, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicci Contenciosa Administrativa. Valncia, 19 de juny de 2012. El subdirector general de Personal Docent, p. d. (Resoluci de 20 dabril de 2012, DOCV de 27 dabril): Jess Carbonell Aguilar.

Contra la presente resolucin, que agota la va administrativa, podr interponerse, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente, potestativamente recurso de reposicin ante el rgano competente en materia de personal docente de la conselleria competente en materia de educacin en el plazo de un mes a contar desde el da siguiente al de su publicacin, de conformidad con lo previsto en los artculos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn; o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el da siguiente al de su publicacin, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripcin tengan su domicilio o, alternativamente, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Valencia, de acuerdo con lo previsto en los artculos 8.2, 14.2, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa). Valencia, 19 de junio de 2012. El subdirector general de Personal Docente, p. d. (Resolucin de 20 de abril de 2012, DOCV de 27 de abril): Jess Carbonell Aguilar.

ANNEX II

Certificats i diplomes que acrediten la competncia en llenges estrangeres


ANGLS B2 CAE (Certificate in Advanced English) BEC Higher (Business English Certificate) IELTS de 65 a 7 punts (International English Language Testing System) ISE III (Integrated Skills in English Certificate) TOEFL iBT de 110 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test) TOEIC de 945 a 990 punts (Test of English for International Communication) PTE General Level 4 telc English C1 C1 C2

Num. 6803 / 25.06.2012

Cambridge University

FCE (First Certificate in English) BEC Vantage (Business English Certificate)

CPE (Certificate of Proficiency in English) IELTS de 75 a 9 punts (International English Language Testing System) ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)

Cambridge University ESOL Examinations,

British Council

IELTS de 55 a 65 punts (International English Language Testing System)

IDP IELTS Australia Trinity College

Educational Testing Service (ETS)

ISE II (Integrated Skills in English Certificate)

TOEFL iBT de 87 a 109 punts (Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test)

TOEIC de 785 a 945 punts (Test of English for International Communication)

Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 3

PTE General Level 5

Certificados Europeos de Idiomas (telc)

telc English B2

Eixits de sistemes educatius a qu s aplicable larticle 38.5 de la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, en lidioma corresponent.

A ms amb independncia de quan shaja obtingut: 1. Llicenciatura o grau en Filologia Anglesa 2. Llicenciatura o grau en Traducci i Interpretaci en Llengua Anglesa 3. Diplomat o diplomada en Magisteri especialitat de llengua estrangera: angls 4. Certificat de nivell avanat o equivalent de les Escoles Oficials dIdiomes

18464

FRANCS B2 C1 C2

DALF C1 (Diplme Approfondi de Langue Franaise) DALF C2 (Diplme Approfondi de Langue Franaise)

Num. 6803 / 25.06.2012

CIEP, Ministre de lducation Nationale

DELF B2 (Diplme dtudes en Langue Franaise)

Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris

DFP C1 Diplme de Franais Professionnel) DUEF C1 (Diplme Universitaire dtudes Franaises) CPLF C1 (Certificat Pratique de Langue Franaise) DAEF C1 (Diplme Approfondi dtudes Franaises)

DFP B2 (Diplme de Franais Professionnel)

DFP C2 Diplme de Franais Professionnel) DSEF (Diplme Suprieur dtudes Franaises)

DUEF B2 (Diplme Universitaire dtudes Franaises)

DU (Diplme universitaire)

CPLF B2 (Certificat Pratique de Langue Franaise)

DEF B2 (Diplme dtudes Franaises)

Certificados Europeos de Idiomas (telc)

telc Franais B2 DHEF (Diplme de Hautes Etudes Franaises) - Alliance Franaise

Otros

Eixits de sistemes educatius a qu s aplicable larticle 38.5 de la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, en lidioma corresponent .

A ms amb independncia de quan shaja obtingut: 1. Llicenciatura o grau en Filologia Francesa 2. Llicenciatura o grau en Traducci i Interpretaci en Llengua Francesa 3. Diplomatura en Magisteri especialitat de llengua estrangera: francs 4. Certificat de nivell avanat o equivalent de les Escoles Oficials dIdiomes

18465

ALEMANY B2 C1 C2

Num. 6803 / 25.06.2012

GOETHE INSTITUT

Goethe Zertificat C1 ZDfB ( Zertifikat Deutsch fr den Beruf) PWD (Prfung Wirtschaftsdeutsch International) TDN 5 (TestDaf Nivel 5)

Goethe Zertificat B2 ZDfB ( Zertifikat Deutsch fr den Beruf)

Goethe-Zertifikat C2: GDS ZOP (Zentrale Oberstufenprfung) KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) GDS (Groes Deutsches Sprachdiplom)

TestDaF INSTITUT

telc Deutsch C1 (Zertifikat Deutsch C1)

TDN 3 (TestDaf Nivel 3) TDN 4 (TestDaf Nivel 4)

Certificados Europeos de Idiomas (telc)

OD (Oberstufe Deutsch)

telc Deutsch B2 (Zertifikat Deutsch Plus) telc Deutsch B2 Beruf (Zertifikat Deutsch fr den Beruf)

sterreichisches Sprachdiplom Deutsch (SD)

MD (Mittelstufe Deutsch)

WD (Wirtschaftssprache Deutsch)

Otros

Eixits de sistemes educatius a qu s aplicable larticle 38.5 de la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, en lidioma corresponent .

A ms amb independncia de quan shaja obtingut: 1. Llicenciatura o grau en Filologia Alemanya 2. Llicenciatura o grau en Traducci i Interpretaci en Llengua Alemanya 3. Certicat de nivell avanat o equivalent de les Escoles Ocials dIdiomes

18466

ITALI B2 C1 C2

CILS Tre-C1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) CELI 4 (Certificato di conoscenza della lingua italiana) CIC Avanzato C1 (Certificato di Italiano Commerciale) CELI 5 (Certificato di conoscenza della lingua italiana)

Num. 6803 / 25.06.2012

Universit per Stranieri di Perugia

CELI 3 (Certificato di conoscenza della lingua italiana)

Universit per Stranieri di Siena

PLIDA C1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale C1

CILS Due-B2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Quattro - C2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) IT (Certificato di Italiano come Lingua Straniera) PLIDA C2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Universit degli Studi di Roma Tre

Societ Dante Alighieri

int.IT (Certificato di competenza intermedia in italiano come lingua straniera)

PLIDA B2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2

Certificados Europeos de Idiomas (telc)

telc Italiano B2

Otros

Eixits de sistemes educatius a qu s aplicable larticle 38.5 de la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci, en lidioma corresponent .

A ms amb independncia de quan shaja obtingut: 1. Llicenciatura o grau en Filologia Italiana 2. Llicenciat o graduat en Traducci i Interpretaci en Llengua Italiana 3. Certificat de nivell avanat o equivalent de les Escoles Oficials dIdiomes

************

18467

ANEXO I

Certificados y diplomas que acreditan la competencia en lenguas extranjeras


INGLS B2 CAE (Certificate in Advanced English) BEC Higher (Business English Certificate) IELTS de 65 a 7 puntos (International English Language Testing System) ISE III (Integrated Skills in English Certificate) TOEFL iBT de 110 a 120 puntos (Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test) TOEIC de 945 a 990 puntos (Test of English for International Communication) PTE General Level 4 telc English C1 C1 C2

Num. 6803 / 25.06.2012

Cambridge University

FCE (First Certificate in English) BEC Vantage (Business English Certificate)

CPE (Certificate of Proficiency in English) IELTS de 75 a 9 puntos (International English Language Testing System) ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)

Cambridge University ESOL Examinations,

British Council

IELTS de 55 a 65 puntos (International English Language Testing System)

IDP IELTS Australia Trinity College

Educational Testing Service (ETS)

ISE II (Integrated Skills in English Certificate)

TOEFL iBT de 87 a 109 puntos (Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test)

TOEIC de 785 a 945 puntos (Test of English for International Communication)

Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 3

PTE General Level 5

Certificados Europeos de Idiomas (telc)

telc English B2

Egresados de sistemas educativos a los que es de aplicacin el artculo 38.5 de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, en el idioma correspondiente.

Adems con independencia de cundo se haya obtenido: 1. Licenciatura o grado en Filologa Inglesa 2. Licenciatura o grado en Traduccin e Interpretacin en Lengua Inglesa 3. Diplomado o diplomada en Magisterio especialidad de lengua extranjera: ingls 4. Certificado de nivel avanzado o equivalente de las Escuelas Oficiales de Idiomas

18468

FRANCES B2 C1 C2

DALF C1 (Diplme Approfondi de Langue Franaise) DALF C2 (Diplme Approfondi de Langue Franaise)

Num. 6803 / 25.06.2012

CIEP, Ministre de lducation Nationale

DELF B2 (Diplme dtudes en Langue Franaise)

Chambre de Commerce et dIndustrie de Paris

DFP C1 Diplme de Franais Professionnel) DUEF C1 (Diplme Universitaire dtudes Franaises) CPLF C1 (Certificat Pratique de Langue Franaise) DAEF C1 (Diplme Approfondi dtudes Franaises)

DFP B2 (Diplme de Franais Professionnel)

DFP C2 Diplme de Franais Professionnel) DSEF (Diplme Suprieur dtudes Franaises)

DUEF B2 (Diplme Universitaire dtudes Franaises)

DU (Diplme universitaire)

CPLF B2 (Certificat Pratique de Langue Franaise)

DEF B2 (Diplme dtudes Franaises)

Certificados Europeos de Idiomas (telc)

telc Franais B2 DHEF (Diplme de Hautes Etudes Franaises) - Alliance Franaise

Otros

Egresados de sistemas educativos a los que es de aplicacin el artculo 38.5 de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, en el idioma correspondiente.

Adems con independencia de cundo se haya obtenido: 1. Licenciatura o grado en Filologa Francesa 2. Licenciatura o grado en Traduccin e Interpretacin en Lengua Francesa 3. Diplomatura en Magisterio especialidad de lengua extranjera: francs 4. Certificado de nivel avanzado o equivalente de las Escuelas Oficiales de Idiomas

18469

ALEMN B2 C1 C2

Num. 6803 / 25.06.2012

GOETHE INSTITUT

Goethe Zertificat C1 ZDfB ( Zertifikat Deutsch fr den Beruf) PWD (Prfung Wirtschaftsdeutsch International) TDN 5 (TestDaf Nivel 5)

Goethe Zertificat B2 ZDfB ( Zertifikat Deutsch fr den Beruf)

Goethe-Zertifikat C2: GDS ZOP (Zentrale Oberstufenprfung) KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) GDS (Groes Deutsches Sprachdiplom)

TestDaF INSTITUT

telc Deutsch C1 (Zertifikat Deutsch C1)

TDN 3 (TestDaf Nivel 3) TDN 4 (TestDaf Nivel 4)

Certificados Europeos de Idiomas (telc)

OD (Oberstufe Deutsch)

telc Deutsch B2 (Zertifikat Deutsch Plus) telc Deutsch B2 Beruf (Zertifikat Deutsch fr den Beruf)

sterreichisches Sprachdiplom Deutsch (SD)

MD (Mittelstufe Deutsch)

WD (Wirtschaftssprache Deutsch)

Otros

Egresados de sistemas educativos a los que es de aplicacin el artculo 38.5 de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, en el idioma correspondiente.

Adems con independencia de cundo se haya obtenido: 1. Licenciatura o grado en Filologa Alemana 2. Licenciatura o grado en Traduccin e Interpretacin en Lengua Alemana 3. Certificado de nivel avanzado o equivalente de las Escuelas Oficiales de Idiomas

18470

ITALIANO B2 C1 C2

CILS Tre-C1 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) CELI 4 (Certificato di conoscenza della lingua italiana) CIC Avanzato C1 (Certificato di Italiano Commerciale) CELI 5 (Certificato di conoscenza della lingua italiana)

Num. 6803 / 25.06.2012

Universit per Stranieri di Perugia

CELI 3 (Certificato di conoscenza della lingua italiana)

Universit per Stranieri di Siena

PLIDA C1 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale C1

CILS Due-B2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

CILS Quattro - C2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) IT (Certificato di Italiano come Lingua Straniera) PLIDA C2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Universit degli Studi di Roma Tre

Societ Dante Alighieri

int.IT (Certificato di competenza intermedia in italiano come lingua straniera)

PLIDA B2 (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) PLIDA Commerciale B2

Certificados Europeos de Idiomas (telc)

telc Italiano B2

Otros

Egresados de sistemas educativos a los que es de aplicacin el artculo 38.5 de la Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin, en el idioma correspondiente.

Adems con independencia de cundo se haya obtenido: 1. Licenciatura o grado en Filologa Italiana 2. Licenciado o graduado en Traduccin e Interpretacin en Lengua Italiana 3. Certificado de nivel avanzado o equivalente de las Escuelas Oficiales de Idiomas

18471

Num. 6803 / 25.06.2012

18472

ANNEX II / ANEXO II SOLLICITUD DE PARTICIPACI PER A LACREDITACI PER A IMPARTIR REES, MATRIES O MDULS NO LINGSTICS SOLICITUD DE PARTICIPACIN PARA LA ACREDITACIN PARA IMPARTIR REAS, MATERIAS O MDULOS NO LINGSTICOS
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
DNI
COGNOMS / APELLIDOS
NOM / NOMBRE

TELEFON TELEFONO
CODI POSTAL CODIGO POSTAL

DOMICILI / DOMICILIO

E-MAIL

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVNCIA / PROVINCIA

COS / CUERPO
RELACI JURDICA / RELACIN JURDICA

ASSENYALE EL QUE CORRESPONGA / SEALE LO QUE CORRESPONDA FUNCIONARI DE CARRERA / FUNCIONARIO DE CARRERA

FUNCIONARI EN PRCTIQUES FUNCIONARIO EN PRCTICAS

INTER INTERINO

B DADES DEL LLOC DE TREBALL / DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO


ESPECIALITAT / ESPECIALIDAD
CENTRE / CENTRO
LOCALITAT / LOCALIDAD

DENOMINACI DEL CENTRE / DENOMINACIN DEL CENTRO


PROVNCIA / PROVINCIA

DOCUMENTACI APORTADA / DOCUMENTACIN APORTADA

SOLLICITA / SOLICITA

Ser adms en la convocatria dacreditaci de competncia lingstica en lidioma o idiomes indicats i declara que sn certes les dades consignades en la present instncia i que reunix els requisits exigits en la convocatria, sollicitant lacreditaci en: / Ser admitido en la convocatoria de acreditacin de competencia lingstica en el idioma o idiomas indicados y declara que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y que rene los requisitos exigidos en la convocatoria, solicitando la acreditacin en : (assenyale amb una X lidioma o idiomes corresponents): / (seale con una X el idioma o idiomas correspondientes):
ANGLS INGLS FRANCS FRANCS ALEMANY ALEMN ITALI ITALIANO

Valncia, ___ de ____________ de 2012


Firma de la persona interessada

DIRECCI TERRITORIAL DEDUCACI, FORMACI I TREBALL DE ________________

Num. 6803 / 25.06.2012

18473

ANNEX III a) Especialista o habilitat en angls. b) Tindre superats, almenys, tres cursos de la llicenciatura en Filologia anglesa i/o Traducci i Interpretaci. c) Certificat elemental expedit per les escoles oficials de idiomes o certificat del Nivell Intermedi de les mateixes. d) Certificat del Nivell B1 duna instituci reconeguda al efecte: CAMBRIDGE UNIVERSITY PET (Preliminary English Test) BEC Preliminary (Bussines English Certificate) CAMBRIDGE UNIVERSITY, BRITISH COUNCIL i IDP IELTS AUSTRALIA IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing System) TRINITY COLLEGE ISE I (Integrated Skills Examinations) EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS) TOEFL iBT de 57 a 86 punts (Test of English as a Foreign Language) TOEIC de 550 a 785 punts (Test of English for International Communication) PEARSON TEST OF ENGLISH (PTE) PTE General Level 2 THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) TELC English B1

ANEXO III a) Especialista o habilitado en ingls. b) Tener superados, al menos, tres cursos de la licenciatura en Filologa inglesa y/o Traduccin e Interpretacin. c) Certificado elemental expedido por las escuelas oficiales de idiomas o certificado del Nivel Intermedio de las mismas. d) Certificado del Nivel B1 de una institucin reconocida al efecto: CAMBRIDGE UNIVERSITY PET (Preliminary English Test) BEC Preliminary (Bussines English Certificate) CAMBRIDGE UNIVERSITY, BRITISH COUNCIL y IDP IELTS AUSTRALIA IELTS de 4 a 5 puntos (International English Language Testing System) TRINITY COLLEGE ISE I (Integrated Skills Examinations) EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS) TOEFL iBT de 57 a 86 puntos (Test of English as a Foreign Language) TOEIC de 550 a 785 puntos (Test of English for International Communication) PEARSON TEST OF ENGLISH (PTE) PTE General Level 2 THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) TELC English B1