ةتس تاقن

ةمهم
نم ةريس
يبنلا
ىلص هللا هيلع و ملس
ŠEST DŮLEŽITÝCH ZASTAVENI
NAD ŽIVOTOPISEM POSLA
BOŽIHO
MIR A POŽEHNÁNI S NIM
ماملا ددجملا دمم ن! "ا#$لادبع
يميمتلا
AL-IMÁM AL-MUDŽEDDID
MUHAMMED BIN ABDULWEHHÁB
AT-TEMIMI
PŘELOŽIL ALI VĚTROVEC
www.e-islam.cz 1433 / 2012
„Pozastav se a rozmýšlej, Alláh se ti smiluj, nad následujícími šesti detaily
z životopisu Prorokova y. ynasnaž se do!"e je pochopit # nenau$í t% Alláh
ví"e posl&, aniž !ys ji nenásledoval a t'ž ví"e modlosluže!ník&, aniž !ys ji
neodvrhl.
(e!o) zajist' v%tšina z t%ch, kte"í sami se!e odkazují k t'to ví"e a sami o so!%
tvrdí, že jsou mu*ehhidov'
+
# nerozum%jí t%mto detail&m tak, jak je pot"e!a.,
+
-j. monotheist' v islámsk'm smyslu slova, tj. napl.ující svým p"esv%d$ením, slovy i $inem u$ení /oží
0edinosti 1ara!. te*híd2.
PŘEDMLUVA
šechna chvála Alláhu, Pánu sv%t& všech. Požehnání a mír 0eho Poslu y, jeho rodin%,
spole$ník&m a všem jeho následovník&m v do!ru, až do 3oudn'ho 4ne.
A potom,
-oto krátk' pojednání je, pokud je nám známo, prvním dílem sv'ho druhu p"eloženým do
$esk'ho jazyka. Pojednává o o!lasti ara!skými autory n%kdy nazývan' 5ikhu s6sírati n6
ne!e*íjja, tj. porozum%ní Prorokovu y životopisu. (euvádí suchopárn% pouhý "et%zec
skute$ností a lí$ení života /ožího Posla 7uhammeda y jako $iní práce zam%"en' na tuto
pro!lematiku. (aopak vypichuje n%kolik, v našem p"ípad% šest d&ležitých detail& a !od&
k pozastavení se nad nimi a k uvážení, co znamenají, co sym!olizují a co z nich plyne pro nás.
Autor, motivován prost"edím, ve kter'm p&so!il 1Ará!ie +8. století2, a 9kolem, který si p"ed
se!e v dan' do!% narýsoval jako st%žejní 1navrátit muslimy na správnou a p"ímou stezku
uctívání Alláha 0edin'ho, který nemá žádných spole$ník&2, se dotýká p"edevším !inární
opozice te*hídu 1t'ž islámsk'ho monoteizmu, $i 0edine$nosti /oží2 a širku 1t'ž
modlosluže!nictví, polyteismu, uctívání 5alešných !ožstev2. -ento d&raz na základní
protiklad te*híd a širk je patrný ze všech :!n ;A!dul*ehhá!ových prací.
Prvním zastavením je zjevení p"íkazu „vsta. a varuj,, který odstartoval ve"ejnou $ást
prorock' mise 7uhammeda y a u$inil z n%j zv%stovatele a varovatele džin& i lidí všech
národ&, jazyk&, ras a vyznání. <ákladním a prvním aspektem, ke kter'mu Prorok vyzýval, !yl
práv% d&raz na te*híd a jeho p"ijetí a zárove. na širk a jeho odmítnutí, kter' je s tímto
nerozlu$n% spojeno.
4ruhým zastavením je práv% toto ostr' odsouzení širku jakožto !ez9$eln', nikam nevedoucí
praktiky, nep"inášející žádný užitek a ne!ránící žádn' škod%. (aopak, sám širk je pramenem
všeho zla a rušitelem jakýchkoli možných do!rých $in&. <"eknout se širku není možn' jen
5ormálním prohlášením, nutn% musí následovat i $in d&razn'ho z"eknutí se jeho nositel&,
jejich sv%tonázoru a jejich praktik. 0edin% takový $in odzrcadlí tento vnit"ní distanc navenek.
-"etí zastavení pojednává o sporn' kapitole Prorokova y života, $asto t'ž zmi.ovan'
zaujatými orientalisty a nep"áteli /ožího ná!oženství. 0e jím tzv. kissatu l-gharáník, p"í!%h o
krasavicích. 7noho autorit z "ad u$enc& 3unny toto vypráv%ní odmítá jako podvržen' a
ukazuje na sla!ost a nespolehlivost "et%zc& vyprav%$&, kterými je k nám tradováno. (icm'n%
se jedná o mezi lidmi velmi rozší"ený p"í!%h a autor patrn% považoval za nutn' se k n%mu
vyjád"it a vyložit jej, a!y !yl pochopen náležitým zp&so!em, pakliže !ychom p"ipustili, že se
skute$n% stal. =kazoval !y na neslu$itelnost te*hídu a širku a na nep"ekonatelný rozdíl ve
sv%tonázoru mu*ehhid9n 1zastánc& te*hídu2 a mušrik9n 1zastánc& širku2. 4okládal !y, že
nelze ve ví"e $init kompromisy, že Alláh 0ediný odmítá a zapovídá uctívání $ehokoli jin'ho
krom% (%j 3am'ho a tak' pak 5akt, že modlosluže!níci nemohou p"ekonat vlastní omezen'
chápání a jedin', $eho se drží, jsou jen jejich vlastní prázdná p"ání a prohnil' tuž!y.
>tvrt' zastavení !y pak dopl.ovalo, že jedin', co rozhoduje o p"ijetí do!rých $in& $lov%ka a o
jeho osudu na onom sv%t% je pouze víra, tedy jeho oso!ní postoj, zda6li se pln% podro!il a
oddal požadavk&m te*hídu a zda6li se zcela a nekompromisn% z"ekl širku a modlosluže!ník&.
/ez toho nemohou !ýt p"ijaty jeho $iny, !y) !y !yly se!elepší a !ez toho nem&že !ýt $lov%k
spasen a zachrán%n p"ed v%$ným trestem v plamenech pekeln'ho ohn%.
Pát' zastavení p"íkladem chudo!ných a nuzných mekkánských muslim& klade ospravedln%ní
pro ty, kte"í nemohou dosáhnout 9pln'ho odvržení širku a modlosluže!ník&, na rozdíl od t%ch,
kte"í toho docílit mohou a proto nemají ospravedln%ní. ždy t"e!a hledat ospravedln%ní pro
$iny !rat"í ve ví"e a pokud se zdá, že se dopustili n%$eho, co víru ruší, t"e!a $ekat na
nezvratný d&kaz nevíry.
?est' zastavení naopak varuje p"ed tím, že samo pronesení slov te*hídu ne$iní $lov%ka
muslimem a mu*ehhidem, pokud !udou jeho $iny v rozporu s tímto prohlášením jazyka.-ak'
u$í, že pot', co je jasn% ustavena nevíra, nem&že již !ýt její pachatel nazýván muslimem. @do
se dopouští širku, nem&že !ýt muslimem, i kdy!y každý den tisíckrát pronášel slova te*hídu.
<árove. ten, kdo o nev%"ícím modlosluže!níku tvrdí, že je muslimem, sám jest nev%"ícím,
podo!n% jako ten, který za nev%"ícího prohlašuje jin'ho muslima.
Prosíme Alláha všemohoucího, @terý vyslyší všechny pros!y, o milost a odpušt%ní pro autora
tohoto díla, velik'ho u$ence, imáma a o!novitele víry sv' do!y, 7uhammeda i!n
;A!dul*ehhá!a at6-emímího. Prosíme jej o tot'ž pro nás všechny další, kte"í díky tomuto
dílu poznáme d&ležitý díl z mnoha $ástí nauky našeho ná!oženství, jako i pro naše rodi$e a
d%dy, d%ti i vnuky. Amín.
7ikulov%, B8. šaC!ánu +DEE
Alí %trovec
ZASTAVENI PRVNI
0e jím p"í!%h seslání zjevení. n%m vidno, že prvním veršem, kterým Alláh u$inil z /ožího
Posla y skute$n'ho Proroka lidstva, zn%lF
اي
َ
اه
َ
ي
ّ
أ
َ
ر
ُ
ث ّد
ّ
م
ُ
ل
ْ
ا م
ْ
ق
ُ
ر
ْ
ذ
ِ
ن
ْ
أ
َ
ف
َ
ك
َ
ب
ّ
ر
َ
و
َ
ر
ْ
ب
ّ
ك
َ
ف
َ
ك
َ
ب
َ
اي
َ
ث ِو
َ
ر
ْ
ه
ّ

َ
ف
َ
!
َ
"
ْ
ر
ّ
لاو
َ
ر
ْ
#
ُ
$ ْ ا%%ف
َ

َ
'
ْ
%%(
ُ
م
ْ
)
َ

ر
ُ
+ ِك
ْ
,
َ
-
ْ
)
َ
ك
َ
ب
ّ
ر
َ
ل ِو
َ
ر
ْ
ب
ِ
.
ْ
اف
َ
Ty rouchem prikrytý! Vstañ a varuj, Pána svého oslavuj, svuj odév ocistuj, hnévu
Bozího se varuj, kvuli rozmnozování zisku neustédruj a pri Pánu svém trpélivé stuj!
17udessirF+6G2
Až po slova šemohozucího AlláhaF
ا/ َ0
ِ
ف
َ
ر
َ
1
ِ
ن
ُ

ِ
ر
ِ

ُ
ا(
ّ
لا
Az zatroubeno bude pozounem 17udessirF82
3pat"íš, že modlosluže!níci 1ara!. mušrik9n2 se dopoušt%li rozli$ných h"ích&, páchali
nejr&zn%jší podo!y nespravedlnosti a k"ivd 1ara!. zulm2, provi.ovali se ohavnostmi a
p"ekra$ováním hranic, nap"íklad cizoložstvím 1ara!. ziná2.
Pochopíš tak', že rovn%ž konali i mnoh' $iny uctívání, kterými se p"i!ližovali Alláhu, jako
hadždž a ;umra, dávali milodary chudo!ným apod. (ejvznešen%jším druhem „uctívání, však
pro n% i tak !ylo p"idružování jiných k Alláhu 0edin'mu 1ara!.širk2. -en chápali jako
nejcenn%jší zp&so!, jak se k Alláhu p"i!lížit.
Práv% proro Alláh vzpomíná jejich slovaF

َ
4
ِ
5
ّ
ل ِ '
ُ
يد
ّ
لا 6
ُ
ل ِا7َ ل
ْ
ا '
َ
يذ
ِ
ل
ّ
او
َ
اوذ ُ 7َ )
ّ
ا '
ْ
8
ِ
4
ِ
ن ِو9
ُ
:َاي
َ
ل ِو
ْ
أ
َ
ا8
َ
م
ْ
$ ُ د
ُ
ب
ُ
;
ْ
ن
َ
&<
ِ
ا%%ن
َ

ُ
ر
ّ
1َي
ُ
ل ِ

َ
<
ِ
4
ِ
5
ّ
لا =>َل
ْ
?
ُ
@
ّ
<
ِ
4
َ
5
ّ
لا م
ُ
ك
ُ
A
ْ
ي
َ
م
ْ
%%ه
ُ
(
َ
ي
ْ
ب
َ
2%%ف
ِ
ا%%8
َ
م
ْ
%%$ ُ 4
ِ
%%يف
ِ
@
َ
3%%>ُ5 ِ,
َ
7ْ ي
َ
@
ّ
<
ِ
4
َ
%%5
ّ
لا &

ِ
ه
ْ
ي
َ
'
ْ
8
َ
3
َ
$ ُ C
D
/
ِ
اE
َ
ر
D
ا>ّE
َ
Coz Bohu víra uprímná nepatrí? Ti, kdoz si berou jako ochránce jiné nez 1eho, hovorí:
,My je uctíváme jen proto, aby nás co nejvíce k Bohu priblízili.~ Buh véru pak mezi
nimi rozsoudí to, o cem ve sporu byli. A Buh zajisté nepovede správné ty, kdoz lhári jsou
a nevérící zarputilí. 1<umerFE2
-akt'ž tvrdiliF
@
َ
ود
ُ
ب
ُ
;
ْ
ي
َ
و
َ
'
ْ
8
ِ
@
ِ
و9
ُ
4
ِ
5
ّ
لا ا8
َ
& م
ْ
$ ُ ر
ّ
F
ُ
ي
َ

َ
م
ْ
%%ه
ُ
;
ُ
>َ(
ْ
ي
َ
@
َ
3%%ل
ُ
31ُي
َ
و
َ
:ِ&G ُ %%$ َ ان
َ
H ُ ا;
َ
>َ%%Iُ
د
َ
(
ْ
Jِ 4
ِ
5
ّ
لا Kْ ق
ُ
@
َ
3L
ُ
ب
ّ
(
َ
)
ُ
أ
َ
4
َ
5
ّ
لا ام
َ
ب
ِ
& م
ُ
5
َ
;
ْ
ي
َ

ِ
M
ِ
او
َ
ام
َ
-
ّ
لا &و
َ

ِ
N
ِ
ر
ْ
Oا 4
ُ
ن
َ
اA
َ
ب
ْ
P
ُ


َ
ا;
َ
)
َ
و
َ
ام
ّ
J َ @
َ
3E
ُ
ر
ِ
Qْ ي
ُ
Oni uctívají místo Boha néco, co jim nemuze ani skodit, ani prospívat; a ríkají: ,Toto
jsou prímluvci nasi u Boha!~ Rci: ,Chcete poucovat Boha o nécem, co by neznal na
nebesích a na zemi? Sláva Mu, oc vznesenéjsí je On nez to, co k Nému pridruzujete!~
109nusF+82
He$ znešený Alláh namítáF
ا1Rير
ِ
ف
َ

َ
$ َ ا1Rير
ِ
ف
َ
و
َ
T
ّ
U
َ
م
ُ
ه
ِ
ي
ْ
5
َ
J َ Vُ ل
َ
WF
ّ
لا م
ُ
ه
ُ
ن
ّ
<
ِ
اوذ ُ 7َ )
ّ
ا '
َ
يX
ِ
اي
َ
%%Qّ لا :َا%%ي
َ
ل ِو
ْ
أ
َ
'
ْ
%%8
ِ

@
ِ
و9
ُ
4
ِ
5
ّ
لا @
َ

ُ
-
َ
A
ْ
ي
َ
و
َ
م
ْ
ه
ُ
ن
ّ
أ
َ
@
َ
ود
ُ
,
َ
ه
ْ
8
ُ
1ednu skupinu On správnou cestou vede, zatímco druhou odsoudil k bloudéní, takze si
vzali místo Boha za prátele satany, a pritom si myslí, ze po správné cesté jsou vedeni.
1ACrá5FEI2
Proto prvním, co na"ídil Alláh 3v'mu Poslu y !ylo nejprve upozor.ovat na širk, d"íve, než
za$ne upozor.ovat na cizoložství, krádež a ostatní h"íchy. 3pat"íš, že se mnoho lidí t' do!y
oddávalo modlám 1uctívajíce je2, jiní and%l&m a jiní do!rým služe!ník&m /ožím z potomk&
Adamových, "íkajeF „(echceme od nich nic jin', než a!y se za nás p"imluvili.,
(avzdory tomu za$al Prorok y svou misi práv% upozor.ováním na širk a odvracením od n%j,
již v prvních verších, kter' mu Alláh zjevil. /lahoslaven !uJ, pokud pochopíš tuto otázku, že
první, co !ylo p"ikázáno p"ikazovat, !yl te*híd, /oží 0edine$nost, a první, co !ylo p"ikázáno
zakazovat, !yl širk. <ejm'na pak, pokud do!"e pochopíš, že nejestvuje žádná otázka po t'to
otázce d&ležit%jší, než otázka p%ti povinných denních modlite!. Povinnost modlit!y pak !yla
stanovena p"i lejletu l6isrá 1no$ní cest%2 až deset let po za$átku prorock' mise, až pot', co
došlo k vyo!cování muslim& až do pr&smyku 1ara!. as6suá!2 nad 7ekkou
B
, po smrti A!9
-áli!a a dva roky po p"esídlení n%kterých muslim& do Ka!eše. @dyž pochopíš, že muslimov'
v on' do!% procházeli tolika nesnázemi a potýkali se s ukrutným nep"átelstvím
modlosluže!ník&, jen a pouze díky t'to otázce, otázce te*hídu, ješt% p"edtím, než se modlit!a
v&!ec stala povinností, pak dou5ám, že jsi pochopil a nau$il se o t'to otázce, otázce te*hídu a
širku.
B
3a5íjjurrahmán 7u!árek59rí v díle Rahíku l-machtúm uvádí, že se nacházel na pozemku vlastn%n'm A!9
-áli!em.
ZASTAVENI DRUHÉ
@dyž Posel /oží y za$al svým v%rným zakazovat širk a p"ikazovat te*híd, tedy p"esn% to, co
je pravým opakem širku, modlosluže!níci se tomu neprotivili a neprokazovali v&$i tomu záš)
a nenávist, dokonce n%kte"í snad i rozmýšleli o tom, že se k Prorokovi y p"idají. @dyž ale
za$al otev"en% jejich víru napadat a nepokryt% ozna$ovat jejich moudr' jako neznalce,
projevili se jako nejlít%jší nep"átel' jak jeho, tak i jeho následovník&. LíkaliF „(azval nás
nerozumnými 1nazval nerozumnými naše sny a ideály2, naši víru nazval !ludem a urazil naše
!ožstva.,
A je známo, že nikdy neurazil ani 0ežíše, ani jeho matku, ani and%ly, ani do!r' služe!níky
/oží. Avšak jakmile "íkal, že jim nesmí !ýt sm%"ována prose!ná modlit!a a že nemohou sami
o so!% p"in'st užitek, $i uškodit, modlosluže!níci si to vyložili jako urážku. @dyž toto
pochopíš, pochopíš, že $lov%k v so!% nem&že ustavit skute$ný islám, dokonce ani tehdy, když
vyjád"í te*híd a z"ekne se širku, aniž prokáže nep"átelství a nenávist v&$i nim, slovy Alláha
znešen'hoF
& د
ُ
#
ِ
)
َ
ا8
R
3
ْ
ق
َ
@
َ
3(
ُ
8
ِ
G ْ ي
ُ
4
ِ
5
ّ
لاب
ِ
Y
ِ
3
ْ
ي
َ
ل
ْ
او
َ
ر
ِ
Zِ [ا @
َ
و9
ّ
ا3
َ
ي
ُ
'
ْ
8
َ
9
ّ
اU
َ
4
َ
5
ّ
لا 4
ُ
ل
َ
3%%P
ُ
ر
َ
و
َ
3
ْ
%%ل
َ
و
َ

ا3ن
ُ
اE
َ
م
ْ
$ ُ :َاب
َ
\ و
ْ
أ
َ
م
ْ
$ ُ :َا(
َ
ب
ْ
أ
َ
و
ْ
أ
َ
م
ْ
ه
ُ
ن
َ
ا3
َ
Zْ <
ِ
و
ْ
أ
َ
م
ْ
ه
ُ
)
َ
ر
َ
يQ
ِ
J َ ك
َ
%%L ِل
َ
وأ
ُ
]
َ
%%,
َ
E
َ
2%%ف
ِ
م
ُ
ه
ِ
ب
ِ
3%%5
ُ
ق
ُ

@
َ
ام
َ
ي^ا م
ْ
$ ُ د
َ
ي
ّ
أ
َ
و
َ
_
`
ور
ُ
ب
ِ
4
ُ
(
ْ
8
ِ
م
ْ
ه
ُ
5
ُ
Zِ د
ْ
ي
ُ
و
َ
M
`
ا(
ّ
"
َ

ِ
#
ْ
)
َ
'
ْ
8
ِ
اه
َ
, ِA
ْ
)
َ
ر
ُ
ا%%ه
َ
ن
ْ
Oا '
َ
يد
ِ
%%ل ِاZَ
اه
َ
يف
ِ
2
َ
a
ِ
ر
َ
4
ُ
5
ّ
لا م
ْ
ه
ُ
(
ْ
J َ ا3a
ُ
ر
َ
و
َ
4
ُ
(
ْ
J َ ك
َ
L ِل
َ
وأ
ُ
C
ُ
!
ْ
%Uِ 4
ِ
%5
ّ
لا &أ
َ
@
ّ
<
ِ
C
َ
!
ْ
%Uِ 4
ِ
%5
ّ
لا م
ُ
%$ ُ
@
َ
3A
ُ
5 ِ>ْ م
ُ
ل
ْ
ا
Nenaleznes zádné lidi, vérící v Boha a v den poslední, prátelit se s témi, kdoz se protiví
Bohu a poslu 1eho, byt to byli otcové jejich ci synové jejich anebo bratri jejich ci rod
jejich. Do srdcí téchto vepsal Buh víru a podporil je duchem od Ného pocházejícím. A
uvede je do zahrad, pod nimiz reky tekou a v nichz nesmrtelní budou. Buh nalezl v nich
zalíbení a oni nalezli zalíbeni v Ném - a tito tvorí stranu Bozí! A coz nebudou ti, kdoz ke
strané Bozí patrí, blazení? 17udžádelaFBB2
@dyž toto do!"e pochopíš, uvidíš, že tuto otázku mnozí z t%ch, kte"í se odvolávají na tuto víru,
ve skute$nosti v&!ec neznají. Mo jin'ho, nežli toto 1ostrý nesouhlas a distanc v&$i
modlosluže!ník&m2 podnítilo muslimy k tomu, že vydrželi mu$ení, v%zn%ní, !ití a p"ivedlo je
až k hidž"e, p"esídlení, do Ka!eše, i když /oží Posel y sám o so!% !yl tím nejmilosrdn%jším
z lidíN Pokud !y pro n% nalezl n%jak' uleh$ení, jistojist% !y jim jejich situaci uleh$il. 0enže
jak, když znešený Alláh zjevilF
'
َ
8
ِ
و
َ
b
ِ
ا(
ّ
لا '
ْ
8
َ
cُ 31ُي
َ
ا%%(
ّ
8
َ
\ 4
ِ
5
ّ
لا%%ب
ِ
ا/ َ0
ِ
%%ف
َ
B
َ
/
ِ
وأ
ُ
2%%ف
ِ
4
ِ
%%5
ّ
لا Kَ %%;
َ
"
َ
Vَ %%(
َ
,
ْ
ف
ِ
b
ِ
ا%%(
ّ
لا
C
ِ
اذ َ ;
َ
E
َ
4
ِ
5
ّ
لا '
ْ
L ِل
َ
و
َ
:َا"
َ
ر
D
d
ْ
ن
َ
'
ْ
%8
ِ
ك
َ

ّ
ر
َ
'
ّ
ل
ُ
3%1ُي
َ
ل
َ
ا%ن
ّ
<
ِ
ا%(
ّ
E
ُ
م
ْ

ُ
;
َ
8
َ
e
َ
%%ي
ْ
ل
َ
و
َ
أ
َ
4
ُ
%%5
ّ
لا
م
َ
5
َ
J ْ أ
َ
ب
ِ
ام
َ
ب
ِ

ِ
ر
ِ
ود
ُ
.
ُ
'
َ
يم
ِ
ل
َ
ا;
َ
ل
ْ
ا
Mezi lidmi jsou pak ti, kdoz ríkají: ,Uvérili jsme v Boha,~ ale kdyz kvuli Bohu jsou
pronásledováni, srovnávají zkousku lidmi pusobenou s trestem Bozím. Kdyz vsak prijde
pomoc od Pána tvého, tu véru volají: ,My byli jsme s vámi!~ Cozpak Buh nezná nejlépe,
co v hrudích je lidstva veskerého? 1;Anke!9tF+I2
Pokud se tento verš týká t%ch, kte"í se s nimi 1s nev%"ícími2 shodnou svými jazyky # co potom
s t%mi, kte"í v&$i nim vyjád"í náklonnost i jinak, nežli pouze jazykemN
ZASTAVENI TŘETI
@dyž Posel /oží y v p"ítomnosti modlosluže!ník& recitoval s9ru an6(edžm a dosp%l až
k veršiF
م
ُ
,
ُ
ي
ْ
أ
َ
ر
َ
ف
َ
أ
َ
M
َ
Wلا S!
ّ
;
ُ
ل
ْ
او
َ
f َ ا(
َ
8
َ
و
َ
Vَ + َل ِا+ ّلا Sر
َ
Zْ Oا
Uvazovali jste o al-Lát a al-´Uzzá a Manát, té tretí, jiné?
1(edžmF+O6BI2
?ejtán jim k jeho recitaci p"ipojil, $i dodal, slovaF
„-y jsou krasavicemi 1ara!. Pharáník2 a v jejich p"ímluvu v%ru nad%je jest., Pomysleli si, že
to "ekl /oží posel a proto se radovali. Lekli siF „-o je p"esn% to, co chceme. íme, že jen
Alláh jediný p"ináší prosp%ch i škodu a nemá spole$níka, ale tyto se u (%ho za nás
p"imlouvají., @dyž /oží Posel y padl na tvá", padli na tvá" i oni, na$ež se zv%st o tom
rozší"ila. Líkalo se, že se s ním modlosluže!níci dohodli a to zaslechli i ti, kte"í !yli v Ka!eši
1slyšeli o tom, že modlosluže!níci p"ijali islám, protože p"i p"ednášení @oránu padli na tvá"2 a
kv&li tomu se i vrátili.
@dyž to /oží Posel y pop"el, stali se modlosluže!níci jeho ješt% horšími a nesmi"iteln%jšími
nep"áteli než p"edtím. @dyž /ožímu Poslu y namítliF „Ale vždy) jsi tato slova vy"klQ, Posel
/oží y se velmi o!ával Alláha a Alláh pak proto seslal zjevení, kde "íkáF
ا8
َ
و
َ
ا(
َ
5
ْ
P
َ
ر
ْ
أ
َ
'
ْ
8
ِ
ك
َ
5 ِب
ْ
ق
َ
'
ْ
8
ِ
c
`
3P
ُ
ر
َ

َ
2
g
ب
ِ
ن
َ
&<
ِ
ا/ َ<
ِ
=(
ّ
م
َ
)
َ
=%%1َل
ْ
أ
َ
@
ُ
ا
َ
ي
ْ
%%Qّ لا 2%%ف
ِ

4
ِ
, ِي
ّ
( ِ8
ْ
أ
ُ
hُ -
َ
(
ْ
ي
َ
ف
َ
4
ُ
5
ّ
لا ا8
َ
21
ِ
5
ْ
ي
ُ
@
ُ
ا
َ
ي
ْ
Qّ لا م
ّ
ث ُ م
ُ
ك
ِ
A
ْ
ي
ُ
4
ُ
5
ّ
لا 4
ِ
) ِاي
َ
\ 4
ُ
5
ّ
لاو
َ
م
D
ي5 ِJ َ م
D
يك
ِ
U
َ
Nevyslali jsme pred tebou posla ani proroka, aby satan nebyl podvrhl do prání jeho
néco nevhodného, avsak Buh zrusí to, co satan podvrhne, a potom Buh potvrdí Svá
znamení - a Buh vsevédoucí je i moudrý. 1KadždžFRB2
@do pochopí tuto událost a i pot' pochy!ovat o ví"e /ožího Posla y a ne!ude rozlišovat mezi
vírou /ožího Posla y a vírou modlosluže!ník&, toho nech) Alláh zatratí. <ejm'na pokud
!ude v%d%t, že pod „krasavicemi, !yli myšleni and%l'.
ZASTAVENI CTVRTÉ
0e u p"í!%hu A!9 -áli!a. 4o!"e pochop a pozastav se nad jeho slovním uznáním te*hídu, na
to, jak k te*hídu na!ádal i ostatní, jak prohlašoval modlosluže!níky za malomysln'. <amysli
se, nakolik miloval ty, kte"í islám p"ijali a odmítli širk a jak se po celý sv&j život zasazoval o
pomoc /ožímu Poslu y, vynakládaje na to i sv&j majetek, o!%tujíce tomu i sv' d%ti a rodinu.
-ak $inil až do sv'ho skonu. <amysli se nad jeho trp%livostí a nad ohromnými t%žkostmi a
krut' nep"átelství, kter'ho zakoušel od modlosluže!ník&Q Ale i p"esto on sám nikdy svým
srdcem te*híd nep"ijal a nez"ekl se sv' p&vodní víry, kv&li $emuž se nestal muslimem,
ospravedl.ujíce se tím, že !y kv&li tomu musel zneuctít sv'ho otce ;A!dulmuttali!a, d%da
Kášima a ostatní kurajšovsk' p"edáky. @v&li p"í!uzensk'mu poutu a usilovn' podpo"e, kterou
mu po celý sv&j život poskytoval, na oplátku /oží Posel y prosil Alláha o odpušt%ní pro
sv'ho strýce A!9 -áli!a. Alláh však zjevilF
ا8
َ
@
َ
اE
َ
2
ّ
ب
ِ
(
ّ
5ل ِ '
َ
يذ
ِ
ل
ّ
او
َ
ا3(
ُ
8
َ
\ @
ْ
أ
َ
اور
ُ
>
ِ
i ْ,
َ
-
ْ
ي
َ
'
َ
يE
ِ
ر
ِ
Qْ م
ُ
5
ْ
ل ِ 3
ْ
ل
َ
و
َ
ا3ن
ُ
اE
َ
2ل ِوأ
ُ
=%%ب
َ
ر
ْ
ق
ُ

'
ْ
8
ِ
د
ِ
;
ْ
ب
َ
ا8
َ
'
َ
ي
ّ
ب
َ
)
َ
م
ْ
ه
ُ
ل
َ
م
ْ
ه
ُ
ن
ّ
أ
َ
C
ُ
اA
َ
.
ْ
أ
َ
م
ِ
يAِ #
َ
ل
ْ
ا
Nepríslusí prorokovi ani vérícím, aby prosili za odpusténí pro modlosluzebníky, byt i to
byli blízcí príbuzní, poté, co bylo jim jasné ukázáno, ze stanou se obyvateli ohné.
1-e*!aF++E2
P"íkladem, který je tohoto o!jasn%ním, je, že a$ si n%kte"í lid' mysleli, že jistý muž z /asry $i
al6Ahsá
E
!yl znám svou láskou k muslim&m a v%tšina lidí dokonce smýšlela, že je spojencem
muslim&, i když nepomohl ná!oženství ani rukou, ani majetkem, ani si nemohl dovolit
ospravedl.ovat se tak, jako A!9 -áli!. < toho pro každ'ho, kdo pochopí A!9 -áli!&v p"í!%h,
plyne jasný rozdíl mezi správným vedením a !ludem. -en rozpozná všechna nesprávná
chápání a skute$ný stav v%tšiny t%ch, kte"í se p"ipisují t'to ví"e. A Alláh nám pomáhej.
E
0edná se podle všeho o konkr'tního $lov%ka z do!y imáma :!n ;A!dul*ehhá!a. P"ím%r však platí o!ecn%.
ZASTAVENI PÁTÉ
-ím je hidžra, tedy vysídlení muslim&. -ato událost o!sahuje mnoho užite$ných ponau$ení,
která nejsou z"ejmá mnohým. (ás však zajímá jedna z jejích otázek, týkající se spole$ník&
/ožího Posla y, kte"í hidžru nevykonali, nikoli kv&li pochy!nosti ohledn% ná!oženství, $i
kv&li tomu, že !y jim snad šejtán okrášlil ná!oženství modlosluže!ník&, ale kv&li jejich lásce
k rodinám, majetku a domovu. @dyž potom vyrazili do !itvy u /edru spolu s vojskem
modlosluže!ník&, u$inili tak proti sv' v&li 1z donucení2. (%kte"í z nich pak !yli za!iti šípy,
protože st"ílející lu$ištníci nemohli v%d%t, o koho se jedná. @dyž se spole$níci /ožího Posla y
dozv%d%li o tom, že mezi padlými jsou jak jedni, tak druzí, velmi je to zarmoutilo, "íkali,
jako!y za!ili $ást se!e samých. Alláh však pot' zjevilF
@
ّ
<
ِ
'
َ
يذ
ِ
ل
ّ
ا م
ُ
$ ُ ا%%ف
ّ
3
َ
)
َ
Vُ %%ك
َ
j ِWم
َ
ل
ْ
ا 2م
ِ
ل ِا%%k
َ
م
ْ
ه
ِ
%%-
ِ
>ُن
ْ
أ
َ
ا3ل
ُ
ا%%ق
َ
م
َ
%%يف
ِ
م
ْ
%%,
ُ
(
ْ
E
ُ
ا3ل
ُ
ا%%ق
َ
ا%%(
ّ
E
ُ

'
َ
ي>
ِ
;
َ
F
ْ
,
َ
-
ْ
8
ُ

ِ
N
ِ
ر
ْ
Oا ا3ل
ُ
اق
َ
م
ْ
ل
َ
أ
َ
'
ْ
%%ك
ُ
)
َ
N
ُ
ر
ْ
أ
َ
4
ِ
%%5
ّ
لا VR ;
َ
%%P
ِ
او
َ
اور
ُ
"
ِ
ا%%ه
َ
,
ُ
ف
َ
ا%%ه
َ
يف
ِ

ك
َ
%%L ِل
َ
وأ
ُ
ف
َ
م
ْ
$ ُ او
َ
أ
ْ
%%8
َ
م
ُ
%%(
ّ
ه
َ
"
َ
M
ْ
:َا%%P
َ
و
َ
ار
R
ي%%d
ِ
8
َ
&<
ِ
'
َ
ي>
ِ
;
َ
%%F
ْ
,
َ
-
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا '
َ
%%8
ِ
c
ِ
ا%%"
َ
ر
ّ
لا
:ِا-
َ
(
ّ
لاو
َ
@
ِ
اد
َ
ل
ْ
3
ِ
ل
ْ
او
َ
& @
َ
3;
ُ
ي
ِ
,
َ
-
ْ
ي
َ
VR 5
َ
يUِ &و
َ
@
َ
ود
ُ
,
َ
ه
ْ
ي
َ
Wيب
ِ
P
َ
ك
َ
L ِل
َ
وأ
ُ
ف
َ
=-
َ
J َ 4
ُ
%%5
ّ
لا
@
ْ
أ
َ
3
َ
>ُ;
ْ
ي
َ
م
ْ
ه
ُ
(
ْ
J َ @
َ
اE
َ
و
َ
4
ُ
5
ّ
لا ا3
l
>ُJ َ ار
R
3>ُm
َ
'
ْ
8
َ
و
َ
ر
ْ
"
ِ
اه
َ
ي
ُ

ِ
K
ِ
يب
ِ
P
َ
4
ِ
5
ّ
لا د
ْ
%%#
ِ
ي
َ
2%%ف
ِ

N
ِ
ر
ْ
Oا ام
R
m
َ
ار
َ
8
ُ
ار
R
ي+ ِE
َ
VR ;
َ
P
َ
و
َ
'
ْ
8
َ
و
َ
n
ْ
ر
ُ
7ْ ي
َ
'
ْ
8
ِ
4
ِ
, ِي
ْ
ب
َ
ار
R
"
ِ
اه
َ
8
ُ

َ
<
ِ
4
ِ
%%5
ّ
لا 4
ِ
ل ِ3%%P
ُ
ر
َ
و
َ

م
ّ
ث ُ 4
ُ
E
ْ
ر
ِ
د
ْ
ي
ُ
M
ُ
3
ْ
م
َ
ل
ْ
ا د
ْ
1َف
َ
o
َ
ق
َ
و
َ
p
ُ
ر
ُ
"
ْ
أ
َ
=5
َ
J َ 4
ِ
5
ّ
لا @
َ
اE
َ
و
َ
4
ُ
5
ّ
لا ار
R
3>ُm
َ
ام
R
يUِ ر
َ
Téch, kdoz sami sobé ukrivdili a kterí povoláni budou andély, se zeptají: ,V jakém stavu
jste byli?~ I odvétí: ,Byli jsme ponízenými na zemi.~ I reknou jim andélé: ,Coz nebyla
zemé Bozí dosti rozlehlá, ze jste se nemohli vystéhovat?~ A obydlím téchto bude peklo, a
jak hnusný je to cíl konecný! 1en utisténým muzum, zenám a détem, kterí nemohli
pouzít zádné lsti k vystéhování a nemohli nalézt správnou cestu, Buh mozná vymaze
viny jejich, nebot Buh je odpoustéjící, milostivý. Kdokoliv se vystéhuje kvuli cesté Bozí,
ten nalezne na zemi cetné jiné moznosti i prostor. A kdo opustí dum svuj a vystéhuje se
k Bohu a 1eho poslu a zastihne jej pritom smrt, toho odménit pripadá Bohu a Buh je
odpoustéjící, slitovný. 1(isáSFOG6+II2
Pohl'dni na tuto událost, jejíž akt'ry jsou ti, kte"í se odmítli vyst%hovat a na slova spole$ník&
/ožího Proroka y o tom, že jako!y za!ili $ást se!e samých. -ato slova pronesli vzhledem
k tomu, že se nedoslechli, že !y kdokoli z t%ch, kte"í se odmítli vyst%hovat, pov%d%l k"iv'ho
slova o islámu, ani že !y svými slovy chválil ná!oženství modlosluže!ník&. @dy!y se o
n%$em takov'm !ývali dozv%d%li, jist% !y n%co podo!n' nikdy nepronesli.
A znešený Alláh jim dal rozeznat víru a nevíru, ješt% když !yli v 7ekce a ozna$il nevíru
p"icházející po ví"eF
'
ْ
8
َ
ر
َ
>َE
َ
4
ِ
5
ّ
لاب
ِ
'
ْ
8
ِ
د
ِ
;
ْ
ب
َ
4
ِ
ن ِام
َ
ي<
ِ
&<
ِ
'
ْ
8
َ
p
َ
ر
ِ
E
ْ
أ
ُ
4
ُ
ب
ُ
5
ْ
ق
َ
و
َ
'
q
L ِم
َ

ْ
8
ُ
@
ِ
ام
َ
ي^اب
ِ
'
ْ
ك
ِ
ل
َ
و
َ
'
ْ
8
َ

_
َ
ر
َ
Iَ ر
ِ
>ْ ك
ُ
ل
ْ
اب
ِ
ار
R
د
ْ
.
َ
م
ْ
ه
ِ
ي
ْ
5
َ
;
َ
ف
َ
]
D
F
َ
m
َ
'
َ
8
ِ
4
ِ
5
ّ
لا م
ْ
ه
ُ
ل
َ
و
َ
C
D
اذ َ J َ م
D
يr
ِ
J َ
Na toho, kdo zapre Boha poté, co jiz uvéril - kromé toho, kdo byl donucen, zatímco
srdce jeho klidné bylo ve víre - a zejména na toho, kdo hrud svou nevíre otevrel,
dopadne hnév Bozí a pro néj je pripraven trest nesmírný, 1(ahlF+IT2
e výše citovan'm verši se za!itých and%l' neptají, jaká je jejich víra, ale „Mo vám !ylo U,F
م
َ
يف
ِ
م
ْ
,
ُ
(
ْ
E
ُ
ا3ل
ُ
اق
َ
ا(
ّ
E
ُ
'
َ
ي>
ِ
;
َ
F
ْ
,
َ
-
ْ
8
ُ

ِ
N
ِ
ر
ْ

,V jakém stavu jste byli?~ I odvétí: ,Byli jsme ponízenými na zemi.~
1(isáSFOG2
Ani jim ne"ekliF „HžeteQ, jako "ekne Alláh a and%l' mudžáhidovi 1!ojovníkovi2, který tvrdilF
„/ojoval jsem na cest% -v', dokud jsem nepadl., A and%l' mu "eknouF „HžešQ /ojoval jsi,
a!y se "ekloF „KrdinaQ, Podo!n% tak' odpov%dí u$enci a tomu, který rozdával milodaryF
„Hžeš, recitoval jsi 1@orán2 a!y se "ekloF „=$enec, a „rozdával jsi, a!y se "ekloF
„elkodušnýQ,
D
-%m, kte"í se nemohli vysídlit na cest% /oží, and%l' ne"ekli, že lžou, ale odpov%d%li jim slovyF
ا3ل
ُ
اق
َ
م
ْ
ل
َ
أ
َ
'
ْ
ك
ُ
)
َ
N
ُ
ر
ْ
أ
َ
4
ِ
5
ّ
لا VR ;
َ
P
ِ
او
َ
اور
ُ
"
ِ
اه
َ
,
ُ
ف
َ
اه
َ
يف
ِ

I reknou jim andélé: ,Coz nebyla zemé Bozí dosti rozlehlá, ze jste se nemohli
vystéhovat?~
1(isáFOG2
-o je ješt% jasn%jší z verše, který následuje po n%mF
&<
ِ
'
َ
ي>
ِ
;
َ
F
ْ
,
َ
-
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا '
َ
8
ِ
c
ِ
ا%%"
َ
ر
ّ
لا :ِا%%-
َ
(
ّ
لاو
َ
@
ِ
اد
َ
%%ل
ْ
3
ِ
ل
ْ
او
َ
& @
َ
3;
ُ
ي
ِ
,
َ
%%-
ْ
ي
َ
VR %%5
َ
يUِ &و
َ

@
َ
ود
ُ
,
َ
ه
ْ
ي
َ
Wيب
ِ
P
َ
ك
َ
L ِل
َ
وأ
ُ
ف
َ
=-
َ
J َ 4
ُ
5
ّ
لا @
ْ
أ
َ
3
َ
>ُ;
ْ
ي
َ
م
ْ
ه
ُ
(
ْ
J َ @
َ
اE
َ
و
َ
4
ُ
5
ّ
لا ا3
l
>ُJ َ ار
R
3>ُm
َ
1en utisténým muzum, zenám a détem, kterí nemohli pouzít zádné lsti k vystéhování a
nemohli nalézt správnou cestu, Buh mozná vymaze viny jejich, nebot Buh je
odpoustéjící, milostivý. 1(isáFO82
0e tedy jasn', že tito jsou z hroz!y vy.ati a net"e!a mít ohledn% toho žádn' pochy!nosti. Vpak
mohou tvrdit jen tací, o kterých znešený Alláh tvrdíF
م
q
.
ُ
م
D
ك
ْ
ب
ُ
2
D
م
ْ
J ُ م
ْ
ه
ُ
ف
َ
& @
َ
3;
ُ
"
ِ
ر
ْ
ي
َ
Hlusí, némí a slepí - z bludu svého se nenavrátí! 1/ekaraF+82
@do potom pochopí tuto událost ze života Proroka WXYYZ [ \YY]X^ YY_` aXYYb a t'ž i tu, která jí
p"edcházela, porozumí i slov&m Kasana al6/asríhoF
„Víra nespočívá 1víra2 v přáních a zdobení se jí, ale spočívá v tom, co se pevn ukotvilo
v srdci a co potvrdil! čin!",
znešený Alláh totiž pravíF
'
ْ
8
َ
@
َ
اE
َ
د
ُ
ير
ِ
ي
ُ
f َ !
ّ
; ِل
ْ
ا 4
ِ
5
ّ
5 ِف
َ
f ُ !
ّ
; ِل
ْ
ا ا;
R
يم
ِ
"
َ
4
ِ
ي
ْ
ل
َ
<
ِ
د
ُ
;
َ
%%d
ْ
ي
َ
م
ُ
%%5 ِك
َ
ل
ْ
ا ]
ُ
%%ي
ّ

ّ
لا Kُ %%م
َ
;
َ
ل
ْ
او
َ

s
ُ
ل ِاd
ّ
لا 4
ُ
;
ُ
ف
َ
ر
ْ
ي
َ
'
َ
يذ
ِ
ل
ّ
او
َ
@
َ
ور
ُ
ك
ُ
م
ْ
ي
َ
M
ِ
اL
َ
ي
ّ
-
ّ
لا م
ْ
ه
ُ
ل
َ
C
D
اذ َ J َ د
D
يد
ِ
Iَ ر
ُ
ك
ْ
8
َ
و
َ
ك
َ
L ِل
َ
وأ
ُ
3
َ
%%$ ُ
ر
ُ

ُ
ي
َ
Kdo si preje moci - vzdyt jediné Bohu nálezí moc veskerá; k Nému stoupají slova dobrá
a On skutek zbozný k sobé pozvedá. Pro ty, kdoz úklady zlé chystají, pripraven je trest
prísný a úklady jich se vnivec obrátí. 1cátirF+I2
D
ztahuje se na známý autentický hadís, že první t"i vržení do pekla !udou !ojovník na cest% /oží, št%drý !ohá$
a u$enec, práv% kv&li tomu, že sv' $iny konali kv&li snaze zviditelnit se p"ed lidmi.
ZASTAVENI ŠESTÉ
-ím je p"í!%h o odpadlictví n%kterých kmen& po smrti /ožího Posla y. @dokoli jej vyslechne,
tomu nez&stane v srdci ani zrnko pochy!ností on%ch šejtán&, kter' n%kte"í nazývají u$enci,
jako nap"íklad jejich slova typuF „Ano, to sice je širk, ale tito vyslovují, že není !ožstva krom%
Alláha 1ara!. lá iláhe ille lláh2 a proto je nikdo nem&že ozna$it za nev%"ící.,
0ešt% horší a strašn%jší je jejich tvrzení o tom, že oni !eduíni v so!% nemají ani špetku islámu,
ale proto, že takt'ž vyslovují „lá iláhe ille lláh,, jsou i oni p"íslušníky islámu a islám tak
chrání jejich majetek i krev, a$koli tito potvrzují, že se oni !eduíni cel'ho islámu 1všech jeho
p"edpis&2 z"ekli a navzdory tomu, že jasn% popírali víru ve vzk"íšení, navzdory tomu, že se
vysmívali t%m, kte"í v n%j v%"ili, navzdory tomu, že se vysmívali i p"edpis&m islámu,
navzdory tomu, že nad islámem up"ednost.ovali víru svých otc&, která si proti"e$í s tím, co
jako víru uzákonil Alláh a 0eho Posel y. zdor tomuto všemu tito šejtáni, neznalci a
zatvrzelci otev"en% prohlašují, že i tito !eduíni !yli muslimy !ez ohledu na všechny tyto jejich
$iny, protože vyslovili „lá iláhe ille lláh.,
Podle toho, co z jejich slov vyplývá, jsou muslimy i žid', protože tak' oni smýšlí, že není
!ožstva krom% Alláha. (evíra t%chto je omnoho siln%jší, nežli nevíra žid&. Pod !eduíny pak
myslím ty, o kterých jsme hovo"ili, že odpadli od víry /ožího Posla y po jeho smrti.
caktem pramenícím z událostí odpadlických válek, který toto 1nevíru vzpomínaných !eduín&2
oz"ejmuje, je to, že d&vody, kv&li kterým od víry odpadli, ne!yly jednotn'. 7ezi nimi !yli
tací, kte"í "íkaliF „@dy!y !yl skute$ným prorokem, nezem"el !y,, na$ež za$ali znovu uctívat
modly. (%kte"í z nich sice na slovech o!ou vyznání trvali, ale potvrdili proroctví tak'
lžiproroku 7usejlemovi, s tím, že smýšleli, že mu /oží Posel y dal svou $ást poselství,
protože 7usejlema si za!ezpe$il k"iv' sv%dky, kte"í mu to m%li doložit, kv&li $emuž v n%j pak
uv%"ilo mnoho lidí. Ale u$enci se však shodli na tom, že tito jsou tak' odpadlíky, i když
nev%d%li, že 7usejlemovi sv%dkov' jsou 5alešní. @do pak pochy!uje o jejich odpadlictví, ten
sám je # ká5ir 1nev%"ící2.
Podo!n% tak' pochopíš, že se u$enci shodli 1dosáhli konsensus2 na tom, že stejný verdikt platí
jak pro ty, kte"í pop"eli a urazili /ožího Posla y a navrátili se k uctívání soch, tak i pro ty,
kte"í p"iznali proroctví tak' 7usejlemovi, i když se rozhodli dodržovat všechny p"edpisy
islámu, jako je modlit!a, p&st atd.
7ezi nimi !yli i tací, kte"í potvrdili o!% vyznání víry, ale uznali za proroka tak' lžiproroka
-ulejhu. 7ezi nimi jsou tak' ti, kte"í uv%"ili ve lžiproroka al6Ansího ze 3anCá. =$enci se
shodují na tom, že všichni tito jsou jedno a tot'ž # nev%"ící.
7imo n% edistovali další typu odpadlík&. < nich jedním !yl al6cudžáSa as63ulemí. P"išel
s jednou delePací k A!9 /ekrovi a "ekl mu, že chce !ojovat proti odpadlík&m a p"eje si, a!y
jej na tento !oj vyz!rojil. A!9 /ekr mu poskytl z!ran% a jízdní zví"ata. As63ulemí však za$al
za!íjet všechny !ez rozdílu, jak nev%"ící, tak i muslimy, všechny plenil a olupoval. Proto A!9
/ekr proti n%mu shromáždil vojsko a vytáhl do !oje. @dyž vojsko uz"el as63ulemí, pravil jeho
veliteliF „-y jsi A!9 /ekr&v vojev&dceN 0á jsem t'ž. 0á jsem neodpadl., „Pokud díš pravdu,
slož z!ran%,, pravil mu onen vojev&dce, na$ež na"ídil as63ulemího zajmout a dopravit A!9
/ekrovi, který jej dal popravit.
Pokud sahá!ov' takto rozsoudili tomuto $lov%ku i když p"ijímal p%t pilí"& islámu, co potom
myslíš ohledn% t%ch, kte"í z islámu nep"ijímají ani jedin' slovo, krom toho, že vyslovují „lá
iláhe ille lláh, svými jazyky, a$ otev"en% popírají význam t%chto slov a otev"en% se z"íkají
víry /ožího Posla y a /oží @nihy, "íkajeF „-oto je víra m%š)an& a naše víra je víra našich
p"edk&., Potom tito zatvrzelci a neznalci vydávají 5et*y, že jsou muslimy, i když vše výše
uveden' otev"en% popírají, jen na základ% toho, že "íkají „lá iláhe ille lláh., 3laven !udiž -y,
e /ože, toto je v%ru o!rovská pomluva.
0ak jen krásn' je to, co pravil jeden z !eduín&, který za námi p"išel, a!y slyšel n%co o islámu.
PravilF „3v%d$ím, že jsme !yli nev%"ícími a sv%d$ím, že každý chytrák, který !y nás tehdy
nazval p"íslušníky islámu, je nev%"ící.,
fff
-ímto kon$ím sv' pojednání. šechna chvála a vd%k náleží jedin% Alláhu znešen'mu, Pánu
všech sv%t&. Požehnání a mír /ožímu Poslu 7uhammedovi, jeho rodin% a jeho spole$ník&m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful