P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 19, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע

www.swdaf.com 1
(ןנחוי 'ר) אתיירואדמ רוסא רועיש יצח
אתיירואד רדג – יפורטציאל יזח
רוסא אוה ומצע יצחה
♦ יתומכ רוסיא
אל ןמיס ג קלח רזעיחא ת"וש דרפנש ירחא ףא ,הליבנו םד םושמ רסאנש קלחו קלח לכ הרסא הרותהו
רוסיאה תא ביחרמ יניסמ השמל הכלהו תיזכ הליכא רוסיא תיזכמ תוחפל
וח ךלמל הנשמ ז,א מ" ס הוהד יאמב אמלשבו " ל יניסמ השמל הכלה םה ןירועישהד ףאו תיזכ איה הליכא םתסד
תיזכ דע שנועה תא בכעמ יניסל השמל הכלהו והשמב הליכא רוסיא
ד ןמיס א"י קרפ תונופצ חנעפמ םגו ז,א מ"וח ךלמל הנשמ ל"ז ם"ארהל יתיארו ... אתכלה אתא אלד ל"ס י"רו
ל אלא היתועמשממ היתקיפאו יאק יאקדכ ארוסיאל לבא ןישנוע
♦ םלש רועישב בייחל א"א ןכ אל םא
גכ קוספ ז קרפ ארקיו המכח ךשמ םלש רועש לע בייחת ךיא ,אוה רתיה רועיש יצח םא לבא
♦ םלש רועישל םילשהל יואר
רוסיאל ןמיס
זסש תוא ארתב אבב םירועש ץבוק רוסיא אוה ש"חד היארו החכוה איה ,יפורטציאל יזחד אהד
ותוא ומצע רועיש יצח
א תוא ה ףיעס בנ ןמיס א"ח תשחרמ ת"וש

(שיקל שיר) אתיירואדמ רתומ רועיש יצח
הריבע יצח
♦ יתוכיא רוסיא
ז,א מ"וח ךלמל הנשמ ... ת"המ רתומ רועיש יצחד היל תיא יכה םושמו תיזכ יוה הליכאד ל"ס ל"רו ...
ד ןמיס א"י קרפ תונופצ חנעפמ ר״יפל ל״רל יצח רועיש רתומ םושמ הזש ןיעכ יצח רועיש תוכיאב ד ה תומכ אוה ה תוכיא
רועיש יצח
♦ דחיב שנועו רוסיא לש רועישה תא רידגמ יניסמ השמל הכלהה
ז,א מ"וח ךלמל הנשמ ל"ז ם"ארהל יתיארו ... הל ןנימקומד יכיה יכ ארוסיאא אתכלהל הל ןנימקומד היל אריבס ל"רו
הרותה ןמ רוסיא רועיש יצחב אכילו ןישנועא
♦ שה ערפמל רועיש יצחה תא רסוא בייחל רועי
ד ןמיס א"י קרפ תונופצ חנעפמ הדומד ל״ר דיתעב םילשהל ףא ל״סד יצחד רועיש רתומ ןמ הרותה , כ״א ח ז ןני ד ס ל״
תומכהד אוה תוכיאה אל רדגב תופרטצה הז קר הליחתמשכ וניא הצור םילשהל זא הוה ז כ ,ה ומ ןימ רחא , לבא םא הצור
םילשהל ףא רתויב כמ יד תליכא סרפ לח םש יאה ס רו וילע קר ןיאד וב בויח

םירחא םירוסיאב רועיש יצח
הליכא ירוסיאב קר
♦ בלח לכמ
ופ ןמיס יבצ םכח ת"וש בלח לכד ארק ןל תיאד הליכא ירוסיא ינאשד
♦ ןמזב םיטקלמש םירוסיא קר
יס הירא תגאש ' ש ידכב תיזכ לכוא םא ל"ייקד הליכא ירוסיאב אלא ךייש אל ט"הו אפ וילע בייחו ףרטצמ סרפ תליכא רועי
הרותה ירוסיא ראשב םג
♦ םירוסיא לכ
ופ ןמיס יבצ םכח ת"וש יזחד םושמ ת"המ רוסא רועיש יצח ל"ייקד ורעבל ךירצ תיזכמ תוחפב 'יפא 'יניעב לבא יפורטציאל
ז,א מ"וח ךלמל הנשמ ושמ יפורטצאל יזחד אמעטל ךירטצא ה"שמד הארנ תועובשד ג"פב ן"רה ירבדמו לכד ארקמ יאד ם
בלחב איה בותכה תריזג א"והד םושמ ןירוסיא ראשל הינימ ןניפלי הוה אל בלח
♦ היבשחאב קר
יס יבצ םכח ת"וש ' ופ י " ל ותואל ובישחמש השעמ השועב אקוד ונייה ת"המ רוסא ימנ רועישכמ תוחפ ןירוסאה לכבד ףאד
רועיש יצחמ תוחפ
♦ תרכ וב שיש רוסיא קר
.נ ןישודיק ש"שר ש ה"ד חיל תרכ רוסיא אוהש בלחד אימוד אלא ת"המ רוסא ש"ח ןיאד םירבוסה תעדל הייאר ןאכמ היהיו
♦ רתיה תעש ול ןיאש רוסיא קר
ז,א מ"וח ךלמל הנשמ ול היה אלו םלועל רוסא בלחד םושמ רוסא רועיש יצחד א"נ 'יס הבושתב ח"נלרהמ ברל יתיארו
ןכלו חספה םדוק רתומש ץמחב ןכ ןיאש המ רתיה תעש רועיש יצח רוסאל ץמחב ומצע ינפב קוספ ךרצוה

רועיש יצח – הריבע לכמ קלח וא יאמצע רוסיא
ןייע תנפצ ת"וש 'יס חנעפ חפר םא שי מ״נ ב ןי ש״ח לש רכ ת ראשל ש״ח , ךהמ ד ש ב ו ע ו ) ת כ (ד ו ב פסות ת א םש חכומ ד ןיא מ״נ ןכו ב אמוי ) (דע

רועיש יצח – השע תווצמב
ז,א מ"וח ךלמל הנשמ תוצמב ךא לכואה אהד לכו לכמ ארקל הירקע אתכלה אתא יכ כ"א עמשמב אוהש לכ וליפא הליכאד תרמא יא השע
םולכ אלו השע אל רועישכמ תוחפ
... ד"לק הווצמבו הזב קפתסמ 'ו הווצמ ח"נמ רועישמ תוחפב הוצמ ןיא ע"מ יבגד חכומ ז"פלו ...
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 2

ג קרפ ארקיו
(זי) וֹמ לֹכ ְ בּ םֶ כי ֵ תֹרֹד ְ ל םָ לוֹע ת ַ קֻּ ח םֶ כי ֵ תֹב ְ שׁ בֶ ל ֵ ח לָ כּ :וּל ֵ כאֹת אֹל םָ דּ ל ָ כְ ו פ

ז קרפ ארקיו
(בכ) :רֹמאֵ לּ ה ֶ שֹׁמ ל ֶ א קָ וֹקְ י רֵ בַּ דְ יַ ו
(גכ) רֹמאֵ ל ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ ל ֶ א רֵ בַּ דּ בֶ ל ֵ ח לָ כּ :וּל ֵ כאֹת אֹל ז ֵ עָ ו ב ֶ שֶׂ כְ ו רוֹשׁ
(דכ) הָ כאָ ל ְ מ ל ָ כ ְ ל ה ֶ שָׂ עֵ י הָ פֵ ר ְ ט בֶ ל ֵ חְ ו הָ ל ֵ בְ נ בֶ ל ֵ חְ ו :וּהֻ ל ְ כאֹת אֹל לֹכאְָ ו
(הכ) י ִ כּ בֶ ל ֵ ח ל ֵ כֹא ל ָ כּ : ָ הי ֶ מַּ ע ֵ מ תֶ ל ֶ כֹאָ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה ה ָ ת ְ ר ְ כִ נ ְ ו קָ וֹקי ַ ל ה ֶ שּׁ ִ א הָ נּ ֶ מּ ִ מ בי ִ ר ְ קַ י ר ֶ שֲׁ א ה ָ מֵ ה ְ בּ ַ ה ן ִ מ
(וכ) :ה ָ מ ֵ ה ְ בַּ לְ ו ףוֹעָ ל םֶ כי ֵ תֹב ְ שׁוֹמ לֹכ ְ בּ וּל ְ כאֹת אֹל םָ דּ ל ָ כְ ו
(זכ) ַ כאֹתּ ר ֶ שֲׁ א שֶׁ פֶ נ ל ָ כּ : ָ הי ֶ מַּ ע ֵ מ או ִ ה ַ ה שֶׁ פֶ נּ ַ ה ה ָ ת ְ ר ְ כִ נ ְ ו םָ דּ ל ָ כּ ל פ

ב דומע גע ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
םירופכה םוי .הנשמ רוסא וצחרי הלכהו ךלמהו הטמה שימשתבו ,לדנסה תליענבו ,הכיסבו ,הציחרבו ,היתשבו ,הליכאב
.ןירסוא םימכחו ,רזעילא יבר ירבד ,לדנסה תא לוענת היחהו ,םהינפ תא ,התניערגכו הומכ ,הסגה תבתוככ לכואה
וימגול אלמ התושהו - ןיא התושו לכואה .וימגול אלמל ןיפרטצמ ןיקשמה לכו ,תבתוככל ןיפרטצמ םילכואה לכ .בייח
.ןיפרטצמ

ב דומע גע ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
.ארמג !אוה תרכ שונע ?רוסא - לא הכרצנ אל :הימרי יבר אמיתיאו ,אליא יבר רמא רועיש יצחל א . - ןאמל אחינה
יצח ,רמתיאד ?רמימל אכיא יאמ ,הרותה ןמ רתומ רועיש יצח רמאד ןאמל אלא ,הרותה ןמ רוסא רועיש יצח רמאד
יאמ שיקל שירל אלא ,ןנחוי יברל אחינה .הרותה ןמ רתומ :רמא שיקל שיר ,הרותה ןמ רוסא :רמא ןנחוי יבר ,רועיש
?רמימל אכיא - אש שיקל שיר הדומ ןנברדמ רוס .

א דומע דע ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
ןמ רוסא :רמא ןנחוי יבר .הרותה ןמ רתומ :רמא שיקל שיר ,הרותה ןמ רוסא :רמא ןנחוי יבר ,רועיש יצח ,אפוג
יפורטציאל יזחד ןויכ ;הרותה - אנמחר רמא הליכא ,הרותה ןמ רתומ :רמא שיקל שיר .ליכא אק ארוסיא - .אכילו
ר היביתיא לוכי שנועב וניאו ליאוה רועיש יצחו יוכ ,הרהזאב ונשי שנועב ונשיש לכ אלא יל ןיא :שיקל שירל ןנחוי יב
הרהזאב וניא - !בלח לכ +ז ארקיו+ רמול דומלת - אמלעב אתכמסא ארקו ,ןנברדמ .

א דומע דע ףד אמוי תכסמ לאננח וניבר
.הרותה ןמ רוסא רמוא ןנחוי 'ר .רועיש יצח זחד ןויכד יפרטציאל ו הליכא היב אנירק הליכא .ןנברדמ רוסא רמא ל"ר .
.אכילו אנמחר הרמא

א דומע דע ףד אמוי תכסמ םינשי תופסות
יפורטציאל יזחד םושמ הרותה ןמ רוסא רמא ןנחוי יבר . ארקמ ןמקל היל שירדד ןנחוי 'רד אמעט רקיע והימ
בלח לכד ] יקל ימנ יקלמ כ"או ד ארק יריימד עמשמ יכהד [ הרהזאב ונשי שנועב ונשיש לכ אלא יל ןיא רמאקדמ בלח לכ
קרפ ארמגב רמאק היפוג ןנחוי יברד דועו ןנברכ שיקל שירלו ןועמש יברכ הכלה ןנחוי יברל רמימל היל הוהד [השקו] 'וכ
רוסיאמ ץוח רוסיאל ףרטצמ רתיה ןיא הרותבש םירוסיא לכ (ב גמ ףד) ןירבוע ולא קרפו (ב הל ףד) ןינימ השלש 'וכ ריזנ י
והל אריבס ןנברכ והלוכד איה אישוק ואלד יבר רמואו יל המל ףוריצ יקל רועיש יצח יאו אכה שיקל שיר היל ינש אלדמ
ןנברכ ירמאד אנאו ןועמש יברכ איהה אמלעב רוסיאב אלא יריימ אל בלח לכד ארקד ארוסיא ןינעל אכה כ"ע אלא
ש ןנחוי 'ר יעב (ב גק ףד) השנה דיג קרפ ףוסבו רוטפ ץוחבמ וקלחש יחה ןמ רבא םתה ןנירמאד תוקלמל םלש רועי
'וכ תיזכב ונורג הנהנ ירה בייח רמא ןנחוי יבר ויפ ךותב םינפבמ לכמ ףילי אל אכהד אנש יאמד ןנחלא ר"הל השק והימ
תוקלמ אלו אמלעב הרהזא רוסיא אלא בלח גמ ףד) ןירבוע ולא קרפב םיחספב וליאו : את אל תצמחמ לכמ ףילי ( ןגד ולכ
ואלב היניעב השקונו תובורעת י"ע רומג תושרדב קלחל שיו ולכאת אל בלח לכמ ולכאת אל תצמחמ לכ אנש יאמד :'וכ

א דומע דע ףד תבש תכסמ י"שר
רועישכמ תוחפ תופאל רתומ יכו - ,אכיא אהימ ארוסיא ,אכיל תאטח בויחד יהנ ןמ רוסא רועיש יצח ןל אמייקד
הרותה מויד ארתב קרפב , ,(א ,דע) א הלחתכל ררוב ינתק יכיהו ?

:דמ םיחספ תכסמ הוואלח ם"רהמ ישודיח
... אביקע״רל ימנ אמינ תרשמ רתיהל ףרטצמ רוסיאל הנממו התא ןד לכל הרותה הלוכ . רמולכ רוסיאל לבא אל תוקלמל
ןיאד ןיקלמ לע תושקיהה . יכו אמית רוסיאל יאמ אקפנ הנימ אהו אמייק ןל יצח רועיש רוסא ״המ ת ל״א אקפנ הנימ
תוחפל יצחמ תיז אנביתכדכו .

ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 3
םיחספ תכסמ הוואלח ם"רהמ ישודיח .המ
... רמא בר הדוהי רמא לאומש אל ונש אלא םוקמב ןיאש יושע קזחל לבא םוקמב יושעה קזחל וניא רבוע ללכמ תוחפד
מ זכ תי וליפא םוקמב ןיאש יושע קזחל וניא בייח רעבל . ךדיאלו אנשיל ןנירמא םוקמבד אש ןי יושע קזחל וליפא תוחפ
תיזכמ בייח רעבל . רמאקדמו בייח רעבל עמשמ בייחד אתיירואדמ ג״עאו תוחפד תיזכמ אוח אמליד ׳ימדמ התבשה
הליכאל המ הליכא ל״מייק יצח רועיש רוסא ןמ הרותה ףא התבשה ימנ . והימ ארוסיא אוה אכיאד לבא תוקלמ אכיל
אלד אפידע התבשה הליכאמ ...

תוכלה ם"במר א קרפ הצמו ץמח
ז הכלה
ןכ יפ לע ףאו ,ץמח לכאי אל +ג"י תומש+ רמאנש הרותה ןמ רוסא הז ירה אוהש לכ חספב ומצע ץמחה ןמ לכואה
תיזכ אוהש רועישכ לע אלא ןברק וא תרכ בייח וניא .תודרמ תכמ ותוא ןיכמ דיזמב תיזכמ תוחפ לכואהו ,

ז הכלה א קרפ הצמו ץמח תוכלה הנשמ ףסכ
[ז] .לכאי אל רמאנש 'וכו חספב ומצע ץמחה ןמ לכואה הרותבש ןירוסיא לכב אה חספב ץמחב ארק יל המל יל אישק
ת"המ רוסא רועיש יצח ל"יק לעו .ע"צו עמשמ הליכא רועיש לכאי אלד הינימ ףלימל ל"ה אכפיא ארקמ יאד השק דועו .
תיזכמ תוחפ היל המל יל אישק 'וכו דיזמב תיזכמ תוחפ לכואהו ש"מ ןנימייק אוהש לכ לכואא אהד שארבש יפלש ל"נו
וב ןיאש טעמה ןמ טעמ אוהש לכ הליכא וליפאד עמשמו הרותה ןמ רוסא אוהש לכ ץמחה ןמ לכואה בתכ אבבה
ונממ תונהיל יוארה רבד אהיש דע אכיל תודרמ תכמ לבא אכיא ארוסיאד יהנד ןניעומשאל אכה אתא ללכ האנה
יוארה רבד ונייהד תצק ונורג יכהב יגולפל היל אנמד דועו הזל הז ןיב שי לובג המד השק ךא .תיזכמ תוחפ ארקהל
ע"צו :

ז הכלה א קרפ הצמו ץמח תוכלה ךלמל הנשמ
[ז] לכאי אל רמאנש הרותה ןמ רוסא ז"ה אוהש לכ חספב ומצע ץמחה ןמ לכואה (ד"ע ףד) כ"הוי 'פ אמוי .
א ל"רו הרותה ןמ רוסא רמא י"ר רועיש יצח אפוג אק ארוסיא יפורטציאל יזחד ןויכ רוסא רמא י"ר הרותה ןמ רתומ רמ
רועיש יצח תוברל בלח לכ י"רד היתוכ אינת ןנירמא יכה רתבו .אכילו אנמחר רמא הליכא רתומ רמא ל"ר ליכא ובתכו
לכד ארקמ רועיש יצחל הברמד אתיירב היל תיאד בג לע ףא יפורטציאל יזחד אמעט י"רל ךרטציאד יאמד 'סותה
אוה בלח יזחד אמעט רמאקד אתשה לבא ארקא הוכמסאו ךירטצא יוכל ארק רקיע א"וה בלח לכד ארקמ יאד םושמ
('א הכלה תבש 'להמ ח"יפ ליעל ש"מ ןייע ה"א) .כ"ע רועיש יצחל איה הרומג אשרדד אמעט יאהמ אוה ארבס יפורטצאל
רטצאל יזחד אמעטל ךירטצא ה"שמד הארנ תועובשד ג"פב ן"רה ירבדמו הוה אל בלח לכד ארקמ יאד םושמ יפו
ראשב כ"אשמ רוסא היהי רועיש יצח ףאד בלחב איה בותכה תריזג א"והד םושמ ןירוסיא ראשל הינימ ןניפלי
םעט כ"או יפורטציאל יזחד םושמ אוה רועיש יצח בלחב ארק רסא יכד ארבתסמ אמעט ןנירמאד אתשה לבא ןירוסיא
בלחמ ןניפליו םירוסיאה לכב ךייש הז ל"יקו יפורטציאל יזחד םושמ הרותה ןמ רוסא רועישכמ תוחפד ןירוסיאה לכל
הרותה ןמ רוסא רועיש יצחד םיקסופה לכ וקספ ןכו י"רכ . אה חספב ץמחב ארק ל"לד וניבר לע הומתל שי הז יפלו
הרותה ןמ רוסא רועיש יצח ל"יק הרותבש ןירוסיא לכב לד הנימ ףלימל היל הוה אכפיא ארקמ יאד ותו . רועיש לכאי א
עמשמ הליכא ע"צב וחינהו מ"כב ןרמ הז השקה רבכו . תישוק ול השקוהד א"נ 'יס הבושתב ח"נלרהמ ברל יתיארו
היה אלו םלועל רוסא בלחד םושמ רוסא רועיש יצחד ודמל םשמד בלחל ימד אלד ץמח רוסיאד ץריתו וזלה ל"ז ןרמ
ןכלו חספה םדוק רתומש ץמחב ןכ ןיאש המ רתיה תעש ול רועיש יצח רוסאל ץמחב ומצע ינפב קוספ ךרצוה םדוק)
(חספה רועישכמ תוחפב הרות רוסיא ןיא הלעמלו תישש העשמ ד"י םויבד הזמ ל"ז ברה דילוהו הינשה אישוקלו .
:ש"עי ברה ךיראה הזב םג תרכזנה
ו אוהש לכ חספב ץמח לכואהו ל"זו בתכש ץמח תוכלה ג"מסה לע ויתופסותב ל"ז ם"ארהל יתיארו אל רמאנש 'וכ
אתכלה אתאד םתה ינאש תיזכב אלא ןברק וא תרכ בייח וניאד בג לע ףאו עמשמ אוהד לכ הליכאו ץמח לכאי
יאק יאקדכ ארוסיאל לבא היתועמשמ היתקיפאו אמעט יאמ פ"ה יפורטציאל יזחד םושמ י"רד ט"מ ארמגב רמאקד אהו
ןישנועא הל ימקומד יכיה יכ ארוסיאא אתכלהל הל ימקומ אל דוע בתכו תרכב וא ואלב וילע רובעל יפורטציאל יזחד םושמ
אלא וניא ןברק וא תרכ ןינעל עמשמ אוהד לכ הליכאד ןנירמא רוסיא ןינעלד בג לע ףא תרכ וא ןברק בייח וניא כ"פעאו
.ל"כע היתועמשממ היתקיפאו אתכלה אתאד תיזכב רועיש יצחד אמעטד חכומ ארמגב אהד ברה ירבדל ישקיתד ת"או
וה ן"רה ירבדכ וא תופסותה ובתכש ומכ ץרתל רשפא ברה תרבסל םגד ל"יו .בלח לכד איובירמ א איה ךכ הנוכהד
היתועמשממ היתקיפאו אתכלה אתאד אלא עמשמ אוהד לכ הליכא הרותב רמאנש םוקמ לכד היל אריבס ל"רו
א רועיש יצחב אכילו ןישנועא הל ןנימקומד יכיה יכ ארוסיאא אתכלהל הל ןנימקומד אלד ל"ס י"רו הרותה ןמ רוסי
יאק יאקדכ ארוסיאל לבא ןישנועל אלא היתועמשממ היתקיפאו אתכלה אתא בלח לכ אנמחר בתכדמ הזל היארו
ארוסיאל ףא לכו לכמ היתועמשממ ארקל היקפאו אתכלה אתאד א"וה דוחל ארק יאהמ יאד אלא רועיש יצח תוברל
ןל תיאד אתשה לבא אמלעב אתכמסא בלח לכד ארקו אשרד בלח לכד אשרדד ןנירמא יפורטציאל יזחד אמעט
ןברקל וא תרכל אלא אתכלה טעימ אלו איה הרומג יפורטצאל יזחד אמעט ואל יאד רמימל אכיא ימנ ל"ז ן"רה ךרדלו .
בלח יבג אוה בותכה תרזג בלח לכד ארקו ארוסיאל ףא לכו לכמ היתועמשממ ארקל 'יקפאו אתכלה אתא םלועלד א"וה
היקפא אלד ארקל היקפאו אתכלה אתא ןירוסיא ראשב לבא ,ארוסיאל אלו ןישנוע ןינעל אלא היתועמשממ ארקל אתכלה
ןישנוע ןינעל אלא [היקופאל אתכלה איתא אל יפורטציאל יזחד ןל תיאד אתשה לבא ,ארוסיאל ףא לכו לכמ] היתועמשממ
וללה ל"ז ם"ארה ירבד יפכ הנהו .ףוריצל יזחד םושמ אל ארוסיאל לבא ןמ אוהש לכב רוסא חספה םדוק ץמח לכואה ףא
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 4
.ל"ז ח"נלרהומ ברהכ אלדו שוריפב ל"ז ם"ארה בתכ ןכו הרותה הליכאד היל תיאד ם"ארה תרבס יפכ הימת ינא והימו
הליכא אלהו אכילו אנמחר רמא הליכא הרותה ןמ רתומ רמא שיקל שירו ארמגב ןנירמאד יאה יאמ עמשמ אוהש לכב
יכו .עמשמ אוהש לכ םושמו עמשמב והש לכ הליכאד היל אריבס ןנחוי 'רד ל"רו ןנחוי יבר יגילפ אהבד ל"סד אמית
.ת"המ רתומ רועיש יצחד היל תיא יכה םושמו תיזכ יוה הליכאד ל"ס ל"רו הרותה ןמ רוסא רועיש יצחד היל תיא יכה
ליכא תועמשמב ןנחוי יבר םע קלוח ל"רד אדומלתד אמתסל היל אנמד הומתל שי יתכא הדומ ימנ ל"רד אמיא ה
ארוסיאל ףא היתועמשממ ארקל היקפאו אתכלה אתאד היל אריבסד אלא עמשמב והש לכ הליכאד השקוה י"ר אהד
אתאד ןטשפכ םירבד ל"ס אמעט יאה היל תילד ל"רו ל"ז ם"ארה בתכש ומכו ףוריצד אמעט רמול ךרצוהו וז אישוק ול
יאמ ףא לכו לכמ היתועמשממ ארקל היקפאו אתכלה :ארוס
אוה ןנחוי 'רד הימעטד בתכו ל"רו ןנחוי 'רד הז תקולחמ ג"מסה בתכ ט"ס ןמיס השעת אל תוצמבד הימת ינא דוע
ם"ארה בתכו .כ"ע תודרמ תכמ ותוא ןיכמ רועיש יצח התושה וא לכואה ךכיפל בתכו םייסו יפורטציאל יזחד םושמ
ימעטד בג לע ףא יפורטציאל יזחד ןויכ ונושל הזו הז לע ל"ז עמשמ אוהד לכ הליכאד םושמ אלא וניא י"רד ה
המל ונעידוהל םעטה הזל ךרצוה מ"מ םישנועל אלא וניא םירועישב הכלהד ץמח תוכלהב ג"מסה ירבדמ עמשמדכ
כ"ע 'וכ ארוסיא ןינעל ףא איה הכלהש רמאנ אל . לכ וליפא ונעתד ל"ס יא ונעת 'יפב י"רל ל"ס המ רוקחל שי הנהו
כאד אימוד עמשמב אוהש תבתוככא הימקואו ןישנועל היתועמשממ ארקל היקפאו אתכלה אתאד אלא הלי יאמ כ"א
אל אנמחר בותכנ יכיה רשפא אלד םושמ יוניעב הרהזא הרמאנ אל המ ינפמ (א"פ ףד) אמויד ארתב 'פב ןנירמאד יאה
וע תיזכ איה הליכא םתסד עמשמ תיזכב הליכא רמאקד םירבד לש ןטשפד דבלמו תיזכב הליכא לכאי הומתל שי ד
ארק ימנ בותכיל כ"א תבתוככא הימקואו אתכלה אתאד אלא והש לכב אוה היתועמשמו ונעת אנמחר בתכד ימנ אתשהד
.תבתוככא ןישנועל ארקל הימקולו אתכלה יתילו לכאת אל ףאו תיזכ איה הליכא םתסד ןל אריבס הוהד יאמב אמלשבו
ל הכלההד איה הנוכה יניסמ השמל הכלה םה ןירועישהד םוקמב רמימל יצמ אלד אחינ תיזכ הליכא וליפאד ונדמ
הניש ה"שמו היתועמשממ ארקל יקופאל אתכלה יתא אל םלועלו תיזכ איה הליכא םתסד םושמ לכאת אל ונעת
םתס אהד היתועמשממ ארקל היקפאו האב הכלההד ם"ארה ירבדל ךא תבתוככ איה יונע שוריפד רמול ונעת רמאו
נ כ"א והש לכב איה הליכא ל"יו .תבתוכ רועישב ןישנועל ארקל הימקולו אתכלה יתילו לכאת אל אנמחר בותכ
תיזכב אלא הניא הליכא םתסד היל אריבסו הזב קלוח ל"ר לבא ןנחוי 'רל אלא הניא ונבתכש ברה תרבסד ש"מכו
'וכ יוניעב הרהזא הרמאנ אל המ ינפמ אכה רמאקד אוה ל"רו הלעמל ליעל ונישקהש המ ימנ אחינ הזבו . ברה תרבסל
ארקל היקפאו אתכלה אתאד אלא עמשמ והד לכ הליכאד ל"ס םלועלד אמיאד תיזכב הליכאד ל"ס ל"רד אדומלתל ל"נמד
.ארוסיאל ףא לכו לכמ היתועמשממ הרמאנ אל המ ינפמ רמאקד וללה ל"ר ירבדמ הז חירכה דומלתהד הארנ אלא
דוע תיזכב הליכא שוריפב רמאקד דבלמד 'וכ יוניעב הרהזא אתכלה יתילו לכאת אל ארק בותכילד תושקהל שי
תבתוככא הימקולו היתועמשממ ארקל היל היקפילו ארקל קיפמו אתכלה יתא אל םלועלד א"רל ל"סד יאדו אלא .
י"רלד םלועל לבא לכאת אל רמימל יצמ אל יכה םושמו תיזכ איה הליכא םתסד ונל השריפ הכלההד אלא היתועמשממ
ו ,ל"רד הז םעט היל תיל ולא םירתוס םירבד םה אלהו וללה ל"ר ירבד איבה ךיא י"רכ קסופ אוהש רחאמ ונבתכש המ יפל
:אנביתכדכו ולא תא
ארקל היקפאו אתכלה אתאד אלא אוהש לכב איה הליכא םתסד היל תיאד וזלה ם"ארה תרבס לע הימת ינא דוע
ארוסיאל ותועמשמב ארקל היקבשו תיזכב םא יכ יוה אלד שנועל היתועמשממ יכד השעת אל תוצמב חנית אהד
רסא אוהש לכב אנמחר רסא יכ הידידל אהד לכו לכמ היתועמשממ ארקל הירקע אל אתכלה אתא . השע תוצמב ךא
רועישכמ תוחפ לכואה אהד לכו לכמ ארקל הירקע אתכלה אתא יכ כ"א עמשמב אוהש לכ וליפא הליכאד תרמא יא
םולכ אלו השע אל ועובש 'המ ד"פב ןייע ה"א) . ל"ז ם"ארה ירבדב רבחמה ברה ירטו ליקשד יאמ דוע ראבתי םש יכ ת
:(ש"עי וללה

אפ ןמיס (תונשי) הירא תגאש ת"וש
... י"רל ל"קד המ בשייל ונא םיכירצ הארי לבב וילע רבוע ורעבל מ"ע 'יפא וצמח תא ההשמש אכיה 'יפאד ררבתנש רחאו
ל"סד ק"תל לעמ יאמא דעומב שדקה לש ץמח לכואהד ל"ז נ"א השקונ ץמחמ יריימד ל"לו האור התא יא ךלש אה ה"ירכ
רבוע וניאד ג"עאד 'תיל אהד ומשמ 'סותה ש"מכ (גמ 'ד) ע"א פ"רב ת"ריפל הארי לבב וילע רבוע וניאד ץמח תבורעתמ
עיב יעב ןנברדמד ןויכו א"בשרה םשב םיחספ 'סמ שירב 'סותה ש"מכ םרעבל ךירצ ןנברדמ ה"פא ת"המ הארי לבב וילע רו
שדקה לש ץמח לכואד ט"ה י"רלד ש"כ הרפד איהה חכומדכ לעמ אל ה"פא הב ןל תיל ת"המד בג לע ףא ותודפל א"או
אלא וניא ק"תל ןידופ ןיא יאהד 'סותה וחיכוהו םיבלכל ןליכאהל םישדקה תא ןידופ ןיאד םושמ ק"תל לעמ אל דעומב
יעמ עיקפנ ןנברד אששח םושמ וטא הומתל ןיאו ובתכו ןנברדמ כ"ע ידימ יוש אל ןידופ ןיא ןנבר ירמאד ןויכד אתיירואד הל
וילע רבוע וניא ותושרבו ותיבב וניא םא ולש ץמח 'יפאד ן"רהו ן"במרהל ל"סד יאמלד רמול ןיא ימנ ט"המו .היתווכד נ"הו
ש"מכו ורעבל ךירצ ןנברדמ מ"מד ודומ מ"מ אה חספ רובעיש דע ותושרל וסינכהל אלשו ותודפל רשפיא כ"עד ןויכ כ"א
הליעמ וב ןיאו ידימ יוש אל ןנברדמ ןידופ ןיאד לבו הארי לבב רבוע וניאד תיזכמ תוחפ תוחפב ותודפל ןילוכיד ל"יו
אקווד תיזכב אלא אצמי אכיל ימנ ןנברד ארוסיא 'יפא תיזכמ תוחפבו הציבד ק"פרב ןנתדכ אתעמש הלוכ חכומדכ
.(המ 'ד) ע"א 'פד הבירע יקדיסבש קצבד
92
כ"עבו השעל קתינה ואל ל"ה אצמי לבו הארי לבד ל"סד י"ר תרבסל ןכ ל"צ
השעמ השעב 'יפא ןהילע ןיקול ןיא כ"או לבו הארי לב ןינעל ת"המ רוסא תיזכמ תוחפ ונייהד רועישכמ תוחפד ד"ס יאו
אמויד ב"פרב רמאד י"רכ ל"יקד הרותבש םירוסיא לכב ומכ אצמי (דע ףד) ל ןיא כ"א ת"המ רוסא רועיש יצח קלח
םהילע ןיקול ןיאו תיזכב ת"המ םירוסאש ןיוש םהינשו רועישכמ תוחפל רועישכ ןיב הציבד ק"פרד אה ךל השקת כ"א
יגילפ יכ תיזכב הזו הזד פ"ל ע"כ הליכא ןינעלד 'ירמאו תיזכב הזו הז א"הבו תבתוככב ץמחו תיזכב רואש א"שב ןנתד
על רואשד ארועיש המכב אתגולפ אהב מ"נמ רועיב ןינעל ןינעלו וילע ןיקול ןיא אבר ארועישב 'יפא םלועלד ןויכ רועיב ןינ
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 5
ת"המ רוסא ש"כב 'יפא ארוסיא אבוט מ"נ אתשהו אכיל ימנ אדירג ארוסיא 'יפא רועישכמ תוחפבד מ"ש יאדו אלא
ארועיש יאהב . לכב כ"אשמ רועישכמ תוחפב ללכ ארוסיא אכילד הארי לב ןינעל ש"מד רבדל םעט ןתיל יל הארנו
אה אל ט"הו ליכאק ארוסיא יפורטציאל יזחד םושמ איה ת"המ רוסא רועיש יצחד אהד םתה ןנירמאד םושמ םירוסי
וילע בייחו ףרטצמ סרפ תליכא רועיש ידכב תיזכ לכוא םא ל"ייקד הליכא ירוסיאב אלא ךייש לכ וישכע לכא םאש ירה
תיזכ רועישל ומע םילשיש דע סרפ תליכא ידכב לכאיו רוזחישכ אוהש לכא ארוסיאב רבכ לכאש אוהש לכ יאה אצמנ
ףרטצמ והיא אהד ערפמל וניא תיזכ רועישל ןמז רתבל םילשי םא 'יפאד הארי לב יבג לבא הליכא רועישל םילשמו
תיזכל ומילשהש רתבל 'יפא ערפמל ללכ ארוסיא אכיל תיזכמ תוחפ ולצא ההשש ז"כ אבהלו ןאכמ לע אלא רבוע
כמ תוחפ תויהש לע רבוע וניא רועישכל םילשהש העשמ אבהל לע אלא רבעשלד ללכ רועיש אביש םלועל א"אד ןויכו
הב ןל תיל ערפמל הארי לב ןינעל רועישכמ תוחפ לש וז הייהש לע רוסיא ידיל רועיש יצחל םתה ףיליד בג לע ףאו
'סותה םש ש"מכו ליכא אק ארוסיא יפורטציאל יזחד םושמ אוה אמעט רקיע מ"מ בלח לכד ארקמ ירה . 'יפאד ררבתנ
אצמי לבו הארי לב לע רבוע ה"פא ורעבל מ"ע ההשמב 'יפא מ"מ ותיבשתד השעל קתינ היל יוה הארי לבד ואלד ל"תא
ואל ןיאד ז"חאש 'יסב ראבתיד יאמל ש"כו כ"שמכו ןמצע 'סותה ירבדמו ל"ז םיקסופה לכ ירבדמ חכומדכו ל"ז י"שר תעדכו
אתילד ללכ השעל קתינ אצמי לבו הארי לב :ארבס יאהל

ופ ןמיס יבצ םכח ת"וש
... תמכסומ הניא רועיב ךירצ ןיא תיזכמ תוחפד ןירבוע ולא 'פמ ותייאר םגו תעדל לבא םש ל"ז ש"ארה תעדל חניתהד
םילתכב קובד וניאשב לבא ורעבל ךירצ ןיא ןכלו אקודב אוה 'ילתכב קובד אוהו ליאוה ל"ז ם"במרה ש"מ םירחא 'ישרפמ
יזכמ תוחפב 'יפא י"רדמ ה"ת ןואגהד ל"ז םינואגה לע ינהימתו בקעי קח 'סב השקה ןכו ב"נ+ /ןיול ה"צר/ .ורעבל ךירצ ת
םייונשה ןתוא לכ ושרפי ןכו +חכוא ריפש תהימ י"רד היתטישל כ"או 'יאר יתיימ י"רו םייסו בתכ ךכלו ישקא י"ר לע
ונייה רעבל צ"א תיזכמ תוחפד 'מגב רמתאד יאמו אתיירבבו וניתנשמב םילכה ינפודב וא תיבה ילתכב קובדב אקוד לבא
"ייקד יאממ עייתסמ יאדו הזו ורעבל ךירצ תיזכמ תוחפב 'יפא 'יניעב יזחד םושמ ת"המ רוסא רועיש יצח ל
אמלעב ץעכ השענו לטבתנ םילכה תונפדל וא םילתכל קובד אוהשכש אלא יפורטציאל יזח תיז יצח נ"הו יפורטציאל
וניא 'יפאד ל"סד ךדיאלו קובד / ןיא / בלח לכד ארק ןל תיאד הליכא ירוסיא ינאשד רמול שי ורעבל ךירצ שירב 'יאדכו
ש"ע ארקו ארבס ךירטציא יאמל םש 'סותה וצרית רבכו אמויד ארתב קרפ שלותה ןוגכ הרות ירוסיא ראש לכב ז"יפלו
לזחד אמעטד ללכ הרות רוסיא וב ןיא רועישכמ תוחפ איצומ וא תבשב וא ריזנב 'א רעש שי נ"א ינהמ אל דוחל א"
יצחמ תוחפ ותואל ובישחמש השעמ השועב אקוד ונייה ת"המ רוסא ימנ רועישכמ תוחפ ןירוסאה לכבד ףאד רמול
וב הארמש רבד השוע וניאש ןויכ ורעבמ וניאו ותיבב וחינמ אלא השעמ השוע וניאש תיזכמ תוחפ ץמחב לבא רועיש
יפורטציאל יזח היב ןנירמא אל ובישחמש ...

ו הוצמ ךוניח תחנמ (י"מ תרודהמב א תוא) א תוא
םאו ש"ח נ"ה ןכ ת"המ רוסא ש"חד ואל ומכ ת"המ בייח אוה םא רועישמ תוחפ לוכאל הוצמ םא תיזכ רועיש ול ןיא
םירוסיא יבג ש"חל המוד וניאו ללכ איה הוצמ ואל ד"א אכיא הוצמ ד יזאגלא ט"ירהמבו ז"ה מ"וחה א"פ ל"מע ף א"מ
ס הלח 'לה) (יפל הנהו ה"ד ב תוא ףו תצק יתאבה ארקיו רדסב ןמקלו ע"מ יבג ש"ח לוכאל הוצמ םא הזב תועד איבה
.ךיראהל ןיאו םינורחאה הזב וכיראהו ז"דל היאר

ו הוצמ ךוניח תחנמ (י"מ תרודהמב ב תוא) א תוא
ע"צו םגד ליעל יתאבהש תוטישהל רורמו הצמ תיזכמ תוחפ א"בב לכואו חספ תיזכ לכוא םא הוצמ רועישכמ תוחפ
חספה תלטבמ ןיאו אוה הוצמ ימנ רועישכמ תוחפד חספה תליכא ידי אצוי פ"כעד רשפא ןירוסיאב ומכ אכיא ת"המ
יבגל תושר תבשחנד ןנברד הוצמ ומכ אתיירואד הוצמל תלטבמו הוצמה אשילק מ"מד ד"א ז"אז מ"א תוצמד
אתיירואד הוצמ אוה ש"ח פ"כעד ןויכ רשפא וא אתיירואד ןנברדמ ףידע וז הטישל ז"אז מ"או ך"ש ט"לר 'יס ד"ויבו
"קס כ רוסיא כ"ע הרותב שרופמ אל ש"חד ןויכ העובש ןינעל ת"המ רוסאד ףא ש"חמ רומח ןנברד רוסיאד תועיד איבה
אתיירואד יוהד ףא ש"ח ש"כ אתיירואד יבגל תושר יוה ןנברדד ןניזחד ןויכ כ"א ש"ע רומח רוסת אלד ואלב אוהד ןנברד
ןנברד רוסיאמ ליק מ"מ מ"כאו לודג תוכירא ךירצ העובשד ז"דו ע"צ מ"מו .

ו הוצמ ךוניח תחנמ (י"מ תרודהמב ד"י תוא) ג תוא
ש"חו פ"אכמ רתוי ההשי אלש דבלבו ןיאצחל ןלכא םיחספ יברע קרפ 'עו הליכאב יולתש ל"ע אכיא הוצמ תצק םא
דחיב לכאיש הוצמ ע"מ הלחתכלד ראובמ ב כ"כו מ א"ג ת) (ד,ה"ע .פ"אכב אצי דבעידב ךא

דלק הוצמ ךוניח תחנמ (י"מ תרודהמב ב תוא) א תוא
... תא ןיכשומ ןיעונצה לופכ ועיגמ ןהכ לכ 'וכ רמועב הראמ החלתשנ צ"הש תתימ רחא ונייה ךליאו ןאכמ םש ראובמ דוע
'וכ םינרגרגהו םהידי נ אלו לופכ קר תיזכ ןהכ םושל עיגמ 'יה אלד ס"שה ןושלמ הארנ ןויכ 'ליכא תוצמ ללכ םייקת
תוחפד הוצמה ןימייקמ ויה אלד ןויכ םהידי םיכשומ םיעונצה ויהש המ הנהו .ש"מכ םייקל צ"א רועיש 'יה אלש
חכומ ז"פלו הוצמ םייקל םהידי ןיכשומ ויה אל יאדו תיזכ עיגמ 'יה םא לבא ללכ םילטונ ויה אל כ"א הוצמ וניא תיזכמ
ישמ תוחפב הוצמ ןיא ע"מ יבגד רועישכמ תוחפלב ףא םהידי ןיכשומ ויה אל כ"לאד רוע . הוצמ אכיל ש"ח לעד כ"עו
רתונ ידיל אבל אלש הוצמה קר ללכ ולכא םירחאהד םירחא י"ע םייקתהל רשפא הזו ע"צמ הליכאב הוצמ 'יה םא לבא
םהידי םיכשומ ויה אל יאדו .ב"נכ
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 6

טלר ןמיס העד הרוי ך"ש
כ ד תוצמ לע רובעל עבשנ םא לבא 'וכ ןנבר - לוכאל עבשנבד ם"במרכ קספ ד"ס ח"לר ןמיס ליעלד יל הימת
קספ ןאכו ת"המ וילע ןיקול ןיאש ןויכ הרותה ןמ רוסא רועיש יצחד בג לע ףא העובשב בייח הלבנ תיזכמ תוחפ
העובשה הלח אל ןנברד רוסיאב וליפאד ןמיסב ןכו הריתהל שי אלא הילע רובעיש הלח העובשה ןיאד ל"ר רשפאו ח"לר
הרתה ךירצש ןינעל העובשה לע בייח ל"ר רבדד ן"רה תעדל ג"ק ןמיס ביבח 'ן ל"רהמ תבושתב ש"מכ רמול שי דוע
דחוימ ואל אכילו אקוד לכד 'יוברמ יוה הרותה ןמ רוסא אוהשכד הרותה ןמ רוסאש רועיש יצחמ יפט רימח ןנברד
העובש וילע לח שרופמ ורוסיא ןיאש לכו ורוסיאל הש רבד ומכ) (הרותב שרופמ וניאו םימכח שרדמ אלא וניאש ת"המ או
םהירבד ודימעה רמימל אכיא ןנברדמ אוהש רבדד דועו רוסת אלד ואל אכיאד ןנברדמ רוסא אוהשכ ןכ ןיאש המ
הרות לשכ עבשנבד וקספ ח"בהו ל"שרהמו א"נ ןמיס ב"ח ט"יבמ 'ושתב ןכו ךיראה םש ביבח 'ן תבושתב אניד ןינעלו ל"כע
בע רובעל אלו ותעובש לע לאשיש ותוא ןיפוכ םוקמ לכמ תוקלמו ןברק ןינעל הלח העובשהד א"יד בג לע ףאד ןנברד הרי
ןכו ותעובש ריתי אלא רובעי אל םירוסאה םירבד םע םירתומה םירבד ללוכב עבשנ וליפאד עמשמו ז"טעה כ"כו רובעי
טה ירבד לע ל"שרהמ ש"מעו תיברהו ןרקה ללכ יבג ן"רה 'ושתב ראובמ םימיכסמ וניתובר ראש ןיאו ל"זו ש"ארה םשב רו
הוצמ לטבל עבשנב וליפאד ראובמ הארנ ותנקסמב ח"בה ואיבמו ל"כע רקיע ןכו ורדנ לע לאשיש ותוא ןיפוכ אלא הזל
מ"מ ןכ הארנ אל ו"טר ןמיס ליעל ןכו םיקסופה לכ ירבד טשפמ םג וניתובר ןאמ יתעדי אלש יפ לע ףאו ותוא ןיפוכ ןנברד
הל שי :ורדנ לע לאשיש ופוכל יוארד יאדו לבא ןידה רקיעמ אלא יריימ אל אהד ל"יעו רימח

גכ קוספ ז קרפ ארקיו המכח ךשמ
(גכ) ('וכו בלח שנוע ללכב םניאש תיזכמ תוחפו יוכ ,הרהזא ללכב אוה ירה שנוע ללכב היהש לכ לוכי :(םינהכ תרות) םש
ריפ ."בלח לכ" רמול דומלת ,הרהזא ללכב היה אל ןב אוהו ,חבזמ לא ברק וניאש היחו המהבה ןמ בכרומ אוה יוכד ,שו
.הרהזאל הברמ ןכל ,תרכב וניאו חבזמל ברק וניאש ןיממ היבייחדמ ,רוסא םירוסיאה לכבד יפ לע ףא ,תיזכמ תוחפ ןכו
שעש ,םלש רועישא קר אנמחר היבייח אלו ,תיזכמ תוחפב ףא רוסא אוהד חכומ ,תוקלמ םלש רועיש לע אנמחר ה
תיז יצחו ןמוש תיז יצח לכואכ יוה אה !?םלש רועש לע בייחת ךיא ,אוה רתיה רועיש יצח םא לבא .בושח רבדב לועה
ושינעהל אוה יתומכה רועישו ,תוכיאב קר דדמוי אל לועהש !בלח ךכו רוסא לכא ךכ םאש תומכב ראותי אל לבא .
אמוי) ארמגב רמאד יפורטציאל יזח רדג הז יכ ,הז הניב ,רתומ ,רועש יצח רוסאד (א ,דע לצא בעתנו סאמנ תוכיאהש
תומכב דדמוי שנועה רמוח קר .ןתליכאמ ומע לידבהל הצורו ,ת"ישה לכ לע תוקלמ בייח םיתיז המכ לכאש ימש ומכו ,
הנממ בירקי רשא" ביתכד אנימא ךתעד אקלס בלחב קר .רקיע לכ תוקלמב היהי אל תיזכמ תוחפ לכאש ימ ןכ ,תחא
ל) "'הל השא בלח ןכו ,חבזמ לצא ברק וניאש ןיממ אב אוהש יוכ טיעמתיאד ומכד אנימא ךתעד אקלסו ,(הכ קוספ ןלה
ןכלו ,'הל השא בירקהל יואר וב אצויכש רועיש אוה םא רמא ארקד אנימא יוה ןכ ,(םש ארפס) ברק וב אצויכ ןיאש תונפד
חבזמה לצא ברק וניאש תיזכמ תוחפ - תיזכמ התוחפ הרטקה ןיאד - םא ,תיזכמ תוחפב וניא רוסיאה תביס ןכ אקלסו
אוהש המב יולת וניא רוסיאה תבסש ,יתומכ אל יתוכיא הביס אוה ןאכש ,וילע לח אל הרהזא ןינעד אנימא ךתעד
אל רוסיאה תביס ןכ םא ,חבזמל ברק וניא וב אצויכש ןויכו .חבזמ לצא ברקהל יואר אוהש וסחיתהב קר ,דבלב בלח
תיזכמ תוחפב וילע לח .רוסא ןכ םג שממ אנוג יאהב אלד ףא ,חבזמ לצא אב אוהש ןויכד "בלח לכ"מ ל"מק ןכל .
םושמ רוסא רועישמ תוחפ לעו ,ונידכ רועיש לע בייח ותו יתוכיא אלו יתומכ הביס אוה תיזמ תוחפב רוטפה ןכ םאו
אמלעד םירוסיא לכ ןידכ יפורטציאל יזח אמוי) רמא ןנחוי 'רד בג לע ףאו .רורב הזו , םושמ רוסא רועיש יצחד (א ,דע
רבכ .הרשכ םיימעפ ימעפ וצמוק ריטקהו ,תיזמ תוחפ הרטקה שיד ב ,וכ תוחנמד 'ג קרפב רבס והיאו ,יפורטציאל יזחד
,םדה קרוז וניא תיזמ תוחפ בלח רייתשנ םאד אינתד ומכו ,תיזמ התוחפ הרטקה ןיאד הדומ בלחבד ןמת תופסותב ושריפ
נ שוריפ הזו .םש ןייועי ,דע אמוי) םירופיכה םוי קרפ שירב םש ןייועי הזב וקחדנ םינשי תופסותבו תופסותב אתווברו .ןוכ
.(א
הקול רועיש יצח לעד אתרטוז אתקיספב רמאד המ ריפש יתא הזבו ,המהב לכמ תיז יצח רועיש לכא םאש שוריפ .
חבזמל ןיברק ןניא אנוג יאה יכבד - פמכ תונברק ינש לש םיבלחה בברעל רוסאש ב ,טפ תוחנמ שרו - .הקול אנוג יאה יכבו
.ןויע ךירצו !?תרכ בייח וניא יאמא ,ןכ םא לבא

ב קלח רזעיחא ת"וש - אכ ןמיס העד הרוי
רמא כ"חאו הנלכוא אלש העובש בתכש ח"לר 'יס ד"וי רוטה ירבדב ד"י 'יסב םיאולמ ינבא 'סב ק"השמב לפלפש המו (ג)
'ינש העובש הז רככ לכוא אלש העובש ,הלוכ לע אלא עבשנ אל הלחתמש הלח כ"ג דצמ רוסא הנלכוא אלש רמואב אהו
'ישכ אלד רועיש יצח לע הלח העובשד 'סותה 'ישכ רוטה 'ישד הזמ חיכומ מ"אהו 'ינש העובש הלח יאמאו רועיש יצח
ש"חד ל"ס ח"וירד ורמא םש ד"ע אמויבד הארנו ,ש"יועי א"בשרה =רועיש יצחד= יזחד םושמ ת"המ רוסא
בלח לכמ םש ןניפלי םגו יפורטציאל יזחד םעטהל ךירטציא המל בלח לכמ ןניפליד ןויכד הזב ושקתנ םש 'סותבו
וילע שיש רועיש יצח ירוסיא לכל ל"נמ לבא בלח לכד יובירמ רוסיא קר שיש ןניעדי אל בלח לכמד הארנו ,יפורטציאל
םג שי ת"לו השע וב שיש רוסיאו רוסיא ותוא לש תומצע רוסיא ךירטציא הז לעו ת"לו השע ותוא רועיש יצח לע
הפירטו הליבנד רוסיא ותוא שי רועיש יצח לע םג רוסיא ותוא םושמ ביוחי ףוריצ י"עש ןויכו יפורטציאל יזחד םעטהל
םירוסיא לכב רוסאד רועיש יצח ןידל אתופלי קר אוה בלח לכד יובירו דבל בלח לכד יוביר רוסיא םושמ אלו ,ב"ויכו
עיש ומכ העובשב לבא ,ואלה תומצע רוסיא ול שיש הליבנו הפירט ומכ םירוסיאב הז לכו וילע ןיקול ןיאש קר םלש רו
ורבד לחי אלד ואל לע רבועד רמול רשפא יא כ"א תיזכ לע עבשנש ומכ ימדו תיזכב יוה הליכאד לכאי אלש עבשנש
,תיזכ לע קר עבשנ אלש ללכ ורבד ללח אל ירהש השעי ויפמ אצויה לככו ואלה םושמ ואל רועיש יצחב רוסא מ"מו
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 7
דצמ ורוסיאו רוסא ובש רועיש יצח םג השע וא ואל שי םלש רועישבש לכד ןניעדי 'ינימד בלח לכד יובר דצמ קר ובש
לחי לבד ואל דצמ ואלו בלח לכד יוביר .

חכומדכ הפירטו הליבנ רועיש יצח לע לח העובש ןיאד א"בשרהל הדומד רוטה 'ישב ל"י ז"יפלו אתעמשד אטשפ
םלש רועישב ומכ יניס רהמ דמועו עבשומ אוה ירה הפירטו הליבנד ואלמ ת"המ רוסאד ןויכד אמויב ירוסיאב הז לכו ,
,הפירטו הליבנ לב לע רבע אלו ורבד ללח אל ובש תיזכ לעו רככה לכ לע איה העובשהד הנלכאי אלש עבשנב לבא
יוביר דצמ אוהד בלח לכד רוסיא וב שיש קרו לחי ותעובש לח יכהל הרותב שרופמ וניאש לכד .

ץישבייא י"רהומ ןואגה ק"השמ הזב ל"י ,ובש השעו ואל םושמ אלו לכד יוביר קר העובשב רועיש יצח רוסיאב ןיאד כ"שמלו
ע"מ לטיבש וזמ הלודג הריבע 'יה אלהד תינעתב חספ לש ןושאר םוי ריבעהש יכדרמ רובעיו ז"ט הליגמב בר רמאד יאמב
תוצמ= הזב קחדנו ,הצמ תיזכ ולכאד ל"י תבתוככב יוניע רועישד ןויכד ץרית א"כק תומבי רנל ךורע 'סבו הצמד =השע
,רועיש יצח לוכאל אלש ולבק אל הלחתמד ל"צד הרותה ןמ רוסא רועיש יצח אהד רוסא תבתוככבד ןויכד וניא הז לבא
ירדנב ומכ יאנת הזב ש"לו רועיש יצח םושמ רוסא תוחפב םג אליממ רדנב רוסאד אהד כ"שמלו ,תועובשו ם
אהד ש"חד רוסיאל יחדו הצמד השע יתאד ל"י ,םירדנד יואל םושמ אלו לכד יוביר םושמ רועיש יצח העובשבו
לבא ,השעי ויפמ אצויה לכ ,ת"לו ואל יוהד םושמ יחד אל יכהלד ךוניחה 'כ =הוצמ רבד לע= מ"דע םילח םירדנד
אצויה לכ ךייש אלו רדנ אלד ש"חב ולכאד י"פעאו ,הל יחדו הצמד השע יתא לכד יובירמ רוסאד קרו השעי ויפמ
תינעתב חספ לש ןושאר םוי יכדרמ ריבעהש ורמא יכהלו יוניע יוה תבתוככ ולכא אלש ןויכ מ"מ הצמ תיזכ .

אהד יוניע םושמ ואל בלח לכד יוביר םושמ קר רועיש יצח רוסאד =םירופכה םויב= פ"כהויב םג ל"י ת"נשמלו יוניע
הנועמ אוה ירה תבתוככ רועיש וב ןיאש לכו אתעד אבותיב יולת ד"ע תינעתד ק"פב ן"רב אבוה ה"ארה כ"שמכו
תליכא ידכב לכאב אקודד ז"פר 'יס ש"בירב 'ועיו תבתוככ רועישב לכאב אקוד ותינעת דבאד ותינעתב לכאבד ימלשוריה
ניע יוה פ"כהוי יבגל מ"מ הרותה ןמ רוסא ש"חד פ"עאד סרפ 'יעו רועיש יצח דצמ רוסאד אלא הנעתמ יוהד ראובמו יו
,םש הבר 'ילאבו 'ב ק"ס ח"סקת 'יס א"גמב ,פ"כהויד יוניע ןיד םצע םושמ אלו לכד יוביר םושמ ש"חד רוסיאה הזבו
תומצע םושמ אלו לכד יוביר דצמ קר רוסיאהד ןויכ וילע הלח העובש פ"כויב ש"ח לוכאל אלש עבשנהד הארנ יכהלו
וסיאה ר הלח ג"הכב לכד יובירמ ש"ח דצמ רוסא מ"מד יפורטציאל יזח ש"לד יכיהד ןודל םינורחאה כ"שמב הארנ ןכו ,
,העובשה ג"הכב יפורטצאל יזח ש"לד ןפואב תוריזנה לש ןורחאה עגרב ש"ח ןצרח לוכאל אלש עבשנש ריזנב יכהלו
ספ לש ןורחאה עגרב רועיש יצח ץמח לכאי אלש עבשנב ןכו ,העובשה הלח לח 'יה יפורטצאל יזח ש"לד ןפואב ח
העובשה ןינעל מ"פנו ג"הכב ארק ךירטציאו ם"במרה ש"מכ לכאי אל דצמ ש"ח רוסא ם"במרה 'ישל ץמחבד קר
העובש .ל"מכאו

אל ןמיס ג קלח רזעיחא ת"וש
.דחא לודג ברל צ"רת רייא 'ח ה"ב
יתרחא פ"הח רחאלו =חספה גח= פ"הח ינפל םהה םימיב יתודרט יבורמ ,ודעומב ינעיגה ובתכמ תרקי ,ה"תשדחא
=הנכס וב ןיאש= ס"באש הלוחל תתל ריתהל רשפא םא הלאשה ד"עו .החילסה ותאו בישהלמ םד וניאש המהב םד
הל הזב ןדו רחא דוסי הזיא וא סיווייא לש דוסיה םדהמ ךשמנש ונייה ואולמב הוהד דועו ,ולשיבש םדכ הוהד רית
יפורטציאל יזח אלד תוכיאב ש"ח הרותה ןמ תורוסא תומורקהו םיטוחהש ז"טה א"כאמ 'המ ז"פ ם"במרהד הזב ראיבו ,
.ד"תכע =רועש יצחכ= ש"חכ יוה תוכיאבד ונייה רועש יצח ןידכ

שיד םינושארה 'ד דבלד רבדב רתיה ןיא ולשבש םד ןיד דצמד ראבתנ ירה (ב) ,הליבנ רוסיא כ"ג הזב שי הרות רוסיא הזב
,שפנה םדב יחה ןמ אצוי ששחו ג"הכבד ,םידדוחמ םירבדב הזב לפלפו ,תוכיאב רועש יצח הוהד ןודל ת"כעמ כ"שמו
םיקלחה ףוריצב סרפ תליכא ידכב יפורטציאל יזח אל עודמ עדא אל וירבד יפל םג הנה ,יפורטציאל יזח אל
ו םדמ קלח לכ אהד ,םיראשנה ודרפנש םירחאה םיקלחה רועשה ךותב התשי וא לכאי םא כ"א ,רוסיא וילע שי בלח
ןיד שודיחש אלא ,םהבש םיבכרומה םיקלחה לכ םע ואולמב םד תיעיבר וא תיזכ לש םלש רועשל 'יהי 'ימיכה ידי לע
לש רשב תיצמת רועישכמ תוחפ לכאי םאו ,תומכב קר אוה רועשהו ,ונעמש אל תוכיאב רועש יצחד הז םיתיז המכ
קלח הזיא דרפנש ירחא ףא ,הליבנו םד םושמ רסאנש קלחו קלח לכ הרסא הרותהו ,רועיש יצח ןיד וילע שי םירוסיא
םלש רועשב הז לע ןיקולו רוסא יאדוב ימיכ וריבעתד השע םושמ שניילרואד י"רה 'ישל רוסאד עלבנה םעטב כ"שמ םגו ,
מ רוסיא והזד ,ןוכנ וניא ,ח"וירל קר איה שאב שיד חכומ שאב וריבעתד השע לעו ,אמק ארוסיאל 'ירדה אלד אמינ םא דחוי
'מ 'יס ד"ויח רזעיחאבו ז"ס ז"עב ד"יר 'סותה והומדק רבכ םש ש"הג תישוקו .'יהיש םעט הזיאמ 'יהי הרות רוסיא םעטב
ושמ אוה ת"דמ םירוסא םהש ןימורקהו םיטוחה ולא לכד ם"במרה כ"שמו ,אישוקה בשייל הזב יתכראה לכו ,לכד יובר ם
.םש מ"הה כ"שמכו .וילע ןיקול ןיאו הרות רוסיא וב שי יוברמ הברתנש המ


ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 8
תנפצ ת"וש מיס חנעפ ן חפר
םוי ׳א ׳ה ולסכ צרת ״ ו קסניוד .
׳רהל םירפא לשיפ אג ס ןאמט ריעב לגירב .
הריקח יא יצח יש ע רו רוסיאמ רכ ח ת רומ ש״חמ ד רוסיא ואל וא לכ ם יוש חד ם ש״ רוסיא ב ״פ ע אוה ןיאו קוליח
מ״נו ל נע ןי לקה לקה ג ב י הלוח .
יתלבק כמ בת ו המו מ ירט ד ינ ינאו ח ו הל לטומ ב הטמ ל ״ .ע גה ד ר ש ד שר םא שי מ״נ ב ןי ש״ח לש רכ ת ראשל
ש״ח , ךהמ ד ש ב ו ע ו ת ) ףד כ ״ (ד ע ש״ ו ב פסות ת א םש חכומ ד ןיא מ״נ ןכו ב אמוי ד) ף ע ״ (ד מ ה ד שקמ ה מ ה ך ד לכ לח ב
רל ב ו ת ש״ח םשו ה יו לש רכ ת ו ע ׳י ימלשוריב ת ומור ת פ ״ ו הנשמ ׳א יבג ח ״ ש כהויב ״ פ ע ״ ש ו ע ׳י ןילוחב ד) ף צ ״ ח ע ״ א (
ו ע ׳י וכמ ) ת ףד י ח״ ע ״ א ( ב ת ׳סו מכאו ״ ל לאו ינדירטי יכ ינא כ תע הלוח :
ףסוי ןיזאר .

זסש תוא ארתב אבב םירועש ץבוק
,תיזכמ תוחפב אל לבא ןילאשנ תיזכ רייתשנב אקוד אהד ,השק לבא [ב"ע בכק ףד] (זסש רועיש יצחד ןירבוסהל ישקיתו
הלאש ליעות מ"מ ,העובש רוסיא אלו רחא רוסיא אוהד ףא ,העובשב רוסא םינורחאה םינואגה וקפתסנש המ יפלו
תוחפ רייתשנד ןויכ ,אכה ה"ה כ"א ,כ"הוי לש הנורחאה עגרב ןוגכ ,לעופב יפורטציאל יזח אלד אכיה רתומ ש"חד
ןיא ,יפורטציאל יזח אל ותו ,תיזכמ היארו החכוה איה ,יפורטציאל יזחד אהד ,ןכ הארנ ןיאד אלא ,ש"ח רוסיא ןאכ
ש"ח דועו ,ןורחאה עגר םדוק ש"ח לכא וליא ירהד ,הנורחאה עגר לע םג הנשי תאזה החכוההו ,רוסיא אוה ש"חד
וב ןיא ש"חד יאדו העובשב לבא ,הרות ירוסיאב אלא ,ךייש אל הז והימ ,ובייחל ףרטצמ ,ןורחאה עגרב העובש רוסיא
רוסיאה םעטו םרוג אוה יפורטציאל יזחד אהד ל"צ כ"עו ,ש"ח לע עבשנ אלד ןויכ יזח אלד ןורחאה והשמה כ"או ,
היהש רוסיאו ,וילאמ וישכע רתינ אהי ךיא ,רוסא היה יפורטציאל יזח היהש העשבד ןויכ ,ןייעל שיש אלא ,רתומ יפורטציאל
,ךלה ןכיהל וב א העובשד ןויכ ,ל"י אמשו אכיה קר ,םלועמ רסאנ אל ארבגהו ,ארבג רוסיא אלא אצפח רוסיא הני
יד ,רחא רוסיא אלא העובש םושמ ורוסיא ןיא העובשמ ש"ח אהד הזב ע"צד אלא ,יפורטציאל יזח אהיש ל היל ןניפ
בלח לכד ארקמ , לכב כ"אד ,ןכ רמול אוה לודג שודיח לבא ,בלחמ וא העובשמ ש"ח אוה םא מ"נ ןיא הרואכל כ"או
ש"חמ ערג אל םלש רועיש אהד ,בלח לכד ארקמ ארוסיא כ"ג אכיא ,העובש רוסיא דבל העובש .

מיס א"י קרפ תונופצ חנעפמ ן ד
תומכה איה תוכיאה
ל מ ״ ד יצח רועיש א ס רו ןמ הרותה , תוחפ ׳דמ תומא תאצוהב ש תב הוה יצח ש י רוע תוכיאב הכאלמה . — יצח רועיש
תוכיאב רוסיאה אל ונעמש .
פ״צב םיאלכ פ ״ י ׳לה ל , דצ 43 : יבג האצוה םא ורוה ) ׳׳ב (י יתשד תורגורג רוסא תרגורגו תחא רתומ , ר ״ ל קרד
םא וניא הצור א ח כ״ םילשהל לבא םא הצור םילשהל םג ז ה א ,רוס ןיעכו ןנירמאד ימלשוריב תומורת פ ״ ו ה ״ א הדומד ר ״ ל
דיתעב םילשהל ףא סד ״ ל יצחד רועיש רתומ ןמ הרותה , א ״ כ ח ז ןני ד ס ל״ הד תומכ אוה תוכיאה אל רדגב תופרטצה הז
קר הליחתמשכ וניא הצור םילשהל זא הוה ז כ ,ה ומ ןימ רחא , לבא םא הצור םילשהל ףא רתויב ידכמ תליכא סרפ לח
םש יאה ס רו וילע קר ןיאד וב בויח , ע ״ כ . האר ליעל ט״פ ׳יס א .
יפל ״ ר רל ״ ל יצח רועיש רתומ םושמ הזש ןיעכ יצח רועיש תוכיאב ד ה תומכ ה או ה תוכיא . יעכו ״ ז יתבתכ הרותב המלש
ורתי ב״ח ףד וע תוא ר ,ס המ ד איב ר ו םינורחאה םעט ה ס ארב ריבעמהש תוחפ ׳דמ תומא הרב ״ ר רוטפ םושמ יוהד
יצח הכאלמ אלו יצח רועיש , ןונגסבו רחא יוהד ח יצ רועיש אל תומכב אלא תוכיאב ג״הכבו אל הרסא הרות , כ״ע . ׳יעו
סרטנוקב תואצות םייח ) שב ת״ו ערז םהרבא ( ׳יס ח , שמ ״ כ ראבל ןינע הז .
ז׳׳יעכו בתכ ע׳׳יר םיעבשב םינפ הרותל תוא ז : יצח רועיש רוטפד תוקלממ שי וב יתש תונבה , ׳א םגד יצח רועיש
תוימצע ורוסיא כ ורוסיא לש רועיש רוטפהו ליאוה וניאו הליכא ׳וכו סחו ר תומכב , הנבהה הינשה םתסד הליכא אוה
וליפא לכב אוהש , תעדכו א״שר ל׳׳ז , כ״או רוטפ יצחה רועיש חרכהב אוה קר תאפמ תוימצעש רוסיא ש״חה שילק
ינפמ וטועימ תומכב ו ח רס תוכיאב רוסיאה , ש״ייע .
ת״ושבו רזעיחא ח ״ ג ׳יס אל , איבמ תעד לאושה ןינעל םא ואיצוה םדמ וא רוסיאמ רחא םיקלח םיידוסי לש רבדה ןפואב
ימעכ םא הז יוה ללכב יצח עיש רו תוכיאב . לעו הז בישה : אלא שודיחש ןיד הז יצחד רועיש תוכיאב אל ונעמש ,
רועישהו איה קר תומכב , םאו לכאי םדא תוחפ רועישכמ תיצמת רשב לש המכ םיתיז םירוסיא שיש וילע ןיד יצח
רועיש , הרותהו תרסא לכ קלח קלחו רסאנש םושמ םד לבנו ה ףא ירחא דרפנש הזיא קלח ימעכ יארוב דוסא ןיקולו
לע הז רועישב םלש , כ״ע . יפלו ל״נה הרואכל וניצמ ז״יעכ יצחד רועיש תוכיאב לש תכאלמ תבש אל הרסא ות הר ,
שיו תוחדל םירוסיאבש ןיא ל נ ו וקמ ר רמול ג״הכבש דירפהש וא כ ל לש רוסיא וידוסיל רמול ש כ ל דוסי שי ול קר ןיד
לש יצח רועיש תוכיאב אמש רסא ה הרותה לכ דוסי דוחל , או ם שי וב רועיש תיזכ רוסא ןמ הרותה , ןיאו רמול ןויכמ
תודוסיהש לש רוסיאה מה ה דחיב הבכרהב תיגזמ אלו תינכש , םידירפמשכו םתוא ןפואב כ ימי ירה םינפ תושדח ואב ןאכל
םתואש אל הרסא הרות , ז ה וניא , ה יר ףוס ףוס שי ל ה קפתס אמש הרסא הרותה םג םצע תודוסיה םהמש הנבנ
וסיאח ר ןיאו ןאכ יצח רועיש תוכיאב , ׳יעו ת״וש ס״תח ד״ויח ׳יס ע .
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 9
ועש ןמיס םייח חרוא קלח רזנ ינבא ת"וש
בתכ אלו הרותה ןמ האנהב רוסא הלעמלו תוצחמ ןועמש 'רל וליפאד [א"ע ג ף"ירה 'דב] אמק קרפב ן"רה תטיש (ה
.['א ה"עש 'יס ליעל 'יע] םהילא וניכז אל רשא וישודיחל םוקמ הארהו .םעטה בויחמ םאש ןיבהל השק ארבסה דצמו
האנהב רתומו הפירשבש חיכוי האמט המורת רמאנ האנה רוסיא דומלנ התבשה
(*
ה"הגהב יתבתכש דצ ותואל והימ .
יכיה לכ אמתסבו בותכה תריזג האמט המורת רמול ךירצ ןיחרוכ לע .הרותה ןמ רוסא ותאנה ךרדכד תופסותה תעדב
כ ומכ האנהב רוסא התבשהב ביוחמש 'יס ליעל 'יע] יתבתכ רחא םוקמבו .שא דקות ןפמ האנה רוסיא קיפנד .םרכה יאל
ותיבשתד השעב רבוע ץמחמ הנהנה ימנ יכה .ךתיב לא הבעות איבת אלב רבוע הרישא יצעב קיסמה ומכד ['ב ה"עש
שמ רוסאד 'יל קופית .האנהב רוסאש חספב ץמחל ןינמ רמאד 'יקזח לע השק 'יהיש ךיאו .םכיתבמ רואש השע םו
.ותיבשתד רמול ךירצו .ותיבשתד השעמ קיפנ אה ארוסיאלו .תוקלמ אכיל האנה לעד ם"במרה תטישל השק רתויבו
ותיבשתד השעב רבוע וניאד רועיש יצח קר ץמח ול ןיאב וא .םירכנ לש ץמחב 'יקזחד
(*
:

