MODIFICĂRILE PSIHO-COMPORTAMENTALE SPECIFICE PERIOADEI ADOLESCENŢEI

psiholog şcolar Adrian – Manuel Fusa Liceul cu Program Sportiv Câmpulung

Adolescenţa este o perioadă de tranziţie caracterizată prin schimbări semnificative în dezvoltarea fizică, intelectuală, psihosocială și morală. Este un moment în care tinerii trec de la simpla lume structurată a copilăriei la societatea adulților, complexă și de multe ori ambiguă. În timp ce majoritatea adolescenților gestionează această tranziție cu succes, unii tineri au probleme de adaptare la modificările trecerii de la copilărie la adolescență și sau de la adolescență la maturitate. În ultimii douăzeci de ani, oamenii din domeniul !tiinţelor sociale au fost solicitaţi să identifice factorii care diferentiază tinerii cu risc mai mare de a dezvolta probleme, de cei care nu sunt într"o asemenea situaţie. În multe feluri, natura adolescenţei predispune toţi tinerii la situaţii de risc, deoarece aceasta este, prin definiție, o perioadă de mare schimbare. În pofida faptului că adolescenţa este o perioadă turbulentă pentru toți tinerii, unele persoane sunt mai susceptibile de a dezvolta comportamente problematice dec#t altele. Factorii de risc și de protecție $odelul ecologic de dezvoltare a adolescentului studiază cum influenţează mediul și diferitele situaţii contextuale tinerii. %iecare dintre cele cinci niveluri ale modelului abordează un sistem diferit din viața unui adolescent. Aceste sisteme includ toate tipurile de influențe, cum ar fi familia, colegii, școla, vecinii, comunitatea spirituală, mass"media, precum și normele culturale. &eși există factori care fac adolescenţa contemporană o perioadă de risc pentru debutul comsumului abuziv de substanţe si alte comportamente problematice, există diferențe mari în cadrul populației adolescente în privinţa vulnerabilităţii la aceste riscuri. Există o serie de factori care par să crească susceptibilitatea individului la comportamente periculoase sau problemă, în timp ce alți factori oferă unele modalităţi de protecție sau sporesc capacitatea tinerilor de a rezista comportamentelor problematice. %actorii de risc sunt aceia care pun în pericol un adolescent de a se angaja în activitaţi care periclitează sănătatea, în timp ce factori de protecție sunt factorii care diminua probabilitățile că adolescen ții vor

%actorii de risc și de protecție există la toate nivelurile modelului ecologic. adolescenții au tendința de a supraestima numărul de copii implicați în comportamente specifice. trecerea la adolescență influenţează modificarea relațiilor cu școala. pe care El+ind . *#nd î!i crează acestă audiență imaginară. pe măsură ce devin mai introspectivi. 'nele dintre aceste riscuri și factorii de protecție implică schimbări biologice. precum și cu întreaga societatea în ansamblul ei. și acești factori îl vor duce la faimă. 4mplicaţiile acestui fenomen la adolescenții centraţi pe propria persoană. în special cele cu membrii familiei și colegii. merg p#nă la punctul în care îi exclud pe alții. Înţelegerea schimbărilor care apar in timpul adolescenţei poate ajuta la minimizarea factorilor de risc și la sporirea factorilor de protecție pentru a ajuta la dezvoltarea sănătoasă a tinerilor. g#ndirea !i comportamentul adolescenţilor devin tot mai greu accesibile inţelegerii adulţilor. 5ezultatele obținute pe adolescenți egocentrici duc la limitări în g#ndire. )e măsură ce se maturizează. &e exemplu. (a un alt nivel. avere. Aceasta se înv#rte în jurul convingerii eronate a adolescentului că experiențele. Adolescenţii cred că nu sunt sensibili la riscurile care îi afectează pe toți ceilalți. &e asemenea. cognitive sau psihosociale cu care se confruntă o persoană t#nără în anii adolescenței. *u toate acestea. Adolescenţii cred că sunt invincibili și nu pot fi răniţi. adolescenţii de multe ori trec prin perioadele de absorbție de sine extremă. ace!tiaa au tendința de a supraestima gradul în care comportamentul lor va duce la acceptarea . sau o sporită conștiință de sine. glorie sau mari realizări. deoarece ei cred că nu se poate înt#mpla a!a ceva cu ei.-. perspectivele și valorile lui sunt unice și specifice numai pentru el. onoare. care nu mai pot controla deciziile tinerilor. Adolescenții cred că gesturile !i manifestările lor sunt urmărite atent de către toată lumea. tinerii care pot citi statisticile cu privire la alcool și accidente fatale de automobil pot bea și conduce în continuare. care îi pot face pe unii adolescenţi mai vulnerabi la influențele negative și la comportamente potențial periculoase 6 astfel de limitare este 2fabula cu caracter personal3. 6 ultimă limitare a egocentrismuui adolescentin este 2publicul imaginar3. Dezvo tarea co!"itiv# 'n domeniu de importanță deosebită este înțelegerea schimbărilor cognitive care apar in timpul adolescenței. 6 altă limitare este 2fabula invincibilităţii7. care pot duce mai mult sau mai puțin la apariţia de comportamente problematice. Alți factori sunt direct legaţi de predispoziţia adolescentului de a schimba relaţiile sociale.participa la activități care influenţează negativ starea de sănătate și relaţiile sociale./01 le numește 2egocentrism adolescentin3. care apare in adolescenţa timpurie. locul de muncă.

ei dezvoltă un sentiment mai mare de autonomie și auto"suficiență care să le permită să stabilească relații mai independente cu ambii părinți și cu colegii. și mai mult la influența exercitată de egali. relațiile sociale și influeţa modelelor asupra acestuia. În timpul adolescenței. este important să ne amintim că aceasta poate fi. Adolescenţii pot simții c#t mai mult tentaţia de a fuma tigări de la prietenii lor. În schimb. )ersoana t#nără care se apropie de maturitate. În timp ce presiunea de la egal la egal este de multe ori discutată într"un context negativ. acestea le pot pune în pericol sănătatea. 4n timpul copilariei. Re a$ii e c% p#ri"$ii 6 a treia considerație este reprezentată de relaţiile cu părinții. tinerii devin mai puţin sensibili la influența părinților. dar și viețile celor din jurul lor. ci doar sursa de influen ță a trecut de la parinti la colegii. *#nd adolescenții se maturizează. stabilesc relaţii armonioase cu părinții lor. dă dovadă de bună dezvoltare a trăsăturilor sociale și competențelor instrumentale. așa cum fac atunci c#nd copiaza temele de la colegi pentru a obține note bune. adolescenţii au predispoziţia spre comportamente perturbatoare social și. și de protecție la fiecare nivel de influență în modelul ecologic. cu un sentiment de încredere și de hotăr#re. În concluzie putem afirma că majoritatea tinerilor pot gestiona tranzi ția prin adolescență cu succes. *u toate acestea. uneori. de asemenea pozitivă. denumită 3presiune de la egal la egal3. *u c#t se apropie de adolescență. de asemenea stabilesc relații str#nse cu unul sau mai mulţi adolescenţi. Ace!tia devin oameni cu con!tiinţă morală a propriei persoane. tinerii î!i pun frecvent întrebarea dacă trebuie să accepte valorile impuse anterior de părinții lor și de către alte persoane adulte cu putere de decizie pentru ei înainte de a ajunge la propria lor părere despre principiile care le guvernează comportamentul. precum și în situaţiile în care diferențierea și exprimarea ideilor și opiniilor sunt încurajate. o persoană . *ercetătorii au descoperit că adolescenţii se comportă cel mai bine în familiile unde se simt acceptaţi și susținuţi. )rin urmare. &e cele mai multe ori aceste lucruri experimentate pot să degenereze la niveluri mult mai grave. Acest tip de g#ndire face ca adolescentul să fie mai vulnerabil la anumite presiuni de c#t la altele. Re a$ii e co e!ia e 'n al doilea aspect de importanţă majoră în dezvoltarea adolescenţilor este influența crescută a colegilor. dovedesc capacitatea de a lua decizii inteligente si responsabile. nu numai viața lor. unii adolescenţi se confrunta cu probleme serioase psihologice si comportamentale care perturbă. băieţii !i fetele sunt foarte ata!aţi față de părinții lor și cu mult mai puțin față de colegii lor. este extrem de important să se în țeleagă str#nsa legătură dintre conceptul de sine al adolescentului.sau respingerea socială. Există puțin c#știg net în dob#ndirea încrederii în sine. av#nd o șansă bună de a traversa cu succes adolescenţa. În acest timp.

+#. &e aceea.ra&--ill Companies' . este important ca noi să examinăm factorii de risc și de protecție din viața tinerilor. 848(4695A%4E: 1. 2. David Elkind .The Child's Reality: Three Developmental Themes (1978. %a&ren#e' %a!ren#e (tein er) * "doles#en#e (1989. Erl a!m "sso#iates. în scopul de a promova acei factori care influențează în mod pozitiv viața lor. $n#orporated.t#nără care are c#țiva factori de protecție și mulți dintre factorii de risc are o !ansă mai mare de a dezvolta probleme comportamentale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful