You are on page 1of 1

'.'.

Ni]megeri:een, tien, tiendm:


Innovatief Nijmegen gooit alle bescheidenheid van zich af. Op naar een topstatus. 2020 is het streefjaar.
lijks 250.000 euro in een fonds langrijk." Dat zijn bedrijven, zowel uit het

r*^?"-^y<ra<_'-'/ 'i .....-. -.. -r

midden- en kleinbedrijfals uit de gen en ziekenhuizen moeteS hun


omhoog te stuwen als economisch sterke regio.

maakindiiarKgn de kenniseconomie.Maar~oolc~onderwijsinstellin-

steentje bijdragen om Nijmegtn


Ben belangrijkerol is weggelegd

voor de Economische Innovatie voor de Economische Raad NijmeAgenda 2020. De provincie doet gen. Daarin hebben bedrijfsdirecdat dan oojt, Probleem is noe wel teuren, bestuurders en weten-

dat Nijmegeii alleen dit jaarhet faren 2015 tot en met 2020 Sag
geld kan garanderen. Oferjn de

schappers zitting. ,,Dai zijn onze


ambassadeurs. Die maeten ande-

re bedrijven verieiden naar Nijmegeld beschikbaar is voor dit fonds gen te komen", zegt wethouder NIJMECEN - De ambitie is niet ge- beslist de nieuwe coalitie na de leene. ring: 10.000 structureel nieuwe verkiezingen van 19 maan. De afdeling Economische Zaken banen, tien topbedrijven; daarbo- De vorige week door het college van de gemeente Nijmegen be-' venop een topkennisinstdling. van B en W vastgestelde Innova- heerst inmiddels ook de kunst Op het Nijmeegse stadhuis is heti tie-agenda beyat geen wezenlijk van het moderne verleiden. ..We al een gevleugelde uitspraak: nieywe nchdijnen. De focus op hebben het zo georkestreerd dat .Een, Tien, Tienduizend.' Te reali- zorg, onderwijs en kennis is er al alle belangrijke signalen hier binseren in 2020. Het staat er en het langer erTde keuze voor kennisnenkomen. We doen niet alles komt er ook van. ,,Daar gaan we economic is al gemaakt aan het zelf, zeker niet. Maar hier wordt
ons stinkende best voor doea" mische Zaken weet het zeker:

Wethouder Bert Jeene van Econo- door toenmalig wethouder Economische zaken Lenie Scholten. Maar de Economische Innovatie

begin van het vorige deceffiuSm

de prgcesregie gevoerd."

,,Nijmegen is kansrijk." nisbedrijfnaar Njjmegen te ha)eene is geestelijlce vader van de Agenda 2020 zet de puntjes op de len?,,Grondprijs is niet de belanggloednieuwe Economische Inno- irZe maant de partners om actief rijkste factor. Wat wel telt, is de 1 vatie Agenda 2020. Het stuk is gete zijn en zdfverantwoordelijk- aanwezigheid van veelhoogopge- Mirjam Sent. Deze bevlogen eco- meeme kan niet in haar eentje be- Een telefoontje van mij zal zo'n 'nodm aan de Radboud Univ&iwerk'stelligen dat er duizenden bedrijfniet over de streep trek. teit schreefeen portret van econonieuwe banen gecreeerd warden. ken", zegt Jeene. ,,Maar als de di|mischNijmegen. Andere partners zijn zeker zo beiur van NXP vertelt dat NijmeAIles en iedereen richt zich op aieen stad is met.een sterke

elkaar een internationaal topken-

De vfiTag is: hoe krijg je het voor

Ibaseerd op een essay van Esther

heid te nemen. )eene: ,,De ge-

leide mensen en kennisbedrijven.

fS Pieter Spierings, drijvende kracht achter JOINt. foto's Do visser/De


Celderiander

. Directeur Rikus Wolbers van Novio Tech CampSS; de kraamkamer van bnljante ideeen en groeiende werkgelegenheid.

JOINt, slimme jongens op


het terrein van orthopedTe
Al lang voor het begrip samenwerking ook in ondememersland

020. In dat gevleugelde jaar moet


Enaal bekendstaan als een econo-

jNijmegen nationaal en internario-

^ De Economische Innovatie
Agenda 2020 is de leidraad van een proces dat 10.000
nieuwe barien moet creeren

Fdaarin tienduizenden merisen.

itenzijn 'Health & Education', ofjtewel zorg en onderwijs. pfijmegen is van oudsher sterk-in Idie categorieen. Nd al werken

imisch krachtige regio. Speerpun-

misch medisch centnmi en als eentopbedrijfals Synthon dat nog eens overdoet, dan maak je al
meer kans. Hei is een kwestie van

laard acade-

wetenschap en techniek
Campus. Directeur Rikus WolHet gaat hard met Novio Tech

NTC, op snijvlak van medische


zich begeven op het snijvlak van

spelers bij elkaar brengen."

INNOVATIE EN ECONOMIE
roepsbevolking werkt in de zorg 2020 is de Economische Raad Nijmegen.

rings in d3t zijnbednjfaUeen' maarbeter knnnnmiien dggr zijn tennis te delen met and^?i. Spie-

zijn intrede deed, zag Pieter Spie-

rings lODMt opgericht Dat staat voor Joined Orthopaedic Innovators Netherlands. Daarbij zitten ook de medisch-technische bedrijven EMCM en Bactimm.

[Alaar het kan nog beter. Die twee

I'sectoren moeten nieuwe banen in . 48 procent van de Nijmeegse be-

ofhetonderwijs. . Daarin zitten, onder anderen, di. 50 procent van de Nijmeegse berecteuren van de grote Nijmeegse Jverplegenden, want die zijn altijd roepsbevolking is hbo- of universibedrijven als NXP, Synthon en Has(nodig, maar daarnaast is er een hetair geschoold. toning. Maar ook bestuurders en [Ie categorie werkers die tegen de . In Nijmegen zijn 98.000 mensen wetenschappers maken er deel werkzaam. "zorg aanschurkt. Dan kun je denvan uit ken aan technid die gespeciali. Onderhen8.0(i0a9.000zzp'ers. . De Raact geeft richting aan het proseerd zijn in robotica, ontwikke. Belangrijkvborderealiseringvan ces van uitvoering van de economilaars van apps en andere ICT'ers." de Economische Innovatie Agenda sche agenda. De gemeente Nijmegen start jaar|[i,Dan bedoelen we uiteraard ook

|de kenniseconomie kunnen ople|!veren, als gezegd 10.000 stuks.

djnlaiie en heup: Zijn bedri}f


MaanSnskUmc megen en andere bedrijveSTaie
sche techniek.

rings, eigenaar van Spierings Me- dAe%e?eld", z^sJFuiuue Voerdische Techniek, is gespedaUmans, salesmariage? blj Spierings. seerd in het ontwerpen en (laten) J3xc merken we dagelijks." vervaardigen van protheses, voor- Maar het kan beter. De hierboven

.Nijmegen staat goed bekend in

weken drie nieuwe bedrijven in zijn bedrijfsgebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg, achter FiftyTwo Degrees. ,,Drie bedrijven die briljante ideeen ten uitvoer

bers verwelkomde afgelopen drie

en techhSiielE Zel^el^ben volgens


dat de medische zorg in de 1m-

techniek enzorg, van wetenschap


Wolbers een sterke toekomstom- j

mende decennia sterk gepersona-1


liseerd wordt We leven in een '.

f&ngen.

tijd van gadgets; leukemaarook i

disch lab"%i Radboudumcin Nijzich bezig houden met orthopediOm de Nijmeegse samenwerking te verstevigen hebben professor Verdonschot van het lab en Spie-

genoemde partijen hebben sinds van NXP dat oktober 2013 w?Fd ge- dmgen te weten komen over hun kort een eigen accountmanager opend zitlen nu al vijftien bedrij- g^ondheid." --- l aangesteld die naamsbekendheid ven. Novio Tech Campus (NTC) is Zo zijri%%p NTC bedrijven bezig van JOINt moet zien te verwereen speerpunt van de Nijmeegse met het ontwikkelen en 7erbete-- )
yen en vergroten. De gemeente Nijmegen ziet lOINt kenniseconomie en zal in 2026

In het voormalige Iabora?oniun

zeer funcrionele toepassingen.

Mensen wiUen meer en meer zelf

aan veel hoogopgeleide mensen als een van de kansrijke samenimene werkingsverbanden die op teriting. mijn in staat zullen zijn veel werk- NTC moet de verzamenplaats gelegenheid te creeren. warden voor aUe bedrijven die

ren van een app waarmee gebnii-

kers him longfimctie kunnen tes- ; ten. ,,Dat gaat zelfs zo ver dat een depressiefpersoon aan de hand van een druppel bloed rijn eigen medicatie kan aanpassen."