You are on page 1of 12

SEMINARSKI RAD

Posebne dokazne radnje

www.BesplatniSeminarskiRadovi.com

1. Uvod
Korienje savremenih i naunih i tehnolokih dostignua u suprotostavljanju kriminalitetu pogotovo u segmentu njihovog otkrivanja i o!e"!e#enja doka"a smatra se imperativom u savremenim uslovima. $rgani unutranjih poslova mogu imati uspeha u su"!ijanju tekih krivilnih dela naroito organi"ovanog kriminaliteta samo u" korienje savremeneih sredstava. %rema tome ne dileme da li dr&avni organi pose!no organi otkrivanja i gonjenja a prvenstveno policijski organi tre!a da koriste savremena tehnika dostignua u su"!ijanju kriminaliteta. Specijalne istra&ne tehnike predstavljaju pose!ne metode koje se "asnivaju ne samo na korienju odre#enih tehnika ve i u primeni pose!nih sredstava radnji i mera to ove metode ini specijali"ovanim dajui im pose!nu operativnu dimen"iju. 'ije od nekog pose!nog "naaja kako e se metodi "vati odnosno koji e se termini koristiti u pojedinim "akonodavstvima. Bitno je da oni !udu preci"no regulisani i da se njihovim korienjem mogu o!e"!editi doka"i naroito kod onih krivilnih dela kod kojih je teko ili nemogue na drugi nain o!e"!editi doka"e.

()(

*.%ose!ne dola"ne radnje


*.1. +ajni nad"or i tehniko snimanje tele,onskih ra"govora sredstava "a komunikadiju na daljinu i privatnih ra"govora koji se o!avljaju u privatnim ili javnim prostorijama ili na otvorenom - .K% /0 1 odnosno tajni "vuni nad"or i snimanje tele,onskih i drugih ra"govora ili komunikacija drugim tehnikim sredstvima - .K% S 1
'a dananjem nivou ra"voja tehnike mogunosti koje se mogu koristiti u "a nad"or i tehniko snimanje telekomunikacija u cilju suprotstavljanja kriminalitetu stalno se ra"vija te&ei ka savrenstvu. 2o&e se slo!odno rei da je teko ostvariti sigurnost od prislukivanja !e" o!"ira koje sredstvo telekomunikacije se koristi "a me#uso!nu komunikaciju i !e" o!"ira na to da li se lice nala"i na "atvorenom ili otvorenom prostoru. U tom kontekstu tre!a istai da se stvaraju novi modeli 3stenica4 koji se premanentno usavravaju. $ve specijalne istra&ne tehnike sastoje se u tajnom nad"oru - prislukivanju 1 i snimanju ra"govora koji se vode na daljinu. +im radnjama o!uhvaen je nad"or tehniko snimanje svih sredstava "a tehniku komunikaciju na daljinu. U tehnikom pogledu taj nad"or se odnosi na sva tehnika sredstva u !ilo kojem o!liku -stacioniranom mo!ilnom digitalnom analognom tonskom slikovnom ...1 koja korisnici upotre!ljavaju !ilo potanskih !ilo preko drugih organi"acija na koje se prote&e ustavno(pravna i krivino pravna "atita.1 5lektronska tehnika sredstva se koriste "a tajno prislukivanje ra"govora u odre#enim prostorijama a donekle i u automo!ilima i na otvorenom prostoru ali i "a tajnu kontrolu tele,onskih ra"govora i drugih sredstava komunikacija kao pto su kompjuter tele,aks pejd&er...* Ra"na elektronska sredtva se koriste "a nad"or i simanje ra"govora putem drugih sredstava komunikacije !ilo &ianih !ilo !e&inih ve"a kao pto su telegra,ski sao!raaj mo!ilni tele,oni radio u tv ve"e... 6anas kada kriminalitet postaje sve slo&enija negativna drutvena pojava kada te&i ka ekspan"iji internacionali"aciji i ispoljavanju novih ,ormi organi"ovanog kriminaliteta logino je da ove mere tajnog nad"ora i pose!ne doka"ne radnje nala"e svoju punu primenu u operativnoj delatnosti policije sa ciljem otkrivanja ra"janjavanja i doka"ivanja odre#enih krivinih dela.

6r. 6. Krapac .akon o krivnom postupku i drugi i"vori hrvatskog procesnog prava 'arodne novine .agre! *77* godina * 6r. 2 miloevi Sistem dr&avne !e"!ednosti %olicijska akademija Beograd *771 godina

(8(

%od prislukivanjem tele,onskih ra"govora podra"umeva se snimanje sao!raaja tehnikim sredstvima koje se odvija preko javnih tele,ona i tele,onskih linija u cilju sa"nanja sadr&aja me#uso!nih ra"govora i utvr#ivanja identiteta lica koja vode ra"govor. %rislukivanje i snimanje ovih ra"govora je jednostavnije i !e"!ednije nego prisklukivanje i snimanje neposrednih ra"govora !e" o!"ira na to gde se oni o!avljaju.) $d novijih tehnikih sredstava komunikacija danas su u upotre!i mo!ilni tele,oni i persoonalni raunari. 2o!ilne tele,one koji svakim danom sve vie postaju sredstvo komunikacije me#u ljudima pa tako koriste i ra"na lica i" kriminogenih sredina "a svoje dogovore tako da primenom odgovarajuih tehnikih sredstava mo&emo sa"nati i tehniki snimiti sadr&aj takvih ra"govora pa identi,ikovati sagovornici. tim to je po"nato da se korisnik mo!ilnog tele,ona mo&e locirati na !ilo kom mestu. $do!ravanjem ovih mera i radnji i njihovim tajnim sprovo#enjem primenom odgovarajuih tehnikih sredstava od strane policije i drugih organa omoguava se sluanje i tehniko snimanje ra"govora koji se vodi. $!avetajne slu&!e se !ave tajnim ugra#ivanjem elketro(tehnikih sredstava u odre#enim prostorijama i u toj delatnosti najee koriste minijaturne radio stanice tran"istorske prijemnike odailjae kamere mikro,one. %rislukivanje neposrednih ra"govora koji se vode u odre#enim prostorijama i njihovo snimanje se vri pomou &inog i !e&inog sistema. .akon o krivinom postupku Sr!ije predvi#a da ovlaena slu&!ena lica policije odnosno B9: mogu radi i"vrenja ove ove pose!ne doka"ne radnje tajno ui u stan i drugie prostorije i postaviti tehnike ure#aje.

*.*. +ajno ,otogra,isanje i vi"uelno snimanje u privatnim prostorijama na javnim mestima i otvorenom prostoru - .K% /0 1 odnosno optika snimanja lica - .K% S 1
$ve mere tajnog nad"ora i pose!ne doka"ne mogu da !udu od !itnog "naaja "a otkrivanje krivinog dela uinioca i o!e"!e#enja linih i mateijalnih doka"a i najee se reali"uje kro" tajno praenje ime se dola"i do situacije da se interesantni o!jekat tajno ,otogra,ie ili vi"uelno snimi !e" o!"ira na to da li je na otvorenom ili "atvorenom prostoru. %rimena ovih mera i radnji mo&e dovesti do otkrivanja krivilnog dela i uinioca odnosno hvatanja uinioca pri i"vrenju krivilnog dela do hvatanja uinioca pri podeli protiv"akonom pri!avljene imovinske koristi do otkrivanja uesnika do pronala&enja sredstava i"vrenja krivinog dela. $ve mere i radnje pored represivnog mogu ostvariti i preventivni e,ekat odnosno primenom ove mere mo&e se spreiti i"vrenje nekog drugog krivinog dela. : mo&e se doi i do podataka koji uka"uju na i"vesne okolnosti.
)

R Ra#enovi op.cit.str ;*

(;(

+ajno ,otogra,isanje i praenje sprovode odre#eni pripadnici policije odnsono B9: struno o!ueni da vre taj posao koji u" to ima i ra"vijenu mo opa&anja i pamenja svih !itnih detalja "naajnih "a kriminalnu delatnost. 6a !i se tokom praenja o!e"!edili doka"i u skladu sa prcesnim odred!ama potre!no je da se odgovarajuom tehnikom registruju odsnosno dokumentuju odrepene radnje praenog lica predmeti koji su u ve"i sa krivilnim delom i dtuge injenice koje su od uticaja na otkrivanje krivilnog dela uinioca i o!e"!e#enja doka"a. Stoga u dokumentovanju tajnog praenja "naajnu ulogu ima tajno ,otogra,isanje koje se vri upotre!om savremenih tehnikih sredstava kao to su ,otoaparati kamere skriveni minujaturni ,otoaparati.

*.). Simulirana kupovina predmeta i lica i simulovano davanje i primanje mita - .K% /0 1 odnosno pru&anje simulovanih poslovnih usluga i sklapanje simulovanih pravnih poslova - .K% S 1
Be" o!"ira na ra"liite na"ive ovih mera u "akonicima o krivinom postupku u sutini me#u njima nema nekih !itnih ra"lika i tre!a istai da se radi o dve mere koje spadaju u simulovane pravne poslove i njihova primena dola"i do i"ra&aja u otkrivanju ra"janjavanju i doka"ivanju krivilnih dela i" o!lasti krijumarenja i nedo"voljene trgovine. 2ere ,iktivne kupovine premeta i lica odnosno mera pru#anja simulovanih pravnih usluuga odnosi se na sve one predmete i lica koja su u ve"i sa krivinim delom pa to mogu !iti predmeti koji su pri!avljeni krivinim delom sredstva i"vrenja krivinih dela predmeti koji su proistekli i"vrenjem krivinog dela kao i svi drugi relevantni predmeti koji se mogu dovesti u ve"u sa nekim krivilnim delom. %rimena mere simulovane kupovine predmeta odnosno pru&anje simulovanih poslovnih usluga pose!no dola"i do i"ra&aja kod nekih krivinih dela koja se vre u kontinuitetu - krivina dela u ve"i sa neovlaenim dr&anjem proi"vodnjom prodajom droge municije ... 1 %rimenom ove mere dola"i se do veoma "naajnih doka"nih i operativnih in,ormacija koje se odnose na odre#enu kriminalnu delatnost a mo&e se utvrditi i identitet pojedinih pripadnika kriminalne organi"acije. 8 6ruga radnja u sklopu ove mere tajnog nad"ora kao to joj je i ime prete&no se odnosi na krivina delap rimanja i davanja mita i druga korupcijska krivina dela ije doka"ivanje uo!iajnim doka"nim sredstvima predstavlja potekoe organima krivinog gonjenja.

6r 2io Bokovi $snovi Kriminalistike US55 'ovi Sad *77<

(=(

Radnja i"vrenja tih delikata u pravilu se odvija i"me#u * lica a neretko i posredovanjem trih lica. $vom merom tajnog nad"ora pokuavaju se prevladati uoene prepreke u doka"ivanju tih drutveno tetnih i ka&njivih o!lika ponaanja %ored toga to tre!a i"vriti veoma do!ru kriminalistiko teaktiku i tehniku pripremu veoma je !itno da se o!e"!edi i nared!a istra&nog sudije o pretresanju koje o!ave"no tre!a sprovesti u odnosu na primaoca mita njegov stan i prostorije odmah nakon primanja novca ili neke druge vrednosti. 6a !i se ove radnje mogle sprovesti potre!no je da policija raspola&e relevantnim in,ormacijama o pripremi "a i"vrenje nekog od navedenih dela. Korienje simulovanog otkupa odnsono pru&anje simluovanih pravnih usluga kod krivinih dela krijumarenja uglavnom se "asniva na nekompromitovanoj operativnoj ve"i. 'ajee operativne ve"e po odo!renju kriminalne organi"acije tra&e kupca u dogovoru sa policijom "a krijumarenu ro!u kako !i se u"orci pojedinih vrsta ro!e ili manje koliine ro!e prodavale !e" otkrivanja od strane policije koja najee igra ulogu kupca ime operativna ve"a i prikriveni istra&itelj ostvaruju vee poverenje u kriminalnog orani"aciji. %rimena ovih dela ne sme da predstavlja podstrekivanje na i"vrenje krivinog dela mada postoje prigovori da u korienju ovih mera postoje neki elementi i provociranog krivinog dela. 2e#utim takvi prigovori se ne mogu prihvatiti. +okom sprovo#enja ovih mera i radnji u mnogim kriminalistilko operativnim situacijama uka"ae se potre!a i "a tajnim snimanjem lica i predmeta. %rikupljeni podaci snimci i psrave predmeti do kojih se dolo primenom ovih pose!nih radnju mogu se koristiti kao doka" u krivinom postupku.

*..8. %raenje i isporuka predmeta krivinog dela - .K% /0 1 odnosno kontrolisana isporuka - .K% S 1
$va mera tajnog nad"ora odnosn pose!na doka"na radnja predvi#ena je konvencijom U' protiv transnacionalnog organi"ovanog kriminaliteta pod na"ivom kontrolisana isporuka i predstavlja "naajnu istra&nu tehniku "a otkrivanje ra"janjavanje i doka"ivanje krivinih dela krijumarenja.> %rema konvenciji U' protiv ne"akonitog prometa opojnih droga i psihoaktivnih supstanci ova radnja se sastoji u nad"iranju transporta odnosno tako to policija ne predu"ima odmah mere prema transportu odnosno licima koje vre transport kako !i dosla do operativnih i doka"nih in,ormacija o svim !itnim injenicama konkretnog krivinog dela u ve"i sa opojnim drogama kao to su podaci o licima koji vre transport skladite putevi krijumarenja droge posrednici ,inansijeri organi"aotri i kako !i stvorila sve uslove "a lienje slo!ode uinilaca ove kriminalne delatnosti.
>

6r 2io Bokovi $snovi Kriminalistike US55 'ovi Sad *77<

(<(

Kako se i" navedenog mo&e konstatovati ova mera i radnja ima veoma "naajnu praktinu primenu jer se njenim sprovo#enjem mogu pri!aviti "naajni materijalni doka"i i prikupiti podaci i licima kojima su po"nate pojedine injenice sa konretnom kriminalnom grupom. U sutini radi se u praenu odre#ene kriminalne delatnosti ali !e" predu"imanja konkretnih represivnih mera da !i se saekala najoptimalnija situacija "a presecanje kriminalne delatnosti hvatanje uinilaca i o!e"!e#ivanje doka"a. %rikupljeni podaci i predmeti tokom sprovo#enja ove pose!ne istra&nje radnje predstavljaju doka" u krivinom postupku ukoliko je radnja sprovedena u skladu sa procesnim odred!ama. *.>. %rikriveni islednik %rikriveni islednik na dananjem nivou kriminaliteta i te kako je potre!an a njegov "naaj dola"i do i"ra&aja "!og injenice da je ova radnja procesno regulisana. %rikriveni islednik je lice po pravilu pripadnik $rgana unutranjih poslova koje se tajni in,iltrira odnosno u!acuje u odre#enu kriminalnu sredinu prema kojoj policija usmerava delatnost u cilju otkrivanja i doka"ivanja konkrente kriminalne organi"acije. %rikriveni islednik je pose!no nadaren kolovan i opremjen pripadnik policije koji uspostavlja ve"u sa kriminalnom organi"acijom radi do!ijanja in,ormacija koje su osnov "a slede&e mere policije u su"!ijanju organi"ovanog kriminaliteta. %ose!nu doka"nu radnju anga&ovanje prikrivenog islednika odre#uje istra&ni sudija pismenom i o!ra"lo&enom nared!om na "ahtev javnog tu&ioca. %rikrivenog islednika odre#uje ministar unutranjih poslova odnosno direktor B9: ili lice koga on ovlasti. $va radnja traje onoliko vremena koliko je potre!no da se prikupe doka"i a najdu&e est meseci. $n ne sme da vri k.dela niti da provocira i"vrenje k.dela.

(?( Prikriveni islednik mora imati:

a1 do!ro kreiranu legendu !1 nametenu !iogra,iju "a koju mora posedovati dokumente c1 mora do!ro po"navati je"ik kriminalne sredine i pod"emlja i psihologiju ponaanja kriminalne organi"acije d1 nain ponaanja i o!laenja u svemu poistoveen s kriminalnom sredinom. %rikriveni islednik mora delovati po pravilima kriminalne organi"acije a na drugoj strani u okviru "akonskih normi. .!og toga se prikriveni islednik suoava sa dve opasnosti@ a1 da !ude otkriven to mo&e proi"vesti ra"ne posledice !1 da uestvuje u vrenju k.dela. Sasluanje prikrivenog islednika kao svedoka o!avie se tako da se ne otkrije njegov identitet odnosno da podaci o njegovom identitetu predstavljaju slu&!enu tajnu.

*.;. Sasluanje svedoka saradnika


+o je radnja koja se sastoji u tome da se kao svedok sasluava lice@ "a koje postoji osnovana sumnja da je pripadnik kriminalne organi"acije i koje je to i"riito i pri"naloA protiv koga je doneto reenje o sprovo#enju istrage ili podignuta neposredna optu&nica "a delo organi"ovanog kriminala i" l. *1. ovog "akonika a koje je ono u potpunosti pri"nalo a njegovo pri"nanje je podkrepljeno drugim doka"ima.

$vu pose!nu doka"nu radnju predla&e javni tu&ilac. 6a !i lice moglo da postane svedok Bsaradnik pored navedenih mora da ispunjava i ostale uslove predvi#ene odred!ama ovog "akonika;

). .akljuak
;

6r 2io Bokovi $snovi Kriminalistike US55 'ovi Sad *77<

(17(

%ri predu"imanju pose!nih doka"nih radnji mora se voditi rauna da se u to manjoj meri naruava privatnost lica na koja se ne odnosi primena ovih mera. %ripadnik policije B9: i drugih organa koji i"vrava neku od navedenih pose!nih doka"nih radnji du&an je da vodi evidenciju i da istra&nom sudiji i dr&avnom odnosno javnom tu&iocu dostavlja periodine izvetaje o i"vrenju 'akon "avretka primene mere anvedeni dostavljaju tu&iocu konaan izvetaj i ostali materijal pri!avljen primenom odgovarajue mere. Ukoliko su navedene radnje sprovedene u skladu sa procesnim odred!ama na prikupljenim podacima i in,ormacijama mo&e se "asnivati sudska odluka. 9stra&ni sudija je ovlaen da donese nared!u o prestanku primene odre#ene mere kada oceni da vie ne postoje ra"lo"i "a njenu primenu.

(11.

8. Citeratura

6r 2io Bokovi $snovi Kriminalistike US55 'ovi Sad *77<


6r. 6. Krapac .akon o krivnom postupku i drugi i"vori hrvatskog procesnog prava 'arodne novine .agre! *77* godina 6r. 2 miloevi Sistem dr&avne !e"!ednosti %olicijska akademija Beograd *771 godina

(1*( S:6RD:E

1. Uvod ......................................................................................................... ) *.%ose!ne dola"ne radnje ............................................................................8 *.1. +ajni nad"or i tehniko snimanje tele,onskih ra"govora sredstava "a komunikadiju na daljinu i privatnih ra"govora koji se o!avljaju u privatnim ili javnim prostorijama ili na otvorenom - .K% /0 1 odnosno tajni "vuni nad"or i snimanje tele,onskih i drugih ra"govora ili komunikacija drugim tehnikim sredstvima - .K% S 1.................................................................................................................................. 8 *.*. +ajno ,otogra,isanje i vi"uelno snimanje u privatnim prostorijama na javnim mestima i otvorenom prostoru - .K% /0 1 odnosno optika snimanja lica - .K% S 1.................................................................................................................................. > *.). Simulirana kupovina predmeta i lica i simulovano davanje i primanje mita - .K% /0 1 odnosno pru&anje simulovanih poslovnih usluga i sklapanje simulovanih pravnih poslova - .K% S 1 .........................................................................................; *.). Simulirana kupovina predmeta i lica i simulovano davanje i primanje mita - .K% /0 1 odnosno pru&anje simulovanih poslovnih usluga i sklapanje simulovanih pravnih poslova - .K% S 1 ........................................................................................ = *..8. %raenje i isporuka predmeta krivinog dela - .K% /0 1 odnosno kontrolisana isporuka - .K% S 1 ................................................................................ < *.>. %rikriveni islednik ..................................................................................? *.;. Sasluanje svedoka saradnika ................................................................ 17 ). 11 .akljuak ...................................................................................................

8. Citeratura ...................................................................................................1*

www.BesplatniSeminarskiRadovi.com