สัญญาเงินยืมเลขที่..................................................

วัน
ที่..................................................................
ส่วนที่ 1
ชื่อผูย
้ ม
ื ..............................................................................จำานวน
เงิน..........................................บาท
แบบ 8708
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทำาการ.............................
................
วัน
ที.่ ..................................................
เรื่อง ขออนุมต
ั ิเบิกค่าใชูจา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เรียน ....................................................................
ตามคำาสัง่ /บันทึกที่................................................ลงวัน
ที่................................................ไดูอนุมต
ั ใิ หู
ขูาพเจูา...........................................................................................ตำาแหน่ ง
.................................................................
สังกัด.............................................................พรูอม
ดูวย................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.............................เดินทางไปปฏิบต
ั ริ าชการจังหวัด
…………............................................................................................
...........................................
.................................................................................................................
.................................. โดยออกเดินทางจาก
O บู า น พั ก
O สำา นั ก ง า น O ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ตั ้ ง แ ต่ วั น
ที่............เดือน........................พ.ศ. ...........เวลา................น.
แ ล ะ ก ลั บ ถึ ง
O บู า น พั ก
O สำา นั ก ง า น
O ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย วั น
ที่..........เดือน............พ.ศ. .................เวลา.............น.
รวมเวลาไปราชการครัง้ นี้....................วัน......................ชัว่ โมง
ขูาพเจูาขอเบิกค่าใชูจ่ายในการเดินทางไปราชการสำา หรับ O ขูาพเจูา O
คณะเดินทาง ดังนี้ (10)
ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง เ ดิ น ท า ง ป ร ะ เ ภ ท
.......................................จำา นวน................วัน.....................รวม.................
...........บาท
ค่

ที่
พั

ประเภท...........................................................จำานวน................วัน.............
........รวม............................บาท

.............................................................................. .....................................................................บาท (................ ขูาพเจูาขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาขูางตูนเป็ นความจริง และหลักฐาน การจ่ายทีส ่ ่งมาดูวยจำานวน ...................................................................................... ..............................................่ ......ผูข ้ อรับเงิน (.. ที.......บาท ร ว ม เ งิ น ทั ้ ง สิน ้ ............... ........................................... ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................. (........ รวม.....) ตำา แหน่ ง .....รวม.................................. .......................ค่ า พ า ห น ะ ................... .............................. ฉบับ รวมทัง้ จำา นวนเงินที่ขอเบิกถ้กตูองตามกฎหมายทุก ประการ ลงชื่อ..........บาท ค่ า ใ ชู จ่ า ย อื่ น ๆ .......................................................................... ........... ตำาแหน่ ง................................... ............................) .................. .................................................................................... .................................................)ไวูเป็ นการถ้กตูองแลูว .............. วั น วัน ที่ ............................................................................................. ลงชื่ อ..........) ตำาแหน่ ง........บาท จำา น ว น เ งิ น (ตั ว อั ก ษร)......... (......................... -2ไดูตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ อนุมต ั ใิ หูจา่ ยไดู แนบถ้กตูองแลูว เห็นควรอนุมต ั ใิ หูเบิกจ่ายไดู ลงชื่อ.............................................. .................................................................................................... ไ ดู รั บ เ งิ น ค่ า ใ ชู จ่ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร จำานวน..........

........................................................................................................... จ า ก เ งิ น ยื ม ต า ม สั ญ ญ า เ ล ข ที่ ..) ตำา แ ห น่ ง ...................................................................วั น ที่............กรณี ย่ น ื ขอเบิกค่าใชู จ่ายรายบุคคลใหูผข ู้ อรับเงินเป็ นผูล ้ งลายมือชื่อผูร้ บ ั เงินและวันเดือนปี ทร่ี บ ั เงินกรณี ทม ่ี ก ี ารยืมเงิน ใหูระบุวน ั ทีท ่ ่ไี ดูรบ ั เงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมต ั เิ งิน ยืมดูวย 3.....................................................) (............................................. ………………………………………………………………………………… …………… ………........ผูจ้ า่ ยเงิน (..........ผู้ รั บ เ งิ น ลงชื่อ..................... ………………………………………………………………………………… …………… ………................................................. วั น ที่ ............... ………………………………………………………………………………… …………… คำาชีแ ้ จง 1............................................. ตำาแหน่ ง...................................................กรณี ทย ่ี ่ น ื ขอเบิกค่าใชูจ่ายรวมเป็ นหม่ค ้ ณะ ผูข ้ อรับเงินมิตูองลงลายมือชื่อในช่อง ผูร้ บ ั เงิน ทัง้ นี้ใหู ผูม ้ ส ี ิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผูร้ บ ั เงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) .............................................................. ………………………………………………………………………………… …………… ………..............ล ง ชื่ อ ...... ห ม า ย เ ห ตุ … … … … .................. วั น ที่........................................กรณี เดินทางเป็ นหม่ค ้ ณะและจัดทำาใบเบิกค่าใชูจา่ ยรวมฉบับเดียวกัน หากระยะ เวลาในการ เริม ่ ตูนและสิน ้ สุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ใหูแสดงราย ละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของบุคคลนั ้นในช่องหมายเหตุ2.................................................... ………………………………………………………………………………… …………… ………..................

...... จำานวนเงินทัง้ สิน ้ (ตัวอักษร)................................่ ............... รวม อ ลายมือ วัน หมายเห ชื่อ เดือน ปี ตุ ผูร้ บ ั เงิน ที่รบ ั เงิน ตามสัญญาเงินยืมเลข ที......เดือน.......พ.......... 8708 ประกอบใบเบิกค่าใชูจา่ ยในการเดินทางของ................................ลงวัน ลำาดั บ ที่ ชื่อ ตำาแหน่ ง ค่าเบีย ้ เลีย ้ ง ค่าใชูจ่าย ค่าเช่า ค่าพาหนะ ค่าใชูจ่าย ที่พัก อื่น รวมเงิน ที....................................................................................................่ ............................. ............จังหวัด.... ลงชื่อ..........................................................................................................................ผูจ้ า่ ยเงิน ส ....หลักฐานการจ่ายเงินค่าใชูจา่ ยในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 ชื่ ราชการ.................................วันที่...................ศ....................

.......................... .คำาชีแ ้ จง 1.............. 3...ค่าเบีย ้ เลีย ้ งและค่าเช่าที่พก ั ใหูระบุอต ั ราวันและจำานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ (............) 2....................................ผูจ้ ่ายเงินหมายถึงผูท ้ ่ข ี อยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั ้นใหูแก่ผเู้ ดินทางแต่ละคนเป็ นผูล ้ งลายมือชื่อผูจ้ ่ายเงิน วันที...่ ....................................ใหูผม ู้ ส ี ท ิ ธิแต่ละคนเป็ นผูล ้ งลายมือชื่อผูร้ บ ั เงินและวันเดือนปี ท่ไี ดูรบ ั เงิน กรณี เป็ นการรับจากเงินยืม ใหูระบุวน ั ทีท ่ ่ไี ดูรบ ั จากเงินยืม ตำาแหน่ ง.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful