P. 1
ghafla

ghafla

|Views: 2|Likes:
Published by Alija.Harisovic
Bezohledná lhostejnost
Bezohledná lhostejnost

More info:

Published by: Alija.Harisovic on Feb 19, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2015

pdf

text

original

CHOROBA ZVANÁ LHOSTEJNOST

Jev nazývaný jako ةُ لَفغَ لا al-ghafla, do češtiny nejčastěji překldno jako l!ostejnost, či i"no#an$e, je
něč%&, $o 'y se nikdy ne&ělo (!n%zdit v s#d$i věř%$%!o) Ghafla je ně$o jako 'ezo!lednost, ale týk se
v%$e vzta!( k n'o*enstv%, s při!l+dn(t%& k potře'& lidský$! 'ytost% a vzta!, &ezi ni&i, ne'o &ezi
ni&i a jeji$! -ne&)
Ghafla je k#(t $!o#o'a s#d$e a je zklade& vše&o*ný$! podo' 'l(d(, kte#+ se v lidstv( o'jevily a
vyvstaly)
.!ostejnost se p#i&#ně týk vzta!( k /ll!( a zej&+na pak k a'sol(tn% i"no#an$i vlastn%$! čin,, za
kte#+ &&e skldat sv+ 0čty) 1o!oto se týk ko#nský ve#š2
نَ وضُ رِ ع
ْ
م
ُ
ة
ٍ
لَ فْ غَ يف
ِ
م
ْ
ه
ُ
و
َ
م
ْ
ه
ُ
ب
ُ
اس
َ
ح
ِ
سِ انّلل
ِ
ب
َ
ر
َ
.َ·ْ
Přibližuje se k lidem zú!"#$%& jeji'() z*!&m'" l("s!ej%+ se "d#,*'ej&- 3/n'ij2 45
1oto $!ovn% se 'o!(*el &ezi dnešn%&i &(sli&y vel&i #ozš%řilo) 6okon$e do t+ &%#y, *e ten, kte#ý si je
vědo& ne'ezpečn+!o dopad( vlastn%$! zlý$! sk(tk, a nevy!n(telnosti setkn% s /ll!e&, apel(j%$e i na
ostatn%, je sa&ý&i &(sli&y často '#n jako 'lznivý a 'ezo!ledný, jako e7t#e&ista či 8anatik, jako
někdo, kdo ve sv+ v%ře pře!n%, je př%liš tv#dý v,či lide&, ne'o je denotovn jiný&i !anlivý&i
označen%&i, kte# &aj% za $%l jej zne(t#alizovat a vyk#eslit jako oso'( o'zvlště zptečni$ko(,
nepř%je&no( a netole#antn% v,či vše& ostatn%&)
-ředevš%& js&e to sa&i &y, &(sli&ov+, kdo potře'(je p#o'(dit z leta#"ie a (vědo&it si, *e va#ovn%
před #oz!odn(t%& 9o*%& a po#(šovn% př%kaz, /ll!a :znešen+!o a Je!o -osla ;ل< = >?ل@ Aا BلC nelze
'#t na le!ko( v!()
Dejd,le*itějš%& z př%znak, t+to $!o#o'y je '#t př%kazy /ll!a a Je!o -osla ;ل< = >?ل@ Aا BلC na le!ko(
v!() /ll! o to& !ovoř%2
رِ ..ه
ْ
·
َ
.َ ¸
ِ
و
ْ
.َ ل
ْ
ا..ب ِ ·
ُ
..لَ ور
ُ
..ه
َ
·
ْ
·َ .
َ
و
َ
ي
'
,ِنّل .
ِ
و
ْ
.
َ
¸َ و
ْ
فَ م
ْ
.ُ ·َو
َ
.ْ وع
ُ
فَ ر
ْ
·َ .
َ
ونُم
َ
¯ ¸
َ
,.
ِ
ل
ّ
اه
َ
,
'
ا,
َ
م
'

ِ
.َ _
'
,.
ِ
.
َ
·
َ
ل ّل نّ ¸ِ ·
َ
ل ّل و.ُ · ّو
َ
´·
ِ
ل
ِ
و.
ُ
¸
َ
و
َ
·
ِ
ل ّل _ِ .َ ,
َ
¸
َ
,
ْ
ب
َ
وم
ُ
.' .َ ·ُ .
َ
ونُم
َ
¯ ¸
َ
,.
ِ
ل
ّ
اه
َ
,
'
ا,
َ

نَ ور
ُ
ع
ُ
.ْ ·َ .
َ
م
ْ
.ُْ و
َ
م
ْ
.ُ ل ُا.
َ
.ْ .
َ
,
َ
·
ْ
·َ نْ ¸ٍ ع
ْ
,
َ
ل
ِ
م
ْ
.ُ .
ِ
ع
ْ
ب
َ
V.) k!eř& #+ř&!e/ Nes%*ž!e se 0ředej&! B"(* * 0"sl* je("/ Bu1!e b"(*b"j%&) #žd.2 B3( #+,u je
sl.4&'&) #4e#+d"u'&/ V.) k!eř& #+ř&!e/ Nez#edej!e (l*s s#3j %*d (l*s 0,","k3# * %e"b,*'ej!e se k
%+mu s ře& (lu%"u) !*k j*k !" d+l$!e mezi seb"u) *b. se sku!k. #*4e %es!*l. m*,%5mi) *%iž "
!"m bude!e m&! !u4e%&- 3E(d*(#t24FG5
: tě$!to stě*ejn%$! ve#š%$! &,*e&e vidět tři kl%čov+ aspekty to!o, jak jso( př%kazy /ll!a a Je!o -osla
;ل< = >?ل@ Aا BلC '#ny na le!ko( v!(2
4) Hvedn% !las() : doslovn+& s&ysl( se jedn o po#(šen% etikety a p#ojev ne0$ty, ne&(s% j%t o
synony&(& i"no#an$e, ale jde o jej% př%znak)
G) -#osazovn% nzo#( ještě předt%&, ne* je poznno #oz!odn(t% /ll!a a -osla 9o*%!o >?ل@ Aا BلC
;ل< =) 1oto je &no!e& v*nějš% a př%&o (kaz(je na i"no#an$i)
I) :yt#val+ p#osazovn% nzo# opačný, ne* je #oz!odn(t% /ll!a a Je!o -osla ;ل< = >?ل@ Aا BلC )
1oto je vel&i ne'ezpečn+ a nejen*e jde o nap#osto( 'ezo!ledno( i"no#an$i, ale nav%$ to &,*e
!#aničit i s nev%#o( a op(štěn%& isl&() Jak&ile je toti* jasně (staveno ša#%Jatsk+ stanovisko v
dan+ vě$i, jak&ile /ll! a Je!o -osel ;ل< = >?ل@ Aا BلC dano( vě$ #oz!odno(, pak nen% &o*n+
p#osazovat jiný nzo#, ný'#* je, p#o za$!ovn% si op#avdov+ v%#y, 'ezpod&%nečně n(tno s plno(
v%#o(, přesvědčen%&, poko#o( a lsko( se s #oz!odn(t%& 9o*%& ztoto*nit a podř%dit se &()
Kd L'n /'% M(lejky, *e $itovan+ ve#še ze s0#y alFE(d*(#t 'yly zjeveny o!ledně /'0 9ek#a a K&a#a,
kteř% podle něj t+&ěř (padli ve zkz(, ne'oN na se'e zvedli !las v př%to&nosti 9o*%!o -osla >?ل@ Aا BلC
;ل< =, kte#ý z#ovna přij%&al dele"a$i k&ene 9en0 1e&%&) Edka spoč%vala v to&, kdo 'y &ěl 'ýt
vy'#n, a'y p#o!ovořil j&+ne& dele"a$e) Jeden se #oz!odl p#o alF/k#aO( i'n Ea'%se z 9en0 M(d*šiO
a d#(!ý p#o něko!o jin+!o) /nFD8iJ, kte#ý př%'ě! vyp#v% od L'n /'% M(lejky, j&+no ono!o d#(!+!o
kandidta ne(vd%) /'0 9ek# řekl K&a#ovi2 PJen se $!$eš se &no( př%tQR PDe&ěl jse& v 0&ysl( se s
te'o( př%t,R !jil se K&a#) Hačali po so'ě křičet tolik, *e to zasle$!l i 9o*% -osel ;ل< = >?ل@ Aا BلC a
/ll! nsledně zjevil tyto dva ve#še)
4
1edy, op(stit (stanoven% So#n( a T(nny jen tak p#o oso'n% nzo# je ze vše!o nej!o#š% a k nev%ře je od
to!oto jen &alý k#,ček, př%padně sa&o toto je ji* v někte#ý$! př%pade$! nev%#o() -ok(d /ll! k#itiz(je
konn% tě$!, kteř% se jen překřikovali či se #oz!odovali sv+volně o vě$e$!, o kte#ý$! ještě ne'ylo
seslno Hjeven%, $o poto& ř%$i o d#zosti to!o, kdo povyš(je sv,j nzo# nad nzo# /ll!a a Je!o -osla
;ل< = >?ل@ Aا BلCU
-ok(d si tedy &ysl dovol% za(j&o(t stanovisko typ(2 Pjedině to!oto se tře'a d#*etR ane'o si začne
oso'ovat p#vo odso(dit n'o*ensk+ př%kazy jako Pi#elevantn%R jen na zkladě vlastn%!o tv#zen%, *e
P&,j nzo# je p#o &o( sit(a$i v%$e #elevantn%,R pak takto zka*en a p#o!nil &ysl začne '#t př%kazy a
#oz!odn(t% 9o*% za nezvazn, kte#ý&i nen% tře'a se ř%dit) Hka*ený člověk pak podle tě$!to s&ě#ni$
*ije a post(pně z$ela p#opad l!ostejnosti) Mysl, kte# se #oz!odla takto dle pok#ačovat, ji* v%$e
ne&,*e !lo('at o vě$e$! ono!o světa, nepřipo&%n si /ll!a, ani vlastn% setkn% s D%&)
-#akti$ký& př%klade& takov+ l!ostejnosti je v naše& čase zp,so' (va*ovn%, kte#ý se post(pně stv
konven$%) .id+ se stavěj% za !eslo Pne$!&e lidi činit, $o a jak se ji& za$!$e)R
Mysl, kte# si toto t#o(8ne tv#dit a odv*% se o toto zasazovat, 'o(#aje vše$!ny dopos(d přet#vvaj%$%
#(iny a z'ytky společenský$! &antinel,, je nejen*e p#osta jak+koli &o(d#osti a inteli"en$e, ale na$!z%
se v sa&+& střed( i"no#antstv% to!o nej!#('š%!o z#na) Dě$o takov+!o dok*e z 0st vyp(stit jedině
někdo, kdo a'sol(tně ne(va*(je nad #alito( jak etiky tak i deko#a a v%#y, ne&l(vě o danoste$! ono!o
světa)
1oto 'ylo vel&i výsti*ně popsno a vysvětleno největš%& &(*e& vše$! do', /'0 lFSsi&e&
M(!a&&ede& i'n J/'dill!, -osle& 9o*%& ;ل< = >?ل@ Aا BلC, v !ad%s( o lodi2
اVَ WX YZَ لXفَ [[<\ ]َ ^_X `َ abX لcا dَ Yeَ _َ fYZَ لَفَ<\ ]َ ;\ Zُ gُ h\ iَ=َ Yjَ k@\ ]َ ;\ Zُ gُ h\ iَ lَ YCَ mَ_َ fةn oَ?فX<َ Bلَ@َ اpqُ Zَ rَ<\ ا sn p\ tَ uX vَqَ wَ fYZَ ?_X xX tX اpَ ل\ا=َ AcX ا yX =zُ {ُ Bلَ@َ ;X |XY}َل\ا uُ vَ~َ
اpلُY}َ_َ f;\ Zُ tَ p\ _َ `\ ~َ Bلَ@َ ا=•€ ~َ f•X Yqَ ل\ا `َ ~X اp\ }َ rَ<\ ا 2 fY‚[[h?qX ƒَ اp[[eُ لَjَ ا=yُ ا„َ ]َ Y[[~َ =َ ;\ jُ pwُ •ُ r\ aَ d\ …X_َ fYoَtَ p\ _َ `\ ~َ VX †\ ‡ُ ;\ لَ=َ fYt‚ •\ ˆَ Yoَ‰X?ŠX ‡َ ^_X Yoَt\ •َ ˆَ Y‡c]َ p\ لَ
x‚ ?qX ƒَ اp\ ‹َ ‡َ=َ اp\ ‹َ ‡َ ;\ ZX azX a\ ]َ Bلَ@ َ ا=bُ ˆَ ]َ d\ WX=َ
PPříklad toho, kdo zachovává hranice Boží a toho, kdo je porušuje, je jako lidé na lodi. Někteří jsou
na horní a jiní jsou na dolní paluě. !d"koli ti dole potřeují vodu, #usí jít za tě#i nahoře a požádat
o ni. Proto někdo z nich řekne$ %Pro& nev"vrtá#e v paluě díru, a"cho# stále neotěžovali lidi
nahoře' Pokud je ostatní lidé nezastaví, potopí se všichni a ztroskotají. (le pokud je zastaví, všichni
4 Œdlost zazna&env L'n Ses%# ve sv+& te8s%#( (vedený$! ve#š, ze s0#y alFE(d*(#t a tak+ alF9($!#% ve sv+&
Sahíhu)
se zachrání.R
G

Ead%s je sa!%! a & &no!o #,zný$! ve#z%) Tpolečn+ ji& je podo'enstv%, kte#ý& n& -osel 9o*% Aا BلC
;ل< = >?ل@ (kzal sk(tečný o'#az společnosti a lid%, kteř% v n% *ij%) Kzřej&(je, jako( #oli ve společnosti
!#aje jednotlive$ a p#oč je e7isten$e všeo'e$ně zvazný$! a nepřek#očitelný$! li&it,, v !ad%s(
nazývaný$! AX ا yُ =zُ {ُ hudúdu ´lláh, tj) !#ani$e 9o*%, p#o společnost nez'ytn) .id+ ve společnosti, jak
(vd% 9o*% -osel ;ل< = >?ل@ Aا BلC, &(s% *%t spol( a ve vzje&n+& vzta!( jedni s d#(!ý&i) M(s% se
pod#o'ovat (#čit+&( řd() Sa*dý člověk & sv+ oso'n% potře'y a ty &(s% 'ýt splněny) -otře'y tě$! v
podpal('% stejně tak jako tě$! na pal('ě) -%t a če#pat vod( &(s% vši$!ni) Jist čst společnosti, ne'o
jednotliv$i, ne&o!o( *%t na 0ko# $elk(, (spokoj(j%$e sv+ potře'y nedovolený& zp,so'e& a !řeš%$e
p#oti jasně daný& pevný& a ne&ěnný& společenský& p#avidl,&, jinak vyv#taj% do př%slovečn+ lodi
d%#( a (top% se vši$!ni) -#oto tak+ ostatn%, pok(d $!$o( pře*%t, ne&o!o( 'ýt v,či jeji$! k#tkoz#ak+&(,
'lzniv+&( a so'e$k+&( jednn% l!ostejn% a &(s% jeji$! konn% zastavit) Jinak '(do( &(set čelit k#izi a
zkze vši$!ni do jedno!o)
Ead%s tak+ (č%, *e nen% *dn společnost, kte# 'y ne'yla p#osta zka*enosti) Sa*dý zka*ený jedine$ si
pak svo( zka*enost o&lo(v jaký&koli a#"(&ente&, kte#ý je s('jektivně p#o!lašovn za #a$ionln%
'(• p#oto, *e (le!č(je ostatn%&, ne'o p#oto, *e je vy!lšen za &ode#n% vý#az svo'ody) Kstatn% členov+
společnosti &(s% p#oto takový& jedin$,& v jeji$! z!o('n+& konn% za'#nit a za$!#nit se tak před
!něve& /ll!a) -ok(d toto nedok*o(, '(do(, a* přijde !něv 9o*%, t#pět vši$!ni)
/ll! p#av%2
بِ ا.َ ع
ِ
ل
ْ
.ُ ,.
ِ
.َ ·
َ
ل ّل نّ و.
ُ
لَ .ْ و
َ
´ة .
ّ
ا·َ م
ْ
.ُ نْ م
ِ
و.
ُ
لَ .
َ
¸
َ
,.
ِ
ل
ّ
¸
ّ
,
َ
,.
ِ
·ُ .
َ
ة نَ.ْف
ِ
و.ُ · ّو
َ
A b"j!e se 0"ku4e%&) jež %e0"s!i(uje #5lu%+ je% !.) kd"ž z #$s js"u %es0,*#edli#&/ A #+z!e) že B3(
je s!,*4%5 #e s#6m !,es!$%&/ 3/n8l2GŽ5
:ýše (vedenený !ad%s tak+ vyk#esl(je &entalit( lid%, kteř% se $!těj% !#ani$%& 9o*%& stavět na odpo# a
přek#ačovat je) •in% tak jen kv,li sv+ 'ezo!lednosti a i"no#an$i p#va 9o*%!o a př%padný$! zlý$!
nsledk, na ono& světě) Tlova /ll!a a Je!o -osla 'e#o( na le!ko( v!(, ne'o se ji& otevřeně
vys&%vaj%) 1ak+ se vys&%vaj% a napadaj% ty, kdo na přek#ačovn% /ll!e& Ta&otný& stanovený$!
&antinel, (pozo#•(j% a va#(j% před t%&)
1akový&i jso( např%klad &(sli&ov+ a &ezi ni&i pak o'zvlště a!l( sFs(nna ‘e lFd*e&Ja) 1ito sa&i
svý& oso'n%& př%klade& tyto nepřek#očiteln+ !#ani$e, tato v pozitivn%& s&ysl( slova ta'( a posvtn
nař%zen%, #espekt(j% a (pozo#•(j% na jeji$! zneva*ovn%, v ost#+& p#otiklad( v,či vše& zv#$ený&, kteř%
se je sna*% de&ontovat a #oze'#at, přek#ač(j%$e jedno po d#(!+&)
L'n MesJ0d s odvoln%& na -#o#oka ;ل< = >?ل@ Aا BلC ř%k2 PVěřící vidí svůj hřích, jakoby seděl na úa!í
ho"y a h"o#í se, $e by na něj !a!o %ohla sadnou!& 'a"o!i !o%u "os!oá(ník 3a#a') •’ ƒX Y_َ fád$i"5 vidí
G Hazna&enal jej alF9($!#% v Ta!%!(, !ad%s č) G“”I, a ve zněn% PPříklad toho, kdo respektuje hranice Boží,R !ad%s č)
G•–•) 6le jej (vděj% atF1i#&iz% v Sunenu, !ad%s č) G4—I˜ /!&ed v )usnedu, “™G•–˜ alF9ej!ek% v Sunenu l-*ub"á,
4š™”4˜ a v +u,abu l-í%án, !ad%s č) —Ž—•˜ a L'n Ei''n v Sahíhu, 4™ŽIG ve zněn%2 PPříklad toho, kdo respektuje hranice
Boží a příklad toho, kdo jich nedá, toho, kdo přikazuje vhodné a toho, kdo od vhodného odvrací ...R, a 4™ŽI— ve
zněn%2 PPříklad toho, kdo respektuje hranice Boží a přikazuje vhodné a toho, kdo jich nedá a od vhodného
odvrací ...R)
svůj hřích jako %u(ku, k!e"á %u řis!ála na nose - ode$ene ji %ávnu!í% sv. "uky&R
I

-#vě tento pa#ado7 kla&( je, t#o(8& si ř%$i, na $el+ t+to $!o#o'ě, zvan+ alF"!a8la, nejne'ezpečnějš%)
: s#d$i se (!n%zd% se'ekla&, p,so'%$%, *e &ysl se přestane sta#at o to, nad č%& #oz&ýšl% a $o ji ok(p(je)
Daplno se pak odd jen a vý!#adně pozltk,& vezdejš%!o světa) -ok(d se tak stane, takový člověk
začne po&ěřovat vlastn%& &et#e& to, s č%& /ll! je a s č%& nen% spokojen) Hačne se do&n%vat, *e
po*e!nn% &ate#iln%!o 'la!o'yt(, kte#+!o se &( dostalo, je d,kaze& to!o, *e je s n%& spokojen i
Ttvořitel) 1akový člověk pak sklo(zne sp%še na st#an( &ate#ializ&(, ne* a'y z,stal sk(tečný& věř%$%&)
1o p#oto, *e zkladn% $!a#akte#istiko( věř%$%$! je naopak p#vě (pjatost k ono&( svět(, jak popis(je
j%&avý&i slovy Dejvyšš%2
¸
َ
,.
ِ
.ّ.
ُ
ل
ْ
ل
ِ
¸. ه
ُ
·
ِ

ِ
¸
َ
,
ْ
¸
َ
.
َ
ب
ُ
ا.َ.
ِ
ل
ْ
¸َ ل
ِ
.

َ
نَ و.ُ ف
ِ
نْ ,
ُ
م
ْ
ه
ُ
انَ·ْ ¸
َ
¸
َ
ا.
ّ
م
ِ
و
َ
·َ ··َ .
ّ
ل نَ و.
ُ
,.
ِ
,
ُ
و
َ
¸ِ ,
ْ
.َ ل
ْ
اب ِ نَ ونُم
ِ
,ْ ,
ُ
¸
َ
,.
ِ
ل
ّ

T"!" P&sm") " %+mž 0"'(.b. %e%&) je #ede%&m 0," b"(*b"j%6) k!eř& # %e0"z%*!el%6 #+ř&) m"dli!bu
d"d,žuj& * z !"(") '" jsme jim u4!+dřili) ,"zd$#*j&- 39eka#a2GFI5
Jeji$! nejvý#aznějš% $!a#akte#istiko( je tedy v%#a v nepoznateln+, v neviditeln+, v to, $o se označ(je
a#a'ský& slove& ›ُ ?غَ لا al-ghajb) Deř%d% se tedy &ate#ialisti$koFateisti$ko( p#e&iso(, #ed(k(j%$% #ealit(
jen na to, $o je &o*no vidět či vn%&at) Dap#oti to&( věř%$% věd%, *e 9o*% činy nejso( o&ezeny jen na
tento po&%jivý vezdejš% *ivot, a#a') Y?َ‡z€ لا œ ُ Y?َ{َ hajá!u d-dunjá)
/ll! p#av%2
نَ ور
ُ
ف
ِ
ا.َ م
ْ
ه
ُ
و
َ
م
ْ
ه
ُ
س
ُ
فُ ْ ¸
َ
ه
َ
¸ْ ·َو
َ
ا,
َ
ْ .' ل ·
ِ
ا,
َ
·
َ
ل
ْ
يف
ِ
اه
َ
ب ِ م
ْ
ه
ُ
ب
َ
.
'
ع
َ
,
ُ
ل
ِ
·
ُ
ل ّل .ُ ,رِ ,
ُ
ا.
َ
ّ¸ ِ م
ْ
ه
ُ
.ُ .
َ
و
ْ
.
َ
و
َ
م
ْ
ه
ُ
ل ُ و
َ
م
ْ
¸َ ,
ْ
·ِ ع
ْ
·ُ ··َ فَ
Ne'(2 %ebud& "bdi# !#3j jm+%& jeji'( *%i d+!i jeji'(/ B3( si je !&m 0řeje 0"uze 0"!,es!*! # ži#"!+
0"zemsk6m * '('e) *b. du4e jeji'( "de4l.) z*!&m'" js"u %e#+ř&'&- 31e‘'a2ŽŽ5
-osel 9o*% ;ل[[< = >[[?ل@ [[Aا Bل[[C (čil, *e kdykoli (vid%&e něko!o, ko&( /ll! dopřv vše!o, $o se
dotačn+&( za&ane a dotyčný z#ove• stle a pořd !řeš%, pak si &&e 'ýt vědo&i to!o, *e jej /ll!
nenpadně poso(v post(pně stle v%$e a v%$e k tě*k+&( t#est()


1ento *ivotn% postoj, $!a#akte#izovaný jako 'ezo!ledn l!ostejnost, tedy člověk( před oči stav% zvoj
kla&() Sdykoli je &( poto& ve sp#vn+& n!led( zne&o*něno, je (za&čen a odso(zen jen k to&(,
a'y se sta#al vý!#adně o n%zk+ zle*itosti to!oto po&%jiv+!o &ate#iln%!o světa) :n%&n% to!o, $o se
sk#ýv za n%&, je &( (přeno)
E8iz •e&s(dd%n i'n( lFSajj%& vzpo&en(l vel&i 0činný l+k na t(to $!o#o'() Je tře'a p#onikno(t do
několika zkladn%$! kon$ept,, ve kte#ý$! 'lo(d% &yšlen% lid% posti*ený$! 'ezo!ledno( l!ostejnost%)
D%zk+ $!t%če 'yly člověk( dny !ojno( &ě#o(, ale ti, kteř% věř% v nepoznateln+, se od ni$! odv#a$ej%,
zat%&$o ti, kteř% je nsled(j%, nakone$ dospěj% k poznn%, *e tře'a zpytovat sv+ svědo&% a to!o, $o
(činili, litovat)
-#vn% sk(pino( &ezi ni&i jso( ti, o kte#ý$! /ll! !ovoř%2
نَ و·
ُ
ل
ِ
فْ .
ُ
ل
ْ
م
ُ
ه
ُ
¸َ .
ِ
ل
َ
وو
َ
´م
ْ
هِ ب
'
¸
َ
¸
ْ
م
ِ
¸. ه
ُ
¸

لَ .َ ¸َ .
ِ
ل
َ
و
!i P$%em s#5m js"u s0,$#%+ #ede%& * !i bud"u bl*že%&- 39eka#a2 Ž5
6#(!o( kate"o#i% jso( pak &ezi ni&i ti, kte#+ z&i•(j% nsled(j%$% slova 9o*%2
نَ وم
ُ
رِ ·
ْ
م
ُ
م
ْ
.ُ ّ¸ ِ ·· ,ل
ِ
·َ وع
ُ
.ّ.
َ
·َو
َ
ولُ .ُ
A #.) %e#+ř&'&) jez!e * už&#ej!e si je4!+ k,$!'e) #žd.2 #. #+,u js!e (ř&4%&'i/ 3M(#selt2 “•5
I Jako sa!%! jej (vd% alF9($!#% i M(sli&)
“ Ead%sy o to& zazna&env /!&ed a alF9ej!ek%) K to&to t+&at( !ovořili tak+ alFJL#k% a alF/l'n%)
/však 0spěšný&i jso( jen ti, kteř% si jso( vel&i do'ře vědo&i konečn+ a nejzazš% #eality to!oto
poze&sk+!o *ivota a jso( si vel&i do'ře vědo&i, *e tento *ivot stoj% na kvalitativně ni*š%& st(pni a
p#oto sv+ $!t%če k#ot%, překonvaj%$e sa&i se'e na $estě k dosa*en% světa ono!o) -#o'(dili se ze sv+
l!ostejnosti a (vědo&(j% si, $o ji& jeji$! nepřtel+ od•ali 'ě!e& do'y, kdy 'yli ned'alý&i) Sdykoli
po$%t% ve sv+& *ivotě !ořk+ oka&*iky, vzpo&eno( ve#še z Sni!y 9o*%2
نَ و.ُ .َ و· ُ م
ْ
.ُنْ .ُ _.
ِ
ل
ّ
م
ُ
.ُ م
ُ
و
ْ
,
َ
.َ ه
َ
ةُ .َ
ِ
··َ .
َ
ل
ْ
م
ُ
ه
ُ
ا.ّ لَ .َ·َو
َ
ر
ُ
,
َ
.ْ .

ْ
¸ُ ¸
َ
فَ ل
ْ
م
ُ
ه
ُ
ُ ¸
ُ
·
ْ
,
َ
.
َ
A%i de% (,3z. %ej#+!4& je %ez*,m"u!& * *%d+l6 je 0ři#&!*j& sl"#.7 8T"!" #$4 je de%) je%ž b.l #$m
0řisl&be%/8 3/n'ijO24šI5
1akto L'n( lFSajj%& vyznač(je ost#+ děl%tko &ezi 'dělý&i na jedn+ st#aně a ostatn%&i na st#aně d#(!+2
4) žspěšn% jso( 0spěšný&i p#oto, *e jso( si vědo&i konečn+ #eality, na kte#+ konč% $elý tento svět)
Jso( si vědo&i je!o n%zkosti, kont#ast(j%$% s t%&, $o '(de nsledovat po ně&)
G) Hkladn%& kon$epte& kte#ý člověka z'av(je 'ezo!ledn+ l!ostejnosti je v%#a v nepoznateln+)
6alš%& l+ke& je to, $o se (vd% od 9o*%!o -osla ;ل< = >?ل@ Aا BلC v nsled(j%$%& &o$ně p,so'%$%&
!ad%s(, vyp#věn+& J/lka&o( od /'d(ll!a2
=َ ^لX Y~َ Ÿَ Y}َ _َ •‚ Yَ=X ¡َ لَ Y‡َb¢َ £cا pلَ AX ا Ÿَ p<ُ „َ Yaَ Yoَل}ُ_َ >X ‰Xoƒَ ^_X •َ ¤c]َ ztَ =َ sَ Y}َ _َ •n ?ŠX {َ Bلَ@َ ;َ لc<َ =َ >X ?لَ@َ Aُ ا BلcCَ AX ا Ÿُ p<ُ „َ sَ Y‡َََ ?َ‡z€ [[للX Y~َ Y[[‡َ]َ Y~َ Y
)YZَ wَ •َ £َ =َ ¥َ ا„َ ;c ¤ُ œn •َ ‹َ ¦َ §َ ¨£َ uc ©َ rَ<WX ›n wX ا•َ wَ ªَ WX Y?‡z€ لا ^_X
P/osel 0o$í مل. و ·,ل. ·لل ¸ل. sal na al%ov. "oho$i& *dy$ vs!al, o!iskla se její s!oa na jeho bok& 1ekli
js%e2 3/osle 0o$í4 5dělá%e "o !ebe os!el46 7dvě!il2 3( co #á# já v)ec do &inění s tí#to světe#'
* to#to světě nejse# ni&í# jin+#, než co" jezdce#, kter+ spo&ine ve stínu stro#u jen proto, a"
pak cestoval dále a opustil ho.«
Ž
1edy, tento svět nen% v so(lad( se &no( a j nejse& v so(lad( s t%&to světe&) -#oto ne&& *dno(
to(!( v,či ně&( a nep#a!n( po vezdejš%$! potěšen%$!) ¬o jso( p#o &ne lkadla to!oto světaU
Deto(*%& po ni$!, ne'oN to(*%& vý!#adně po ono& světě, kte#ý je op#avdový a přijde a* po ně&)

1ento !ad%s n& do &ysli vnš% sp#vný př%st(p k to&(to svět() Da to&to světě je tře'a $!ovat se jako
po$estný na dlo(!+& p(tovn%) 1ento př%klad je zes%len podo'enstv%& jezd$e, spočin(vš%!o na &alo(
$!v%li ve st%n( st#o&(, kte#ý zanedlo(!o op(st% na $estě do $%le sv+ $esty a (* pod něj nikdy v%$e
ne(le!ne)
/'y$!o& net#pěli 'ezo!ledno( l!ostejnost%, &(s%&e si t(to sk(tečnost ne(stle (vědo&ovat a
(stavičně připo&%nat to, č%& vezdejš% svět ve sk(tečnosti op#avd( je) -ořd a dokola, dok(d na to&to
světě js&e)
Ž Hazna&enali jej atF1i#&iz% v Sunenu, !ad%s č) GI——˜ L'n Md*a v Sunenu, !ad%s č) “4š”˜ /!&ed v )usnedu, !ad%s č)
I—š”) Jako sa!%! o$enil alF/l'n% v al-8$á%i,u s-saghí" 9e #ijáde!uhu, !ad%s č) 4š•šŽ, a v Sahíhu l-8$á%i,, !ad%s č)
Ž••–)
• :iz al-)ubá"ekfú"í v :uhfe!u l-ah9á#, —™“šF“4)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->