You are on page 1of 8

Test a

Ziemie polskie w I poowie XIX wieku


Test podsumowujcy rozdzia IV 1. Czytaj uwanie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 7. znajduj si cztery odpowiedzi: A, , C, !. Wy"ierz ty#ko jedn z nich i za$a#uj kratk z odpowiadajc jej #iter w karcie odpowiedzi. %. &ee#i si po$y#isz, "'dne zaznaczenie otocz k('kie$. ). *ozwizania zada+ od ,. do 1%. zapisz #u" uzupe'nij czyte#nie i starannie w wyznaczonych $iejscach. -o$y'ki przekre.#aj. /. -rzy kady$ po#eceniu podano #icz" punkt(w, jak $ona uzyska0 za w'a.ciw odpowied1. 2a rozwizanie ca'e3o testu $oesz otrzy$a0 $aksy$a#nie 21 punkt(w. 1. Wan ro# w opracowaniu konstytucji 4r(#estwa -o#skie3o ode3ra' A. 9ranciszek 4sawery !rucki:;u"ecki. . Ada$ &erzy Czarterowski. C. <tanis'aw 4ostka -otocki : ;u"ecki. !. Ada$ &erzy Czartoryski. 5671 p.8

2. ;ikwidacja *zeczypospo#itej 4rakowskiej i wcie#enie 4rakowa do Austrii "y'o skutkie$ 5671 p.8 A. Wiosny ;ud(w. . powstania krakowskie3o. C. powstania #istopadowe3o. !. kon3resu wiede+skie3o. %. =r3anizacja konspiracyjna dzia'ajca na zie$iach po#skich po upadku powstania #istopadowe3o to 5671 p.8 A. <towarzyszenie ;udu -o#skie3o. . 4o$itet >arodowy -o#ski. C. ?ote# ;a$"ert !. @ro$ady ;udu -o#skie3o. ). >a cze#e powstania wie#kopo#skie3o w czasie Wiosny ;ud(w sta' A. &an <krzynecki. . ;udwik Aieros'awski. C. &(zeB ;o$pa. !. Cdward !e$"owski. 5671 p.8

/. W'a.cicie#e$ Ba"ryki $aszyn ro#niczych w -oznaniu "y' A. !ezydery Ch'apowski. . ?ipo#it Ce3ie#ski. C. Wa#enty <teBa+ski. !. 4aro# Aarcinkowski. Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 6. i 7.

5671 p.8

D. itwa powstania #istopadowe3o przedstawiona na o"razie $ia'a $iejsce pod 5671 p.8 A. @rochowe$. . =stro'k C. <toczkie$. !. E3ania$i. 7. !ow(dc si' powsta+czych w tej "itwie "y' A. &an <krzynecki. . &an 4rukowiecki. C. &(zeB !wernicki. !. &(zeB Ch'opicki. 5671 p.8

,. -odaj % skutki powstania #istopadowe3o. 567% p.8 A. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF . FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

G. Wyja.nij pojcia azar : ra"acja :

567% p.8 FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFFF. FFFFFFFFFFFFF.

3er$anizacja : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

16. Wpisz #itery we w'a.ciwe $iejsca na osi, tak a"y wydarzenia u'oy'y si w ko#ejno.ci chrono#o3icznej. 567) p.8

1810 r.

1830 r.

1850 r.

A 7 powstanie krakowskie. 7 powstanie <przysienia -odchorych C 7 o3'oszenie <tatutu or3aniczne3o ! 7 >oc ;istopadowa Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj zadania . i !.

11. 2aznacz dowo#ny$ ko#ore$ 3ranice 4sistwa Warszawskie3o po 1,67 r.

5671 p.8

12. -odaj nazwy or3aniz$(w po#itycznych utworzonych z teren(w "y'e3o 4sistwa Warszawskie3o w wyniku usta#e+ kon3resu w Wiedniu. 567% p.8 A 7 ............................................................................................................... 7 ................................................................................................................ C 7 .................................................................................................................

Test "

Ziemie polskie w I poowie XIX wieku


Test podsumowujcy rozdzia IV 1. Czytaj uwanie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 7. znajduj si cztery odpowiedzi: A, , C, !. Wy"ierz ty#ko jedn z nich i za$a#uj kratk z odpowiadajc jej #iter w karcie odpowiedzi. %. &ee#i si po$y#isz, "'dne zaznaczenie otocz k('kie$. ). *ozwizania zada+ od ,. do 1%. zapisz #u" uzupe'nij czyte#nie i starannie w wyznaczonych $iejscach. -o$y'ki przekre.#aj. /. -rzy kady$ po#eceniu podano #icz" punkt(w, jak $ona uzyska0 za w'a.ciw odpowied1. 2a rozwizanie ca'e3o testu $oesz otrzy$a0 $aksy$a#nie 21 punkt(w. 1. -ierwszy$ na$iestnikie$ 4r(#estwa -o#skie3o zosta' 5671 p.8 A. 9ranciszek 4sawery !rucki:;u"ecki. . wie#ki ksi 4onstanty. C. &(zeB 2ajczek. !. &oachi$ ;e#ewe#. 2. Hw'aszczenie ch'op(w w @a#icji o3'oszono w wyniku 5671 p.8 A. Wiosny ;ud(w. . ra"acji 3a#icyjskiej. C. powstania #istopadowe3o. !. powstania krakowskie3o. %. -o upadku powstania #istopadowe3o na e$i3racji powsta'a po#ska or3anizacja, nazywana 5671 p.8 A. <towarzyszenie$ ;udu -o#skie3o. . 2wizkie$ >arodu -o#skie3o. C. 4o$itet >arodowy -o#ski. !. 4o$itete$ -ozna+ski$. ). &edny$ z przyw(dc(w powstania #istopadowe3o "y' A. Cdward !e$"owski. . &an <krzynecki. C. &an Iyssowski !. ;udwik Aieros'awski. 5671 p.8

/.-rze$ys' w'(kienniczy do$inowa' na terenie A. 2a3'"ia !"rowskie3o. . J(dzkie3o =kr3u -rze$ys'owe3o. C. 2a3'"ia <taropo#skie3o !. *ado$skie3o =kr3u -rze$ys'owe3o.

5671 p.8

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 6. i 7.

D. Wydarzenie przedstawione na rycinie to 5671 p.8 A. "itwa pod Ai'os'awie$. . rze1 3a#icyjska. C. procesja !e$"owskie3o. !. "itwa pod =#szynk 3rochowsk. 7. 2darzenie ukazane na reprodukcji od"y'o si w 5671 p.8 A. 1,%6 r. . 1,), r. C. 1,%1 r. !. 1,)D r. ,. -odaj % przyczyny wy"uchu powstania #istopadowe3o. 567% p.8 A. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF . FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF C. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

G. Wyja.nij pojcia

567% p.8 FFFFFF.. FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFF

noc paskiewiczowska : uw'aszczenie :

FFFFFFFFFFF.

rusyBikacja : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 16. Wpisz #itery we w'a.ciwe $iejsca na osi, tak a"y wydarzenia u'oy'y si w ko#ejno.ci chrono#o3icznej. 567) p.8

1810 r.

1830 r.

1850 r.

A 7 "itwa pod =stro'k. 7 powstanie *zeczypospo#itej 4rakowskiej. C 7 <tatut or3aniczny. ! 7 powstanie krakowskie. Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj zadania . i !.

11. 2aznacz dowo#ny$ ko#ore$ 3ranice Wie#kie3o 4sistwa -ozna+skie3o.

5671 p.8

12. -odaj nazwy zaznaczonych na $apie za po$oc #iter 3'(wnych o.rodk(w prze$ys'owych na zie$iach po#skich. 567% p.8 A 7 ............................................................................................................... 7 ................................................................................................................ C 7 .................................................................................................................