You are on page 1of 25

GEORGE R. R.

MARTIN GARDNER DOZOIS DANIEL ABRAHAM

Hon na lovce

GEORGE R. R. MARTIN GARDNER DOZOIS DANIEL ABRAHAM

Hon na lovce

Edice MODERN DLA SF


d Martin ust

vylo: 1. Budoucnosti, ed. P. Crowther 2. Jon C. Grimwood: neoAddix 3. Jon C. Grimwood: Paazd 4. Elizabeth Bearov: Zakalen 5. Elizabeth Bearov: Zjizven 6. Paul Melko: Prstenec singularity 7. Hannu Rajaniemi: Kvantov zlodj 8. Martin, Dozois, Abraham: Hon na lovce pipravujeme: 9. Elizabeth Bearov: Worldwired esk nzev bude upesnn

Nzev originlu: Hunters Run Oblka: Stephan Martiniere Grack prava oblky: Michal Kuba Peklad: Milan ek Redakce: Helena ebestov

Copyright 2007 by George R. R. Martin, Gardner Dozois, Daniel Abraham All Rights Reserved Copyright 2014 for the Czech translation by Milan ek Copyright 2014 for Cover by Stephan Martiniere Copyright 2014 for the Czech edition by Laserbooks

ISBN 978-80-7193-375-5

Connie Willisov, kter se vechno, co v, nauila od Gardnera a George, a to vechno nauila Daniela

Pedehra
Ramon Espejo se probudil a vznel se v moi tmy. Chvli zstval uvolnn, na nic nemyslel, poklidn plul, a potom se mu do vdom ln navrtila jeho totonost, jako nechtn ozvna. Po hlubok, tepl nicot vzpomnka na to, kdo je, nepsobila pjemn. A dosud zcela neprocitl, vnmal, jak mu na srdce dosed tlak jeho byt. Zoufalstv, zlost a neustl hlodav znepokojen mu v mysli zaznly, jako kdyby si nkde ve vedlej mstnosti nkdo odkalal. Uritou blaenou dobu nebyl nikm, ale nyn byl opt sm sebou. Jeho prvn opravdu vdomou mylenkou bylo popen zklamn, kter ctil z vlastnho byt. Byl Ramon Espejo. Jakoto prospektor byl na smluvn podchycen vprav z Nuevo Janeira. Byl... byl... Ramon Espejo. Tebae oekval, e bude nsledovat pval informac o jeho ivot co dlal vera v noci, co bude dlat dnes, jakou z v sob chov, co ho v posledn dob doplilo , dal mylenka ho nechala na holikch. Vdl, e je Ramon Espejo ale nevdl, kde je. Ani jak se tam dostal. Ve zmatku se pokusil otevt oi, a zjistil, e je u m oteven. A byl kdekoliv, bylo to dokonale tmav msto, temnj ne dungle v noci, temnj ne hlubok jeskyn v pskovcovch tesech pobl Labutho krku. Nebo mon oslepl.

10

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

Takov pedstava v nm uvolnila mal impuls paniky. Znal historky o much, kte se opili lacinm syntetickm muktem nebo Sladkou Mary a probudili se slep. Stalo se to i jemu? Ztratil nad sebou kontrolu do tak velk mry? Mrazivm kanlkem podl ptee se mu zaal inout pramnek strachu. Ale nebolela ho hlava a neplilo ho v bie. Zavel oi, nkolikrt prudce zamrkal vky s iracionln nadj, e se mu tm zrak njak aktivuje. Dokal se vak jen toho, e se mu na stnicch rozprskly jasn pastelov skvrny, mihotajc se barvy, njakm zhadnm zpsobem znepokojivj ne pvodn tma. Poten mton letargie ho zvolna opoutla, a pokusil se vykiknout. Ctil, jak se mu pomalu pohybuj sta, ale neslyel nic. Copak i ohluchl? Pokusil se pekulit a posadit se, ale nedokzal to. Poloil se do nicoty, opt se vznel, nevzpral se, ale mylenky mu vily. U byl zcela pi smyslech, ale stle se nebyl s to rozpomenout, kde je ani jak se tam dostal. Teba mu hroz nebezpe: neschopnost pohnout tlem v nm vyvolvala spoustu otzek a psobila zlovstn. Stal se obt dlnho zvalu? Mon ho ochromil skaln sesuv. Snail se soustedit na pocity ve vlastnm tle, vyostoval si citlivost na jeho podnty a nakonec doel k zvru, e nect dnou thu ani tlak, nic, co by ho znehybovalo. Teba nic nect proto, e m zlomenou pte, pomyslel si v pvalu mraziv hrzy. Ale po krtkm uvaovn se pesvdil, e tak tomu bt neme: trochu tlem hbat mohl, akoliv pi pokusu zvednout se do sedu ho nco zastavilo, narovnalo mu pte, sthlo mu pae a ramena z pozice, do n je dovedl. Pipadal si, jako by se prodral sirupem, jene ten ho vytlaoval do vchoz polohy, jemn, pevn, neprosn ho znehyboval. Na pokoce nectil dnou vlhkost, dn vzduch, dn vtr, teplo ani chlad. Tak mu nepipadalo, e by

Hon na lovce

11

spoval na nem pevnm. Jeho prvn dojem byl podle vechno sprvn. Vznel se, uvznn ve tm, znehybnn. Pedstavoval si sm sebe jako hmyz v jantaru, pevn lapenho v okolnm lepkavm sirupu, v nm byl pln zanoen. Ale jak dchal? Nedchm, uvdomil si. Prost nedchm. Panika ho rozttila jako sklo. Veker zbytky mylen rzem vyprchaly a zaal jako zve bojovat o ivot. Zarval prsty do okoln nicoty, snail se vythnout k iluzi vzduchu. Pokusil se zakiet. as ztratil veker smysl, boj ho zcela pohltil, take nedokzal urit, za jak dlouho s tm vyerpan pestal. Sirup ho jemn, pevn pithl zptky do polohy, kterou zaujmal pvodn. Ctil, e by ml lapat po dechu, oekval, e by mu v uch mla tepat krev, e by ml vnmat, jak mu v hrudi bu srdce ale nic se nedlo. Nedchal, netlouklo mu srdce. Nehoel potebou se nadechnout. Byl mrtv. Byl mrtv a vznel se na nesmrnm suchm moi, kter se vemi smry thlo do vnosti. A slep a hluch, ctil jeho nezmrnost, bezbehost onoho plnonho ocenu. Byl mrtv a v pedpekl, v tom pedpekl, s nm musel neustle bojovat pape v San Estebanu, a ve tm ekal na soudn den. Skoro se thle pedstav zasml bylo to lep, ne co mu sliboval katolick knz v tom malikm kostelku z neplench cihel v jeho rodn vsce v horch severnho Mexika; otec Ortega ho asto ujioval, e jakmile zeme bez zpovdi a rozheen, skon v plamenech a mukch pekelnch , ale nedokzal se t mylenky zbavit. Zemel a tato przdnota nekonen tma, nekonen ticho, uvznn jen v ptomnosti vlastn mysli byla to jedin, co na nj cel ivot ekalo navzdory poehnnm a blahoeen crkve, navzdory jeho hchm a obasn-

12

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

mu napl upmnmu pokn. Na niem z toho nezleelo. Rozprostraly se ped nm nessln roky, bhem nich se bude muset obrat jen svmi hchy a prohrami. Zemel, a trestem si ml bt jednou provdy on sm pod nesmiitelnm, nespatenm okem Boha. Ale jak k tomu dolo? Jak zemel? Pipadalo mu, e jeho pam dm, reaguje patn jako motor traktoru za chladnho zimnho rna tce nabh a jen obtn se udruje v pohybu, spe jen prsk a vynechv. Pro zatek si vybavil to, co znal nejdvrnji. Elenin pokoj v Diegotownu s oknkem nad postel, s bytelnmi stnami z udusan hlny. Kohoutky nad dezem, u rezav a star, tebae lidstvo bylo na planet sotva njakch dvacet let. Malik arlatov cupitalky, hemc se po strop, kterm se etn ady noh pohybovaly jako vesla. Ostr vn ledokoene a ganji, rozlit tequily a opkanch paprik. Rachot peltvajcch transportr, razcch si cestu vzduchem na obnou drhu. Nedvn udlosti jeho ivota zaaly pomalu nabvat tvar, by zstvaly nezeteln jako obraz z nezaostenho projektoru. Byl v Diegotownu pi pleitosti Poehnn lostvu. Konal se slavnostn prvod. Jedl na ulici zakoupenou peenou rybu se afrnovou r a dval se na ohostroj. Kou pchl jako povrchov dl a pohasnajc rachejtle pi pdu do moe syely jako hadi. Obr zahalen plameny, bolest mchajc rukama. Bylo to skuten? Vn citronu a cukru. Star Manuel Griego mluvil o vech svch plnech na dobu, kdy se lod Enync konen vyno ze skoku u kolonie, jejich planety So Paulo. Prochvla jm nenadl, prudk vzpomnka na vni Elenina tla. Ale to bylo pedtm... Dolo k potyce. Stetl se s Elenou, ano. Zvuk jejho hlasu vysok, vytav a nepjemn jako tkn pitbula. Udeil ji. Na to si vzpomnal. Vykikla, spala se mu po och a pokusila se ho nakopnout do koul.

Hon na lovce

13

A potom se jako vdycky usmili. Potom, kdy se ukojen noil do spnku, mu prsty klouzala po rukou, po jizvch od maet. Nebo to byla jin noc? Tolik jejich spolen trvench noc konilo prv takhle... Ale dolo i k jin potyce, jet pedtm, s nkm jinm... Ale mylenky mu od n ucukvaly, jako kdy mula ucukne ped hadem na cest. Opustil ji ped rozbeskem, vykradl se z jejho pokoje prosycenho potem a sexem, zatmco spala, aby s n nemusel mluvit, uctil, jak mu pokoku ochladil rann vnek. Cestou po zablcen ulici se ped nm rozutkvaly hladkosrstky, jejich poplaen kik znl jako zpanikaen hoboje. Zaletl s dodvkou na vybavovac stanici, protoe se chystal... ne ho chyt... Opt se mu mysl vzepela. Nepipadalo mu, e svt pozela odporn zapomntlivost, ale nco jinho. Existovalo nco, co si jeho mysl nechtla vybavovat. Pomalu, se zaatmi zuby, nutil pam, aby se poddala jeho vli. Cel den strvil seizovnm dvou vzletovch vlc na dodvce. Nkdo tam byl s nm. Griego, a nadval na soustky. A potom odletl do pustiny, do divoiny, do terreno cimarrn... Ale jeho dodvka explodovala! Nebylo to tak? Najednou si vybavil, e dodvka explodovala, ale vzpomnal si, e ji vidl z dlky. Vbuch ho nepozel, ale vzpomnky ml pesto prostoupen zoufalstvm. Zkza dodvky s tm tedy souvisela, a to bylo cokoliv. Pokusil se na dan okamik zaostit na jas plamen; na hork, nenadl zvan po tesknut... Kdyby mu bilo srdce, s nvratem pamti by mu v tu rnu strnulo hrzou. U si vzpomnal. A mon, e umt a bt v pekle by bylo lep...

st prvn

Kapitola prvn

Ramon Espejo zvedl bradu a vyzval tm protivnka k deru. Dav, kter se nahrnul do uliky za zchtralm barem El Rey, vytvoil kruh, tla se tiskla k sob v napt oscilujcm mezi snahou sledovat zblzka, co se bude dt, a nutnost sthnout se do bezpen vzdlenosti. Jejich hlasy tvoily sms vkik pobzejcch oba mue k boji a slabch, neupmnch vzev, aby se udobili. Kolohnt, kter se kolbal a vrtl na protj stran kruhu, byl bled Europan s lcemi zarudlmi koalkou a mohutnma mkkma rukama zaatma do pst. Byl vy ne Ramon, doshl dl. Ramon vidl, jak protivnk tk oima, jak si dv na lidi okolo stejn pozor jako on. No tak, pendejo, zazubil se Ramon. Ml zvednut a roztaen ruce, jako by se chystal rve obejmout. Chtls mt moc. Poj si ji ochutnat. Blikajc LED diody reklamy baru zbarvovaly noc postupn na modro, na erveno, na oranovo. Non obloha vysoko nad jejich hlavami zila bezpotem hvzd pli jasnch a blzkch, ne aby je zastnila svtla Diegotownu. Zatmco kolem sebe krouili, upen na n shlelo souhvzd Kamennho mue s nejjasnj hvzdou zlovstn doutnajc jako rud oko. Jako by se dvala, jako by je proti sob pobzela.

18

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

Ml bych to udlat, ty hnusnej umatnej Mexikne! odplivl si Europan. Ml bych se do toho pustit a nakopat ti ten vyzblej zadek! Ramon jen cenil zuby a kynul mui, aby se jet vc piblil. Europan chtl, aby se vrtili ke slovn potyce, ale na to u bylo pli pozd. Hlasy pihlejcch splvaly do jednolitho rachotu vodopdu. Europan se pohnul, neohraban jako padajc strom; vzduchem pomalu proletla jeho mohutn lev pst, sunula se, jako by prorela melasu. Ramon vyel deru vstc, nechal si z rukvu do ruky vyklouznout gravitan n. epel vystelil stejnm pohybem, jm pak vyrazil pst proti obrov bichu. Europanovou tv se mihl vraz takka komickho pekvapen. V prudkm heknut z nj vyrazil veker dech. Ramon ho bodl jet dvakrt, rychle a siln, pro jistotu noem jet v rn otoil. Byl dost blzko, aby uctil pronikav zpach muovy kvtinov kolnsk, aby uctil, jak mu tv ovanul dech s pms lkoice. Dav utichl, kdy se Europan skcel, padl na kolena a potom se v odpornm bahn uliky rozplcl s roztaenma nohama. Marn se mu povolovaly a zatnaly velk, mkk ruce zalit krv, kter bledla, kdy diody rudly, a ernala, kdy svtlo pebliklo na modrou. Europan otevel sta a pes zuby se mu z nich vyinula krev. Pomalu, velice pomalu, jako by se pohyboval na zpomalench zbrech, padl bokem na zem. Zakopal nohama, zabubnoval patami. Znehybnl. Nkdo z pihlejcch uasle a vulgrn zaklel. Ramonovo pronikav, samolib poten vyprchalo. Zadval se na tve okolostojcch na doiroka oteven oi, sta pooteven v pekvapench kroucch. Jako by se mu alkohol v krvi edil, do vdom se mu snela stzlivost. Pepadl ho drtiv pocit zrady tihle lid ho

Hon na lovce

19

hnali do rvaky, rozdmchvali stet. A te ho opoutli za to, e vyhrl! Co je? zaval Ramon na ostatn hosty z baru. Slyeli jste, co kal! Vidli jste, co udlal! Ale ulika se vyprazdovala. Zmizela i ena, kter Europana doprovzela, ta, kvli n to vechno zaalo. Dovlekl se k nmu Mikel Ibrahim, provozn z baru, v jeho mohutn, jakoby medvd tvi se zrail vraz trplivho, svatho utrpen. Naphl irokou ruku. Ramon opt pozvedl bradu, vypjal hru, jako by ho Mikelovo gesto urelo. Provozn si jen povzdechl, pomalu zavrtl hlavou a prsty naznail, e by se mlo nco vythnout. Ramon vypulil ret, pootoil se, nae do nastaven dlan plcl stenku noe. Bl se sem policie, varoval ho Mikel. Ml bys jt dom, Ramone. Vidl jsi, co se stalo. Ne, nebyl jsem tu, kdy k tomu dolo. A nebyl jsi tu ani ty, e? Te b dom. A nikomu ani muk. Ramon si odplivl na zem a odkradl se do noci. A po pr krocch pochopil, jak je opil. U kanlu nedaleko nmst si depl, opel se o strom a vykval, dokud si nebyl jist, e doke pokraovat v chzi bez vrvorn. Diegotown kolem nj utrcel tdenn vplatu za alkohol, kaafa kyit a sex. Z neumlch ciknskch hausbt na kanlu se linula hudba: rychl, rozjaen harmonika smen s trumpetami, plechovm bubnem a kikem tanenk. Nkde ve tm tkliv zpval desetiploutvk, ptk, kter byl ve skutenosti ltajc jetrka a jeho hlasov projev zlovstn pipomnal sklen a zoufale tkajc enu, co vedlo povriv mexick rolnky, kte tvoili velk procento obyvatelstva kolonie, k pesvden, e z Mexika s nimi mezihvzdnm prostorem peletla

20

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

i La Llorona, Plaka, kter te bloum noc thle nov planety a nak nejen pro vechny dti, je ztratili a zanechali na Zemi, ale i pro vechny, kdo na tomhle drsnm novm svt teprve zemou. Ramon tmto pitomostem samozejm nevil. Ale kdy te pzran nek zrychloval do srdceryvnho crescenda, mimodk se zachvl. O samot mohl litovat, e Europana bodl; nestailo by snad, kdyby mu utdil pr ran, ponil ho, zfackoval jak couru? Jene kdy je opil a vztekl, vdycky zajde pli daleko. Vdl, e by neml tolik pt a e vdycky, kdy je mezi lidmi, dopad to podobn. Veer obvykle zanal se staenm aludkem, zkost, ji v nm probouzel pobyt ve mst, a kdy u pak ml vypito tolik, aby se mu aludek uvolnil, nkdo asto ekl nebo udlal nco, co ho rozzuilo. Vtinou to nekonilo u noe, ale jen zdkakdy to konilo dobe. Ramonovi se to nelbilo, ale zrove se za to nestydl. Byl mu nezvisl prospektor v drsn pohranin kolonii, kterou od zaloen nedlila jet ani jedna generace. Je pece mu, proboha! Pije jak duha, bije se jak lev, a jestli se to nkomu nelb, udl nejlp, kdy si svoje pinche nzory nech pro sebe! Z vody se vykolbala rodinka tapanos malch mvalovitch obojivelnk se upinami pipomnajcmi je bodliny , pohldla na Ramona tmavmi, zivmi oky a zamila k nmst, kde hodlala ptrat po zbytcch jdla a odpadcch. Ramon se dval, jak za sebou zvata nechvaj leskl tmav mouhy, pak si povzdechl a ztka se zvedl. Elenin byt se nachzel v labyrintu ulic v okol Palce guvernr. O patro n bylo eznictv; do bytu zadnm oknem asto vanul vzduch pchnouc starou krv. Zvaoval, zda nem pespat v dodvce, ale ctil se pinav a vyerpan. Chtl si dt sprchu a pivo a tal neho

Hon na lovce

21

teplho, aby mu nekruelo v bie. Pomalu stoupal po schodech, snail se bt zticha, ale v Eleninch oknech se svtilo. Daleko na severu startoval z kosmodromu raketopln, jemu cestou do non oblohy mode a rud zila koncov svtla. Ramon chtl v dunivm rachotu startujcho motoru zastt cvaknut a zasyen dve. Marn. Kdes byl, kurva? zakiela na nj Elena, jen co vstoupil dovnit. Mla na sob tenk bavlnn aty se skvrnou na rukvu. Vlasy si sthla do ernho uzlu, tmavho ne obloha. Vztekle cenila zuby, take sta klebem skoro vytvela tverec. Ramon za sebou zavel a uslyel, jak zalapala po dechu. Zuivost z n okamit vyprchala. Sledoval jej pohled ke svmu boku, kde mu Europanova krev proskla koil. A nohavic. Pokril rameny. Budeme je muset split. Jsi v podku, mi hijo? Co se stalo? Nesnel, kdy mu tak kala. Nebyl ni chlapeek. Ale bylo to lep ne hdka, take se usml, zathl za konec opasku. Nic mi nen, odpovdl. Odskkal si to ten druhej cabrn. Co policie... bude se policie...? Nejsp ne, uklidnil ji, kdy si spustil kalhoty ke kolenm. Koili si pethl pes hlavu. Pesto bysme je mli split. Na nic dalho se ho neptala, a zatmco se sprchoval, odnesla jeho svrky ke spalovac peci, spolen pro vechny byty v bloku. Ukazatel asu na zrcadle mu sdlil, e do svitu zbvaj jet ti nebo tyi hodiny. Stl pod proudem tepl vody a prohlel si jizvy irok bl ps na bichu, kam ho plechovm hkem sekl Martin Casaus, ohyzdnou zdueninu pod loktem, kde mu jaksi opil parchant mlem peal kosti maetou. Star

22

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

jizvy. Nkter star ne jin. Nevadily mu; vlastn se mu zamlouvaly. Vypadal s nimi silnj. Kdy vyel ven, Elena stla u zadnho okna, ruce sloen pod adry. Jakmile se k nmu otoila, byl pipraven na ohniv poryv jej zuivosti. Ale viml si, e sta naopak vypulila do poupte, a oi m doiroka oteven. Kdy promluvila, znla jako holika, ba co h, jako ena, kter si na holiku sna hrt. Bla jsem se o tebe, pronesla. To nikdy nemus, opil. M jen tak nco nerozhz. Ale jsi tu sm. Kdy zabili Tomase Martineze, stlo proti nmu osm mu. Pistoupili k nmu, kdy vyel z domu svoj ptelkyn, a... Tomas byl malej svik, podotkl a pohrdav mvl rukou, jako by chtl naznait, e chlap jaksepat by se ml postavit i osmi surovcm, kte si s nm chtj vyrovnat ty. Elen se rty rozthly do smvu a vydala se k nmu, pi kadm kroku se zhoupla v bocch, jako by se k nmu blila jej vagna a zbytek tla se jen neochotn vlekl za n. Vdl, e to mohlo dopadnout pesn opan. Stejn snadno mohli strvit zbytek noci tak, jak tak mvali ve zvyku, vzjemnm osoovnm, hzenm vm, co je po ruce, pstnmi souboji. I takov situace nkdy konily sexem, ale te byl natolik unaven, e byl upmn rd, e si budou moci v klidu zapchat a jt spt, zapomenout na promarnn, przdn, prv skonen den. Elena si pethla aty pes hlavu. Ramon sevel dobe znm tlo. Z eznictv dole k nim zavanul zpach zvtral krve jako odporn parfm Zem a lidstva, kter je nsledoval nap vesmrem. Potom leel utahan v posteli. K obloze mil dal raketopln. Obvykle startoval maximln jeden msn. Ale brzy mli pilett Enynci, dve, ne se oekvalo, a stanici nad Diegotownem bylo teba pipravit,

Hon na lovce

23

aby mohl pijmat obrovsk lod s jejich mimozemskmi nklady. Uplynula u ada generac, kdy se lidstvo vzneslo z gravitanch studn Zem, Marsu a Europy a se sny o dobyt vesmru se vydalo mezi hvzdy. Mlo v plnu rozest sv sm po vesmru jako syn vysoce postavenho radnho na nvtv v pstavnm nevstinci, ale ekalo je zklamn. Vesmr u byl obsazen. Mezi hvzdami je pedstihly jin rasy. Sny o vybudovn e vybledly do sn o bohatstv. Sny o bohatstv ztrpkly do zahanbenho asu. Spe ne skvl a zhadn technick vymoenosti Stbrnch Enync a Turu je pokoila povaha samotnho vesmru, stejn jako pokoila kadou jinou rasu, je se vypravila mezi hvzdy. Ohromn temnota byla pli bezmrn. Pli velk. Komunikace rychlost svtla byla natolik pomal, e se jen st dala oznait za komunikaci. Nedalo se tam vldnout. Vymhat dodrovn zkona jinak ne na lokln rovni bylo smn. Zkladny Obchodn aliance, do kter lidstvo vstoupilo po pesvdovn ze strany Stbrnch Enync (je se neslo v podobnm duchu jako pesvdovn, ktermu elilo Japonsko od dlovch lod admirla Perryho, aby se o nkolik generac dve otevelo obchodu), od sebe dlily tak zvratn vzdlenosti, e s nktermi byl ztracen kontakt na dlouh generace, nkter se vytrcely z pamti nebo je njak byrokrat umstil na seznamu priorit, ktermi se v budoucnu zane zabvat jeho jet nenarozen nstupce. Ustanovit nadvldu i dokonce uritou kontinuitu nap rozlehlm nekonenem Noci byla pedstava, je se zdla provediteln pouze v provinnm hlu pohledu nkoho, kdo se dv ze dna gravitan studny. Kad, kdo se dostal mezi hvzdy, pochopil, jak se vci maj doopravdy.

24

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

dn rasa nebyla schopna zvtzit nad tak zvratnmi vzdlenostmi, a tak se snaily pokoit as. A a v tto sfe si lidstvo nakonec nalo malou niku v peplnn, chaotick temnot vesmru. Enynci a Turuov vidli, jak kody lidstvo pch na svm vlastnm ivotnm prosted, vnmali hluboce zakoennou lidskou nchylnost ke zmnm a potebu ovldat i jeho zvratn omezenou schopnost pedjmat dsledky svho ponn, a povaovali to spe za vhodu ne chybu. Obrovsk institucionln mysli, jak lidsk, tak mimozemsk, uzavely extrmn pomalou generan smlouvu. Pokud se nkde objevily przdn planety, nestupn, nevhodn a nebezpen, pln nezkrotn ry a neznm fauny, obsazovaly se prv lidmi. V prbhu pomalch desetilet i stalet, jich bylo teba k obhospodaen, zkrocen, eliminaci div a rizik, kterm tam dala vzniknout evoluce, mli Stbrn Enynci, Cian, Turuov a vechny ostatn Velk rasy, vyskytujc se prv v okol, vykonvat roli, jakou vykonvaly obchodn lod za dvnch as, kdy se lidstvo vymaovalo z ostrvk a bezvznamnch kopc Zem. Na kolonii So Paulo ila sotva druh generace Pozeman. Dosud v n ily eny, kter si pamatovaly prvn pistn na dosud nedoten svt. Diegotown, Nuevo Janeiro, San Esteban, Amadora. Mal Pes. umav Skok. Vechna msta na jihu se od t doby rozvinula jako houbov kultura na Petriho misce. Lid umrali psobenm nenpadnch toxin v mstn strav. Lid objevili velk kokojetry, je si zhy vyslouili pezdvku chupacabras podle bjnch kozodoj ze Star Zem a kte hrd a hloup stli na vrcholu planetrnho potravinovho etzce, a lid tak zaplatili ten objev svmi ivoty. Nikoli Stbrn Enynci s sticovma oima. Nikoli hmyz a sklenn Turuov. Neumrali ani zhadn Cianov se svou zlibou v bezti.

Hon na lovce

25

A nyn velk mimozemsk lod piltaj v pedtermnu; kad poloiv lo pln naloen, jak vichni pedpokldali, novm zazenm a lidmi z jinch koloni, je se kojili nadj, e si na So Paulu vydobudou lep postaven. S blcmi se lomi rovn vzrstala nadje na tk pro ty, jim se kolonie stala vzenm. Leckdo se Ramona ptal, zda tak zaml vzltnout, odlett do tmy, ale to ho patn chpal. Ramon u ve vesmru byl; piletl sem. Odlett by mu pipadalo zajmav pouze v ppad, e by se s tm pojila ance ocitnout se na jet mn zalidnnm mst, a to bylo nepravdpodobn. Jakkoliv na So Paulo nezapadal, neuml si pedstavit situaci, kter by v nm vzbuzovala vt odpor ne dal pesun. Nevzpomnal si, e by usnul, ale probudil se, kdy mu Eleninm oknem zasvtilo do tve dopoledn slunce. Slyel ji, jak si pozpvuje ve vedlejm pokoji, kde se vnovala dopoledn prci. Dr hubu, ty dvko pinav, pomyslel si a sykl pi zlehu petrvvajc kocoviny. Ke zpvu nemla ani petku nadn vechny tny jejho hlasu byly ploch a nepjemn. Zstval potichu leet, nutil se opt usnout, vzdlit se z msta, od toho trznivho hluku, od thle ensk, od tohoto okamiku. Piduen zpv pak pehluilo vztekl syen a hned vzpt do pokoje zavanula vn esneku, pikantn klobsy a osmaen cibulky. Ramon si najednou uvdomil, jak przdn m aludek. S povzdechnutm se opel o loket, spustil na zem spnkem zdevnl nohy a za tkopdnho kloptn zamil ke dvem. Vypad pkn hnusn, ekla Elena. Nevm, pro jsem t vbec poutla do barku. Nedotkej se toho! To je moje sndan. Me si jt vydlat na vlastn! Ramon se zubil a pehazoval si klobsu z ruky do ruky, dokud neochladla natolik, aby se do n mohl zakousnout.

26

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

Dlm padest hodin tdn, abych mla na traty. A co dl ty? vyptvala se ho. Bloum po terreno cimarrn a vechno, co si vydl, po nvratu do msta propije. Vdy nem ani vlastn postel! Uvailas kafe? zeptal se j. Elena ukzala bradou na kuchyskou linku, kde stla oden plastochitinov termoska. Ramon si vyplchl plechov hrnek a naplnil ho verej kvou. Udlm pevratnej objev, ekl. Uran nebo tantal. Vydlm tolik penz, e do konce ivota nebudu muset hnout prstem. A pak m vyhod a nech se obskakovat njakou mladou dvkou z pstavu. Vm, jac jsou chlapi. Ramon j z tale sebral dal klobsu. Pleskla ho do ruky, a to tplo. Dnes je pehldka, poznamenala. Po Poehnn lostvu. Guvernr chce pro Enynce uspodat velkou podvanou. Chce, aby si mysleli, jak jsme vichni rdi, e sem piletli tak v pedstihu. Bude se tancovat a zdarma rozlvat rum. Enynci si mysl, e jsme cvien psi, prohlsil Ramon s plnmi sty. Elen ztvrdly koutky st a z o se j rozlil chlad. Myslm, e to bude zbava, pronesla se stopou jzlivosti. Ramon pokril rameny. Spval v jej posteli. Byl si neustle vdom faktu, e za jej uvn mus platit. Obleu se, ekl a hodil do sebe zbytek kvy. Mm njak penze. Mu t pozvat. Poehnn lostvu si nechali ujt, protoe Ramon neml chu poslouchat knze drmolcho povren nesmysly za vylvn nabraek svcen vody na otluen rybsk luny, pili vak vas na nsledujc pehldku. Hlavn tda, kter se thla kolem Palce guvernr, byla dost irok, aby j projelo pt taha vedle

Hon na lovce

27

sebe, pokud se zastavil provoz v opanm smru. Ulic se pomalu inuly alegorick vozy, zastavujc asto i na nkolik minut, naloen nejrznjmi svtskmi pedmty turuskou kosmickou lod posetou svtly a taenou koskm speenm; umlohmotnou chupacabrou s rud hnoucma oima a otevrajcm a zavrajcm se chtnem s velikmi zuby ze starch trubek , kter se msily s nadivotnmi podobiznami Jee, Boba Marleyho a Panny Marie stanice Despegando. Pot pijela satirick (identikovateln, ale velice nelichotiv) karikatura guvernra v dvojnsobn ivotn velikosti; ml vypulen rty, jako by se chystal polbit zadek Stbrnch Enync, a ulic se prohnala vlna smchu. Prvn vlna kolonist, tch, je dali planet jmno So Paulo, pochzela z Brazlie, a akoliv jen hrstka z nich, pokud vbec nkdo, navtvila Portugalsko, panlsky hovoc kolonist, povtinou Mexian, kte piletli ve druh nebo tet vln, je veobecn oznaovali za Portugalce. Portugalci stle pevaovali na vych postech v mstn vld a administrativ i v tch nejlpe placench zamstnnch, ale tili se pramal oblib u panlsky mluvc vtiny, kter mla pocit, e se ve svm novm domov stala obany druh kategorie. Obrovsk vz s guvernrem na ulici doprovzelo sborov buen a poklebovn. Velk a tkopdn vozy nsledovali hudebnci: bubnov kapely, smycov kapely, kapely mariachi, kapely hrajc tuk, pochodov skupiny zouaves, kytarist, kte za chze hrli fado. Chodci na chdch a akrobat metajc kozelce. Po stranch tancovaly mlad eny v nedoitch karnevalovch kostmech. Ramon, s Elenou po boku, si dval pozor, aby se jim nedval na poloobnaen prsa (nebo nebyl pi pohledu na n pistien). Labyrint bonch uliek byl pecpan lidmi. Stnkai, co prodvali kvu a rum; pekai s koli ve tvaru

28

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

ervenatc a chupacabras s ledovou polevou; prodavai s vozky plnmi smaench ryb a tacos, satay a jugjug; komiky; poulinmi artisty; polykai oh; hri nabzejcmi partiky tkartovho monte vemi, kdo se snaili co nejvc vydlat na rychle zorganizovanch oslavch. Prvn hodinu to byla skoro zbava. Pot zaal bt Ramon z neustlho halasu, mnostv a vn tlacch se lid cel nesvj. Elena se chovala jako holika, nadenm pitla jako mal, vlekla ho od jedn atrakce ke druh, utrcela jeho penze za sladk tyky a mexick cukrov lebky. Trochu se mu ji podailo zpomalit, kdy nakoupil poctiv jdlo voskovan kornout afrnov re s chili paprikami a prouky peenho masa z motloploutvka doplnn vysokou, prothlou sklenkou ochucenho rumu a vybral pahorek v parku u palce, kde se mohli posadit na trvu a sledovat, jak kolem nich proud mohutn a pomal eka lid. Elena si z prst olizovala posledn zbytky koen a oprala se o nj, piem ho objmala rukou jako etzem, kdy je zahldl Patricio Gallegos a pomalu k nim do svahu zamil. Trochu kulhal, protoe si kdysi pi skalnm sesuvu zlomil kyel; prospektorstv nebylo nikdy bezpen prce. Ramon z nj nespoutl oi. Zdravko, ekl Patricio. Tak jak to jde? Ramon pokril rameny, jak jen se dalo s Elenou, kter k nmu lnula jako bean k cihlov zdi. Co ty? zeptal se Ramon. Patricio mvl rukou ani dobe, ani patn. Zkoumm pro jednu spolenost nerostn soli na jinm pobe. Je to pkn otrava, ale mm pravidelnej plat. Prce na vlastn pst se s tm ned srovnvat. Dl, co mus, poznamenal Ramon a Patricio pikvl, jako by ekl kdovjakou moudrost. Na ulici se pomalu otel vz s chupacabrou, kter cvakala ve vzduchu obrovskou, hloupou tlamou. Patricio neodchzel.

Hon na lovce

29

Ramon si zastnil oi ped sluncem a vzhldl k nmu. Co je? zeptal se. Slyels o tom vyslanci z Europy? zeptal se Patricio. Vera v noci se u baru El Rey pipletl do rvaky. Njakej poahanej pendejo ho tam ubodal hrdlem od aky nebo kdovm. Fakt? Fakt. Umel dv, ne ho stihli hodit do nemocnice. Guvernr je kvli tomu pkn nasranej. A pro mi to k? zeptal se Ramon. J nejsem guvernr. Elena vedle nj strnula, oi piven v prohnanm vrazu. Ramon v duchu Patricia odhnl, nebo alespo umloval, avak Patricio jeho pn nevyslyel. Guvernr m pln ruce prce s tma blcma se enynskma loma. Te mus navc vyptrat chlapa, co zabil vyslance, a ukzat, jak kolonie um uplatovat zkony. Mj synovec dl pro vrchnho komisae. Je to tam dost hnusn. Tak jo, ekl Ramon. Jenom m napadlo... v jak. Nkdy v El Rey pije. Vera v noci ne, zavrel Ramon. Jestli chce, me se zeptat Mikela. Za celou noc jsem tam nebyl. Patricio se usml a udlal nemotorn krok dozadu. Chupacabra slab, mechanicky zaryela a lid okolo se smchy rozjeeli a roztleskali. Jo, jasn, kvl. Jenom jsem tak uvaoval. V... A kdy rozhovor takto utichl, Patricio se usml, pikvl a belhav se vydal dol ze strn. Nebyls to ty, e ne? napl zaeptala, napl sykla Elena. Nezabils toho zkurvenho vyslance? Nikoho jsem nezabil a urit ne nikoho z Europy. Nejsem magor, dodal Ramon. Nechce se zas dvat na tu svoji pojebanou pehldku?

30

G. R. R. Martin, G. Dozois, D. Abraham

Se snejc se noc prvod slbl. Na pat kopce, na louce u palce, vzplla hromada deva kolem pana Hardinga Starho Podsa, jak mu kali nkte kolonist z Barbadosu , chvatn splcan gurny, vysok skoro est metr, s tv pedstavujc groteskn karikaturu Evropana nebo norteamericana, se zelenmi lcemi a obrovskm nosem ve stylu Pinocchia. Ohe se rychle rozhoel a ob postava stravovan plameny zaala mchat rukama a pt pedstranou bolest. Ramonovi pi t dosti pzran podvan naskoila hus ke, jako by se mu dostalo pochybn vsady sledovat muen due v ohni pekelnm. Spolu s Podsem mla shoet i veker smla, kter lidi pronsledovala po cel rok, ale pi pohledu na to, jak se obr zpomalen krout a svj v plamenech na pozad hlubokho, elektronicky zeslenho pn odrejcho se ode zd Palce guvernr, Ramona pepadla neblah pedtucha, e tu naopak ho jeho tst, e od thle chvle m nalpnuto jen k trpen a pohromm. A stail jedin pohled na Elenu kter od okamiku, kdy na ni tkl, vedle nj mlky sedla se zaatou elist a blmi arami vzteku vyrytmi kolem st , aby mu dolo, e nebude trvat dlouho a proroctv se zane naplovat.