PRIJEDLOG

Na temelju odredbe članka 31. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova za razdoblje 2012. i 2013. godine, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo pravosuđa aktom, klase: 700-01/12-02/3, urbroja: 514-04-0202-01-14-163, od 13. veljače 2014. godine.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

IZVJEŠĆE o radu Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova za razdoblje 2012. i 2013.godine

Zagreb, 28. siječnja 2014.

SADRŽAJ

I. II. III. a. b. c. IV.

Uvod Pravni okvir Rad Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova Članovi Povjerenstva Sjednice Povjerenstva Odluke Povjerenstva Mjere za daljnje poticanje alternativnog rješavanja sporova

I.

Uvod

Alternativno rješavanje sporova (engl. alternative disputeresolution, ADR) obuhvaća najrazličitije metode i tehnike rješavanja sporova izvan (državnih) sudova, od pregovora i različitih formi mirenja (medijacije, koncilijacije), pa do nešto tradiocionalnijih okvira kao što su institucionalne i ad hoc arbitraže. Danas se za alternativnim rješavanjem sporova poseže sve češće. Stranke su uglavnom motivirane željom da se njihov spor riješi učinkovito i brzo, uz više ili manje fleksibilan proceduralni okvir, pri čemu je posebno poželjna karakteristika alternativnih metoda rješavanja sporova mogućnost da se rješavanje spora povjeri osobama od povjerenja stranaka. Mnoge su države prepoznale prednosti alternativnog rješavanja sporova i potiču ga kroz prilagodbu svojih zakonodavnih i institucionalnih okvira. Europska unija također promiče alternativno rješavanje sporova, osobito onih u kojima sudjeluju potrošači. Ta su nastojanja svoj odraz pronašla primjerice u Direktivi 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju sporova za potrošačke sporove i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju sporova za potrošačke sporove). Jasno je da prednosti koje nudi alternativno rješavanje sporova nisu rezervirane samo za privatni sektor nego da ih može koristiti i javni sektor, osobito u kontekstu preopterećenog pravosudnog aparata i dugotrajnih postupaka pred redovnim sudovima. Republika Hrvatska uočila je koristi od alternativnog rješavanja sporova u kojima sudjeluje država odnosno državna tijela ili pak pravne osobe u kojima se država pojavljuje kao osnivač ili jedini član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu. U prosincu 2012. Hrvatski sabor donio je Strategiju razvoja pravosuđa za razdoblje 2013. do 2018. godine u kojoj su definirane strateške smjernice kojima se poseban naglasak stavlja na jačanje učinkovitosti pravosuđa, odnosno ciljano smanjenje neriješenih predmeta na sudovima i ubrzanje postupaka. Među njima posebno vrijedi istaknuti strateške smjernice koje se odnose na alternativne načine rješavanja sporova, odnosno na rasterećenje sudova od postupaka u kojima je jedna od strana Republika Hrvatska (Smjernica 2.16. - Unapređenje, širenje i promoviranje alternativnih načina rješavanja sporova). Svojim primjerom Republika Hrvatska želi potaknuti alternativne načine rješavanja sporova tamo gdje za to postoje uvjeti, procjenjujući da će nagodba, odnosno mirni način rješenja spora, doprinijeti učinkovitosti sustava, a s druge strane izbjeći dugotrajne i skupe, za stranke često neizvjesne postupke. Ministarstvo pravosuđa aktivno je uključeno u taj proces. U Akcijskom planu za 2013.-2014. za provedbu strateških smjernica Strategije razvoja pravosuđa za razdoblje od 2013. do 2018. godine Ministarstvo pravosuđa odredilo je, između ostaloga, mjere za nadzor nad provedbom odluka Vlade Republike Hrvatske o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova te daljnje jačanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu društvo u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske.

U nastavku je tabelarni prikaz tih mjera s indikatorima njihove uspješnosti i pregledom poduzetih aktivnosti.

Mjera Intenzivan nadzor nad provedbom Odluke Vlade Republike Hrvatske (2012.) o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu društvo u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Indikator uspješnosti

Aktivnost analize primjene

Izrađeno izvješće o provedenoj Provedba analizi i preporukama za dosadašnje daljnju provedbu preporuka preporuka. Vlade Republike Hrvatske.

Daljnje jačanje alternativnih i Izrađeni prijedlozi Izrada prijedloga izvansudskih načina rješavanja Donesene izmijenjene Odluke izmjena odluka Vlade sporova. o preporukama za poticanje Republike Hrvatske alternativnog i izvansudskog nastavno na provedenu rješavanja sporova u analizu. građanskim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu društvo u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske. Izvadak iz Akcijskog plana 2013.-2014. za provedbu Strateških smjernica Strategije razvoja pravosuđa 2013.do 2018. godine Republika Hrvatska izmjenama zakonodavnog okvira omogućuje i potiče šire korištenje alternativnih metoda za rješavanje sporova, dakle ne samo onih u koje je izravno ili neizravno uključena Republika Hrvatska. Primjerice, posljednjim izmjenama Stečajnog zakona (koje su stupile na snagu 11. prosinca 2012.) omogućeno je rješavanje sporova o postojanju vjerovnikove tražbine u postupku mirenja, dok je u okviru posljednjih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku (koje su stupile na snagu 1. travnja 2013.) poseban naglasak stavljen na dodatno poticanje alternativnog rješavanja sporova kroz dužnost suda da tijekom pripremnog ročišta strankama predlaže riješiti spor u postupku mirenja, na mogućnost da u postupcima mirenja pri sudu kao izmiritelji sudjeluju i osobe koje nisu suci, kao i na mogućnost stranaka da pokušaju mirno rješenje spora i izvan sudova i institucija za mirenje.

II. Pravni okvir

Pravni okvir rada Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova čine:

1. Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska (Narodne novine, broj 69/2012). 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova (Narodne novine, broj 69/2012 i 9/2014). 3. Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska (Narodne novine, broj 69/2012 i 9/2014).

III. Rad Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova 1

Ministarstvo pravosuđa, kao tijelo zaduženo za stručne i administrativne poslove u radu Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), obavilo je slijedeće radnje: - 29. kolovoza 2012. uputilo je dopis tijelima državne uprave kojim je zatražilo dostavu popisa sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u postupku Republika Hrvatska, s naznakom visine vrijednosti predmeta spora, te podatke o tome postoje li prijedlozi za mirno rješenje spora. - 23. listopada 2012. od čelnika nadležnih tijela zatraženo je donošenje Odluke o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva. - 24. listopada 2012. uputilo je dopis tijelima državne uprave kojim se traže podaci o broju predmeta i vrijednosti predmeta spora razvrstanih po predmetima čija je vrijednost predmeta spora do 5.000,00 kuna, predmetima čija je vrijednost predmeta spora veća od 5.000,00 kuna do uključivo 1.000.000,00 kuna te predmetima čija je vrijednost predmeta spora preko 1.000,000,00 kuna, kao i dostavu posebnog popisa predmeta čije se razmatranje predlaže Povjerenstvu. U slijedećoj tablici nalazi se prikaz dostavljenih odgovora.