םייח חרוא קלח רזנ ינבא ת"וש - יפלו ה"הגה (* הרעה ועש ןמיס תורעה
ה"הגה (* ירבד בשייל שי הז יפלו ם"במרה .אטישפד הומתו .לכאי אל רמאנש הרותה ןמ רוסא אוהש לכ ץמח לכואה ונושל הזו [ז"ה] הצמו ץמח תוכלהמ 'א קרפ
ע חמ] ןישודיקב א"בשרה בתכש המ יפל רמול שי יתבתכש המ יפלו .רועיש יצח רוסיאל לכאי אלמ 'יאר המד דועו .תורוסא תולכאמ ראשמ אנש יאמ א" יל השעב [
ו .םתוא השע ןישודיק םשל אה א"בשרה השקהו .הולמב שדקמ 'יל הוה ףוס דעו הליחתמ תוריכשל ונשי רמאד ןאמלד .ךל ינא שדקאו םימזנו םיריש לכד ףא
ינאשד א"בשרה ץריתו .תשדוקמ הנושאר הנושאר תלכוא וליפאד ולאב יל ישדקתה רמואהמ אנש יאמ .הטורפ הוש הב ןיא הלועפו הלועפ דיבעד אנדיעבד אכה
תיז יצח אתיל ןושאר תיז יצח לכאש העשב םא .רוסיא ןינעל ןידה אוהד רמול שי הז יפלו .יפרטצמ אל םלועב אנירחאל אתיל הנושאר הטורפ יצח אלש וא .ינש
.יפרטצמ אל ינשה תיז יצח ןידע רסאנ
הו .[ב"ע גי] ימלשוריב אוה תקולחמ ירכנ לש ץמחמ תונהיל רתומ םא הנהו השקה ['ט 'יס ת"ושב] םיאולמ ינבאבו .רוסאש ןדיד ארמגמ 'יאר איבה ['ת 'יס] ש"ביר
ב"ע גי] ןילוח שירב .'יארד רואשמ הליכאד רואש ףיליד אהמ בקעי רב אחא 'ר 'יב [ב"ע טכ םיחספ] רדהד ףאו .ןויע ךירצב חינהו ותייאר לע ה"ד .ד ןילוח ן"במר 'יע
אש ףיליד ןאמכ הורבס [י"שר שריפו 'יל איעבמד רמול שי ןכ לעו .רבדב ערכה ןיא ןכ םאו .ימלשוריכ קוספל ם"במרה לש וכרדש עודיו .'יארד רואשמ הליכאד רו
אד רואש ףיליד ןאמל רובעי אל םירחא לש לכאי םאו .ול ןיא ולשד יפורטצאל יזח אלד .והש לכ ותוא קר ול ןיאו .והש לכ ץמח לכואב ם"במרהל .'יארד רואשמ הליכ
ןיאו "בשרה ירבדכו .'ינשה הליכא רסאנ אל דוע הנושאר הליכא תעשבד ןויכ יפרטצמ אל בושד אתיל .ולש יוהו התוא הנקי ולכואל הנחקישכ אהד רמול .ל"נה א
.אתא ירכנ לש ץמחלד רמול ךחרכ לעו .ותיבשתמ 'יל קופית .האנה רוסיאל לכאי אל ארק יל המל השקו .לכאי אל רמאנש רוסאד ם"במרה רמאקו קר ול ןיאל וא
ב רוסא םירכנ לש ףאד חכומ הנה םירכנ לשל יאו .רוסא רועיש יצח אלא ול ןיאש ףאד ןידה שרופמ ירה .אתא רועיש יצחל יאו .ל"נכ רועיש יצח םושמ רוסאו .האנה
ש ןידהו] .ךכ לכ םירבדה םותסיו ם"במרה תנווכ הז 'יהיש יניעב קוחר ךא .לופלפ ךרד לע יתבתכ .יפורטצאל יזח תיישוק ץרתל ליעוי ןישודיק א"בשרמ יתדמל
המ יפלו 'וכ ולש אוה ירה ירכנה ןתנ םאש תופסותה ושקהו .חספב ירכנ לש ץמח לוכאל רתומו 'וכ הליכאד רואש ףילי שריפש י"שר לע תופסותה שי יתבתכש
.[לכואו רועיש יצח .לכואו רועיש יצח לטונש רמול
אה 'יל אריבסד ם"במרה תעדב יל הארנהו רוע [ב"ע וע ןילוח] השקמה המהב קרפב יכ םעטהו .יצחמ תוחפ אל לבא .שממ יצח הרותה ןמ רוסא רועיש יצחד
אקוד ןכ לעו .אגלפב אקוד אוה ףוריצ ןושלד ירה .רוע טועימל רשב בור רשבל םילשמ רוע ירמאד אכיא .רשב יצחו רוע יצח ונייה .רשבל ףרטצמ יזח רועיש יצח
מ תוחפ לבא .יפורטצאל .םילשהל קר יזח יצח
ורטצאל יזחד הלע ינאש יחדו .תיז לש הלעמ טשפמל יעבד האנה ירוסיא לע ובתכש טג יבג [א"ע כ] ןיטיגד 'ב קרפבד .הרורב 'יאר הז ןיא והימ אתיא םאו .יפ
חפב םג ףוריצ ןושל ךייש םימעפל יאדו אלא .הטורפ יצח וב שי הלעד אקספ המ .יצחב אלא ףוריצ ךייש אל םלועלד ריזנ יבג [ב"ע בכ] תועובש תופסותבו .יצחמ תו
.רועיש יצח בישח ןכ םג והשמד ראובמ הרותה ןמ רוסא רועיש יצח אה תופסותב ושקה .והשמא 'יתעדו עבתשמ אריתהא ןצרח לכוא אלש העובש רמאש ןכו
יזכ אכיאד דע תוקלל אלו הרותה ןמ רוסא םישש דעד רקיעכ םעטב [ב"ע חצ ןילוח] א"בשר ירבדמ ןמ רוסיא ןיא רועיש יצחמ תוחפ םאו .סרפ תליכא ידכב ת
.יתבתכש ומכ יל הארנ ם"במרה תעד םוקמ לכמו .הרותה ןמ רתומ 'יהי .סרפ תליכא ידכב רועיש יצח ןיאש יכיה ןכ םא .הרותה
ו השדעכ ורועיש ץרשד םושמ רמול ךרצוהש יטוטרמא ליחתמה רובידב [א"ע טס] הרז הדובע י"שרפ בשייתי הזבו .ריפש יתא ל"נהבו .וילע השקהש ן"רב םש ןייע
לכאי אלמ 'יארה ם"במרה ירבד םויס ךא .ןישודיק א"בשרה תטיש יפ לע לופלפ ךרד לע ןושארה ץורית יתבתכש המ יפל ם"במרה תייאר בשייל שיו ךרדב יתשרפ
אלד ם"במרה ירבד בושיב ה"ס ןמיס 'ו קלח רפוס םתחה בתכש המ יפ לע הארנ תעכו .קוחר ןיועי םדא ינב ינשל וליפא תיזכה לכאתי אלש לכאמה לע יאק לֵ כאֵָי
וסב רחא דוע לכאי םא .יפורטצאל יזח בושד .אחינ יתבתכש המ יפל ךא .רוסאש דבל רועיש יצחל ןינמ םוקמ לכמ .הכורא הלעה אל ןיידע ךא .םש ול שיש םלועה ף
.ץמח
ל וליפא עמשמ לכאי אל ביתכדמ רפוס םתחה ירבד רקיעבו רכזוה אלש השדח השרדב טרפב ןורחא ירבד לע דוסי תונבל ילע השקש םנמואה .םדא ינב ינש
תליכא תווצמ אמייקמ אל [ןיעבש 'יה אלו] תיזכ דחא לכל עיגמ ןיא םאש [א"ע טל] אמויד 'ד קרפ םינשי תופסותמ וירבדל 'יאר הארנ ךא .ס"שב יאמ השקו .םישדק
אל] םיחבזד 'ב קרפ לוגיפ ןינעלמ אנש ולכאו ביתכ םישדק תליכא תווצמבד .אחינ רפוס םתחה ירבדל ךא .לוגיפ יוה תיזכ דחיב םדא ינב ינשל ליכאהל בשיח [א"ע
תונברקה השעמ תוכלהמ [א"ה] דוי קרפ שיר ם"במרהו .הנשה תומי ראשב ליחתמה רובידב (א"ע ט"נ ףד) םיחספ י"שרב שרופמכ םהב רפוכ רשא םתוא קוספמד
א תווצמ דמלנ הז בשחמב ןנישרדו ישילשה םויב וימלש חבז רשבמ לכאי לכאה םאו ביתכד לוגיפ יבג לבא .לכואה םדאה לע הליכא ןושל ביתכו םישדק תליכ
:[ג"ית 'יס ןלהל ע"ע] .םדא ינב ינשב ףרטצמ ןכ לע .לכאנה רשב לע הליכא ןושל יאקו רבדמ בותכה ישילשה םויב וחבזמ לוכאל

טי הוצמ ךוניח תחנמ
יארו פסב םש ית ינ י עשוה לכ יכ םג םימי תעבש הזל םדוק ביתכד ז"ת לע תצמחמ לכד ארק שירד י"רד 'סותה לע בתכש
ת לע יאקד התרכנו תצמחמ לכוא ךו ז ונמ כ"א ש"ע ונמז רחאלו ז"פלו ז"ת לע נ"הא אקפנו ז"חא לע יאק לכאי אל קוספו
'סותה תרבסל ל"פאו תצמחמ לכד ואל םושמ וב תורתהל ךירצ ז"ת ז"ת לע יאק רומחה ואלד ל"יקד ןדידל 'יפא כ"או
רמאנש ת"המ רוסא ז"ה ש"כ חספב ץמחמ לכואהד ז"ה א"פ מ"רה ש"מפל ז"ת לע ןנימקומ לכאי אל מ"מ א"רכ
כ"ע רשוכה תעש ול 'יהש תמחמ ןירוסיאה לכ ומכ רוסא ש"חד ןל אקפנ אל ץמחד בתכש ל"מו מ"כב ש"עו לכאי אל
לכאי אלמ מ"רהל ןל אקפנ םיקיתע 'דהו . ש"ח לע ןיקול ןיאד ףא ז"תל 'יל ןנימקומ ארבסמ רומח הז ואלד ןויכ כ"א
ןיקול ןיא כ"ג האנה לע אה מ"רה תעדל בתכש ל"מעו .נ"ה 'סותה תרבסל ז"ת לע ןנימקומ מ"מו ת"הסי 'המ ה"פ ל"מע
ז"חאל לע תצמחמ לכו י"רל ז"ת לע לכאי אלד ואל ארבסה דצמ כ"או פ"רעב ש"ח רוסא ל"נה י"פה תרבסמ ךפיה

טי הוצמ ךוניח תחנמ
הנהו יא אקוד ושודיח אלא וב ךל ןיא כ"א ןיפרטצמ ןידיגו תומצעד שודיחד ןויכ רוטפ ץוחב וקלח םא ה"מאד ומכ ל"פא
הרותהו ט"נב ןידיגב ןיאד אוה שודיחד נ"הגב םגד ה"מ 'יס ג"מרפבו נ"הג ףוס 'ע ףרטצמ וניא פ"אכב לבא א"בב ולכא
תרסא ותוא הבייח הרותהד ףא הליכאל ר"אד רואש וא םדא תליכאמ לספנש ץמח לכאב ימנ ןאכ כ"א ש"ע יכה אניד כ"ג ו
ראובמ םיחבזבד המוצע אישוק ז"ע יתשקה ןמקלו נ"הג תוצמ ל"ע רוטפ ץוחב וקלח לבא א"בב 'קוד כ"א אוה שודיח מ"מ
כע .ש"שמעו ףרטצמ פ"אכמ רתויב 'יפא אוה שודיחד ןויכ 'ידהל ץוחב וקלחד יכה אניד כ"ג רואשב כ"א מ"רה קספ יפל פ"
פ"אכב בייח וניאד ןויכ פ"אכ ונייה יפורטצאל ח"לד רתומ ש"ח כ"ג נ"הג יבג רשפאד 'כש םש ג"מפעו נ"הגב ומכ רוטפ
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 10
ץמח יבג ןאכ בתכש מ"רה ל"י הזבו רתומ ש"ח רוטפ וקלחד ןויכ דספנש ץמחב וא רואשב נ"ה כ"א ש"ע רוטפ וקלחד
"חד יזח ש"לד דספנש ץמח וא רואשב יובירה ךירצ ש"מפלו רוסא ש"ח ןירוסיא לכב אה והמתו לכאי אלמ רוסא ש
רוסא חספב ץמחו .םירזופמ תומוקמב 'ירבדה וראבתי דוע י"הזעבו ש"ח רוסאל לכאי אל 'רותה הבתכ כ"ע יפורטצאל
נירוביחב ליעל אבומו ת"הסימ ה"פ ל"מע האנה לע ןיקול םאו כ"ג האנהב ולפלפש המ תעדי רבכו .ךיראהל מ"כאו ו
רוסא ש"חד ןירוסיא ראשל הוש ץמחד רמאנ םא 'קוד הזד ל"נ י"הזעב ל"שמעו ת"המ רוסא ש"ח םא י"בד ואלב םינורחאה
הליכא ירוסיאב 'קוד וא ת"המ רוסא ןיא כ"א א"גאש ש"מכ א"לח ש"ל י"ב ןינעל ץמחב כ"א יפורטצאל יזח םעטמ ת"המ
לבא צ"חה תרבסכ ח"לצב כ"כו אוה כ"הזגד יפורטצאל ח"לד ףא ונבתכו רוסא ש"חד ןאכ הבתכ הרותהד מ"רה תעדל
איה כ"הזג ןאכ פ"כע רחא 'ית הזיא וא ץמחב הרות הרסא מ"מ א"לחלד ש"ח הלילה םדוק לכאד חספ לש יעיבש ןינעל
כ"א הציבב 'ע הליכאמ רועיב ןניפליד םעטהו תיזכב הזו הזד ה"בכ ל"יקד ןדידל כ"א רועיב כ"ג 'יפלי ש"ח ןינעל םג
ןנירמא יא אמלשב כ"ג י"ב ןינעל כ"א אוה כ"הזג מ"מו ש"מכ ןירוסיאה לככ א"לח ש"לד ףא רוסא ש"ח הליכא ומכ הליכאמ
ש"ל כ"א 'ימעט ראשל וא א"לחד םושמ וא ןירוסיא ראש ומכ 'רבסה דצמ קר הליכאה כ"א ןירוסיא ראשל הוש ץמח
בב יכ 'ליכאל י"ב ישוקאל כ"הזג קר 'מלעמ ןניפלי אלד ל"צכע שרופמ הרותה הבתכ ןאכד מ"רהל לבא ל"נה הרבס ש"ל י"
ירמגל הוש הליכאמ רועיב ןניפליד ןויכ י"ב ןינעל םג כ"א א"לח 'ס ש"לד ש"מפל טרפבו ל"נה 'רבס ש"לד י"פעא אוה
אמ רועיב ירמגל ןניפליו הליכא ומכ רוסא מ"מ ל"נה הרבס ש"לד בג לע ףא הליכאל .ךלכשב קוד ד"עלנכ הליכ
ז"פלו כ"א הליכאמ רועיב ןניפלי אלד תבתוככב ץמחו תיזכב רואש 'ס ש"ב ה"בו ש"ב ןיב 'תגולפ דוע דלונד רמול לכונ
ץמחמו בלח יבג א"לח ךייש םש יחדמל אכיא ש"ח רוסאד ת"הכב ומכ אמינד ךא רוסאל ת"המד ת"המ רתומ אוה ש"ח
אב 'קוד רשפאד 'יפלי אל כ"ג ומצע רועיש 'יהיש ןינעל 'ליכאמ רועיב ןניפליד ה"בל לבא ץ"חה 'סכ 'יבשחאד 'ליכא ירוסי
השדיח ץמח תליכא יבגד ןויכ ת"המ רוסא ימנ י"ב ןינעל ש"ח ה"בל כ"א ימנ ש"ח ןינעל םינינעה לכל ןניפלי נ"ה תוחפ
יפליד ומכ ןניפלי רועיב ןינעל נ"ה אמלעמ ןניפלי אלד בג לע ףא רוסא ש"חד הרותה 'סותבו הציבב ש"עו ןטק רועיש ןנ
קר בלחמ םירוסיא ראש ןניפלי אלד אמוי 'סות 'כש בלח לכמ קר רוסא ש"חד ןאכ שדח דומיל 'יה אל יאד רוציקב ללכה
רועיב ןניפליד ףא הז ש"ל י"בבו א"לח דצמ בלחמ ןניפליד ץמחב כ"א םירוסיאה לכ ןניברמ 'רבסה דצמ כ"א א"לחד םושמ
ועיש ןינעל הליכאמ ןינעל ןוגכ 'רבסה ש"לד יכיהו בלחמ ןניפליד 'רבסה דצמ ןנירמא ומצע ץמחבד ש"ח ןינעל מ"מ ןטק ר
הליכאמ רועיב ןניפליד ןויכ כ"א הרותה הרזג ןאכ ןנירמא 'רבסה ש"לד ףא אוה כ"הזג מ"רהלד ןויכ לבא רתומ ש"ח י"ב
קוד 'רבסה אלב כ"ג רוסא ץמחב יכ א"לחד 'רבסה אלב ילימ לכל ןניפלי קר טועימ רועישל יפלי אלד ש"בל לבא חכשתו
הארנ כ"א .טושפו ב"זו רתוי רועיש ךירצ ןאכ מ"מ רוסא הליכאבד ףא רועישמ תוחפ ןינעל ה"ה רתוי רועיש ךירצ י"ב יבג
ה"אלב םגו .ל"נכ ה"בכ ל"יקד הליכאמ ןניפליד ת"המ רוסא ש"ח י"ב ןינעל םגד רבוס לכאי אלמ ש"ח ףיליד מ"רה תעדל
ףוג כ"הזגד הבורמ ןמזל ףא ףרטצמ אמלד ןיבמ יניא ערפמל ע"אד פ"אכ ש"ל יכ א"לח ש"ל י"ב ןינעלד א"גאשה תרבס
הליעמ ףורצ ומכ רבועד רשפא ז"ח דוע ול 'יה כ"חאו ףרשנו חספ תלחת ז"ח 'יה םאו חספב ותושרב ץמח תיזכ 'יהי אלש
"שרהמ תעדל ל"פא הנהו .ע"לצו החיתפב ג"מפע תבש תכאלמב ןכו 'ד ואבוהו ללוכד 'יגוס תועובש 'סותב ל"בירהמו ל
המת ל"מבו א"דכלש יוה ש"כד א"דכלש לע כ"ג ןיקול תוכמל ש"כ רבוסד ש"רלד תועובש 'המ ה"פו ת"הסי 'המ ה"פ ל"מב
'ית ת"הסי 'המ ה"פ מ"העשהו םינושאר הברה תטישל ת"המ רוסא וניא א"דכלש מ"מו ת"המ רוסא ש"ח ל"ס י"ר אה ד"ע
אמלשבד כ"הזגו תוכמל ש"כ ש"רל לבא ללכ ת"המ רוסא וניא כ"ע הז ש"ל א"דכלש ןכ םא א"לחד אוה םעטהד י"רל ש"ח
כ"א ל"שמכ א"לח ש"לד ףא ת"המ רוסא ש"חד לכאי אלמ כ"הזג אוה ןאכד מ"רהל הארנ כ"א .ש"ע ימנ א"דכלש כ"א אוה
"ח לע ןיקול ןיאד ומכ ןיקול ןיא ךא הרות רוסיא אכיא ימנ א"דכלש ומכ הרות רוסיא לבא ןאכ מ"רב ראובמכ ץמח יבג ףא ש
יקל אלד ןויכ ץמחב מ"ה ס"שב א"ל מ"מו םדא תליכאמ לספנש ץמח וא שי הרות רוסיא פ"כע רמ רבד בריע םא כ"א ש"ח
אמגולמו ו"טה מ"רב ש"עו ת"הסי 'המ ה"פ ל"מעו לכאי אל תמחמ קר ל"שמע ותיבשתד השע תמחמ ח"קמה ומכ ל"צאו
'עו ץמחמ םיחספ 'סותבו מ"העשו 'ינורחאו י"פו ץתוי שדחד איגוס םיחספ 'עו םינינעה רואיבל דחוימ רוביח ךירצו 'ינורחאב
פ"עב כ"א לכאי אל תמחמ א"דכלש ןינעל ןכו רוסא ש"חד רועיב ןינעל ל"שמפלו ץמח ןיבו ז"ע ןיב וקלחש המ ןינעל ח"כ
שכ ל"וה א"דכלש כ"א לכאי אל בתכ אל פ"ע לעד הז ש"ל י"בב ע"א ןכו ת"המ רוסא וניאש םירבוסהל םירוסיא רא
רוסיא ןיא כ"א רוטפ וקלחד ןויכ ש"ח רואש לכא םא ןכו ללכ הרות רוסיא ןאכ ןיא ש"חב י"בב םירבוע פ"עבד םירבוסהל
ןכו וירבדב ןייע רשוכה תעש ול התיהד 'סל ש"ח פ"ע ןינעל ל"מה ד"כו חספ םדוק לע יאק אל לכאי אלו א"לח םעטמ
ל ז"ת לע יאק לכאי אלד ףא האנה ןינעל 'סותה תרבסכ ל"י תמאב ךא .ש"מכ חספל פ"רעמ םינתשמ כ"ג םינידה וניתרבס
לע ע"צו םהיניב קלחנ אלד פ"רע לע כ"ג יאק לכאי אלמ םיפעתסמה םינידה לכ ימנ הז ןינעל כ"א םהיניב קלחנ אל מ"מ
תה כ"א וז 'רבסל רתומ ש"חד תוטישפב ובתכש ל"מו ח"בלרה .ידדהא ירתס םמצעב 'סו

יתיארו (ה) ה"ד ה ןמיס ג קלח רזעיחא ת"וש
ןידיגו תומצעד אוה שודיחד ןויכ רוטפ ץוחב וקלח יחה ןמ רבאב ומכ ל"פאד שדיחש ט"י הוצמב ךונח תחנמב יתיארו (ה)
וניא סרפ תליכא ידכב לבא =תחא תבב= א"בב ולכא םא אקודו ושודיח אלא וב ךל ןיא כ"א ,ןיפרטצמ ,ףרטצמ ה"ה
לבא א"בב אקודו אוה שודיח םדא תליכאמ לספנ םא בייח ץמחב םגד ם"במרה כ"שמלו ,רוטפ ץוחב וקלחד רואשב
פ"שמ בשיימ ז"פעו ,בייח וניא =סרפ תליכא ידכב= פ"אכב ם"במרה ת"המ רוסא רועש יצחד מ"וח 'המ א"פב
יאד יפורטציאל יזח אלד םושמ ארק ךירטציא יכהלד לכאי אלד ארקמ ש"ועי פ"אכב בייח ונ רמול םוקמ 'יה הזבו .
בייוחמ 'יה אל םא הצמ תבוח ידי אצוי וניאד ל"סד םושמ ,ש"ועי וקלחש הצמ תיזכב ו"פ ריזנ ימלשוריב יגילפד יאמב
הליכא רועישב נ"הד ימלשוריהל ל"סו 'וכ תרכ וצומיח לע ח"יאש לכ ורמאש ומכו ,ץמח לכאת לב םושמ הליכא רועשב
אהיש ןניעב ךירצד ב"ק 'ד ןילוחב מ"כו דחיב לוכאל ךירצ הליחתכלד 'ד ק"ס ה"מת 'יס א"גמב 'יעו ,ץמח 'יה םא וילע בייח
ירהד פ"אכב ח"יאד ץמחב רמול הימתמ רבדה תמאב םלוא .ימלשוריה תטיש פ"ע א"מה 'דל םוקמ שיו ,דחיב עולבל
ח 'המ א"פב ם"במרה פ"כו ,פ"אכב תיזכ ץמח יבגל ד"מ םיחספב שרופמ תובורעתה ךותב ץמח תיזכ לכא םאד ו"ה מ"ו
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 11
ןידה רואשב םגד 'ינימ ץמחב ןכ שרופמד ןויכו ,פ"אכב ץמחב תוקלמ בייחד שרופמ ירה ,ת"המ הקול םיציב 'ג תליכא ידכב
.טושפו סרפ תליכא ירועשב ה"ה הדומ ש"בד ורמא רועישבד ומכו ,ץמחל רואש הושד יגילפ אל ע"כ הליכא ןינעל אהד ןכ

ת"וש א תוא ה ףיעס בנ ןמיס א"ח תשחרמ
א ( ו יפל יש ט ת ה ׳ר םייח ןהכ בש ת ו " י אמויב ) ׳ד פ א״ ע א״ ( לנ ע ד״ ל ח שד בש ת המור "ח ש רתומ מ ן ה ת הרו ףא ירל " ו "ע , פ
המ רמאש ת י רבכמ גולפב תת יר " ו ל״רו א ם ח " ש רוסא ״המ ,ת ירד " ו ס " ל ד ח ש״ רוסא המ ת" ושמ ם חד יז ציאל ט יפור
ארוסיא אוה ליכאקד ל״רו ס " ל הליכא עב ןני אכילו , ראובמכ ב אמוי ) ׳ד ע ״ ד (א"ע לו ד"נע הארנ ירד " ו ל״רו ילזא
ישל תט והיי ב ןילוח ) ׳ד ק " ג ע ״ ,(ב ד "יר ו ל״ס אנהד ת ונורג ב ע ןני ה״ושמ אכיה ד ב ל ע יצח יז ת ואיקהו רזחו לבו ע ו
בייח אה הנהנ ונורג יזככ ,ת רו " ל ס " ל הליכאד ב מ ע וי ב ע ןני ו ב מ ע וי אה אכיל תיזכ םלש י ע ו " ש , זו ה ארנ ה יל ג ם
גולפ ת והיי ב ח ש״ , ירד ו" ל״סד ד םא ב ל ע ח ש״ ואיקהו רזחו לבו ע ו ייח ב מ וש ם ד הנה ונורג ב ,תיזכ ״ושמ ה ל״ס חד " ש
רוסא ת"המ מ וש ם יזחד ציאל ט ר ו יפ , לכ ו רמ ואד ת ו ח " ש לכאש ג ם אוה יואר תויהל יש וע ר םלש ה אכי ד ה ואיק רזחו
ו ועלב , הו "ח ש היפוג יואר צהל ט ףר ושעהלו ת רועיש םלש אצמנו אוהש ב ע ומצ רוסיא עב צ ם מ ב יל צה רט ופ ת א ח ר
ע ומ , ונייהו רמאקד ארוסיא אוה ליכאקד , רמולכ אוהש ב ע צ ומ רוסא ושמ ם ד לע ודי ל ב ד לכוי הל חת יי ב קלמ ,תו יוהו
ריפש ח יז ציאל ט יפור . א ב ל ר " ל ל״ס הליכא ב מ ע וי ב ע ןני ךירצד ש מב ויע י מ אצ יזכ ת םלש , א " כ אל יזח חה ש״ ה הז
הל צ ט ףר ע ם ומצע רועישל םלש , ןויכ סד " ל ואיקהד רזחו ועלבו פ ט רו מ , וש " ה ס " ל ד מ ו ת ר מ ן תה הרו מ וש ם אלד יזח
ציאל ט יפור "ע י ע ומצ , א ב ל מ ה יוארש ףרטצהל םע דוע ח ש" מ ש ו ם הז אל ח יש ב רוסיא , ילוכו ע אמל םידומ ושמד ם הז
אל ירקמ יזח ציאל ורט יפ :
ו ״פע ז סה ב ר ת י יה בט ד תע ימלשוריה תב מור ו ת ) פ " ו ח א״ ( דומד ה ר " ל ב ירוסיא ה אנ ה י ע ו ש״ צו ט" מל .ה םלוא פל מ ש " כ
אחינ , ד ב מא ת ג ם ל״ר ומ הד ב רקיע ה ס ב אר ד זח י ל ציא ט יפור , אלא ושמ ם רבסלד ת ו אכיל ב ח ש״ ציא ט יפור , ןויכ צד יר ך
ליכא ה מב ע וי אכילו , א ו םל לכ ז ה ירוסיאב הליכא ד ס " ל ל״רל ליכאד ה ניא ה אלא שכ ה אי מב ע וי לבא תאנה ג ונור אל הבושח
הידידל הליכא , לבא ירוסיאב ה האנ דבלמד רוסיא ה ליכא ה אכיא נ ימ רוסיא ה האנ , א " כ רוסיאה ה האנ ריפש יזח
ציאל ט יפור ד תאנה ונורג יהנ הליכאד אל יוה לבא האנה אהימ יוה , ו "ע י חה " ש הזה לכוי ףרצל אנה ת ונורג ב מיזכ
"ע י ה אק ה ו ב יל ,הע ש פ רי ה יו ח " ש רוסא ״המ ת ב רוסיא י ה אנ ה ) הזמו ת ׳יה ׳יאר ישד ע רו ירוסיא האנה איה תיזכב ועיו ןי
המ סנש ת וקפ כ ב ה םינורחאה ל״ז ( אוהו ל ד ע ת י ד ב ר חנ מ ד ב רואיב ד ב יר לשוריה מ י :
ו (ב התעמ יפל המ סהש ב ר ת י רקיע ס ב ר ת ו״יר ש״חד א וס ר ״המ ת אוה מ ט םע יוארש צהל ט ףר ע " י ה אק ה ילבו ע ה , יפל " ז
ל ד ע ת ״רה ח ןהכ ש ה ב א ת י ל ע לי סד ל״ ד ב ת המור יכ ו ן לבש ע ה ףא ש ח ז ר ואיקהו בוש ניא ה בושח ה ע ו ד ת ר ו המ ושמ ם
כש ב ר נ ת הללח אלו אימד ראשל יא ס ו ןיר , א כ״ ח ש״ לש ת המור אל ח יז ע ו ד יפורטציאל ע י״ האקה ו ב יל ע ה , ןויכ י״עש
ה ב יל ע ה הנושארה כ ב ר נ ת ח הלל וניאו ע ו ד מ ת ייח ב הילע , א כ״ ז״פל ח " ש לש ת המור ומ ת ר ןמ ה ת הרו ףא ירל " ו כ י ןו
אלש ח יז ציאל ט יפור חו " ש ב הז הניא הרוסא המ " ת אלא ןנברדמ ומכ ל״רל ב ראש ןירוסיא :

לכ ןיבהל ה"ד במ ןמיס ז קלח רפוס םתח ת"וש
קספ םידקנ ,הז לכ ןיבהל ם"במרה ןמ רוסא הז ירה ,אוהש לכ חספב ומצע ץמחה ןמ לכואה ,'ז 'לה הצמו ץמח 'המ א"פ
.ץמח לכאי אל רמאנש ,הרותה הרותה לכבד היל קופית תושקהל וברהש ,ךלמל הנשמב רתויבו ,וילכ יאשונב םש ןייעו
ףיסוה ךלמל הנשמבו ,ש"ע ,[א"ע ד"ע אמוי] םירופכה םוי קרפ שיר ראובמכ בלח לכמ רועיש יצח רוסיא ןניפלי הלוכ
רועיש יצח וליפא רוסיאל ם"במרה קספ םירדנו תועובש ןינעל וליפא ירהש ,רואיב
4
הברהו יאד םושמ םש םיקלוח םיקסופ
םש קסופ יכה וליפאו ,[הכלה קספ ןינעלו ה"ד א"ע ב"כ] תועובשד ג"פ ן"רב ןייע ,בלחמ םירדנו תועובש ףלימל רשפא
:לכאי אל ארק יל המלו ,בלחמ ץמח ףלימל ןל תיאד ןכש לכמ ,הרותה ןמ רוסאד ם"במרה
רהלד ,םיריבכ אל םימי הז דחא גלפומ ןדמל יל השקה דוע אלמ ףיליד 'יקזחל אמינד וא ,םהינשמ דחא ענמי אל ם"במ
,והיניב יאמ רמאק [ב"ע ג"כ] העש לכ קרפ [שירבד] (שירד) השקו ,רועיש יצח 'ינמ שירד אל ןכ םא ,האנה רוסיא לכאי
עיש יצח 'ינמ תיעמש והייוורתד רועיש יצח 'ינמ ןניפלי ימנ 'יקזחלד אמינ יאו .והיניב אכיא רועיש יצחד אמינ רוסיאו רו
יצח רוסאל ךירטצאד היל קופית ,הנהי אל בותכל לקסנה רוש יבג ס"שה רמאקד [א"עוס] א"מ אמק אבבב ןכ םא ,האנה
(םא) רועיש יצח עמשמ ימנ הנהי אלמד רמול ןיאו .תרכ ןכש ךנהל המד בלחו ץמחמ ףלימל אכילד אמלע ילוכל רועיש
יוה זאד הנהי אל בתכמל יצמ אלד אטישפ ןכ [םאד] קר אקוד תיזכב הליכא עמשמ לכאי אלמ לבא ,רועיש יצחא ןיקול
:אמלעב ארוסיא חכומ ןושל יונישמ
ולכאו הנלכאי אלש רככה לע עבשנבד ,ולעה ,תיזכ ונמיה רייתשנ םא ה"ד ב"ע ז"כ תועובשב 'סות םידקנ תאז לכ ץרתל
,ס"שה ןושלב םש ולתנו ,ולכ ולכא ולאכ [בייח] תיזכמ תוחפ ריאשהו ולכ רפסבו .ש"ע י"ס ח"לר ןמיס ד"י ע"שב קספ ןכו
דוע םש קספ הנהד ,ע"שהו 'סותה תטישכ חיכוהל ד"עפלו .ש"ע ,ע"שו 'סותהא גילפ [ג"יקס ך"שב ד"וה ,םש] םייח תרות
אמעט יאמ ןכ םא ,[ב"יקס] םש ך"שה השקהו ,ש"ע ,רועיש יצח םושמ אוהש לכ וליפא רככה ותואמ לוכאל רוסאד ע"שב
ד םש קספ עבשנשכ ןכ םאו ולוכ עמשמ הנלכוא אלש העובשד הינשה העובשה הלח הז רככ לכוא אלש כ"חא עבשנ םא
רועיש יצח םושמ אוהש לכב הלחתב םג רסאנ אה ע"שה תעדל אתשהו ,ונממ תיזכב וליפא עמשמ ,לכוא אלש ךכ רחא
:רועיש יצח לע הלח העובש ןיאד ע"שהל 'יל 'יעמשו
ן"רה הנהד ,בשייל ד"עפלו אלא רועיש יצח רוסאל בלחמ העובש דומלל רשפא יא יאדוד ,הלעהו ךיראה תועובשד ג"פ
.ךיראהש םש ןייע ,ןירוסיאה לכב ךייש הז ןכ םאו ,יפורטצאל יזח םושמ אמעט רקיעד ,אמעט רתב ליז ןנירמאד םושמ
ה רועיש יצחב םג רסאנ ולוכ הנלכוא אלש עבשנשכ יהנד ,ך"שה תישוק ידימ השק אל אתשהו לכמ ,יפורטצאל יזחו ליאו
,הלחתכל ולכאל ול רתומ רתונה רככה יצחה ןכ םא ,ונלכאיו רחא אבי וא רככהמ תצק ףרשיו דבאיש עראי יא םוקמ
ןכ םאו ,ונממ תצק דבאנו ףרשנ רבכש רשפא יא הזו ולוכ ונלכאיש דע בייח וניא ירהש יפורטצאל יזח ךייש אל אתשהד
ד"סב גע אמוי רועיש יצח - דע
www.swdaf.com 12
,לכוא אלש ארתב העובש ריפש ינהא אלו ,ונממ תיזו תיז לכא בייחמד הנורחא העובש םושמ לוכאל רוסא םוקמ לכמד
:ריפש יתאו ידימ השק
א"יסב םש קספ אמעט יאמ ,ךופיהב ישקת יתכא יכה אמית אל יאד ,םייח תרותכ אלד ע"שהו 'סותה תעדכ חרכומ התעמו
נ רבכש הינש העובש אלייח אל ,הנלכוא אלש כ"חאו לכוא אלש הלחת עבשנב ,ש"ע הנושאר העובשמ תיזו תיזכ לכב רסא
המכ לכאו הנושארה ותעובש לע רבעש עריא םא אה ,לוחת אל יאמא השקו ,ש"ע ב"ע ז"כ תועובשד ןיתינתממ אוהו
יפורטצאל ות יזח אלד הליחתכל תיז יצח ותוא לוכאל ול רתומ 'יה ,תיז יצח םא יכ ונממ ראשנ אלש דע רככהמ םיתיז
רבעש תוריבעה ןתואו לע רובעי ןכ םאש ןכ םג תיז יצח ותוא לכאי אלש הנלכוא אלש העובש ינהא אתשה לבא ,רבע רבכ
אל לייח אל ןכלו ולכ רככ ולכא ולאכ 'יל הוה םלש תיז רייתשנ אלש ןויכמד ע"שהו 'סותהכ ךחרכ לע אלא ,הנלכוא אלש
:לכוא אל לע הנלכוא
ל"ז ד"בארה תעדכ םייח תרותהל 'יל אריבס ילואו
5
סד יפ לע ףא הנשה עצמאב הצמ לוכאל אלש עבשנב קלחל 'יל אריב
ליחתהל רשפא יאש םושמ לח וניא חספ לילב דמועב ןכ ןיאש המ ,ללוכב לייח םוקמ לכמ ןכ םג חספ יליל אידהב טרופש
הנשה עצמאב ןכ ןיאש המ ,דמועו עבשומ הילעש חספ לילב הצמד השע תוצמ לע הלחת רובעיש דע ותעובש םויק
תלחתש דע לוחתש הנלכוא תעובשל רשפא יאד ןויכ ימנ יכה ןכ םאו ,חספ ילילל וליפא ללוכ ינהמ ,רתיהב ותעובש םויק
תטישא אידהל וגילפ 'סותה םנמא .ל"נכ ללוכ ינהמ אל אנווג יאהכו ,לכוא אלש [תעובש לע רובעיו] רוסיאב לכאיש
עובשב ןייעו ,[א"קס] ה"פת ןמיס בקעי קחב ןייע ,ל"נה ד"בארה ל"קו ,'וכו ןה אלא ה"ד 'סות א"ע ד"כ תו
6

יזחד אמעט רתב ליזד ,בלחמ ףלימל וניצמד הרותבש ןירוסיא לכמ ץמח ערג אל יאדוד ,תמאב ם"במרה ירבד הנה ןהו
רחאו עודי ןמזל אלא רוסא וניאש ץמחב םנמא ,דוחל אמעט יאהב יגס ןירוסיא יראשב אקוד והזד אלא ,אכיאהו יפורטצאל
םא ,ירש ךכ יפורטצאל ות יזח אלד ,הליחתכל ץמח רועיש יצח לוכאל רתומ 'יה םויהמ הנורחא עגרב חספ לש 'ז םויב ןכ
תחא תבב הז םע תיז יצח דוע לכאיש רשפא םוקמ לכמד שקעתנ יא ףאו ,םויה דוע רחא תיז יצח לוכאל רשפא יאש ןויכ
ח םע יפורטצאל יזח אה ויפ ךותל [הז תיז יצחל] והנתי ךיא ןכ םאו םוקמ לכמד ,וניא הז םג ,תחא תבב תרחא תיז יצ
ףוס אוהו ,תחא םעפב רתוי קיזחמ העילבה תיב ןיאש דע הצמ הברה ךכ לכ ץמח תיז יצח םע הצמ לכואב היל תחכשמ
לכואש יפ לע ףא ץמח תבורעת ירקמ אל הזו ,יפורטצאל ללכ יזח אל ןכ םא ,הליל 'יהת העילבה רמג רחאש ןפואב םויה
ע הצמ ןכ םג אלד ארק ןל ינהמ הז לעו ,תובורעת ירקמ אל הז ,הצמ םע ויפ ךותל ונתונש אלא ןיעב ץמחהש ןויכד ,ומ
ריפש יתאו ,לכאי
7

,רועיש יצחו האנה רוסיא לכאי אלמ ןניעמש יתרת 'יקזחלד אמינד וא ,םינפוא ינשב ןדמלה תישוק אליממ בשוימ אתשהו
אנמחר בותכל אמק אבבב ס"שה השקמ יכה וליפאו לקסנה רושב ןכ ןיאש המ ארק ךירטציא ץמח יבג אקודד ,הנהי אל
אלד ימנ יכה ןיא 'יקזחלד אמיא תיעב יאו .'יקזחכ קספ ם"במרה ירהש תמא והזו ,ראובמכ יפורטצאל יזחד אמעטמ ןניפלי
קזח ןיב והיניב אכיא ךה רמימל ס"שה יעב אל םוקמ לכמו ,רועיש יצח אלו האנה רוסיא אלא 'ינימ ןניפלי ,והבא 'רל 'י
רוסא ץמחד ןויכ ןכ םאו ,רוסא ימנ ונמז רחאל ץמחד ב"ע ח"כ םיחספב 'יל תיא אה הדוהי 'רד אבילא יא ,ךשפנ הממד
ץמח םש ריתמד ןועמש 'רל יאו ,חספה וילע רבעש ץמח םע יפורטצאל אוה יזח םלועלד םירוסיא ראשל אוה הוש ,םלועל
אוהש לכ יכה ואלב 'ידידל אה ,ונמז רחאל רמול ךירצ ךחרכ לעו ,[ב"ע א"כ תועובש] הרותבש םירוסיא לכב תוקלמל
הרזעב וטחשנש ןילוח ינשמ 'ינימ אפידע ןכל ,תוקלמל אוהש לכב הדוהי 'רכו ונמז רחאל ץמחב ןועמש 'רכ היל אריבסד
ל"נכ לכאי אלמ ם"במרה בתכ ריפש ,רתומ ונמז רחאל ץמח ןל אמייקד אנידל ןכ ןיאש המ והייניב אכיא :ק"ודו ,
וליפא ירש ,ןורחאה תיז יצחב העובשב ןוגכ יפורטצאל יזח ךייש אלד יכיה הרותבש םירוסיא לכבד ,ולא ונירבדמ אצויה
יכ [י"ה ט"פ] םיכלמ 'להב ם"במרה בתכש המ עודיד ,הזל םעט תתל שיו .אנווג יאהכב רוסא ץמח ןכ ןיאש המ ,הלחתכל
חנ ןבל אלו לארשיל אלא םירועיש ורמאנ אל רסאנש המ לכ ןכל ,חנ ןבל ונתינ אלו םה יניסמ השמל הכלה םירועישה יכ
ןיד הרות ןתמ םדוק לארשי רמאד ןאמל וליפא ,חנ ןב ןיד םהל 'יה םירצמב לארשי הנהו .אוהש לכב וליפא רוסא חנ ןבל
רצממ םתאצ רחא לארשי ןכו ,הנתינ אלש דע הרותה לכ ורמשש םישודקה וניתובא ונייה ,םהל לארשי םירצמב לבא םי
תולועג יראש ןכ ןיאש המ ,היוטנ עורזו די קזוח םירצמ תלואג תארקנ ןכ לעו ז"ע ודבעו האמוט ירעש ט"מב םיעקושמ
רכש י"ע הלעמלש םירשה םע םוחלל אובי ה"בקהש ,וינפל ותלועפו ותא ורכש ['י 'מ 'יעשי] ביתכ תוילג ץוביקבד ,/תולואג/
ןכ ןיאש המ ,לארשי יקידצל ןופצה ץמח םהל רסאנו חנ ינבכ שממ ויהו ,די תקזחב הלואגה התיה 'ירעו םורע ויהש זא
חנ ןב ןידכ רועיש יצחב וליפא - סנה ףקות ןכ םג רוכזלו םירצממ אצי אוה ולאכ ומצע תא תוארל םדא בייחו ליאוהו
רסאנ ןכ לע ,חנ ינבכ ונודינו וניתובא ויה הרז הדובע ידבוע יכ די קזוחב הלואגה התיהש ,אוהש לכב ןכ םג ץמחה ונל
:םירצמ ץראמ וניתאצ םוי רוכזל אוהש
'ה איצוה די קזוחב יכ 'וגו םירצממ םתאצי רשא הזה םויה תא רוכז םעה לא השמ רמאיו ,וב ונלחתהש קוספה שוריפ והזו
והש לכ וליפא ץמח לכאי אל ןכ לע ,חנ ינבכ םינודינ םתייהו ,תוצמ ילב די קזוחב שוריפ ,הזמ םכתא ינב םתאו ,חנ ןבכ א
,ל"זח רמאמ יפ לע הלעמל ש"מכ םירצמ ץראמ םויה םתאצי ולאכ םכיניעב היהי ,םיאצוי םתא םויה םלוע תורודל לארשי
תדבעש הדובעכ אתליכמב שריפ הפיו ,הזה שדחב תאזה הדובעה תא תדבעו 'וגו ינענכה ץרא לא 'ה ךאיבי יכ היהו
ליפא רוסאל ,שממ תורודל השע ןכ םירצמב :ל"קו ,אוהש לכב ו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->