หลักการจัดการเลีย

้ งสัตว์อน
ิ ทรีย์
เป็ นการจัดการเลีย
้ งสัตว์ท่ป
ี ฏิบัติตามหลักการเกษตรอินทรีย์สากล ไม่แยกกิจกรรมการปลูกพืชอาหาร
สัตว์และการเลีย
้ งสัตว์ออกจากกัน สัตว์เป็ นส่วนหนึ่ งของระบบนิ เวศน์เกษตรในฟาร์ม เป็ นระบบการจัดการฟาร์ม
ที่เกื้อกูลกัน เริ่มจาก ดินที่อุดมสมบรูณ์ ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆที่ทำาลายดินและสิ่งมีชีวิตในดิน ปลูกพืชโดย
ไม่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
ดังนั ้นการผลิตปศุสัตว์อน
ิ ทรียม
์ ีหลักการจัดการและเทคนิ คที่สำาคัญ
ดังนี้

1. เป็ นระบบการผลิตปศุสัตว์ท่คี ำานึงถึงความสมดุลของ ดิน พืช สัตว์ ใช้หลักการของความหลาก
หลายทางชีวภาพ พืช สัตว์ จุลน
ิ ทรีย์ และระบบนิ เวศน์ สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกัน เช่นการปลูกพืช เลีย
้ งสัตว์ พืชและ
เศษเหลือเป็ นอาหารสัตว์ มูลสัตว์เป็ นอาหารของพืช และจุลน
ิ ทรีย์ เป็ นต้น มีการจัดการระบบของเสียจากฟาร์ม
เช่น ปลูกพืชที่ใช้เป็ นอาหารสัตว์โดยใช้มูลสัตว์ในฟาร์มปรับปรุงดิน หรือจัดการหมุนเวียนบำาบัดนำ้ าเสียจากฟาร์ม
นำ ามาใช้กับพืช
2. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ใดๆและอาหารสัตว์ท่มี าจากการตัดต่อ พันธุกรรม ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการฟาร์มที่สมดุลระหว่างการปลูกพืชและการเลีย้ งสัตว์
สัตว์และอาหารสัตว์ในฟาร์ม

ให้เกิดความสมดุลระหว่างจำานวน

4. เน้นการเลือกใช้พนั ธ์สุ ัตว์ พันธ์พุ ชื อาหารสัตว์ท่เี หมาะสม กับทรัพยากร อากาศ
สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น เช่น ไก่ เป็ ด โค กระบือ แพะพื้นเมือง และพันธ์ส
ุ ัตว์ท่พ
ี ฒ
ั นาคัดเลือกสายพันธ์ใุ นประเทศ เนื่ องจาก
ทนทานต่อโรค
และกินอาหารสัตว์ในท้องถิ่นได้ดี

5. เน้นการจัดการเลีย้ งสัตว์ให้อยู่สุขสบายตามธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรงมีภูมิตา้ นทานโรคโดยธรรมชาติ
โดยดำาเนิ นการ
คือ
5.1
การจัดระบบสวัสดิภาพสัตว์ จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ความหนาแน่ น
การ
ระบายอากาศ เช่น เลีย
้ งสัตว์แบบปล่อย ให้สัตว์ได้สม
ั ผัส ดิน แสงแดด มีคอก โรงเรือนให้คม
ุ้ แดด ฝน และความ
ร้อนได้ และมีพ้น
ื ทีใ่ ห้สัตว์ออกกำาลัง ลักษณะการจัดการคอกโรงเรือนเป็ นไปตามความเหมาะสม โดยการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับวัฒนธรรมการปฏิบัติท่ด
ี ีต่อสัตว์ ทำาให้สัตว์ไม่เครียด มีภม
ู ิคุ้มกันโรคตาม
ธรรมชาติ

5.2
การจัดการอาหารสัตว์ โดยการจัดสัดส่วนอาหารที่เหมาะสม พิจารณาปลูกพืชอาหาร
สัตว์ทางเลือกที่ปลูกง่ายในท้องถิ่น มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง เช่น ธัญพืช พืชสกัดนำ้ ามันที่ไม่ใช้สารเคมี ถัว่ ต่างๆ ใบ
มันสำาปะหลัง ใบกระถิน สาหร่าย การเบียร์ ส่าเหล้า การหมักชีวภาพด้วยจุลน
ิ ทรีย์ การปลูกต้นกล้วย มีประโยชน์
ทุกส่วนเป็ นทัง้ อาหารและยา การเลีย
้ งสุกรและไก่ในแปลงหญ้า หาพืชทดแทนการใช้อาหารสำาเร็จรูปจากโรงงาน
เนื่ องจากข้าวโพด
กากถัว่ เหลืองนำ าเข้ามาจากการตัดต่อพันธุกรรม
6. มีการจัดการป้ องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ ความสะอาด
สุขอนามัยของ
อุปกรณ์และบริเวณเลีย
้ งสัตว์ การควบคุมยานพาหนะและคนเข้าออกฟาร์ม การกักสัตว์ใหม่เข้าฟาร์ม หรือเลีย
้ ง
สัตว์ในทีห
่ ่างไกลจากชุมชน
เป็ นต้น
7.

การใช้สมุนไพร นำ าหมักชีวภาพที่มาจากสารธรรมชาติ เป็ นการป้ องกันโรคและเสริมสุขภาพ เช่น

0.1-0.2 %

การใช้ ส่วนผสมของสมุนไพรผง ฟ้ าทะลายโจร ไพล ขมิน
้ ชัน ในอัตรา
ในอาหารไก่ หรือ สุกร
สามารถทดแทนการใช้สารปฏิชีวนะเร่งการเจริญเติบโต และป้ องกันโรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในสัตว์
ได้ นอกจากนี้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรป้ องกันและรักษาโรคสัตว์มากมายหลายตำารับ เช่น การถ่าย
พยาธิด้วยมะเกลือ
หญ้ายาง
เป็ นต้น

8. เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ปัจจัยการผลิตภายในให้มากที่สุด เช่น พันธ์สุ ัตว์ อาหารสัตว์ ที่ผลิตได้เอง
หรือเครือข่ายที่อยู่ใกล้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต เรียนร้ก
ู ารทำานำ้ าหมักชีวภาพ เพื่อใช้ผสม
นำ้ าให้สัตว์กน

และทำาความสะอาดคอก
กำาจัดกลิ่นในมูลสัตว์

9. เน้นส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นของผลิต และกระต้นุ จิตสำานึกของผู้บริโภค การผลิตเพื่อการบริโภค
ตลาดในชุมชนและเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง เป็ นการผลิตในขนาดเล็กที่พอเหมาะ สนั บสนุนโรงฆ่าขนาดเล็กใน
ชุมชนทีถก
ู สุขอนามัยทำาให้ ลดการขนส่ง การตลาดและการกระจายสินค้าที่ต้องใช้พลังงานสูง เมื่อผลิตได้มากก็
สามารถผลิตขายเป็ นรายได้
เป็ นการลดปั ญหาความยากจนในชนบท
10.

แต่ละตลาด

11.

นำ้ า

มีมาตรฐานปศุสัตว์อน
ิ ทรีย์เป็ นกรอบนำ าในการปฏิบัติ โดยผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค
ได้แก่ตลาดระดับชุมชน
ระดับประเทศ
และระดับประเทศค่ค
ู ้า
มีการบันทึกรายละเอียดการปฏิบต
ั ิงานในฟาร์มที่ละเอียด รวมทัง้ แผนผังฟาร์มโรงเรือน แหล่ง
เพื่อรอการตรวจรับรอง

12. ป้ องกันการปนเปื้ อนสินค้า เนื้ อ นม ไข่ อินทรีย์ท่อี อกสู่ตลาด ทุกขัน้ ตอนตลอดสายการผลิต
จนถึงผู้บริโภค จะต้องป้ องกันการปนเปื้ อนกับสินค้าที่ผลิตในระบบปกติ เช่น แยกการผลิตอาหารสัตว์ การวาง
วัตถุดิบ
การผลิต
การแปรรูป
การขนส่ง
และการจัดวางจำาหน่ าย
เป็ นต้น

http://www.dld.go.th/organic/principle/principle.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful