You are on page 1of 40

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI 1
Doanh nghiep Thanh Thanh co tnh hnh tai san va nguon von vao
ngay 30/06/200N nh sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOI DUNG
Dau may oto
Vay ngan han ngan hang
Van phong lam viec
Phu tung thay the cac loai
Phai nop cho nha nc
Tien khach hang ng trc
Nguon von kinh doanh
Cong cu dung cu
May moc thiet b
Nguyen vat lieu phu
Tien gi ngan hang
Phai thu cua khach hang
Nguon von au t XDCB
au t ngan han khac
Phai tra ngi lao ong
ng trc tien cho ngi ban
Phai tra cho ngi ban
Tam ng
Li nhuan cha phan phoi
May vi tnh
Quy au t phat trien
San pham d dang
Quy d phong tai chnh
N dai han
Cac khoan phai thu khac
Cac loai dung cu nho khac
San pham hoan thanh
o dung van phong
Tien mat
Ky quy, ky cc ngn hn

TS.My Dung

SO TIEN (1.000)
220.000
140.000
260.000
160.000
150.000
175.000
980.000
57.000
550.000
80.000
220.000
160.000
580.000
280.000
150.000
55.000
280.000
60.000
X
390.000
200.000
128.000
180.000
280.000
80.000
40.000
290.000
18.000
90.000
80.000
1

Bai tap nguyen ly ke toan

31
32

Xe oto
Nha xng san xuat

YEU CAU:

460.000
520.000

Phan biet tai san va nguon von va tnh X?

BAI 2
Doanh nghiep Sn ong co tnh hnh tai san va nguon von vao ngay
31/01/2009 nh sau:
n v tnh: 1.000 ong
STT
NOI DUNG
SO TIEN
(1.000)
1
Nha lam viec
1.400.000
2
Oto
900.000
3
Nguyen vat lieu chnh
600.000
4
Vay dai han
400.000
5
Tien gi ngan hang
230.000
6
Nguon von au t xay dng c ban
550.000
7
Ban quyen doanh nghiep
250.000
8
Nhien lieu
620.000
9
Cong cu dung cu
90.000
10
Quy au t phat trien
150.000
11
Tam ng
60.000
12
Phai tra ngi lao ong
110.000
13
Quy tr cap mat viec lam
400.000
14
San pham d dang
620.000
15
Thanh pham
330.000
16
Ky quy, ky cc dai hn
50.000
17
Phai tra cho ngi ban
260.000
18
Phai thu cua khach hang
250.000
19
Tien mat
750.000
20
Nguon von kinh doanh
6.800.000
21
Li nhuan cha phan phoi
X
22
Hang gi ban
200.000
23
au t chng khoan ngan han
260.000
24
Xay dng c ban d dang
480.000
TS.My Dung

Bai tap nguyen ly ke toan

25
26
27
28
29
30
31

Nha xng
May moc thiet b
Phai thu khac
Thue va cac khoan phai nop cho NN
Vay ngan han
Phai tra khac
Tai san co nh khac

YEU CAU:

640.000
1.450.000
250.000
440.000
380.000
270.000
2.200.000

Phan biet tai san, nguon von va tm X?

BAI SO 3
Doanh nghiep AN THNH tnh en ngay 30/09/200N co tai lieu nh sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOI DUNG
Tai san co nh hu hnh
Hao mon tai san co nh hu hnh
Nguyen vat lieu
Cong cu, dung cu
Chi ph san xuat kinh doanh d dang
Thanh pham
Tien mat
Tien gi ngan hang
Phai tra ngi ban
Phai thu khac
Tam ng
Phai tra khac
Thue va cac khoan phai nop cho NN
Tai san thieu ch x ly
Tai san tha ch x ly
Li nhuan cha phan phoi
Nguon von kinh doanh
Quy au t phat trien
Nguon von au t xay dng c ban
Vay ngan han ngan hang

YEU CAU:
TS.My Dung

SO TIEN (1.000)
25.000.000
12.000.000
5.000.000
1. 000.000
6.000.000
4.000.000
500.000
900.000
700.000
600.000
400.000
550.000
320.000
50.000
70.000
8.000.000
X
900.000
8.000.000
1.200.000

Tm X va lap bang can oi ke toan cuoi ky.


3

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI SO 4
Tai san Cong ty BABY luc au ky nh sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOI DUNG
Tien mat
Tien gi ngan hang
Phai thu ngi mua
Nguyen lieu, vat lieu
Thanh pham
Tai san co nh
Vay ngan han
Phai tra ngi ban
Nguon von kinh doanh
Li nhuan cha phan phoi

SO TIEN (1.000)
150.000
50.000
240.000
350.000
250.000
800.000
200.000
150.000
1.250.000
240.000

* Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nhan gop von lien doanh mot TSC co nguyen gia 55.000
Mua cong cu dung cu 18.000 tra bang tien mat.
Vay ngan han ngan hang tra cho nha cung cap 40.000
Xuat quy tien mat nop vao tai khoan Ngan hang 50.000.
Ngi mua tra bang tien gi ngan hang 30.000
Chuyen khoan tra n vay ngan han 70.000
YEU CAU: nh khoan va lap bang Can oi ke toan luc cuoi ky.

BAI SO 5
Tai lieu cua cong ty c Thnh luc au ky (n v tnh :1.000):
1. Tai san co nh:
2. Nguyen vat lieu:
3. Thanh pham:
4. Cong cu, dung cu:
5. Tien mat:
6. Tien gi ngan hang:
7.Phai thu khach hang:
8. Chi ph SXKD d dang:
TS.My Dung

130.000
12.000
24.000
8.000
40.000
90.000
60.000
16.000
4

Bai tap nguyen ly ke toan

9. Hang hoa:
58.000
10. Tam ng:
14.000
11. Nguon von kinh doanh:
200.000
12. Quy au t phat trien:
28.000
13. Nguon von xay dng c ban: 15.000
14. Quy khen thng, phuc li:
24.000
15. Li nhuan cha phan phoi:
X
16. Hao mon tai san co nh:
50.000
17. Vay ngan han ngan hang:
30.000
18. Phai tra cho ngi ban:
45.000
19. Phai tra khac:
22.000
20. Phai tra ngi lao ong:
35.000
YEU CAU:

Tm X va lap bang can oi ke toan.

BAI SO 6
DN Minh Hang hach toan hang ton kho theo phng phap ke khai thng
xuyen, co tai lieu en ngay 30/8/200N nh sau:
1. Tai san co nh hu hnh:
2. Tam ng:
3. Cong cu, dung cu:
4. Nguyen vat lieu:
5. Tien mat:
6. Tien gi ngan hang:
7. Phai tra ngi ban:
8. Phai thu khac:
9. Lai cha phan phoi:
10. Nguon von kinh doanh:
11. Quy khen thng, phuc li:
12. Vay dai han ngan hang:

150.000.000
35.000.000
8.000.000
10.000.000
15.000.000
25.000.000
20.000.000
5.000.000
15.000.000
200.000.000
5.000.000
8.000.000

Trong thang 9/200N co cac nghiep vu kinh te phat sinh:


1.
2.
3.
4.

Mua nguyen vat lieu cha tra tien cho nha cung cap 20.000.000.
Nhan vien thanh toan tam ng tien mua CCDC 15.000.000.
Trch li nhuan cha phan phoi bo sung vao nguon von KD 5.000.000
Chi tien gi ngan hang mua van phong pham 800.000.

TS.My Dung

Bai tap nguyen ly ke toan

5. Chi tien mat tra n ngi ban 7.000.000


YEU CAU: Lap bang can oi ke toan sau moi nghiep vu kinh te phat
sinh va cho nhan xet ve tnh can oi cua bang can oi ke toan.
BAI SO 7
DN Kim Hoa co tai lieu cuoi thang 6/200N cua cac tai khoan:
STT

TAI KHOAN

1
2
3
4

Tien mat
Tien gi Ngan hang
Phai thu cua khach hang
Phai tra ngi ban

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hao mon TSC


Vay ngan han
D phong cac khoan phai thu kho oi
Phai tra ngi lao ong
Nguyen lieu, vat lieu
Nguon von kinh doanh
Cong cu, dung cu
Gop von lien doanh
Chi ph SXKD d dang
Vay dai han
Thanh pham
Quy au t phat trien
au t ngan han khac
TSC hu hnh
N dai han en han tra
Li nhuan cha phan phoi
Chi ph tra trc dai han
Phai thu noi bo
Phai thu khac
Thue va cac khoan phai nop NN
Phai tra khac

TS.My Dung

SO TIEN
(1.000 ong )
800.000
200.000
750.000
480.000
750.000
560.000
80.000
350.000
540.000
X
80.000
400.000
220.000
840.000
600.000
450.000
80.000
1.800.000
550.000
600.000
580.000
80.000
15.000
240.000
50.000
6

Bai tap nguyen ly ke toan

26
27
28
29
30

Cam co, k cc, k quy ngan han


au t chng khoan ngan han
K cc, k quy dai han
Vay dai han
Quy tr cap mat viec lam

260.000
400.000
200.000
600.000
60.000

YEU CAU: Lap bang can oi ke toan vao ngay 30/6/200N. Tm X?


BAI 8
Can c vao cac nh khoan sau e neu noi dung cua nghiep vu kinh te
phat sinh:
STT
1

TAI KHOAN
N TK111
Co TK 511
N TK 641
N TK 642
Co TK 111
N TK 311
N TK338
Co TK 112

SO TIEN
2.000.000
2.000.000
600.000
400.000
1.000.000
500.000
800.000
1.300.000

N TK 211
N TK 133
Co TK 112

26.000.000
4.000.000
30.000.000

N TK 152
N TK153
Co TK 331

450.000
450.000
900.000

N TK 157
Co TK 155
N TK 521
N TK 333
Co TK 112

500.000
500.000
9.000.000
900.000
9.900.000

TS.My Dung

Bai tap nguyen ly ke toan

N TK 622
N TK 627
Co TK 3382

800.000
600.000
1.000.000

N TK 622
N TK 641
Co TK 334

10.000.000
5.000.000
15.000.000

10

N TK 3382
N TK 3384
Co TK 112

700.000
700.000
1.400.000

BAI 09
Can c vao cac nh khoan cho trc. ien so thch hp vao dau ?
STT

TAI KHOAN
N TK111
N TK133
Co TK 112
N TK 641
N TK 133
Co TK 111
N TK 311
N TK338
Co TK 111

SO TIEN
8.000.000
800.000
?
6.000.000
?
6.600.000
400.000
200.000
?

N TK 211
N TK 133
Co TK 112

?
4.000.000
44.000.000

N TK 152
N TK153
Co TK 331

?
?
1.700.000

N TK 157
Co TK 155
N TK 334
Co TK 138
Co TK 141

?
500.000
1.200.000
?
?

TS.My Dung

Bai tap nguyen ly ke toan

N TK 211
N TK133
Co TK 331

?
?
9.900.000

N TK 213
N TK133
Co TK 141

?
600.000
?

10

N TK 642
N TK133
Co TK 331

800.000
?
?

BAI SO 10
Can c vao cac nh khoan cho trc. ien tai khoan thch hp vao dau ?
STT

TAI KHOAN
N TK111
?
Co TK 112
N TK 211
N TK 133
?
?
N TK338
Co TK 111

SO TIEN
10.000.000
100.000
1.100.000
8.000.000
400.000
8.400.000
8.800.000
200.000
9.000.000

?
N TK 133
Co TK 112

70.000.000
3.500.000
73.500.000

?
?
Co TK 3383

2.000.000
1.000.000
3.000.000

N TK 157
Co TK 155
N TK 627
N TK 641
?

800.000
800.000
5.000.000
2.000.000
7.000.000

TS.My Dung

Bai tap nguyen ly ke toan

?
?
Co TK 334

3.000.000
2.000.000
5.000.000

?
?
Co TK 112

10.000.000
500.000
10.500.000

10

?
?
Co TK 131

2.000.000
200.000
2.200.000

BAI 11
Doanh nghiep Thien Tan tnh thue gia tr gia tang trc tiep, trong ky
phat sinh cac nghiep vu sau ay:
1. Khach hang tra n 60.000.000 a nhan giay bao co cua Ngan hang .
2. Lap quy d phong tr cap mat viec lam cho ngi lao ong 22.000.000
3. Nhap kho vat lieu 28.000.000 tra bang tien vay ngan han.
4. c cap mot tai san co nh hu hnh nguyen gia 35.000.000
5. Chi tien mat tam ng cho nhan vien mua hang 11.000.000
6. Mua hang hoa nhap kho tr gia 50.000.000 cha tra tien nha cung cap.
7. Vay ngan han tra n ngi ban nghiep vu 5
8. Chi tien gi ngan hang mua Trai phieu co thi han 5 nam 70.000.000
9. Thu lai tien gi ngan hang 4.000.000 a nhan giay bao co Ngan hang.
10. Lap d phong phai tra cho viec bao hanh hang hoa a ban
32.000.0000.
11. Chi tra tien ky quy dai han 8.500.000 bang tien gi ngan hang.
12. Vay dai han thanh toan tai san au t XDCB 40.000.000
13.Chi tien mat tra tien om au, thai san ngi lao ong 6.000.000
14. Thu tien ban hang tra cham cua khach hang 15.000.000 Ngan hang a
bao co.
15. Chi tra lai tien vay von san xuat 4.000.000 bang tien gi ngan hang.
YEU CAU: nh khoan cac nghiep vu phat sinh tren.

TS.My Dung

10

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI 12
So d mot so tai khoan vao ngay 31/03/200N tai Cong ty LIDISACO:

(n v tnh: 1.000)
TAI KHOAN
Tien mat
Tien gi N.hang
Cong cu dung cu

SO TIEN
80.000
300.000
2.000

TAI KHOAN
Phai tra ngi ban
Nguon von KD
Li nhuan cha PP

Nguyen vat lieu


Phai thu K. hang
Thanh pham
Tam ng
TSC hu hnh

70.000
80.000
160.000
8.000
500.000

Vay ngan han


Phai tra ngi lao ong
Quy tr cap mat viec lam
Chi ph phai tra
Phai tra khac

SO TIEN
110.000
600.000
140.000
250.000
40.000
30.000
20.000
10.000

Trong thang 4/200N phat sinh cac nghiep vu:


1.
2.
3.
4.
5.

c cap mot tai san co nh hu hnh, nguyen gia 70.000


Dung tien gi ngan hang e tra n ngi ban 50.000
Rut tien gi ngan hang nhap quy tien mat 30.000
Khach hang tra n ky trc (Ngan hang a bao co)
Chi tien mat tra lng ngi lao ong 30.000

YEU CAU:
1. M tai khoan vao au thang 04/200N
2. nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren va phan anh vao s o
tai khoan ch T.
3. Lap bang can oi ke toan cuoi ky.
BAI 13
Doanh nghiep SANTAK hach toan hang ton kho theo phng phap
ke khai thng xuyen. Co tai lieu ke toan sau ay:
BANG CAN OI KE TOAN NGAY 30/06/200N

(n v tnh: 1.000)
TAI SAN
TS.My Dung

SO TIEN

NGUON VON

SO TIEN
11

Bai tap nguyen ly ke toan

1. Tien mat
2. Tien gi ngan hang
3. Phai thu K. hang
4. Tam ng
5. Nguyen vat lieu
6. Chi ph SXKDDD
7. TSC hu hnh
8. Chi ph tra trc
Tong cong tai san

80.000 1. Phai tra ngi ban


200.000 2.Thue va cac khoan phai
nop nha nc
130.000 3. Phai tra ngi L
20.000 4. Phai tra khac
60.000 5. Nguon von KD
80.000 6. Quy T phat trien
500.000 7. LN cha phan phoi
30.000 8.Quy K.thng phuc li
1.100.000

Tong cong nguon von

85.000
12.000
50.000
18.000
700.000
60.000
130.000
45.000
1.100.000

Trong thang 7/200N co cac nghiep vu kinh te phat sinh:


1. Nhap kho nguyen vat lieu tr gia 77.000 (bao gom thue VAT 10%) tra
bang tien mat 20%, so con lai cha tra nha cung cap.
2. Vay ngan han tra n ngi ban 40.000 .
3. Thanh toan tam ng CNV tien mua nguyen vat lieu 15.000 (Thue VAT
5%), so con lai thu qua lng.
4. Khach hang tra n ky trc a nhan giay bao co cua Ngan hang.
5. Chi tien mat tra lng ngi lao ong 40.000
6. Rut tien gi ngan hang ve nhap quy 80.000
7. Tra lai vay ngan han 3.500 a nhan giay bao n cua Ngan hang
8. Nhan gop von lien doanh mot TSC hu hnh tr gia 90.000
9. Dung LN cha phan phoi bo sung quy au t phat trien 60.000, quy
khen thng phuc li 20.000
10. Tra n thue nha nc ky trc bang tien gi ngan hang
11.Chi tien mat tam ng cong nhan vien 20.000 e mua cong cu dung cu.
12. Chuyen quy au t phat trien bo sung them nguon von kinh doanh
35.000
YEU CAU:
1. nh khoan va phan anh cac nghiep vu kinh te phat sinh vao s o tai
khoan ch T.
2. Xac nh so d cuoi thang cac tai khoan.
3. Lap bang can oi tai khoan va bang can oi ke toan ngay 31/07/200N.

TS.My Dung

12

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI SO 14
Can c vao cac tai lieu thang 10/200N cua Cong ty Tng An. Hay
lap bao cao ket qua hoat ong kinh doanh. Biet rang n v nop thue GTGT
theo phng phap khau tr (n v tnh: ong).
1. San pham ban trong thang: So lng 2.000SP, gia xuat kho 20.000/SP.
- Ban trong nc: 1.200SP, gia ban cha co thue 25.000/SP
- Xuat khau: 800SP, gia ban 1,8USD/SP ty gia thc te: 16.000/USD.
2. Khoan giam gia cho so san pham a ban trong nc: 50.000.
3. Thue GTGT phai nop cho san pham ban trong nc tnh theo thue suat
10% va thue xuat khau tnh theo thue suat 5%.
4. Doanh thu hoat ong tai chnh: 6.000.000.
5. Thu nhap khac 8.000.000.
6. Chi ph tai chnh: 1.200.000.
7. Chi ph khac: 800.000.
8. Chi ph ban hang: 2.000.000
9. Chi ph quan ly doanh nghiep: 4.000.000
10. Thue thu nhap doanh nghiep tnh theo thue suat 25%.
BAI 15
Can c vao cac tai lieu thang 10/200N cua Doanh nghiep MELICO.
Hay lap bao cao ket qua hoat ong kinh doanh. Biet rang n v nop thue
GTGT theo phng phap khau tr (n v tnh: ong).
1. San pham ban trong thang: So lng 3.000SP, gia xuat kho 40.000/SP.
- Ban trong nc: 2.000SP, gia ban cha co thue 60.000/SP
- Xuat khau: 1.000SP, gia ban 2USD/SP ty gia thc te: 16.000/USD.
2. Khoan giam gia cho so san pham a ban trong nc: 2.000.000.
3. Thue GTGT phai nop cho san pham ban trong nc thue suat 5% va thue
xuat khau tnh theo thue suat 10%.
4. Doanh thu hoat ong tai chnh:
15.000.000
5. Thu nhap khac:
12.000.000
6. Chi ph tai chnh:
3.000.000
7. Chi ph khac:
2.500.000
8. Chi ph ban hang:
5.000.000
9. Chi ph quan ly doanh nghiep:
8.000.000
TS.My Dung

13

Bai tap nguyen ly ke toan

10. Thue thu nhap doanh nghiep tnh theo thue suat 25%.
BAI SO 16
Lap nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh sau ay:
1. Mua nguyen vat lieu 550.000 (bao gom thue GTGT 10%) cha tra tien
cho ngi ban.
2. Mua cong cu dung cu 5.000.000 (cha co thue VAT 5%) tra bang tien
gi ngan hang.
3. Chi tien mat tam ng cho nhan vien i cong tac 2.000.000.
4. Vay ngan han tra n cho ngi ban nghiep vu 1.
5. Thu n khach hang bang tien mat 7.000.000.
6. Chi tien mat tra lng ngi lao ong 8.000.000
7. Dung tien gi ngan hang tra n vay ngan han 6.000.000
8. Dung lai e bo sung quy khen thng phuc li 5.000.000
9. Nhan gop von lien doanh mot tai san co nh hu hnh co gia tr
15.000.000
Biet rang: Doanh nghiep tnh thue GTGT theo phng phap khau tr va
hach toan hang ton kho theo phng phap ke khai thng xuyen.
BAI SO 17
Doanh nghiep san xuat ong Tam hach toan hang ton kho theo
phng phap ke khai thng xuyen, tnh thue GTGT theo phng phap
khau tr vi thue suat 10%. Trong thang 10/200N co tai lieu sau ay (n v
- 1.000 ong):
1. Mua va nhap kho nguyen vat lieu chnh, gia mua 15.000 tra bang tien gi
ngan hang.
2. Mua va nhap kho nguyen vat lieu phu, gia mua 7.000 tra bang tien vay
ngan han.
3. Xuat kho nguyen vat lieu dung trc tiep san xuat kinh doanh tri gia
12.000
4. Mua va nhap kho cong cu dung cu cha tra cho ngi ban, gia mua 8.000
5. Xuat kho cong cu dung cu dung bo phan quan ly 4.000

TS.My Dung

14

Bai tap nguyen ly ke toan

6. Nhan nguyen vat lieu do ben lien doanh gop von tr gia 20.000 (theo
anh gia cua 2 ben lien doanh).
7. Xuat nguyen vat lieu dung cho to ban hang 3.000
8. Nhap nguyen vat lieu tha do san xuat khong s dung het 600
YEU CAU: Phan anh cac nghiep vu kinh te phat sinh vao cac tai khoan co
lien quan.
Biet rang :
- Cac tai khoan khac co u ieu kien hach toan.
- Gia mua trong bai la gia cha co thue GTGT.
BAI SO 18
Cong ty Thanh Phat trch tai lieu thang 12/200N (VT - Trieu ong):
1. Khach hang tra n cho n v bang tien mat 400.
2. Mua va nhap kho nguyen vat lieu 220 (bao gom thue GTGT 10%)
cha tra tien cho ngi ban.
3. Xuat quy tien mat nop vao ngan hang 100.
4. Cong nhan vien tam ng bang tien mat i cong tac 18
5. Nhan TSC hu hnh con mi do nha nc cap, nguyen gia 500.
6. Xuat nguyen lieu, vat lieu dung cac bo phan:
- Trc tiep san xuat san pham : 40
- Quan ly phan xng san xuat: 12
- Ban hang: 8
- Van phong: 6
7. Vay ngan han ngan hang e tra n cho ngi ban nghiep vu 2
8. Dung li nhuan bo sung quy khen thng 40, quy au t phat trien 15
9. Thu hoi n kho oi a x ly bang tien mat 10
10. Chi tien mat tra lng cho ngi lao ong 120
11. Gop von lien doanh mot TSC con mi, nguyen gia 150.
12. Cuoi thang, kiem ke phat hien thieu mot so cong cu dung cu tr gia 7
va nguyen vat lieu 8 (cha ro nguyen nhan ).
YEU CAU:
hp.

TS.My Dung

Lap nh khoan va phan anh vao s o TK ch T thch

15

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI SO 19
Lap nh khoan va phan anh vao s o tai khoan ch T thch hp cac
nghiep vu kinh te phat sinh sau (n v tnh - 1.000):
1. Nha nc cap 1 chiec xe O To cho n v 720.000.
2. Mua nguyen vat lieu nhap kho 80.000 (cha co thue VAT 5%) bang tien
gi ngan hang.
3. Chi tien mat Can bo CNV tam ng i cong tac 5.000
4. Nhan gop von lien doanh bang nguyen vat lieu 70.000
5. Trch quy au t phat trien bo sung nguon von au t XDCB 12.000
6. Xuat kho vat lieu dung cac bo phan sau:
- San xuat san pham:
22.000
- Phan xng san xuat:
3.000
- Quan ly n v:
8.000
7. Chi tien gi ngan hang to chc ngi lao ong i tham quan a Lat
32.000 t quy phuc li cua n v.
8. Tien lng phai tra trong thang c tap hp:
- Cong nhan san xuat san pham
35.000
- Nhan vien quan ly phan xng
16.000
- Bo may quan ly doanh nghiep
22.000
- Ban hang:
8.000
9. Trch BHXH, BHYT, KPC, BHTN vao chi ph theo ty le quy nh.
10. Chi tien mat mua quan ao Bao ho lao ong cong nhan 11.000 (bao gom
thue GTGT 10%).
11. Trch khau hao TSC trong thang:
- Chi ph san xuat chung
30.000
- Chi ph quan ly doanh nghiep 42.000
- Ban hang:
6.000
12. Phong kinh doanh mat mot chiec may vi tnh cha ro nguyen nhan, co
nguyen gia 45.000, a khau hao 20.000.
13. Chi tien mat tra lng cho ngi lao ong.
BIET RANG:
- n v hach toan hang ton kho theo phng phap KKTX.
- Cac TK s dung lien quan co u ieu kien hach toan.
- n v tnh thue GTGT theo phng phap khau tr.
TS.My Dung

16

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI SO 20
Cong ty MINA hach toan hang ton kho theo phng phap ke khai
thng xuyen, tnh thue GTGT theo phng phap khau tr. Ngay
30/06/200N co so d cua cac tai khoan:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOI DUNG
Tien mat
au t chng khoan ngan han
Tien gi ngan hang
Phai thu khach hang
Li nhuan cha phan phoi
Phai thu noi bo
Nguon von kinh doanh
Nguyen lieu, vat lieu
Cac khoan phai tra, phai nop khac
Thue va cac khoan phai nop NN
Cong cu, dung cu
Chi ph san xuat d dang
Phai tra cho ngi ban
Thanh pham
Vay ngan han ngan hang
Tai san co nh hu hnh
Hao mon TSC hu hnh
Tai san tha ch x ly
Nguon von XDCB
Khoan phai thu khac

SO TIEN
(1.000)
75.000
400.000
720.000
630.000
X
310.000
5.000.000
640.000
250.000
60.000
40.000
240.000
450.000
640.000
500.000
6.000.000
1.500.000
8.000
300.000
80.000

Cac nghiep vu kinh te phat sinh thang 07/200N (VT:1.000):


1. Mua va nhap kho nguyen vat lieu, ga mua theo hoa n cha co thue
GTGT 10% 40.000. n v a thanh toan bang tien gi ngan hang 30%,
so tien con lai cha thanh toan cho ngi ban. Chi ph van chuyen, boc
d vat lieu tra bang tien mat 840 (bao gom thue GTGT 5%).

TS.My Dung

17

Bai tap nguyen ly ke toan

2. Sau khi nhap kho so vat lieu mua nghiep vu 1, phat hien so hang nay
chat lng khong ung so vi hp ong a ky nen a e ngh giam gia
20% va ngi ban a chap thuan.
3. Dung tien vay ngan han thanh toan so tien mua nguyen vat lieu con lai
noi tren sau khi a tr so tien giam gia.
4. Cuoi thang, Cong ty a vao s dung mot Phan xng xan xuat co
nguyen gia 650.000 c au t t nguon von XDCB.
YEU CAU:
1. Tnh li nhuan cha phan phoi ngay 30/06/200N
2. nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren va phan anh vao s o
tai khoan co lien quan.
BAI SO 21
Doanh nghiep san xuat Minh Hang hach toan hang ton kho theo
phng phap ke khai thng xuyen. Trong thang 05/200N co tai lieu ke toan
sau ay (VT- trieu ong):
1. Xuat vat lieu chnh dung san xuat san pham 45.000
2. Xuat vat lieu phu cho cac oi tng:
- San xuat san pham:
30.000
- Quan ly phan xng:
2.000
- To ban hang:
5.000
- Quan ly doanh nghiep:
4.000
3. Chi ph khac bang tien mat:
- Quan ly phan xng:
3.000
- To ban hang:
1.000
- Quan ly doanh nghiep:
8.000
4. Tien lng phai tra cho cac bo phan:
- Nhan cong trc tiep:
30.000
- Quan oc phan xng:
6.000
- To ban hang:
8.000
- Quan ly doanh nghiep:
20.000
5. Trch BHXH, BHYT, BHTN, KPC vao chi ph theo ty le quy nh.
6. Trch khau hao TSC trong thang:
- Chi ph san xuat chung:
60.000
- Chi ph QLDN:
12.000
TS.My Dung

18

Bai tap nguyen ly ke toan

- Bo phan ban hang:

10.000

7. Cuoi thang hoan thanh nhap kho 800 san pham, chi ph san xuat d dang
con lai cuoi ky 6.840.
YEU CAU:
1. nh khoan va phan anh cac nghiep vu kinh te phat sinh tren vao s o
cac TK co lien quan.
2. Tnh gia thanh n v san pham.
BAI SO 22
Doanh nghiep Tong Hp hach toan hang ton kho theo phng phap
kiem ke nh ky. Trch tai lieu ke toan thang 08/200N (VT - trieu ong):
1. Xuat vat lieu chnh dung san xuat san pham 50.000
2. Xuat vat lieu phu cho cac oi tng:
- San xuat san pham :
40.000
- Quan ly phan xng:
6.000
3. Chi ph khac bang tien mat cua phan xng san xuat 5.000
4.Tien lng phai tra cho ngi lao ong:
- Nhan cong trc tiep :
40.000
- Phan xng san xuat:
8.000
5. Trch BHXH, BHYT, BHTN va KPC theo ty le quy nh.
6. Trch khau hao TSC trong thang:
- Chi ph san xuat chung:
22.000
- Chi ph QLDN:
14.000
- Bo phan ban hang:
8.000
7. Cuoi thang hoan thanh nhap kho 1.000 san pham. Biet rang: Chi ph san
xuat d dang au ky 4.000, d dang cuoi ky 8.120.
YEU CAU:
1. nh khoan va phan anh cac nghiep vu kinh te phat sinh tren vao s o
cac TK co lien quan.
2. Tnh gia thanh n v san pham.

TS.My Dung

19

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI SO 23
Doanh nghiep san xuat CENTER, ke toan hang ton kho theo phng
phap ke khai thng xuyen, nop thue GTGT theo phng phap khau tr.
Trch tai lieu ke toan quy 3 nh sau (n v tnh: 1.000):
I. So d au thang:
- TK 154: 140.000. Chi tiet:
+ TK 154 san pham A: 80.000
+ TK 154 san pham B: 60.000
II. Cac nghiep vu phat sinh trong thang nh sau:
1. Xuat NVL chnh san xuat san pham A: 320.000 va san pham B: 240.000
2. Xuat vat lieu phu dung san xuat 2 loai san pham A va B: 60.000
3. Chi ph ien phuc vu san xuat san pham 33.000 (gom thue GTGT
10%).
4. Tien lng phai tra c tap hp trong thang:
- Cong nhan san xuat san pham A: 60.000
- Cong nhan san xuat san pham B: 40.000
- Nhan vien phan xng:
20.000
5. Cac khoan trch theo lng tnh vao chi ph theo ty le quy nh.
6. Trch khau hao TSC phan xng: 32.000
7. Chi ph san xuat chung khac chi bang tien mat 72.000, chi t tien gi
ngan hang 14.000
8. Cuoi thang hoan thanh nhap kho 5.000 SPA va 3.000 SPB. Chi ph san
pham d dang cuoi ky san pham A: 16.000 san pham B: 9.000

YEU CAU:
1. nh khoan cac nghiep vu phat sinh tren
2. Tnh gia thanh san pham A va B. Biet rang:
- Chi ph vat lieu phu c phan bo cho 2 loai SP theo chi ph NVL
chnh.
- Chi ph san xuat chung phan bo theo tien lng cong nhan trc tiep
SX.

TS.My Dung

20

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI 24
Doanh nghiep san xuat giay Thanh Mai. Co tai lieu ve tnh hnh san xuat
quy 2 nh sau (n v tnh - 1.000):
A/ Chi ph san xuat d dang au ky: 8.800
B/ Tnh hnh chi ph phat sinh trong ky:
1. Tien lng phai thanh toan cho ngi lao ong:
- Trc tiep san xuat: 24.000
- Quan ly phan xng: 14.000
2. Trch BHXH,BHYT, BHTN, KPC vao chi ph theo ty le quy nh.
3. Khau hao TSC dung trong phan xng san xuat la 18.000
4. Cong cu, dung cu xuat dung phan xng 3.600 (loai phan bo 2 lan )
5. Chi ph san xuat chung bang tien khac 5.400
6. Vat lieu xuat s dung 43.000
7. Trong ky hoan thanh nhap kho 3.000 san pham. Chi ph san xuat san
pham d dang cuoi ky 14.000

YEU CAU:
1. nh khoan va phan anh cac nghiep vu kinh te phat sinh tren vao s o
tai khoan ch T.
2. Tnh gia thanh n v san pham.
BAI SO 25
Doanh nghiep Phuc Thanh hach toan hang ton kho theo phng phap
kiem ke nh ky. Trch tai lieu ke toan thang 09/200N (VT 1.000):
1. Xuat nguyen vat lieu dung trc tiep san xuat 55.000
2. Xuat cong cu dung cu phan xng san xuat 20.000
3. Chi ph khac bang tien mat cua phan xng san xuat 4.000
4. Tien lng phai tra cho cac bo phan:
- Nhan cong trc tiep : 60.000
- Phan xng san xuat 20.000
5. Trch BHXH, BHTN, BHYT, KPC vao chi ph theo ty le quy nh.
6. Trch khau hao TSC phan xng san xuat:
- May moc thiet b: 32.000
TS.My Dung

21

Bai tap nguyen ly ke toan

- Nha xng:
12.000
7. Cuoi thang hoan thanh nhap kho 1.500 san pham. Biet rang: Chi ph san
xuat d dang au ky 6.000, d dang cuoi ky 14.000
YEU CAU:
1. nh khoan va phan anh cac nghiep vu kinh te phat sinh tren.
2. Tnh gia thanh n v san pham.
BAI 26
Tai lieu mot Doanh nghiep san xuat nh sau: (VT 1.000)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

- Chi ph san xuat d dang au ky: 8.000


- Cac nghiep vu kinh te phat sinh trong ky:
Xuat vat lieu dung san xuat san pham: 20.000
Xuat cong cu dung cu s dung phan xng san xuat, loai phan bo 2 lan
tr gia 2.000
Tien lng phai tra trong ky c tap hp:
- Cong nhan san xuat san pham: 30.000
- Nhan vien quan ly phan xng: 8.000
Trch BHXH, BHTN, BHYT, KPC theo ty le quy nh.
Trch khau hao tai san co nh cua phan xng san xuat: 18.000
Chi ph khac cho phan xng san xuat 3.200 tra bang tien mat.
Cuoi ky nhap kho 2.000 thanh pham. Biet rang: Chi ph san xuat d
dang cuoi ky 2.000 va n v hach toan hang ton kho theo phng phap
ke khai thng xuyen.
YEU CAU:

1. nh khoan va phan anh vao tai khoan ch T cac nghiep vu kinh te


phat sinh tren.
2. Tnh gia thanh thanh pham nhap kho.
BAI 27
Doanh nghiep Minh Hoang san xuat 2 loai san pham A va B. Trong
ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh sau ay: (VT 1.000)

TS.My Dung

22

Bai tap nguyen ly ke toan

1. Xuat vat lieu chnh dung cho san xuat 20.000. Trong o dung san xuat san
pham A: 12.000; san xuat san pham B: 8.000.
2. Xuat vat lieu phu s dung:
- San xuat san pham A:10.000
- San xuat san pham B: 8.000
- Phan xng san xuat: 2.000
3. Tien lng phai tra cong nhan san xuat san pham A: 22.000, san xuat san
pham B: 16.000, nhan vien phan xng 3.000
4. Trch BHXH, BHTN, BHYT, KPC tnh vao chi ph theo ty le quy nh.
5. Trch khau hao may moc thiet b phan xng san xuat 16.000.
6. Tien ien san xuat 4.000 cha tra cho nha cung cap.
7. Cac chi ph khac phan xng san xuat tra bang tien mat 3.000
8. Cuoi ky hoan thanh nhap kho 1.500 san pham A va 2.000 san pham B.
YEU CAU:
1. nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren va phan anh vao s o
cac tai khoan co lien quan.
2. Tnh gia thanh va nhap kho thanh pham, Biet rang:
- Chi ph SXDD au ky: SP A: 3.500; SP B: 6.000
- Chi ph SXDD cuoi ky: SP A: 5.000; SP B: 2.000
- Chi ph san xuat chung c phan bo cho 2 loai san pham A va san
pham B theo ty le vi tien lng cong nhan san xuat.
BAI TAP 28
Doanh Nghiep san xuat Phu Minh. Co tai lieu sau ay (VT: 1.000):
1. Ngay 2: Xuat thanh pham ban trc tiep khach hang: Gia xuat kho
70.000, gia ban 132.000 (cha thue GTGT 10%), khach hang cha tra
tien.
2. Ngay 5: Xuat thanh pham ban: Gia xuat kho 45.000, gia ban: 88.000
(bao gom thue GTGT 10%), khach hang tra bang tien mat.
3. Chi ph hoa hong tra bang tien gi ngan hang: 3.500
4. Tien lng phai tra ngi lao ong c tap hp:
- Nhan vien ban hang: 6.000
- Nhan vien QLDN: 12.000
5. Trch BHXH, BHTN, BHYT, KPC vao chi ph theo ty le quy nh.
TS.My Dung

23

Bai tap nguyen ly ke toan

6. Xuat cong cu dung cu s dung bo phan ban hang 4.000 (phan bo 2


lan).
7. Trch khau hao TSC:
- To ban hang:
2.000
- QLDN:
10.000
8. Chi ph khac tra bang tien mat:
- To ban hang:
800
- QLDN:
1.500
Yeu cau:

1. nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh


2. Xac nh ket qua kinh doanh cuoi ky.

BAI 29
Doanh Nghiep An ong. Co so lieu bang can oi ke toan au ky:
n v tnh: Trieu ong
Tai san
Tien mat
Tien gi ngan hang
Hang hoa
TSC hu hnh
Hao mon TSC HH
Tong cong tai san

So tien
80
300
150
500
(200)
830

Nguon von
Phai tra ngi ban
Phai tra ngi lao ong
Vay ngan han
Nguon von kinh doanh
LN cha phan phoi
Tong cong nguon von

So tien
100
30
70
550
80
830

Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:


1. Rut tien gi ngan hang ve nhap quy 50
2. Dung tien gi ngan hang tra n ngi ban 80
3. Vay dai han mua tai san co nh hu hnh 400 (thue GTGT 10%). Chi
ph van chuyen 20 (thue GTGT 5%) chi bang tien mat.
4. Trch li nhuan cha phan phoi bo sung nguon von kinh doanh 40
5. Mua NVL cha tra tien cho ngi ban 22 (bao gom thue GTGT 10%)
6. Xuat kho hang hoa gi i ban, gia xuat kho 45.
7. Xuat tien mat tra n lng ngi lao ong au ky.
8. Mua Cong cu dung cu 30 (thue GTGT 5%), chi ph van chuyen 5,5 (bao
gom thue GTGT 10%). Cha tra tien cho nha cung cap.
YEU CAU:
1. Vao so Nhat ky chung cac nghiep vu phat sinh tren.
TS.My Dung

24

Bai tap nguyen ly ke toan

2. Lap bang can oi ke toan luc cuoi ky.


BAI SO 31
Tai lieu doanh nghiep ABC. Trong thang 8/200N co cac nghiep vu kinh
te phat sinh sau ay (n v tnh 1.000):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nhan gop von lien doanh mot tai san co nh hu hnh tr gia 80.000
Dung tien gi ngan hang tra tien cho ngoi ban 25.000
Khach hang tra n (ngan hang a bao co) 60.000
Chi tien mat tam ng lng cong nhan vien i cong tac 15.000
Dung tien gi ngan hang nop chi ph quan ly c quan cap tren 18.000
Thu khac bang tien mat 5.000
Thanh toan tam ng tien cong tac ph 8.000, mua cong cu lao ong 4.000,
so con lai thu qua lng.
8. Nop thue cho nha nc 50 bang tien gi ngan hang
9. Chi tien mat tra khoan phai tra khac 6.000
10.Vay ngan han ngan hang tra n ngi ban 50.000
11.Dung li nhuan bo sung nguon von kinh doanh 30.000
12.Ngi mua tra n 30.000, DN tra luon n vay dai han ngan hang.
13. Chi quy khen thng, phuc li bang tien gi ngan hang 18.000
14. Tai san thieu c Hoi ong quyet nh giam nguon von KD 7.000
15. Tra lai vay ngan han bang tien gi ngan hang 6.000
YEU CAU: nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren va ghi vao
so Nhat ky chung.
BA SO 32
n v tnh thue GTGT theo phng phap khau tr. Trch tai lieu ke
toan au ky (n v tnh - trieu ong ):
1. Tien mat:
2. Tien gi ngan hang:
3. Phai thu cua khach hang:
4. Phai tra cho ngi ban:
5. Nguyen vat lieu:
6. Hang hoa:
7. Vay ngan han:
TS.My Dung

30
90
120
60
40
70
60
25

Bai tap nguyen ly ke toan

8. Phai tra cong nhan vien:


30
9. Nguon von kinh doanh:
200
10. Tai san co nh hu hnh:
80
11. Nhan ky quy ky cc dai han:
40
12. Thue va cac khoan phai nop nha nc: 30
Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mua vat lieu cha tra cho ngi ban 66 (gom thue VAT 10%)
Vay ngan han ngan hang tra n ngi ban 13
Chi tien mat tra lng ngi lao ong 6
Khach hang tra n bang tien mat 16
c cap mot tai san co nh hu hnh, nguyen gia 55.
em tien mat gi ngan hang 40.
Mua hang hoa 30 (cha co thue VAT 5%) tra bang tien gi ngan hang.
Dung tien gi ngan hang tra n ngi ban 5.

YEU CAU:
1.
2.
3.
4.

M tai khoan, ghi so d au ky.


nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren.
Lap bang can oi tai khoan.
Lap bang can oi ke toan cuoi ky.

BAI 32
Doanh nghiep Hai Ha au thang 08/200N co tai lieu ke toan (n v
tnh: trieu ong)
-

Nguon von kinh doanh:


Tien gi ngan hang:
Tai san co nh hu hnh:
Phai tra ngi lao ong:
Tien mat:
Vay ngan han:
Quy khen thng phuc li:
Phai thu cua khach hang:
Li nhuan cha phan phoi:
Bang phat sinh sang che:

TS.My Dung

1.200
240
X
30
70
200
60
350
80
40
26

Bai tap nguyen ly ke toan

Nguyen vat lieu:


Thue phai nop:
Vay dai han ngan hang:
San pham d dang:
Thanh pham:
Tam ng:
Phai tra cho ngi ban:

150
40
350
70
150
35
140

* Cac nghiep vu kinh te phat sinh trong thang 08/200N:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nop thue cho nha nc bang tien gi ngan hang 35.


Chuyen tien gi ngan hang tra n vay dai han 50.
Nhap kho thanh pham gia thanh thc te la 150.
Dung tien mat thng cho can bo CNV 20 (t quy khen thng ).
Vay dai han ngan hang mua them mot TSC mi tr gia 150.
Chi tien mat 12 e ky quy tham gia au thau san xuat mat hang A
Thanh toan cho ngi ban 50 bang chuyen khoan.
Phat hanh trai phieu tang von ieu le n v 160

YEU CAU:
1. Tm X.
2. Lap nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren.
3. M so tai khoan, ghi so d au ky va phan anh cac nghiep vu kinh te
phat sinh trong ky.
4. Lap bang can oi tai khoan cuoi ky.
BAI SO 33
Tai mot doanh nghiep co tai lieu ke toan luc au ky (n v - 1.000):
Tai san co nh hu hnh:
Nguon von kinh doanh:
Thanh pham:
Li nhuan cha phan phoi:
Tien mat:
Tien gi ngan hang:
Phai thu cua khach hang:
Phai tra cho ngi ban:

TS.My Dung

300.000
700.000
80.000
95.000
80.000
230.000
320.000
150.000
27

Bai tap nguyen ly ke toan

Phai tra khac:


Vay ngan han ngan hang:
Quy d phong tr cap mat viec lam:
Chi ph tra trc dai han:
Xay dng CB d dang:

40.000
85.000
140.000
30.000
170.000

Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:


1. Thu lai do au t lien doanh bang tien gi ngan hang 35.000.
2. Gop von lien doanh bang thanh pham 50.000
3. Xay dng c ban d dang hoan thanh va a vao s dung 150.000.
4. Thu khach hang 120.000 va tra luon n vay ngan han.
5. Tai san thieu c ghi giam nguon von kinh doanh 14.000
6. Nop BHXH cho c quan quan ly 20.000 bang tien mat
7. Tra tien tr cap mat viec lam cho ngi lao ong bang tien mat 12.000
8. Thu lai tien gi ngan hang 6.500 (ngan hang a bao co)
9. Chi tra lai tien vay dai han 8.600 (ngan hang a bao n)
10. Kinh ph Cong oan c cap tren cap bu 6.800 (ngan hang a bao co)
YEU CAU:
1. nh khoan va phan anh cac nghiep vu phat sinh tren vao s o tai
khoan ch T.
2. Lap bang can oi tai khoan va bang can oi ke toan cuoi ky.
BAI SO 34
Tai lieu ve tnh hnh vat lieu tai mot doanh nghiep nh sau:
- Vat lieu ton kho au thang 4/200N la 600kg, n gia 4.000/kg.
Trong thang 4 co cac nghiep vu kinh te phat sinh:
1. Ngay 5: Nhap kho 1.500kg, ga mua 4.000/kg, chi ph van chuyen
150.000. Cha tra tien cho nha cung cap.
2. Ngay 10: Xuat kho 900kg e san xuat san pham.
3. Ngay 12: Nhap kho 1.000kg, ga mua 3.800/kg, chi ph van chuyen boc
d 300.000. Ta ca c tra bang tien gi ngan hang.

TS.My Dung

28

Bai tap nguyen ly ke toan

4. Ngay 15: Nhap kho 800kg, gia nhap kho 4.200/kg. Tra bang tien vay
ngan han.
5. Ngay 20: Xuat kho 1.000kg dung bo phan ban hang.
6. Ngay 25: Xuat kho 500kg dung phan xng san xuat.
7. Ngay 30: Nhap kho 1.200kg, gia mua 4.500/kg, chi ph van chuyen, boc
d 1.200.000. Cha thanh toan nha cung cap.
YEU CAU:
Tnh tr gia vat lieu xuat kho trong thang theo cac phng phap: LIFO,
FIFO, n gia bnh quan tnh cho tng lan xuat, n gia bnh quan tnh mot
lan vao cuoi thang. Biet rang: Gia mua vat lieu cho trong bai la gia cha
co thue GTGT 10%.
BAI SO 35
Doanh nghiep My Ha hach toan hang ton kho theo phng phap ke
khai thng xuyen, tnh thue GTGT theo phng phap khau tr. Trong thang
10/200N co cac tai lieu sau (VT: 1.000):
- So d au ky cua TK 152: 90.000, chi tiet:
+ Vat lieu A: So lng 4.000kg, n gia 20/kg
+ Vat lieu B: So lng 3.000kg, n gia 15/kg
- Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:
1. Ngay 5: Mua va nhap kho vat lieu A: 5.000kg, n gia 22/kg, cha tra
tien ngi ban.
2. Ngay 10: Xuat 800kg vat lieu A va 500kg vat lieu B dung san xuat san
pham.
3. Ngay 15: Mua va nhap kho vat lieu B: 1.200kg, n gia 16,5/kg tra bang
tien mat
4. Ngay 20: Xuat 3.500kg vat lieu A va 2.000kg vat lieu B dung cho bo
phan ban hang.
5. Xuat kho 800kg vat lieu A va va 500kg vat lieu B em gop von lien
doanh (gia th trng bang vi gia ghi so).
YEU CAU:
1. nh khoan cac nghiep vu phat sinh tren.

TS.My Dung

29

Bai tap nguyen ly ke toan

2. Tnh gia tr nguyen vat lieu xuat kho theo cac phng phap:
- Nhap trc - xuat trc.
- Nhap sau - xuat trc.
- Bnh quan gia quyen sau moi lan nhap.
Tai lieu bo sung:
- Ga mua NVL cho trong bai bao gom thue GTGT 10%.
- Cac tai khoan khac co u ieu kien e hach toan
BAI SO 36
Doanh nghiep Vnh An co tai lieu sau ay (VT: 1000):
- So d au thang 10/200N cua TK 152: 225.000, chi tiet:
+ Vat lieu A: So lng 5.000kg, n gia 30/kg
+ Vat lieu B: So lng 3.000kg, n gia 25/kg
- Trong thang co cac nghiep vu kinh te phat sinh:
1. Ngay 3: Mua va nhap kho vat lieu A: 4.000kg, n gia 30/kg, cha tra
tien ngi ban.
2. Ngay 7: Xuat 5.000kg vat lieu A va 1.000kg vat lieu B dung san xuat
san pham.
3. Ngay 10: Mua va nhap kho vat lieu B: 1.500kg, n gia 20/kg tra bang
tien gi ngan hang.
4. Ngay 14: Xuat 2.500kg vat lieu A va 2.000kg vat lieu B dung cho bo
phan quan ly doanh nghiep.
5. Xuat kho 1.200kg vat lieu A va va 300kg vat lieu B dung bo phan ban
hang.
YEU CAU:
1. nh khoan cac nghiep vu phat sinh tren.
2. Tnh gia tr nguyen vat lieu xuat kho theo cac phng phap:
- Nhap trc - xuat trc.
- Nhap sau - xuat trc.
- Bnh quan gia quyen cuoi ky d tr.
Tai lieu bo sung:

TS.My Dung

30

Bai tap nguyen ly ke toan

- n v hach toan hang ton kho theo phng phap KKTX va tnh thue
GTGT theo phng phap khau tr.
- Ga mua NVL cho trong bai la gia cha co thue GTGT 10%.
- Cac tai khoan khac co u ieu kien e hach toan
BAI 37
Doanh nghiep MINH ANH co tai lieu sau ay (VT - 1000):
* Nguyen vat lieu au ky:
- Vat lieu chnh: 800 kg, n gia 15
- Vat lieu phu: 600 kg, n gia 12
* Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:
1. Ngay 5: Mua 6.000 kg vat lieu chnh nhap kho, gia mua 19,8. Tra bang
tien vay ngan han. Chi ph van chuyen 8.800 tra bang tien mat.
2. Ngay 10: Mua 7.000 kg vat lieu phu nhap kho, gia mua 16,5, Chi ph
van chuyen 6.600. Tat ca c tra bang tien gi Ngan hang.
3. Ngay 15: Xuat nguyen vat lieu dung trc tiep san xuat:
- Vat lieu chnh 2.000kg
- Vat lieu phu 4.000kg.
4. Ngay 20: Nhap kho 1.000kg vat lieu chnh, gia mua 17,6 va 2.000 kg
vat lieu phu, gia mua 13,2. Tat ca cha tra tien ngi ban.
5. Ngay 25: Xuat vat lieu chnh 3.500 kg va 4.000 kg vat lieu phu dung
bo phan ban hang.
6. Ngay 28: Xuat vat lieu chnh 1.500 kg va 500 kg vat lieu phu dung bo
phan quan ly.
YEU CAU:
1. Phan anh tnh hnh tren vao cac so tong hp va chi tiet nguyen lieu,
vat lieu, khoa so ke toan luc cuoi ky.
2. Tnh gia nguyen vat lieu xuat kho theo cac phng phap:
- Nhap trc, xuat trc.
- Nhap sau, xuat trc.
Tai lieu bo sung:
- n v hach toan hang ton kho theo phng phap kiem ke nh ky.
TS.My Dung

31

Bai tap nguyen ly ke toan

- Ga mua NVL cho trong bai la gia a co thue GTGT 10%.


- Cac tai khoan khac co u ieu kien e hach toan
BAI SO 38
Tai mot doanh nghiep co cac tai lieu sau :
* Vat lieu ton kho au ky:
- Vat lieu chnh: 1.000kg, n gia 3.000/kg
- Vat lieu phu: 200kg, n gia 1.000/kg
* Tnh hnh nhap xuat trong ky:
1. Ngay 8: Nhap kho 1.000kg vat lieu chnh va 300kg vat lieu phu. Ga mua
ghi tren H: 2.800/kg vat lieu chnh va 950/kg vat lieu phu. Chi ph van
chuyen boc d la 130.000 phan bo cho tng loai vat lieu theo ty le trong
lng nhap kho.
2. Ngay 12: Xuat kho 1.300kg vat lieu chnh va 350kg vat lieu phu e san
xuat hai loai san pham A,B (san pham A: 60%, san pham B: 40% ).
YEU CAU:
Xac nh tr gia tng loai vat lieu xuat dung cho tng loai san pham theo
cac phng phap: LIFO, FIFO, n gia bnh quan tnh mot lan vao cuoi ky.
Biet rang: Gia mua vat lieu cha co thue GTGT 10%.
BAI SO 39
Doanh nghiep Thach Lam co tai lieu sau ay:
- Vat lieu ton kho au ky 30.000.000 (2.000 lt)
- Tnh hnh nhap, xuat vat lieu trong ky:
1. Ngay 5: Nhap kho 3.000 lt, gia mua: 16.500/lt. Chi ph van chuyen
550.000. Tat ca tra bang tien vay ngan han.
2. Ngay 7: Xuat 3.500 lt dung san xuat san pham.
3. Ngay 10: Nhap kho 4.000 lt, gia mua 17.600/lt cha tra tien ngi ban.
Chi ph van chuyen: 880.000 tra bang tien mat
4. Ngay 12: Xuat 4.000 lt dung phan xng san xuat.
5. Ngay 15: Nhap kho 1.000kg, gia mua 19.800/lt, chi ph van chuyen
110.000. Toan bo tra bang tien gi ngan hang.
TS.My Dung

32

Bai tap nguyen ly ke toan

YEU CAU:
1. nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren. Biet rang: Gia mua
vat lieu cho trong bai la gia a co thue GTGT 10%.
2. Tnh gia vat lieu xuat s dung tnh theo cac phng phap sau:
- Phng phap FIFO
- Phng phap LIFO
- Phng phap n gia bnh quan cuoi ky.
BAI SO 40
Cong ty Thanh at trch tai lieu ke toan ve hang ton kho nh sau:
a. Ton kho au ky:
- Nguyen vat lieu chnh:
- Vat lieu phu:

40.000.000 (2.000kg)
54.000.000 (3.000 kg)

b. Nhap vao trong ky:


1. Lan 1: Nhap kho 4.000kg vat lieu chnh va 1.500kg vat lieu phu. Ga
cha co thue GTGT 5%: 21.000/kg vat lieu chnh va 18.500/kg vat lieu
phu. Cc van chuyen ghi tren hoa n cha co thue GTGT 10% 300.000
(trong o tnh cho vat lieu chnh 200.000, vat lieu phu la 100.000). n v
dung tien gi ngan hang thanh toan tat ca khoan tien tren.
2. Lan 2: Nhap kho 1.500kg vat lieu chnh va 3.500kg vat lieu phu gia mua
co thue GTGT 5%: 22.050/kg vat lieu chnh va 19.950/kg vat lieu phu.
Chi ph van chuyen 400.000 (Phan bo cho vat lieu chnh 150.000, vat lieu
phu 250.000). Tat ca tra bang tien vay ngan han.
c. Xuat trong ky:
1. Sau khi nhap lan 1, n v xuat san xuat san pham:
- Vat lieu chnh: 3.000kg
- Vat lieu phu: 4.200kg
2. Sau khi nhap lan 2:
- Vat lieu chnh 4.000kg dung san xuat san pham.
- Vat lieu phu: 3.500kg. Trong o dung trc tiep san xuat san pham
2.000kg, hoat ong ban hang 1.000kg, quan ly doanh nghiep 500kg.
TS.My Dung

33

Bai tap nguyen ly ke toan

YEU CAU:
nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh tren va tnh gia tr vat lieu
xuat kho theo cac phng phap:
-

Nhap trc, xuat trc


Nhap sau, xuat trc
n gia bnh quan lien hoan.
Bnh quan gia quyen cuoi ky d tr.
BAI SO 41

Doanh nghiep NANA san xuat mot loai san pham co tai lieu ke toan nh
sau:
- So d au thang cua TK 154: 22.000.000
- Tnh hnh phat sinh trong thang:
1. Xuat kho 18.000.000 vat lieu s dung:
- Trc tiep san xuat san pham: 11.000.000
- Phuc vu phan xng:
2.000.000
- Ban hang :
3.000.000
- Quan ly Doanh nghiep:
2.000.000
2. Tien lng phai thanh toan cho ngi lao ong 30.000.000, Trong o:
- Cong nhan trc tiep san xuat:
16.000.000
- Nhan vien phan xng:
5.000.000
- Ban hang :
2.000.000
- Quan ly Doanh nghiep:
7.000.000
3. Tnh BHXH, BHTN, BHYT, KPC vao chi ph theo ty le quy nh.
4. Khau hao tai san co nh:
- May moc thieu b phan xng san xuat:
22.000.000
- Ban hang :
5.000.000
- Quan ly Doanh nghiep:
13.000.000
5. Cuoi thang hoan thanh nhap kho 1.200 san pham. Chi ph san xuat d
dang cuoi ky 3.990.000.
6. Xuat ban 800 san pham, gia ban 120.000/Sp (cha co thue GTGT 10%)
do khach hang mua vi so lng ln nen n v a chiet khau thng mai
2% va khach hang a chuyen tra toan bo so tien tren.

TS.My Dung

34

Bai tap nguyen ly ke toan

YEU CAU:
1. nh khoan va ghi vao s o ch T.
2. Tnh gia thanh n v san pham.
3. Xac nh ket qua tieu thu trong ky.
BAI SO 42
Tnh hnh tai san luc au ky doanh nghiep MINA nh sau (VT: 1.000)
- Tai san co nh:
- Nguyen lieu, vat lieu:
- Thanh pham:
- Tien gi ngan hang:
- Hao mon TSC:
- Nguon von kinh doanh:
- Vay dai han:
- Phai tra ngi lao ong:
- Thue va cac khoan phai nop NN:
- Phai tra ngi ban:

1.400.000
200.000
90.000
70.000
200.000
960.000
220.000
70.000
50.000
260.000

* Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:


1. Xuat vat lieu chnh dung san xuat 80.000. Trong o san xuat san pham A:
50.000; san pham B: 30.000.
2. Xuat vat lieu phu dung san xuat 35.000 phan bo cho san pham A: 20.000,
va SP B: 10.000, phan xng san xuat: 5.000
3. Tien lng phai tra ngi lao ong san xuat san pham A: 30.000, SPB:
10.000, nhan vien phan xng: 8.000.
4. Tien ien cha thanh toan nha cung cap cua phan xng san xuat 8.000.
5. Khau hao TSC trch trong ky phan xng san xuat: 20.000
6. Trch BHXH, BHTN, BHYT, KPC theo ty le quy nh.
7. Tra lai vay ngan han (Ngan hang bao co) 11.000.
8. Chi tien mat tra lng ngi lao ong nghiep vu 4.
9. Cuoi ky hoan thanh nhap kho 2.000 san pham A va 1.000 san pham B.
Biet rang chi ph san xuat chung c phan bo theo ty le tien lng cong
nhan san xuat, cuoi ky khong co san pham d dang.
YEU CAU:
TS.My Dung

35

Bai tap nguyen ly ke toan

1. nh khoan va phan anh cac nghiep vu kinh te phat sinh tren vao s o
tai khoan ch T.
2. Tnh gia thanh san pham hoan thanh nhap kho
3. Lap bang can oi ke toan cuoi ky.
BAI SO 43
Tai doanh nghiep san xuat 2 loai san pham A, B co tai lieu ke toan nh
sau:
1. Tien lng thanh toan cho ngi lao ong:
- Cong nhan trc tiep san xuat: 30.000.000 (SPA: 20.000.000; SPB:
10.000.000)
- Nhan vien phan xng: 5.000.000
2. Trch BHXH, BHYT, BHTN, KPC tnh vao chi ph theo ty le quy nh.
3. Khau hao tai san co nh phan xng san xuat la 25.000.000
4. Xuat vat lieu s dung:
- San xuat san pham A:
15.000.000
- San xuat san pham B:
8.000.000
- Phuc vu phan xng san xuat: 4.000.000
5. Xuat cong cu dung cu dung phan xng san xuat 6.000.000 (phan bo 2
lan).
6. Cuoi ky hoan thanh nhap kho 1.000 san pham A va 800 san pham B. Cho
biet:
7. Chi ph san xuat d dang au ky: SPA: 4.000.000, SP B: 2.500.000.
8. Chi ph SXDD cuoi ky: SP A: 5.500.000, san pham B: 4.330.000
9. Chi ph san xuat chung c phan bo cho SP A va B theo ty le vi tien
lng cong nhan san xuat.
10. Xuat kho 700 san pham A va 500 san pham B ban trc tiep cho khach
hang, gia ban 120.000/spA va 62.000/spB (cha co thue GTGT 10%), khach
hang cha thanh toan.
11. Trong ky tap hp chi ph:
- Ban hang: 2.500.000
- Chi ph quan ly doanh nghiep: 8.430.000
YEU CAU:

TS.My Dung

36

Bai tap nguyen ly ke toan

1. nh khoan cac nghiep vu phat sinh tren.


2. Tnh gia thanh n v san pham A, B.
3. Xac nh ket qua kinh doanh cuoi ky.
BAI 44
Doanh nghiep Phuc Thnh co tai lieu ke toan nh sau: (VT 1.000)
- So d au ky TK 154: 54.500
- Trong thang co cac nghiep vu kinh te phat sinh:
1. Mua vat lieu cha tra tien ngi ban, gia mua (cha thue GTGT 10%)
36.000, chi ph van chuyen tra bang tien mat 2.000
2. Xuat kho vat lieu dung san xuat san pham 15.000
3. Xuat cong cu dung phan xng 3.000, to ban hang 1.800
4. Chi tien mat tiep khach hang 2.500
5. Tien ien phai tra cho nha cung cap 3.300 (bao gom thue GTGT 10%).
6. Dung tien gi ngan hang tra n ngi ban Nghiep vu 1 sau khi c
hng chiet khau thanh toan 6%.
7. Tra tien lai vay dai han 5.000 (Ngan hang a bao co)
8. Tnh lng phai tra cong nhan san xuat 16.000, nhan vien phan xng
4.000, nhan vien ban hang 3.000, nhan vien QLDN 9.000
9. Trch BHXH, BHYT, BHTN, KPC theo ty le quy nh.
10. Khau hao tai san co nh phan xng san xuat 8.000, bo phan ban hang
6.000, quan ly doanh nghiep 12.000
11. Chi tien mat tra lng cho cong nhan vien trong ky.
12. Cuoi thang hoan thanh nhap kho 2.000 san pham, chi ph san pham d
dang cuoi ky 8.300
13. Xuat kho 1.600 thanh pham ban khach hang, gia ban (co thue GTGT
10%) 85/sp. Khach hang cha thanh toan.
14. Chi tien mat tra chi ph van chuyen hang ban 3.000
15. Khau tr thue GTGT au vao.
16. Ket chuyen toan bo doanh thu va chi ph e xac nh ket qua kinh doanh.
YEU CAU: nh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh va phan anh vao
s o tai khoan ch T.

TS.My Dung

37

Bai tap nguyen ly ke toan

BAI SO 45
Doanh nghiep Bao Phuc hach toan hang ton kho theo phng phap ke
khai thng xuyen. Co tai lieu ke toan nh sau:
I. So d au ky cua cac tai khoan:
- TK 152 (Vat lieu chnh): 3.500kg, tong gia thc te 12.250.000
- TK 152 (Vat lieu phu): 2.400kg, tong gia thc te 6.000.000
- TK 154: 8.400.000, Chi tiet:
TK 1554A: 6.000.0000, TK 154B: 2.400.000.
- Cac tai khoan khac co u so d e hach toan.
II. Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:
1. Nhap kho: 5.200kg vat lieu chnh va 8.000kg vat lieu phu. Ga mua (cha
co thue GTGT 50%) 4.000/kg vat lieu chnh va 3.000/kg vat lieu phu,
cha thanh toan tien cho n v ban. Chi ph van chuyen chi tra bang tien
mat 400.000 (vat lieu chnh: 250.000, vat lieu phu: 150.00).
2. Nhap 1.000kg vat lieu phu, gia mua 3.465/kg (gom thue GTGT 5%), DN
tra bang tien vay ngan han. Chi ph boc d chi tien mat 600.000.
3. Xuat vat lieu dung trc tiep san xuat san pham:
- Vat lieu chnh: 4.800kg (SPA:,80%, SPB:20%)
- Vat lieu phu: 6.200kg (SPA: 60%, SPB: 40%)
4. Chi ph san xuat kinh doanh phat sinh c tap hp:
- Khau hao tai san co nh: 8.400.000
- Cac khoan trch theo lng : 2.420.000
- Chi ph khac bang tien mat: 4.000.000
5. Cuoi thang hoan thanh nhap kho 3.000 san pham A va 2.000 san pham B.
Biet rang chi ph san xuat d dang cuoi ky cua san pham A: 6.000.000 va
san pham B : 2.000.000.
6. Xuat kho tieu thu trc tiep 2.600 san pham A va 1.800 san pham B. Ga
ban (cha co thue GTGT 10%) 120.000/spA va 90.000/spB. Khang cha
thanh toan tien.
7. Khach hang chuyen khoan tra n tien hang nghiep vu 6 sau khi c
tr chiet khau thanh toan 3% (Ngan hang a bao co).
8. Ket chuyen thue GTGT au vao.
YEU CAU:
TS.My Dung

38

Bai tap nguyen ly ke toan

1. nh khoan va phan anh vao s o ch T cac nghiep vu phat sinh tren.


2. Tnh gia thanh n v san pham A va B.
3. Xac nh ket qua kinh doanh cuoi ky.
Tai lieu bo sung:
- Chi ph san xuat chung c phan bo theo theo nguyen vat lieu chnh.
- Doanh nghiep tnh gia vat lieu xuat kho theo phng phap bnh quan gia
quyen cuoi ky.
BAI SO 46
Doanh nghiep MAIKA hach toan hang ton kho theo phng phap ke khai
thng xuyen. Trch tai lieu ke toan thang 12/200N (n v tnh: 1.000):
* So d au ky cua cac tai khoan:
Tien mat:
40.000
Tien gi ngan hang:
180.000
Vay ngan han:
90.000
Nguyen vat lieu:
45.000
Phai tra ngi ban:
130.000
Phai thu khac:
26.000
Tai san co nh hu hnh:
550.000
Tai san co nh vo hnh:
150.000
Cong cu, dung cu:
35.000
Phai thu cua khach hang:
160.000
Phai tra ngi lao ong:
40.000
Hao mon TSC hu hnh:
80.000
Li nhuan cha phan phoi:
X
San pham d dang:
40.000
Thue va cac khoan phai nop NN: 36.000
Quy khen thng phuc li: 70.000
Nguon von kinh doanh:
600.000
* Trong ky co cac nghiep vu kinh te phat sinh:
1. Mua vat lieu nhap kho 35.000 (cha co thue GTGT 10%) tra bang tien
gi ngan hang 30%, so con lai n ngi ban. Chi ph van chuyen 2.000
tra bang tien mat.
2. Xuat vat lieu dung san xuat san pham 26.000
TS.My Dung

39

Bai tap nguyen ly ke toan

3. Dung tien mat chi khen thng ngi lao ong 15.000
4. Xuat cong cu dung cu phuc vu quan ly phan xng 7.000, QLDN 5.000,
bo phan ban hang 1.000.
5. Tien lng phai tra c tap hp:
- Cong nhan san xuat:
16.000
- Nhan vien phan xng: 5.000
- QLDN:
8.000
- Nhan vien ban hang:
4.000
6. Trch BHXH, BHTN,BHYT, KPC vao chi ph theo ty le quy nh.
7. Tien ien phai tra phan xng san xuat 4.000, QLDN 2.000
8. Trch khau hao TSC phan xng san xuat 14.000, QLDN 5.000, bo
phan ban hang 1.700
9. Chi khac bang tien mat dung bo phan ban hang 3.500 va QLDN 4.600
10. Cuoi ky hoan thanh nhap kho 2.000 thanh pham. Biet rang tr gia san
pham d dang cuoi ky 8.000
11. Xuat kho ban 1.500 thanh pham, gia ban cha co thue GTGT 10% tang
so vi gia von ban hang 35%, ngi mua A chap nhan thanh toan. Chi ph
van chuyen hang ban 3.200 chi bang tien mat.
12. Nhan c giay bao co cua ngan hang ve khoan tien ngi mua A tra n.
13. Chi ph hoa hong moi gii c chi bang tien mat 4.500
YEU CAU:
1.
2.
3.
4.

Tnh X.
nh khoan va ghi vao tai khoan ch T cac nghiep vu phat sinh tren.
Xac nh ket qua kinh doanh cuoi ky.
Xac nh so thue GTGT con phai nop?
5. Lap bang can oi ke toan cuoi ky.

____________________________

TS.My Dung

40