You are on page 1of 30

D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

1
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 22 03 30
2009 GÜNEfi 05 15 05 27
PAZARTES‹ Ö⁄LE 12 53 13 09
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 152. Günü – Kalan Gün 213

Hicrî: 8 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 48 17 06
Rumî: 19 May›s 1425
H›z›r: 27 AKfiAM 20 20 20 38

A 9
Ay Do¤ufl : 14 03 YATSI 22 03 22 25
Ay Bat›fl : 1 30
KIBLE S. 12 19 12 20
Türk Hava Kuvvetlerinin HAZ‹RAN 2009
Kurulufl Günü (1911) Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Ayasofya’da ‹lk Cum’a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Namaz› K›l›nd› (1453) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

2
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 21 03 29
2009 GÜNEfi 05 15 05 27
SALI Ö⁄LE 12 54 13 09
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 153. Günü – Kalan Gün 212

Hicrî: 9 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 48 17 06
Rumî: 20 May›s 1425
H›z›r: 28 AKfiAM 20 20 20 39

A 0
Ay Do¤ufl : 15 09 YATSI 22 04 22 27
Ay Bat›fl : 1 54
KIBLE S. 12 20 12 20
HAZ‹RAN 2009
“Sen af yolunu tut, iyili¤i em- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
ret, cahillerden yüz çevir.”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(A’raf, 7/199) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

3
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 20 03 28
2009 GÜNEfi 05 14 05 27
ÇARfiAMBA Ö⁄LE 12 54 13 09
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 154. Günü – Kalan Gün 211

Hicrî: 10 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 49 17 06
Rumî: 21 May›s 1425
H›z›r: 29 AKfiAM 20 21 20 40

A X
Ay Do¤ufl : 16 15 YATSI 22 05 22 28
Ay Bat›fl : 2 19
KIBLE S. 12 20 12 20
“Allah kat›nda amellerin en HAZ‹RAN 2009
güzeli, az da olsa devaml› ola- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
n›d›r.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Hadis-i flerif) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

4
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 20 03 27
2009 GÜNEfi 05 14 05 26
PERfiEMBE Ö⁄LE 12 54 13 10
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 155. Günü – Kalan Gün 210

Hicrî: 11 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 49 17 07
Rumî: 22 May›s 1425
H›z›r: 30 AKfiAM 20 22 20 41

A Q
Ay Do¤ufl : 17 20 YATSI 22 06 22 29
Ay Bat›fl : 2 47
KIBLE S. 12 20 12 21
“Hep birlikte Allah’›n ipine HAZ‹RAN 2009
(Kur’an’a) s›ms›k› sar›l›n. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Parçalan›p bölünmeyin…” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Âl-i ‹mran, 3/103) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

5
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 19 03 27
2009 GÜNEfi 05 14 05 26
CUMA Ö⁄LE 12 54 13 10
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 156. Günü – Kalan Gün 209

Hicrî: 12 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 49 17 07
Rumî: 23 May›s 1425
H›z›r: 31 AKfiAM 20 22 20 41

A F
Ay Do¤ufl : 18 24 YATSI 22 07 22 30
Ay Bat›fl : 3 18
KIBLE S. 12 21 12 21
“Ey iman edenler! Cuma günü HAZ‹RAN 2009
namaz için ça¤r› yap›ld›¤› za-
man, hemen Allah’›n zikrine ko- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
flun ve al›flverifli b›rak›n. E¤er bi- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
lirseniz bu, sizin için daha hay›r- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
l›d›r.” (Cum’a, 62/9) 29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

6
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 18 03 26
2009 GÜNEfi 05 14 05 26
CUMARTES‹ Ö⁄LE 12 54 13 10
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 157. Günü – Kalan Gün 208

Hicrî: 13 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 49 17 07
Rumî: 24 May›s 1425
H›z›r: 32 AKfiAM 20 23 20 42

A G
Ay Do¤ufl : 19 26 YATSI 22 08 22 31
Ay Bat›fl : 3 54
KIBLE S. 12 21 12 22
“…Her kim de gönlünden HAZ‹RAN 2009
koparak bir hay›r ifllerse flüp- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
hesiz, Allah onu bilir, karfl›l›- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
¤›n› verir.” (Bakara, 2/158) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

7
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 18 03 25
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
PAZAR Ö⁄LE 12 55 13 10
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 158. Günü – Kalan Gün 207

Hicrî: 14 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 50 17 08
Rumî: 25 May›s 1425
H›z›r: 33 AKfiAM 20 24 20 43

A ⁄
Ay Do¤ufl : 20 23 YATSI 22 09 22 32
Ay Bat›fl : 4 36
KIBLE S. 12 21 12 22
“Dostunu severken ölçülü sev, HAZ‹RAN 2009
günün birinde düflman›n ola- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
bilir. Düflman›na da ölçülü kin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tut, günün birinde dostun ola- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
bilir.” (Hadis-i flerif) 29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

8
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 17 03 25
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
PAZARTES‹ Ö⁄LE 12 55 13 10
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 159. Günü – Kalan Gün 206

Hicrî: 15 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 50 17 08
Rumî: 26 May›s 1425
H›z›r: 34 AKfiAM 20 24 20 43

A I
Ay Do¤ufl : 21 13 YATSI 22 09 22 33
Ay Bat›fl : 5 24
KIBLE S. 12 21 12 22
HZ. PEYGAMBER HAZ‹RAN 2009
(S.A.S.)’‹N VEFÂTI (M.632) Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Dünya Çevre Koruma Günü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ve Haftas› (09-15 Haziran) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

9
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 17 03 24
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
SALI Ö⁄LE 12 55 13 10
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 160. Günü – Kalan Gün 205

Hicrî: 16 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 50 17 08
Rumî: 27 May›s 1425
H›z›r: 35 AKfiAM 20 25 20 44

A O
Ay Do¤ufl : 21 56 YATSI 22 10 22 34
Ay Bat›fl : 6 18
KIBLE S. 12 22 12 23
HAZ‹RAN 2009
Anafartalar Zaferi Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
(1915) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

10
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 16 03 24
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
ÇARfiAMBA Ö⁄LE 12 55 13 11
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 161. Günü – Kalan Gün 204

Hicrî: 17 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 50 17 08
Rumî: 28 May›s 1425
H›z›r: 36 AKfiAM 20 25 20 44

A D
Ay Do¤ufl : 22 33 YATSI 22 11 22 34
Ay Bat›fl : 7 17
KIBLE S. 12 22 12 23
HAZ‹RAN 2009
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Ülker Do¤umu F›rt›nas›
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

11
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 16 03 23
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
PERfiEMBE Ö⁄LE 12 55 13 11
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 162. Günü – Kalan Gün 203

Hicrî: 18 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 51 17 09
Rumî: 29 May›s 1425
H›z›r: 37 AKfiAM 20 26 20 45

A R
Ay Do¤ufl : 23 04 YATSI 22 12 22 35
Ay Bat›fl : 8 17
KIBLE S. 12 22 12 23
“Kim Allah’a tevekkül ederse HAZ‹RAN 2009
hiç flüphesiz Allah mutlak Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
güç sahibidir, hüküm ve hik- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
met sahibidir.” (Enfâl, 8/49) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

12
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 16 03 23
2009 GÜNEfi 05 13 05 24
CUMA Ö⁄LE 12 55 13 11
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 163. Günü – Kalan Gün 202

Hicrî: 19 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 51 17 09
Rumî: 30 May›s 1425
H›z›r: 38 AKfiAM 20 26 20 45

A N
Ay Do¤ufl : 23 31 YATSI 22 13 22 36
Ay Bat›fl : 9 18
KIBLE S. 12 23 12 24
“‹flte o vakit, kimin tart›lar› HAZ‹RAN 2009
a¤›r gelmiflse, art›k o, hoflnut Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
olaca¤› bir hayat içinde ola-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
cakt›r.” 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
(Kâri’a, 101/ 6-7) 29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

13
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 23
2009 GÜNEfi 05 12 05 24
CUMARTES‹ Ö⁄LE 12 56 13 11
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 164. Günü – Kalan Gün 201

Hicrî: 20 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 51 17 09
Rumî: 31 May›s 1425
H›z›r: 39 AKfiAM 20 27 20 46

A H
Ay Do¤ufl : 23 55 YATSI 22 13 22 37
Ay Bat›fl : 10 18
KIBLE S. 12 23 12 24
“Rabbimiz! fiüphesiz sen, giz- HAZ‹RAN 2009
ledi¤imizi de, a盤a vurdu¤u- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
muzu da bilirsin. Yerde ve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gökte hiçbir fley Allah’a gizli 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
kalmaz.” (‹brâhim, 14/38) 29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

14
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 22
2009 GÜNEfi 05 12 05 24
PAZAR Ö⁄LE 12 56 13 11
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 165. Günü – Kalan Gün 200

Hicrî: 21 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 52 17 09
Rumî: 1 Haziran 1425
H›z›r: 40 AKfiAM 20 27 20 46

A P
Ay Do¤ufl : ----- YATSI 22 14 22 37
Ay Bat›fl : 11 19
KIBLE S. 12 23 12 24
HAZ‹RAN 2009
Jandarma Teflkilat›n›n Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Kuruluflu (1839) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

15
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 22
2009 GÜNEfi 05 12 05 24
PAZARTES‹ Ö⁄LE 12 56 13 12
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 166. Günü – Kalan Gün 199

Hicrî: 22 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 52 17 10
Rumî: 2 Haziran 1425
H›z›r: 41 AKfiAM 20 28 20 47

A U
Ay Do¤ufl : 0 17 YATSI 22 14 22 38
Ay Bat›fl : 12 19
KIBLE S. 12 24 12 25
“Kim Allah’a kulluk etmek- HAZ‹RAN 2009
ten çekinir ve büyüklük tas- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
larsa, bilsin ki, O, onlar›n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
hepsini huzuruna toplayacak- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
t›r.” (Nisâ, 4/172 29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

16
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 22
2009 GÜNEfi 05 13 05 24
SALI Ö⁄LE 12 56 13 12
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 167. Günü – Kalan Gün 198

Hicrî: 23 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 52 17 10
Rumî: 3 Haziran 1425
H›z›r: 42 AKfiAM 20 28 20 47

A ‹
Ay Do¤ufl : 0 40 YATSI 22 15 22 38
Ay Bat›fl : 13 22
KIBLE S. 12 24 12 25
“Her kim de birini (hayat›n› HAZ‹RAN 2009
kurtararak) yaflat›rsa sanki Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
bütün insanlar› yaflatm›flt›r.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Mâide, 5/32) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

17
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 22
2009 GÜNEfi 05 13 05 24
ÇARfiAMBA Ö⁄LE 12 57 13 12
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 168. Günü – Kalan Gün 197

Hicrî: 24 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 52 17 10
Rumî: 4 Haziran 1425
H›z›r: 43 AKfiAM 20 28 20 47

A E
Ay Do¤ufl : 1 03 YATSI 22 15 22 39
Ay Bat›fl : 14 27
KIBLE S. 12 24 12 25
HAZ‹RAN 2009
III. Halife Hz. Osman Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
(r.a.)’›n fiehâdeti (M.656) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

18
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 22
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
PERfiEMBE Ö⁄LE 12 57 13 12
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 169. Günü – Kalan Gün 196

Hicrî: 25 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 52 17 10
Rumî: 5 Haziran 1425
H›z›r: 44 AKfiAM 20 29 20 48

A A
Ay Do¤ufl : 1 29 YATSI 22 16 22 39
Ay Bat›fl : 15 35
KIBLE S. 12 24 12 25
“Nesebinizden s›la-i rahim ya- HAZ‹RAN 2009
pacaklar›n›z› ö¤renin. Zira s›- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
la-i rahim akrabalarda sevgi,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
malda bolluk, ömürde uza- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
mad›r.” (Hadis-i flerif) 29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

19
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 22
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
CUMA Ö⁄LE 12 57 13 13
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 170. Günü – Kalan Gün 195

Hicrî: 26 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 53 17 11
Rumî: 6 Haziran 1425
H›z›r: 45 AKfiAM 20 29 20 48

A Ü
Ay Do¤ufl : 2 00 YATSI 22 16 22 40
Ay Bat›fl : 16 48
KIBLE S. 12 25 12 26
“Biriniz kardeflini (Allah HAZ‹RAN 2009
için) seviyorsa, ona sevdi¤ini Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
söylesin.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Hadis-i flerif) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

20
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 22
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
CUMARTES‹ Ö⁄LE 12 57 13 13
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 171. Günü – Kalan Gün 194

Hicrî: 27 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 53 17 11
Rumî: 7 Haziran 1425
H›z›r: 46 AKfiAM 20 29 20 48

A T
Ay Do¤ufl : 2 38 YATSI 22 16 22 40
Ay Bat›fl : 18 03
KIBLE S. 12 25 12 26
HAZ‹RAN 2009
En Uzun Günlerin Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Bafllang›c› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

21
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 15 03 22
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
PAZAR Ö⁄LE 12 57 13 13
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 172. Günü – Kalan Gün 193

Hicrî: 28 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 53 17 11
Rumî: 8 Haziran 1425
H›z›r: 47 AKfiAM 20 29 20 49

A K
Ay Do¤ufl : 3 26 YATSI 22 17 22 40
Ay Bat›fl : 19 15
KIBLE S. 12 25 12 26
Dünya Babalar Günü HAZ‹RAN 2009
Adapazar›’n›n Kurtuluflu Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
(1921)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zonguldak’›n Kurtuluflu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
(1922) 29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

22
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 16 03 23
2009 GÜNEfi 05 13 05 25
PAZARTES‹ Ö⁄LE 12 58 13 13
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 173. Günü – Kalan Gün 192

Hicrî: 29 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 53 17 11
Rumî: 9 Haziran 1425
H›z›r: 48 AKfiAM 20 30 20 49

A M
Ay Do¤ufl : 4 26 YATSI 22 17 22 40
Ay Bat›fl : 20 21
KIBLE S. 12 25 12 26
HAZ‹RAN 2009
Amasya Tamimi (1919) Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Bu gün Greenwich saatiyle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19:28’de ‹çtima olacakt›r. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

23
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 16 03 23
2009 GÜNEfi 05 14 05 26
SALI Ö⁄LE 12 58 13 13
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 174. Günü – Kalan Gün 191

Hicrî: 30 Cemâziye’l-Âhir 1430


‹K‹ND‹ 16 54 17 11
Rumî: 10 Haziran 1425
H›z›r: 49 AKfiAM 20 30 20 49

A 1
Ay Do¤ufl : 5 36 YATSI 22 17 22 40
Ay Bat›fl : 21 16
KIBLE S. 12 25 12 27
Yaprak Afl›s› Zaman› HAZ‹RAN 2009
Bu gün Greenwich saatiyle 08:45’de Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Ru’yet olacak, hilal ilk defa Endo-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nezya’n›n do¤usundan itibaren gö- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
rülmeye bafllayacakt›r. 29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

24
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 16 03 23
2009 GÜNEfi 05 14 05 26
ÇARfiAMBA Ö⁄LE 12 58 13 14
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 175. Günü – Kalan Gün 190

Hicrî: 1 Recep 1430


‹K‹ND‹ 16 54 17 12
Rumî: 11 Haziran 1425
H›z›r: 50 AKfiAM 20 30 20 49

A 2
Ay Do¤ufl : 6 54 YATSI 22 17 22 41
Ay Bat›fl : 22 00
KIBLE S. 12 26 12 27
ÜÇ AYLARIN BAfiLANGICI HAZ‹RAN 2009
Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
II. Balkan Savafl›’n›n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bafllamas› (1913) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

25
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 17 03 24
2009 GÜNEfi 05 14 05 26
PERfiEMBE Ö⁄LE 12 58 13 14
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 176. Günü – Kalan Gün 189

Hicrî: 2 Recep 1430


‹K‹ND‹ 16 54 17 12
Rumî: 12 Haziran 1425
H›z›r: 51 AKfiAM 20 30 20 49

A 3
Ay Do¤ufl : 8 14 YATSI 22 17 22 41
Ay Bat›fl : 22 36
KIBLE S. 12 26 12 27
REG‹B KAND‹L‹ HAZ‹RAN 2009
(Kandiliniz Mübarek Olsun) Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Kore Savafl›’n›n Bafllamas› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1950) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

26
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 17 03 24
2009 GÜNEfi 05 15 05 26
CUMA Ö⁄LE 12 59 13 14
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 177. Günü – Kalan Gün 188

Hicrî: 3 Recep 1430


‹K‹ND‹ 16 54 17 12
Rumî: 13 Haziran 1425
H›z›r: 52 AKfiAM 20 30 20 49

A 4
Ay Do¤ufl : 9 31 YATSI 22 17 22 41
Ay Bat›fl : 23 06
KIBLE S. 12 26 12 27
Uluslar Aras› Uyuflturucu HAZ‹RAN 2009
Kullan›m› ve Kaçakç›l›¤› ‹le Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Mücadele Günü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Harp Akademileri Günü 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

27
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 18 03 25
2009 GÜNEfi 05 15 05 27
CUMARTES‹ Ö⁄LE 12 59 13 14
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 178. Günü – Kalan Gün 187

Hicrî: 4 Recep 1430


‹K‹ND‹ 16 54 17 12
Rumî: 14 Haziran 1425
H›z›r: 53 AKfiAM 20 30 20 49

A 5
Ay Do¤ufl : 10 44 YATSI 22 17 22 41
Ay Bat›fl : 23 33
KIBLE S. 12 26 12 27
HAZ‹RAN 2009
Gündüzlerin K›salmaya Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
Bafllamas› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

28
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 18 03 25
2009 GÜNEfi 05 15 05 27
PAZAR Ö⁄LE 12 59 13 14
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 179. Günü – Kalan Gün 186

Hicrî: 5 Recep 1430


‹K‹ND‹ 16 55 17 12
Rumî: 15 Haziran 1425
H›z›r: 54 AKfiAM 20 30 20 49

A 6
Ay Do¤ufl : 11 54 YATSI 22 17 22 40
Ay Bat›fl : 23 58
KIBLE S. 12 26 12 27
HAZ‹RAN 2009
Kocaeli’nin Kurtuluflu Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
(1921) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

29
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 19 03 26
2009 GÜNEfi 05 16 05 28
PAZARTES‹ Ö⁄LE 12 59 13 15
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 180. Günü – Kalan Gün 185

Hicrî: 6 Recep 1430


‹K‹ND‹ 16 55 17 13
Rumî: 16 Haziran 1425
H›z›r: 55 AKfiAM 20 30 20 49

A 7
Ay Do¤ufl : 13 02 YATSI 22 17 22 40
Ay Bat›fl : -----
KIBLE S. 12 26 12 27
HAZ‹RAN 2009
“Kötülü¤ün ard›ndan iyilik Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
yap ki onu silsin!”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Hadis-i flerif) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30
D‹YANET TAKV‹M‹ ANKARA ‹STANBUL

30
HAZ‹RAN ‹MSAK 03 19 03 26
2009 GÜNEfi 05 16 05 28
SALI Ö⁄LE 12 59 13 15
6. Ay – 30 Gün • Y›l›n 181. Günü – Kalan Gün 184

Hicrî: 7 Recep 1430


‹K‹ND‹ 16 55 17 13
Rumî: 17 Haziran 1425
H›z›r: 56 AKfiAM 20 30 20 49

A 8
Ay Do¤ufl : 14 08 YATSI 22 17 22 40
Ay Bat›fl : 0 23
KIBLE S. 12 27 12 28
HAZ‹RAN 2009
Çocuk Esirgeme Kuru- Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa. Pt. Sa. Ça. Pe. Cu. Ct. Pa.
mu’nun Kuruluflu (1921)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Emekliler Haftas› 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30