You are on page 1of 32

KOMPONEN PENTAKSIRAN DIKENDALIKAN OLEH PIHAK SEKOLAH DIRANCANG, DITADBIR,DISKOR DAN DILAPORKAN SECARA TERANCANG IKUT PROSEDUR YANG

DITETAPKAN LPM

DILAKSANAKAN OLEH GURU SAINS * SECARA BERTERUSAN * SEMASA PROSES P&P


MURID MENJALANKAN AKTIVITI DIDALAM MAKMAL SAINS

JAMINAN KUALITI PELAKSANAAN PEKA SAINS


MEKENISME PENYELARASAN PEMANTAUAN DAN PENGESANAN

KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

MURID BERPENGETAHUAN, BERKEMAHIRAN DALAM BIDANG SAINS & TEKNOLOGI BERKEMAMPUAN MENGAPLIKASIKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BERLANDASKAN SIKAP SAINTIFIK & NILAI MURNI

MENGAMALKAN BUDAYA SAINS & TEKNOLOGI

PENYATAAN DASAR
TANGGUNG JAWAB SEKOLAH JADUAL KERJA & GARIS PANDUAN

PROSES PELAKSANAAN
JK INDUK PEKA SAINS PERSONEL PENGURUSAN DOKUMEN SKOR, EVIDENS & PENYATAAN KEPUTUSAN

MURID KES KHAS

PROSEDUR PENTAKSIRAN
LPM BEKALKAN PANDUAN LPM/JPN LANTIK PEMANTAU/PENYELARAS PEMARKAHAN & PELAPORAN OLEH SEKOLAH MARKAH KE LPM SEKOLAH KELUARKAN PENYATAAN KEPUTUSAN

KONSEP PENTAKSIRAN
DIRANCANG DITADBIR DISKOR DILAPORKAN KERANGKA (PRINSIP & KONSEP PENTAKSIRAN) DIMODERATKAN KESAHAN & KEBOLEHPERCAYAAN PELAPORAN POSITIF

PERANCANGAN PENTAKSIRAN
PERANCANGAN PENATARAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENYELARASAN PEMANTAUAN PENGESANAN LAPORAN

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
PROSES DILAKSANAKAN OLEH GURU MENDAPATKAN EVIDENS & MEMBUAT PENGHAKIMAN * PENGUASAAN & PENGHAYATAN
TERHADAP KONSTRUK / PERKARA YANG TELAH DIKENALPASTI BERDASARKAN KERANGKA DALAM FORMAT PENTAKSIRAN & STANDARD YANG TELAH DITETAPKAN

PELAPORAN
PERINGKAT SEKOLAH * PELAPORAN BSI & BSK * PENYATAAN KEPUTUSAN (TAHUN 6 SAHAJA) PERINGKAT LPM * SLIP PENYATAAN KEPUTUSAN (TAHUN 6 SAHAJA)

PETUGAS PENTAKSIRAN * PENTAKSIR KEBANGSAAN * PENTAKSIR NEGERI * KETUA PENTAKSIR KAWASAN * KETUA PENTAKSIR SEKOLAH * PENTAKSIR SEKOLAH

10 Pn. Ketua Pentaksir Kamaliah Pn. Tuan Suryati / Puan Othman Sekolah

PENYATAAN KEPUTUSAN
KOD PENCAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN DENGAN CEMERLANG SERTA MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKAN MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKANPemarkahan MASALAH PEKA BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN akan dicatatkan di dalam SAINTIFIK DENGAN BIMBINGAN GURU SERTA sijil UPSR 2008 MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM setelah penyelarasan MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK SELESAI MASALAH akhir dilakukan oleh LPM BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DENGAN BANTUAN GURU DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN

2 3

JADUAL KERJA PENGURUSAN & PENGUMPULAN SKOR PEKA SAINS


BIL.
1.

PERKARA
PELAKSANAAN PEKA SAINS; TAHUN 3,4 & 5 TAHUN 6 MELENGKAPKAN (FINAL INDIVIDUAL SCORE) (MASTER SCORE FORM) TAHUN 3,4 & 5 TAHUN 6

TARIKH

TINDAKAN
SEKOLAH

FEB-NOV FEB 31 JULAI


SEKOLAH

2.

OKT-NOV OGOS

JADUAL KERJA PENGURUSAN & PENGUMPULAN SKOR PEKA SAINS (UNTUK TAHUN 6 SAHAJA)
BIL. PERKARA TARIKH TINDAKAN
SEKOLAH SEKOLAH

3. 4. 5.

KEMASUKAN MARKAH 1-8 OGOS KEDALAM APLIKASI SERAHAN DISKET & 9-14 OGOS CETAKAN MARKAH KE JPN SERAHAN DISKET & 22-24 OGOS CETAKAN MARKAH KE LPM

SPP JPN

PENGURUSAN & PENGENDALIAN PEKA SAINS

PERINGKAT KEBANGSAAN PERINGKAT NEGERI PERINGKAT SEKOLAH

JK PEKA SAINS PERINGKAT KEBANGSAAN


KSPPMRR (LPM) (PENGERUSI) KPP UPSR (LPM) (NAIB PENGERUSI)
PEGAWAI UPSR (LPM) (SETIAUSAHA)

WAKIL JNS KPM

KSPA JPN PENTAKSIR NERGERI

KSPP JPN

PENTAKSIR KEBANGSAAN

JK PEKA SAINS PERINGKAT NEGERI


KSPA (PENGERUSI) KSPP (NAIB PENGERUSI) PEN. PENGARAH PEPERIKSAAN (SETIAUSAHA)
PENYELIA PEPERIKSAAN PENYELIA SAINS PENTAKSIR NEGERI

WAKIL JNS

JK PEKA SAINS PERINGKAT GABUNGAN / DAERAH


PPG/PPD (PENGERUSI) PEN. PENG. PELAJARAN (PEP.) (SETIAUSAHA)

PPPD (Sn &M3)

PENY. PEP. G/D

K. PENTAKSIR KAWASAN

PENTAKSIR KAWASAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SAINS PERINGKAT SEKOLAH


GURU BESAR (PENGERUSI) GPK (NAIB PENGERUSI) KETUA PANITIA (SETIAUSAHA) KPS (AJK) SuP (AJK) PS (AJK)

TUGAS & TANGGUNG JAWAB JK PEKA SAINS PERINGKAT KAWASAN RUJUKAN MSSEBELUM 7. PENTAKSIRAN SELEPAS PENTAKSIRAN SEBELUM Hadir mesyuarat di peringkat negeri. SEMASA Memberi taklimat kepada Pentaksir Sekolah Mengumpul dan menyatukan laporan SELEPAS Menyerahkan laporan kepada KPKw
SEMASA PENTAKSIRAN Berjumpa Guru Besar Menyelaraskan pentaksiran oleh sekolah Memastikan setiap murid melalui pentaksiran yang lengkap Melaksanakan penyelarasan skor di sekolah

TUGAS & TANGGUNG JAWAB JK PEKA SAINS PERINGKAT SEKOLAH RUJUKAN MS 18.
SEBELUM PENTAKSIRAN

LAIN-LAIN Menghadiri TUGAS mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah taklimat dan penerangan kepada pentaksir sekolah dan murid. Memberi SEBELUM 1. 2. 3. 4. Menerima surat pekeliling PEKA sains daripada JPN SEMASA Menerima dokumen PEKA SEMASA sains daripada PENTAKSIRAN JPN SELEPAS Menubuhkan jawatankuasa PEKA Sains

Menghantar Membimbing senarai Jawatnakuasa dan membantu PEKA meningkatkan Sains danprestasi Pentaksir murid kepada PPD/ dan JPN Mentaksir murid 5. Memperbanyakkan Mengisi Individual dokumen Score Form PEKA (ISF) untuk dan kegunaan Master Score pentaksir Form (MSF) KERJA (RUJUKAN MS 20) 6. PROSES Menyediakan Memberi kerjasama jadual pelaksanaan kepada pentaksir PEKA negeri. dan menghantar Kawasan salinan dalam urusan kepada Pentaksir Kawasan Penyelarasan 7. Memastikan setiap Menyerahkan murid adaskor Report & evidens Book kepada PEKA Sains. SUP Memastikan borang penskoran individu dihantar kepada sekolah baru ( pindah) Menyediakan pernyataan keputusan PEKA bagi setiap murid tahun 6

PENYATAAN KEPUTUSAN
KOD PENCAPAIAN TAHAP PENCAPAIAN
BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN DENGAN CEMERLANG SERTA MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKAN MASALAH BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK MENYELSAIKANPemarkahan MASALAH PEKA BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN akan dicatatkan di dalam SAINTIFIK DENGAN BIMBINGAN GURU SERTA sijil UPSR 2008 MENGAMALKAN SIKAP SAINTIFIK DALAM setelah penyelarasan MELAKUKAN PENYIASATAN UNTUK SELESAI MASALAH akhir dilakukan oleh LPM BOLEH MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SAINTIFIK DENGAN BANTUAN GURU DALAM MELAKUKAN PENYIASATAN

2 3

PENYELARASAN KONSEP BETUL & SERAGAM KESEFAHAMAN *PERATURAN PENSKORAN


*PENGGUNAAN PERATURAN PENGSKORAN *PEMBERIAN SKOR

OBJEKTIF *ADIL, SAHIH, AMANAH


*IKUT KRITERIA *KETEKALAN SKOR

PROSEDUR * LANTIK PENYELARAS


* * * * TAKLIMAT KEPADA PENYELARAS MELAKSANA PENYELARASAN PEMILIHAN SAMPEL SKOR PERBANDINGAN SKOR PENYELARAS/PENTAKSIR * SKOR BARU? * MENGESAHKAN SKOR

PENYELARAS *LUARAN
*DALAMAN

INSTRUMEN PENYELARASAN (COORDINATION SCORE FORM/CSF)

LUARAN DALAMAN 1. 2. 3. 4. 5. Pegawai LPM Pentaksir Kebangsaan Pentaksir Negeri Ketua Pentaksir Kawasan Pentaksir Kawasan

1. Ketua Pentaksir Sekolah 2. Guru Cemerlang Sains 3. Ketua Panitia

PEMANTAUAN
KONSEP (9.1) OBJEKTIF (9.2) PROSEDUR(9.3) PEMANTAU(9.4,9.5,9.6)
OBJEKTIF PROSEDUR KONSEP Sekurang-kurangnya sekali setahun Memastikan pemantauan dilaksanakan dengan ail, sahih dan amanah Pemantauan ialah Menyediakan satu proseslaporan mendapatkan kepada maklumat JPN/PPDdan memastikan Tidak berlaku penyelewengan dalam pelaksanaan PEKA Program ( Sediakan PEKA laporan Sains dilaksanakan PEKA, borang mengikut markah prosedur dan instrument yang telah ) Mengenalpasti masalah yang dihadapi ditetapkan Memaklumkan masalah yang dihadapi untuk tindakan pihak berkaitan

PENGESANAN
PROSEDUR

PROSES MENILAI PROGRAM 1. Dijalankan dengan menggunakan kaedah kajian gunaan *PENCAPAIAN OBJEKTIF berdasarkan sampel.

2. Strategi / Kaedah .tujuan kajian * KEKUATAN/KELEMAHAN INSTRUMEN menentukan & membina instrumen * IMPAK instrumen soal selidik .temubual * MERPERBAIKI PROGRAM .senarai semak .pemerhatian OBJEKTIF 3. Menentukan persampelan 4. data daripadapelbagai sumber Pengumpulan AUTORITI 5. Pemprosesan data Rumusan PROSEDUR 6. kajian 7. Menyediakan laporan 8. Mengemukakan cadangan

PROSEDUR KESELAMATAN
PROSES PENGURUSAN SKOR PENGURUSAN EVIDENS (PRODUK & PROSES)
PROSES PENGURUSAN EVIDENS PROSEDUR KES KHAS SKOR PROSES PENGURUSAN

Evidens disimpan ditempat yang selamat Skor disimpan ditempat yang selamat Jika pelajar yang berpindah sekolah, serahkan borang markah individu & evidens ada CALON PINDAH Memasukkan markah ke dalam aplikasi LPM Evidens diserahkan kepada pelajar pada akhir tahun pentaksiran /lupus Bagi pelajar tahun 6, evidens dilupuskan selepas 6 bulan keputusan dimaklumkan CALON CICIR

PENGECUALIAN PEKA SAINS

WUJUDKAN FAIL PEKA DI SEKOLAH: PERKARA PENTING YANG PERLU ADA DALAM FAIL: - CARTA ORGANISASI - MINIT MESYUARAT (MULA DENGAN LANTIKAN PENTAKSIR) - JADUAL KERJA - PANDUAN PENTADBIRAN DAN PENTAKSIRAN - BORANG PENTAKSIRAN (BORANG MARKAH INDIVIDU,BORANG MARKAH INDIVIDU AKHIR,BORANG MARKAH UTAMA)KOSONG UNTUK RUJUKAN - BORANG MARKAH UTAMA/RUMUSAN YANG LENGKAP DENGAN MARKAH BAGI SETIAP TAHUN - BORANG RUMUSAN MARKAH - BORANG FORMAT LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - BORANG PENYELARASAN SKOR PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - LAPORAN LATIHAN DALAMAN - DAN LAIN- LAIN YANG BERSESUAIAN