S obzirom na to da nije postojala obveza podnošenja Izvješća o radu Povjerenstva za 2012., ovo Izvješće obuhvaća i pregled rada Povjerenstva u navedenoj godini.
1

Tijelo državne uprave

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Datum dostave podataka 27. rujna 2012.

Kratki opis dostavljenih podataka

Iz dostavljenih podataka proizlazi da ova Agencija ima u tijeku tri parnična predmeta u kojima je Agencija na strani tuženika. Dostavljeni su kratki opisi predmetnih parnica. Za jedan od navedenih predmeta navodi se kako postoji mala mogućnost mirnog rješavanja spora te da se radi o stranci koja očito odugovlači postupak koji traje od 2007. Za drugi predmet ne predlaže se mirno rješavanje spora obzirom da Agencija, cijeneći stanje u spisu, očekuje uspjeh u sporu. Predlaže mirno rješenje spora samo u jednom predmetu.

Državna geodetska uprava Državna uprava za zaštitu i spašavanje Državni hidrometeorološki zavod Državni inspektorat Državni ured za Hrvate izvan RH Državni ured za središnju javnu nabavu Državni ured za trgovinsku politiku Državni ured za upravljanje državnom imovinom Državni zavod za intelektualno vlasništvo Državni zavod za intelektualno vlasništvo Državni zavod za mjeriteljstvo

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Državni zavod za statistiku 13. ožujka 2012. Dostavljeni su podaci o sporovima u građanskopravnim predmetima kao i vrijednost predmeta sporova. Iz dostavljenih podataka proizlazi da su u tijeku četiri spora s ukupnom vrijednosti predmeta sporova oko 25.224.449 kn. Dostavljen je i popis predmeta čije se razmatranje predlaže Povjerenstvu. U popisu se navode tri spora s ukupnom vrijednosti predmeta sporova oko 25.223.064 kn. Dostavljena je Odluka o imenovanju člana i zamjene člana Povjerenstva (za predložene predmete). Ovo tijelo dostavilo je samo podatke o imenu i prezimenu osoba u sporu s RH, te vrijednost predmeta sporova. Dostavljeni podaci su razvrstani u dvije kategorije, one u kojima je tuženik RH i one u kojima je tužitelj RH. Ukupna vrijednost predmeta sporova u kategoriji predmeta NN c/a RH iznosi 39.186.190,92, dok vrijednost predmeta sporova u kategoriji RH c/a NN iznosi 6.609.757,29 kn. Dostavljena je Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva te Odluka o imenovanju promjenjivog člana i zamjenika promjenjivog člana Povjerenstva. Dostavljen je popis sporova u građanskopravnim predmetima sa naznačenom vrijednosti predmeta sporova. Također, dopisom kojim se dostavljaju traženi podaci naznačeno je kako je prikupljanje podatka otežano te će se dopune dostaviti naknadno. U nekim predmetima nije bilo moguće odrediti vrijednost predmeta spora. Podaci su dostavljeni prema traženim kategorijama do 5.000,00 kn, od 5.000,00 kn do 1.000.000,00 kn i preko 1.000.000,00 kn. Ukupna vrijednost predmeta sporova iznosi oko 807.000.000,00 kn, a radi se o 43 spora. U 10 sporova postoji prijedlog za alternativnim načinom rješenja spora. Dostavljena je Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva te Odluka o imenovanju promjenjivog člana i zamjenika promjenjivog člana Povjerenstva. Dostavljen je popis sporova koji se predlažu za mirno rješenje. Iz dostavljenih podataka proizlazi

26. listopada 2012. Ministarstvo branitelja 3. listopada 2012.

24. prosinca 2012.

Ministarstvo financija

18. listopada 2012.

30. listopada 2012.

14. listopada 2013.

da se predlaže mirno rješenje za 16 sporova. Dostavljen je prijedlog za razmatranje Povjerenstvu za jedan predmet. Zatraženo je izvješće DORH-a, sukladno Pravilniku odnosno Protokolu rada Povjerenstva. Dostavljen je popis sporova u građanskopravnim predmetima s naznačenom vrijednosti predmeta sporova. Iz zaprimljenih podataka proizlazi da postoji 55 sporova u tijeku, čija je ukupna vrijednost predmeta sporova oko 919.775,337 kn. Istim dopisom kojim se dostavljaju podaci o sporovima u tijeku, ovo tijelo predložilo je da se upit o dostavi podataka uputi i pravnim osobama s javnim ovlastima i to: Hrvatskoj elektroprivredi d.d., Jadranskom naftovodu d.d., Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, Plinacrou d.o.o., Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o., Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. Iz podataka u spisu, ne proizlazi da bi ovakav dopis bio upućen navedenim pravnim osobama. Dostavljena je Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva te Odluka o imenovanju promjenjivog člana i zamjenika promjenjivog člana Povjerenstva. Dostavljen je popis sporova u građanskopravnim predmetima i vrijednost predmeta spora. Iz dostavljenih podataka proizlazi da je u tijeku 91 spor, od kojih u 32 postoje podneseni zahtjevi za mirno rješenje spora sukladno odredbama čl. 186.a ZPP-a. Ukupna vrijednost predmeta sporova iznosi oko 884.081.563,00 kn. Vrijednost predmeta sporova u kojima postoji zahtjev za mirnim rješenjem spora iznosi oko 388.356.961,83 kn. Dostavljena je Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva te Odluka o imenovanju promjenjivog člana i zamjenika promjenjivog člana Povjerenstva. Dostavljen je podatak o broju građanskopravnih predmeta u kojime je jedna od stranaka u postupku RH. Također navodi se da se najveći broj sporova odnosi na neispunjenje ugovornih obveza od strane korisnika sredstava Ministarstva kulture dodijeljenih za izvršenje programa u kulturi, a radi povrata isplaćenih sredstava. Broj predmeta vrijednosti predmeta spora do 5.000,00 kn je sedam, dok je predmeta s vrijednosti predmeta spora od 5.000,00 kn do 1.000.000,00 kn 35.

Ministarstvo gospodarstva

5. listopada 2012.

18. prosinca 2012.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

11. studenog 2012.

25. listopada 2012.

Ministarstvo kulture

27. rujna 2012.

2. listopada 2012.

Napominje se da ni jedan od ovih predmeta ne prelazi vrijednost predmeta spora od 200.000,00 kn. Ovo tijelo posebno je istaknulo dva spora. Jedan spor se od 2003. vodi protiv Croatia filma d.o.o. pred OGS-om u Zagrebu.19. rujna 2012. ovo tijelo dalo je suglasnost ODO-u u Zagrebu za pokretanje postupka sudskog mirenja. Drugi predmet je vezan za mogući spor između Državnog arhiva u Dubrovniku (RH) i mesne industrije Braća Pivac d.o.o. Upućen je dopis DORH-u kojim se moli mišljenje vezano za postupak zaključenja izvansudske nagodbe. Ovaj predmet za sada nije predložen Povjerenstvu na razmatranje. Povjerenstvo je raspravljalo o sporu u predmetu protiv Croatia filma d.o.o. te je ocjenjeno opravdanim rješenje spora sklapanjem tripartitne nagodbe. Dostavljena je odluka o imenovanju člana Povjerenstva i njegove zamjene. Najbrojnija skupina predmeta su predmeti u kojima je tuženik RH radi isplate prekovremenog rada, rada subotom, nedjeljom i blagdanima, za dežurstva i stražarska služba. Ovakvih predmeta je oko 5.000. Predmeti su u poodmaklim fazama parničnih postupaka. Ovi predmeti ne predlažu se na razmatranje. Dostavljen je dopis kojim se navode podaci o članici Povjerenstva i njenoj zamjeni. Nije dostavljena formalna odluka o imenovanju. U 2012. ovo tijelo isplatilo je oko 72.000.000,00 kn po pravomoćnim sudskim presudama, odnosno ovrhama. U 2013. planirana sredstva iznosila su oko 101.608.300,00 kn. Iz dostavljenih podataka o predmetima koje se predlažu Povjerenstvu na razmatranje proizlazi da ovo tijelo predlaže donošenje odluke u 22 predmeta ukupne vrijednosti predmeta sporova oko 2.780.775,40 kn.

Ministarstvo obrane

3. listopada 2012.

26. listopada 2012.

Ministarstvo poduzetništva i obrta Ministarstvo poljoprivrede 1. listopada 2012. Dostavljen je nepotpun popis sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u postupku RH. Dostavljeni podaci kategorizirani su sukladno traženju MP u 3 kategorije do 5.000,00 kn, od 5.000,00 kn do

1.000.000,00 kn te preko 1.000.000,00 kn. Iz dostavljenih podataka proizlazi da je u tijeku najmanje 158 sporova, s naznakom da ovo tijelo nema sve podatke o pokrenutim postupcima. Ukupna vrijednost predmeta sporova iznosi oko 72.042.947 kn. Ovo tijelo nije dostavilo popis sporova u kojima bi bilo moguće postizanje alternativnog načina rješenje spora, odnosno predmeta pogodnih za razmatranje od strane Povjerenstva. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 10. listopada 2012. Dostavljen je popis sporova u građanskopravnim predmetima sa naznakom vrijednosti predmeta sporova. Prema dostavljenim podacima proizlazi da ovo tijelo vodi 21 spor čija ukupna vrijednost predmeta sporova iznosi oko 9.608,500 kn. Uz popis sporova dostavljen je i kratki opis istih. Za jedan spor ( „Vupik“ d.d. Vukovar protiv RH, radi utvrđivanja prava vlasništva – P-277/10, Općinski sud u Vukovaru - postoji zahtjev za mirnim rješenjem spora. Povjerenstvo do sada nije raspravljalo o ovom predmetu. Dostavljena je Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva te Odluka o imenovanju promjenjivog člana i zamjenika promjenjivog člana Povjerenstva. Dostavljen je ažurirani popis sporova i vrijednost predmeta sporova. Ovim dopisom predložen je alternativan način rješenja spora u dva predmeta u kojima je tužitelj Hrvatski lovački savez. Ukupna vrijednost predmeta sporova je oko 1.954.770,64 kn. Dostavljena je lista sporova u kojima je jedna od strana u postupku RH. Iz navedene liste proizlazi da je u tijeku velik broj predmeta u kojima je spor pokrenut od strane zatvorenika te da je ukupna vrijednost predmeta sporova oko 10.333.797.914,76 kn. U postupcima u kojima su tužitelji zaposlenici odnosno službenici vrijednost predmeta sporova ukupno iznosi oko 10.981.089,45 kn. Ukupno je 1.250 sporova u tijeku. Dostavljen je popis 16 predmeta u kojima je pogodan alternativan način rješenja spora, sukladno Pravilniku i protokolu rada Povjerenstva, dostavljeni su DORH-u na očitovanje. Dostavljena je lista sporova u kojima je jedna od strana u postupku Republika Hrvatska, s napomenom da se ni za jedan od navedenih

6. studenog 2012.

15. studenog 2012.

Ministarstvo pravosuđa

18. listopada 2012.

18. listopada 2013.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

9. listopada 2012.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

5. listopada 2012.

sporova ne predlaže rješavanje pred Povjerenstvom. Dostavljeni su podaci o sporovima u kojima je RH jedna od stranka u postupku, vrijednost predmeta ovih sporova te podaci o postojanju prijedloga za mirno rješenje spora. Predmeti su razvrstani u kategorije: do 5.000,00 kn, do 1.000.000,00 kn i preko 1.000.000,00 kn Za oko 70 predmeta predloženo je mirno rješenje spora. Ukupna vrijednost je oko 29.670.575,00 kn, 4.000,00 EUR i 116.918,00 USD. Dostavljeni su podaci o predmetima u kojima je RH jedna od stranaka u postupku. Od navedenih predmeta samo u jednom postoji prijedlog za mirno rješenje spora. Ovo tijelo dostavilo je podatke o 70 sporova u kojima je jedna od stranka RH, a za koje predmete postoji podatak o vrijednosti predmeta sporova koji ukupno iznosi oko 3.660,000 kn. Za 37 predmeta ne postoji informacija o vrijednosti predmeta spora. Navodi se također, da je osim navedenih predmeta, u fazi rješavanja spora mirnim putem ukupno četiri predmeta (sukladno odredbi članka 186.a ZPP-a). Dostavljena je odluka o imenovanju promjenjivog člana Povjerenstva i njegove zamjene. Dostavljen je prijedlog za rješenje jednog spora u predmetu RH – Hrvatski nogometni savez, zbog ispunjavanja obveza nastalih Ugovorom o sponzorstvu (potpisan od strane bivšeg ministra Ivana Heraka 2000.). Ukupan iznos glavne tradžbine je 27.942.664,67 kn. Kamate na dan 28. rujna 2009. iznosile su 36.775.825,10 kn. Procijenjeno je da je ukupna vrijednost predmeta spora oko 75.000.000,00 kn. Dostavljena je dopis s podacima o stalnom članu Povjerenstva i zamjeni člana Povjerenstva. Dostavljena su opsežna izvješća o stanju u ovom predmetu. Povjerenstvo je raspravljalo o ovom sporu te je u tri navrata ukazano na nužnost dogovora sa svim stranama, a posebno se traži sudjelovanje DUUDIa. Dogovor oko načina rješenja ovog spora još nije postignut. Dostavljeni su podaci o sporovima u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u postupku RH, kao i popis sporova gdje se predlaže donošenje odluke o mirnom

Ministarstvo socijalne politike i mladih

11. listopada 2012.

8. studenog 2012. Ministarstvo turizma 10. rujna 2012.

5. studenog 2012. veljača, ožujak, svibanj 2013.

Ministarstvo unutarnjih 2. listopada 2012. poslova

rješenju spora. Iz dostavljenih podataka proizlazi da postoji 1801 spor, ukupne vrijednosti predmeta sporova oko 947.472,221 kn. Predloženo je mirno rješenje spora u 31 predmetu. DORH zatražilo je od nadležnih DO dostavu izvješća o stanju spisa kao i mišljenje o osnovanosti zahtijeva za mirnim rješenjem spora. Ministarstvo uprave (i uredi državne uprave) 9. listopada 2012. Ovo tijelo dostavilo je popis sporova u građanskopravnim predmetima koji se odnose na Ministarstvo uprave i urede državne uprave u županijama. Iz dostavljenih podataka proizlazi da se vode oko 322 spora s ukupnom vrijednosti predmeta sporova oko 33.519,723 kn. Od navedenih sporova tri su u postupku mirnog rješenja spora. Za pet sporova navedeno je da postoje zahtjevi za mirno rješenje spora, ali nisu dostavljene dodatne informacije. Dostavljen je popis sporova u građanskopravnim predmetima s naznačenom vrijednosti predmeta sporova. Također, dostavljen je popis sporova u kojima postoje prijedlozi za mirno rješenje spora. Proizlazi da se vode oko 22 spora s ukupnom vrijednosti predmeta sporova oko 26.613.500,00 kn, 77.155,00 USD, 9.717,00 AUD i 1.590.800,00 JPY. Za deset sporova postoji prijedlog za mirno rješenje spora. Vrijednost predmeta ovih sporova je oko 125.500,00 EUR, 14.100,00 USD i 2.921.000,00 kn. Dostavljen je dopis kojim se navode podaci o imenovanom članu Povjerenstva i njegovoj zamjeni. Dostavljeni su podaci o broju sporova u kojima je jedna od stranaka RH kao i vrijednosti predmeta ovih sporova. Prema dostavljenim podacima proizlazi da ovo tijelo vodi devet sporova s ukupnom vrijednosti predmeta sporova oko 5.995.534 kn. Za ni jedan od navedenih ne predlaže se razmatranje pred Povjerenstvom. Ovo tijelo dostavilo je podatke o broju predmeta u kojima je stranka u postupku kao i vrijednosti predmeta ovih sporova. U postupcima u kojim je tuženik RH nalazi se trideset predmeta s ukupnom vrijednosti predmeta sporova približno 73.524.641 kn. U postupcima u kojima je tužitelj RH, nalazi se četiri predmeta s ukupnom vrijednosti predmeta

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

9. studenog 2012.

26. listopada 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 12. listopada 2012.

Ministarstvo zdravlja

19. rujna 2012.

sporova oko 2.481.988 kn. 23. listopada 2012. Ovo tijelo dostavilo je ažurirane podatke o sporovima u građanskopravnim predmetima u kojima je stranka u postupku kao i vrijednost predmeta ovih sporova. Sukladno traženju Ministarstva pravosuđa, podaci su razvrstani u kategorije prema vrijednosti predmeta spora i to: do 5.000,00 kn, do 1.000.000,00 kn i preko 1.000.000,00 kn. Dostavljen je i popis za koje se predlaže razmatranje pred Povjerenstvom. Navode se tri predmeta u ukupnoj visini predmeta spora 12.092.161 kn. Dostavljen je popis sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u postupku RH s vrijednosti predmeta sporova. Proizlazi da su u tijeku 74 spora s ukupnom vrijednosti predmeta spora približno 11.122,218 kn. Također dostavljeni su podaci o sporovima protiv Instituta Ruđer Bošković, Prirodoslovnomatematičkog fakulteta i školskih ustanova. Protiv Instituta Ruđer Bošković postoji 56 sporova ukupne vrijednosti predmeta spora približno 5.269.512 kuna (napominje se kako za 21 spor nije poznata vrijednost predmeta spora). Zahtjevi za mirno rješenje spora podneseni su za 64 spora. Protiv Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pred OGS-om u Zagrebu vodi se osam postupaka, ukupne vrijednosti predmeta sporova 90.463,00 dok za dva spora nije poznata vrijednost predmeta spora. U tijeku je 31 postupak u kojima kao stranke sudjeluju škole u svojstvu tuženika, dok su zaposlenici škola u svojstvu tužitelja. Ukupna vrijednost predmeta sporova je oko 2.336.621,321 kuna, dok za 12 sporova vrijednost predmeta spora nije poznata. Ovo tijelo obavijestilo je Ministarstvo pravosuđa da zahtjeve za mirno rješenje spora u postupcima radi isplate sredstava za stjecanje pedagoškopsiholoških kompetencija ne prihvaća (64 podnesena zahtjeva). Dostavljen je dopis kojim se imenuje stalni član Povjerenstva i njegova zamjena. Nedostaje formalna odluka.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

21. rujna 2012.

8. studenog 2012.

6. studenog 2012.

Pregled podataka dostavljenih Povjerenstvu za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova po traženju Ministarstva pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa uputilo je 19. veljače 2013. dopis tijelima državne uprave kojim se traži dostava podataka o broju ugovora u kojima je arbitražna klauzula ugovorena sukladno odredbi III. stavcima 1. i 3. Odluke o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska. U slijedećoj tablici nalazi se prikaz dostavljenih odgovora. Tijela državne uprave Državna geodetska uprava Dostavljen odgovor / datum 11. travnja 2013. Kratki odgovora sadržaj Dodatni komentar tijela državne uprave Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke . Do tada nije U budućnosti će se sklopilo niti jedan takva klauzula ugovor u kojem je ugovarati. Sada arbitražna klauzula nema u tijeku ugovorena u skladu sporova u kojima bi s odredbama točke postojala potreba za III. stavcima 1. i 3. postizanje naknadne Odluke. suglasnosti o arbitražnom rješenju spora. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije U budućim sklopilo niti jedan pregovorima oko ugovor u kojem je sklapanja navedenih arbitražna klauzula ugovora dogovarat ugovorena u skladu će se arbitraža kao

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

22. ožujka 2013.

Državni hidrometeorološki zavod

19. ožujka 2013.

Državni inspektorat

8. ožujka 2013.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

15. ožujka 2013.

Državni ured za središnju javnu nabavu

5. ožujka 2013.

s odredbama točke način rješenja spora. III. stavcima 1. i 3. U odnosu na Odluke. ugovore u kojima nema navedenog uglavka, dogovarat će se naknadna suglasnost o arbitražnom načinu rješenja spora. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke.

Državni ured za trgovinsku politiku Državni ured za upravljanje državnom imovinom Državni zavod za intelektualno vlasništvo

5. ožujka 2013.

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke.

U pravnim poslovima ovog tijela ne postoje tako složeni predmeti u kojima bi ugovaranje ovakve klauzule bilo svrsishodno.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Državni zavod za mjeriteljstvo

15. ožujka 2013.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. 15. ožujka. 2013. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke.

Državni zavod za statistiku

12. travnja 2013.

Ministarstvo branitelja

22. ožujka 2013.

Ministarstvo financija

14. ožujka 2013.

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Sklopljena dva ugovora o javnoj nabavi sa arbitražnom klauzulom. Nije sklopljen niti jedan ugovor u kojima je naknadno sklopljen ugovor o arbitraži.

Tri ugovora, u kojima je prihvaćena arbitražna klauzula, su u fazi su potpisivanja. Podatke o ugovorima iz nadležnosti Porezne i Carinske uprave, dostavit će naknadno.

Ministarstvo gospodarstva

15. ožujka 2013.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Ministarstvo kulture

19. ožujka 2013.

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Sklopljena 2 (dva) ugovora sa ugovorenom arbitražnom klauzulom. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke.

13. ožujka 2013.

Ministarstvo obrane 4. travnja 2013.

Ministarstvo poduzetništva i obrta

20. ožujka 2013.

Ministarstvo poljoprivrede

13. ožujka 2013.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

22. travnja 2013.

Ministarstvo pravosuđa

25. veljače 2013.

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Svi sklopljeni ugovori sadrže klauzulu o mirenju.

U ugovorima je određeno, u slučaju spora, mirno rješavanje spora. Do sada su svi ugovori bili uredno ispunjeni.

U slučaju naknadne suglasnosti, ovo tijelo će uz već sklopljene ugovore sklopiti dodatne ugovore o arbitraži. Kod sklapanja budućih pravnih poslova, postupit će se sukladno predmetnoj Odluci.

Ministarstvo rada i 12. travnja 2013. mirovinskog sustava Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Svi sklopljeni ugovori sadrže arbitražnu klauzulu.

Ministarstvo socijalne politike i mladih

15. ožujka 2013.

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke.

Do sada je u sklopljenim ugovorima ugovorena klauzula o rješavanju eventualnih sporova mirnim putem.

Ministarstvo turizma

20. ožujka 2013.

Ministarstvo unutarnjih poslova

12. ožujka 2013.

Ministarstvo uprave 13. ožujka 2013.

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke.

Arbitraža nije predviđena kao mogući način rješavanja spora iz razloga što je ocijenjeno da isti nisu takve složenosti da bi zahtijevali ugovaranje arbitražne klauzule za slučaj spora. U pravnim poslovima ovog ministarstva određuje se mirno rješavanje sporova. Budući ugovori koje će ovo tijelo sklapati sadržavat će uglavak o arbitražnoj klauzuli.

U slučaju naknadne suglasnosti, ovo tijelo će uz već sklopljene ugovore sklopiti dodatne ugovore o arbitraži. Kod sklapanja budućih pravnih poslova, postupit će se sukladno predmetnoj Odluci.

19. ožujka 2013. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

19. ožujka 2013.

s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke. Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke.

Ministarstvo zdravlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

11. travnja 2013.

Do tada nije sklopilo niti jedan ugovor u kojem je arbitražna klauzula ugovorena u skladu s odredbama točke III. stavcima 1. i 3. Odluke.

Vezano uz rješavanje sportskih sporova te sporova u vezi sa sportom, vođenje arbitražnog postupka, u nadležnosti je Sportskog arbitražnog sudišta pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

Pregled broja ugovora u kojima je arbitražna klauzula ugovorena sukladno odredbi III. stavcima 1. i 3. Odluke o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska.

a) Članovi Povjerenstva Povjerenstvo se sastoji od tri člana i to: po jedan predstavnik Ministarstva financija i Ministarstva pravosuđa, koji su stalni članovi, te jedan predstavnik tijela državne uprave iz čijeg djelokruga rada je nastao sporni odnos, koji je promjenjivi član. Stalni članovi Povjerenstva su: (i) za Ministarstvo financija – gospodin Davorin Kajfeš, koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva; (ii) za Ministarstvo pravosuđa – gospođa Renata Duka. Središnja tijela državne uprave dostavila su sljedeće podatke o imenovanju članova Povjerenstva i njihovih zamjenika: 1. Ministarstvo financija Davorin Kajfeš – član Branka Grabovac – zamjenica 2. Ministarstvo pravosuđa Renata Duka – članica Maja Grubišin– zamjenica Martina Rimac – zamjenica 3. Ministarstvo branitelja Tomo Bogović – član Ines Milun – zamjenica 4. Ministarstvo gospodarstva Štefica Knezović – članica Gordana Carević – zamjenica Martina Horvatić – zamjenica Domagoj Jelić – zamjenik Boris Makšijan – zamjenik Marijana Maikić – zamjenica Karim Stanojević – zamjenica Daniela Šantalab – zamjenica 5. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Biserka Matoš – članica Marijana Barakrić – zamjenica

Milan Lončar – zamjenik Roberta Perić Ledenik – zamjenica 6. Ministarstvo kulture mr.sc. Tomislav Jelić – član Melita Holetić – zamjenica Martina Jurišić – zamjenica 7. Ministarstvo obrane Katarina Mlinarić – članica Željko Tomašević – zamjenik 8. Ministarstvo poduzetništva i obrta -određena je samo kontakt osoba (Dragan Ćupić) 9. Ministarstvo poljoprivrede Luka Živanović – član Niko Čubela – zamjenik mr.sc.Ljubomir Kučić – zamjenik Sunčica Marini – zamjenica Juraj Orenda – zamjenik Ante Vuković – zamjenik 10. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Milutin Ostoić – član Melita Gošta – zamjenica Sara Jakupis – zamjenica Ante Nevešćanin – zamjenik Antonija Perković – zamjenica Siniša Prnjak – zamjenik 11. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - određena je samo kontakt osoba (Vesna Tudek Barberić) 12. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Draško Pokrovac – član Kristina Balunović – zamjenica

Senka Božičević – zamjenica Ivanka Ivanić – zamjenica Marina Tepić – zamjenica 13. Ministarstvo socijalne politike i mladih Jasenka Hanže-Hanzlin – članica Ružica Jerkić – zamjenica Sunčica Lončar – zamjenica 14. Ministarstvo turizma Robert Pendea – član Božica Lapić – zamjenica 15. Ministarstvo unutarnjih poslova Katica Matijević – članica Ankica Majić – zamjenica Ružica Papić – zamjenica 16. Ministarstvo uprave - ovo Ministarstvo nije dostavilo Odluke o imenovanju člana Povjerenstva niti zamjenika člana 17. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Ivan Mirković – član Vesna Vid – zamjenica 18. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - određena je samo kontakt osoba (Dragan Ćupić) 19. Ministarstvo zdravlja Tomislav Stockinger – član Hrvoje Tomljenović – zamjenik člana 20. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Sonja Račić – članica Lidija Derdić – zamjenica Daliborka Rezo – zamjenica 21. Državni ured za središnju javnu nabavu Ines Pavličić – članica

Tijelo državne uprave

Predmet

Vrijednost predmeta spora

Odluka Povjerenstva

Josipa Čobanov – zamjenica b) Sjednice Povjerenstva U razdoblju od osnivanja Povjerenstva pa do 1. siječnja 2014. održano je 18 sjednica

Povjerenstva. Datumi održavanja sjednica Povjerenstva navode se u nastavku: 1. 16. listopada 2012. 2. 22. listopada 2012. 3. 30. listopada 2012. 4. 20. studenog 2012. 5. 29. studenog 2012. 6. 5. prosinca 2012. 7. 11. prosinca 2012. 8. 19. prosinca 2012. 9. 15. siječnja 2013. 10. 16. siječnja 2013. 11. 30. siječnja 2013. 12. 13. veljače 2013. 13. 13. ožujka 2013. 14. 19. ožujka 2013. 15. 11. travnja 2013. 16. 8. svibnja 2013. 17. 6. lipnja 2013. 18. 20. studenog 2013. Povjerenstvo je na sjednicama razmatralo više od 60 predmeta predloženih od nadležna tijela državne uprave s ciljem mirnog rješenja spora. Ukupna vrijednost predmeta sporova razmatranih na Povjerenstvu približno je 190.209.037,00 kn, s time da je stvarna visina iznosa u pogledu kojih se vode navedeni sporovi znatno veća obzirom na to da u vrijednost nisu uračunate kamate ni troškovi postupka. c) Odluke Povjerenstva Odluke Povjerenstva donesene na sjednicama prikazane su u slijedećoj tablici.

Tijelo državne uprave Državni zavod za statistiku

Predmet

Vrijednost Odluka Povjerenstva predmeta spora 1. Zadužuje se Financijska agencija, bez odlaganja dostaviti Povjerenstvu i DORH-u specifikaciju utuženih računa, te se zadužuje Državni zavod za statistiku, bez odlaganja, dostaviti Povjerenstvu i DORH-u očitovanje na podnesak Financijske agencije. 2. Predlaže se tužitelju, nakon što dostavi dokaze o postojanju stvarnih troškova, nastalih u prikupljanu obradi, i isporuci podataka Državnom zavodu za statistiku priznati potraživanje u visini stvarnih troškova i iznosa plaćenog predujma PDV-a po ispostavljenim računima. Potraživanja bi se namirila na isti način kao i ostala potraživanja Financijske agencije prema RH. Ocjenjuje se opravdanim rješenje spora sklapanjem tripartitne nagodbe.

Financijska agencija c/a 17.492.564,58 RH kn 7.642.909,12 kn

Ministarstvo kulture Ministarstvo obrane Ministarstvo poduzetništva i obrta Ministarstvo poljoprivrede

RH c/a Croatia film d.o.o.

Naknada štete

ROSBAK d.o.o. za lov, turizam i trgovinu c/a RH

1.Predlaže se Vladi RH donošenje Odluke o davanju suglasnosti ministru poljoprivrede, g. Tihomiru Jakovini, za sklapanje Ugovora o davanju koncesije prava lova na državnom otvorenom lovištu broj: III/40-„ZRINSKA GORA II“ s trgovačkim društvom ROSBAK d.o.o, Dvor, kao koncesionarom. Godišnja naknada za prvih pet godina je 1 kn, za ostalih 25 godina će se visina naknade

odrediti prema propisima koji će se primjenjivati 2017., o čemu će se sklopiti Aneks Ugovora. 2. Preporučuje se ministru poljoprivrede, Tihomiru Jakovini, sklapanje ugovora o davanju koncesije prava lova na državnom otvorenom lovištu broj: III/40-„ZRINSKA GORA II“ s trgovačkim društvom ROSBAK d.o.o, Dvor, kao koncesionarom za razdoblje od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2043. za prvih pet lovnih godina, zaključno s lovnom godinom 2017./2018. Određuje se godišnja naknada za koncesiju prava lova u iznosu od 1,00 kn, dok se godišnja naknada za preostalih 25 lovnih godina utvrđuje u iznosu od 92.650,00kn. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Davor Mirkut c/a RH Ministarstvo pravosuđa 10.000,00 kn Ocjenjuje se opravdanim donijeti odluku o načinu rješenja spora nakon što se u sudskom postupku izvede dokaz vještačenjem radi utvrđenja visine naknade za pretrpljenu štetu sukladno kriterijima VSRH. Preporučuje se MP-u razmotriti predlaganje Povjerenstvu drugih istovrsnih predmeta spora radi postizanja ujednačenog stava oko načina rješavanja spora. Odluka o predmetu Davorin Resić protiv tuženika RH donijet će se sukladno zauzetom stavu Povjerenstva nakon razmatranja i ostalih predmeta.

Davorin Resić c/a RH

95.480,00kn

Miroslav Predojević c/a RH

152.300,00kn

U pravnoj stvari tužitelja Miroslava Predojevića protiv tuženika RH, radi naknade štete u iznosu od 152.300,00 kn ocjenjuje se opravdanim spor riješiti pred sudom.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Donesen je zaključak kako ni jedan od predloženih predmeta, nije podoban za razmatranje pred Povjerenstvom. Radi se o predmetima u kojima su povratnici zahtijevali obnovu kuća po Zakonu o područjima posebne državne skrbi.

Ministarstvo socijalne politike i mladih Ministarstvo turizma

Republika Hrvatska c/a Hrvatski nogometni savez

Ministarstvo unutarnjih poslova

M-POWER d.o.o. c/a RH

27.942.664,67kn 1. Preporučuje se, u cilju mirnog rješavanja spora, MT bez odgađanja odrediti zajednički sastanak s MZOS, MFIN, AUDIO i DORH-om. 2. DORH će bez odgode organizirati sastanak s predstavnicima DUUDI, AUDI i MT. Zadužuju se sva tijela državne uprave da o svim sastancima na kojima se raspravljalo o pitanjima vezanim uz ovu točku dnevnog reda dostavljaju bilješku MP. 5.575.600,00 kn Ocjenjuje se opravdanim riješiti spor u postupku pred sudom. Ocjenjuje se opravdanim spor riješiti sklapanjem sudske nagodbe na iznos od 5.000,00 kn. Ocjenjuje se opravdanim donijeti odluku o načinu rješenja spora nakon što se u

Gordana Todorić c/a RH 11.000,00 kn

Dragan Parlov c/a RH

Naknada štete

postupku pred sudom izvede dokaz vještačenjem radi utvrđenja trajnih posljedica ozljeđivanja. Mirela Kuštra c/a RH 14.500,00 kn Ocjenjuje se opravdanim spor riješiti sklapanjem nagodbe za iznos od 6.500,00 kn pod uvjetom da su službeni podaci MUP-a u cijelosti istovjetni s iskazima svjedoka, što se MUP obvezuje utvrditi bez odgađanja. Ocjenjuje se opravdanim spor riješiti sklapanjem nagodbe u iznosu od 48.000,00 kn. Ocjenjuje se neosnovanim zahtjev za mirno rješenje spora. U slučaju prihvaćanja tužbenog zahtjeva, ocjenjuje se potrebnim u svim postupcima pokušati mirno rješenje spora.

Vedran Butković c/a RH 75.000,00 kn

Sanja Karabatić Kutleša c/a RH

32.200,00 kn

Saška Golubić c/a RH Nevia Katić c/a RH JereSkorić c/a RH Nenad Mišan c/a RH Ana Brkljač c/a RH Vlado Radoljubac c/a RH Marija Vrkljan c/a RH

3.5000,00 kn

Vedran Metikoš c/a RH

1.000.000,00 kn

Ocjenjuje se opravdanim ne izjavljivati žalbu protiv presude pod uvjetom da se prvostupanjska presuda temelji na odluci Europskog suda za ljudska prava. Ocjenjuje se opravdanim rješenje spora sklapanjem nagodbe za iznos od 107.085,09 kn, odnosno iznos

Zlatko Belić c/a RH

139.052,02 kn

umanjen za naknadu koju je tužitelj primio kod drugog poslodavca za vrijeme trajanja prestanka državne službe.

Mario Ipša c/a RH

15.000,00 kn

Ocjenjuje se opravdanim spor riješiti sklapanjem nagodbe u iznosu od 3.500,00 kn. Ocjenjuje se opravdanim donijeti odluku o načinu rješenja spora nakon donošenja prvostupanjske odluke.

Stjepan Jurčević c/a RH

959.381,64 kn

Krešimir Deković i dr. c/a RH

992.751,38 kn

Ocjenjuje se opravdanim donijeti odluku o mirnom načinu rješenja spora ako se u postupku pred sudom utvrdi nepostojanje odgovornosti poslodavca. Ocjenjuje se opravdanim priznati tužbeni zahtjev za iznos koji je ponuđen tužitelju g. Beketiću u sudskom postupku. U odnosu na tužbene zahtjeve drugih tužitelja ocjenjuje se opravdanim odluku o načinu rješenja spora donijeti nakon donošenja prvostupanjske presude. Ocjenjuje se rješenje spora nagodbe. Ocjenjuje se rješenje spora nagodbe. Ocjenjuje se rješenje spora nagodbe. opravdanim sklapanjem

Dubravko Beketić i dr. c/a RH

Naknada štete Ponuđeno 702.180,00 kn

Tomislav Atlija c/a RH

Naknada troškova postupka Naknada troškova postupka Naknada troškova postupka

Dubravko Matešić c/a RH

opravdanim sklapanjem

Željko Putnik c/a RH

opravdanim sklapanjem

Maksimilijan Radola c/a 307,50 kn RH

Ocjenjuje se opravdanim rješenje spora sklapanjem nagodbe u iznosu od 307,50 kn

bez zateznih kamata. Dražen Lacković c/a RH 148,19 kn Ocjenjuje se rješenje spora nagodbe. Ocjenjuje se rješenje spora nagodbe. opravdanim sklapanjem

Mladen Majistorović c/a 10.606,62 kn RH Mladen Ljubobratović c/a RH Ante Rokinger c/a RH

opravdanim sklapanjem

75.982,20 kn

Ocjenjuje se opravdanim spor riješiti u postupku pred sudom. Ocjenjuje se opravdanim rješenje spora sklapanjem nagodbe nakon provedenog vještačenja vještaka medicinske struke za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete VSRH. Ocjenjuje se opravdanim rješenje spora sklapanjem nagodbe uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije Vlade RH i Sindikata o tumačenju kolektivnog ugovora. Nagodbom bi bila obuhvaćena dinamika plaćanja dogovorenog iznosa tužiteljima.

43.500,00 kn

Stanislav Toufar i dr. c/a Naknada štete RH

Ministarstvo uprave (i uredi državne uprave) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Zagorje-Tehnobeton d.d. c/a RH

1.627.497,85 kn

1. Zatražena dostava izvješća nadležnog državnog odvjetništva. 2. Ocjenjuje se neosnovanim zahtjev za mirno rješenje spora. 3. Potrebno donijeti prijedlog rješenja spora nakon dostave novog izvješća DORH-a. 1. Zatražena dostava izvješća nadležnog državnog odvjetništva.

Coning Inženjering d.d. c/a RH

16.819.221,13 kn

2. Ocjenjuje se opravdanim donijeti odluku o načinu rješenja spora nakon što se u postupku pred sudom izvede dokaz vještačenjem 3. Potrebno donijeti prijedlog rješenja spora nakon dostave novog izvješća DORH-a 4. Predlaže se Vladi RH, nadležnom DO dati mišljenje za sklapanje sudske nagodbe na način da: -Tuženik prizna zahtjev tužitelja za iznos od 6.524.860,63 kn neto (8.156.496,03 bruto) te se navedeni iznos obveže isplatiti na način da iznos od 3.000.000,00 kn bruto isplati u roku od osam dana od dana sklapanja nagodbe, a preostali iznos od 5.156.496,03 bruto do 1. travnja 2013. -Tužitelj se odrekne prava na isplatu kamata. -Tužitelj se obveže izdati valjane garancije za kvalitetu radova. -Svaka stranka snosi svoje troškove nastale u sudskom postupku. Boris Ljubičić c/a RH Radi povrede 1. Zatražena dostava izvješća autorskih prava i nadležnog DO dr. 2. Ocjenjuje se opravdanim riješiti spor u postupku pred sudom. 1. Zatražena dostava izvješća nadležnog DO. 2. Ocjenjuje se opravdanim spor riješiti sklapanjem sudske nagodbe za iznos od 134.000,00 kn s time da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. 1. Zatražena dostava izvješća

Omnimedia d.o.o. c/a RH

530.700,00 kn

Dino Genda c/a RH

Naknada štete

nadležnog DO. 2. Ocjenjuje se opravdanim spor riješiti sklapanjem sudske nagodbe pod uvjetom da tužitelj pristane na sklapanje nagodbe u iznosu koji pretpostavlja postojanje podijeljene odgovornosti. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Mirjana Cipriš i Mirjana Ministarstvo Kesler Mesarić c/a RH zdravlja Dominic Pitra i dr. c/a RH

Naknada štete

Ocjenjuje se potrebnim riješiti spor u postupku pred sudom.

Naknada štete

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Predrag Jokić c/a RH (Centar za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ )

Ocjenjuje se opravdanim nakon provedenog vještačenja riješiti spor sklapanjem nagodbe te tužitelju prethodno isplatiti odgovarajući iznos u obliku akontacije, koji bi se kasnije uračunao u konačni iznos utvrđen nagodbom. 80.000,00 Ocjenjuje se opravdanim (tužb.zahtj. odustati od žalbe podnesene prihvaćen u protiv presude OS u Šibeniku dijelu kojim se P-3606/09 u dijelu kojim je traži isplata prihvaćen tužbeni zahtjev. 17.058,00 kn) Tužitelju se ne smiju isplatiti sredstva prije odustajanja od žalbe.

Odluke Povjerenstva u razmatranim predmetima prikazani prema abecednom redu tijela državne uprave.

Osim davanja mišljenja o načinu rješavanja sporova, Povjerenstvo je na sjednicama donosilo i druge zaključke, preporuke, odnosno mišljenja, kao što su primjerice: preporuka s 1. sjednice Povjerenstva: zbog iznimno velikog broja sporova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, prije razmatranja istih od strane Povjerenstva, predlaže se održati sastanak Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske radi analize sporova prikladnih za razmatranje pred Povjerenstvom; zaključak s 1. sjednice Povjerenstva: od svih ministarstava zatražiti dostavu podatka o broju predmeta spora razvrstanih u skladu s točkom VI. Odluke o mjerama za

poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska; zaključak s 4. sjednice Povjerenstva: u postupcima veće vrijednosti predmeta spora predlaže se razmotriti mogućnost ponude nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (stanovi za fizičke osobe, poslovni prostori za pravne osobe) i/ili novčana sredstva u predmetima gdje je izvjestan neuspjeh Republike Hrvatske. preporuka s 20. sjednice Povjerenstva: Ministarstvo pravosuđa mora ustrajati na pribavljanju službenih izvještaja, izjava i ostalih službenih bilješki od tijela nadležnih za izvršavanje kazne zatvora prilikom rada na predmetima u kojima je pokrenut spor ili prijedlog za mirno rješenje spora u vezi s izdržavanjem kaznenopravnih sankcija jer su upravo takve isprave od značaja za dokazivanje spornih okolnosti koje mogu neposredno otkloniti odgovornost Republike Hrvatske ili ukazati na neke druge okolnosti za isključenje, odnosno ograničenje odgovornosti.

IV. Mjere za daljnje poticanje alternativnog rješavanja sporova Tijekom primjene Odluke o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska te Odluke o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu društvo u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske, uočeni su određeni nedostaci i prepreke te se predložilo Vladi Republike Hrvatske donošenje izmjena istih. Kao prilog ovom Izvješću nalazi se tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osoba s javnim ovlastima, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 23. siječnja 2014., a koja je objavljena u Narodnim novinama 24. siječnja 2014., broj 9/2014. Navedenom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osoba s javnim ovlastima, proširen je opseg primjene na sve pravne

osobe čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska. U cilju poticanja alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska, racionalnijeg trošenja sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, izbjegavanja nastanka sporova te rasterećenja sudova u građanskopravnim predmetima, bilo je potrebno proširiti opseg preporuka na način da se preporučuje razmatranje tih sporova pred Povjerenstvom za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova osnovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska od 20. lipnja 2012. Kao prilog ovom Izvješću nalazi se i tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 23. siječnja 2014., a koja je objavljena u Narodnim novinama 24. siječnja 2014., broj 9/2014, kojom se uvode određene promjene u postupanju i sastavu Povjerenstva. Naime, u postupanju Povjerenstva ukazala se potreba za izmjenom i dopunom određenih pravila postupanja. Povjerenstvo djeluje pri Ministarstvu pravosuđa, koje između ostalog obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva, dok je predstavnik Ministarstva financija predsjednik Povjerenstva. Takvo uređenje dovelo je do određenih organizacijskih i tehničkih poteškoća u radu Povjerenstva. Imajući u vidu navedeno, kao i prijedlog da Povjerenstvo razmatra sporove u kojima je jedna od stranaka u sporu pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom udjelu Republika Hrvatska, ukazalo se opravdanim da predsjednik Povjerenstva bude predstavnik Ministarstva pravosuđa. Navedena Odluka također određuje da će državno odvjetništvo i Državni ured za upravljanje državnom imovinom sudjelovati u radu Povjerenstva ako je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska. Naime, sudjelovanje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u radu Povjerenstva osobito je važno kako bi se utvrdila mogućnost eventualnog korištenja imovine Republike Hrvatske u postizanju nagodbe. U predmetnoj Odluci i Protokolu dodane su nove odredbe kojima se uređuje razmatranje sporova u kojima je jedna od stranaka pravna osobu čiji je jedini osnivač ili član odnosno

imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska. Novim odredbama određuju se preporuke koje Povjerenstvo može dati takvim pravnim osobama u sporovima čija je vrijednost do uključivo 1.000.000,00 kuna, odnosno prijedlog koji Povjerenstvo može dati Vladi Republike Hrvatske za davanje preporuka u vezi sa sporovima vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna. Uvodi se i obveza navedenih pravnih osoba da Povjerenstvo odnosno Vladu Republike Hrvatske u roku od mjesec dana izvijeste o poduzetim mjerama po preporuci. Radi lakšeg praćenja rada Povjerenstva određena je obveza ministra pravosuđa, kao čelnika tijela u okviru kojega djeluje Povjerenstvo, da Vladi Republike Hrvatske podnosi godišnja izvješća o radu Povjerenstva. U cilju daljnjeg poticanja alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u

građanskopravnim predmetima te racionalnijeg trošenja sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, izbjegavanja nastanka sporova i rasterećenja sudova u građanskopravnim predmetima proširen je krug osoba koje su ovlaštene podnijeti prijedlog Povjerenstvu za razmatranje spora. Pored tijela državne uprave iz čijeg djelokruga proizlazi spor i državnog odvjetništva, za podnošenje prijedloga za razmatranje spora Povjerenstvu ovlašteni su i slijedeći predlagatelji: stranka koja je u sporu s Republikom Hrvatskom, pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska koja je stranka u sporu te tijela državne uprave ili pravne osobe s javim ovlastima koje su osnovane posebnim zakonima u čijem su djelokrugu poslovi koji se odnose na djelatnost pravne osobe čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska koja je stranka u sporu. Nakon proteka nešto više od godine dana od početka aktivnosti vezanih za uspostavu sustava poticanja alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska, trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osoba s javnim ovlastima, može se zaključiti kako su sve opisane aktivnosti u ovom izvješću imale pozitivan učinak. Može se očekivati da će ovakve mjere Vlade Republike Hrvatske biti od iznimne koristi za rasterećenje pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj, budući da je u znatnom broju predmeta sklapanje nagodbe ocijenjeno opravdanim. Svojim primjerom Vlada Republike Hrvatske ukazuje na dobrobit alternativnih alata za rješavanje sporova kako široj javnosti tako i svim tijelima

državne uprave, trgovačkim društvima u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima. Modalitet rada Povjerenstva se pokazao dinamičnim i učinkovitim. Odluke, zaključci i mišljenja koja su donesena ukazuju na promptan pristup članova, sudionika i tijela uključenih u rad Povjerenstva. Kontinuitet održanih sjednica je zadovoljavajući, ali se isto tako ukazuje na nužnost redovnog i unaprijed planiranog rasporeda sjednica Povjerenstva. Nažalost, određena tijela državne uprave pokazala su neaktivnost i nezainteresiranost za rad Povjerenstva, kao i za upite radi dostave podataka o predmetima o kojima bi Povjerenstvo moglo raspravljati. Iako je Ministarstvo pravosuđa uputilo nekoliko dopisa kojima se zahtijevala dostava podataka (kao što je opisano ranije u ovom Izvješću) određen broj adresata do danas nije dostavio svoje prijedloge za rad Povjerenstva. Sukladno zaključku s 4. sjednice Povjerenstva, u postupcima veće vrijednosti predmeta spora, predlaže se otvoreniji pristup razmatranja mogućnosti ponude nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful