You are on page 1of 3

LAMPIRAN A

Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Lembah Jaya Kod Sekolah: TBA 6091 Alamat Sekolah : Bandar Permais ri !!100 Seti " Terenggan No# Tele$on : 09%609!&00 No# 'a(: 09%609!&01 )mail : skl*seti +gmail#,om Sila tandakan -.- di r angan berkenaan nt k r angan kategori# Senarai kod kategori masalah adalah se/erti berik t: 1 ! 1 2 & 6 Bil# : : : : : : Pela*ar yang tersenarai tidak 0 * d di sekolah# Pela*ar telah ber/indah sekolah# Pela*ar telah tamat /enga*ian# Pela*ar bel m mem lakan /enga*ian di /eringkat sekolah rendah# Pela*ar telah berhenti sekolah# Lain%lain# Nyatakan di r angan ,atatan# No# KP Pela*ar Nama 3b 4 Ba/a 4 Pen*aga Kategori 1 2 5atatan

Nama Pela*ar

&

* (jika ruangan tidak mencukupi untuk memasukkan senarai nama pelajar, sila tambah pada helaian baru mengikut format seperti di atas)

5atatan 4 6lasan 4Komen 7 sekiranya ada 8

Nama No# Kad Pengenalan 5o/ 9asmi Ja0atan 4 Jabatan Tarikh

: : :

Peringatan: Sila $aks borang ini ke Bahagian Ke0angan di talian 03-8884 7611 selepas 7 hari daripada tarikh penerimaan senarai nama nt k tindakan /embayaran#