You are on page 1of 21

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ___________________________________________________________________

NACRT

PRIJEDLOG ZAKONA O DRAVNIM POTPORAMA, S KONANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

___________________________________________________________________ Zagreb, veljaa 2014.

PRIJEDLOG ZAKONA O DRAVNIM POTPORAMA

I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donoenje ovoga Zakona nalazi se u odredbi lanka 2. stavka 4. podstavka 1. i lanka 117. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 proieni tekst i 5/2014 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE E DONOENJEM ZAKONA PROISTEI

Zakon o dravnim potporama (Narodne novine, br. 72/2013 i 141/2013) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine, ponajprije radi uklapanja u sustav dravnih potpora Europske unije, s obzirom da je u pitanju jedno od podruja iskljuive nadlenosti Europske unije, kojemu dotadanji sustav dravnih potpora u Republici Hrvatskoj, sa svojim nadlenostima, nije odgovarao. Kako je do 1. srpnja 2013. godine Agencija za zatitu trinog natjecanja imala glavnu ulogu u sustavu dravnih potpora Republike Hrvatske (odobravala je dravne potpore prije njihove dodjele, nadzirala zakonitost dravnih potpora, nareivala povrat nezakonitih dravnih potpora), novim su joj Zakonom, kojim su dakako sve dotadanje spomenute ovlasti Agencije za zatitu trinog natjecanja ustupljene Europskoj komisiji, ostavljene odreene ovlasti ponajprije radi pruanja strune pomoi davateljima dravnih potpora prije njihovog izravnog obraanja Europskoj komisiji. Tim je Zakonom ojaana i uloga Ministarstva financija, to je bilo neophodno budui da su dravne potpore sredstva iz dravnog prorauna Republike Hrvatske (osim onih na lokalnoj razini) o ijoj svrhovitosti mora voditi rauna sredinje tijelo nadleno za dravni proraun Republike Hrvatske. Novopostavljenim sustavom davatelji dravnih potpora dobili su tri instance kojima su se trebali obratiti prije dodjele dravnih potpora Ministarstvo financija radi ocjene svrhovitosti dodjele odreene dravne potpore (politika dravnih potpora), Agenciju za zatitu trinog natjecanja radi odreivanja trebaju li se dalje obratiti Europskoj komisiji ili su izuzeti od te obveze (po propisima Europske unije), odnosno radi primanja miljenja o usklaenosti prijedloga dravne potpore s pravilima Europske unije o dotinoj dravnoj potpori i, na posljetku, prema savjetu Agencije za zatitu trinog natjecanja, ili vlastitom nahoenju, Europsku komisiju radi konane i jedine obvezujue odluke o doputenosti dravne potpore. Novim je sustavom ureena i dostava podataka o dodijeljenim dravnim potporama, takoer dvjema institucijama Ministarstvu financija, radi izrade godinjeg izvjea o dravnim potporama za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor te radi analize uinkovitosti dodijeljenih dravnih potpora i Agenciji za zatitu trinog natjecanja radi slanja Europskoj komisiji na godinjoj razini. Promatranjem funkcioniranja novopostavljenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz posljednjih 6 mjeseci, od 1. srpnja do prosinca 2013. godine, posebno imajui na umu

2 dugotrajnosti postupka pred Europskom komisijom radi odobrenja prijedloga dravnih potpora, uoena je potreba njegove izmjene, prvenstveno s ciljem jo veeg pojednostavljenja sustava u Republici Hrvatskoj te kvalitetnijeg pruanja strune pomoi davateljima dravnih potpora u Republici Hrvatskoj, radi to uinkovitije dodjele istih. Sami davatelji dravnih potpora, obveznici primjene Zakona o dravnim potporama imali su do sada obveze prema dvjema institucijama, a u odnosu na isto podruje (dravnih potpora). Jedna vrsta obveza odnosila se na postupanja prije dodjele dravnih potpora, a druga na praenje dodjele dravnih potpora i izvjetavanje o njima. Ministarstvo financija kao sredinje tijelo dravne uprave nadleno za dravni proraun Republike Hrvatske obavljalo je svoju funkciju sukladno Smjernicama fiskalne i ekonomske politike i Smjernicama politike dravnih potpora. Kod same pripreme prijedloga dravnih potpora postojala je i nunost jaanja savjetodavne uloge koju je trebala obnaati Agencija za zatitu trinog natjecanja (kako bi davatelji dravnih potpora to kvalitetnije pripremali prijedloge dravnih potpora i slali ih na odobrenje Europskoj komisiji), no uoena je manjkavost u provedbi ovih zadataka savjetodavne prirode to moe biti ograniavajui imbenik u koritenju jednog od dozvoljenih instrumenata industrijske politike u obliku dozvoljenih dravnih potpora. Kako bi se uklonili uoeni nedostaci, kao najbolje rjeenje nametnulo se objedinjavanje svih ovlasti vezanih za dravne potpore Agencije za zatitu trinog natjecanja i Ministarstva financija u jednom tijelu Ministarstvu financija, sredinjem tijelu dravne uprave nadlenom za dravni proraun Republike Hrvatske i financiranje jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, imajui na umu da je ve Zakonom o dravnim potporama iz 2013. godine znatna vanost pridana Ministarstvu financija s provedbom politike dravnih potpora, dok je Agencija za zatitu trinog natjecanja ionako izgubila u korist Europske komisije svoje najvanije ovlasti odobravanja i nadzora dodjele dravnih potpora. Takvo rjeenje pokazalo se, naime, kao jedino logino upravo zbog gubitka sutinskih poslova dravnih potpora u korist Europske komisije (osnovni zadatak Agencije za zatitu trinog natjecanja), a zadravanja gospodarsko-financijskog aspekta tih poslova koji po prirodi stvari ulaze u nadlenost drave lanice (u nadlenosti Ministarstva financija), i ne mogu biti na nadnacionaloj razini. U pitanju je ponajprije svrhovitost troenja proraunskih sredstava, kao i ureenje njihove usmjerenosti. Na openitijoj razini, za sredstva bilo koje vrste, tome slui ekonomska i fiskalna politika koju provodi Ministarstvo financija. A dravne potpore, kao poseban dio tih sredstava, moraju biti dio okvira iste politike pod nadlenou istog tijela. Potrebno je naglasiti da je u poslovima dravnih potpora esto potrebno nastupati u ime drave lanice, dakle Republike Hrvatske, u radu pred institucijama Europske unije (i u usmenom i u pismenom obliku), osiguravi prije toga koordiniranu i pravovremenu aktivnost svih drugih tijela u sustavu. Takvo to moe samo sredinje tijelo dravne uprave koje raspolae dovoljnim autoritetom prema partnerskim institucijama na nacionalnoj razini. A to je, kako zbog sadraja ovlasti i nadlenosti tako i zbog odnosa s drugim tijelima, upravo Ministarstvo financija. U nadlenosti Agencije za zatitu trinog natjecanja ostali bi poslovi trinog natjecanja u uem smislu, odreeni Zakonom o zatiti trinog natjecanja (Narodne novine, br. 79/2009 i 80/2013) to je posebice vano. Kako je do sada Agencija za zatitu trinog natjecanja obavljala poslove trinog natjecanja odvojeno od dravnih potpora, ovakva promjena ne predstavlja zadiranje u njenu neovisnost u izvrenju poslova ureenih odredbama zakona koji ureuje podruje trinog natjecanja.

3 Ministarstvu financija bi tako u skladu s Prijedlogom ovog Zakona ostali u nadlenosti poslovi ve odreeni Zakonom o dravnim potporama koji prestaje vaiti ovim Prijedlogom Zakona (meu najvanijima: provoenje i nadzor provedbe politike dravnih potpora; davanje miljenja na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora u odnosu na utvrenu politiku dravnih potpora; prikupljanje, obrada, evidentiranje podataka o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti te analiza uinkovitosti dravnih potpora i potpora male vrijednosti; izrada godinjeg izvjea o dravnim potporama) dok su drugi poslovi preuzeti poslovi dravnih potpora Agencije za zatitu trinog natjecanja (meu najvanijima: davanje miljenja na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora u odnosu na njihovu usklaenost s pravilima o dravnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja; prijava Europskoj komisiji prijedloga programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora; davanje miljenja na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji; izvjetavanje Europske komisije o dodijeljenim dravnim potporama). Potrebno je, meutim, naglasiti da se dva osnovna dotadanja postupka Ministarstva financija (davanje miljenja na usklaenost prijedloga dravnih potpora s politikom dravnih potpora) i Agencije za zatitu trinog natjecanja (davanje miljenja na usklaenost prijedloga dravnih potpora s pravilima o dravnim potporama) stapaju u jedan, s jedinstvenim rokom za njegovo izvrenje samo prijanjim rokom od 45 dana Agencije za zatitu trinog natjecanja. Kroz smanjenje broja hrvatskih institucija kojima se davatelji dravnih potpora moraju obratiti nakon to izrade prijedloge dravnih potpora i rokova trajanja postupka, a prije zahtijevanja odobrenja dravnih potpora od strane Europske komisije te kojima kasnije moraju dostavljati podatke o dodijeljenim dravnim potporama, uz jaanje gore spomenutih zadataka savjetodavne prirode, ovim Prijedlogom Zakona nastoji se olakati funkcioniranje sustava dravnih potpora u Republici Hrvatskoj, a ne zadirui u nadlenosti institucija Europske unije prema pravilima Europske unije o dravnim potporama. Na ovaj nain omoguit e se i uinkovitija dodjela dravnih potpora, s ciljem jaanja gospodarstva. S nadlenostima u poslovima dravnih potpora na nacionalnoj razini pri Ministarstvu financija, uz daljnji razvoj politike dravnih potpora, posebno u kontekstu procesa fiskalne prilagodbe u proceduri prekomjernog deficita u koju ulazi Republika Hrvatska, Ministarstvo financija e u isto vrijeme moi djelovati s pozicije nadzora provedbe politike dravnih potpora, ali i brinuti o ispravnoj primjeni pravila Europske unije o dravnim potporama. Takoer, jedan od dodatnih zadataka u osmiljavanju uinkovite gospodarske politike jesu primjerice i fondovi Europske unije, a koji zahtijevaju pomnije planiranje i pripreme koje se odnose na meuministarsku suradnju, ali i suradnju s lokalnom vlasti, to je sve sadrano u nadlenostima Ministarstva financija u skladu s aktima koji ureuju nadlenost tijela dravne uprave. Na ovaj nain za oekivati je puno uspjeniju i uinkovitiju dodjelu dravnih potpora nego je to bio sluaj do sada, a na to ukazuju iskustva od dana stupanja na snagu Zakona o dravnim potporama iz 2013. godine. Ovakvim ureenjem sustava dravnih potpora na nacionalnoj razini ne zadire se u ureenje podruja dravnih potpora Ugovora o funkcioniranju Europske unije i uredbi institucija Europske unije, no, budui da se radi o jednom od podruja iskljuive nadlenosti Europske unije, uinkovitije funkcioniranje institucija na nacionalnoj razini radi osiguranja ispravne primjene pravila Europske unije o dravnim potporama od velike je vanosti, tim vie jer su dravne potpore sredstva iz dravnog prorauna Republike Hrvatske (odnosno

4 prorauna jedinica lokalne ili podrune (regionalne) samouprave) ali mogu biti i iz fondova Europske unije. Radi usporedbe s ureenjem nadlenosti institucija drugih drava lanica Europske unije u ovom podruju potrebno je istaknuti kako su u velikoj veini njih sredinji poslovi dravnih potpora u rukama ministarstava. U 7 drava lanica Europske unije rije je upravo o Ministarstvu financija: Bugarska, Estonija, Francuska, Maarska, Latvija, Slovenija, Slovaka. Jasni ciljevi koji se namjeravaju postii ovim Prijedlogom Zakona su: pojednostavnjenje postupka za davatelje dravnih potpora prije njihove dodjele te pojednostavljenje dostave podataka o dodijeljenim dravnim potporama, uinkovitija provedba gospodarske politike, kvalitetnija priprema prijedloga dravnih potpora, centralizacija sustava dravnih potpora u Republici Hrvatskoj jedna toka izmeu Europske komisije i sudionika sustava u Republici Hrvatskoj, jedinstvena baza podataka o dravnim potporama, kao i istovrsno izvjee o dravnim potporama za Europsku komisiju i hrvatske institucije.

III.

OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTVA ZA PROVOENJE ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Dravnom proraunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu za preuzimanje radnika na poslovima dravnih potpora u radnom odnosu u Agenciji za zatitu trinog natjecanja budui da se, u skladu s Prijelaznim i zavrnim odredbama ovoga Zakona, preuzimaju u Ministarstvo financija i sredstva za rad, kao i financijska sredstva. Kako je ovim Zakonom predviena uspostava registra o dravnim potporama i potporama male vrijednosti, kojeg bi vodilo Ministarstvo financija, bit e potrebno izgraditi IT sustav za registar. Sredstva za izgradnju IT sustava (aplikacijskog rjeenja za registar dravnih potpora i potpora male vrijednosti ) u iznosu od 600.000,00 kuna osigurana su u Dravnom proraunu Republike Hrvatske za 2014. godinu na razdjelu Ministarstva financija, Aktivnosti K 538003 Nematerijalna proizvodna imovina.

IV.

OBRAZLOENJE PRIJEDLOGA ZA DONOENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlae se donoenje ovoga Zakona po hitnom postupku, u skladu s odredbom lanka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013). Naime, iako je postojei zakonski okvir osigurao uklapanje sustava dravnih potpora u Republici Hrvatskoj u odgovarajui na razini Europske unije, imajui na umu da je podruje dravnih potpora u iskljuivoj nadlenosti Europske unije te da je djelokrug poslova institucija drava lanica u ovom podruju znatno ogranien, uoene su u praksi nedostaci koji bi se ovim Zakonom nastojali rijeiti. Kako su davatelji dravnih potpora temeljem vaeeg Zakona o dravnim potporama obvezni dostavljati odreene podatke o dodijeljenim dravnim potporama dvjema

5 institucijama (Agenciji za zatitu trinog natjecanja i Ministarstvu financija) ovim Zakonom bi se to pojednostavilo uspostavljanjem jedinstvene baze podataka o dravnim potporama (pri Ministarstvu financija). Isto tako, temeljem zaprimljenih podataka o dodijeljenim dravnim potporama jedna institucija (Ministarstvo financija) izraivala bi istovrsno izvjee - za Europsku komisiju i hrvatske institucije. Takoer, postojala bi samo jedna toka (Ministarstvo financija) u komunikaciji izmeu Europske komisije i davatelja dravnih potpora u Republici Hrvatskoj, prvenstveno vana u vremenu izmeu izrade prijedloga dravnih potpora i njihove dodjele. Navedene promjene rezultirale bi uinkovitijim, jednostavnijim i olakanim funkcioniranjem svih sudionika sustava dravnih potpora na razini Republike Hrvatske te se stoga smatra osobito opravdanim donijeti ovaj Zakon po hitnom postupku.

KONANI PRIJEDLOG ZAKONA O DRAVNIM POTPORAMA

I. OPE ODREDBE Predmet Zakona lanak 1. (1) Ovim Zakonom ureuju se nadlenosti tijela Republike Hrvatske iz podruja dravnih potpora i potpora male vrijednosti, politika dravnih potpora Republike Hrvatske, postupanja prije dodjele dravnih potpora, voenje evidencija i izvjetavanje o dravnim potporama i potporama male vrijednosti. (2) Dravne potpore u Republici Hrvatskoj ureuju se ovim Zakonom ne dirajui njihovo ureenje Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i uredbama institucija Europske unije kao podruja iskljuive nadlenosti Europske unije. (3) Ovaj Zakon, osim lanka 17. ovoga Zakona, ne primjenjuje se na dravne potpore poljoprivredi i ribarstvu kako su one odreene propisima o poljoprivredi i ribarstvu. Znaenje pojmova lanak 2. U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedea znaenja: - dravna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod drave dodijeljen od davatelja dravne potpore u bilo kojem obliku koji naruava ili prijeti naruavanjem trinog natjecanja stavljajui u povoljniji poloaj odreenog poduzetnika ili proizvodnju odreene robe i/ili usluge utoliko to utjee na trgovinu izmeu drava lanica Europske unije, u skladu s lankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), - program dravne potpore je pravni akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodreenim korisnicima dravne potpore dodjeljuju dravne potpore kao i pravni akt na temelju kojeg se dravna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili vie korisnika dravne potpore na neodreeno vrijeme i/ili u neodreenom iznosu, - pojedinana dravna potpora je dravna potpora koja nije dodijeljena na temelju programa dravne potpore, - dravne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji su dravne potpore koje prije dodjele nije potrebno prijaviti Europskoj komisiji u skladu s vaeim propisima Europske komisije donesenim na temelju lanka 108. UFEU,

7 - potpora male vrijednosti je potpora ureena vaeom uredbom Europske unije koja zbog svoga iznosa ne naruava ili ne prijeti naruavanjem trinog natjecanja i ne utjee na trgovinu izmeu drava lanica Europske unije te ne predstavlja dravnu potporu iz lanka 107. stavka 1. UFEU, - davatelj dravne potpore/potpore male vrijednosti je sredinje tijelo dravne uprave, jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje dravne potpore/potpore male vrijednosti, - korisnik dravne potpore/potpore male vrijednosti je svaka pravna i fizika osoba koja, obavljajui gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima dravnu potporu/potporu male vrijednosti, bez obzira na njezin oblik i namjenu, - prijava Europskoj komisiji je prijava prijedloga programa dravne potpore ili pojedinane dravne potpore Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele u skladu s vaeim uredbama Vijea i Europske komisije kojima se ureuje postupak prijave i odobrenja dravnih potpora, - pravila o dravnim potporama su ona pravila pravne steevine Europske unije o dravnim potporama kojima se ureuju uvjeti njihove dodjele kao i pravila propisa Republike Hrvatske kojima su prenesena pravila pravne steevine o uvjetima dodjele dravnih potpora. II. NADLENOSTI TIJELA IZ PODRUJA DRAVNIH POTPORA I POTPORA MALE VRIJEDNOSTI Ministarstvo financija lanak 3. Ministarstvo financija, u podruju dravnih potpora i potpora male vrijednosti, obavlja sljedee poslove: - provodi i nadzire provedbu politike dravnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske, - daje miljenja na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora, u odnosu na utvrenu politiku dravnih potpora, - daje miljenja na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora u odnosu na njihovu usklaenost s pravilima o dravnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja, - prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora, - daje miljenje na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavjetava Europsku komisiju o tome, - prua strunu pomo davateljima dravnih potpora i potpora male vrijednosti, - prikuplja, obrauje, evidentira podatke o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti, te provodi analizu uinkovitosti dravnih potpora i potpora male vrijednosti, - izrauje godinje izvjee o dravnim potporama, - izvjeuje Europsku komisiju o dodijeljenim dravnim potporama,

8 - sudjeluje u radu institucija Europske unije u poslovima iz podruja dravnih potpora i potpora male vrijednosti, - surauje s meunarodnim organizacijama i drugim subjektima meunarodnog prava u poslovima iz podruja dravnih potpora i potpora male vrijednosti, - izrauje prijedloge propisa o dravnim potporama i potporama male vrijednosti i prijedloge propisa kojima se preuzima pravna steevina Europske unije o dravnim potporama i potporama male vrijednosti, - daje miljenje na prijedloge propisa koje izrauju nadlena tijela, a koji se odnose na dravne potpore i potpore male vrijednosti, - provodi izobrazbu radi strunog osposobljavanja i usavravanja davatelja i/ili korisnika dravnih potpora i potpora male vrijednosti.

Davatelji dravnih potpora i potpora male vrijednosti lanak 4. Davatelji dravnih potpora i potpora male vrijednosti obavljaju sljedee poslove: - izrauju prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora iz svojeg djelokruga, - dodjeljuju dravne potpore po primitku miljenja, odnosno odobrenja nadlenih tijela i nakon objave, - dodjeljuju potpore male vrijednosti, - nadziru provedbu koritenja dodijeljenih dravnih potpora i potpora male vrijednosti, - vode evidenciju dodijeljenih dravnih potpora i potpora male vrijednosti iz svoje nadlenosti, - dostavljaju podatke o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti Ministarstvu financija, - analiziraju uinkovitost dodijeljenih dravnih potpora i potpora male vrijednosti i o tome obavjetavaju Ministarstvo financija, - provode povrat dravnih potpora i potpora male vrijednosti.

Suradnja tijela u sustavu dravnih potpora i potpora male vrijednosti lanak 5. (1) U obavljanju poslova iz lanaka 3. i 4. ovoga Zakona, Ministarstvo financija i davatelji dravnih potpora i potpora male vrijednosti surauju. (2) Ministarstvo financija prua strunu pomo davateljima i/ili korisnicima dravnih potpora i potpora male vrijednosti radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o dravnim potporama i potporama male vrijednosti te pripreme prijedloga programa dravnih potpora i potpora male vrijednosti i pojedinanih dravnih potpora i potpora male vrijednosti i akata koji predstavljaju pravnu osnovu za donoenje programa dravnih potpora i potpora male vrijednosti. (3) Ministarstvo financija prua strunu pomo davateljima i/ili korisnicima dravnih potpora i radi ispravne i svrhovite provedbe smjernica politike dravnih potpora.

(4) Nadlena sredinja tijela dravne uprave dostavljaju Ministarstvu financija na miljenje prijedloge propisa koji se odnose na dravne potpore i potpore male vrijednosti. (5) Za potrebu provedbe izvanrednih ili dodatnih poslova na podruju dravnih potpora, osobito radi uinkovitog izvrenja zadataka prema institucijama Europske unije, ministar financija moe osnovati povjerenstva i savjetodavna tijela.

Suradnja s institucijama Europske unije lanak 6. U odnosu s institucijama Europske unije u obavljanju poslova iz ovoga Zakona, Ministarstvo financija surauje sa Stalnim predstavnitvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji.

III. POLITIKA DRAVNIH POTPORA lanak 7. (1) Vlada Republike Hrvatske oblikuje politiku dravnih potpora Republike Hrvatske odreujui njome prioritetne ciljeve i svrhu uinkovitog koritenja sredstava dravnog prorauna Republike Hrvatske. (2) Politika dravnih potpora Republike Hrvatske slijedi politiku dravnih potpora Europske unije i smjernice fiskalne i ekonomske politike Republike Hrvatske. (3) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija donosi smjernice politike dravnih potpora za trogodinje razdoblje. (4) Pri izradi Nacrta smjernica politike dravnih potpora Ministarstvo financija surauje osobito s tijelima dravne uprave, te pritom vodi rauna o podacima o uinkovitosti dodijeljenih dravnih potpora u prethodnim godinama.

IV. POSTUPANJE PRIJE DODJELE DRAVNIH POTPORA

Dravne potpore za koje postoji obveza prijave Europskoj komisiji lanak 8. (1) Davatelj dravne potpore dostavlja Ministarstvu financija prijedlog programa dravne potpore ili pojedinane dravne potpore radi prijave Europskoj komisiji.

10 (2) Ministarstvo financija e u roku 45 dana od dana primitka potpunog prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka dati miljenje o njegovoj usklaenosti s pravilima o dravnim potporama i smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske. (3) Na prijedloge iz stavka 1. ovoga lanka davatelja dravnih potpora jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave Ministarstvo financija daje miljenje samo o njihovoj usklaenosti s pravilima o dravnim potporama. (4) Ako Ministarstvo financija smatra da je prijedlog iz stavka 1. ovoga lanka usklaen s pravilima o dravnim potporama i smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske bez odgode prijavljuje prijedlog programa dravne potpore ili pojedinane dravne potpore Europskoj komisiji i o tome obavjetava davatelja dravne potpore. (5) Ako Ministarstvo financija smatra da prijedlog iz stavka 1. ovoga lanka nije usklaen ili nije u dovoljnoj mjeri usklaen s pravilima o dravnim potporama i/ili smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske, predloit e u pisanom obliku davatelju dravne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklaenosti. (6) Davatelj dravne potpore uinit e predloene izmjene i dopune iz stavka 5. ovoga lanka u roku kojeg odredi Ministarstvo financija, a koji ne moe biti krai od osam niti dulji od 30 dana. (7) Ako davatelj dravne potpore ne dostavi Ministarstvu financija predloene izmjene i dopune u rokovima iz stavka 6. ovoga lanka, Ministarstvo financija davatelju dravne potpore ponovno upuuje zahtjev iz stavka 5. ovoga lanka. (8) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj dravne potpore ne dostavi zatraene izmjene i dopune u roku kojeg odredi Ministarstvo financija, smatrat e se da je davatelj dravne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka, osim ako davatelj dravne potpore u tome roku ne dostavi zahtjev iz stavka 10. ovoga lanka. (9) Ministarstvo financija prijavljuje prijedlog programa dravne potpore ili pojedinane dravne potpore Europskoj komisiji bez odgode po primitku ispravljenog prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka, ukoliko smatra da je prijedlog usklaen s pravilima o dravnim potporama i smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske. (10) Ako davatelj dravne potpore zatrai da se prijedlog iz stavka 1. ovoga lanka, a za kojeg Ministarstvo financija smatra usklaenim sa smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske, prijavi bez uinjenih predloenih izmjena i dopuna radi usklaenja s pravilima o dravnim potporama, Ministarstvo financija e postupiti po zahtjevu davatelja dravne potpore i neispravljeni prijedlog prijaviti Europskoj komisiji bez odgode. (11) Ako davatelj dravne potpore koju je Ministarstvo financija prijavilo Europskoj komisiji odustane od namjere dodjele dravne potpore o tome e bez odgode izvijestiti Ministarstvo financija, a Ministarstvo financija e povui ve podnesenu prijavu ako Europska komisija ve nije donijela odluku o prijavljenoj dravnoj potpori.

11 (12) Davatelj dravne potpore ne moe dodijeliti dravnu potporu iz prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka prije odobrenja Europske komisije. (13) Sadraj, oblik i nain dostave prijedloga programa dravne potpore i pojedinane dravne potpore iz stavka 1. ovoga lanka ministar financija uredit e pravilnikom. Dravne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji lanak 9. (1) Davatelj dravne potpore dostavlja Ministarstvu financija prijedlog programa dravne potpore ili pojedinane dravne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji radi davanja miljenja o usklaenosti sadraja prijedloga s pravilima o dravnim potporama i smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske. (2) Ministarstvo financija daje miljenje na prijedlog iz stavka 1. ovoga lanka, najkasnije u roku od 45 dana od primitka potpunog prijedloga, kojim potvruje da je predloena dravna potpora dravna potpora izuzeta od obveze prijave Europskoj komisiji te je u skladu s pravilima o dravnim potporama i smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske. (3) Na prijedloge iz stavka 1. ovoga lanka davatelja dravnih potpora jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave Ministarstvo financija daje miljenje samo o njihovom statusu dravne potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji te usklaenosti s pravilima o dravnim potporama. (4) Ako Ministarstvo financija smatra da prijedlog iz stavka 1. ovoga lanka nije usklaen ili nije u dovoljnoj mjeri usklaen s pravilima o dravnim potporama i/ili smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske, predloit e u pisanom obliku davatelju dravne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi postizanja usklaenosti. (5) Davatelj dravne potpore uinit e predloene izmjene i dopune iz stavka 4. ovoga lanka u roku kojeg odredi Ministarstvo financija, a koji ne moe biti krai od osam niti dulji od 30 dana. (6) Ako davatelj dravne potpore ne dostavi Ministarstvu financija predloene izmjene i dopune u rokovima iz stavka 5. ovoga lanka, Ministarstvo financija davatelju dravne potpore ponovno upuuje zahtjev iz stavka 4. ovoga lanka. (7) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj dravne potpore ne dostavi zatraene izmjene i dopune radi usklaenja sa smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske u roku kojeg odredi Ministarstvo financija smatrat e se da je davatelj dravne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka. Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj dravne potpore ne dostavi zatraene izmjene i dopune radi usklaenja s pravilima o dravnim potporama obavijestit e Ministarstvo financija da li je odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka ili namjerava postupiti po stavku 9. ovoga lanka ili namjerava dodijeliti dravnu potporu iz prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka koju sam smatra usklaenom s pravilima o dravnim potporama.

12

(8) Davatelj dravne potpore moe dodijeliti dravnu potporu iz ovoga lanka tek nakon to je dobio pozitivno miljenje Ministarstva financija o usklaenosti prijedloga programa dravne potpore ili pojedinane dravne potpore sa smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske. (9) Ako se ne slae s miljenjem Ministarstva financija o usklaenosti prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka s pravilima o dravnim potporama, davatelj dravne potpore moe zatraiti od Ministarstva financija prijavu prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka, a za kojeg Ministarstvo financija smatra usklaenim sa smjernicama politike dravnih potpora Republike Hrvatske, izravno Europskoj komisiji, to e Ministarstvo financija bez odgode uiniti. (10) Ako je zatraena i izvrena prijava iz stavka 9. ovoga lanka, davatelj dravne potpore ne moe dodijeliti dravnu potporu iz prijedloga iz stavka 1. ovoga lanka prije odobrenja Europske komisije. (11) Ako davatelj dravne potpore koju je Ministarstvo financija prijavilo Europskoj komisiji, u skladu sa stavkom 9. ovoga lanka, odustane od namjere dodjele dravne potpore o tome e bez odgode izvijestiti Ministarstvo financija, a Ministarstvo financija e povui ve podnesenu prijavu ako Europska komisija ve nije donijela odluku o prijavljenoj dravnoj potpori. (12) Sadraj, oblik i nain dostave prijedloga programa dravne potpore i pojedinane dravne potpore iz stavka 1. ovoga lanka ministar financija uredit e pravilnikom. Dodjela potpora male vrijednosti lanak 10. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u skladu s vaeom uredbom Europske unije kojom se ureuju potpore male vrijednosti. Postupanje u odnosu na zahtjeve i odluke Europske komisije lanak 11. (1) Zahtjeve Europske komisije za dodatnim pojanjenjima i dostavom dokumentacije davateljima dravnih potpora, te pojanjenja i dokumentaciju davatelja dravnih potpora Europskoj komisiji prosljeuje Ministarstvo financija. (2) Nakon to Europska komisija odlui o prijavljenom prijedlogu programa dravne potpore ili pojedinane dravne potpore, Ministarstvo financija o tome bez odgode obavjetava davatelja dravne potpore.

Objava programa dravnih potpora lanak 12.

13

Davatelj dravne potpore nakon odobrenja prijedloga programa dravne potpore, odnosno prije dodjele dravnih potpora objavljuje program dravnih potpora na svojoj internet stranici.

V. POVRAT DRAVNE POTPORE lanak 13. (1) Ako Europska komisija naloi povrat dravne potpore Ministarstvo financija o tome bez odgode obavjetava davatelja dravne potpore, koji provodi povrat. (2) Davatelj dravne potpore provodi povrat dravne potpore i kada sam utvrdi da su, prema pravilima pravne steevine Europske unije, steeni uvjeti za povrat dravne potpore koju je dodijelio. (3) Povrat dravne potpore provodi se u skladu s pravilima propisa Republike Hrvatske kojima se ureuje pravni odnos nastao dodjelom dravne potpore, odnosno u skladu s pravilima samog pravnog akta na temelju kojeg je dravna potpora dodijeljena korisniku. (4) Davatelj dravne potpore odgovoran je za dodjelu dravne potpore iji povrat je naloila Europska komisija. Miljenja Ministarstva financija iz lanaka 8. i 9. ovoga Zakona o usklaenosti prijedloga programa dravne potpore ili pojedinane dravne potpore s pravilima o dravnim potporama savjetodavne su prirode i ne dovode u pitanje iskljuivu ovlast Europske komisije odobravati dravne potpore. VI. IZVJEA, EVIDENCIJE I DOSTAVA PODATAKA O DRAVNIM POTPORAMA I POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Evidencije dravnih potpora i potpora male vrijednosti i dostava podataka lanak 14. (1) Davatelji dravnih potpora i potpora male vrijednosti duni su voditi evidenciju dodijeljenih dravnih potpora i potpora male vrijednosti iz svoje nadlenosti. Ako davatelj dodjeljuje dravne potpore i potpore male vrijednosti evidenciju potpora male vrijednosti vodi zasebno od evidencije dravnih potpora. (2) Davatelji dravnih potpora i potpora male vrijednosti godinje dostavljaju Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti, do 30. travnja tekue godine za prethodnu godinu. (3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga lanka, davatelji dravnih potpora godinje dostavljaju Ministarstvu financija analizu uinkovitosti dodijeljenih dravnih potpora iz svoje nadlenosti, do 30. travnja tekue godine za prethodnu godinu.

14 (4) Davatelji dravnih potpora dostavljaju podatke iz stavaka 2. i 3. ovoga lanka i po potrebi, na zahtjev Ministarstva financija u za to odreenom roku. (5) Sadraj, oblik i nain dostave podataka iz stavaka 2. i 3. ovoga lanka ministar financija uredit e pravilnikom. Registar dravnih potpora i potpora male vrijednosti lanak 15. (1) Ministarstvo financija vodi registar dravnih potpora i potpora male vrijednosti na temelju primljenih podataka iz lanka 14. ovoga Zakona. (2) Registar iz stavka 1. ovoga lanka jedinstvena je elektronika baza podataka. (3) Sadraj, oblik, nain voenja i funkcioniranja registra iz stavka 1. ovoga lanka ministar financija uredit e pravilnikom. Izvjee Europskoj komisiji lanak 16. (1) Prikupljene podatke o dodijeljenim dravnim potporama, u skladu s pravilima o dravnim potporama, Ministarstvo financija dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekue godine za prethodnu godinu. (2) Ministarstvo financija dostavlja Europskoj komisiji i druga izvjea o dravnim potporama u skladu s pravilima o dravnim potporama. Godinje izvjee o dravnim potporama lanak 17. (1) Ministarstvo financija izrauje godinje izvjee o dravnim potporama. Godinje izvjee sadri izvjetaj i o potporama male vrijednosti. (2) Godinje izvjee sadri podatke i o dravnim potporama poljoprivredi i ribarstvu. (3) Ministarstvo nadleno za poljoprivredu i ribarstvo dostavlja Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti poljoprivredi i ribarstvu radi izrade godinjeg izvjea o dravnim potporama do 30. lipnja tekue godine za prethodnu godinu. (4) Ministarstvo financija dostavlja godinje izvjee o dravnim potporama Vladi Republike Hrvatske do kraja listopada tekue godine za prethodnu godinu. Vlada Republike Hrvatske dostavlja godinje izvjee o dravnim potporama Hrvatskome saboru do kraja studenoga tekue godine za prethodnu godinu.

15

(5) Ministarstvo financija objavljuje godinje izvjee o dravnim potporama na svojoj internet stranici.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lanak 18. (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo financija od Agencije za zatitu trinog natjecanja preuzima dio poslova, prava i obveza u skladu s nadlenostima utvrenim ovim Zakonom kao i dio sredstava za rad, financijskih sredstava, pismohranu i drugu dokumentaciju, koji se odnose na poslove ureene ovim Zakonom, razmjerno preuzetim poslovima. (2) Radnici na poslovima dravnih potpora u radnom odnosu u Agenciji za zatitu trinog natjecanja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju dravni slubenici ili namjetenici i preuzimaju se u Ministarstvo financija. (3) Vlada Republike Hrvatske uskladit e Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, broj 32/2012 i 67/2012, 124/2012 i 78/2013 i 102/13) s odredbama ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (4) Ministar financija uskladit e Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ovoga Zakona i Uredbom iz stavka 3. ovoga lanka u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 3. ovoga lanka. (5) Do donoenja Pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 4. ovoga Zakona i rjeenja o rasporedu na radno mjesto u skladu s propisima o dravnim slubenicima, preuzeti dravni slubenici i namjetenici iz stavka 2. ovoga lanka obavljat e poslove iz ovoga Zakona prema naputcima elnika unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva financija nadlene za dravne potpore. Do dana donoenja rjeenja o rasporedu na radno mjesto u dravnoj slubi, preuzeti dravni slubenici i namjetenici iz stavka 2. ovoga lanka zadravaju sva prava iz radnog odnosa steena ugovorom o radu, odnosno kolektivnim ugovorom. (6) Postupci zapoeti na temelju Zakona o dravnim potporama (Narodne novine, br. 72/2013 i 141/2013) koji nisu okonani do stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se prema odredbama Zakona o dravnim potporama (Narodne novine, br. 72/2013 i 141/2013). lanak 19. (1) Pravilnik iz lanka 8. stavka 13., lanka 9. stavka 12. i lanka 14. stavka 5. ovoga Zakona ministar financija donijet e u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Pravilnik iz lanka 15. stavka 3. ovoga Zakona ministar financija donijet e do 31. prosinca 2016. godine.

16

lanak 20. (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vaiti Zakon o dravnim potporama (Narodne novine, br. 72/2013 i 141/2013). (2) Pravilnik o dostavi prijedloga dravnih potpora i podataka o dravnim potporama (Narodne novine, broj 99/2013) ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz lanka 19. stavka 1. ovoga Zakona u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

lanak 21. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi lanka 15. stavaka 1. i 2. koje stupaju na snagu 1. sijenja 2017. godine.

17 OBRAZLOENJE lanak 1. Ovaj lanak navodi predmet ovoga Zakona: nadlenosti tijela Republike Hrvatske iz podruja dravnih potpora i potpora male vrijednosti, politiku dravnih potpora Republike Hrvatske, postupanja prije dodjele dravnih potpora, voenje evidencija i izvjetavanje o dravnim potporama i potporama male vrijednosti. lanak 2. Ovim lankom dane su definicije najee koritenih i najznaajnijih pojmova za razumijevanje i ispravno postupanje po ovome Zakonu. Definicije koritene u ovome Zakonu su openite i osnovna namjera im je pruiti ope smjernice za tono i potpuno odreenje navedenih pojmova tumaenjem drugih zakonodavnih i sudskih akata kao i kroz svakodnevnu praksu na relevantnom podruju, posebno imajui na umu sadraj odgovarajuih pravila institucija Europske unije o ovom podruju. lanak 3. Ovim lankom popisuju se nadlenosti Ministarstva financija u podruju dravnih potpora i potpora male vrijednosti. Neke od njih ve su odreene Zakonom o dravnim potporama koji prestaje vaiti ovim Zakonom (provodi i nadzire provedbu politike dravnih potpora u okviru mjera fiskalne politike Republike Hrvatske; daje miljenja na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora, u odnosu na utvrenu politiku dravnih potpora; prikuplja, obrauje, evidentira podatke o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti, te provodi analizu uinkovitosti dravnih potpora i potpora male vrijednosti; izrauje godinje izvjee o dravnim potporama; sudjeluje u radu tijela Europske unije u poslovima iz podruja dravnih potpora i potpora male vrijednosti; surauje s meunarodnim organizacijama i drugim subjektima meunarodnog prava u poslovima iz podruja dravnih potpora i potpora male vrijednosti; izrauje prijedloge propisa o dravnim potporama i potporama male vrijednosti i prijedloge propisa kojima se preuzima pravna steevina Europske unije o dravnim potporama i potporama male vrijednosti) dok su druge posljedica novina ovoga Zakona prelaska poslova dravnih potpora Agencije za zatitu trinog natjecanja na Ministarstvo financija (daje miljenja na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora u odnosu na njihovu usklaenost s pravilima o dravnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja; prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora; daje miljenje na prijedloge programa dravnih potpora i pojedinanih dravnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavjetava Europsku komisiju o tome; prua strunu pomo davateljima dravnih potpora i potpora male vrijednosti; izvjeuje Europsku komisiju o dodijeljenim dravnim potporama; provodi izobrazbu radi strunog osposobljavanja i usavravanja davatelja i/ili korisnika dravnih potpora i potpora male vrijednosti). lanak 4. lanak 4. opisuje poslove davatelja dravnih potpora i potpora male vrijednosti, znaajnih sudionika sustava dravnih potpora. lanak 5.

18

Ovim lankom ureuje se suradnja tijela u sustavu dravnih potpora davatelja i korisnika dravnih potpora i Ministarstva financija. lanak 6. Ovim lankom ureuje se nain suradnje Ministarstva financija s institucijama Europske unije uz Stalno predstavnitvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji. lanak 7. Ovaj lanak ureuje politiku dravnih potpora izradu prijedloga smjernica politike dravnih potpora, njihovo donoenje, te akte/podatke koji se uzimaju u obzir prilikom izrade smjernica politike dravnih potpora. lanci 8. i 9. lankom 8. ureuje se postupanje kada davatelj planira dodijeliti dravnu potporu za koju postoji obveza prijave Europskoj komisiji radi odobrenja, a lankom 9. kada se radi o dravnoj potpori izuzetoj od obveze prijave Europskoj komisiji. lanci u velikoj mjeri preuzimaju sadraj odgovarajuih lanaka Zakona o dravnim potporama koji prestaje biti na snazi ovim Zakonom, samo s drugim nadlenim tijelom (Ministarstvom financija umjesto Agencije za zatitu trinog natjecanja). Dodatno, lancima se pojednostavljuje postupak davanja miljenja Ministarstva financija o usklaenosti prijedloga dravnih potpora s politikom dravnih potpora te usklaenosti s pravilima o dravnim potporama. Kako prema ovom zakonskom rjeenju miljenje daje jedno tijelo, Ministarstvo financija, davatelji dravnih potpora samo e jedanput morati dostaviti svoje prijedloge dravnih potpora na miljenje. Pravilnikom se ureuju detaljnije sadraj, nain i oblik dostave prijedloga dravnih potpora. lanak 10. Ovaj lanak navodi da se potpore male vrijednosti dodjeljuju u skladu s vaeom uredbom Europske unije kojom se ureuju potpore male vrijednosti. lanak 11. lankom se ureuje postupanje u odnosu na zahtjeve i odluke Europske komisije komunikacija izmeu davatelja dravnih potpora i Europske komisije posredstvom Ministarstva financija. lanak 12. Davatelj dravne potpore nakon odobrenja prijedloga programa dravne potpore, odnosno prije dodjele dravnih potpora, prema odredbi ovoga lanka, objavljuje program dravnih potpora na svojoj internet stranici. lanak 13.

19 Ovaj lanak ureuje povrat dravnih potpora kojeg naloi Europska komisija. Povrat dravne potpore obveza je davatelja dravnih potpora, a provodi se u skladu s pravilima propisa Republike Hrvatske kojima se ureuje pravni odnos nastao dodjelom dravne potpore, odnosno u skladu s pravilima samog pravnog akta na temelju kojeg je dravna potpora dodijeljena. Prema izriitoj odredbi lanka davatelj dravne potpore odgovoran je za dodjelu dravne potpore iji povrat je naloila Europska komisija. lankom se ureuje i povrat kada davatelj dravne potpore sam utvrdi da prema pravnoj steevini Europske unije postoje uvjeti za povrat dravne potpore. lanak 14. lankom 14. ureuje se evidencija dravnih potpora i potpora male vrijednosti te dostava podataka o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti Ministarstvu financija. lankom je u jednom tijelu Ministarstvu financija objedinjena zadaa prikupljanja podataka o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti. Podatke Ministarstvo financija koristi za izvjea Europskoj komisiji (samo o dravnim potporama) te za izvjea hrvatskim institucijama Vladi Republike Hrvatske, odnosno Hrvatskome saboru (koje dodatno sadri podatke o dravnim potporama i potporama male vrijednosti poljoprivredi i ribarstvu dostavljene od strane nadlenog ministarstva). Zakonom o dravnim potporama koji prestaje biti na snazi ovim Zakonom prikupljanje podataka o dodijeljenim dravnim potporama, odnosno obveza izvjetavanja o njima bila je u nadlenosti dva tijela Agencije za zatitu trinog natjecanja (zbog izvjea Europskoj komisiji) i Ministarstva financija (zbog praenja dodjele dravnih potpora i izvjea Vladi Republike Hrvatske, odnosno Hrvatskome saboru). Na ovaj nain opseg obveza davatelja dravnih potpora je smanjen samo jedno tijelo, Ministarstvo financija, prikuplja i obrauje podatke o dravnim potporama i potporama male vrijednosti. Pravilnikom se ureuju detaljnije sadraj, nain i oblik dostave podataka. lanak 15. Ovim lankom ureuje se registar dravnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstva financija, koji se temelji na prikupljenim podacima o dodijeljenim dravnim potporama i potporama male vrijednosti. Registar je jedinstvena elektronika baza podataka, a sadraj, oblik, nain voenja i funkcioniranja registra uredit e se pravilnikom. lanci 16. i 17. lankom 16. ureeno je dostavljanje podataka o dodijeljenim dravnim potporama Europskoj komisiji, dok je lankom 17. ureena izrada nacionalnog godinjeg izvjea o dravnim potporama (i potporama male vrijednosti). Nacionalno godinje izvjee sadri i podatke o dravnim potporama poljoprivredi i ribarstvu, a izrauje ga Ministarstvo financija i dostavlja Vladi Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske izvjee dostavlja Hrvatskome saboru. lanak 18. Ovim lankom ureuje se preuzimanje, od strane Ministarstva financija, poslova, prava, obveza, sredstava za rad, financijskih sredstava, pismohrane i druge dokumentacije Agencije za zatitu trinog natjecanja, razmjerno preuzetim poslovima iz ovoga Zakona. lankom su predviene i izmjene odreenih akata kako bi se osiguralo izvravanje svih zadataka Ministarstva financija iz ovoga Zakona. Radnici na poslovima dravnih potpora u radnom

20 odnosu u Agenciji za zatitu trinog natjecanja ovim Zakonom postaju dravni slubenici (odnosno namjetenici) Ministarstva financija, ali do donoenja rjeenja o rasporedu na radno mjesto u dravnoj slubi zadravaju sva prava iz radnog odnosa steena ugovorom o radu, odnosno kolektivnim ugovorom. lanak 19. lankom se ureuje obveza ministra financija donijeti pravilnike u skladu s ovim Zakonom. lanak 20. lanak odreuje prestanak vaenja Zakona o dravnim potporama (Narodne novine, br. 72/2013 i 141/2013) i Pravilnika o dostavi prijedloga dravnih potpora i podataka o dravnim potporama (Narodne novine, broj 99/2013). lanak 21. Ovim lankom ureuje se stupanje na snagu ovoga Zakona osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. lanak 15. stavci 1. i 2. (kojima je ureen registar dravnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstva financija) stupaju na snagu 1. sijenja 2017. godine.