ข้อควรทราบก่อนการทำา

วั

ซี

1. ทำาวัคซีนให้แก่สัตว์ท่ม
ี ีสุขภาพสมบูรณ์แข็ง

แรง และไม่เป็ นโรคเท่านั ้น
2. ศึกษารายละเอียดการเก็บรักษา และการทำา
วัคซีนตามคำาแนะนำ าเฉพาะของวัคซีนแต่ละ
ชนิ ด
3. ใช้วัคซีนตามคำาแนะนำ าของสัตวแพทย์
เท่านั ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ท่ม
ี ีโรค
ระบาดเกิดขึน
้ แล้ว