You are on page 1of 18

TEHNIKI FAKULTET SVEUILI ILITA U RIJECI Zavod za elektroenergetiku

Studij: Preddiplomski struni studij elektrotehnike Kolegij: Osnove elektrotehnike I Predava: v. pred. mr.sc. mr.sc. Branka Dobra Dobra

Elektrostatika
Elektrini potencijal Elektrini napon

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Elektrini potencijal
Nabijeni sustav koji stvara el. polje uvijek moemo promatrati kao niz (nakupinu) tokastih naboja. U takvom sustavu moemo odrediti doprinos el. polju pojedinog tokastog naboja u odreenim tokama prostora. Na kraju moemo primjenom metode superpozicije odrediti ukupno el. polje. Koristimo se vektorskom superpozicijom (vektorski zbroj). Da bi se olakalo proraun el. polja uvodi se posebna skalarna veliina, el. potencijal ().
Str: 2

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Elektrini potencijal (2)


Svakoj toki prostora pridijeljen je skalar koji opisuje potencijal te toke (skalarno polje). Elektrini potencijal je kao i elektrino polje u vezi sa sustavom naboja koji stvara elektrino polje. Takoer postoji i veza izmeu potencijala i jakosti elektrinog polja: r r = f (E) E = g ( ) U tumaenju pojma elektrinog potencijala potrebno je:
definirati potencijal nai vezu izmeu jakosti elektrinog polja i potencijala nai zakon po kojem tokasti naboj stvara polje potencijala

Str: 3

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Definicija elektrinog potencijala


Da bi naboj Q0 proao put od 1 do 2 moramo ulagati rad izvana (druga mogunost bi bila da naboj ima u toki 1 odgovarajuu kinetiku energiju).
+ + + + + + + + + + +
Str: 4

WP = WP 2 WP1

F dl E +Q0 1

r r r r 2 Fmeh dl = WP = Q0 E dl
1

WP1 = 0 WP 2

r 2 r = Q0 E dl 1

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Definicija elektrinog potencijala (2)


Rad koji ulaemo za pomicanje naboja Q0 od toke 1 do toke 2 jednak je promjeni potencijalne energije naboja na tom putu. Nova potencijalna energija:

WP = Q0 neto r r 2 r promatrana tocka r 2 = E dl = E dl


1 ref .tocka

Str: 5

Elektrini potencijal je brojano jednak radu koji izvri sila el. polja pomiui tokasti naboj jedininog iznosa, +q = 1, iz beskonanosti do toke promatranja protivno sili polja. W = P Q0

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Konzervativnost el. polja


Rad koji izvri elektrina sila pomiui tokasti naboj q iz toke A do toke B ne ovisi o izboru puta po kojem se tokasti naboj giba ve samo o poetnoj i krajnjoj toki njegova pomaka.
B

+q +q A +Q
Str: 6

r r A = Fe dl = q ( A B )
B A

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Konzervativnost el. polja (2)


Konzervativnost el. polja proizlazi iz njegove osobine da je rad sila el. polja po zatvorenoj krivulji jednak nuli. r r A = Fe dl = 0
k

d +Q
Str: 7

A a

+q

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Rad sila elektrinog polja


Rad sile na putu od A do B preko toaka a i b ostvaruje se djelovanjem sile el. polja. Taj rad nazivamo dobiveni ili izvreni rad te ga definiramo kao pozitivan broj. A = q ( A B ) > 0 Rad sile na putu od B do A preko toaka c i d ostvaruje se djelovanjem vanjske sile. Taj rad nazivamo uloeni rad te ga definiramo kao negativan broj. A = q ( B A ) < 0 Iz ovoga proizlazi da je rad po zatvorenoj krivulji (A-ab-B-c-d-A) jednak nuli.
Str: 8

Rad po putu od b-c i d-a jednak je nuli budui da su vektori E i dl u svim tokama okomiti!

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Definicija elektrinog potencijala


Potencijal uvijek definiramo u odnosu na referentnu toku (referentnu plohu).

promatrana tocka =

promatrana tocka

referentna tocka

r r E dl

Referetna toka predstavlja definiranu toku nultog potencijala, odnosno toku gdje je potencijalna energija naboja u elektrinom polju jednaka nuli. Potencijal predstavlja skalarnu veliinu te se polje u okolini nabijenog tijela definira pomou skalarnog polja.
Str: 9

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Definicija elektrinog potencijala (2)


promatrana toka +1000 V A

dl E
O referentna toka 0V

(3 A = E dl = E ) { dl cos 1 2
A l O 0 konst . konst .

Str: 10

(3 A = E cos( ) dl = E cos ) l > 0 1 2


l 0 <0

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Iznos elektrinog potencijala


Apsolutni iznos potencijala nije mogue tono utvrditi, tj. on ovisi o proizvoljnom izboru referentne toke.

3 2 1 +Q 3=-200 V 1 +Q 2 2=-100 V

3 3=-100 V 2=0 V

1=0 V

1=+100 V

Str: 11

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Ekvipotencijalne plohe
Ekvipotencijalne plohe su zamiljene plohe na kojima sve toke imaju isti potencijal. Ekvipotencijalne plohe su obavezno postavljene okomito na silnice elektrinog polja. Oblik ekvipotencijalne plohe ovisi o izvoru elektrinog polja (mogu biti pravilni oblici kao to su ravnina, kugla, valjak, itd.) Prilikom pomicanja naboja po ekvipotencijalnoj plohi nema promjene njegove potencijalne energije pa stoga za takvo pomicanje nije potrebna nikakva sila, a takvim pomicanjem se ne vri nikakav rad.

Str: 12

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Ekvipotencijalne plohe (2)


Primjer: nabijena ravnina
ekvipotencijalne plohe

silnice elektri elektri nog nog polja polja silnice

Str: 13

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Ekvipotencijalne plohe (3)


Primjer: tokasti naboj
ekvipotencijalne plohe

silnice elektrinog polja

+Q

Str: 14

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Veza izmeu jakosti elektrinog polja i elektrinog potencijala


Ako promatramo jednodimenzionalni problem:

(x ) =

promatrana tocka

referentna tocka

r r E ( x ) dx

r d ( x ) E (x ) = dx
Smjer porasta elektrinog potencijala suprotan je smjeru vektora elektrinog polja. polja.
Str: 15

Iznos elektrinog polja je jednak brzini promjene elektrinog potencijala. potencijala.

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Veza izmeu jakosti elektrinog polja i elektrinog potencijala (2)


Polje i potencijal u okolini nabijene ravnine
+10 V +5 V 0 V -5 V -10V +

smjer vektora jakosti elektrinog polja

Str: 16

smjer porasta potencijala

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Veza izmeu jakosti elektrinog polja i elektrinog potencijala (3)


Potencijal se bre mijenja u prostoru gdje vlada jae elektrino polje.
E1 2=+100V E2 2=+200V

1=0V

1=0V

E1 E2
Str: 17

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Definicija elektrinog napona


Definirajmo dvije toke (M i N) u el. polju. Za svaku od njih je definiran potencijal u odnosu na referentnu toku R.
M E R N

M = E dl
R

N =

r r E dl

Str: 18

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Definicija elektrinog napona (2)


Razlika potencijala meu navedenim tokama M-N iznosi: r r M r N r M N = E dl E d l R R r Rr r M r M N = R E dl + N E dl r r M M N = E dl
N

Str: 19

Napon izmeu dviju toaka definiran je razlikom potencijala tih toaka: r M r U MN = M N = E dl


N

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Razlika izmeu el. napona i potencijala


Napon izmeu dviju toaka ne ovisi o odabranoj referentnoj toki. Potencijal uvijek definiramo u odnosu na referentnu toku. Primjer, dvije raznoimene ploe na udaljenosti d.
+ -

0< x<d

r r E ( x) = x0

E(x)

Str: 20

x>d r E ( x) = 0

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Razlika izmeu el. napona i potencijala


Primjer, dvije raznoimene ploe na udaljenosti d.
+ -

r d ( x ) E ( x) = dx

(x)

( x) = k x + l
U12 = U12 U12 U12
d xref=d x

d ( x ) =k dx

xref=d/2

Str: 21

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal tokastog naboja


(rc ) = 0
rc rb

r r (ra ) = E dr
ra rc

ra +Q a b

E dr
c

(ra ) =
rc

ra

Q dr 4 r 2

(ra ) =

1 1 4 r a rc Q

Str: 22

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal tokastog naboja (2)


Budui da smo pretpostavili liniju c kao referentnu, potencijal u blizini tokastog naboja moemo odrediti kao: 1 1 Q (r ) = 4 r r ref Ako izaberemo referentnu toku u beskonanosti (rref ) potencijal bilo koje toke u okolini tokastog naboja moemo odrediti po izrazu:

(r ) =
Str: 23

1 4 r

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal tokastog naboja (3)


E(r)
1 r2

r E (r ) =
r

1 r r 4 r 2 Q

(r)

1 r

(r ) =

1 1 4 r rref Q

Str: 24

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal tokastog naboja (4)


u be = sk 0 on V a no s ti

smjer porasta potencijala (suprotan smjeru elektrinog polja)

+Q 1500 V 700 V

500 V

Str: 25

-Q -1500 V -700 V

be = sk 0 on V a no s

smjer porasta potencijala (suprotan smjeru elektrinog polja) -500 V

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Napon u polju tokastog naboja


Napon je definiran kao razlika potencijala:

U AB = (rA ) (rB )

U AB =

1 1 Q 4 rA rref 4 Q U AB = Q

1 1 r r B ref

1 1 4 r A rB

Napon ne ovisi o odabranoj referentnoj toki.


Str: 26

ti

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal veeg broja diskretno rasporeenih tokastih naboja


A r1 r2 Q1 rn Qn

A = 1 + 2 + ... + n
skalarna sup erpozicija

144 244 3

Q2

A =

Qn 1 1 Q1 Q2 1 + + ... 4 r1 4 r2 4 rn

A =
Str: 27

r 4
i =1

Qi
i

Napomena: referentna toka definirana je u beskonanosti.

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal u polju beskonano dugog linijskog naboja


r E=

2 r
1

r r

uz referentnu toku 2
1 2

12 = E dr
2

r r

12 =
r2

r1

dr 2 r

12 =
Str: 28

r2 ln 2 r 1

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal u polju beskonano dugog linijskog naboja (2)


Budui da smo pretpostavili toku 2 kao referentnu, potencijal u blizini linijskog naboja moemo odrediti kao: rref ln (r ) = r 2 Za razliku od tokastog naboja kod linijskog naboja nije mogue odabrati referentnu toku u beskonanosti (rref ). Za tako odabrano toku potencijal bi bio nedefiniran.
Str: 29

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal u polju beskonano dugog linijskog naboja (3)


E(r)
1 ~ r

r E (r ) =
r

1 r r 2 r

(r)

rref ~ ln r

(r ) =

rref ln r 2

Str: 30

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Napon u polju beskonano dugog linijskog naboja


Napon je definiran kao razlika potencijala:

U AB = (rA ) (rB )

U AB =

rref rref ln ln r 2 r 2 B A U AB = rB ln r 2 A

Napon ne ovisi o odabranoj referentnoj toki.


Str: 31

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal u polju nabijene ravnine

x E

r r E= x 2
uz referentnu toku 0
x1 x x0

referentna toka

x1 r r dx 10 = E dr = 2 x0 x0 x1

10 = (x ) =
Str: 32

(x1 x0 ) (x x0 )

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Potencijal i napon u polju nabijene ravnine


E(x) x

r r E= x 2

(x ) =

(x) x1 x0 x

koeficijent pravca

x x0 2 2 { 1 4 24 3
konstanta ovisi o ref.tocki

U10 < 0 U 01 > 0

Str: 33

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Na slici su nacrtane ekvipotencijalne linije nekog elektrostatskog polja. Odredite smjer vektora elektrinog polja u toki A:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) niti jedan, polje je jednako 0
2

-5
3

A
4

10

Str: 34

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Na slici su nacrtane ekvipotencijalne linije nekog elektrostatskog polja. Ako je u toku A doveden negativan pokusni naboj, odredite smjer vektora sile na taj naboj:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) niti jedan, polje je jednako 0
2

-5
3

A
4

10

Str: 35

Osnove elektrotehnike I: Elektrostatika

Na slici su nacrtane ekvipotencijalne linije nekog elektrostatskog polja. U toke A i B doveden je isti negativan pokusni naboj. Odredite u kakvom su odnosu sile na taj naboj. a) FA>FB b) FA<FB -5 A c) FA=FB d) FA=FB=0 0
B 5

10

Str: 36