You are on page 1of 4002

Mc lc

I. Tng hp chung v thng tin tham kho


1. Tng hp: Danh sch cc C quan v c nhn qun l
2. Websites
3. Websites bo online VN
4. References
II. Tng hp theo phn loi, ngnh dc
1. UBND
2. B-S-Ban-Phng-Cc
3. Mt trn TQ-on th-Hip hi
4. Bu in
5. Pht thanh - Truyn hnh - Bo ch - NXB
6. TT nghin cu KH
7. TT Th dc - Th thao
8. Y t C
9. VP Lut s
10. T chc quc t
11. i s qun
12. Bo_noivu
13. ISP
III. Tng hp theo vng min: Tnh, Thnh ph
1. H Ni 22. H Nam43. Ninh Thun
2. TP H Ch
23.Minh
H Tnh44. Ph Th
3. Nng24. Hng Yn
45. Ph Yn
4. Cn Th25. Hi Dng
46. Qung Bnh
5. Hi Phng
26. Hu Giang
47. Qung Nam
27. in Bin
48. Qung Ngi
7. B Ra - Vng
28. k
Tu
Lk49. Qung Ninh
8. Bc Liu29. k Nng
50. Qung Tr
9. Bc Giang
30. ng Nai
51. Sc Trng
10. Bc Kn31. ng Thp
52. Sn La
11. Bc Ninh
32. Khnh Ha
53. Thanh Ha
12. Bn Tre33. Kin Giang
54. Thi Bnh
13. Bnh Dng
34. Kon Tum
55. Thi Nguyn
14. Bnh nh
35. Lai Chu
56. T.Thin Hu
15. Bnh Phc
36. Long An57. Tin Giang
16. Bnh Thun
37. Lo Cai58. Tr Vinh
17. Cao Bng
38. Lm ng
59. Tuyn Quang
18. C Mau39. Lng Sn
60. Ty Ninh
19. Gia Lai 40. Nam nh
61. Vnh Long
20. Ha Bnh
41. Ngh An62. Vnh Phc
21. H Giang
42. Ninh Bnh
63. Yn Bi

quan v c nhn qun l

Danh sch cc C quan v c nhn qun l


#
Nhm CQ 1Nhm CQ 2Nhm CQ 3C quan a ch CQ in thoi CQ
Fax
Cc B v c quan ngang B
B
B chnh tr
B chnh tr
B
B chnh tr
B chnh tr
B
B ngoi giao
B ngoi giao
B
B chnh tr
B chnh tr
B
B chnh tr
B chnh tr
B
B gio dc v o toB gio dc v o to
B
B cng an
B cng anS 44 Yt Kiu,
04 38226602
Hon Kim,
069
- 069
41038
H42545
Ni
- 04 39420223
B
B thng tin & truyn thng
B thng tinS
& truyn
18, Nguyn
thng
04 39435602Du, Hon
04 Kim,
04
38263477
39447556
H Ni
B
B t php
B
B quc phng
B
B ni v
B
B k hoch v u t
B
B ti chnh
B
B cng thng
B
B nng nghip & pht trin nng thn
B
B giao thng vn ti
B
B xy dng
B
B ti nguyn & mi trng
B
B lao ng thng binh & x hi
B
B vn ha, th thao & du lch
B
B khoa hc & cng ngh
B
B y t
B
y ban dn tc
B
Ngn hng Nh nc Vit Nam
B
Thanh tra Chnh ph Thanh tra Chnh
S 220
ph
i 04
Cn,
38325558
Ba nh,
080
- H
04
48493
38325896
Ni
B
Vn phng Chnh ph
B
Bo him X hi
Bo him X hi
B
Ngn hng Chnh schNgn hng Chnh sch
B
Ngn hng Pht trin Vit
Ngn
nam
hng Pht trin Vit nam
Cc S, ban ngnh
S
Cc
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Cng ty
S
S
S
V
Cc

Tnh Qung Nam


B thng mi
HCM
HCM
HCM
H Ni
Hi Phng
HCM
HCM
B Ra - Vng Tu
HCM
HCM
HCM
HCM

S Bu chnh,
S 07
Vin
Nguyn
thng
0510-811764
Ch Thanh,
0510-811759
th x Tam K, Qung Nam
Cc xc tin Thng mi
S a chnh - Nh t Tp H Ch Minh
S cng nghip Tp H Ch Minh
S Du lch Tp H Ch Minh
S K hoch v u t H Ni
S K hoch v u t Hi Phng
S K hoch v u t Tp H Ch Minh
S Khoa hc cng ngh v mi trng
S Ngoi v B Ra - Vng Tu
S Ti chnh - Vt gi Tp H Ch Minh
Cng ty o c nh a Hnh
S Thng mi TP. H Ch Minh
S vn ho thng tin Tp H Ch Minh
S Xy dng Tp H Ch Minh
V bo h lao ng
Cc kim lm Vit Nam

Cc
Cc
Cc
Cc
Cc

Cc cp Tnh/TP
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
Tnh
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

Cc phng chng t nn x hi
Cc qun l lao ng vi nc ngoi
Cc tn s
Cc thng k Tp H Ch Minh
Cc Th Y Vit Nam

HCM

Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau
Tnh C Mau

Cng an tnh
28 Hunh Ngc
0913129181
ip k5p5
Cng An Huyn
KhmU3Minh
TT 0913102373
U Minh(863333)
Cng An Tnh
47 C
Hng
Mau
Vng
0913893560
F5
Cng An T P
11C
Ng
Mau
Quyn
822461,
F2
Vn Phng Tn
- Cng
n Ngc
an Ngc
719019
HinHin
,
Vn Phng Ci
- Cng
i Vm
An 782090
Ph
- Ph
TnTn
,
Thng Trc
m
- Cng
Di - An
Huyn
858040
Th Trn
m
, m
Di Di
Cng An ThTh
Trn
Trn
Thi
Thi
860189
Bnh
Bnh ,
Cng An Huyn
Th Trn
- Cng
Trn
895009
An
Vn
Trn
Thi
, Vn Thi
Cng An Huyn
TT Ci
CiNc
Nc
0913988105,
Cng An Nm
KV2Cn
K2 Nm
876722
Cn Ngc
,
Hin

Tnh Qung Ngi


Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi
Tnh Qung Ngi

Ban tn gio
Ban
Tnh
tnygio
055
Tnh
3829
y,

750
ng Phm Vn ng, tp Qung N
Cng an thnh
509 ph
Quang
Qung
055
Trung,
Ngi
3823
tp Qung
553
Ngi
Cng an Tnh
174Qung
Hng Ngi
Vng,tp
055 3822Qung
887 Ngi
Cng an huyn
Th trn
Ba T
Ba 055
T, huyn
3863 267
Ba T, tnh Qung Ngi
Cng an huyn
T dn
Bnh
ph
Sn
055
s 4,3851
th trn
285Chu , huyn Bnh Sn, tnh Q
Cng an huyn
Khic
2, thPh
trn
055c
3858Ph,
139 huyn c Ph, tnh Qung Ng
Cng an huyn
ThnLng,
Sn,055
X An
3867
Vnh,
678huyn L Sn, tnh Qung Ngi
Cng an huyn
ThnMinh
2, xLong
Long
055 3866
Hip,227
huyn Minh Long, tnh Qung Ngi
Cng an huyn
Th trn
M c
M055
c,
3857
huyn
230M c, tnh Qung Ngi
Cng an huyn
Th trn
Ngha
Ch
Hnh
055
Cha,
3861huyn
413 Ngha Hnh, tnh Qung Ngi
Cng an huyn
Th trn
SnDi
HLng,
055 3864
huyn
237
Sn H, tnh Qung Ngi

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

TP
Cp cu taiTrung
nn tm cp cu Si8296485,
Gn
8290898,
Cp cu taiQun
nn 1
8299684,
Cp cu taiQun
nn 3
8445654,
Cp cu taiQun
nn 4
8291500,
Cp cu taiQun
nn 5
8350218,
Cp cu taiQun
nn 6
8755718,
Cp cu taiQun
nn 8
8550121,
Cp cu taiQun
nn 10
8556365,
Cp cu taiQun
nn 11
8555929,
Cp cu taiQun
nn Bnh Thnh
8443958,
Cp cu taiQun
nn G Vp
8945098,
Cp cu taiQun
nn Tn Bnh
8442771,
Cp cu taiBnh
nn vin Thng Nht 8642140,
Cu ha Cu ha thnh ph: 257
114,
Trn Hng o, Q1
Cu ha Qun 1: 258 Trn Hng8390368,
o
Cu ha Qun 3: 103 L Chnh Thng
8441349,
Cu ha Qun 4: 183C Tn Tht8729343,
Thuyt
Cu ha Qun 5, 8: 250 Tng Thin
8554862,
Vng

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Cu ha Qun 6, H. Bnh Chnh:


8553034,
149 Cao Vn Lu
Cu ha Qun G Vp: 108 Nguyn
8945980,
Du
Cu ha Qun Bnh Thnh, Ph8440034,
Nhun: 18A Phan ng Lu
Cu ha Huyn Hc Mn
8911294,
Cu ha Huyn Nh B
8738587,
Cu ha Huyn Th c
8965915,
Cu ha Cng: 171C Nguyn Tt
8721319,
Thnh
Cu ha Trn sng: 1 Trng nh
8725526,
Hi
n v thnh
Phng
ph Giao thng
8324839,
Sa cha in
Khu Bc: 215 L Thng
8651817,
Kit, Q11
Sa cha in
Khu Nam: 72 Hai B Trng,
8296395,
Q1
Sa cha in
Tn Ph: 90 L Thng8643643,
Kit, Q.Tn Bnh
Sa cha in
Ch Ln: s 4 Thun Kiu,
8552092
Q5 8550390,
Sa cha in
Bnh Ph: 718 Hng Vng,
8754266,
Q6
Sa cha in
Gia nh: s 1 Phan ng
8412375,
Lu, Q.Bnh Thnh
Sa cha in
Huyn Nh B
8297147 9400711,
Sa cha in
Huyn Hc Mn
8910505,
Sa cha in
Huyn C Chi
8920686,
Sa cha in
Qun Th c
8966841,
Sa cha in
Huyn Cn Gi
8740348,
Sa cha nc
Khu Si Gn Gia nh8291777,
Sa cha nc
Khu Ch Ln
8556169,
Sa cha nc
Nh B
8297147,
Cp in Qun 1, 3
8296395,
Cp in Qun 10, 11
8655025,
Cp in Qun 5, 8
8550390,
Cp in Qun Bnh Thnh, G Vp
8412375,
Cp in Qun 4, 7, H. Nh B 8263014,
Cp in Qun Tn Bnh, Ph Nhun
8643613,
Cp in Qun 6, H. Bnh Chnh8754265,
Cp in Qun 2, 9, Th c 8966841,
Cp in Qun 12, H. Hc Mn 8910505,
Cp in Huyn C Chi
8920680,
Cp in Huyn Cn Gi
8740347,
Cp thot nc
Qun 1, 3, 4, 7, Huyn 8297147,
Nh B
Cp thot nc
Qun 5, 6, 8, 10, 11,,
Cp thot nc
Huyn Bnh Chnh
8556169,
Cp thot nc
Qun 12, Tn Bnh, Bnh
8442656,
Thnh
Cp thot nc
Ph Nhun, G Vp, Hc
8960240,
Mn, Qun 2, 9, Th c
H ng ng
Khu dn
vc nc
Si Gn
8256022,
H ng ng
Khu dn
vc nc
Ch Ln
8556169,
H ng ng
Khu dn
vc nc
Th c, Bin8972604,
Ha
H ng ng
THOT
dn NC
nc
8234444,
Cc dch vBo
inh
thoi
in thoi TP 119,
Cc dch vBo
inh
thoi
in thoi khu vc
8299999,
Si Gn
Cc dch vBo
inh
thoi
in thoi khu vc
8555555,
Ch Ln
Cc dch vBo
inh
thoi
in thoi khu vc
8444444,
Gia nh
Cc dch vGii
inp
thoi
thng tin
1080,
Cc dch vCh
in
dn
thoi
in thoi trong116,
nc
Cc dch vng
in thoi
k gi lin tnh qua
101,
in thoi vin
Cc dch vng
in thoi
k gi quc t qua
110,
in thoi vin
Cc dch vGi
intthoi
ng lin tnh 0,

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Cc dch vGi
intthoi
ng quc t 00,
Cc dch vBo
ingi
thoi
117,
Cy xanh, n,
Cy ph,
xanhcu ng 8295651,
Cy xanh, n,
n ph,
ng
cu ng 8535500,
Cy xanh, n,
Ph,ph,
Cucu
ng
ng 8531111,
S my cBO
bit SI
& ngnh
GN cn
GIIlin
PHNG
8.330268,
h
S my cBO
bit CNG
& ngnh
ANcn lin 8.291582,
h
S my cBO
bit QUN
& ngnh
I
cn
NHN
lin 9.310008,
h
DN
S my cBO
bit THANH
& ngnhNIN
cn lin 8.394046,
h
S my cBO
bit TIN
& ngnh
PHONG
cn lin 8.446366,
h
S my cBO
bit PHP
& ngnh
LUT
cn lin 8.357754,
h
S my cBO
bit PH
& ngnh
N cn lin 8.44446,
h
S my cBO
bit NHN
& ngnh
DN
cn lin 8.296846,
h
S my cBO
bit NGI
& ngnhLAO
cn NG
lin 8.296262,
h
S my cBO
bit LAO
& ngnh
NG
cnCH
lin 8.230017,
h
NHT
S my cBO
bit KINH
& ngnh
T cn
SI GN
lin 8.295936,
h
TP
VAN PHNG
VAN
HND-UBND
PHNG
47 HND_UBND
LQUN
Dun,8290420,8296314
HUYN
QunQUN
1, TP
8298327,
1HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
249HND_UBND
Lng
QUN7.400509,
nh
HUYN
Ca,
QUN
phng
(84.8)
2
7.470225,
An Ph, Q2, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
185HND_UBND
Cch
QUN
Mng
8.396893,
HUYN
Thng
QUN
(84.8)
Tm,
3
Q3,
8.322783,
TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
5 on
HND_UBND
QUN
Nh9400456
HUYN
Hi, QUN
P 12,
- 9400437,
9400064,
Q44 , TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
203HND_UBND
An
QUN
Dng
8.550250
HUYN
Vng,
QUN
- 8.556562,
(84.8)
Q5,
5 TP
8.559895,
HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
107HND_UBND
Cao
QUN
Vn
8.552700
HUYN
Lu,QUN
Q6,- 8.555423,
(84.8)
TP
6 HCM
8.551582,
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
1362
HND_UBND
QUN
Hunh7851032
Tn
HUYN
Pht,
QUN
-7851615,
7851615,
P7Ph M, Qun 7, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
04 HND_UBND
ng
QUN
1011
4311355,
HUYN
Phm
QUN
Th
4311388,
8 Hin, P5,Q.8, Tp. HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
2/304
HND_UBND
QUN
khu ph,
8973055,
HUYN
phng
QUN
8973293,
Hip
9
Ph, Q9.
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
545HND_UBND
Nguyn
QUN8655907,
Tri
HUYN
Phng,
QUN
8655909,
10
Q 10, TP HCM.
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
270HND_UBND
Bnh
QUN
Thi,
9634490HUYN
P QUN
10, Q
8583387
9633101,
11,
11 TP -HCM.
9630597,
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
27 HND_UBND
QLQUN
1A, P8916027
HUYN
Tn Chnh
QUN
- 8917425,
8917623,
12
Hip
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
19 HND_UBND
Quang
QUN
Trung,
8941929,
HUYN
QUN
P 10,8941929,
QG
GVP
Vp, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
18 HND_UBND
Xun
QUN
Hng,
8112258,
HUYN
P QUN
4, Q Tn
811226,
TN
Bnh,
BNH
TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
195HND_UBND
Nguyn
QUN8.443921,
Vn
HUYN
Tri,
QUN
Q
(84.8)
PH
Ph 8.443063,
Nhun,
NHUNTP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
6 Phan
HND
QUN
ng
QUN
8412516,
HUYN
Lu,
BNH
P 14,
8433455,
THNH
Q Bnh Thnh, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
6 Phan
UBND
QUN
ng
QUN
8412366
HUYN
Lu,
BNH
P -14,
8433456
THNH
8433455
Q Bnh-,Thnh,
8412347,
TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
195HND_UBND
Nguyn
QUN8.966801,
Vn
HUYN
B,
QUN
Q(84.8),
Th
THc,
C
TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
70A
HND_UBND
Thoi
QUN
Ngc
4088297,
HUYN
Hu,
QUN
p.Ha
4088301-4088302,
TNThnh,
PH q.Tn Ph, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
Kinh
HND
Dng
QUN
QUN
8750308,
HUYN
Vng,
BNH
P 8752855,
TN
An Lc, Q Bnh Tn, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
Kinh
UBND
Dng
QUN
QUN
8750307
HUYN
Vng,
BNH
-P8750191,
TN
8752855,
An Lc, Q Bnh Tn, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
E8/9A
HND_UBND
QUN
Nguyn
7602129,
HUYN
Hu
HUYN
Tr,7602246,
Th
BNH
trn CHNH
Tn Tc, Huyn Bnh Ch
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
01 HND_UBND
LQUN
Nam 8910404,
,
HUYN
Th
HUYN
trn8910403,
Hc
HC
Mn,
MN
Huyn Hc Mn, TP HC
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
ng
HND_UBND
QUN
Lng
8740203
HUYN
Vn
HUYN
Nho,
- 8740368,
8740211,
Khu
CNph
GI
Miu Ba, th trn Cn T
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
Khu
HND
ph
QUN
7,HUYN
8.920224,
Th
HUYN
trnC
CCHI
(84.8)
Chi, Huyn
8.920263
C Chi, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
Khu
UBND
ph
QUN
7,
HUYN
8.920215,
Th
HUYN
trnC
CCHI
(84.8)
Chi, Huyn
8.920263,
C Chi, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
18 HND_UBND
Nguyn
QUNXun
7828405
HUYN
Bnh,
HUYN
- 7828440,
7828440,
XNH
Ph Xun,
B Huyn Nh B, TP H
TP
n v thnh
VN
phPHNG
92 CNG
NguynCHNG
Du, Qun
S1 1
n v thnh
VN
phPHNG
94 CNG
96 Ng
CHNG
Quyn S
Qun
2 5
n v thnh
VN
phPHNG
25/5
CNG
Hong
CHNG
Vit, Phng
S 4 4, qun Tn Bnh
n v thnh
S
ph
TI NGUYN
63 L T
MI
Trng,
TRNG
Qun 3
n v thnh
S
ph
QUY HOCH
60 Trng
KIN
nh,
TRC
Qun 3
n v thnh
S
ph
NI V86B L Thnh Tn, Qun 1
n v thnh
S
ph
THNG
59 MI
61 L T Trng Qun 1

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

n v thnh
S
ph
T PHP
143 Pasteur, Qun 3
n v thnh
S
ph
GIAO THNG
63 L T
CNG
Trng,CHNH
Qun 1
n v thnh
S
ph
KH - T32 L Thnh Tn Qun 1
n v thnh
S
ph
XY DNG
60 Trng nh, Qun 3
n v thnh
S
ph
LAO NG
159 Pasteur,
THNG
QunBINH
3 X HI
n v thnh
BAN
phTN GIO
196 Nguyn
THNHnh
PHChiu Qun 3
n v thnh
VIN
ph KIM ST NHN DN THNH PH
n v thnh
TA
phN NHN
131 Nam
DN K
THNH
Khi Ngha,
PH Qun 1
n v thnh
THANH
ph TRA THNH PH
n v thnh
PHNG
ph THU
173 TRC
Nguyn Bnh
B THNH
Khim, PH
Qun 1
n v thnh
VN
phPHNG
15 TIP
Nguyn
CNG
Gia Thiu,
DN THNH
phngPH
6, Qun 3
n v thnh
VN
phPHNG
2 Bis
ILBIU
Dun,
QUC
QunHI
1
n v thnh
ON
ph LUT
104
S
Nguyn
THNH
nh
PH
Chiu, Qun 3
n v thnh
VN
phPHNG
54 QUC
NguynHI
Vn Tri, Qun 3
n v thnh
UBph
THANH13
TRA
Trn
NH
Quc
NC
Tho, Qun 3
n v thnh
CTY
phKINH DOANH
138 Hai Ba
QUN
Trng,
L NH
QunTHNH
1
PH
n v thnh
I
phLUT S
111THNH
L Thnh
PH
Tn, Qun 1
n v thnh
CNG
ph TY NH
132 o Duy T
n v thnh
KHU
phQUN152
L in
GIAOBin
THNG
Ph,
Phng
TH 25, Q.Bnh Thnh
n v thnh
TRUNG
ph TM
25/5
TR
Hong
GIP
Vit,
PHP
Phng
L NH
4, qun
NC
TnTP
Bnh
n v thnh
BO
phPHP47
LUT
Nguyn Tri Phng, Qun 10
n v thnh
Yph
BAN MT
55 TRN
Mc nh
T Chi,
QUC
Qun
THNH
3
PH
n v thnh
Thanh
ph tra Nh
496nc
Nguyn(08)
nh
3832.2481
Chiu,
(08)
phng
832.2481
4, Qun 3
n v thnh
Sph
Xy dng
60 Trng nh,
(08) 3932.6214
phng
(08)7,3932.5056
Qun 3
n v thnh
Sph
Cng thng
163 Hai B Trng,
(08) 3829.6322
phng
(08) 3822.1778
6,
- (08)
Qun
3829.8018
3
- (08) 3822.1
n v thnh
Sph
Lao ng
159
TBXH
Pasteur,(08)
phng
3829.7446
6,(08)
Qun
3829.4032
- (08)
3 3829.9864
n v thnh
Sph
Khoa hc
244
Cng
inngh
Bin
(08)
Ph,
3932.7831
phng
(08) 3932.5584
7, Qun 3
n v thnh
Sph
Du lch 140 Nguyn(08)
nh3824.2903
Chiu,
(08)
phng
3829.3056
6, Qun 3
Q.Tn Ph
Cc n v BAN
trong BTGPMB
Q.Tn45A
PhDng4.066258,
Khu, phng
4.066260,
Hip Tn, qun Tn Ph
Cc n v BAN
trong CH
Q.Tn
HUY
403
Ph
QUN
Trng
S
9.490467,
Cng
QUN
nh, P.14 Q.Tn Bnh
Cc n v BAN
trong QLDA
Q.Tn70A
PhThoi Ngc
4.088342,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v BO
trong HIM
Q.Tn79
X
Ph
Nguyn
HI
Cu
4.088537,
m, P.Tn Sn Nh QTP
Cc n v CHI
trongCC
Q.Tn
THU
40/3
Phu C, 8.127720,
phng Tn Sn Nh, Q.Tn Ph
Cc n v CNG
trong Q.Tn
AN QUN
5164
Ph (89/2)8.474807,
Bnh Long, P. Tn Qu, Q.TP
Cc n v CTY
trongDVGTT
Q.Tn310
PhL Vn8.443812,
S, phng 1, qun Tn Bnh
Cc n v KHO
trong BC
Q.Tn
NH
391
PhTrng
NC Chinh,
8.490086,
P.14, QTB
Cc n v I
trongQUN
Q.Tn32
L
Ph
Trng
TH TRNG
Chinh
9.736147,
Cc n v I
trongQUN
Q.Tn70A
L
Ph
TRT
ThoiT
Ngc
9.734634,
Hu,
TH phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v I
trongTHI
Q.Tn
HNH
62
Ph
Trng
N
Chinh,
8. 496453,
phng Tn Sn Nh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
GIO
70A
Ph
DC
Thoi Ngc
4.088330,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
KINH
70A
Ph
T
Thoi Ngc
4.088326,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
QLT
70A
PhThoi Ngc
4.088337,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
TC70A
Ph
KH
Thoi Ngc
4.088328,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
T70A
Ph
PHP
Thoi Ngc
4.088321,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
VHTT
70A
Ph
Thoi
TDTTNgc
4.088335,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
NI
70A
Ph
VThoi Ngc
4.088270,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v THANH
trong Q.Tn
TRA
90/32
Ph Ph Th
9.786281,
Ha, phng Ph Th Ha, qun Tn Ph
Cc n v TA
trong N
Q.TnLu
Ph3 s 9 Ph
9.713278,
Ha, P.7, QTB
Cc n v TRM
trong Q.Tn
TH34
YPh
QUN
Trn Vn
TN
4.445940,
Gip,
PHP.Hip Tn QTP
Cc n v TRNG
trong Q.Tn
GD
10/12
Ph
O
lcTO
long &
qun,
GIIphng
QUYT 9,
VIC
qun
LM
Tn- Bnh
6
Cc n v TRUNG
trong Q.Tn
TM
440
Ph
DY
Trng
NGH
8.100097,
Chinh

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Cc n v TRUNG
trong Q.Tn
TM
7/18
Ph
GIO
u C,
DCphng
CHNH9,TR
qun Tn Bnh
Cc n v TRUNG
trong Q.Tn
TM502
Ph
VHTT
LyBn
TDTT
8. 653922,
Bch P.Ha Thnh QTP
Cc n v TRUNG
trong Q.Tn
TM
34
Ph
YTrn
T Vn8.657948,
Gip, phng Hip Tn, qun Tn Ph
Cc n v VIN
trong Q.Tn
KIM 20
ST
Ph
ng Sn,
8.640748,
P.7, QTB
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TN
SPh
6,
SN
Hm
NH
126,
4.087695,
Trng Vnh K
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TY
200/12
Ph
THNH
Nguyn
8.163132,
Hu Tin
8.163157,
P.Ty Thnh QTP
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
SN
32 Ph
B
KBao Tn
8.163552,
Thng
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TN
1/7,Ph
QU
Tn Qu
8.473894,
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TN
122,
Ph
THNH
c Lp
8.100593,
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
PH
2/2/63
Ph
TH
LHO
Thc
8.786501,
Hoch
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
PH
198Ph
THNH
Thoi Ngc
8.648476,
Hu
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
PH
952,
Ph
TRUNG
u C8.659897,
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
HO
70/1A
Ph
THNH
Hunh
9.735147,
Thin Lc
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
HIP
177/58,
Ph
TNLy9.612839,
Bn Bch
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TN
72,Ph
THI
Ly Bn
HO
9.610364,
Bch
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
213
TN
Tn
Ph
SN
Sn
8.121962,
NH
Nh
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
79TY
Ch
Ph
THNH
Lan8.153527,
Vin, P.Ty Thnh, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
382/12/1
SN
Ph
K
Tn
4.083376,
K Tn Qu, P.Sn K, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
11TN
Chung
Ph
QU
c
8.470006,
Nhiu Lc C
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
146
TN
c
Ph
THNH
Lp,
8.426406,
P.Tn Thnh, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
2/2/63
PH
Ph
L
TH
Thc
8.657968,
HA
Hoch
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
236
PH
L
Ph
Nim
THNH
8.657968,
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
952
PH
u
Ph
C,
TRUNG
8.652865,
P.Ph Trung, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
70/1A
HA
Ph
Hunh
THNH
9.734060,
Thin Lc
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
177/52
HIP
Ph
Ly
TN
9.612769,
Bn Bch, P.Hip Tn, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
66TN
Ly
Ph
Bn
THI
8.585417,
Bch,
HAP.Tn Thi Ha, Q.TP
Q1
Q1: Cc n
Vn
v phng 7
Chnh
L Dun,
ph (08)
phng
3825.1763
Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Qun
v U qun
30 Phng
1
Khc
(08) Khoan,
3829.3480
Qun 1
Q1: Cc n
yvban nhn
47dn
L Dun,
qun (08)
1phng
38.296.314
Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Ta
v n nhn
124
dn
Nam
ti cao
K(08)
Khi
- C
3822.5958
Ngha,
quan thng
phng
- (08)trc
3529.8771
Bn
tiThnh,
pha Nam
Qun 1
Q1: Cc n
Ta
v n nhn
6 dn
L T
qun
Trng,
(08)
1 phng
3822.2722
Bn- (08)
Ngh,
3829.2298
Qun 1 - (08) 3829.6
Q1: Cc n
Ta
v phc thm
131 Ta
Namn
K(08)
nhn
Khi
3829.8545
dn
Ngha,
ti
(08)
cao
phng
822.5132
Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
BCH
v qun s
46 qun
Nguyn
1 nh
(08) 3910.1671
Chiu, Qun 1
Q1: Cc n
yvban nhn
86dn
L Thnh
TP.HCM
(08)
Tn,
3829.5679
phng Bn
- (08)3
Ngh,
825.0029
Qun1
Q1: Cc n
Vin
v kim st
23 nhn
Nguyn
dnTrung
(08)
qun
3829.7643
Ngn,
1
Qun 1
Q1: Cc n
Cng
v An TP.HCM
268 Trn Hng
(08) o,
3833.0021
Qun1- (08) 839.8880 - (08) 3839.88
Q1: Cc n
Cng
v An qun
73 Yersin,
1
phng
(08) 3829.7643
Cu ng Lnh, Qun 1
Q1: Cc n
Thanh
v tra TP.HCM
13 Trn Quc
(08)Tho,
3930.3997
phng 6, Qun 3
Q1: Cc n
Bnh
v vin qun
338 Hai
1 B (08)
Trng,
3.820.2059
Phng -Tn
(08)nh,
3.820.2127
Qun 1
Q1: Cc n
Ta
v n nhn
131
dn
Nam
TP.HCM
K(08)
Khi
3829.2448
Ngha, phng Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Trung
v tm ya
t d
ch:48-52
phng
(08)
M
qun
3.820.2059
l,1Phng- (08)
Tn 3.820.2127
nh, Qun 1
Q1: Cc n
SvNgoi v6 Alexandre(08)
de Rhodes,
3822.3032
phng Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Trung
v tm TDTT
143 Nguyn
qun (08)
1Du,3823.2255
Qun 1
Q1: Cc n
SvTi nguyn
63 L
- Mi
T trng
Trng,
(08)38.293.653
phng Bn
- (08)
Ngh,
38.231.806
Qun 1
Q1: Cc n
Trung
v tm Vn
6 Mc
ha
nh
qun
(08)
Chi,
1 3829.3623
Qun 1
Q1: Cc n
SvGiao thng
63 L
vn
TtiTrng,
(08) 38.290.451
phng Bn
- (08)
Ngh,
38.237.439
Qun 1
Q1: Cc n
Trung
v tm Dy
112 ngh
Nguyn
qun
(08)
nh
13822.7568
Chiu, Qun 1
Q1: Cc n
CLB
v vn ho
116
- th
Nguyn
thao(08)
Nguyn
Du,3824.6405
Qun
Du1qun 1
Q1: Cc n
SvT php143 Pasteur,(08)
phng
3829.7052
6,(08)
Qun
3824.3155
3
Q1: Cc n
UBv Mt trn35
TPhng
quc VN
Khc
(08)
qun
Khoan,
3829.6854
1 Qun 1
Q1: Cc n
SvTi chnh
142 Nguyn(08)
Th Minh
3930.6572
Khai,
(08) 3930.4663
phng 6, Qun 3

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q1: Cc n
Hi
v Lin hip
39Ph
Phng
n Khc
qun
(08) 1
Khoan,
825.8394
Qun 1
Q1: Cc n
SvGio dc
68-70
v o
L Thnh
to
(08) 3829.9340
Tn, phng Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Qun
v on3E
1 Nguyn (08)
Thnh
3825.1861
, Qun 1
Q1: Cc n
SvNng nghip
176 Hai
v B
Pht
(08)
Trng,
trin
3829.4764
nng
phng
(08)
thn
3829.4764
aKao, Qun 1
Q1: Cc n
Lin
v on lao
37 ng
Hn Thuyn,
qun
(08)
1 3822.2981
Qun 1
Q1: Cc n
SvK hoch
32v
Lu
Thnh
t(08)
Tn,
3829.5008
phng
(08) Bn
38290817
Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Hi
v Ch Thp
50 Thch
qun
Th
(08)
1 Thanh,
3820.6625
Qun 1
Q1: Cc n
SvVn ha164
th ng
thao v
Khi,
(08)
du lch
phng
3822.4053
Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Hi
v Cu Chin
148 binh
Bis Nam
qun
(08)
k
1 3823.1234
khi ngha, Qun 1
Q1: Cc n
SvY t
59 Nguyn Th
(08)Minh
3930.9912
Khai,
(08)phng
3930.9088
Bn Thnh, Qun 1
Q1: Cc n
Chi
v cc thu115
qun
Trn
1 Quang
(08) 3843.5485
Khi, Qun 1
Q1: Cc n
Thanh
v tra xy
32-34
dng
Cqun
Giang,
(08)1 3920.7283
Qun 1
Q1: Cc n
i
v Qun l29
thNguyn
trng 1B
An
(08)Ninh,
3829.4929
Qun 1
Q1: Cc n
Cng
v ty Qun
28-30
l nh
Nguyn
qun
(08)Thi
13821.5845
Bnh, Qun 1
Q1: Cc n
Cng
v ty Cng
87 trnh
Bi Th
cng
Xun,
(08)
cng
3925.0860
Qun
qun11
Q1: Cc n
SvThng tin
59v
Ltruyn
T Trng,
thng
(08) 3822.3651
Qun 1
Q1: Cc n
i
v Thi hnh
8 Trn
n qun
Nht
1(08)
Dut,
3920.4046
Qun 1 - (08) 3920.4047 - (08) 3920.4
Q1: Cc n
Kho
v bc Nh
4 Nguyn
nc qun
nh
(08)
1 Chiu,
3914.0217
Qun 1
Q1: Cc n
Ban
v Qun l87d
Hai
nB
qun
Trng,
(08)
1 3404.1914
Qun 1
Q1: Cc n
Ban
v bi thng
149-151
- giiK
phng
(08)
Con,3920.4765
mt
Qun
bng
1 qun 1
Q1: Cc n
Nh
v thiu nhi
7 Trn
qunCao
1 (08)
Vn,3823.8625
Qun 1
Q1: Cc phng,
VINban
KIM
qun
ST
l NHN
nh nc
DN QUN 1
Q1: Cc phng,
TA ban
N NHN
qun lDN
nh QUN
nc 1
Q1: Cc phng,
Y BAN
ban NHN
qun lDN
nh QUN
nc 1
Q1: Cc phng,
VN ban
PHNG
qunUBND
l nh nc
Q1: Cc phng,
P.NI
ban
Vqun l nh nc
Q1: Cc phng,
P.TIban
CHNH
qunK
l nh
HOCH
nc
Q1: Cc phng,
THANH
banTRA
qun l nh nc
Q1: Cc phng,
P.Tban
PHP
qun l nh nc
Q1: Cc phng,
P. QUN
ban qun
L
l nh
TH nc
Q1: Cc phng,
P.TIban
NGUYN
qun lV
nhMI
nc
TRNG
Q1: Cc phng,
P.KINH
banT
qun l nh nc
Q1: Cc phng,
P.L-TB
ban V
qun
XHl nh nc
Q1: Cc phng,
P.GIO
banDC
qun l nh nc
Q1: Cc phng,
P. VN
banHA
qun- THNG
l nh nc
TIN
Q1: Cc phng,
P. Y T
ban qun l nh nc
Q1: Cc n
TRUNG
v s nghip
TM TDTT
trc thuc
Q1
Q1: Cc n
TRUNG
v s nghip
TM VN
trc HA
thucQ1
Q1: Cc n
BNH
v sVIN
nghip
QUN
trc thuc
1
Q1: Cc n
TRUNG
v s nghip
TM Ytrc
T thuc
D PHNG
Q1: Cc n
TRUNG
v s nghip
TM DY
trc NGH
thuc
Q1: Cc n
CU
v s
LC
nghip
B VH-TT
trc thuc
NGUYN DU
Q1: Cc n
BQL
v s
U
nghip
T XD
trcCNG
thuc TRNH
Q1: Cc n
THANH
v s nghip
TRA XY
trcDNG
thuc
Q1: Cc n
BAN
v s
BI
nghip
THNG
trc thuc
GII PHNG MT BNG
Q1: Cc n
45vTRNG
s nghipHC
trc thuc
& C S GIO DC
Q1: Cc n
BQL
v s
CH
nghip
BNtrc
THNH
thuc
Q1: Cc n
BQL
v s
CH
nghip
TNtrc
NH
thuc
Q1: Cc n
BQL
v s
CH
nghip
DNtrc
SINH
thuc
Q1: Cc n
BQL
v s
CNG
nghip
VIN
trcCNG
thuc DU LCH BCH NG
Q1: DN cng
CTY
chCNG TRNH CNG CNG
Q1: CQ thuc
CNG
ngnh
ANdc
QUN 1

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q1: CQ thuc
BAN
ngnh
CH HUY
dc QUN S Q1
Q1: CQ thuc
Ingnh
KIMdc
TRA TH TRNG 1B
Q1: CQ thuc
KHO
ngnh
BCdc
NH NC QUN 1
Q1: CQ thuc
CHIngnh
CC dc
THU QUN 1
Q1: CQ thuc
PHNG
ngnhTHNG
dc
K QUN 1
Q1: CQ thuc
THIngnh
HNHdc
N DN S QUN 1
Q1: UBND phng
UBND P. BN
29 Nguyn
NGH Trung
(08) 38.222.310
Ngn
Q1: UBND phng
UBND P. BN
92 Nguyn
THNH Tri
(08) 38.390.856
Q1: UBND phng
UBND P. CU
60 Nguyn
NG LNH
Thi
(08) 38.424.558
Hc
Q1: UBND phng
UBND P. CU
23 Trn
KHOnh
(08)
Xu39.201.506
Q1: UBND phng
UBND P. NGUYN
211 Nguyn
C(08)
Tri
TRINH
38.395.783
Q1: UBND phng
UBND P. NGUYN
40-42 Ph
THI
c
(08)BNH
Chnh
38.298.210
Q1: UBND phng
UBND P. C
69GIANG
- 71 H Ho
(08) Hn
38.368.016
Q1: UBND phng
UBND P. AKAO
58 B Nguyn
(08)
nh
38.297.821
Chiu
Q1: UBND phng
UBND P. PHM
240
NG
Thm
LO
(08) 38.367.384
Q1: UBND phng
UBND P. TN
227NH
Trn Quang
(08) 38.483.397
Khi
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
55
iNguyn
Qun
din nc
nnh
9304114,
ngoi
Chiu, P 6, Qun 3, TP H Ch Minh
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
25
iL
Qun
din
Dun,
nc
Anh
8298433,
P Bn
ngoi
Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
115
iQun
Nguyn
din nc
B8219354,
Hu
ngoi
(Phng 1707), P. Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
235
iQun
ng
din nc
Canada
Khi,
8294528,
ngoi
P. Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
126
iQun
Nguyn
din nc
CHLB
8291967,
nh
ngoi
c
Chiu, Phng 6 Qun 3
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
65
iL
Qun
din
Li,nc
Cng
Qun
9142883,
ngoi
Ha
1, TP
BaHCM
Lan
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
45
iPhng
Qun
din nc
Cuba
Khc
8297350,
ngoi
Khoan, P a Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
29
iL
Qun
din
Dun,
nc
H
8235932,
P
Lan
Bn
ngoi
Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
107.
iQun
din
Nguyn
nc
Hn
8225757,
Du,
Quc
ngoi
P Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
04
iL
Qun
din
Dun.
nc
Hoa
8229433,
P K
Bn
ngoi
Ngh. Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
22.
iQun
Phng
din nc
Hunggari
Khc
8290130,
ngoi
Khoan, P a Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
18.
iQun
Phng
din nc
Indonesia
Khc
8251888
ngoi
Khoan,
- 8223799,
P a Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
93
iPasteur.
Qun
din nc
Lo
8297667,
P Bn
ngoi
Ngh. Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
02
iNg
Qun
dinc
nc
Malaysia
8299023,
Kngoi
(Melinh Point Tower) P.Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
41
iNguyn
Qun
din nc
New
Th
8226907,
Zealand
Minh
ngoiKhai (lu 5), P Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
13-17
iQun
din
Nguyn
nc
Nht
8291341,
Hu.
Bn
ngoiP Bn Ngh. Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
7A
iL
Qun
din
Thnh
nc
Panama
8250334,
Tn,
ngoi
P. Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
27
iNguyn
Qun
din nc
Php
Th
8297231,
Minh
ngoiKhai, P.Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
65
iL
Qun
din
Linc
Singapore
(Saigon
8225173,
ngoi
Centre lu 8), P. Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
77
iTrn
Qun
dinQuc
nc
Thi
8327638,
Tho,
Lan
ngoiP7, Qun 3
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
8A/11D1
iQun
din (lu
nc
Thy
8236800,
5)in
ngoi
Thi Vn Lung, P.Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
39
iNguyn
Qun
din nc
Trung
Th
8292457,
Minh
ngoi
QucKhai, P.Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
41
iPhng
Qun
din nc
Vng
Khc
8292751,
ngoi
Khoan,
Quc Campuchia
P. a Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
5B
iTn
Qun
dinc
nc
Australia
8296035
Thng,
ngoiP.
hoc
Bn8226205,
Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
20
iPhng
Qun
din nc
Vng
Khc
8228289,
ngoi
Khoan,
Quc an
P. a
Mch
Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
40
iB
Qun
din
Huyn
nc
Nga
8292936,
Thanh
ngoiQuan, Qun 3
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
124
iQun
in
din nc
Bin
Thy
8205402,
Ph,
S
ngoiQun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
48
iTrng
Qun
din nc
Brazil
Sn,
8486090,
ngoi
Qun Tn Bnh
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
28
iMc
Qun
dinnh
nc
Cng
8290585,
Chi,
ngoi
Ha
Qun
Czech
1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
215A-B
iQun
dinHong
nc
Mxico
8445520,
Vn
ngoiTh, Qun Ph Nhun
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
21-23
iQun
din
Nguyn
nc
Na
8296869
Uy
Th
ngoi
Minh
- 8296870,
khai
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
33/6
iQun
din
ngnc
Romania
Vn
9911204,
ngoi
Ng, Qun Ph Nhun
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
79/1/1
iQun
din
Phan
nc
Chile
9102903,
Kngoi
Bnh, Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V162
Tng
i Pasteur
din
Lnh
nc
8222942,
S
(Lu
ngoi
Qun
10), Php
PBN, Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V17
Tng
iLdin
Dun
Lnh
nc
8298726,
S
(lungoi
Qun
9), P.BN,
ItaliaQun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V180
Tng
i in
din
Lnh
nc
Bin
8296814,
SPh,
ngoi
Qun
P6,
Campuchia
Qun 3

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q1: Lnh sThng


- C quan
V34
Tng
iLdin
Dun
Lnh
nc
8223950,
S
(lungoi
Qun
7). P Hn
Bn Ngh,
Quc Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V65
Tng
iLdin
Li
Lnh
nc
(lu
9141838,
S8,ngoi
Qun
phng
Thi
4), Lan
P Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V17
Italia
iLdin
-Dun
Phn
nc
8298721,
(P.903,
Bngoi
Pht
lu
Trin
9), P.Bn
Thng
Ngh,
Mi Q1
S Qun Italia
Q1: Lnh sThng
- C quan
V115
i
i Nguyn
din
S Qun
nc
8219228,
Hu,
Bngoi
Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V40
Tng
iB
din
Lnh
Huyn
nc
8222866,
S
Thanh
ngoi
QunQuan,
Nga Qun 3
Q1: Lnh sThng
- C quan
V115
i
i Nguyn
din
S Qun
nc
8219372,
Hu,
an
ngoi
Qun
Mch1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V25
i
iPhng
din
S Qun
nc
Khc
8250173,
Ty
ngoi
Khoan,
Ban Nha
Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V5B
Tng
iTn
din
Lnh
c
nc
8299387,
S
Thng,
ngoi
QunQun
c 1
Q1: Lnh sVn
- C
Phng
quan25
Kinh
iPhng
din
T -nc
Thng
Khc
8250173,
ngoi
Khoan,
Mi i
P.a
SKao,
Qun
Q1Ty Ban Nha
Q4
Q4: UBND phng
UBND phng
360 1- Bn Vn
8264181,
n, phng 1, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
64A 2- Nguyn
9400793
Khoi, -phng
8268551,
2, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
203 3- 205 Tn
9404517
Tht Thuyt,
- 9402583,
phng 3, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
43 Tn
4 Tht9404637,
Thuyt, phng 4, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
130 5ng 8261566,
46, phng 5, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
31 ng
6
12A,
8266984
phng
- 8265381,
6, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
V24-26
8 C 8268508
x Vnh Hi,
- 9400570,
phng 8, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
104 9Bn Vn
9402201,
n, phng 9, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
136A10Tn n,
9404977,
phng 10, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
51 - 12
L Quc
9400539
Hng, phng
- 8265482,
12, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
139 13
- Nguyn
9400795,
Tt Thnh, phng 13, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
55 - 14
Tn n,
9404337phng9404044,
14, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
132 15
- Tn Tht
9404014
Thuyt,
- 9402718,
phng 15, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
B181/15
16 - Xm
9404432,
Chiu, phng 16, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
448/3
18- Nguyn
9404682,
Tt Thnh, phng 18, qun 4, TP HCM.
Q3
Qun y qun
B th
3 Qun y
9.305.439
Qun y qun
Ph4 B th thng trc9.305.401
Qun y
C quan tham
Vnmu
phng
ca39
Qun
qun
Trn
y
y
Quc
Qun
9.307.445,
Tho,
3 P6-Q3
8.249.368, 9.305.711
C quan tham
Banmu
Dn ca
vn
39qun
Qun
Trny
y
Quc
Qun
9.304.524,
Tho,
3 P6-Q3
9.305.335
C quan tham
Banmu
Tuyn
ca39
Gio
qun
Trn
Qun
y
Quc
Qun
9.304.826
y Tho,
3 P6-Q3
C quan tham
Banmu
T chc
ca39qun
Qun
Trny
y
Quc
Qun
9.303.664,
Tho,
3 P6-Q3
9.303.248, 8.249.449
C quan tham
y Ban
muKim
ca39qun
tra
Trn
Qun
y
Quc
Qun
9.305.719,
y Tho,
3 P6-Q3
9.303.665
C quan tham
Trung
mu
tm
ca
Bi
39qun
Trn
dng
y
Quc
Qun
Chnh
9.304.826,
Tho,
3tr P6-Q3
8.249.538
C quan tham
T Xy
mudng
ca39qun
lc
Trn
lng
y
Quc
Qun
8.249.476
chnh
Tho,
3 tr P6-Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 213/18A
1 8.304.987,
Nguyn T 8.396.136
Thut P1/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 35 Cao
2 ThngP2/Q3
8.342.235, 8.398.952
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 55 Bn
3 C
8.357.701,
P3/Q38.396.898
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 337 in
4 8.328.198,
Bin Ph 8.328.197
P4/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 202 V
5 Vn
8.390.003,
Tn P5/Q3
8.395.236
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 18 V6Vn
9.306.530,
Tn P6/Q3
9.305.175
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 234 in
7 9.325.339,
Bin Ph 9.325.556
P7/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 18 Hunh
8 8.244.269,
Tnh Ca8.295.439
P8/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 82 B9Huyn
8.439.555,
Thanh9.317.313
Quan P9/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 276 CMT
10 9.317.302,
8 P10/Q3
9.316.251
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 462 Cch
11 9.930.765,
Mng Thng
8.445.292
8-P11/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 407/412
L9.319.643,
Vn S P12/Q3
9.316.051
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 9B Trn
13 8.467.371,
Quang Diu
9.318.738
P13/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 382 L
14Vn
9.310.746,
S P14/Q3
9.316.866
Q3: C s ng
Chi bkhi
Vnon
39
Phng
Trn
thQun
Quc
9.307.445,
y
Tho, 6/Q3
9.305.711
Q3: C s ng
Chi bkhi
Banon
39
T Trn
chc
th Quc
Qun
9.303.248,
Tho,
y P6/Q3
8.249.449
Q3: C s ng
Chi bkhi
U on
ban
39 Trn
Kim
th Quc
tra9.905.719,
Qun
Tho,
uP6/Q3
9.303.665

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q3: C s ng
Chi bkhi
Banon
39
Dn
Trn
th
vnQuc
Qun
9.305.335,
Tho,
u P6/Q3
9.304.524
Q3: C s ng
Chi bkhi
Banon
39
Tuyn
Trn
thgio
Quc
9.304.826
Qun
Tho,
u P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
T on
Xy
39 Trn
dng
th Quc
Lc
8.249.476
lng
Tho, Chnh
P6/Q3tr
Q3: C s ng
Chi bkhi
c on
quan
299 th
in
Mt Trn
BinPh,
9.307.741,
T Quc
P7/Q3
9.330.585
Qun
Q3: C s ng
Chi bkhi
c on
quan
274 th
V
Qun
Thon
9.325.960,
Su, P7/Q39.320.181
Q3: C s ng
Chi bkhi
c on
quan
299 th
in
Hi Lin
BinPh,
9.307.567,
Hip Ph
P7/Q3
9.330.581
N Qun
Q3: C s ng
Chi bkhi
con
quan
299 th
in
Lin BinPh,
on
9.301.753,
LaoP7/Q3
ng
9.307.191
Qun
Q3: C s ng
Chi bkhi
c on
quan
412 th
Hai
Hi B
Ch
8.207.477
Trng,
Thp P8/Q3
Qun
Q3: C s ng
Chi bkhi
con
quan
299 th
in
Hi Cu
BinPh,
9.307.156
ChinP7/Q3
Binh Qun
Q3: C s ng
ngkhi
b Khi
chnh
185UBND
CMT8,
quyn
Qun
8.396.893,
P4/Q3
9.305.439, 8.393.753
Q3: C s ng
Chi bkhi
Bochnh
386/79
himquyn
xL
hi
Vn
8.438.443,
Qun
S, P14/Q3
9.312.814
Q3: C s ng
Chi bkhi
Vin
chnh
115
Kim
B
quyn
st
Huyn
nhn
9.317.153,
Thanh
dn Qun
Quan,
8.437.891
P9/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Tochnh
139
n nhn
Nguyn
quyn
dn
9.304.220,
nh
QunChiu,
9.304.228
P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Phng
chnh
322Gio
Nguyn
quyn
Dc8.398.887,
Thin
o To
Thut,
8.303.166,
P3/Q3 8.303.167
Q3: C s ng
Chi bkhi
Chichnh
Cc
121 Thu
B
quyn
Huyn
9.315.894,
Thanh Quan,
9.315.869,
P9/Q38.328.961
Q3: C s ng
Chi bkhi
ichnh
Qun
15 Lquyn
l
Ng
th trng
Ct,
9.307.659,
P7/Q3
3B 9.302.311
Q3: C s ng
ngkhi
b Qun
lc
228
lng
s
VQun
Th
v9.325.540,
Su,
trangP7/Q39.322.694
Q3: C s ng
ngkhi
b Cng
lc
243
lng
an
CMT8,
Qun
v8.392.746,
P4/Q3
trang
8.334.528
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
408
nghip
tm
VDy
Vnngh
8.332.749,
Tn,Qun
P5/Q3
9.931.725
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
114-116
nghip
tm Y t
Trn
Qun
9.316.152,
Quc Tho,
9.318.654,
P7/Q3 9.310.400
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
107
nghip
tm
Trng
Th dc
9.303.082,
nh,
thP6/Q3
thao9.303.266,
Qun
9.303.622
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
126
nghip
tm
CMT8,
Vn ho
9.320.107,
P7/Q3
Qun 9.322.179, 9.326.235
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
152
nghip
tm
Nguyn
Gio8.225.476
dc
nh
thng
Chiu,xuyn
P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
s
1 Nguyn
nghip
Bi dng
Thng
8.398.194
GioHin,
dc P4/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ch
s
Ch
Nguyn
nghip
Nguyn
Vn
9.317.788,
Vn
Tri Tri
- BiP13/Q3
8.436.780
Pht
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ch
s
Ch
Vn
nghip
Vn
Chui
Chui
8.324.462,
- BnP4/Q3
C 8.391.493
Q3: C s ng
Chi bkhi
Bans
345
Qun
nghip
in
L D
Bin
8.327.320,
nPh,
uP4/Q3
t8.326.698
v Xy dng cng trnh
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
12 Hunh
Tiu
tiuhc
Tnh
hc
8.225.282
Nguyn
Ca, P8/Q3
Thi Sn
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
24 K
Tiu
tiu
ng,
hc
hc
9.316.336,
P9/Q3
K ng 9.312.045
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
491/7
Tiu
tiu
Nghc
nh
hc
8.325.283
THSP
ChiuPhan
P2/Q3
nh Phng
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
292/9
Tiu
tiu
CMT8
hc
hc
9.317.333
P10/Q3
Nguyn Vit Hng
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
6 VTiu
Vn
tiuhc
Tn
hc
8.294.285,
Trn
P6/Q3
Quc
8.256.628
Tho
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
576 Tiu
Ngtiu
nh
hc
hc
8.325.671
Lng
Chiu P6/Q3
nh Ca
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
10 H
THCS
trung
Xun
Colette
9.302.548,
hc
Hng, P6/Q3
9.306.159
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
295 THCS
Hai
trung
BHai
8.290.169
Trng,
hcB Trng
P8/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
386/42
THCS
trung
L Vn
Bch
9.317.315,
hcS,
ng
P14/Q3
9.319.824,
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
282 THCS
Vtrung
ThL
9.327.705,
Su,
hc
LiP7/Q390321.225
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
9B V
THCS
trung
VnL
Tn,
9.304.248
hc
QuP6/Q3
n
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
27 Phm
Tiu
trung
hc
Ngc
8.231.040
hc
Dn
Thch,
lp Ng
P6/Q3
Thi Nhim
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
275 THPT
in
trung
Bin
Nguyn
9.330.801,
hcPh,Th
P7/Q3
Minh
9.307.794,
Khai 9.327.822, 9.301.321
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
110 THPT
Nguyn
trungL
9.305.260,
hc
Th
QuMinh
nKhai,
9.306.412
P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
159 THPT
Nam
trung
K
Bn
9.306.989,
hc
Khi
cng
Ngha,
Marie
9.301.366
P7/Q3
- Curie
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
12 Trn
THCS
trung
Quc
Nguyn
8.298.480,
hc
Ton,
Th
P8/Q3
9.304.448
Diu
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
413/86
THCS
trung
L Vn
on
9.318.025
hcSTh
P12/Q3
im
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
106 THCS
Bis
trung
ng
Bn
8.392.848,
hcs
C3 C8.344.170
x Thnh P4
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
474 THCS
Cch
trungMng
Lng
8.446.749
hc Thng
Th Vinh
Tm P11/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
657 THCS
in
trung
Bin
Phan
8.335.703
hcPh
So
P1/Q3
Nam
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
482-484
THCS
trung
Nguyn
8.394.300
hc
Thng
Th
Long
Minh Khai P2/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
223/4
THCS
trung
Nguyn
Kin
8.390.972
hcnh
Thit
Chiu P5/Q3
Q3: C s ng
ngkhi
b Cty
cng
200B
Dch
tyV
VVn
Cng
8.395.277,
Tn,
chP5/Q3
8.326.357, 8.324.196, 9.312.174
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
Sn
213 xut
ty
Nam-K
Kinh
9.327.324,
Khi
doanh
Ngha,
XNK
9.326.355,
P7/Q3
(Trilimex)
9.325.903
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
Thng
72 L
tyThi
miT,
8.334.486
- Vt
P2/Q3
t

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q3: C s ng
Chi bkhi
Hp
cng
171
Tcty
Trn
x Thng
Quc
8.436.277,
Tho,
mi P9/Q3
8.436.281
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
Epco
01 Nguyn
ty
Thng
8.334.880
Hin, P4/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
TNHH
30 L
ty Qi
Dchn,
9.320.309,
v Si
P7/Q3
Thnh
9.325.218
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
C
148B
phn
tyL Hng
Chnh
8.438.868
Long
Thng, P7/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
C
243phn
ty
Hai B
Dc
8.293.762,
Trng,
phm
P6/Q3
8.200.579, 9.316.198
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
c
12 phn
K
ty ng8.249.665,
Nc gii kht9.351.078
Si Gn (Tribeco)
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
TNHH
178 ty
VDV
ThBo
8.350.032
Suv
P7/Q3
An Ph
Q3: C s ng
Chi bkhi
Cng
cng
7 ty
VTNHH
tyVn Tn,
A.N.P.H.A
8.223.897,
P6/Q3 8.223.852
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
TNHH
185 ty
LSX-TM
Chnh
9.370.868,
Thng
XNK May
P7/Q3
903715039
Mn
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctythnh
TNHH
144 Nguyn
ph
TM 8.238.609,
DV
nh
Bo
Chiu,
V8.238.620,
Long
P6/Q3
Hi 8.238.610
Q3: C s ng
Chi bkhi
Cng
thnh
05tyL
Pht
ph
Chnh
trin
8.484.691
Thng,
k thut
P8/Q3
Q3: C s ng
ngkhi
b C
trung
138
quan
Nguyn
ng
i din
9.303.170
ThB
Minh
TiKhai,
Chnh
P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
trung
70tm
B
ng
Huyn
Chnh9.325.884
hnh
Thanh
v Quan,
Phc Hi
P7/Q3
chc nng
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
trung
38tm
T
ng
Xng,
Phc9.325.786
hiP7/Q3
tr suy dinh dng v Tr gip tr tn tt
Q3: C s ng
Trungkhi
tmtrung
Bo
38 T
Tr
ng
Xng,
XH9.322.738
trP7/Q3
em thit thi
Q3: C s ng
ngkhi
b Cty
trung
293
Xut
in
ng
khu
Bin
9.307.780,
laoPh,
ngP7/Q3
9.307.994
TM v DL (Sovilaco)
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctytrung
Cng
239 Cch
ng
nghMng
v
9.252.939
pht
Thng
trin8, P4/Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
790 Nguyn
1
8322878,
nh Chiu, P1-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
1.C Cao
2 Thng
8322802,
, P2-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
618-620
3 Nguyn
8322870,
nh Chiu, P3-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
468 Nguyn
4
8396471,
nh Chiu, P4-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
405 V5 Vn8392998,
Tn, P5-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
16 V 6Vn Tn,
9304660,
P6-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
122 Trn
7 Quc
9316072,
Tho, P7-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
31 Hunh
8 Tnh
8295508,
Ca, P8-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
23 K ng,
9
9316327,
P9-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
342 Bis
10Cch
9316457,
Mng Thng Tm, P10-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
398.C 11
Cch9316101,
Mng Thng Tm, P11-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
407/1 L
12 Vn
9318474,
S, P12-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
317 L13
Vn9317586,
S, P13-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
264.C 14
L Vn
9316097,
S, P14-Q3
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
hnh s 8322977,
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
giao thng-trt
8324924,
t c ng
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
qun l hnh
8332669,
chnh-trt t x hi
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
phng chng
8341836,
ma ty
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
kinh t 9326207,
Q3: in thoi
i khn
CSPCCC
103Qun
L Chnh
3 8483349,
Thng, P8-Q3
Q3: in thoi
Cpkhn
cu Qun 3
9316152,
Q3: in thoi
Bankhn
ch huy243
Cng
Cch
An Qun
Mng
8392764,
3Thng 8, P4-Q3

Email

Website

C nhn

Chc v

Nhim k

a ch NR Qu qun in thoi NR
Mobile

Nguyn TnTh
Dng
tng Chnh ph
Thnh ph C Mau, Tnh C Mau.
Nguyn Sinh
Ph
Hng
Th tng Chnh ph
S nh 7, Nguyn
X KimGia
Lin,
Thiu,
huyn
phng
Nam n,
Trntnh
Hng
Ngh
o,
Anqun Hon Ki
http://www.mofa.gov.vn
Phm Gia Khim
Ph Th tng, B trng
D7, Ging
B ngoi
V,
Xgiao
H
cNi
Thng, Huyn T Lim, thnh ph H Ni
Trng Vnh
Ph
Trng
Th tng Chnh ph
11 Cha Mt
XCt,
Bnh
BaHa,
nh,
huyn
H Ni.
Ging Trm, tnh Bn Tre
Hong Trung
Ph
HiTh tng Chnh ph
N2, Ng 36,X
Hong
Qunh
Ngc
Giao,
Phch,
HuynQun
Qunh
ng
Ph,
a,
Tnh
HThi
Ni Bnh
http://www.moet.gov.vn
Nguyn Thin
PhNhn
Th tng, B trng
23, L
BThnh
gioX
dc
Tng,
Phng
v o
qun
Tr,
to
Hon
huyn
Kim,
Chu
HThnh,
Ni
tnh Tr Vinh
069 41038 - 04 39420223
L Hng Anh
B trng B cng an Nh 64, Phan
X nh
Vnh Phng,
Bnh Bc,
Phng
HuynQun
Vnh Thnh,
Thun, Qun
Tnh Rch
Ba nh,
Gi H
office@mic.gov.vn
www.mic.gov.vn
tonghop@mic.gov.vn
L Don Hp
B trng B thng tinPhng
& truyn
706,
thng
X
khuNghi
bitLin,
th H
huyn
Ty Nghi
thucLc,
Vntnh
phng
Ngh
Trung
An ng ng
http://www.moj.gov.vn
H Hng Cng
B trng B t php 51, Hai B Trng,
Dim Xun,
thnhVit
phXun,
ng Vnh
Hi, Qung
Tng,Bnh
Vnh Phc.
Phng Quang
B Thanh
trng B quc phng
Khu tp thX
K 80C,
Thch
Phng
, Huyn
VnhM
Phc,
Linh,
Qun
TnhBa
Vnh
nh,
Phc
Thnh ph H
http://www.moha.gov.vn
Trn Vn Tun
B trng B ni v D12, tp thxGing
onV,
Tng,
phng
huynGing
Thanh
V,
Min,
qunHi
BaDng
nh, H Ni
http://www.mpi.gov.vn
V Hng Phc
B trng B k hochNh
v u
C10,tKhu
Tng
Cng
nh,vc
Chnh
Th,
ph,
HHong
Tnh Cu, Phng Ch Da
http://www.mof.gov.vn
V Vn Ninh
B trng B ti chnh91C, L Nam
Nam
,Dng,
thnh ph
Nam
HTrc,
Ni Nam nh
http://www.moit.gov.vn
V Huy Hong
B trng B cng thng
S nh 153,xph
AnTriu
Th, Vit
huyn
Vng,
An Lo,
thnh
thnh
ph
ph
HHi
NiPhng
http://www.agroviet.gov.vn
Cao c Pht
B trng B nng nghip
Cn &hpht
203,Yn
trin
B4,Khang,
nng
khu TT
thn
Mai
Yn,
ng,
Namqun
nhHong Mai, H Ni
http://www.mt.gov.vn
H Ngha Dng
B trng B giao thng
20/1,
vnng
ti 228,
Thanh
L Trng
Lc n,
Tn,Thanh
thnhKh,
ph
H Nng
Ni
http://www.xaydung.gov.vn
Nguyn Hng
B Qun
trng B xy dngS 12, ng X
495/1,
Thng
ng
V,
Nguyn
huyn Tri,
Kim Thnh,
phngtnh
Thanh
Hi Dng.
Xun Nam, qu
http://www.monre.gov.vn
Phm Khi B
Nguyn
trng B ti nguyn
S&nh
mi10,
trng
X
ngch
Ninh
49,
S,
ng
huyn
64, ph
Thng
Nguyn
Tn,Lng
tnh H
Bng,
Ty. phng C
http://www.molisa.gov.vn
Nguyn ThB
Kim
trng
Ngn B lao ng205
thng
B1, nh
binh
X
cng
&Chu
x v
hiHa,
Tp th
huyn
Chnh
Ging
ph,Trm,
Hong
tnh
Cu,
Bnng
Tre a, H N
http://www.cinet.gov.vn
Hong TunB
Anh
trng B vn ha,Nh
th thao
32, ng
& Phng
du39,
lch
phHa
HoQu,
Nam,qun
qunNg
ng
Hnh
a,Sn,
H Ni
thnh ph N
http://www.moste.gov.vn
Hong Vn B
Phong
trng B khoa hc3,&xm
cngH
ngh
Hi,
X Minh
qunKhai,
Honhuyn
Kim,T
HLim,
Ni H Ni
http://www.moh.gov.vn
Nguyn Quc
B Triu
trng B y t
phng 10, nh
TnhB25,
X, tp
x Ph
th Nam
Ha, Thnh
huyn Cng,
LngH
Ti,Ni
tnh Bc Ninh
http://www.cema.gov.vn
Ging Seo Ph
B trng, ch nhim y
Phng
ban 200,
dn X
tc
Nh
Bn
khch
Ph,Trung
huynng,
Bc H,
s 8tnh
Chu
Lo
Vn
Cai.
An, Ba nh, H N
http://www.sbv.gov.vn
Nguyn VnThng
Giu c Ngn hng s
Nh
01,
nc
ng
Vit
x Phm
M
Nam
Hip,
Hng
huyn
Thi,
Ch
phng
Mi, tnh
M Hng,
An Giang
thnh ph Phan R
ttcp@thanhtra.gov.vn
http://www.thanhtra.gov.vn
Trn Vn Truyn
Tng Thanh tra Chnh ph
cn h 607,x
nh
MB1,
Nhn,
nh huyn
cng v
BaHong
Tri, tnh
Cu,
Bnthnh
Tre ph H Ni
Nguyn Xun
BPhc
trng, ch nhim Vn
230,phng
nh B,Chnh
x
Nh
Qu
khch
ph
Ph,37
huyn
HngQu
Vng,
Sn,thnh
tnh Qung
ph H
Nam
Ni
http://www.baohiemxahoi.gov.vn
http://www.vbsp.org.vn
http://www.vdb.gov.vn

nguyenanhdofa@yahoo.com
http://www.dptqnam.gov.vn
http://www.vietrade.gov.vn
http://www.landhousing.hochiminhcity.gov.vn
http://www.scnhcm.com.vn
http://www.tourism.hochiminh.gov.vn
http://www.hapi.gov.vn
http://www.hpdpi.gov.vn
http://www.hcminvest.gov.vn , http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
http://www.doste.hochiminhcity.gov.vn
http://www.brvtforeignaffairs.gov.vn
http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn
http://www.apt-vn.com
http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn
http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn
http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
http://www.vubhld.netnam.vn
http://www.kiemlam.org.vn

http://www.dsep.gov.vn
http://www.dafel.gov.vn
http://www.rfd.gov.vn
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn
http://www.mard.gov.vn/dah

Nguyn Thanh
Trng
BnhCA

q1@tphcm.gov.vn,
http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn/
vanphong@quan1hcm.gov.vn, vanthu@quan1hcm.gov.vn
q2@tphcm.gov.vn
http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/
q3@tphcm.gov.vn
http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn/
q4@tphcm.gov.vn
http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/
q5@tphcm.gov.vn
http://www.quan5.hochiminhcity.gov.vn
q6@tphcm.gov.vn
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn
q7@tphcm.gov.vn,
http://www.quan7.hochiminhcity.gov.vn
vpubndq7@vnn.vn
q8@tphcm.gov.vn
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn
q9@tphcm.gov.vn,
http://www.quan9.hochiminhcity.gov.vn
vpubndq9@yahoo.com
q10@tphcm.gov.vn
http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn
11@tphcm.gov.vn,
http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn
ubq11@hcm.fpt.vn
q12@tphcm.gov.vn
http://www.quan12.hochiminhcity.gov.vn
govap@tphcm.gov.vn
http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn
tanbinh@tphcm.gov.vn
http://www.tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/
phunhuan@tphcm.gov.vn
http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn
binhthanh@tphcm.gov.vn
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn
thuduc@tphcm.gov.vn
http://www.thuduc.hochiminhcity.gov.vn
tanphu@tphcm.gov.vn
http://www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn
http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn
binhtan@tphcm.gov.vn
http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn
binhchanh@tphcm.gov.vn,
http://www.binhchanh.hochiminhcity.gov.vn
ubndhbc@yahoo.com
hocmon@tphcm.gov.vn
http://www.hocmon.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/
cangio@tphcm.gov.vn
http://www.cangio.hochiminhcity.gov.vn/
(84.8) 8.920263
http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/
cuchi@tphcm.gov.vn
http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/News.asp
nhabe@tphcm.gov.vn,
http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/
ubndhuyennhabe@yahoo.com

ng 4, qun Tn Bnh

, phng 6, Qun 3

hng 25, Q.Bnh Thnh


ng 4, qun Tn Bnh

(08) 832.2481
(08) 3932.5056
(08) 3822.1778
(08) 3829.4032
(08) 3932.5584
(08) 3829.3056

phng 9, qun Tn Bnh

9, qun Tn Bnh

.5958 - (08) 3529.8771


.2722 - (08) 3829.2298 - (08) 3829.6184
(08) 822.5132

.5679 - (08)3 825.0029

.0021 - (08) 839.8880 - (08) 3839.8881

0.2059 - (08) 3.820.2127

0.2059 - (08) 3.820.2127

3.653 - (08) 38.231.806

90.451 - (08) 38.237.439

(08) 3824.3155
(08) 3930.4663

(08) 3829.4764
(08) 38290817

(08) 3930.9088

.4046 - (08) 3920.4047 - (08) 3920.4048

G MT BNG

H BCH NG

hoc 8226205,

, 8.249.368, 9.305.711

, 9.303.248, 8.249.449

Nguyn AnhChnh
Tun Vn phng
Trn QuangTrng
B
Ban
Nguyn VnTrng
Tri Ban
Nguyn VnTrng
Diu Ban
Nguyn ThCh
Minhnhim
Hng
Hu Tm
Gim c
ng Vn Hng
T trng
Hunh Vn B
Hu
th ng y
Nguyn ThB
Ng
th ng y
L Th XunBMai
th ng y
Trn Th c
B th ng y
Hong Gia Tho
B th ng y
Nguyn Thnh
B th
Nam
ng y
Hong Th Thu
B th
Vn
ng y
Phm Th Thanh
B thTm
ng y
Lm Th Thu
BLy
th ng y
Nguyn Thanh
B th
Hing y
Hunh Lan B
Hng
th ng y
V Khc Thi
B th ng y
Chu HngB
Phng
th ng y
V Th M Ngc
B th ng y
Nguyn AnhBTun
th ng b
Phm XunBThnh
th ng b
Bi Lng Dung
B th ng b

Nguyn ThB
Minh
th ng b
Phan Anh Tun
B th ng b
ng Vn Hng
B th ng b
Nguyn Tng
B th ng b
L Vn Minh
B th ng b
Ng Th nh B
Nguyt
th ng b
Lng Vn B
Hng
th ng b
NgTh NgcBDung
th ng b
Trng Minh
B Hng
th ng b
, 9.305.439, 8.393.753
Trn PhcBCang
th ng b
Ng Th L Dung
B th ng b
Ng Ngc Qunh
B th ng b
Ng Thnh Nguyn
B th ng
Nhung
b
, 8.303.166, 8.303.167
L Trng K
B th ng b
, 9.315.869, 8.328.961
Phm Th Hai
B th ng b
Nguyn VnBGng
th ng b
B th: ThnBTh
thTh

ng
P.BT
bThng trc: Trn Thanh Hng
Nguyn TnBt
th ng b
Trn Trung B
Lc
th ng b
, 9.318.654, 9.310.400
Trn Hu Ngha
B th ng b
, 9.303.266, 9.303.622
Nguyn Chng
B th ng b
, 9.322.179, 9.326.235
L Hng Tm
B th ng b
Nguyn Nh
BNgc
th ng b
Ng Ba
B th ng b
Trn Th Kim
BLin
th ng b
L Th ThyB th ng b
Trn ThanhB
Bnh
th ng b
Phm HngBDng
th ng b
Dng Th B
Ngc
thThu
ng b
Nguyn ThB
Lng
th ng
Thanh
b
Trn Th Hnh
B th ng b
Trn Th Ngc
B th
Vnng b
on HngB
Phng
th ng b
ng Thy B
Qunh
th ng b
Hunh Vn B
Sang
th ng b
, 9.319.824,
Phm Th Hu
B th ng b
Ph Th Phng
B th
Lin
ng b
H Th Tuyt
BT
th ng b
Nguyn VnBTon
th ng b
, 9.307.794, 9.327.822, 9.301.321 Ng Th Kim B
Hoa
th ng b
Th BchB
Duyn
th ng b
Ng Ngc Sng
B th ng b
Phm DanhBTn
th ng b
Ngn Th Diu
B Thu
th ng b
Phm Th Lai
B th ng b
S Thanh ng
B th ng b
Ng ng Hng
B th ng b
Tr Th Bch B
Thy
th ng b
Nguyn KimBM
th ng b
, 8.326.357, 8.324.196, 9.312.174 H Hu Phc
B th ng b
, 9.326.355, 9.325.903
Nguyn Ngc
B th
Lng
ng b
Hunh Th Ling
B th ng b

, 8.200.579, 9.316.198

, 903715039
, 8.238.620, 8.238.610

L Thy Phng
B th ng b
Nguyn LcBRith ng b
Hunh NgcBLang
th ng b
Phm Tin B
Phong
th ng b
Phng Th Tn
B th ng b
Phan Minh C
B th ng b
Minh Truyn
B th ng b
Bi Cng Giang
B th ng b
Trn Vn Tun
B th ng b
Nguyn VnBNgh
th ng b
ng Quang
Bc
th ng b
Trn Mnh B
Ph
th ng b
Anh NhB th ng b
Hong Lan B th ng b
Hunh Th Ht
B th ng b
Nguyn HiB
Nam
th ng b
Ng Khc Dng
B th ng b

Email

Thng tin chi tit

Tnh C Mau.
- H v Tn: NGUYN TN DNG -
Sinh ngy 17-11-1949. -
Qu qun: Thnh ph C Mau, Tnh C Mau. -
Thn
Nam n, tnh Ngh An H v tn khai sinh: NGUYN SINH HNG H

v tn thng gi: NGUYN SINH HNG N

gy sinh: 18/01/1946 Q

n T Lim, thnh ph HH
Niv tn khai sinh: PHM GIA KHIM H

v tn thng gi: PHM GIA KHIM N

gy sinh: 06/8/1944 Q

u qun: X
Ging Trm, tnh Bn TreH v tn khai sinh: TRNG VNH TRNG H

v tn thng gi: HAI NGHA N

gy sinh: 11/11/1942 Q

u qun:
n Qunh Ph, Tnh Thi H
Bnh
v tn khai sinh: HONG TRUNG HI H

v tn thng gi: HONG TRUNG HI N

gy sinh: 27/9/1959 Q

u q
n Chu Thnh, tnh Tr Vinh
H v tn khai sinh: NGUYN THIN NHN

H v tn thng gi: NGUYN THIN NHN N

gy sinh: 12/6/1953

Q
uyn Vnh Thun, Tnh Rch
H v
Gi
tn khai sinh: L HNG ANH

H v tn thng gi: L HNG ANH

Ngy sinh: 12/11/1949 Q

u qun: X V
Nghi Lc, tnh Ngh An H v tn khai sinh: L DON HP H

v tn thng gi: L DON HP N

gy sinh: 22/2/1951 Q

u qun: X Ng
n, Vnh Tng, Vnh Phc.
H v tn khai sinh: H HNG CNG H

v tn thng gi: H HNG CNG N

gy sinh: 11/8/1953 Q

u qun
M Linh, Tnh Vnh PhcH v tn khai sinh: PHNG QUANG THANH

H v tn thng gi: PHNG QUANG THANH N

gy sinh: 02/02/1
Thanh Min, Hi DngH v tn khai sinh: TRN VN TUN

H v tn thng gi: TRN VN TUN

Ngy sinh: 10/02/1950 Q

u qun:
H v tn khai sinh: V HNG PHC

H v tn thng gi: V HNG PHC

Ngy sinh: 19/10/1945

Qu qun: T
c, Nam nh
H v tn khai sinh: V VN NINH

H v tn thng gi: V VN NINH

Ngy sinh: 23/02/1955

Qu qun: Nam D
Lo, thnh ph Hi Phng
H v tn khai sinh: V HUY HONG

H v tn thng gi: V HUY HONG

Ngy sinh: 20/09/1953

Qu qun: x A
H v tn khai sinh: CAO C PHT

H v tn thng gi: CAO C PHT

Ngy sinh: 25/5/1956

Qu qun: Yn
nh Kh, Nng
H v tn khai sinh: H NGHA DNG

H v tn thng gi: H NGHA DNG

Ngy sinh: 1/8/1950

Qu qun: Tha
n Kim Thnh, tnh Hi Dng.
H v tn khai sinh: NGUYN HNG QUN
H v tn thng gi: NGUYN HNG QUN
Ngy sinh: 13/8/1949
Q
hng Tn, tnh H Ty. H v tn khai sinh: PHM KHI NGUYN

H v tn thng gi: PHM KHI NGUYN

Ngy sinh: 7/7/1950

Qu q
Ging Trm, tnh Bn Tre
H v tn khai sinh: NGUYN TH KIM NGN

H v tn thng gi: NGUYN TH KIM NGN

Ngy sinh: 12/4/195


n Ng Hnh Sn, thnhH
ph
v
tnNng
khai sinh: HONG TUN ANH

H v tn thng gi: HONG TUN ANH

Ngy sinh: 18/11/1952

Qu qu
T Lim, H Ni
H v tn khai sinh: HONG VN PHONG

H v tn thng gi: HONG VN PHONG

Ngy sinh: 6/10/1948

Qu q
, huyn Lng Ti, tnh Bc
H v
Ninh
tn khai sinh: NGUYN QUC TRIU

H v tn thng gi: NGUYN QUC TRIU

Sinh ngy: 22/6/1951

Q
c H, tnh Lo Cai.
H v tn khai sinh: GING SEO PH

H v tn thng gi: GING SEO PH

Ngy sinh: 16/11/1951

Qu qun: X
h Mi, tnh An Giang H v tn khai sinh: NGUYN VN GIU

H v tn thng gi: NGUYN VN GIU

Sinh ngy: 08/12/1957

Qu qu
Ba Tri, tnh Bn Tre
H v tn khai sinh: TRN VN TRUYN

H v tn thng gi: TRN VN TRUYN

Sinh ngy: 20/10/1950 Q

u
Qu Sn, tnh Qung NamH v tn khai sinh: NGUYN XUN PHC

H v tn thng gi: NGUYN XUN PHC

Sinh ngy: 20/7/1954

Qu

http://www.dptqnam.gov.vn

y l trang web chnh thc ca S Bu chnh, Vin thng tnh Qung Nam, gii thiu c

http://www.scnhcm.com.vn

Gm nhng vn bn php lut, h thng t chc ca S Cng nghip cng 300 DN tr

http://www.brvtforeignaffairs.gov.vn

Gm cc lnh vc: kinh t, x hi, tim nng v c hi u t, ghip v i ngo

h ph C Mau, Tnh C Mau. -


Thnh phn gia nh: Cn b khng chin. -
Ngy tham gia Cch mng: 17-11-1961. -
Ngy vo ng: 10-6NH HNG N

gy sinh: 18/01/1946 Q

u qun: X Kim Lin, huyn Nam n, tnh Ngh An N

i hin nay: S nh 7, Nguyn Gia Thiu, ph


M N

gy sinh: 06/8/1944 Q

u qun: X c Thng, Huyn T Lim, thnh ph H Ni N

i hin nay: D7, Ging V, H Ni D

n tc: Kinh
AN

gy sinh: 11/11/1942 Q

u qun: X Bnh Ha, huyn Ging Trm, tnh Bn Tre N

i hin nay: 11 Cha Mt Ct, Ba nh, H Ni. D

n
NG HI N

gy sinh: 27/9/1959 Q

u qun: X Qunh Giao, Huyn Qunh Ph, Tnh Thi Bnh N

i hin nay: N2, Ng 36, Hong Ngc Phc


HIN NHN N

gy sinh: 12/6/1953

Qu qun: X Phng Tr, huyn Chu Thnh, tnh Tr Vinh

Ni hin nay: 23, L Thnh Tng, qun Ho


y sinh: 12/11/1949 Q

u qun: X Vnh Bnh Bc, Huyn Vnh Thun, Tnh Rch Gi N

i hin nay: Nh 64, Phan nh Phng, Phng Q


y sinh: 22/2/1951 Q

u qun: X Nghi Lin, huyn Nghi Lc, tnh Ngh An N

i tm tr: Phng 706, khu bit th H Ty thuc Vn phng Tru


NG N

gy sinh: 11/8/1953 Q

u qun: Dim Xun, Vit Xun, Vnh Tng, Vnh Phc. N

i hin nay: 51, Hai B Trng, thnh ph ng H


QUANG THANH N

gy sinh: 02/02/1949 Q

u qun: X Thch , Huyn M Linh, Tnh Vnh Phc N

i hin nay: Khu tp th K 80C, Ph


N

Ngy sinh: 10/02/1950 Q

u qun: x on Tng, huyn Thanh Min, Hi Dng N

i hin nay: D12, tp th Ging V, phng Ging V


C

Ngy sinh: 19/10/1945

Qu qun: Tng nh, c Th, H Tnh

Ni hin nay: Nh C10, Khu Cng v Chnh ph, Hong Cu, Phng
sinh: 23/02/1955

Qu qun: Nam Dng, Nam Trc, Nam nh

Ni hin nay: 91C, L Nam , thnh ph H Ni

Dn tc: Kinh
Ngy sinh: 20/09/1953

Qu qun: x An Th, huyn An Lo, thnh ph Hi Phng

Ni hin nay: S nh 153, ph Triu Vit Vng, thnh p


Ngy sinh: 25/5/1956

Qu qun: Yn Khang, Yn, Nam nh

Ni hin nay: Cn h 203, B4, khu TT Mai ng, qun Hong Mai, H Ni

D
G

Ngy sinh: 1/8/1950

Qu qun: Thanh Lc n, Thanh Kh, Nng

Ni hin nay: 20/1, ng 228, L Trng Tn, thnh ph H Ni

Dn t
HNG QUN
Ngy sinh: 13/8/1949
Qu qun: X Thng V, huyn Kim Thnh, tnh Hi Dng.
Ni hin nay: S 12, ng 495/1, ng
NGUYN

Ngy sinh: 7/7/1950

Qu qun: X Ninh S, huyn Thng Tn, tnh H Ty.

Ni hin nay: S nh 10, ngch 49, ng 64, ph Ng


TH KIM NGN

Ngy sinh: 12/4/1954

Qu qun: X Chu Ha, huyn Ging Trm, tnh Bn Tre

Ni c tr: 205 B1, nh cng v Tp th Ch


ANH

Ngy sinh: 18/11/1952

Qu qun: Phng Ha Qu, qun Ng Hnh Sn, thnh ph Nng

Ni c tr: Nh 32, ng 39, ph Ho Nam


N PHONG

Ngy sinh: 6/10/1948

Qu qun: X Minh Khai, huyn T Lim, H Ni

Ni c tr: 3, xm H Hi, qun Hon Kim, H Ni

Dn tc
QUC TRIU

Sinh ngy: 22/6/1951

Qu qun: Tnh X, x Ph Ha, huyn Lng Ti, tnh Bc Ninh

Ni c tr: phng 10, nh B25, tp th

Ngy sinh: 16/11/1951

Qu qun: X Bn Ph, huyn Bc H, tnh Lo Cai.

Ni hin nay: Phng 200, Nh khch Trung ng, s 8 Chu V


N GIU

Sinh ngy: 08/12/1957

Qu qun: x M Hip, huyn Ch Mi, tnh An Giang

Ni c tr: s 01, ng Phm Hng Thi, phng M


RUYN

Sinh ngy: 20/10/1950 Q

u qun: x M Nhn, huyn Ba Tri, tnh Bn Tre N

i c tr: cn h 607, nh B1, nh cng v Hong Cu,


UN PHC

Sinh ngy: 20/7/1954

Qu qun: x Qu Ph, huyn Qu Sn, tnh Qung Nam

Ni hin nay: phng 230, nh B, Nh khch 37

n thng tnh Qung Nam, gii thiu cc thng tin trn lnh vc ngnh bu chnh, vin thng, cng ngh thng tin.

a S Cng nghip cng 300 DN trn a bn TP, CNTT, thng tin t nc con ngi VN, cng nghip VN v ch cng nghip..

g v c hi u t, ghip v i ngoi, c tin tc, s kin trong tnh, hn ra th gii

17-11-1961. -
Ngy vo ng: 10-6-1967. -
Trnh hc vn: C nhn Lut . L lun chnh tr cao cp. -
U vin Ban Chp hnh Trung n
ay: S nh 7, Nguyn Gia Thiu, phng Trn Hng o, qun Hon Kim, H Ni D

n tc: Kinh
Tn gio: Khng T

rnh hc vn:
D7, Ging V, H Ni D

n tc: Kinh
Tn gio: Khng T

rnh hc vn: Tin s Luyn kim, L lun chnh tr cao cp

y vin Ban chp


ha Mt Ct, Ba nh, H Ni. D

n tc: Kinh
Tn gio: khng T

rnh hc vn: i hc Vn - Lut, Qun l kinh t xy dng


nay: N2, Ng 36, Hong Ngc Phch, Qun ng a, H Ni D

n tc: Kinh
Tn gio: Khng T

rnh hc vn: C nhn L lu


n nay: 23, L Thnh Tng, qun Hon Kim, H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: Khng

Trnh hc vn: L lun chnh tr cao cp,


h 64, Phan nh Phng, Phng Qun Thnh, Qun Ba nh, H Ni D

n tc: Kinh
Tn gio: Khng T

rnh hc vn: C nh
bit th H Ty thuc Vn phng Trung ng ng N

i gia nh : Phng L Mao, thnh ph Vinh, tnh Ngh An D

n tc: Kinh T

n gio:
51, Hai B Trng, thnh ph ng Hi, Qung Bnh D

n tc: Kinh
Tn gio: khng T

rnh hc vn: Ph gio s, Tin s Lut,


hin nay: Khu tp th K 80C, Phng Vnh Phc, Qun Ba nh, Thnh ph H Ni D

n tc: Kinh
Tn gio: Khng T

rnh h
, tp th Ging V, phng Ging V, qun Ba nh, H Ni D

n tc: Kinh
Tn gio: Khng T

rnh hc vn: Tin s Chuyn n


Chnh ph, Hong Cu, Phng Ch Da, Qun ng a, H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: Khng

Trnh hc vn: K s kin


ph H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: khng

Trnh hc vn: Thc s Ti chnh ngn sch, Qun tr kinh doanh, L lun chnh tr c
153, ph Triu Vit Vng, thnh ph H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: khng

Trnh hc vn: Tin s Kinh t, C nhn l lun c


Mai ng, qun Hong Mai, H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: khng

Trnh hc vn: Tin s Kinh t, L lun chnh tr cao cp

y v
Trng Tn, thnh ph H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: Khng

Trnh hc vn: K s cn thp

y vin Ban chp hnh Trung


hin nay: S 12, ng 495/1, ng Nguyn Tri, phng Thanh Xun Nam, qun Thanh Xun, H Ni.
Dn tc: Kinh
Tn gio: Kh
S nh 10, ngch 49, ng 64, ph Nguyn Lng Bng, phng Ch Da, qun ng a, H Ni.

Dn tc: Kinh
Tn gio: Khng

Trn
tr: 205 B1, nh cng v Tp th Chnh ph, Hong Cu, ng a, H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: Khng

Trnh hc vn: Thc s K


c tr: Nh 32, ng 39, ph Ho Nam, qun ng a, H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: Khng

Trnh hc vn: K s o c hng kh


Hi, qun Hon Kim, H Ni

Dn tc: Kinh
Tn gio: Khng

Trnh hc vn: Tin s Ton-L

y vin Ban Chp hnh Trung ng


i c tr: phng 10, nh B25, tp th Nam Thnh Cng, H Ni

Dn tc: Kinh.
Tn gio: khng

Trnh hc vn: Bc s Y khoa, T


Nh khch Trung ng, s 8 Chu Vn An, Ba nh, H Ni.

Dn tc: Mng
Tn gio: Khng

Trnh hc vn: i hc Kinh t, C


ng Phm Hng Thi, phng M Hng, thnh ph Phan Rang Thp chm, tnh Ninh Thun

Dn tc: Kinh. Tn gio: khng

Trnh hc v
07, nh B1, nh cng v Hong Cu, thnh ph H Ni D

n tc: Kinh
Tn gio: khng T

rnh hc vn: i hc Lut

y vin Ban ch
ay: phng 230, nh B, Nh khch 37 Hng Vng, thnh ph H Ni D

n tc: Kinh.
Tn gio: khng

Trnh hc vn: i hc Kinh t

p VN v ch cng nghip..

-
U vin Ban Chp hnh Trung ng ng kho VI, VII, VIII, IX, X . U vin B Chnh tr kho VIII, IX, X . B th Ban Cn s ng Chnh p
Tn gio: Khng T

rnh hc vn: Tin s Kinh t

y vin Ban chp hnh Trung ng ng cc kha VIII, IX, X; y vin B Chnh tr kh
n chnh tr cao cp

y vin Ban chp hnh Trung ng ng cc kha: VIII, IX, X; y vin B Chnh tr kha X; Ph Th tng Chnh ph; B
n - Lut, Qun l kinh t xy dng ng, L lun Chnh tr cao cp.

y vin Ban Chp hnh Trung ng ng cc kha VIII, IX, X; B th Tr


ng T

rnh hc vn: C nhn L lun chnh tr, K s H thng in, Thc s Qun tr kinh doanh

y vin Ban chp hnh Trung ng ng


hc vn: L lun chnh tr cao cp, Gio s kinh t, Tin s iu khin hc, Thc s Qun l cng ng

y vin Ban chp hnh Trung ng


io: Khng T

rnh hc vn: C nhn Lut, L lun chnh tr cao cp

y vin BCH Trung ng ng Kha VIII, IX, X; y vin B Chnh tr K


nh Ngh An D

n tc: Kinh T

n gio: Khng T

rnh hc vn: Tin s Kinh t, L lun chnh tr cao cp

y vin Ban Chp hnh Trung ng


hc vn: Ph gio s, Tin s Lut, C nhn L lun chnh tr

y vin Ban chp hnh Trung ng ng Kha X; B th Tnh y Qung Bn


Tn gio: Khng T

rnh hc vn: i hc khoa hc Qun s, L lun chnh tr cao cp.

y vin BCH Trung ng ng Kha IX,


gT

rnh hc vn: Tin s Chuyn ngnh kinh t, L lun chnh tr cao cp

y vin Trung ng ng Kha VIII, IX, X; Th trng Thng


o: Khng

Trnh hc vn: K s kinh t, L lun chnh tr cao cp

y vin Ban Chp hnh Trung ng ng cc Kha VIII, IX, X; B trng


un tr kinh doanh, L lun chnh tr cao cp

y vin Ban chp hnh Trung ng ng Kha X; B trng B Ti chnh

Ni lm vic: B Ti c
n: Tin s Kinh t, C nhn l lun chnh tr

y vin Ban chp hnh Trung ng ng Kha X; B th Tnh y Lng Sn trc khi c b n
Kinh t, L lun chnh tr cao cp

y vin Ban chp hnh Trung ng ng Kha X; B trng B Nng nghip v Pht trin Nng thn

Ni l
p

y vin Ban chp hnh Trung ng ng Kha VIII, IX, X; B trng B Giao thng vn ti

Ni lm vic: 80, Trn Hng o, H Ni

Ng
i.
Dn tc: Kinh
Tn gio: Khng
Trnh hc vn: K s xy dng thy in, L lun chnh tr cao cp
y vin Ban Chp hnh Trun
n tc: Kinh
Tn gio: Khng

Trnh hc vn: Thc s, k s a cht, Tin s Kinh t, L lun chnh tr cao cp

y vin Ban Chp hnh T


o: Khng

Trnh hc vn: Thc s Kinh t, C nhn Chnh tr

y vin Ban Chp hnh Trung ng ng kha X; B th Ban Cn s, Th tr


h hc vn: K s o c hng khng, C nhn Lut, L lun chnh tr cao cp

y vin Ban Chp hnh Trung ng ng kha X; B th B


vin Ban Chp hnh Trung ng ng Kha IX, X; B trng, B th Ban Cn s ng B Khoa hc v Cng ngh

Ni lm vic: B Khoa
ng

Trnh hc vn: Bc s Y khoa, Tin s X hi hc

y vin Ban chp hnh Trung ng ng kha X; Ph B th Thnh y, Ch tch UBN


rnh hc vn: i hc Kinh t, C nhn Chnh tr

y vin Trung ng ng kha IX, X; Ph Trng Ban t chc Trung ng trc khi
Kinh. Tn gio: khng

Trnh hc vn: Tin s Kinh t

y vin Ban chp hnh Trung ng ng kha X; B th Tnh y, Ch tch HND tn


c vn: i hc Lut

y vin Ban chp hnh Trung ng ng kha IX, X; Tng Thanh tra Chnh ph N

i lm vic: Thanh tra Chnh ph N

hng

Trnh hc vn: i hc Kinh t

y vin Ban chp hnh Trung ng ng kha X; Ph Ch nhim Thng trc Vn phng Chnh ph

X . B th Ban Cn s ng Chnh ph, Th tng Chnh ph . i biu Quc hi kho 10, 11, 12. -
Sc kho: Bnh thng . C 4 ln b th
a VIII, IX, X; y vin B Chnh tr kha X; Ph Th tng Chnh ph N

i lm vic: Vn phng Chnh ph N

gy kt np ng Cng sn Vit N
kha X; Ph Th tng Chnh ph; B trng B Ngoi giao; y vin Hi ng Quc phng v An ninh. N

i lm vic: 1 Tn Tht m, Ba
g ng cc kha VIII, IX, X; B th Trung ng ng kha IX; y vin B Chnh tr kha X; Ph Th tng Chnh ph N

i lm vic: Vn ph
n Ban chp hnh Trung ng ng kha IX, X; B trng B Cng nghip Chnh ph nhim k kha XI; Ph Th tng Chnh ph N

i l
g

y vin Ban chp hnh Trung ng ng Kha X; B trng B Gio dc v o to

Ni lm vic: B Gio dc v o to, 49 i C Vi


ha VIII, IX, X; y vin B Chnh tr Kha IX, X; y vin Hi ng Quc phng v An ninh; i tng An ninh nhn dn; B trng B Cng

y vin Ban Chp hnh Trung ng ng kha IX, X; B trng, B th Ban Cn s ng B Vn ha-Thng tin nhim k Chnh ph nhim
g Kha X; B th Tnh y Qung Bnh trc khi c b nhim B trng B T php. N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 09/03/1982 N

g
n BCH Trung ng ng Kha IX, X; y vin B Chnh tr Kha X; Ph B th ng y Qun s Trung ng; y vin Hi ng Quc phn
Kha VIII, IX, X; Th trng Thng trc B Ni v Chnh ph nhim k kha XI; B trng B Ni v Chnh ph nhim k kha XII N

i lm
ng cc Kha VIII, IX, X; B trng B K hoch v u t N

i lm vic: B K hoch v u t

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 7/12


g B Ti chnh

Ni lm vic: B Ti chnh

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 27/1/1987

Ngy chnh thc: 27/1/1988

Tnh trng sc khe: T


nh y Lng Sn trc khi c b nhim B trng B Cng Thng

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 21/12/1981

Ngy chnh thc: 21


nghip v Pht trin Nng thn

Ni lm vic: S 2, Ngc H, H Ni

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 13/5/1987

Ngy chnh thc: 13/5/19


vic: 80, Trn Hng o, H Ni

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 27/12/1978

Ngy chnh thc: 27/6/1980

Tnh trng sc khe: Bnh th


cao cp
y vin Ban Chp hnh Trung ng ng Kha IX, X; B th Ban Cn s ng; B trng B Xy dng.
Ni lm vic: B Xy dn
h tr cao cp

y vin Ban Chp hnh Trung ng ng kha X; B th Ban Cn s; B th ng y B Ti nguyn v Mi trng; Th trn
g kha X; B th Ban Cn s, Th trng Thng trc B Thng mi Chnh ph nhim k kha XI

Ni lm vic: B Thng mi

Ngy vo
h Trung ng ng kha X; B th Ban Cn s ng; Tng cc trng Tng cc Du lch Vit Nam trc khi c b nhim B trng B
v Cng ngh

Ni lm vic: B Khoa hc v Cng ngh

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 26/6/1981

Ngy chnh thc: 26/6/1982

Tnh trng
X; Ph B th Thnh y, Ch tch UBND thnh ph H Ni trc khi c b nhim B trng B Y t

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 2


Ban t chc Trung ng trc khi c b nhim B trng, Ch nhim y ban Dn tc N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 24/11/1978

Ng
X; B th Tnh y, Ch tch HND tnh Ninh Thun trc khi c b nhim Thng c Ngn hng Nh nc Vit Nam

Ngy vo ng Cn
N

i lm vic: Thanh tra Chnh ph N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 09/7/1968 N

gy chnh thc: 02/7/1969 T

nh trng sc khe: Tt

Khe
m Thng trc Vn phng Chnh ph nhim k kha XI, Ph B th Thng trc ng y Vn phng Chnh ph

Ni lm vic: Vn phng Ch

c kho: Bnh thng . C 4 ln b thng, thng binh hng 2/4.

- Khen thng: 2 Hun chng Chin cng hng 3 . 6 Danh hiu Dng s
N

gy kt np ng Cng sn Vit Nam: 26/5/1977 N

gy chnh thc: 26/5/1978 T

nh trng sc khe: Bnh thng K

hen thng: Hun ch


.N

i lm vic: 1 Tn Tht m, Ba nh, H Ni N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 11/9/1978 N

gy chnh thc: 11/9/1979 T

nh trng sc
ng Chnh ph N

i lm vic: Vn phng Chnh ph N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 25/10/1964 N

gy chnh thc: 25/10/1965 T

nh trng
XI; Ph Th tng Chnh ph N

i lm vic: Vn phng Chnh ph N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 20/11/1990 N

gy chnh thc: 20/11/1


Gio dc v o to, 49 i C Vit, H Ni

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 04/01/1980

Ngy chnh thc: 04/07/1981

Tnh trng sc k
n ninh nhn dn; B trng B Cng an, B th ng y Cng an Trung ng N

i lm vic: B Cng an - 44 Yt Kiu, Qun Hon Kim, H


-Thng tin nhim k Chnh ph nhim k kha XI; B trng B Thng tin v Truyn thng Chnhh ph nhim k kha XII N

gy vo ng C
Cng sn Vit Nam: 09/03/1982 N

gy chnh thc: 09/03/1983 T

nh trng sc khe: Tt

Khen thng: c tng nhiu Huy chng, K


g ng; y vin Hi ng Quc phng v An ninh; i tng B trng B Quc phng N

i lm vic: B Quc phng N

gy vo ng Cng
Chnh ph nhim k kha XII N

i lm vic: B Ni v N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 11/5/1974 N

gy chnh thc: 11/2/1975 T

nh trng
y vo ng Cng sn Vit Nam: 7/12/1976

Ngy chnh thc: 7/12/1977

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng: Huy chng chng M cu n


c: 27/1/1988

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng: Huy chng V s nghip Ti chnh, Nng dn (2000), Thanh nin (2000), Bo v ng
Nam: 21/12/1981

Ngy chnh thc: 21/12/1982

Tnh trng sc khe: Bnh thng

Khen thng: khng

K lut: khng.

* Ngun B Ni v
: 13/5/1987

Ngy chnh thc: 13/5/1988

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng: Bng khen ca B trng B Nng nghip v Pht trin Nn


/1980

Tnh trng sc khe: Bnh thng

Khen thng: khng

K lut: khng

i biu Quc hi: kha XII.

* Ngun B Ni v
Xy dng.
Ni lm vic: B Xy dng, 37 L i Hnh, Hai B Trng, H Ni.
Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 7/5/1982
Ngy chnh th
i nguyn v Mi trng; Th trng Thng trc B Ti nguyn v Mi trng Chnh ph nhim k kha XI

Ni lm vic: B Ti nguyn v
i lm vic: B Thng mi

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 9/12/1981

Ngy chnh thc: 9/12/1982

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng
c khi c b nhim B trng B Vn ha, Th thao v Du lch

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 5/1/1984

Ngy chnh thc: 5/1/1985

T
Ngy chnh thc: 26/6/1982

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng: Hun chng Lao ng hng Ba

K lut: Khng.

* Ngun B Ni v

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 25/8/1972

Ngy chnh thc: 25/8/1973

Tnh trng sc khe: Tt, Thng binh 4/4

Khen thng: 2 Hun c


ng Cng sn Vit Nam: 24/11/1978

Ngy chnh thc: 24/11/1979

Tnh trng sc khe: Bnh thng

Khen thng: 2 Hun chng Lao ng (H


nc Vit Nam

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 25/5/1981

Ngy chnh thc: 25/5/1982

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng: 1 Hun ch


7/1969 T

nh trng sc khe: Tt

Khen thng: Hun chng Quyt thng hng Nht, Hun chng Khng chin Cch mng hng Hai, Hu
hnh ph

Ni lm vic: Vn phng Chnh ph

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 12/5/1982

Ngy chnh thc: 12/5/1983

Tnh trng sc khe:

n cng hng 3 . 6 Danh hiu Dng s . Hun chng Chin s gii phng hng 1, 2, 3 . Hun chng Hu ngh hng c bit ca Nh nc
Bnh thng K

hen thng: Hun chng Lao ng hng Nht nm 2002 K

lut: Khng

i biu Quc hi cc kha X, XI, XII.

* Ngun: VP
chnh thc: 11/9/1979 T

nh trng sc khe: Tt

Khen thng: Huy chng v s tin b ph n, thanh nin, cng on, k hoch K

lut: kh
y chnh thc: 25/10/1965 T

nh trng sc khe: Bnh thng K

hen thng: Hun chng Quyt thng hng Nht, Hun chng chng M
20/11/1990 N

gy chnh thc: 20/11/1991 T

nh trng sc khe: Tt

Khen thng: Huy chng Tui tr sng to; Huy chng V s nghip C
nh thc: 04/07/1981

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng: Hun chng Chin s v vang hng 2 v 3; Huy chng Tui tr sng to; Huy
n - 44 Yt Kiu, Qun Hon Kim, H Ni N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 02/3/1968 N

gy chnh thc: 02/3/1969 T

nh trng sc khe: B
nhim k kha XII N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 24/9/1970 N

gy chnh thc: 24/9/1971 T

nh trng sc khe: Bnh thng K

hen th
c tng nhiu Huy chng, K nim chng, Bng khen.

K lut: khng

i biu Quc hi cc kha XII.

* Ngun B Ni v

B Quc phng N

gy vo ng Cng sn Vit Nam: 11/6/1968 N

gy chnh thc: 11/6/1969 T

nh trng sc khe: Tt

Khen thng: Anh hn


gy chnh thc: 11/2/1975 T

nh trng sc khe: Tt

Khen thng: Hun chng Lao ng hng Nh, Hun chng chng M cu nc hn
ng: Huy chng chng M cu nc hng 2

K lut: khng

i biu Quc hi kha XI, XII

* Ngun B Ni v
00), Thanh nin (2000), Bo v ng, Chin s thi ua Ngnh ti chnh (2000)

K lut: khng

i biu Quc hi kha XII.


*
Ngun B Ni v
lut: khng.

* Ngun B Ni v
ng B Nng nghip v Pht trin Nng thn nm 1999, Huy chng "Bo v an ninh T quc" 2003

K lut: khng

i biu Quc hi: kha X

Ngun B Ni v
n Vit Nam: 7/5/1982
Ngy chnh thc:7/5/1983
Tnh trng sc khe: Tt
Khen thng: Hun chng Lao ng hng Nht (2001), hng N
ha XI

Ni lm vic: B Ti nguyn v Mi trng, 83 Nguyn Ch Thanh, H Ni

Ngy vo ng Cng sn Vit Nam: 25/5/1982

Ngy chnh
nh trng sc khe: Tt

Khen thng: Hun chng Lao ng hng II, III

K lut: Khng

i biu Quc hi kha: XII.

* Ngun B Ni v

/1/1984

Ngy chnh thc: 5/1/1985

Tnh trng sc khe: Bnh thng

Khen thng: Hun chng Quyt thng hng Ba (1975); Huy chng
ut: Khng.

* Ngun B Ni v

ng binh 4/4

Khen thng: 2 Hun chng Lao ng hng Hai, 1 Hun chng Lao ng hng Ba v nhiu Bng khen

K lut: Khng.

* Ngu
thng: 2 Hun chng Lao ng (Hng 2,3); Chin s thi ua Ton quc nm 2005 v nhiu Huy chng khc

K lut: Khng

i biu Qu
c khe: Tt

Khen thng: 1 Hun chng Lao ng hng Ba, 1 Hun chng Hu ngh, 2 bng khen Th tng Chnh ph, 22 Huy chn
hng chin Cch mng hng Hai, Hun chng Lao ng hng Ba v hng Hai, 10 Huy chng, 24 Bng khen, 1 danh hiu. K

lut: khng
thc: 12/5/1983

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng: Hun chng Lao ng hng Hai, hng Ba, Hun chng Chin cng hng Ba, Chi

u ngh hng c bit ca Nh nc - Hong gia Cm-pu-chia . Hun chng ITSALA ca Nh nc Cng ha Dn ch Nhn dn Lo.

-K
hi cc kha X, XI, XII.

* Ngun: VPCP
nin, cng on, k hoch K

lut: khng

i biu Quc hi cc kha X, XI, XII.

* Ngun VPCP

hng Nht, Hun chng chng M hng Nht, Hun chng c lp hng Ba K

lut: khng

i biu Quc hi kha VIII, XI. *


Ngun VPC
sng to; Huy chng V s nghip Cng nghip K

lut: khng

i biu Quc hi cc kha VIII, XI. *


Ngun B Ni v

; Huy chng Tui tr sng to; Huy chng V Th h tr

K lut: khng

i biu Quc hi kha X, XII.

* Ngun B Ni v

c: 02/3/1969 T

nh trng sc khe: Bnh thng K

hen thng: 01 Hun chng Quyt thng hng Nht (1975), 01 Hun chng Gii phn
ng sc khe: Bnh thng K

hen thng: Hun chng Khng chin hng 3, Hun chng Chin s gii phng hng 1, 2 v 3, Hun chn
ha XII.

* Ngun B Ni v

c khe: Tt

Khen thng: Anh hng lc lng v trang nhn dn (20/9/1971) K

lut: khng

i biu Quc hi cc kha XI, XII.

* Ngun B
un chng chng M cu nc hng Nht K

lut: khng

i biu Quc hi: kha X, XII.

* Ngun B Ni v

uc hi kha XII.
*
Ngun B Ni v

ut: khng

i biu Quc hi: kha XII.

* Ngun B Ni v

Lao ng hng Nht (2001), hng Nh (1995), hng Ba (1989), Huy chng Khng chin chng M cu nc hng Nh v nhiu huy chn
sn Vit Nam: 25/5/1982

Ngy chnh thc: 25/5/1983

Tnh trng sc khe: Tt

Khen thng: Khng

K lut: Khng

i biu Quc hi: kha XI


i kha: XII.

* Ngun B Ni v

t thng hng Ba (1975); Huy chng V th h tr (1990) v nhiu Huy chng cc loi

K lut: Khng.

* Ngun B Ni v

nhiu Bng khen

K lut: Khng.

* Ngun B Ni v

ng khc

K lut: Khng

i biu Quc hi kha: XI, XII.


*
Ngun B Ni v

Th tng Chnh ph, 22 Huy chng, K nim chng

K lut: Khng.

* Ngun B Ni v

ng khen, 1 danh hiu. K

lut: khng

i biu Quc hi kha X, XII.

* Ngun B Ni v
n chng Chin cng hng Ba, Chin s Thi ua ton quc

K lut: khng

i biu Quc hi kha XI.

* Ngun B Ni v

Cng ha Dn ch Nhn dn Lo.

- K lut: Khng. Q

U TRNH CNG TC

- Thng 11-1961 n thng 9-1981: Tham gia Qun i, lm v

Quc hi kha VIII, XI. *


Ngun VPCP

Ngun B Ni v

*
Ngun B Ni v

t (1975), 01 Hun chng Gii phng hng Ba (1975), 01 Hun chng chng M hng Nht (1984), 01 Hun chng c lp hng Ba (1
i phng hng 1, 2 v 3, Hun chng Lao ng hng Nh, nhiu bng khen, dng s cc loi K

lut: Khng

i biu Quc hi kha: XI v X

Quc hi cc kha XI, XII.

* Ngun B Ni v

u nc hng Nh v nhiu huy chng, bng khen cc loi.


K lut: Khng.

* Ngun B Ni v

t: Khng

i biu Quc hi: kha XII.

* Ngun B Ni v

Ngun B Ni v

Ngun B Ni v

g 9-1981: Tham gia Qun i, lm vn th, lin lc, cu thng, Y t, Y s, B tc chng trnh Phu thut ngoi khoa ca Bc s Qun y v

01 Hun chng c lp hng Ba (1998)

K lut: khng

i biu Quc hi cc kha XI, XII.

* Ngun B Ni v
hng

i biu Quc hi kha: XI v XII.

* Ngun B Ni v

ut ngoi khoa ca Bc s Qun y v qua cc cp bc -

#
Tn Website
URL
M t
Danh sch 63 a phng
1 H Ni
http://www.hanoi.gov.vn
Dung
2 TP H Ch Minh
http://www.hochiminhcity.gov.vn
Ptr
3 Nng http://www.danang.gov.vn
TieuVu
4 Cn Th http://www.cantho.gov.vn
TieuVu
5 Hi Phng http://www.haiphong.gov.vn
Ptr
6 An Giang http://www.angiang.gov.vn
TieuVu
7 B Ra - Vng
http://www.baria-vungtau.gov.vn
Tu
ChanTu
8 Bc Liu http://www.baclieu.gov.vn
ChanTu
9 Bc Giang http://www.bacgiang.gov.vn
ChanTu
10 Bc Kn http://www.backan.gov.vn
Ptr
11 Bc Ninh http://www.bacninh.gov.vn
Ptr
12 Bn Tre
http://www.bentre.gov.vn
Ptr
13 Bnh Dnghttp://www.binhduong.gov.vn
Dung
14 Bnh nh http://www.binhdinh.gov.vn
Dung
15 Bnh Phchttp://www.binhdinh.gov.vn
Dung
16 Bnh Thunhttp://www.binhthuan.gov.vn
Dung
17 Cao Bng http://www.caobang.gov.vn
Dung
18 C Mau
http://www.camau.gov.vn
Dung
19 Gia Lai
http://www.gialai.gov.vn
ChanhNiem
20 Ha Bnh http://www.hoabinh.gov.vn
ChanhNiem
21 H Giang http://www.hagiang.gov.vn
ChanhNiem
22 H Nam http://www.hanam.gov.vn
HaTung
23 H Tnh
http://www.hatinh.gov.vn
HaTung
24 Hng Yn http://www.hungyen.gov.vn
HaTung
25 Hi Dng http://www.haiduong.gov.vn
DucTai
26 Hu Giang http://www.haugiang.gov.vn
DucTai
27 in Bin http://www.dienbien.gov.vn
DucTai
28 k Lk http://www.daklak.gov.vn
DucTai
29 k Nng http://www.daknong.gov.vn
DucTai
30 ng Nai http://www.dongnai.gov.vn
DucTai
31 ng Thp http://www.dongthap.gov.vn
DucTai
32 Khnh Hahttp://www.khanhhoa.gov.vn
ChanTu
33 Kin Giang http://www.kiengiang.gov.vn
ChanTu
34 Kon Tum http://www.kontum.gov.vn
DucTai
35 Lai Chu http://www.laichau.gov.vn
DucTai
36 Long An http://www.longan.gov.vn
DucTai
37 Lo Cai
http://www.laocai.gov.vn
ChanhNiem
38 Lm ng http://www.lamdong.gov.vn
ChanhNiem
39 Lng Sn http://www.langson.gov.vn
ChanhNiem
40 Nam nh http://www.namdinh.gov.vn
DucTai
41 Ngh An http://www.nghean.gov.vn
DucTai http://www3.thuathienhue.gov.vn/categoryphone/?sel=1&id=42
42 Ninh Bnh http://www.ninhbinh.gov.vn
DucTai
43 Ninh Thunhttp://www.ninhthuan.gov.vn
DucTai
44 Ph Th http://www.phutho.gov.vn
DucTai
45 Ph Yn http://www.phuyen.gov.vn
DucTai
46 Qung Bnhhttp://www.quangbinh.gov.vn
DucTai
47 Qung Namhttp://www.quangnam.gov.vn
DucTai
48 Qung Ngihttp://www.quangngai.gov.vn
DucTai
49 Qung Ninhhttp://www.quangninh.gov.vn
DucTai

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Qung Tr http://www.quangtri.gov.vn
DucTai
Sc Trng http://www.soctrang.gov.vn
DucTai
Sn La
http://www.sonla.gov.vn
DucTai
Thanh Ha http://www.thanhhoa.gov.vn
DucTai
Thi Bnh http://www.thaibinh.gov.vn
DucTai
Thi Nguyn
http://www.thainguyen.gov.vn
DucTai
T.Thin Hu
http://www.hue.gov.vn
DucTai
Tin Giang http://www.tiengiang.gov.vn
DucTai
Tr Vinh http://www.travinh.gov.vn
DucTai
Tuyn Quang
http://www.tuyenquang.gov.vn
DucTai
Ty Ninh http://www.tayninh.gov.vn
Ptr
Vnh Long http://www.vinhlong.gov.vn
Ptr
Vnh Phc http://www.vinhphuc.gov.vn
Ptr
Yn Bi
http://www.yenbai.gov.vn
Ptr

Danh sch cc website c quan nh nc Vit Nam


1 ng cng http://www.cpv.gov.vn
sn Vit Nam
Nhng vn v T tng, Vn ho, L lun, Chnh tr, Xy dng ng, Khoa h
2 Quc hi nc
http://www.na.gov.vn
Cng ho
Web
Xsite
hicung
Ch Ngha
cp nhng
Vit Nam
thng tin cp nht v hot ng ca Quc hi, cc c
3 Cng ngh http://www.itvietnam.gov.vn
thng tin Vit
Website
Nam chnh thc ca Ban ch o chng trnh trin khai ch th 58-CT/TW
4 Cc ng kim
http://www.vr.org.vn
Vit Nam
ng kim Vit Nam (VR) l c quan qun l nh nc c chc nng t chc v
5 Cc bu in
http://www.cpt.gov.vn
trung ng
Cc Bu in Trung ng-TCT Bu chnh Vin thng VN - Hng dn ng k
6 Cc thu Tphttp://www.hcmtax.gov.vn
H Ch Minh
Trang website ca C thu TP. HCM - Np thu l ngha v v quyn li ca cn
7 Chng trnh
http://www.bbpv.org
o to ngh
Chng
Vit trnh
Namo to ngh Vit Nam, (Berufsbildungsprogramm Vietnam - BBPV
8 Chng trnh
http://www.vecp.org.vn
Tit KimChng
nng lng
trnh Vit
Tit Nam
Kim nng lng Vit Nam c bt u hnh thnh vo nm
9 y ban Quc
http://www.ncpft.netnam.vn
gia Dn s
Gii
- K
thiu
hoch
v c
hoquan,
gia nh
cc d n ang thc hin, chin lc v chnh sch dn s
10 U ban Bohttp://www.vncpcc.gov.vn
v v chmU
sc
ban
trBo
em v
Vit
vNam
chm sc tr em Vit Nam l c quan thuc Chnh Ph, c ch
11 U ban chng
http://www.ssc.gov.vn
khon Nh
U ban
ncchng khon Nh nc
12 ISG - Chng
http://www.vietnamtradefair.com/VTF/web/dn/cp_nhanuoc2.htm
trnh h ISG
tr quc
- Chng
t
trnh h tr quc t
13 Lin on Lao
http://www.hcmste.gov.vn
ng TpLin
H on
Ch Minh
Lao ng Thnh Ph H Ch Minh i din, bo v quyn li hp ph
14 Mng quc http://www.dei.gov.vn
gia hi nhpTin
kinh
hitnhp kinh t ca Vit Nam
15 Mng thnghttp://www.oshvn.net
tin an tonMng
v sinh
thng
lao ng
tin an ton v sinh lao ng khu vc pha Nam
16 Mng thnghttp://www.vista.gov.vn
tin Khoa hc
Mng
v cng
thngngh
tin Khoa
Vit Nam
hc v cng ngh Vit Nam
17 Mng thnghttp://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn
tin Y t Tp Mng
H Ch
thng
Minhtin Y t Tp H Ch Minh (Medinet)
18 Mt trn t quc
http://www.mattran.org.vn
Vit Nam
Web site cung cp thng tin v lch s Mt trn Dn tc thng nht Vit Nam, c
19 Phng chng
http://www.pclb.vnn.vn
lt bo Website phng chng lt bo v gim nh thin tai
20 Phng thng
http://www.vcci.com.vn
mi v cng
Trangnghip
thngVit
tin Phng
Nam thng mi v cng nghip Vit Nam
21 Quc hi nc
http://www.na.gov.vn
Cng ho
Web
Xsite
hicung
Ch Ngha
cp nhng
Vit Nam
thng tin cp nht v hot ng ca Quc hi, cc c
22 Tng cc Du
http://www.vietnamtourism.gov.vn
lch Vit Nam
Tng cc Du lch Vit Nam
23 Tng cc Hi
http://www.customs.gov.vn
quan VitTng
Namcc Hi quan Vit Nam
24 Tng cc tiu
http://www.tcvn.gov.vn
chun oTng
lng
cc
cht
tiulng
chun o lng cht lng
25 Tm m lit http://www.laodong.com.vn/tmls
s
C s d liu v m phn ca cc lit s hy sinh trong hai cuc khng chin t
26 Thnh onhttp://www.thanhdoantphcm.org.vn
Tp H Chon
Minh thanh nin cng sn H Ch Minh
27 Thng v http://www.vinatradesingapore.org
Vit Nam ti
Thng
Singapore
v Vit Nam ti Singapore
28 Trang h trhttp://www.mpi-oda.gov.vn
pht trin Trang
chnh thc
h tr(ODA)
pht trin
- B chnh
K hoch
thcv
(ODA)
u t
- B K hoch v u t
29 Trang thnghttp://www.baucuquochoi.gov.vn
tin v Bu Trang
c quc
thng
hi tin v Bu c quc hi
30 Trung tm thng
http://www.business.gov.vn
tin Doanh
Trang
nghip
Web doanh
Vit Nam
nghip Vit Nam
31 i kh tng
http://www.kttv-nb.org.vn
thu vni
khuKh
vctng
Nam b
Thy vn khu vc Nam b -thuc Tng c kh tng thy vn: d
32 Ban bin gii
http://www.cori.gov.vn
chnh phThng tin v cng tc qun l nh nc v bin gii v lnh th ca nh nc

Danh sch t chc Hip hi Vit Nam


1 Hi Kin Trc
http://www.kts.org.vn
S Vit Nam
Din n chnh thc, duy nht ca Hi KTS Vit Nam. Thng tin chuyn ngnh k
2 Hi in lchttp://www.veea.com.vn
Vit Nam Cc bn quan tm n ngnh in lc th hy gh thm trang web ny, y gi

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hi ch thp
http://www.vnrc.org.vn
Vit Nam
Hi ch thp Vit Nam
Hi doanh nghip
http://www.ubahcmc.com
tr Tp
Hi
Hdoanh
Ch Minh
nghip tr Tp H Ch Minh
Hi Ngh shttp://www.vapa.org.vn
nhip nh Vit
Thng
Nam
tin nhip nh, gii thiu nhim v chc nng, c cu t chc ca hi, dan
Hi Nh vnhttp://www.litcorifund.org.vn
Vit Nam Bo v quyn li x hi, ngh nghip v quyn tc gi nhm pht huy s t do s
Hi quc thttp://www.hanea.vnn.vn
ng H NiHi quc t ng H Ni
Hi sinh vin
http://www.sinhvienmos.ru
Moscow Ni y l mt im hi t ca nhng sinh vin xa qu hng ang sng v hc
Hi thanh nin
http://www.vysa.jp
v sinh vin
Vietnamese
Vit namYouths
ti Nht
and
Bn
Students Association in Janpan gi tt l VYSA, cung c
Hi tin hc Tp
http://www.hoitinhoc.com
H Ch Minh
Hi tin hc Tp H Ch Minh
Hip hi Chttp://www.vicofa.org.vn
ph v ca cao
Trang
Vit
thng
namtin chnh thc ca hip hi caf, cacao Vit Nam
Hip hi cng
http://www.vpa.org.vn
bin VitHip
Namhi Cng bin Vit Nam (VPA) hin nay c 34 thnh vin vi lng hng h
Hip hi da http://www.lefaso.org.vn
- giy Vit Nam
Hip hi da - giy Vit Nam
Hip hi nha
http://www.hemste.gov.vn/vietplas
Vit NamHip hi nha Vit Nam
Lin hip cc
http://www.vusta.org.vn
hi khoa Lin
hc v
hip
kcc
thut
hiVit
khoa
Nam
hc v k thut Vit Nam
Lin minh Hp
http://www.lienminhhtxhcm.com.vn
tc x Tp
Gii
Hthiu,
Ch Minh
cung cp cc sn phm nng lm thu hi sn.
Trung tm thng
http://www.unet.org.vn
tin UNESCO
Website ca Hip hi CLB UNESCO Vit Nam cng vi th l cuc thi Quc t H

Danh sch t chc quc t v website


1 Chng trnh
http://www.undp.org.vn
pht trinCc
canh
Linlnh
hipo
quc
trn th gii cam kt thc hin cc mc tiu Pht trin Thi
2 Chng trnh
http://www.unaids.org.vn
phi hpChng
ca Lintrnh
hp phi
quchp
v HIV/AIDS
ca Lin hp
ti Vit
quc
Nam
v HIV/AIDS ti Vit Nam
3 Hip hi Internet
http://www.isoc-vn.org.vn
Vit Nam
Internet Society - "ISOC" l mt t chc quc t hot ng phi li nhun, phi chn
4 Lin hip quc
http://www.un.org.vn
ti Vit Nam
Lin hip quc ti Vit Nam
5 Ngn hng http://www.worldbank.org.vn
Th gii tiTrang
Vit nam
ch ca ngn hng th gii ti Vit Nam vi nhiu bo co c gi tr
6 Phng thng
http://www.nordcham.org.vn
mi Nordic
Phng
ti Vit
thng
Nammi Nordic ti Vit Nam
7 Phng vn ho
http://www.tecohcm.org.vn
v kinhCung
t icp
Bcthng
ti TptinH
vCh
xin Minh
Visa vo i Loan
8 T chc Jica
http://www.jicavietnam.org.vn
Vit NamChu trch nhim thc hin hp tc k thut s dng ODA song phng ca Nh
9 T chc nng
http://www.fao.org.vn
lng th
website
gii ca
ca
Lin
t chc
Hp Quc
thuc Lin Hp Quc
10 T chc Y t
http://www.mmdc.org.vn
Th gii Trung tm thng tin v bnh st rt ti khu vc M kng
11 Vn phng http://www.tecohcm.org.vn
kinh t i Bc
Hng dn cc thng tin v th tc lm visa, ngha ca nhm m s ca cc lo

Danh sch cc trung tm, Vin nghin cu, v h thng website


1 Trung tm chng
http://www.quacert.gov.vn
nhnTrung
ph hp
tmtiu
chng
chun
nhn ph hp tiu chun
2 Trung tm d
http://www.ngocentre.netnam.vn
liu cc t
Mc
chc
ch
phica
chnh
trang
ph
web l thc y trao i thng tin, tng cung quan h v
3 Trung tm dch
http://www.bpsc.com.vn
v v h
Trung
tr doanh
tm dch
nghip
v v h tr doanh nghip
4 Trung tm hp
http://www.vikonet.netnam.vn
tc cng
Trung
nghtm
Vithp
Hntc cng ngh Vit Hn - Vikotech
5 Trung tm k
http://www.quatest3.com.vn
thut tiuTrung
chuntm
o lng
k thut
cht
tiulng
chun3 o lng cht lng 3
6 Trung tm nng
http://vpc.org.vn
sut Vit
Cung
Nam
cp cc thng tin v cc h thng qun l theo tiu chun quc t ISO 900
7 Trung tm Nghin
http://www.rcee.net
CuNghin
Nng Lng
cu vv
chuyn
Mi Trng
giao cng
(RCEE)
ngh trong lnh vc nng lng mi, nng ln
8 Trung tm pht
http://www.centrinde.com
trin thng
Dch v
mi
t v
vn
u
v t
u t thong mi v dch v, o to qun l, du lch, thng
9 Trung tm phc
http://www.scedfa.com.vn
v i Trung
ngoi
tmNng
phc v i ngoi Nng. Dch thut cc loi ti liu, d n; o to
10 Trung tm sc
http://www.echocantho.org
kho laoTrung
ngtm
misc
trng
kho
tnh
laoCn
ng
Th
mi trng tnh Cn Th
11 Trung tm tiu
http://www.vsc.org.vn
chun cht
Trung
lng
tm l n v trc thuc Tng cc o lng cht lng(thuc B Khoa h
12 Trung tm Tiu
http://www.vsc.org.vn
chun cht
Trung
lng
tm Tiu chun cht lng
13 Trung tm tin
http://www.cigc.com.vn
hc trc a
Nghin
bn
cu, sn xut cc phn mm ng dng trong lnh vc tin hc, trc a, b
14 Trung tm xc
http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn
tin Thng
Trungmi
tmvxc
u
tin
t Thng
Tp H Ch
mi
Minh
v u t Tp H Ch Minh
15 Vin Chn nui
http://www.vcn.vnn.vn
Vin nghin cu chn nui. Nhiu ti ng ch v nhiu lnh vc nh : chn
16 Vin khoa hc
http://www.ibst.vnn.vn
cng ngh
Vin
xy
khoa
dng
hc cng ngh xy dng
17 Vin Khoa hc
http://www.apafri.org/fsiv
Lm nghip
Vin Vit
KhoaNam
hc Lm nghip thuc B NN&PTNT. Ni dung trang web cung cp n
18 Vin Khoa hc
http://www.vkhtdtt.edu.vn
th dc Gii
th thao
thiu v khoa hc th thao Vit Nam, thng tin th vin, o to v quan h
19 Vin nng lng
http://www.vaec.gov.vn
nguyn
Cung
t quc
cp thng
gia tin v cc hot ng ca Vin v ng dng Cng ngh ht nhn
20 Trung tm t
http://www.icc.com.vn
vn cngTrung
nghiptm c i ng chuyn vin giu kinh nghim v uy tn trong cc lnh vc c
21 Trung tm t
http://www.smedec.com
vn h trTrung
doanh
tm
nghip
t vn
va
hv
trnh
doanh nghip va v nh
22 Trung tm thng
http://www.fistenet.gov.vn
tin KHKT
Trung
v tm
Kinhthng
t thu
tinsn
KHKT v Kinh t thu sn

23
24
25
26
27
28
29

Trung tm thng
http://www.vdie.org.vn
tin pht
Trung
trintm
VitThng
Nam tin Pht trin Vit Nam l mt sng kin hp tc ca Ngn hn
Trung tm thng
http://www.cidala.gov.vn
tin t Danh
liu a
mc
chnh
v gii thiu cc sn phm phn mm CIDALA Bn v thng tin v
Vin Nghinhttp://www.rigmr.org.vn
cu a cht
Giivthiu
Khong
v Vin
snNghin cu a cht v Khong sn
Vin nghinhttp://www.narime.gov.vn
cu C khNghin
- B cng
cu nghip
chin lc quy hoch v chnh sch pht trin khoa hc - cng ngh
Vin nghinhttp://www.osh.netnam.vn
cu khoa hc
Mng
kthng
thut bo
tin quc
h lao
giang
v An ton - V sinh lao ng
Vin nghinhttp://www.ciem.org.vn
cu qun l
Vin
kinhnghin
t trung
cu
ng
qun l kinh t trung ng
Vin Quy hoch
http://www.niapp.org.vn
v Thit
Vin
k Quy
Nnghoch
thn v Thit k Nng nghip thuc B Nng nghip v Pht trin N

Danh sch cc u bo in t, t chc bo ch


VIETWINGS
http://www.cuocthi.com
CucThi.com - Th gii ca nhng cuc thi
Bo D n http://www.duan.vn
- Mua bn doanh
Ni ngp
nghip
trn thng tin v d n, ku gi u t, mua bn doanh nghip Vit Na
Vietnam Shipper
http://www.vietnamshipper.com
VietnamShipper.com bao gm y cc thng tin trong v ngoi nc v giao
Bo Thng
http://www.baothuongmai.com.vn
Mi
L Website ca b thng mi. C hi giao thng ca bo thng mi l ni c
Bo Sc kho
http://health.vnn.vn
v i sng
Thng tin v y hc, thuc, chn on bnh v nhiu chuyn mc khc
Bo Bnh nh
http://www.baobinhdinh.com.vn
C quan ng b ng Cng sn Vit Nam tnh Bnh nh, l ting ni ca ng
Bo Bnh Thun
http://www.binhthuan.gov.vn
C quan ca ng b ng Cng sn Vit Nam tnh Bnh Thun
Bo Bu in
http://www.vnpost.dgpt.gov.vn
Ting ni ca Tng Cc Bu in, cc thng tin v hot ng bu chnh, vin th
Bo Bu in
http://www.baokhanhhoa.com.vn
Khnh Ha
L ting ni ca ng b, chnh quyn v nhn dn tnh Khnh Ha v cc lnh v
Bo Cng an
http://www.cahcm.vnnews.com
thnh phTra
Hcu
Ch cc
Minh
s bo ra v nhng s bo c cp nht mi
Bo in thttp://www.quandoinhandan.org.vn
Qun i nhn
Bo in
dn t Qun i nhn dn c Cng ty in t vin thng qun i Viettel
Bo Gio dc
http://www.gdtd.com.vn
& thi iL ting ni ca Ngnh gio dc v o to Vit Nam
Bo gio dc
http://www.giaoducsangtao.saigonnet.vn
v sng to
Cc ch : din n ton x hi v s nghip gio dc, trang mm non, thiu nh
Bo Lao ng
http://www.laodong.com.vn
Thng tin vi nhiu ch phong ph t th thao, x hi, vn ho, chnh tr..
Bo Ngi http://www.nld.com.vn
Lao ng Tin tc c cp nht thng xuyn, da trn bo giy Ngi Lao ng
Bo Nhn dn
http://www.nhandan.org.vn
Bo Nhn dn, C quan Trung ng ca ng Cng sn Vit Nam. Ngoi cc ti
Bo Si Gn
http://www.sggp.org.vn
Gii phng
T bo l ting ni ca nhn dn thnh ph H Ch Minh v cc lnh vc nh th
ePi Dev Group
http://www.baomoi.com
Trang tng hp tin tc t ng t hn 40 ngun tin trc tuyn hng u Vit nam
1 Nht bo Cn
http://www.baocantho.com.vn
Th
Tin tc cp nht thng xuyn, thng tin v TP Cn Th, ng bng sng Cu
2 Bo Si Gn
http://www.sgtt.com.vn
tip th Thng tin y nht v gi c th trng
3 Bo Sinh vin
http://www.svvn.com.vn
Vit Namvi cc ni dung v hot ng ca sinh vin, c hi hc tp, vn ho ngh thut.
4 Bo sc kho
http://www.suckhoedoisong.saigonnet.vn
i sngVi cc mc: Y hc thng thc, c truyn - dn tc, hi p y hc, gio dc gi
5 Bo tin hc http://thnt.com.vn
v nh trng
Website cua Bo tin hc v nh trng, rt b ch cho nhng ngi yu thch tin
6 Bo Tui Tr
http://www.baotuoitre.com.vn
Cc tin tc s ng: Bo xut bn cc ngy th 3,4,5,6,7 Bo TT Ch Nht (mi
7 Bo Vietnam
http://vietnamnews.vnagency.com.vn
News
Tin tc Vit Nam hng ngy bng ting Anh
8 Bo Visabahttp://www.visabatimes.com.vn
Times
Tp ch Visaba Times, mt tp ch chuyn ngnh hng hi ti Vit Nam cp
9 Cm nang mua
http://www.camnangmuasam.com
sm Cm trn tay cun Cm nang mua sm l bn ang tip cn vi c mt th gii
10 Kin thc ngy
http://www.saigonnet.vn/kienthuc
nay
Web cung cp cho bn nhiu kin thc b ch v mi lnh vc...
11 Le Courrier http://lecourrier.vnagency.com.vn
du VietnamBo hng ngy duy nht bng ting Php ti Vit Nam
12 Saigon Times
http://www.saigontimesweekly.saigonnet.vn
Weekly Thng tin ca bo c cp nht thng xuyn bng ting Anh bao gm: Vietna
13 Tp ch Cng
http://www.tapchicongsan.org.vn
sn
L c quan l lun v chnh tr ca Trung ng ng Cng sn Vit Nam phn
14 Tp ch phttp://www.dep.com.vn
Trang bo dnh cho ph n
15 Tp Ch Thanh
http://www.vyic.org.vn
Nin Trang thng tin ca t chc on thanh nin Vit Nam, gii thiu cc hot ng
16 Tp Ch Xyhttp://www.xaydungdang.org.vn
Dng ng
Tp ch hng dn cng tc t chc, xy dng ng ca ban t chc Trung
17 Tp ch Tin http://thnt.com.vn
hc v i Tp
sngch Tin hc & Nh trng cc s ra hng thng
18 Tp ch Tin http://www.it-life.vnn.vn
Hc v iTrang
sng web Tp ch Tin Hc v i sng trc tuyn ca Hi Tin Hc Vit Nam. C
19 Tp ch Tin http://www.thnt.com.vn
Hc v NhCung
Trng
cp cc thng tin, bi bo ca tp ch t nm 1999 n nay. Tp ch ny c
20 Thi bo kinh
http://www.vneconomy.com.vn
t Vit Nam
y l t bo trc tuyn v kinh t, vi cc lnh vc c phn mc, thng tin r
21 Tin tc hng
http://www.tiengiangnet.com
ngy ca Trang
cc tnh
thng
ngtinBng
www.tiengiangnet.com
Sng Cu Long vi thng tin c cp nht hng ngy t
22 Website Bo
http://www.baomuaban.com
Mua & Bn
Website ca Bo Mua & Bn, thng tin m bo cp nht lin tc trn mi lnh v
23 Thng tn x
http://vietnam.vnagency.com.vn
Vit Nam:Ra
Bo
s nh
u Vit
tin Nam
ngy 15/10/1954, vi nhim v thng tin i ngoi. Bo nh Vit N
24 Tin tc VDChttp://media.vdc.com.vn
- Media Vi y cc tin thi s trong nc v quc t c cp nht hng ngy, cc
25 Tin tc VNNhttp://tintuc.vnn.vn
Vi 12 knh thng tin t gii tr th thao n khoa hc, cng ngh..y l cc kn

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CINET
http://www.cinet.vnnews.com
Trang web Thng tin ca B VH-TT, c ni dung phong ph v vn ha Vit Nam
Kh Tng http://www.kttv-nb.org.vn
Thu Vn Gii thiu v cc thng tin v kh tng thu vn ca khu vc nam b do i kh
Tp ch Quhttp://www.quehuong.vnn.vn
Hng L tp ch in t dnh cho cng ng ngi Vit nc ngoi, y l t bo i
Thng tin tng
http://www.vitinfo.com.vn
hp VITMi cc bn gh thm trang thng tin nay, c bit si ng vi cc thng tin v
Tin nhanh tng
http://www.vietkey.net
hp Trang tin thi s ca Vit Khang JSC.
Trung tm Thng
http://www.agroviet.gov.vn
tin Nng
y nghip
l trangv
thng
Phttin
trin
Nng
Nng
nghip
thn v Pht trin nng thn Vit nam
Trung tm thng
http://www.vdic.org.vn
tin pht
Bao
trin
gm
Vit
cc
Nam
dch v nh: Th vic, t liu min ph, bn sch, o to t xa, k
Vietnam Agency
http://www.vnagency.com.vn
Thng tn x Vit Nam
Bo in thttp://www.vnn.vn
Vit Nam Trang bo in t ln nht Vit Nam
Bo in thttp://www.vnexpress.net
VNEXPRESS
Bn tin th trnghttp://www.marketprices.com.vn
VinSn
nghin
phm
cu
ca
KHsthhp
trng
tc gia
v gi
To
c son Bn tin th trng thuc Vin nghin c

Website Pht thanh - Truyn hnh


1 i FM100Mhz
http://www.binhchonfm.com.vn
Vit Nam
Chng trnh FM100Mhz Vit Nam gii thiu tin tc m nhc, th vin bi ht, b
2 i Pht thanh
http://www.btv.org.vn
v Truyn
Tinhnh
tc, Bnh
chng
Dng
trnh truyn hnh, chng trnh pht thanh, qung co...
3 i Pht thanh
http://camau-rtv.org.vn
v Truyn
Tinhnh
tc, C
chng
Mau trnh pht thanh - truyn hnh, hp th truyn hnh, chuyn mc.
4 i PTTH H
http://www.htv.org.vn
Ni
Vi s ra i ca website ny, i PTTH H Ni c th m rng hnh thc cung
5 i ting nihttp://www.vov.org.vn
Vit Nam Ngoi cc thng tin di dng bo in t, trn trang web ngi c c th nghe
6 i truyn hnh
http://www.htv.com.vn
Thnh Ph
Gii H
thiu
Ch
cc
Minh
chng trnh truyn hnh, Ban nhc tr, ting ht truyn hnh, Cp
7 i truyn hnh
http://www.vtv.vn
Vit Nam
Bn c th c cc tin c pht trn truyn hnh t trang web ny, gii thiu c
Danh sch cc i s qun ca cc nc bn v h thng website ti Vit Nam
1 i s qunhttp://www.embitalyvietnam.org
ti Vit Nam
i s qun ti Vit Nam
2 i s qunhttp://www.germanembhanoi.org.vn
c H ni
i s qun c H ni
3 i s qunhttp://www.embargenting.org.vn
Argentina i
ti Vit
s qun
Nam Argentina ti Vit Nam
4 i S Qun
http://www.ausinvn.com
Australia Trang
ti Vitweb
Nam
ca SQ c ti Vit Nam
5 i s qunhttp://www.netherlands-embassy.org.vn
H Lan tii
Vits
Nam
qun H Lan ti Vit Nam
6 i s qunhttp://usembassy.state.gov/posts/vnn/wwwhhomevn.html
M ti Viti
Nam
s qun M ti Vit Nam
7 i s qunhttp://www.ambafrance-vn.org
Php ti Vit
yNam
l trang thng tin ca SQ Php ti Vit Nam
8 i S Qun
http://www.dk-vn.dk
vng quc
SQ
an
Hong
Mch
Gia an Mch
9 i s qunhttp://www.uk-vietnam.org
vng quc
iAnh
s qun
ti Vit
vng
Nam quc Anh ti Vit Nam
10 i s qunhttp://www.vietnamembassy-usa.org
Vit Nam ti
iHoa
s qun
K Vit Nam ti Hoa K
11 Phng thng
http://www.eurochamvn.org
mi LinPhng
minh Chu
thng
umi
ti Vit
Lin Nam
minh Chu u ti Vit Nam
12 Tng lnh s
http://www.vietnamconsubate-sf.org
qun VitTng
Namlnh
ti San
s qun
Francisco
Vit Nam ti San Francisco
13 i s qunhttp://www.hanquoc-emb.net
Hn Quc
14 i s qunhttp://www.jicavietnam.org.vn
Nht Bn
15 i s qunhttp://www.hanoi.embassy.ud.se
Thy in

Danh sch cc t chc phi chnh ph ti Vit Nam v h thng website


1 Trung tm nghin
http://www.hrpc.com.vn
cu h tr v pht trin cc lng ngh th cng truyn thng Vit Nam - Vietnam Han
2 British Business
http://www.bbgv.org
GroupBritish
Vit Nam
Business Group Vit Nam
3 Chng trnh
http://www.socialforestry.org.vn
h tr lm
Chng
nghip trnh
x hi
h tr lm nghip x hi
4 Chng trnh
http://www.siyb.org.vn
Khi s Doanh
Chng
nghip
trnh Khi
v Tng
s Doanh
cng nghip
Kh nng
v Tng
kinh doanh
cng(SIYB)
Kh nng kinh doanh (SIYB
5 Chng trnh
http://www.tokten-vn.org.vn
Tokken ti
Chng
Vit Nam
trnh Tokken ti Vit Nam
6 D n Ci thin
http://www.greenhanoi.org.vn
mi trng
D nvCi
nng
thin
lng
mi cho
trng
ccv
khu
nng
chung
lng
c cao
cho tng
cc khu
ti H
chung
Ni c
vicao
s tham
tng ti
giaH
c
7 D n r ph
http://www.vietnam-landmines.org
bom mn Website
Qung Tr
ny
- Vit
c
Nam
xy dng nhm cung cp thng tin c lin quan n lch s v
8 Enda Vit Nam
http://www.endavn.org.vn
D n hnh ng mi trng v pht trin cc nc th gii th ba
9 Lin hip cc
http://www.vietpeace.org.vn
T chc Hu
L website
ngh Vit
chnh
Nam
thc ca t chc chnh tr - x hi trn phm vi c nc, c ch
10 Sng Cu Long
http://www.mekongriver.org
Mekong River hay Sng Cu Long" xut hin ni y nh l mt phng tin tru
11 T chc Oxfam
http://www.oxfamhk.org.vn
Hng Kng
T chc
ti Vit
phi chnh
Nam ph hot ng v pht trin v nhn o
12 Trung tm khuyn
http://www.dse-vn.org
tr ngh
DSE-Vietnam
nghip (ZGB)
chnh l Trung tm khuyn tr ngh nghip (ZGB) l mt b phn
13 Trung tm NC
http://www.csaga.org
ng dng
Trang
KH v
Web
gii,
ca
GDPN
mt t
& chc
v Thnh
phi chnh
Nin ph, phi li nhun, gm cc cn b khoa h

14 Trung tm t
http://www.vietlex.com.vn
in hc T chc khoa hc v cng ngh phi chnh ph

ategoryphone/?sel=1&id=42

n, Chnh tr, Xy dng ng, Khoa hc - Gio dc


v hot ng ca Quc hi, cc c quan ca Quc hi v cc i biu Quc hi, ton b Hin php nc CHXHCN Vit Nam v cc n ph
g trnh trin khai ch th 58-CT/TW
nh nc c chc nng t chc v thc hin gim st k thut, chng nhn cht lng an ton cho cc phng tin v trang thit b giao
Vin thng VN - Hng dn ng k s dng cc dch v ca Cc Bu in Trung ng
hu l ngha v v quyn li ca cng dn
fsbildungsprogramm Vietnam - BBPV)
m c bt u hnh thnh vo nm 1995 vi t cch l mt chin lc thng nht nhm khuyn khch vic s dng nng lng mt cch
hin, chin lc v chnh sch dn s, cc nghin cu, s liu v dn s,...
m l c quan thuc Chnh Ph, c chc nng gip Chnh ph qun l Nh nc v bo v, chm sc v gio dc tr em

h i din, bo v quyn li hp php, chnh ng ca CN, VC, L.CNL ng thi xy dng t chc cng on ngy cng ln mnh.
vc pha Nam

rn Dn tc thng nht Vit Nam, cc vn bn php lut v MTTQ VN, cc thng tin v hot ng ln ca MT, chng trnh hnh ng tron

nghip Vit Nam


v hot ng ca Quc hi, cc c quan ca Quc hi v cc i biu Quc hi, ton b Hin php nc CHXHCN Vit Nam v cc n ph

hy sinh trong hai cuc khng chin to ln ca dn tc trong th k 20. C s d liu ny bt u xut hin trn mng Internet k t ngy 22

K hoch v u t

huc Tng c kh tng thy vn: d bo kh tng, d bo thy vn...


bin gii v lnh th ca nh nc c cung cp bi Trung tm Thng tin - T liu.

Vit Nam. Thng tin chuyn ngnh kin trc, thng tin cuc thi, bi dng nghip v, trao i thng tin v kinh nghim ngh nghip, danh b
y gh thm trang web ny, y gii thiu nhiu hot ng ca ngnh in.

c nng, c cu t chc ca hi, danh sch hi vin...


n tc gi nhm pht huy s t do sng to vi trch nhim cao ca mi nh vn, gip ti nng tr.

in xa qu hng ang sng v hc tp ti mtxcva ni ring v trn th gii ni chung.


n in Janpan gi tt l VYSA, cung cp nhiu tin tc v cc tu nghip sinh, sinh vin du hc ti Nht

, cacao Vit Nam


y c 34 thnh vin vi lng hng ha thng qua hng nm chim khong 80% tng sn ca c nc

m thu hi sn.
am cng vi th l cuc thi Quc t H Ni 1000 nm.

hc hin cc mc tiu Pht trin Thin nin k, trong mc tiu bao trm l gim mt na t l ngho vo nm 2015. Mng li ca UNDP
HIV/AIDS ti Vit Nam
c t hot ng phi li nhun, phi chnh ph v bao gm cc thnh vin c trnh chuyn ngnh.

am vi nhiu bo co c gi tr

s dng ODA song phng ca Nht, nhm chuyn giao k thut v kin thc cho cc nc ang pht trin

, ngha ca nhm m s ca cc loi giy php v danh sch cc cng ty mi gii lao ng ti Vit Nam....

thng tin, tng cung quan h v i ngoi gia cc t chc phi chnh ph nc ngoi v Vit Nam.

n l theo tiu chun quc t ISO 9000 v ISO 14000, danh mc cc t chc c chng nhn Vit nam, cc dch v t vn v o to
lnh vc nng lng mi, nng lng ti to, nng lng sch v bo v mi trng. Pht trin cc d n v mi gii trong lnh vc C ch
h v, o to qun l, du lch, thng mi
thut cc loi ti liu, d n; o to i ng phin dch vin chuyn nghip; ng cai t chc cc Hi ngh, Hi tho quc t, cc cuc hp

lng cht lng(thuc B Khoa hc Cng ngh v mi trng),chuyn nghin cu l lun nghip v,php ch c bn v cng tc tiu chu

ng trong lnh vc tin hc, trc a, bn , vin thm v h thng tin a l...
p H Ch Minh
g ch v nhiu lnh vc nh : chn nui, tin tc, kinh t th trng...

TNT. Ni dung trang web cung cp nhng thng tin v cc kt qu nghin cu khoa hc Lm Nghip
ng tin th vin, o to v quan h quc t, th thao qun chng, nghin cu phng php o to
n v ng dng Cng ngh ht nhn vo cc ngnh cng nghip nng nghip,..Website cn lin kt vi cc website khc ca v nng ln
nghim v uy tn trong cc lnh vc c lin quan n cng nghip, xy dng h tr cho cc nh u t trin khai cc d n cng nghip

mt sng kin hp tc ca Ngn hng th gii v cc c quan vin tr pht trin chnh thc ang hot ng tch cc Vit Nam nhm y
mm CIDALA Bn v thng tin v cc n v hnh chnh (n cp Huyn) bao gm cc thng tin v dn s, din tch t ai, kinh t x h

sch pht trin khoa hc - cng ngh v t chc trin khai thc hin cc cng trnh, d n, ti nghin cu khoa hc - cng ngh v kinh t

uc B Nng nghip v Pht trin Nng thn

u t, mua bn doanh nghip Vit Nam v quc t.


ng tin trong v ngoi nc v giao nhn vn chuyn, lch tu, Cc thng tin mi nht. T vn nh cung ng tt nht cho cc nh Xut Nh
thng ca bo thng mi l ni cho cc doanh nghip qung b sn phm ca mnh trn mng
nhiu chuyn mc khc
tnh Bnh nh, l ting ni ca ng b, chnh quyn v nhn dn tnh Bnh nh.
Nam tnh Bnh Thun
g tin v hot ng bu chnh, vin thng, thng tin khoa hc v rt nhiu quan trng khch. Bo c cp nht hng tun
hn dn tnh Khnh Ha v cc lnh vc nh thi s, kinh t, vn ha....
c cp nht mi
ty in t vin thng qun i Viettel xy dng vi giao din n gin, hin i. Ngoi vic cp nht hng ngy cc thng tin v chnh tr, qu

p gio dc, trang mm non, thiu nhi, th gii bn tr, vn ho, vn ngh, cu lc b chuyn mn dnh cho gio vin,..
thao, x hi, vn ho, chnh tr.. c cp nht hng ngy, y l t bo in t c nhiu ngi c quan tm
n bo giy Ngi Lao ng
ng Cng sn Vit Nam. Ngoi cc tin chnh bo cn c phn thnh 3 mc chnh: i sng chnh tr, kinh t x hi, vn ho khoa hc gi
H Ch Minh v cc lnh vc nh thi s, kinh t, chnh tr, vn ho-khoa hc.....
un tin trc tuyn hng u Vit nam. Cung cp kh nng c nhn ha cao v RSS. Vietnam's largest news aggregator with personalization
TP Cn Th, ng bng sng Cu Long, c nc v th gii...

, c hi hc tp, vn ho ngh thut..


- dn tc, hi p y hc, gio dc gii tnh, vn hm nay, thuc & sc kho..
b ch cho nhng ngi yu thch tin hc
th 3,4,5,6,7 Bo TT Ch Nht (mi tun) Bo Tui Tr Ci (mi thng) n phm khc Gi bo v im i l pht hnh ti VN

gnh hng hi ti Vit Nam cp n tt c cc lnh vc ca ngnh cng nghip hng hi bao gm: vn ti bin, cng bin, i l v mi g
n ang tip cn vi c mt th gii thng tin hnh nh cc sn phm, dch v c a chung nht ti Vit nam. Bn d dng tm thy nh
ch v mi lnh vc...

yn bng ting Anh bao gm: Vietnam Scene, Vietnam This Week, Press Highlights, Business, Tourism,..
ng ng Cng sn Vit Nam phn nh ton cnh s kin, vn trong v ngoi nc, thng tin cc chnh sch mi, bnh lun vn thi

Vit Nam, gii thiu cc hot ng ca Thanh nin c nc v c cp nht hng ngy.
ng ng ca ban t chc Trung ng.

c tuyn ca Hi Tin Hc Vit Nam. Cung cp cc thng tin v CNTT, thng mi in t, th trng doanh nghip v.v...
t nm 1999 n nay. Tp ch ny ca Hi Tin Hc Vit Nam.
nh vc c phn mc, thng tin rt nhanh chng v phong ph, ngi c c th tm c cc s bo ra.
hng tin c cp nht hng ngy t h thng bo ch ca cc tnh ng Bng Sng Cu Long. Vi cc chuyn trang b ch nh : Gio Dc
bo cp nht lin tc trn mi lnh vc.
v thng tin i ngoi. Bo nh Vit Nam n vi bn c bng nhng ni dung phong ph v t nc, con ngi Vit Nam trong cc lnh
c t c cp nht hng ngy, cc tin chuyn su, cc mc s kin, thng tin theo ch rt phong ph khc, ngoi ra y l trang web cu
khoa hc, cng ngh..y l cc knh tin tc vi cc tin c lin kt ti cc trang web cung cp tin ln ca Vit Nam, ngi c c th th

dung phong ph v vn ha Vit Nam, vn hc, bo ch, cng ngh thng tin v nhiu ti nguyn khc.
vn ca khu vc nam b do i kh tng thu vn khu vc nam b thc hin.
i Vit nc ngoi, y l t bo in t u tin ca Vit Nam.
c bit si ng vi cc thng tin v th trng trong nc v quc t, thng tin chng khon..ngoi ra trong trang ny c mc tin v Qun s

rin nng thn Vit nam


min ph, bn sch, o to t xa, kt ni Internet phc v cng tc pht trin, ngoi ra trang web cn cung cp mt s a ch d liu v Int

n tin th trng thuc Vin nghin cu khoa hc Th trng - Ban Vt gi Chnh ph v cng ty pht trin phn mm (VASC) - Tng cng ty

u tin tc m nhc, th vin bi ht, ban nhc, ca s...


nh pht thanh, qung co...
nh, hp th truyn hnh, chuyn mc...
Ni c th m rng hnh thc cung cp thng tin ti cc a phng kt ni mng VNN/Internet v c bit l truyn ti thng tin v hnh
rn trang web ngi c c th nghe cc bn tin trc tuyn
n nhc tr, ting ht truyn hnh, Cp xe p truyn hnh...
n hnh t trang web ny, gii thiu cc chng trnh pht trong tun v cc thng tin khc.

g cng Kh nng kinh doanh (SIYB) gp phn vo s pht trin kinh t v to vic lm bng cch h tr cc t chc cung cp dch v o

cho cc khu chung c cao tng ti H Ni vi s tham gia ca cng ng


p thng tin c lin quan n lch s v hin ti v mt him ho cn mang tnh cp bch Vit Nam do mn v UXO gy ra, v phc ho nh
cc nc th gii th ba
- x hi trn phm vi c nc, c chc nng xy dng v pht trin mi quan h hu ngh v hp tc gia nhn dn Vit Nam vi nhn dn
n ni y nh l mt phng tin truyn thng cn thit chia s thng tin khch quan, chnh xc, v v li, ci m v nhng vn pht
n v nhn o
ngh nghip (ZGB) l mt b phn thuc t chc h tr pht trin quc t ca CHLB c (DSE)
phi li nhun, gm cc cn b khoa hc x hi v nhn vn, cc cn b y t lm vic trn c s t nguyn, nghin cu c bn v nghin c

c CHXHCN Vit Nam v cc n phm bo ch khc do Quc hi ban hnh.

cc phng tin v trang thit b giao thng vn ti

h vic s dng nng lng mt cch c hiu qu


gio dc tr em

cng on ngy cng ln mnh.

a MT, chng trnh hnh ng trong thng, kinh nghim thc hin cc cuc vn ng nhn dn ca MT cc cp, cng cc bi vit mang t

c CHXHCN Vit Nam v cc n phm bo ch khc do Quc hi ban hnh.

in trn mng Internet k t ngy 22.12.2001

v kinh nghim ngh nghip, danh b Kin trc s Vit Nam.

vo nm 2015. Mng li ca UNDP lin kt v phi hp n lc ca cc quc gia v ton cu nhm t c nhng mc tiu .

t nam, cc dch v t vn v o to
n v mi gii trong lnh vc C ch pht trin Sch (Clean Development Mechanism CDM). Hot ng quan h Quc T.

ngh, Hi tho quc t, cc cuc hp ca t chc nc ngoi

php ch c bn v cng tc tiu chun ho

cc website khc ca v nng lng nguyn t trn th gii.


t trin khai cc d n cng nghip ti Vit Nam

ng tch cc Vit Nam nhm y mnh vic tip cn v s dng kin thc nng cao hiu qu
dn s, din tch t ai, kinh t x hi

n cu khoa hc - cng ngh v kinh t Ngnh C kh, o to sau i hc, Xy dng quy trnh, quy phm, tiu chun nh nc, tiu chun

g ng tt nht cho cc nh Xut Nhp Khu....

p nht hng tun

ng ngy cc thng tin v chnh tr, quc phng, x hi, kinh t, vn ho, th thao, quc t..., trang web ny cn truyn ti cc n phm v S
cho gio vin,..

kinh t x hi, vn ho khoa hc gio dc, y cng l ngun thng tin ln v vn ho Vit Nam.

news aggregator with personalization and RSS feeds.

m i l pht hnh ti VN

n ti bin, cng bin, i l v mi gii hng hi, giao nhn kho vn v cc dch v hng hi khc.
Vit nam. Bn d dng tm thy nhng thng tin v sn phm cn tm bi cch trnh by thit k tht n tng m rt khoa hc: D nh v

hnh sch mi, bnh lun vn thi s...

nh nghip v.v...

c chuyn trang b ch nh : Gio Dc, Kinh t, php Lut, Du Lch.. Ngoi ra cn c Trang vng thng tin cc Doanh Nghip... Din n hc

, con ngi Vit Nam trong cc lnh vc Chnh tr-ngoi giao, Kinh t-x hi, Vn ho-ngh thut...
h khc, ngoi ra y l trang web cung cp dch v Th tin in t (News letter) u tin Vit Nam.
n ca Vit Nam, ngi c c th tham gia vo din n cho mi mc tin.

trong trang ny c mc tin v Qun s m t bo in t no c

ung cp mt s a ch d liu v Internet phc v cho cng tc ny

n phn mm (VASC) - Tng cng ty Bu chnh Vin thng Vit Nam. Vi cc thng tin v Th trng tin t, Th trng trong nc, Th tr

c bit l truyn ti thng tin v hnh nh ca Th H Ni n kiu bo Vit Nam nc ngoi cng nh bn b trn th gii. Bn c th t

tr cc t chc cung cp dch v o to vi ni dung ph hp, c cht lng cao cho cc nh qun l, ch doanh nghip nh v cc nh

mn v UXO gy ra, v phc ho nhng tn tht m mn v UXO tip tc gy ra khng ch i vi sinh mng v s an ton ca con ngi, m

a nhn dn Vit Nam vi nhn dn cc nc trn th gii.


v li, ci m v nhng vn pht trin, mi sinh v dn sinh trn ca lu vc Sng Mekong, cng vi mi thnh phn gii chc mi n

yn, nghin cu c bn v nghin cu trin khai cc ti v Gii - Gia nh - Ph n v V thnh nin; thng tin, t vn, ph bin kin thc

MT cc cp, cng cc bi vit mang tnh x hi khc.

t c nhng mc tiu .

ng quan h Quc T.

m, tiu chun nh nc, tiu chun ngnh

y cn truyn ti cc n phm v S kin v nhn chng, Qun i nhn dn cui tun...

n tng m rt khoa hc: D nh v D tm.

n cc Doanh Nghip... Din n hc sinh sinh vin..., Cc chuyn mc min ph nh : Lao ng vic lm - mua bn rao vt...

n t, Th trng trong nc, Th trng th gii, Chnh sch mi, Tin thng mi, Nhp cu giao thng v dch v thu ph cung cp gi c

h bn b trn th gii. Bn c th truy cp vo a ch trn hoc www.hanoitv.org.vn

, ch doanh nghip nh v cc nh

mng v s an ton ca con ngi, m i vi c vic pht trin kinh t, nng nghip v giao thng, lm mt i cc c hi v quyn la ch

i mi thnh phn gii chc mi ni ang lu tm v s sng cn ca con sng v dn c ang sng ven sng.

thng tin, t vn, ph bin kin thc thuc cc lnh vc nu trn v s pht trin ca gia nh v x hi.

m - mua bn rao vt...

ng v dch v thu ph cung cp gi c hng ho...

m mt i cc c hi v quyn la chn n gin ca nhng ngi dn nng thn ngho kh m cuc sng b e do hng ngy bi n ho c

ng b e do hng ngy bi n ho ca nhng loi vt liu n ny.

Group
Name
URL
Notes
Category
Bo a phng
Angiangbusiness
http://www.angiangbusiness.gov.vn
Thng tin kinh t l chnh
Baoangianghttp://www.baoangiang.com.vn/
C ta son ring, tng hp kh nhiu ni dung v VH, Du lch, ...

Cha c updat
Baobinhduong
http://www.baobinhduong.org.vn/
org vn
BaAobinhthuan
http://www.baobinhthuan.com.vn/web/tintuc/
com vn
Baocantho http://www.baocantho.com.vn/
Baoninhbinhhttp://baoninhbinh.org.vn/news/
Bo B Ra http://www.baobariavungtau.com.vn/
Vng Tu
Bo Bc giang
http://www.baobacgiang.com.vn/
Bo Bc ninh
http://www.baobacninh.com.vn/
Bo Bnh nh
http://www.baobinhdinh.com.vn/
Bo Bnh thun
http://www.baobinhthuan.com.vn/web/tintuc/
Bo in bin
http://www.baodienbienphu.info.vn/
ph
Bo ng Nai
http://www.baodongnai.com.vn/Default.aspx?tabid=217
Bo H giang
http://www.baohagiang.vn/
Bo Hi phng
http://www.baohaiphong.com.vn/
Bo Ha bnh
http://www.baohoabinh.com.vn/
Bo Hng yn
http://www.baohungyen.vn/
Bo Khnh http://www.baokhanhhoa.com.vn/
Ho
Bo Lo Caihttp://baolaocai.vn/
Bo Lng Sn
http://baolangson.vn/
Bo Ngh an
http://www.baonghean.vn/
Bo Ph thhttp://www.baophutho.org.vn/baophutho/vn/jsp/indexvn.jsp
Bo Ph Yn
http://baophuyen.com.vn/
Bo Qunghttp://www.baoquangnam.com.vn/
nam
Bo Qunghttp://www.baoquangninh.org.vn/
ninh
Bo Sn la http://www.baodientusonla.com.vn/
Bo Thanh http://www.baothanhhoa.com.vn/news/index_new
ha
Bo Thi nguyn
http://www.baothainguyen.org.vn/Home/Index.aspx
Bo Tuyn http://www.baotuyenquang.com.vn/index.asp
quang
Bo Vnh Phc
http://baovinhphuc.com.vn/front-end/index.php
Bienphong http://www.bienphong.com.vn/nd5/front_end/pages/index.aspx
Bimson
http://www.bimson.gov.vn/bimson/default.aspx
Bnh Thunhttp://www.binhthuantoday.com/modules.php?name=News
Ngy nay
Camaurtv org
http://www.camau-rtv.org.vn/index.php?o=modules&n=news&f=newstype
vn
C mau TVhttp://camau-rtv.org.vn/default.asp?mau=1
Cng An SG
http://www.congan.com.vn/
Danguy
http://danguy.most.gov.vn/modules.php?name=News&file=categories&catid=5
Doanhnhandatviet
http://news.doanhnhandatviet.vn/
Dostbinhdinh
http://www.dostbinhdinh.org.vn/
t mi cuihttp://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html/
tun
Hanoitrade http://www.hanoitrade.com.vn/EnglishVersion/frames/
English
H ni mi http://www.hanoimoi.com.vn/
HTV
http://www.htv.com.vn/tintuc/
Hu
http://www.hue.vnn.vn/
Intellasia http://www.intellasia.net/news/tinviet/
Japanictdayhttp://www.japanictday.vn/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=4
Mng BR VT
http://bariavungtau.com/
Nguoihanoihttp://www.nguoihanoi.com.vn/
Nguoikhuyettat
http://www.nguoikhuyettat.org/
Nhakhoavietnam
http://www.nhakhoavietnam.com.vn/index.php

Phapluattp http://www.phapluattp.vn/news/home/default.aspx
Phuthotradetourism
http://www.phuthotrade-tourism.gov.vn/news.asp?Subid=1&Langid=1&lv=1
PTTH Bc giang
http://www.bgtv.vn/
PTTH Qung
http://www.qrt.vn/
nam
Quangtriict http://www.quangtri-ict.gov.vn/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Item
SaigonNews
http://www.saigonnews.vn/
Si gn Giihttp://sggp.org.vn/anninhtrattu/index.html
phng
Socson
http://www.socson.gov.vn/
Tayho
http://www.tayho.gov.vn/tin_tuc_quan/index.php
TH Hai Duong
http://www.truyenhinhhaiduong.com.vn
THC H nihttp://www.hctv.com.vn/
Thaibinhonline
http://www.thaibinhonline.com.vn/News/default.aspx
Thangbinh http://www.thangbinh.gov.vn/
Tin Giang http://www.tiengiang.vn/
ngy nay
Tinhuyhue http://www.tinhuyhue.vn/portal/
Travinh
http://www.travinh.gov.vn/wps/portal
Truyn hnhhttp://www.thvl.vn/
Vnh Long
Tuyengiao http://tuyengiao.vn/
Vanhoahatinh
http://www.vanhoahatinh.gov.vn/
Vanhoavinhphuc
http://www.vanhoavinhphuc.gov.vn/
Vn ngh sng
http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/tin_tuc.asp
Cu long
VOH
http://www.voh.com.vn/
Bo T
24H
http://www.24h.com.vn/
60s
http://60s.com.vn/
Amthucvietnam
http://www.amthucvietnam.com/culture/
An ninh th http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/default.aspx

Anova
http://www.anova.com.vn/news_home.asp
Army
http://army.qdnd.vn/home.qdnd
Autonet
http://www.autonet.com.vn/vn/index.aspx
Baodaidoanket
http://baodaidoanket.net/ddk/index.ddk
Baodatviet http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi.datviet
Bo bng
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/
Bo Cng Thng
http://www.baothuongmai.com.vn/Default.aspx?tabid=14&lang=vi-VN
Bo Du lchhttp://baodulich.com/newscat-133-Du-lich-trong-nuoc
Bo i sng
http://www.doisongphapluat.com.vn/
Php lut
Bo u t http://www.vir.com.vn/Client/dautu/default.asp
Bo Gio dc
http://www.gdtd.com.vn/index.htm
thi i
Bo Qu hng
http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/
Bo Si Gn
http://www.sgtt.com.vn/
tip th
Bo Th gii
http://www.tgvn.com.vn/?lang=vn
Bo T quc
http://www.toquoc.gov.vn/
Bo Vit Europe
http://www.viet-europe.de/
Bn tin cnghttp://www.bantincongnghe.com/bantincongnghe/modules.php?name=News
ngh
Bn tin ti chnh
http://www.bantintaichinh.com.vn/index.asp?choice=1
Bee net vn http://bee.net.vn/
Bienphong http://www.bienphong.com.vn/nd5/front_end/pages/index.aspx
Bkav
http://www.bkav.com.vn/
Bluechips http://www.bluechips.vn/
Bng http://bongda.com.vn/
Bng 24h
http://www.bongda24h.vn/Home/414/index.html

Bng shttp://bongdaso.com/news.aspx
Business World
http://www.bwportal.com.vn/
BV Ch ryhttp://www.choray.org.vn/
BV Vit chttp://www.vietduchospital.edu.vn/
BV Xanhpon
http://www.xanhponhn.org.vn/home.asp?ID=92&langid=2
BV Y hc chttp://www.yhcotruyentw.org.vn/index.php?ns=News
truyn TW
CAND
http://www.cand.com.vn/
Cy cnh Vit
http://www.caycanhvietnam.com/
nam
Chm sc b
http://choicungbe.com/
Chnh ph http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Ch c phiu
http://www.chocophieuvietnam.com/
VN
Chuyengiachungkhoan
http://www.chuyengiachungkhoan.com/article.php
Chng ta http://www.chungta.com/
Chng khon
http://chungkhoantre.com.vn/
tr
Chng khon
http://www.ckvn.com/apm/modules.php?name=News
Vit nam
Cybervn http://cybervn.net/
Dn tr
http://dantri.com.vn/
DDDN
http://www.dddn.com.vn/home.htm
DioxinVN http://dioxinvn.info/modules.php?name=News
Dnp
http://www.dnp.com.vn/News/?Grp=1&Typ=2
Doanhnghiepbacgiang
http://www.doanhnghiepbacgiang.com.vn/
Doanhnghieptrevietnam
http://doanhnghieptrevietnam.com.vn/Home/
Doanhnhandatviet
http://news.doanhnhandatviet.vn/
Dostbinhdinh
http://www.dostbinhdinh.org.vn/
i PT i http://vietnamese.rti.org.tw/Content/NewsArchives.aspx
loan
n ng http://danong.com/
ng cng http://dangcongsan.vn/cpv/
sn
ng cng http://dangcongsan.vn/cpv/index_e.html
sn English
u t chng
http://dautuchungkhoan.com/news/?
khon
t mi cuihttp://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html/
tun
p
http://www.dep.com.vn/index.php
th
http://dothi.vnexpress.net/News/Home/
Echip
http://203.162.71.77:100/vn/index.aspx
Ecity
http://news.e-city.vn/
English vovnews
http://english.vovnews.vn
vn
Ethitruong http://tintuc.ethitruong.com/Home/default.aspx
Eva
http://www1.eva.vn/index.php
Evan
http://evan.vnexpress.net/News/Home/
Fastmoney http://fastmoney.vn/Home/
vn
Game th http://gamethu.vnexpress.net/GT/Home/
GXH
http://giadinh.net.vn/home.htm
Giaovien http://www.giaovien.net/
Giavietnamhttp://giavietnam.com/
Gi gc
http://www.giagoc.vn/?mod=news&detail=Tin+t%E1%BB%A9c
Gio dc o
http://www.giaoducdaotao.com/apm/2008/index.php
to
Gii tr 24 http://news.giaitri24.vn/
Global EDUhttp://www.globaledu.com.vn/
Hanoi
http://hanoi.vnn.vn/tintuc/
Hanoi EDUhttp://hanoi.edu.vn/
Hanoi Gocyte
http://hanoi.vnn.vn/gocyte/
Hanoi megafun
http://hanoi.megafun.vn/channel/1221/
vn
Hanoitrade http://www.hanoitrade.com.vn/EnglishVersion/frames/
English

Hastc
http://www.hastc.org.vn/default.asp?actType=1&menuup=602000&TypeGrp=1&menuid=103
Haynhatvn http://www.haynhatvn.com/
H ni mi http://www.hanoimoi.com.vn/
Heroin AIDShttp://heroin-aids.com/website/
HIV
http://www.hiv.com.vn/
Hiendaihoahttp://www.hiendaihoa.com/
Hip hi doanh
http://hanoiba.org.vn/default/hyba_default.aspx
nghip tr H ni
Hip hi Ngn
http://www.vnba.org.vn/
hng
Hoa hc trhttp://www.hoahoctro.vn/tin247.hht
Hoangclub http://hoangclub.vn/?index=Home
Hoangquantransport
http://www.hoangquantransport.com/modules.php?name=News&opcase=viewnewscat&mcid
Hoclaixe http://www.hoclaixe.vn/
Hi cu ng
http://www.cauduongcang.com/
cng TPHCM
Hi Dn tchttp://www.vae.org.vn/news.asp
hc Vit Nam
Hi KHCN T
http://www.automation.org.vn/
ng
Hi KHPT Ngun
http://nhantai.org.vn/Desktop.aspx/Tin-Tuc/Tin_tuc_Su_kien/
nhn lc
Hi nhip nh
http://www.vapa.org.vn/vie/
VN
Hi sn khu
http://www.hoisankhau.org.vn/View/Public/viewMaterNews.aspx
Hi tin hc TPHCM
http://www.hca.org.vn/
Hi tin hc Vit
http://www.vaip.org.vn/
nam
Hssvbentrehttp://www.hssvbentre.net/news.php
HTV
http://www.htv.com.vn/tintuc/
Hu
http://www.hue.vnn.vn/
Hut
http://www.hut.edu.vn/content/blogsection/1/31/
Ictnews
http://www.ictnews.vn/Home/
Investnewshttp://investnews.com.vn/Default.aspx
Isgmard http://www.isgmard.org.vn/Information%20Service/News/news_v.asp?type_id=2
Itgatevn
http://www.itgatevn.com.vn/?u=idx
Japanictdayhttp://www.japanictday.vn/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=4
Khatvongsong
http://khatvongsong.vovnews.vn/Desktops/DesktopDefault.aspx
Khm ph p
http://khamphadep.vn/home/tintuc/tabid/159/Default.aspx?tt=1
Khoa hc http://www.khoahoc.com.vn/
Khoa hc pht
http://www.khoahocphattrien.com.vn/
trin
Khoa hc ph
http://www.khoahocphothong.com.vn/
thng
Kienthuctaichinh
http://www.kienthuctaichinh.com/
Kim ton http://www.kiemtoan.com.vn/
Kinh t th
http://www.ktdt.com.vn/
K lc Vit nam
http://www.kyluc.com.vn/web/
K xo inhttp://kyxao.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=90
nh
Lao ng http://www.laodong.com.vn/Home/chinhtri.laodong
Lawsoft
http://lawsoft.thuvienphapluat.com/
Lm cha mhttp://www.lamchame.com/
Lnh o Vietnamnet
http://www.lanhdao.net/default.aspx?tabid=439
Library Forvn
http://library.forvn.com/browse/236.html
Marketing Vit
http://www.marketingvietnam.net/
nam
Massogrouphttp://www.massogroup.com/cms/index.php?lang=vn
Mng tin tchttp://www.mangtintuc.net/index.asp
Min trung http://www.mientrung.com/
MobileNet http://www.mobilenet.vn/vn/index.aspx
Movie Zing http://movie.zing.vn/Movie/Index.aspx
Mn ngon Vit
http://www.monngonvietnam.com/
Nam
Mtvvui
http://www.mtvvui.com/celebrities.php

Mua sm http://muasam.vn/index.php
Muabandoanhnghiep
http://www.muabandoanhnghiep.com.vn/home/
Mc tm http://muctim.com.vn/Vietnam/Nghe-Nhin/
Netcenter http://www.netcenter.com.vn/
Netlife
http://netlife.vietnamnet.vn/vn/index.aspx
NetTeen http://netteen.v2v.com.vn/
News teenxa
http://news.teenxa.net/
net
Ngy ci http://www.ngaycuoi.com/default.aspx
Ngh lc sng
http://www.nghilucsong.net/?nls=mod:news|act:category|catID:2
Ngi sao http://ngoisao.net/News/Home/
Ngi sao blog
http://bantin.ngoisaoblog.com/
Nguoihanoihttp://www.nguoihanoi.com.vn/
Nguoikhuyettat
http://www.nguoikhuyettat.org/
Nguoilanhdao
http://nguoilanhdao.vn/
Nguyenledavu
http://nguyenledavu.ucoz.com/
ucoz com
Ngi i biu
http://www.nguoidaibieu.com.vn/
Ngi ng
http://www.nguoiduongthoi.com.vn/
thi
Ngi lao ng
http://www.nld.com.vn/home.htm
Ngi muhttp://nguoimauvn.com/nmvn/
Vit nam
Nhakhoavietnam
http://www.nhakhoavietnam.com.vn/index.php
Nhandan http://www.nhandan.com.vn/
Nh bo Phong
http://www.phongdiep.net/
ip
Nhc s http://nhacso.net/Music/News/
Nhi ng http://www.nhidong.org.vn/
Nhp cu th
http://www.nhipcauthegioi.hu/
gii
Nihbt
http://www.nihbt.org.vn/
Noitro
http://home.noitro.com/
Nng thn http://www.nongthon.net/apm/modules.php?name=News
t Xe my
http://www.oto-xemay.net/index.htm
Phan vien http://baiviet.phanvien.com/
Phapluattp http://www.phapluattp.vn/news/home/default.aspx
Phim nh http://phimanh.vnexpress.net/News/Tin-tuc/
Phuocsanghttp://phuocsang.com/VN/Home/
Phuthotradetourism
http://www.phuthotrade-tourism.gov.vn/news.asp?Subid=1&Langid=1&lv=1
Ph n Vithttp://www.phunuvietnam.com.vn/
nam
PTTH Bc giang
http://www.bgtv.vn/
PTTH Qung
http://www.qrt.vn/
nam
Quangtriict http://www.quangtri-ict.gov.vn/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Item
Quantriwebhttp://quantriweb.com/
Quanvot http://www.quanvot.net/
Qun tr mng
http://www.quantrimang.com.vn/
Qung co http://www.vietnamad.com/
Vit nam
Qun i nhn
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.qdnd
dn
Rfi
http://www.rfi.fr/actuvi/pages/001/accueil.asp
Ruby
http://www.ruby.vn/
SaigonMedia
http://www.saigonmedia.com.vn/modules/general/index.php?page=listnews&subcat=2
SaigonNews
http://www.saigonnews.vn/
Saigontimeshttp://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/
Sao vng t
http://www.saovangdatviet.com.vn/
Vit
Si gn Giihttp://sggp.org.vn/anninhtrattu/index.html
phng
Sn mua bn
http://www.sanmuabandoanhnghiep.com/index.php
doanh nghip
Sn OTC http://news.sanotc.com/?hl=vi

Select HHThttp://select.hoahoctro.vn/index.php
Socson
http://www.socson.gov.vn/
Stockbiz http://stockbiz.vn/News.aspx
Stocknews http://stocknews.vn/default.aspx?tabid=443
vn
Stox
http://stox.vn/stox/
Suctrevietnam
http://www.suctrevietnam.com/Web/TinTuc/Zone.aspx?zoneid=144
com
Sc kho 360
http://www.suckhoe360.com/
Sc khe v
http://www.suckhoedoisong.vn/home.htm
i sng
Sc sng mi
http://www.sucsongmoi.com.vn/
Svvn
http://www.svvn.vn/vn/home.svvn
Tagvn
http://www.tagvn.com/
Tanuyen http://tanuyen.binhduong.gov.vn/
Tapchilamdep
http://www.tapchilamdep.com/
Tapchithuongmai
http://www.tapchithuongmai.vn/User/index.aspx
Tayho
http://www.tayho.gov.vn/tin_tuc_quan/index.php
Ti chnh Vit
http://www.taichinhvietnam.com/taichinhvietnam/modules.php?name=News
nam
Tp ch k ton
http://www.tapchiketoan.com/
Tp ch Nhhttp://www.nhadep-magazine.com.vn/web/tintuc/
p
Tp ch thttp://www.vietnamcar.com/
Tp ch Thhttp://www.thegioidienanh.vn/home.htm
gii in nh
Tp ch Thuc
http://www.caythuocquy.info.vn/
qu
Tp ch Tia http://tiasang.vn/home
sng
TC AIDS vhttp://aids-cd.hiv.com.vn/home/default.aspx
Cng ng
TC Gia nhhttp://www.giadinh.org.vn/
TC Gic ng
http://www.chuyenphapluan.com/index.php
TC K tonhttp://www.tapchiketoan.com/index.php?option=com_rd_rss&id=10
TC M v b
http://www.mevabe.vn/index.php
TC Mobile http://www.tapchimobile.vn/?mn1=1
TC M thuthttp://www.vietnamfineart.com.vn/
TC Pha trc
http://phiatruoc.net/
TC QP
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.qptd.qdnd
TH Hai Duong
http://www.truyenhinhhaiduong.com.vn
THC H nihttp://www.hctv.com.vn/
Thaibinhonline
http://www.thaibinhonline.com.vn/News/default.aspx
Thangbinh http://www.thangbinh.gov.vn/
Thanh ninhttp://www.thanhnien.com.vn/Pages/default.aspx
Thanhgionghttp://www.thanhgiong.vn/Home/Tin-tuc/
Thanhkhe http://www.thanhkhe.danang.gov.vn/
The Fred Hollows
http://www.hollows.org.vn/modules.php?name=News
Foundation
Thesaigontimes
http://www.thesaigontimes.vn/Home/
Thesaigontimes1
http://www.thesaigontimes.vn/Promoties.aspx
Thethaovietnam
http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-trong-nuoc/
Th gii ph
http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Index.aspx
n
Th gii vi tnh
http://www.pcworld.com.vn/pcworld/index.html
Tp ch
Th h 8x http://www.thehe8x.net/
Th dc thhttp://www.theducthethao.net/apm/modules.php?name=News
thao
Th thao vn
http://thethaovanhoa.vn/129CT0/bong-da-quoc-te.htm
ha
Thin nhinhttp://www.thiennhien.net/
Th trng Vit
http://www.thitruongviet.com.vn/thongtin/ViewNewsItem.aspx?gid=1
Thongtinmuaban
http://thongtinmuaban.vn/
Thongtinviethttp://www.thongtinviet.com/vi-VN/Home/default.aspx
Thng tin cng
http://www.thongtincongnghe.com/
ngh

Thng tin vic


http://www.ttvl.com/apm/modules.php?name=News
lm
Thi bo Vit
http://www.thoibaoviet.com/tintuc.tbv
Thi tit nguy
http://www.thoitietnguyhiem.net/default.aspx
him
Th vin cng
http://thuviencongdong.org/news/
ng
Th vin php
http://www.thuvienphapluat.com/
lut
Thng mihttp://thuongmaivietmy.com/tin_tuc/index.php
Vit M
Tin Giang http://www.tiengiang.vn/
ngy nay
Tin phonghttp://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx
Tin cng ngh
http://tincongnghe.com/
Tin c phiuhttp://tincophieu.vn/
Tin a c http://diaoconline.vn/web/tintuc/
Tin hc ihttp://www.tinhoc-doisong.net/
sng
Tin mi
http://tinmoi.vn/
Tin th thaohttp://www.tinthethao.net/
Tin th trng
http://tintuc.ethitruong.vn/Home/default.aspx
Tin thng http://www.tinthuongmai.vn/
mi
Tin tc du hc
http://www.tintucduhoc.com/
Tin tc nhhttp://www.tintucnhadat.net/?ssoft=1&item=1&sid=
t
Tinh t
http://tinhte.com/home/
Tinhuyhue http://www.tinhuyhue.vn/portal/
Tinhyeugioitinh
http://www.tinhyeugioitinh.net/apm/2007/modules.php?name=News
Tinnhanhchungkhoan
http://tinnhanhchungkhoan.vn/
Tintuconlinehttp://tintuconline.com.vn/vn/index.html
Tm ng i
http://www.nhantimdongdoi.org/?ssoft=1&item=1&sid=
Tm nhanh http://tintuc.timnhanh.com/
Toimuonbiethttp://toimuonbiet.com/
Trangtinvietnam
http://www.trangtinvietnam.com/
Travel
http://www.travel.com.vn/Default.aspx?cid=6&l=2
Travel Channel
http://citilink.channelvn.net/home.chn
Travinh
http://www.travinh.gov.vn/wps/portal
Truyn hnhhttp://www.thvl.vn/
Vnh Long
TT B Cnghttp://www.moit.gov.vn/web/guest/news
thng
TTTT GD Sc
http://www.goctamtinhnamgioi.org/main.asp?language=VI
Khe Khnh Ha
Tun Vit Nam
http://www.tuanvietnam.net/
bo Vietnamnet
Tui mai http://www.tuoiomai.net/?cmd=act:main
Tui tr
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx
Tui tr ci
http://www.tuoitrecuoi.com/tintuccuoi.php
Tuyengiao http://tuyengiao.vn/
T thin http://www.tuthien.vn/
Twinstarvietnam
http://www.twinstarvietnam.com/
c m http://www.uocmo.com.vn/IWish/
Vba
http://www.vba.com.vn
Vctv
http://vctv.vn/
Veer
http://www.veer.vn/News/Default.aspx
Veia
http://www.veia.org.vn/
Vi tnh Si gn
http://www.tbvtsg.com.vn/show_topic_all.php?catid=2
Viendongdaily
http://www.viendongdaily.com/Index.aspx
Viet1net http://www.viet1net.com/news/data/tintuc.html
Vietimes http://vietimes.vietnamnet.vn/default.aspx?tabid=426
Vietkinhdoanh
http://www.vietkinhdoanh.com/
Vietnam Business
http://vbc.com/vn/
Consulting
Vietnambiz http://vietnambiz.com/

Vietnamnethttp://www.vietnamnet.vn/
http://www.vietnamnet.vn/
http://www.vietnamplus.vn/
Vietnamshipper
http://www.vietnamshipper.com/
Vietnamtoday
http://www.vietnamtoday.vn/
Vietnewsonline
http://vietnewsonline.vn/
Vietnor
http://www.vietnor.no/news.php
Vietstock http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx
Vit bo http://vietbao.vn/
Vinastc
http://www.vinastc.com.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid
Vinastock http://www.vinastock.com.vn/index/news.asp
Vinateximexhttp://vinateximex.com.vn/home.php
Vipmen
http://www.vipmen.net/home/
Vir
http://www.vir.com.vn/Client/TimeOut/default.asp
Vitinfo
http://vitinfo.com.vn/
Vnagency http://www.vnagency.com.vn/
VnDaily
http://www.vndaily.net/vietnam/2007/modules.php?name=News
Vneconomyhttp://www.vneconomy.vn/home.htm
Vnexperts http://www.vnexperts.net/
Vnexpress http://vnexpress.net/GL/Home/
Vnmedia http://www.vnmedia.vn/
Vnmobile http://vnmobile.vn/index.php
Vnrock
http://vnrock.com/index.php
Vnsocialwork
http://www.vnsocialwork.net/home/
VnTrades http://www.vntrades.com/
VOH
http://www.voh.com.vn/
VOV
http://vovnews.vn/Home/thoisu.vov
VPhim
http://vphim.com/tintuc.php
VTC
http://vtc.vn/
VTV
http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/
VTV Cuocsongso
http://cuocsongso.vtv.vn/
VTV Doithoaitre
http://doithoaitre.vtv.vn/default.aspx
VTV Vinguoingheo
http://vinguoingheo.vtv.vn/
X hi thng
http://www.xahoithongtin.com.vn/home.html
tin
X lun
http://www.xaluan.com/index.php
Xy dng ng
http://www.xaydungdang.org.vn/
Yenbai awas
http://yenbai.awas.vn/
vn
Yxine
http://www.yxine.com/
Zensoft
http://zensoft.vn
Zing
http://news.zing.vn/news/xa-hoi.htm
Vn ha
Afamily
http://afamily.channelvn.net/
Baiviet
http://baiviet.cuocsong4u.com/
Bikervietnam
http://www.bikervietnam.com/news/index.php
Cafequan http://www.cafequan.net/quehuongmenyeu/
Citilink
http://citilink.channelvn.net/home.chn
Dactrung http://dactrung.net/nhac/default.aspx
Hanoifishinghttp://www.hanoifishing.com/fishing/
Inrasara http://inrasara.com/
Kenh14
http://kenh14.vn/home.chn
Lehoivietnam
http://www.lehoivietnam.org/
Liveworld http://www.liveworld.vn/content.html?PHPSESSID=20c6dffda4be419a83790f422d21c2cd

Maimaituoi20
http://www.maimaituoi20.com/
Meovathay http://meovathay.com/
Muivi
http://www.muivi.com/muivi/
Mytam
http://www.mytam.info/modules/general/index.php
Nhahangngubinh
http://nhahangngubinh.vn/modules.php?module=article&catid=35
Onthi
http://onthi.com/?a=NEWS
Pace
http://www.pace.edu.vn/news/
Sachhay http://www.sachhay.com/category/thoi-su-sach-hay.aspx
Saharavn http://www.saharavn.com/index.php?page=4&sub=954
Socbaytravel
http://socbaytravel.com/news.html
Thica net http://www.thica.net/
Thotre
http://www.thotre.com/
Thovietnamhttp://thovietnam.avn.vn/default.aspx
Thovn
http://www.thovn.net/home.asp
Vanhoc
http://vanhoc.trongnghia.info/
Vannghesongcuulong
http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/tin_tuc.asp
Vannghevietnam
http://vannghevietnam.vn/portal.asp?type=portal&tab=categories&menuID=124
Vatlyvietnam
http://vatlyvietnam.org/home/modules.php?name=News
Vietnammelody
http://www.vietnammelody.com/default.aspx
Vnthuquan http://vnthuquan.net/amthuc/100baimoi.asp
suutamvagioithieu.vn
http://suutamvagioithieu.vn/

ung v VH, Du lch, ...

Cha c update thng xuyn

news&f=newstype

le=categories&catid=5

nt&task=blogsection&id=6&Itemid=44

=1&Langid=1&lv=1

ontent&task=blogsection&id=1&Itemid=127

4&lang=vi-VN

es.php?name=News

d=portal&_schema=PORTAL

p=602000&TypeGrp=1&menuid=103120&menulink=600000&menupage=&stocktype=2

e=News&opcase=viewnewscat&mcid=320

s/news_v.asp?type_id=2

nt&task=blogsection&id=6&Itemid=44

logcategory&id=1&Itemid=90

=1&Langid=1&lv=1

ontent&task=blogsection&id=1&Itemid=127

php?page=listnews&subcat=2

es.php?name=News

ent&task=blogcategory&id=13&Itemid=100

6dffda4be419a83790f422d21c2cd

ategories&menuID=124

Ni nhn
Thng trc B chnh tr
Thng trc Ban b th TW
UBKT TW ng
Ban T chc TW ng
y ban thng v Quc hi
y ban php lut Quc hi
y ban t php Quc hi
Vn phng Quc hi
Vn phng Ch tch nc
Vn phng Chnh ph
B Cng an
Vin Kim st ND Ti cao
B Thng tin - Truyn thng
Hi nh bo VN
Mt s bo ch c a tin
Lu

C.

References
Danh sch 24 B, Ngnh:
http://thutuchanhchinh.vn/index.php/introduction?id=16&newsId=90
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
Cc t chc B, Ngnh, S, Cc:
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
Danh sch 63 a phng:
http://thutuchanhchinh.vn/index.php/introduction?id=16&newsId=91
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
Cc c quan nh nc Vit Nam - Phn 1:
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
ng y khi c quan Trung ng:
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_u%E1%BB%B7_kh%E1%B
1. ng u Qun s Trung ng (hay cn gi l Qun y Trung ng)
2. ng u Cng An Trung ng
3. ng u Khi I Trung ng
4. ng u Khi Dn vn Trung ng
5. ng u Khi i ngoi Trung ng
6. ng u Khi Kinh t Trung ng
7. ng u Khi Khoa gio Trung ng
8. ng u Khi Ni chnh Trung ng
9. ng u Khi T tng Trung ng
Danh sch Cng ty:
http://lawvn.net/tin-du-an/doanh-nghiep/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/san
Cc t chc Hip hi Vit Nam:
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d

Cc t chc quc t v website - Phn 1:


http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
Cc trung tm, Vin nghin cu, v h thng website:
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
Cc u bo in t, t chc bo ch:
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
Pht thanh - Truyn hnh:
http://www.vietnamtradefair.com/dn/chinhphu_th.htm
Cc i s qun ca cc nc bn v h thng website ti Vit Nam:
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
Cc t chc phi chnh ph ti Vit Nam v h thng website:
http://lawvn.net/tin-du-an/dau-tu/phap-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-d
Website danh b: http://www.vietnamtradefair.com/dn/chinhphu.htm
Kt qu tm kim vi a im: Cc c quan Nh nc
http://www.infohanoi.com/listing/guide/thu-do-ha-noi/cac-co-quan-nha-nuoc

Cc c quan thuc Chnh ph:


1. Ban Qun l Lng Ch tch H Ch Minh
2. Bo him X hi Vit Nam
3. Thng tn x Vit Nam
4. i Ting ni Vit Nam
5. i Truyn hnh Vit Nam
6. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh
7. Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam
8. Vin Khoa hc X hi Vit Nam

Cc S, Ban, Ngnh, Cc, thuc Tnh/Thnh ph


http://www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/UBND/donviSo.htm
Cc S:
S Cng Thng
S Gio dc v o to
S Giao thng vn ti
S K hoch v u t
S Khoa hc v cng ngh
S Lao ng, Thng binh v XH
S Ngoi v
S Ni v
S Nng nghip v PT nng thn
S quy hoch kin trc
S Ti chnh
S Ti nguyn v mi trng.
S Thng tin v Truyn thng
S T Php
S Vn ho, th thao v du lch
S Xy dng
S Y t

NIN GIM T CHC HNH CHNH VIT NAM - 2009 (BA CNG)

http://www.chophien.com/raovat/348/0791480009/sach-moi-nien-giam-to-chuc-hanh-chinh-viet-nam-200

CNG TY C PHN SCH V THIT B H NI


ia ch: S 204 ng 313 ng Lc Long Qun , Phng Ngha , Qun Cu Giy , Thnh ph H N
Hotline: 0983545050 Tel: 04 66 55 4971
Website: www.nhasachhanoi.com ; Email : lienhe@nhasachhanoi.com

- Ban B th Trung ng ng;


- Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph;
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc C
- VP BC TW v phng, chng tham nhng;
- HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc
- Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng
- Vn phng Ch tch nc;
- Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc h
- Vn phng Quc hi;
- To n nhn dn ti cao; M25
- Vin Kim st nhn dn ti cao;
- Kim ton Nh nc;
- BQL KKTCKQT B Y;
- Ngn hng Chnh sch X hi;
- Ngn hng Pht trin Vit Nam;
- UBTW Mt trn T quc Vit Nam;
- C quan Trung ng ca cc on th;
- VPCP: BTCN, cc PCN,
cc V, Cc, n v trc thuc, Cng bo;

tion?id=16&newsId=90
ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/danh-sach-website-cua-24-bo-va-co-quan-ngang-bo

ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/cac-to-chuc-bo-nganh-cua-viet-nam-va-website

tion?id=16&newsId=91
ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/website-cac-tinh-thanh-pho-viet-nam

ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/danh-sach-cac-website-co-quan-nha-nuoc-viet-nam-phan-1

A%A3ng_u%E1%BB%B7_kh%E1%BB%91i_c%C6%A1_quan_Trung_%C6%B0%C6%A1ng

p-luat/kho-sach-dien-tu-mien-phi/san-du-an/cong-ty-tin-bat-dong-san

ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/danh-sach-to-chuc-hiep-hoi-viet-nam

ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/danh-sach-to-chuc-quoc-te-va-website

ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/danh-sach-cac-trung-tam-va-vien-nghien-cuu

ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/danh-sach-bao-dien-tu-va-cac-to-chuc-bao-chi

e ti Vit Nam:
ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/danh-sach-cac-dai-su-quan-cac-nuoc-tai-viet-nam

ho-sach-dien-tu-mien-phi/mua-ban-doanh-nghiep/danh-sach-cac-to-chuc-phi-chinh-phu-tai-viet-nam

o-ha-noi/cac-co-quan-nha-nuoc

Cp s th ch c th thi
Cn c mt s c quan c gi tn khc nh
B ch huy qun s tnh
Cng an tnh
v cc c quan khc na nhng n

Ban Dn tc
Ban QLDA u t xy dng
Ban Qun l cc KCN
i Pht thanh-Truyn hnh
Hi quan
Thanh tra tnh
Th tc lin quan n Vit kiu - ng
Thu
Trung tm H tr o to & cung
Vn phng UBND tnh

am-to-chuc-hanh-chinh-viet-nam-2009.html
NIN GIM T CHC HNH CHNH VIT NAM - 2009 (BA CNG)
M sch: 504
Tc gi: B Ni V
Nh xut bn:Thng k
S trang: 1112
Kch thc: 19x27cm
Trng lng: 2650 g
Gi bn: 550.000
Nm xut bn: Qu III/2009
Ni dung "Nin gim t chc hnh chnh Vit Nam 2009" c 3 phn chnh.
Phn I l thng tin v Th tng Chnh ph v cc Ph Th tng Chnh ph bao
gm h tn, ngy thng nm sinh, qu qun, dn tc, chc v ng v Nh nc,
a ch c quan.
Phn II l thng tin v h thng t chc hnh chnh Trung ng, trong cung
cp tn c quan, nh, chc v ng v Nh nc. ca cc ng ch B trng,
Th trng, Th trng v Ph Th trng cc c quan ngang B v c quan thuc
Chnh ph v tn cc t chc, n v trc thuc b, c quan ngang b v c quan
thuc Chnh ph.
Phn III ca cun Nin gim l tn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng v
cc thng tin lin quan n cc Ch tch UBND v Ph ch tch UBND cc tnh,
thnh ph trc thuc Trung ng; tn cc n v, t chc trc thuc UBND cc
tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, cc thng tin c nhn ca cc lnh o
cp trng, cp ph cc t chc n v trc thuc UBND cc tnh, thnh ph trc
thuc Trung ng.
Bn cnh , cun Nin gim cng cung cp tn cc qun, huyn, th x, thnh
ph thuc tnh v thng tin c nhn ca Ch tch, ph Ch tch UBND cc qun,
huyn, th x, thnh ph; tn cc x, phng, th trn, thng tin c nhn cc
Ch tch UBND x, phng, th trn.
Ngun: http://nhasachhanoi.com

, Qun Cu Giy , Thnh ph H Ni

h Trung ng ng;
ng, cc Ph Th tng Chnh ph;
c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph;
TW v phng, chng tham nhng;
UBND cc tnh, thnh ph trc thuc TW;
ng Trung ng v cc Ban ca ng;
ng Ch tch nc;
g Dn tc v cc y ban ca Quc hi;
ng Quc hi;
nhn dn ti cao; M25
m st nhn dn ti cao;
n Nh nc;
TCKQT B Y;
ng Chnh sch X hi;
ng Pht trin Vit Nam;
Mt trn T quc Vit Nam;
n Trung ng ca cc on th;
BTCN, cc PCN,
Cc, n v trc thuc, Cng bo;

ch c th thi
t s c quan c gi tn khc nh:
B ch huy qun s tnh
Cng an tnh
v cc c quan khc na nhng n vn tng ng cp S.
Ban Dn tc
Ban QLDA u t xy dng
Ban Qun l cc KCN
i Pht thanh-Truyn hnh
Thanh tra tnh
Th tc lin quan n Vit kiu - ngi nc ngoi
Trung tm H tr o to & cung ng nhn lc
Vn phng UBND tnh

Chnh ph bao
g v Nh nc,

ch B trng,
v c quan thuc
b v c quan

rung ng v
ND cc tnh,
c UBND cc

thnh ph trc

th x, thnh
ND cc qun,

- Th tng Chnh ph, cc Ph TTCP;


- VP Chnh ph;
- VP Trung ng ng;
- VP Quc hi;
- VP Ch tch nc;
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc CP;
- Vin Kim st nhn dn ti cao;
- To n nhn dn ti cao;
- UBND cc tnh thnh ph trc thuc TW;
- C quan TW ca cc on th;
- Cc Kim tra vn bn (B T php);
- Cc S TTTT;
- Cc doanh nghip vin thng v Internet;
- Cng bo;
- Website Chnh ph;
- B TTTT: BT, cc TT, cc n v thuc B;

Y BAN NHN DN HUYN DIM CHU TNH NGH AN


Din Chu l huyn ng bng ven bin ca tnh Ngh An, nm to ...
* a ch : Thuc Th trn Din Chu , Huyn Din Chu , Ngh An
* S in thoi : (038) 3862052 - Fax : (038) 3621342
* Website : www.dienchau.gov.vn

UBND TH X MNG CI TNH QUNG NINH


Mng Ci l mt Th x bin gii nm pha ng Bc ca tnh Qung Ninh...
* a ch : thuc Phng Ha Lc , Th x Mng Ci , Qung Ninh
* S in thoi : (033) 3887812 - Fax : (033) 3881071
* Email : webmaster@mongcai.gov.vn
* Website : www.mongcai.gov.vn

UBND HUYN QUNG IN TNH THA THIN HU


Qung in l mt huyn pha Bc tnh Tha Thin Hu, cch thnh ph Hu...
* a ch : thuc Trc ng Khu dn c Ut Mu , Th trn Sa , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3554260 - Fax : (054) 3555059
* Email : quangdien@thuathienhue.gov.vn
* Website : www.quangdien.hue.gov.vn

UBND HUYN VNG LIM TNH VNH LONG


Vng t Vng Lim ngy nay, cch y hn 270 nm l vng t mi, nm trong...
* a ch : thuc Khm 2 , Th trn Vng Lim , Vnh Long
* S in thoi : (070) 3870266 - Fax : (070) 3870207
* Email : vpubnd.hvl@vinhlong.gov.vn
* Website : www.vungliem.vinhlong.gov.vn

UBND X PHC LC HUYN NH B TPHCM


Phc Lc l mt x nng thn nm hng Ty Bc huyn Nh B, c din...
* a ch : thuc p 2 o S Tch , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37817643 - Fax : ()

UBND X PHC KIN HUYN NH B TPHCM


Phi hp cng Trm y t, chuyn trch dn s gia nh v tr em x Phc...
* a ch : thuc L vn Lng , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37817409 - Fax : ()

UBND X NHN C HUYN NH B TPHCM

Din tch : 14,54 km2 Dn s : 8.550 ngi V tr a l :pha bc gip x...


* a ch : 867 L vn Lng , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37821987 - Fax : ()

UBND X HIP PHC HUYN NH B TPHCM


Nhn k nim 15 nm, ngy Quc t ngi cao tui, ti Nh Vn ha x hip...
* a ch : thuc Nguyn Vn To , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 38734011 - Fax : ()

UBND X LONG THI HUYN NH B TPHCM


Ngy 3.6, ng y x Long Thi t chc tng kt 5 nm thc hin Ngh...
* a ch : thuc Nguyn Vn To , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37801716 - Fax : ()

UBND X PH XUN HUYN NH B TPHCM


Ph Xun l mt trong nhng x ca huyn c tc th ha cao. ngi...
* a ch : 791 Hunh Tn Pht , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37829457 - Fax : ()

UBND TH TRN NH B HUYN NH B TPHCM


Th trn Nh B l mt n v hnh chnh c tc th ha cao ca...
* a ch : thuc Khu ph 6 Hunh Tn Pht , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37811516 - Fax : ()

UBND X B IM HUYN HC MN TPHCM


x B im - huyn Hc Mn c din tch t nhin 7,01 km2 dn s 28055 ngi...
* a ch : thuc p Tin Ln Phan Vn Hn , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37126590 - Fax : ()

UBND X NG THNH HUYN HC MN TPHCM


X ng Thnh - huyn Hc Mn c din tch 12,82 km2 dn s 17906 ngi Ch...
* a ch : thuc p7 ng Thc Vnh , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37110559 - Fax : ()

UBND X THI TAM THN HUYN HC MN TPHCM


X Thi Tam Thn - huyn Hc Mn c din tch 8,95 km2 dn s 23895 ngi Ch...
* a ch : thuc ng Thc Vnh , Huyn Hc mn , TPHCM

* S in thoi : (08) 38910670 - Fax : ()

UBND TH TRN HC MN HUYN HC MN TPHCM


Th trn Hc Mn - Huyn Hc Mn c din tch 1,75 km2 dn s 15993 ngi Ch...
* a ch : 31/5 Quang Trung , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910390 - Fax : ()

UBND X XUN THI NG HUYN HC MN TPHCM


X Xun Thi ng - huyn Hc Mn vi din tch t nhin 3.09 km2 dn s 15877...
* a ch : 20 Trn Vn Mi , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37109161 - Fax : ()

UBND X XUN THI THNG HUYN HC MN TPHCM


X Xun Thi Thng - huyn Hc Mn vi din tch 18,56 km2 dn s 17901 ngi...
* a ch : thuc T 1 p 4 , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37135119 - Fax : ()

UBND X NH BNH HUYN HC MN TPHCM


X Nh Bnh - huyn Hc Mn,din tch t nhin 8.53 km2 dn s 7880 ngi Ch...
* a ch : thuc Bi Cng Trng , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37120316 - Fax : ()

UBND X TN THI NH HUYN HC MN TPHCM


X Tn Thi Nh - huyn Hc Mn din tch 17.21km2 dn s 18257 ngi Ch...
* a ch : 2/2 p Vn Thng 2 , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37130706 - Fax : ()

UBND X XUN THI SN HUYN HC MN TPHCM


X Xun Thi Sn - huyn Hc Mn,din tch 14.95km2 vi dn s 12455 ngi....
* a ch : 36/2 Nguyn Vn Ba , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910467 - Fax : ()

UBND X TRUNG CHNH HUYN HC MN TPHCM


X Trung Chnh - huyn Hc Mn din tch 1.74km2, dn s 19715 ngi Ch tch:...
* a ch : thuc T K , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37184064 - Fax : ()

UBND X TN XUN HUYN HC MN TPHCM


Sng ngy 21/6/2008, ti hi trng UBND x, X on Tn Xun (Hc Mn) t...
* a ch : thuc L Th H , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910429 - Fax : ()

UBND X TN HIP HUYN HC MN TPHCM


Ngy 6-2, on i biu Thnh u, HND, UBND v UBMTTQ TPHCM do Ch tch HND TP...
* a ch : 45 Dng Cng Khi , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910454 - Fax : ()

UBND X AN THI NG HUYN CN GI TPHCM


Pha Bc gip x Bnh Khnh Pha ng gip x Tam Thn Hip Pha Ty gip x...
* a ch : thuc An Thi ng , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38894024 - Fax : (08) 38894056

UBND X BNH KHNH HUYN CN GI TPHCM


Tng din tch t nhin ca x l4.345,28ha, trong din tch sn xut nng...
* a ch : thuc Rng Sc , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38742898 - Fax : (08) 38742898

UBND X TAM THN HIP HUYN CN GI TPHCM


- UBND x thc hin nhim v, quyn hn theo Lut t chc HND v UBND...
* a ch : thuc Nguyn Cng Bao , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38745613 - Fax : (08) 38745613

UBND X L NHN HUYN CN GI TPHCM


X L Nhn huyn Cn Gi, TP.HCM ni ting vi Khu Du Lch Sinh Thi Rng Ngp...
* a ch : thuc Dng Vn Hnh , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38748818 - Fax : (08) 38748818

UBND X THNH AN HUYN CN GI TPHCM


X Thnh An l x ngho ca huyn vi mt dn s cao,a s ngi dn...
* a ch : thuc Khu dn c Thnh Ha , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38749051 - Fax : ()

UBND X LONG HA HUYN CN GI TPHCM


X Long Thnh l x c din tch t nhin ln nht huyn.pha Bc gip x Tam...

* a ch : thuc Nguyn Cng Mnh , Huyn Cn gi , TPHCM


* S in thoi : (08) 38743004 - Fax : (08) 38743004

UBND TH TRN CN THNH HUYN CN GI TPHCM


Tng s nhn khu trn a bn 11.353 ngi/2.795 h. Su thng u nm 2008,...
* a ch : thuc Th trn Cn Thnh , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38740279 - Fax : (08) 38740279

UBND X VNH LC B HUYN BNH CHNH TPHCM


Vnh Lc B c bao bc bi 3 con ng chnh : pha Ty ng l...
* a ch : F10/27 X Vnh Lc B , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37650316 - Fax : (08) 37652144
* Email : vinhlocb.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X TN QU TY HUYN BNH CHNH TPHCM


Tn Qu Ty l mt x vng ven thuc Huyn Bnh Chnh, c mt dn...
* a ch : 7/2 Hng L 11 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38758558 - Fax : (08) 37605718
* Email : tanquytay.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X VNH LC A HUYN BNH CHNH TPHCM


Nm 1986 X Vnh Lc A c chia tch t x Vnh Lc, nm pha...
* a ch : F7/16 Hng l 80 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37655182 - Fax : (08) 37650520
* Email : vinhloca.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X TN NHT HUYN BNH CHNH TPHCM


X Tn Nht cng nh bao lng x khc ca vng t ng Nai Gia nh xa,...
* a ch : B12/234 p 2 X Tn Nht , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38859306 - Fax : (08) 37600522
* Email : tannhut.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X TN KIN HUYN BNH CHNH TPHCM


X Tn Kin c v tr a l gip cn ni thnh c Quc l 1A i...
* a ch : C9/9D Dng nh Cc , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37562132 - Fax : (08) 37560755
* Email : tankien.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X PHONG PH HUYN BNH CHNH TPHCM


X Phong Ph thuc cnh Nam Huyn Bnh Chnh khi tip qun t 2 x An...
* a ch : D11/314 Trnh Quang Ngh , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38757321 - Fax : (08) 38757131
* Email : phongphu.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X A PHC HUYN BNH CHNH TPHCM


Nm 1954 n 1975 x a Phc c chia thnh 7 p, sau 1975 cn li 5 p. Nm...
* a ch : D9/263A Quc l 50 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37781002 - Fax : (08) 37780179
* Email : daphuoc.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X QUI C HUYN BNH CHNH TPHCM


Qui c l mt x vng xu nm cui cnh nam huyn Bnh Chnh. Pha...
* a ch : B3/24 p 2 Qui c , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37790197 - Fax : (08) 37790381
* Email : quiduc.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X PHM VN HAI HUYN BNH CHNH TPHCM


X Phm Vn Hai mang tn anh hng lit s Phm Vn Hai c thnh lp nm...
* a ch : 2A40 Tnh l 10 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37661220 - Fax : (08) 38773135

UBND X L MINH XUN HUYN BNH CHNH TPHCM


X L Minh Xun c thnh lp t nm 1977, sau khi hnh thnh Nng...
* a ch : F2/33 Tnh l 10 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37661302 - Fax : (08) 37660951
* Email : leminhxuan.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X HNG LONG HUYN BNH CHNH TPHCM


Nm v tr cnh Ty Nam Thnh ph v pha Nam huyn Bnh Chnh, x...
* a ch : C1/30 Hng L 11 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37691060 - Fax : (08) 37691060
* Email : hunglong.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X BNH HNG HUYN BNH CHNH TPHCM


Bnh Hng l X c v tr hnh cnh cung pha ng Nam Si Gn, nm cnh Lin...
* a ch : A10/26A ng s 25 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 39810015 - Fax : (08) 39810015

* Email : binhhung.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X AN PH TY HUYN BNH CHNH TPHCM


Din tch 5,8 km2, dn s 9.413 ngi trong n : 5.730 ngi. Mt...
* a ch : 999B/2 X An Ph Ty , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37600780 - Fax : (08) 37600598
* Email : anphutay.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X BNH LI HUYN BNH CHNH TPHCM


Din tch : 19,070 km2, dn s 7232 ngi trong n 3556 ngi. Mt...
* a ch : C4/125 X Bnh Li , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38773300 - Fax : (08) 38773277
* Email : binhloi.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND X BNH CHNH HUYN BNH CHNH TPHCM


Hin nay x Bnh Chnh ang c Thnh Ph, Huyn h tr xy...
* a ch : C5/36 Trnh Nh Khu , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38758436 - Fax : (08) 38758436
* Email : binhchanh.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND TH TRN TN TC HUYN BNH CHNH TPHCM


Din tch 856,41 ha, dn s 14.730 ngi, trong n : 7.555 ngi. Mt...
* a ch : B2/36 Nguyn Hu Tr , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37602777 - Fax : ()
* Email : tantuc.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND PHNG HIP BNH PHC QUN TH C TPHCM


Phng Hip Bnh Phc nm ca ng pha Bc thnh ph H Ch Minh, l...
* a ch : thuc Quc L 13 mi , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 37272997 - Fax : ()
* Email : hiepbinhphuoc.thuduc@thhcm.gov.vn

UBND PHNG HIP BNH CHNH QUN TH C TPHCM


Phng Hip Bnh Chnh c thnh lp t ngy 01/4/1997 t x Hip Bnh...
* a ch : thuc Quc L 13 mi , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38969717 - Fax : ()
* Email : hiepbinhchanh.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG LINH NG QUN TH C TPHCM

X Linh ng c thnh lp t thng 3 nm 1987, tch ra t Th trn Th...


* a ch : thuc L T Xuyn , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38960005 - Fax : ()
* Email : linhdong.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG BNH CHIU QUN TH C TPHCM


Bnh Chiu l Phng mi c thnh lp t ngy 01/4/1997 trn c s tch ra...
* a ch : 934 Tnh l 43 , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38970030 - Fax : ()
* Email : binhchieu.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG TAM BNH QUN TH C TPHCM


Phng Tam Bnh c tng din tch t nhin l 217 ha. Trong din tch t...
* a ch : thuc T Ngc Vn , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 37293996 - Fax : ()
* Email : tambinh.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG TAM PH QUN TH C TPHCM


Phng Tam ph c v tr trung tm a gii ca qun Th c, din tch...
* a ch : 472 Tnh l 43 , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966903 - Fax : ()
* Email : tamphu.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG LINH XUN QUN TH C TPHCM


Phng Linh Xun l Phng nm v hng Bc ng Bc ca Qun Th...
* a ch : 81 Quc l 1 K , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 37240736 - Fax : ()
* Email : linhxuan.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG LINH TRUNG QUN TH C TPHCM


Linh Trung l phng mi c thnh lp t ngy 01/4/1997 trn c s x Linh...
* a ch : 1262 Kha Vn Cn , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966594 - Fax : ()
* Email : linhtrung.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG LINH TY QUN TH C TPHCM


Linh Ty l a bn nm trung tm ca qun Th c, c din tch 138ha,...
* a ch : 145 Kha Vn Cn , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38970032 - Fax : ()

* Email : linhtay.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG LINH CHIU QUN TH C TPHCM


Phng Linh Chiu c din tch 141,20 ha c tip gip: + Hng ng l...
* a ch : 24 ng s 20 , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966898 - Fax : ()
* Email : linhchieu.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG TRNG TH QUN TH C TPHCM


Phng Trng Th c thnh lp t 01/4/1997, trn c s chia tch t th...
* a ch : 134 H Vn T , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38970039 - Fax : ()
* Email : truongtho.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG BNH TH QUN TH C TPHCM


Phng Bnh Th c tch ra t thi trn c v c thnh lp ngy...
* a ch : 561 V Vn Ngn (Hong Diu 1 c) , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38961116 - Fax : ()
* Email : binhtho.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND PHNG TN THI HA QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Tn Thi Ha : ng gip qun 11; Ty gip qun...
* a ch : 72 Ly Bn Bch , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 39610364 - Fax : ()

UBND PHNG PH TRUNG QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Ph Trung : ng gip qun Tn Bnh; Ty v Bc...
* a ch : 952 u C , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38659897 - Fax : ()

UBND PHNG HIP TN QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Hip Tn : ng gip cc phng Ha Thnh, Tn...
* a ch : 177/52 Ly Bn Bch , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 39612769 - Fax : ()

UBND PHNG HA THNH QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Ha Thnh : ng gip phng Ph Trung; Ty gip...
* a ch : 70/1A Hunh Thin Lc , Qun Tn Ph , TPHCM

* S in thoi : (08) 39734060 - Fax : ()

UBND PHNG PH THNH QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Ph Thnh : ng gip phng Ha Thnh; Ty gip...
* a ch : 236 L Nim , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38657968 - Fax : ()

UBND PHNG PH TH HA QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Ph Th Ha : ng gip phng Ha Thnh; Ty...
* a ch : 2/2/63 L Thc Hoch , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38657968 - Fax : ()

UBND PHNG TN THNH QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Tn Thnh : ng gip qun Tn Bnh; Ty gip...
* a ch : 122 c Lp , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38100593 - Fax : ()

UBND PHNG TN SN NH QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Tn Sn Nh : ng gip qun Tn Bnh; Ty gip...
* a ch : 213 Tn Sn Nh , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38121962 - Fax : ()

UBND PHNG TN QU QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Tn Qu : ng gip cc phng Tn Sn Nh, Tn...
* a ch : 11 Chung c Nhiu Lc C , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38470006 - Fax : ()

UBND PHNG SN K QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Sn K : ng v Bc gip Phng Ty Thnh; Ty...
* a ch : 32 B Bao Tn Thng , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38163552 - Fax : ()

UBND PHNG TY THNH QUN TN PH TPHCM


a gii hnh chnh phng Ty Thnh : ng gip qun Tn Bnh; Ty gip...
* a ch : 200/12 Nguyn Hu Tin , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38163132 - Fax : ()

UBND PHNG 15 QUN TN BNH TPHCM


phng 15 c thnh lp t mt phn x Tn Sn Nh bao gm 3 p l Ty...
* a ch : 8/6 Trng Chinh , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38153052 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN TN BNH TPHCM


Phng 14 l phng va c chia tch theo Ngh nh 130/CP ca Chnh ph....
* a ch : 558 Trng Chinh , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38446967 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN TN BNH TPHCM


Phng 13 Tn Bnh hin nay c hnh thnh t mt phn p Sn Cang, x Tn...
* a ch : 332 Trng Chinh , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38100401 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN TN BNH TPHCM


Sau ngy gii phng min Nam, phng 12 l p Tn Hip, x Tn Sn Nh. Nm 1976...
* a ch : 79 Trng Chinh , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38490019 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN TN BNH TPHCM


Trong gn 30 nm qua, di s lnh o ca Qun y, UBND Qun Tn Bnh,...
* a ch : 1129/20 Lc Long qun , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38644489 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN TN BNH TPHCM


Phng 10 trc y vn l phng ngho, a s l nhn dn lao ng, mua...
* a ch : 196 B u C , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38604417 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN TN BNH TPHCM


V tnh hnh an ninh chnh tr, trt t an ton x hi c gi vng. Cng...
* a ch : 9/3 Lc Long qun , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38654733 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN TN BNH TPHCM


Phng 08 - qun Tn Bnh, cch y 30 nm l p Ph Trung 4, x Ph Th Ha v...

* a ch : 26-28 Duy Tn , Qun Tn Bnh , TPHCM


* S in thoi : (08) 38641675 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN TN BNH TPHCM


Phng 7 l mt phng ni thnh c din tch 47,5ha, trong t cng trnh...
* a ch : 25 Bnh Vn Trn , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38644234 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN TN BNH TPHCM


Sau ngy 30 thng 4 nm 1975 chnh quyn cch mng c thnh lp. Phng 6...
* a ch : 5/16/4 Ngha Pht , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38644358 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN TN BNH TPHCM


Phung 5 l im tip xc u ca qun Tn Bnh nu tnh t trung tm thnh...
* a ch : 187/1 Phm Vn Hai , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38445755 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN TN BNH TPHCM


Phng l mt t chc, mt cp trong h thng chnh quyn nh nc l...
* a ch : 521/2 Hong Vn Th , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38445063 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN TN BNH TPHCM


Phng 03 qun Tn Bnh hin nay c hnh thnh trn c s sp nhp 2...
* a ch : 88/6B Phm Vn Hai , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38445032 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN TN BNH TPHCM


Vi s phn u kin tr, bn b trong 9 nm qua phng 2 xy dng...
* a ch : 362 L Vn S , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 39912046 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN TN BNH TPHCM


Phng 1 qun Tn Bnh c din tch l 36,22 ha. Pha bc gip phng 8 qun...
* a ch : 291 L Vn S , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 39913357 - Fax : ()

UBND PHNG 17 QUN G VP TPHCM


Ngy 25.6.2008 ng u Phng 17 t chc Hi ngh s kt cng tc xy...
* a ch : 52/580AB Nguyn Oanh , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39846617 - Fax : ()
* Email : p17.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 16 QUN G VP TPHCM


Phng 16 qun G Vp - Din tch: 127,51ha - Dn s: 38.193 nhn khu - Khu ph:...
* a ch : 180 Thng Nht , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39965031 - Fax : ()
* Email : p16.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 15 QUN G VP TPHCM


Phng 15 t chc l trao tng nh tnh thng cho ch Nguyn Th c...
* a ch : 3/42A L c Th , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39164032 - Fax : ()
* Email : p15.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 14 QUN G VP TPHCM


Phng 14 c chia tch t mt phn ca phng 12, c tng din tch...
* a ch : 156 ng 56 , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39871625 - Fax : ()
* Email : ubndp14@govapchm.gov.vn

UBND PHNG 13 QUN G VP TPHCM


Phng 13 qun G Vp : - Din tch: 85,55ha - Dn s: 18.414 nhn khu - Khu...
* a ch : 106/1135 L c Th , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39961831 - Fax : ()
* Email : p13.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 12 QUN G VP TPHCM


Phng 12 Qun G Vp - Din tch: 143,07ha - Dn s: 47.409 nhn khu - Khu ph:...
* a ch : 261C Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39876630 - Fax : ()
* Email : p12.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 11 QUN G VP TPHCM


Trong xy dng ng, ng b phng phi ly hiu qu hot ng ca...

* a ch : 3/8 Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM


* S in thoi : (08) 39967604 - Fax : ()
* Email : p11.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 10 QUN G VP TPHCM


Thc hin ngh quyt BCH ng b phng nhim k 2005 2010, ngy 23/7/2008,...
* a ch : 48/4A Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 35893528 - Fax : ()
* Email : p10.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 9 QUN G VP TPHCM


Nng cao vai tr MTTQVN phng 9 - gp phn bo v, xy dng v pht trin a...
* a ch : 162 ng 56 , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39871286 - Fax : ()
* Email : phuong9@govaphcm.gov.vn

UBND PHNG 8 QUN G VP TPHCM


Ngy 12/6/2008 c s thng nht t pha ng u, UBND phng, Hi nng...
* a ch : 848 Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 35899733 - Fax : ()
* Email : ubndp8@govaphcm.gov.vn

UBND PHNG 7 QUN G VP TPHCM


Phng 7 : - Din tch: 97ha - Dn s: 24.300 nhn khu - Khu ph: 6 khu ph - T...
* a ch : 302 Nguyn Vn Nghi , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38946157 - Fax : ()
* Email : p7.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 6 QUN G VP TPHCM


phng 6: - Din tch: 164,75ha - Dn s: 22.428 nhn khu - Khu ph: 6 khu ph -...
* a ch : 340 (s c 90/978) L c Th , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38940345 - Fax : ()
* Email : ubnd6@govaphcm.gov.vn

UBND PHNG 5 QUN G VP TPHCM


Phng 5: - Din tch: 158,66ha - Dn s: 31.291 nhn khu - Khu ph: 9 khu ph -...
* a ch : 290 Nguyn Thi Sn , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39858198 - Fax : ()
* Email : p5.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 4 QUN G VP TPHCM


y ban nhn dn Phng 4 qun G Vp c din thch 37,42ha - Dn s: 19.237 nhn...
* a ch : 224 - 226 Nguyn Thi Sn , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38954932 - Fax : ()
* Email : ubndp4@govaphcm.gov.vn

UBND PHNG 3 QUN G VP TPHCM


Phng 3: - Din tch: 144,69ha - Dn s: 39.396 nhn khu - Khu ph: 9 khu...
* a ch : 23/11 Nguyn Thi Sn , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39857397 - Fax : ()
* Email : p3.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 1 QUN G VP TPHCM


Phng 1: - Din tch: 58,55ha - Dn s: 21.554 nhn khu - Khu ph: 4 khu...
* a ch : 572 L Quang nh , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38945887 - Fax : ()
* Email : p1.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 28 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 28 vi dn s:Khong 10.000 ngi Din tch: 550 ha V tr a l:...
* a ch : 1089-1091 X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 35566436 - Fax : ()

UBND PHNG 27 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 27 vi dn s: 24852 ngi V tr a l: Hng ng gip ranh...
* a ch : Thuc khu hnh chnh C x Thanh a , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 35566641 - Fax : ()

UBND PHNG 26 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 26 vi dn s:26974 ngi V tr a l: Phng 26 c bao bc...
* a ch : 435-437 X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38994558 - Fax : ()

UBND PHNG 25 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 25 vi dn s:23983 ngi V tr a l: Hng ng gip ranh...
* a ch : 524 X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 35117410 - Fax : ()

UBND PHNG 24 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 24 c v tr a l gn khu trung tm hnh chnh ca Qun vi din...
* a ch : 56-58 Bch ng , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38995567 - Fax : ()

UBND PHNG 22 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 22 vi dn s:23656 ngi V tr a l: Hng ng Bc gip...
* a ch : A21/1 Ng Tt T , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38992211 - Fax : ()

UBND PHNG 19 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 19 vi dn s:12070 ngi V tr a l: Hng ng gip ranh...
* a ch : 85/16 Phm Vit Chnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38404177 - Fax : ()

UBND PHNG 17 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 17 vi dn s:22128 ngi V tr a l: c sp nhp t...
* a ch : 99-101 X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38995225 - Fax : ()

UBND PHNG 15 QUN BNH THNH TPHCM


V tr a l: Hng ng gip ranh phng 25 Q..Bnh Thnh Hng...
* a ch : 173 Bch ng , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38994249 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN BNH THNH TPHCM


V tr a l: + Hng ng gip phng 24 + Hng ty gip phng 7,...
* a ch : 62 - 64 L Quang nh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38412033 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN BNH THNH TPHCM


Nhn trn bn ,phng ging mt c lao c bao bc bi tuyn sng Si...
* a ch : 258 N Trang Long , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 35531721 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN BNH THNH TPHCM

Dn s: 28179 ngi V tr a l: Hng Bc v ng gip rch Xuyn...


* a ch : 172 N Trang Long , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38432469 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 7 vi Dn s:14615 ngi V tr a l: Hng ng gip ranh...
* a ch : 58 Hong Hoa Thm , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 35100419 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 6 vi Dn s: 11.294 dn, trong n: 5873. V tr a l: Pha ng...
* a ch : 44/8 Nguyn Vn u , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38445027 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 5 vi Dn s:17308 ngi V tr a l: Hng ng gip ranh...
* a ch : 97 Nguyn Vn u , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38432180 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 3 qun Bnh Thnh vi dn s:14980 ngi V tr a l: Hng...
* a ch : 17 Phan ng Lu , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38414846 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN BNH THNH TPHCM


V tr a l: Pha ng gip phng 1, qun Bnh Thnh Pha ty gip...
* a ch : 282/103 Bi Hu Ngha , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38412171 - Fax : (08) 35510023

UBND PHNG 1 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 1Thc hin k hoch s 188/KH-UBND ngy 21/11/2006 ca UBND Qun Bnh...
* a ch : 333 Bi Hu Ngha , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38412019 - Fax : ()

UBND PHNG TN TO QUN BNH TN TPHCM


Theo ng Nguyn Vn t, Ch tch UBND phng, u thng 6 l k ngh h...
* a ch : 64 H Vn Long , Qun Bnh Tn , TPHCM

* S in thoi : (08) 37541385 - Fax : ()

UBND PHNG TN TO A QUN BNH TN TPHCM


Trong cng tc vn ng ng gp Qu nhm chm lo cho nhng h ngho trn...
* a ch : 1409 Tnh l 10 , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37541252 - Fax : ()

UBND PHNG BNH HNG HA B QUN BNH TN TPHCM


Nhm nh gi nhng kt qu lm c qua vic k kt lin tch trong thi...
* a ch : thuc Khu ph 3 Nguyn Th T , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37652524 - Fax : (08) 37654085

UBND PHNG BNH HNG HA A QUN BNH TN TPHCM


Trong hai ngy 18 v 19/7 ti hi trng UBND phng Bnh Hng Ha A din ra...
* a ch : 621 Tn K Tn Qy , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37503926 - Fax : (08) 37503732

UBND PHNG BNH HNG HA QUN BNH TN TPHCM


Sng ngy 19/7/2008, Qun on phi hp vi Phng Ti nguyn & Mi trng...
* a ch : 716 Tn K Tn Qy , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38755200 - Fax : ()

UBND PHNG BNH TR NG B QUN BNH TN TPHCM


Sng th by 1/10, ti hi trng UBND Bnh Tr ng B din ra bui hp...
* a ch : 837 Tnh l 10 , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37624814 - Fax : ()

UBND PHNG BNH TR NG A QUN BNH TN TPHCM


Chiu 22/11, ng y phng t chc tp hun chuyn nhm ph bin,...
* a ch : 162 M L , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38774299 - Fax : (08) 38774299

UBND PHNG BNH TR NG QUN BNH TN TPHCM


Chiu ngy 26/3/2008 ti phng hp Khi vn phng, Thng trc ng y...
* a ch : 276/66 Tn Ha ng , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 36670180 - Fax : (08) 36670172

UBND PHNG AN LC A QUN BNH TN TPHCM


sng ngy 31/7/2008, ti hi trng UBND phng din ra k hp HND...
* a ch : 01 ng S 7 B , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 36670172 - Fax : ()

UBND PHNG AN LC QUN BNH TN TPHCM


Sng 27/11, phng t chc l trao tng nh tnh thng cho h ng L Minh Lng...
* a ch : 251 H Hc Lm , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38750297 - Fax : ()

UBND PHNG TN THI HIP QUN 12 TPHCM


y ban nhn dn phng Tn Thi Hip c thnh lp ngy 01/4/1997 trn c...
* a ch : 54/4H KP3 Phng Tn Thi Hip , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37171423 - Fax : ()

UBND PHNG TN THI NHT QUN 12 TPHCM


phng Tn Thi Nht l ca ng Ty Bc thnh ph, hng Ty Nam qun 12,...
* a ch : thuc Phan Vn Hn , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38833587 - Fax : ()

UBND PHNG TRUNG M TY QUN 12 TPHCM


Phng Trung M Ty c tch ra t x Trung M Ty huyn Hc Mn, chnh...
* a ch : 036 KP5 Trung M Ty , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37157180 - Fax : ()

UBND PHNG TN CHNH HIP QUN 12 TPHCM


Phng Tn Chnh Hip c din tch t nhin 423 ha vi dn s 32.523 nhn...
* a ch : 19/5 KP3 Phng Tn Chnh Hip , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38837796 - Fax : ()

UBND PHNG AN PH NG QUN 12 TPHCM


An Ph ng nm trong a ht ca huyn Tn Bnh thuc x Si Gn vi...
* a ch : 1747/1E KP1 Phng An Ph ng , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37195901 - Fax : ()

UBND PHNG THNH LC QUN 12 TPHCM


Tng din tch t t nhin ca phng l: 583,29ha. Trong : + t nng...

* a ch : 540 H Huy Gap , Q12 , TPHCM


* S in thoi : (08) 38919001 - Fax : ()

UBND PHNG THI AN QUN 12 TPHCM


Phng Thi An c tch ra t x Tn Thi Hip huyn Hc Mn v i vo...
* a ch : 333 L Vn Khng , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37173560 - Fax : ()

UBND PHNG HIP THNH QUN 12 TPHCM


Phng Hip Thnh theo a danh ca 4 khu ph trc y gm khu ph 5, mt...
* a ch : 246 Nguyn nh Th , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37175801 - Fax : ()

UBND PHNG THNH XUN QUN 12 TPHCM


UBND Phng Thnh Xun c thnh lp vo ngy 01/4/1997 trn c s tch ra t...
* a ch : 18A KP3 Phng Thnh Xun , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38919989 - Fax : ()

UBND PHNG NG HNG THUN QUN 12 TPHCM


- Phng ng Hng Thun - qun 12 thnh ph h Ch Minh nm pha ng...
* a ch : 70/42 KP3 Phng ng Hng Thun , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37150422 - Fax : ()

UBND PHNG 16 QUN 11 TPHCM


Trong nm 2007, Phng 16 t nhiu kt qu tt. Lc lng ho gii vin c...
* a ch : 2/2D L Siu , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39692912 - Fax : ()

UBND PHNG 15 QUN 11 TPHCM


Hi Ch thp Phng 15 t chc trao tng nh thng cho gia nh b...
* a ch : 76-78 C x L Gia , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38651134 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN 11 TPHCM


B Quch Th Mai, Ch tch UBND Phng 14 trao Quyt nh cng nhn BCN xy...
* a ch : 72 Bnh Thi , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38655916 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN 11 TPHCM


/c Dng B Lng, Ph B th thng trc Qun y chc mng /c Nguyn...
* a ch : 233 L i Hnh , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39627139 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN 11 TPHCM


Trong bui hp mt truyn thng ti Phng 12, Phng c t l ngi Hoa...
* a ch : 1168B ng 3 Thng 2 , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39627275 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN 11 TPHCM


Phng 11 t chc bui truyn thng v hi thi tm hiu HIV/AIDS. n...
* a ch : 351/14A L i Hnh , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39628899 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 11 TPHCM


Chiu ngy 29-11-2007, ti s nh 395/21/26 Minh Phng phng 10, qun 11, UBND...
* a ch : 503-505 Minh Phng , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38583582 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 11 TPHCM


Va qua, Hi Ch thp Qun 11 t chc trao tng xe ln cho cc c...
* a ch : 462C-D Minh Phng , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38582332 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 11 TPHCM


Trong bui hp mt k nim 77 nm ngy Truyn thng cng tc Dn vn...
* a ch : 204-206 Thi Phin , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39630790 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN 11 TPHCM


Phng 7 t chc trao tng 63 sut hc bng nm hc 2007-2008 cho cc em...
* a ch : 166 L i Hnh , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39550974 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 11 TPHCM


Ban vn ng V ngi ngho Phng 6 phi hp vi Hi Ch thp v...

* a ch : 59 L i Hnh , Q11 , TPHCM


* S in thoi : (08) 38558982 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN 11 TPHCM


Ti hi trng UBND Phng 5, Phng t chc tng kt cng tc chuyn...
* a ch : 347 Lc Long Qun , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38653131 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 11 TPHCM


Va qua, Phng 4 t chc trao tng nh tnh thng cho h b Trn Chuyn...
* a ch : 139B Thun Kiu , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38552742 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 11 TPHCM


Nm trong k hoch t hot ng Thng cao im cng tc vn ng qun...
* a ch : 117 Lc Long Qun , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39632938 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 11 TPHCM


Va qua, ng y Phng 2 long trng t chc trao tng Huy hiu 40 tui...
* a ch : 318B-C Minh Phng , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38583301 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 11 TPHCM


Phng 1 phi hp vi on t thin T Lp thnh ph v Hi Ch thp...
* a ch : 36B/41-43 Hng Bng , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39606273 - Fax : ()

UBND PHNG 15 QUN 10 TPHCM


Phng 15 t chc l trao tng nh tnh thng cho ng on c Thnh,...
* a ch : A4 - A8 Chu Thi , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38646278 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN 10 TPHCM


Hng ng Nm 2008 Nm thc hin np sng vn minh th, Phng...
* a ch : 557/C7 Nguyn Tri Phng , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38661972 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN 10 TPHCM


Nm 2008, y ban Nhn dn qun 10 ch o trin khai rng ri vic p...
* a ch : 210 - 212 Ha Hng , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38634802 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN 10 TPHCM


Ngy 19/05/2008 y ban Mt trn T quc (UBMTTQ) phng 12, qun 10, t...
* a ch : 20/C8 ng 3Thng 2 , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38620301 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN 10 TPHCM


Cng tc xy dng ng ti Phng 11 trong nm qua c thc hin v t...
* a ch : 544 in Bin Ph , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38392596 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 10 TPHCM


Ngy 18/01/2008, Phng 10 t chc tng kt hot ng Dn vn nm 2007 v...
* a ch : 537 - 539 L Hng Phong , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38346514 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 10 TPHCM


Trong dp H nm 2008, UBND Phng 9 v b on L Hng Ch tch Hi Ph...
* a ch : 387 L Thi T , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38345483 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 10 TPHCM


Phng 8 t chc trao tng nh tnh thng cho h b Nhm Mui, ng 202/34...
* a ch : 575 - 577 B Ht , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38556832 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN 10 TPHCM


Phng 7 pht ng phong tro thi ua Mi t dn ph ng k mt cng...
* a ch : 161 Nguyn Kim , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38553709 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 10 TPHCM

Trong nm qua, hot ng ca Mt trn Phng 6 tp trung cho cng tc tuyn...


* a ch : 594 B Ht , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38556814 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN 10 TPHCM


Nhn dp k nim 76 nm ngy thnh lp Mt trn Dn tc Thng nht Vit...
* a ch : 111 o Duy T , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555111 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 10 TPHCM


phng 4 t chc lin hoan khu ph (KP) vn ha n v vn ha ln...
* a ch : 410 - 412 Ng Gia T , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38347904 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 10 TPHCM


Va qua, ti Nh vn ha Phng 3 din ra cuc i b ng hnh...
* a ch : 154B Nguyn Duy Dng , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38359477 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 10 TPHCM


Ngy 04/07/2008, ti Hi trng Nh Vn ha phng, y ban MTTQ Vit Nam phng...
* a ch : 66 Hng Vng , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38302773 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 10 TPHCM


Nhng nm qua, phng 1 n lc tuyn truyn, vn ng ngi dn ng...
* a ch : 31 L Thi T , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38358353 - Fax : ()

UBND PHNG LONG PHC QUN 9 TPHCM


Long Phc l phng nng nghip. Din tch: 2.443,9 ha Dn c: 1526 h Dn s:...
* a ch : 239 Long Phc , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38872944 - Fax : ()

UBND PHNG LONG BNH QUN 9 TPHCM


Din tch: 1.782,6 ha; Trong t nng nghip: 806 ha, chim t l : 45%. Dn...
* a ch : 04 Trn Trng Khim , Q9 , TPHCM

* S in thoi : (08) 38966995 - Fax : ()

UBND PHNG LONG THNH M QUN 9 TPHCM


Dn s: 5.780 ngi Din tch: 1,982.820 km2 S h: 3.985 h B th: Nguyn Vn...
* a ch : 325 Nguyn Vn Tng , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966998 - Fax : ()

UBND PHNG HIP PH QUN 9 TPHCM


T 01/04/1997 Qun 9 c thnh lp theo quyt nh s: 1196/Q-UB ca UBND...
* a ch : A770 Khu Ph 4 , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966623 - Fax : ()

UBND PHNG TN PH QUN 9 TPHCM


Dn s: 16.441 ngi Din tch: 4,449.859km2 S h: 4.309 h Phng mi thnh...
* a ch : 117 Nam Cao , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966940 - Fax : ()

UBND PHNG PHC BNH QUN 9 TPHCM


Din tch: 986.048 km2 S h: 3.828 B th: Phan Tn Vit Ch tch: Nguyn Th...
* a ch : thuc Xun Hp , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37313938 - Fax : ()

UBND PHNG TRNG THNH QUN 9 TPHCM


Dn s:8.880 ngi Din tch:987ha S h:2.129 B th:Nguyn Th N Ch...
* a ch : 18 Phc Hip , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37300842 - Fax : ()

UBND PHNG LONG TRNG QUN 9 TPHCM


Dn s: 6.880 ngi Din tch: 12,609.984 km2 S h: 1.808 B th: H Minh Chin...
* a ch : 01 Nguyn Duy Trinh , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37300026 - Fax : ()

UBND PHNG TNG NHN PH B QUN 9 TPHCM


Dn s:14.698 ngi Din tch:528,28 ha S h:4.081 h Phng mi thnh lp...
* a ch : 1/164 Khu Ph 3 , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38973525 - Fax : ()

UBND PHNG TNG NHN PH A QUN 9 TPHCM


Dn s: 23.158 ngi Din tch: 418,98ha S h: 3.606 h L a phng giu...
* a ch : 29 L Vn Vit , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966793 - Fax : (08) 37307377

UBND PHNG PHC LONG B QUN 9 TPHCM


Dn s: 28.634 ngi Din tch: 587,55 ha; S h: 7.772 h Phng ang trong qu...
* a ch : 183 KP4 Xun Hp , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37313648 - Fax : ()

UBND PHNG PHC LONG A QUN 9 TPHCM


Phng Phc Long A c tch ra t x Phc Long c t 01/4/1997 vi din...
* a ch : 94 KP2 Nam Ha , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38978010 - Fax : ()

UBND PHNG 16 QUN 8 TPHCM


Din tch : 3.549736 Km2 Dn s : 20,835 ngi Ch tch UBND : ng Phng Bu Lm...
* a ch : 450 Bn Ph nh , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38559062 - Fax : ()

UBND PHNG 15 QUN 8 TPHCM


Din tch : 1.536286 Km2 Dn s : 29,190 ngi Ch tch UBND : ng Trng Hng...
* a ch : 184 Nguyn Duy , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555565 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.551851 Km2 Dn s : 20,975 ngi Ch tch UBND : ng H Thanh c
* a ch : 50 Hong S Khi , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38552899 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.249813 Km2 Dn s : 10,120 ngi Ch tch UBND : ng Phm Vn Tng
* a ch : 553 Bn Ba nh , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555490 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.295727 Km2 Dn s : 19,501 ngi Ch tch UBND : B Trm Th Hng...

* a ch : 942 Nguyn Duy , Q8 , TPHCM


* S in thoi : (08) 38557655 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.274380Km2 Dn s : 11,097 ngi Ch tch UBND : ng L Ngc Mnh
* a ch : 13 u Long , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38551196 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.249252 Km2 Dn s : 21,340 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn Hu...
* a ch : 961 Ba nh , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555667 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.435775 Km2 Dn s : 21,786 ngi Ch tch UBND : ng V Vn Hng
* a ch : 733 - 735 Hng Ph , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38598514 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 8 TPHCM


UBND phng 8 qun 8 Tp.HCM c din tch : 0.294478 Km2 v Dn s :...
* a ch : 220 Hng Ph , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38554019 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN 8 TPHCM


UBND phng 7 qun 8 TpHCM c din tch : 5.702875 Km2 Dn s : 20,999...
* a ch : 3028 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38502671 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 8 TPHCM


Din tch : 1.456917 Km2 Dn s : 27,917 ngi Ch tch UBND : ng Trnh Huy Lc
* a ch : 1798 - 1800 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38504898 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN 8 TPHCM


Din tch : 1.623692 Km2 Dn s : 34,401 ngi Ch tch UBND : B Nguyn Th Cm...
* a ch : 1444 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38504533 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 8 TPHCM


Din tch : 1.462864 Km2 Dn s : 33,824 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn Hu...
* a ch : 797 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38504997 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.507171 Km2 Dn s : 24,610 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn Vn Thanh...
* a ch : 156 u Dng Ln , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38569009 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.501652 Km2 Dn s : 24,230 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn Hu Ti...
* a ch : 26 L P Nguyn Th Tn , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38504568 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.485062 Km2 Dn s : 23,550 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn Vn...
* a ch : 183 Dng B Trc , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38569060 - Fax : ()

UBND PHNG TN HNG QUN 7 TPHCM


Phng Tn Hng t chc l bn giao cn nh tnh thng tr gi 13 triu...
* a ch : 703 Kp4 Trn Xun Son , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37713653 - Fax : ()

UBND PHNG TN KING QUN 7 TPHCM


Nhm lp thnh tch thit thc cho mng 10 nm thnh lp qun (1/4/1997 ...
* a ch : 537 kp1 Trn Xun Son , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37717057 - Fax : ()

UBND PHNG TN QUY QUN 7 TPHCM


phng Tn Quy t chc trao quyt nh bn giao cn nh tnh thng cho gia...
* a ch : 14 Kp2 Chung c Tn Quy , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37715038 - Fax : ()

UBND PHNG TN PHONG QUN 7 TPHCM


Ph ch tch UBND qun cng b vn bn do Ph ch tch UBND thnh ph...

* a ch : 09 L E Kp2 Khu c x Tn Quy ng , Q7 , TPHCM


* S in thoi : (08) 37711556 - Fax : ()

UBND PHNG TN THUN TY QUN 7 TPHCM


Thc hin Quyt nh s 55 ca UBND TP.HCM UBND phng Tn Thun Ty, mt...
* a ch : 09 Kp4 Nguyn Vn Linh , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38723088 - Fax : ()

UBND PHNG TN THUN NG QUN 7 TPHCM


Phng Tn Thun ng c bit n vi khu Th Thng Mi Dch...
* a ch : 357 Kp2 Hunh Tn Pht , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38728033 - Fax : ()

UBND PHNG BNH THUN QUN 7 TPHCM


Hi LHPN phng Bnh Thun Qun 7 ra mt CLB N ch nh tr, vi 18...
* a ch : 342 Kp1 Hunh Tn Pht , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38728032 - Fax : ()

UBND PHNG TN PH QUN 7 TPHCM


Phng Tn Ph vi mt tc tng trng kinh t kh cao,l ni tp trung...
* a ch : 03 Kp1 ng 9 , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37717557 - Fax : ()

UBND PHNG PH THUN QUN 7 TPHCM


UBND phng Ph Thun t chc l trao 38 sut hc bng, 7000 quyn tp...
* a ch : 1203 Kp3 Hunh Tn Pht , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38733439 - Fax : ()

UBND PHNG PH M QUN 7 TPHCM


Phng Ph M trong nhng nm gn y l phng pht trin nht vi nhiu...
* a ch : 1334 Hunh Tn Pht , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37851900 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN 6 TPHCM


y ban MTTQ phng n lc phn u thc hin tt vai tr phi hp...
* a ch : 137 BIS Tn Ha ng , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38756113 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN 6 TPHCM


ng b v chnh quyn phng c chnh sch ph hp, gii quyt kp...
* a ch : 152 ng Nguyn Cn , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38752778 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN 6 TPHCM


Chnh sch v cc quy nh ca a phng; tng cng v m rng v khi...
* a ch : 339 Nguyn Vn Lung , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37515214 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN 6 TPHCM


PHNG 11 : kho st hin trng theo phn nh ca t dn ph 79 v h...
* a ch : 25A ng s 4 , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37551430 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 6 TPHCM


Ti phng 10, y ban MTTQ phng t chc i hi i biu nhim k...
* a ch : 50 L V C x Ph Lm D , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38753410 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 6 TPHCM


Chiu 13/6/2008, ti hi trng UBND phng 9, T i biu HND qun gm...
* a ch : 429 L Quang Sung , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39691163 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 6 TPHCM


PHNG 8 : t chc kim tra gim st cc cng trnh cng cng trn a...
* a ch : 962 Bn L Gm , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38540387 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN 6 TPHCM


PHNG 7 : kt hp vi Phng TNMT qun kho st t ai ti s 406...
* a ch : 477 BIS Phm Vn Ch , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39671671 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 6 TPHCM

MTTQ phng vn ng nhn dn tham gia tch cc vo cc phong tro, thc...


* a ch : 148-150 Hu Giang , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39694199 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN 6 TPHCM


phng 5 c 4.309 ngi tui t 15 n 35 tui, s din m ch l 66...
* a ch : 33-33A Minh Phng , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39694191 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 6 TPHCM


PHNG 4 : t chc ra qun lm v sinh KP.2 v 3, tuyn truyn phng...
* a ch : 152 Phm Vn Ch , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39670522 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 6 TPHCM


Ngy 25/1/2008, on Thanh nin VHTT Hi LHPN phng 3 phi hp t chc...
* a ch : 317 Trn Vn Kiu , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39671064 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 6 TPHCM


PHNG 2 : kt hp vi Cng ty DVCI, Phng TNMT qun gii quyt n khiu...
* a ch : 28A Thp Mi , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39601096 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 6 TPHCM


Thit thc cho mng k nim 77 nm Ngy truyn thng Dn vn, k nim 51...
* a ch : 27 Chu Vn An , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38553749 - Fax : ()

UBND PHNG 15 QUN 5 TPHCM


L phng cui ca qun 5, gip ranh vi Qun 6 v Qun 11; Phng c...
* a ch : 208C Hng Bng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38552353 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN 5 TPHCM


Phng 14 l trung tm kinh t trng im ca qun 5, tp trung hu ht cc...
* a ch : 525 An Dng Vng , Q5 , TPHCM

* S in thoi : (08) 38551997 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN 5 TPHCM


c gii hn bi cc tuyn ng Vn Kip - Trn Vn Kiu - Ng Nhn...
* a ch : 57-59 Nguyn Thi , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555698 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN 5 TPHCM


Din tch : 0,378 km2 Dn s : 6.814 ngi, trong n l : 3.687. Mt :...
* a ch : 75 Tn Thnh , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555859 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN 5 TPHCM


Din tch : 0,313 km2 Dn s : 15.115 ngi, trong c 8.128 n. Mt :...
* a ch : 91 - 93 Ph ng Thin Vng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555073 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 5 TPHCM


L mt phng c qu trnh th ha kh lu, cc hot ng kinh...
* a ch : 5 Hi Thng Ln ng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38556638 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 5 TPHCM


L mt trong cc trung tm thng mi dch v - tiu th cng nghip ca...
* a ch : 138A Nguyn Tri Phng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38357081 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 5 TPHCM


Trn a bn phng c 320 h kinh doanh c th a s l ngnh ngh...
* a ch : 47 Nguyn Duy Dng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39235368 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN 5 TPHCM


c bao bc bi cc tuyn ng Hunh Mn t - Trn Hng o -...
* a ch : 519 Nguyn Tri , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38554615 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 5 TPHCM


c chnh thc thnh lp vo thng 7/1986 theo Quyt nh ca y ban nhn...
* a ch : 44 Nguyn Vn ng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39235437 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN 5 TPHCM


Phng 5 hin nay l mt phn ca phng Nguyn Hunh c trc...
* a ch : 88 - 90 Bch Vn , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38384469 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 5 TPHCM


c hnh thnh t ngy 01/7/1986, gii hn bi cc tuyn ng...
* a ch : 53A Trn Ph , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38353336 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 5 TPHCM


a bn phng 3 c gii hn bi 4 con ng An Dng Vng -...
* a ch : 130 Nguyn Tri , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39234399 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 5 TPHCM


Phng c gii hn bi cc con ng Trn Hng o, Hunh Mn t,...
* a ch : 97 Trn Bnh Trng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39236954 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 5 TPHCM


L phng c dn s ng nht qun 5, pha ng gip ranh vi phng Cu...
* a ch : 657 Trn Hng o , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39234965 - Fax : ()

UBND PHNG 18 QUN 4 TPHCM


UBND phng 18. a ch: 448/3 - Nguyn Tt Thnh, phng 18, qun 4, TP HCM....
* a ch : 448/3 Nguyn Tt Thnh , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39404682 - Fax : ()

UBND PHNG 16 QUN 4 TPHCM


UBND phng 16. a ch: B181/15 - Xm Chiu, phng 16, qun 4, TP HCM. in...

* a ch : B181/15 Xm Chiu , Q4 , TPHCM


* S in thoi : (08) 39404432 - Fax : ()

UBND PHNG 15 QUN 4 TPHCM


UBND phng 15. a ch: 132 - Tn Tht Thuyt, phng 15, qun 4, TP HCM. in...
* a ch : 132 Tn Tht Thuyt , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39404014 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN 4 TPHCM


UBND phng 14. a ch: 55 - Tn n, phng 14, qun 4, TP HCM. in thoi...
* a ch : 55 Tn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39404337 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN 4 TPHCM


UBND phng 13. a ch: 139 - Nguyn Tt Thnh, phng 13, qun 4, TP HCM....
* a ch : 139 Nguyn Tt Thnh , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39400795 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN 4 TPHCM


UBND phng 12. a ch: 51 - L Quc Hng, phng 12, qun 4, TP HCM. in...
* a ch : 51 L Quc Hng , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39400539 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 4 TPHCM


UBND phng 10. a ch: 136A Tn n, phng 10, qun 4, TP HCM. in thoi...
* a ch : 136A Tn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39404977 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 4 TPHCM


UBND phng 9. a ch: 104 Bn Vn n, phng 9, qun 4, TP HCM. in...
* a ch : 104 Bn Vn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39402210 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 4 TPHCM


Cho mng k nim 98 nm ngy quc t Ph n 8/3 v 1968 nm cuc khi ngha...
* a ch : V24-26 C x Vnh Hi , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38268508 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 4 TPHCM


UBND phng 6. a ch: 31 ng 12, phng 6, qun 4, TP HCM. in thoi c...
* a ch : 31 ng s 12 , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38266984 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN 4 TPHCM


UBND phng 5. a ch: 130 ng 46, phng 5, qun 4, TP HCM. in thoi c...
* a ch : 130 ng s 46 , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38261566 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 4 TPHCM


UBND phng 4. a ch: 43 Tn Tht Thuyt, phng 4, qun 4, TP HCM. in...
* a ch : 43 Tn Tht Thuyt , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39404637 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 4 TPHCM


UBND qun4 va t chc khnh thnh khu chung c l B5 phng 3 qun 4 gm 12...
* a ch : 203-205 Tn Tht Thuyt , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39404517 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 4 TPHCM


UBND phng 2 c dDin tch: 0,1924 km2 v dn s: 12.650 ngi
* a ch : 64A Nguyn Khoi , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39400793 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 4 TPHCM


Khu chung c Vn nm s 348 bn Vn n, phng 1, qun 4 (TP HCM), gip...
* a ch : 360 Bn Vn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38264181 - Fax : ()

UBND PHNG AN PH QUN 2 TPHCM


Sng nay, 26-3, Cng ty c phn u t v pht trin Si Gn khi cng xy...
* a ch : 01 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37470428 - Fax : (08) 37470809

UBND PHNG THNH M LI QUN 2 TPHCM


gii quyt cc vng mc v u t xy dng v b tr ti nh c...

* a ch : 668 Nguyn Th nh , Q2 , TPHCM


* S in thoi : (08) 37420559 - Fax : (08) 37421567

UBND PHNG CT LI QUN 2 TPHCM


Nhiu h dn phng Ct Li, Q2 sut my chc nm gn b vi khu vn,...
* a ch : 441 Nguyn Th nh , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38976429 - Fax : (08) 37421438

UBND PHNG BNH TRNG TY QUN 2 TPHCM


Ngi dn phng Bnh Trng Ty qun 2 bc xc trc kiu thi cng cng trnh...
* a ch : thuc Nguyn Duy Trinh , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37431664 - Fax : (08) 37430064

UBND PHNG BNH TRNG NG QUN 2 TPHCM


Ngi dn a bn phng Bnh Trng ng, qun 2, ang phi kh s vi...
* a ch : 543/8 Nguyn Duy Trinh , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37431053 - Fax : (08) 37430529

UBND PHNG THO IN QUN 2 TPHCM


p Tho in, phng Tho in, qun 2 ni ta lc nhiu bit th, nh...
* a ch : 5 Trn Ngc Din , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38989446 - Fax : (08) 38989446

UBND PHNG BNH KHNH QUN 2 TPHCM


UBND TP HCM va ch o cc c quan chc nng v Xy dng chung c ti nh...
* a ch : 27 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37415395 - Fax : (08) 54020708

UBND PHNG BNH AN QUN 2 TPHCM


UBND Phng Bnh An ln k hoch gii quyt tnh trng ln chim t ...
* a ch : 335 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37415036 - Fax : (08) 37400876

UBND PHNG TH THIM QUN 2 TPHCM


Vi v tr thun li, bn o Th Thim s m ra mt tng lai pht trin...
* a ch : 71 Th Thim , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37400008 - Fax : (08) 54020875

UBND PHNG AN KHNH QUN 2 TPHCM


UBND Phng An Khnh ln k hoch i ph vi ma mua sp ti, ...
* a ch : 222 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37415521 - Fax : (08) 37415520

UBND PHNG AN LI NG QUN 2 TPHCM


Khu tm c An Li ng ti phng An Li ng, qun 2 c y ban nhn...
* a ch : 2 Th Thim , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37400286 - Fax :

UBND PHNG NGUYN THI BNH QUN 1 TPHCM


Phng Nguyn Thi Bnh a ch s 32 Ph c Chnh c sp nhp t 02...
* a ch : 32 Ph c Chnh , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38211665 - Fax : ()
* Email : nguyenthaibinh@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG NGUYN C TRINH QUN 1 TPHCM


Phng Nguyn C Trinh nm v tr cn trung tm Qun 1, din tch 75 ha,...
* a ch : 211 Nguyn Tri , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38395783 - Fax : ()
* Email : nguyencutrinh@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG CU NG LNH QUN 1 TPHCM


Trc nm 1975, Phng mang tn Phng Cu ng Lnh. Sau nm 1975, c chia...
* a ch : 60 Nguyn Thi Hc , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38242558 - Fax : ()
* Email : cauonglanh@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG PHM NG LO QUN 1 TPHCM


Phng Phm Ng Lo c hnh thnh vo nm 1989 da trn c s h tng...
* a ch : 240 Thm , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38367384 - Fax : ()
* Email : phamngulao@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG AKAO QUN 1 TPHCM


Phng aKao c 8 khu ph, 100 t dn ph, 02 khu ph ra mt Ban ch nhim...
* a ch : 58B Nguyn nh Chiu , Q1 , TPHCM

* S in thoi : (08) 38297821 - Fax : ()


* Email : dakao@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG BN THNH QUN 1 TPHCM


Phng Bn Thnh l a bn trung tm Qun 1 v Thnh ph H Ch Minh, c...
* a ch : 92 Nguyn Tri , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38390856 - Fax : ()
* Email : benthanh@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG C GIANG QUN 1 TPHCM


Phng C Giang a ch s 69-71 H Ho Hn c sp nhp t 03 Phng...
* a ch : 69-71 H Ho Hn , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38368016 - Fax : ()
* Email : cogiang@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG CU KHO QUN 1 TPHCM


Trc nm 1975, Phng Cu Kho c gi l Phng Nguyn Cnh Chn, sau nm...
* a ch : 379 Trn Hng o , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38397506 - Fax : ()
* Email : caukho@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG TN NH QUN 1 TPHCM


Phng Tn nh c thnh lp vo thng 3 nm 1989 trn c s sp nhp 4...
* a ch : 227 Trn Quang Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38483397 - Fax : ()
* Email : tandinh@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG BN NGH QUN 1 TPHCM


Phng Bn Ngh l a bn trung tm ca Qun 1, Thnh ph H Ch Minh,...
* a ch : 29 Nguyn Trung Ngn , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38222310 - Fax : ()
* Email : bennghe@quan1hcm.gov.vn

UBND PHNG 14 QUN 3 TPHCM


thc hin tt cc tiu ch xy dng phng vn ha v thit thc cho...
* a ch : 382 L Vn S , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39310746 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN 3 TPHCM

U ban nhn dn do Hi ng nhn dn bu l c quan chp hnh ca Hi...


* a ch : 9B Trn Quang Diu , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38467371 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN 3 TPHCM


y ban nhn dn phng 12 nm trn ng L Vn S,...
* a ch : 407/4 L Vn S , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39319643 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN 3 TPHCM


Sng ngy 15/01/2008, 115 cn b cng on, ng vin mi kt np, on vin...
* a ch : 456 Cch Mng Thng 8 , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39930765 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 3 TPHCM


Y BAN MT TRN T QUC V HI CU CHIN BINH Phng 10 trao tng nh tnh...
* a ch : 276 Cch Mng Thng 8 , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39317302 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 3 TPHCM


y ban nhn dn phng 9 nm trn ng B Huyn Thanh Quan, l c quan hnh...
* a ch : 82 B Huyn Thanh Quan , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38429555 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 3 TPHCM


U ban nhn dn do Hi ng nhn dn bu l c quan chp hnh ca Hi ng...
* a ch : 18 Hunh Tnh Ca , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38244269 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN 3 TPHCM


y ban nhn dn phng 7 nm s 234 in Bin Ph, l c quan chp...
* a ch : 234 in Bin Ph , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39325339 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 3 TPHCM

U ban nhn dn do Hi ng nhn dn bu l c quan chp hnh ca Hi ng...


* a ch : 18 V Vn Tn , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39306530 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN 3 TPHCM


UBND qun 3 va ph duyt nhim v quy hoch chi tit 1/2.000 cc phng 1,2 v...
* a ch : 202 V Vn Tn , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38390003 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 3 TPHCM


y vin B Chnh tr, B th Thnh y TPHCM L Thanh Hi trao Huy hiu 60 nm...
* a ch : 337 in Bin Ph , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38328198 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 3 TPHCM


Phng 3, qun 3 l mt trong 17/322 phng, x u tin ca thnh ph hon...
* a ch : 55 Bn C , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38398952 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 3 TPHCM


T chc cng tc thng tin v x l thng tin bo m phn nh c...
* a ch : 35 Cao Thng , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38342235 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 3 TPHCM


U ban nhn dn l c quan hnh chnh nh nc, gii quyt cc vng mc,...
* a ch : 213/18C Nguyn Thin Thut , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38304987 - Fax : ()

Y BAN NHN DN TNH BC LIU


Bc Liu l mt tnh thuc bn o C Mau, min t cc Nam ca t quc...
* a ch : thuc Khu hnh chnh Nam Trn Hunh , Th x Bc Liu , Bc Liu
* S in thoi : (0781) 3823832 - Fax : (0781) 3823836
* Email : banbientap@baclieu.gov.vn
* Website : www.baclieu.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH SN LA

Sn La l mt tnh min ni Ty Bc Vit Nam, c din tch t nhin 14.125 km2...


* a ch : ng Khau C , Th x Sn La , Sn La
* S in thoi : (022) 3852011 - Fax : (022) 3852028
* Email : website@sonla.gov.vn
* Website : www.sonla.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN VNH BO - THNH PH HI PHNG


Huyn Vnh Bo nm ca ng pha Ty Nam thnh ph Hi Phng, c din tch...
* a ch : Thuc 20 Thng 8 , Huyn Vnh Bo , Hi Phng
* S in thoi : (031) 3884853 - Fax : (031) 3884237

Y BAN NHN DN TH X LAGI - TNH BNH THUN


Th x La Gi thuc tnh Bnh Thun, l phn t tch t huyn Hm Tn trc...
* a ch : 26 Hong Diu , Th x LaGi , Bnh Thun
* S in thoi : (062) 3871850 - Fax : (062) 3871287
* Email : lagi@lagi.gov.vn
* Website : www.lagi.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN AKP - TNH GIALAI


y ban nhn dn huyn ak P do HND huyn ak P bu ra, l c quan chp hnh...
* a ch : Thuc thn 2 k P , Huyn akP , Gia Lai
* S in thoi : (059) 3838235 - Fax : (059) 3838494
* Email : ubndhuyendakpo@gmail.com

Y BAN NHN DN HUYN CH PH - TNH GIALAI


Huyn Ch Ph chnh thc i vo hot ng t ngy 02/01/1997. n nay huyn...
* a ch : thuc Trn Ph , Huyn Ch Ph , Gia Lai
* S in thoi : (059) 3845526 - Fax : (059) 3845767

Y BAN NHN DN THNH PH PLEIKU - TNH GIALAI


UBND thnh ph Pleiku c 20 n v hnh chnh v 29 phng ban n v thuc thnh...
* a ch : 02 L Lai , TP Pleiku , Gia Lai
* S in thoi : (059) 3828313 - Fax : (059) 3828313
* Email : vppleiku_gialai@com.vn

Y BAN NHN DN HUYN THANH LIM - TNH H NAM


Thanh Lim c tim nng du lch sinh thi t nhin vi cc di tch lch s ni...
* a ch : Thuc Km 05 QL1A Thanh Tuyn , Huyn Thanh Lim , H Nam
* S in thoi : (0351) 3880326 - Fax : ()

* S in thoi di ng : 0913067351

Y BAN NHN DN HUYN BNH LC - TNH H NAM


Bnh Lc l huyn Anh hng Lc lng v trang nhn dn thi k khng chin...
* a ch : thuc Th trn Bnh M , Huyn Bnh Lc , H Nam
* S in thoi : (0351) 3860156 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0913289432

Y BAN NHN DN HUYN L NHN -TNH H NAM


Huyn L Nhn c mt s di tch lch s v di tch vn ha c Nh nc...
* a ch : thuc Th trn Vnh Tr , Huyn L Nhn , H Nam
* S in thoi : (0351) 3870025 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0912117694

Y BAN NHN DN HUYN KIM BNG - TNH H NAM


Kim Bng l huyn nm pha ty bc ca tnh H Nam, cch H Ni khong 60...
* a ch : thuc Th trn Qu , Huyn Kim Bng , H Nam
* S in thoi : (0351) 3820033 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0912112618

Y BAN NHN DN HUYN DUY TIN -TNH HA NAM


Huyn Duy Tin nm pha ng bc tnh H Nam, trung tm huyn cnh tnh l...
* a ch : thuc Th trn Ha Mc , Huyn Duy Tin , H Nam
* S in thoi : (0351) 3830013 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0913386800

Y BAN NHN DN TH X PH L -TNH H NAM


Thi x Ph L c v tr a l kinh t, chnh tr kh thun li pht...
* a ch : Thuc Phng Lng Khnh Thin , Th x Ph L , H Nam
* S in thoi : (0351) 3851098 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0913289380

Y BAN NHN DN HUYN C TH -TNH H TNH


Huyn c Th ngy nay nm pha Bc tnh H Tnh, ta 18,180 n...
* a ch : Thuc Th trn c Th , Huyn c Th , H Tnh
* S in thoi : (039) 3831436 - Fax : (039) 3831371
* Email : ductho@ductho.gov.vn
* Website : www.ducthohatinh.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN K ANH - TNH H TNH


K Anh ang ng trc nhng vn hi ln thun li cho s pht trin kinh...
* a ch : thuc Th trn K Anh , Huyn K Anh , H Tnh
* S in thoi : (039) 3865254 - Fax : (039) 3865683

Y BAN NHN DN HUYN THCH H - TNH H TNH


Din tch t t nhin 5.844,64 ha, trong t Nng Nghip 2.100 ha, t Lm...
* a ch : thuc khi 10 Thch H , Huyn Thch H , H Tnh
* S in thoi : (039) 3845366 - Fax : (039) 3845566

Y BAN NHN DN THNH PH H TNH - TNH H TNH


Ti sn vn ng trung tm TP H Tnh din ra L khai mc L hi thng...
* a ch : 72 Phan nh Phng , TP H Tnh , H Tnh
* S in thoi : (039) 3890034 - Fax : (039) 3859902

Y BAN NHN DN TH X BO LC - TNH LM NG


Th x Bo Lc c thnh lp t nm 1994 (theo Ngh nh 65/CP ca Chnh...
* a ch : 02 Hng Bng , Th x Bo Lc , Lm ng
* S in thoi : (063) 3864001 - Fax : (063) 3865464
* Email : vanphongbaoloc@vol.vnn.vn

Y BAN NHN DN HUYN THIU HA - TNH THANH HA


Mnh t Thiu Ho l mt trong nhng ci ni ca ngi Vit c, ni sinh...
* a ch : Thuc Th trn Vn H , Huyn Thiu Ha , Thanh Ha
* S in thoi : (037) 3824185 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0904476456

Y BAN NHN DN HUYN VNH LC - TNH THANH HA


Vnh Lc c bc tng trng cao, c bit ngnh nng nghip pht trin ton...
* a ch : thuc khu 3 Th trn Vnh Lc , Huyn Vnh Lc , Thanh Ha
* S in thoi : (037) 3870032 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0913269160

Y BAN NHN DN HUYN HONG HA - TNH THANH HA


Hong Ho hin c nh gi l mt trong nhng huyn i u ca Thanh Ho...
* a ch : Thuc Th trn Bt Sn , Huyn Hong Ha , Thanh Ha
* S in thoi : (037) 3865093 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0912028469

Y BAN NHN DN TH X BM SN - TNH THANH HA


Tri qua IX nhim k hot ng, UBND th x Bm Sn khng ngng i...
* a ch : 28 Phng Ba nh , Th x Bm Sn , Thanh Ha
* S in thoi : (037) 3824205 - Fax : (037) 3825355
* Email : ubbimson2005@yahoo.com
* Website : www.bimson.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH THANH HA - TNH THANH HA


K t khi tr thnh th loi III, kinh t thnh ph Thanh Ho c bc...
* a ch : 27 Trn Ph , Thnh ph Thanh Ha , Thanh Ha
* S in thoi : (037) 3852331 - Fax : (037) 3853392
* Email : thanhpho@thanhhoa.gov.vn
* Website : thanhhoacity.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN TIN HI - TNH THI BNH


Tin Hi nm pha ty nam ca tnh Thi Bnh, gip bin ng, huyn Kin...
* a ch : Thuc Th trn Tin Hi , Huyn Tin Hi , Thi Bnh
* S in thoi : (036) 3823279 - Fax : (036) 3823279

Y BAN NHN DNTHNH PH THI BNH-TNH THI BNH


Thnh ph Thi Bnh ngy nay c hnh thnh v pht trin gn lin vi s...
* a ch : 71 Phng Tin Phong , Thnh ph Thi Bnh , Thi Bnh
* S in thoi : (036) 3831283 - Fax : (036) 3830210

Y BAN NHN DN PHNG HNG S-THNH PH HU


Phng Hng S nm pha ng Bc, thnh ph Hu. - Pha Bc gip x...
* a ch : thuc Tn , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3588188 - Fax : (054) 3588088
* Email : huongso@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG AN TY-THNH PH HU


Phng An Ty nm pha Nam, thnh ph Hu. - Pha ng gip x Thy Dng,...
* a ch : Thuc khu cng vin nc Ng Bnh , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3819316 - Fax : (054) 3819315
* Email : antay@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN X THY XUN -THNH PH HU


nm v pha Ty Nam ca Thnh ph Hu, c a hnh bn sn a. Theo quy...

* a ch : 97 L Ng Ct , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu


* S in thoi : (054) 3822415 - Fax : (054) 3895319
* Email : thuyxuan@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN X THY BIU-THNH PH HU


Thy Biu l x vng ven, cch trung tm thnh ph 7 km v pha Ty, vi tng...
* a ch : 23 Ng H , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3822835 - Fax : (054) 3882855
* Email : thuybieu@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG AN HA-THNH PH HU


Phng An Ho nm pha Bc thnh ph Hu. - Pha Bc gip x Hng...
* a ch : Thuc Nguyn Vn Linh , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3523793 - Fax : (054) 3589795
* Email : anhoa@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN X HNG LONG-THNH PH HU


X Hng Long l x thuc Thnh ph Hu nm pha Ty v cch trung tm thnh...
* a ch : 69 Nguyn Hong , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3523038 - Fax : (054) 3590343
* Email : huonglong@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG XUN PH -THNH PH HU


Phng Xun Ph nm pha ng thnh ph Hu - Pha Bc gip phng V D...
* a ch : 42 Dng Vn An , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3832027 - Fax : (054) 3816436
* Email : xuanphu@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN NG PH -TNH BNH PHC


Vn phng Hi ng nhn dn v y ban nhn dn: tham mu tng hp cho y ban...
* a ch : Thuc khu ph Tn An Tn Ph , Huyn ng Ph , Bnh Phc
* S in thoi : (0651) 3832007 - Fax : (0651) 3832085
* Website : www.dongphu.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG VNH NINH-THNH PH HU


Hin nay phng ang qun l 170 i tng hng chnh sch i vi...
* a ch : 55 Hai B Trng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3822464 - Fax : (054) 3834854
* Email : vinhninh@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG TRNG AN-THNH PH HU


Phng Trng An c thnh lp t nm 1983. Nguyn trc y l x thy...
* a ch : 146 Phan Bi Chu , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3824000 - Fax : (054) 3895289
* Email : truongan@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG THUN THNH -THNH PH HU


Phng Thun Thnh l mt trong 4 phng thuc thnh ni Hu trc y. l...
* a ch : 79 Nguyn Ch Diu , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3522147 - Fax : (054) 3523325
* Email : thuanthanh@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG THUN LC-THNH PH HU


Theo s liu thng k cui nm 2006 ton Phng c 2664 h, 16098 nhn khu,...
* a ch : 124 L Thnh Tn , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3522558 - Fax : (054) 3523252
* Email : thuanloc@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG THUN HA-THNH PH HU


c s quan tm ca Thnh ph, phng tin hnh vn ng nhn dn...
* a ch : 127 Nguyn Tri , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3523579 - Fax : (054) 3539391
* Email : thuanhoa@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG TY LC-THNH PH HU


Phng Ty Lc l 1 trong 4 Phng ni thnh thuc qun th di sn vn ha...
* a ch : 37 Trn Quc Ton , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3522557 - Fax : (054) 3539392
* Email : tayloc@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG PHC VNH -THNH PH HU


Ton phng c 07 Khu vc vi 22 t dn ph. Trong KV 1 gm t 10, 11, 12 v...
* a ch : 38 Trn Ph , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3823885 - Fax : (054) 3895339
* Email : phuocvinh@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG PH HI-THNH PH HU


Phng Ph Hi l phng mi c thnh lp t phng Vnh Li (c)...

* a ch : 03 Tn c Thng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu


* S in thoi : (054) 3845422 - Fax : (054) 3816100
* Email : phuhoi@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG PH HA-THNH PH HU


Phng Ph Ha, l phng trung tm thng mi, du lch ca Tnh v Thnh...
* a ch : 51 Hunh Thc Khng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3523232 - Fax : (054) 3571655
* Email : phuhoa@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG PH HIP-THNH PH HU


Phng Ph Hip l 1 phng nm pha ng Bc Thnh ph + Pha Bc gip...
* a ch : 312 Chi Lng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3523214 - Fax : (054) 3546506
* Email : phuhiep@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG PH HU-THNH PH HU


Phng c th ha theo qui hoch, phi tip nhn nhiu dn t ni...
* a ch : 72 Nguyn Gia Thiu , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3527859 - Fax : (054) 3546515
* Email : phuhau@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG PH CT-THNH PH HU


Phng Ph Ct l mt a danh tp trung nhiu Ph - Phng, nh rng v c...
* a ch : 108 Chi Lng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3522428 - Fax : (054) 3571657
* Email : phucat@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG KIM LONG-THNH PH HU


Phng Kim Long l mt phng nm pha Ty Thnh ph Hu, bn b ca...
* a ch : 87 Phm Th Lin , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3523637 - Fax : (054) 3590335
* Email : kimlong@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN PHNG PH BNH-THNH PH HU


Ph Bnh l mt phng ngho so vi mt bng chung ca ton Thnh ph, i...
* a ch : 56 o Duy Anh , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3524367 - Fax : (054) 3546505
* Email : phubinh@thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH HU-TNH THA THIN HU


Trong nhng nm qua, thnh ph Hu rt quan tm n i sng ca dn ngho...
* a ch : 23-25 L Li , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3822550 - Fax : (054) 3822681
* Email : thanhpho@thuathienhue.gov.vn
* Website : www.huecity.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN SN NG- TNH BC GIANG


Sn ng l huyn vng cao ca tnh Bc Giang. T trung tm huyn l th...
* a ch : Thuc Th trn An Chu , Huyn Sn ng , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3886136 - Fax : (0240) 3886136
* Email : sondong_vt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SonDong

Y BAN NHN DN HUYN LC NGN - TNH BC GIANG


Lc Ngn c tiu vng kh hu thch hp cho cy n qu, c bit l vi...
* a ch : thuc Th trn Ch , Huyn Lc Ngn , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3882301 - Fax : (0240) 3582034
* Email : lucngan_vt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/LucNgan

Y BAN NHN DN HUYN LC NAM - TNH BC GIANG


Huyn Lc Nam l mt a phng kh thun li v giao thng ng b,...
* a ch : Thuc Th trn i Ng , Huyn Lc Nam , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3884201 - Fax : (0240) 3884201
* Email : vanthu_lucnam@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/LucNam

Y BAN NHN DN HUYN YN DNG - TNH BC GIANG


Huyn Yn Dng nm pha ng Nam ca tnh Bc Giang. Tng din tch t...
* a ch : thuc Th trn Neo , Huyn Yn Dng , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3870332 - Fax : (0240) 3870256
* Email : yendung_vt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/YenDung

Y BAN NHN DN HUYN VIT YN - TNH BC GIANG


Vit Yn c xc nh l huyn trng im ca tnh v pht trin cng...
* a ch : thuc Th trn Bch ng , Huyn Vit Yn , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3874201 - Fax : (0240) 3874201
* Email : vietyen_vt@bacgiang.gov.vn

* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/VietYen

Y BAN NHN DN HUYN HIP HA - TNH BC GIANG


Nhm y nhanh tc pht trin kinh t - x hi, trong nhng nm gn y...
* a ch : thuc Th trn Thng , Huyn Hip Ha , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3872218 - Fax : (0240) 3872575
* Email : vanthu_hiephoa@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/HiepHoa

Y BAN NHN DN HUYN LNG GIANG-TNH BC GIANG


Lng Giang l vng t giu truyn thng vn ha, lch s vi nhiu l...
* a ch : Thuc Th trn Vi , Huyn Lng Giang , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3881202 - Fax : (0240) 3638665
* Email : langgiang_vt@.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/LangGiang

Y BAN NHN DN THNH PH BC GIANG-TNH BC GIANG


Thnh ph Bc Giang (nguyn l th x Bc Giang) cch th H Ni 50 km; pha...
* a ch : 41 Ng Gia T , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3852893 - Fax : (0240) 3852893
* Email : vanphong_tpbg@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/TPBG

Y BAN NHN DN HUYN THI BNH-TNH C MAU


Huyn Thi Bnh quy hoch v nh hng pht trin kinh t - x hi ca...
* a ch : Thuc Th trn Thi Bnh , Huyn Thi Bnh , C Mau
* S in thoi : (0780) 3861403 - Fax : ()

Y BAN NHN DN THNH PH VINH -TNH NGH AN


UBND thnh ph Vinh va t chc hi ngh s kt t thi ua 'lp thnh tch...
* a ch : 14 Nguyn Th Minh Khai , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi : (0383) 3842584 - Fax : ()
* Website : www.vinhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN QUN HI CHU-THNH PH NNG


Qun Hi Chu l mnh t c lch s trn 500 nm, k t lc nhng c dn...
* a ch : 270 Trn Ph , Qun Hi Chu , Nng
* S in thoi : (0511) 3834108 - Fax : (0511) 3834109
* Website : www.ubnd.haichau.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN BA T-TNH QUNG NGI


U ban nhn dn huyn lm vic theo ch kt hp s lnh o tp th...
* a ch : thuc Th trn Ba T , Huyn Ba T , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3863444. - Fax : ()
* Email : bato@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN MINH LONG-TNH QUNG NGI


Ch tch y ban nhn dn huyn ph trch chung v ph trch cc ngnh, cc lnh...
* a ch : Thn 3 X Long Hip , Huyn Minh Long , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3866320 - Fax : ()
* Email : minhlong@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH QUNG NGI-TNH QUNG NGI


Va qua, UBND thnh ph t chc Hi ngh tng kt tng kt 12 nm (1996 ...
* a ch : 48 Hng Vng , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3822809 - Fax : (055) 3825350
* Email : thanhpho@quangngai.gov.vn
* Website : thanhpho.quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN TY TR-TNH QUNG NGI


U ban nhn dn huyn lm vic theo ch kt hp s lnh o tp th...
* a ch : Thuc X Tr Phong , Huyn Ty Tr , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3870087 - Fax : (055) 3870103
* S in thoi di ng : 0914101700
* Email : taytra@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN M C-TNH QUNG NGI


Cc ng ch lnh o Tnh y, Hi ng nhn dn, y ban nhn dn, y ban...
* a ch : thuc Th trn M c , Huyn M c , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3857563. - Fax : (055) 3857563
* S in thoi di ng : 0914091008
* Email : moduc@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN NGHA HNH-TNH QUNG NGI


UBND huyn l c quan chp hnh chnh nh nc a phng, chu trch...
* a ch : thuc Th trn Ch Cha , Huyn Ngha Hnh , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3861256 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0914091274
* Email : nghiahanh@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN SN H-TNH QUNG NGI


UBND huyn l c quan hnh chnh Nh nc a phng, chu trch nhim, t...
* a ch : thuc Th trn Di Lng , Huyn Sn H , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3864269 - Fax : (055) 3864385
* S in thoi di ng : 0914062455
* Email : sonha@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN T NGHA-TNH QUNG NGI


TTO - Trong hai ngy 10 v 11-12, Ban cng tc x hi bo Tui Tr phi hp vi...
* a ch : khi 2 Th trn La H , Huyn T Ngha , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3845558 - Fax : (055) 384 898
* Email : tunghia@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN L SN -TNH QUNG NGI


Chiu 25.11, trc s chng kin ca lnh o UBND tnh Qung Ngi v cc...
* a ch : thuc X An Vnh , Huyn L Sn , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3867224. - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0913400180
* Email : lyson@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN BNH SN -TNH QUNG NGI


Sng ngy 15/7, L khi cng xy dng Cng Quc t Gemadept Dung Qut ...
* a ch : T dn ph s 4 Th trn Chu , Huyn Bnh Sn , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3851770 - Fax : ()
* Email : binhson@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN TR BNG-TNH QUNG NGI


Ngy 19/5, ti x Tr Thu, huyn Tr Bng, UBND tnh Qung Ngi t chc...
* a ch : thuc Th trn Tr Xun , Huyn Tr Bng , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3865229 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0913400260
* Email : trabong@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN SN TNH-TNH QUNG NGI


Sng nay, 17/8/2007, ti n th Anh hng dn tc Trng nh, thn T Cung, x...
* a ch : thuc Quc l 1A , Huyn Sn Tnh , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3842632 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0913447421
* Email : sontinh@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN SN TY-TNH QUNG NGI


Ch tch UBND huyn: Phm Tn Hong in thoi: 055-868203; di ng: 0914091149 -...
* a ch : thuc X Sn Dung , Huyn Sn Ty , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3868204 - Fax : (055) 3868279
* Email : sontay@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN C PH-TNH QUNG NGI


Xt ngh ca UBND huyn c Ph ti T trnh s 62/TTr-UBND ngy 27/6/2006...
* a ch : 2 Th trn c Ph , Huyn c Ph , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3859214 - Fax : (055) 3859527
* Email : ducpho@quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN TH X HI AN-TNH QUNG NAM


UBND th x Hi An (tnh Qung Nam) cho bit: trn 3.000 khch du lch quc t...
* a ch : 9 Trn Hng o , Th x Hi An , Qung Nam
* S in thoi : (0510) 3861206 - Fax : (0510) 3862575
* Email : ubndha@dng.vnn.vn

Y BAN NHN DN HUYN TY HA-TNH PH YN


Tng din tch t nhin: 610,43 km2 - Dn s: 121.448 ngi; Mt dn s:...
* a ch : Thuc Th trn Ph Th , Huyn Ty Ha , Ph Yn
* S in thoi : (057) 3578561 - Fax : (057) 3578562
* S in thoi di ng : 0983578546
* Email : hth@phuyen.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH TUY HA-TNH PH YN


ti TP Tuy Ha, Hi Doanh nghip tr Ph Yn (HDNTPY) t chc i hi ln...
* a ch : 2 Trn Hng o , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi : (057) 3832041 - Fax : (057) 3829186

Y BAN NHN DN HUYN THANH THY-TNH PH TH


L huyn min ni tri di ven sng, Thanh Thu c i ni, t rung v...
* a ch : thuc La Ph , Huyn Thanh Thy , Ph Th
* S in thoi : (0210) 3877097 - Fax : (0210) 3877449
* S in thoi di ng : 0912022530

Y BAN NHN DN HUYN PH NINH-TNH PH TH


Nhiu nm qua, kinh t vn ha, x hi Ph Ninh pht trin kh. Nm 2007,...

* a ch : thuc Th trn Phong Chu , Huyn Ph Ninh , Ph Th


* S in thoi : (0210) 3833898 - Fax : (0210) 3829172
* S in thoi di ng : 0915172358

Y BAN NHN DN HUYN CM KH-TNH PH TH


Cm Kh l huyn min ni ca tnh, vi trn 80% dn s sng bng ngh...
* a ch : thuc Th trn Sng Thao , Huyn Cm Kh , Ph Th
* S in thoi : (0210) 3834599 - Fax : (0210) 3899563
* S in thoi di ng : 0913283089

Y BAN NHN DN TH X PH TH-TNH PH TH


Hin nay th x ang khn trng hon chnh th tc, huy ng ngun lc...
* a ch : 64 Bch ng , Th x Ph Th , Ph Th
* S in thoi : (0210) 3820103 - Fax : (0210) 3710938
* S in thoi di ng : 0913283189

Y BAN NHN DN THNH PH VIT TR - TNH PH TH


Vit Tr l thnh ph ca Tnh Ph Th, cch H Ni 75 cy s v hng...
* a ch : 1166 Hng Vng , TP Vit Tr , Ph Th
* S in thoi : (0210) 3811287 - Fax : (0210) 3846394
* S in thoi di ng : 0913283124

Y BAN NHN DN HUYN ANH SN-TNH NGH AN


T chc hot ng ca UBND v Ch tch UBND trong ch o iu hnh cc...
* a ch : Khi 5 Th trn Anh Sn , Huyn Anh Sn , Ngh An
* S in thoi : (038) 3872164 - Fax : (038) 3872555

Y BAN NHN DN HUYN YN M-TNH NINH BNH


Nm pha Ty Nam tnh Ninh Bnh, Huyn Yn M c din tch t nhin 144,08...
* a ch : Thuc Th trn Yn Thnh , Huyn Yn M , Ninh Bnh
* S in thoi : (030) 3680243 - Fax :

Y BAN NHN DN HUYN YN KHNH-TNH NINH BNH


Huyn Yn Khnh c ti lp t thng 9/1994. Ton huyn c 19 x v 1 th...
* a ch : thuc Th trn Yn Ninh , Huyn Yn Khnh , Ninh Bnh
* S in thoi : (030) 3840788 - Fax : (030) 3841284

Y BAN NHN DN HUYN NHO QUAN-TNH NINH BNH


Nho Quan cn l huyn ngho, nhng vi tim nng t ai, rng ni c iu...

* a ch : thuc Th trn Nho Quan , Huyn Nho Quan , Ninh Bnh


* S in thoi : (030) 3661252 - Fax : ()

Y BAN NHN DN HUYN KIM SN-TNH NINH BNH


Kim Sn mt vng t tr ph, cnh quan tt ti, c nhiu sn vt ni...
* a ch : thuc Th trn Pht Dim , Huyn Kim Sn , Ninh Bnh
* S in thoi : (030) 3721901 - Fax : (030) 3720155

Y BAN NHN DN HUYN TN PH-TNH NG NAI


T chc cc hot ng ca y ban nhn dn v Ch tch y ban nhn dn trong...
* a ch : thuc Quc l 20 , Huyn Tn Ph , ng Nai
* S in thoi : (061) 385609 - Fax : (061) 3856147

Y BAN NHN DN TNH NG NAI


ng Nai l tnh thuc Min ng Nam B nc Cng ha X hi ch ngha...
* a ch : 2 Nguyn Vn Tr , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi : (061) 3822501 - Fax : (061) 3824934
* Email : ubdongnai@hcm.vnn.vn
* Website : www.dongnai.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Ninh Kiu - Thnh ph CN TH


Qun Ninh Kiu c thnh lp theo Ngh nh s 05/2004/N-CP ngy...
* a ch : 61 Nguyn Tri , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi : (071) 3820320 - Fax : (071) 3821932
* Email : ninhkieu@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho.gov.vn/wps/portal/qnk

Y BAN NHN DN Qun Bnh Thy - Thnh ph CN TH


Qun Bnh Thu c nhiu li th trong pht trin cng nghip - tiu...
* a ch : 151 Cch Mng Thng 8 , Qun Bnh Thy , Cn Th
* S in thoi : (071) 3825829 - Fax : ()
* Email : binhthuy@cantho.gov.vn
* Website : binhthuy.cantho.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN VNH HNG-TNH LONG AN


Huyn Vnh Hng nm pha Ty Bc ca tnh Long An vi din tch t nhin...
* a ch : thuc 30 Thng 4 , Huyn Vnh Hng , Long An
* S in thoi : (072) 3847252 - Fax : (720) 3847649

Y BAN NHN DN TNH LONG AN


UBND tnh Long An Lnh o tnh t chc bui hp mt doanh nghip u nm...
* a ch : 61 Nguyn Hu , Th X Tn An , Long An
* S in thoi : (072) 3826101 - Fax : (072) 3821858
* Email : vp-ubnd@longan.gov.vn
* Website : www.longan.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH H GIANG


Qua nh gi ca UBND tnh, qu I nm 2007, tnh hnh chnh tr ca tnh tip...
* a ch : 2 Phng Nguyn Tri , Th x H Giang , H Giang
* S in thoi : (0219) 3866316 - Fax : (0219) 3866420
* Email : webmaster@hagiang.gov.vn
* Website : www.hagiang.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN THCH THT-TNH H TY


Huyn Thch Tht thuc vng bn sn a nm pha ty bc tnh H Ty....
* a ch : thuc Th trn Lin Quan , Huyn Thch Tht , H Ty
* S in thoi : (034) 3842241 - Fax : ()
* Email : email@hatay.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN PHC TH-TNH H TY


Phc Th l huyn thun nng nm pha bc tnh H Ty. Tng l a...
* a ch : thuc Th trn Phc Th (Gch) , Huyn Phc Th , H Ty
* S in thoi : (034) 3642141 - Fax : (034) 3642141
* Email : Phuctho@hatay.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH H NG-TNH H TY


UBND tnh H Ty c quyt nh giao UBND thnh ph H ng lm nhim v...
* a ch : 4 Hong Vn Th , TP H ng , H Ty
* S in thoi : (034) 3824320 - Fax : (034) 3824320
* Email : hadong@hatay.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH H TY


UBND tnh H Ty ban hnh quyt nh h tr 52.560.000 ng (Nm mi hai...
* a ch : 2A Phng Hng , TP H ng , H Ty
* S in thoi : (034) 3824398 - Fax : (034) 3824984
* Email : webhatay@hatay.gov.vn
* Website : www.hatay.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH C MAU


Tnh C Mau c phn chia thnh 9 n v hnh chnh cp huyn gm thnh ph...
* a ch : 02 Hng Vng , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi : (0780) 3831352 - Fax : (0780) 3833343
* Email : bbtweb@camau.gov.vn
* Website : www.camau.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH CAO BNG


UBND tnh tp trung ch o cc a phng chm sc v xun; trin khai dt...
* a ch : Thuc Hong nh Giong , Th x Cao Bng , Cao Bng
* S in thoi : (026) 3951053 - Fax : (026) 3852866
* Email : sokhcncb@gmail.com
* Website : www.caobang.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BNH DNG


Theo bo co ca UBND tnh, qua 6 thng u nm trin khai thc hin nhim v...
* a ch : 1 Quang Trung , Th X Th Du Mt , Bnh Dng
* S in thoi : (0650) 3823381 - Fax : (0650) 3822174
* Email : vpubnd@binhduong.gov.vn
* Website : www.binhduong.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BC GIANG


Chiu 10/7, UBND tnh Bc Giang t chc l trao giy chng nhn u t...
* a ch : 257 L Li , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi : (0240) 3828933 - Fax : (0240) 3855012
* Email : banbientap@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH AN GIANG


Ngy 27/3/2007 ti Hi trng UBND tnh An Giang, Th trng V c am v...
* a ch : 82 Tn c Thng , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi : (076) 3856580 - Fax : (076) 3856188
* Email : webmaster@angiang.gov.vn
* Website : www.angiang.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH HNG YN


chun b cho k hp th 10, ngy 26.6, cc v i biu hi ng nhn...
* a ch : Thuc Hin Nam , Th x Hng Yn , Hng Yn
* S in thoi : (0321) 3515340 - Fax : (0321) 3515341
* Website : www.hungyen.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH NG THP


Ngy 09/7, Ph Ch tch UBND tnh L Vnh Tn, cng cc ngnh c bui lm...
* a ch : 12 30 Thng 4 , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi : (067) 3851431 - Fax : (067) 3851431
* Website : ww.dongthap.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH NAM NH


Ngy 6-6-2007, UBND tnh t chc hi ngh nh gi kt qu thc hin nhim...
* a ch : 57 V Hong , Thnh ph Nam nh , Nam nh
* S in thoi : (0350) 3867059 - Fax : (0350) 3867059
* Website : www.namdinh.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH NINH THUN


Ninh Thun thuc vng duyn hi Nam Trung B c tch ra t tnh Thun Hi...
* a ch : 450 Thng Nht , Thnh Ph Phan Rang-Thp Chm , Ninh Thun
* S in thoi : (068) 3823083 - Fax : (068) 3822866
* Email : toasoanwebnt@ninhthuan.gov.vn
* Website : www.ninhthuan.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN NH HA-TNH THI NGUYN


H thng giao thng trn a bn huyn gm c tnh l 254, 264; cc ng...
* a ch : thuc Th Trn Ch Chu , Huyn nh Ha , Thi Nguyn
* S in thoi : (0280) 3878365 - Fax : (0280) 3878813
* Email : ubndhuyendinhhoa@yahoo.com

Y BAN NHN DN TNH THI NGUYN


Tnh Thi Nguyn, l trung tm chnh tr, kinh t ca khu Vit Bc ni ring,...
* a ch : 18 NHA TRANG , Thnh ph Thi Nguyn , Thi Nguyn
* S in thoi : (0280) 3855214 - Fax : (0280) 3855385
* Website : www.thainguyen.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH TUYN QUANG


Chiu ngy 8/7/2008, ti Chi nhnh Viettel Tuyn Quang, Ch tch U ban nhn dn...
* a ch : 1 Trn Hng o , Th x Tuyn Quang , Tuyn Quang
* S in thoi : (027) 3822484 - Fax : (027) 3822484
* Email : ubnd_tq@tuyenquang.gov.vn
* Website : www.tuyenquang.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN MINH HA - QUNG BNH

Minh Ha l min ni vng cao nm v pha Ty Bc tnh Qung Bnh. ton huyn...
* a ch : thuc Th Trn Quy t , Huyn Minh Ha , Qung Bnh
* S in thoi : (052) 3752333 - Fax : (052) 3752587
* Email : minhhoa@quangbinh.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN TUYN HA-QUNG BNH


Huyn Tuyn Ha l mt huyn min ni pha Ty Bc Qung Bnh, vi din tch...
* a ch : 2 Th Trn ng L , Huyn Tuyn Ha , Qung Bnh
* S in thoi : (052) 3684002 - Fax : (052) 3684276
* Email : tuyenhoa@quangbinh.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN QUNG TRCH-QUNG BNH


Qung Trch l mt huyn ln nm pha Bc tnh Qung Bnh co ng...
* a ch : 1 Th Trn Ba n , Huyn Qung Trch , Qung Bnh
* S in thoi : (052) 3512572 - Fax : (052) 3515895
* Email : quangtrach@quangbinh.gov.vn

Y BAN NHN DNTHNH PH NG HI-QUNG BNH


Ngy 20/5/2008, ng ch L Cng Cuc - Ch tch UBND thnh ph ng Hi ch...
* a ch : 14 Quch Xun K , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi : (052) 3822091 - Fax : (052) 3820888
* Email : donghoi@quangbinh.gov.vn
* Website : www.donghoi.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN B TRCH - QUNG BNH


Ton huyn c 30x, th trn, trong c 9 x min ni v 2 x min ni ro...
* a ch : 3 Th Trn Hon Lo , Huyn B Trch , Qung Bnh
* S in thoi : (052) 3611187 - Fax : (052) 3862121
* Email : botrach@quangbinh.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN QUNG NINH - QUNG BNH


Sau 15 nm i mi vi n lc ca cc cp ngnh v nhn dan a phng...
* a ch : thuc Th Trn Qun Hu , Huyn Qung Ninh , Qung Bnh
* S in thoi : (052) 3872084 - Fax : (052) 3872037
* Email : quangninh@quangbinh.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BNH PHC


Vn phng UBND tnh l c quan tham mu gip vic trc tip cho UBND tnh. Chnh...
* a ch : 257 L Li , TP Bc Giang , Bc Giang

* S in thoi : (0651) 3879478 - Fax : (0651) 3879470


* Email : web@binhphuoc.gov.vn
* Website : www.binhphuoc.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BC KN


Cng vi s kin ti lp tnh Bc Kn(01/01/1997), S Cng nghip- Khoa hc...
* a ch : 1B Phng Phng Ch Kin , Th x Bc Kn , Bc Kn
* S in thoi : (0281) 3871425 - Fax : (0281) 3871751
* Email : ubnd@backan.gov.vn
* Website : www.backan.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BC NINH


Bc Ninh l mt tnh thuc min Bc nc Cng ho X hi ch ngha Vit...
* a ch : 10 Ph ng Thin Vng , TP Bc Ninh , Bc Ninh
* S in thoi : (0241) 3822470 - Fax : (0241) 3822492
* Website : www.bacninh.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH H NAM


UBND tnh l c quan trc thuc UBND tnh, l b my gip vic trc tip ca...
* a ch : 90 Trn Ph , Th x Ph L , H Nam
* S in thoi : (0351) 3852610 - Fax : (0351) 3854707
* Website : www.hanam.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH H TNH


Trong giai on 1996-2004, H Tnh hon thnh v hon thnh vt mc nhiu...
* a ch : 19 Nguyn Tt Thnh , TP H Tnh , H Tnh
* S in thoi : (039) 3855581 - Fax : (039) 3856141
* Email : webhatinh@vnn.vn
* Website : www.hatinh.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH PH TH


Ngay sau khi UBND tnh Ph Th ban hnh Q s 4135/2003/Q-CT v p dng c ch...
* a ch : Thuc Trn Ph , TP Vit Tr , Ph Th
* S in thoi : (0210) 3847393 - Fax : (0210) 3846816
* Website : www.phutho.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH PH YN


UBND tnh t chc v hot ng theo nguyn tc tp trung dn ch; va m...
* a ch : 7 c Lp , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi : (057) 3823652 - Fax : (057) 3824842

* Email : ubndt@phuyen.gov.vn
* Website : www.phuyen.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN L THY-QUNG BNH


L thy ang tng bc khi dy tim lc du lch cao cho tnh Qung Bnh
* a ch : thuc Th trn Kin Giang , Huyn L Thy , Qung Bnh
* S in thoi : (052) 3882553 - Fax : (052) 3883276
* Email : lethuy@quangbinh.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH QUNG BNH


Ngy 16/3/2008, UBND tnh Qung Bnh v Tp on du kh quc gia Vit Nam ...
* a ch : 06 Hng Vng , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi : (052) 3823456 - Fax : (052) 3822791
* Email : banbientap@quangbinh.gov.vn
* Website : www.quangbinh.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH QUNG NAM


Ngy 26/10/2006 ti Hi trng UBND Tnh Qung Nam, Ban Ch nhim D n QLTHVB...
* a ch : 62 Hng Vng , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi : (0510) 3852759 - Fax : (0510) 3852748
* Email : banbientap@quangnam.gov.vn
* Website : www.quangnam.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH QUNG TR


Ngy 15/3/2007, UBND tnh chnh thc bt buc cc CBCNV i MBH khi i lm. V sau...
* a ch : 5 Trn Hng o , Th x ng H , Qung Tr
* S in thoi : (053) 3555222 - Fax : (053) 3855390

Y BAN NHN DN TNH QUNG NINH


Qung Ninh l tnh thuc vng ng Bc Vit Nam, din tch t t nhin l...
* a ch : Thuc Hng H , TP H Long , Qung Ninh
* S in thoi : (033) 3835852 - Fax : (033) 3835353
* Website : www.quangninh.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH QUNG NGI


Vn phng UBND tnh va thng bo kin kt lun ca Ch tch UBND tnh...
* a ch : 52 Hng Vng , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi : (055) 3822855 - Fax : (055) 3822217
* Email : bbt@quangngai.gov.vn
* Website : www.quangngai.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH THA THIN HU


Theo thng bo ca Thng trc HND tnh, K hp th 10, HND tnh kho V l...
* a ch : 14 L Li , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi : (054) 3822548 - Fax : (054) 38228038
* Email : portal@thuathienhue.gov.vn
* Website : www.thuathienhue.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH VNH PHC


k t ngy ti lp tnh Vnh Phc nm 1997 n nay, ngnh Du lch Vnh Phc...
* a ch : Thuc Nguyn Tri , TP Vnh Yn , Vnh Phc
* S in thoi : (0211) 3843506 - Fax : (0211) 3843507
* Email : vinhphucportal@vnn.vn
* Website : www.vinhphuc.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH YN BI


ng ch Nguyn Vn Ngc - Ph ch tch Thng trc UBND tnh thng bo...
* a ch : Thuc Yn Ninh , TP Yn Bi , Yn Bi
* S in thoi : (029) 3856689 - Fax : (029) 3852808
* Website : www.yenbai.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH NGH AN


Ngy 2/5/2008, UBND tnh ra Quyt nh s 2040/Q-UBND, trch t ngun d...
* a ch : 3 Trng Thi , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi : (0383) 3844522 - Fax : (0383) 3843049
* Email : cnttna @ gmail . com
* Website : www.nghean.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH GIA LAI


Ch tch UBND cc tnh, thnh ph phi tng cng qun l th trng, trc...
* a ch : 01 Hai B Trng , TP Pleiku , Gia Lai
* S in thoi : (059) 3824404 - Fax : (059) 3824711
* Email : gialai@ubgialai.gov.vn
* Website : www.ubgialai.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH KHNH HA


Nhn dp cuc thi Hoa hu Hon v (HHHV) th gii ang din ra ti Nha Trang,...
* a ch : 1 Trn Ph , Thnh ph Nha Trang , Khnh Ha
* S in thoi : (058) 3822061 - Fax : (058) 3821903
* Email : banbientap@khanhhoa.gov.vn

* Website : www.khanhhoa.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH CN TH


y ban nhn dn thnh ph Cn Th do Hi ng nhn dn bu l c quan chp...
* a ch : 02 Ho Bnh , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi : (080) 3710162 - Fax : (080) 3710182
* Website : www.cantho.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH HU GIANG


Pht biu ti hi tho Hu Giang mi gi u t t chc ti TP.HCM...
* a ch : 2 L Hng Phong , Th x V Thanh , Hu Giang
* S in thoi : (071) 3878824 - Fax : (071) 3878825
* Website : www.haugiang.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH VNH LONG


U ban nhn dn do Hi ng nhn dn bu l c quan chp hnh ca Hi ng...
* a ch : 88 Hong Thi Hiu , Th x Vnh Long , Vnh Long
* S in thoi : (070) 3823100 - Fax : (070) 3828418
* Email : ubnd@vinhlong.gov.vn
* Website : www.vinhlong.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH NNG


Thc hin K hoch thc hin Nm cng tc cn b v ci cch th tc...
* a ch : 42,44 Bch ng , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi : (05113) 3817603 - Fax : (05113) 3826343
* Website : www.danang.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BNH THUN


Ngy 7/11, on i biu Quc hi, n v Bnh Thun do ng Hunh Vn T,...
* a ch : 04 Hi Thng Ln ng , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi : (062) 3821218 - Fax : (062) 3824586
* Website : www.binhthuan.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BNH PHC


UBND tnh t chc hp Ban ch o lin hoan ma ri Nh thiu nhi, Trung...
* a ch : 6/1 Trn Ph , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi : (0651) 3879475 - Fax : (0651) 3879470
* Website : www.binhphuoc.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BNH NH


Chiu ngy 12/12/2006, UBND tnh Bnh nh long trng t chc L khnh thnh...
* a ch : 01 Trn Ph , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi : (056) 3822294 - Fax : (056) 3822057
* Website : www.binhdinh.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH BN TRE


Sng ngy 5-7, y ban nhn dn tnh Bn Tre long trng t chc L k nim...
* a ch : 7 Cch Mng Thng 8 , Th x Bn Tre , Bn Tre
* S in thoi : (075) 3822115 - Fax : (075) 3822134
* Website : www.bentre.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH LO CAI


Theo Quyt nh s 702/Q-UBND, ngy 27/3/2008 v vic thnh lp S Thng tin v...
* a ch : 268 Hong Lin , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi : (020) 3842518 - Fax : (020) 3840006
* Email : dtnvp@laocai.gov.vn
* Website : www.laocai.gov.vn

Y BAN NHN DN QUN TY H-H NI


Theo Quyt nh s 156,157/Q-UBND ngy 29/01/2008 ca UBND Qun v vic kin...
* a ch : 657 Lc Long Qun , Ty H , H Ni
* S in thoi : (04) 38290954 - Fax :
* Website : www.tayho.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH THI BNH


Ngy 09 thng 6 nm 2006, UBND tnh Ban hnh Quyt nh s 37/2006/Q-UBND, quy...
* a ch : 76 L Thng Kit , Thnh ph Thi Bnh , Thi Bnh
* S in thoi : (036) 3735379 - Fax : (036) 3731513
* Email : ubnd@thaibinh.gov.vn
* Website : www.thaibinh.gov.vn

Y BAN NHN DN TH X B RA - THNH PH VNG TU


Quyt nh s 1731/Q-UBND ngy 03/7/2008 ca UBND th x B Ra V/v ph duyt...
* a ch : 137 27/4 , Th X B Ra , B Ra-Vng Tu
* S in thoi : (064) 3825105 - Fax : 064 3852324
* Email : baria@baria-vungtau.gov.vn
* Website : baria.baria-vungtau.gov.vn

Y BAN NHN DN TNH TY NINH

Thc hin Ch th s 10/2008/CT-TTg ngy 14.3.2008 ca Th tng Chnh ph v...


* a ch : C300 Cch Mng Thng 8 , Th X Ty Ninh , Ty Ninh
* S in thoi : (066) 3827427 - Fax : (066) 3827290
* Email : vpubnd@tayninh.gov.vn
* Website : www.tayninh.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH M THO-TNH TIN GIANG


Thnh ph M Tho hin l th loi II, trc thuc tnh Tin Giang (c...
* a ch : 36 Hng Vng , Thnh ph M Tho , Tin Giang
* S in thoi : (073) 3872180 - Fax : (073) 3882242
* Email : ubndtpmt@hcm.vnn.vn
* Website : www.mythocity.gov.vn

Y BAN NHN DN HUYN TRNG BOM - Tnh ng Nai


C cu c quan hnh chnh Huyn c : 17 n v hnh chnh, gm : 1 th trn :...
* a ch : thuc Khu Ph 3 , Th trn Trng Bom , ng Nai
* S in thoi : (061) 3866259 - Fax : (061) 3866405
* Website : www.dongnai.gov.vn/bo_may_chinh_quyen/huyen_thanh_pho/huyen_trang_bom

Y BAN NHN DN Th x Tn An - Tnh Long An


Th x c 6 phng v 6 x vi tng din tch t nhin l 8.192,64 ha, dn s...
* a ch : 176 Hng Vng , Th X Tn An , Long An
* S in thoi : (072) 3826198 - Fax : (072) 3820130
* Email : vpubtanan@vnn.vn
* Website : www.longan.gov.vn/ui-lan/index.jsp?idtin=9752

Y BAN NHN DN HUYN NHN TRCH-TNH NG NAI


Gm 12 x : Phc Thin, Hip Phc, Ph Hi, Long Tn, Ph Thnh, i...
* a ch : X PH HI KCN Nhn Trch 1 , Huyn Nhn Trch , ng Nai
* S in thoi : (061) 3521108 - Fax : (061) 3521090
* Website : www.nhontrach-dongnai.gov.vn

Y BAN NHN DN THNH PH BIN HA-TNH NG NAI


T chc cc hot ng ca UBND v Ch tch UBND trong ch o, iu hnh...
* a ch : 88,90 Hng o Vng , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi : (061) 3822800 - Fax : (061) 3822880

Y BAN NHN DN TH X LONG KHNH-TNH NG NAI


15 n v hnh chnh, gm: 6 phng : Xun Trung, Xun Thanh, Xun An, Xun Bnh,...

* a ch : 1 Cch Mng Thng 8 , Th x Long Khnh , ng Nai


* S in thoi : (061) 3877328 - Fax : (061) 3877628
* Website : www.longkhanh-dongnai.gov.vn
Y BAN V NGI VIT NAM NC NGOI THNH PH H CH MINH
y ban v ngi Vit Nam nc ngoi TP.H Ch Minh (UB v NVNONN TP) Cc...
* a ch : 147 Nguyn nh Chiu , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39304522 - Fax : (08) 39306737
* Email : bavik@hcm.vnn.vn
* Website : www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn
U BAN MT TRN T QUC VIT NAM THNH PH H CH MINH
L thnh vin, ng tham gia Mt trn bnh ng v c ngha v nh mi hnh...
* a ch : 55 Mc nh Chi , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38244848 - Fax :
* Email : mttq@tphcm.gov.vn
* Website : www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn

UBND HUYN SC SN
n v hnh chnh: Th trn Sc Sn X: Thanh Xun, Minh Ph, Quang Tin, Ph...
* a ch : . Th Trn Sc Sn , Sc Sn , H Ni
* S in thoi : (04) 38843530 - Fax : ()

UBND HUYN THANH TR


n v hnh chnh: Th trn Vn in X: Thanh Tr, Yn S, ng M, Duyn...
* a ch : . Th trn Vn in , Huyn Thanh Tr , H Ni
* S in thoi : (04) 38611093 - Fax :

UBND HUYN T LIM


n v hnh chnh: Th trn Cu Din X: M nh, Ph Din, Thng Ct,...
* a ch : . Th trn Cu Din , T Lim , H Ni
* S in thoi : (04) 38372950 - Fax :

UBND HUYN GIA LM


Huyn c 22 n v hnh chnh: Th trn: Tru Qu, Yn Vin X: Ninh Hip, Yn...
* a ch : . Th trn Tru Qu , Huyn Gia Lm , H Ni
* S in thoi : (04) 38276904 - Fax : ()

UBND HUYN NG ANH -H NI


Cc n v hnh chnh : 24 x, th trn - Th trn: ng Anh - X: Bc Hng,...

* a ch : Khi 1 Th trn ng Anh , Huyn ng Anh , H Ni


* S in thoi : (04) 3838146 - Fax : (04) 3832627

UBND QUN THANH XUN


Din tch: 9,11 km2 Dn s: 173.000 Mt dn s: 18.990 ngi/km2 n v...
* a ch : 9 Khut Duy Tin , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi : (04) 38585646 - Fax : ()

UBND QUN TY H
Din tch: 24 km2 Dn s: 100.000 Mt dn s: 4.167 ngi/km2 n v hnh...
* a ch : 657 Lc Long Qun , Ty H , H Ni
* S in thoi : (04) 37533396 - Fax : ()

UBND QUN HAI B TRNG


Din tch: 14,65 km2 Dn s: 378.000 Mt dn s: 25.802 ngi/km2 n v...
* a ch : 30 L i Hnh , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi : (04) 39780364 - Fax : ()

UBND QUN HON KIM


Din tch: 5,29 km2 Dn s: 173.000 Mt dn s: 32.703 ngi/km2 n v...
* a ch : 124 Hng Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi : (04) 38264293 - Fax : ()

UBND QUN NG A
- a ch: 279 Tn c Thng - S in thoi: 8513524 (Vn phng) - Fax:...
* a ch : 279 Tn c Thng , ng a , H Ni
* S in thoi : (04) 38513524 - Fax : (04) 38511321

UBND QUN CU GIY


S in thoi lin h: * Vn phng: 8330264 * Ch tch HND: 8330600 * Ph ch...
* a ch : 36 Cu Giy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi : (04) 38330264 - Fax : ()
HND-UBND Qun Ba nh
- n v: HND-UBND Qun Ba nh - a ch: 25 ph Liu Giai, phng Cng...
* a ch : 25 Liu Giai , Ba nh , H Ni
* S in thoi : (04) 37625079 - Fax : (04) 37625079

Y BAN NHN DN Thnh ph H Ni


y ban nhn dn thnh ph l c quan chp hnh ca HND v l c quan hnh chnh...
* a ch : 12 L Lai , Hon Kim , H Ni
* S in thoi : (04) 38253536 - Fax : (04) 38253536
* Website : www.hanoi.gov.vn

UBND QUN PH NHUN


Y BAN NHN DN
* a ch : 155 Nguyn Vn Tri , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi : (08) 38443921 - Fax : ()
Y BAN DN S GIA NH & TR EM HUYN VNH CU
Y BAN DN S GIA NH & TR EM HUYN VNH CU
* a ch : . Phng VHTT , Huyn Vnh Cu , ng Nai
* S in thoi : (061) 3861283 - Fax : ()
Y BAN DN S GIA NH & TR EM HUYN THNG NHT
Y BAN DN S GIA NH & TR EM HUYN THNG NHT
* a ch : . Vn phng U Ban , Huyn Thng Nht , ng Nai
* S in thoi : (061) 3866040 - Fax :

Y BAN NHN DN Thnh ph Nng


Sng ngy 08/4, y ban Mt trn T quc Vit Nam thnh ph Nng t...
* a ch : 42 Bch ng , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi : (0511) 3840237 - Fax : (0511) 3825321
* Email : website@danang.gov.vn.
* Website : www.danang.gov.vn

Y BAN NHN DN Huyn C Chi Thnh ph H Ch Minh


Tri qua 30 nm chin u, bit bao ngi con kin trung ca C Chi t thp...
* a ch : Th trn C Chi Khu ph 7 , Huyn C Chi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38920215 - Fax : (08) 38920263
* Email : cuchi@tphcm.gov.vn
* Website : www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Huyn Cn Gi Thnh ph H Ch Minh


Cn Gi l mt trong 5 huyn ngoi thnh ca thnh ph H Ch Minh, nm v...
* a ch : ng Lng Vn Nho , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38740506 - Fax : (08) 38740211
* Email : cangio@tphcm.gov.vn
* Website : www.cangio.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Bnh Chnh Thnh ph H Ch Minh


Cng vi s hnh thnh v pht trin ca huyn Bnh Chnh t khi...
* a ch : E8/9A Nguyn Hu Tr , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37602129 - Fax : (08) 37602246
* Email : binhchanh@tphcm.gov.vn
* Website : www.binhchanh.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Th c Thnh ph H Ch Minh


Th c sau ngy 30-4-1975 l huyn ngoi thnh, nm pha ng Bc thnh...
* a ch : 43 Nguyn Vn B , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966801 - Fax : (08) 38960112
* Website : www.thuduc.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Tn Ph Thnh ph H Ch Minh


a gii hnh chnh qun Tn Ph: ng gip qun Tn Bnh; Ty gip qun Bnh...
* a ch : 70A Thoi Ngc Hu , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 54088133 - Fax : ()
* Website : www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Tn Bnh Thnh ph H Ch Minh


Qun Tn Bnh rt thun li v a l kinh t, v giao thng ng b...
* a ch : 387A Trng Chinh , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 54341498 - Fax : (08) 54341510
* Website : www.tanbinh.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun G Vp Thnh ph H Ch Minh


Di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam, nhn dn Qun G Vp cng...
* a ch : 19 Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38941929 - Fax : ()
* Email : govap@tphcm.gov.vn
* Website : www.govap.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Nh B Thnh ph H Ch Minh


Huyn Nh B nm v pha ng Nam ca TPHCM. Pha Nam gip huyn Cn Giuc...
* a ch : 330 Nguyn Bnh , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37828440 - Fax : ()
* Email : nhabe@tphcm.gov.vn
* Website : www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Hc Mn Thnh ph H Ch Minh


Huyn Hc Mn nm pha Ty Bc Thnh Ph H Ch Minh, Bc gip huyn C...
* a ch : 01 L Nam , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910404 - Fax : (08) 38910403
* Website : www.hocmon.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Bnh Thnh Thnh ph H Ch Minh


Bnh Thnh l mt trong nhng khu vc c ngi c tr kh c xa ca thnh...
* a ch : 06 Phan ng Lu , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38412367 - Fax : (08) 38417901
* Website : binhthanh.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun Bnh Tn Thnh ph H Ch Minh


Qun Bnh Tn l th mi c thnh lp bao gm 10 phng theo ngh...
* a ch : 521 Kinh Dng Vng , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38750307 - Fax : ()
* Website : www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 12 Thnh ph H Ch Minh


Nm ca ng Ty Bc Thnh ph H Ch Minh, c h thng ng b vi...
* a ch : 27 Quc L 1A , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38916027 - Fax : (08) 38917623
* Email : q12@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan12.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 11 Thnh ph H Ch Minh


Qun 11 chnh thc c tn trn bn Si Gn-Gia nh t ngy 01/07/1969 theo...
* a ch : 270 Bnh Thi , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38582138 - Fax : ()
* Email : q11@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan11.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 10 Thnh ph H Ch Minh


Qun 10 l mt mnh t giu truyn thng u tranh cch mng, cng vi...
* a ch : 474 ng 3Thng 2 , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38655907 - Fax : (08) 38655909
* Website : www.quan10.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 9 Thnh ph H Ch Minh

a bn qun 9 vn l vng su vng xa nng thn ca huyn Th c c, l...


* a ch : 2/304 Xa l H Ni. , Q9 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38973056 - Fax : (08) 38973293
* Email : Q9@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan9.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 8 Thnh ph H Ch Minh


a danh Qun 8 ch mi xut hin cc y gn na th k, nhng a bn...
* a ch : 04/1011 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 54311355 - Fax : (08) 54311388
* S in thoi di ng : 4311355
* Email : q8@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan8.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 7 Thnh ph H Ch Minh


Qun 7 c hnh thnh t 05 x pha Bc v mt phn Th trn huyn Nh...
* a ch : 1362 Hunh Tn Pht , Q7 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37851032 - Fax : (08) 37851615
* Email : q7@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan7.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 6 Thnh ph H Ch Minh


Qun 6 l Qun ven ngoi thnh, nm v pha Ty Nam Thnh ph H Ch Minh, gm...
* a ch : 107 Cao Vn Lu , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38552700 - Fax : (08) 38551582
* Website : www.quan6.hochiminhcity.gov.v

Y BAN NHN DN Qun 5 Thnh ph H Ch Minh


Q5 l qun thuc khu vc trung tm ca thnh ph H Ch Minh. Lch s hnh...
* a ch : 203 An Dng Vng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 3550250 - Fax : (08) 3559895
* Website : www.quan5.hochiminhcity.gov.v

Y BAN NHN DN Qun 4 Thnh ph H Ch Minh


Qun 4 l mt Qun cn trung tm thnh ph H Ch Minh, sau ngy gii phng...
* a ch : 05 on Nh Hi , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39400456 - Fax : (08) 39400064
* Website : www.quan4.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 3 Thnh ph H Ch Minh

y ban nhn dn Qun 3 TPHCM.


* a ch : 185 Cch Mng Thng 8 , Q3 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38396893 - Fax : (08) 38322783
* Email : q3@tphcm.gov.vn

Y BAN NHN DN Qun 2 TPHCM


Qun 2 c thnh lp chnh thc vo ngy 1/4/1997 (trn c s tch ra t...
* a ch : 249 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37400509 - Fax : ()
* Email : q2@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan2.hochiminhcity.gov.vn

y Ban Qun 1 Thnh Ph H Ch Minh


Ban bin tp trang web Qun 1 c kin ton theo Quyt nh 1342/Q-UBND ngy...
* a ch : 47 L Dun , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38290420 - Fax : 38298327
* S in thoi di ng : 0909 022 456
* Email : tpvhtt@quan1hcm.gov.vn
* Website : www.quan1.hochiminhcity.gov.vn

Y BAN NHN DNThnh ph H Ch Minh


Trong qu trnh pht trin v hi nhp, thnh ph H Ch Minh lun khng nh...
* a ch : 86 L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38 226 191 - Fax : (08) 38 296 116
* Email : bbt@hochiminhcity.gov.vn
* Website : www.hochiminhcity.gov.vn

tch HND TP...

g Bu Lm...

n Vn Thanh...

ng nh tnh...

n QLTHVB...

yen_trang_bom

S T PHP TNH BC LIU


S T PHP TNH BC LIU.
* a ch : 93 Hong Vn Th , Th x Bc Liu , Bc Liu
* S in thoi bn : (0781) 3823858 - Fax : (0781) 3820368
S T PHP TNH SC TRNG
S T php l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, gip UBND tnh thc hin chc...
* a ch : 99 Hng Vng , Thnh Ph Sc Trng , Sc Trng
* S in thoi bn : (079) 820343 - Fax : (079) 611397
* Email : sotuphap.soctrang.gov.vn
* Website : sotuphap.soctrang.gov.vn
S NGOI V THNH PH HI PHNG
S ngoi v c chc nng tham mu, gip U ban nhn dn thnh ph thc hin...
* a ch : 15 Trn Quang Khi , Qun Hng Bng , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3745276 - Fax : (031) 3745347
* Email : songoaivu-hp@vnn.vn
* Website : www.haiphongdofa.gov.vn
S NGOI V TNH H GIANG
S Ngoi v l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh H Giang, tham mu...
* a ch : ng Trn Quc Ton Phng Nguyn Tri , Th x H Giang , H Giang
* S in thoi bn : (0219) 3860215 - Fax : (0219) 3866942
* Email : ngoaivuhagiang@vnn.vn
* Website : www.ngoaivuhagiang.gov.vn
S NGOI V TNH H TNH
S Ngoi v H Tnh c thnh lp trn c s k tha v pht trin...
* a ch : 13 Phan nh Phng , TP H Tnh , H Tnh
* S in thoi bn : (039) 3855588 - Fax : (039) 3855588
* Email : dnht@hn.vnn.vn
* Website : www.ngoaivuhatinh.gov.vn
S T PHP THNH PH H CH MINH
S T php TP. H Ch Minh c thnh lp theo Quyt nh s 43-Q-UB ngy...
* a ch : 141-143 Pasteur , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38290230 - Fax : (08) 38243155
* Website : sotuphap.hochiminhcity.gov.vn
S T PHP TNH LNG SN
S T php tnh Lng Sn c thnh lp theo Quyt nh s 72-UB-Q-TC ngy...
* a ch : 413B B Triu , TP Lng Sn , Lng Sn
* S in thoi bn : (025) 3870354 - Fax : (025) 3870354
* Email : banbientap@sotuphap-langson.gov.vn
* Website : www.sotuphap-langson.gov.vn
S XY DNG LAI CHU
Xy dng Lai Chu c chc nng nh sau : Tham mu gip y ban nhn dn...
* a ch : Hng Phong I Tn Phong , Th x Lai Chu , Lai Chu
* S in thoi bn : (023) 3876985 - Fax : (023) 3876985

* Email : soxaydunglaichau@gmail.com
* Website : www.sxdlaichau.gov.vn
S XY DNG TNH HU GIANG
Ngy 18 thng 4 nm 2008, y ban nhn dn tnh Hu Giang ra Quyt nh s...
* a ch : Khu 406 Trn Hng o , Th x V Thanh , Hu Giang
* S in thoi bn : (0711) 3878890 - Fax : (0711) 3878890
* Email : sxd-haugiang@sxd-haugiang.gov.vn
* Website : sxd-haugiang.gov.vn
S XY DNG TNH B RA - VNG TU
S Xy dng tnh B Ra Vng Tu c thnh lp ti Quyt nh quyt...
* a ch : S 9 L Thng Kit , TP Vng Tu , B Ra-Vng Tu
* S in thoi bn : (064) 3511680 - Fax : (064) 3852234
* Website : soxd.baria-vungtau.gov.vn
S Y T THNH PH NNG
S Y t l c quan chuyn mn thuc UBND thnh ph, gip UBND thc hin chc...
* a ch : 103 Hng Vng , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3821206 - Fax : (0511) 3826276
* Email : syt@danang.gov.vn
* Website : soyte.danang.gov.vn
CC HI QUAN TNH QUNG NGI
Cc Hi quan tnh Qung Ngi thc hin nhim v, quyn hn theo quy nh...
* a ch : 56 Phm Vn ng , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3817776 - Fax : (055) 3817775
* Email : hqqngai@hqqngai.gov.vn
* Website : www.hqqngai.gov.vn
CC HI QUAN TNH AN GIANG
HI QUAN TNH AN GIANG c thnh lp theo Quyt nh s 248/BNgT-TCCB ngy...
* a ch : 21 Phan nh Phng , Th X Chu c , An Giang
* S in thoi bn : (076) 868678 - Fax : (076) 867055
* Email : hqangiang@customs.gov.vn
* Website : www.haiquanangiang.gov.vn
CC HI QUAN TNH BNH NH
Cc Hi quan tnh Bnh nh c thnh lp ngy 02/8/1985 theo Quyt nh...
* a ch : 70 Trn Hng o , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3892770 - Fax : (056) 3893048
* Email : haiquanbinhdinh@vnn.vn
* Website : www.haiquanbinhdinh.gov.vn
CC HI QUAN NG NAI
Cc Hi quan ng Nai c thnh lp v i vo hot ng theo Quyt nh...
* a ch : S 9A ng Khi , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3895710 - Fax : (061) 3895711
* Email : customsdn@hcm.vnn.vn
* Website : www.dncustoms.gov.vn
S Cng Thng Qung Tr

S Cng Thng l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh, c chc...


* a ch : thuc Hng Vng , Th x ng H , Qung Tr
* S in thoi bn : (053) 3852265 - Fax : (053) 3852265
* Website : www.dostquangtri.gov.vn
PHNG THNG MI V CNG NGHIP VIT NAM
Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam l t chc quc gia tp hp v...
* a ch : 09 o Duy Anh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35742022 - Fax : (04) 35742022
* Email : vcci@fmail.vnn.vn
* Website : www.vcci.com.vn
S GIO DC V O TO TNH QUNG TR
Cng vi nhng thnh tu t c ca tnh nh trn hnh trnh i mi...
* a ch : thuc T Quang Bu , Th x ng H , Qung Tr
* S in thoi bn : (053) 3852352 - Fax : (053) 3851842
* Email : admin@quangtri.edu.vn
* Website : www.quangtri.edu.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH TR VINH
S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn gip UBND tnh thc hin...
* a ch : 478A Mu Thn , Th x Tr Vinh , Tr Vinh
* S in thoi bn : (074) 3840280 - Fax : (074) 3840160
* Email : stnmt@travinh.gov.vn
* Website : www.travinh.gov.vn/wps/portal/stnmt
S K HOCH V U T TNH TR VINH
S k hoch v u t c nhim v t chc, hng dn, kim tra v chu...
* a ch : 19A Nam K Khi Ngha , Th x Tr Vinh , Tr Vinh
* S in thoi bn : (074) 3862289 - Fax : (074) 3864348
* Email : skhdt@vnn.vn
* Website : www.travinh.gov.vn/wps/portal/skhdt
S XY DNG TNH TR VINH
Vn phng S l b phn chuyn mn, tham mu cho lnh o S, c chc nng...
* a ch : 226 Trn Ph , Th x Tr Vinh , Tr Vinh
* S in thoi bn : (074) 3862544 - Fax : (074) 3863249
* Email : soxaydung@sxdtravinh.vn
* Website : sxdtravinh.vn
S TI NGUYN V MI TRNG THNH PH H NI
S Ti nguyn, Mi trng v Nh t H Ni l c quan chuyn mn gip UBND...
* a ch : 18 Hunh Thc Khng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37731556 - Fax : (04) 37731556
* Website : tnmtnd.hanoi.gov.vn
S XY DNG H NI
S Xy dng H ni l c quan chuyn mn thuc UBND Thnh ph H ni thc...
* a ch : 52 L i Hnh , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39762194 - Fax : (04) 39761295
* Website : www.soxaydung.hanoi.gov.vn

S VN HA THNG TIN THNH PH H NI


S VHTT l c quan qun l Nh nc v VHTT ca UBND Thnh ph v t chc...
* a ch : 47 Hng Du , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38255078 - Fax : (04) 38251510
* Email : sovhtthn@hn.vnn.vn
S THNG MI H NI
S Thng mi H Ni l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn Thnh ph H...
* a ch : 10 L Lai , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39347904 - Fax : (04) 39347904
* Email : hanoitrade@hn.vnn.vn
* Website : www.hanoitrade.com.vn
S TI CHNH THNH PH H NI
S Ti chnh H Ni l c quan chuyn mn tham mu v gip y ban nhn dn thnh...
* a ch : 38B Hai B Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38254189 - Fax : (04) 38243186
* Email : stchanoi@gmail.com
* Website : www.sotaichinh.hanoi.gov.vn
S GIAO THNG VN TI THNH PH H NI
m bo n nh cng vic v cc hot ng giao dch hnh chnh, dn...
* a ch : 12-14 Phan nh Phng , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38456537 - Fax : (04) 38456333
* Email : sogtvt@hanoi.gov.vn
* Website : www.sogtvt.hanoi.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH THNH PH H NI
S Khoa hc v Cng ngh l c quan chuyn mn thuc UBND Thnh ph, gip UBND...
* a ch : 02 Phan Chu Trinh , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38256877 - Fax : (04) 38251894
* Email : webmaster@dost.hanoi.gov.vn
* Website : www.dost.hanoi.gov.vn
S K HOCH V U T THNH PH H NI
Nhim v ca S KH&T: - La chn cc chng trnh, d n u tin, cc...
* a ch : 17 Trn Nguyn Hn , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38256637 - Fax : (04) 38251733
* Email : info@hapi.gov.vn
* Website : www.hapi.gov.vn
B K HOCH V U T
B K hoch v u t l c quan ca Chnh ph, thc hin chc nng qun...
* a ch : 2 Hong Vn Th , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38455298 - Fax : (04) 38234453
* Website : www.mpi.gov.vn
B GIAO THNG VN TI
B Giao thng vn ti l c quan ca Chnh ph, thc hin chc nng qun l...
* a ch : 80 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39424015 - Fax : (04) 39423291
* Email : webmaster@mt.gov.vn

* Website : www.mt.gov.vn
S VN HA THNG TIN THNH PH H CHI MINH
S Vn Ha Thng Tin l c quan chuyn mn thuc y ban Nhn dn Thnh ph, thc...
* a ch : 164 ng Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38292093 - Fax : (08) 38223221
* Email : svhtthcm@svhtt.vnnews.com
* Website : www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn
B T PHP
B T php l c quan ca Chnh ph thc hin chc nng qun l nh nc...
* a ch : 56-58-60 Trn Ph , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38438847 - Fax : (04) 38431431
* Email : botuphap@moj.gov.vn
* Website : www.moj.gov.vn
B THNG TIN V TRUYN THNG
B Thng tin v Truyn thng l c quan ca Chnh ph, thc hin chc nng...
* a ch : 18 Nguyn Du , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39435602 - Fax : (04) 38263477
* Email : tonghop@mic.gov.vn
* Website : www.mic.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG THNH PH H CH MINH
S Bu chnh, Vin thng TP. H Ch Minh c thnh lp theo quyt nh s...
* a ch : 59 L T Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38223651 - Fax : (08) 38223653
* Website : www.ict-hcm.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH AN GIANG
Tip tc thc hin chng trnh mc tiu quc gia nc sch v v sinh mi...
* a ch : 4 Nguyn Du , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3852164 - Fax : (076) 3856705
* Email : ttkhuyennong@vnn.vn
* Website : sonongnghiep.angiang.gov.vn
S CNG NGHIP TNH AN GIANG
S Cng nghip v c quan chuyn mn thuc Y ban nhn dn (UBND) tnh, gip UBND...
* a ch : 35 Nguyn Vn Cng , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3840336 - Fax : (076) 3846498
* Email : socongnghiepag@hcm.vnn.vn
* Website : socongnghiep.angiang.gov.vn
S K HOCH V U T TNH AN GIANG
S k hoch v du t c nhim v trnh y ban nhn dn tnh ban hnh Quyt...
* a ch : 8/18 L Thng Kit , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3852913 - Fax : (076) 3853380
* Email : sokehoachdt@angiang.gov.vn
* Website : sokehoachdt.angiang.gov.vn
S T PHP TNH AN GIANG
S T php l c quan chuyn mn, gip y ban nhn dn tnh thc hin chc...

* a ch : 5 L Hng Phong , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang


* S in thoi bn : (076) 3852313 - Fax : (076) 3854104
* Website : sotuphap.angiang.gov.vn
S XY DNG TNH AN GIANG
S Xy dng l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn tnh; tham mu gip y...
* a ch : 1 Trn Hng o , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3852105 - Fax : (076) 3856513
* Website : soxaydung.angiang.gov.vn

S THNG MI TNH AN GIANG


S thng mi Tnh An Giang l c quan chuyn mn thuc Tnh, tham mu cho y ban...
* a ch : 10 L Triu Kit , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3952638 - Fax : (076) 3952694
* Email : sothuongmaiag@vnn.vn
* Website : sothuongmai.angiang.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH AN GIANG
S Giao thng Vn ti l c quan chuyn mn ca UBND tnh, tham mu gip UBND...
* a ch : 91 QL 91 , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3831239 - Fax : ()
* Email : sogiaothongvt@angiang.gov.vn
* Website : sogiaothongvt.angiang.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH AN GIANG
S Lao ng - Thng binh v X hi l c quan thuc y ban nhn dn tnh,...
* a ch : 50B L Thng Kit , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3856618 - Fax : (076) 3854061
* Website : solaodongtbxh.angiang.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH AN GIANG
S Khoa hc v Cng ngh c thnh lp t nm 1980, theo Quyt nh thnh...
* a ch : 36 L Li , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3852212 - Fax : (076) 3854598
* Email : agidoste@hcm.vnn.vn
* Website : sokhoahoccn.angiang.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH AN GIANG
An Giang c tng din tch t t nhin l 3.535 km2 vi...
* a ch : 169 Trn Hng o , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3853709 - Fax : (076) 3853217
* Email : tttttnmtag@hcm.vnn.vn
* Website : sotainguyenmt.angiang.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH AN GIANG
S Bu chnh, Vin thng c chc nng tham mu gip y ban nhn dn tnh thc...
* a ch : 01 L Hng Phong , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3956898 - Fax : (076) 3956898
* Email : sobcvt@angiang.gov.vn
* Website : sbcvt.angiang.gov.vn

S CNG THNG TNH B RA-VNG TU


S Cng nghip tnh B Ra - Vng Tu l c quan chuyn mn thuc UBND tnh; c...
* a ch : 08 Trn Hng o , TP Vng Tu , B Ra-Vng Tu
* S in thoi bn : (064) 3856109 - Fax : (064) 3856344
* Email : soct@baria-vungtau.gov.vn
* Website : socn.baria-vungtau.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH B RA-VNG TU
S Khoa hc v Cng ngh tnh B Ra - Vng Tu l c quan chuyn mn thuc...
* a ch : 130 L Thng Kit , TP Vng Tu , B Ra-Vng Tu
* S in thoi bn : (064) 3510573 - Fax : (064) 3511936
* Email : thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn
* Website : sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
S K HOCH V U T TNH B RA-VNG TU
Quyt nh s 79/ Q.UB ngy 03 thng 02 nm 1996 ca UBND tnh B ra- Vng tu...
* a ch : 01 H Xun Hng , TP Vng Tu , B Ra-Vng Tu
* S in thoi bn : (064) 3852401 - Fax : (064) 3859080
* Email : sokhdt@baria-vungtau.gov.vn
* Website : sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH BC GIANG
S Giao thng vn ti l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, gip UBND tnh thc...
* a ch : 51 Nguyn Vn C , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854229 - Fax : (0240) 3559370
* Email : sgtvt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoGiaothong
S KHOA HC V CNG NGH TNH BC GIANG
S Khoa hc v Cng ngh l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, gip UBND tnh...
* a ch : 71 Nguyn Vn C , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854275 - Fax : (0240) 3855476
* Email : so_khcn_vt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoKHCN
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH BC GIANG
S Thng tin & Truyn thng Bc Giang c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : 45 Hng Vng , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3555996 - Fax : (0240) 3555995
* Email : stttt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoTT&TT
S XY DNG TNH BC GIANG
S Xy dng l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, gip UBND tnh thc hin...
* a ch : thuc Hng Vng , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854403 - Fax : (0240) 3554778
* Email : sxd@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoXaydung
S LAO NG THNG BINH X HI TNH BC GIANG
S Lao ng Thng binh v X hi l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham...
* a ch : 52 Ng Gia T , TP Bc Giang , Bc Giang

* S in thoi bn : (0240) 3857438 - Fax : (0240) 3854240


* Email : sldtbxh@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoLDTBXH
S TI NGUYN V MI TRNG TNH BC GIANG
S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn thuc UBND tnh Bc Giang, tham...
* a ch : 50 Ng Gia T , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3856047 - Fax : (0240) 3858831
* Email : stnmt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoTN&MT
S TI CHNH TNH BC GIANG
S Ti chnh l c quan chuyn mn tham mu v gip UBND tnh thc hin chc...
* a ch : 1 Nguyn Cao , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854238 - Fax : (0240) 3858802
* Email : stc@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoTaichinh
S K HOCH V U T TNH BC GIANG
S K hoch v u t l c quan chuyn mn cu UBND tnh thc hin chc...
* a ch : thuc Nguyn Khc Nhu , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854317 - Fax : (0240) 3854923
* Email : skhdt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoKH-DT
S VN HA TH THAO DU LCH TNH BC GIANG
S Vn ha, Th thao v Du lch l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn...
* a ch : 74 Nguyn Th Lu , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3856310 - Fax : (0240) 3856310
* Email : svhttdl@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoVHTT&DL
S T PHP TNH BC GIANG
S T php l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu gip UBND tnh thc...
* a ch : 67 Nguyn Vn C , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854511 - Fax : (0240) 3851508
* Email : stp@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoTuphap
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH BC GIANG
S NN&PTNT l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu, gip UBND tnh thc...
* a ch : thuc Nguyn Vn C , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854693 - Fax : (0240) 3855698
* Email : snnptnt@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiang.gov.vn/WebsiteSoHuyen/SoNN&PTNT
S THNG MI V DU LCH TNH BC GIANG
So vi cc tnh min ni, Bc Giang c v tr tng i thun li cho ngnh...
* a ch : thuc Hong Vn Th , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3828607 - Fax : (0240) 3854301
* Email : Stmdl@bacgiang.gov.vn
* Website : www.bacgiangtrade.gov.vn

S K HOCH V U T TNH BC NINH


S K hoch v u t chu s ch o, qun l v t chc, bin ch...
* a ch : 6 L Thi T , TP Bc Ninh , Bc Ninh
* S in thoi bn : (0241) 3822569 - Fax : (0241) 3825777
* Email : khdt@bacninh.gov.vn
* Website : www.bacninhdpi.gov.vn
S XY DNG TNH BC NINH
S Xy dng l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu gip UBND tnh thc...
* a ch : 115 Ng Gia T , TP Bc Ninh , Bc Ninh
* S in thoi bn : (0241) 3822460 - Fax : (0241) 3824022
* Email : soxaydung@bacninh.gov.vn
* Website : soxaydung.bacninh.gov.vn
S THNG MI V DU LCH TNH BC KN
Trn c s Ngh Quyt 12/NQ-TW ngy 3/1/1996 ca B Chnh tr v tip tc...
* a ch : thuc Trng Chinh , Th x Bc Kn , Bc Kn
* S in thoi bn : (0281) 3870119 - Fax : (0281) 3870120
* Email : backantrade@vtic.com.vn
* Website : www.backantourismtrade.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH BC CN
Cng vi s kin ti lp tnh Bc Kn(01/01/1997), S Cng nghip- Khoa hc...
* a ch : 3 Trng Chinh , Th x Bc Kn , Bc Kn
* S in thoi bn : (0281) 3870569 - Fax : (0281) 3870732
* Email : khbk@hn.vnn.vn
* Website : www.khcnbackan.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH BN TRE
S Nng nghip & Pht trin Nng thn Bn Tre l c quan chuyn mn ca y...
* a ch : 26 3 thng 2 , Th x Bn Tre , Bn Tre
* S in thoi bn : (075) 3822101 - Fax : (075) 3825294
S CNG THNG TNH BN TRE
S Cng Thng tham mu, gip y ban nhn dn cp tnh thc hin chc nng...
* a ch : 77 Nguyn Hu , Th x Bn Tre , Bn Tre
* S in thoi bn : (075) 3822365 - Fax : (075) 3824923
* Website : www.bentretrade.gov.vn
S K HOCH V U T TNH BN TRE
S K hoch v u t l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh, c...
* a ch : 6 Cch Mng Thng 8 , Th x Bn Tre , Bn Tre
* S in thoi bn : (075) 3822149 - Fax : (075) 3825543
* Website : www.dpi-bentre.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH BN TRE
S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn thuc y ban Nhn dn tnh,...
* a ch : S 1 Trn Quc Tun , Th x Bn Tre , Bn Tre
* S in thoi bn : (075) 3822210 - Fax : (075) 3813176
* Email : sotnmt_bt@yahoo.com
* Website : www.sotnmt-bentre.gov.vn

S KHOA HC V CNG NGH TNH BN TRE


S Khoa hc v Cng ngh l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn Tnh, gip...
* a ch : 280 3 thng 2 , Th x Bn Tre , Bn Tre
* S in thoi bn : (075) 3812629 - Fax : (075) 3823179
* Email : banbientap@dost-bentre.gov.vn
* Website : www.dost-bentre.gov.vn
S XY DNG TNH BNH NH
S Xy dng l c quan chuyn mn ca UBND tnh, c chc nng tham mu v gip...
* a ch : 32 L Thng Kit , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3822882 - Fax : (056) 3822882
* Email : Soxaydungbd@dng.vnn.vn
* Website : soxd.binhdinh.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH BNH NH
S Giao thng - vn ti thc hin qun l Nh nc chuyn ngnh i vi...
* a ch : 16 Nguyn Hu , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3892172 - Fax : (056) 3891536
* Email : gtvt@binhdinh.gov.vn
* Website : sogtvt.binhdinh.gov.vn
S TI CHNH TNH BNH NH
S Ti chnh l c quan chuyn mn tham mu v gip UBND tnh thc hin chc...
* a ch : 181 L Hng Phong , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3828861 - Fax : (056) 3828859
* Email : sotc@binhdinh.gov.vn
* Website : sotc.binhdinh.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH BNH NH
S Lao ng - Thng binh v X hi t chc Hi ngh tp hun nghip...
* a ch : 215 Trn Hng o , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3824608 - Fax : (056) 3827312
* Email : soldtbxh@binhdinh.gov.vn
* Website : www.soldtbxhbinhdinh.vn
S CNG THNG TNH BNH NH
S Cng Thng l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh (sau y gi...
* a ch : 59-61 L Hng Phong , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3822455 - Fax : (056) 3825043
* Email : sct@binhdinh.gov.vn
* Website : www.sctbinhdinh.gov.vn
S THNG MI TNH BNH NH
S Thng mi l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu, gip UBND tnh...
* a ch : 385-387 Trn Hng o , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3822189 - Fax : (056) 3823289
* Email : binhdinhtrade@binhdinh.gov.vn
* Website : stm.binhdinh.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH BNH NH
Ngy 02/7/2008, ti Trung tm Thng mi Ng Gia T, huyn An Nhn; S NN&PTNT...

* a ch : thuc L Hng Phong , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh


* S in thoi bn : (056) 3822917 - Fax : (056) 3827777
* Email : snnptntbd@dng.vnn.vn
* Website : sonnptnt.binhdinh.gov.vn
S K HOCH V U T TNH BNH NH
S K hoch v u t l c quan chuyn mn ca UBND tnh c chc nng tham...
* a ch : 35 L Li , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3822628 - Fax : (056) 3824509
* Email : sokhdtbd@dng.vnn.vn
* Website : sokhdt.binhdinh.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH BNH NH
S Thng tin v Truyn thng Bnh nh c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : 13 H Huy Tp , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3815519 - Fax : (056) 3815517
* Email : sttttbd@binhdinh.gov.vn
* Website : stttt.binhdinh.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH BNH NH
Trong nhng nm qua, hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh ...
* a ch : 68 L Dun , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3524791 - Fax : (056) 3523661
* Email : sokhcnbd@vnn.vn
* Website : www.dostbinhdinh.org.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH BNH THUN
S Lao ng-Thng binh v X hi l c quan chuyn mn ca UBND tnh, chu...
* a ch : 341 Th Khoa Hun , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3831718 - Fax : (062) 3852932
* Email : solaodongtbxh@binhthuan.gov.vn
* Website : www.binhthuan.vn/songanh/SoTBXH
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH BNH THUN
Ngy 06/03/2008 UBND Tnh Bnh Thun c quyt nh thnh lp S Thng tin v...
* a ch : 16 Cng , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3833500 - Fax : (062) 3833501
* Email : ictbinhthuan@yahoo.com
* Website : www.ictbinhthuan.gov.vn
S THNG MI TNH BNH THUN
S Thng mi l c quan chuyn mn thuc UBND tnh tham mu, gip UBND tnh...
* a ch : 238 Th Khoa Hun , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3822946 - Fax : (062) 3824891
* Email : tradetourism-bth@hcm.vnn.vn
* Website : www.binhthuan.vn/songanh/tmd
S T PHP TNH BNH THUN
S T php l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu, gip UBND tnh thc...
* a ch : thuc Nguyn Tt Thnh , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3821980 - Fax : (062) 3821697
* Email : sotuphap@binhthuan.gov.vn

* Website : www.binhthuan.vn/songanh/sotuphap
S TI NGUYN V MI TRNG TNH BNH THUN
S Ti nguyn v Mi trng Bnh Thun l c quan chuyn mn thuc UBND tnh;...
* a ch : thuc Nguyn Tt Thnh , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3821155 - Fax : (062) 3825738
* Email : tainguyen@binhthuan.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH BNH PHC
S Thng tin v Truyn thng tnh Bnh Phc c thnh lp theo Quyt nh...
* a ch : thuc QL 14 , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi bn : (0651) 3888207 - Fax : (0651) 3888201
* Email : sobinhphuoc@mic.gov.vn
* Website : www.ict-binhphuoc.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH BNH PHC
Trung tm ng dng tin b Khoa hc v Cng ngh tnh Bnh Phc ng...
* a ch : 678 QL 14 , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi bn : (0651) 3870685 - Fax : (0651) 3879113
* Email : thongtinkhbp@yahoo.com
* Website : www.dostbinhphuoc.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH BNH PHC
S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn thuc UBND tnh thc hin...
* a ch : thuc QL 14 , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi bn : (0651) 3879110 - Fax : (0651) 3879110
* Email : stnmt.bp@binhphuoc.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH BNH PHC
S Lao ng TB&XH qun l cht ch cc ni dung c th nh ni quy lao...
* a ch : 811 QL 14 , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi bn : (0651) 3879254 - Fax : (0651) 3870136
* Email : sldtbxh.bp@binhphuoc.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH BNH PHC
c s chp thun ca UBND tnh, ngy 09/7/2007 S Nng nghip & PTNT tnh...
* a ch : thuc Ph Ring , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi bn : (0651) 3879948 - Fax : (0651) 3870267
* Email : snnptnt@hcm.vnn.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH CAO BNG
S Ti nguyn v mi trng tnh Cao Bng l c quan chuyn mn thuc UBND...
* a ch : 126 ph B Vn n , Th x Cao Bng , Cao Bng
* S in thoi bn : (026) 3852372 - Fax : (026) 3850372
* Email : sotainguyenmoitruongcb@gmail.com.vn
* Website : www.tnmtcaobang.gov.vn
S THNG MI V DU LCH TNH CAO BNG
Trong nhng nm gn y, thc hin chnh sch i mi ca ng v Nh...
* a ch : 66 Hong nh Giong , Th x Cao Bng , Cao Bng
* S in thoi bn : (026) 3855379 - Fax : (026) 3855086
* Email : stmcaobang@vtic.com.vn

* Website : www.caobangtrade.gov.vn
S K HOCH V U T TNH C MAU
S K Hoch v u t tnh C Mau l c quan chuyn mn ca UBND tnh C Mau....
* a ch : 93 L Thng Kit , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3831332 - Fax : (0780) 3830773
* Email : sokhdt@camau.gov.vn
S T PHP TNH C MAU
Quyt nh s 171/Q-UBND ngy 19/11/2004 ca Ch tch y ban nhn dn tnh C...
* a ch : 09 1 Thng 5 , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3831840 - Fax : (0780) 3834795
* Email : sotuphap@camau.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH C MAU
S Khoa hc v Cng ngh tnh C Mau c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : 11 1 Thng 5 , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3837128 - Fax : (0780) 3815540
* Email : khcnmtcm@hcm.vnn.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH C MAU
S Nng nghip v PTNT l c quan chuyn mn thuc UBND tnh; tham mu gip UBND...
* a ch : 49A Hng Vng , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3831500 - Fax : (0780) 3832937
* Email : snnvptntcm@hcm.vnn.vn
S CNG NGHIP TNH C MAU
S Cng Nghip c thnh lp t sau 30/04/1975 gii phng Min Nam. Go l Ty...
* a ch : 30B Phan Ngc Hin , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3831042 - Fax : (0780) 3830211
S GIAO THNG VN TI TNH C MAU
S Giao thng vn ti l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn tnh, tham...
* a ch : thuc Cao Thng , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3835828 - Fax : (0780) 3835886
* Email : sogtvt@camau.gov.vn
S XY DNG TNH C MAU
S Xy dng l c quan chuyn mn tham mu cho UBND tnh thc hin chc nng...
* a ch : 3 An Dng Vng , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3831333 - Fax : (0780) 3830834
S TI NGUYN V MI TRNG TNH C MAU
S Ti nguyn v Mi trng tnh C Mau c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : 174 Phan Ngc Hin , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3833025 - Fax : (0780) 3821014
* Email : sotnmt@camau.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH C MAU
S Bu chnh, Vin thng tnh C Mau c thnh lp theo quyt nh s...
* a ch : 84 Phan Ngc Hin , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3567887 - Fax : (0780) 3567889

* Email : sobcvt@camau.gov.vn
S VN HA THNG TIN TNH C MAU
S Vn ha Thng tin (VHTT) tnh C Mau c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : 999D Phan Ngc Hin , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3831777 - Fax : (0780) 3567118
* Email : sovhtt@camau.gov.vn
* Website : www.camau.gov.vn
S K HOCH V U T THNH PH CN TH
S K hoch v u t tham mu, gip y ban nhn dn thnh ph thc hin...
* a ch : 61/21 L T Trng , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3830235 - Fax : (071) 3830570
* Email : sokhdt@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN THNH PH CN TH
Va qua ti Hi trng Cng ty Hi ch Trin lm Quc t Cn Th, S Nng...
* a ch : 04 Ng H Hnh , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3823491 - Fax : (071) 3820800
* Email : sonnptnt@cantho.gov.vn
* Website : snn.cantho.gov.vn
S CNG THNG THNH PH CN TH
S Cng Thng thuc UBND thnh ph Cn Th c thnh lp trn c s hp...
* a ch : 2A Ho Bnh , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3820702 - Fax : (071) 3820702
* Email : soct@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho.gov.vn/wps/portal/soct
S XY DNG THNH PH CN TH
S Xy dng do UBND thnh ph Cn Th thnh lp theo quyt nh s...
* a ch : 25 Ng H Hnh , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3820335 - Fax : (071) 3827839
* Email : soxd@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho.gov.vn/wps/portal/soxd
S GIAO THNG VN TI THNH PH CN TH
S Giao thng vn ti c chc nng tham mu, gip y ban nhn dn thnh ph...
* a ch : 1B Ng H Hnh , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3820757 - Fax : (071) 3826250
* Email : sogtvt@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho.gov.vn/wps/portal/sogtvt
S TI NGUYN V MI TRNG THNH PH CN TH
S Ti nguyn v Mi trng thnh ph Cn Th l c quan chuyn mn gip UBND...
* a ch : 9 Cch Mng Thng 8 , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3822751 - Fax : (071) 3826838
* Email : sotnmt@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho.gov.vn/wps/portal/sotnmt
S KHOA HC V CNG NGH THNH PH CN TH

Chc nng ca S Khoa Hc Cng Ngh Thnh Ph Cn Th Qun l nh nc v...


* a ch : 02 L Thng Kit , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3820674 - Fax : (071) 3821471
* Email : khcncantho@hcm.vnn.vn
* Website : sokhcn.cantho.gov.vn/khcn
S VN HA TH THAO DU LCH THNH PH CN TH
S Vn ha, Th thao v Du lch tham mu, gip y ban nhn dn thnh ph thc...
* a ch : 01 Ng Vn S , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3820952 - Fax : (071) 3810681
* Email : sovhttdl@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho-tourism.com
S LAO NG THNG BINH X HI THNH PH CN TH
S Lao ng - Thng binh v X hi TP Cn Th l c quan chuyn mn thuc UBND...
* a ch : 95-97 Trn Hng o , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3830882 - Fax : (071) 3834274
* Email : soldtbxh@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho.gov.vn/wps/portal/sold
S T PHP THNH PH CN TH
S T php thnh ph Cn Th c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : 296 30 Thng 4 , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3820657 - Fax : (071) 3823419
* Email : sotp@cantho.gov.vn
* Website : www.cantho.gov.vn/wps/portal/sotp
S THNG TIN V TRUYN THNG THNH PH CN TH
S Bu chnh, vin thng Cn Th l c quan chuyn mn thuc UBND thnh ph Cn...
* a ch : 50 Phan nh Phng , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3811505 - Fax : (071) 3811502
* Email : sotttt@cantho.gov.vn
* Website : sotttt.cantho.gov.vn
S TI CHNH THNH PH HI PHNG
Lin tc ng trong tp u c nc (tp 5) v tng trng kinh t v thu...
* a ch : 21 in Bin Ph , Qun Hng Bng , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3859971 - Fax : (031) 3826125
* Website : www.haiphong.gov.vn/sotaichinh
S THNG MI HI PHNG
S Thng mi chu s ch o v qun l v hot ng, t chc, bin...
* a ch : 104 Nguyn c Cnh , Qun L Chn , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3700581 - Fax : (031) 3951504
* Email : sothuongmai.hp@hn.vnn.vn
* Website : www.haiphongtrade.gov.vn
S K HOCH V U T THNH PH HI PHNG
S K hoch v u t l c quan chuyn mn thuc UBND thnh ph, tham mu...
* a ch : 01 inh Tin Hong , Qun Hng Bng , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3842614 - Fax : (031) 3842021
* Website : www.haiphong.gov.vn/sokehoachdautu

S CNG NGHIP THNH PH HI PHNG


S cng nghip ban hnh quy ch nng bc lng trc thi hn i vi cn...
* a ch : 9 Lch Tray , Qun Ng Quyn , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3845795 - Fax : (031) 3845794
* Email : scnhp@hn.vnn.vn
* Website : www.congnghiephp.gov.vn
S XY DNG THNH PH HI PHNG
S Xy dng ra phng hng nhim v 2006 ca Ngnh vi ni dung trng...
* a ch : 32 L T Trng , Qun Hng Bng , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3842086 - Fax : (031) 3823167
* Email : soxd@haiphong.gov.vn
* Website : www.haiphong.gov.vn/soxaydung
S KHOA HC V CNG NGH THNH PH HI PHNG
S Khoa hc v Cng ngh Hi Phng c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : 01 Phm Ng Lo , Qun Ng Quyn , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3846475 - Fax : (031) 3845183
* Website : www.haiphong.gov.vn/sokhcn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN THNH PH HI PHNG
Cn c hng dn ti Thng t lin tch s 07 LB/TT ngy 24/4/1996 ca Lin...
* a ch : S 5 Chiu Hoa , Qun Kin An , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3876315 - Fax : (031) 3877292
* Website : www.haiphong.gov.vn/sonongnghiep
S K HOCH V U T THNH PH NNG
Nhn dp k nim ln th 60 ngy thnh lp ngnh K hoch v u t...
* a ch : 47 Ng Gia T , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3893783 - Fax : (0511) 3829184
* Email : sokhdt@dng.vnn.vn
* Website : dpi.danang.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH THNH PH NNG
Nhm thc y mi quan h hp tc khoa hc cng ngh ca thnh ph ...
* a ch : 51A L T Trng , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3830214 - Fax : (0511) 3822864
* Email : skhcn@danang.gov.vn
* Website : dost.danang.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG THNH PH NNG
S Ti Nguyn Mi Trng Thnh Ph Nng chnh thc c thnh lp theo...
* a ch : 57 Quang Trung , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3822410 - Fax : (0511) 3863021
* Website : tnmt.danang.gov.vn
S CNG NGHIP THNH PH NNG
Ngy 28/11, UBND TP Nng ph duyt danh sch cc doanh nghip tham gia Chng...
* a ch : 06 Trn Qu Cp , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3822548 - Fax : (0511) 3821020
* Email : scndanang@dng.vnn.vn

* Website : industry.danang.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG THNH PH NNG
* a ch : 15 Quang Trung , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3840123 - Fax : (0511) 3840124
* Email : sbcvt@danang.gov.vn
* Website : www.bcvt.danang.gov.vn
S THNG MI THNH PH NNG
Ngy 30/01/2008, ti Trung tm Hi ch trin lm Nng, S Thng mi ...
* a ch : 02 Phan Bi Chu , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3895300 - Fax : (0511) 3598279
* Website : www.trade.danang.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH YN BI
S Ti nguyn v Mi trng t chc Hi ngh tp hun cng tc lp...
* a ch : thuc in Bin , TP Yn Bi , Yn Bi
* S in thoi bn : (029) 3852851 - Fax : (029) 3851610
* Website : tnmtyenbai.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH YN BI
Ngy 28/3/2008 s Bu chnh, Vin thng t chc Hi ngh trin khai k hoch...
* a ch : thuc t 55 ng Tm , TP Yn Bi , Yn Bi
* S in thoi bn : (029) 3858959 - Fax : (029) 3858929
* Email : soyenbai@mic.gov.vn
* Website : www.dicyenbai.gov.vn
S THNG MI V DU LCH TNH YN BI
Nhm khai thc nhng tim nng, th mnh ca a phng, thc y kinh t...
* a ch : 603 in Bin , TP Yn Bi , Yn Bi
* S in thoi bn : (029) 3852370 - Fax : (029) 3857863
* Website : www.stmdlyenbai.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH VNH PHC
S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn thuc UBND tnh thc hin...
* a ch : thuc Phng ng a , TP Vnh Yn , Vnh Phc
* S in thoi bn : (0211) 3846784 - Fax : (0211) 3862511
* Website : tnmtvinhphuc.gov.vn
S VN HA THNG TIN TNH VNH PHC
Ngy 25/7/2008, ti Nh vn ho phng ng Tm, Cu lc b vn ngh lng vn...
* a ch : 2 Hai B Trng , TP Vnh Yn , Vnh Phc
* S in thoi bn : (0211) 3862505 - Fax : (0211) 3847773
* Email : sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
* Website : www.vanhoavinhphuc.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH VNH PHC
* a ch : thuc Phng ng a , TP Vnh Yn , Vnh Phc
* S in thoi bn : (0211) 3862516 - Fax : (0211) 3860683
* Email : sonn@vinhphuc.gov.vn
* Website : nnptntvinhphuc.gov.vn

S KHOA HC V CNG NGH TNH VNH PHC


vinhphucnet@gmail.com
* Website : www.vinhphucdost.gov.vn
S CNG NGHIP TNH VNH PHC
S Cng Thng l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh, c chc nng...
* a ch : 16 L Thi T , TP Vnh Yn , Vnh Phc
* S in thoi bn : (0211) 3862472 - Fax : (0211) 3862625
* Email : soct@vinhphuc.gov.vn
* Website : www.vinhphucit.gov.vn
S T PHP TNH GIA LAI
Tnh Gia Lai ang thc hin cc bin php sm thu hi nh thuc s hu...
* a ch : 40 L Thnh Tn , TP Pleiku , Gia Lai
* S in thoi bn : (059) 3824102 - Fax : (059) 3824102
* Email : stp@gialai.gov. vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH GIA LAI
S Nng nghip v Pht trin nng thn chu s ch o, qun l v t...
* a ch : 24 Quang Trung , TP Pleiku , Gia Lai
* S in thoi bn : (059) 3824273 - Fax : (059) 3826173
* Email : sonnptnt@gialai.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH GIA LAI
S Ti nguyn v Mi trng tham mu gip vic cho lnh o S v chuyn mn,...
* a ch : 110 Phm Vn ng , TP Pleiku , Gia Lai
* S in thoi bn : (059) 3823644 - Fax : (059) 3823644
* Email : sotnmt.gialai@gmail.com
S TI CHNH TNH GIA LAI
Trong hai nm trin khai d n 2003-2004, ngi dn trong hai cng ng lng ...
* a ch : 03 Trn Hng o , TP Pleiku , Gia Lai
* S in thoi bn : (059) 3824348 - Fax : (059) 3828505
* Website : www.sotaichinhgialai.gov.vn
S THNG MI V DU LCH TNH H NAM
H Nam c 87 ch, bao gm 5 ch thnh th v 82 ch nng thn. Trong , 19 ch...
* a ch : 209 L Hon , Th x Ph L , H Nam
* S in thoi bn : (0351) 3851472 - Fax : ()
* Website : www.hanamtrade.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH H NAM
S Lao ng, Thng binh v X hi co chc nng, nhim v v an ton v sinh...
* a ch : 163 Trng Chinh , Th x Ph L , H Nam
* S in thoi bn : (0351) 3852692 - Fax : (0351) 3852692
S K HOCH V U T TNH H NAM
S K Hoch v u T phi hp vi S Ti chnh - Vt gi xy dng d...
* a ch : 15 Trn Ph , Th x Ph L , H Nam
* S in thoi bn : (0351) 3852701 - Fax : ()
S VN HA THNG TIN TNH H TY

T ngy 6 -8 n 13 -8 nm 2007, S VHTT H Ty t chc Lin hoan thng tin...


* a ch : 2B Quang Trung , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3824228 - Fax : (034) 3824228
* Email : svhtthatay@gmail.com
* Website : vanhoahatay.gov.vn
S GIO DC V O TO TNH H TY
Va qua, y ban nhn dn tnh H Ty ban hnh Quyt nh s 2604/Q-UBND...
* a ch : thuc NguynTri , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3826892 - Fax : ()
* Email : gddt@hatay.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH H TY
Nhm mc tiu lp quy hoch bo v mi trng lng ghp vo quy hoch...
* a ch : thuc L Hng Phong , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3829602 - Fax : ()
* Email : tnmt@hatay.gov.vn
S TI CHNH TNH H TY
Trong thi gian va qua, chnh sch huy ng ng gp ca nhn dn gp phn...
* a ch : 38 T Hiu , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3825162 - Fax : (034) 3821181
* Email : taichinh@hatay.gov.vn
S THNG MI TNH H TY
Tnh H Ty va qui hoch m rng Cm cng nghip(CN) Nam Ph Ngha thnh Khu CN...
* a ch : 01 Trn Ph , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3824554 - Fax : (034) 3829335
* Email : thuongmai@hatay.gov.vn
* Website : www.hataytrade.com.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH H TY
Ngy 15 thng 7 nm 2008, UBND tnh H Ty ban hnh Quyt nh s 2439/Q-UBND...
* a ch : 01 T Hiu , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3828476 - Fax : (034) 3827464
* Email : Sonnhatay@yahoo.com
* Website : nongnghiephatay.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH H TY
B khoa hc v Cng ngh ban hnh vn bn s 2788/BKHCN-KHTC gi y ban nhn...
* a ch : 7 NguynTri , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3824207 - Fax : (034) 3825374
* Email : khcn@hatay.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH H TY
Ngy 16 thng 7 nm 2008, Vn phng Chnh ph c Cng vn s 4688/VPCP-KTN gi...
* a ch : 01 Quang Trung , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3822841 - Fax : (034) 3824294
* Email : gtvt@hatay.gov.vn
S XY DNG TNH H TY
Nhm mc tiu c bn hon thnh vic thm d tin ti khai thc nhng khu vc...

* a ch : 01 Ng Th Nhm , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3828140 - Fax : (034) 3824269
* Email : sxd@hatay.gov.vn
S CNG NGHIP TNH H TY
S Cng nghip H Ty l c quan chuyn mn ca UBND tnh H Ty; chu s lnh...
* a ch : 176 Quang Trung , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3821246 - Fax : (034) 3825080
* Email : cnht@hn.vnn.vn
* Website : www.hatayindustry.gov.vn
S K HOCH V U T TNH H TY
Lnh o UBND tnh H Ty khng nh l khng c chuyn cc d n bt...
* a ch : 36 Nguyn Chnh , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3824184 - Fax : (034) 3824608
* Email : khdt@hatay.gov.vn
S K HOCH V U T TNH H TNH
Trong nhng nm qua, vic hnh thnh cc khu cng nghip trn a bn tnh l...
* a ch : thuc Phan nh Phng , TP H Tnh , H Tnh
* S in thoi bn : (039) 3858395 - Fax : (039) 3892808
* Email : info@dpihatinh.gov.vn
* Website : dpihatinh.com
S KHOA HC V CNG NGH TNH H TNH
S Khoa hc v Cng ngh l c quan chuyn mn thuc UBND...
* a ch : 142 Trn Ph , TP H Tnh , H Tnh
* S in thoi bn : (039) 3856638 - Fax : (039) 3855874
* Email : khcn@hatinh.gov.vn
* Website : www.khcnhatinh.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH H TNH
S lao ng - Thng binh v X hi l c quan chuyn mn thuc...
* a ch : 107 Phan nh Phng , TP H Tnh , H Tnh
* S in thoi bn : (039) 3690292 - Fax : (039) 3859075
* Email : Administrator@ldtbxhhatinh.gov.vn
* Website : www.ldtbxhhatinh.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH H TNH
S Bu chnh - Vin thng H Tnh l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu,...
* a ch : 01 Nguyn Thip , TP H Tnh , H Tnh
* S in thoi bn : (039) 2210679 - Fax : (039) 3850288
* Email : tt-tt@ict-hatinh.gov.vn
* Website : www.ict-hatinh.gov.vn
S VN HA THNG TIN TNH H TNH
* a ch : 30 Phan nh Phng , TP H Tnh , H Tnh
* S in thoi bn : (039) 3858932 - Fax : ()
* Email : vanhoahatinh@yahoo.com
* Website : www.vanhoahatinh.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH HU GIANG

* a ch : 406 Trn Hng o , Th x V Thanh , Hu Giang


* S in thoi bn : (0711) 3870440 - Fax : (0711) 3878895
* Email : sotnmt@haugiang.gov.vn
* Website : stnmt.haugiang.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH HU GING
S Nng nghip v Pht trin nng thn chu s ch o, qun l v t...
* a ch : 03 3 thng 2 , Th x V Thanh , Hu Giang
* S in thoi bn : (0711) 3877977 - Fax : (0711) 3878938
* Email : sonnptnt@haugiang.gov.vn
* Website : sonongnghiep.haugiang.gov.vn
S K HOCH V U T TNH HU GIANG
c s thng nht ca Chi B S K hoch v u t, sng ngy 26/6/2008...
* a ch : 02 L Hng Phong , Th x V Thanh , Hu Giang
* S in thoi bn : (0711) 3878872 - Fax : (0711) 3878871
* Email : sokhdt@haugiang.gov.vn
* Website : skhdt.haugiang.gov.vn

S TI CHNH TNH HU GIANG


S Ti chnh l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn tnh, tham mu, gip y...
* a ch : 406 Trn Hng o , Th x V Thanh , Hu Giang
* S in thoi bn : (0711) 3878968 - Fax : (0711) 3878875
* Email : sotc@haugiang.gov.vn
S XY DNG TNH IN BIN
S Xy dng tnh in Bin l c quan chuyn mn thuc UBND tnh in Bin,...
* a ch : thuc T dn ph 9 Phng Mng Thanh , TP in Bin , in Bin
* S in thoi bn : (023) 3825805 - Fax : (023) 3825995
* Email : sxddienbien@gmail.com
* Website : www.sxddienbien.gov.vn
S THNG MI V DU LCH TNH IN BIN
* a ch : thuc 7 Thng 5 , TP in Bin , in Bin
* S in thoi bn : (023) 3825550 - Fax : (023) 3826932
* Email : stmdldienbien@vtic.com.vn
* Website : www.dulichdienbienphu.gov.vn
S K HOCH V U T TNH IN BIN
S K hoch v u t l c quan chuyn mn thuc UBND tnh in Bin; c...
* a ch : thuc Ph 9 Phng Mng Thanh , TP in Bin , in Bin
* S in thoi bn : (023) 3825409 - Fax : (023) 3825944
* Email : skhdt@dienbien.gov.vn
* Website : www.dienbiendpi.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH K LK
* a ch : 11A Trn Hng o , TP Bun M Thut , c Lk
* S in thoi bn : (050) 3952400 - Fax : (050) 3952900
* Email : khcndaklak@dng.vnn.vn
* Website : www.skhcndaklak.gov.vn

S K HOCH V U T TNH K LK
Ngy 15/03/2008, S K hoch u t, Tp on K ngh G Trng Thnh v...
* a ch : 17 L Dun , TP Bun M Thut , c Lk
* S in thoi bn : (050) 3851462 - Fax : (050) 3852187
* Website : www.daklakdpi.gov.vn
S TI CHNH TNH NG NAI
S Ti chnh c nhim v trnh UBND tnh ban hnh cc quyt nh, ch th...
* a ch : 42 Cch Mng Thng 8 , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3847778 - Fax : (061) 3847433
* Email : stcdongnai@mof.gov.vn
S K HOCH V U T TNH NG NAI
S K Hoch v u t ng Nai l c quan chuyn mn ca UBND tnh ng...
* a ch : 02 Nguyn Vn Tr , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3822505 - Fax : (061) 3823882
* Email : skhdt@dongnai.gov.vn
* Website : www.dpidongnai.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH NG NAI
#
Trnh...
* a ch : thuc ng Khi , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3822790 - Fax : (061) 3827393
* Email : snnptntn@hcn.vnn.vn
S CNG NGHIP TNH NG NAI
S Cng nghip l c quan chuyn ngnh kinh t k thut thuc UBND...
* a ch : 02 Nguyn Vn Tr , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3823317 - Fax : (061) 3823319
* Email : scndnvn@hcm.vnn.vn
* Website : dongnai-industry.gov.vn

S GIAO THNG VN TI TNH NG NAI


gtvtdn@yahoo.com
S TI NGUYN V MI TRNG TNH NG NAI
S Ti nguyn v Mi trng c nhim v v...
* a ch : ng ng Khi , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3822933 - Fax : (061) 3827364
* Email : tnmtdongnai@vnn.vn
* Website : tnmtdongnai.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH NG NAI
S Khoa hc v Cng ngh (KH&CN) l c quan chuyn mn thuc...
* a ch : 260 QL 15 , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3822297 - Fax : (061) 3825585
* Email : dostdn@hcm.vnn.vn
* Website : www.dost-dongnai.gov.vn
S VN HA THNG TIN TNH NG NAI

S Vn ha, Th thao v Du lch ng Nai c cc chc n...


* a ch : 02 Nguyn Vn Tr , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3822038 - Fax : (061) 3824482
* Email : banbientap@svhtt-dongnai.gov.vn
* Website : www.svhtt-dongnai.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH NG NAI
S Thng tin v Truyn thng tnh ng Nai c thnh lp theo...
* a ch : 106 30 Thng 4 , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3827070 - Fax : (061) 3827071
* Website : www.dic-dongnai.gov.vn
S TI CHNH TNH NG THP
* a ch : 33 30 Thng 4 , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851241 - Fax : (067) 3853354
* Email : stc@dongthap.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH NG THP
S Bu chnh - Vin thng l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn...
* a ch : 15 c Binh Kiu , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3858858 - Fax : (067) 3873999
* Email : sbcvt@dongthap.gov.vn
* Website : www.dongthap.gov.vn/wps/portal/SoBCVT
S TI NGUYN V MI TRNG TNH NG THP
S Ti nguyn v Mi trng chu s ch o, qun l trc tip v ton...
* a ch : thuc QL 30 , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851838 - Fax : (067) 3853146
* Email : stnmt@dongthap.gov.vn
* Website : www.dongthap.gov.vn/wps/portal/sotnmt
S THNG MI V DU LCH TNH NG THP
S Thng mi v Du lch c trch nhim thng bo cho U ban nhn dn huyn,...
* a ch : 2 L Thng Kit , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851646 - Fax : (067) 3853098
* Email : stmdl@dongthap.gov.vn
* Website : www.dongthap.gov.vn/wps/portal/sotmdl
S K HOCH V U T TNH NG THP
Ngy 14/7/2008, S K hoch v u t ng Thp t chc hc tp t...
* a ch : 11 V Trng Ton , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851101 - Fax : (067) 3852955
* Email : skhdt@dongthap.gov.vn
* Website : www.dongthap.gov.vn/wps/portal/sokhdt

S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH NG THP


S Nng nghip v Pht trin nng thn c trch nhim ch o, hng dn...
* a ch : thuc QL 30 , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851427 - Fax : (067) 3853514
* Email : snnptnt@dongthap.gov.vn

S KHOA HC V CNG NGH TNH NG THP


S KH & CN c trch nhim hng dn, kim tra cc huyn th v mt quy...
* a ch : 3 V Trng Ton , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851543 - Fax : (067) 3852281
* Email : skhcn@dongthap.gov.vn
* Website : www.skhcndongthap.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH NG THP
S Lao ng - Thng binh v X hi chu s lnh o, ch o, qun l...
* a ch : 18 30 Thng 4 , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851606 - Fax : (067) 3852980
* Email : sldtbxh@dongthap.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH NG THP
S Giao thng vn ti c trch nhim thng bo cho U ban nhn dn cp huyn...
* a ch : 103 Nguyn Hu , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851184 - Fax : (067) 3852342
* Email : sgtvt@dongthap.gov.vn
S XY DNG TNH NG THP
Thc hin Chng trnh hp tc Kinh t - X hi giai on 2006 2010, ...
* a ch : thuc 30 Thng 4 , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851420 - Fax : (067) 3851321
* Email : sxd@dongthap.gov.vn
S T PHP TNH NG THP
S T php c trch nhim chp hnh Ngh quyt v s gim st ca HND tnh...
* a ch : thuc QL 30 , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851065 - Fax : (067) 3853104
* Email : stp@dongthap.gov.vn
S VN HA THNG TIN TNH NG THP
S Vn ha - Thng tin chu s ch o, qun l v t chc, bin ch v...
* a ch : 3 Phm H Lu , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851869 - Fax : (067) 3851887
* Email : svhtt@dongthap.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH KIN GIANG
Chiu ngy 01 thng 7 nm 2008, Hi ng Khoa hc & Cng ngh tnh Kin Giang ...
* a ch : 320 Ng Quyn , Thnh Ph Rch Gi , Kin Giang
* S in thoi bn : (077) 3862003 - Fax : (077) 3866942
* Email : skhcnkg@hcm.vnn.vn
* Website : khoahoc.kiengiang.gov.vn
S K HOCH V U T TNH KIN GIANG
Kin Giang tim nng-c hi v u t:Kin Giang l mt trong nhng tnh c...
* a ch : 29 Bch ng , Thnh Ph Rch Gi , Kin Giang
* S in thoi bn : (077) 3869391 - Fax : (077) 3862037
* Email : skhdt@kiengiang.gov.vn
* Website : kehoach.kiengiang.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH KIN GIANG

S Giao thng - Vn ti l c quan chuyn mn gip U ban nhn dn tnh thc...


* a ch : 1190 Nguyn Trung Trc , Thnh Ph Rch Gi , Kin Giang
* S in thoi bn : (077) 3910545 - Fax : (077) 3910837
* Website : giaothong.kiengiang.gov.vn
S CNG NGHIP TNH KIN GIANG
n Pht trin cng nghip c kh tnh Kin Giang giai on t nay n...
* a ch : 12 Nguyn Hunh c , Thnh Ph Rch Gi , Kin Giang
* S in thoi bn : (077) 3862031 - Fax : (077) 3922218
* Email : scn@kiengiang.gov.vn
* Website : congnghiep.kiengiang.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH LONG AN
S Ti nguyn v Mi trng tnh Long An l c quan chuyn mn gip...
* a ch : 137 QL 1A , Th X Tn An , Long An
* S in thoi bn : (072) 3826260 - Fax : (072) 3823264
* Website : tnmt.longan.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH LONG AN
y ban nhn dn tnh Long An ra Quyt nh s 773/2008/Q-UBND thnh lp S...
* a ch : 01A Hunh Vit Thanh , Th X Tn An , Long An
* S in thoi bn : (072) 3523345 - Fax : (072) 3523345
* Email : ict@longan.gov.vn
* Website : ict.longan.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH LO CAI
S Khoa hc Cng ngh Lo Cai tn gi ban u l Ban Khoa hc v K thut Lo...
* a ch : 92 Hong Lin , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi bn : (020) 3820125 - Fax : (020) 3924898
* Email : thongtinkh@yahoo.com
* Website : www.laocai.gov.vn/sokhcn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH LO CAI
S Nng nghip v PTNT Lo cai l c quan chuyn mn thuc UBND Lo Cai; gip UBND...
* a ch : 86 Thanh Nin , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi bn : (020) 3820062 - Fax : (020) 3820080
S TI NGUYN V MI TRNG TNH LO CAI
S Ti nguyn v Mi trng tnh Lo Cai l c quan chuyn mn thuc UBND...
* a ch : 103 Thanh Nin , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi bn : (020) 3821207 - Fax : (020) 3826183
* Email : Sotainguyenmt@laocai.gov.vn
S T PHP TNH LO CAI
* a ch : 143 Hong Lin , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi bn : (020) 3820162 - Fax : (020) 3820162
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH LO CAI
S Thng tin v Truyn thng...
* a ch : 027 Cc Liu , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi bn : (020) 3828399 - Fax : (020) 3828667
* Email : contact-sbcvt@laocai.gov.vn

* Website : www.laocai.gov.vn/SoTTTT/
S XY DNG TNH LO CAI
S Xy dng tnh Lo Cai l c quan chuyn mn thuc UBND...
* a ch : 90 Thanh Nin , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi bn : (020) 3820060 - Fax : (020) 3826015
* Email : sxd@laocai.gov.vn
S CNG NGHIP TNH NAM NH
S Cng nghip Nam nh thc hin chc nng qun l Nh nc v cng...
* a ch : 250 Hng Vng , Thnh ph Nam nh , Nam nh
* S in thoi bn : (0350) 3640478 - Fax : (0350) 3640478
* Email : SocongnghiepNamdinh@hn.vnn.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH NAM NH
S Khoa hc v Cng ngh chu s qun l trc tip v ton din ca UBND...
* a ch : 813 Trng Chinh , Thnh ph Nam nh , Nam nh
* S in thoi bn : (0350) 3849709 - Fax : (0350) 3845020
* Website : www.khcnnamdinh.vn
S TI CHNH TNH NAM NH
S Ti chnh tnh Nam nh l c quan chuyn mn tham mu v gip U ban nhn...
* a ch : 415 H Thuyn , Thnh ph Nam nh , Nam nh
* S in thoi bn : (0350) 3649562 - Fax : (0350) 3640769
S LAO NG THNG BINH X HI TNH NAM NH
S Lao ng TB&XH l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh, c...
* a ch : 64 Trn Ph , Thnh ph Nam nh , Nam nh
* S in thoi bn : (0350) 3848679 - Fax : (0350) 3847922
S THNG MI TNH NGH AN
1. V t chc thc hin php lut, c ch, chnh sch:
* a ch : 70 Nguyn Th Minh Khai , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3563357 - Fax : (038) 3843578
* Email : stmnghean@hn.vnn.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH NGH AN
Ngy 27/12/2007, S Ti nguyn v Mi trng Ngh An t chc giao lu trc...
* a ch : 31 Quang Trung , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3586732 - Fax : (038) 3586461
* Website : tnmtnghean.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH NGH AN
Hi tho khoa hc: Nhng gii php thc hin c hiu qu n Pht trin...
* a ch : 75 Nguyn Th Minh Khai , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3844500 - Fax : (038) 3598478
* Website : www.ngheandost.gov.vn
S K HOCH V U T TNH NGH AN
Cn c Ngh quyt s 203/2007/NQ-HND ca Hi ng Nhn dn tnh kho XV k...
* a ch : 20 Trng Thi , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3592246 - Fax : (038) 3592245

* Email : naiprocen@investnghean.gov.vn
* Website : www.khdtnghean.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH NGH AN
S Nng nghip v Pht Trin nng thn (PTNT) Ngh An l c quan chuyn mn ca...
* a ch : 129 L Hng Phong , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3835993 - Fax : (038) 3835993
* Email : annamnhi@yahoo.com
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH NINH THUN
S Nng nghip v Pht trin Nng thn tnh Ninh Thun (Theo Quyt nh s...
* a ch : 131 21 Thng 8 , Thnh Ph Phan Rang-Thp Chm , Ninh Thun
* S in thoi bn : (068) 3821508 - Fax : (068) 3820900
* Email : sonn@ninhthuan.gov.vn
* Website : www.ninhthuan.gov.vn/sonnnt/vn/index.asp
S K HOCH V U T TNH NINH THUN
* a ch : 57 16 Thng 4 , Thnh Ph Phan Rang-Thp Chm , Ninh Thun
* S in thoi bn : (068) 3822694 - Fax : (068) 3825488
* Email : sokhdt@ninhthuan.gov.vn
* Website : www.ninhthuan.gov.vn/sokhdt/vn/index.asp
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH PH TH
* a ch : thuc Hng Vng , TP Vit Tr , Ph Th
* S in thoi bn : (0210) 3811485 - Fax : (0210) 3811845
* Email : nguyenxuantrung@phutho.gov.vn
* Website : sobcvt.phutho.gov.vn
S K HOCH V U T TNH PH TH
S K hoch v u t l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham...
* a ch : ng Trn Ph , TP Vit Tr , Ph Th
* S in thoi bn : (0210) 3816981 - Fax : (0210) 3816981
* Email : bbtweb@dpi.phutho.gov.vn
* Website : dpi.phutho.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH PH TH
Tnh Ph Th hin nay c hn 18.121...
* a ch : ng Kim ng , TP Vit Tr , Ph Th
* S in thoi bn : (0210) 3846343 - Fax : (0210) 3847333
* Website : www.dostephutho.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH PH TH
S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn trc thuc UBND tnh Ph...
* a ch : ng Nguyn Tt Thnh , TP Vit Tr , Ph Th
* S in thoi bn : (0210) 3847911 - Fax : (0210) 3856889
* Email : sotnmt.phutho@tnmt.vn
* Website : www.tnmtphutho.gov.vn
S VN HA THNG TIN TNH PH YN
svhttpy@phuyen.gov.vn
S XY DNG TNH PH YN

c s ti tr ca chng trnh Nng cao nng lc qun l t ai v mi...


* a ch : 2A L T Trng , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi bn : (057) 3842020 - Fax : ()
* Email : pyitc@dng.vnn.vn
* Website : xaydung.phuyen.info.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH PH YN
S Khoa hc v Cng ngh (KH&CN) l c quan chuyn mn thuc UBND Tnh, gip...
* a ch : 08 Trn Ph , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi bn : (057) 3842595 - Fax : (057) 3842650
* Email : kcmpy@dng.vnn.vn.
S CNG NGHIP TNH PH YN
* a ch : 01 L T Trng , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi bn : (057) 3841638 - Fax : (057) 3841585
* Email : scnpy@dng.vnn.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH PH YN
snnpy@dng.vnn.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH PH YN
S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh...
* a ch : 62A L Dun , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi bn : (057) 3843900 - Fax : ()
* Email : stnmtpy@dng.vnn.vn
* Website : tnmt.phuyen.info.vn
S GIAO THNG VN TI TNH PH YN
S Giao thng vn ti Ph Yn c k hoch kim tra ti trng xe vn chuyn...
* a ch : 72 L Dun , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi bn : (057) 3825706 - Fax : (057) 3842373
* Email : gtvtpy@dng.vnn.vn
* Website : gtvt.phuyen.info.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH QUNG BNH
S khoa hc v Cng ngh chu s qun l v t chc, bin ch v hot...
* a ch : 17A Quang Trung , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822153 - Fax : (052) 3822808
* Email : skhcn@quangbinh.gov.vn
* Website : dost.quangbinh.gov.vn
S VN HA THNG TIN TNH QUANG BNH
Ngy 1-2, S Vn ha Thng tin Qung Bnh tin hnh khnh thnh Tng i...
* a ch : thuc Hng Vng , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822032 - Fax : (052) 3821191
* Email : svhtt@quangbinh.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH QUNG BNH
S Lao ng - Thng binh v X hi chu s ch o, qun l v t...
* a ch : thuc Hai B Trng , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822393 - Fax : (052) 3828488
* Email : sld@quangbinh.gov.vn

S THNG TIN V TRUYN THNG TNH QUNG BNH


Thc hin Quyt nh s 43/Q-UBND ngy 11/01/2008 ca UBND tnh v vic m...
* a ch : Phng Ph Hi Quc l 1A , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3844303 - Fax : (052) 3844456
* Email : dptquangbinh@gmail.com
* Website : www.dic-quangbinh.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH QUNG BNH
S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn trc thuc UBND tnh Qung...
* a ch : 04 Nguyn Th Minh Khai , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3825405 - Fax : (052) 3824064
* Email : stnmt@quangbinh.gov.vn
* Website : www.sotnmtqb.gov.vn
S XY DNG TNH QUNG BNH
* a ch : 59 L Thng Kit , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822353 - Fax : (052) 3823915
* Email : sxd@quangbinh.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH QUNG BNH
CHIN LC PHT TRIN GTVT QUNG BNH N NM 2010 - C th ni di gc...
* a ch : 02 Trn Hng o , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822012 - Fax : (052) 3823995
* Email : sgtvt@quangbinh.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH QUNG BNH
S Nng nghip & PTNT c thnh lp theo Quyt nh s 513/Q-UB ngy...
* a ch : 15 Quang Trung , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3821966 - Fax : (052) 3821673
* Email : snn@quangbinh.gov.vn
S CNG NGHIP TNH QUNG BNH
S Cng nghip c Gim c v cc Ph Gim c S l ngi ng u...
* a ch : 11 Quang Trung , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822019 - Fax : (052) 3822019
* Email : scn@quangbinh.gov.vn

S TI CHNH TNH QUNG BNH


* a ch : 02 Hng Giang , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822198 - Fax : (052) 3820992
* Email : stc@quangbinh.gov.vn
S K HOCH V U T TNH QUNG BNH
S K hoch & u t tnh Qung Bnh c nhim v:
#NAME?
* a ch : 09 Quang Trung , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3821520 - Fax : (052) 3821520
* Email : skhdt@quangbinh.gov.vn
S T PHP TNH QUNG BNH

S T php l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu gip UBND cng cp...
* a ch : thuc Hu Ngh , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3825447 - Fax : (052) 3825447
* Email : stp@quangbinh.gov.vn
S VN HA THNG TIN TNH QUNG NAM
S Vn ha Thng tin tnh Qung Nam l c quan chuyn mn thuc UBND...
* a ch : 02 Trn Ph , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3859879 - Fax : (0510) 3859879
* Email : svhtt@quangnam.gov.vn
S T PHP TNH QUNG NAM
S T php l c quan chuyn mn thuc UBND tnh Qung Nam, gip UBND tnh thc...
* a ch : 06 Nguyn Ch Thanh , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3852244 - Fax : (0510) 3852244
* Email : sotuphap@sotuphapqnam.gov.vn
* Website : www.sotuphapqnam.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH QUNG NAM
#NAME?
* a ch : 100 Hng Vng , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3852347 - Fax : (0510) 3852354
* Email : sdcqnam@dng.Vnn.vn
* Website : www.tnmtquangnam.gov.vn
S TI CHNH TNH QUNG NAM
S Ti chnh l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu, gip UBND tnh thc...
* a ch : 102 Trn Qu Cp , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3811077 - Fax : (0510) 3852549
* Email : stcqnam@dng.vnn.vn
* Website : www.stc.quangnam.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH QUNG NAM
S L-TBXH tnh Qung Nam l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu gip UBND...
* a ch : 11 Nguyn Ch Thanh , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3852514 - Fax : (0510) 3812392
* Email : Sldtbxhqn061205@yahoo.com
* Website : www.sldtbxhqnam.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH QUNG NAM
Nghin cu, ng dng v chuyn giao cc tin b Khoa hc v Cng ngh l mt...
* a ch : 54 Hng Vng , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3852649 - Fax : (0510) 3852649
* Email : skhcn@quangnam.gov.vn
S K HOCH V U T TNH QUNG NAM
S K hoch v u t l c quan chuyn mn trc thuc UBND tnh, tham mu,...
* a ch : 02 Trn Ph , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3810394 - Fax : (0510) 3810396
* Email : skhdt@quangnam.gov.vn
* Website : www.dpiqnam.gov.vn

S GIAO THNG VN TI TNH QUNG NAM


1- S Giao thng Vn ti l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, c chc nng...
* a ch : 12 Trn Ph , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3852372 - Fax : (0510) 3812372
* Email : sgtqnam@vnn.vn
* Website : www.sgtvtqnam.gov.vn
S CNG NGHIP TNH QUNG NAM
S Cng nghip Qung Nam l c quan chuyn mn trc thuc y ban nhn dn Tnh,...
* a ch : 56 Hng Vng , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3859182 - Fax : (0510) 3852218
* Email : scnqnam@vnn.vn
* Website : www.congnghiepquangnam.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH QUNG NAM
S Bu chnh, Vin thng l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh, thnh...
* a ch : 07 Nguyn Ch Thanh , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3811758 - Fax : (0510) 3811759
* Email : webmaster@dptqnam.gov.vn
* Website : www.dptqnam.gov.vn
S T PHP TNH QUNG NGI
stp@quangngai.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH QUNG NGI
* a ch : 477 Quang Trung , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3822709 - Fax : (055) 3825960
* Email : sgtvt@quangngai.gov.vn
S LAO NG - THNG BINH V X HI TNH QUNG NGI
S Lao ng- Thng binh v X hi l c quan chuyn mn thuc UBND...
* a ch : 16 Chu Vn An , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3823880 - Fax : (055) 3822705
* Email : sld@quangngai.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH QUNG NGI
S Bu chnh, Vin thng l c quan chuyn mn thuc...
* a ch : 126-128 Chu Vn An , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3711575 - Fax : (055) 3711577
* Email : sbcvt@quangngai.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH QUNG NGI
#NAME?
* a ch : 163 Hng Vng , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3822870 - Fax : (055) 3822870
* Email : stnmt@quangngai.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH QUNG NGI
S Khoa...
* a ch : 544 Quang Trung , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3821975 - Fax : (055) 3824023
* Email : skh@quangngai.gov.vn

S CNG THNG TNH QUNG NGI


scn@quangngai.gov.vn
S K HACH V U T THNH PH H CH MINH
S K hoch v u t thc hin nhiu bin php ci cch hnh...
* a ch : 32 L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38297834 - Fax : (08) 38295008
* Email : skhdt@tphcm.gov.vn
* Website : www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
S DU LCH THNH PH H CH MINH
Ta lc trn t min ng Nam b, thnh ph H Chi Minh c din tch 2091...
* a ch : 140 Nguyn nh Chiu , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38242904 - Fax : (08) 38293056
* Email : sdl@tphcm.gov.vn
* Website : www.tourism.hochiminhcity.gov.vn
BAN CH O CI CCH HNH CHNH THNH PH H CH MINH
Thc hin mc tiu tip tc nng cao thnh qu ca nm trt t k cng,...
* a ch : 86 L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38237490 - Fax : (08) 38248591
* Email : cchctp@hcm.vnn.vn
* Website : www.cchctp.hochiminhcity.gov.vn
S TH DC TH THAO TP H CH MINH
S Th Dc Th Thao l c quan chuyn mn ca y ban nhn dn thnh ph, gip...
* a ch : 3 Phan Vn t , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38290672 - Fax : (08) 38244239
* Email : stdtt@tphcm.gov.vn
* Website : www.sotdtt.hochiminhcity.gov.vn
CHI CC HI QUAN GIA LM
Chi cc Hi quan Gia Lm
* a ch : 412 Nguyn Vn C , Long Bin , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38271561 - Fax : (04) 38271567
CC HI QUAN THNH PH H NI
Cc Hi quan TP H Ni l n v trc thuc Tng cc Hi quan, B...
* a ch : 129 Nguyn Phong Sc , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37910174 - Fax : (04) 37910158
* Email : hqhanoi@customs.gov.vn
Kho bc Nh nc Cu Giy
Kho bc Nh nc Cu Giy
* a ch : 4 Trn ng Ninh , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37567088 - Fax : ()
Kho bc Nh nc ng a
Kho bc Nh nc ng a.
* a ch : S 2, ng 2 Ty Sn , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38512275 - Fax : ()

Kho bc Nh nc Hon Kim


Kho bc Nh nc Hon Kim.
* a ch : 38 Thuc Bc , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39230728 - Fax : ()
Kho bc Nh nc Hai B Trng
Kho bc Nh nc Hai B Trng.
* a ch : 380 Trn Kht Chn , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39720445 - Fax : ()

S Y T THNH PH H CH MINH
Hot ng y t bao gm 2 ni dung sau: Thng tin hot ng ngnh y...
* a ch : 59 Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39309454 - Fax :
* Email : medinet@hochiminhcity.gov.vn.
* Website : www.medinet.hochiminhcity.gov.vn
S VN HA - THNG TIN THNH PH H CH MINH
S Vn Ha Thng Tin l c quan chuyn mn thuc UBND thnh ph, thc hin chc...
* a ch : 164 ng Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38237908 - Fax : (08) 38223221
* Email : svhtthcm@svhtt.vnnews.com
* Website : www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn
S THNG MI THNH PH H CH MINH
S Thng Mi Tp.HCM l c quan tham mu, gip UBND thnh ph thc hin chc...
* a ch : 59-61 L T Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38239572 - Fax : (08) 38224536
* Email : trade@hochiminhcity.gov.vn
* Website : www.trade.hochiminhcity.gov.vn
S TH DC THNH PH H CH MINH
Gii thiu S Th dc Th thao TPHCM S Th Dc Th Thao l c quan chuyn...
* a ch : 3 Phan Vn t , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38244239 - Fax : (08) 38244239
* Email : stdtt@tphcm.gov.vn
* Website : www.sotdtt.hochiminhcity.gov.vn
S TI CHNH THNH PH H CH MINH
TIU IM Lut ngn sch nh nc v vn bn hng dn thi hnh Vn bn...
* a ch : 142 Nguyn Th Minh Khai , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39304504 - Fax : (08) 39304663
* Email : stc@tphcm.gov.vn
* Website : www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn
S QUY HOCH KIN TRC THNH PH H CH MINH
Phm vi iu chnh lp quy hoch v nh hng pht trin khng gian bao gm...
* a ch : 168 Pasteur , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38228100 - Fax : ()
* Website : www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn

S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN THNH PH H CH MINH


Thnh ph H Ch Minh v ang l mt trong nhng trung tm ln v kinh t,...
* a ch : 186 Nguyn Vn Th , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38232119 - Fax : (08) 38294764
* Email : sonongnghiep@hcm.vnn.vn
* Website : www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn
S NGOI V THNH PH H CH MINH
S Ngoi v Thnh ph H Ch Minh l n v trc thuc B Ngoi giao,...
* a ch : 6 Alexandre De Rhodes , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38224224 - Fax : (08) 38251436
* Email : banbientap@mofahcm.gov.vn
* Website : www.mofahcm.gov.vn
S LAO NG - THNG BINH V X HI THNH PH H CH MINH
C quan S Lao ng Thng binh v X hi Thnh ph c 7 phng, ban thc...
* a ch : 159 Pasteur , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38202965 - Fax : (08) 38294032
* Email : delisa@hcm.fpt.vn
* Website : www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn
S KHOA HC CNG NGH THNH PH H CH MINH
Qun l nh nc v hot ng khoa hc v cng ngh, pht trin tim lc...
* a ch : 244 in Bin Ph , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39325860 - Fax : (08) 39325584
* Email : skhcn@hochiminhcity.gov.vn
* Website : www.dost.hochiminhcity.gov.vn

BAN QUN L KHU CNG VIN LCH S - VN HA DN TC


D N CNG VIN LCH S VN HA DN TC Qua nhiu ngn nm dng nc v...
* a ch : 286 in Bin Ph , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39322386 - Fax : (08) 39322390
* Website : www.colivan.com.vn
BAN QUN L CC KHU CH XUT CNG NGHIP THNH PH H CH MINH
Ngay sau khi Quy ch khu ch xut c ban hnh v khu ch xut Tn Thun...
* a ch : 35 Nguyn Bnh Khim , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38290414 - Fax : (08) 38294271
* Email : office@hepza.gov.vn
* Website : www.hepza.gov.vn
TNG CNG TY THNG MI SI GN - SATRA
Vi mt h thng ch trung tm v hn 284.000 m2 ca hng, siu th, trung tm...
* a ch : 275B Phm Ng Lo , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38368779 - Fax : (08) 38375902
* Email : satra@satra.hochiminhcity.gov.vn
* Website : www.satra.hochiminhcity.gov.vn
BAN QUN L D N TH THIM
Khu trung tm th mi Th Thim vi din tch 657 ha, c nghin cu...

* a ch : 177 L Chnh Thng , Q3 , TPHCM


* S in thoi bn : (08) 35261299 - Fax : (08) 35261272
* Email : bqlthuthiem@hochiminhcity.gov.vn
* Website : www.thuthiem.hochiminhcity.gov.vn
BAN THI UA - KHEN THNG THNH PH H CH MINH
Thnh ph H Ch Minh l mt trung tm kinh t, vn ha, khoa hc cng ngh,...
* a ch : 86 L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38292901 - Fax : (08) 38292901
* Email : btdkt@tphcm.gov.vn
* Website : btdkt.hochiminhcity.gov.vn
VIN KINH T THNH PH H CH MINH
Vin Kinh t thnh ph H Ch Minh (sau y gi tt l Vin) l c quan nghin...
* a ch : 28 L Qu n , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39321346 - Fax : (08) 39321370
* Email : ier@hcm.vnn.vn
* Website : www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn
TO N NHN DN THNH PH H CH MINH
Nn kinh t Vit Nam ngy cng hi nhp su sc vo nn kinh t th gii,...
* a ch : 131 Nam K Khi Ngha , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38292448 - Fax : (08) 38292448
* Email : tand_tphcm@vnn.vn
* Website : www.tand.hochiminhcity.gov.vn
CC THU THNH PH H CH MINH
Cc thu thnh ph H Ch Minh vi s thu ln nht, chim trn 1/3 tng s...
* a ch : 140 Nguyn Th Minh Khai , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39303156 - Fax : ()
* Email : webadmin@hcmtax.gov.vn
* Website : www.hcmtax.gov.vn
CC THNG K THNH PH H CH MINH
Cc Thng k thnh ph H Ch Minh l c quan trc thuc Tng Cc...
* a ch : 29 Hn Thuyn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38292722 - Fax : (08) 38244734
* Email : tpchiminh@gso.gon.vn
* Website : www.pso.hochiminhcity.gov.vn
CC HI QUAN THNH PH H CH MINH
Nhng nm qua, Cc Hi quan TP.H Ch Minh khng ngng n lc thc hin nhiu...
* a ch : 21 Tn c Thng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38291422 - Fax : (08) 38290912
* Email : webmasterhcm @ customs.gov.vn
* Website : www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn

S GIO DC V O TO TNH THA THIN HU


Sng 23/5/2007, S Gio dc v o to tnh t chc hi tho gp d...
* a ch : 22 L Li , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3823057 - Fax : ()

* Email : pgd.hue@thuathienhue.edu.vn
* Website : www.thuathienhue.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH TIN GIANG
Ngy 17/8/2007 ti Trung tm Hi ngh tnh Tin Giang, S Gio dc v o to...
* a ch : 05 Hng Vng , Thnh ph M Tho , Tin Giang
* S in thoi bn : (073) 3870222 - Fax : ()
* Website : www.tiengiang.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH TUYN QUANG
S Gio dc v o to l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, c chc nng...
* a ch : thuc Tn Tro , Th x Tuyn Quang , Tuyn Quang
* S in thoi bn : (027) 3822344 - Fax : (027) 3823440
* Email : vanphong.sotuyenquang@moet.edu.vn
* Website : www.tuyenquang.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH TY NINH
S Gio dc v o to l c quan chuyn mn ca U ban nhn dn Tnh, l...
* a ch : 23 Nguyn Ch Thanh , Th X Ty Ninh , Ty Ninh
* S in thoi bn : (066) 3827737 - Fax : (066) 3825524
* Email : sogddt@tayninh.gov.vn
* Website : sogd.tayninh.gov.vn
S VN HO - THNG TIN NG THP
S Vn ha - Thng tin l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh, tham mu,...
* a ch : 3 Phm H Lu , TP Cao Lnh , ng Thp
* S in thoi bn : (067) 3851869 - Fax : (067) 3851887
* Email : svhtt@dongthap.gov.vn
S GIO DC V O TO TNH NG NAI
S Gio dc o to ng Nai l c quan chuyn mn thuc UBND tnh ng...
* a ch : 2 Nguyn Thi Hc , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3846441 - Fax : (061) 3846400
* Email : dnets@hcm.vnn.vn
* Website : www.dongnai.edu.vn
S Y T THANH HA
S Y t l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, chu trch nhim trc UBND...
* a ch : 42 L Qu n , Thnh ph Thanh Ha , Thanh Ha
* S in thoi bn : (037) 3752215 - Fax : (037) 3855603
* Email : soyte@thanhhoa.gov.vn
S Y T TNH NG NAI
S Y T tnh ng Nai.
* a ch : S 2 Phng Quang Vinh Phan nh Phng , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3942641 - Fax : (061) 3847269
* Email : SytDongNai@hcm.vnn.vn
CNG AN TNH NGH AN
Lch s hnh thnh v pht trin ca Cng an Ngh An l mt s tip ni...
* a ch : S 7 Trng Thi , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3839500 - Fax : ()

* Email : congannghean@Gmail.com
* Website : www.nghean.gov.vn/cana/
BAN QUN L KHU NAM
c Th tng Chnh ph thnh lp vo nm 1997 v hot ng theo quy ch...
* a ch : 9-11 Tn Ph , Q7 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38887365 - Fax : (08) 38887363
* Email : bqlkn@tphcm.gov.vn
* Website : www.bqlkhunam.hochiminhcity.gov.vn
S GIO DC V O TO TNH NGH AN
S Gio dc v o to Ngh An xc nh: nng cao cht lng gio...
* a ch : 67 Nguyn Th Minh Khai , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3856743 - Fax : (038) 3853324
S GIO DC V O TO TNH NINH BNH
Ngy 20/4/2007, S Gio dc v o to cp nht xong danh b cc phng ban...
* a ch : thuc Phng Tn Thnh , TP Ninh Bnh , Ninh Bnh
* S in thoi bn : (030) 3871089 - Fax : (030) 3871089
* Email : ttha@ninhbinh.edu.vn
* Website : ninhbinh.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH NINH THUN
Sng ngy 15-2, S Gio dc - o to t chc khai mc Hi thi gio vin THPT...
* a ch : 18 L Hng Phong , Thnh Ph Phan Rang-Thp Chm , Ninh Thun
* S in thoi bn : (068) 3822659 - Fax : (068) 3824600
S GIO DC V O TO TNH PH TH
S Gio dc v o to c trch nhim gip U ban nhn dn cp tnh thc...
* a ch : thuc Trn Ph , TP Vit Tr , Ph Th
* S in thoi bn : (0210) 3846426 - Fax : (0210) 3846426
* Website : phutho.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH PH YN
Ph Yn l mt tnh vng duyn hi min Trung xy dng mt h thng gio...
* a ch : 56 L Dun , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi bn : (057) 3842056 - Fax : (057) 3842045
S GIO DC V O TO TNH QUNG BNH
Qung Bnh c h thng c s h tng cho gio dc ph thng tng i...
* a ch : 07 Hng Giang , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822190 - Fax : (052) 3820459
* Email : vps@quangbinh.edu.vn
* Website : www.quangbinh.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH QUNG NAM
S Gio dc v o to l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu, gip...
* a ch : 08 Trn Ph , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3852670 - Fax : (0510) 3812247
* S in thoi di ng : 0905673670
* Email : sgddt@quangnam.gov.vn
* Website : www.quangnam.edu.vn

S GIO DC V O TO TNH THANH HA


S Gio dc v o to l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, tham mu gip UBND...
* a ch : 2 H Vn Mao Phng Ba nh , Thnh ph Thanh Ha , Thanh Ha
* S in thoi bn : (037) 3852328 - Fax : (037) 3850236
S GIO DC V O TO TNH THI BNH
Ngnh Gio dc - o to Thi Bnh c 920 n v trng vi 437.066 hc sinh,...
* a ch : thuc Phng Thm , Thnh ph Thi Bnh , Thi Bnh
* S in thoi bn : (036) 3831798 - Fax : (036) 3839071
* Website : www.thaibinh.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH THI NGUYN
S Gio dc & o to l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, c nhim v...
* a ch : Thuc HONG VN TH , Thnh ph Thi Nguyn , Thi Nguyn
* S in thoi bn : (0280) 3855743 - Fax : (0280) 3859066
* Website : www.thainguyen.edu.vn
S GIO DC V O TO THNH PH NNG
S Gio dc v o to l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn thnh ph;...
* a ch : 11 L Thnh Tn , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3818849 - Fax : (0511) 3821067
* Email : duyhp@danang.edu.vn
* Website : danang.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH H NAM
S Gio dc-o to l c quan chuyn mn ca UBND tnh, l mt b phn...
* a ch : Thuc L Thi T , Th x Ph L , H Nam
* S in thoi bn : (0351) 3852805 - Fax : (0351) 3854101
S GIO DC V O TO TNH HU GIANG
S Gio dc v o to l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn tnh, tham...
* a ch : 50 Nguyn Thi Hc , Th x V Thanh , Hu Giang
* S in thoi bn : (0711) 3876267 - Fax : (0711) 3878945
* Email : sogddt@haugiang.gov.vn
S GIO DC V O TO TNH K LC
15/7/2008, ng b S Gio dc v o to k Lk t chc hc Ngh...
* a ch : 08 Nguyn Tt Thnh , TP Bun M Thut , c Lk
* S in thoi bn : (050) 3852106 - Fax : (050) 3811208
* Email : vanphong.sodaklak@moet.edu.vn
* Website : www.daklak.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH NG NAI
Ngy 3/11/1976, B Gio dc (nay l B Gio dc v o to) ra quyt nh s...
* a ch : 02 Nguyn Thi Hc , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3846441 - Fax : (061) 3846440
* Website : cms.dongnai.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH NG THP
S Gio dc v o to l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn tnh, tham...
* a ch : 06 V Trng Ton , TP Cao Lnh , ng Thp

* S in thoi bn : (067) 3851025 - Fax : (067) 3853018


* Email : sgddt@dongthap.gov.vn
S GIO DC V O TO TNH KON TUM
Thc hin K hoch s 463/KHBD-SGD&T, ngy 27/6/2008 v bi dng CBQL,...
* a ch : 22 Nguyn Thi Hc , Th x Kontum , Kon Tum
* S in thoi bn : (060) 3862310 - Fax : (060) 3862310
* Website : www.kontum.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH LONG AN
S Gio dc v o to tham mu, gip y ban nhn dn tnh thc hin chc...
* a ch : 5A QL 1A , Th X Tn An , Long An
* S in thoi bn : (072) 3826394 - Fax : (072) 3832144
S GIO DC V O TO TNH LO CAI
Ph Ch tch UBND tnh Lo Cai - Trng ban ch o PCGD tnh Lo Cai nh gi...
* a ch : thuc Cc Liu , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi bn : (020) 3840120 - Fax : (020) 3840120
S GIO DC V O TO TNH LM NG
S Gio dc v o to Lm ng l c quan chuyn mn thuc UBND Tnh Lm...
* a ch : 01 H Huy Tp , Thnh Ph Lt , Lm ng
* S in thoi bn : (063) 3822488 - Fax : (063) 3833723
* Website : lamdong.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH B RA - VNG TU
Nm 1991 S Gio Dc o To Tnh B Ra Vng tu c thnh lp. T ...
* a ch : 217 Ba Cu , TP Vng Tu , B Ra-Vng Tu
* S in thoi bn : (064) 3852691 - Fax : (064) 3858136
* Email : webmaster@vungtau.gov.vn
* Website : www.gdbrvt.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH BC GIANG
Vn phng S Gio dc v o to Bc Giang c thnh lp theo Quyt nh...
* a ch : thuc m Thun Huy , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854 267 - Fax : (0240) 3859 589
* Website : www.bacgiang.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH BC NINH
S Gio dc-o to Bc Ninh chu trch nhim trc UBND tnh v B Gio...
* a ch : 05 L Vn Thnh , TP Bc Ninh , Bc Ninh
* S in thoi bn : (0241) 3822351 - Fax : (0241) 3823533
S GIO DC V O TO TNH BN TRE
S Gio dc o to tnh Bn Tre chu trch nhim trc y ban nhn...
* a ch : 25 L Qu n , Th x Bn Tre , Bn Tre
* S in thoi bn : (075) 3822217 - Fax : (075) 3825090
* Website : www.bentre.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH BNH NH
S Gio dc v o to l c quan chuyn mn ca UBND tnh, gip UBND tnh...
* a ch : 08 Trn Ph , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh

* S in thoi bn : (056) 3822128 - Fax : (056) 3826744


* Website : sogddt.binhdinh.gov.vn
S GIO DC V O TO TNH BNH PHC
Vn phng S c trch nhim tham mu v gip Gim c S thc hin cng tc...
* a ch : 772 QL 14 , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi bn : (0651) 3887236 - Fax : (0651) 3870777
* Email : admin@binhphuoc.edu.vn
* Website : www.binhphuoc.edu.vn
S GIO DC V O TO TNH BNH THUN
S GD&T Bnh Thun c UBND Tnh thnh lp v qui nh chc nng nhim...
* a ch : 36 Nguyn Tt Thnh , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3829618 - Fax : (062) 3829617
* Email : sogddt@binhthuan.gov.vn
S GIO DC V O TO TNH C MAU
Mc tiu tng qut ca Gio dc v o to l tng bc p ng yu cu...
* a ch : 70 Phan nh Phng , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3831176 - Fax : (0780) 3830816
S GIO DC V O TO THNH PH CN TH
Trong nhng nm qua, ngnh GD-T thnh ph Cn Th tip tc c cng c, duy...
* a ch : 39 ng 3/2 , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3830893 - Fax : (071) 3830451
* Website : www.cantho.edu.vn
S GIO DC V O TO THNH PH HI PHNG
Ban Vn ha - X hi ca Hi ng nhn dn thnh ph lm vic vi S...
* a ch : 37 Minh Khai , Qun Hng Bng , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3842445 - Fax : (031) 3823792
* Email : webmaster@haiphong.edu.vn
* Website : haiphong.edu.vn
S XY DNG TNH TY NINH
Gim c S Xy dng c trch nhim lnh o cn b cng chc thc hin...
* a ch : 314 Cch Mng Thng 8 , Th X Ty Ninh , Ty Ninh
* S in thoi bn : (066) 3822461 - Fax : (066) 3824496
* Email : soxd@tayninh.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH TY NINH
S NN&PTNT kin ngh lnh o tnh: Tng cng u t cho nng nghip,...
* a ch : 118 Phm Tung , Th X Ty Ninh , Ty Ninh
* S in thoi bn : (066) 3822648 - Fax : (066) 3820236
* Email : sonnptnt@tayninh.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH VNH LONG
stttt@vinhlong.gov.vn
* Website : www.sbcvt.vinhlong.gov.vn
S K HOCH V U T TNH VNH LONG
Tnh Vnh Long nm trung tm ng bng...

* a ch : 01 Trng N Vng , Th x Vnh Long , Vnh Long


* S in thoi bn : (070) 3823319 - Fax : (070) 3828033
* Email : skehoach@vinhlong.gov.vn
* Website : www.skhdt.vinhlong.gov.vn
S TI CHNH TNH VNH LONG
#NAME?
* a ch : 04 Hng o Vng , Th x Vnh Long , Vnh Long
* S in thoi bn : (070) 3822211 - Fax : (070) 3825511
* Email : staichinh@vinhlong.gov.vn
* Website : www.stc.vinhlong.gov.vn
S XY DNG TNH VNH LONG
Cn c Thng t Lin tch s: sxaydung@vinhlong.gov.vn
* Website : www.sxd.vinhlong.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH VNH LONG
S Khoa hc v Cng ngh l c quan chuyn mn...
* a ch : 111 Nguyn Hu , Th x Vnh Long , Vnh Long
* S in thoi bn : (070) 3823256 - Fax : (070) 3823256
* Email : skhoahoc@vinhlong.gov.vn
* Website : www.skhcn.vinhlong.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH VNH LONG
S Giao thng vn ti tnh Vnh Long tham mu, gip U ban nhn dn tnh Vnh...
* a ch : 83 ng 30 thng 4 , Th x Vnh Long , Vnh Long
* S in thoi bn : (070) 3823216 - Fax : (070) 3830518
* Email : sgiaothong@vinhlong.gov.vn
* Website : www.sgtvt.vinhlong.gov.vn
S GIO DC V O TO THNH PH H NI
Ti 20/7, ti H Ni, Ph Th tng, B trng GD-T Nguyn Thin Nhn ...
* a ch : 23 Quang Trung , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 3825726 - Fax : (04) 39423985
* Email : sogiaoduc@hanoi.edu.vn
* Website : hanoi.edu.vn
S GIO DC V O TO THNH PH H CH MINH
Nhn k nim ngy Nh gio Vit Nam 20/11, i din lnh o Ban Cng tc...
* a ch : 20 Ng Thi Nhim , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38224558 - Fax : (08) 38222136
* Website : www.hcm.edu.vn

S TI NGUYN V MI TRNG TNH THA THIN HU


S Ti nguyn v Mi trng l c quan chuyn mn...
* a ch : 115 Nguyn Hu , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3822426 - Fax : (054) 3825389
* Email : sotnmt@thuathienhue.gov.vn
* Website : stnmt.hue.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH THA THIN HU

* a ch : 07 ng a , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu


* S in thoi bn : (054) 3830196 - Fax : (054) 3828804
* Email : sonnptnt@thuathienhue.gov.vn
* Website : www.snnptnt.hue.gov.vn
S TI CHNH TNH THA THIN HU
* a ch : 01 Nguyn Vn Huyn , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3824002 - Fax : (054) 3820368
* Email : sotc@thuathienhue.gov.vn
* Website : www.stc.hue.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH THA THIN HU
sokhcn@thuathienhue.gov.vn
* Website : www.skhcn.hue.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH THA THIN HU
Ngy 01/04/2008 Ch tch UBND tnh Tha Thin Hu chnh thc Quyt nh thnh...
* a ch : 36 Phm Vn ng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3882333 - Fax : (054) 3882444
* Email : Stttt@hue.gov.vn
* Website : www.stttt.hue.gov.vn
S GIAO THNG VN TI TNH THA THIN HU
S Giao thng vn ti l c quan...
* a ch : 10 Phan Bi Chu , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3823046 - Fax : (054) 3848949
* Email : sogtvt@thuathienhue.gov.vn
* Website : www.sgtvt.hue.gov.vn
S K HOCH V U T TNH THA THIN HU
S K hoch & u t tnh Tha Thin Hu c nhim v:
#NAME?
* a ch : ng Tn c Thng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3822538 - Fax : (054) 3821264
* Email : dpi.thuathienhue@gmail.com
* Website : www.skhdt.hue.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH TNH TIN GIANG
S Khoa hc v Cng ngh l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn tnh, gip...
* a ch : 39 Hng Vng , Thnh ph M Tho , Tin Giang
* S in thoi bn : (073) 3872728 - Fax : ()
* Email : tigiscience@hcm.vnn.vn
* Website : www.tiengiangdost.gov.vn
S K HOCH V U T TNH TY NINH
* a ch : C300 Cch Mng Thng 8 , Th X Ty Ninh , Ty Ninh
* S in thoi bn : (066) 3822166 - Fax : (066) 3827947
* Email : sokhdt@tayninh.gov.vn
S TI CHNH TNH TY NINH
S Ti chnh l c quan chuyn mn thuc UBND tnh, c chc nng tham mu cho Ch...
* a ch : thuc Nguyn Tri , Th X Ty Ninh , Ty Ninh

* S in thoi bn : (066) 3823426 - Fax : (066) 3828620


* Email : sotc@tayninh.gov.vn

S THNG TIN V TRUYN THNG TNH THI BNH


* a ch : 21 L Thng Kit , Thnh ph Thi Bnh , Thi Bnh
* S in thoi bn : (036) 3743788 - Fax : (036) 3743787
* Email : thaibinhdpt@vnn.vn
* Website : www.thaibinhdpt.gov.vn
S KHOA HC V CNG NGH THI BNH
S Khoa hc v Cng ngh l c quan chuyn mn thuc UBND tnh,...
* a ch : thuc km s2 Phng Quang Trung , Thnh ph Thi Bnh , Thi Bnh
* S in thoi bn : (036) 3831333 - Fax : (036) 3834092
* Email : khcnmttb@hn.vnn.vn
* Website : www.thaibinhdost.gov.vn
S TI NGUYN V MI TRNG TNH THI NGUYN
S Ti nguyn v Mi trng tnh Thi Nguyn c thnh lp theo...
* a ch : 132 HONG VN TH , Thnh ph Thi Nguyn , Thi Nguyn
* S in thoi bn : (0280) 3855636 - Fax : (0280) 3752200
* Email : donretn@vnn.vn
* Website : www.tnmtthainguyen.gov.vn
PHNG T PHP THNH PH HU-TNH THA THIN HU
Phng T php thnh ph l c quan chuyn mn gip y ban nhn dn thnh ph...
* a ch : 23-25 L Li , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3824647 - Fax : ()
* Email : tuphap@thuathienhue.gov.vn
PHNG VN HA THNG TIN THNH PH HU-TNH THA THIN HU
Phng Vn ha - Thng tin - Th thao thnh ph l c quan chuyn mn gip y ban...
* a ch : 04 Hong Hoa Thm , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3827130 - Fax : (054) 3827130
* Email : vhtt@thuathienhue.gov.vn
PHNG TI NGUYN V MI TRNG THNH PH HU-TNH THA THIN HU
Phng Ti nguyn v Mi trng thnh ph l c quan chuyn mn gip y ban nhn...
* a ch : 101 Phan nh Phng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3822389 - Fax : (054) 3834937
* Email : tnmt@thuathienhue.gov.vn
PHNG LAO NG THNG BINH X HI THNH PH HU-TNH THA THIN HU
Phng Lao ng, Thng binh v X hi thnh ph l c quan chuyn mn gip y...
* a ch : 44 ng Dung , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3523255 - Fax : (054) 3512971
* Email : ldtbxh@thuathienhue.gov.vn
PHNG TI CHNH K HOCH THNH PH HU -TNH THA THIN HU
Phng Ti chnh - K hoch thnh ph l c quan chuyn mn gip y ban nhn dn...
* a ch : 35 L Thng Kit , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3822552 - Fax : (054) 3823306

* Email : tckh@thuathienhue.gov.vn
PHNG GIO DC V O TO THNH PH HU -TNH THA THIN HU
Phng Gio dc thnh ph l c quan chuyn mn gip y ban nhn dn thnh ph...
* a ch : 03 ng a , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3824575 - Fax : (054) 3833049
* Email : giaoduc@thuathienhue.gov.vn
S LAO NG THNG BINH X HI TNH THA THIN HU
* a ch : thuc Nguyn Sinh Sc , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3897126 - Fax : (054) 3897029
* Email : soldtbxh@thuathienhue.gov.vn
* Website : www.sldtbxh.hue.gov.vn

S VN HA THNG TIN TNH QUANG NGI


S Vn ho -Thng tin l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn tnh; tham mu,...
* a ch : 105 Hng Vng , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3822716 - Fax : (055) 3829473
* Email : svhtt@quangngai.gov.vn
S K HOCH V U T TNH QUNG NGI
Ngy 06/7/2007 UBND tnh Qung Ngi ban hnh Quyt nh s 1514/Q-UBND cho php...
* a ch : 96 Nguyn Nghim , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3822868 - Fax : (055) 3825701
* Email : skhdt@quangngai.gov.v
S XY DNG TNH QUNG NGI
* a ch : 111 Phan Chu Trinh , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3822717 - Fax : (055) 3825466
* Email : sxd@quangngai.gov.vn
S TI CHNH TNH QUNG NGI
1. S Ti chnh l c quan...
* a ch : 110 L Trung nh , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3822707 - Fax : (055) 3828190
* Email : stc@quangngai.gov.vn
S CNG THNG TNH QUANG NINH
S Cng nghip Qung Ninh l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn tnh...
* a ch : 70 Nguyn Vn C , TP H Long , Qung Ninh
* S in thoi bn : (033) 3825914 - Fax : (033) 3625426
* Email : socongnghiepqn@vnn.vn
* Website : www.quangninh.industry.gov.vn
S THNG MI TNH QUNG NINH
S Thng mi Qung Ninh l c quan chuyn mn thuc UBND tnh Qung Ninh, gip...
* a ch : thuc Cu1 Cao Xanh , TP H Long , Qung Ninh
* S in thoi bn : (033) 3825205 - Fax : (033) 3821548
* Email : stmqn@hn.vnn.vn
* Website : www.quangninhtrade.gov.vn

S THNG TIN V TRUYN THNG TNH QUNG TR


+ S Bu chnh, Vin thng l c quan chuyn mn thuc U ban nhn dn (UBND)...
* a ch : 28 Trn Hng o , Th x ng H , Qung Tr
* S in thoi bn : (053) 3554715 - Fax : (053) 3554711
* Email : sobcvtqtri@vnn.vn
* Website : www.quangtri-ict.gov.vn
S NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN TNH THANH HA
sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn
* Website : snnptnt.thanhhoa.gov.vn
S THNG TIN V TRUYN THNG TNH THANH HA
S Thng tin v Truyn thng l c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn tnh,...
* a ch : 28 L Li , Thnh ph Thanh Ha , Thanh Ha
* S in thoi bn : (0373) 3713988 - Fax : (0373) 3713985
* Website : www.sbcvtthanhhoa.gov.vn
S CNG THNG TNH THI BNH
Tham mu gip lnh o S trnh UBND tnh theo thm...
* a ch : 144 L Li , Thnh ph Thi Bnh , Thi Bnh
* S in thoi bn : (036) 3831903 - Fax : (036) 3836184
* Website : www.thaibinhtrade.gov.vn
B Ngoi Giao
Nhim v ca cng tc i ngoi l gi vng mi trng ha bnh, to cc...
* a ch : 1 Tn Tht m , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37992407 - Fax : ()
* Email : Banbientap@mofa.gov.vn
* Website : www.vietnamwebsite.net
B Ti chnh
B Ti chnh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam s cung cp nhng...
* a ch : 28 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 22202828 - Fax : (04) 22208091
* Email : support@mof.gov.vn
* Website : www.mof.gov.vn
B Khoa hc v Cng ngh
B Khoa hc v Cng ngh l c quan ca Chnh ph thc hin chc nng qun...
* a ch : 39 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39439731 - Fax : (04) 39439733
* S in thoi di ng : 9439731
* Email : ttth@most.gov.vn
* Website : www.most.gov.vn
B Nng nghip v pht trin nng thn Vit Nam
Deputy Minister of Trade and Industry Tran Duc Minh has said Viet Nam expects to earn 1 billion USD...
* a ch : 2 Ngc H , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37341635 - Fax : (04) 38235618
* Email : trangtin@agroviet.gov.vn
* Website : www.agroviet.gov.vn

B K hoch v u t Vit Nam


B K hoch v u t l c quan ca Chnh ph, thc hin chc nng qun...
* a ch : 2 Hong Vn Th , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38453027 - Fax : (04) 38234453
* S in thoi di ng : 8453027
* Website : www.mpi.gov.vn
B Cng nghip Vit Nam
B Cng nghip l c quan ca Chnh ph, thc hin chc nng qun l nh...
* a ch : 54 Hai B Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38258311 - Fax : (04) 38265303
* Email : webmaster@moi.gov.vn
* Website : www.moi.gov.vn
S K Hoch V u T
Nhng iu cn lu khi ng k kinh doanh Th tc cp ng k kinh doanh...
* a ch : 32 L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 3829 7834 - Fax : (08) 3829 5008
* Email : skhdt@tphcm.gov.vn
* Website : /www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
U BAN BO V & CHM SC TR EM HUYN VNH CU
U BAN BO V & CHM SC TR EM HUYN VNH CU
* a ch : . Khu Ph 2 , Huyn Vnh Cu , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3861873 - Fax :
Y BAN BO V & CHM SC B M TR EM HUYN CHU THNH
Y BAN BO V & CHM SC B M TR EM HUYN CHU THNH
* a ch : . Khm 3 , Huyn Chu Thnh , Bn Tre
* S in thoi bn : (075) 3860447 - Fax : ()
Y BAN QUC GIA PHNG CHNG AIDS & PHNG CHNG T NN
NHIM V CA Y BAN QUC GIA PHNG CHNG AIDS & PHNG CHNG T...
* a ch : 44 Trn Ph , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37341011 - Fax : ()
* Website : www.thaytro360.vn
Y BAN DN TC
C nc hin c 54 dn tc anh em. Trong s 54...
* a ch : 80 Phan nh Phng , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 3 843 1876 - Fax :
* Website : cema.gov.vn
Y BAN TH DC TH THAO
Vo ngy 31 thng Ging nm 1946, Ch tch H Ch Minh k Sc lnh s 14,...
* a ch : 36 Trn Ph , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37473310 - Fax : (04) 37471981
* Email : banbientap@tdtt.gov.vn
* Website : www.tdtt.gov.vn
Y BAN CHNG KHON NH NC
* a ch : 164 Trn Quang Khi , Hon Kim , H Ni

* S in thoi bn : (04) 39340760 - Fax : (04) 39340739


* Email : banbientap@ssc.gov.vn
* Website : www.ssc.gov.vn
Y BAN AN TON GIAO THNG QUC GIA
Y BAN AN TON GIAO THNG QUC GIA
* a ch : 10 L Qy n , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39721634 - Fax : ()
B Y t
Con ng m Ngnh Y t i trong 55 nm qua cng l con ng m dn tc ta...
* a ch : 138A Ging V , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 62732273 - Fax : (04) 38464051
* Email : byt@moh.gov.vn
* Website : www.moh.gov.vn
B Vn ho Th thao v Du lch
Tin tc trn CINET lin tc c cp nht, p ng nhu cu v cc thng tin...
* a ch : 55 T Hin thnh , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39745846 - Fax : (04) 39745846
* Website : www.cinet.vn
B T php
B T php l c quan ca Chnh ph thc hin chc nng qun l nh nc...
* a ch : 58-60 Trn Ph , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37332802 - Fax : (04) 38431431
* Email : banbientap@moj.gov.vn
* Website : www.moj.gov.vn
S T php
S T php TP. H Ch Minh c thnh lp theo Quyt nh s 43/Q-UB ngy...
* a ch : 141-143 Nguyn Th Diu , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38290230 - Fax : (08) 38243155
* Website : www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn
S Xy Dng Thnh ph H Ch Minh
S Xy Dng l c quan chuyn mn thuc UBND Thnh ph, thc hin chc nng...
* a ch : 60 Trng nh , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39325345 - Fax : (08) 39325269
* Email : sxd@tphcm.gov.vn
* Website : www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
S CNG NGHIP THNH PH H CH MINH
S Cng nghip thnh ph H Ch Minh l c quan chuyn mn trc thuc y ban...
* a ch : 163 Hai B Trng , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38296322 - Fax : (08) 38221778
* Email : scn@tphcm.gov.vn
* Website : www.congnghiep.hochiminhcity.gov.vn
S Du Lch Thnh ph H Ch Minh
S Du lch thnh ph H Ch Minh l c quan chuyn mn gip y ban Nhn...
* a ch : 140 Nguyn nh Chiu , Q3 , TPHCM

* S in thoi bn : (08) 38242903 - Fax : (08) 38293056


* Email : sdl@tphcm.gov.vn
* Website : www.tourism.hochiminhcity.gov.vn
S Ti nguyn v Mi trng Thnh ph H Ch Minh
S Ti nguyn v Mi trng thnh ph H Ch Minh c thnh lp theo Quyt...
* a ch : 63 L T Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38293661 - Fax : (08) 38231806
* Email : stnmt@tphcm.gov.vn
* Website : www.donre.hochiminhcity.gov.vn/
B Ti nguyn v Mi trng
B Ti nguyn v Mi trng tng kt, nh gi kt qu cc t giao...
* a ch : 83 Nguyn Ch Thanh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38343911 - Fax : (04) 38359211
* Email : webmaster@monre.gov.vn
* Website : www.monre.gov.vn
TNG CC HI QUAN
Cui thng 4 va qua, Tng cc trng Tng cc Hi quan Vit Nam L Mnh...
* a ch : 162 Nguyn Vn C , Long Bin , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38727033 - Fax : (04) 38725949
* Email : webmaster@customs.gov.vn
* Website : www.customs.gov.vn
B THNG TIN V TRUYN THNG VIT NAM
B Thng tin v Truyn thng l c quan ca Chnh ph, thc hin chc nng...
* a ch : 18 Trn Duy Hng , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39435602 - Fax : (04) 38263477
* Email : tonghop@mic.gov.vn
* Website : www.mic.gov.vn
Y BAN DN S GIA NH & TR EM KHNH HA
Y BAN DN S GIA NH & TR EM KHNH HA
* a ch : 82 Trn Qu Cp , Thnh ph Nha Trang , Khnh Ha
* S in thoi bn : (058) 3817164 - Fax : ()
Y BAN DN S GIA NH & TR EM HUYN NHN TRCH
Y BAN DN S GIA NH & TR EM HUYN NHN TRCH
* a ch : Khu TT ng 25 B , Huyn Nhn Trch , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3521124 - Fax : ()
B GIO DC V O TO
B GIO DC V O TO
* a ch : 49 i C Vit , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38694904 - Fax : (04) 38694085
* Website : www.moet.gov.vn
B XY DNG
Ngy 29-4-1958, theo Ngh quyt ca k hp th VIII Quc hi kho I do Ch tch...
* a ch : 37 L i Hnh , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38215137 - Fax : (04) 39741709

* Website : www.xaydung.gov.vn
B GIAO THNG VN TI VIT NAM
B Giao thng vn ti l c quan ca Chnh ph, thc hin chc nng qun l...
* a ch : 80 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38224464 - Fax : (04) 38222979
* Email : itc-mot@mt.gov.vn
* Website : www.mt.gov.vn
B LAO NG - THNG BINH V X HI
Trong khun kh chng trnh lm vic K hp th 3, Quc hi kho XII, ngy...
* a ch : 12 Ng Quyn , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38269557 - Fax : (04) 38248036
* Website : www.molisa.gov.vn
B CNG THNG
Kho hp ln th 9 ca U ban lin chnh ph Vit Nam - Ucraina v hp tc...
* a ch : 54 Hai B Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 22202222 - Fax : (04) 22202525
* Email : cenit@moit.gov.vn
* Website : www.moi.gov.vn
B CNG AN
B CNG AN
* a ch : 44 Yt Kiu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39410228 - Fax : (04) 39420223
B QUC PHNG
B QUC PHNG
* a ch : 9 Nguyn Tri Phng , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (069) 3588588 - Fax : (069) 3532090
S Quy hoch Kin trc Thnh ph H Ch Minh
S Quy hoch - Kin trc thnh ph H Ch Minh l c quan chuyn mn c chc...
* a ch : 68 Pasteur , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38232917 - Fax : (08) 38232918
* Email : sqhkt@tphcm.gov.vn
* Website : www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn
S Giao thng Cng chnh HCM
S Giao thng - Cng chnh thnh ph H Ch Minh l c quan chuyn mn thuc y...
* a ch : 63 L T Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 6290451 - Fax : (08) 6290458
* Website : www.sgtcc.hochiminhcity.gov.vn
S Nng nghip v Pht trin Nng thn Thnh ph H Ch Minh
Sau 30 nm gii phng, thng nht t nc, tim nng t ai v kinh t x...
* a ch : 176 Hai B Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38297611 - Fax : (08) 38294764
* Email : sonongnghiep@hcm.vnn.vn
* Website : www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn

Chi cc thu qun Cu Giy


Chi cc thu qun Cu Giy.
* a ch : thuc Nguyn Phong Sc , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37566608 - Fax : ()
Chi cc thu qun Ty H
Chi cc thu qun Ty H
* a ch : 24 An Dng , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38291176 - Fax : ()
CHI CC THU QUN HAI B TRNG
Chi cc thu qun Hai B Trng
* a ch : 14 on Trn Nghip , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39783155 - Fax :
CHI CC THU QUN NG A
Chi cc thu qun ng a
* a ch : 312B Tn c Thng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38510040 - Fax : ()
Chi cc thu qun Ba nh
Chi cc thu qun Ba nh.
* a ch : 20 Cao B Qut , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38432218 - Fax : ()
Chi cc thu qun Hon Kim
Chi cc thu qun Hon Kim.
* a ch : 35 Hng Cn , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39231702 - Fax : ()
TNG CC THU
Lch s ngnh thu Vit Nam qua cc thi k t 1945 n nay * Thi k u...
* a ch : 123 L c , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39724209 - Fax : (04) 39712286
CC THU THNH PH H NI
Cc Thu thnh ph H Ni c thnh lp theo Quyt nh s 314 TC/Q...
* a ch : 25 Thi Thnh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38515469 - Fax :
S CNG NGHIP H NI
S Cng nghip l c quan chuyn mn thuc UBND Thnh ph H Ni thc hin...
* a ch : 14A Phan Chu Trinh , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38252119 - Fax : ()
B NI V
Trch nhim ca B Ni v i vi hp tc quc t v ci cch hnh...
* a ch : 37A Nguyn Bnh Khim , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39745589 - Fax : (04) 39740617
* Email : vucaicachhanhchinh@moha.gov.vn
* Website : www.caicachhanhchinh.gov.vn

Kho bc Nh nc Ba nh
Kho bc Nh nc Ba nh
* a ch : 179 i Cn , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38232811 - Fax : ()
Kho bc Nh nc H Ni
Kho bc Nh nc cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng l t chc...
* a ch : 15A Trn Khnh D , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38266497 - Fax : 04 38243115
Chi cc thu huyn Sc Sn
Chi cc thu huyn Sc Sn.
* a ch : thuc Th Trn Sc Sn , Sc Sn , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38843439 - Fax : ()
Chi cc thu huyn ng Anh
Chi cc thu huyn ng Anh
* a ch : Thuc Th trn ng Anh , Huyn ng Anh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38833635 - Fax :
Chi cc thu huyn Thanh Tr
Chi cc thu huyn Thanh Tr
* a ch : Thuc Th trn Vn in , Huyn Thanh Tr , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38615253 - Fax : ()
Chi cc thu huyn T Lim
Chi cc thu huyn T Lim
* a ch : thuc Khu lin c quan , T Lim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37644220 - Fax : ()
Chi cc thu huyn Gia Lm
Chi cc thu huyn Gia Lm.
* a ch : Khu dn dn X C Bi , Huyn Gia Lm , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38769731 - Fax : ()
Chi cc thu qun Long Bin
Chi cc thu qun Long Bin.
* a ch : 453 Nguyn Vn Linh , Long Bin , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38751839 - Fax : ()
Chi cc thu qun Hong Mai
Chi cc thu qun Hong Mai.
* a ch : Khu nh E Chung c n L 2 , Hong Mai , H Ni
* S in thoi bn : (04) 36332515 - Fax : ()
Chi cc thu qun Thanh Xun
Chi cc thu qun Thanh Xun
* a ch : 65 Khng Trung , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35631409 - Fax : ()

gip UBND...

cho y ban...

D tnh thc...

u gip UBND...

am gia Chng...

nh Khu CN...

39/Q-UBND...

y ban nhn...

PCP-KTN gi...

ham mu,...

ai; gip UBND...

mu gip UBND...

u cho Ch...

THIN HU

ND cho php...

ts to earn 1 billion USD...

Mt trn t quc/ on th/ Hip hi


http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=23&cat_2=104&co=1&ci=&dis=&st=
Hi Doanh Nghip Thnh Ph H Ch Minh
Hip Hi Doanh Nghip Thnh Ph H Ch Minh (HHDN - TP.HCM) l mt t chc ca...
* a ch : 51 Bn Chng Dng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 8293389 - Fax : ()

HIP HI DOANH NGHIP BC GIANG


Hip hi Doanh nghip tnh Bc Giang l t chc x hi ngh nghip t...
* a ch : Tng 3 to nh Cng ty c phn xut nhp khu Bc Giang S 1 Nguyn Vn C , TP Bc Giang , Bc
* S in thoi bn : (0240) 3824977 - Fax : (0240) 3824978
* Email : admin@doanhnghiepbacgiang.com.vn
* Website : doanhnghiepbacgiang.com.vn
Trung Tm Trng Ti Quc T Vit Nam
Trung tm Trng ti Quc t Vit Nam bn cnh Phng Thng mi v Cng nghip...
* a ch : 9 o Duy Anh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35744001 - Fax : (04) 35743001
* Email : viac-vcci@hn.vnn.vn
* Website : www.viac.org.vn
HIP HI BAO B VIT NAM
c thnh lp t nm 2001, Hip hi Bao b Vit Nam l t chc x hi-...
* a ch : 159 Kinh Dng Vng , Q6 , TPHCM
* S in thoi bn : (08.) 37512562 - Fax : (08) 37512561
* Email : hhbbvn@hcm.vnn.vn
* Website : www.vinpas.vn
HIP HI IU VIT NAM
Hip hi iu Vit Nam c thnh lp vo nm 1990 theo Quyt nh s 346...
* a ch : 135 Pasteur , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38242136 - Fax : (08) 38242138
* Email : info@vinacas.com.vn
* Website : www.vinacas.com.vn
HIP HI XUT KHU LAO NG VIT NAM
Hip hi Xut khu lao ng Vit Nam (Vietnam Association of Manpower Supply - VAMAS)...
* a ch : 73 Nguyn Hng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37763315 - Fax : (04) 37763312
* Email : vamas256@yahoo.com
* Website : www.vamas.com.vn
HIP HI CH BIN V XUT KHU THY SN VIT NAM
Hip hi Ch bin v Xut khu Thy sn Vit Nam (VASEP) l mt t chc...
* a ch : 218 l A - D n An Ph, An Khnh ng s 6 , Q2 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 62810430 - Fax : (08) 62810438
* Email : vasep-org@hcm.vnn.vn
* Website : www.vasep.com.vn
HIP HI DA - GIY VIT NAM

Trong s 27 nc thnh vin EU, o l th trng ln th tm v c xem l...


* a ch : 160 Hong Hoa Thm , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37281560 - Fax : (04) 37281561
* Email : hhdg@hn.vnn.vn
* Website : www.lefaso.org.vn
HIP HI CNG BIN VIT NAM
Vn bn ngy 11/11/1993 ca Cc Trng Cc Hng hi Vit Nam trnh B GTVT v...
* a ch : 3 Nguyn Tt Thnh , Q4 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39401030 - Fax : (08) 39400168
* Email : vpa@hcm.vnn.vn
* Website : www.vpa.org.vn
HIP HI C PH-CACAO VIT NAM
Hip hi C ph - Ca Cao Vit Nam (VICOFA) c thnh lp theo Ngh quyt ca...
* a ch : 135A Pasteur , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38231513 - Fax : (08) 38231511
* Email : vicofahcm@vnn.vn
* Website : www.vicofa.org.vn
HIP HI CC NH U T TI CHNH VIT NAM
Hip hi cc nh u t Ti chnh Vit Nam - VAFI l mt t chc phi li...
* a ch : Phng 902 - Nh 17T3 Khu Th Trung Ha-Nhn Chnh , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi bn : (04) 62510985 - Fax : (04) 62510985
* Email : office@vafi.org.vn
* Website : www.vafi.org.vn
HIP HI NGN HNG VIT NAM
Hip hi Ngn hng nh nc Vit Nam l mt Hi ngh nghip phi chnh ph,...
* a ch : 193 B Triu , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38218733 - Fax : (04) 38218733
* Email : info@vnba.org.vn
* Website : www.vnba.org.vn
HIP HI CH VIT NAM
Mt trong nhng hip hi u tin Vit Nam. c thnh lp ngy 19/7/1988....
* a ch : 92 V Th Su , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 36250908 - Fax : (04) 36251801
* Email : vitas@fpt.vn
* Website : www.vitas.org.vn
HIP HI BIA-RU-NC GII KHT VIT NAM
Hip hi Ru-Bia-Nc gii kht Vit Nam l mt t chc t nguyn phi...
* a ch : 94 L c , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38218433 - Fax : (04) 38218433
* Email : hhbrvn@fpt.vn
* Website : www.vba.com.vn
HIP HI NHA VIT NAM
Hip hi nha Vit Nam l mt t chc t nguyn phi Chnh Ph ca cc n...
* a ch : 180-182 L Chnh Thng , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 62905017 - Fax : (08) 62905021

* Website : vpas.vn
HIP HI DOANH NGHIP THNH PH H NI
Hip hi Doanh nghip Thnh ph H Ni l mt t chc x hi ngh nghip,...
* a ch : 445 i Cn , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 22122725 - Fax : (04) 37674453
* Email : hba@hba.vn
* Website : www.hba.vn
HI DOANH NGHIP TR TNH BC GIANG
Trong thi i ngy nay, khi nn kinh t pht trin mnh m, cc doanh nghip...
* a ch : 48 Ng Gia T , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3845575 - Fax : (0240) 3845575
* Email : dntbacgiang@bba.com.vn
* Website : www.bba.com.vn
HI DOANH NGHIP HONGKONG TI VIT NAM
Hi doanh nghip Hong Kong ti Vit Nam l t chc phi li nhun.Hi cho n...
* a ch : 76 L Lai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38243757 - Fax : (08) 38243758
* Email : Webmaster@HKBAV.org
* Website : www.hkbav.org
HI DOANH NGIP TR TNH BNH PHC
Hi Doanh nghip tr tnh Bnh Phc (di y gi tt l Hi) l t...
* a ch : 70 Nguyn Ch Thanh , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi bn : (0651) 2211299 - Fax : (0651) 3888821
* Email : hoidnt_bp@yahoo.com.vn
* Website : www.ybabinhphuoc.com.vn
HI DOANH NGHIP QUN 11- TPHCM
Hi doanh nghip qun 11 l t chc qun chng, t nguyn ca cc nh doanh...
* a ch : 181H Bnh Thi , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39636836 - Fax : (08) 39636853
* Email : hoidoanhnghiep11@yahoo.com
* Website : www.hoidoanhnghiep11.com.vn
HI DOANH NGHIP QUN PH NHUN - TPHCM
Hi doanh nghip Qun Ph Nhun (trc y l Cu Lc B Doanh Nghip Qun...
* a ch : 421 Nguyn Kim , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 62920908 - Fax : (08) 62920908
* Email : hoidoanhnghiepphunhuan@yahoo.com
* Website : www.doanhnghiepphunhuan.org.vn
HI DOANH NGHIP TR THNH PH NNG
Hi Doanh nghip tr thnh ph Nng c thnh lp theo quyt nh s...
* a ch : 29 Trn Ph , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3886962 - Fax : (0511) 3886962
* Email : dntdanang@dntdanang.com
* Website : www.dntdanang.com
HI DOANH NGHIP NH V VA NGH AN

Ngy 14/1/2005 ng ch Ch tch UBND Tnh Nguyn Th Trung k Quyt nh...


* a ch : 2 o Duy T , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3592453 - Fax : (038) 3592453
* Email : dnnghean@yahoo.com
* Website : www.dnnghean.com.vn
HI DOANH NGHIP QUN 1- TPHCM
Vn phng Hi Doanh nghip Qun I l c quan ca Hi, l trung tm iu hnh...
* a ch : 51 Nguyn Bnh Khim , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38237739 - Fax : ()
* Email : contact@hoidnquan1.com
* Website : www.hoidnquan1.com
HI DOANH NGHIP TR TNH PH YN
Hi cc nh Doanh nghip tr Ph Yn c thnh lp t thng 3/2001, tin...
* a ch : 30 Duy Tn , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi bn : (057) 3819898 - Fax : (057) 3819898
* Email : doanhnghieptrephuyen@yahoo.com
* Website : www.doanhnghieptrephuyen.com.vn
HIP HI DOANH NGHIP NH V VA NGNH NGH NNG THN VIT NAM
Hip hi doanh nghip nh v va ngnh ngh nng thn Vit Nam thnh lp theo...
* a ch : 109 Trng Chinh , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38688908 - Fax : (04) 38688908
* Email : vn_varisme@vnn.vn
* Website : www.varisme.org.vn
HI DOANH NGHIP TNH HNG YN
Hip hi doanh nghip tnh Hng yn c UBND tnh Hng Yn cho php thnh lp...
* a ch : 46c Trng Nh , Th x Hng Yn , Hng Yn
* S in thoi bn : (0321) 3565346 - Fax : (0321) 3565511
HIP HI DOANH NGHIP MNG CI
Hip hi l t chc x hi ngh nghip t nguyn ca cc c nhn doanh...
* a ch : 09 X Hi Xun , Th x Mng Ci , Qung Ninh
* S in thoi bn : (033) 3770668 - Fax : (033) 3778888
HIP HI DOANH NGHIP VIT NAM HUNGARY
Hip Hi Doanh nghip Vit Nam Hungary l mt t chc x hi - ngh nghip...
* a ch : 18 Dc Tam a , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 22178906 - Fax : ()
* Email : vanphong@vihuba.com
* Website : vihuba.com
HI DOANH NGHIP TR TNH LM NG
Thnh lp theo quyt nh s 1145/Q - UB ngy 26/4/2004 ca y ban nhn dn...
* a ch : 15 C Giang , Thnh Ph Lt , Lm ng
* S in thoi bn : (063) 3822319 - Fax : (063) 3810237
* Email : dntlamdong@yahoo.com
* Website : www.dntlamdong.org.vn
HI DOANH NGHIP TR TNH TY NINH

Hi cc nh Doanh nghip tr tnh Ty Ninh (di y gi tt l Hi) l t...


* a ch : 127 30 Thng 4 , Th X Ty Ninh , Ty Ninh
* S in thoi bn : (066) 3812572 - Fax : (066) 3813058
* Email : tayninh.yba@gmail.com
* Website : www.tayninhyba.com
HI DOANH NGHIP TR TNH AN GIANG
ABA l mt t chc Hip hi hnh thnh trn c s t nguyn v phi li...
* a ch : 21 Nguyn Thi Hc , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 6250235 - Fax : (076) 6250230
* Email : hhdnangiang_aba@viettel.vn
* Website : www.abavn.com
HI DOANH NGHIP TR TNH BNH THUN
Sau khi tin hnh kho st nm bt thng tin v s lng cc doanh nghip tr...
* a ch : 04 L Hng Phong , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3833590 - Fax : (062) 3833590
* Email : info@ybabinhthuan.com.vn
* Website : www.ybabinhthuan.com.vn
HIP HI DOANH NGHIP PHN MM VIT NAM
L i din ca nn cng nghip mi, Hip hi Phn mm Vit Nam cam kt...
* a ch : 07 o Duy Anh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35772336 - Fax : (04) 35772337
* Email : vinasa01@hn.vnn.vn
* Website : www.vinasa.org.vn
HI CC NH DOANH NGHIP TR VIT NAM
Hi cc nh doanh nghip tr Vit Nam (di y gi tt l Hi) l t...
* a ch : 64 Bo Linh , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38228227 - Fax : (04) 39431861
* Email : dnt@hn.vnn.vn
* Website : www.dntvn.org.vn
HI DOANH NGHIP TR TNH NG NAI
Hi doanh nghip tr ng Nai t ngy thnh lp 31/5/2003 cho n nay vi 171...
* a ch : 107 Quc l 1 , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3948449 - Fax : (061) 3498433
* Email : info@ybadongnai.com
* Website : www.ybadongnai.com
HIP HI DOANH NGHIP IN T VIT NAM
Hip hi Doanh nghip in t Vit Nam l mt t chc ton quc ca cc...
* a ch : 11B Phan Huy Ch , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39332845 - Fax : (04) 39332846
* Email : veia-vn@hn.vnn.vn
* Website : www.veia.org.vn
HI DOANH NGHIP TR TNH B RA VNG TU
Thnh lp thng 12/2003, tin thn l cc cu lc b (CLB DNT B Ra, DNT Tn...
* a ch : 160 H Long , TP Vng Tu , B Ra-Vng Tu
* S in thoi bn : (064) 3524377 - Fax : (064) 3524377

* Email : info@ybabrvt.com.vn
* Website : www.ybabrvt.com.vn
HIP HI CC DOANH NGHIP VA V NH H NI
B phn Th k v tng hp -Thc hin chc nng thng trc v tng hp...
* a ch : 119 L Dun , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 62910129 - Fax : (04) 39425429
* Email : info@hasmea.org
* Website : www.hasmea.org.vn
HI DOANH NGHIP TR H NI
Hi Doanh nghip Tr H ni l t chc x hi ngh nghip do cc doanh nhn...
* a ch : 02 Trn Thnh Tng , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39723723 - Fax : (04) 39723723
* Email : vp@hanoiba.org.vn
* Website : www.hanoiba.org.vn
Hip hi Doanh nghip Thnh ph Cn Th
Hip hi Doanh nghip TP Cn Th (sau y gi tt l Hip hi) l mt t...
* a ch : thuc L D1, Khu vc 1 Phng Ci Kh , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 2220520 - Fax : (071) 3765618
* Email : cbamekong-info@vnn.vn
* Website : www.cbamekong.org
HI DOANH NHN TR TP.H CH MINH
Hi doanh nhn tr Tp.H Ch Minh (trc y l Hi cc nh doanh nghip tr...
* a ch : 04 Alexandre De Rhodes , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38273885 - Fax : (08) 38273138
* Email : hcm-yba@hcm.vnn.vn
* Website : www.ybahcm.com.vn
TNG LIN ON LAO NG VIT NAM
Gm 10 Ban : Vn phng TL, ban T chc, ban i ngoi, ban Tuyn gio, ban Ti...
* a ch : 82 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39424720 - Fax : (04) 38223323
* Email : BBTWEB@congdoanvn.org.vn
* Website : www.congdoanvn.org.vn
MT TRN T QUC VIT NAM
Mt trn T quc Vit Nam l mt b phn cu thnh h thng chnh tr...
* a ch : 46 Trng Thi , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39287959 - Fax : (04) 39285259
* Email : mttqvn@mattran.org.vn
* Website : www.mattran.org.vn
HI CH THP TNH THA THIN HU
Hi Ch thp Tha Thin - Hu bn giao 75 cn nh tnh thng c...
* a ch : 68 ng Dung , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3524851 - Fax : ()
* Email : hoictd@thuathienhue.gov.vn
HI CU CHIN BINH TNH THA THIN HU

c thnh lp ngy 2.11.1995 theo quyt nh ca Hi CCB tnh Tha Thin...


* a ch : 05 H Ni , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3821954 - Fax : ()
* Email : hoiccb@thuathienhue.gov.vn
HI NNG DN TNH THA THIN HU
Sng 12/6/2007, ti Trung tm Gii thiu vic lm - Hi Nng dn tnh ti...
* a ch : 138 Chi Lng , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3523684 - Fax : (054) 3523684
* Email : hoind@thuathienhue.gov.vn
on Thanh nin Thnh Ph Hu
T ngy ngy 26/6 n ngy 28/6/2008, c s nht tr ca Thng v tnh...
* a ch : 44 Trng nh , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3823972 - Fax : ()
* Email : thanhdoan@thuathienhue.gov.vn
* Website : thanhnien.hue.gov.vn
Hi Lin hip Ph n Thnh Ph Hu
Trong hai ngy 12 -13.12, Kt hp vi Hi Lin hip Ph n tnh Tha Thin -...
* a ch : 18 L Thng Kit , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3823231 - Fax : ()
* Email : hoipn@thuathienhue.gov.vn
Hi Ch thp tnh Tin Giang
Ngy 14/01/2008, ng Rober Nugier - Ch tch Hi Cannelle (Php) cng cc thnh vin...
* a ch : 95 Trng Trc , Thnh ph M Tho , Tin Giang
* S in thoi bn : (073) 3872658 - Fax : (073) 3880961
HI NNG DN TNH TY NINH
Hi Nng dn Vit Nam tnh Ty Ninh l t chc chnh tr - x hi ca giai...
* a ch : 293 Cch Mng Thng 8 , Th X Ty Ninh , Ty Ninh
* S in thoi bn : (066) 3822045 - Fax : (066) 3822045
* Email : hoind@tayninh.gov.vn
* Website : hoind.tayninh.gov.vn
HI BO TR BNH NHN NGHO TNH VNH LONG
Hi bo tr bnh nhn ngho tnh Vnh Long l mt t chc x hi t thin...
* a ch : 139 L Thi T , Th x Vnh Long , Vnh Long
* S in thoi bn : (070) 3863556 - Fax : (070) 3863558
* Email : hoibaotrobnn@yahoo.com.vn
* Website : www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov.vn
HI LIN HIP PH N VIT NAM THNH PH H CH MINH
Sng trong mt Thnh ph b thc dn quc thng tr hn 100 nm, chu...
* a ch : 32 Trn Quc Tho , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39303501 - Fax :
* Website : www.phunu.hochiminhcity.gov.vn
THNH ON THNH PH H CH MINH
T tng H Ch Minh khng khp kn, t , khng nht thnh bt bin...
* a ch : 01 Phm Ngc Thch , Q1 , TPHCM

* S in thoi bn : (08) 38244705 - Fax : (08) 38244705


* Email : dtncs@tphcm.gov.vn
* Website : www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.
HI NNG DN THNH PH H CH MINH
Hi nng dn vo giai on trc nm 1975 - 1978 c tn gi l NNG VN THNH;...
* a ch : 271L Nguyn Trng Tuyn , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38441271 - Fax : (08) 39975862
* Email : webmaster@hoinongdan.tphcm.gov.vn
* Website : hoinongdan.tphcm.gov.vn
LIN ON LAO NG THNH PH H CH MINH
Lin on Lao ng Thnh Ph H Ch Minh c t chc theo a gii hnh...
* a ch : 14 Cch Mng Thng 8 , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38297716 - Fax : (08) 38243787
* Email : ldld@tphcm.gov.vn
* Website : www.ldld.hochiminhcity.gov.vn
ON I BIU QUC HI THNH PH H CH MINH
Theo Ngh quyt 416/NQ-UBTVQH11 ngy 25/9/2003 ca U ban Thng v Quc hi quy...
* a ch : 2Bis L Dun , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38295353 - Fax : (04) 38291574
* Email : vpddbqh@tphcm.gov.vn
* Website : www.dbnd.hochiminhcity.gov.vn
QU U T PHT TRIN THNH PH H NI
#NAME?
* a ch : Tng 6 To nh 14 Lng H , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37721704 - Fax : (04) 37721745
Hip hi Doanh nghip u t Nc ngoi
pht huy tc dng ca knh thng tin ny, Hip hi mong mun c cc...
* a ch : 65 Vn Miu , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38437925 - Fax : (04) 38232786
* Email : vafie@hn.vnn.vn
* Website : www.vafie.org.vn
HIP HI CC DOANH NGHIP VA V NH H NI
Pht trin doanh nghip va v nh l mt nhim v quan trng trong chin...
* a ch : 119 L Dun , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 62910129 - Fax : (04) 39425429
* Email : info@hasmea.org
* Website : hasmea.org.vn
HIP HI CAFE - CACAO VIT NAM
Hip hi C ph - Ca cao Vit Nam l mt t chc phi chnh ph, t chc v...
* a ch : S 5 Pasteur , Q3 , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37336520 - Fax : (04) 37337498
* Email : vicofa@hn.vnn.vn
* Website : www.vicofa.org.vn
HIP HI DOANH NGHIP IN T VIT NAM

Hip hi Doanh nghip in t Vit Nam l mt t chc ton quc ca cc...


* a ch : 11B Phan Huy Ch , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39332845 - Fax : (04) 39332846
* Email : veia-vn@hn.vnn.vn
* Website : www.veia.org.vn
Hi Tiu chun v Bo v ngi tiu dng Lm ng
Hot ng bo v ngi tiu dng (NTD) c ng v nh nc quan...
* a ch : 24 Trn Ph , Thnh Ph Lt , Lm ng
* S in thoi bn : (063) 3822580 - Fax : (063) 3827508
* Email : ld.tdc@hcm.vnn.vn
* Website : www.dalat.gov.vn
Hi Tiu chun v Bo v ngi tiu dng Tnh Bnh nh
BO V QUYN LI CA NGI TIU DNG
* a ch : 1 B Triu , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3822607 - Fax : (056) 3824419
Hi Tiu chun v Bo v ngi tiu dng TP. Nng
BO V QUYN LI, LI CH CA NGI TIU DNG.
* a ch : 32 Hong Diu , Qun Hi Chu , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3827573 - Fax :
Hi Tiu chun v Bo v ngi tiu dng Vit Nam ( VN PHNG PHA NAM)
BO V QUYN LI CA NGI TIU DNG.
* a ch : 49 Pasteur , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38215294 - Fax : (08) 38293012
HI TIU CHUN V BO V NGI LAO NG H CH MINH
#NAME?
* a ch : 263 in Bin Ph , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39307203 - Fax : (08) 39307206
* Email : tdctphcm@fmail.vnn.vn
HI TIU CHUN V BO V NGI LAO NG KHNH HA
#NAME?
* a ch : 11 Hng Vng , Thnh ph Nha Trang , Khnh Ha
* S in thoi bn : (058) 3522555 - Fax : (058) 3521065
HI TIU CHUN V BO V NGI TIU DNG VIT NAM (VINASTAS)
Ngy 11/07/2007, Hi Tiu chun v Bo v ngi tiu dng Vit Nam (VINASTAS) ...
* a ch : 214/22 Tn Tht Tng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38520981 - Fax : (04) 38527769
HI TIU CHUN V BO V NGI TIU DNG TNH BNH THUN
Bo v quyn v li ch hp php ca ngi tiu dng l trch nhim chung...
* a ch : 4 Nguyn Hi , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3834576 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN TH C
HI LIN HIP PH N QUN TH C
* a ch : 372 on Kt , Qun Th c , TPHCM

* S in thoi bn : (08) 38961077 - Fax : ()


HI LIN HIP PH N QUN BNH TN
HI LIN HIP PH N QUN BNH TN
* a ch : 521 Kinh Dng Vng , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38750424 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN BNH THNH
HI LIN HIP PH N QUN BNH THNH
* a ch : 76-78 Hong Hoa Thm , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35510578 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN G VP
HI LIN HIP PH N QUN G VP
* a ch : 450/19A L c Th , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39961085 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN PH NHUN
HI LIN HIP PH N QUN PH NHUN
* a ch : 40 Nguyn Vn Tri , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38440386 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N HUYN C CHI
HI LIN HIP PH N HUYN C CHI
* a ch : Thuc Khu ph 7 , Huyn C Chi , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38920435 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 12
HI LIN HIP PH N Q.12
* a ch : 27 Quc L 1A , Q12 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38917482 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 11
HI LIN HIP PH N QUN 11
* a ch : 181K Bnh Thi , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39633290 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 10
HI LIN HIP PH N QUN 10
* a ch : 103-105 B Ht , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39272080 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 9
HI LIN HIP PH N QUN 9
* a ch : T 2 Khu ph 2 , Q9 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38973409 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 8
HI LIN HIP PH N Q.8.
* a ch : 769CD Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38504847 - Fax : ()

HI LIN HIP PH N QUN 7


HI LIN HIP PH N QUN 7
* a ch : 80/4A Khu Ph 1 , qun 7 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37851689 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 6
HI LIN HIP PH N QUN 6
* a ch : 34 Phm Vn Ch , Q6 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39506575 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 5
HI LIN HIP PH N QUN 5
* a ch : 118 Ng Quyn , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39508359 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 4
HI LIN HIP PH N Q.4
* a ch : 109/11 L Quc Hng , Q4 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39400605 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 3
HI LIN HIP PH N QUN 3
* a ch : 299 in Bin Ph , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39307567 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 2
HI LIN HIP PH N Q.2
* a ch : 667C Nguyn Duy Trinh , Q2 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37437338 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN 1
HI LIN HIP PH N QUN 1 TPHCM
* a ch : 39 Phng Khc Khoan , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38230060 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN BA NH
HI LIN HIP PH N QUN BA NH
* a ch : 3 NG 2 Nguyn Vn Ngc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38327748 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN CU GIY
HI LIN HIP PH N QUN CU GIY
* a ch : 36 Cu Giy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38332681 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN NG A
HI LIN HIP PH N QUN NG A
* a ch : 279 Tn c Thng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38517500 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN HAI B TRNG
HI LIN HIP PH N QUN HAI B TRNG

* a ch : 8 Bi Ngc Dng , Hai B Trng , H Ni


* S in thoi bn : (04) 36252217 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN HON KIM
HI LIN HIP PH N QUN HON KIM
* a ch : 94 Hng Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38289959 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N QUN THANH XUN
HI LIN HIP PH N QUN THANH XUN
* a ch : B8 ng B Tng , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38585874 - Fax : ()
HI LIN HIP PH N TP. H NI
HI LIN HIP PH N TP. H NI
* a ch : 72 Qun S , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39423132 - Fax : ()
HI NGI CAO TUI HUYN BNH CHNH
HI NGI CAO TUI HUYN BNH CHNH
* a ch : E8/9A Nguyn Hu Tr , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37602543 - Fax : ()
HI NGI CAO TUI HUYN CN GI
HI NGI CAO TUI HUYN CN GI
* a ch : Khu ph Ging Ao , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37860416 - Fax : ()
HI NGI CAO TUI HUYN C CHI
HI NGI CAO TUI HUYN C CHI
* a ch : KP 7 Th Trn C Chi , Huyn C Chi , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38920667 - Fax : ()
HI NGI CAO TUI QUN BNH THNH
HI NGI CAO TUI QUN BNH THNH
* a ch : 1046 X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35561597 - Fax : ()
HI NGI CAO TUI QUN 8
HI NGI CAO TUI QUN 8
* a ch : 1154 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38503277 - Fax : ()

4&co=1&ci=&dis=&st=

guyn Vn C , TP Bc Giang , Bc Giang

ply - VAMAS)...

Xun , H Ni

Quc hi quy...

Bu in/ i l bu in
http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=23&cat_2=105&co=1&ci=&dis=&st=
BU IN TNH NINH THUN
+ Dch v vin thng ng trc + Dch v vin thng- cng ngh thng tin +...
* a ch : 217A Thng Nht , Thnh Ph Phan Rang-Thp Chm , Ninh Thun
* S in thoi bn : (068) 3838838 - Fax : (068) 3838299
* Email : webmaster@ninhthuan.vnpost.vn
* Website : www.ninhthuan.vnpost.vn
BU IN TNH LONG AN
Bu in tnh Long An c thnh lp theo Q s : 562/Q-TCCB/HQT ngy...
* a ch : 55 Trng nh , Th X Tn An , Long An
* S in thoi bn : (072) 3824844 - Fax : (072) 3825624
* Email : Webmaster@longan.com
* Website : www.longanpt.com.vn
Bu in Lm ng
+ Dch v vin thng ng trc + Dch v vin thng- cng ngh thng tin +...
* a ch : 18 Trn Ph , Thnh Ph Lt , Lm ng
* S in thoi bn : (063) 3822643 - Fax : (063) 3823567
Bu in B Ra - Vng Tu
+ Dch v vin thng ng trc + Dch v vin thng- cng ngh thng tin +...
* a ch : 408 L Hng Phong , TP Vng Tu , B Ra-Vng Tu
* S in thoi bn : (064) 3526628 - Fax : (064) 3524383
Tp on Bu chnh Vin thng Vit nam
VNPT c nhim v kinh doanh theo quy hoch, k hoch v chnh sch ca Nh nc,...
* a ch : Tng 10, ta nh OCEAN PARK, s 1 o Duy Anh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35775104 - Fax : (04) 35775851
* Email : vanphong@vnpt.com.vn
* Website : www.vnpt.com.vn
Bu in tnh ng Nai
Bu in tnh ng Nai l n v trc thuc Tng cng ty Bu chnh Vit Nam,...
* a ch : 01, 30 Thng 4 , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3823330 - Fax : (061) 3825877
* Email : buudiendongnai@donaptcom.vn
* Website : www.donapt.com.vn
Bu in Bnh Dng
DCH V BU CHNH - PHBC Pht hnh bo ch Tit kim bu in Th-in...
* a ch : 324 Quc l 13 (i l Bnh Dng) , Th X Th Du Mt , Bnh Dng
* S in thoi bn : (065) 3822000 - Fax : (065) 3823115
* Website : www.binhduongpt.com.vn
Bu in Thnh ph H Ni
Ngnh ngh kinh doanh: Kinh doanh khai thc bu chnh vin thng. Sn xut, xut...
* a ch : 75 inh Tin Hong , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38254403 - Fax : (04) 38243973

* Email : hnpt@hn.vnn.vn
* Website : www.hnpt.com.vn
BU IN THNH PH H CH MINH
Ngoi vic cung cp cc dch v bu chnh cng ch mang tnh truyn thng, Bu...
* a ch : 125 Hai B Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38270888 - Fax : (08) 38270777
* Email : hcmpost@hcmpost.vn
* Website : www.hcmpt.com.vn
Bu in Tnh Khnh Ha
T chc xy dng, qun l, vn hnh khai thc v cung cp cc dch v trn...
* a ch : 02 Trn Ph , Thnh ph Nha Trang , Khnh Ha
* S in thoi bn : (058) 3825410 - Fax : (058) 3823680
* Email : kddv@vnn.vn
* Website : teltic.vnn.vn
BU IN THNH PH NNG
Dch v Bu chnh BU PHM, BU KIN CHUYN TIN, PHT HNH BO CH, TEM BU...
* a ch : 01 L Dun , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3810817 - Fax : ()
* Email : bbt@ptc.com.vn
* Website : www.danang.vnpost.vn

5&co=1&ci=&dis=&st=

O CH, TEM BU...

Pht thanh truyn hnh/ C quan bo ch/NXB


http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=23&cat_2=106&co=1&ci=&dis=&st=
NH XUT BN TRI THC
Nh xut bn Tri thc, trc thuc Lin hip cc hi Khoa hc K thut Vit...
* a ch : 53 Nguyn Du , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 9454661 - Fax : (04) 9454660
* Email : nxbtrithuc@gmail.com
* Website : www.nxbtrithuc.com.vn
NH XUT BN TI CHNH
c thnh lp: 29-4-1995, l n v s nghip c thu, trc thuc B Ti...
* a ch : S 7 Phan Huy Ch , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 8262600 - Fax : (04) 9331242
* Email : nxbtaichinh@hn.vnn.vn
NH XUT BN THANH NIN
Ngay t cui nm 1953, Trung ng ng v Bc H ch th cho on Thanh...
* a ch : 62 B Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 8229413 - Fax : (04) 9436024
* Email : nxbthanhnien@vnn.vn
* Website : nxbthanhnien.com.vn
TP CH TH GII VI TNH
Th Gii Vi Tnh - PC World Vietnam c nh gi l tp ch chuyn ngnh CNTT-TT...
* a ch : 126 Nguyn Th Minh Khai , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 9304324 - Fax : (08) 9304338
* Email : thegioivitinh@pcworld.com.vn
* Website : www.pcworld.com.vn
TP CH KIN TRC NH P
Kin trc Nh p l Tp ch chnh thc ca Hi Kin Trc S Vit Nam. Tp...
* a ch : Lu 4, 202A L Chnh Thng , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 8484808 - Fax : (08) 8483810
* Email : toasoan@nhadep-magazine.com
* Website : www.nhadep-magazine.com.vn
NH XUT BN CNG AN NHN DN
Nh xut bn Cng An Nhn Dn chuyn xut bn v pht hnh rng ri cc loi...
* a ch : 167 Mai Hc , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39760910 - Fax : (04) 39761560
* Email : info@nxbcand.org.vn
* Website : www.nxbcand.org.vn
NH XUT BN VN HA THNG TIN
Nh xut bn Vn ha Thng tin c thnh lp ngy 24 thng 7 nm 1957 c...
* a ch : 43 L c , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39719531 - Fax : (04) 39719848
* Email : nxbvhtt@nxb-vhtt.com.vn
* Website : www.nxb-vhtt.com.vn

NH XUT BN T PHP
Nh xut bn T php l n v s nghip c thu thuc B T php, c tn...
* a ch : 60 Trn Ph , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37629926 - Fax : (04) 37624197
* Email : nxbtp@moj.gov.vn
* Website : nxbtp.moj.gov.vn
BO GIA NH V X HI
Tn c quan bo ch : BO GIA NH V X HI Tn c quan ch qun : U BAN...
* a ch : 138A Ging V , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38464038 - Fax : (04) 38463556
* Website : www.giadinh.net.vn
BO NG ST VIT NAM
Tn c quan bo ch : BO NG ST VIT NAM Tn c quan ch qun : LIN HIP...
* a ch : 118 L Dun , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38258185 - Fax : (04) 38222071
TP CH DC HC
Tn c quan bo ch : TP CH DC HC Tn c quan ch qun : B Y T Nm...
* a ch : 138A Ging V , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38463952 - Fax : (04) 38463952
BO DU LCH
BO DU LCH - TNG CC DU LCH
* a ch : 19 L B1 KHU M TRU Nguyn Khoi , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39841004 - Fax : ()
* Website : www.baodulich.com
TP CH NG NAM
Tn c quan bo ch : TP CH VIT NAM V NG NAM NGY NAY Tn c quan ch...
* a ch : 360 Kim M , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37715852 - Fax : ()
TP CH CNG SN
TP CH CNG SN L C QUAN L LUN V CHNH TR CA TRUNG NG NG CNG...
* a ch : 52 Nguyn Ch Thanh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37753606 - Fax : ()
* Email : baodientu@tccs.org.vn
* Website : www.tapchicongsan.org.vn
BO CNG AN NHN DN
BO CNG AN NHN DN - TNG CC XD LC LNG CNG AN NHN DN B CNG AN
* a ch : 66 Th Nhum , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39427891 - Fax : ()
* Website : www.cand.com.vn
TP CH CON NG XANH
Tn c quan bo ch : TP CH CON NG XANH Tn c quan ch qun : HI BO...
* a ch : 80 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38224310 - Fax : (04) 38267214

TP CH C KH NGY NAY
Tn c quan bo ch : TP CH C KH NGY NAY Tn c quan ch qun : TRUNG NG...
* a ch : 54 Hai B Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38257971 - Fax : (04) 38258887
TP CH CHNG KHON
Tn c quan bo ch : TP CH CHNG KHON VIT NAM Tn c quan ch qun : U BAN...
* a ch : 164 Trn Quang Khi , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39340739 - Fax : (04) 39340739
TP CH CU NG VIT NAM
Tn c quan bo ch : TP CH CU NG VIT NAM Tn c quan ch qun : HI...
* a ch : 91 Trn Quc Ton , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39426573 - Fax : (04) 38267291
TP CH CNH BUM
Tn c quan bo ch : TP CH CNH BUM Tn c quan ch qun : CC NG SNG...
* a ch : 278 Tn c Thng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35112352 - Fax : ()
BO BU IN VIT NAM
BO BU IN VIT NAM L C QUAN CA B BU CHNH VIN THNG.
* a ch : 18 Nguyn Du , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39431465 - Fax : ()
* Email : baobdvn@mpt.gov.vn
* Website : www.vnpost.mpt.gov.vn
BO BNG
Bo Bng , Bng , tin tc bng ,Ngoi hng Anh, La liga, V-League , Lch thi...
* a ch : 61 V Ngc Phan , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37762880 - Fax : ()
* Website : www.baobongda.com.vn
TP CH BT NG SN NH T VIT NAM
TP CH BT NG SN NH T VIT NAM
* a ch : 84 Linh Lang , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37664467 - Fax : ()
BO NNG THN NGY NAY
NNG THN NGY NAY L C QUAN TRUNG NG CA HI NNG DN VIT NAM
* a ch : 13 Thy Khu , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38472263 - Fax : (04) 38470276
BO KINH T HP TC VIT NAM
BO KINH T HP TC VIT NAM
* a ch : 77 Nguyn Thi Hc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38230554 - Fax : ()
BO BN NG
BO BN NG L C QUAN CA Y BAN AN TAN GIAO THNG QUC GIA
* a ch : 10 L Qy n , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39721631 - Fax : (04) 39721631

* Website : www.banduong.vn
BO NH VIT NAM
BO NH VIT NAM
* a ch : 79 L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39332291 - Fax : (04) 39332291
* Email : baodientuba@fpt.vn
* Website : vietnam.vnanet.vn
BO AN NINH TH
BO AN NINH TH l c quan ca cng an thnh ph H Ni
* a ch : 82 L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39423255 - Fax : (04) 39426354
* Email : A.N.T.D@hn.vnn.vn
* Website : www.anninhthudo.vn
BO AN NINH TH GII
BO AN NINH TH GII
* a ch : 100 Yt Kiu , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 5422851 - Fax : ()
* Email : online@cand.com.vn
* Website : antg.cand.com.vn
TP CH AIDS & CNG NG
TP CH AIDS & CNG NG: GIY PHP S: 419/GP-BC DO CC BO CH - B VHTT CP...
* a ch : 41 Nguyn nh Chiu , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39741665 - Fax : ()
* Website : aids-cd.hiv.com.vn
I TING NI VIT NAM
Ra i vo ngy 7/9/1945 tc l ng 5 ngy sau khi Ch tch H Ch Minh long...
* a ch : 58 Qun S , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38242137 - Fax : (04) 39344230
* Email : vovnews@hn.vnn.vn
* Website : www.vovnews.vn
TP CH PHT THANH
TP CH PHT THANH
* a ch : 128C i La , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38692770 - Fax : ()
NH XUT BN TH GII
Xut bn cc loi sch v a l, chnh tr, lch s, tn gio ...
* a ch : 46 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38253841 - Fax : (04) 38269578
* Email : thegioi@hn.vnn.vn
* Website : www.thegioipublishers.com.vn
HNG PHT THANH -TRUYN HNH NHT BN NHK
HNG PHT THANH -TRUYN HNH NHT BN NHK
* a ch : 44B L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39348518 - Fax :

I PHT THANH HUYN THANH TR


I PHT THANH HUYN THANH TR
* a ch : Th trn T Hip , Huyn Thanh Tr , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38615489 - Fax : ()
I PHT THANH HUYN SC SN
I PHT THANH HUYN SC SN
* a ch : . Th Trn Sc Sn , Sc Sn , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38843544 - Fax : ()
I PHT THANH HUYN GIA LM
I PHT THANH HUYN GIA LM
* a ch : . Th trn Tru Qu , Huyn Gia Lm , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38276228 - Fax : ()
I PHT THANH HUYN NG ANH
I PHT THANH HUYN NG ANH
* a ch : . Khi 1 , Huyn ng Anh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38835447 - Fax : ()
NH XUT BN VN HC
- XUT BN V PHT HNH CC LOI SCH, BO, TP CH (QUC VN V NGOI VN). -...
* a ch : 18 Nguyn Trng T , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38294684 - Fax : ()
Nh xut bn Y hc.
Xut bn cc loi sch y dc, vn ho phm v cc biu mu giy t qun...
* a ch : 352 i Cn , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37625934 - Fax : (04) 37625923
* Email : xuatbanyhoc@fpt.vn
* Website : www.xuatbanyhoc.vn
Nh xut bn Vn Ngh Tp.HCM
Nh xut bn Vn Ngh l c quan xut bn trc thuc Lin hip cc Hi Vn...
* a ch : 179 L Chnh Thng , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39316435 - Fax : (08) 39316435
* Email : info@nxbvannghe.com.vn
* Website : www.nxbvannghe.com.vn
Nh xut bn Bu in
Nh xut bn Bu in l n v thuc B Bu chnh Vin thng; c tn...
* a ch : 75, ng 5 Hong Tch Tr , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35772141 - Fax : (04) 35772037
* Email : webmaster@nxbbuudien.com.vn
* Website : www.nxbbuudien.com.vn
Nh xut bn Chnh tr quc gia - S tht
Nhim v ca Nh xut bn Chnh tr quc gia S tht: 1. Bin tp, xut...
* a ch : 24 Quang Trung , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39422008 - Fax : (04) 39421881
* Email : nxbctqg@hn.vnn.vn

* Website : www.nxbctqg.org.vn
Nh xut bn Khoa hc v k thut
Sn phm chnh Cc loi sch nghin cu, tham kho v gio trnh v cc b...
* a ch : 70 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39423172 - Fax : (04) 38220658
* Email : nxbkhkt@hn.vnn.vn
* Website : www.nxbkhkt.com.vn
Nh xut bn i hc S phm
Nh xut bn i hc S phm c chc nng xut bn cc loi sch v ti...
* a ch : 136 Xun Thy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37547735 - Fax : (04) 37547911
* Email : nxb-phathanh@hnue.edu.vn
* Website : nxb.hnue.edu.vn
Nh xut bn Bn
Nh xut bn Bn l doanh nghip Nh nc hng Mt, trc thuc B Ti...
* a ch : 85 Nguyn Ch Thanh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38344108 - Fax : (04) 38344610
* Email : info@bando.com.vn
* Website : www.bando.com.vn
NH XUT BN THNG K
Xut bn cc loi sch thng k kinh t x hi, sch hng dn cng tc v...
* a ch : 98 Thy Khu , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38474185 - Fax : ()
* Email : nxbthongke@hn.vnn.vn
* Website : www.nxbthongke.com.vn
I PHT THANH - TRUYN HNH H NI
Tri qua hn na th k xy dng v pht trin, i Pht Thanh - Truyn Hnh...
* a ch : 5 Hunh Thc Khng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37733175 - Fax : (04) 35372548
* Email : htvbaodientu@hn.vnn.vn
* Website : www.htv.org.vn
Nh xut bn Gio Dc
Nm hc 2008-2009, Nh xut bn Gio dc tng gi sch gio khoa thm gn 10%....
* a ch : 81 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38221386 - Fax : (04) 39422010
* Email : nxbgd@hn.vnn.vn
* Website : www.nxbgd.com.vn
Nh Xut Bn Tr Tp. H Ch Minh
T chc bin tp v xut bn cc loi sch v vn ha phm tuyn...
* a ch : 161B L Chnh Thng , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39316289 - Fax : (08) 38437450
* Email : nxbtre@hcm.vnn.vn
* Website : www.nxbtre.com.vn
Nh xut bn Kim ng

Nh xut bn Kim ng l nh xut bn ln nht ti Vit Nam chuyn xut...


* a ch : 55 Quang Trung , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39434730 - Fax : (04) 38229085
* Email : kimdong@hn.vnn.vn
* Website : www.nxbkimdong.com.vn
HI NH BO VIT NAM
Mt s mc ng ghi nh trong lch s pht trin ca bo ch Vit Nam ni...
* a ch : 59 L Thi T , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38246530 - Fax : (04) 38250797
* Email : hoinhabao06@vnn.vn
* Website : www.hoinhabaovietnam.org.vn
i pht thanh - truyn hnh Bnh Dng
CC I TRUYN HNH : BTV1,BTV2,BTV3
* a ch : 46 Quc l 13 (i l Bnh Dng) , Th X Th Du Mt , Bnh Dng
* S in thoi bn : (0650) 3835050 - Fax : (0650) 3838167
* Email : hanhchanh@btv.org.vn
* Website : www.btv.org.vn

http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=16&cat_2=394&co=1&ci=&dis=&st=

I PHT THANH TRUYN HNH BC GIANG


I PHT THANH TRUYN HNH BC GIANG BAC GIANG RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT...
* a ch : Thuc Ng Gia T , TP Bc Giang , Bc Giang
* S in thoi bn : (0240) 3854404 - Fax : ()

I PHT THANH TRUYN HNH AN GIANG


I PHT THANH TRUYN HNH AN GIANG AN GIANG RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT TH..
* a ch : 45/1 Trn Hng o , Thnh Ph Long Xuyn , An Giang
* S in thoi bn : (076) 3852342 - Fax : (076) 3857043
I PHT THANH TRUYN HNH CN TH
I PHT THANH TRUYN HNH CN TH CAN THO RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT ...
* a ch : 213 30 Thng 4 , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3838750 - Fax : (071) 3820199
I PHT THANH TRUYN HNH GIA LAI
I PHT THANH TRUYN HNH GIA LAI GIA LAI RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT TH :...
* a ch : 2 Hng vng , TP Pleiku , Gia Lai
* S in thoi bn : (059) 3824221 - Fax : (059) 3821717

I PHT THANH TRUYN HNH KON TUM


I PHT THANH TRUYN HNH KON TUM KON TUM RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT TH :..
* a ch : 258 A Phan nh Phng , Th x Kontum , Kon Tum
* S in thoi bn : (060) 3862544 - Fax : (060) 3861077
I PHT THANH TRUYN HNH QUNG TR
I PHT THANH TRUYN HNH QUNG TR QUANG TRI RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT...
* a ch : Khu Ph 4 Nguyn Du , Th x ng H , Qung Tr
* S in thoi bn : (053) 3852398 - Fax : (053) 3850516
I PHT THANH TRUYN HNH SN LA
I PHT THANH TRUYN HNH SN LA SON LA RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT TH :...
* a ch : T 12 Phng Quyt Thng , Th x Sn La , Sn La
* S in thoi bn : (022) 3852430 - Fax : (022) 3853559
I PHT THANH TRUYN HNH PH TH
I PHT THANH TRUYN HNH PH TH PH TH RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT...
* a ch : Thuc Trn Ph , TP Vit Tr , Ph Th
* S in thoi bn : (0210) 3846323 - Fax : (0210) 3844909
I PHT THANH TRUYN HNH H GIANG
I PHT THANH TRUYN HNH H GIANG H GIANG RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT ...
* a ch : T 8 Phng Trn Ph , Th x H Giang , H Giang
* S in thoi bn : (019) 3866029 - Fax : ()
I PHT THANH TRUYN HNH HNG YN
i pht thanh v truyn hnh tnh Hng Yn l c quan thng tin i chng ca...
* a ch : 164 Nguyn Vn Linh , Th x Hng Yn , Hng Yn
* S in thoi bn : (0321) 3863517 - Fax : (0321) 3863515
I PHT THANH TRUYN HNH BC KN
I PHT THANH TRUYN HNH BC KN BAC KAN RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT ...
* a ch : Thuc Phng Phng Ch Kin , Th x Bc Kn , Bc Kn
* S in thoi bn : (0281) 3870533 - Fax : (0281) 3871183
I PHT THANH TRUYN HNH LNG SN
Cng vi s pht trin kinh t - x hi, i khng ngng phn u...
* a ch : 9 Hong Vn Th , TP Lng Sn , Lng Sn
* S in thoi bn : (025) 3870205 - Fax : (025) 3872473

I PHT THANH TRUYN HNH THI NGUYN


I PHT THANH TRUYN HNH THI NGUYN THAI NGUYN RADIO AND TELEVISION STATION Tn i...
* a ch : 226 BN ONH , Thnh ph Thi Nguyn , Thi Nguyn
* S in thoi bn : (0280) 3855439 - Fax : (0280) 3856075
I PHT THANH TRUYN HNH VNH PHC
I PHT THANH TRUYN HNH VNH PHC VINH PHUC RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT...
* a ch : Thuc Phng Ng Quyn , TP Vnh Yn , Vnh Phc
* S in thoi bn : (0211) 3862487 - Fax : (0211) 3862851
I PHT THANH TRUYN HNH BC NINH
I PHT THANH TRUYN HNH BC NINH BAC NINH RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT ...

* a ch : Thuc Dc Sui Hoa , TP Bc Ninh , Bc Ninh


* S in thoi bn : (0241) 3822448 - Fax : (0241) 3825539
I PHT THANH TRUYN HNH CAO BNG
I PHT THANH TRUYN HNH CAO BNG CAO BANG RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT ...
* a ch : Thuc ph B Vn n , Th x Cao Bng , Cao Bng
* S in thoi bn : (026) 3852250 - Fax : (026) 3854022
I PHT THANH TRUYN HNH BNH NH
I PHT THANH TRUYN HNH BNH NH BINH DINH RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT...
* a ch : 181 L Hng Phong , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3822793 - Fax : (056) 3824718
* Website : info.binhdinh.net.vn
I PHT THANH TRUYN HNH PH YN
Khai thc, chng trnh ti cc tnh thuc khu vc Nam Trung B (Bnh nh, Ph...
* a ch : 81 L Trung Kin , TP Tuy Ha , Ph Yn
* S in thoi bn : (057) 3823018 - Fax : (057) 3825682
* Website : www.phuyen.info.vn

I PHT THANH TRUYN HNH NINH THUN


I PHT THANH TRUYN HNH NINH THUN NINH THUAN RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT..
* a ch : Thuc QL 27 , Thnh Ph Phan Rang-Thp Chm , Ninh Thun
* S in thoi bn : (068) 3823393 - Fax : (068) 3823454
I PHT THANH TRUYN HNH TR VINH
I PHT THANH TRUYN HNH TR VINH TRA VINH RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT ...
* a ch : 18A L Li , Th x Tr Vinh , Tr Vinh
* S in thoi bn : (074) 3852142 - Fax : (074) 3854438
I PHT THANH TRUYN HNH BC LIU
Tin tc, chng trnh truyn hnh, chng trnh pht thanh, qung co...
* a ch : Tr Kha Quc L 1A , Th x Bc Liu , Bc Liu
* S in thoi bn : (0781) 3823737 - Fax : ()
I PHT THANH TRUYN HNH NAM NH
I PHT THANH TRUYN HNH NAM NH NAM INH RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT...
* a ch : 255 H Thuyn , Thnh ph Nam nh , Nam nh
* S in thoi bn : (0350) 3649401 - Fax : (0350) 3643077
I PHT THANH TRUYN HNH THI BNH
I PHT THANH TRUYN HNH THI BNH THAI BINH RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT...
* a ch : 2 L Li , Thnh ph Thi Bnh , Thi Bnh
* S in thoi bn : (036) 3831683 - Fax : (036) 3838263
I PHT THANH TRUYN HNH NINH BNH
I PHT THANH TRUYN HNH NINH BNH NGHE AN RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT ...
* a ch : Quc l 1A Phng ng Thnh , TP Ninh Bnh , Ninh Bnh
* S in thoi bn : (030) 3873065 - Fax : (030) 3873065
I PHT THANH TRUYN HNH H TNH
I PHT THANH TRUYN HNH H TNH HA TINH RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT TH...

* a ch : 28 Phan nh Phng , TP H Tnh , H Tnh


* S in thoi bn : (039) 3855440 - Fax : (039) 3857410
I PHT THANH TRUYN HNH NGH AN
I PHT THANH TRUYN HNH NGH AN NGHE AN RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT TH...
* a ch : 1 Nguyn Th Minh Khai , Thnh ph Vinh , Ngh An
* S in thoi bn : (038) 3842700 - Fax : (038) 3832664

I PHT THANH TRUYN HNH QUNG BNH


I PHT THANH TRUYN HNH QUNG BNH QUANG BINH RADIO AND TELEVISION STATION Tn i PT.
* a ch : 54 Quang Trung , Thnh Ph ng Hi , Qung Bnh
* S in thoi bn : (052) 3822522 - Fax : (052) 3822102
I PHT THANH TRUYN HNH QUNG NINH
Tin tc, chng trnh truyn hnh, chng trnh pht thanh, qung co...
* a ch : 1 L Li , TP H Long , Qung Ninh
* S in thoi bn : (033) 3825365 - Fax : (033) 3827570
i Truyn Thanh H. Hc Mn
Dch v pht thanh
* a ch : 1 L Nam , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38910407 - Fax : (08) 37100431
i Truyn Thanh H. Bnh Chnh
Dch v pht thanh
* a ch : 30 Khu 3 Vng Vn Hng , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38750216 - Fax : ()
i Truyn Thanh H. C Chi
Dch v pht thanh
* a ch : Khu 7 Th Trn C Chi , Huyn C Chi , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38920463 - Fax : (08) 38921105
Trung Tm Dch V Truyn Hnh
L n v s nghip c thu trc thuc i Truyn hnh Vit Nam. TVAd c vn,...
* a ch : 14 inh Tin Hong , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38222475 - Fax : (08) 38294551
* Website : www.tvad.com.vn
i pht thanh truyn hnh Vnh Long
Thc hin theo quyt nh s 2972/2005/Q.UBND ngy 26/12/2005 ca UBND tnh Vnh...
* a ch : 50 Phm Thi Bng , Th x Vnh Long , Vnh Long
* S in thoi bn : (070) 3852859 - Fax : (070) 3827027
* Email : banbientap@thvl.vn
* Website : www.thvl.vn
i Pht thanh v Truyn hnh tnh Tuyn Quang
i Pht thanh v Truyn hnh tnh Tuyn Quang Phng qung co a ch: ng...
* a ch : Thuc Tn Tro , Th x Tuyn Quang , Tuyn Quang
* S in thoi bn : (027) 3822435 - Fax : (027) 3824435
* Email : ptth_tq@vnn.vn
* Website : www.ptthtuyenquang.org.vn

i pht thanh truyn hnh Bnh Phc


Vi phng chm 'Lin tc pht trin' i Pht thanh v Truyn hnh Bnh Phc...
* a ch : 1 Trn Hng o , Th X ng Xoi , Bnh Phc
* S in thoi bn : (0651) 3870020 - Fax : (0651) 3870020
* Email : thbinhphuoc@gmail.com
* Website : www.bptv.com.vn
i Pht Thanh - Truyn Hnh Hi Phng
Cung cp tin tc thi s hng ngy din ra trong thnh ph, trong nc v th...
* a ch : 199 T Hiu , Qun L Chn , Hi Phng
* S in thoi bn : (031.) 3610599 - Fax : ()
* Email : hopthuthp@vnn.vn
* Website : www.thp.org.vn
i Pht thanh - Truyn hnh Bnh Thun
Cng vi s pht trin ca Tnh nh, i Pht thanh v Truyn hnh Bnh Thun...
* a ch : 17 Nguyn Tt Thnh , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3822063 - Fax : (062) 3825807
* Website : www.binhthuan.gov.vn/songanh/ptth/default.asp
i pht thanh truyn hnh Thanh Ha
i Pht thanh v Truyn hnh Thanh Ho l c quan trc thuc UBND tnh, c chc...
* a ch : 8 Hc Thnh , Thnh ph Thanh Ha , Thanh Ha
* S in thoi bn : (037) 3852327 - Fax : (037) 3857195
i Pht thanh v Truyn hnh H Ty
i Pht thanh v Truyn hnh H Ty C quan ch qun: y ban Nhn dn tnh H...
* a ch : 32 T Hiu , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3552719 - Fax : (034) 3821417
* Email : baodientu_htv@yahoo.com
* Website : www.hataytv.com.vn
I PHT THANH TRUYN HNH QUNG NGI
PTQ mong nhn c s cng tc v ng gp kin cht lng chng...
* a ch : 165 Hng Vng , TP Qung Ngi , Qung Ngi
* S in thoi bn : (055) 3822651 - Fax : (055) 3825420
* Email : dptth@quangngai.gov.vn
* Website : www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/chuyennganh/ptq/221801/
i pht thanh - truyn hnh Yn Bi
Mi ngy i Pht thanh truyn hnh Yn Bi sn xut 1 chng trnh truyn hnh...
* a ch : 1 Trn Quc Ton , TP Yn Bi , Yn Bi
* S in thoi bn : (029) 3852491 - Fax : (029) 3853491
* Email : info@yenbaitv.org.vn
* Website : www.yenbaitv.org.vn
i Pht thanh Truyn hnh Qung Nam
i Pht thanh - Truyn hnh Qung Nam hn hnh c n nhn nhng kin...
* a ch : 58 Hng Vng , Thnh ph Tam K , Qung Nam
* S in thoi bn : (0510) 3852960 - Fax : (0510) 3852401
* Website : www.qrt.com.vn

i pht thanh truyn hnh Bnh Dng


Tin tc, chng trnh truyn hnh, chng trnh pht thanh, qung co...
* a ch : 46 i l Bnh Dng , Th X Th Du Mt , Bnh Dng
* S in thoi bn : (0650) 3835050 - Fax : (0650) 3838167
* Email : hanhchanh@btv.org.vn
* Website : www.btv.org.vn
i pht thanh - Truyn hnh Bn Tre
i pht chng trnh truyn hnh 17 gi trong ngy, chng trnh pht thanh 05...
* a ch : 1/3 Trn Quc Tun , Th x Bn Tre , Bn Tre
* S in thoi bn : (075) 3822248 - Fax : (075) 3825787
* Email : bentretv@hcm.vnn.vn
* Website : www.bentretv.org.vn
i pht thanh truyn hnh C Mau
ng gp ca i PT-TH C Mau c ghi nhn bng cc phn thng quan trng...
* a ch : 413 Nguyn Tri , Thnh Ph C Mau , C Mau
* S in thoi bn : (0780) 3831664 - Fax : (0780) 3833621
* Email : ptth_camau@viettel.vn
* Website : www.camau-rtv.org.vn
Bo Yn Bi
C quan ca ng b ng cng sn Vit Nam tnh Yn Bi - Tin ni ca...
* a ch : 812 in Bin , TP Yn Bi , Yn Bi
* S in thoi bn : (029) 3852460 - Fax : (029) 3855604
* Email : toasoan@baoyenbai.net
* Website : www.baoyenbai.com.vn
Thng Tn X Vit Nam
Thng tin thi s hng ngy gm cc loi tin tc, hnh nh phn nh cc vn...
* a ch : 5 L Thng Kit , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38252931 - Fax : (04) 38252984
* Email : btk@vnanet.vn
* Website : www.vnagency.com.vn
Tp ch X Hi Thng Tin
Lin h qung co: Ms. Vng Hng Mobile: +84.91.217.8969 Tel: +84.4.5188900 Fax:...
* a ch : 142 L Dun , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35182809 - Fax : (04) 35182808
* Website : www.xahoithongtin.com.vn
Tp ch Echip
Lin h qung co Logo Worldlink Cng ty Truyn Thng Kt Ni Th Gii 26/3...
* a ch : 65 Trng nh , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39308101 - Fax : (08) 39308112
* Email : echip@vasc.com.vn
* Website : www.echip.com.vn
Bo Thi Nguyn
C quan ca ng b ng cng sn Vit Nam tnh Thi Nguyn - Ting ni...
* a ch : 10 NHA TRANG , Thnh ph Thi Nguyn , Thi Nguyn

* S in thoi bn : (0280) 3854444 - Fax : (0280) 3652259


* Email : baothainguyen@hn.vnn.vn
* Website : www.baothainguyen.org.vn
Bo Giao Thng Vn Ti
Bo Giao thng Vn ti in t Giy php thit lp trang tin in t s...
* a ch : S 1 ph Nh Th Hng Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39286763 - Fax : (04) 38255387
* Email : toasoan@giaothongvantai.com.vn
* Website : giaothongvantai.com.vn
Bo in Bin Ph
C quan ca ng b ng cng sn Vit Nam tnh in Bin - Ting ni...
* a ch : T dn ph 12 Phng Mng Thanh , TP in Bin , in Bin
* S in thoi bn : (0230) 3824624 - Fax : (0230) 3824043
* Email : baodienbienphu@vnn.vn
* Website : www.baodienbienphu.info.vn
Bo Kinh T v Th
Bo in t Kinh t & th - C quan ch qun: UBND thnh ph H Ni...
* a ch : 21 Hunh Thc Khng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37732198 - Fax : (04) 37732198
* Email : hanoinet@fpt.vn
* Website : www.ktdt.com.vn
Bo H Ty
C quan ca ng b ng cng sn Vit Nam tnh H Ty-Ting ni ca...
* a ch : 178 Quang Trung , TP H ng , H Ty
* S in thoi bn : (034) 3826523 - Fax : (034) 3520341
* Email : baohatay@hn.vnn.vn
* Website : www.baohatay.com.vn
Bo ng Nai
C quan ngn lun ca ng b ng cng sn Vit Nam tnh ng Nai.
* a ch : 15 V Th Su , Thnh ph Bin Ha , ng Nai
* S in thoi bn : (061) 3942427 - Fax : (061) 3847338
* Email : bdn@hcm.vnn.vn
* Website : www.baodongnai.com.vn
Bo u T
C quan ca B K Hoch v u T.
* a ch : 175 Nguyn Thi Hc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38450537 - Fax : (04) 38235288
* Email : vir@hn.vnn.vn
* Website : www.vir.com.vn
Bo H Ni Mi
C quan ca thnh u ng cng sn Vit Nam thnh ph H Ni .Ting ni...
* a ch : 44 L Thi T , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38287335 - Fax : (04) 38287327
* Email : webmaster@hanoimoi.com.vn
* Website : www.hanoimoi.com.vn

Bo Th Thao Vit Nam


C quan ca Tng cc Th dc Th thao - B Vn ha, Th Thao v Du lch Giy...
* a ch : 5 Trnh Hoi c , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37340217 - Fax : (04) 37341494
* Email : quangcao@thethaovietnam.com.vn
* Website : thethaovietnam.com.vn
Tp ch Qu Hng
Tp ch Qu Hng hin c i ng cng tc vin ng o trong v ngoi...
* a ch : 7B Ng Phan Chu trinh , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39333923 - Fax : (04) 38259211
* Email : quehuong@hn.vnn.vn
* Website : www.quehuong.org.vn
Tin tc VNN
Vi 12 knh thng tin t gii tr th thao n khoa hc, cng ngh..y l...
* a ch : 292 Ty Sn , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35372794 - Fax : (04) 35372787
* Email : hanoinet@vnn.vn
* Website : tintuc.vnn.vn
Tin tc VDC - Media
Vi y cc tin thi s trong nc v quc t c cp nht hng...
* a ch : L 2A Lng quc t Thng Long Dch Vng , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37930612 - Fax : (04) 37930508
* Website : www.vnmedia.vn
Bo nh Vit Nam
Ra s u tin ngy 15/10/1954, vi nhim v thng tin i ngoi. Bo nh...
* a ch : 11 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39332303 - Fax : (04) 39332291
* Email : baodientuba@fpt.vn
* Website : vietnam.vnanet.vn
Bo Mua & Bn
Bo Mua & Bn thng tin m bo cp nht lin tc trn mi lnh vc.Mi...
* a ch : 42 H Trung , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38287274 - Fax : (04) 38287277
* Website : www.muaban.net
Thi bo kinh t Vit Nam
L t bo trc tuyn v kinh t, vi cc lnh vc c phn mc, thng tin...
* a ch : 96 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37552060 - Fax : (04) 37552046
* Website : vneconomy.vn
Tp ch tin hc v i sng
Xut bn, in n cc loi tp ch, sch bo v tin hc, phn mn tin hc,...
* a ch : 66 Kim M Thng , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37624030 - Fax : (04) 37624034
* Website : www.tinhoc-doisong.net

Tp Ch Xy Dng ng
Tp ch hng dn cng tc t chc, xy dng ng ca ban t chc Trung...
* a ch : 69 Phan nh Phng , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38045356 - Fax : (04) 38045518
* Email : xaydungdang@hn.vnn.vn
* Website : www.xaydungdang.org.vn
Tp ch p
Trang bo dnh cho ph n.
* a ch : 11 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39332303 - Fax : (04) 39332291
* Email : webmaster@lemediavn.com
* Website : www.dep.com.vn
Tp ch Cng sn
L c quan l lun v chnh tr ca Trung ng ng Cng sn Vit Nam phn...
* a ch : 28 Trn Bnh Trng , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39429753 - Fax : (04) 39429754
* Email : baodientu@tccs.org.vn
* Website : www.tapchicongsan.org.vn
Saigon Times Weekly
Thng tin ca bo c cp nht thng xuyn bng ting Anh bao gm: Vietnam...
* a ch : 35 Nam K Khi Ngha , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38295936 - Fax : (08) 38212043
* Email : saigontimesweekly@saigonnet.vn
* Website : www.saigontimesweekly.saigonnet.vn

Le Courrier du Vietnam
Bo hng ngy duy nht bng ting Php ti Vit Nam.
* a ch : 33 L Thnh Tng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38252096 - Fax : (04) 38258368
* Email : courrier@vnagency.com.vn
* Website : lecourrier.vnagency.com.vn
Bo Kin Thc Ngy Nay
Cung cp cho bn nhiu kin thc b ch v mi lnh vc...
* a ch : 68 Trn Hng o , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38368361 - Fax :
* Email : quangcao@kienthucngaynay.vn
* Website : www.kienthucngaynay.com.vn
Bo Visaba Times
Tp ch Visaba Times, mt tp ch chuyn ngnh hng hi ti Vit Nam cp...
* a ch : 14 Alexandre De Rhodes , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38272027 - Fax : (08) 38239556
* Email : info@visabatimes.com.vn
* Website : www.visabatimes.com.vn
Bo Vietnam News

Tin tc Vit Nam hng ngy bng ting Anh.


* a ch : 11 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39332316 - Fax : (04) 39332311
* Email : vnnews@vnagency.com.vn
* Website : vietnamnews.vnagency.com.vn
Bo Tui Tr
#NAME?
* a ch : 60A Hong Vn Th , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39975858 - Fax : (08) 39975959
* Email : phatthanh@tuoitre.com.vn
* Website : www.tuoitre.com.vn
Nht bo Cn Th
Tin tc cp nht thng xuyn, thng tin v TP Cn Th, ng bng sng Cu...
* a ch : 24 Trn Vn Hoi , Qun Ninh Kiu , Cn Th
* S in thoi bn : (071) 3830098 - Fax : (071) 3830561
* Email : baocantho@hcm.vnn.vn
* Website : www.baocantho.com.vn
Bo Nhn dn
Bo Nhn dn, C quan Trung ng ca ng Cng sn Vit Nam. Ngoi cc tin chnh...
* a ch : 71 Hng Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38254231 - Fax : (04) 38255593
* Email : toasoan@nhandan.org.vn
* Website : www.nhandan.com.vn
Bo gio dc v sng to
Cc ch : din n ton x hi v s nghip gio dc, trang mm non,...
* a ch : 300 in Bin Ph , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38295306 - Fax : (08) 39320438
* Website : www.giaoducsangtao.saigonnet.vn
Bo Qun i nhn dn
Cp nht hng ngy cc thng tin v chnh tr, quc phng, x hi, kinh t,...
* a ch : 7 Phan nh Phng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37471748 - Fax : (04) 37474913
* Email : webmaster@qdnd.vn
* Website : www.qdnd.vn
Bo Cng an thnh ph H Ch Minh
Bo Cng an Thnh Ph H Ch Minh Giy php s: 221/GP-BVHTT Tng Bin tp:...
* a ch : 110 Nguyn Du , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38291582 - Fax : (08) 38242824
* Email : CAO@congan.com.vn
* Website : www7.congan.com.vn
Bo Bu in Khnh Ha
L ting ni ca ng b, chnh quyn v nhn dn tnh Khnh Ha v cc...
* a ch : 77 Yersin , Thnh ph Nha Trang , Khnh Ha
* S in thoi bn : (058) 3822019 - Fax : (058) 3814477
* Email : baokhanhhoadientu@dng.vnn.vn

* Website : www.baokhanhhoa.com.vn
Bo Bu in
Ting ni ca Tng Cc Bu in, cc thng tin v hot ng bu chnh,...
* a ch : 27 Nguyn Bnh Khim , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39100388 - Fax : (08) 39100399
* Email : baobdvn@mpt.gov.vn
* Website : www.vnpost.mpt.gov.vn
Bo Bnh Thun
C quan ca ng b ng Cng sn Vit Nam tnh Bnh Thun
* a ch : 5 Nguyn Tri , Thnh ph Phan Thit , Bnh Thun
* S in thoi bn : (062) 3822008 - Fax : ()
* Email : Webmasterbt@binhthuan.gov.vn
* Website : www.binhthuan.gov.vn
Bo Bnh nh
C quan ng b ng Cng sn Vit Nam tnh Bnh nh, l ting ni ca...
* a ch : 84 Phm Hng , Thnh ph Quy Nhn , Bnh nh
* S in thoi bn : (056) 3821867 - Fax : ()
* Email : tsbbd@dng.vnn.vn
* Website : www.baobinhdinh.com.vn
Bo Thng Mi
C hi giao thng ca bo thng mi l ni cho cc doanh nghip qung b sn...
* a ch : 20 L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39366400 - Fax : (04) 39366402
* Website : www.baothuongmai.com.vn
TP CH TIP TH & GIA NH
Tn c quan bo ch : TP CH TIP TH V GIA NH Tn c quan ch qun : TRUNG...
* a ch : 7 Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38223553 - Fax : (08) 38220616
* Email : sunflower@hoamattroi.com
CTY CP DV TRUYN THNG TRUYN HNH VIT NAM
QUNG CO - I L & T VN
* a ch : 248A N Trang Long , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 62947408 - Fax : ()
* Email : infostv2007@gmail.com
* Website : www.stv.com.vn
TT PHT TRIN TRUYN HNH CP
I TRUYN HNH & DCH V
* a ch : 35 inh Cng Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38222239 - Fax : ()
* Email : cidsehcm@hcmc.netnam.vn
CTY C PHN CP TRUYN HNH PH M
I TRUYN HNH & DCH V
* a ch : 704 in Bin Ph , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38351762 - Fax : ()

* Email : pmctv@yahoo.com
* Website : www.pmctv.com.vn
HNG PHIM TRUYN HNH TP.HCM (TFS)
#NAME?
* a ch : 9 Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39102022 - Fax : ()
* Email : tcvn@tfs.com.vn
* Website : www.tfs.vn
I TRUYN HNH CN TH
I TRUYN HNH & DCH V
* a ch : 143/11E X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35128771 - Fax : ()
I TING NI VIT NAM
Website chnh thc ca i Ting Ni Vit Nam .Nhn dn, Lao ng, Cng an nhn...
* a ch : 58 Qun S , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39344231 - Fax : (04) 39344230
* Email : vovnews@hn.vnn.vn
i Ting ni Nhn dn Thnh ph H Ch Minh
Pht trn hai ln sng AM 610Khz v FM 99.9Mhz
* a ch : 3 Nguyn nh Chiu , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39104379 - Fax : (08) 38298743
I PHT THANH TRUYN HNH HI PHNG
Pht thanh v truyn hnh
* a ch : 199 T Hiu , Qun L Chn , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3610599 - Fax : ()
I PHT THANH TRUYN HNH THA THIN HU
Pht thanh v truyn hnh
* a ch : 19 L Li , Thnh ph Hu , Tha Thin Hu
* S in thoi bn : (054) 3822162 - Fax : ()
I PHT THANH TRUYN HNH LO CAI
Pht thanh v truyn hnh
* a ch : 200 Hong Lin Sn , Thnh Ph Lo Cai , Lo Cai
* S in thoi bn : (020) 3840093 - Fax : ()
I PHT THANH TRUYN HNH NNG
Pht thanh v truyn hnh
* a ch : 33 L Li , Thnh ph Nng , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3821443 - Fax : ()
I PHT THANH TRUYN HNH KHNH HO
Pht thanh v truyn hnh
* a ch : 70 Trn Ph , Thnh ph Nha Trang , Khnh Ha
* S in thoi bn : (058) 3825158 - Fax : ()
I PHT THANH TRUYN HNH LM NG

Pht thanh v truyn hnh


* a ch : 10 Trn Hng o , Thnh Ph Lt , Lm ng
* S in thoi bn : (064) 3822072 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 822072
I PHT THANH TRUYN HNH B RA - VNG TU
Pht thanh v truyn hnh./.
* a ch : 7 Thng Nht , TP Vng Tu , B Ra-Vng Tu
* S in thoi bn : (064) 3852255 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 852255

i Pht thanh v Truyn hnh H Ni


i Pht Thanh- Truyn Hnh H Ni a vo khai thc chnh thc 4 dy truyn...
* a ch : 5 Hunh Thc Khng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37734296 - Fax : ()
* S in thoi di ng : htvbaodientu@hn.vnn.vn
Cng Ty Truyn Hnh Cp Si Gn Tourist
Pht thanh v truyn hnh./.
* a ch : 31-33 inh Cng Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38208612 - Fax : (08) 38205576
* Email : sctv@fmail.vnn.vn
* Website : www.sctv.com.vn
Trung Tm Truyn Hnh Thanh Nin
Truyn hnh Thanh nin.
* a ch : 60 B Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38263011 - Fax : ()
Hng Truyn Hnh Cp Vit Nam
Dch v truyn tin trn h thng truyn hnh cp,cung cp chng trnh truyn...
* a ch : 844 La Thnh , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38356611 - Fax : (04) 38317364
* Email : catv@hn.vnn.vn
* Website : www.vctc.com.vn
i Truyn Hnh Vit Nam
Bn c th c cc tin c pht trn truyn hnh t trang web ny, gii...
* a ch : 43 Nguyn Ch Thanh , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38356001 - Fax : (04) 38350882
* Email : webmaster@vtv.org.vn
* Website : www.vtv.org.vn
i Truyn Hnh TP.HCM
Gii thiu cc chng trnh truyn hnh, Ban nhc tr, ting ht truyn hnh,...
* a ch : 14 inh Tin Hong , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38292737 - Fax : ()
* Email : web@htv.com.vn
Bo Bu in

Ting ni ca Tng Cc Bu in, cc thng tin v hot ng bu chnh,...


* a ch : 18 Nguyn Du , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39431465 - Fax : (04) 38263007
* Email : baobdvn@mpt.gov.vn
Bo Thanh Nin
Din n ca Hi lin hip Thanh nin Vit Nam . Cp nht nhng thng tin,s...
* a ch : 248 Cng Qunh , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38394046 - Fax : (08) 38322025
* Email : toasoan@thanhnien.com.vn
Bo Bng
Ni y bn c th tm kim kt qu,lch thi u ca cc gii bng ...
* a ch : 91 Nguyn Ch Thanh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 62752630 - Fax : (04) 62752631
Vit Nam News
Tin tc Vit Nam hng ngy bng ting Anh
* a ch : 11 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39332316 - Fax : (04) 39332311
* Email : vnnews@vnagency.com.vn
Bo Si Gn Tip Th
Thng tin y nht v gi c th trng
* a ch : 25 Ng Thi Nhim , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39305473 - Fax : (08) 39305470
* Email : sgtt@sgtt.com.vn
Bo Lao ng
Thng tin vi nhiu ch phong ph t th thao, x hi, vn ho, chnh...
* a ch : 15/167 Ty Sn , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35330304 - Fax : (04) 35370141
* Email : webmaster@laodong.com.vn
Bo Ngi lao ng
Tin tc c cp nht thng xuyn, da trn bo giy Ngi Lao ng
* a ch : 127 V Vn Tn , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39306262 - Fax : (08) 39304707
* Email : ng.laodong@hcm.fpt.vn
* Website : www.nld.com.vn
Bo Si Gn Gii Phng
T bo l ting ni ca nhn dn thnh ph H Ch Minh v cc lnh vc nh...
* a ch : 438 Nguyn Th Minh Khai , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38395942 - Fax : (08) 38330268
* Website : webmaster@sggp.org.vn
Bo Gio Dc V Thi i
L ting ni ca Ngnh gio dc v o to Vit Nam.
* a ch : 29B Ng Quyn , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38241781 - Fax : ()
* Email : gdtd@fpt.vn

Bo Sc Khe V i Sng
Thng tin v y hc, thuc, chn on bnh v nhiu chuyn mc khc
* a ch : 138 Ging V , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 4461684 - Fax : (04) 5443144
* Website : www.health.vnn.vn

6&co=1&ci=&dis=&st=

LIN HIP...

c quan ch...

NG NG CNG...

N DN B CNG AN

TRUNG NG...

qun : U BAN...

NG SNG...

N VIT NAM

CH - B VHTT CP...

V NGOI VN). -...

4&co=1&ci=&dis=&st=

LEVISION STATION Tn i PT...

VISION STATION Tn i PT TH...

SION STATION Tn i PT ...

N STATION Tn i PT TH :...

SION STATION Tn i PT TH :...

LEVISION STATION Tn i PT...

N STATION Tn i PT TH :...

SION STATION Tn i PT...

VISION STATION Tn i PT ...

SION STATION Tn i PT ...

D TELEVISION STATION Tn i...

LEVISION STATION Tn i PT...

ISION STATION Tn i PT ...

EVISION STATION Tn i PT ...

VISION STATION Tn i PT...

TELEVISION STATION Tn i PT...

SION STATION Tn i PT ...

VISION STATION Tn i PT...

VISION STATION Tn i PT...

VISION STATION Tn i PT ...

ON STATION Tn i PT TH...

SION STATION Tn i PT TH...

TELEVISION STATION Tn i PT...

D tnh Vnh...

Trung tm nghin cu khoa hc


http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=23&cat_2=107&co=1&ci=&dis=&st=
TRUNG TM CNG NGH THNG TIN CDIT
c thnh lp nm 1999 trong xu th cnh tranh v hi nhp ton cu,...
* a ch : Tng 2, Ta nh VCCI, s 9 o Duy Anh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35742856 - Fax : (04) 35742857
* Email : webmaster@cdit.com.vn
* Website : www.cdit.com.vn
Trung tm K thut Tiu chun o lng Cht lng 3
Nhim v chnh ca Trung tm bao gm: Kim tra, nh gi, thm nh cht...
* a ch : 49 Pasteur , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38294274 - Fax : (08) 38293012
* Email : info@quatest3.com.vn
* Website : www.quatest3.com.vn
Trung tm K thut Tiu chun o lng Cht lng 1
Trung tm K thut 1 thc hin cc cng vic ch yu sau: 1. Thc hin vic...
* a ch : 08 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37564188 - Fax : (04) 38361199
* Email : quatest1@fpt.vn
* Website : www.quatest1.com.vn
Trung tm o Lng Vit Nam
Thit lp, duy tr, khai thc v bo qun h thng chun o lng Quc gia...
* a ch : 8 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38361872 - Fax : (04) 37564260
* Email : vmi@fpt.vn
* Website : www.vmi.gov.vn
Trung tm Thng tin Khoa hc v Cng ngh TPHCM
T chc thc hin cng tc thng tin khoa hc - cng ngh ca thnh ph H...
* a ch : 79 Trng nh , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38297040 - Fax : (08) 38291957
* Email : cesti@cesti.gov.vn
* Website : www.cesti.gov.vn
Phn Vin Nghin cu thng mi
Nghin cu cc lun c khoa hc phc v cho vic xy dng quan im, ng...
* a ch : 35-37 Bn Chng Dng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38211961 - Fax : (08) 38211961
Vin Nghin cu thng mi
Vin Nghin cu thng mi l n v s nghip nghin cu khoa hc trc...
* a ch : 46 Ng Quyn , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38262721 - Fax : (04) 38248279
* Email : vit@netnam.org.vn
* Website : tapchithuongmai.vn/vit/

Phn vin Cng ngh thng tin ti TP.H Ch Minh


Phn vin Cng ngh thng tin ti TP. H Ch Minh (IOIT-HCM) l mt vin nghin...
* a ch : 01 Mc nh Chi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38222947 - Fax : ()
* Website : www.ioit-hcm.ac.vn
Phn Vin Nghin cu in t - Tin hc -T ng ho Tp.H Ch Minh
#NAME?
* a ch : 169 V Vn Ngn (Hong Diu 1 c) , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38978293 - Fax : (08) 37220066
* Email : vielina_hcm@vielina.com
Vin Nghin cu in t - Tin hc -T ng ho
Vin nghin cu in t, Tin hc, T ng ho tin thn l Vin nghin...
* a ch : 156A Qun Thnh , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37164855 - Fax : (04) 37164842
* Email : vanphong@vielina.com
* Website : www.vielina.com
VIN KIN TRC, QUY HOCH TH V NNG THN - B XY DNG
Vin Kin trc, Quy hoch th v nng thn l n v s nghip nh...
* a ch : 37 L i Hnh , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39760691 - Fax : (04) 39764
* Email : vienkientruc@vnn.vn
* Website : vienkientruc.kientrucvietnam.org.vn
Vin Nghin cu Pht trin X hi (ISDS)
Vin Nghin cu Pht trin X hi - ISDS l mt t chc phi chnh ph, phi...
* a ch : Phng 19.1, Ta Nh VIMECO Phm Hng , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37820058 - Fax : (04) 3820059
* Website : www.isds.org.vn
Vin Nghin cu Rau qu
Vin Nghin cu Rau qu l n v s nghip khoa hc, trc thuc Vin Khoa...
* a ch : S Th trn Tru Qu , Huyn Gia Lm , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38276254 - Fax : (04) 38276148
* Email : vrqhnvn@hn.vnn.vn
VIN NGHIN CU KINH T PHT TRIN
Nghin cu c bn v khoa hc kinh t Nghin cu c s khoa hc ca s pht...
* a ch : 279 Nguyn Tri Phng , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38561250 - Fax : (08) 38561250
* Email : vnckt@idr.edu.vn
* Website : www.idr.edu.vn
Vin Nghin cu Pht trin Du lch
Vin Nghin cu Pht trin Du lch l n v s nghip, c chc nng nghin...
* a ch : 30A L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38257730 - Fax : (04) 38240407
* Email : itdr@fpt.vn
* Website : www.itdr.org.vn

Vin Kinh t thnh ph H Ch Minh


Vin Kinh t thnh ph H Ch Minh (sau y gi tt l Vin) l c quan nghin...
* a ch : 28 L Qu n , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39321349 - Fax : (08) 39321370
* Email : ier@hcm.vnn.vn
* Website : www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn
Vin Nghin cu Tn Gio
Vin Nghin cu Tn gio c chc nng nghin cu nhng vn l lun c...
* a ch : 27 Trn Xun Son , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39784870 - Fax : (04) 39763813
* Email : Tg@Fmail.vnn.vn
* Website : www.vnctongiao.org
Vin Nghin cu Vn ha
Nghin cu nhng vn c bn v vn ha hc v vn ha Vit Nam, cung...
* a ch : 27 Trn Xun Son , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39784868 - Fax : (04) 39725903
* Email : vienncvh@fpt.vn
* Website : www.ncvanhoa.org.vn
VIN KHOA HC X HI TI TP.HCM
Lnh vc hot ng ca Vin ti TP.HCM gm c: Nghin cu c bn v...
* a ch : 45 Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38295838 - Fax : (08) 38223735
VIN CNG NGH VIN THNG
Nghin cu pht trin v ng dng vo sn xut cc thit b vin thng...
* a ch : 354/8 L Thng Kit , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38669905 - Fax : (08) 62649202
* Email : info@saigon-ict.edu.vn
VIN KHOA HC K THUT NNG NGHIP MIN NAM
1. Nghin cu chn lc, to ging cy trng v vt nui v cc qui trnh k...
* a ch : 12 Mc nh Chi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38291746 - Fax : (08) 38297650
* S in thoi di ng : 6883180
* Email : ias@hcmc.netnam.vn
Vin K thut nhit i
Nghin cu iu tra cc yu t ca iu kin mi trng nhit i m...
* a ch : A13-18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38360376 - Fax : (04) 37564696
* Email : hien-vktnd@hn.vnn.vn
Vin a l
Nghin cu nhng vn khoa hc cng ngh thuc cc lnh vc sau: Nghin...
* a ch : A27-18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37563539 - Fax : (04) 38361192
* Email : nvcu@netnam.vn
Vin a cht

Nghin cu tai bin a cht, cc gii php phng trnh v gim nh thit...
* a ch : NG 84 Ph Lng , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38343068 - Fax : (04) 37754797
* Email : Geoins@ncst.ac.vn
Vin Sinh thi v Ti nguyn sinh vt
Vin Sinh thi v Ti nguyn sinh vt ch tr v tham gia nhiu chng trnh, ...
* a ch : A11-18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38360169 - Fax : (04) 38361196
* Email : iebr@iebr.ac.vn
* Website : www.iebr.ac.vn
Vin Cng ngh mi trng
Nghin cu nhng vn v khoa hc - cng ngh thuc lnh vc mi trng;...
* a ch : A18B-18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37569136 - Fax : (04) 37911203
* S in thoi di ng : 6883180
* Email : iet@iet.vast.ac.vn
* Website : www.iet.ac.vn
VIN C HC
T chc nghin cu nhng vn c bn v hin i ca C hc trong cc...
* a ch : 264 i Cn , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38325541 - Fax : (04) 37622039
* Website : www.imech.ac.vn
Vin Ho hc cc hp cht thin nhin
Vin c cc nhim v ch yu sau y: Nghin cu khai thc hp l cc hp...
* a ch : A16-18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38360830 - Fax : (04) 37564390
* Email : daoco@hn.vnn.vn
Vin Cng ngh ho hc
Vin c nhim v v quyn hn nh sau: Nghin cu khoa hc v cng ngh theo...
* a ch : 1 Mc nh Chi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38245195 - Fax : (08) 38293889
* Email : inchemtech@hcm.vnn.vn
Vin Vt l a cu
Vin Vt l a cu l n v nghin cu chuyn ngnh thuc Vin Khoa hc...
* a ch : A8-18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37564380 - Fax : (04) 38364696
* Email : thuynn@igp.vast.ac.vn
Vin Ton hc
Tin hnh nghin cu c bn c nh hng v ton hc; Phi hp vi cc...
* a ch : A5-18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37563474 - Fax : (04) 37564303
* S in thoi di ng : 7564405
* Email : vientoan@math.ac.vn
* Website : www.math.ac.vn

Vin Vacxin v Cc Ch phm Sinh hc (IVAC)


Vin Vacxin v Cc Ch phm Sinh hc (IVAC) l vin sn xut vacxin, huyt thanh...
* a ch : 9 Pasteur , Thnh ph Nha Trang , Khnh Ha
* S in thoi bn : (058) 3822408 - Fax : (058) 3823815
* Website : www.ivac.com.vn
Vin Nghin cu Nui trng thu sn 1
Vin tri qua 45 nm kinh nghim v nghin cu khoa hc v cng ngh thy...
* a ch : 0 nh Bng , Huyn T Sn , Bc Ninh
* S in thoi bn : (04) 6271368 - Fax : (04) 6273070
* Website : www.ria1.org
Vin Pasteur Nha Trang
Nghin cu v ch to cc loi vc xin...
* a ch : 08 Trn Ph , Thnh ph Nha Trang , Khnh Ha
* S in thoi bn : (058) 3822406 - Fax : (058) 3824058
* Website : npi.dsvr.com
Vin Nghin cu Chn Nui
Di truyn v nhn ging : Chn lc v nhn cc ging ni v ngoi, cng thc...
* a ch : ng Thy Phng , T Lim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38387238 - Fax : (04) 38389775
* Email : vovansu@hn.vnn.vn
* Website : www.vcn.vnn.vn
Vin Khoa hc v Cng ngh Giao thngVn Ti
Thc hin chc nng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh phc v...
* a ch : 1252 Lng H , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37663977 - Fax : (04) 37663403
* Email : itst@hn.vnn.vn
* Website : www.itst.gov.vn
VIN KHOA HC THY LI VIT NAM
Xy dng v thc hin k hoch ngn hn v di hn v Khoa hc cng ngh...
* a ch : 171 Ty Sn , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38522086 - Fax : (04) 35632827
* S in thoi di ng : 8522086
* Website : www.viwrr.ac.vn
VIN KHOA HC THY LI MIN NAM
1. Xy dng v t chc thc hin cc chng trnh k hoch di hn, ngn...
* a ch : 2A Nguyn Biu , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39238328 - Fax : (08) 39235028
* Email : vkhtlmn@hcm.vnn.vn
* Website : www.siwrr.org.vn
VIN KHOA HC THANH TRA
Hin nay c cu t chc ca thanh tra chuyn ngnh ni chung v thanh tra B...
* a ch : 17 Cao B Qut , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37470457 - Fax : (04) 37470458
* Website : www.giri.ac.vn

Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam


1. T chc v tin hnh nghin cu khoa hc v cng ngh lm sinh, cng nghip...
* a ch : 0 ng Ngc , T Lim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38363610 - Fax : (04) 38389722
* Email : info@fsiv.org.vn
* Website : www.fsiv.org.vn
Vin Khoa hc Php l
Vin Khoa hc Php l l n v s nghip khoa hc thuc B T php c...
* a ch : 60 Trn Ph , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38231131 - Fax : (04) 38237473
* Website : ilr.moj.gov.vn
Vin khoa hc nng nghip Vit Nam
Thc hin nghin cu khoa hc thuc cc lnh vc: a)Thu thp, lu gi, nh...
* a ch : 0 Vnh Qunh , Huyn Thanh Tr , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38615487 - Fax : (04) 38613937
* Email : vaas@hn.vnn.vn
* Website : www.vaas.org.vn
Vin Ha hc Cng nghip Vit Nam
#NAME?
* a ch : 02 Phm Ng Lo , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38253930 - Fax : (04) 38257383
* Email : khvhhvn@hn.vnn.vn
* Website : www.vienhoacn.com.vn
Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam
L mt trong nhng c quan ln nht ca c nc v nghin cu khoa hc -...
* a ch : 18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37564333 - Fax : (04) 37564483
* Email : thongtin@vast.ac.vn
* Website : www.vast.ac.vn
Vin khoa hc v k thut ht nhn
Vin khoa hc v k thut ht nhn c thnh lp theo quyt nh s 18-CT...
* a ch : 160 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37564926 - Fax : (04) 38363295
* Email : vkhkthn@vaec.gov.vn
* Website : www.inst.gov.vn
Vin Nng lng nguyn t Vit Nam
Vin Nng lng nguyn t Vit Nam l t chc s nghip khoa hc trc...
* a ch : 59 L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39423479 - Fax : (04) 39424133
* S in thoi di ng : 9423479
* Email : hq.vaec@hn.vnn.vn
* Website : www.vaec.gov.vn
Vin Nghin cu Chin lc, Chnh sch cng nghip
Nghin cu, son tho nh hng chin lc, chnh sch v qui hoch pht...
* a ch : 30C B Triu , Hon Kim , H Ni

* S in thoi bn : (04) 39343924 - Fax : ()


* Email : ipsi@moit.gov.vn
* Website : www.ips.gov.vn
Vin Nghin cu Hi sn
Vin Nghin cu Hi sn gm 11 n v trc thuc vi tng s thnh vin...
* a ch : 170 L Lai , Qun Ng Quyn , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3836 656 - Fax : (031) 3838 512
* Email : admin@rimf.org.vn
* Website : www.rimf.org.vn
VIN VT L V IN T
T chc cng tc nghin cu cc vn c bn ca vt l nhm tip cn...
* a ch : 10 o Tn , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38347953 - Fax : (04) 37669050
* Email : office@iop.vast.ac.vn
* Website : www.iop.vast.ac.vn
Vin Khoa hc X hi Vit Nam
Vin Khoa hc x hi Vit Nam l c quan thuc Chnh ph c chc nng nghin...
* a ch : 1 Liu Giai , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 62730472 - Fax : (04) 62730450
* S in thoi di ng : 2730472
* Website : www.vass.gov.vn
Vin Kinh t thnh ph H Ch Minh
Vin Kinh t thnh ph H Ch Minh (sau y gi tt l Vin) l c quan nghin...
* a ch : 28 L Qu n , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39321346 - Fax : (08) 39321370
* Email : ier@hcm.vnn.vn
* Website : www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn
Vin Nghin cu qun l kinh t Trung ng
Vin Nghin cu qun l kinh t Trung ng c thnh lp nm 1978, l Vin...
* a ch : 68 Phan nh Phng , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38437461 - Fax : (04) 38456795
* S in thoi di ng : 8437461
* Website : www.ciem.org.vn
Vin Nghin cu Chn Nui
Ti trung tm Vin c Ban gim c, 12 B mn nghin cu v 6 Phng ban. Trn...
* a ch : ng Thy Phng , T Lim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38387238 - Fax : (04) 38389775
* Email : vovansu@hn.vnn.vn
* Website : www.vcn.vnn.vn
Vin Trit hc
Vin Trit hc (tn ting Anh: Institute of Philosophy) c chc nng nghin cu...
* a ch : 59 Lng H , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35140517 - Fax : (04) 35141935
* Email : vnphilosophy@yahoo.com
* Website : www.vientriethoc.com.vn

Vin Vn hc
Vin Vn hc (ting Anh l : Institute of Literature) c chc nng nghin cu nhng...
* a ch : 20 L Thi T , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38253548 - Fax : (04) 38250385
* S in thoi di ng : 7338679
* Email : vienvanhoc@hn.vnn.vn
* Website : www.vienvanhoc.org.vn
Vin nghin cu Chu u
Tin thn ca Vin Nghin cu Chu u l Trung tm Nghin cu SNG v ng u...
* a ch : 176 Thi H , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38572735 - Fax : (04) 35374905
Vin cng ngh
Cc lnh vc nghin cu chnh: - Cng ngh c: nghin cu chuyn giao cng...
* a ch : 25 V Ngc Phan , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38533322 - Fax : (04) 38533322
* Email : chuong.vcn@netnaml.org.vn
Vin nghin cu thit k ch to my nng nghip (RIAM)
Lnh vc hot ng chnh: Nghin cu thit k, ch to my mc thit b...
* a ch : Cay so 9,5 Nguyn Tri , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38547363 - Fax : (04) 38547366
* Email : vmnn@riam.com.vn
* Website : www.riam.com.vn
Khu Cng ngh Phm mm - i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh
KHU CNG NGH PHN MM HQG.HCM c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : Khu ph 6, khu cng ngh phn mm Xa l H Ni (Quc l 52) , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37242058 - Fax : (08) 37242058
* Website : www.vnu-itp.edu.vn
Vin Mi trng v Ti nguyn - i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh
Vin Mi Trng v Ti Nguyn c thnh lp theo quyt nh s...
* a ch : 142 T Hin Thnh , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38651132 - Fax : (08) 38655670
* Website : www.hcmier.edu.vn
Vin Cng ngh Thng tin - Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam
Qu trnh thnh lp Hun chng c lp hng ba Hun chng lao ng hng...
* a ch : 18 Hong Quc Vit , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37564405 - Fax : (04) 37564217
* Email : vanthu@ioit.ac.vn
* Website : www.ioit.ac.vn
Trung tm Gio dc Quc phng
. T chc o to chng trnh Gio dc Quc phng cho sinh vin HQGHN v cc...
* a ch : Nh A, 336 Nguyn Tri , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35589544 - Fax : (04) 35581836
* Email : ttgdqp@vnu.edu.vn

Trung tm Pht trin H thng - i hc Quc gia H Ni


Trung tm Pht trin H thng (Center for Systems Development) c thnh lp theo...
* a ch : 144 Xun Thy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37547947 - Fax : (04) 37547946
* Email : nthuyen@vnu.edu.vn
* Website : www.csdvietnam.com
Trung tm H tr Nghin cu Chu - i hc Quc gia H Ni
Trung tm H tr Nghin cu chu c thnh lp theo Quyt nh s...
* a ch : Tng 5, 144 Xun Thy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37547987 - Fax : (04) 37547586
* Email : arcvnu@fpt.vn
Trung tm m bo Cht lng o to v Nghin cu Pht trin Gio dc
Trung tm m bo cht lng o to v Nghin cu pht trin gio dc l...
* a ch : Tng 8, 144 Xun Thy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37547625 - Fax : (04) 37547111
* Email : kdcl@vnu.edu.vn
* Website : www.ceqard.vnu.edu.vn
Trung tm o to v Bi dng ging vin l lun chnh tr - i hc Quc gia H Ni
o to sau i hc (Thc s v Tin s) cho i tng l ging vin cc...
* a ch : Ta nh G7, 144 Xun Thy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37548522 - Fax : (04) 37547930
* Email : ttdtgvct@vnu.edu.vn
Trung tm Nghin cu v Ph n - i hc Quc gia H Ni
Trung tm Nghin cu v Ph n c thnh lp theo Quyt nh s 964/TCCB...
* a ch : Tng 2, ta nh E6, 144 Xun Thy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37547471 - Fax : (04) 37547471
* Email : cwsvnu@hn.vnn.vn
TRUNG TM NGHIN CU TI NGUYN V MI TRNG - I HC QUC GIA H NI
Trung tm Nghin cu Ti nguyn v Mi trng (NCTN&MT) c nhim v nghin...
* a ch : 19 L Thnh Tng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38253506 - Fax : (04) 38262932
* Email : cres@hn.vnn.vn
* Website : www.cres.edu.vn
Vin Vi sinh vt v Cng ngh sinh hc - i hc Quc gia H Ni
#NAME?
* a ch : Ta nh E2, 144 Xun Thy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37547695 - Fax : (04) 37547407
* Email : imbt@vnu.edu.vn
* Website : www.biotechvnu.edu.vn
Vin Vit Nam hc v Khoa hc Pht trin - i hc Quc gia H Ni
Vin Vit Nam hc v Khoa hc pht trin c thnh lp trn c c Trung tm...
* a ch : Tng 2, Nh A, 336 Nguyn Tri , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35572024 - Fax : (04) 35589073
* S in thoi di ng : 5572024
* Email : ivides@vnu.edu.vn

Vin Cng ngh Thng tin - i hc Quc gia H Ni


Vin Cng ngh Thng tin, i hc Quc gia H Ni l mt trong nhng t...
* a ch : 144 Xun Thy , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37680500 - Fax : (04) 37681347
* Email : iti@vnu.edu.vn
* Website : www.iti.vnu.edu.vn
Trung tm cng ngh sinh hc Thnh ph H Ch Minh
Trung tm CNSH TP. H Ch Minh l mt m hnh mi vi cc chc nng nh nghin...
* a ch : 176 Hai B Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : 38 222 841 - Fax : 38222 567
* Email : info@hcmbiotech.com.vn
* Website : www.hcmbiotech.com.vn

7&co=1&ci=&dis=&st=

Qun Th c , TPHCM

C GIA H NI

Trung tm th dc th thao
http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=13&cat_2=512&co=1&ci=&dis=&st=
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 10
Ch Tch H Ch Minh v i tng vit rng GI GN DN CH, XY...
* a ch : 9 Thnh Thi , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38686525 - Fax : (08) 38686524
* Email : thethao.q10@gmail.com
* Website : www.trungtamtdttq10.webs.com
CU LC B TH THAO PH TH
CLB TH THAO PH TH: BNG CHUYN, BNG R, V THUT, ...
* a ch : 2 L i Hnh , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39624319 - Fax : ()
CU LC B TH THAO PHAN NH PHNG
CLB PHAN NH PHNG: BNG R, V THUT, TH DC, QUN VT, CU LNG ...
* a ch : 8 V Vn Tn , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38296312 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN HON KIM
CC MN TH THAO: BNG R, BNG CHUYN, V THUT, ...
* a ch : 42 Nh Chung , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38282977 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN HAI B TRNG
CC MN TH THAO: V THUT, BNG CHUYN, BNG R, BNG NM ...
* a ch : 75 Hng Mai , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38634731 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN CU GIY
CC MN TH THAO : BNG CHUYN, BNG R, BNG NM, V THUT, ...
* a ch : 28 Nguyn Phong Sc , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37565843 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN BA NH
CC MN TH THAO: V THUT, BNG BN, BNG R,...
* a ch : 175 Nguyn Thi Hc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38457429 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN TH C
#NAME?
* a ch : 26 Chng Dng , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38960234 - Fax : (08) 37202943
TRUNG TM TH DC TH THAO QUC PHNG 2 - QUN KHU 7
CC MN TH THAO: V THUT, U C ...
* a ch : 202 Hong Vn Th , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38477825 - Fax : ()

TRUNG TM TH DC TH THAO QUN PH NHUN


CC MN TH THAO : V THUT, TH DC TH HNH, C, BNG CHUYN, BNG ...
* a ch : 159 Nguyn Vn Tri , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38443358 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 8443358

TRUNG TM TH DC TH THAO QUN G VP


CC MN : V THUT, BNG CHUYN, BNG R, C, ...
* a ch : 5A Nguyn Vn Lng , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35893921 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN BNH TN
CC MN TH THAO: V THUT, BNG CHUYN, C VUA, C TNG ...
* a ch : 293 Kinh Dng Vng , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38750314 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN BNH THNH
- Cc Nhm Mn TDTT : 31 mn Nhm 1 : Qun Vt Cu Lng in Kinh ...
* a ch : 8 Phan ng Lu , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38417156 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 12
Hot ng hin thi tp trung vo cc mn : bng , bng chuyn, bng bn, xe...
* a ch : 135 KP1 T K , Q12 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38911036 - Fax : (08) 38911036
* S in thoi di ng : 8911036
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 11
Trung tm th dc th thao Qun 11 hin trc tip qun l nh thi u Lnh...
* a ch : 283 Lnh Binh Thng , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39627749 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 10
CC MN TH THAO : BI LI, BNG CHUYN, BNG R, BNG , TH DC, V...
* a ch : 557/E1 Thnh Thi , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38665661 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 9
#NAME?
* a ch : 343 KP1 L Vn Vit , Q9 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37360400 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 8
- Trung tm TDTT Qun 8 chu s ch o v qun l trc tip ton din ca...
* a ch : 302 Phm Hng , Q8 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38504696 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 7
Thnh tch th thao ca qun nm sau lun cao hn nm trc. Cc mn th thao...
* a ch : 504 Hunh Tn Pht , Q7 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38732380 - Fax : ()

TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 6


CC MN TH THAO: IN KINH, BI LI, V THUT, TH DC TH HNH ...
* a ch : 10 KDC BNH PH ng s 10 , Q6 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37551954 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 5
Gm nhiu cu lc b th dc th thao phc v nhu cu tp luyn th dc...
* a ch : 1 Lo T , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38559702 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 4
#NAME?
* a ch : 120-122 Khnh Hi , Q4 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38262196 - Fax : (08) 38262199
* Email : tttdtt.q4@tphcm.gov.vn;
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 3
CC B MN: V THUT, CU LNG , BNG CHUYN, BNG R, ...
* a ch : 450 L Vn S , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39312304 - Fax : ()
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 1
Cc b mn th thao Billiards Bng nm Judo Karatedo in kinh Vit d Pencak...
* a ch : 1 Huyn Trn Cng Cha , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38223780 - Fax : ()
* Website : www.thethaoquan1.org.vn
TRUNG TM TH DC TH THAO QUN 2
- BI LI. - V THUT. - XE P. - BNG R, BNG CHUYN. - CU LNG. ...
* a ch : 722 Nguyn ng Giai , Q2 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38989252 - Fax : (08) 37444261
CUNG VN HA LAO NG THNH PH H CH MINH
Ngy 07/11/1975, y Ban qun qun Thnh ph Si gn - Gia nh giao Cu lc...
* a ch : 55B Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39309778 - Fax : ()
* Website : www.cungvhld-hcm.org.vn

2&co=1&ci=&dis=&st=

N, BNG ...

H DC, V...

Y t cng ng
http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=14&cat_2=471&co=1&ci=&dis=&st=
cng ty c phn KIM
C hi bin c m thnh hin tht ngay trong tm tay bn. Dnh cho mi...
* a ch : 612 A ng 3Thng 2 , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38663388 - Fax : (08) 38663399
* S in thoi di ng : 01212779388
* Email : kimdocorp668.suong@gmail.com
* Website : kimdocorp.com.vn
CNG TYCP CNG NGH SINH HC BIONET VIT NAM
Xt nghim huyt thng bng cng ngh gen tiu chun ISO 17025; Cung cp men vi...
* a ch : 12N1 Hong Cu , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 66747102 - Fax : (04) 62750010
* S in thoi di ng : 0988683082
* Email : support@bionet.vn
* Website : www.bionet.vn
TRUNG TM Y T D PHNG QUN 6
Trung tm Y t d phng qun 6 c thnh lp theo Quyt nh S...
* a ch : 1039A Hng Bng , Q6 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 8753976 - Fax : ()
TRUNG TM Y T QUN HNG BNG
Trung tm y t qun Hng Bng l mt n v hnh chnh s nghip ng trn...
* a ch : 34 K ng , Qun Hng Bng , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3838167 - Fax : ()
TRUNG TM Y T QUN KIN AN
Trung tm Y t qun Kin An c thnh lp ngy 05/6/1989 vi tin thn l...
* a ch : 360 Trn Thnh Ng , Qun Kin An , Hi Phng
* S in thoi bn : (031) 3790353 - Fax : ()
TRUNG TM Y T QUN BNH THNH
Bnh vin v Trung tm y t d phng qun Bnh Thnh chu s qun l v...
* a ch : 112A-B phng1 inh Tin Hong , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35108909 - Fax : (08) 35108909
* Email : ytequanBinhthanh@hcm.vnn.vn
TRUNG TM Y T QUN 2 TP.HCM
Sau khi thnh lp Qun, Trung tm Y t Qun 2 i vo hot ng t cui...
* a ch : 130 L Vn Thnh , Q2 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37432370 - Fax :
* S in thoi di ng : 0909 82 0445
Trung tm y t Qun 7
Trung tm y t c chc nng nhim v khm v iu tr tt c cc chuyn khoa...
* a ch : 101 phng Tn Ph Nguyn Th Thp , Q7 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38731180 - Fax : ()

TRUNG TM Y T D PHNG QUN 4


Trung tm Y t d phng qun 4 l n v s nghip trc thuc v chu s...
* a ch : 396/27 phng 18 Nguyn Tt Thnh , Q4 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 3539282 - Fax : (08) 3943476
TRUNG TM Y T QUN 10
Khm cha bnh.
* a ch : 155C5 S Vn Hnh , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 36855907 - Fax : (08) 38655909
TRUNG TM Y T QUN 1
Nm 1976 Phng Y t Q1 c thnh lp trn c s st nhp Phng Y t Q1 v Q2...
* a ch : 338 Hai B Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38295170 - Fax : (08) 38205171
* Email : ttyt-q1@medinet.org
* Website : www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/TTYTQ1/
TRUNG TM BO V SC KHO B M TR EM V K HOCH HO GIA NH TP. HCM
Trung tm BVSKBMTE & KHHG TP.HCM thuc S Y t TP.HCM, l n v s nghip y t,...
* a ch : 75A Cao Thng , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38391090 - Fax : (08) 38324971
* Email : tt-bmte@hcm.vnn.vn
* Website : www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/bmte/
TRUNG TM Y T QUN TH C
T nm 1994, Trung Tm Y T Huyn Th c c thnh lp, di s qun...
* a ch : 29 Ph Chu , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 22822470 - Fax : (08) 38968278
TRUNG TM Y T QUN TN PH
Trung tm Y t c thnh lp theo Quyt nh s 08/2004/Q-UB ngy 03/02/2004...
* a ch : 34 Trn Vn Gip , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 54088928 - Fax : (08) 54088924
TRUNG TM Y T QUN BNH TN
Trung tm Y t qun Bnh Tn l n v s nghip chuyn mn k thut v y...
* a ch : C8/12T Tnh l 10 , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37541421 - Fax : ()
TRUNG TM Y T QUN 11
Trung tm y t Qun 11 c cc khoa sau: - Khoa Ngoi - Cp Cu - Khoa Rng Hm...
* a ch : 72 ng S 5 , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38587257 - Fax : ()
TRUNG TM Y T QUN 10
Trung Tm Y T Qun 10 c xy dng v chnh thc i vo hot ng vo...
* a ch : 155C5 S Vn Hnh , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38626976 - Fax : ()
BNH VIN QUN 9
Bnh vin qun 9 c tch ra t Trung tm Y t qun 9 vo ngy 13/03/2000 trong...

* a ch : Khu ph 2 L Vn Vit , Q9 , TPHCM


* S in thoi bn : (08) 38973628 - Fax : ()
TRUNG TM Y T QUN 8
Trung tm Y t Qun 8 (TTYT Q8) l n v hnh chnh s nghip (HCSN) trc thuc...
* a ch : 83 Phong Ph , Q8 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38556069 - Fax : ()
BNH VIN QUN 6
Bnh vin Qun 6 (trc l Trung tm Y t qun 6 c thnh lp sau ngy...
* a ch : A14/1 C x Ph Lm B B Hom , Q6 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37508255 - Fax : ()
BNH VIN QUN 4
Bnh vin qun 4 l n v s nghip cng lp thuc y ban nhn dn qun...
* a ch : 63-65 Bn Vn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi bn : (04) 38261568 - Fax : (04) 38267229
TRUNG TM Y T QUN 3
Trung tm Y t Qun 3 c xy dng v a vo hot ng t nm 1992. Bao...
* a ch : 114-116 Trn Quc Tho , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39310401 - Fax : (08) 39318371
TRUNG TM Y T QUN 2
Sau khi thnh lp Qun, Trung tm Y t Qun 2 i vo hot ng t cui...
* a ch : 130 L Vn Thnh , Q2 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37432369 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0909 820445
TRM Y T PHNG AN PH QUN 2
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : P AN BNH Xa l H Ni , Q2 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38964820 - Fax : ()
TRM Y T HNG TRNG
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : 11 Ph Don , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38287714 - Fax : ()
TRM Y T DCH VNG
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : 38 Dch Vng , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38332287 - Fax : ()
TRM Y T CHNG DNG
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : 9A Chng Dng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38258247 - Fax : ()
TRM Y T CA NAM
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : 91 L Thng Kit , Hon Kim , H Ni

* S in thoi bn : (04) 38223313 - Fax : ()


TRM Y T BI
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : 271 Thy Khu , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38470447 - Fax : ()
TRM Y T HI CHU
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : 247 ng L Dun , Qun Hi Chu , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3835248 - Fax : ()
TRM Y T PHNG PHC M
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : 23 T Hin Thnh , Qun Sn Tr , Nng
* S in thoi bn : (0511) 3831389 - Fax : ()
TRM Y T BNH KHNH
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : C9/2 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38896931 - Fax : ()
TRM Y T AN NHN TY HUYN C CHI
KHM CHA BNH V PHT THUC, CHM SC SC KHE CHO NGI DN C BIT...
* a ch : P L 6 An Nhn Ty , Huyn C Chi , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38926057 - Fax : ()
TRUNG TM Y T P.11 QUN G VP
CHM SC SC KHE V KHM CHA BNH, PHT THUC THEO CH CHNH SCH
* a ch : 1A Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39967478 - Fax : ()
TRUNG TM Y T QUN TN BNH
KHM CHA BNH V CHM SC SC KHE
* a ch : 101 Cch Mng Thng 8 , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39704342 - Fax : ()
TRUNG TM Y T QUN PH NHUN
KHM CHA BNH V PHT THUC, DCH V CHM SC SC KHE
* a ch : 223 Nguyn Trng Tuyn , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38447670 - Fax : ()
Trung tm Y t Qun 7
Trung tm thc hin cc dch v khm, cha bnh, s, cp cu, t chc cc...
* a ch : 9 Nguyn Th Thp , Q7 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38731319 - Fax : ()
TRUNG TM TRUYN THNG GIO DC SC KHE
THAM VN HIV, KHM CHA BNH, CHM SC SC KHE CNG NG
* a ch : 59B Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39309086 - Fax : ()

TRUNG TM CHM SC SC KHE SINH SN


CUNG CP DCH V CHM SC SC KHE
* a ch : 957 ng 3 Thng 2 , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39559752 - Fax : ()
* Email : sksshcm@yahoo.com.vn
TRUNG TM MARIE STOPES TP.HCM
TRUNG TM T VN, GIO DC V CHM SC SC KHE SINH SN Trung tm hot ng...
* a ch : 161 Trn Tun Khi , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39236394 - Fax : ()
* Email : msihcm2@hcm.vnn.vn

1&co=1&ci=&dis=&st=

NH TP. HCM
nghip y t,...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

I DN C BIT...

CHNH SCH

ung tm hot ng...

Lut s/ Vn phng lut s


http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=19&cat_2=333&co=1&ci=&dis=&st=
ATIM Consulting
ATIM l cng ty t vn qun tr a dch v u tin ti Vit Nam cung cp...
* a ch : 45 inh Tin Hong , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (848) 39100141 - Fax : ()
* Email : contact@atim.com.vn
* Website : www.atim.com.vn
CNG TY T VN U T AN BNH
Mt mi trng u t an ton vi s hn ch ti a nhng ri ro tim...
* a ch : 8B/250 Kim Giang , Hong Mai , H Ni
* S in thoi bn : (04) 62924641 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0912496844
* Email : luatanbinh@gmail.com
* Website : luatanbinh.com
Cng ty t vn Lut DOHA
LUT DOHA hot ng chuyn nghip trong cc lnh vc: T vn u t,...
* a ch : 2/61 Trn Duy Hng , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (043) 5569568 - Fax : (043) 5563050
* S in thoi di ng : 0912011512
* Email : info@luatdoha.com
* Website : luatdoha.com
Cng ty T vn v Dch v Bc Vit
Cng ty TNHH T vn v Dch v Bc Vit THM T T in thoi: 04. 39939752 Di...
* a ch : 45 Gia Ng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (043) 9939752 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0934313699
* Email : thamtubacviet@vnn.vn
* Website : www.thamtubacviet.com
CTY TNHH GII PHP TR TU
Xy Dng Thng Hiu
* a ch : 09 Hoa Cc , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35178831 - Fax : (08) 35178830
* S in thoi di ng : 0982934099
* Email : sip.vietnam@gmail.com
* Website : www.giaiphaptritue.plus.vn
Cng ty TNHH S hu tr tu Sao Vit
Cng ty S Hu Tr Tu Sao Vit (VIPATCO) l T chc i din s hu cng...
* a ch : S 50 ng 71 Hong Vn Thi , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35659761 - Fax : (04) 35659762
* Email : vietstar@vipatco.vn
* Website : www.vipatco.vn
CNG TY LUT DN TR

T VN C NHN 1. Th tc php l v dn s c yu t ngi nc ngoi...


* a ch : 71 Nguyn Gia Thiu , TP Bc Ninh , Bc Ninh
* S in thoi bn : (0241) 0874297 - Fax : (0241) 3874297
* S in thoi di ng : 0933612168
* Email : dantrilaw@gmail.com
* Website : www.dantrilaw.com
Yulchon
L mt trong nhng cng ty lut ln nht ca Hn Quc, v l mt cng ty...
* a ch : 37 Tn c Thng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 9110225 - Fax : (08) 9110230
* S in thoi di ng : 0955650745
* Email : dnquang@yulchon.com
* Website : www.yulchon.com
Cng ty lut TNHH Vit An
Cng ty lut - i din s hu tr tu Vit An c thnh lp theo Giy...
* a ch : 139 Nguyn Thi Hc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (043) 37346869 - Fax : (043) 37346879
* S in thoi di ng : 0933113366
* Email : info@vietanlaw.vn
* Website : www.luatvietan.com
VN PHNG LUT S HONG MINH BNH PHC
Gii quyt cc vn lin quan n kinh t; - Cc vn lin quan n...
* a ch : 535 i l Bnh Dng , Th X Th Du Mt , Bnh Dng
* S in thoi bn : (0650) 3872165 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0918210628
* Email : lshungyoung2005@yahoo.com
CTY LUT TNHH BCM
#NAME?
* a ch : 230 i l Bnh Dng , Th X Th Du Mt , Bnh Dng
* S in thoi bn : (0650) 3811766 - Fax : (0650) 3811988
* Email : vplsbd@vnn.vn
VN PHNG LUT S VNG TRNG TH
#NAME?
* a ch : 9, Tp th Bo tng M thut, t 90 Hong Cu , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35116949 - Fax : (04) 35116949
* S in thoi di ng : 0913247764
* Email : the.vuongtrong@gmail.com
TILLEKE & GIBBINS CONSULTANTS LTD
T vn lut php - tham gia t tng - cc dch v php l khc
* a ch : 12 Mc nh Chi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38251645 - Fax : (08) 38242226
* Email : vietnam@tillekeandgibbins.com
* Website : www.tillekeandgibbins.com
VN PHNG LUT S THIN QUANG
#NAME?

* a ch : 31 L Ngc Hn , Hai B Trng , H Ni


* S in thoi bn : (04) 39425472 - Fax : ()
* Email : Thienquang@vietluat.com
VN PHNG LUT S THNG LONG
#NAME?
* a ch : 21, ng 123 Vn Cao , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37613401 - Fax : (04) 37613402
VN PHNG LUT S THI DNG
#NAME?
* a ch : 5 NG 647 Lc Long Qun , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37581239 - Fax : ()
* Email : vpluatsuthaidung@hn.vnn.vn
VN PHNG LUT S QUC HNG & CNG S
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 19 Phan Bi Chu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39425669 - Fax : (04) 39425440
VN PHNG LUT S NGUYN CHIN
Ban lnh o v tp th i ng nhn s ca VPLS Nguyn Chin khng ngng...
* a ch : 52 Qun S , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38261605 - Fax : (04) 39286230
* Email : Lawoffice@hn.vnn.vn
* Website : www.nguyenchien.vn
VN PHNG LUT S MAI XUN HI
#NAME?
* a ch : 7 Trn Thnh Tng , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39715144 - Fax : (04) 39715144
* Email : Lshai@yahoo.com
VN PHNG LUT S L THU HNG & CNG S
#NAME?
* a ch : 385 Thy Khu , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 62580138 - Fax : (04) 62580138
* Email : lawyerhuong@vnn.vn
VN PHNG LUT S K & CC CNG S
#NAME?
* a ch : 114 Triu Vit Vng , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39743328 - Fax : (04) 39762638
VN PHNG LUT S HUNH NAM
#NAME?
* a ch : S 5, ngch 6/12 i Nhn , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37615911 - Fax : (04) 37615919
CTY DV T VN PHP LUT HNG VNG
#NAME?
* a ch : 37 L Hng Phong , Ba nh , H Ni

* S in thoi bn : (04) 38732676 - Fax : (04) 37343327


* Email : luathungvuong@vnn.vn
VN PHNG LUT S HNG VN & CNG S
#NAME?
* a ch : 8 Phan K Bnh , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37627734 - Fax : (04) 37627734
* Email : Lawyervan@netnam.vn
CTY LUT HNG H
Lm vic thng xuyn ti Cng ty c 12 Lut s vi trnh hc vn cao,...
* a ch : 8 nh Ngang , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38360393 - Fax : (04) 39362824
* Email : contact@hongha.vn
* Website : www.doanhnghiep.vinamap.vn/estore.php?vportal=abouts&cm=521
VN PHNG LUT FRESHFIELDS - CN
Lnh vc t vn Xut Nhp khu - K ton v Thu - Hn nhn, Tha k
* a ch : 17 Ng Quyn , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38247422 - Fax : (04) 38268300
* Email : freshfield@hcm.vnn.vn
* Website : www.freshfields.com
FREEHILLS - VPD
Lnh vc t vn Lao ng - Dn s - Hnh s
* a ch : 65 L Li , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38242733 - Fax : (08) 38242736
* Email : info@frasersvn.com
* Website : www.freehills.com.au
VN PHNG LUT S C THNH
Dch v php l trong lnh vc t tng. - T vn php lut. - Dch v php...
* a ch : 150 Qun Thnh , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 22143944 - Fax : (04) 37164837
* Email : luatsuvietnam@yahoo.com
VN PHNG LUT S NG A & NHM TINH HOA
#NAME?
* a ch : 12 Trng Thi , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39288952 - Fax : (04) 39288965
* Email : luatsu@thevipconsult.com
* Website : www.thevipconsult.com
VN PHNG LUT S T VN C LP
#NAME?
* a ch : 30 Nguyn Du , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39433846 - Fax : (04) 39433830
* Email : Dzungsrt@fpt.vn
VN PHNG LUT S T L
#NAME?
* a ch : 251 Quan Nhn , Thanh Xun , H Ni

* S in thoi bn : (04) 22158199 - Fax : (04) 35572884


* S in thoi di ng : 0912101467
* Email : datlylawyers@gmail.com
* Website : www.datlylawyer.com
BIRINDELLI EASSOCIATI
Lnh vc t vn Xut Nhp khu - Dn s - Hnh s - T Tng
* a ch : 59A L Thi T , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38262406 - Fax : (04) 38262407
* Email : vav@netnam.org.vn
VN PHNG LUT S BO MINH
#NAME?
* a ch : 15 Nam Ng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39426068 - Fax : (04) 39426069
* Email : baominhlaw@vnn.vn
VN PHNG LUT S BC H
Lnh vc t vn Xut Nhp khu - S hu Tr tu - Hnh s
* a ch : 10 Hi V , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38250123 - Fax : (04) 38250123
* Email : bachalaw@hn.vnn.vn
CTY LUT TNHH YULCHON
Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - Xut Nhp khu - K ton...
* a ch : 37 Tn c Thng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39110224 - Fax : (08) 39110225
* S in thoi di ng : 0955650745
* Email : quangdinhnhat@gmail.com
* Website : www.yulchon.com
CTY LUT HP DANH YKVN
YKVN vi b dy kinh nghim v ngun lc trong nc v quc t ca mnh lun...
* a ch : 17 Ng Quyn , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39345411 - Fax : (04) 39345412
* Email : hanoi.office@ykvn-law.com
* Website : www.ykvn-law.com
VN PHNG LUT S V VN QUNG
Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - Doanh nghip - Dn s - Hn...
* a ch : 42/416 Nguyn Vn Nghi , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39895356 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0933866571
* Email : lsvuvanquan@yahoo.com.vn
VN PHNG LUT S V QUANG C
THAM GIA T TNG V T VN PHP LUT
* a ch : 74 Rch Bng Binh , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39318241 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903723663
* Email : lsvuquangduc@gmail.com

CTY TNHH V TRN


T VN & I DIN PHP L BO H QUYN S HU TR TU & CHNG HNG...
* a ch : 171 V Th Su , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39325276 - Fax : (08) 39320104
* Email : votran@hcm.vnn.vn
VN PHNG LUT S V HNG THANH
Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - Dn s - Hnh s - Hn...
* a ch : 42 Lng Vn Can , Q8 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38547364 - Fax : (08) 38547364
* Email : lsvohungthanh@yahoo.com
CTY LUT TNHH VINH KHANG
i ng lut s, cng tc vin nng ng, nhiu nm kinh nghim, trch nhim...
* a ch : 208 Nguyn Tri , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39253719 - Fax : (08) 39253723
* S in thoi di ng : 0909094579
* Email : info@vinhkhanglaw.com
* Website : www.vinhkhanglaw.com
VN PHNG LUT S VNH AN
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 85/2B Trn K Xng , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38433017 - Fax : (08) 38433017
* Email : vinhan51@gmail.com
VN PHNG LUT S VIM VI
T VN PHP LUT, SON THO HP NG, N T, I DIN THEO Y QUYN...
* a ch : 53/17B Trn Khnh D , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39141277 - Fax : (08) 39141299
* S in thoi di ng : 0903955199
* Email : lsvuong@hcm.fpt.vn
VN PHNG LUT S VIT NGUYN
Lnh vc t vn Nh t - Xut Nhp khu - Hnh s - Hp ng - Doanh...
* a ch : 135A Pasteur , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38230966 - Fax : (08) 38230967
VN PHNG LUT S 127A TRN QUANG KHI
#NAME?
* a ch : 127A Trn Quang Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38439257 - Fax : (08) 38439257
* Email : vpls-bachchonhy@viettel.vn
VN PHNG LUT S VN NGUYN
BO CHA,T TNG,DCH V NH T - Hnh s - Hn nhn, Tha k
* a ch : 60 t Tch , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38117648 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903926796
* Email : lsvannguyen@yahoo.com
VN PHNG LUT S T KIM THANH

Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Lnh vc khc


* a ch : 201 ng S 1 , Qun Bnh Tn , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38778727 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903786857
VN PHNG LUT S TRNG TH HA
Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - Xut Nhp khu - K ton...
* a ch : 89-91 Nguyn Du , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38290567 - Fax : (08) 38298540
VN PHNG LUT S TRNG NH TNG
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 20 Sng Thao , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38468373 - Fax : (08) 38468373
* Email : tdtlawoffice@yahoo.com
VN PHNG LUT S TRNH NH BAN
T VN PHP LUT, TRANH TNG, CC DCH V PHP L KHC
* a ch : 67/O - 10 inh Tin Hong , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35173396 - Fax : (08) 35173397
* Email : vietlaw@fmail.vnn.vn
* Website : www.vietlaw.com.vn
VN PHNG LUT S TR LUT
#NAME?
* a ch : 98J L Lai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39254808 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0939277272
* Email : lehuyls@yahoo.com.vn
CTY LUT HP DANH TRANG TUN
#NAME?
* a ch : 120 inh B Lnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35122869 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903737765
* Email : lstrangtuan@yahoo.com
VN PHNG LUT S TRN TRUNG DNG
Lnh vc t vn Hp ng - Xut Nhp khu - Doanh nghip
* a ch : 177 Trn Ph , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38355826 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903713555
* Email : vpluatsutrungdung@yahoo.com.vn
VN PHNG LUT S TRN TR PH
Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - Xut Nhp khu - K ton...
* a ch : 1/5 on Th im , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39956720 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0908002180
* Email : phutranlaw@yahoo.com.vn
VN PHNG LUT S TRN TH TUYT

Lnh vc t vn Doanh nghip - Dn s - Hn nhn, Tha k - tham gia t tng


* a ch : 22-C1 Phan Xch Long , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35173368 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903812341
VN PHNG LUT S TRN NIN HNG
DCH V PHP L, THAM GIA T TNG TI TA N NHN DN CC CP
* a ch : 118/890 Nguyn Kim , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39856746 - Fax : ()
* Email : nienhungtran@yahoo.com
VN PHNG LUT S TRN HU KHAI
T vn lut .BO CHA TI TA N NHN DN CC CP. T VN PHP LUT. CHUYN...
* a ch : 744/4A Nguyn Kim , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38448271 - Fax : ()
* Email : khaitran8@hcm.vnn.vn
VN PHNG LUT S THY ANH
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 254A Ph Th Ha , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38803831 - Fax : (08) 22278367
VN PHNG LUT S THNG HU
Mc tiu ca PNLAW l cung cp cho khch hng cc dch v php l ton din...
* a ch : 403 Nguyn Trng Tuyn , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39973036 - Fax : (08) 39973037
* Email : info@pnlaw.com.vn
* Website : www.pnlaw.com.vn
VN PHNG LUT S THANH TM
Lnh vc t vn Hp ng - S hu Tr tu - Hnh s
* a ch : 309A Bi Hu Ngha , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35510332 - Fax : (08) 38430471
CTY TNHH LUT HP DANH SAO MAI
#NAME?
* a ch : 89-91 Nguyn Du , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38222528 - Fax : (08) 38222534
* Email : law@saomai-law.com
* Website : www.saomai-law.com
CTY TNHH LUT SI GN LUT
Si Gn Lut l hng lut c thnh lp nm 2004 bi Lut s Ng Vit...
* a ch : 58B Hong Hoa Thm , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35511503 - Fax : (08) 38413411
* Email : info@saigonluat.vn
* Website : www.saigonluat.vn
CTY TNHH LUT ROEDL & PARTNER
T vn php lut nc ngoi, php lut quc t v thc hin cc dch v...
* a ch : 21-23 Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38244225 - Fax : (08) 38244226

CTY LUT TNHH RESPONDEK & FAN


CUNG CP CC DV T VN PHP L V CC GIAO DCH KD TM QUC T, TRNG TI QUC...
* a ch : 58 ng Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38248887 - Fax : (08) 38248885
* Email : nguyen.giao.thuy@rflegal.com
* Website : www.rflegal.com
VN PHNG LUT S QUNH THI
Lnh vc t vn Nh t - K ton v Thu - Doanh nghip
* a ch : 26/10A Trn Qy Cp , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35162116 - Fax : (08) 35160103
VN PHNG LUT S PHNG ANH TUN & NG S
VCI- LEGAL L 1 CTY LUT TR V NNG NG, NI TP TRUNG MT I NG LUT S...
* a ch : 203 ng Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38272029 - Fax : (08) 38234436
* Email : contact@vci-Legal.com
* Website : www.vci-legal.com
VN PHNG LUT S PHP QUYN
Vi i ng lut S, Chuyn Vin php l tn tm, giu kinh nghim Chng ti...
* a ch : 30 ng s 3 Cn c 26B , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39895945 - Fax : (08) 39896516
* Email : contact@luatsuphapquyen.com
* Website : www.luatsuphapquyen.com
VN PHNG LUT S PHM TH HO
DCH V T VN PHP LUT
* a ch : 177 Ng Quyn , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39572615 - Fax : ()
* Email : trang80nv@yahoo.com.vn
VN PHNG LUT S PHM TT THNG
Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - Xut Nhp khu - K ton...
* a ch : 26A t Tch , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38117789 - Fax : (08) 38117790
* Email : vpls78@gmail.com
VN PHNG LUT S PHM QUC HNG
BO CHA, T VN V HNH S, DN S, KINH T, LAO NG, HNH CHNH, HN NHN...
* a ch : 386/3D L Vn S , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35260511 - Fax : (08) 39319434
* Email : vplspqhung@yahoo.com
VN PHNG LUT S PHM NGC TRUNG
CHUYN LUT V T VN LUT , Lnh vc t vn Dn s - Hn nhn, Tha k -...
* a ch : 92 Ng Quyn , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38566460 - Fax : ()
* Email : pntrung@hcm.vnn.vn
VN PHNG LUT S PHM HNG

Vi cung cch lm vic trch nhim, tn tm, VN PHNG LUT S PHM HNG s...
* a ch : 102 L U C x Thanh a , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35563146 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903830938
* Email : info@luatsuhung.com
* Website : www.luatsuhung.com
VN PHNG LUT S PHM & LIN DANH
Vi mt i ng lut s, ngi i din s hu cng nghip, tr l...
* a ch : 8 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38244852 - Fax : (04) 38244853
* Email : Hanoi@pham.com.vn
* Website : www.pham.com.vn
VN PHNG LUT S PH & D
THAM GIA T TNG, T VN PHP LUT DV PHP L: NH T, XUT NHP CNH...
* a ch : 46 L T Trng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38297525 - Fax : ()
* Email : vplsph_d@yahoo.com
VN PHNG LUT S NHN - TM
T vn-THAM GIA T TNG, DV PHP L
* a ch : 111 L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38247136 - Fax : (08) 38228141
VN PHNG LUT S NGUYN VN HU
Vn phng lut s Nguyn Vn Hu c nhiu Lut s, Lut gia kinh t c nhiu...
* a ch : 549/70 X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38990959 - Fax : (08) 35119009
* S in thoi di ng : 0903905520
* Email : nguyenvanhau.lawoffice@gmail.com
* Website : www.legalvn.com
VN PHNG LUT S NGUYN VN CHU
Lnh vc t vn:T vn php lut - Tham gia t tng -Nh t - Lao ng- Cc...
* a ch : 17 Thng Nht , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37220866 - Fax : (08) 37270126
VN PHNG LUT S NGUYN TH MINH
Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - S hu Tr tu - Doanh...
* a ch : 276 Nguyn Vn Nghi , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35882399 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0908125738
* Email : binhminhtg@vnn.vn
VN PHNG LUT S NGUYN MINH TM
T vn php lut;Dn s,hnh s- Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 134/26 o Duy Anh , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38477020 - Fax : (08) 39814733
* S in thoi di ng : 0903839872
* Email : mtamlaw@vnn.vn

VN PHNG LUT S NGUYN HUY SONG


T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 59 Trn Quc Ton , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38225208 - Fax : (08) 38225208
* S in thoi di ng : 0903849692
VN PHNG LUT S NGUYN HUY THIP
Lnh vc t vn Lao ng - K ton v Thu - S hu Tr tu
* a ch : 11, B7 m Tru , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39843261 - Fax : (04) 39843262
* Email : thiepvacongsu@hn.vnn.vn
VN PHNG LUT S NGUYN NG NGHIN
T vn lut doanh nghip, tham gia t tng ti ta n nhn dn cc cp, tu vn...
* a ch : 71C L Quang nh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38412238 - Fax : (08) 38412238
* S in thoi di ng : 0903719000
CTY LUT HP DANH NGHIM & CHNH
Lnh vc t vn Nh t - Hp ng - Doanh nghip - Dn s
* a ch : 8 Nam K Khi Ngha , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38212351 - Fax : (08) 38215683
* Email : info@nghiemchinh.com
VN PHNG LUT S NAM THANH
T vn nh t;t vn hn nhn;t vn gim nh;t vn lut nh...
* a ch : 204/1 N Trang Long , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35165565 - Fax : (08) 38241125
* Email : namthanh@thuonghieuviet.com
* Website : www.thv.vn/vn/Detail/?ID=262&tn=Products
CTY LUT HP DANH N & Q
#NAME?
* a ch : 25 Nguyn Phi Khanh , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 62910958 - Fax : ()
* Email : quynh_nnq@yahoo.com
VN PHNG LUT S MINH QUYN
T vn php lut cho c nhn, doanh nghip;C Lut s tham gia cc v n, bo...
* a ch : 353C Nguyn Trng Tuyn , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38442987 - Fax : (08) 62970335
* S in thoi di ng : 0909351298
* Email : vplsmq@gmail.com
VN PHNG LUT S MINH NGUYN
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 209 Hn Hi Nguyn , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39606375 - Fax : (08) 39606375
VN PHNG LUT S MINH KHI
Vi i ng lut s, chuyn vin php l tn tm, giu kinh nghim, chng ti...
* a ch : 337A Phan Vn Tr , Qun Bnh Thnh , TPHCM

* S in thoi bn : (08) 35166845 - Fax : (08) 62581961


* Email : support@minhkhoi.com.vn
* Website : www.minhkhoi.com.vn
VN PHNG LUT S MINH H
Tham gia t tng ti Ta n nhn dn cc cp;i din theo u quyn ca...
* a ch : 1 A Trn Cao Vn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38248427 - Fax : (08) 38243438
* Email : info@luatsuminh.com
* Website : www.luatsuminh.com
CTY LUT MAYER BROWN JSM
T Vn Thng mi, ti chnh ngn hng, hng hi, hng khng, vn ti, bt...
* a ch : 29 L Dun , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38228860 - Fax : (08) 38228864
CTY LUT HP DANH LUT MINH
T VN LUT CHO CC CTY TRONG & NGOI NC I DIN KHCH HNG THEO Y...
* a ch : 1/A3 Cng Ha , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38119798 - Fax : (08) 38119796
* Email : lmlf@saigonnet.vn
VN PHNG LUT S LUN & LIN DANH
Ti nng ca mi lut s vi chuyn mn su v tng lnh vc, k nng hnh...
* a ch : 135 ng S 2 , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 62640793 - Fax : (08) 38473517
* Email : luatsu_cuaban@yahoo.com.vn
* Website : www.luatsucuaban.vn
VN PHNG LUT S L TRNG HNG
Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - Doanh nghip - Dn s - Hnh...
* a ch : 93 Trn Hu Trang , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38443982 - Fax : (08) 39907517
* Email : vplslehung@hcm.fpt.vn
VN PHNG LUT S L TH MINH NHN
Lnh vc t vn Hp ng - K ton v Thu - Hn nhn, Tha k
* a ch : 278 V Th Su , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39320708 - Fax : (08) 39325686
VN PHNG LUT S L QUANG MINH
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 90 Ng Quyn , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38592029 - Fax : (08) 38592029
VN PHNG LUT S L NGUYN
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 452/2 Hunh Vn Bnh , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39905462 - Fax : (08) 38447200
* Email : law-hr@hcm.vnn.vn
VN PHNG LUT S L C CHI

Lnh vc t vn Nh t - Lao ng - Hp ng - Doanh nghip - Dn s - Hnh...


* a ch : 139 Nguyn Thin Thut , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38332920 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903185156
* Email : lsleducchi@vnn.vn
VN PHNG LUT S L NH
Vn phng lut s L nh chuyn t vn php lut, bo cha, bo v quyn...
* a ch : 491B Bch ng , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35513405 - Fax : (08) 35102350
* Website : www.ledinh491.10s.vn
VN PHNG LUT S KT
T VN PHP LUT, BO CHA TI TA & CC DV PHP L KHC T VN V NH...
* a ch : 257 Nguyn Biu , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38383872 - Fax : (08) 38351392
* Email : tranglawyer@hcm.vnn.vn
CTY LUT HP DOANH KHI NGUYN
#NAME?
* a ch : 15 L Vn Linh , Q4 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39430154 - Fax : ()
VN PHNG LUT S KHNH HNG
#NAME?
* a ch : 13, B6, ng 7 Kim M Thng , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38329929 - Fax : ()
CTY TNHH LUT HP DANH KHI TUN
#NAME?
* a ch : 53/2 Bi Minh Trc , Q8 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38504116 - Fax : ()
VN PHNG LUT S HUNH TH NGC HNH
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l.Lnh vc t vn...
* a ch : 36 ng 13 , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38968062 - Fax : (08) 38968062
* S in thoi di ng : 0903767344
* Email : sonhanhquynh@yahoo.com
CTY LUT HP DANH HNG VNG
#NAME?
* a ch : 37 L Hng Phong , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38231949 - Fax : (04) 37343327
* Email : luathungvuong@vnn.vn
VN PHNG LUT S HNG & NG S
Vn phng Lut Hng v ng S cung cp dch v t vn lut v cc dch...
* a ch : 231 - 233 L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38243108 - Fax : (08) 38242705
* Email : info@hplaw.com.vn
* Website : www.hplaw.com.vn

CTY TNHH T VN HP PHT


T vn chuyn nghip trong cc lnh vc: S hu tr tu, T vn php lut...
* a ch : 344/6 Nguyn Duy Dng , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 22166178 - Fax : (08) 39273313
* Email : tvpl@tuvanphapluat.com
* Website : www.tuvanphapluat.com
VN PHNG LUT S HONG QUN
T vn php l v h tr hot ng kinh doanh ca doanh nghip;T vn d n...
* a ch : 367 Hunh Vn Bnh , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38442794 - Fax : (08) 39915571
* Email : vpls@hoangquan.com.vn
* Website : www.hoangquan.com.vn
VN PHNG LUT S HONG HI
#NAME?
* a ch : 34 Lnh Binh Thng , Q11 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39623191 - Fax : (08) 39570593
* S in thoi di ng : 090370461808
* Email : tuvan@phapluatvietnam.com
VN PHNG LUT S HON M
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 115 Nguyn Thi Bnh , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39142554 - Fax : (08) 38028588
VN PHNG LUT S H T TRINH
T vn php lut quc t & Vit Nam.Hp ng - K ton v Thu - Lnh...
* a ch : 53C H Ho Hn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38389203 - Fax : ()
FLCHEUX NGO & ASSOCIES - LAW FIRM
T vn php lut
* a ch : 49 Hai B Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38269975 - Fax : (04) 38244809
* Email : fna-vn@fna.com.vn
CTY lut hp danh Ecolaw
Vi nguyn tc UY TN - TN TM, chng ti t tin s p ng hiu qu cc...
* a ch : 843 L Hng Phong , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38622279 - Fax : (08) 38622278
* Email : ecolaw@ecolaw.vn
* Website : www.ecolaw.vn
VN PHNG LUT S DUY HA
T vn php lut - Tham gia t tng - Cc dch v php l
* a ch : 109 Ha Hng , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38657596 - Fax : (08) 38657596
CNG TY LUT HP DANH 198 NGUYN TRI
#NAME?

- T vn php lut. -...


* a ch : 198 Nguyn Tri , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38335121 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0962755880
* Email : lshoanga@yahoo.com
CTY LUT HOA K CHUYN NGHIP
* H s bo lnh nh c. Visa du lch, du hc, u t vo M. * Cng chng...
* a ch : 115A Nguyn Tri , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39239275 - Fax : (08) 39239276
Vn Phng Lut S Cng Anh
Chuyn thc hin cc dch v v t tng v t vn.
* a ch : 20A Ph Ha , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39717196 - Fax : (08) 39717197
* S in thoi di ng : 0903659437
* Email : lamlaw@lamlaw.vn
* Website : www.lamlaw.vn
CTY LUT HP DANH CAO MINH
#NAME?
* a ch : 42 Phan Vn Tr , Q5 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39240779 - Fax : (08) 39240889
* Email : caominh@cml.vn
VN PHNG LUT S BI THANH NHU
Bo cha bo v quyn li cho cc ng s, cc doanh nghip ti c quan...
* a ch : 57 Nguyn Du , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38277890 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0903748498
* Email : lsnhu@hcm.vnn.vn
* Website : www.luatsunhu.com
VN PHNG LUT S BI QUC TUN
Lnh vc t vn Nh t - Hp ng - K ton v Thu - Doanh nghip - Dn...
* a ch : 36/4 Nhun , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38162029 - Fax : (08) 38162029
* S in thoi di ng : 0903667380
* Email : bqtuanoanh@vnn.vn
VN PHNG LUT S A BO NGA
Bo cha ti To n nhn dn cc cp. i din theo u quyn ca khch...
* a ch : 19 KP4 Thng Nht , Qun Th c , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 37223201 - Fax : (08) 37223202
* Email : luatsuphong155@vnn.vn
VN PHNG LUT S THIN N
LNH VC HNH NGH: o THAM GIA T TNG, T VN PHP LUT, CC DCH V PHP L...
* a ch : 480/46 Nguyn Tri Phng , Q10 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39271973 - Fax : (08) 39271716
* Email : lawyerhuunhi@hcm.fpt.vn

CNG TY LUT TNHH LVT


*GII QUYT TRANH CHP: HNG HI & BO HIM HNG HI, TM QUC T, DN S,...
* a ch : 3 Nguyn Sn H , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39290797 - Fax : (08) 39290309
* Email : info@lvtlawyers.com.vn
* Website : www.lvtlawyers.com.vn
CNG TY TNHH LUT BNH PHNG
LUT S DOANH NGHIP V LUT S GIA NH
* a ch : 56 C Lao , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35178198 - Fax : (08) 35178199
* Email : bplaw@vnn.vn
CNG TY LUT VIT AN
Cng ty lut / Vn phng lut s Vit An vi i ng lut s, lut gia,...
* a ch : 139 Nguyn Thi Hc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37346869 - Fax : (04) 37346879
* S in thoi di ng : 0933113366
* Email : info@vietanlaw.vn
* Website : www.luatvietan.vn
D.S AVOCATS - LAW FIRM
Lut-t vn lut
* a ch : 37 Tn c Thng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39100917 - Fax : (08) 39101096
* Email : dshochiminh@dsavocats.com.vn
* Website : www.dsavocats.com
CNG TY LUT HP DANH LUT VIT
PHP LUT CNG TY - HP NG - LAO NG U T TRONG NC & NC NGOI -...
* a ch : 29 L Dun , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38248440 - Fax : (08) 38248441
* Email : hcmc@luatviet.com
* Website : www.luatviet.com
CNG TY LUT HP DANH LEGAL ASSOCIATES
LA l cng ty lut hp danh c thnh lp v hot ng theo Lut lut s...
* a ch : 40 B Huyn Thanh Quan , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39306949 - Fax : (08) 39303889
* Email : infor@la-vn.com
CTY LUT HP DANH BIZLAW VIT NAM
LUT- T VN LUT - T VN PHP LUT KINH DOANH
* a ch : 146A-B Pasteur , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38279318 - Fax : (08) 38279319
* Email : info@bizlaw.vn
* Website : www.bizlaw.vn
CTY LUT HP DANH MINH LUT S
Cng ty chng ti chuyn t vn v lut, h tr php l cho khch hng.
* a ch : 35 Nguyn Hu , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38216739 - Fax : (08) 38214938

* Email : info@minhlawyers.com.vn
* Website : www.minhlawyers.com.vn
INDOCHINE COUNSEL
Indochine Counsel l mt hng lut thng mi c thnh lp v hot ng...
* a ch : 65 Nguyn Du , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38239640 - Fax : (08) 38239641
* Email : indochinecounsel@vnn.vn
* Website : www.indochinecounsel.com
cng ty dch v TRINH THM
CNG TY DCH V TRINH THM C :128 L BNH F4 Q TN BNH T : 08 9137236 - 2411188 -...
* a ch : 128 L Bnh , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39137236 - Fax : ()
* S in thoi di ng : 0938121152
* Email : trinhthamsaigon1@yahoo.com.vn
* Website : www.trinhtham.net
Vn Phng Lut S L Vn Tun
T vn php lut,t tng ,i din theo y quyn.dch v php l
* a ch : 134 Cao Thng , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39290309 - Fax : (08) 39290309
* Email : lvtlawyers@hcm.fpt.vn
Vn Phng Lut S L Minh Nht
T vn php lut
* a ch : 1019 Hu Giang , Q6 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38751569 - Fax : (08) 39290309
Cng Ty TNHH T Vn Php Lut Hng c
T vn php lut ,u t,hng hi v lao ng
* a ch : 908 ng Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38277300 - Fax : (08) 38277303
* Email : vilaf-hongduc@hcm.vnn.vn
* Website : www.vilaf.com
Cng Ty TNHH T Vn Lut V Kim Ton Hong Gia SCCT
T vn php lut ,u t ti chnh,kinh doanh,chuyn giao cng ngh,t vn...
* a ch : 46 Nguyn C Trinh , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38368237 - Fax : (08) 38368841
* Email : hoanggia.scct@hcm.vnn.vn
Cng Ty TNHH Lut Thi Bnh
Cc dch v t vn php lut
* a ch : 2 Ng c K , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38233044 - Fax : (08) 38233045
* Email : officepacific@pacificlaw.vietnam.com
Cng Ty Lut Gia Phm
T vn lut
* a ch : 402 Nguyn Kim , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39954609 - Fax : ()

Vn Phng Lut S Thi Dng


T vn lut
* a ch : 178 Phng Lit , Thanh Xun , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38687258 - Fax : (04) 38687253
* Email : thaiduonglawfirm@fpt.vn
Vn Phng Lut S Lead Co
T vn lut v u t
* a ch : 85 Trn Quc Ton , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39425633 - Fax : (04) 39425632
* Email : leadco@hn.vnn.vn
Vn Phng Lut S IKVN
T vn lut
* a ch : 56 L Thi T , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39345410 - Fax : (04) 39345412
* Email : ikvn@fmail.vnn.vn
Vn Phng Lut S AIC
T vn lut v u t
* a ch : 15 T Hin thnh , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39783525 - Fax : (04) 39780662
* Email : aic@hn.vnn.vn
Vn phng lut s Chnh v cng s
Lnh vc hot ng Chuyn v thng mi v u t quc t Chnh v...
* a ch : 35 Lng H , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 35 148 388 - Fax : (04) 35 148 384
* Email : chinh-associates@hn.vnn.vn
* Website : www.chinh-associates.com.vn
Vn phng lut s Ngn La Vit
Phong cch lm vic chuyn nghip.
* a ch : 16 Trung Yn , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37831096 - Fax : (04) 37831097
* Email : hanoi@nlvlaw.com
* Website : www.nlvlaw.com

3&co=1&ci=&dis=&st=

Y QUYN...

LUT. CHUYN...

T, TRNG TI QUC...

I NG LUT S...

CHNH, HN NHN...

NHP CNH...

HNG THEO Y...

VN V NH...

C DCH V PHP L...

T, DN S,...

& NC NGOI -...

9137236 - 2411188 -...

T chc quc t
http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=24&cat_2=679&co=1&ci=&dis=&st=
Vn phng Chng nhn Halal
L t chc u tin ti Vit Nam c tha nhn trong cng ng Hi...
* a ch : 123 Trn ng Ninh , Cu Giy , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39946009 - Fax : ()
UN-HABITAT
The United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), established in 1978 is the leading...
* a ch : 2E Vn Phc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38237232 - Fax : ()
* Website : www.un-habitat.org/
Qu Pht trin LHQ cho Ph n
UNIFEM hot ng nhm thc y s bnh ng gii gia ph n v nam gii...
* a ch : 11 L Hng Phong , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37345391 - Fax : (04) 37345392
* Email : nguyenthanh.tra@unifem.org
T chc Pht trin Cng nghip ca Lin Hp Quc
UNIDO c thnh lp nm 1966 vi t cch l mt t chc c lp trong...
* a ch : 72 L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38224490 - Fax : (04) 39422484
* Website : www.unido.org/
Qu Dn s LHQ
UNFPA, Qu Dn s LHQ, mt c quan pht trin quc t, c hot ng hp tc...
* a ch : 2E Vn Phc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38236632 - Fax : (04) 38232822
* Website : www.unfpa.org/
HIP HI DOANH NGHIP VIT NAM HUNGARY
Hip Hi Doanh nghip Vit Nam Hungary l mt t chc x hi - ngh...
* a ch : 18 Dc Tam a , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (4) 2178906 - Fax : ()
* Email : vanphong@vihuba.com
* Website : vihuba.com
S
y ban Thng mi Italia
* a ch : 49 Trn Quc Tho , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38294495 - Fax : (08) 38294495
Vn phng Kinh t Thng mi an Mch
.
* a ch : 115 Nguyn Hu , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38219373 - Fax : (08) 39219371
Vin kinh t v chnh tr Th gii

c bit n u tin vi tn gi l Vin Kinh t Th gii, thnh lp...


* a ch : 176 Thi H , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38574284 - Fax : (04) 38574316
* Email : iwep-htqt@fpt.vn
* Website : www.iwep.org.vn
Cc u t Nc ngoi (FIA)
Cc u t nc ngoi thuc B K hoch v u t, gip B trng...
* a ch : 2 Hong Vn Th , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (08) 38048461 - Fax : (08) 37343769
* Email : fia@mpi.gov.vn
* Website : www.fia1.ttv.vn
Lin Hp Quc
UNDP l mng li pht trin ton cu HQ, mt t chc thc y s thay...
* a ch : 25-29 Phan Bi Chu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (049) 5421495 - Fax : (04) 39423304
* Email : registry.vn@undp.org
* Website : www.un.org.vn
T chc Nng nghip v lng thc ca Lin hip quc
Trng tm ca ngnh nng nghip Vit Nam l sn xut ra nhng sn phm em...
* a ch : 3 Nguyn Gia Thiu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39424208 - Fax : (04) 39423257
* Email : fao-vnm@fao.org
* Website : www.fao.org.vn
Y BAN QUC T CH THP
CHNG TRNH CHN TAY GI MIN PH
* a ch : 70 B Huyn Thanh Quan , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39325452 - Fax : ()
* Email : icrchoc@hcmc.netnam.vn
T CHC Y T TH GII
T chc Y t th gii (WHO) l c quan chuyn mn ca LHQ trong lnh vc sc...
* a ch : 63 Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39433734 - Fax : (04) 39433740
* Website : www.wpro.who.int/
Chng trnh phi hp ca Lin Hip Quc v HIV/AIDS
UNAIDS h tr cc nc trong cng tc xy dng, thc hin v y mnh cc...
* a ch : 24 Trnh Hoi c , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37342824 - Fax : (04) 37342825
* Email : registry@unaids.org.vn
* Website : www.unaids.org.vn
T chc Vn ho, Khoa hc v Gio dc LHQ
T chc Vn ho, Khoa hc v Gio dc LHQ l mt c quan quc t chuyn mn...
* a ch : 23 Cao B Qut , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37470275 - Fax : ()
* Website : www.unesco.org.vn/

T chc h tr gio dc cho tr em ti Vit Nam


Education for Development (EFD) is a small international organization that works with Vietnamese...
* a ch : 305/30 L Vn S , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi bn : (04) 39916033 - Fax : (04) 39916032
* Email : vietnam@educationfordevelopment.org
* Website : www.educationfordevelopment.org
T chc Lao ng quc t
T chc Lao ng quc t l c quan chuyn mn ca LHQ c mc tiu thc y...
* a ch : 48-50 Nguyn Thi Hc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37340900 - Fax : (04) 37341532
* Website : www.microfinance.org.vn
Trung tm D liu cc TCPCP - Lin hip cc t chc hu ngh Vit Nam
rung tm D liu cc t chc phi chnh ph nc ngoi thuc Lin hip cc...
* a ch : 218 i Cn , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38328570 - Fax : (04) 38328611
* Email : info@ngocentre.org.vn
* Website : www.ngocentre.org.vn
International Organization for Migration (IOM)
L mt t chc lin chnh ph c thnh lp nm 1951, IOM thc thi...
* a ch : 40 Ct Linh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37366258 - Fax : (04) 37366259
* Email : hanoi@iom.int.vn
* Website : www.iom.int.vn
Qu nhi ng Lin Hip Quc
S mnh ca Lin Hp Quc ti Vit Nam Lin Hp Quc phi hp vi Chnh...
* a ch : 81A Trn Quc Ton , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39425706 - Fax : (04) 39425705
* Email : hanoi.registry@unicef.org
* Website : www.unicef.org/vietnam/vi/

9&co=1&ci=&dis=&st=

ed in 1978 is the leading...

ks with Vietnamese...

39461701

i s qun
http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=24&cat_2=43&co=1&ci=&dis=&st=
Tng lnh s qun Thi Lan
Tng lnh s qun Thi Lan
* a ch : 77 Trn Quc Tho , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39327637 - Fax : (08) 39326002
Tng lnh s qun Singapore
Tng lnh s qun Singapore
* a ch : 65 L Li , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38220173 - Fax : (08) 39142938
Tng lnh s qun Philippin
Tng lnh s qun Philippin
* a ch : 8 Nguyn Hu , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38294738 - Fax : ()
Tng lnh s qun Panama
Tng lnh s qun Panama
* a ch : 7A L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38259334 - Fax : (08) 38236447
Tng lnh s qun Nht Bn
Tng lnh s qun Nht Bn
* a ch : 13-17 Nguyn Hu , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38225316 - Fax : (08) 38225316
Tng lnh s qun Nga
Tng lnh s qun Nga
* a ch : 40 B Huyn Thanh Quan , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39303936 - Fax : (08) 39303937
Tng lnh s qun Na Uy
Tng lnh s qun Na Uy
* a ch : 21-23 Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38221696 - Fax : (08) 38272696

Tng lnh s qun Malaysia


Tng lnh s qun Malaysia
* a ch : 2 Ng c K , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38299023 - Fax : (08) 38299027
Tng lnh s qun Lo
* a ch : 93 Pasteur , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38297667 - Fax : (08) 38299272
Tng lnh s qun Indonesia
* a ch : 18 Phng Khc Khoan , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38251888 - Fax : (08) 38299493
Tng lnh s qun Hungary
* a ch : 22 Phng Khc Khoan , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38290130 - Fax : (08) 38292410
Tng lnh s qun Hn Quc
* a ch : 107 Nguyn Du , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38225757 - Fax : (08) 38225750
Tng lnh s qun H Lan
* a ch : 29 L Dun , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38235932 - Fax : (08) 3823593
Tng lnh s qun Cng ha Sc
* a ch : 28 Mc nh Chi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38290585 - Fax : (08) 38226043
Tng lnh s qun Cuba
* a ch : 45 Phng Khc Khoan , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38297350 - Fax : (08) 38295293
Tng lnh s qun Cng ha Nhn dn Trung Hoa
Tng lnh s qun Cng ha Nhn dn Trung Hoa
* a ch : 39 Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38292465 - Fax : (08) 38275845
* Email : cgchinahcmc@hcm.vnn.vn
Tng lnh s qun Canada
* a ch : 235 ng Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38279899 - Fax : (08) 38279935
Tng lnh s qun Campuchia
* a ch : 41 Phng Khc Khoan , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38292751 - Fax : (08) 38277696
Tng lnh s qun B
* a ch : 115 Nguyn Hu , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 3821935 - Fax : (08) 38278068
Tng lnh s qun Ba Lan

* a ch : 5 L Li , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39142883 - Fax : (08) 39142884
Tng lnh s qun n
* a ch : 49 Trn Quc Tho , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 39303539 - Fax : (08) 38294495
i s qun Hoa K
.
* a ch : 7 Lng H , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37721500 - Fax : (04) 37721510
i s qun Vng quc lin hip Anh v Bc Ireland
.
* a ch : 31 Hai B Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39360501 - Fax : (04) 39360561
i s qun Th Nh K
.
* a ch : 4 D Tng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38222458 - Fax : ()
i s qun Thi Lan
.
* a ch : 63-65 Hong Diu , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38235092 - Fax : (04) 38235088
i s qun Thy S
.
* a ch : 44B L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39346589 - Fax : (04) 39346591
i s qun Thy in
.
* a ch : 2 Ni Trc , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37260400 - Fax : (04) 38232195
i s qun Sri Lanka
.
* a ch : 8 o Tn , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38317755 - Fax : (04) 38317711
i s qun Ty Ban Nha
.
* a ch : 360 Kim M , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37715207 - Fax : (04) 37715206
i s qun Nam Phi
.
* a ch : 31 Hai B Trng , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39362000 - Fax : (04) 38361991

i s qun Singapore
.
* a ch : 41-43 Trn Ph , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38233966 - Fax : (04) 37337627
i s qun Nga
.
* a ch : 191 La Thnh , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38336991 - Fax : (04) 38336995
i s qun Romania
.
* a ch : 5 L Hng Phong , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38452014 - Fax : (04) 38430922
i s qun Ba Lan
.
* a ch : 3 Cha Mt Ct , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38452027 - Fax : (04) 38430922
i s qun Philippines
.
* a ch : 27B Trn Hng o , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39437948 - Fax : (04) 39435760
i s qun Panama
.
* a ch : 44 L Thng Kit , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39365213 - Fax : ()
i s qun Pakistan
.
* a ch : 360 Kim M , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37716420 - Fax : (04) 37716418
i s qun Palestine
.
* a ch : E4B Trung Tu Quarter Bch Cu , ng a , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38524013 - Fax : (04) 38349696
i s qun Morocco
.
* a ch : 9 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 3845586 - Fax : (04) 38434558
i s qun Na Uy
.
* a ch : 191 B Triu , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39742930 - Fax : (04) 39742970
i s qun New Zealand
. i s qun New Zealand

* a ch : 63 u Triu , Hon Kim , H Ni


* S in thoi bn : (04) 38241481 - Fax : (04) 38241408
i s qun H Lan
. i s qun H Lan
* a ch : 360 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38315650 - Fax : (04) 38315655
i s qun Myanma
.
* a ch : 289A An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38453369 - Fax : (04) 38452404
i s qun Mng C
.
* a ch : 5 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38453009 - Fax : (04) 38454954
i s qun Mexico
.
* a ch : Coco Villa T-11, 14 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38470948 - Fax : (04) 38470949
i s qun Malaysia
.
* a ch : 43-45 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37343836 - Fax : (04) 37343829
i s qun Libya
.
* a ch : A3 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38453379 - Fax : (04) 38454977
i s qun Lo
.
* a ch : 22 B Triu , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39424576 - Fax : (04) 38228414
Embassy of Democratic Peoples Republic of Korea
.
* a ch : 25 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38453008 - Fax : (04) 38321221
i s qun
.
* a ch : 9 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38256256 - Fax : (04) 38267602
* Website : www.embitalyvietnam.org
i s qun Israel
.
* a ch : 68 An X , Ba nh , H Ni

* S in thoi bn : (04) 38433141 - Fax : (04) 38435760


i s qun Ireland
.
* a ch : 191 B Triu , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39743291 - Fax : (04) 39743295
i s qun Iran
.
* a ch : 54 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (048) 2232068 - Fax : (04) 38232120
i s qun Iraq
.
* a ch : 66 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39424141 - Fax : (04) 39424055
i s qun Indonesia
.
* a ch : 50 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38232068 - Fax : (04) 38232120
i s qun n
.
* a ch : 58-60 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38244990 - Fax : (04) 38244998
i s qun Hungary
* a ch : 360 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37715714 - Fax : (04) 37715716
i s qun Phn Lan
* a ch : 31 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38266788 - Fax : (04) 38266766
i s qun Ai Cp
* a ch : 63 An Dng , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38296788 - Fax : (04) 38294997
i s qun Lin minh chu u
.
* a ch : 56 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39341300 - Fax : (04) 39341361
* Website : www.eurochamvn.org
i s qun an Mch
* a ch : 19 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38231888 - Fax : (04) 38231999
i s qun Cng ha Sc
.
* a ch : 13 An X , Ba nh , H Ni

* S in thoi bn : (04) 38454131 - Fax : (04) 38233996


i s qun Cuba
.
* a ch : 65 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39424775 - Fax : (04) 39422426
i s qun Trung Quc
.
* a ch : 46 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38453736 - Fax : (04) 38232826
i s qun Chile.
.
* a ch : 12th floor, 2 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39351147 - Fax : (04) 39351150
i s qun Canada.
.
* a ch : 31 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38235500 - Fax : (04) 37345049
i s qun Campuchia
.
* a ch : 71 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39427636 - Fax : (04) 39423225
i s qun Bulgaria
.
* a ch : 5 Van Phuc Quarter An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38452908 - Fax : (04) 38460856
i s qun Brunei
.
* a ch : Villa 8-9 No 44/8-44, 9 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37260001 - Fax : (04) 37262010
i s qun Brasil
.
* a ch : T72-14 An Dng , Ty H , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38432544 - Fax : (04) 38432542
i s qun B
.
* a ch : 49 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 3934617 - Fax : (04) 39346183
i s qun Bangladesh
.
* a ch : 360 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 37716625 - Fax : (04) 37716628

i s qun Argentina
.
* a ch : 360 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38315263 - Fax : (04) 38315577
* Website : www.embargenting.org.vn
i s qun Algrie
.
* a ch : 13 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38253865 - Fax : (04) 38260830
i s qun o.
.
* a ch : 53 B Triu , Hai B Trng , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39433050 - Fax : (04) 39433055
Tng Lnh s qun Vng quc Thy in
Tng Lnh s qun Vng quc Thy in ti TPHCM.
* a ch : 8A/11 D1 Thi Vn Lung , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38236800 - Fax : (08) 38236817
* Email : swedcerter@hcm.fpt.vn
* Website : www.mofahcm.gov.vn
Tng Lnh S Qun an Mch
Tng lnh s qun Vng quc an Mch.
* a ch : Phng 1801, Tng 18, 115 Nguyn Hu , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38219372 - Fax : (08) 38219373
* Website : www.ypvn.com/vn/web/_41370_home.html
Tng Lnh s qun Cng ha Lin bang c
Tng Lnh s qun Cng ha Lin bang c.
* a ch : 126 B Huyn Thanh Quan , Q3 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38291967 - Fax : (08) 38231919
* S in thoi di ng : 8291967
* Email : info@hoch.diplo.de
* Website : www.mofahcm.gov.vn
Tng Lnh s qun Nht Bn ti TP.HCM
Tng Lnh s qun Nht Bn ti TP.HCM
* a ch : 13-17 Nguyn Hu , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38291314 - Fax : (08) 38225316
* Email : jpn.consul.hcm@hcm.vnn.vn
* Website : www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn
i s qun Hn Quc ti Vit Nam
i s qun Hn Quc ti Vit Nam.
* a ch : Lu 4, ta nh Deaha, s 360 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38315111 - Fax : (04) 38315117
* Email : webmaster@hanquocngaynay.com
* Website : www.hanquocngaynay.com
Tng lnh s qun Anh ti TP H Ch Minh

Tng lnh s qun Anh ti TPHCM.


* a ch : 25 L Dun , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38298433 - Fax : (08) 38295257
* Email : bcghcmc@hcm.vnn.vn
* Website : www.britishembassy.gov.uk
i s qun Anh ti Vit Nam
Lin hip Vng quc Anh v Bc Ailen (gi tt l Vng quc Anh) hin c quan...
* a ch : Tng 4-5, ta nh trung tm, s 31 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39360500 - Fax : (04) 39360561
* Email : behanoi@hn.vnn.vn
* Website : www.britishembassy.gov.uk
i s qun H Lan ti H Ni
Welcome to the website of the Royal Netherlands Embassy in Hanoi, Vietnam. The Royal Netherlands...
* a ch : Lu 6, Ta nh Deaha, S 360 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38 315 650 - Fax : (04) 38 315 655
* Email : han@minbuza.nl
* Website : www.netherlands-embassy.org.vn
Tng lnh s qun Php ti TP HCM
Tng lnh s qun Php ti Thnh ph H Ch Minh.
* a ch : 27 Nguyn Th Minh Khai , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 35206800 - Fax : (08) 35206819
* Website : www.consulfrance-hcm.org
i s qun Php ti H Ni
i s qun Php ti Vit Nam.
* a ch : 57 u Triu , Hon Kim , H Ni
* S in thoi bn : (04) 39 445 700 - Fax : (04) 39 445 717
* Email : ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
* Website : www.ambafrance-vn.org
Tng lnh s qun c ti TPHCM
Australia has a long-term friendship with Vietnam, continuing a commitment that we made when...
* a ch : Lu 5, Ta nh Landmark, S 5B Tn c Thng , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (08) 38 296 035 - Fax : (08) 38 296 031
* Website : www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au
i s qun c ti Vit Nam
xtrylia v Vit Nam c tnh hu ngh lu bn, tip tc cam kt m chng ta...
* a ch : 08 An X , Ba nh , H Ni
* S in thoi bn : (04) 38 317 755 - Fax : (04) 38 317 711
* Website : www.vietnam.embassy.gov.au
Tng lnh s qun Hoa K ti TPHCM
Phng Lnh s B phn Lnh S cung cp nhiu loi dch v khc nhau cho cng...
* a ch : 04 L Dun , Q1 , TPHCM
* S in thoi bn : (04) 38 292 750 - Fax : ()
* Website : vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov

&co=1&ci=&dis=&st=

The Royal Netherlands...

at we made when...

http://moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/114/0/375/0/1676/
Vn phng B Ni v
Bn quyn: B Ni v - 37A Nguyn Bnh Khim - Hai B Trng - H
n v qun l: Trung tm Thng tin - B Ni v. Tel (84-4)39745589
Lnh o Vn phng
Chnh vn Nguyn
phng Xun
TCQ:
Bnh 39764283
E_mail:nguyenxuanbinh@moha.gov.vn
Ph Chnh H
VnQuang
phngNgc
TCQ: 39760370
E_mail:haquangngoc@moha.gov.vn
Ph Chnh V
VnVn
phng
Hon
TCQ: 39763699
Ph Chnh Nguyn
Vn phng
VitTCQ:
Gi 39780448
E_mail:nguyenvietgia@moha.gov.vn
Ph Chnh Phm
Vn phng
c TCQ:
Ton 39760370
E_mail:phamductoan@moha.gov.vn
Phng Tng hp - Th k
Ph TrngNguyn
phng,Vn
Th
TCQ:
Tun
k Th
39762914
trng
E_mail:nguyenvantuan@moha.gov.vn
Chuyn vin,Trng
Cn Quang
phng
TCQ:
TunTh
39742282
k B trng
E_mail:canquangtuan@moha.gov.vn
Ph TrngNguyn
phng ThTCQ:
Tr L 39747907
E_mail:nguyenthitrale@moha.gov.vn
Chuyn vinNguyn ThTCQ:
Qunh 39747907
Thu
E_mail:nguyenthiquynhthu@moha.gov.vn
Chuyn vinT Th Hi Yn
TCQ: 39747907
E_mail:tathihaiyen@moha.gov.vn
Chuyn vin,
Phm
Th Quang
k Th
TCQ:
Tuyn
trng
39747907
E_mail:phamquangtuyen@moha.gov.vn
Chuyn vin,
Nguyn
Th kVn
Th
TCQ:
Thy
trng
39762914
E_mail:nguyenvanthuy@moha.gov.vn
Ph TrngT
phng,
Vn S
Th
TCQ:
k Th
39762914
trng
E_mail:tavansy@moha.gov.vn
Phng K ton ti v
Trng phng
L Vn Phng
TCQ: 39746176
E_mail:levanphuong@moha.gov.vn
Th qu Phm Th Phng
TCQ: 08046180
Lan
Chuyn vinNghim
chnh BcTCQ:
Hng 39746176
Hi
E_mail:nghiembachunghai@moha.gov.vn
K ton
Mai Th Hng
TCQ:
Lan39764279
E_mail:maithihuonglan@moha.gov.vn
Ph TrngTrn
phng
Th Thi
TCQ: 39764279
Thm k vin
Phan ng TCQ:
K
39746176
Phng Hnh Chnh - Vn th Lu tr
Trng phng
Nguyn
VTLTThTCQ:
Dung 39764278
E_mail:nguyenthidung@moha.gov.vn
Cn s
Trn Xun Trung
TCQ: 39746379
E_mail:tranxuantrung@moha.gov.vn
Cn s
Nguyn ThTCQ:
Hng Vnh
39764278
E_mail:nguyenthihongvinh@moha.gov.vn
Cn s
Nguyn ThTCQ:
Xuyn 39764278
E_mail:nguyenthixuyen@moha.gov.vn
Vn th
Trn Vn Dng
TCQ: 39764278
E_mail:bophanmotcua1@moha.gov.vn

Phng Qun tr
Trng phng
Nguyn VnTCQ:
V
39780443
E_mail:nguyenvanvy@moha.gov.vn
Chuyn vinNguyn ThTCQ:
Thy 39780443
E_mail:nguyenthithuy@moha.gov.vn
Chuyn vinNg Th ThuTCQ: 39780443
E_mail:ngothithu@moha.gov.vn
Y t
o Th Bch
TCQ:
Hnh 39740341
Phc v o Th Tm
TCQ: 39764257
Phc v Nghim ThuTCQ:
Hng39764257
Nh n
Phm Phng
TCQ:
Lan35740216
Nh n
Phm Th Hi
TCQ:
Nh n
Nguyn ThTCQ:
Kim Chm
Chuyn vino Thanh TCQ:
Tm 39764257
Nhn vin k
Nguyn
thut VnTCQ:
Lm 39763944
nh my Ng Th Hng
TCQ:
Ph TrngLphng
Th Thu Hng
TCQ: 39780448
E_mail:lethithuhuong@moha.gov.vn
Phng Thi ua Khen thng
Trng phng
V c Dng
TCQ: 39746156
E_mail:vuducdung@moha.gov.vn
Ph TrngKhng
phng Vn
TCQ:
Lin 39746156
E_mail:khuongvanlien@moha.gov.vn
Chuyn vinPhm
chnhTh Ngc
TCQ:
Lin
39740101
Chuyn vinNg. Th MaiTCQ:
Hng39740101
E_mail:nguyenthimaihuong@moha.gov.vn
i xe
i trng Khc Duy Vn
TCQ: 39740262
i ph
V Ngc Tin
TCQ: 39745819
Li xe
Nguyn Tin
TCQ:
Vinh 39745819
Li xe
Nguyn VnTCQ:
Vinh 39745819
Li xe
Phm Nh TCQ:
Qunh 39745819
Li xe
Nguyn VnTCQ:
Thc 36365213
Li xe
Trn Vn Tn
TCQ: 36365213
Li xe
Nguyn ChTCQ:
T
35142591
Li xe
Ng B Nghi
TCQ: 37160298
Li xe
Nguyn VnTCQ:
Cn 35655528
Li xe
V Hng Thanh
TCQ: 38434303
Li xe
Trn Xun Tnh
TCQ: 38434303
Li xe
Trn nh Qu
TCQ: 38434303
Li xe
V nh Sn
TCQ: 39196017
Li xe
Trn Mnh TCQ:
Linh 38313789
Phng Bo v
Trng phng
Trn Cng
TCQ: 08042861
Bo v
Hn nh Chin
TCQ: 39764116
Bo v
Don Vn Ton
TCQ: 39764116
Bo v
Nguyn Hu
TCQ:
Tho 39764116
Bo v
Mai Xun Trng
TCQ: 39764116
Bo v
Nguyn Danh
TCQ:
Din 39764116
Bo v
Nguyn Minh
TCQ:
39454093
Ph Trngo
phng
Mnh H
TCQ: 08042861
Ban QLDA TXD tr s B Ni v

Thit k vin
Phan ng TCQ:
K
39746176

4- Phng Mi trng

yn Bnh Khim - Hai B Trng - H Ni.


g tin - B Ni v. Tel (84-4)39745589 - Fax 39740617 - Email: websitemaster@moha.gov.vn

nh@moha.gov.vn

@moha.gov.vn

@moha.gov.vn

@moha.gov.vn

an@moha.gov.vn

n@moha.gov.vn

e@moha.gov.vn

nhthu@moha.gov.vn

yen@moha.gov.vn

uy@moha.gov.vn

@moha.gov.vn

nghai@moha.gov.vn

n@moha.gov.vn

g@moha.gov.vn

@moha.gov.vn

gvinh@moha.gov.vn

en@moha.gov.vn

a1@moha.gov.vn

@moha.gov.vn

@moha.gov.vn

@moha.gov.vn

n@moha.gov.vn

huong@moha.gov.vn

Danh sch cc doanh nghip cung cp dch v Internet


STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Tn doanh nghip
a ch
S GP
Loi GP Ngy cp Ngy ht hn
cung cp dch
T v
Internet
Tng cng ty
SVin
1 Giang
thng
1311/GP-BTTTT
Vn
qun
Minh,
i Ba
(Viettel)
IXP,
nh,
ISP,H
OSP
21/09/200921/09/2019ri
ni
c
Cng ty Thng
s 53
tinLng
Vin563/GP-BTTTT
thng
Vn Can,
in IXP,
lc
qun
(EVN-Telecom)
ISP,
Hon
OSP
29/04/200931/03/2018ri
Kim, H Ni
c
Cng ty C s
phn
02-Cha
Vin thng
1267/GP-BTTTT
Bc, H
phng
Ni
IXP,
(Hanoi-Telecom)
Trung
ISP, T,
OSPqun
40034
ng a,
43686
H Ni
ri
khng
Cng ty C S
phn
199Dch
in
v
106/GP-BTTTT
Bin
BuPh,
Chnh
IXP,
phng
Vin
ISP,
thng
15,
OSP
21/01/200921/01/2019ri
qun
Si Gn
Bnh(SPT)
Thnh, thnh ph H Ch
c Minh
Cng ty C S
phn
75 Vin
Trnthng
1347/GP-BTTTT
HngFPT
o,IXP,
H ni
ISP, OSP
28/09/200928/09/2019ri
c
Tp on Bu
S 1chnh
o Vin
Duy
1312/GP-BTTTT
Anh,
thngQun
Vit
IXP,
Nam
ng
ISP,(VNPT)
a,
OSP
21/09/200921/09/2019ri
Tp. H Ni
c
Cng ty in2 t
Nguyn
Hng Thng
hi
654/GP-BTTTT
(Vishipel)
Hin,
ISP,
HiOSP
Phng.
19/05/2009
42224 ri
c
Tng cng ty
svin
280B
thng
ph
1559/GP-BTTTT
Ton
Lc Long
CuIXP,
Qun,
(GTEL)
ISP,
phng
22/10/2008
Bi, qun
22/10/2018cha
Ty H, H Ni khng
Cng ty C Thp
phn The
vin Manor
thng
1707/GP-BTTTT
ng
- M nh,
IXP,
Dng
ISP,
XTelecom
M Tr,39793
Huyn T Lim,
43445H
cha
Ni
c
Cng ty c phn
s 29h
Hn
tng
Thuyn,
448/GP-BTTTT
vin thng
phng
ISP
CMC
Phm
(CMC
nh
TI)39998
H, qun Hai
45477
B cha
Trng,
Cng ty Truyn
S 31-33
hnh Cp
inh
276/GP-BBCVT
Saigon
Cng Trng,
tourist
ISP Qun
(SCTV)
1
20/03/200620/03/2021ri
TP H Ch Minh
139/GP-BTTTT
OSP
28/01/201028/10/2020cha
c
Cng ty Dch
sv
30Truyn
ph Trung
362/GP-BBCVT
thanh
Lit,
- Truyn
phng
ISP hnh
Trung
H
24/04/200724/04/2022ri
Ni
Lit,(BTS)
qun ng a, H Ni
Cng ty C s
phn
270A
Vin
Lthng
839/GP-BTTTT
Thng
tin hc
Kit,
ISP,
in
phng
OSP
t KASATI
14
19/06/2009
qun 10 TP. 43226
H Chri
Minh
c
Cng ty c phn
506/19/7
dchng
v
971/GP-BTTTT
thng
3/2 P14
mi
ISP,
Q10
in
OSP
TP
t Hp
H
15/07/200914/04/2015ri
ch
Thnh
Minh
c
Cng ty C 198
phnA5-A6
Vin thng
Hong
693/GP-BTTTT
Nam
Vn Cu
ISP,
Th, OSP
Long
Qun(SMK)
27/05/2009
Ph nhun TP H
42893
Ch cha
Minh
khng
Cng ty c phn
s 89pht
ph trin
Ngha
715/GP-BTTTT
u
Dng,
t cng
ISP,
phng
OSP
nghPhc
Somonet
X,
39819
qun
Vit Ba
Nam
43471
nh, Tp.H
cha Ni khng
Cng ty C s
phn
4A2Vin
Nguyn
thng
760/GP-BTTTT
Ch
Th
Thanh,
h
ISP,
mi
qun
OSP
(NGT)
ng40031
a thnh ph
42774
H Ni
ri
c
Cng ty c phn
s 182,
u
ng
t446/GP-BTTTT
v Nguyn
khai thc
ISP,
Tun,
dch
OSP
v
phng
vin thng
39998
NhnVit
Chnh,
Nam
43650
qun
(VietLinks)
cha
Thanh Xun,
c Tp. H Ni
Cng ty c phn
D5/152
vin
Thy
thng
799/GP-BTTTT
Khu,
ATIphng
Vit
ISP,
Nam
OSP
Thy Khu,
40153
qun Ty43805
H, Tp.H
ri Ni
c
Cng ty Pht
Strin
97-101
Cng
Nguyn
1313/GP-BTTTT
vin phn
Cng
ISP,
mm
Tr,
OSP
Quang
qun21/09/2009
1,
Trung
Tp.HCM
(QTSC)42857 ri
khng
Cng ty c phn
ng
cng
1, khu
ngh
1076/GP-BTTTT
cng
v truyn
nghip
ISP,thng
VSIP2,
OSP Vit
huyn
Nam
39941
Bn
(VNTT)
Ct,43593
tnh Bnh
ri Dng c
Cng ty C 86/32
phn Cng
Trng
699/GP-BTTTT
ngh
Quyn,
Mngphng
ISP,
(QTOSP
Net)
6, qun
28/05/200928/5/2019
3, Tp.HCM
ri
c
Cng ty TNHH
s 202
dchph
v 1561/GP-BTTTT
u
B Triu,
t Vinh
phng
ISP,
Hnh
OSP
Nguyn
22/10/200822/10/2018cha
Du, qun Hai B Trng, Tp.H Ni
412/Q-BTTTT
Cng ty C Phng
phn H
1212,
thng
794/GP-BTTTT
nh
Sao
A4Vit
khu
ISP,
(SAVISY)
tpOSP
th n L,
40153
phng 43805
Hong cha
Vn Th, qun
c Hong Mai, Tp.H Ni
Cng ty TNHH
P606
Truyn
Indochina
thng
796/GP-BTTTT
Vit
ParkTon
ISP,
Tower,
OSP
Cus 04 Nguyn
40153 nh
25/12/2018cha
Chiu, qun 1, Tp.HCM
c
Cng ty c phn
s 36dch
Hong
v
447/GP-BTTTT
vin
Cu,thng
phng
ISP,
FTS

OSP
Ch Da,
39998
qun ng
43650
a, Tp.H
cha Ni c
Cng ty C s
phn
128truyn
in972/GP-BTTTT
Bin
thngPh,
ADTEC
ISP,
phng
OSP17,15/07/2009
qun Bnh Thnh,
43383
Tp.HCM
ri
c
Cng ty c phn
Trungdch
tmv
cng
698/GP-BTTTT
d ngh
liu trc
phn
ISP,
tuyn
mm,
OSP(ODS)
123
28/5/2009
Trng28/5/2019
nh, phng
ri 7, qunc
3, Tp.HCM
Cng ty C S
phn
273Dch
iv
629/GP-BTTTT
Cn,
Vin
phng
thng
ISP,
CMC
Ngc
OSP
(CMC-Telecom)
H,14/05/200921/01/2018ISP
qun Ba nh, TP H Ni ri, OSP
ccha
Cng ty TNHH
KhuViettel-CHT
cng ngh
1346/GP-BTTTT
cao
(Viettel-IDC)
Ha
ISP,
Lc,
OSP
Km29
28/09/200928/09/2019ri
ng Lng Ha Lc, huyn Thch
c Tht, Tp.H Ni
Cng ty C 24/31/46
phn Cng
ng
619/GP-BTTTT
nghXun
cao Vit
Diu
ISPNam
Ty h,
18/04/200818/04/2018cha
H ni
c
526/GP-BTTTT
OSP
23/04/200923/04/2019
Cng ty C s
phn
123Internet
Trng
128/2003/GP-BCVT
Mt
nh,
ktphng
ni
OSP
OCI 7 qun 337687
tp HCM 39514 ri
c
1939/GP-BTTTT
ISP
25/12/200825/12/2018ri
Cng ty c phn
tng 20,
vinto
thng
1188/GP-BTTTT
nh VIT
VIT,Vit
s
ISP
519
Namph
(VIT
Kim
24/08/200924/08/2019cha
Telecom)
M, phng Ngc Khnh, qun Ba nh, Tp.H Ni
Cng ty c phn
s 287B
cng
in
ngh
205/GP-BTTTT
Bin
truyn
Ph,ISP
thng
phng
DTS
7,17/02/200917/02/2019cha
qun 3, Tp.HCM
c
Cng ty NetNam
s 18 ng
700/GP-BTTTT
Hong Quc
ISP Vit, Cu
28/05/200914/12/2014ri
Giy, H ni
Cng ty c phn
Phngdch
204A,
v
500/GP-BTTTT
s
toliu
nhTon
Thng
ISPCu
Long,
(GDS)
20/4/2009
105 Lng H,
20/4/2019
ng a,
riH Ni
Cng ty C s
phn
2 Cha
truyn
Bc,
451/GP-BTTTT
thng
phng
Hanel
ISP
Trung T qun40029
ng27/10/2018cha
a, H Ni
Cng ty C 20
phn
BisDch
Cngv
502/GP-BTTTT
Ha,
- Dphng
liu ISP
Cng
12,ngh
qun
20/04/200914/02/2018cha
thng
Tn Bnh
tin Vina
Thnh
(VinaData)
ph H Ch Minh
Cng ty C s
phn
12 u
ph Trn
t
1879/GP-BTTTT
mng
Quang
PAMANET
ISP
Diu, phng
16/12/200816/12/2018cha
Ch Da, qun ng a, H Ni
Cng ty C phng
phn qung
1401-1404,
630/GP-BTTTT
co trc
tng
tuyn
OSP
14 Trung
24h tm
14/05/200919/09/2017cha
giao dch cng ngh thng tin H
c Ni, K1 Ho Nam, qun ng
Cng ty TNHH
s 750
P.AS
VitVn
887/GP-BTTTT
Nam
Hnh (ni
OSP
di), phng
30/06/2009
12, qun 10
43049
tp HCM
cha
khng
Cng ty TNHH
s 89
thng
in Bin,
751/GP-BTTTT
mi dch
phng
vOSP
CNTT
a Kao,
(G.O.L)
qun39878
1, Tp.HCM43530 cha
c
Cng ty C S
phn
116thng
Kim1681/GP-BTTTT
Ngu,
mi Tin
phng
hc
OSP
vThanh
Vin thng
Nhn
39732
Sao
qunVit
Hai 43384
B Trng,
chaH Ni khng

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Cng ty C 722
phnS
Dch
Vnv
504/GP-BTTTT
Hnh,
Phnphng
mm
OSP
Tr
12,
chi
qun
20/04/200928/12/2017ri
Vina
10,(Vinagame)
Thnh ph H Ch Minh
c
Cng ty c phn
s 54,u
ngt120,
541/GP-BTTTT
v cng
t 31,ngh
ng
OSPOSB
Kim Giang,
27/04/200927/04/2019cha
phng i Kim, qun Hong
c Mai, Tp.H Ni
Cng ty C 7A
phn
Thi
Vin
Vn
thng
1017/GP-BTTTT
Lung,
Tin
phng
V
OSP Bn Ngh,
23/07/2009
qun 1, thnh
42738
phri
H Ch Minh
c
Cng ty TNHH
Phng
T 1207,
vn 1030/GP-BTTTT
u
tatnh
Hng
Pacific
OSP
Quang
Place,
(1572/GP-BTTTT
(HQBC)
14/07/201024/10/2018cha
s 83B L Thng
ngy 24/10/2008)
Kit, phng c
Trn Hng o, qun Hon Kim,
Cng ty c phn
145 Nguyn
Yu Th
820/GP-BTTTT
nh
Thao
Chnh,
OSP
phng 1,
16/06/200916/6/2019
qun Ph Nhun, Tp.HCM
cha
khng
Cng ty c phn
s 11A
cng
Sng
ngh
1303/GP-BTTTT
,Ton
phng
cu
OSP
2,
Tin
qun
(795/GP-BTTTT)
Thnh
Tn 40187
Bnh, Tp.HCM
25/06/2018ri
c
Cng ty CP35
thit
ng
b Vin
dung
105/GP-BTTTT
thng
P.Tn
chnh
Phng
OSPQ1 TP.H
21/01/200921/01/2019ri
Ch Minh
c
Cng ty Inets 129 Phan
1230/GP-BTTTT
Vn Tng,
OSP
Dch vng
31/08/200931/08/2019cha
Hu, qun Cu Giy, Tp.H Ni ???
Cng ty c phn
Phngtruyn
1408,
128/GP-BTTTT
thng
tng 14,
qung
to
OSP
co
nh a
s phng
9 ph39905
o
tinDuy
SMART
Anh,
43557
phng
MEDIA
cha Phng
c Lin, qun ng a, Tp.H Ni
Cng ty c phn
23 Nguyn
tin hcTh
110/GP-BTTTT
Lc
Hunh,
Vit OSP
phng 8, qun
22/01/200922/01/2019cha
Ph Nhun, Tp.HCM
c
Cng ty TNHH
phng
MtM1602
thnh
628/GP-BTTTT
khu
vin 2Kt
sOSP
ni
255mng
bn Chng
Ngi
14/05/2009
saoDng,
(SNLINK)
phng
43321 cha
C Giang, c
qun 1 tp HCM
Cng ty TNHH
phng
phn
706,
mm
1539/GP-BTTTT
ta Nhn
nh 101
Ho
OSP
Lng
(VNWS)
H, phng
16/10/200816/10/2018ri
Lng H, qun ng a, Tp.H
khng Ni
Cng ty c phn
B1-DN13
phtNguyn
trin
1553/GP-BTTTT
dch
Khnh
v OSP
hc
Ton,
tp v
qun
gii
21/10/200821/10/2018ri
Cu
tr trc
Giy,
tuyn
Tp. VDC-Net2E
H Ni
c
Cng ty TNHH
S 516/34H
phn mm
1345/GP-BTTTT
Thng
VinNht,
thng
OSP
phng
Min Nam
16
28/09/2009
qun
(South
G
Telecom)
Vp42713
Tp.Hri
Ch Minh c
Cng ty C l
phn
46, Cng1362/GP-BTTTT
ngh
vin phn
vin thng
mm
ISP, OSP
Quang
Si Gn
30/09/200919/09/2017ri
Trung,
(SaigonTel)
phng Tn Chnh Hip, khng
qun 12, Tp. HCM
Cng ty in
st
200
TinV
hc
Vn
918/GP-BTTTT
SiTn,
Gnphng
(SEI)
OSP(563/GP-BBCVT
5, qun
25/6/2010
3, Tp. HCM
ngy
19/06/2017ri
19/06/2007))
khng
Cng ty TNHH
Phng
thng
07, nh
1683/GP-BTTTT
mi4,dch
cng
vOSP
vin
Mt phn
Bo mm39825
Quang Trung,
42856
phng
ri Tn Chnh
c Hip, qun 12, Tp. HCM
Cng ty TNHH
s 15
Truyn
H Xun
thng
568/GP-BBCVT
Hng,
PI OSP
phng Nguyn
20/06/200720/06/2017ri
Du qun Hai B Trng, H Ni
khng
Cng ty C phng
phn Tp
A1001
on
793/GP-BBCVT
nh
vin
M3-M4
thng
OSP
Nguyn
IP
Ch Thanh,
39121 phng
42774
Lng
ri H, quncng a, thnh ph H Ni
Cng ty THHH
647Thng
Nguyn245/GP-BTTTT
Mi
Oanh,
- Dch
phng
ISP,
v Thun
(302/GP-BBCVT
OSP
17, G
Tho
Vp,
40484
TP HCM
ngy 42434
31/6/2006,
ISP ri,
411/GPOSP
ccha
BBCVT ngy 03/05/2006)
Cng ty TNHH
s 2474/3B
pht trin
829/GP-BBCVT
khu
CNTT
ph 3t
quc
ISP
Thnh
l 1A phng
38572
An Ph 42224
ng qun
ri 12 TP. H Ch Minh
312/GP-BBCVT
OSP
38872
42525
c
Cng ty TNHH
s 276
mng
Cao
truyn
1684/GP-BTTTT
Thng
thng
ni di,
OSP
qucphng
t
12,39825
qun 10,
19/03/2018ri
Tp.HCM
c
Cng ty C s
phn
235u
pht
501/GP-BTTTT
Don
phtK
trin
Thin,
OSP
Truyn
phng
thng
31/03/200831/03/2018cha
Mai
Quc
Dch,
gia qun
(AVA)Cu Giy, H Nic
Tng cng ty
STruyn
67B ph
thng
915/GP-BTTTT
HmaLong,
phng
IXP,
phng
(484/GP-BBCVT
ISP,
tin VTC
OSP
Hng
24/6/2010
Bi, qun
ngy
29/6/2017
Hon
29/5/2006,
Kim
ri thnh
592/GP-BBCVT
ph
c H Ni ngy 29/6/2007, 524/GPC phn mng
18A/26/43
TruynNguyn
04/GP-BBCVT
thng quc
Th OSP
Minh
t (Incomnet)
Khai, phng
39142
aKao 42795
qun 1,ri
Tp. H ChcMinh
Cng ty C s
phn
76 Tin
Trnhc
Hng
10/GP-BBCVT
vino,
thng
OSP
qun
Chu
Hon
phong
Kim,
39203
Tp. H Ni
42856 ri
c
Cng ty TNHH
lu 7,
Dng
phng1348/GP-BTTTT
Quc
701A, to OSP
nh ZenPlaza, s
39669
54-56 Nguyn
43321Tri,
cha
phngkhng
Bn Thnh, qun 1, Tp.HCM
Cng ty C s
phn
P304-A5,
ng dng
874/GP-BBCVT
s 29
cng
phngh
OSP
Lc Ton
Trung,
cu
19/09/200619/09/2016cha
phng
(GLTEC)
Vnh Tuy, qun Hai B Trng,
khngH Ni
Cng ty C s
phn
17 Thng
ng 294/2
990/GP-BTTTT
mi
ph
Dch
Kim
OSP
vM,
Vin
phng
thng v
39636
KimGia
Mtng
qun
43288
Gi
Batrnh,
cha
(GNET)
Tp. Hkhng
Ni
Cng ty C s
phn
02-Cha
u t
1200/GP-BBCVT
Bc,
Phtphng
trinOSP
Cng
Trung
ngh
T,
18/11/200518/11/2015ri
vqun
Truyn
ng
thng
a, (NEO)
Tp. H ni
khng
Cng ty C s
phn
254Pht
ng
trin
991/GP-BTTTT
Khng
Phn mm
OSP
Trung,
Chin
phng
thng
39636
Khng
(V-SOFT)
nh,
43288
qun
cha
Thanh Xun,
c Tp. H Ni
Cng ty c phn
s 14gii
phphp
ng
1410/BTTTT-VT
tinThai
hcMai,
Ton
OSP
phng
Cu 7, qun
40004
Ph Nhun,
43656Tp.HCM
ri
c
Cng ty TNHH
s 54/2/15
vin thng
Bch
138/GP-BTTTT
Hng,
LongISP,
phng
(HLTEL)
(1399/GP-BTTTT
OSP2, 28/01/2010
qun Tn Bnh,
ngy43626
Tp.HCM
06/10/2009)
cha
c
Cng ty c phn
s 01dch
ng
v
1641/GP-BTTTT
Dung,
vin thng
phng
ISP
IP (IPCOMS
Tn nh,
23/11/200923/11/2019cha
JSC)
qun 1, Tp.HCM
Cng ty c phn
s 13,Vietnamnet
l 2C1656/GP-BTTTT
khu
truyn
th ISP,
Trung
thng
OSP
Yn,
quc
26/11/200926/11/2019ri
phng
t (VIETNAMNET
Yn Ha, qun
INCOM)
Cu Giy, Tp.H Ni
Cng ty TNHH
s 65
thng
Lnh 1659/GP-BTTTT
Binh
mi in
Thng,
thoi
OSP
phng
quc t12,
26/11/200926/11/2019cha
Vin
qun
Tin11, Tp.HCM
c
Cng ty c phn
s 4, dch
ng 12
v
1845/GP-BTTTT
ng
vin thng
ng
ISP,
Ton
Thai
OSP
Cu
Mai,
24/12/200924/12/2019cha
(GTSC.,Corp)
phng Qung An, qun Ty H, Tp. H Ni
Cng ty TNHH
s 331/20,
Sng to
ng
626/GP-BTTTT
truyn
343 ph
thng
IXP,
Trn
Vit
(122/GP-BTTTT
ISP,
Kht
Nam
OSP
Chn,
(CCV
40334
phng
Co.,LTD)
ngy
23/01/2019ri
23/01/2009)
Thanh Nhn, qunc
Hai B Trng, Tp.H Ni
Cng ty TNHH
s 102A
L.C.SBi137/GP-BTTTT
Minh Trc,ISP,
phng
OSP 6,28/01/201028/01/2020cha
qun 8, Tp.HCM
Cng ty c phn
S 105,
ung
t749/GP-BTTTT
VNPTG
Lng H,
IXP,
phng
ISP, OSP
Lng
25/05/201025/05/2020cha
H, qun ng a, thnh ph H Ni
Cng ty c phn
55Bis-Nguyn
truyn747/GP-BTTTT
thng
Vni
ThDng
ISP,
- Phng
OSP
Xanh
aKao
25/5/2010
- Qun
25/5/2020
1-Thnhcha
ph H Ch Minh
Cng ty c phn
s 72vin
ng
thng
1091/GP-BTTTT
SKhang
11, Khu
OSP
Andn
Nam
cGiu
Him
27/7/2010
Lam 6A,27/7/2020
x Bnh Hng,
chahuyn c
Bnh Chnh, thnh ph H Ch Min
Cng ty TNHH
s 21
mt
Trn
thnh
Khc
1302/GP-BTTTT
vin
Chn,
thng
OSP
phng
mi dch
15, qun
v40187
Cuc
PhSng
Nhun,
43839
Mithnh
cha
ph H Ch Minh
Cng ty c phn
Lu 1,cng
s 208-210
ngh
1312/GP-BTTTT
mng
Khnh
ISP,
VitHi,
Thnh
OSP
phng
Cng
40338
6, qun 4, thnh
43991ph
cha
H Ch Minh

Ghi ch
DN h tng
DN h tng
DN h tng
DN h tng
DN h tng
DN h tng
DN h tng
DN h tng
DN h tng
Giy php h tng
Giy php h tng
Giy php h tng

Chnh thc cung cp dch v ngy 25/9/2009


Chnh thc ccdv ngy 07/09/2009 (cha ccdv in thoi Internet)

Chnh thc ccdv ngy 4/5/2009


Chnh thc ccdv ngy 20/11/2009
Chnh thc ccdv ngy 15/8/2009
Chnh thc ccdv ngy 19/11/2009

ht hn

Chnh thc ccdv ngy 10/10/2009

Chnh thc ccdv ngy 20/11/2009

Chnh thc CCDV ngy 20/4/2010

Chnh thc CCDV ngy 10/9/2010 (khng trin khai dch v in thoi Internet)

UBND Qun, Huyn


http://222.255.28.76/hcsn/
UBND qun Hng BngUBND qun L Chn

Tn n v UBND qunTn
Hng
n
Bng
v UBND qun L Chn
a ch
S 44 ph L
ai
chHnh,Sphng
10 ph Hong
H Sen,
Vn
phng
Th, qun
Tri Cau,
Hngqun
Bng,Lthnh
Chn,
ph
thnh
Hi ph
Phng.
Hi P
in thoi 31.37459 in thoi 31.84681
Fax
31.38426 Fax
31.84594
Email
ubhongbang@haiphong.gov.vn
Email
quanlechan@gmail.com.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/hongbang
Website http://www.haiphong.gov.vn/quanlechan
Ban lnh o
Ch tch UBND:
Ban lnh
L Vn
o
Ch
Lmtch:
PhPhm
Ch tch
T Th
UBND:
PhT
Ch
nh
tch:
i,
Phm
TrnhTh
Xun
Hi,Thn,
PhmNguyn
Tin Du,
T
Thuc loi hnh
UBND
n
Qun,
v Thuc
huyn
loi hnh
UBND
n
Qun,
v huyn
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhLnh
nc
vc hot
Qun
ng
l Nh nc

UBND qun Ng QuynUBND qun Kin An

Tn n v UBND qunTn
Ngn
Quyn
v UBND qun Kin An
a ch
S 19 ph
aNng,
ch phng
S 02 ph
MyCao
T, Ton,
qun Ng
phng
Quyn,
Trn
thnh
Thnh
phNg,
Hi qun
Phng.
Kin An, thnh
in thoi 31.38367 in thoi
31.8765
Fax
31.35515 Fax
31.87703
Email
ubndngoquyen@haiphong.gov.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/kienan
Website http://www.ngoquyen.gov.vn
Ban lnh o
Ch tch UBND: V Vn Thc. Ph Ch tch UBND: Hong Cng Nhi
Ban lnh o
Ch tch UBND:
Thuc
Nguyn
loi hnh
UBND
Xun
n
Qun,
Phi
v Ph
huyn
Ch tch UBND: Nguyn Hu Qun, Trn Hu Xun,
Thuc loi hnh
UBND
n
Qun,
v Lnh
huyn
vc hot
Qun
ng
l Nh nc
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

UBND qun Hi An

UBND Qun Sn

Tn n v UBND qunTn
Hin
An v UBND Qun Sn
a ch
Khu Trung Hnh,
a chphng
S 195
ng
ph
Lm,
L Thnh
qun Hi
Tng,
An, phng
thnh ph
Ngc
Hi Xuyn,
Phng.Qun Sn, th
in thoi 0313 871515
in thoi 31.38613
Fax
0313 871872
Fax
31.38626
Email
ubhaian@haiphong.gov.vn
Email
ubdoson@haiphong.gov.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/haian
Website http://www.haiphong.gov.vn/doson
Ban lnh o
Ch tch UBND:
ChcPhm
nng Theo
Vn
nhim
Hng
Lut
v HND
Ph Ch
v UBND
tch UBND:
nm 2003
Nguyn Tng Qun, Nguyn Th Lu
Thuc loi hnh
UBND
n
Qun,
v Ban
huyn
lnh o
Ch tch UBND: ng Hong nh Bnh Ph Ch tch UBND: ng V
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhThuc
ncloi hnh
UBND
n
Qun,
v huyn
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc
UBND huyn An Dng
UBND huyn Thu Nguyn
Tn n v
a ch
in thoi
Fax
Email
Website

UBND huyn
Tn
Ann
Dng
v UBND huyn Thu Nguyn
Th trn An a
Dng,
ch huyn
Th trn
An Dng,
Ni o,
thnh
huyn
ph
Thu
Hi Nguyn,
Phng. thnh ph Hi Phng.
31.87152 in thoi 31.38744
31.87187 Fax
31.37764
ubanduong@haiphong.gov.vn
Email
ubthuynguyen@haiphong.gov.vn
http://www.haiphong.gov.vn/anduong
Website http://www.haiphong.gov.vn/thuynguyen

Ban lnh o
Ch tch: Hong
Ban lnh
Hi Hng
o
ChPh
tch Ch
UBND:
tchNguyn
thngQuang
trc: Nguyn
Nht Ph
Ngc
Ch
Ci
tch
Ph
UBND:
Ch tch:
TrnTrn
Vn T
Thuc loi hnh
UBND
n
Qun,
v Thuc
huyn
loi hnh
UBND
n
Qun,
v huyn
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhLnh
nc
vc hot
Qun
ng
l Nh nc

UBND huyn Kin ThyUBND huyn Tin Lng

Tn n v UBND huyn
Tn
Kin
n
Thy
v UBND huyn Tin Lng
a ch
Th trn Nia
i,ch
huynKhu
Kin2,Thy,
th trn
thnh
Tinph
Lng,
Hihuyn
Phng.
Tin Lng, thnh ph Hi Phng.
in thoi 31.38812 in thoi 31.38831
Fax
31.38816 Fax
31.38834
Website http://www.haiphong.gov.vn/kienthuy
Email
ubtienlang@haiphong.gov.vn
Ban lnh o
Ch tch UBND:
Website
Phm http://www.haiphong.gov.vn/tienlang
Vn i. Ph Ch tch UBND: Nguyn Duy Bnh, Trnh Vn Sn, Ngu
Thuc loi hnh
UBND
n
Qun,
v Ban
huyn
lnh o
Ch tch UBND: L Vn Hin Ph Ch tch UBND:V c Cnh , Ngu
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhThuc
ncloi hnh
UBND
n
Qun,
v huyn
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc
UBND huyn Ct Hi UBND huyn Bch Long V

Tn n v UBND huyn
Tn
Ct
n
Hiv UBND huyn Bch Long V
a ch
Khu II, th trn
aCt
ch B, huyn
o Bch
Ct Long
Hi, thnh
V, thnh
ph ph
Hi Phng.
Hi Phng.
in thoi 31.38882 in thoi 31.88938
Fax
31.38884 Fax
31.8897
Website http://www.haiphong.gov.vn/cathai
Website http://www.haiphong.gov.vn/bachlongvy
Ban lnh o
Ch tch UBND:
Ban lnh
Phm
o
Ch
Xuntch
He
UBND:
Ph Ch
Caotch
Xun
UBND:
Lin.Bi
PhTrung
Ch tch
Ngha,
UBND:
V Th
inh
Kim
Quc
Bchi, N
Thuc loi hnh
UBND
n
Qun,
v Thuc
huyn
loi hnh
UBND
n
Qun,
v huyn
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhLnh
nc
vc hot
Qun
ng
l Nh nc

UBND qun Dng Kinh


UBND huyn Vnh Bo

Tn n v UBND qunTn
Dng
n Kinh
v UBND huyn Vnh Bo
a ch
Km s 3 ng
a ch
Phm Vn
ng
ng,
20/8,
Phng
th trnAnh
VnhDng,
Bo, qun
huynDng
Vnh Bo,
Kinhthnh ph Hi Phng
in thoi 31.38806 in thoi 31.38842
Fax
31.38806 Fax
31.38849
Ban lnh o
Ch tch UBND:
Website
Nguyn
http://www.haiphong.gov.vn/vinhbao
Quan Hoi Ph Ch tch UBND: Nguyn Vn Thnh, Th Thanh
Thuc loi hnh
UBND
n
Qun,
v Ban
huyn
lnh o
Ch tch UBND: Nguyn c Mai Ph Ch tch UBND: Nguyn Trng
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhThuc
ncloi hnh
UBND
n
Qun,
v huyn
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc
UBND huyn An Lo

Tn n v UBND huyn An Lo
a ch
S 17, ng Nguyn Vn Tri, th trn An Lo, huyn An Lo, thnh ph Hi Phng.
in thoi 31.38723
Fax
31.3873
Website http://www.haiphong.gov.vn/anlao
Ban lnh o
Ch tch UBND: L Quang Vinh Ph Ch tch UBND: Nguyn Vn Thng, Nguyn ng Sn
Thuc loi hnh
UBND
n
Qun,
v huyn
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

S, Ban, ngnh
Cng an thnh ph HiVn
Phng
phng UBND thnh ph

Tn n v Cng an thnh
Tnph
nHi
v Vn
Phng
phng UBND thnh ph
a ch
S 03 ph L
ai
chHnh,Sphng
18 ng
Minh
Hong
Khai, Diu,
qun phng
Hng Bng,
Minhthnh
Khai,ph
qun
Hi
Hng
Phng.
Bng, thn
in thoi 31.38423 in thoi 8031274
Fax
31.38957 Fax
31.84237
Chc nng Qun
nhimlv
cng
Website
tc an ninh
www.haiphong.gov.vn/vpubnd
trt t trn a bn thnh ph Hi Phng.
Ban lnh o
Gim c Trn
Chc
Bnng
Thiu
Vn
nhim
(031.3822020);
phng
v UBND Ph
thnh
Gim
ph c:
c chc
Nguyn
nngTh
gipThng
UBND thnh
(031.3847943
ph i
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Ban lnh o
Chnh Vn phng: Phm Vn Mi Ph Vn phng: o Quc Khnh
Lnh vc hot
Ning
chnh Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc
Vn phng on i biu
S Quc
K hoch
hi v
vHND
u tthnh ph Hi Phng

Tn n v Vn phng Tn
onn
i vbiu
S Quc
K hoch
hi v
vHND
u tthnh ph Hi Phng
a ch
S 18 ph Hong
a chDiu,S
qun
01 ph
Hng
inh
Bng,
Tin
thnh
Hong,
phphng
Hi Phng
Minh Khai, qun Hng Bng, th
in thoi 80.31264 in thoi 31.84261
Fax
80.31297 Fax
31.84202
Email
vphdnd@vnn.vn
Email
hpdpi@hn.vnn.vn; haiphongdpi@hn.vnn.vn
Website www.haiphong.gov.vn/vphdndtp
Website http://www.haiphong.gov.vn/sokehoachdautu
Chc nng Tham
nhimmu
v Chc
v t chc
nng S
phc
nhim
Kvhoch
vhot ng
v u
ca
ton
l c i
quan
biu
chuyn
Qucmn
hi, thuc
Trng
UBND
on,thnh
Ph T
p
Ban lnh o
Chnh Vn Ban
phng:
lnhon
o
Gim
Vnc:
Chng
L Thanh
Ph Chnh
Sn. Ph
VnGim
phng:
c:
Nguyn
DngHu
Ngc
T,Tun
Nguyn
Ph Vn
Gi
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Ning
chnh Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

S Ni v

S Gio dc v o to

Tn n v S Ni v Tn n v S Gio dc v o to
a ch
S 12 ph L
ai
chHnh,Sphng
37 ph Minh
Minh Khai,
Khai, qun
phng
Hng
Hong
Bng,Vn
thnh
Th,
ph
qun
HiHng
Phng.
Bng, th
in thoi 31.84251 in thoi 31.38424
Fax
8031289 Fax
31.38238
Website http://www.haiphong.gov.vn/sonoivu
Email
sogiaoduc@haiphong.gov.vn
Chc nng S
nhim
Ni v
v lWebsite
c quan chuyn
http://www.haiphong.edu.vn
mn thuc U ban nhn dn thnh ph; c chc nng tham m
Ban lnh o
Gim c: inh
ChcThnh
nng S
Cng.
nhim
Gio
Ph
vdcGim
v o
c:to
o
l c
Trng
quan
Lchuyn
Ph Gim
mun
c:
thuc
V Th
U ban
Kim nhn
Hng
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Ban lnh o
Gim c Th Hng Ph Gim c: o Trung ng, Phm Th C
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhThuc
ncloi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Gio
ng
dc

S Ngoi v
Tn n v
a ch
in thoi
Fax
Email

S Lao ng - Thng binh v X hi

S Ngoi vTn n v S Lao ng - Thng binh v X hi


S 15 ph Trn
a ch
QuangS
Khi,
02 phng
ph inhHong
Tin Hong,
Vn Th,
phng
qun Minh
HngKhai,
Bng,qun
thnh
Hng
ph Bng,
Hi Ph
th
31.74528 in thoi 31.84281
31.74535 Fax
31.82397
songoaivu_hp@hn.vnn.vn
Email
sldtbxh@haiphong.gov.vn

Website http://www.haiphongdofa.gov.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/ldtbxh
Chc nng Tham
nhimmu,
v Chc
gip U
nng
ban
L
nhim
nhn
c quan
v
dn chuyn
thnh ph
mn
thc
thuc
hinUBND
chc thnh
nng qun
ph; tham
l nhmu,
ncgip
v ho
UB
Ban lnh o
Gim c: Phm
Ban lnh
Huo
Th
GimPh
c:
Gim
V nh
c: Khang
Xun Sn
PhPh
Gim
Gim
c:c:
TrnLXun
Vn Gii.
Qu Ph Gim
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhLnh
nc
vc hot
Qun
ng
l Nh nc

S T php

S Ti chnh

Tn n v S T phpTn n v S Ti chnh
a ch
S 07 ph Lch
a ch
Tray, phng
S 21 ph
Lch
in
Tray,
Bin
qun
Ph,
Ng
phng
Quyn,
My
thnh
T, ph
qunHi
Ng
Phng.
Quyn, thnh p
in thoi 31.84631 in thoi 31.85996
Fax
31.64009 Fax
31.82613
Email
sotuphap@haiphong.gov.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/taichinh
Website http://www.haiphong.gov.vn/sotuphap
Chc nng L
nhim
c quan
v trc thuc UBND thnh ph, qun l lnh vc ti chnh - n
Chc nng S
nhim
T v
phpBan
Hilnh
Phng
o
Gim
l c c:
quanNguyn
chuynTh
mn
Thoa.
thuc
Ph
U Gim
ban nhn
c: dn
Phm
thnh
Thanh
phDng.
Hi Phn
Ph
Ban lnh o
Gim c: Nguyn
Thuc loi
Vnhnh
S,
Thi.
Ban,
n
Ph
v
ngnh
Gim c: Bi nh Hin. Ph Gim c: Ng Minh Tun.
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Ting
chnh
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

S Khoa hc v Cng ngh


S Vn ha, Th thao v Du lch

Tn n v S Khoa hc
Tn
vn
Cng
v ngh
S Vn ha, Th thao v Du lch
a ch
S 01 ph Phm
a chNg Lo,
S 18
phng
ph Minh
Lng
Khai,
Khnh
phng
Thin,
Minh
qun
Khai,
Ng
qun
Quyn,
Hngthnh
Bng,ph
thnh
Hiph
Ph
in thoi 31.84648 in thoi 31.82262
Fax
31.84518 Fax
31.82262
Email
doste-hp@hn.vnn.vn
Email
sovhtt@haiphong.gov.vn
Website http://www.haiphongdost.gov.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/vhtt
Chc nng L
nhim
c quan
v Chc
chuyn
nng
mn
L
nhim
thuc
c quan
v
UBND
chuyn
Thnh
mn
ph.
trc
Gip
thuc
UBND
UBND
thnh
thnh
phph,
thcqun
hinlchc
lnh nn
vc
Ban lnh o
Gim c: Bi
BanThanh
lnh o
Tng
GimPh
c:Gim
L Tt
c:
Vinh.
Bi Ph
XunGim
Tunc:
PhLi
Gim
nh
c:
Ngc,
Nguyn
Ng Duy
Vn H,
Tng
L
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Khoa
ng
hc kLnh
thut
vc hot
Vnng
ho - Ngh thut

S Y t

S Giao thng vn ti

Tn n v S Y t
Tn n v S Giao thng vn ti
a ch
S 38 ph L
ai
chHnh,Sphng
01 ph Hong
C Chnh
VnLan,
Th,phng
qun Hng
MinhBng,
Khai, thnh
qun Hng
ph Hi
Bng,
Phng.
thnh
in thoi 31.37457 in thoi 31.38429
Fax
31.38238 Fax
31.38423
Email
soyte@haiphong.gov.vn
Email
sogiaothongcongchinh@haiphong.gov.vn
Website www.haiphong.gov.vn/soyte
Website http://www.haiphong.gov.vn/giaothongcongchinh
Chc nng S
nhim
Y tv
HiChc
Phngnng
l c
L
nhim
quan
c quan
v
chuyn
chuyn
mnmn
thuc
gip
y UBND
ban nhn
thnh
dnph
thnh
thc
ph
hin
Hichc
Phng;
nng
tha
Ban lnh o
Gim c: Phan
Ban lnh
Trng
o
Gim
Khnh.
c:
Ph
m
Gim
Xun
c:Ly
Trn
Ph
Vn
Gim
Th.c:
PhTrnh
GimVn
c:Phm
Trc. Ph
Thu
Gim
Xan
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Y tng
Lnh vc hot
Giao
ng
thng

S Nng nghip v Pht


Strin
Xynng
dngthn.
Tn n v S Nng nghip
Tn n
v Pht
v Strin
Xynng
dngthn.

a ch
S 05 ph Chiu
a chHoa, phng
S 32 ph
Trn
L Thnh
T Trng,
Ng,phng
qun Kin
Hong
An, Vn
thnh
Th,
phqun
Hi Phng.
Hng Bng, t
in thoi 31.38774 in thoi 31.38421
Fax
31.38773 Fax
31.38232
Website http://www.haiphong.gov.vn/sonongnghiep
Email
sd@haiphong.gov.vn
Chc nng L
nhim
c quan
v Website
chuyn mn
http://www.haiphong.gov.vn/soxaydung
trc thuc UBND thnh ph, thc hin chc nng qun l nh n
Ban lnh o
Gim c: Bi
Chc
Trng
nng
Tun
L
nhim
c
Ph
quan
vGim
chuyn
c: mn
Dng
trc
c
thuc
Tng.
UBND
Phthnh
Gimph,
c: qun
L Hu
l v
Bn.
lnhP
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Ban lnh o
Gim c: Nguyn Vn Ha Bnh Ph Gim c: V Quc Thi, V D
Lnh vc hot
Nng
ng
nghip
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Xyng
Dng
S Ti nguyn v Mi trng
Ban Ch o i mi v pht trin doanh nghip thnh ph

Tn n v S Ti nguyn
Tnv
n
Mi
v trng
Ban Ch o i mi v pht trin doanh nghip thnh ph
a ch
S 275 pha
Lch
chTray, S
phng
13 ph
ng
H Xun
Giang,
Hng,
qun Ng
phng
Quyn,
Minh
thnh
Khai,ph
qun
HiHng
Phng.
Bng, th
in thoi 31.37324 in thoi 31.84121
Fax
31.37327 Fax
31.84121
Website http://www.haiphong.gov.vn/sotainguyen
Chc nng L
nhim
c quan
v ph trch vic qun l, lp k hoch cho cc doanh nghi
Chc nng S
nhim
Ti v
nguyn
Banv
lnh
Mio
trng
Ph Trng
l c quan
ban Thng
chuyn trc:
mn ca
Nguyn
UBND
Ththnh
Sn ph Hi Phng; c c
Ban lnh o
Gim c: Bi
Thuc
Quang
loi Sn
hnh
S, Ph
Ban,
nGim
v
ngnhc: V Th Ph Gim c: Nguyn T Trng Ph Gi
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

Chi nhnh Ngn hng Nh


Chi nhnh
nc thnh
Ngn ph
hng pht trin Hi Phng
< body>
Tn n v Chi nhnh Ngn
Tn n
hng
v Nh
Chi nhnh
nc thnh
Ngn ph
hng pht trin Hi Phng
a ch
S 04 ph Nguyn
a ch Tri Phng,
s 47A Lng
phng
Khnh
MinhThin,
Khai, qun Hng
Ng Quyn,
Bng, thnh ph Hi Phng.
Phng
in thoi 31.84262 in thoi 31.39217
Fax
31.74752 Fax
31.39212
Website http://www.haiphong.gov.vn/nhnn
Chc nng 1.
nhim
Huy ng,
v
tip nhn vn ca cc t chc trong v ngoi nc t
Chc nng 1nhim
Lm v
uBan
mi lnh
t chc
o
Gim
ph bin,
c: Phm
hngc
dnHa
trinPh
khaiGim
thi hnh
c:cc
Hnvn
Tuyt
bnNga
quy phm ph
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Ting
chnh Lnh vc hot
Ting
chnh

Bo him X hi thnh S
phCng
Hi Phng
thng

Tn n v Bo him X
Tn
hin
thnh
v S
phCng
Hi Phng
thng
a ch
S 02 ph Tht
a ch
Kh, phng
S 09 ph
MinhLch
Khai,
Tray,
qunphng
Hng Bng,
Lch Tray,
thnhqun
ph Hi
NgPhng.
Quyn, thnh ph
in thoi 31.82282 in thoi
31.8458
Fax
31.82247 Fax
31.84579
Website http://www.haiphong.gov.vn/baohiemxahoi
Email
socongthuonghp@vnn.vn
Chc nng T
nhim
ngy
v01/01/2003,
Website thc
http://www.congthuonghp.gov.vn
hin Quyt nh s 20/2002/Q-TTg ngy 24/01/2002 ca Th t
Ban lnh o
Gim c: Phm
Chc Cng
nng L
nhim
Hin;
c quan
Ph
v Gim
chuyn
c:
mn
Nguyn
thucVn
UBND
Thc,
thnh
L ph,
Th Dng.
qun l v lnh vc
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Ban lnh o
Gim c: Quang Thnh. Ph Gim c: Cng Thanh, Nguy
Lnh vc hot
Bong
him Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc
Ban ch o Phng chng
i tham
Pht nhng
thanh v
thnh
Truyn
phhnh Hi Phng
Tn n v Ban ch oTn
Phng
nchng
v i tham
Pht nhng
thanh v
thnh
Truyn
phhnh Hi Phng
a ch
S 2 Tht Kh,
a ch
qun Hng
s 199
Bng,
T Hiu,
thnhqun
ph Hi
L Chn,
Phngthnh ph Hi Phng

in thoi 80.31114 in thoi 31.38289


Ban lnh o
Trng ban:
Fax
Trnh Quang
31.38458
S Ph ban: T Quang Vnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Email
daiptth@haiphong.gov.vn
Lnh vc hot
Ning
chnh Website www.thp.org.vn
Ban lnh o
Gim c: Trnh Lnh Ph Gim c: Bi Hong Vit, Nguyn Vn L
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Bong
ch
Thanh tra Nh nc thnh
Trng
ph i hc Hi Phng

Tn n v Thanh tra Nh
Tnnc
n v
thnh
Trng
ph i hc Hi Phng
a ch
S 51 ph Lng
a chKhnh
SThin,
171 ph
phng
Phan Lng
ng Lu,
Khnh
phng
Thin,Ngc
qunSn,
Ng qun
Quyn,
Kin
thnh
An, ph
thnh
H
in thoi 31.92132 in thoi 31.87634
Fax
31.92132 Fax
31.87689
Email
thanhtra@haiphong.gov.vn
Email
truong_dhhp@yahoo.com
Website http://www.haiphong.gov.vn/tttp
Website http://www.dhhp.edu.vn
Chc nng L
nhim
c quan
v Ban
chuyn
lnhmn
o
Hiu
thuc
trng:
UBNDGS-TS-NGT
thnh ph, cVng
trch nhim
Ton Thuyn.
gip UBND
Phthnh
Hiu ph
trng:
qunL
Ban lnh o
Chnh Thanh
Thuc
tra: Trn
loi hnh
S,
Th Ban,
Uyn
n v
ngnh
Ph Chnh Thanh tra: Nguyn c Thao, Nguyn nh Ch
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Gio
ng
dc
Lnh vc hot
Thanh
ngtra Trng i hc Hi Phng gm c 4 c s, c s trung tm t ti qun Kin A
Cc phng ban n v trc thuc:
I. T chc b my
1. Vn phng tng hp1.
thanh
Ban tra
Gim
thnh
hiu:
ph
5 ng ch.
- Hiu trng: GS.TS. NGT. Vng Ton Thuyn, U vin Hi ng nhn dn
Chnh vn phng: V Minh
- CcTun
Ph Hiu trng:
+ Ths.NGT L Quc Bng - Ph Hiu trng thng trc.
Lnh vc hot ng: tham
+ Tin
mu
stng
Nguyn
hp;Vit
thc
Hi
hin
- Ph
ccHiu
cngtrng
vic tph
chc
trch
nhn
o
s,to,
hnh
kim
chnh
Gim
qun
ctrT
+ Thc s Nguyn Duy Trng - Ph Hiu trng, kim Gim c Trung tm o
2. Phng thanh tra Kinh+t
C
I nhn Khoa Nng Chnh - Ph Hiu trng, kim Gim c Trung tm Ngo
2. ng b: 23 Chi b, hn 200 ng vin.
Trng phng: Mai Xun
ng
Vitu: 14 ng ch. B th ng u: Ths.NGT L Quc Bng.
3. Cc on th:
Lnh vc hot ng: Thanh
- Cng
traon
kinh t
Nh
- x
trng:
hi; gii
Ch
quyt
tch:n
Thsth
Bikhiu
Vn Khu.
ni t C
co,26phng
Cngchng
on c
tham
s.n
- on TNCS H Ch Minh: B th: Ths Nguyn Th Hin. C 12 Lin chi on v
3. Phng Thanh tra Kinh t II
Trng phng: Nguyn Th Bnh

Lnh vc hot ng: Thanh tra kinh t x hi; gii quyt n th khiu ni t co, phng chng tham nh
4, Phng Thanh tra Ni chnh - Vn x
Trng phng: Nguyn Vn Khanh

Lnh vc hot ng: Thanh tra kinh t x hi, gii quyt n th khiu ni t co phng chng tham nh
5. Phng Thanh tra Xt khiu t
Trng phng: T Tin Phong

Lnh vc hot ng: Thanh tra kinh t x hi, tip dn, gii quyt n th khiu ni t co, phng chng

Ban Qun l khu kinh tCc


HiHi
Phng
quan thnh ph Hi Phng

Tn n v Ban Qun lTn


khun
kinhvtCc
HiHi
Phng
quan thnh ph Hi Phng
a ch
S 24 ph C
aChnh
ch Lan,
S phng
22 ph in
MinhBin
Khai,Ph,
qun
phng
Hng Bng,
My T,
thnh
qun
ph
Ng
HiQuyn,
Phng.thnh p
in thoi 31.38232 in thoi 31.83626
Fax
31.38424 Fax
31.85999
Email
hepiza@hn.vnn.vn
Email
hqhaiphong@customs.gov.vn
Website http://www.hepiza.gov.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/haiquan
Chc nng L
nhim
c quan
v Chc
trc thuc
nng UBND
-nhim
Thc thnh
v
hin kim
ph Hi
tra, Phng,
gim stthc
hng
hin
hachc
xutnng
khu,qun
nhplkhu,
nh nc
ph
Ban lnh o
Trng ban:
Ban
Phm
lnhThuyn
o
Cc trng:
Ph Trng
Mai Th
ban:Huyn;
V nh
Ph
Ti,
Cc
Mai
trng:
Xun Ha
inh Vit Mnh, Trn N
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Qun
ng
l NhLnh
nc
vc hot
Thu
ng

Cc Thu Nh nc thnh
Lin ph
minh Hp tc x thnh ph Hi Phng

Tn n v Cc Thu Nh
Tnnc
n vthnh
Lin ph
minh Hp tc x thnh ph Hi Phng
a ch
S 06 ph
aNng,
ch phng
S 37 ph
Myin
T, qun
Bin Ph,
Ng Quyn,
phngthnh
Minh ph
Khai,
Hi
qun
Phng.
Hng Bng, thn
in thoi
31.8361 in thoi 31.38422
Fax
31.83614 Fax
31.37469
Email
hptax@vnn.vn
Email
lienminhhp@vnn.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/cucthue
Website http://www.haiphong.gov.vn/lienminhhtx
Chc nng C
nhim
chc
vnng
Chc
t chc
nng *thc
nhim
Tham
hin
v
mu
cng
cho
tcThnh
qun y,
l thu,
Hi ng
ph, lnhn
ph v
dn,
cc
Ukhon
ban nhn
thu khc
dn th
c
Ban lnh o
Cc trng:Ban
V lnh
Cngo
Nh;
ChPh
tch:Cc
Phm
trng:
Vn Hun.
Nguyn
Ph
Xun
ChNht,
tch: Bi
on
Tin
Hng
Trung
Vit, Nguyn H
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Thu
ng
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc
L t chc kinh t x hi i din quyn li hp php cho cc thnh vin ca Li

Kho bc Nh nc thnh
Sph
Thng tin v Truyn thng

Tn n v Kho bc Nh
Tn
nc
nthnh
v Sph
Thng tin v Truyn thng
a ch
S 49 ph Lng
a chKhnh
SThin,
213A Lch
phng
Tray
Lng
- NgKhnh
QuynThin,
- Hi Phng
qun Ng Quyn, thnh ph H
in thoi 31.39219 in thoi 31.37369
Fax
31.39219 Fax
31.37369
Website http://www.haiphong.gov.vn/khobac
Email
sotttt@haiphong.gov.vn
Chc nng Theo
nhimNgh
v nh
ChcSnng
107/TTg,
L
nhim
c nhim
quan
v chuyn
v ch mn
yu ca
thuc
Kho
UBND
bc Nh
thnh
nc
ph l
cqun
chclnng
thu chi
tham
Qu
Ban lnh o
Gim c: Lm
Ban Mnh
lnh o
c;
GimPh
c:Gim
Nguyn
c:Vn
Nguyn
An Ph
nh
Gim
Thm,
c:Nguyn
V Quc
ThHa,
BchL
Vn,
VnHon
i
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Ting
chnh Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

Trng Cao ng Cng ng Hi Phng


Tn n v Trng Cao ng Cng ng Hi Phng
a ch
S 02 ph Nguyn Bnh, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng
in thoi 31.37354
Fax
31.38296
Email
caodang@haiphong.gov.vn
Website http://www.haiphong.gov.vn/cdcdhp
Ban lnh o
Hiu trng: Vn H Ph hiu trng: ng T Thanh, Trn Qung, Trnh Don Khanh

Thuc loi hnh


S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Gio
ng
dc
C cu t chc
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ban Gim hiu,


in Vn
thoith
Chc
v cc
danh
n
Hvv
trc
tnthuc
Nh ring Di ng
735 377 Hiu trng Vn H 511 023 0913 245 856
735 129 Ph Hiu trng
Trn Qung876 033 0913 368 004
BAN GIM 735
HIU
126 Ph Hiu trng
Trnh Don 876
Khanh
874 0912 021459
736 455 Ph Hiu trng
ng T Thanh
746 428 0912 201 400
VN TH 735 368
Th Tuyt
Trng phng
Nguyn ng
781Chim
926 0912 402 229
PHNG T735
CHC-TNG
127 Ph HP
trngPhan
phngThanh678
Nhng
084
Trng phng
Nguyn Vn856
Bnh
354 0912 499 498
PHNG QUN
735 130
L O
Ph
TO
trngBi
phng
Th Thi877 461
Lng Th Hnh
879 634
PHNG QUN
735 653
L KHOA
Trng
HCphng
VTrn
ITh
NGOI
Bch
857Ngc
726 0904 218 479
Trng phng
L c Tn877 216 0913 515 610
PHNG TI736
CHNH-K
004 Ph
TON
trngNg
phng
Th Bch
677an
102
PHNG HNH
735 652
CHNH-QUN
Trng TR
phng
Trnh Vn Hin
878 271 0904 169 778
PHNG QUN L THIT
Trng
B VT
phng
Nguyn
T V LAO
Vn839
NG
Khin
593 SN
0912
XUT
546 389
735 128 Ph trngNg
phng
Th Hong
736 An
067
PHNG QUN
735 654
L TITrng
CHC V
phng
Lng
BI DNG
Th Trm
729 482 0904 124 458
PHNG CNG TC CHNH
Trng
TR
phng
V
Nguyn
HC Vn
SINH,
742
Bc
SINH
803 VIN
0912 201 166
735 657 Ph trngLng
phng Th Hu
876 570
Ch nhim V
khoa
nh Hng
740 482 0915 116 467
KHOA KHOA HC
735535
TPh
NHIN
Ch nhim
Nguyn
khoa
Xun
879K
043
Ch nhim ng
khoa T Thanh
746 428 0912 201 400
KHOA CNG
735NGH
650 Ph Ch nhim
Nguyn
khoa
Thnh
676 Long
170 0904 468 569
KHOA KHOA HC X Ch
HI nhim
V NHN
Trn
khoaVN
Th Bch
640Hng
478 0989 185 608
735 651 Ph Ch nhim
Trnkhoa
Thnh721
Bn328 0912 966 360
TRUNG TM
878O
486TO
Gim
KINH
c
T Nguyn
V QUN
Vn
L
877
Vnh
(phng
267 0913
Nam 079
Sn,945
qun Kin An, Hi Ph
790 168 Ph Gim c
Nguyn c
675
Hiu
013 0912 616 295
TRUNG TM
879O
019TO
Gim
NNG
cNGHIP
Bi Ngc
VC
PHT
791 059
TRIN
0953
NNG
315 THN
699 (x M c, huyn
879 111 Ph Gim c
Phm Vn Qun
574 094 0915 006 304
TRUNG TM NG DNG
GimV
c
CHUYN
NguynGIAO
Vn839
Khin
CNG
593 NGH
0912 546 389
TRUNG TM
735NGOI
653 NG-TINHC
Gim c Phm Th Bch
857 Ngc
726 0904 218 479
TRI TRNG
879 615 Gim c Bi Th Ph879 140

B Ch huy B i bin B
phng
Ch huy qun s thnh ph

Tn n v B Ch huy Tn
B i
n
bin
v B
phng
Ch huy qun s thnh ph
a ch
s 26 Lng
a
Khnh
ch Thin,
S 02
qun
phNg
LchQuyn
Tray, phng Lch Tray, qun Ng Quyn, thnh ph
in thoi 31.39212 in thoi 69.81412
Fax
31.39212 Fax
69.81406
Ban lnh o
Ch huy trng:
EmailNg Thi
bochqs@haiphong.gov.vn
Dng Ph Ch huy trng: Phm Quang o, on Vn Ngha, P
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Website http://www.haiphong.gov.vn/bchquansu
Lnh vc hot
Ning
chnh Chc nng Tham
nhimmu
v cho Thnh y, HND, UBND thnh ph lnh o, ch o
Ban lnh o
Ch huy trng: i t Phm Vn Hng; Chnh y: a t Mnh H
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Ning
chnh

Cc Thng k thnh ph Hi Phng

Tn n v Cc Thng k thnh ph Hi Phng


a ch
S 03 ph inh Tin Hong, phng Minh Khai, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.
in thoi 31.84224
Fax
31.74724
Email
haiphong@gso.gov.vn
Chc nng Gip
nhimTng
v cc trng Tng cc Thng k thng nht qun l cng tc thng k trn a bn
Ban lnh o
Cc trng: T Vn Ton Ph Cc trng: Nguyn Vn Thnh, Nguyn Hu Mt.
Thuc loi hnh
S, Ban,
n v
ngnh
Lnh vc hot
Khoa
ng
hc k thut

Cc Hi, on th

Hi Lin hip ph n thnh


Thnh
ph
on
HiHi
Phng
Phng
Ngy 20/10/1930, Trung ng Hi Lin hip Ph n Vit nam chnh thc c thnh lp v Ph n H
Tn n v Hi Lin hip
Tn
ph
n
nvthnh
Thnh
ph
on
HiHi
Phng
Phng
a ch
S 16B pha
Trn
chQuang
SKhi,
22 ph
phng
Trn Hng
Hongo,
Vnphng
Th, qun
Hong
HngVn
Bng,
Th,
thnh
qunph
Hng
HiBn
Ph
in thoi 31.74586 in thoi
31.745
Fax
31.82237 Fax
31.745
Website http://www.haiphong.gov.vn/lhpn
Website http://www.thanhdoanhaiphong.gov.vn
Chc nng L
nhim
c quan
v Ban
i din,
lnh o
chm
B th:
lo, bo
Mnh
v quyn
Hin.liPh
chnh
B th:
ngL
vVn
hpNgh,
phpTrn
ca ph
Th Bch
n vNgc,
tr e
Ban lnh o
Ch tch: ; Ph
Thuc
Ch
loi
tch:
hnh
Hi,
Phm
n
onTh
vthNm, L Thu Cc.
Thuc loi hnh
Hi, n
onvth
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

Hi Nng dn thnh ph
Thnh hi Ch thp Hi Phng
Hi Phng l thnh ph th loi I trung tm cp quc gia. Song c vng nng thn rng ln, s ngi
Tn n v Hi Nng dn
Tnthnh
n v
ph
Thnh hi Ch thp Hi Phng
a ch
S 37 ph Trn
a ch
Ph, phng
S 167Lng
ph Lch
Khnh
Tray,Thin,
phng
qun
Lch
NgTray,
Quyn,
qun
thnh
Ngph
Quyn,
Hi Phng.
thnh p
in thoi 31.84534 in thoi 31.38326
Fax
31.92152 Fax
31.38288
Website http://www.haiphong.gov.vn/hoinongdan
Email
kimphuongrnm@yahoo.com
Chc nng L
nhim
t chc
v chnh
Chc tr
nng
x Tuyn
hi,
nhim
hng
truyn,
v dnvn
k ng
thut cng
v bo
ng,
v quyn
t chc
li cc
chohot
nngng
dn nhn
thnho
ph
Ban lnh o
Ch tch: Nguyn
Ban lnh
Hu
o
Don.
Ch tch
Ph
LCh
Phong:
tch:031.3828818
Phm Xun Di,
(CQ),
Ng031.4845388
Th Minh H.(NR); Ph Ch
Thuc loi hnh
Hi, n
onvth
Thuc loi hnh
Hi, n
onvth
Lnh vc hot
Nng
ng
nghip
Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

Hi Cu chin binh thnh ph Hi Phng

Tn n v Hi Cu chin binh thnh ph Hi Phng


a ch
S 240 ph T Hiu, phng Tri Cau, qun L Chn, thnh ph Hi Phng.
in thoi 31.38459
Chc nng Tp
nhim
hp,
v on kt, bi dng, ng vin cu chin binh tip tc rn luyn, phn u nng c
Ban lnh o
Ch tch Mai Nng (031.3781336 NR - 0983391805); Ph Ch tch Nguyn V Khanh (031.3
Thuc loi hnh
Hi, n
onvth

Lnh vc hot
Qun
ng
l Nh nc

Cau, qun L Chn, thnh ph Hi Phng.

tch: Phm Th Hi, Phm Tin Du, Bi Quang Hi

n Thnh Ng, qun Kin An, thnh ph Hi Phng.

h Ch tch UBND: Hong Cng Nhin, Trn Vn Qu, V Hu Thnh.

ng Ngc Xuyn, Qun Sn, thnh ph Hi Phng.

h Bnh Ph Ch tch UBND: ng V nh Hng, Hong Trung Hiu, Hong Xun Minh

uyn, thnh ph Hi Phng.

Nht Ph Ch tch UBND: Trn Vn San, Trn Th Nga, Nguyn Trn Lanh

Tin Lng, thnh ph Hi Phng.

Ch tch UBND:V c Cnh , Nguyn Vn Khanh, Lng Hu Huyn

Ph Ch tch UBND: inh Quc i, Nguyn Th Hng.

uyn Vnh Bo, thnh ph Hi Phng.

i Ph Ch tch UBND: Nguyn Trng Nhng, ng Vn Chc, Nguyn Vn Li

An Lo, thnh ph Hi Phng.

guyn Vn Thng, Nguyn ng Snh, Phm on Hng

ng Minh Khai, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng

chc nng gip UBND thnh ph iu ha, phi hp cc hot ng chung ca cc S, Ban, ngnh; UBND cc huyn, qun, th x; tham m
i Ph Vn phng: o Quc Khnh Ph Vn phng: Nguyn Trng Thai Ph Vn phng: Nguyn Vn Bnh

ng Minh Khai, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

an chuyn mn thuc UBND thnh ph, tham mu gip UBND thnh ph thc hin chc nng qun l nh nc v k hoch v u t bao
im c: Dng Ngc Tun Ph Gim c: on Duy Linh. Ph Gim c: V Th Tm.

ong Vn Th, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

an chuyn mun thuc U ban nhn dn thnh ph; tham mu, gip U ban nhn dn thnh ph thc hin chc nng qun l nh nc v
m c: o Trung ng, Phm Th Cng, V Phng Vinh

ng Minh Khai, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

BND thnh ph; tham mu, gip UBND thnh ph thc hin chc nng qun l nh nc v lnh vc Lao ng - Thng binh v X hi tr
Gim c: Trn Xun Gii. Ph Gim c: L Th i. Ph Gim c: Nguyn Th Tm

ng My T, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng.

nh ph, qun l lnh vc ti chnh - ngn sch trn a bn thnh ph Hi Phng.


Gim c: Phm Thanh Dng. Ph Gim c: L Th Thu Hng.

inh Khai, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

c UBND thnh ph, qun l lnh vc vn ha thng tin trn a bn thnh ph.
m c: Li nh Ngc, Ng Duy H, L Th ng Nguyt, Phm Trung Dng, V Ngc Qu, Phm Vn Hng

g Minh Khai, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

thongcongchinh
ND thnh ph thc hin chc nng qun l Nh nc v giao thng vn ti v th trn a bn thnh ph Hi Phng. S Giao thng cng
im c: Trnh Vn Trc. Ph Gim c: Trn Vn i

Hong Vn Th, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

c UBND thnh ph, qun l v lnh vc xy dng trn a bn thnh ph.


h Ph Gim c: V Quc Thi, V Duy, Trng t

hip thnh ph

n doanh nghip thnh ph


ng Minh Khai, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

, lp k hoch cho cc doanh nghip


guyn Th Sn

n Ng Quyn, thnh ph Hi Phng

c t chc trong v ngoi nc thc hin tn dng u t pht trin v tn dng xut khu ca Nh nc theo quy nh ca Chnh ph 2
Gim c: Hn Tuyt Nga

ch Tray, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng.

BND thnh ph, qun l v lnh vc cng nghip, thng mi trn a bn thnh ph.
Gim c: Cng Thanh, Nguyn Th Thu Hng, Phm Vn Phng, Nguyn Bnh Minh

hnh ph Hi Phng

c: Bi Hong Vit, Nguyn Vn Lng

ng Ngc Sn, qun Kin An, thnh ph Hi Phng.

ng Ton Thuyn. Ph Hiu trng: L Quc Bng, Nguyn Vit Hi, Nguyn Duy Trng, Khoa Nng Chnh.

c s trung tm t ti qun Kin An, 3 c s khc t ti qun Ng Quyn.

Thuyn, U vin Hi ng nhn dn thnh ph Hi Phng

ng thng trc.
ph trch o to, kim Gim c Trung tm Bi dng kin thc bch khoa.
ng, kim Gim c Trung tm o to Bi dng cn b.
ng, kim Gim c Trung tm Ngoi ng.

NGT L Quc Bng.

Vn Khu. C 26 Cng on c s.
yn Th Hin. C 12 Lin chi on v 5 Chi on trc thuc.

u ni t co, phng chng tham nhng thuc lnh vc nng nghip, thy li, thy sn, t ai v mt s qun huyn.

u ni t co phng chng tham nhng thuc lnh vc vn ha, gio dc, y t, lao ng thng binh x hi v mt s qun huyn.

n th khiu ni t co, phng chng tham nhng mt s qun, huyn.

ng My T, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng.

ng ha xut khu, nhp khu, phng tin vn ti xut cnh, nhp cnh. - Phng chng bun lu, vn chuyn tri php hng ha qua bin
Cc trng: inh Vit Mnh, Trn Ngc m, Trn Vn Hi, on Vn To, Nguyn Tin Lc

ng Minh Khai, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

ng nhn dn, U ban nhn dn thnh ph v cng tc: - Lnh o, ch o pht trin hp tc x v doanh nghip ngoi quc doanh. - Xy
Ch tch: Bi Tin Trung

hp php cho cc thnh vin ca Lin minh, phn nh nguyn vng, kin ngh v tham gia gp kin xy dng, sa i, b sung chnh sch

BND thnh ph c chc nng tham mu, gip UBND thnh ph thc hin qun l nh nc v bo ch, xut bn, bu chnh v chuyn ph
Gim c: V Quc Ha, L Vn iu, Nguyn ng Khang

nh, Trn Qung, Trnh Don Khanh

0913 245 856


0913 368 004
0912 021459
0912 201 400
0912 402 229
0912 499 498

0904 218 479


0913 515 610
0904 169 778
0912 546 389
0904 124 458
0912 201 166
0915 116 467
0912 201 400
0904 468 569
0989 185 608
0912 966 360
0913 079 945
0912 616 295
0953 315 699
0915 006 304
0912 546 389
0904 218 479

ch Tray, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng.

D, UBND thnh ph lnh o, ch o t chc thc hin nhim v qun s quc phng a phng
n Hng; Chnh y: a t Mnh Hng Ph Ch huy trng - Tham mu trng: Thng t Nguyn Quang Cng Ph ch huy trng - Q

Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

un l cng tc thng k trn a bn thnh ph theo quy nh ca php lut; c trch nhim t chc hot ng thng k theo chng trnh,
n Thnh, Nguyn Hu Mt.

h thc c thnh lp v Ph n Hi Phng, Kin An sm gic ng, tip thu nh sng cch mng, thnh lp hip hi ngay t nhng ng

ng Hong Vn Th, qun Hng Bng, thnh ph Hi Phng.

: L Vn Ngh, Trn Th Bch Ngc, Nguyn Quang Tin.

vng nng thn rng ln, s ngi sng nng thn cn 1,1 triu ngi m ch yu l nng dn. Vi c im mt bng dn tr thp. Ph

Lch Tray, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng.

ng, t chc cc hot ng nhn o x hi; t chc thc hin cc d n pht trin cng ng, an sinh x hi; pht trin cc mi quan h i
(CQ), 031.4845388 (NR); Ph Ch tch Thng trc Hong Vn Thy: 031.3828818 (CQ), 0912188154; Ph Ch tch on Vn Tng: 031

hnh ph Hi Phng.

h tip tc rn luyn, phn u nng cao bn lnh chnh tr, o c cch mng, trnh hiu bin v ng li, ch trng, chnh sch ca
h Ch tch Nguyn V Khanh (031.3531447 NR - 0904789289); Ph Ch tch ng Cng Ninh (031.3770385 NR); Chnh Vn phng Trn

ND cc huyn, qun, th x; tham mu, gip UBND, Ch tch UBND thnh ph trong ch o, iu hnh cc hot ng a phng; bo

nh nc v k hoch v u t bao gm cc lnh vc: Tham mu tng hp v quy hoch, k hoch pht trin kinh t-x hi, v u t; T

hin chc nng qun l nh nc v gio dc v o to, bao gm: mc tiu, chng trnh, ni dung gio dc v o to, tiu chun cn b

ao ng - Thng binh v X hi trn a bn thnh ph; v cc dch v cng thuc lnh vc Lao ng - Thng binh v X hi, thc hin m

ph Hi Phng. S Giao thng cng chnh chu s lnh o trc tip ca UBND thnh ph ng thi chu s ch o v chuyn mn ca B

nc theo quy nh ca Chnh ph 2. Thc hin chnh sch tn dng u t pht trin: Cho vay u t pht trin; h tr sau u t; bo lnh

qun huyn.

hi v mt s qun huyn.

chuyn tri php hng ha qua bin gii - T chc thc hin php lut v thu i vi hng ha xut khu, nhp khu - Kin ngh ch trn

oanh nghip ngoi quc doanh. - Xy dng c ch trin khai thc hin chnh sch h tr hp tc x v doanh nghip ngoi quc doanh ph

y dng, sa i, b sung chnh sch php lut ca Nh nc c lin quan, tuyn truyn hng dn thc hin ch trng chnh sch php

, xut bn, bu chnh v chuyn pht, vin thng v internet, truyn dn pht sng, tn s v tuyn in, cng ngh thng tin, in t, pht

Quang Cng Ph ch huy trng - Qun s: i t Bi Vn Cng Ph Chnh y: Thng t Nguyn Vn Bng

t ng thng k theo chng trnh, k hoch cng tc do Tng cc trng Tng cc Thng k giao; ng thi p ng nhu cu thng tin t

hnh lp hip hi ngay t nhng ngy u ca phong tro ph n c nc.

i c im mt bng dn tr thp. Phng tin nghe nhn khu vc vng su vng xa cn hn ch. Thi gian tip xc vi cc phng tin

hi; pht trin cc mi quan h i ngoi vi cc t chc nhn o x hi trong nc v nc ngoi, cc t chc phi chnh ph v nhn
4; Ph Ch tch on Vn Tng: 031.3641404 (CQ), 031.3849290 (NR), 0913352840.

ng li, ch trng, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc, kin thc v kinh t, vn ha, khoa hc k thut... thc hin tt ngha v
70385 NR); Chnh Vn phng Trn ng Khoa (031.3857364 NR - 0912300427).

cc hot ng a phng; bo m cc iu kin vt cht, k thut cho hot ng ca UBND v Ch tch UBND thnh ph.

ht trin kinh t-x hi, v u t; T chc thc hin v kin ngh, xut v c ch, chnh sch qun l kinh t x hi trn a bn; u t

o dc v o to, tiu chun cn b qun l gio dc; tiu chun c s vt cht, thit b trng hc v chi tr em; quy ch thi c v c

- Thng binh v X hi, thc hin mt s nhim v, quyn hn theo s u quyn ca UBND thnh ph theo qui nh ca php lut. S Lao

hu s ch o v chuyn mn ca B Giao thng vn ti v B Xy dng.

pht trin; h tr sau u t; bo lnh tn dng u t 3. Thc hin chnh sch tn dng xut khu: cho vay xut khu, bo lnh tn dng xu

hu, nhp khu - Kin ngh ch trng, bin php qun l Nh nc v Hi quan i vi hot ng xut khu, nhp khu, xut cnh, nhp c

doanh nghip ngoi quc doanh pht trin. * Tuyn truyn ch trng, chnh sch php lut v pht trin kinh t - x hi, pht trin hp tc

c hin ch trng chnh sch php lut ca Nh nc. Tham mu cho Thnh u, Hi ng nhn dn, U ban nhn dn thnh ph, hng

n, cng ngh thng tin, in t, pht thanh v truyn hnh, c s h tng thng tin truyn thng, qung co trn bo ch, mng thng tin my

ng thi p ng nhu cu thng tin thng k trn a bn, phc v s lnh o, qun l v iu hnh ca cc cp lnh o ng, chnh quy

i gian tip xc vi cc phng tin thng tin i chng cn t. T c Im trn, Hi nng dn xc nh ly cng tc tuyn truyn ming l c

cc t chc phi chnh ph v nhn o; pht trin t chc hi trong cng ng dn c theo iu l Hi Ch thp Vit Nam.

hc k thut... thc hin tt ngha v ngi cng dn, ngi cn b, cng nhn vin chc; kin quyt u tranh chng nhng quan im, t

tch UBND thnh ph.

kinh t x hi trn a bn; u t trong nc, ngoi nc a phng ; Qun l cc ngun vn h tr pht trin (ODA), u thu, ng

chi tr em; quy ch thi c v cp vn bng, chng ch; cc dch v cng thuc phm vi qun l nh nc ca S theo quy nh php lu

theo qui nh ca php lut. S Lao ng - Thng binh v X hi chu s ch o, qun l v t chc, bin ch v cng tc ca UBND th

vay xut khu, bo lnh tn dng xut khu; bo lnh d thu v bo lnh thc hin hp ng xut khu 4. Nhn y thc qun l ngun vn

khu, nhp khu, xut cnh, nhp cnh, qu cnh v chnh sch thu i vi hng ha xut khu, nhp khu.

n kinh t - x hi, pht trin hp tc x v doanh nghip ngoi quc doanh * T chc cc hot ng h tr: - Cung cp cc dch v thnh l

U ban nhn dn thnh ph, hng dn pht trin cc t chc kinh t ngoi quc doanh, t vn v hng dn thnh lp hp tc x, doanh

o trn bo ch, mng thng tin my tnh v xut bn phm, cc dch v cng thuc phm vi qun l ca s trn a bn thnh ph; thc hi

a cc cp lnh o ng, chnh quyn a phng

h ly cng tc tuyn truyn ming l ch yu. Thng qua t chc cc Hi ngh tuyn truyn, thng qua sinh hot cc Chi hi hng thng, hn

Ch thp Vit Nam.

u tranh chng nhng quan im, t tng bo th, tr tr, cng thn... Tham gia xy dng v bo v ng, chnh quyn, ch XHCN, th

tr pht trin (ODA), u thu, ng k kinh doanh trong phm vi a phng; Cc dch v cng thuc phm vi qun l ca S theo quy nh

nc ca S theo quy nh php lut.

, bin ch v cng tc ca UBND thnh ph ng thi chu s ch o, kim tra v chuyn mn, nghip v ca B Lao ng - Thng binh

u 4. Nhn y thc qun l ngun vn ODA c Chnh ph cho vay li; nhn y thc, cp pht cho vay u t v thu hi n ca khch hng

tr: - Cung cp cc dch v thnh lp - Cc dch v php l m bo quyn li ch hp php - Cc hot ng xc tin thng mi - Cc ho

ng dn thnh lp hp tc x, doanh nghip ngoi quc doanh theo Lut Hp tc x v Lut Doanh nghip.

a s trn a bn thnh ph; thc hin mt s nhim v, quyn hn theo s phn cp, y quyn ca UBND thnh ph v theo quy nh ca

nh hot cc Chi hi hng thng, hng qu.

ng, chnh quyn, ch XHCN, tham gia thc hin quy ch dn ch c s, u tranh chng quan liu, tham nhng v cc t nn x h

phm vi qun l ca S theo quy nh ca php lut; Thc hin chc nng qun l Nh nc chuyn ngnh theo quy nh ca php lut v

v ca B Lao ng - Thng binh v X hi.

u t v thu hi n ca khch hng t cc t chc trong v ngoi nc thng qua hp ng nhn y thc gia Ngn hng Pht trin v c

ng xc tin thng mi - Cc hot ng o to nhn lc trong nc v Quc t cho thnh vin - Cc hot ng t vn v cung cp th

ND thnh ph v theo quy nh ca php lut.

liu, tham nhng v cc t nn x hi, chng m mu "din bin ha bnh", bo lon lt ca cc th lc th ch, gi vng n nh chnh

gnh theo quy nh ca php lut v phn cng ca UBND thnh ph. S K hoch v u t chu s lnh o ca UBND thnh ph, ng

hc gia Ngn hng Pht trin v cc t chc y thc. 5. y thc cho cc t chc ti chnh, tn dng thc hin nghip v tn dng ca Ngn

c hot ng t vn v cung cp thng tin v khoa hc cng ngh - Cc hot ng hp tc Quc t - Bo lnh, h tr tn dng.

lc th ch, gi vng n nh chnh tr x hi, tng cng quc phng v an ninh. T chc chm lo v gip nhau nng cao i sng vt

nh o ca UBND thnh ph, ng thi chu s ch o v nghip v chuyn mn ca B K hoch v u t.S K hoch v u t c t

c hin nghip v tn dng ca Ngn hng pht trin 6. Cung cp cc dch v thanh ton cho khch hng v tham gia h thng thanh ton tr

o lnh, h tr tn dng.

gip nhau nng cao i sng vt cht tinh thn, pht trin kinh t gia nh, xa i gim ngho, y mnh cc hot ng tnh ngha, t

u t.S K hoch v u t c t cch php nhn, c con du ring v ti khon Kho bc Nh nc theo quy nh ca php lut.

g v tham gia h thng thanh ton trong nc v quc t phc v cc hot ng ca Ngn hng Pht trin theo quy nh ca php lut. 7. T

mnh cc hot ng tnh ngha, tng tr nhau trong cuc sng. Bo v nhng quyn li chnh ng v hp php ca cu chin binh; kin

c theo quy nh ca php lut.

rin theo quy nh ca php lut. 7. Thc hin nhim v hp tc quc t trong lnh vc t

v hp php ca cu chin binh; kin ngh vi ng v Nh nc

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

VAN PHNG
http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn/
HND_UBND
47 L QUN
Dun,8290420,8296314
Qun
1
1, TP
8298327,
HCM
q1@tphcm.gov.vn, vanphong@quan1hcm.gov
VN PHNG
http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/
HND_UBND
249 Lng
QUN
7.400509,
nh
2 Ca, phng
(84.8) 7.470225,
An q2@tphcm.gov.vn
Ph, Q2, TP HCM
VN PHNG
http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn/
HND_UBND
185 Cch
QUN
Mng
8.396893,
3 Thng(84.8)
Tm, Q3,
8.322783,
TP
q3@tphcm.gov.vn
HCM
VN PHNG
http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/
HND_UBND
5 on
QUN
Nh9400456
Hi,
4 P 12,
- 9400437,
9400064,
Q 4 , TP HCM
q4@tphcm.gov.vn
VN PHNG
http://www.quan5.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
203 AnQUN
Dng
8.550250
5 Vng,
- 8.556562,
(84.8)
Q5, TP
8.559895,
HCM
q5@tphcm.gov.vn
VN PHNG
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
107 Cao
QUN
Vn
8.552700
6Lu, Q6,- 8.555423,
(84.8)
TP HCM
8.551582,
q6@tphcm.gov.vn
VN PHNG
http://www.quan7.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
1362 Hunh
QUN
7851032
Tn
7 Pht,
-7851615,
7851615,
P Ph M, Qun
q7@tphcm.gov.vn,
7, TP HCM vpubndq7@vnn.vn
VN PHNG
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
04 ng
QUN
1011
4311355,
8 Phm Th
4311388,
Hin, P5,Q.8,
q8@tphcm.gov.vn
Tp. HCM
VN PHNG
http://www.quan9.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
2/304 QUN
khu ph,
8973055,
9 phng8973293,
Hip Ph, q9@tphcm.gov.vn,
Q9.
vpubndq9@yahoo.com
VN PHNG
http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
545 Nguyn
QUN
8655907,
Tri
10 Phng,
8655909,
Q 10, TPq10@tphcm.gov.vn
HCM.
VN PHNG
http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
270 Bnh
QUN
Thi,
963449011P 10, Q
8583387
9633101,
11, TP -HCM.
9630597,
11@tphcm.gov.vn, ubq11@hcm.fpt.vn
VN PHNG
http://www.quan12.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
27 QLQUN
1A, P8916027
Tn
12 Chnh
- 8917425,
8917623,
Hip
q12@tphcm.gov.vn
VN PHNG
http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
19 Quang
QUN
Trung,
8941929,
G VP
P 10,8941929,
Q G Vp, govap@tphcm.gov.vn
TP HCM
VN PHNG
http://www.tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/
HND_UBND
18 Xun
QUN
Hng,
8112258,
TN
P 4,
BNH
Q Tn
811226,
Bnh, TP
tanbinh@tphcm.gov.vn
HCM
VN PHNG
http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
195 Nguyn
QUN
8.443921,
Vn
PHTri,
NHUN
Q
(84.8)
Ph 8.443063,
Nhun,
phunhuan@tphcm.gov.vn
TP HCM
VN PHNG
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn
HND QUN
6 Phan
BNH
ng
8412516,
THNH
Lu, P 14,
8433455,
Q Bnh Thnh, TP HCM
VN PHNG
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn
UBND QUN
6 Phan
BNH
ng
THNH
8412366
Lu, P -14,
8433456
8433455
Q Bnh-,Thnh,
8412347,
binhthanh@tphcm.gov.vn
TP HCM
VN PHNG
http://www.thuduc.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
195 Nguyn
QUN
8.966801,
Vn
THB,
C
Q(84.8),
Th c, TP
thuduc@tphcm.gov.vn
HCM
VN PHNG
http://www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn
HND_UBND
70A Thoi
QUN
Ngc
4088297,
TNHu,
PHp.Ha
4088301-4088302,
Thnh,
tanphu@tphcm.gov.vn
q.Tn Ph, TP HCM
VN PHNG
http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn
HND QUN
Kinh Dng
BNH 8750308,
TN
Vng, P 8752855,
An Lc, Q Bnh Tn, TP HCM
VN PHNG
http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn
UBND QUN
Kinh Dng
BNH TN
8750307
Vng, -P8750191,
8752855,
An Lc, Q Bnh
binhtan@tphcm.gov.vn
Tn, TP HCM

Nhm CQ 1Nhm CQ 2Nhm CQ 3C quan a ch CQ in thoi CQ


Fax
TP
TP
HCM
TP
TP
HCM
Cp cu taiTrung
nn tm cp cu Si8296485,
Gn
8290898,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn 1
8299684,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn 3
8445654,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn 4
8291500,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn 5
8350218,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn 6
8755718,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn 8
8550121,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn 10
8556365,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn 11
8555929,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn Bnh Thnh
8443958,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn G Vp
8945098,
TP
HCM
Cp cu taiQun
nn Tn Bnh
8442771,
TP
HCM
Cp cu taiBnh
nn vin Thng Nht 8642140,
TP
HCM
Cu ha Cu ha thnh ph: 257
114,
Trn Hng o, Q1
TP
HCM
Cu ha Qun 1: 258 Trn Hng8390368,
o
TP
HCM
Cu ha Qun 3: 103 L Chnh Thng
8441349,
TP
HCM
Cu ha Qun 4: 183C Tn Tht8729343,
Thuyt
TP
HCM
Cu ha Qun 5, 8: 250 Tng Thin
8554862,
Vng
TP
HCM
Cu ha Qun 6, H. Bnh Chnh:
8553034,
149 Cao Vn Lu
TP
HCM
Cu ha Qun G Vp: 108 Nguyn
8945980,
Du
TP
HCM
Cu ha Qun Bnh Thnh, Ph8440034,
Nhun: 18A Phan ng Lu
TP
HCM
Cu ha Huyn Hc Mn
8911294,
TP
HCM
Cu ha Huyn Nh B
8738587,

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Cu ha Huyn Th c
8965915,
Cu ha Cng: 171C Nguyn Tt
8721319,
Thnh
Cu ha Trn sng: 1 Trng nh
8725526,
Hi
n v thnh
Phng
ph Giao thng
8324839,
Sa cha in
Khu Bc: 215 L Thng
8651817,
Kit, Q11
Sa cha in
Khu Nam: 72 Hai B Trng,
8296395,
Q1
Sa cha in
Tn Ph: 90 L Thng8643643,
Kit, Q.Tn Bnh
Sa cha in
Ch Ln: s 4 Thun Kiu,
8552092
Q5 8550390,
Sa cha in
Bnh Ph: 718 Hng Vng,
8754266,
Q6
Sa cha in
Gia nh: s 1 Phan ng
8412375,
Lu, Q.Bnh Thnh
Sa cha in
Huyn Nh B
8297147 9400711,
Sa cha in
Huyn Hc Mn
8910505,
Sa cha in
Huyn C Chi
8920686,
Sa cha in
Qun Th c
8966841,
Sa cha in
Huyn Cn Gi
8740348,
Sa cha nc
Khu Si Gn Gia nh8291777,
Sa cha nc
Khu Ch Ln
8556169,
Sa cha nc
Nh B
8297147,
Cp in Qun 1, 3
8296395,
Cp in Qun 10, 11
8655025,
Cp in Qun 5, 8
8550390,
Cp in Qun Bnh Thnh, G Vp
8412375,
Cp in Qun 4, 7, H. Nh B 8263014,
Cp in Qun Tn Bnh, Ph Nhun
8643613,
Cp in Qun 6, H. Bnh Chnh8754265,
Cp in Qun 2, 9, Th c 8966841,
Cp in Qun 12, H. Hc Mn 8910505,
Cp in Huyn C Chi
8920680,
Cp in Huyn Cn Gi
8740347,
Cp thot nc
Qun 1, 3, 4, 7, Huyn 8297147,
Nh B
Cp thot nc
Qun 5, 6, 8, 10, 11,,
Cp thot nc
Huyn Bnh Chnh
8556169,
Cp thot nc
Qun 12, Tn Bnh, Bnh
8442656,
Thnh
Cp thot nc
Ph Nhun, G Vp, Hc
8960240,
Mn, Qun 2, 9, Th c
H ng ng
Khu dn
vc nc
Si Gn
8256022,
H ng ng
Khu dn
vc nc
Ch Ln
8556169,
H ng ng
Khu dn
vc nc
Th c, Bin8972604,
Ha
H ng ng
THOT
dn NC
nc
8234444,
Cc dch vBo
inh
thoi
in thoi TP 119,
Cc dch vBo
inh
thoi
in thoi khu vc
8299999,
Si Gn
Cc dch vBo
inh
thoi
in thoi khu vc
8555555,
Ch Ln
Cc dch vBo
inh
thoi
in thoi khu vc
8444444,
Gia nh
Cc dch vGii
inp
thoi
thng tin
1080,
Cc dch vCh
in
dn
thoi
in thoi trong116,
nc
Cc dch vng
in thoi
k gi lin tnh qua
101,
in thoi vin
Cc dch vng
in thoi
k gi quc t qua
110,
in thoi vin
Cc dch vGi
intthoi
ng lin tnh 0,
Cc dch vGi
intthoi
ng quc t 00,
Cc dch vBo
ingi
thoi
117,
Cy xanh, n,
Cy ph,
xanhcu ng 8295651,
Cy xanh, n,
n ph,
ng
cu ng 8535500,
Cy xanh, n,
Ph,ph,
Cucu
ng
ng 8531111,

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

S my cBO
bit SI
& ngnh
GN cn
GIIlin
PHNG
8.330268,
h
S my cBO
bit CNG
& ngnh
ANcn lin 8.291582,
h
S my cBO
bit QUN
& ngnh
I
cn
NHN
lin 9.310008,
h
DN
S my cBO
bit THANH
& ngnhNIN
cn lin 8.394046,
h
S my cBO
bit TIN
& ngnh
PHONG
cn lin 8.446366,
h
S my cBO
bit PHP
& ngnh
LUT
cn lin 8.357754,
h
S my cBO
bit PH
& ngnh
N cn lin 8.44446,
h
S my cBO
bit NHN
& ngnh
DN
cn lin 8.296846,
h
S my cBO
bit NGI
& ngnhLAO
cn NG
lin 8.296262,
h
S my cBO
bit LAO
& ngnh
NG
cnCH
lin 8.230017,
h
NHT
S my cBO
bit KINH
& ngnh
T cn
SI GN
lin 8.295936,
h
TP
VAN PHNG
VAN
HND-UBND
PHNG
47 HND_UBND
LQUN
Dun,8290420,8296314
HUYN
QunQUN
1, TP
8298327,
1HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
249HND_UBND
Lng
QUN7.400509,
nh
HUYN
Ca,
QUN
phng
(84.8)
2
7.470225,
An Ph, Q2, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
185HND_UBND
Cch
QUN
Mng
8.396893,
HUYN
Thng
QUN
(84.8)
Tm,
3
Q3,
8.322783,
TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
5 on
HND_UBND
QUN
Nh9400456
HUYN
Hi, QUN
P 12,
- 9400437,
9400064,
Q44 , TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
203HND_UBND
An
QUN
Dng
8.550250
HUYN
Vng,
QUN
- 8.556562,
(84.8)
Q5,
5 TP
8.559895,
HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
107HND_UBND
Cao
QUN
Vn
8.552700
HUYN
Lu,QUN
Q6,- 8.555423,
(84.8)
TP
6 HCM
8.551582,
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
1362
HND_UBND
QUN
Hunh7851032
Tn
HUYN
Pht,
QUN
-7851615,
7851615,
P7Ph M, Qun 7, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
04 HND_UBND
ng
QUN
1011
4311355,
HUYN
Phm
QUN
Th
4311388,
8 Hin, P5,Q.8, Tp. HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
2/304
HND_UBND
QUN
khu ph,
8973055,
HUYN
phng
QUN
8973293,
Hip
9
Ph, Q9.
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
545HND_UBND
Nguyn
QUN8655907,
Tri
HUYN
Phng,
QUN
8655909,
10
Q 10, TP HCM.
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
270HND_UBND
Bnh
QUN
Thi,
9634490HUYN
P QUN
10, Q
8583387
9633101,
11,
11 TP -HCM.
9630597,
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
27 HND_UBND
QLQUN
1A, P8916027
HUYN
Tn Chnh
QUN
- 8917425,
8917623,
12
Hip
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
19 HND_UBND
Quang
QUN
Trung,
8941929,
HUYN
QUN
P 10,8941929,
QG
GVP
Vp, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
18 HND_UBND
Xun
QUN
Hng,
8112258,
HUYN
P QUN
4, Q Tn
811226,
TN
Bnh,
BNH
TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
195HND_UBND
Nguyn
QUN8.443921,
Vn
HUYN
Tri,
QUN
Q
(84.8)
PH
Ph 8.443063,
Nhun,
NHUNTP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
6 Phan
HND
QUN
ng
QUN
8412516,
HUYN
Lu,
BNH
P 14,
8433455,
THNH
Q Bnh Thnh, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
6 Phan
UBND
QUN
ng
QUN
8412366
HUYN
Lu,
BNH
P -14,
8433456
THNH
8433455
Q Bnh-,Thnh,
8412347,
TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
195HND_UBND
Nguyn
QUN8.966801,
Vn
HUYN
B,
QUN
Q(84.8),
Th
THc,
C
TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
70A
HND_UBND
Thoi
QUN
Ngc
4088297,
HUYN
Hu,
QUN
p.Ha
4088301-4088302,
TNThnh,
PH q.Tn Ph, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
Kinh
HND
Dng
QUN
QUN
8750308,
HUYN
Vng,
BNH
P 8752855,
TN
An Lc, Q Bnh Tn, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
Kinh
UBND
Dng
QUN
QUN
8750307
HUYN
Vng,
BNH
-P8750191,
TN
8752855,
An Lc, Q Bnh Tn, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
E8/9A
HND_UBND
QUN
Nguyn
7602129,
HUYN
Hu
HUYN
Tr,7602246,
Th
BNH
trn CHNH
Tn Tc, Huyn Bnh Ch
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
01 HND_UBND
LQUN
Nam 8910404,
,
HUYN
Th
HUYN
trn8910403,
Hc
HC
Mn,
MN
Huyn Hc Mn, TP HC
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
ng
HND_UBND
QUN
Lng
8740203
HUYN
Vn
HUYN
Nho,
- 8740368,
8740211,
Khu
CNph
GI
Miu Ba, th trn Cn T
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
Khu
HND
ph
QUN
7,HUYN
8.920224,
Th
HUYN
trnC
CCHI
(84.8)
Chi, Huyn
8.920263
C Chi, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
Khu
UBND
ph
QUN
7,
HUYN
8.920215,
Th
HUYN
trnC
CCHI
(84.8)
Chi, Huyn
8.920263,
C Chi, TP HCM
VAN PHNG
VN
HND-UBND
PHNG
18 HND_UBND
Nguyn
QUNXun
7828405
HUYN
Bnh,
HUYN
- 7828440,
7828440,
XNH
Ph Xun,
B Huyn Nh B, TP H
TP
n v thnh
VN
phPHNG
92 CNG
NguynCHNG
Du, Qun
S1,hoc:97
1
Pasteur, p. Bn Ngh, Q1
n v thnh
VN
phPHNG
94 CNG
96 Ng
CHNG
Quyn S
Qun
2 5
n v thnh
VN
phPHNG
25/5
CNG
Hong
CHNG
Vit, Phng
S 4 4, qun Tn Bnh
n v thnh
S
ph
TI NGUYN
63 L T
MI
Trng,
TRNG
Qun 3
n v thnh
S
ph
QUY HOCH
60 Trng
KIN
nh,
TRC
Qun 3
n v thnh
S
ph
NI V86B L Thnh Tn, Qun 1
n v thnh
S
ph
THNG
59 MI
61 L T Trng Qun 1
n v thnh
S
ph
T PHP
143 Pasteur, Qun 3
n v thnh
S
ph
GIAO THNG
63 L T
CNG
Trng,CHNH
Qun 1
n v thnh
S
ph
KH - T32 L Thnh Tn Qun 1
n v thnh
S
ph
XY DNG
60 Trng nh, Qun 3
n v thnh
S
ph
LAO NG
159 Pasteur,
THNG
QunBINH
3 X HI

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

n v thnh
BAN
phTN GIO
196 Nguyn
THNHnh
PHChiu Qun 3
n v thnh
VIN
ph KIM ST NHN DN THNH PH
n v thnh
TA
phN NHN
131 Nam
DN K
THNH
Khi Ngha,
PH Qun 1
n v thnh
THANH
ph TRA THNH PH
n v thnh
PHNG
ph THU
173 TRC
Nguyn Bnh
B THNH
Khim, PH
Qun 1
n v thnh
VN
phPHNG
15 TIP
Nguyn
CNG
Gia Thiu,
DN THNH
phngPH
6, Qun 3
n v thnh
VN
phPHNG
2 Bis
ILBIU
Dun,
QUC
QunHI
1
n v thnh
ON
ph LUT
104
S
Nguyn
THNH
nh
PH
Chiu, Qun 3
n v thnh
VN
phPHNG
54 QUC
NguynHI
Vn Tri, Qun 3
n v thnh
UBph
THANH13
TRA
Trn
NH
Quc
NC
Tho, Qun 3
n v thnh
CTY
phKINH DOANH
138 Hai Ba
QUN
Trng,
L NH
QunTHNH
1
PH
n v thnh
I
phLUT S
111THNH
L Thnh
PH
Tn, Qun 1
n v thnh
CNG
ph TY NH
132 o Duy T
n v thnh
KHU
phQUN152
L in
GIAOBin
THNG
Ph,
Phng
TH 25, Q.Bnh Thnh
n v thnh
TRUNG
ph TM
25/5
TR
Hong
GIP
Vit,
PHP
Phng
L NH
4, qun
NC
TnTP
Bnh
n v thnh
BO
phPHP47
LUT
Nguyn Tri Phng, Qun 10
n v thnh
Yph
BAN MT
55 TRN
Mc nh
T Chi,
QUC
Qun
THNH
3
PH
n v thnh
Thanh
ph tra Nh
496nc
Nguyn(08)
nh
3832.2481
Chiu,
(08)
phng
832.2481
4, Qun 3
n v thnh
Sph
Xy dng
60 Trng nh,
(08) 3932.6214
phng
(08)7,3932.5056
Qun 3
n v thnh
Sph
Cng thng
163 Hai B Trng,
(08) 3829.6322
phng
(08) 3822.1778
6,
- (08)
Qun
3829.8018
3
- (08) 3822.1
n v thnh
Sph
Lao ng
159
TBXH
Pasteur,(08)
phng
3829.7446
6,(08)
Qun
3829.4032
- (08)
3 3829.9864
n v thnh
Sph
Khoa hc
244
Cng
inngh
Bin
(08)
Ph,
3932.7831
phng
(08) 3932.5584
7, Qun 3
n v thnh
Sph
Du lch 140 Nguyn(08)
nh3824.2903
Chiu,
(08)
phng
3829.3056
6, Qun 3
Q.Tn Ph
Cc n v BAN
trong BTGPMB
Q.Tn45A
PhDng4.066258,
Khu, phng
4.066260,
Hip Tn, qun Tn Ph
Cc n v BAN
trong CH
Q.Tn
HUY
403
Ph
QUN
Trng
S
9.490467,
Cng
QUN
nh, P.14 Q.Tn Bnh
Cc n v BAN
trong QLDA
Q.Tn70A
PhThoi Ngc
4.088342,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v BO
trong HIM
Q.Tn79
X
Ph
Nguyn
HI
Cu
4.088537,
m, P.Tn Sn Nh QTP
Cc n v CHI
trongCC
Q.Tn
THU
40/3
Phu C, 8.127720,
phng Tn Sn Nh, Q.Tn Ph
Cc n v CNG
trong Q.Tn
AN QUN
5164
Ph (89/2)8.474807,
Bnh Long, P. Tn Qu, Q.TP
Cc n v CTY
trongDVGTT
Q.Tn310
PhL Vn8.443812,
S, phng 1, qun Tn Bnh
Cc n v KHO
trong BC
Q.Tn
NH
391
PhTrng
NC Chinh,
8.490086,
P.14, QTB
Cc n v I
trongQUN
Q.Tn32
L
Ph
Trng
TH TRNG
Chinh
9.736147,
Cc n v I
trongQUN
Q.Tn70A
L
Ph
TRT
ThoiT
Ngc
9.734634,
Hu,
TH phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v I
trongTHI
Q.Tn
HNH
62
Ph
Trng
N
Chinh,
8. 496453,
phng Tn Sn Nh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
GIO
70A
Ph
DC
Thoi Ngc
4.088330,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
KINH
70A
Ph
T
Thoi Ngc
4.088326,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
QLT
70A
PhThoi Ngc
4.088337,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
TC70A
Ph
KH
Thoi Ngc
4.088328,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
T70A
Ph
PHP
Thoi Ngc
4.088321,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
VHTT
70A
Ph
Thoi
TDTTNgc
4.088335,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v PHNG
trong Q.Tn
NI
70A
Ph
VThoi Ngc
4.088270,
Hu, phng Ha Thnh, qun Tn Ph
Cc n v THANH
trong Q.Tn
TRA
90/32
Ph Ph Th
9.786281,
Ha, phng Ph Th Ha, qun Tn Ph
Cc n v TA
trong N
Q.TnLu
Ph3 s 9 Ph
9.713278,
Ha, P.7, QTB
Cc n v TRM
trong Q.Tn
TH34
YPh
QUN
Trn Vn
TN
4.445940,
Gip,
PHP.Hip Tn QTP
Cc n v TRNG
trong Q.Tn
GD
10/12
Ph
O
lcTO
long &
qun,
GIIphng
QUYT 9,
VIC
qun
LM
Tn- Bnh
6
Cc n v TRUNG
trong Q.Tn
TM
440
Ph
DY
Trng
NGH
8.100097,
Chinh
Cc n v TRUNG
trong Q.Tn
TM
7/18
Ph
GIO
u C,
DCphng
CHNH9,TR
qun Tn Bnh
Cc n v TRUNG
trong Q.Tn
TM502
Ph
VHTT
LyBn
TDTT
8. 653922,
Bch P.Ha Thnh QTP
Cc n v TRUNG
trong Q.Tn
TM
34
Ph
YTrn
T Vn8.657948,
Gip, phng Hip Tn, qun Tn Ph
Cc n v VIN
trong Q.Tn
KIM 20
ST
Ph
ng Sn,
8.640748,
P.7, QTB
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TN
SPh
6,
SN
Hm
NH
126,
4.087695,
Trng Vnh K

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TY
200/12
Ph
THNH
Nguyn
8.163132,
Hu Tin
8.163157,
P.Ty Thnh QTP
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
SN
32 Ph
B
KBao Tn
8.163552,
Thng
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TN
1/7,Ph
QU
Tn Qu
8.473894,
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TN
122,
Ph
THNH
c Lp
8.100593,
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
PH
2/2/63
Ph
TH
LHO
Thc
8.786501,
Hoch
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
PH
198Ph
THNH
Thoi Ngc
8.648476,
Hu
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
PH
952,
Ph
TRUNG
u C8.659897,
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
HO
70/1A
Ph
THNH
Hunh
9.735147,
Thin Lc
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
HIP
177/58,
Ph
TNLy9.612839,
Bn Bch
UBND 11 phng
UBND P.
Q.Tn
TN
72,Ph
THI
Ly Bn
HO
9.610364,
Bch
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
213
TN
Tn
Ph
SN
Sn
8.121962,
NH
Nh
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
79TY
Ch
Ph
THNH
Lan8.153527,
Vin, P.Ty Thnh, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
382/12/1
SN
Ph
K
Tn
4.083376,
K Tn Qu, P.Sn K, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
11TN
Chung
Ph
QU
c
8.470006,
Nhiu Lc C
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
146
TN
c
Ph
THNH
Lp,
8.426406,
P.Tn Thnh, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
2/2/63
PH
Ph
L
TH
Thc
8.657968,
HA
Hoch
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
236
PH
L
Ph
Nim
THNH
8.657968,
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
952
PH
u
Ph
C,
TRUNG
8.652865,
P.Ph Trung, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
70/1A
HA
Ph
Hunh
THNH
9.734060,
Thin Lc
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
177/52
HIP
Ph
Ly
TN
9.612769,
Bn Bch, P.Hip Tn, Q.TP
Cng an 11CNG
phng
ANQ.Tn
P.
66TN
Ly
Ph
Bn
THI
8.585417,
Bch,
HAP.Tn Thi Ha, Q.TP
Q1
Q1: Cc n
Vn
v phng 7
Chnh
L Dun,
ph (08)
phng
3825.1763
Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Qun
v U qun
30 Phng
1
Khc
(08) Khoan,
3829.3480
Qun 1
Q1: Cc n
yvban nhn
47dn
L Dun,
qun (08)
1phng
38.296.314
Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Ta
v n nhn
124
dn
Nam
ti cao
K(08)
Khi
- C
3822.5958
Ngha,
quan thng
phng
- (08)trc
3529.8771
Bn
tiThnh,
pha Nam
Qun 1
Q1: Cc n
Ta
v n nhn
6 dn
L T
qun
Trng,
(08)
1 phng
3822.2722
Bn- (08)
Ngh,
3829.2298
Qun 1 - (08) 3829.6
Q1: Cc n
Ta
v phc thm
131 Ta
Namn
K(08)
nhn
Khi
3829.8545
dn
Ngha,
ti
(08)
cao
phng
822.5132
Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
BCH
v qun s
46 qun
Nguyn
1 nh
(08) 3910.1671
Chiu, Qun 1
Q1: Cc n
yvban nhn
86dn
L Thnh
TP.HCM
(08)
Tn,
3829.5679
phng Bn
- (08)3
Ngh,
825.0029
Qun1
Q1: Cc n
Vin
v kim st
23 nhn
Nguyn
dnTrung
(08)
qun
3829.7643
Ngn,
1
Qun 1
Q1: Cc n
Cng
v An TP.HCM
268 Trn Hng
(08) o,
3833.0021
Qun1- (08) 839.8880 - (08) 3839.88
Q1: Cc n
Cng
v An qun
73 Yersin,
1
phng
(08) 3829.7643
Cu ng Lnh, Qun 1
Q1: Cc n
Thanh
v tra TP.HCM
13 Trn Quc
(08)Tho,
3930.3997
phng 6, Qun 3
Q1: Cc n
Bnh
v vin qun
338 Hai
1 B (08)
Trng,
3.820.2059
Phng -Tn
(08)nh,
3.820.2127
Qun 1
Q1: Cc n
Ta
v n nhn
131
dn
Nam
TP.HCM
K(08)
Khi
3829.2448
Ngha, phng Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Trung
v tm ya
t d
ch:48-52
phng
(08)
M
qun
3.820.2059
l,1Phng- (08)
Tn 3.820.2127
nh, Qun 1
Q1: Cc n
SvNgoi v6 Alexandre(08)
de Rhodes,
3822.3032
phng Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Trung
v tm TDTT
143 Nguyn
qun (08)
1Du,3823.2255
Qun 1
Q1: Cc n
SvTi nguyn
63 L
- Mi
T trng
Trng,
(08)38.293.653
phng Bn
- (08)
Ngh,
38.231.806
Qun 1
Q1: Cc n
Trung
v tm Vn
6 Mc
ha
nh
qun
(08)
Chi,
1 3829.3623
Qun 1
Q1: Cc n
SvGiao thng
63 L
vn
TtiTrng,
(08) 38.290.451
phng Bn
- (08)
Ngh,
38.237.439
Qun 1
Q1: Cc n
Trung
v tm Dy
112 ngh
Nguyn
qun
(08)
nh
13822.7568
Chiu, Qun 1
Q1: Cc n
CLB
v vn ho
116
- th
Nguyn
thao(08)
Nguyn
Du,3824.6405
Qun
Du1qun 1
Q1: Cc n
SvT php143 Pasteur,(08)
phng
3829.7052
6,(08)
Qun
3824.3155
3
Q1: Cc n
UBv Mt trn35
TPhng
quc VN
Khc
(08)
qun
Khoan,
3829.6854
1 Qun 1
Q1: Cc n
SvTi chnh
142 Nguyn(08)
Th Minh
3930.6572
Khai,
(08) 3930.4663
phng 6, Qun 3
Q1: Cc n
Hi
v Lin hip
39Ph
Phng
n Khc
qun
(08) 1
Khoan,
825.8394
Qun 1
Q1: Cc n
SvGio dc
68-70
v o
L Thnh
to
(08) 3829.9340
Tn, phng Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Qun
v on3E
1 Nguyn (08)
Thnh
3825.1861
, Qun 1
Q1: Cc n
SvNng nghip
176 Hai
v B
Pht
(08)
Trng,
trin
3829.4764
nng
phng
(08)
thn
3829.4764
aKao, Qun 1
Q1: Cc n
Lin
v on lao
37 ng
Hn Thuyn,
qun
(08)
1 3822.2981
Qun 1

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q1: Cc n
SvK hoch
32v
Lu
Thnh
t(08)
Tn,
3829.5008
phng
(08) Bn
38290817
Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Hi
v Ch Thp
50 Thch
qun
Th
(08)
1 Thanh,
3820.6625
Qun 1
Q1: Cc n
SvVn ha164
th ng
thao v
Khi,
(08)
du lch
phng
3822.4053
Bn Ngh, Qun 1
Q1: Cc n
Hi
v Cu Chin
148 binh
Bis Nam
qun
(08)
k
1 3823.1234
khi ngha, Qun 1
Q1: Cc n
SvY t
59 Nguyn Th
(08)Minh
3930.9912
Khai,
(08)phng
3930.9088
Bn Thnh, Qun 1
Q1: Cc n
Chi
v cc thu115
qun
Trn
1 Quang
(08) 3843.5485
Khi, Qun 1
Q1: Cc n
Thanh
v tra xy
32-34
dng
Cqun
Giang,
(08)1 3920.7283
Qun 1
Q1: Cc n
i
v Qun l29
thNguyn
trng 1B
An
(08)Ninh,
3829.4929
Qun 1
Q1: Cc n
Cng
v ty Qun
28-30
l nh
Nguyn
qun
(08)Thi
13821.5845
Bnh, Qun 1
Q1: Cc n
Cng
v ty Cng
87 trnh
Bi Th
cng
Xun,
(08)
cng
3925.0860
Qun
qun11
Q1: Cc n
SvThng tin
59v
Ltruyn
T Trng,
thng
(08) 3822.3651
Qun 1
Q1: Cc n
i
v Thi hnh
8 Trn
n qun
Nht
1(08)
Dut,
3920.4046
Qun 1 - (08) 3920.4047 - (08) 3920.4
Q1: Cc n
Kho
v bc Nh
4 Nguyn
nc qun
nh
(08)
1 Chiu,
3914.0217
Qun 1
Q1: Cc n
Ban
v Qun l87d
Hai
nB
qun
Trng,
(08)
1 3404.1914
Qun 1
Q1: Cc n
Ban
v bi thng
149-151
- giiK
phng
(08)
Con,3920.4765
mt
Qun
bng
1 qun 1
Q1: Cc n
Nh
v thiu nhi
7 Trn
qunCao
1 (08)
Vn,3823.8625
Qun 1
Q1: Cc phng,
VINban
KIM
qun
ST
l NHN
nh nc
DN QUN 1
Q1: Cc phng,
TA ban
N NHN
qun lDN
nh QUN
nc 1
Q1: Cc phng,
Y BAN
ban NHN
qun lDN
nh QUN
nc 1
Q1: Cc phng,
VN ban
PHNG
qunUBND
l nh nc
Q1: Cc phng,
P.NI
ban
Vqun l nh nc
Q1: Cc phng,
P.TIban
CHNH
qunK
l nh
HOCH
nc
Q1: Cc phng,
THANH
banTRA
qun l nh nc
Q1: Cc phng,
P.Tban
PHP
qun l nh nc
Q1: Cc phng,
P. QUN
ban qun
L
l nh
TH nc
Q1: Cc phng,
P.TIban
NGUYN
qun lV
nhMI
nc
TRNG
Q1: Cc phng,
P.KINH
banT
qun l nh nc
Q1: Cc phng,
P.L-TB
ban V
qun
XHl nh nc
Q1: Cc phng,
P.GIO
banDC
qun l nh nc
Q1: Cc phng,
P. VN
banHA
qun- THNG
l nh nc
TIN
Q1: Cc phng,
P. Y T
ban qun l nh nc
Q1: Cc n
TRUNG
v s nghip
TM TDTT
trc thuc
Q1
Q1: Cc n
TRUNG
v s nghip
TM VN
trc HA
thucQ1
Q1: Cc n
BNH
v sVIN
nghip
QUN
trc thuc
1
Q1: Cc n
TRUNG
v s nghip
TM Ytrc
T thuc
D PHNG
Q1: Cc n
TRUNG
v s nghip
TM DY
trc NGH
thuc
Q1: Cc n
CU
v s
LC
nghip
B VH-TT
trc thuc
NGUYN DU
Q1: Cc n
BQL
v s
U
nghip
T XD
trcCNG
thuc TRNH
Q1: Cc n
THANH
v s nghip
TRA XY
trcDNG
thuc
Q1: Cc n
BAN
v s
BI
nghip
THNG
trc thuc
GII PHNG MT BNG
Q1: Cc n
45vTRNG
s nghipHC
trc thuc
& C S GIO DC
Q1: Cc n
BQL
v s
CH
nghip
BNtrc
THNH
thuc
Q1: Cc n
BQL
v s
CH
nghip
TNtrc
NH
thuc
Q1: Cc n
BQL
v s
CH
nghip
DNtrc
SINH
thuc
Q1: Cc n
BQL
v s
CNG
nghip
VIN
trcCNG
thuc DU LCH BCH NG
Q1: DN cng
CTY
chCNG TRNH CNG CNG
Q1: CQ thuc
CNG
ngnh
ANdc
QUN 1
Q1: CQ thuc
BAN
ngnh
CH HUY
dc QUN S Q1
Q1: CQ thuc
Ingnh
KIMdc
TRA TH TRNG 1B
Q1: CQ thuc
KHO
ngnh
BCdc
NH NC QUN 1
Q1: CQ thuc
CHIngnh
CC dc
THU QUN 1
Q1: CQ thuc
PHNG
ngnhTHNG
dc
K QUN 1

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q1: CQ thuc
THIngnh
HNHdc
N DN S QUN 1
Q1: UBND phng
UBND P. BN
29 Nguyn
NGH Trung
(08) 38.222.310
Ngn
Q1: UBND phng
UBND P. BN
92 Nguyn
THNH Tri
(08) 38.390.856
Q1: UBND phng
UBND P. CU
60 Nguyn
NG LNH
Thi
(08) 38.424.558
Hc
Q1: UBND phng
UBND P. CU
23 Trn
KHOnh
(08)
Xu39.201.506
Q1: UBND phng
UBND P. NGUYN
211 Nguyn
C(08)
Tri
TRINH
38.395.783
Q1: UBND phng
UBND P. NGUYN
40-42 Ph
THI
c
(08)BNH
Chnh
38.298.210
Q1: UBND phng
UBND P. C
69GIANG
- 71 H Ho
(08) Hn
38.368.016
Q1: UBND phng
UBND P. AKAO
58 B Nguyn
(08)
nh
38.297.821
Chiu
Q1: UBND phng
UBND P. PHM
240
NG
Thm
LO
(08) 38.367.384
Q1: UBND phng
UBND P. TN
227NH
Trn Quang
(08) 38.483.397
Khi
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
55
iNguyn
Qun
din nc
nnh
9304114,
ngoi
Chiu, P 6, Qun 3, TP H Ch Minh
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
25
iL
Qun
din
Dun,
nc
Anh
8298433,
P Bn
ngoi
Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
115
iQun
Nguyn
din nc
B8219354,
Hu
ngoi
(Phng 1707), P. Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
235
iQun
ng
din nc
Canada
Khi,
8294528,
ngoi
P. Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
126
iQun
Nguyn
din nc
CHLB
8291967,
nh
ngoi
c
Chiu, Phng 6 Qun 3
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
65
iL
Qun
din
Li,nc
Cng
Qun
9142883,
ngoi
Ha
1, TP
BaHCM
Lan
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
45
iPhng
Qun
din nc
Cuba
Khc
8297350,
ngoi
Khoan, P a Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
29
iL
Qun
din
Dun,
nc
H
8235932,
P
Lan
Bn
ngoi
Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
107.
iQun
din
Nguyn
nc
Hn
8225757,
Du,
Quc
ngoi
P Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
04
iL
Qun
din
Dun.
nc
Hoa
8229433,
P K
Bn
ngoi
Ngh. Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
22.
iQun
Phng
din nc
Hunggari
Khc
8290130,
ngoi
Khoan, P a Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
18.
iQun
Phng
din nc
Indonesia
Khc
8251888
ngoi
Khoan,
- 8223799,
P a Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
93
iPasteur.
Qun
din nc
Lo
8297667,
P Bn
ngoi
Ngh. Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
02
iNg
Qun
dinc
nc
Malaysia
8299023,
Kngoi
(Melinh Point Tower) P.Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
41
iNguyn
Qun
din nc
New
Th
8226907,
Zealand
Minh
ngoiKhai (lu 5), P Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
13-17
iQun
din
Nguyn
nc
Nht
8291341,
Hu.
Bn
ngoiP Bn Ngh. Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
7A
iL
Qun
din
Thnh
nc
Panama
8250334,
Tn,
ngoi
P. Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
27
iNguyn
Qun
din nc
Php
Th
8297231,
Minh
ngoiKhai, P.Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
65
iL
Qun
din
Linc
Singapore
(Saigon
8225173,
ngoi
Centre lu 8), P. Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
77
iTrn
Qun
dinQuc
nc
Thi
8327638,
Tho,
Lan
ngoiP7, Qun 3
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
8A/11D1
iQun
din (lu
nc
Thy
8236800,
5)in
ngoi
Thi Vn Lung, P.Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
39
iNguyn
Qun
din nc
Trung
Th
8292457,
Minh
ngoi
QucKhai, P.Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
41
iPhng
Qun
din nc
Vng
Khc
8292751,
ngoi
Khoan,
Quc Campuchia
P. a Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
5B
iTn
Qun
dinc
nc
Australia
8296035
Thng,
ngoiP.
hoc
Bn8226205,
Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
20
iPhng
Qun
din nc
Vng
Khc
8228289,
ngoi
Khoan,
Quc an
P. a
Mch
Kao, Qun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
40
iB
Qun
din
Huyn
nc
Nga
8292936,
Thanh
ngoiQuan, Qun 3
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
124
iQun
in
din nc
Bin
Thy
8205402,
Ph,
S
ngoiQun 1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
48
iTrng
Qun
din nc
Brazil
Sn,
8486090,
ngoi
Qun Tn Bnh
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
28
iMc
Qun
dinnh
nc
Cng
8290585,
Chi,
ngoi
Ha
Qun
Czech
1
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
215A-B
iQun
dinHong
nc
Mxico
8445520,
Vn
ngoiTh, Qun Ph Nhun
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
21-23
iQun
din
Nguyn
nc
Na
8296869
Uy
Th
ngoi
Minh
- 8296870,
khai
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
33/6
iQun
din
ngnc
Romania
Vn
9911204,
ngoi
Ng, Qun Ph Nhun
Q1: Lnh sTng
- CLnh
quanS
79/1/1
iQun
din
Phan
nc
Chile
9102903,
Kngoi
Bnh, Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V162
Tng
i Pasteur
din
Lnh
nc
8222942,
S
(Lu
ngoi
Qun
10), Php
PBN, Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V17
Tng
iLdin
Dun
Lnh
nc
8298726,
S
(lungoi
Qun
9), P.BN,
ItaliaQun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V180
Tng
i in
din
Lnh
nc
Bin
8296814,
SPh,
ngoi
Qun
P6,
Campuchia
Qun 3
Q1: Lnh sThng
- C quan
V34
Tng
iLdin
Dun
Lnh
nc
8223950,
S
(lungoi
Qun
7). P Hn
Bn Ngh,
Quc Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V65
Tng
iLdin
Li
Lnh
nc
(lu
9141838,
S8,ngoi
Qun
phng
Thi
4), Lan
P Bn Ngh, Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V17
Italia
iLdin
-Dun
Phn
nc
8298721,
(P.903,
Bngoi
Pht
lu
Trin
9), P.Bn
Thng
Ngh,
Mi Q1
S Qun Italia
Q1: Lnh sThng
- C quan
V115
i
i Nguyn
din
S Qun
nc
8219228,
Hu,
Bngoi
Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V40
Tng
iB
din
Lnh
Huyn
nc
8222866,
S
Thanh
ngoi
QunQuan,
Nga Qun 3

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q1: Lnh sThng


- C quan
V115
i
i Nguyn
din
S Qun
nc
8219372,
Hu,
an
ngoi
Qun
Mch1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V25
i
iPhng
din
S Qun
nc
Khc
8250173,
Ty
ngoi
Khoan,
Ban Nha
Qun 1
Q1: Lnh sThng
- C quan
V5B
Tng
iTn
din
Lnh
c
nc
8299387,
S
Thng,
ngoi
QunQun
c 1
Q1: Lnh sVn
- C
Phng
quan25
Kinh
iPhng
din
T -nc
Thng
Khc
8250173,
ngoi
Khoan,
Mi i
P.a
SKao,
Qun
Q1Ty Ban Nha
Q4
Q4: UBND phng
UBND phng
360 1- Bn Vn
8264181,
n, phng 1, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
64A 2- Nguyn
9400793
Khoi, -phng
8268551,
2, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
203 3- 205 Tn
9404517
Tht Thuyt,
- 9402583,
phng 3, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
43 Tn
4 Tht9404637,
Thuyt, phng 4, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
130 5ng 8261566,
46, phng 5, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
31 ng
6
12A,
8266984
phng
- 8265381,
6, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
V24-26
8 C 8268508
x Vnh Hi,
- 9400570,
phng 8, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
104 9Bn Vn
9402201,
n, phng 9, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
136A10Tn n,
9404977,
phng 10, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
51 - 12
L Quc
9400539
Hng, phng
- 8265482,
12, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
139 13
- Nguyn
9400795,
Tt Thnh, phng 13, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
55 - 14
Tn n,
9404337phng9404044,
14, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
132 15
- Tn Tht
9404014
Thuyt,
- 9402718,
phng 15, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
B181/15
16 - Xm
9404432,
Chiu, phng 16, qun 4, TP HCM.
Q4: UBND phng
UBND phng
448/3
18- Nguyn
9404682,
Tt Thnh, phng 18, qun 4, TP HCM.
Q3
Qun y qun
B th
3 Qun y
9.305.439
Qun y qun
Ph4 B th thng trc9.305.401
Qun y
C quan tham
Vnmu
phng
ca39
Qun
qun
Trn
y
y
Quc
Qun
9.307.445,
Tho,
3 P6-Q3
8.249.368, 9.305.711
C quan tham
Banmu
Dn ca
vn
39qun
Qun
Trny
y
Quc
Qun
9.304.524,
Tho,
3 P6-Q3
9.305.335
C quan tham
Banmu
Tuyn
ca39
Gio
qun
Trn
Qun
y
Quc
Qun
9.304.826
y Tho,
3 P6-Q3
C quan tham
Banmu
T chc
ca39qun
Qun
Trny
y
Quc
Qun
9.303.664,
Tho,
3 P6-Q3
9.303.248, 8.249.449
C quan tham
y Ban
muKim
ca39qun
tra
Trn
Qun
y
Quc
Qun
9.305.719,
y Tho,
3 P6-Q3
9.303.665
C quan tham
Trung
mu
tm
ca
Bi
39qun
Trn
dng
y
Quc
Qun
Chnh
9.304.826,
Tho,
3tr P6-Q3
8.249.538
C quan tham
T Xy
mudng
ca39qun
lc
Trn
lng
y
Quc
Qun
8.249.476
chnh
Tho,
3 tr P6-Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 213/18A
1 8.304.987,
Nguyn T 8.396.136
Thut P1/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 35 Cao
2 ThngP2/Q3
8.342.235, 8.398.952
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 55 Bn
3 C
8.357.701,
P3/Q38.396.898
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 337 in
4 8.328.198,
Bin Ph 8.328.197
P4/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 202 V
5 Vn
8.390.003,
Tn P5/Q3
8.395.236
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 18 V6Vn
9.306.530,
Tn P6/Q3
9.305.175
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 234 in
7 9.325.339,
Bin Ph 9.325.556
P7/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 18 Hunh
8 8.244.269,
Tnh Ca8.295.439
P8/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 82 B9Huyn
8.439.555,
Thanh9.317.313
Quan P9/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 276 CMT
10 9.317.302,
8 P10/Q3
9.316.251
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 462 Cch
11 9.930.765,
Mng Thng
8.445.292
8-P11/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 407/412
L9.319.643,
Vn S P12/Q3
9.316.051
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 9B Trn
13 8.467.371,
Quang Diu
9.318.738
P13/Q3
Q3: ng b
ng
14 phng
b PHNG
S 382 L
14Vn
9.310.746,
S P14/Q3
9.316.866
Q3: C s ng
Chi bkhi
Vnon
39
Phng
Trn
thQun
Quc
9.307.445,
y
Tho, 6/Q3
9.305.711
Q3: C s ng
Chi bkhi
Banon
39
T Trn
chc
th Quc
Qun
9.303.248,
Tho,
y P6/Q3
8.249.449
Q3: C s ng
Chi bkhi
U on
ban
39 Trn
Kim
th Quc
tra9.905.719,
Qun
Tho,
uP6/Q3
9.303.665
Q3: C s ng
Chi bkhi
Banon
39
Dn
Trn
th
vnQuc
Qun
9.305.335,
Tho,
u P6/Q3
9.304.524
Q3: C s ng
Chi bkhi
Banon
39
Tuyn
Trn
thgio
Quc
9.304.826
Qun
Tho,
u P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
T on
Xy
39 Trn
dng
th Quc
Lc
8.249.476
lng
Tho, Chnh
P6/Q3tr
Q3: C s ng
Chi bkhi
c on
quan
299 th
in
Mt Trn
BinPh,
9.307.741,
T Quc
P7/Q3
9.330.585
Qun
Q3: C s ng
Chi bkhi
c on
quan
274 th
V
Qun
Thon
9.325.960,
Su, P7/Q39.320.181

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q3: C s ng
Chi bkhi
c on
quan
299 th
in
Hi Lin
BinPh,
9.307.567,
Hip Ph
P7/Q3
9.330.581
N Qun
Q3: C s ng
Chi bkhi
con
quan
299 th
in
Lin BinPh,
on
9.301.753,
LaoP7/Q3
ng
9.307.191
Qun
Q3: C s ng
Chi bkhi
c on
quan
412 th
Hai
Hi B
Ch
8.207.477
Trng,
Thp P8/Q3
Qun
Q3: C s ng
Chi bkhi
con
quan
299 th
in
Hi Cu
BinPh,
9.307.156
ChinP7/Q3
Binh Qun
Q3: C s ng
ngkhi
b Khi
chnh
185UBND
CMT8,
quyn
Qun
8.396.893,
P4/Q3
9.305.439, 8.393.753
Q3: C s ng
Chi bkhi
Bochnh
386/79
himquyn
xL
hi
Vn
8.438.443,
Qun
S, P14/Q3
9.312.814
Q3: C s ng
Chi bkhi
Vin
chnh
115
Kim
B
quyn
st
Huyn
nhn
9.317.153,
Thanh
dn Qun
Quan,
8.437.891
P9/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Tochnh
139
n nhn
Nguyn
quyn
dn
9.304.220,
nh
QunChiu,
9.304.228
P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Phng
chnh
322Gio
Nguyn
quyn
Dc8.398.887,
Thin
o To
Thut,
8.303.166,
P3/Q3 8.303.167
Q3: C s ng
Chi bkhi
Chichnh
Cc
121 Thu
B
quyn
Huyn
9.315.894,
Thanh Quan,
9.315.869,
P9/Q38.328.961
Q3: C s ng
Chi bkhi
ichnh
Qun
15 Lquyn
l
Ng
th trng
Ct,
9.307.659,
P7/Q3
3B 9.302.311
Q3: C s ng
ngkhi
b Qun
lc
228
lng
s
VQun
Th
v9.325.540,
Su,
trangP7/Q39.322.694
Q3: C s ng
ngkhi
b Cng
lc
243
lng
an
CMT8,
Qun
v8.392.746,
P4/Q3
trang
8.334.528
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
408
nghip
tm
VDy
Vnngh
8.332.749,
Tn,Qun
P5/Q3
9.931.725
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
114-116
nghip
tm Y t
Trn
Qun
9.316.152,
Quc Tho,
9.318.654,
P7/Q3 9.310.400
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
107
nghip
tm
Trng
Th dc
9.303.082,
nh,
thP6/Q3
thao9.303.266,
Qun
9.303.622
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
126
nghip
tm
CMT8,
Vn ho
9.320.107,
P7/Q3
Qun 9.322.179, 9.326.235
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
s
152
nghip
tm
Nguyn
Gio8.225.476
dc
nh
thng
Chiu,xuyn
P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
s
1 Nguyn
nghip
Bi dng
Thng
8.398.194
GioHin,
dc P4/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ch
s
Ch
Nguyn
nghip
Nguyn
Vn
9.317.788,
Vn
Tri Tri
- BiP13/Q3
8.436.780
Pht
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ch
s
Ch
Vn
nghip
Vn
Chui
Chui
8.324.462,
- BnP4/Q3
C 8.391.493
Q3: C s ng
Chi bkhi
Bans
345
Qun
nghip
in
L D
Bin
8.327.320,
nPh,
uP4/Q3
t8.326.698
v Xy dng cng trnh
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
12 Hunh
Tiu
tiuhc
Tnh
hc
8.225.282
Nguyn
Ca, P8/Q3
Thi Sn
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
24 K
Tiu
tiu
ng,
hc
hc
9.316.336,
P9/Q3
K ng 9.312.045
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
491/7
Tiu
tiu
Nghc
nh
hc
8.325.283
THSP
ChiuPhan
P2/Q3
nh Phng
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
292/9
Tiu
tiu
CMT8
hc
hc
9.317.333
P10/Q3
Nguyn Vit Hng
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
6 VTiu
Vn
tiuhc
Tn
hc
8.294.285,
Trn
P6/Q3
Quc
8.256.628
Tho
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
576 Tiu
Ngtiu
nh
hc
hc
8.325.671
Lng
Chiu P6/Q3
nh Ca
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
10 H
THCS
trung
Xun
Colette
9.302.548,
hc
Hng, P6/Q3
9.306.159
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
295 THCS
Hai
trung
BHai
8.290.169
Trng,
hcB Trng
P8/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
386/42
THCS
trung
L Vn
Bch
9.317.315,
hcS,
ng
P14/Q3
9.319.824,
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
282 THCS
Vtrung
ThL
9.327.705,
Su,
hc
LiP7/Q390321.225
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
9B V
THCS
trung
VnL
Tn,
9.304.248
hc
QuP6/Q3
n
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
27 Phm
Tiu
trung
hc
Ngc
8.231.040
hc
Dn
Thch,
lp Ng
P6/Q3
Thi Nhim
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
275 THPT
in
trung
Bin
Nguyn
9.330.801,
hcPh,Th
P7/Q3
Minh
9.307.794,
Khai 9.327.822, 9.301.321
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
110 THPT
Nguyn
trungL
9.305.260,
hc
Th
QuMinh
nKhai,
9.306.412
P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
159 THPT
Nam
trung
K
Bn
9.306.989,
hc
Khi
cng
Ngha,
Marie
9.301.366
P7/Q3
- Curie
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
12 Trn
THCS
trung
Quc
Nguyn
8.298.480,
hc
Ton,
Th
P8/Q3
9.304.448
Diu
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
413/86
THCS
trung
L Vn
on
9.318.025
hcSTh
P12/Q3
im
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
106 THCS
Bis
trung
ng
Bn
8.392.848,
hcs
C3 C8.344.170
x Thnh P4
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
474 THCS
Cch
trungMng
Lng
8.446.749
hc Thng
Th Vinh
Tm P11/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
657 THCS
in
trung
Bin
Phan
8.335.703
hcPh
So
P1/Q3
Nam
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
482-484
THCS
trung
Nguyn
8.394.300
hc
Thng
Th
Long
Minh Khai P2/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trng
trng
223/4
THCS
trung
Nguyn
Kin
8.390.972
hcnh
Thit
Chiu P5/Q3
Q3: C s ng
ngkhi
b Cty
cng
200B
Dch
tyV
VVn
Cng
8.395.277,
Tn,
chP5/Q3
8.326.357, 8.324.196, 9.312.174
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
Sn
213 xut
ty
Nam-K
Kinh
9.327.324,
Khi
doanh
Ngha,
XNK
9.326.355,
P7/Q3
(Trilimex)
9.325.903
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
Thng
72 L
tyThi
miT,
8.334.486
- Vt
P2/Q3
t
Q3: C s ng
Chi bkhi
Hp
cng
171
Tcty
Trn
x Thng
Quc
8.436.277,
Tho,
mi P9/Q3
8.436.281
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
Epco
01 Nguyn
ty
Thng
8.334.880
Hin, P4/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
TNHH
30 L
ty Qi
Dchn,
9.320.309,
v Si
P7/Q3
Thnh
9.325.218
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
C
148B
phn
tyL Hng
Chnh
8.438.868
Long
Thng, P7/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
C
243phn
ty
Hai B
Dc
8.293.762,
Trng,
phm
P6/Q3
8.200.579, 9.316.198

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM
HCM

Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
c
12 phn
K
ty ng8.249.665,
Nc gii kht9.351.078
Si Gn (Tribeco)
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
TNHH
178 ty
VDV
ThBo
8.350.032
Suv
P7/Q3
An Ph
Q3: C s ng
Chi bkhi
Cng
cng
7 ty
VTNHH
tyVn Tn,
A.N.P.H.A
8.223.897,
P6/Q3 8.223.852
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctycng
TNHH
185 ty
LSX-TM
Chnh
9.370.868,
Thng
XNK May
P7/Q3
903715039
Mn
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctythnh
TNHH
144 Nguyn
ph
TM 8.238.609,
DV
nh
Bo
Chiu,
V8.238.620,
Long
P6/Q3
Hi 8.238.610
Q3: C s ng
Chi bkhi
Cng
thnh
05tyL
Pht
ph
Chnh
trin
8.484.691
Thng,
k thut
P8/Q3
Q3: C s ng
ngkhi
b C
trung
138
quan
Nguyn
ng
i din
9.303.170
ThB
Minh
TiKhai,
Chnh
P6/Q3
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
trung
70tm
B
ng
Huyn
Chnh9.325.884
hnh
Thanh
v Quan,
Phc Hi
P7/Q3
chc nng
Q3: C s ng
Chi bkhi
Trung
trung
38tm
T
ng
Xng,
Phc9.325.786
hiP7/Q3
tr suy dinh dng v Tr gip tr tn tt
Q3: C s ng
Trungkhi
tmtrung
Bo
38 T
Tr
ng
Xng,
XH9.322.738
trP7/Q3
em thit thi
Q3: C s ng
ngkhi
b Cty
trung
293
Xut
in
ng
khu
Bin
9.307.780,
laoPh,
ngP7/Q3
9.307.994
TM v DL (Sovilaco)
Q3: C s ng
Chi bkhi
Ctytrung
Cng
239 Cch
ng
nghMng
v
9.252.939
pht
Thng
trin8, P4/Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
790 Nguyn
1
8322878,
nh Chiu, P1-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
1.C Cao
2 Thng
8322802,
, P2-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
618-620
3 Nguyn
8322870,
nh Chiu, P3-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
468 Nguyn
4
8396471,
nh Chiu, P4-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
405 V5 Vn8392998,
Tn, P5-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
16 V 6Vn Tn,
9304660,
P6-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
122 Trn
7 Quc
9316072,
Tho, P7-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
31 Hunh
8 Tnh
8295508,
Ca, P8-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
23 K ng,
9
9316327,
P9-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
342 Bis
10Cch
9316457,
Mng Thng Tm, P10-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
398.C 11
Cch9316101,
Mng Thng Tm, P11-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
407/1 L
12 Vn
9318474,
S, P12-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
317 L13
Vn9317586,
S, P13-Q3
Q3: Cng an
Cng
14 phng
an phng
264.C 14
L Vn
9316097,
S, P14-Q3
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
hnh s 8322977,
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
giao thng-trt
8324924,
t c ng
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
qun l hnh
8332669,
chnh-trt t x hi
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
phng chng
8341836,
ma ty
Q3: Cc ii
thuc
Cnh
cng
stan
kinh t 9326207,
Q3: in thoi
i khn
CSPCCC
103Qun
L Chnh
3 8483349,
Thng, P8-Q3
Q3: in thoi
Cpkhn
cu Qun 3
9316152,
Q3: in thoi
Bankhn
ch huy243
Cng
Cch
An Qun
Mng
8392764,
3Thng 8, P4-Q3

Q2
http://trungtamvanhoaq2.blogspot.com/p/co-cau-to-chuc.html
TRUNG TM VN HA QUN 2
S 13 L Thc, phng Tho in, qun 2 - T: 08.38989617 - email: bantinquan2@gmail.com
BAN GIM C:
- ng TRN VN THNH - Gim c TTVH Qun 2
- ng NGUYN TN KIT - Ph Gim c TTVH Qun 2
- ng NGUYN DUY QUNH - Ph Gim c TTVH Qun 2
PHNG HNH CHNH - DCH V:
- B TRN TH THANH PHC - Trng phng
- ng V NH NAM - Ph phng

PHNG THNG TIN - TRIN LM:


- ng NGUYN VN NG - Trng phng
- ng PHM XUN VINH - Ph phng
PHNG VN HA NGH THUT:
- ng TRNG ANH - Trng phng
- ng NGUYN THNH PHNG - Ph phng

Cc thu - Danh B a ch Kho Bc Cc Qun

http://dichvuhongchau.com/news.php?l=vn&ac=224&start=0&cn=588&sort=0&item=0&from=&to=&mod
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

n v
a ch
Kho Bc TP.
37HCM
Nguyn Hu, Qun 1
Kho Bc Qun
S 4,
1 Nguyn nh Chiu, Qun 1
Kho Bc Qun
S 1,
2 ng S 1, Phng Thnh M Lc, Qun 2
Kho Bc Qun
364B
3 L Vn S, Phng 14, Qun 3
Kho Bc Qun
52 on
4
Nh Hi, Phng 12, Qun 4
Kho Bc Qun
384-386
5
Trn Hng o, Phng 11, Qun 5
Kho Bc Qun
64 Thp
6
Mi, Phng 2, Qun 6
Kho Bc Qun
80 Hunh
7
Tn Pht, P. Ph M, Qun 7
Kho Bc Qun
1075
8 Phm Th Hin, Phng 5, Qun 8
Kho Bc Qun
S 5,
9 Trn Hng o, P. Hip Ph, Qun 9
Kho bc Qun
S 24
10 Trn Thin Chnh, Qun 10
Kho Bc Qun
343 11
Lnh Binh Thng, Phng 9, Qun 11
Kho Bc Qun
31/30A
12 Quc L 1A, P. ng Hng thun, Qun 12
Kho Bc Huyn
36-38Bnh
ng
Chnh
S 8, Khu Ph 5, TT Tn Tc, H. Bnh Chnh
Kho Bc Bnh
277A
Tnng Kinh Dng Vng, P. An Lc, Qun Bnh Tn
Kho Bc Bnh
368Thnh
Bch ng, Phng 14, Qun Bnh Thnh
Kho Bc Cn Gi
Kho Bc CKhu
ChiPh 2, Th Trn C Chi, huyn C Chi
Kho Bc G1A
Vp
Nguyn Oanh, Phng 10, Q. G Vp
Kho Bc Hc
92Mn
B Triu, Khu Ph 2, Hc Mn
Kho Bc Nh
306
BNguyn Bnh, X Ph Xun, huyn Nh B
Kho Bc Ph
175
Nhun
Nguyn Vn tri, Ph Nhun
Kho Bc Tn
132
Bnh
Cng Ho, Phng 4, Qun Tn Bnh
Kho Bc Tn
39Ph
L Thc Hoch, P. Ph Th Ho, Q. Tn Ph
Kho Bc Th
12c
ng S 6, Phng Linh Ty, Qun th c

Cc chi cc thu Qun, Huyn


http://www.hcmtax.gov.vn/gioithieu1.aspx?id=5
N V
CHC DANH
IN THOI
GHI CH
1 Chi Cc Thu Qun 1
115 Trn Quang Khi, Q.1
. ng Khc
ChiPhc
cc trng
38435485
B Phm Th
P. Minh
Chi cc
Tuyt
trng
38435484
. Phan Vn
P.Dng
Chi cc trng
35265109
H Th Hng
P. Chi
Thu
cc trng
38465437

Nguyn ThP.
Bch
ChiThu
cc trng
35024858
Nguyn Hu
P. Tuyn
Chi cc trng
35494625
i trc b & thu khc35265104
i Tuyn truyn h tr38466405
38481667
i HC-NS-TV-AC
38465625
i QLN-CCN
62906003
i KK-KTT& TH
38466403
38465417
i Kim tra Ni b
38435482
i Kim tra thu 1
62906002
i Kim tra thu 2
38435483
i Kim tra thu 3
38481665
i Kim tra thu 4
38481625
i Kim tra thu 5
35265107
i Kim tra thu 6
38466406
i Kim tra thu 7
35265105
i thu Phng Nguyn
62910833
Thi Bnh
i thu Phng Bn Ngh
38468065
i thu Phng Bn Thnh
38435481
i thu ch Bn Thnh62910834
i thu Phng aKao
35265103
i thu Phng Tn nh
35265108
i thu LP Cu ng Lnh
38465330
Cu Kho - C Giang
i thu Phng Phm38466404
Ng Lo
i thu P.Nguyn C Trinh
35265110
2 Chi Cc Thu Qun 2 in thoi: 37423446
a ch: ng
Fax:
Lin
37423440
tnh l 25B - Khu Hnh chnh - P.Thnh M Li Lm Thi Bnh
Chi cc trng
37423432
B Th Tuyn
P. Chi cc trng
37423436
. L ThanhP.Hng
Chi cc trng
37423439
L Vn Thch
P. Chi cc trng
37423448
i HC-NS-QT-TV-AC 37423446
i Nghip v - D ton37423438
i K Khai -KTT & Tin37423435
hc
37423442
i Kim tra thu s 1 37423485
37423437
i Kim tra thu s 2 37423441
i thu LPTB v thu khc
37423487
37423433
i QLN-CCN
37423483
i Tuyn truyn h tr37423431
37423443
i thu Lin phng 37423488
3 Chi Cc Thu Qun 3 Fax: 39315867
a ch: 121 B Huyn Thanh Quan - Phng 9-Qun 3
B Phm Th
ChiHai
cc trng
39315869
Phm Vn B
P. Chi cc trng
35000641
Nguyn c
P.n
Chi cc trng
35000642
Nguyn c
P.Ha
Chi cc trng
Phm L Khng
P. Chi cc trng
i HC-NS-QT-TV-AC 39315894

i tuyn truyn h tr 39315869


i Nghip v - D ton
39315869
i P.KK-KTT-KTT & TH
39315870
i KTNB
39315866
i Kim tra 2
38398373
38328962
i QLN-CCN
38328961
4 Chi Cc Thu Qun 4 Fax: 38268310
a ch: 31-33 on Nh Hi - Phng 12 -Qun 4
L Vn Minh
Chi cc trng
39400026
Thn Vn Ln
P. Chi cc trng
38268313
Phm c P.
Thun
Chi cc trng
38261608
i Kim tra thu s 1 38254565
i Kim tra thu s 2 38254568
i Nghip v - D ton39432027
i HC-NS-QT-TV-AC 39433524
i KK-KTT& TH
38268312
i trc b & thu khc38268311
i thu Lin Phng ch
38254566
i QLN-CCN
39434706
i Tuyn truyn h tr39432026
B phn n ch
39433523
im thu Kho bc
39433525
i Bo v
39433522
5 Chi Cc Thu Qun 5 in thoi: 39230065
a ch: 262-264
Fax:
Trn
39242684
Ph - Phng 8 - Qun 5
B. NguynChi
Thcc
Lantrng
35089434
ng Quang
P.Vinh
Chi cc trng
35089435
Cao Thanh P.
HiChi cc trng
35089438
Nguyn ThP.
Bch
ChiHnh
cc trng
35089436
L Th Cc P. Chi cc trng
35089437
i Tuyn truyn h tr39235611-232
39241340
i .KK-KTT & TH
39235611-224
39235225
i Kim tra Ni b 39235611-239
i QLN - CCN
39235611-234
i LPTB - Thu Khc 39235611-204
i Nghip v - D ton
39235611-221
i thu TNCN
39235611-237
i HC-NS-QT-TV-AC 39235611-200
i Kim tra thu s 1 39235611-219
i Kim tra thu s 2 39235611-213
i Kim tra thu s 3 39235611-236
i Kim tra thu s 4 39235611-201
i thu LP 1,2,3,4
39560922
i thu LP 5,6,10,13 38547836
i thu LP 11,12,15 39550856
i thu LP 7,8,9, An ng
39351304
i thu LP 14, ng Khnh
38593236
6 Chi Cc Thu Qun 6 Fax: 39697715
a ch: 683 Hng Bng - Phng 6 - Qun 6
.Nguyn Yng
Chi cc trng
39691709
Phm Hong
P. Khanh
Chi cc trng
39695488
H Anh LmP. Chi cc trng
39609458

inh Th Ngc
P. Chi cc trng
39609459
i HC-NS-QT-TV-AC 39697715
i Tuyn truyn h tr39697716
i KK-KTT& TH
39694369
i Kim tra thu 1
39609812
i Kim tra thu 2
39697968
i Kim tra Ni b
39697970
i QLN - CCN
39609811
i thu LPTB & thu khc
39693072
i Nghip v - D ton39695489
i thu LP 1, 2
39609815
i thu LP 3, 4, 7, 8 39609813
i thu LP 5, 6, 9
39695487
i thu LP 10, 11
39694370
i thu LP 12, 13, 14 39694368
i thu ch Bnh Ty 39521804
i thu TNCN
39694368
7 Chi Cc Thu Qun 7 Fax: 38720242
a ch: 350 Hunh Tn Pht - P.Bnh Thun - Qun 7
Th Hong
ChiOanh
cc trng
38728759
Phm Tr Dng
P. Chi cc trng
38722269
o Th Tuyt
P. Chi
Hng
cc trng
38722116
Nguyn Th P.
Ngc
ChiTrang
cc trng
22131550
i KK-KTT& TH
38722115
i Tuyn truyn h tr37720473
22131556
i HC-NS- QT-TV-AC38720242
i trc b & thu khc38728757
i Kim tra thu s 1 38722117
i Kim tra thu s 2 22131558
i Kim tra thu s 3 38728758-22131555
i Nghip v - D ton22131557
i QLN-CCN
22131553
i thu Lin phng 122131551
i thu Lin Phng 2 2131552
Phng Lu tr h s 22131554
im thu Kho bc
38727905
8 Chi Cc Thu Qun 8 Fax: 39816460
a ch: 7A-8A Bi Minh Trc - Phng 5 - Qun 8
. V Vn Hong
Chi cc trng
38504791
Mai Thnh Tao
P. Chi cc trng
38503470
Phan Thi Nguyt
P. Chi cc trng
38503536
i HC-NS-QT-TV-AC 38501032
B phn n Ch
39810439
i Kim tra thu 1
39812686
i QLN-CCN
39812686
i Kim tra thu 2,3, 39815343
Nghip v - D ton
i Thu trc b & thu 39810515
khc
i KK-KTT& TH
38568501
i Tuyn truyn h tr38503471-39820826
i Kim tra thu 4 v 38504575
Lin Phng 1,2
9 Chi Cc Thu Qun 9 Fax: 37305607
a ch: 25 B L Vn Duyt - P.Hip Ph - Qun 9

. Vn Dng
Chi cc trng
38973350
Nguyn ThP.
Thu
ChiVn
cc trng
38973351
Nguyn ThP.
Thanh
Chi cc
Hoatrng
38973352
i trc b & thu khc37305611
i KK-KTT& TH
38973354
i HC-NS-QT-TV-AC 38973353
i Tuyn truyn h tr22140373
i Nghip v - D ton37360881
i Kim tra thu s 1 32140375
i Kim tra thu s 2 37305609
i Kim tra thu s 3 22140374
i thu Lin Phng 37305610
i QLN-CCN
37305608
10 Chi Cc Thu Qun 10Fax: 38661032
a ch: 3/1 Thnh Thi - Phng 14 -Qun 10
Nguyn Mnh
ChiKhi
cc trng
38637658
Nguyn AnhP.Ti
Chi cc trng
38641213
Nguyn ThP.
Cc
Chi cc trng
38641214
Trn Th Kim
P.nh
Chi cc trng
38656692
i HC-NS-QT-TV-AC 38658421-38635873-35015463-35015462
35015460
i Nghip v D ton 38669894
i Tuyn truyn h tr38662801
i KK-KTT& TH
38656694-35015458
i QLN-CCN
38669895
i KTNB
38662179
i trc b & Thu Khc
38641160
i Kim tra thu 1
35015450
i Kim tra thu 2
38644764
i Kim tra thu 3
35015448
i Kim tra thu 4
38641161
i thu TNCN
38645797
i thu LP 1
35015451
i thu LP 2
35015430
i thu LP 3
35015457
11 Chi Cc Thu Qun 11Fax: 39635385
a ch: 270 Bnh Thi - Phng 10 - Qun 11
B. L Th Xun
Chi cc
Lantrng
39630584
Lm HongP.
Anh
Chi cc trng
39630591
Hong Vit P.
Cng
Chi cc trng
39630824
Nguyn ThP.
Hng
Chi Vn
cc trng
39630587
i HC-NS-QT-TV-AC 39630585-39630827
i Nghip v & D ton
39630825-39630588-39635386
- TTHT
i KK-KTT& TH
39630590-39631052
i Kim tra thu s 1 39630586-39636798
i Kim tra thu s 2 39630822-39635384-39636591
i Kim tra thu s 3 39636384-39636867
i Kim tra thu s 4 39636592-39636866
i Kim tra Ni b 39630826-39630589
i QLN-CCN
39630820
i trc b & thu khc39631051
i thu LP 1-3-5-10-14-Ch
39630823
Bnh Thi
i thu LP 2 - 8 - 9 - 16
39630821
- Ch Lnh
Binh Thng

i thu LP 4 - 6 - 12 - 13
39630828
- Ch Thic
- ch Ph Th
i thu LP 7-11 -15 - Ch
39630819
Chim Xanh
i thu TNCN
39637021
12 Chi Cc Thu Qun 12in thoi trc:
a ch:
38917478
36 QucFax:
l 1A37155734
- Phng ng Hng Thun - Qun 12
. Nguyn Minh
Chi cc
Quang
trng
38916818
B Th Xun
P. ChiMai
cc trng
38916816
. Nguyn Mnh
P. ChiHoan
cc trng
38916817
Nguyn VnP.
BaChi cc trng
38916815
i HC-NS-QT-TV-AC 38917478
i Kim tra thu 1
38917477
i Kim tra thu 2
38916813
i QLN-CCN
38916814
i KK-KTT & TH
38917432
i Tuyn truyn h tr38917431-38916812
i thu LPTB & thu khc
37155735
i Nghip v d ton 38916819
i thu TNCN
38916820
i thu Lin phng Trung
37157497-38837830-37171442
M Ty, Phng Tn Chnh Hip,
Phng Tn Thi Hip,37170193
P.Hip Thnh
i thu Lin Phng ng
37151792-38833819-35376435
Hng Thun, Phng Tn Thi Hip,
Phng Tn Hng Thun
i thu Lin phng Thnh
38919296-38919989-37195680
Lc,
Phng Thnh Xun, Phng
37170195
An Ph ng, Phng Thi An
13 Chi Cc Thu Q. Bnh Thnh
Fax: 38412370
a ch: 368 Bch ng - Phng 14 - Qun Bnh Thnh
. Thnh
Chi cc trng
38417500
Trn Vn c
P. Chi cc trng
22439284
Nguyn ThP.
Ngc
Chi Thy
cc trng
22439283
Phan Tm P. Chi cc trng
22439285
i Kim tra Ni b
38030003
i Kim tra thu s 1 35510181
i Kim tra thu s 2 38417629
i Kim tra thu s 3 35108119
i Kim tra thu s 4 38412349
i trc b & Thu Khc
35513572
i Nghip v & d ton
22439286
i QLN-CCN
22439286
i KK-KTT-KTT & TH 38434314
i Tuyn truyn h tr35108118
i HC-NS-QT-TV-AC 35109937
i thu TNCN
22439287
i thu Lin phng 138434313
i thu Lin phng 222439282
i thu Lin phng 322439281
i thu ch B Chiu 38433144
B phn mt ca
35510304
14 Chi Cc Thu H. Bnh Chnh
Fax: 37523924
a ch: C11/11 p 3 - X Tn Qu Ty - Huyn Bnh Chnh
V Th Hng
Chi cc trng
37523923
Nguyn VnP.Ha
Chi cc trng
37524435
on CngP.
Qu
Chi cc trng
35372823
i HC-NS-QT-TV-AC 37524922-37523924
i Tuyn truyn h tr37523872

i KK-KTT& TH
37523925-35372824
i Kim tra thu s 1 37523873
i Kim tra thu s 2 37523921
i Nghip v - D ton
35372823
i QLN-CCN
37523874
i thu TNCN
37523922
i LX P.V Hai -LMXun
37524923
-Bnh Li Vnh Lc A- Vnh Lc B
i LX Tn Kin - Bnh 37524923
Chnh - An Ph Ty - Tn Tc - Tn Nht
i LX Bnh Hng - Phong
37523874
Ph - Qui c- Tn Qu Ty - Hng Long
i thu Trc b v thu
37523920
khc
38869530
15 Chi Cc Thu Qun Bnh
in
Tn
thoi: 38776151
a ch: 528 Kinh Dng
Fax: 38776150
Vng - Phng An Lc A - Qun Bnh Tn
B. Lng Th
Chi Duyn
cc trng
38765492
. Phan Vn
P.Giu
Chi cc trng
38776149
Trn QuangP.Phc
Chi cc trng
37526852
on Vn Bnh
P. Chi cc trng
38752404
i Tuyn truyn h tr37526842
i KK-KTT & TH
38750249-38761594
i Kim tra thu s 1 37524924
i Kim tra thu s 2 38776165-37524943
i QLN-CCN
37526843
i Thu trc b & thu38760282
khc
i Nghip v - D ton38776151
i HC-NS-QT-TV-AC 38776150-37524941
i thu P.An Lc, An Lc
37524943
A
i thu LP Bnh Tr ng,
38776166
Bnh Tr ng A, Bnh Tr ng B
i thu LP Tn To, Tn
38776166
To A
16 Chi Cc Thu Huyn Cn
Fax:Gi
38740587
a ch: ng o C - TT Cn Thnh - Huyn Cn Gi
H Minh c
Chi cc trng
22321446
Trng VnP.Hip
Chi cc trng
38740968
i HC-NS-QT-TV-AC 38740742
i Nghip v - D ton38740302
v TTHT
i KK-KTT& TH
38740083
i trc b & thu khc38740298
i kim tra thu
38740741
i thu TT Cn Thnh38740170
i thu X Long Ha 38743016
i thu x L Nhn 38748855
i thu x An Thi ng
38894026
i thu x Tam Thn Hip
38745816
im thu x Bnh Khnh38742925
17 Chi Cc Thu Huyn C
Fax:
Chi38740587
a ch: ng o C - TT Cn Thnh - Huyn Cn Gi
H Minh c
Chi cc trng
22321446
Trng VnP.Hip
Chi cc trng
38740968
i HC-NS-QT-TV-AC 38740742
i Nghip v - D ton38740302
v TTHT
i KK-KTT& TH
38740083
i trc b & thu khc38740298
i kim tra thu
38740741
i thu TT Cn Thnh38740170
i thu X Long Ha 38743016

i thu x L Nhn 38748855


i thu x An Thi ng
38894026
i thu x Tam Thn Hip
38745816
im thu x Bnh Khnh38742925
18 Chi Cc Thu Qun GFax:
Vp38944090
a ch: 308 Nguyn Vn Nghi - Phng 7 - Qun G Vp
B. Lm Hng
Chi Thy
cc trng
Nga
38944676
Phm TunP.
Anh
Chi cc trng
39891713
Hong Kim P.
Ngha
Chi cc trng
39894432
i HC-NS-QT-TV-AC 39896434-39897404
i trc b nh t -PLP
39891389
i Tuyn truyn h tr39894436-39894437
i Nghip v -D ton39897366
i QLN-CCN
39897365
i KK-KTT& TH
38944677-38955937
i Kim tra 1
39894434
i Kim tra 2
38944963-38941901
i Kim tra 3
39896435
i Kim tra 4
39897364
i KTNB
39894435
i thu Lin phng 139856671
i thu Lin phng 238951289
i thu Lin phng 339966937
19 Chi Cc Thu H. Hc Mn
T: 38910441
a ch:
Fax:90
62511495
B Triu - TT Hc Mn - Huyn Hc Mn
H Vn Thnh
Chi cc trng
38913905
Phm NgcP.Tuyt
Chi cc trng
38913904
Hunh Vn P.
Trung
Chi cc trng
37101294
Mai Th Ngc
P.Dung
Chi cc trng
37106464
i Nghip v - D ton62511497
i KK-KTT& TH
38913182
i Thanh tra thu
38913000-62513696-37106363
i HC-NS-QT-TV-AC 62511495-37101293
i QLN-CCN
38910428
i thu Th trn
38914160
i thu TH-TTH-XTS 37130691
i thu TTT-T-NB 38915562
i thu TX-TC-XT 37184386
i thu B-XTT
37126003
i thu trc b
62511496
20 Chi Cc Thu H. Nh B
Fax: 37827722
a ch: 296A p 1, Nguyn Bnh - x Ph Xun - Huyn Nh B
. Phm Vit
ChiQuang
cc trng
37827808
V Th MinhP. Chi cc trng
37827807
Nguyn Ngc
P. Chi
Minhcc trng
22305694
i HC-NS-QT-TV-AC 37770480-37827722-37827922
i NVDT- TTHT
37828921
i KK-KTT& TH
37827806
i trc b & thu khc37827804
i QLN-CCN
37828110
i Kim tra thu 1
37827805
i Kim tra thu 2
37828391
i thu Th trn
37810268
i thu x Ph Xun 37828395
i thu x Nhn c 37821662

21 Chi Cc Thu Q. Ph Nhun


Fax: 39972743
a ch: 145/9 Nguyn Vn Tri - P11-Qun Ph Nhun
Nguyn VnChi
Dng
cc trng
38475891
Nguyn Ngc
P. Chi
Thucc trng
38475890
Trng ThP.
LChi
Hng
cc trng
38475892
Cao Vn T P. Chi cc trng
38446157
i HC-NS-QT-TV-AC 38445658-39976711
i Kim tra Ni b
38442182
i Kim tra thu 1
38446162
i Kim tra thu 2
39974355
i Kim tra thu 3
39971162
i Kim tra thu 4
38463083
i qun l Lin Phng
38463082
1, 2, 3,
4, 5, 7, 9,Ch Nguyn nh Chiu
i qun l Lin phng
38475071
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
Ch Trn Hu Trang, Ch Ph Nhun
i KK-KTT& TH
38454199
i Tuyn truyn h tr39971163
i thu LPTB & thu khc
39974329
i QLN-CCN
38445112
22 Chi Cc Thu Qun Tn
Fax:
Bnh
38109989
a ch: 450 Trng Chinh - P13 - Q.Tn Bnh
Nguyn NgChi cc trng
38102097
L Ph Tuyn
P. Chi cc trng
38102094
L Th HngP. Chi cc trng
38102095
Trn Th Thu
P.H
Chi cc trng
22475444
i Tuyn truyn h tr38109989-38126816-38105554
i HC-NS-QT-TV-AC 38102090-38120100-38125316-22475773
i trc b v thu khc
38121936
i QLN-CCN
38425201
i thu TNCN
38425190
i KTNB
38102091-38125197
i KK-KTT& TH
38102093-38425193
i Nghip v d ton 38425197
i Kim tra thu s 1 38102098-38125198
i kim tra thu s 2 38125196
i Kim tra thu s 3 38425205
i Kim tra thu s 4 38102092-38425191
i Kim tra thu s 5 38425203
23 Chi Cc Thu Qun Tn
Fax:38122141
Ph
a ch: 945 u C - P.Tn Sn Nh - Qun Tn Ph
Phm NgcChi
nhcc trng
38127721
Hunh Th Ngc
P. Chinh
cc trng
38127715
Nguyn VnP.Nam
Chi cc trng
38127718
V Thanh Tng
P. Chi cc trng
38427581
i HC-NS-QT-TV-AC 38122141
i Nghip v d ton 38127716
i Tuyn truyn h tr38124031
i Kim tra Ni b
38127717
i QLN-CCN
38126718
i KK-KTT& TH
38127720
i Kim tra 1
38127719
i Kim tra 2
38125747
i Trc b & thu Khc
38124030
24 Chi Cc Thu Qun Th
Fax:
c
38962825
a ch: 16 - ng 6 -KP5 - P.Linh Chiu - Q.Th c

L Vn Thanh
Chi cc trng
38961591
Nguyn Trng
P. Chi
Dng
cc trng
38960488
Nguyn ThP.
Qunh
Chi cc
Dung
trng
38978201
Trn Tn Hng
P. Chi cc trng
37225573
ng dy nng
37225300
i KK-KTT-TH
38972150
i Kim tra thu 1
37220718-37220716
i Kim tra thu 2
38963771-37225301
i Kim tra thu 3
37220717-37225695
i Kim tra thu 4
38978201
T chc
37225302
i Trc b & thu khc
38978202-37225696
n ch
38978203
i Tuyn truyn h tr38972494-37225571
i QLN-CCN
37220715
i Hnh chnh
38962825
i Nghip v - D ton37225574

Cc thu - CC PHNG CHC NNG


http://www.hcmtax.gov.vn/gioithieu1.aspx?id=3

A
1
2
3
4
5
6
B
7

PHNG, BAN,
CHC
N
DANH
VIN THOI
GHI CH
BL Cc Thu TP.HCM
140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
.Nguyen Cc
nhTrng39303994
Tan
. NguyenPh
Trong
CcHanh
Trng
39303127
. Tran nh
PhC
Cc Trng
39304202
. Le Xun
Ph
Dng
Cc Trng
39305025
. Trn Ngc
Ph
Tm
Cc Trng
39303222
B. Le ThPh
ThuCc
Hng
Trng
39301485
Cc Phng - Ban
Phng QT-TV-AC
39305942 140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
B Nguyn Trng
Th Sng
Phng
39305026
Nguyn Ngc
P.Trng
Thng Phng
39105751
BP Bn H-Ph
Dng
Phng
Ch
39105753
Thin

BP In H tPh
in-Phm
PhngTh
38299121
Bch M (fax)
ai
Ti V-Hunh
PhLin
Phng 39305942
L Th Phng
Ph Phng 39301436 (Fax)
Th Qu
39301494
BP Thu ngn
39105752
BP Bin l a i, Ph, l ph39105754
BP XDCB
39301486
Bo v+ i xe
39304415
Gi xe
39330013
Y T
39330307
8 Phng Tng hp v D39301488
ton
140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
. Nguyn Vn
Trng
Sng
Phng
39305027
. H Quang
Ph
Vinh
Phng 39301488
V Huy Tng
Ph Phng 39301488

Nguyn CaoPh
MPhng 39303049
Nguyn ThPh
Bch
Phng
Vn 39303049
9 Phng T Chc Cn b39304950 140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
B L Th Trit
Trng Phng
39304563
Nguyn VnPh
Vnh
Phng 39304950
Phan Th Thng
Ph Phng
Huyn
32412436
L Thnh M
Ph Phng 39303946
10 Phng Tin hc
39301496 140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
Nguyn Vn Trng
Cng Phng
39304501
V Xun Ngc
Ph Phng 39300454
Nguyn Tng
Ph
Quang
Phng 39301492
Mai Vn Quang
Ph Phng 39301496
BP QL Thit b & TH 39300454
BP Qun Tr H Thng 39304531
BP Qun Tr D Liu 39300455
BP Trin khai-ng dng39301490
11 Phng kimS
traT:
ni 9301761-9301788-9301815-9301829
b S Ni B: P.40A:
140 Nguyn
407-408
Th Minh Khai, Qun 3
P.41A: 409
P.42A: 400-401-402-403-403-404-405-406
Trng Mnh
Trng
Tng
Phng
39301493
Nguyn VnPh
c
Phng 22112380
Nguyn Thanh
PhHi
Phng 39305050
Nguyn ThPh
HuPhng
Ngha3 9305050
12 Phng Php ch
140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
Nguyn Thi
Trng
Sn Phng
39300892
Nguyn Minh
Ph
Lut
Phng 39300893
Phan HngPh Phng 39300893
Trng VnPh
Ba Phng 39300837
B Phn Thm nh hon
39300836
thu

Cc thu - CC PHNG QUN L THU


http://www.hcmtax.gov.vn/gioithieu1.aspx?id=4
PHNG, BAN,
CHC
N
DANH
VIN THOI
GHI CH
1 Phng HnhSChnh
T: 9301631-9301696
LuS
Tr
ni b 140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
Tng trt A: 109 hoc 9305373-9303991
L Th T Trng Phng
39303390
Nguyn VnPh
Thit
Phng 38295316
Nguyn B Ph
Thnh
Phng 38295229
Phan Th Minh
PhChu
Phng39305373
BP Lu Tr73
Trch
Nguyn
lcBnh
39103508
Khim, Q.1
BP Vn Th
39305373
BP HC Thu
39303991
S Fax
39304641
2 Phng K khai
S &
T:
K9301631-9301696
ton
S thu
ni b 140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
Tng trt A: 108
Dng ThTrng
Quang Phng
39301497
L Thanh Sn
Ph Phng 39303998

14

Trn Th Hng
Ph Phng 39301441
inh Th Hnh
Ph Phng 39304391
Phm MinhPh
Tun
Phng 39301497
B Phn Thng Trc:39303998
+ Cp M S Thu
39301491
+ T Khai thu
39301491
+ng k thu
39301495
+ i chiu s liu
39303998
+ T k ton
39303085
+ Hon thu
39301441
Phng Tuyn Truyn H
9330609
Tr
9330610
140 Nguyn
9330611
Th Minh Khai, Qun 3
Trn Th LTrng
Nga
Phng
39305028-39330877
L Hng Vit
Ph Phng 39330608
H Thi Hnh
Ph Phng 39300895
Hunh Th Minh
Ph Phng
Nht 39305028
Quc Tun
Ph Phng
Phng Thanh Tra 1
39300893-39300896
140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
Trn Th Khanh
Trng Phng
39303599
Thi Minh Giao
Ph Phng 39305633
Nguyn SnPh Phng 39304944
Nguyn Thi
Ph
nh
Phng 39300719
Phng Thanh Tra 2
39303660-39303158
140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
Trng ThTrng
Minh Nguyt
Phng
39303967
L Ngc Tun
Ph Phng 39303660
V Trc Hng
Ph Phng 39303158
Nguyn ThPh
HinPhng 39304976
Ng Ngc Tun
Ph Phng 39303158
Phng Thanh Tra 3
39300896 140 Nguyn Th Minh Khai, Qun 3
Bi Vn Tng
Trng Phng
39303993
Nguyn Thanh
PhHin
Phng 39300896
V Tin Dng
Ph Phng 39300717
Nguyn DuyPh
Thnh
Phng 39300894
Phng Th aS
nhT:
tr a 9301917-9301918-9303003
4 S Ni B: P.61A:
140 Nguyn
615-616
Th ;Minh
P.62A:
Khai,
614Qun 3
P. 64A: 601-602-603-604 ; P.65A: 600
Tng 7-nh A: 700-701-702

Tng 7: 9303045-9301815
Phm Vn Ton
Trng Phng
39300839
L Th Thanh
Ph
Yn
Phng 39307974
Nguyn ThPh
Hng
Phng 39307972
Phm Cng Ph
L Phng39307972
9 Phng KimS
tr T:
a thu
9301881-9301909-9301912-9301829
s
S1 Ni B P.50A: 500; P.51A: 619
P.52A: 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-5
H Tip
Trng Phng
39303156

Nguyn VnPh
Thin
Phng 39303003 -519
L Duy MinhPh Phng 39303003 -520
V Thanh Thu
Ph Phng 39303003 - 508
10 Phng KimS
traT
thu
tng
sS
2:
2 9301461-9301629-9301630-9301631
Ni B P.20A: 210-211
P.21A: 256
P.22A: 200-202-203-204-205-206-207-209

S T tngP.23A:
6: 9301917-9301918-9303003-9303045
212-213-214-215-216
P.24A: 218
P.60A: 613-618
P.63A: 605-606-607-608-609-610-611-612
Phan Hin Minh
Trng Phng
39303749
Phm Vn Ho
Ph Phng 39303240
Nguyn Bnh
Ph Phng 39305854
Phm c Ph
Thng
Phng 39303548
Don Thu Thy
Ph Phng 39301481
11 Phng KimS
traT
thu
tng
sS
3:
3 9301640-9301660-9301665-9301696
Ni B P.30A: 317-318
P.31A: 319
P.32A:300-302-303-304-305-306-307-308-309
P.34A: 316-317
S T tngP.35A:
4:
310-311-312-313-314
P.43A: 409-410-411-412-413

12

13

14

15
16
17

9301761-9301788-9301815-9301829
ng Th Thu
Trng
LangPhng
39303573
Bi Vn Quc Ph Phng
39304239
Nguyn Th Ph
Hu Phng 39304204
Nguyn Th Ph
NgcPhng39305012
Thch
Trn Th Tuyt
PhHoa
Phng 39330010
Nguyn Thanh
PhQuang
Phng 39305012
P. Kim tr a thu s 4 39300838
Trng ThTrng
Tuyt Phng
39300891
Phm Vn Hng
Ph Phng 39300838
Nguyn Xun
Ph
Thnh
Phng 39303912
Cao Th Thanh
Ph H
Phng 39300895
Trn HongPh
ipPhng 39300838
Phng QL N & Cng39306997
Ch N
Nguyn ThTrng
Hnh Nga
Phng
39304973
Phm NgcPh
LcPhng 39306997
L Bch Tho
Ph Phng 39301482
L Thanh Hi
Ph Phng 39301483
P. Thu Nhp C Nhn
Trnh Th Thu
Trng
Thy Phng
39330876
ng Th nPh Phng 39303241
Dng AnhPh
Minh
Phng 39301913-100
Bi Nam Trung
Ph Phng 39301631-105
Phng Hp 5B
39303995
Phng Hp 15 B.1
39304203
Phng Hp 15 B.2
39304203

TP.HCM - UBND

http://doanhba.com/index.php?epi=company&view=search&cat=23&cat_2=101&cat_3=162&co=1&ci=1&dis=3&dse
Q1

Q2

UBND PHNG NGUYN THI BNH


UBND
QUN
PHNG
1 TPHCM
AN PH QUN 2 TPHCM 12/8/2008
Phng Nguyn Thi Bnh a ch Sng
s 32 nay,
Ph 26-3,
c Chnh
Cng ty
c
c phn
sp nhp
u t
t v
02...
pht trin Si Gn khi cng xy...

* a ch : 01 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* a ch : 32 Ph c Chnh , Q1*, S
TPHCM
in thoi : (08) 37470428 - Fax : (08) 37470809
* S in thoi : (08) 38211665 - Fax : ()
* Email : nguyenthaibinh@quan1hcm.gov.vn
UBND PHNG THNH M LI QUN 2 TPHCM 12/8/2008
gii quyt cc vng mc v u t xy dng v b tr ti nh c...
UBND PHNG NGUYN C TRINH
* a QUN
ch : 668
1 TPHCM
Nguyn Th nh , Q2 , TPHCM
Phng Nguyn C Trinh nm v* tr
Scn
intrung
thoitm
: (08)
Qun
37420559
1, din tch
- 75
Fax
ha,...
: (08) 37421567

* a ch : 211 Nguyn Tri , Q1 , TPHCM


UBND PHNG CT LI QUN 2 TPHCM 12/8/2008
* S in thoi : (08) 38395783 -Nhiu
Fax h
: ()
dn phng Ct Li, Q2 sut my chc nm gn b vi khu vn,...
* Email : nguyencutrinh@quan1hcm.gov.vn
* a ch : 441 Nguyn Th nh , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38976429 - Fax : (08) 37421438
UBND PHNG CU NG LNH QUN 1 TPHCM
Trc nm 1975, Phng mang tn
UBND
Phng
PHNG
Cu ng
BNH
Lnh.
TRNG
Sau nm
TY1975,
QUN
c
2 TPHCM
chia... 12/8/2008
Ngi dn phng Bnh Trng Ty qun 2 bc xc trc kiu thi cng cng trn
* a ch : 60 Nguyn Thi Hc , Q1
* a
, TPHCM
ch : thuc Nguyn Duy Trinh , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38242558 -* S
Faxin
: ()thoi : (08) 37431664 - Fax : (08) 37430064
* Email : cauonglanh@quan1hcm.gov.vn
UBND PHNG BNH TRNG NG QUN 2 TPHCM 3/9/2008
UBND PHNG PHM NG LONgi
QUNdn
1 TPHCM
a bn phng Bnh Trng ng, qun 2, ang phi kh s vi...
Phng Phm Ng Lo c hnh*thnh
a ch
vo
: nm
543/81989
Nguyn
da Duy
trn Trinh
c s, h
Q2tng...
, TPHCM
* S in thoi : (08) 37431053 - Fax : (08) 37430529
* a ch : 240 Thm , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38367384 -UBND
Fax : PHNG
()
THO IN QUN 2 TPHCM 3/9/2008
* Email : phamngulao@quan1hcm.gov.vn
p Tho in, phng Tho in, qun 2 ni ta lc nhiu bit th, nh...
* a ch : 5 Trn Ngc Din , Q2 , TPHCM
UBND PHNG AKAO QUN 1*TPHCM
S in thoi : (08) 38989446 - Fax : (08) 38989446
Phng aKao c 8 khu ph, 100 t dn ph, 02 khu ph ra mt Ban ch nhim...
UBND PHNG BNH KHNH QUN 2 TPHCM 12/8/2008
* a ch : 58B Nguyn nh Chiu
UBND
, Q1 ,TP
TPHCM
HCM va ch o cc c quan chc nng v Xy dng chung c ti
* S in thoi : (08) 38297821 -* a
Faxch
: ()
: 27 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* Email : dakao@quan1hcm.gov.vn
* S in thoi : (08) 37415395 - Fax : (08) 54020708
UBND PHNG BN THNH QUN
UBND
1 TPHCM
PHNG BNH AN QUN 2 TPHCM 12/8/2008
Phng Bn Thnh l a bn trung
UBND
tm Qun
Phng
1 v
Bnh
Thnh
An ln
phk
Hhoch
Ch Minh,
gii quyt
c...
tnh trng ln chim t ...
* a ch : 335 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* a ch : 92 Nguyn Tri , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37415036 - Fax : (08) 37400876
* S in thoi : (08) 38390856 - Fax : ()
* Email : benthanh@quan1hcm.gov.vn
UBND PHNG TH THIM QUN 2 TPHCM 12/8/2008
Vi v tr thun li, bn o Th Thim s m ra mt tng lai pht trin...
UBND PHNG C GIANG QUN
* a
1 TPHCM
ch : 71 Th Thim , Q2 , TPHCM
Phng C Giang a ch s 69-71 *H
SHo
inHn
thoic
: (08)
sp37400008
nhp t 03- Phng...
Fax : (08) 54020875

* a ch : 69-71 H Ho Hn , Q1UBND
, TPHCM
PHNG AN KHNH QUN 2 TPHCM 1/9/2008
* S in thoi : (08) 38368016 -UBND
Fax :Phng
()
An Khnh ln k hoch i ph vi ma mua sp ti, ...
* Email : cogiang@quan1hcm.gov.vn
* a ch : 222 Lng nh Ca , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37415521 - Fax : (08) 37415520
UBND PHNG CU KHO QUN 1 TPHCM
Trc nm 1975, Phng Cu KhoUBND
c PHNG
gi l Phng
AN LI
Nguyn
NG
Cnh
QUN
Chn,
2 TPHCM
sau nm...
11/8/2008
Khu tm c An Li ng ti phng An Li ng, qun 2 c y ban nhn
* a ch : 379 Trn Hng o , Q1
* a
, TPHCM
ch : 2 Th Thim , Q2 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38397506 -* S
Faxin
: ()thoi : (08) 37400286 - Fax :

* Email : caukho@quan1hcm.gov.vn
UBND PHNG TN NH QUN 1 TPHCM
Phng Tn nh c thnh lp vo thng 3 nm 1989 trn c s sp nhp 4...
* a ch : 227 Trn Quang Khi , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38483397 - Fax : ()
* Email : tandinh@quan1hcm.gov.vn
UBND PHNG BN NGH QUN 1 TPHCM
Phng Bn Ngh l a bn trung tm ca Qun 1, Thnh ph H Ch Minh,...
* a ch : 29 Nguyn Trung Ngn , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38222310 - Fax : ()
* Email : bennghe@quan1hcm.gov.vn

U BAN MT TRN T QUC VIT NAM THNH PH H CH MINH


L thnh vin, ng tham gia Mt trn bnh ng v c ngha v nh mi hnh...
* a ch : 55 Mc nh Chi , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38244848 - Fax :
* Email : mttq@tphcm.gov.vn
* Website : www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn
y Ban Qun 1 Thnh Ph H Ch Minh
Ban bin tp trang web Qun 1 c kin ton theo Quyt nh 1342/Q-UBND ngy...
* a ch : 47 L Dun , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38290420 - Fax : 38298327
* S in thoi di ng : 0909 022 456
* Email : tpvhtt@quan1hcm.gov.vn
* Website : www.quan1.hochiminhcity.gov.vn
y ban nhn dnThnh ph H Ch Minh
Trong qu trnh pht trin v hi nhp, thnh ph H Ch Minh lun khng nh...
* a ch : 86 L Thnh Tn , Q1 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38 226 191 - Fax : (08) 38 296 116
* Email : bbt@hochiminhcity.gov.vn
* Website : www.hochiminhcity.gov.vn

Q3

Q4

UBND PHNG 14 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 18 QUN 4 TPHCM
thc hin tt cc tiu ch xy dng
UBND
phng
phng
vn18.
ha
a
vch:
thit
448/3
thc-cho...
Nguyn Tt Thnh, phng 18, qun 4, TP H
* a ch : 382 L Vn S , Q3 , TPHCM
* a ch : 448/3 Nguyn Tt Thnh , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39310746 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39404682 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 16 QUN 4 TPHCM
U ban nhn dn do Hi ng nhnUBND
dn bu
phng
l c 16.
quan
achp
ch: hnh
B181/15
ca-Hi...
Xm Chiu, phng 16, qun 4, TP HCM.
* a ch : 9B Trn Quang Diu , Q3
* a
, TPHCM
ch : B181/15 Xm Chiu , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38467371 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39404432 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 15 QUN 4 TPHCM
y ban nhn dn phng 12 nm UBND
trn ng
phng
L Vn
15. a
S,...
ch: 132 - Tn Tht Thuyt, phng 15, qun 4, TP HCM
* a ch : 407/4 L Vn S , Q3 , *TPHCM
a ch : 132 Tn Tht Thuyt , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39319643 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39404014 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 14 QUN 4 TPHCM
Sng ngy 15/01/2008, 115 cn bUBND
cng on,
phng
ng
14.vin
a mi
ch: 55
kt- np,
Tn on
n, phng
vin... 14, qun 4, TP HCM. in tho
* a ch : 456 Cch Mng Thng*8a
, Q3
ch, TPHCM
: 55 Tn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39930765 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39404337 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 13 QUN 4 TPHCM
Y BAN MT TRN T QUC VUBND
HI CU
phng
CHIN
13. a
BINH
ch:Phng
139 - Nguyn
10 traoTt
tng
Thnh,
nh tnh...
phng 13, qun 4, TP HC
* a ch : 276 Cch Mng Thng*8a
, Q3
ch, TPHCM
: 139 Nguyn Tt Thnh , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39317302 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39400795 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 12 QUN 4 TPHCM
y ban nhn dn phng 9 nm trn
UBND
ng
phng
B Huyn
12. a
Thanh
ch: 51
Quan,
- L l
Quc
c quan
Hng,
hnh...
phng 12, qun 4, TP HCM.
* a ch : 82 B Huyn Thanh Quan
* a, Q3
ch ,: TPHCM
51 L Quc Hng , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38429555 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39400539 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 10 QUN 4 TPHCM
U ban nhn dn do Hi ng nhnUBND
dn bu
phng
l c 10.
quan
achp
ch: hnh
136A ca
TnHi
n,
ng...
phng 10, qun 4, TP HCM. in th
* a ch : 18 Hunh Tnh Ca , Q3
* a
, TPHCM
ch : 136A Tn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38244269 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39404977 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 9 QUN 4 TPHCM
y ban nhn dn phng 7 nm UBND
s 234phng
in Bin
9. a
Ph,
ch:
l 104
c quan
Bn chp...
Vn n, phng 9, qun 4, TP HCM. in..
* a ch : 234 in Bin Ph , Q3* ,a
TPHCM
ch : 104 Bn Vn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39325339 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39402210 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 8 QUN 4 TPHCM
U ban nhn dn do Hi ng nhnCho
dn mng
bu l k
cnim
quan98
chp
nm
hnh
ngy
ca
quc
Hitng...
Ph n 8/3 v 1968 nm cuc khi ng
* a ch : 18 V Vn Tn , Q3 , TPHCM
* a ch : V24-26 C x Vnh Hi , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39306530 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38268508 - Fax : ()
UBND PHNG 5 QUN 3 TPHCM
UBND PHNG 6 QUN 4 TPHCM
UBND qun 3 va ph duyt nhim
UBND
v quy
phng
hoch 6.
chia
titch:
1/2.000
31 ng
cc phng
12, phng
1,2 v...
6, qun 4, TP HCM. in thoi

* a ch : 202 V Vn Tn , Q3 , *TPHCM
a ch : 31 ng s 12 , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38390003 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38266984 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 5 QUN 4 TPHCM
y vin B Chnh tr, B th ThnhUBND
y TPHCM
phng
L Thanh
5. a ch:
Hi 130
trao ng
Huy hiu
46,60phng
nm... 5, qun 4, TP HCM. in tho
* a ch : 337 in Bin Ph , Q3* ,a
TPHCM
ch : 130 ng s 46 , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38328198 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38261566 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 4 QUN 4 TPHCM
Phng 3, qun 3 l mt trong 17/322
UBND
phng,
phng
x4.u
atin
ch:ca
43 Tn
thnh
Tht
phThuyt,
hon...phng 4, qun 4, TP HCM. in
* a ch : 55 Bn C , Q3 , TPHCM
* a ch : 43 Tn Tht Thuyt , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38398952 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39404637 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 3 TPHCM


UBND PHNG 3 QUN 4 TPHCM
T chc cng tc thng tin v x lUBND
thngqun4
tin bova
mtphn
chcnh
khnh
c...
thnh khu chung c l B5 phng 3 qun 4 g
* a ch : 35 Cao Thng , Q3 , TPHCM
* a ch : 203-205 Tn Tht Thuyt , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38342235 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39404517 - Fax : ()
UBND PHNG 1 QUN 3 TPHCM
UBND PHNG 2 QUN 4 TPHCM
U ban nhn dn l c quan hnh UBND
chnh nh
phng
nc,2 gii
c dDin
quyt tch:
cc vng
0,1924 mc,...
km2 v dn s: 12.650 ngi
* a ch : 213/18C Nguyn Thin*Thut
a ch, Q3
: 64A
, TPHCM
Nguyn Khoi , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38304987 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39400793 - Fax : ()

Y BAN V NGI VIT NAM UBND


NCPHNG
NGOI THNH
1 QUN
PH
4 TPHCM
H CH MINH
y ban v ngi Vit Nam ncKhu
ngoi
chung
TP.H
c Ch
VnMinh
nm
(UB vsNVNONN
348 bn TP)
Vn Cc...
n, phng 1, qun 4 (TP HCM)

* a ch : 147 Nguyn nh Chiu* a


, Q3ch
, TPHCM
: 360 Bn Vn n , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39304522 -* S
Fax
in
: (08)
thoi39306737
: (08) 38264181 - Fax : ()
* Email : bavik@hcm.vnn.vn
* Website : www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn
y ban nhn dn Qun 4 Thnh ph H Ch Minh
Qun 4 l mt Qun cn trung tm thnh ph H Ch Minh, sau ngy gii phng.
y ban nhn dn Qun 3 Thnh ph H Ch Minh
y ban nhn dn Qun 3 TPHCM.* a ch : 05 on Nh Hi , Q4 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39400456 - Fax : (08) 39400064
* a ch : 185 Cch Mng Thng*8Website
, Q3 , TPHCM
: www.quan4.hochiminhcity.gov.vn
* S in thoi : (08) 38396893 - Fax : (08) 38322783
* Email : q3@tphcm.gov.vn

Q5

Q6

UBND PHNG 15 QUN 5 TPHCM


UBND PHNG 14 QUN 6 TPHCM
L phng cui ca qun 5, gip ranh
y ban
vi MTTQ
Qun 6phng
v Qun
11;
n Phng
lc phnc...
u thc hin tt vai tr phi hp...
* a ch : 208C Hng Bng , Q5 ,* TPHCM
a ch : 137 BIS Tn Ha ng , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38552353 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38756113 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN 5 TPHCM


UBND PHNG 13 QUN 6 TPHCM
Phng 14 l trung tm kinh t trng
ng
im
b ca
v chnh
qun quyn
5, tp trung
phng
huht
ccc...
chnh sch ph hp, gii quyt kp...
* a ch : 525 An Dng Vng *, a
Q5 ,ch
TPHCM
: 152 ng Nguyn Cn , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38551997 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38752778 - Fax : ()
UBND PHNG 13 QUN 5 TPHCM
UBND PHNG 12 QUN 6 TPHCM
c gii hn bi cc tuyn ng
Chnh
Vn sch
Kip -v
Trn
ccVn
quy Kiu
nh ca
- Ng
aNhn...
phng; tng cng v m rng v khi...
* a ch : 57-59 Nguyn Thi , Q5 *, a
TPHCM
ch : 339 Nguyn Vn Lung , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555698 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37515214 - Fax : ()
UBND PHNG 12 QUN 5 TPHCM
UBND PHNG 11 QUN 6 TPHCM
Din tch : 0,378 km2 Dn s : 6.814
PHNG
ngi, trong
11 :
kho
n lst
: 3.687.
hin trng
Mt
theo
:... phn nh ca t dn ph 79 v h...
* a ch : 75 Tn Thnh , Q5 , TPHCM
* a ch : 25A ng s 4 , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555859 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37551430 - Fax : ()
UBND PHNG 11 QUN 5 TPHCM
UBND PHNG 10 QUN 6 TPHCM
Din tch : 0,313 km2 Dn s : 15.115
Ti phng
ngi, trong
10, y
ban
c 8.128
MTTQn.
phng
Mt :...t chc i hi i biu nhim k...
* a ch : 91 - 93 Ph ng Thin* a
Vng
ch :, Q5
50 ,L
TPHCM
V C x Ph Lm D , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38555073 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38753410 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN 5 TPHCM


UBND PHNG 9 QUN 6 TPHCM
L mt phng c qu trnh th Chiu
ha kh
13/6/2008,
lu, cc hot
ti hi
ng
trng
kinh...
UBND phng 9, T i biu HND qun gm..
* a ch : 5 Hi Thng Ln ng* ,a
Q5 ch
, TPHCM
: 429 L Quang Sung , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38556638 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39691163 - Fax : ()
UBND PHNG 9 QUN 5 TPHCM
UBND PHNG 8 QUN 6 TPHCM
L mt trong cc trung tm thngPHNG
mi dch v
8 :-
tiutth
chc
cng
kim
nghip
tra gim
ca...
st cc cng trnh cng cng trn a...
* a ch : 138A Nguyn Tri Phng
* a
, Q5
ch,:TPHCM
962 Bn L Gm , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38357081 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38540387 - Fax : ()
UBND PHNG 8 QUN 5 TPHCM
UBND PHNG 7 QUN 6 TPHCM
Trn a bn phng c 320 h kinh
PHNG
doanh c
7 th
: a
kts
hp
l ngnh
vi Phng
ngh...
TNMT qun kho st t ai ti s 406...
* a ch : 47 Nguyn Duy Dng*,a
Q5 ch
, TPHCM
: 477 BIS Phm Vn Ch , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39235368 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39671671 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN 5 TPHCM


UBND PHNG 6 QUN 6 TPHCM
c bao bc bi cc tuyn ng
MTTQ
Hunh
phng
Mn t
-vn
Trn
ng
Hng
nhn
odn
-... tham gia tch cc vo cc phong tro, th
* a ch : 519 Nguyn Tri , Q5 , *TPHCM
a ch : 148-150 Hu Giang , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38554615 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39694199 - Fax : ()
UBND PHNG 6 QUN 5 TPHCM
UBND PHNG 5 QUN 6 TPHCM
c chnh thc thnh lp vo thng
phng
7/1986
5 c
theo
4.309
Quyt
ngi
nhtui
caty
15ban
nnhn...
35 tui, s din m ch l 66...

* a ch : 44 Nguyn Vn ng ,*Q5
a, ch
TPHCM
: 33-33A Minh Phng , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39235437 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39694191 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN 5 TPHCM


UBND PHNG 4 QUN 6 TPHCM
Phng 5 hin nay l mt phn ca
PHNG
phng Nguyn
4 : tHunh
chc ra
c
qun
trc...
lm v sinh KP.2 v 3, tuyn truyn phng...
* a ch : 88 - 90 Bch Vn , Q5 *, TPHCM
a ch : 152 Phm Vn Ch , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38384469 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39670522 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 5 TPHCM


UBND PHNG 3 QUN 6 TPHCM
c hnh thnh t ngy 01/7/1986,
Ngy
gii25/1/2008,
hn bi cc
on
tuyn
Thanh
ng...
nin VHTT Hi LHPN phng 3 phi hp t ch
* a ch : 53A Trn Ph , Q5 , TPHCM
* a ch : 317 Trn Vn Kiu , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38353336 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39671064 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 5 TPHCM


UBND PHNG 2 QUN 6 TPHCM
a bn phng 3 c gii hn bi
PHNG
4 con ng
2 : An
ktDng
hp viVng
Cng ty
-...DVCI, Phng TNMT qun gii quyt n kh
* a ch : 130 Nguyn Tri , Q5 , *TPHCM
a ch : 28A Thp Mi , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39234399 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39601096 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 5 TPHCM


UBND PHNG 1 QUN 6 TPHCM
Phng c gii hn bi cc conThit
ng
thc
Trn
cho
Hng
mng
o,
k nim
Hunh77Mn
nmt,...
Ngy truyn thng Dn vn, k nim 51..
* a ch : 97 Trn Bnh Trng , Q5
* a
, TPHCM
ch : 27 Chu Vn An , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39236954 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38553749 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 5 TPHCM


y ban nhn dn Qun 6 Thnh ph H Ch Minh
L phng c dn s ng nht qun
Qun
5, 6pha
l Qun
ngven
gipngoi
ranhthnh,
vi phng
nm v
Cu...
pha Ty Nam Thnh ph H Ch Minh
* a ch : 657 Trn Hng o , Q5
* a
, TPHCM
ch : 107 Cao Vn Lu , Q6 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39234965 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38552700 - Fax : (08) 38551582
* Website : www.quan6.hochiminhcity.gov.vn
y ban nhn dn Qun 5 Thnh ph H Ch Minh
Q5 l qun thuc khu vc trung tm ca thnh ph H Ch Minh. Lch s hnh...
* a ch : 203 An Dng Vng , Q5 , TPHCM
* S in thoi : (08) 3550250 - Fax : (08) 3559895
* Website : www.quan5.hochiminhcity.gov.vn

Q7

Q8

UBND PHNG TN HNG QUN


UBND
7 TPHCM
PHNG 16 QUN 8 TPHCM
Phng Tn Hng t chc l bn
Din
giao
tchcn
: 3.549736
nh tnh Km2
thng
Dntrs
gi: 20,835
13 triu...
ngi Ch tch UBND : ng Phng
* a ch : 703 Kp4 Trn Xun Son
* a
, Q7
ch, :TPHCM
450 Bn Ph nh , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37713653 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39803669 - Fax : ()
UBND PHNG TN KING QUN
UBND
7 TPHCM
PHNG 15 QUN 8 TPHCM

Nhm lp thnh tch thit thc cho


Din
mng
tch10
: 1.536286
nm thnh
Km2
lpDn
quns(1/4/1997
: 29,190 ...
ngi Ch tch UBND : ng Trng H
* a ch : 537 kp1 Trn Xun Son
* a
, Q7
ch, :TPHCM
184 Nguyn Duy , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37717057 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38555565 - Fax : ()

UBND PHNG TN QUY QUNUBND


7 TPHCM
PHNG 14 QUN 8 TPHCM
phng Tn Quy t chc trao quyt
Din tch
nh: bn
0.551851
giao cn
Km2
nh
Dn
tnhsthng
: 20,975
cho
ngi
gia...Ch tch UBND : ng H Thanh
* a ch : 14 Kp2 Chung c Tn Quy
* a, ch
Q7:, TPHCM
50 Hong S Khi , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37715038 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38552899 - Fax : ()

UBND PHNG TN PHONG QUN


UBND
7 TPHCM
PHNG 13 QUN 8 TPHCM
Ph ch tch UBND qun cng b
Din
vn
tch
bn
: 0.249813
do Ph ch
Km2
tch
Dn
UBND
s : thnh
10,120ph...
ngi Ch tch UBND : ng Phm V
* a ch : 09 L E Kp2 Khu c x* Tn
a ch
Quy: ng
553 Bn
, Q7Ba
, TPHCM
nh , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37711556 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38555490 - Fax : ()

UBND PHNG TN THUN TY


UBND
QUN
PHNG
7 TPHCM
12 QUN 8 TPHCM
Thc hin Quyt nh s 55 ca UBND
Din tch
TP.HCM
: 0.295727
UBNDKm2
phng
DnTn
s : Thun
19,501Ty,
ngi
mt...
Ch tch UBND : B Trm Th H
* a ch : 09 Kp4 Nguyn Vn Linh
* a
, Q7
ch, TPHCM
: 942 Nguyn Duy , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38723088 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38557655 - Fax : ()

UBND PHNG TN THUN NG


UBND
QUN
PHNG
7 TPHCM
11 QUN 8 TPHCM
Phng Tn Thun ng c bit
Din
ntch
vi: khu
0.274380Km2
Th Thng
Dn s
Mi
: 11,097
Dch...
ngi Ch tch UBND : ng L Ngc M
* a ch : 357 Kp2 Hunh Tn Pht
* a
, Q7
ch, :TPHCM
13 u Long , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38728033 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38551196 - Fax : ()

UBND PHNG BNH THUN QUN


UBND7 PHNG
TPHCM 10 QUN 8 TPHCM
Hi LHPN phng Bnh Thun Qun
Din
7 ra
tchmt
: 0.249252
CLB NKm2
ch Dn
nh tr,
s : 21,340
vi 18...ngi Ch tch UBND : ng Nguyn H
* a ch : 342 Kp1 Hunh Tn Pht
* a
, Q7
ch, :TPHCM
961 Ba nh , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38728032 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38555667 - Fax : ()

UBND PHNG TN PH QUNUBND


7 TPHCM
PHNG 9 QUN 8 TPHCM
Phng Tn Ph vi mt tc tng
Dintrng
tch : 0.435775
kinh t kh
Km2
cao,l
Dnni
stp
: 21,786
trung...
ngi Ch tch UBND : ng V Vn H
* a ch : 03 Kp1 ng 9 , Q7 ,*TPHCM
a ch : 733 - 735 Hng Ph , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37717557 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38598514 - Fax : ()
UBND PHNG PH THUN QUN
UBND
7 TPHCM
PHNG 8 QUN 8 TPHCM
UBND phng Ph Thun t chc
UBND
l trao
phng
38 sut
8 qun
hc 8bng,
Tp.HCM
7000c
quyn
din tch
tp...: 0.294478 Km2 v Dn s :...
* a ch : 1203 Kp3 Hunh Tn Pht
* a, ch
Q7 :, TPHCM
220 Hng Ph , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38733439 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38554019 - Fax : ()
UBND PHNG PH M QUN UBND
7 TPHCM
PHNG 7 QUN 8 TPHCM
Phng Ph M trong nhng nmUBND
gn y
phng
l phng
7 qun
pht
8 TpHCM
trin nht
cvi
din
nhiu...
tch : 5.702875 Km2 Dn s : 20,999...
* a ch : 1334 Hunh Tn Pht ,*Q7
a, ch
TPHCM
: 3028 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37851900 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38502671 - Fax : ()

y ban nhn dn Qun 7 Thnh ph


UBND
H Ch
PHNG
Minh 6 QUN 8 TPHCM
Qun 7 c hnh thnh t 05 x pha
Din Bc
tch v
: 1.456917
mt phnKm2
Th Dn
trn huyn
s : 27,917
Nh...ngi Ch tch UBND : ng Trnh Huy

* a ch : 1362 Hunh Tn Pht ,*Q7


a, ch
TPHCM
: 1798 - 1800 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37851032 -* S
Fax
in
: (08)
thoi37851615
: (08) 38504898 - Fax : ()
* Email : q7@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan7.hochiminhcity.gov.vn
UBND PHNG 5 QUN 8 TPHCM
Din tch : 1.623692 Km2 Dn s : 34,401 ngi Ch tch UBND : B Nguyn Th
* a ch : 1444 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38504533 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN 8 TPHCM


Din tch : 1.462864 Km2 Dn s : 33,824 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn H
* a ch : 797 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38504997 - Fax : ()

UBND PHNG 3 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.507171 Km2 Dn s : 24,610 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn V
* a ch : 156 u Dng Ln , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38569009 - Fax : ()

UBND PHNG 2 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.501652 Km2 Dn s : 24,230 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn H
* a ch : 26 L P Nguyn Th Tn , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38504568 - Fax : ()

UBND PHNG 1 QUN 8 TPHCM


Din tch : 0.485062 Km2 Dn s : 23,550 ngi Ch tch UBND : ng Nguyn V
* a ch : 183 Dng B Trc , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38569060 - Fax : ()
y ban nhn dn Qun 8 Thnh ph H Ch Minh
a danh Qun 8 ch mi xut hin cc y gn na th k, nhng a bn...
* a ch : 04/1011 Phm Th Hin , Q8 , TPHCM
* S in thoi : (08) 54311355 - Fax : (08) 54311388
* S in thoi di ng : 4311355
* Email : q8@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan8.hochiminhcity.gov.vn

Q9

Q10

UBND PHNG LONG PHC QUN


UBND PHNG
9 TPHCM 15 QUN 10 TPHCM

Long Phc l phng nng nghip.


Phng
Din tch:
15 2.443,9
t chchalDn
traoc:
tng1526
nh h
tnhDn
thng
s:... cho ng on c Thnh,...
* a ch : 239 Long Phc , Q9 ,*TPHCM
a ch : A4 - A8 Chu Thi , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38872944 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38646278 - Fax : ()
UBND PHNG LONG BNH QUN
UBND
9 TPHCM
PHNG 14 QUN 10 TPHCM
Din tch: 1.782,6 ha; Trong tHng
nng nghip:
ng Nm
806 2008
ha, chim
Nm
t thc
l : 45%.
hin Dn...
np sng vn minh th, Phng...
* a ch : 04 Trn Trng Khim , *Q9
a, TPHCM
ch : 557/C7 Nguyn Tri Phng , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966995 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38661972 - Fax : ()
UBND PHNG LONG THNH M
UBND
QUN
PHNG
9 TPHCM
13 QUN 10 TPHCM
Dn s: 5.780 ngi Din tch: 1,982.820
Nm 2008,
km2y
Sban
h: Nhn
3.985dn
h B
qun
th:10
Nguyn
ch Vn...
o trin khai rng ri vic p...
* a ch : 325 Nguyn Vn Tng *, a
Q9 ,ch
TPHCM
: 210 - 212 Ha Hng , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966998 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38634802 - Fax : ()

UBND PHNG HIP PH QUN


UBND
9 TPHCM
PHNG 12 QUN 10 TPHCM
T 01/04/1997 Qun 9 c thnhNgy
lp theo
19/05/2008
quyt nh
y s:
ban1196/Q-UB
Mt trn T quc
ca UBND...
(UBMTTQ) phng 12, qun 10, t
* a ch : A770 Khu Ph 4 , Q9 , *TPHCM
a ch : 20/C8 ng 3Thng 2 , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966623 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38620301 - Fax : ()
UBND PHNG TN PH QUNUBND
9 TPHCM
PHNG 11 QUN 10 TPHCM
Dn s: 16.441 ngi Din tch: 4,449.859km2
Cng tc xy S
dng
h:ng
4.309ti
hPhng
Phng11
mi
trong
thnh...
nm qua c thc hin v t...
* a ch : 117 Nam Cao , Q9 , TPHCM
* a ch : 544 in Bin Ph , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966940 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38392596 - Fax : ()

UBND PHNG PHC BNH QUN


UBND9PHNG
TPHCM 10 QUN 10 TPHCM
Din tch: 986.048 km2 S h: 3.828
Ngy
B th:
18/01/2008,
Phan Tn
Phng
Vit Ch
10 tch:
t chc
Nguyn
tng Th...
kt hot ng Dn vn nm 2007 v.
* a ch : thuc Xun Hp , Q9
* a
, TPHCM
ch : 537 - 539 L Hng Phong , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37313938 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38346514 - Fax : ()
UBND PHNG TRNG THNH
UBND
QUN
PHNG
9 TPHCM
9 QUN 10 TPHCM
Dn s:8.880 ngi Din tch:987ha
Trong
S h:2.129
dp H nm
B th:Nguyn
2008, UBNDTh
Phng
N Ch...
9 v b on L Hng Ch tch Hi
* a ch : 18 Phc Hip , Q9 , TPHCM
* a ch : 387 L Thi T , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37300842 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38345483 - Fax : ()

UBND PHNG LONG TRNGUBND


QUN
PHNG
9 TPHCM8 QUN 10 TPHCM
Dn s: 6.880 ngi Din tch: 12,609.984
Phng 8
km2
t chc
S h:
trao
1.808
tngBnh
th:
tnh
Hthng
Minh Chin...
cho h b Nhm Mui, ng 202/34.
* a ch : 01 Nguyn Duy Trinh , *Q9
a, TPHCM
ch : 575 - 577 B Ht , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37300026 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38556832 - Fax : ()
UBND PHNG TNG NHN PH
UBND
B QUN
PHNG
9 TPHCM
7 QUN 10 TPHCM
Dn s:14.698 ngi Din tch:528,28
Phng
ha S
7
h:4.081
pht ng
h Phng
phong tro
mithi
thnh
ua lp...
Mi t dn ph ng k mt cng...
* a ch : 1/164 Khu Ph 3 , Q9 ,*TPHCM
a ch : 161 Nguyn Kim , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38973525 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38553709 - Fax : ()

UBND PHNG TNG NHN PH


UBND
A QUN
PHNG
9 TPHCM
6 QUN 10 TPHCM
Dn s: 23.158 ngi Din tch: 418,98ha
Trong nm
S qua,
h: 3.606
hot ng
h Lca
a Mt
phng
trn giu...
Phng 6 tp trung cho cng tc tuy
* a ch : 29 L Vn Vit , Q9 , TPHCM
* a ch : 594 B Ht , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966793 -* S
Fax
in
: (08)
thoi37307377
: (08) 38556814 - Fax : ()

UBND PHNG PHC LONG B


UBND
QUN
PHNG
9 TPHCM5 QUN 10 TPHCM
Dn s: 28.634 ngi Din tch: 587,55
Nhn ha;
dp S
k nim
h: 7.772
76 nm
h Phng
ngy thnh
ang
lptrong
Mt trn
qu...
Dn tc Thng nht Vit...
* a ch : 183 KP4 Xun Hp*, a
Q9 ch
, TPHCM
: 111 o Duy T , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 37313648 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38555111 - Fax : ()
UBND PHNG PHC LONG A
UBND
QUN
PHNG
9 TPHCM4 QUN 10 TPHCM
Phng Phc Long A c tchphng
ra t x 4Phc
t chc
Long lin
c t
hoan
01/4/1997
khu phvi
(KP)
din...
vn ha n v vn ha ln...
* a ch : 94 KP2 Nam Ha , Q9 *, TPHCM
a ch : 410 - 412 Ng Gia T , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38978010 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38347904 - Fax : ()
y ban nhn dn Qun 9 Thnh ph
UBND
H Ch
PHNG
Minh 3 QUN 10 TPHCM
a bn qun 9 vn l vng su vng
Vaxaqua,
nng
tithn
Nhca
vnhuyn
ha Phng
Th c
3
c,din
l... ra cuc i b ng hnh...
* a ch : 2/304 Xa l H Ni. , Q9
* a
, TPHCM
ch : 154B Nguyn Duy Dng , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38973056 -* S
Fax
in
: (08)
thoi38973293
: (08) 38359477 - Fax : ()
* Email : Q9@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan9.hochiminhcity.gov.vn
UBND PHNG 2 QUN 10 TPHCM
Ngy 04/07/2008, ti Hi trng Nh Vn ha phng, y ban MTTQ Vit Nam
* a ch : 66 Hng Vng , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38302773 - Fax : ()
UBND PHNG 1 QUN 10 TPHCM
Nhng nm qua, phng 1 n lc tuyn truyn, vn ng ngi dn ng...
* a ch : 31 L Thi T , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38358353 - Fax : ()
y ban nhn dn Qun 10 Thnh ph H Ch Minh
Qun 10 l mt mnh t giu truyn thng u tranh cch mng, cng vi...
* a ch : 474 ng 3Thng 2 , Q10 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38655907 - Fax : (08) 38655909
* Website : www.quan10.hochiminhcity.gov.vn

Q11

Q12

UBND PHNG 16 QUN 11 TPHCM


UBND PHNG TN THI HIP QUN 12 TPHCM
Trong nm 2007, Phng 16 t nhiu
y ban
ktnhn
qu dn
tt. Lc
phng
lng
Tn
ho
Thi
giiHip
vin c
c... thnh lp ngy 01/4/1997 trn c

* a ch : 2/2D L Siu , Q11 , TPHCM


* a ch : 54/4H KP3 Phng Tn Thi Hip , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39692912 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37171423 - Fax : ()

UBND PHNG 15 QUN 11 TPHCM


UBND PHNG TN THI NHT QUN 12 TPHCM
Hi Ch thp Phng 15 t phng
chc trao
Tn
tng
Thi
nhNht
thng
l ca
chong
giaTy
nhBc
b...
thnh ph, hng Ty Nam qun 12
* a ch : 76-78 C x L Gia , Q11
* a, TPHCM
ch : thuc Phan Vn Hn , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38651134 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38833587 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN 11 TPHCM


UBND PHNG TRUNG M TY QUN 12 TPHCM
B Quch Th Mai, Ch tch UBNDPhng
PhngTrung
14 trao
MQuyt
Ty c
nh cng
tch ra
nhn
t x
BCN
Trung
xy...
M Ty huyn Hc Mn, chnh.
* a ch : 72 Bnh Thi , Q11 , TPHCM
* a ch : 036 KP5 Trung M Ty , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38655916 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37157180 - Fax : ()
UBND PHNG 13 QUN 11 TPHCM
UBND PHNG TN CHNH HIP QUN 12 TPHCM
/c Dng B Lng, Ph B th Phng
thng trc
TnQun
ChnhyHip
chccmng
din tch
/c Nguyn...
t nhin 423 ha vi dn s 32.523 nhn...
* a ch : 233 L i Hnh , Q11*, a
TPHCM
ch : 19/5 KP3 Phng Tn Chnh Hip , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39627139 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38837796 - Fax : ()
UBND PHNG 12 QUN 11 TPHCM
UBND PHNG AN PH NG QUN 12 TPHCM
Trong bui hp mt truyn thng ti
AnPhng
Ph ng
12, nm
Phng
trongca
t l
htngi
ca huyn
Hoa... Tn Bnh thuc x Si Gn vi...
* a ch : 1168B ng 3 Thng*2a
, Q11
ch ,: TPHCM
1747/1E KP1 Phng An Ph ng , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39627275 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37195901 - Fax : ()
UBND PHNG 11 QUN 11 TPHCM
UBND PHNG THNH LC QUN 12 TPHCM
Phng 11 t chc bui truynTng
thngdin
v hi
tchthit
tmthiu
nhin
HIV/AIDS.
ca phng
n...
l: 583,29ha. Trong : + t nng...
* a ch : 351/14A L i Hnh , *Q11
a ,ch
TPHCM
: 540 H Huy Gap , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39628899 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38919001 - Fax : ()
UBND PHNG 10 QUN 11 TPHCM
UBND PHNG THI AN QUN 12 TPHCM
Chiu ngy 29-11-2007, ti s nhPhng
395/21/26
Thi
Minh
AnPhng
c tch
phng
ra t10,
x qun
Tn Thi
11, UBND...
Hip huyn Hc Mn v i vo...
* a ch : 503-505 Minh Phng , Q11
* a, ch
TPHCM
: 333 L Vn Khng , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38583582 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37173560 - Fax : ()

UBND PHNG 9 QUN 11 TPHCM


UBND PHNG HIP THNH QUN 12 TPHCM
Va qua, Hi Ch thp Qun 11
Phng
t chc
Hiptrao
Thnh
tngtheo
xe ln
a cho
danhcc
ca
c...
4 khu ph trc y gm khu ph 5, mt
* a ch : 462C-D Minh Phng , Q11
* a, ch
TPHCM
: 246 Nguyn nh Th , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38582332 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37175801 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN 11 TPHCM


UBND PHNG THNH XUN QUN 12 TPHCM
Trong bui hp mt k nim 77 nm
UBND
ngyPhng
Truyn thng
Thnhcng
Xuntc
c
Dnthnh
vn...lp vo ngy 01/4/1997 trn c s tch
* a ch : 204-206 Thi Phin , Q11
* a
, TPHCM
ch : 18A KP3 Phng Thnh Xun , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39630790 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38919989 - Fax : ()
UBND PHNG 7 QUN 11 TPHCM
UBND PHNG NG HNG THUN QUN 12 TPHCM

Phng 7 t chc trao tng 63 -sut


Phng
hc bng
ngnm
Hng
hc
Thun
2007-2008
- quncho
12 cc
thnh
em...
ph h Ch Minh nm pha n
* a ch : 166 L i Hnh , Q11*, a
TPHCM
ch : 70/42 KP3 Phng ng Hng Thun , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39550974 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37150422 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN 11 TPHCM


y ban nhn dn Qun 12 Thnh ph H Ch Minh
Ban vn ng V ngi ngho Phng
Nm 6 phi
ca hp
ng Ty
vi Hi
BcCh
Thnh
thp
ph
H
v...
Ch Minh, c h thng ng b vi...
* a ch : 59 L i Hnh , Q11 ,*TPHCM
a ch : 27 Quc L 1A , Q12 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38558982 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38916027 - Fax : (08) 38917623
* Email : q12@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 5 QUN 11 TPHCM
* Website : www.quan12.hochiminhcity.gov.vn
Ti hi trng UBND Phng 5, Phng t chc tng kt cng tc chuyn...
* a ch : 347 Lc Long Qun , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38653131 - Fax : ()
UBND PHNG 4 QUN 11 TPHCM
Va qua, Phng 4 t chc trao tng nh tnh thng cho h b Trn Chuyn...
* a ch : 139B Thun Kiu , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38552742 - Fax : ()
UBND PHNG 3 QUN 11 TPHCM
Nm trong k hoch t hot ng Thng cao im cng tc vn ng qun...
* a ch : 117 Lc Long Qun , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39632938 - Fax : ()
UBND PHNG 2 QUN 11 TPHCM
Va qua, ng y Phng 2 long trng t chc trao tng Huy hiu 40 tui...
* a ch : 318B-C Minh Phng , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38583301 - Fax : ()
UBND PHNG 1 QUN 11 TPHCM
Phng 1 phi hp vi on t thin T Lp thnh ph v Hi Ch thp...
* a ch : 36B/41-43 Hng Bng , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 39606273 - Fax : ()
y ban nhn dn Qun 11 Thnh ph H Ch Minh
Qun 11 chnh thc c tn trn bn Si Gn-Gia nh t ngy 01/07/1969 theo...
* a ch : 270 Bnh Thi , Q11 , TPHCM
* S in thoi : (08) 38582138 - Fax : ()
* Email : q11@tphcm.gov.vn
* Website : www.quan11.hochiminhcity.gov.vn

QUN BNH TN

QUN BNH THNH

UBND PHNG TN TO QUNUBND


BNH PHNG
TN TPHCM
28 QUN BNH THNH TPHCM
Theo ng Nguyn Vn t, Ch tch
Phng
UBND 28
phng,
vi dnu
s:Khong
thng 6 l
10.000
k ngh
ngi
h...Din tch: 550 ha V tr a l:...
* a ch : 64 H Vn Long , Qun* Bnh
a ch
Tn
: ,1089-1091
TPHCM X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37541385 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 35566436 - Fax : ()
UBND PHNG TN TO A QUN
UBND
BNH
PHNG
TN TPHCM
27 QUN BNH THNH TPHCM
Trong cng tc vn ng ng gpPhng
Qu nhm
27 vi
chm
dnlos:
cho24852
nhngngi
h ngho
V tr trn...
a l: Hng ng gip ranh...

* a ch : 1409 Tnh l 10 , Qun*Bnh


a ch
Tn: , Thuc
TPHCM
khu hnh chnh C x Thanh a , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37541252 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 35566641 - Fax : ()
UBND PHNG BNH HNG HA
UBND
B QUN
PHNG
BNH 26
TN
QUN
TPHCM
BNH THNH TPHCM
Nhm nh gi nhng kt qu lmPhng
c qua
26 vic
vi dn
k kt
s:26974
lin tchngi
trong V
thi...
tr a l: Phng 26 c bao bc...
* a ch : thuc Khu ph 3 Nguyn
* a
Thch
T :, Qun
435-437
Bnh
XTn
Vit, TPHCM
Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37652524 -* S
Fax
in
: (08)
thoi37654085
: (08) 38994558 - Fax : ()
UBND PHNG BNH HNG HA
UBND
A QUN
PHNG
BNH 25
TN
QUN
TPHCM
BNH THNH TPHCM
Trong hai ngy 18 v 19/7 ti hi trng
Phng
UBND
25 vi
phng
dn s:23983
Bnh Hng
ngi
Ha
VAtr
a
din
l: ra...
Hng ng gip ranh...
* a ch : 621 Tn K Tn Qy , Qun
* a ch
Bnh
: Tn
524 ,X
TPHCM
Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37503926 -* S
Fax
in
: (08)
thoi37503732
: (08) 35117410 - Fax : ()
UBND PHNG BNH HNG HA
UBND
QUN
PHNG
BNH TN
24 TPHCM
QUN BNH THNH TPHCM
Sng ngy 19/7/2008, Qun on Phng
phi hp24
vicPhng
v tr a
Tilnguyn
gn khu
& trung
Mi trng...
tm hnh chnh ca Qun vi din...
* a ch : 716 Tn K Tn Qy , Qun
* a ch
Bnh
: Tn
56-58
, TPHCM
Bch ng , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38755200 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38995567 - Fax : ()
UBND PHNG BNH TR NGUBND
B QUN
PHNG
BNH TN
22 QUN
TPHCM
BNH THNH TPHCM
Sng th by 1/10, ti hi trng UBND
Phng
Bnh
22 Tr
ving
dn s:23656
B dinngi
ra bui
V hp...
tr a l: Hng ng Bc gip...
* a ch : 837 Tnh l 10 , Qun Bnh
* aTn
ch :, TPHCM
A21/1 Ng Tt T , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37624814 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38992211 - Fax : ()
UBND PHNG BNH TR NGUBND
A QUN
PHNG
BNH TN
19 QUN
TPHCM
BNH THNH TPHCM
Chiu 22/11, ng y phng t chc
Phng
tp hun
19 vichuyn
dn s:12070
nhmngi
ph bin,...
V tr a l: Hng ng gip ranh...
* a ch : 162 M L , Qun Bnh* Tn
a ch
, TPHCM
: 85/16 Phm Vit Chnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38774299 -* S
Fax
in
: (08)
thoi38774299
: (08) 38404177 - Fax : ()
UBND PHNG BNH TR NGUBND
QUNPHNG
BNH TN17TPHCM
QUN BNH THNH TPHCM
Chiu ngy 26/3/2008 ti phng hp
Phng
Khi vn
17 phng,
vi dn s:22128
Thng trc
ngi
ng
V try...
a l: c sp nhp t...
* a ch : 276/66 Tn Ha ng ,* Qun
a chBnh
: 99-101
Tn , TPHCM
X Vit Ngh Tnh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 36670180 -* S
Fax
in
: (08)
thoi36670172
: (08) 38995225 - Fax : ()
UBND PHNG AN LC A QUNUBND
BNHPHNG
TN TPHCM
15 QUN BNH THNH TPHCM
sng ngy 31/7/2008, ti hi trng
VUBND
tr a l:
phng
Hng
din
ngragip
k hp
ranhHND...
phng 25 Q..Bnh Thnh Hng...

* a ch : 01 ng S 7 B , Qun
* a
Bnh
chTn
: 173
, TPHCM
Bch ng , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 36670172 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38994249 - Fax : ()
UBND PHNG AN LC QUN BNH
UBNDTN
PHNG
TPHCM14 QUN BNH THNH TPHCM
Sng 27/11, phng t chc l trao
V tng
tr a
nh
l: tnh
+ Hng
thng
ng
chogip
h ng
phng
L Minh
24 +Lng...
Hng ty gip phng 7,...
* a ch : 251 H Hc Lm , Qun
* a
Bnh
chTn
: 62
, TPHCM
- 64 L Quang nh , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38750297 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38412033 - Fax : ()

y ban nhn dn Qun Bnh Tn Thnh


UBNDph
PHNG
H Ch 13
Minh
QUN BNH THNH TPHCM
Qun Bnh Tn l th mi cNhn
thnhtrn
lp bn
bao ,phng
gm 10 phng
ging theo
mt c
ngh...
lao c bao bc bi tuyn sng Si...
* a ch : 521 Kinh Dng Vng
* a
, Qun
ch :Bnh
258Tn
N ,Trang
TPHCM
Long , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38750307 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 35531721 - Fax : ()
* Website : www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn
UBND PHNG 12 QUN BNH THNH TPHCM
Dn s: 28179 ngi V tr a l: Hng Bc v ng gip rch Xuyn...
* a ch : 172 N Trang Long , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38432469 - Fax : ()
UBND PHNG 7 QUN BNH THNH TPHCM
Phng 7 vi Dn s:14615 ngi V tr a l: Hng ng gip ranh...
* a ch : 58 Hong Hoa Thm , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 35100419 - Fax : ()
UBND PHNG 6 QUN BNH THNH TPHCM
Phng 6 vi Dn s: 11.294 dn, trong n: 5873. V tr a l: Pha ng...
* a ch : 44/8 Nguyn Vn u , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38445027 - Fax : ()
UBND PHNG 5 QUN BNH THNH TPHCM
Phng 5 vi Dn s:17308 ngi V tr a l: Hng ng gip ranh...
* a ch : 97 Nguyn Vn u , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38432180 - Fax : ()
UBND PHNG 3 QUN BNH THNH TPHCM
Phng 3 qun Bnh Thnh vi dn s:14980 ngi V tr a l: Hng...
* a ch : 17 Phan ng Lu , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38414846 - Fax : ()
UBND PHNG 2 QUN BNH THNH TPHCM
V tr a l: Pha ng gip phng 1, qun Bnh Thnh Pha ty gip...
* a ch : 282/103 Bi Hu Ngha , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38412171 - Fax : (08) 35510023

UBND PHNG 1 QUN BNH THNH TPHCM


Phng 1Thc hin k hoch s 188/KH-UBND ngy 21/11/2006 ca UBND Qu
* a ch : 333 Bi Hu Ngha , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38412019 - Fax : ()

y ban nhn dn Qun Bnh Thnh Thnh ph H Ch Minh


Bnh Thnh l mt trong nhng khu vc c ngi c tr kh c xa ca thnh...
* a ch : 06 Phan ng Lu , Qun Bnh Thnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38412367 - Fax : (08) 38417901
* Website : binhthanh.hochiminhcity.gov.vn

QUN G VP

QUN PH NHUN

UBND PHNG 17 QUN G VP


UBND
TPHCM
QUN PH NHUN
Ngy 25.6.2008 ng u Phng 17
Y
BAN
t chc
NHNHi
DN
ngh s kt cng tc xy...
* a ch : 52/580AB Nguyn Oanh
* a
, Qun
ch :G155
Vp
Nguyn
, TPHCM
Vn Tri , Qun Ph Nhun , TPHCM
* S in thoi : (08) 39846617 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38443921 - Fax : ()
* Email : p17.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 16 QUN G VP TPHCM
Phng 16 qun G Vp - Din tch: 127,51ha - Dn s: 38.193 nhn khu - Khu ph:...
* a ch : 180 Thng Nht , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39965031 - Fax : ()
* Email : p16.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 15 QUN G VP TPHCM
Phng 15 t chc l trao tng nh tnh thng cho ch Nguyn Th c...
* a ch : 3/42A L c Th , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39164032 - Fax : ()
* Email : p15.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 14 QUN G VP TPHCM
Phng 14 c chia tch t mt phn ca phng 12, c tng din tch...
* a ch : 156 ng 56 , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39871625 - Fax : ()
* Email : ubndp14@govapchm.gov.vn
UBND PHNG 13 QUN G VP TPHCM
Phng 13 qun G Vp : - Din tch: 85,55ha - Dn s: 18.414 nhn khu - Khu...
* a ch : 106/1135 L c Th , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39961831 - Fax : ()
* Email : p13.govap@tphcm.gov.vn

UBND PHNG 12 QUN G VP TPHCM


Phng 12 Qun G Vp - Din tch: 143,07ha - Dn s: 47.409 nhn khu - Khu ph:...
* a ch : 261C Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39876630 - Fax : ()
* Email : p12.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 11 QUN G VP TPHCM
Trong xy dng ng, ng b phng phi ly hiu qu hot ng ca...
* a ch : 3/8 Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39967604 - Fax : ()
* Email : p11.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 10 QUN G VP TPHCM
Thc hin ngh quyt BCH ng b phng nhim k 2005 2010, ngy 23/7/2008,...
* a ch : 48/4A Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 35893528 - Fax : ()
* Email : p10.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 9 QUN G VP TPHCM
Nng cao vai tr MTTQVN phng 9 - gp phn bo v, xy dng v pht trin a...
* a ch : 162 ng 56 , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39871286 - Fax : ()
* Email : phuong9@govaphcm.gov.vn
UBND PHNG 8 QUN G VP TPHCM
Ngy 12/6/2008 c s thng nht t pha ng u, UBND phng, Hi nng...
* a ch : 848 Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 35899733 - Fax : ()
* Email : ubndp8@govaphcm.gov.vn

UBND PHNG 7 QUN G VP TPHCM


Phng 7 : - Din tch: 97ha - Dn s: 24.300 nhn khu - Khu ph: 6 khu ph - T...
* a ch : 302 Nguyn Vn Nghi , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38946157 - Fax : ()
* Email : p7.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 6 QUN G VP TPHCM
phng 6: - Din tch: 164,75ha - Dn s: 22.428 nhn khu - Khu ph: 6 khu ph -...
* a ch : 340 (s c 90/978) L c Th , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38940345 - Fax : ()
* Email : ubnd6@govaphcm.gov.vn
UBND PHNG 5 QUN G VP TPHCM
Phng 5: - Din tch: 158,66ha - Dn s: 31.291 nhn khu - Khu ph: 9 khu ph -...

* a ch : 290 Nguyn Thi Sn , Qun G Vp , TPHCM


* S in thoi : (08) 39858198 - Fax : ()
* Email : p5.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 4 QUN G VP TPHCM
y ban nhn dn Phng 4 qun G Vp c din thch 37,42ha - Dn s: 19.237 nhn...
* a ch : 224 - 226 Nguyn Thi Sn , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38954932 - Fax : ()
* Email : ubndp4@govaphcm.gov.vn
UBND PHNG 3 QUN G VP TPHCM
Phng 3: - Din tch: 144,69ha - Dn s: 39.396 nhn khu - Khu ph: 9 khu...
* a ch : 23/11 Nguyn Thi Sn , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 39857397 - Fax : ()
* Email : p3.govap@tphcm.gov.vn
UBND PHNG 1 QUN G VP TPHCM
Phng 1: - Din tch: 58,55ha - Dn s: 21.554 nhn khu - Khu ph: 4 khu...
* a ch : 572 L Quang nh , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38945887 - Fax : ()
* Email : p1.govap@tphcm.gov.vn
y ban nhn dn Qun G Vp Thnh ph H Ch Minh
Di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam, nhn dn Qun G Vp cng...
* a ch : 19 Quang Trung , Qun G Vp , TPHCM
* S in thoi : (08) 38941929 - Fax : ()
* Email : govap@tphcm.gov.vn
* Website : www.govap.hochiminhcity.gov.vn

QUN TN BNH

QUN TN PH

UBND PHNG 15 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG TN THI HA QUN TN PH TPHCM
phng 15 c thnh lp t mt a
phn
gii
xhnh
Tn Sn
chnhNh
phng
bao gm
Tn3Thi
p lHa
Ty...
: ng gip qun 11; Ty gip qun..
* a ch : 8/6 Trng Chinh , Qun
* a
Tn
chBnh
: 72
, TPHCM
Ly Bn Bch , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38153052 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39610364 - Fax : ()

UBND PHNG 14 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG PH TRUNG QUN TN PH TPHCM
Phng 14 l phng va c chia
a tch
gii hnh
theo Ngh
chnhnh
phng
130/CP
Phca
Trung
Chnh
: ng
ph....
gip qun Tn Bnh; Ty v Bc..
* a ch : 558 Trng Chinh , Qun
* a
Tn
chBnh
: 952
, TPHCM
u C , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38446967 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38659897 - Fax : ()

UBND PHNG 13 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG HIP TN QUN TN PH TPHCM
Phng 13 Tn Bnh hin nay c
ahnh
giithnh
hnh t
chnh
mtphng
phn pHip
SnTn
Cang,
: ng
x Tn...
gip cc phng Ha Thnh, Tn.

* a ch : 332 Trng Chinh , Qun


* a
Tn
chBnh
: 177/52
, TPHCM
Ly Bn Bch , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38100401 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39612769 - Fax : ()

UBND PHNG 12 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG HA THNH QUN TN PH TPHCM
Sau ngy gii phng min Nam, phng
a gii12hnh
l pchnh
Tn Hip,
phng
x Ha
Tn Thnh
Sn Nh.
: ng
Nmgip
1976...
phng Ph Trung; Ty gi
* a ch : 79 Trng Chinh , Qun
* a
Tnch
Bnh
: 70/1A
, TPHCM
Hunh Thin Lc , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38490019 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 39734060 - Fax : ()

UBND PHNG 11 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG PH THNH QUN TN PH TPHCM
Trong gn 30 nm qua, di s lnh
ao
giica
hnh
Qun
chnh
y,phng
UBND Qun
Ph Thnh
Tn Bnh,...
: ng gip phng Ha Thnh; Ty gi
* a ch : 1129/20 Lc Long qun* ,a
Qun
ch Tn
: 236
Bnh
L ,Nim
TPHCM
, Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38644489 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38657968 - Fax : ()

UBND PHNG 10 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG PH TH HA QUN TN PH TPHCM
Phng 10 trc y vn l phng
angho,
gii hnh
a s
chnh
l nhn
phng
dn Ph
lao ng,
Th Ha
mua...
: ng gip phng Ha Thnh; Ty.
* a ch : 196 B u C , Qun Tn
* a
Bnh
ch, :TPHCM
2/2/63 L Thc Hoch , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38604417 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38657968 - Fax : ()
UBND PHNG 9 QUN TN BNH
UBND
TPHCM
PHNG TN THNH QUN TN PH TPHCM
V tnh hnh an ninh chnh tr, trt t
aangii
ton
hnh
x hi
chnh
c
phng
gi vng.
Tn Thnh
Cng...: ng gip qun Tn Bnh; Ty gip...
* a ch : 9/3 Lc Long qun , Qun
* aTn
chBnh
: 122
, TPHCM
c Lp , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38654733 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38100593 - Fax : ()

UBND PHNG 8 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG TN SN NH QUN TN PH TPHCM
Phng 08 - qun Tn Bnh, cch a
ygii
30 nm
hnhlchnh
p Ph
phng
TrungTn
4, x
Sn
PhNh
Th
: ng
Ha v...
gip qun Tn Bnh; Ty gip..
* a ch : 26-28 Duy Tn , Qun *Tn
aBnh
ch : , TPHCM
213 Tn Sn Nh , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38641675 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38121962 - Fax : ()

UBND PHNG 7 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG TN QU QUN TN PH TPHCM
Phng 7 l mt phng ni thnha
cgii
dinhnh
tch 47,5ha,
chnh phng
trong
Tn
tQu
cng
: ng
trnh...
gip cc phng Tn Sn Nh, Tn
* a ch : 25 Bnh Vn Trn , Qun
* a
Tn
chBnh
: 11, TPHCM
Chung c Nhiu Lc C , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38644234 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38470006 - Fax : ()

UBND PHNG 6 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG SN K QUN TN PH TPHCM
Sau ngy 30 thng 4 nm 1975 chnh
a quyn
gii hnh
cch
chnh
mng
phng
c thnh
Sn K
lp.
: ng
Phng
v Bc
6... gip Phng Ty Thnh; Ty
* a ch : 5/16/4 Ngha Pht , Qun
* a
Tn
chBnh
: 32, TPHCM
B Bao Tn Thng , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38644358 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38163552 - Fax : ()

UBND PHNG 5 QUN TN BNH


UBND
TPHCM
PHNG TY THNH QUN TN PH TPHCM
Phung 5 l im tip xc u caa
qun
giiTn
hnh
Bnh
chnh
nuphng
tnh t trung
Ty Thnh
tm thnh...
: ng gip qun Tn Bnh; Ty gip...
* a ch : 187/1 Phm Vn Hai , Qun
* a ch
Tn: Bnh
200/12
, TPHCM
Nguyn Hu Tin , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38445755 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38163132 - Fax : ()

UBND PHNG 4 QUN TN BNH


y ban
TPHCM
nhn dn Qun Tn Ph Thnh ph H Ch Minh
Phng l mt t chc, mt cp trong
a gii
h thng
hnh chnh quyn
qun Tn
nhPh:
ncng
l... gip qun Tn Bnh; Ty gip qun Bn
* a ch : 521/2 Hong Vn Th ,* Qun
a ch
Tn
: 70A
BnhThoi
, TPHCM
Ngc Hu , Qun Tn Ph , TPHCM
* S in thoi : (08) 38445063 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 54088133 - Fax : ()
* Website : www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn
UBND PHNG 3 QUN TN BNH TPHCM
Phng 03 qun Tn Bnh hin nay c hnh thnh trn c s sp nhp 2...
* a ch : 88/6B Phm Vn Hai , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38445032 - Fax : ()
UBND PHNG 2 QUN TN BNH TPHCM
Vi s phn u kin tr, bn b trong 9 nm qua phng 2 xy dng...
* a ch : 362 L Vn S , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 39912046 - Fax : ()
UBND PHNG 1 QUN TN BNH TPHCM
Phng 1 qun Tn Bnh c din tch l 36,22 ha. Pha bc gip phng 8 qun...
* a ch : 291 L Vn S , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 39913357 - Fax : ()
y ban nhn dn Qun Tn Bnh Thnh ph H Ch Minh
Qun Tn Bnh rt thun li v a l kinh t, v giao thng ng b...
* a ch : 387A Trng Chinh , Qun Tn Bnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 54341498 - Fax : (08) 54341510
* Website : www.tanbinh.hochiminhcity.gov.vn

QUN TH C

Huyn Bnh Chnh

UBND PHNG HIP BNH PHC


UBND
QUN
X VNH
THLC
CBTPHCM
HUYN BNH CHNH TPHCM
Phng Hip Bnh Phc nm ca
Vnhng
Lcpha
B c
Bc bao
thnh
bc
ph
biH
3 con
Ch ng
Minh, l...
chnh : pha Ty ng l...
* a ch : thuc Quc L 13 mi *, Qun
a chTh
: F10/27
c , TPHCM
X Vnh Lc B , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37272997 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37650316 - Fax : (08) 37652144
* Email : hiepbinhphuoc.thuduc@thhcm.gov.vn
* Email : vinhlocb.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND PHNG HIP BNH CHNH
UBND
QUN
X TN
THQU
CTY
TPHCM
HUYN BNH CHNH TPHCM
Phng Hip Bnh Chnh c thnh
Tn lp
QutTy
ngy
l mt
01/4/1997
x vng
tven
x Hip
thucBnh...
Huyn Bnh Chnh, c mt dn...
* a ch : thuc Quc L 13 mi *, Qun
a chTh
: 7/2
cHng
, TPHCM
L 11 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38969717 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38758558 - Fax : (08) 37605718
* Email : hiepbinhchanh.thuduc@tphcm.gov.vn
* Email : tanquytay.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND PHNG LINH NG QUN
UBND
TH
XC
VNHTPHCM
LC A HUYN BNH CHNH TPHCM
X Linh ng c thnh lp t thng
Nm31986
nmX
1987,
Vnhtch
LcraAt
c
Th trn
chia Th...
tch t x Vnh Lc, nm pha...

* a ch : thuc L T Xuyn , Qun


* aTh
chc
: F7/16
, TPHCM
Hng l 80 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38960005 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37655182 - Fax : (08) 37650520
* Email : linhdong.thuduc@tphcm.gov.vn
* Email : vinhloca.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND PHNG BNH CHIU QUN


UBND
TH
XC
TN TPHCM
NHT HUYN BNH CHNH TPHCM
Bnh Chiu l Phng mi c thnh
X Tn
lpNht
t ngy
cng
01/4/1997
nh bao trn
lngc
x s
khc
tch
ca
ra...
vng t ng Nai Gia nh xa
* a ch : 934 Tnh l 43 , Qun Th
* ac
ch ,: TPHCM
B12/234 p 2 X Tn Nht , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38970030 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38859306 - Fax : (08) 37600522
* Email : binhchieu.thuduc@tphcm.gov.vn
* Email : tannhut.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND PHNG TAM BNH QUN
UBND
TH X
C
TN
TPHCM
KIN HUYN BNH CHNH TPHCM
Phng Tam Bnh c tng din tch
XtTn
nhin
Kin
l c
217vha.
tr a
Trong
l gip
din
cn ni
tchthnh
t... c Quc l 1A i...
* a ch : thuc T Ngc Vn , Qun
* aTh
ch :c
C9/9D
, TPHCM
Dng nh Cc , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37293996 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37562132 - Fax : (08) 37560755
* Email : tambinh.thuduc@tphcm.gov.vn
* Email : tankien.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND PHNG TAM PH QUNUBND
TH C
X PHONG
TPHCM
PH HUYN BNH CHNH TPHCM
Phng Tam ph c v tr trung tm
Xa
Phong
gii ca
Phqun
thucTh
cnh
c,
Nam
din
Huyn
tch...
Bnh Chnh khi tip qun t 2 x An...
* a ch : 472 Tnh l 43 , Qun Th
* ac
ch ,: TPHCM
D11/314 Trnh Quang Ngh , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966903 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38757321 - Fax : (08) 38757131
* Email : tamphu.thuduc@tphcm.gov.vn
* Email : phongphu.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND PHNG LINH XUN QUN
UBND
TH
X
C
A PHC
TPHCM HUYN BNH CHNH TPHCM
Phng Linh Xun l Phng nmNm
v hng
1954 n
Bc1975
ng
x a
BcPhc
ca Qun
c
Th...
chia thnh 7 p, sau 1975 cn li 5 p.
* a ch : 81 Quc l 1 K , Qun *Th
ac
ch :, TPHCM
D9/263A Quc l 50 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37240736 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37781002 - Fax : (08) 37780179
* Email : linhxuan.thuduc@tphcm.gov.vn
* Email : daphuoc.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND PHNG LINH TRUNG QUN
UBNDTH
X C
QUI C
TPHCM
HUYN BNH CHNH TPHCM
Linh Trung l phng mi c thnh
Qui c
lp t
l ngy
mt x
01/4/1997
vng xutrn
nm
ccui
s x
cnh
Linh...
nam huyn Bnh Chnh. Pha...
* a ch : 1262 Kha Vn Cn , Qun
* aTh
ch c
: B3/24
, TPHCM
p 2 Qui c , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38966594 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37790197 - Fax : (08) 37790381
* Email : linhtrung.thuduc@tphcm.gov.vn
* Email : quiduc.binhchanh@tphcm.gov.vn

UBND PHNG LINH TY QUNUBND


TH C
X PHM
TPHCM
VN HAI HUYN BNH CHNH TPHCM
Linh Ty l a bn nm trung tm
Xca
Phm
qun
Vn
Th
Haic,
mang
ctn
din
anh
tchhng
138ha,...
lit s Phm Vn Hai c thnh lp nm.
* a ch : 145 Kha Vn Cn , Qun
* a
Th
chc
: 2A40
, TPHCM
Tnh l 10 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38970032 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37661220 - Fax : (08) 38773135
* Email : linhtay.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND X L MINH XUN HUYN BNH CHNH TPHCM
UBND PHNG LINH CHIU QUN
X L
TH
Minh
C
Xun
TPHCM
c thnh lp t nm 1977, sau khi hnh thnh Nng...
Phng Linh Chiu c din tch 141,20 ha c tip gip: + Hng ng l...
* a ch : F2/33 Tnh l 10 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* a ch : 24 ng s 20 , Qun* S
Thin
cthoi
, TPHCM
: (08) 37661302 - Fax : (08) 37660951
* S in thoi : (08) 38966898 -* Email
Fax : : ()leminhxuan.binhchanh@tphcm.gov.vn

* Email : linhchieu.thuduc@tphcm.gov.vn

UBND X HNG LONG HUYN BNH CHNH TPHCM


UBND PHNG TRNG TH Nm
QUN TH
v tr cnh
C Ty
TPHCM
Nam Thnh ph v pha Nam huyn Bnh Chnh, x...
Phng Trng Th c thnh lp t 01/4/1997, trn c s chia tch t th...
* a ch : C1/30 Hng L 11 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* a ch : 134 H Vn T , Qun*Th
S in
c thoi
, TPHCM
: (08) 37691060 - Fax : (08) 37691060
* S in thoi : (08) 38970039 -* Email
Fax : : ()hunglong.binhchanh@tphcm.gov.vn
* Email : truongtho.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND X BNH HNG HUYN BNH CHNH TPHCM
UBND PHNG BNH TH QUN
Bnh
TH
Hng
C
l TPHCM
X c v tr hnh cnh cung pha ng Nam Si Gn, nm cnh Li
Phng Bnh Th c tch ra t thi trn c v c thnh lp ngy...
* a ch : A10/26A ng s 25 , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* a ch : 561 V Vn Ngn (Hong
* SDiu
in1thoi
c) , :Qun
(08) Th
39810015
c , TPHCM
- Fax : (08) 39810015
* S in thoi : (08) 38961116 -* Email
Fax : : ()binhhung.binhchanh@tphcm.gov.vn
* Email : binhtho.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND X AN PH TY HUYN BNH CHNH TPHCM
y ban nhn dn Qun Th c Thnh
Din tch
ph5,8
Hkm2,
Ch Minh
dn s 9.413 ngi trong n : 5.730 ngi. Mt...
Th c sau ngy 30-4-1975 l huyn ngoi thnh, nm pha ng Bc thnh...
* a ch : 999B/2 X An Ph Ty , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* a ch : 43 Nguyn Vn B , Qun
* STh
inc
thoi
, TPHCM
: (08) 37600780 - Fax : (08) 37600598
* S in thoi : (08) 38966801 -* Email
Fax : : (08)
anphutay.binhchanh@tphcm.gov.vn
38960112
* Website : www.thuduc.hochiminhcity.gov.vn
UBND X BNH LI HUYN BNH CHNH TPHCM
Din tch : 19,070 km2, dn s 7232 ngi trong n 3556 ngi. Mt...
* a ch : C4/125 X Bnh Li , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38773300 - Fax : (08) 38773277
* Email : binhloi.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND X BNH CHNH HUYN BNH CHNH TPHCM
Hin nay x Bnh Chnh ang c Thnh Ph, Huyn h tr xy...
* a ch : C5/36 Trnh Nh Khu , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 38758436 - Fax : (08) 38758436
* Email : binhchanh.binhchanh@tphcm.gov.vn
UBND TH TRN TN TC HUYN BNH CHNH TPHCM
Din tch 856,41 ha, dn s 14.730 ngi, trong n : 7.555 ngi. Mt...
* a ch : B2/36 Nguyn Hu Tr , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37602777 - Fax : ()
* Email : tantuc.binhchanh@tphcm.gov.vn
y ban nhn dn Qun Bnh Chnh Thnh ph H Ch Minh
Cng vi s hnh thnh v pht trin ca huyn Bnh Chnh t khi...
* a ch : E8/9A Nguyn Hu Tr , Huyn Bnh Chnh , TPHCM
* S in thoi : (08) 37602129 - Fax : (08) 37602246
* Email : binhchanh@tphcm.gov.vn
* Website : www.binhchanh.hochiminhcity.gov.vn

HUYN CN GI

Huyn C Chi

UBND X AN THI NG HUYN


yCN
ban GI
nhnTPHCM
dn Huyn C Chi Thnh ph H Ch Minh
Pha Bc gip x Bnh Khnh PhaTri
ng
qua
gip
30 x
nm
Tam
chin
Thn
u,
Hip
bitPha
bao Ty
ngi
gip
con
x...
kin trung ca C Chi t thp...
* a ch : thuc An Thi ng , Huyn
* a ch
Cn
: gi
Th ,trn
TPHCM
C Chi Khu ph 7 , Huyn C Chi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38894024 -* S
Fax
in
: (08)
thoi38894056
: (08) 38920215 - Fax : (08) 38920263
* Email : cuchi@tphcm.gov.vn
UBND X BNH KHNH HUYN CN
* Website
GI TPHCM
: www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn
Tng din tch t nhin ca x l4.345,28ha, trong din tch sn xut nng...
* a ch : thuc Rng Sc , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38742898 - Fax : (08) 38742898
UBND X TAM THN HIP HUYN CN GI TPHCM
- UBND x thc hin nhim v, quyn hn theo Lut t chc HND v UBND...
* a ch : thuc Nguyn Cng Bao , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38745613 - Fax : (08) 38745613
UBND X L NHN HUYN CN GI TPHCM
X L Nhn huyn Cn Gi, TP.HCM ni ting vi Khu Du Lch Sinh Thi Rng Ngp...
* a ch : thuc Dng Vn Hnh , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38748818 - Fax : (08) 38748818
UBND X THNH AN HUYN CN GI TPHCM
X Thnh An l x ngho ca huyn vi mt dn s cao,a s ngi dn...
* a ch : thuc Khu dn c Thnh Ha , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38749051 - Fax : ()
UBND X LONG HA HUYN CN GI TPHCM
X Long Thnh l x c din tch t nhin ln nht huyn.pha Bc gip x Tam...
* a ch : thuc Nguyn Cng Mnh , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38743004 - Fax : (08) 38743004
UBND TH TRN CN THNH HUYN CN GI TPHCM
Tng s nhn khu trn a bn 11.353 ngi/2.795 h. Su thng u nm 2008,...
* a ch : thuc Th trn Cn Thnh , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38740279 - Fax : (08) 38740279
y ban nhn dn Huyn Cn Gi Thnh ph H Ch Minh
Cn Gi l mt trong 5 huyn ngoi thnh ca thnh ph H Ch Minh, nm v...
* a ch : ng Lng Vn Nho , Huyn Cn gi , TPHCM
* S in thoi : (08) 38740506 - Fax : (08) 38740211
* Email : cangio@tphcm.gov.vn

* Website : www.cangio.hochiminhcity.gov.vn

HUYN HC MN

HUYN NH B

UBND X B IM HUYN HC UBND


MN TPHCM
X PHC LC HUYN NH B TPHCM
x B im - huyn Hc Mn c din
Phc
tch Lc
t nhin
l mt
7,01
x nng
km2 dn
thns
nm
28055
hng
ngi...
Ty Bc huyn Nh B, c din...
* a ch : thuc p Tin Ln Phan* a
Vnch
Hn
: ,thuc
Huyn
pHc
2 o
mn
S, TPHCM
Tch , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37126590 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37817643 - Fax : ()
UBND X NG THNH HUYNUBND
HC MN
X PHC
TPHCMKIN HUYN NH B TPHCM
X ng Thnh - huyn Hc Mn c
Phi
din
hp
tch
cng
12,82
Trm
km2
y t,
dnchuyn
s 17906
trch
ngi
dn s
Ch...
gia nh v tr em x Phc...
* a ch : thuc p7 ng Thc Vnh
* a, ch
Huyn
: thuc
Hc mn
L vn
, TPHCM
Lng , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37110559 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37817409 - Fax : ()
UBND X THI TAM THN HUYN
UBND
HC
XMN
NHN
TPHCM
C HUYN NH B TPHCM
X Thi Tam Thn - huyn Hc Mn
Din
ctch
din: 14,54
tch 8,95
km2
km2
Dndn
s s
: 8.550
23895
ngi
ngi
V Ch...
tr a l :pha bc gip x...
* a ch : thuc ng Thc Vnh *, Huyn
a chHc
: 867
mn
L, vn
TPHCM
Lng , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910670 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37821987 - Fax : ()
UBND TH TRN HC MN HUYN
UBND
HC
XMN
HIPTPHCM
PHC HUYN NH B TPHCM
Th trn Hc Mn - Huyn Hc MnNhn
c din
k nim
tch 1,75
15 nm,
km2ngy
dn s
Quc
15993
t ngi
ngicao
Ch...
tui, ti Nh Vn ha x hip...
* a ch : 31/5 Quang Trung , Huyn
* aHc
ch :mn
thuc
, TPHCM
Nguyn Vn To , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910390 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 38734011 - Fax : ()
UBND X XUN THI NG HUYN
UBNDHC
X LONG
MN TPHCM
THI HUYN NH B TPHCM
X Xun Thi ng - huyn Hc Mn
Ngy
vi
3.6,
din
ng
tch y
t x
nhin
Long
3.09
Thi
km2
dn
t chc
s 15877...
tng kt 5 nm thc hin Ngh...
* a ch : 20 Trn Vn Mi , Huyn
* aHc
ch :mn
thuc
, TPHCM
Nguyn Vn To , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37109161 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37801716 - Fax : ()
UBND X XUN THI THNG UBND
HUYN
X
HC
PHMN
XUN
TPHCM
HUYN NH B TPHCM
X Xun Thi Thng - huyn HcPh
Mn
Xun
vi din
l mt
tch
trong
18,56
nhng
km2 x
dn
ca
shuyn
17901c
ngi...
tc th ha cao. ngi...
* a ch : thuc T 1 p 4 , Huyn
* a
Hcch
mn
: 791
, TPHCM
Hunh Tn Pht , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37135119 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37829457 - Fax : ()
UBND X NH BNH HUYN HCUBND
MN TPHCM
TH TRN NH B HUYN NH B TPHCM
X Nh Bnh - huyn Hc Mn,dinTh
tchtrn
t nhin
Nh B
8.53
l mt
km2n
dnvshnh
7880chnh
ngi
cCh...
tc th ha cao ca...
* a ch : thuc Bi Cng Trng ,* Huyn
a chHc
: thuc
mn Khu
, TPHCM
ph 6 Hunh Tn Pht , Huyn Nh b , TPHCM
* S in thoi : (08) 37120316 -* S
Fax
in
: ()
thoi : (08) 37811516 - Fax : ()
UBND X TN THI NH HUYNy
HC
banMN
nhnTPHCM
dn Qun Nh B Thnh ph H Ch Minh
X Tn Thi Nh - huyn Hc MnHuyn
din tch
Nh
17.21km2
B nm v
dnpha
s 18257
ng Nam
ngica
Ch...
TPHCM. Pha Nam gip huyn Cn
* a ch : 2/2 p Vn Thng 2 , Huyn
* a ch
Hc
: mn
330 ,Nguyn
TPHCMBnh , Huyn Nh b , TPHCM

* S in thoi : (08) 37130706 -* S


Fax
in
: ()
thoi : (08) 37828440 - Fax : ()
* Email : nhabe@tphcm.gov.vn
UBND X XUN THI SN HUYN
* Website
HC MN
: www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn
TPHCM
X Xun Thi Sn - huyn Hc Mn,din tch 14.95km2 vi dn s 12455 ngi....
* a ch : 36/2 Nguyn Vn Ba , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910467 - Fax : ()
UBND X TRUNG CHNH HUYN HC MN TPHCM
X Trung Chnh - huyn Hc Mn din tch 1.74km2, dn s 19715 ngi Ch tch:...
* a ch : thuc T K , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 37184064 - Fax : ()

UBND X TN XUN HUYN HC MN TPHCM


Sng ngy 21/6/2008, ti hi trng UBND x, X on Tn Xun (Hc Mn) t...
* a ch : thuc L Th H , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910429 - Fax : ()
UBND X TN HIP HUYN HC MN TPHCM
Ngy 6-2, on i biu Thnh u, HND, UBND v UBMTTQ TPHCM do Ch tch HND TP...
* a ch : 45 Dng Cng Khi , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910454 - Fax : ()
y ban nhn dn Qun Hc Mn Thnh ph H Ch Minh
Huyn Hc Mn nm pha Ty Bc Thnh Ph H Ch Minh, Bc gip huyn C...
* a ch : 01 L Nam , Huyn Hc mn , TPHCM
* S in thoi : (08) 38910404 - Fax : (08) 38910403
* Website : www.hocmon.hochiminhcity.gov.vn

Q5
Cc a ch lin h
Vn phng Phng
Qun y
Thng K
& 209 An Dng
& 203 Vng
An Dng Vng
( 3.8550261( -3.8578495
3.8556647
+ quanuy.q5@tphcm.gov.vn
+ thongke.q5@tphcm.gov.vn
Ban T chc
Phng
QunVn
y Trung
ha - Thng
tm Vn
tin ha
- Th
qun
thao5
& 209 An Dng
& 203 Vng
An Dng
105 Trn
Vng
Hng o - phng 6 qun 5
(3.8557849(3. 8554874
UB Kim tra+Qun
vhtttt.q5@tphcm.gov.vn
y Trung tm Th dc Th thao qun 5
& 209 An Dng
* iVng
Kim01
traLo
linT
ngnh
- phng
814/TTg
11 qun 5
(3.8564277& 41 Trn Xun Ha
Ban Dn vn
( 3.8551878
Qun y
& 207 An Dng
+ doi814.q5@tphcm.gov.vn
Vng
( 3.8249718Thanh tra Qun 5

Ban Tuyn 203


gio An
Qun
Dng
y Vng
& 207 An Dng
( 3.8555298
Vng
(3. 8557760+ thanhtra.q5@tphcm.gov.vn
Trung tm Bi
BQL.D
dng
nChnh
u t
tr - Xy dng cng trnh
& 207 An Dng
& 203 Vng
An Dng Vng
( 3.8556475( 3.8557092 - 3.8549083
Ban Cng tc
+ bqlduan.q5@tphcm.gov.vn
Xy dng lc lng Chnh tr ngoi Quc doanh
& 207 An Dng
Ban Bi
Vng
thng - Gii phng mt bng
( 3.8249701& 30 Trn Xun Ha
y ban Mt(trn
3.9508740
T quc- 3.9508742
& 211 An Dng
Bo him
Vng
x hi
( 3.8556528& 187 Lng Nh Hc
Hi Cu chin
( 3.8578359
binh
- 3.9508860
& 211 An Dng
Chi cc
Vng
Thu
( 3.8572655& 262 - 264 Trn Ph
Cu lc b Hu
( 3.9241340
tr
- 3.9235611
& 764 Hm i
T Qun l th trng 5B
( 3.8562946&- 54
8352454
Phc Hng
Hi Lin hip
( 3.8579263
Ph n - 3.8579262
& 118 Ng Quyn
Nh Thiu Nhi
Nh Thiu Nhi Qun 5
( 3.8557519&- 211
9508359
An Dng
109 Ng
Vng
Quyn - phng 11 qun 5
Lin on Lao
( 3.8550637
ng
- 3.8564530
& 118 Ng Quyn
Trung tm H tr pht trin kinh t v cung ng lao ng
( 3.8564567& 462 An Dng Vng
Qun on(53.8355888
& 118 Ng Quyn
Hi ng y
(3.8550306& 186 Lng Nh Hc
Hi Ch Thp
( 3.8554326

& 251B Trn


Trm
Ph Th y Qun 5
( 3.8357481& 1091 Trn Hng o
Phng Ni v
( 3.9235717
& 203 An Dng
Cng An
Vng
Qun
( 3.8559572& 359 Trn Hng o
+ noivu.q5@tphcm.gov.vn
( 3.8550878
Phng Ti chnh
* i
- K
Cnh
hoch
st Giao thng - Trt t - C ng
203 An Dng
& 414
Vng
Hm T
( 3.8556844( 9234330
+ tckh.q5@tphcm.gov.vn
* i Cnh st Kinh t
Phng Kinh&T
990 Nguyn Tri
& 3.203 An (Dng
3.8554434
Vng
( 8552350 - 8575863
* i Cnh st iu tra
+ giaoduc.q5@tphcm.gov.vn
& 359 Trn Hng o
Phng Qun
( 3.8550553
l th
& 203 An Dng
* iVng
Cnh st Hnh s
( 3.8550686&- 49
8550616
Hi Thng Ln ng
+ qldt.q5@tphcm.gov.vn
( 3.8554500
Phng Ti nguyn
* i 113
- Mi trng
& 203 An Dng
& 359Vng
Trn Hng o
( 3.8554090( 3.9506178
+ tnmt.q5@tphcm.gov.vn
Ban Ch huy Qun s
Phng Lao &
ng
549-Nguyn
ThngTri
binh x hi
& 203 An Dng
(3.8571378
Vng
- 3.8571598

( 3.8550205Ta
- 8538847
n Nhn dn
+ dtbxh.q5@tphcm.gov.vn
& 642 Nguyn Tri
Phng Gio( dc
3.8577942 - 3.8578582
& 203 An Dng
Vin Kim
Vng
st Nhn dn
(3. 8576331& 103 Ng Quyn
+ giaoduc.q5@tphcm.gov.vn
( 3.8552371 - 3.8536834
Phng T Php
i Thi hnh n
& 203 An Dng
& 103 Vng
Ng Quyn
( 3.8551203( 3.8567022
+ tuphap.q5@tphcm.gov.vn

Q6

N V

A CH

IN THOI

Qun y qun
1476Cao Vn 8556003
Lu
Thng trc
107
HND
Cao Vn
qun8541183
Lu
6
UBND qun107
6 Cao Vn
8552700
Lu - 855423
Cng an qun
1146Phm Vn
8550737
Ch
Qun i qun
333 6Hng Vng
8551186
Trung tm PCCC
149 Cao
khuVn
vc
8553191
Lu
IV
Bnh vin qun
A14/16 C x 8750990
Ph Lm B
NHCT Vit Nam
78-80CN
Thp
6 8556550
Mi 8557391
NH chnh sch
915 x
Hu
hiGiang
qun
7553039
6
Bu in qun
80-90
6 Thp Mi
8552749
Lin on Lao
190ng
Trn Vn
qun
8573377
Kiu
6
Mt Trn T97Quc
Cao qun
Vn Lu
6
8537322
BQL Ch Bnh
24 Nguyn
Ty
Hu
8571512
Thn
BQL Ch Minh
122 Phng
Bis Minh 9691899
Phng
BQL Ch Bnh
L Chiu
Ph Hong
8768362
BQL Ch Bnh
9 ng
Tin s 58
9671166
BQL Ch Ph
45 B
Lm
Hom 8753324
BQL Ch Ph
716/13
nhHu Giang
8763910
BQL Ch H
7-8Trng
L T-CXPL
Qu 8763676
D
Kho Bc nh
718
nc
Kinhqun
Dng
8576178
6 Vng
Bo Him X
Phm
Hi Qun
Vn Ch
68576178
Trung tm dy
687ngh
Hngqun
Bng
9693039
6
Trung tm vn
179ha
Kinhqun
Dng
8752067
6 Vng
Trung tm TDTT
ngqun
s 10
6 7551956
Khu DC Bnh Ph
Trung tm GDTX
19 Huqun
Giang
69692411
Y BAN NHN DN PHNG

(xem thong tin da tong hop o tren)

CNG AN PHNG
PHNG
1
2
3
4

A CH IN THOI
82 GIA PH 8557205
24 NGUYN 8558782
XUN PHNG
295 TRN VN
8551001
KIU
133 MAI XUN
8553216
THNG

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

72 MINH PHNG
8558116
235 MAI XUN
8558925
THNG
528 PHM VN
8555699
CH
81 VN THN
8555686
189 MINH PHNG
8554350
94 L CHIU8759388
HONG
549A HU GIANG
8754250
339 HNG VNG
8753646
88 B HOM 8754751
68 NG NGUYN
8756130
CN

Q7
n v
a ch
in thoi
UBND Qun1362
7 Hunh Tn
7851032
Pht, P.Ph M, Q.7
Vin kim st
1364 Hunh Tn
7851558
Pht, P.Ph M, Q7
To n
ng Tn Ph,
7851752
Phng Tn Ph, Q7
Cng an Q71366 Hunh7851410-7851409
Tn Pht, P.Ph M, Q7

UBND 10 PHNG: xem thng tin tng hp chung trn

Y BAN NHN DN QUN


TA N NHN DN QUN
a ch
:
a ch
:
1362 Hunh Tn Pht, 1362
Phng
Hunh
PhTn
M,Pht,
QunPhng
7, TPHCM.
Ph M, Qun 7, TPHCM.
in thoi: 7 851 032 in thoi: 7 851 752
Fax
: 7 851 615 Fax
:
Email
: q7@tphcm.gov.vn
Email
:

Cc phng ban:

PHNG NI
PHNG
V
QUN L TH
a ch
: a ch
: 1362 Hunh Tn Pht, Qun 7, TPHCM.
1362 Hunhin
Tn thoi:
Pht, 7Qun
851 606
7, TPHCM.
Fax
:
in thoi: 7
Email
850 269 :
Fax
:
Email
:

Cc phng VP
cha
HND
c thng
& UBND
tin:
Ban tn gio
Thanh tra
T Php

Ti nguyn - Mi trng
Ti chnh - K hoch
Kinh t
L TB-XH
Gio dc
VHTT-TT
y ban DSG&TE

Cc n v s nghip trc thuc:

TRUNG TM
TRUNG
TH DC
TM
BAN
TH
Y T
BI
THAO
QUN
THNG
QUN
7
-7GII PHNG MT BNG QUN 7
a ch
: a ch : 101
a ch:
Nguyn Th
1362
Thp,
Hunh
phng
Tn Pht,
Tn Phng
Ph, Qun
Ph
7,M,
TPHCM.
Qun 7, TPHCM.
Khu ph 4 -in
Phng
thoi:Ph
8
in
731
Thun,
Thoi:
180 Qun
- 77850273
7317,421.
TPHCM.
- 7851759
Fax:
7850273
in thoi: Fax
: 84 335 358.
7.851.903 - 7.851.696
Fax
Email

: 7.852.301
:

Cc phng TT
cha
Vn
cha
thng tin:
TT dy ngh
Ban qun l d n
i qun l trt t th

Cc c quan thuc ngnh dc:


CNG AN QUN 7
a ch
: 1366 Hunh Tn Pht, Phng Ph M, Qun 7, TPHCM.
in thoi: 7 851 410 - 7 851 409
Fax
:
Email
:

Cc phng Ban
chach
chuy
thng
qun
tin:s
Kho bc Nh nc
Chi cc thu qun
Thi hnh n dn s

Q8
a ch - in thoi cc c quan thuc khi qun l nh nc

n v
a ch
S in thoi
Phng Ni V
04 ng 1011
54314348
Phm Th Hin, P5
Ban Tn Gio
04 ng 1011
54314352
Phm Th Hin, P5
Thanh Tra 04 ng 1011
54314357
Phm Th Hin, P5
Phng T Php
04 ng 1011
54314375
Phm Th Hin, P5
Phng Ti Chnh
04 ng
K1011
Hoch
54314326
Phm Th Hin, P5
Phng Kinh04
Tng 1011
54314323
Phm Th Hin, P5
Phng Lao 04
ng
ng
TB - 1011
XH
54314306
Phm Th Hin, P5
Phng Gio04
Dc
ng 1011
54314332
Phm Th Hin, P5
Phng Vn 04
Ha
ng
TT Th
1011
54314337
Thao
Phm Th Hin, P5
UBDS, G 04
v Tr
ng
Em1011
54314346
Phm Th Hin, P5
Phng Y T04 ng 1011
54314371
Phm Th Hin, P5
Ban Qun L
04D
ng
n 1011
54314367
Phm Th Hin, P5
Phng Ti Nguyn
04 ng
Mi1011
Trng
39500562
Phm Th Hin, P5
Phng Qun
04Lng
Th1011
54314346
Qun
Phm
8 Th Hin, P5
Phng Thng
04 K
ng 1011
54314321
Phm Th Hin, P5
Kho Bc Nh
1075
Nc
Phm
Qun
38507520
Th8 Hin, P5
Danh sch a ch cc c s ng
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

n v
a ch
ng b PHNG
183 Dng
1 B Trc
ng b PHNG
26P Nguyn
2 Th Tn
ng b PHNG
156 u Dng
3
Ln
ng b PHNG
797 Phm
4 Th Hin
ng b PHNG
39 ng
5 1107 Phm Th Hin
ng b PHNG
1798-1800
6 Phm Th Hin
ng b PHNG
3028 Phm
7 Th Hin
ng b PHNG
218-220 8Hng Ph
ng b PHNG
625 Hng
9 Ph
ng b PHNG
956 Ba nh
10
ng b PHNG
13 u Long
11
ng b PHNG
942 Nguyn
12 Duy
ng b PHNG
515 Bnh13
ng
ng b PHNG
50 Hong14S Khi
ng b PHNG
184 Lu 15
Hu Phc
ng b PHNG
450 Bn 16
Ph nh
ng b Vn
Sphng
4 ng
HND-UBND
1011 Phng 5
ng b Cng
993An
Phm Th Hin Phng 5
ng b Qun
1193
sPhm Th Hin Phng 5
ng b Cng
246-248
ty Dch
Quc
v Cng
L 50ch
Phng 6
Chi b y ban
1 Bis
MTTQ
Hunh Th Phng
Chi b Lin 769AB
on lao
Phm
ngTh Hin Phng 4
Chi b Hi Ch
25 inh
thpHa
Phng 11
Chi b Hi Lin
769CD
hip
Phm
ph n
Th Hin Phng 4
Chi b on02TNCS.HCM
Hunh Th Phng
Chi b Vn S
phng
2 ng
Qun1011
y Phng 5
Chi b Ban S
T 2chc
ng
Qun
1011
y Phng 5
Chi b Ban S
Dn2 vn
ng
Qun
1011
y Phng 5
Chi b y ban
S kim
2 ng
tra Qun
1011 y
Phng 5
Chi b Ban S
Tuyn
2 ng 1011 Phng 5
Chi b Phng
SThng
4 ng
K1011 Phng 5

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
55
56
57
58
59
60
63
64
65
66

Chi b Phng
ST
4 ng
php 1011 Phng 5
Chi b Phng
SNi
4 ng
v
1011 Phng 5
Chi b Phng
SY4 t
ng 1011 Phng 5
Chi b Phng
SVH
4 ng
v Thng
1011tinPhng 5
Chi b Phng
SGio
4 ng
dc v
1011
o
Phng
to Qun
5 8
Chi b Phng
STi
4 ng
chnh1011
K hoch
Phng 5
Chi b Phng
SLao
4 ng
ng-TBXH
1011 Phng 5
Chi b Phng
SKinh
4 ng
t 1011 Phng 5
Chi b Phng
SQun
4 ng
l 1011
th Phng 5
Chi b Phng
STi
4 ng
nguyn
1011
Mi Phng
trng 5
Chi b Thanh
Stra
4 ng
xy dng
1011 Phng 5
Chi b Ban S
Bi4thng
ng GPMB
1011 Phng 5
Chi b Ban S
Qun
4 ng
l u1011
t Xy
Phng
dng Cng
5
trnh
Chi b To 126
n Nhn
ng
dn
12 Phng 5
Chi b Thanh
Stra
4 ng 1011 Phng 5
Chi b Vin34
Kim
D st
Nam
Nhn
Phng
dn 2
Chi b Chi cc
124 Thi
ng
hnh12nPhng
Dn s5Qun 8
Chi b i Qun
97 Bn
l Xm
Th trng
Ci Phng
8B
11
Chi b Trung
120
tm
ng
Bi dng
12 Phng
chnh 5tr
Chi b Trung
141-143
tm Vn
Hng
ho Ph Phng 8
Chi b Trung
302
tm
Phm
TDTT
Hng Phng 5
Chi b Bnh82vin
Cao L Phng 4
Chi b Bo 9him
ng
X hi
1011 Phng 5
Chi b Chi cc
7A-8A
Thu
Bi Minh Trc Phng 5
Chi b Trng
173 THPT
ChnhLng
Hng Vn
Phng
Can 4
Chi b Trng
909 THPT
T Quang
T Quang
Bu Phng
Bu 5
Chi b Trng
360E
THPT
BnhNg
ng
Gia
Phng
T
15
Chi b Cty c
1387
phn
Bn
Sn
Bnh
ng
ng Phng 15
Chi b Cty C
830phn
Nguyn
MayDuy
HoPhng
Bnh 12
Chi b Cty C
1068
phn
T K
Quang
Thut
Bu
MiPhng 6
Chi b Cty CP
415Thng
Bnh ng
nghip
Phng
Tng13
hp

Q9
A CH CC N V TRONG QUN
n v
a ch
in thai
BAN BTGPMB
Khu ph 1, L7306501
Vn Vit, phng Tng Nhn Ph A. Qun 9
BAN CH HUY
p M
QUN
Thnh,
S8973066
ng
QUN Nguyn Vn Tng, phng Long Thnh M. Qun 9
BAN QLDAPhng Hip8973349
Ph, qun 9
BO HIM 36A,
X HI
ng L
7305165
Vn Vit, phng Tng Nhn Ph A. Qun 9
CHI CC THU
25B, ng L
8973351
Vn Vit, phng Tng Nhn Ph A. Qun 9.
CNG AN QUN
Xa l H Ni,7305010
khu ph 3, phng Hip Ph. Qun 9.
KHO BC NH
5, ng
NC
Trn
8963688
Hng o, khu ph 2, phng Hip Ph. Qun 9.
I QUN 25B,
L TH
L TRNG
Vn Vit,
7305072
phng Hip Ph. Qun 9.
I QUN 2/304,
L TRT
khuT
ph
7306134

1, phng
TH
Hip Ph. Qun 9.
I THI HNH
Khu N
ph 1, ng
8973197
L Vn vit. Qun 9.
PHNG GD46/11,
T ng8973236
Tn Lp 1, khu ph III, phng Hip Ph. Qun 9.
PHNG KINH
2/304,
T khu ph
8973204
1, phng Hip Ph. Qun 9.
PHNG QLT
2/304, khu ph
8973226
1, phng Hip Ph. Qun 9.
PHNG TC2/304,
KH khu ph
8973075
1, phng Hip Ph. Qun 9.

PHNG T2/304,
PHPkhu ph
8973050
1, phng Hip Ph. Qun 9.
PHNG VHTT
2/304,
TDTT
khu ph
8973064
1, phng Hip Ph. Qun 9.
PHNG NI
2/304,
V khu ph
8973057
1, phng Hip Ph. Qun 9.
THANH TRA
2/304, khu ph
8973049
1, phng Hip Ph. Qun 9.
TA N Phng Trng
8973193
Thnh, qun 9
TRUNG TM
2/38,
DY
ng
NGH
L
8966643
Vn Vit, khu ph 2, phng Hip Ph. Qun 9
TRUNG TM
183A,
VHTT
ng
TDTT
7314812
Xun Hp, phung Phc Long B. Qun 9
TRUNG TM
ng
Y T L Vn
8973628
Vit, phng Tng Nhn Ph A, qun 9
VIN KIM Bt
STDy Thp,8973217
khu ph 1, ng L Vn Vit. phng Tng Nhn Ph A. Qun 9.
y ban DSG&TE
2/304 khu ph8973295
1, phng Hip Ph. Qun 9.
Hi ch thp
Khu
ph
qun
29
ng
7305428
L Xun Oai, phng Tng Nhn Ph A, qun 9

IA CH CNG AN 13 PHNG.
n v
a ch
in thai
Cng an P. ng
Phc Nam
Long
8.978.421
Ha
A phng Phc Long A
Cng an P. ng
Phc
Long
Xun
7.313.674
B Hp khu ph 4 phng Phc Long B
Cng an P. S
Tng
29 Nhn
L Vn
7.305.163
Ph
VitA khu ph 1 phng Tng Nhn Ph A
Cng an P. 1/164
Tng Nhn
t 5 khu
7.307.394
Ph
ph
B 3 phng Tng Nhn Ph B
Cng an P. 01
Long
ng
Trng
Nguyn
8.872.520
Duy Trinh p Phc Lai phng Long Trng
Cng an P. 34
Trng
ch Thnh,
Thnh
8.873.190
phng Trng Thnh
Cng an P. ng
Phc
Bnh
Xun
7.314.057
Hp khu ph 3 phng Phc Bnh
Cng an P. Quc
Tn Ph
l 52 7.305.040
p Tn Nhn phng Tn Ph
Cng an P. A770
Hip Ph
khu ph
8.893.047
4 phng Hip Ph
Cng an P. 118
LongNguyn
Thnh7.330.188
Vn
M Tng p G Cng phng Long Thnh M
Cng an P. ng
Long Bnh
Trn7.325.594
Trng Khim p Bn phng Long Bnh
Cng an P. p
Long
Long
Phc
Thun
8.873.503
phng Long Phc
Cng an P. ng
Ph Hu
Nguyn
7.316.010
Duy Trinh - p Tn in A phng Ph Hu

Q10
TN N V
A CH CA
QUAN
CH EMAIL
IN THOI
KHI NG
Thng trc
01Qun
Thnh
uThi, Phng 14 Qun 10
Vn phng 01
Qun
Thnh
u Thi, Phng
3.864.9041
14 Qun 10
Ban T chc
01Qun
Thnh
uThi, Phng
3.864.9044
14 Qun 10
Ban Tuyn 01
gio
Thnh
QunThi,
u Phng
3.863.9949
14 Qun 10
U ban Kim
01tra
Thnh
QunThi,
u Phng
3.863.9947
14 Qun 10
Ban Dn vn
01 Thnh Thi, Phng
3.866.2818
14 Qun 10
Trung tm Bi
31 o
dng
Duy
chnh
T, Phng
tr
3.855.7513
5 Qun 10
ON TH
U ban Mt513
trnNguyn
t quc Tri
VitPhng,
Nam 3.855.9100
Qun
Phng
10 8 Qun 10
Lin on Lao
27 Ng
ngGia T, Phng
3.835.8158
2 Qun 10
Hi Lin hip
103
Ph
Bn
Ht, Phng 3 3.927.2080
Qun 10
Qun on 700
10 L Hng Phong 3.863.1976
Nh thiu nhi
700 L Hng Phong 3.863.1031
CHNH QUYN
Vn phng 474
UBND
ng
qun310
thng 2, Phng
3.865.5907
14 Qun 10
KHI PHNG BAN QUN L NH NC

Phng Lao 474


ngng
Thng
3 thng
binh v
2, X
Phng
3.863.9943
hi 14 Qun 10
Phng Vn 474
ho ng
v Thng
3 thng
tin 2, Phng
3.863.9945
14 Qun 10
Phng Kinh474
t ng 3 thng 2, Phng
3.863.9921
14 Qun 10
Phng T php
474 ng 3 thng 2, Phng
3.865.5754
14 Qun 10
Phng Ni v
474 ng 3 thng 2, Phng
3.865.5753
14 Qun 10
Phng Thng
474kng 3 thng 2, Phng
3.863.9950
14 Qun 10
Phng Gio474
dcng 3 thng 2, Phng
3.863.9951
14 Qun 10
Phng Qun
474
l
ng
th 3 thng 2, Phng
3.863.9930
14 Qun 10
Phng Ti nguyn
474 ng
v Mi
3 thng
trng
2, Phng 14 Qun 10
i Qun l150
trt Ng
t Gia
th T
3.863.9873
Phng Ti chnh
474 ng
- K hoch
3 thng 2, Phng
3.863.9953
14 Qun 10
Phng Y t 271 Vnh Vin
3.957.1176
Chi cc thu3/1 Thnh Thi, Phng
3.865.8421
14 Qun 10
KHI NI CHNH
Thanh tra 21 Thnh Thi, Phng
3.866.6682
14 Qun 10
Vin kim st
25 Thnh Thi, Phng
3.866.6773
14 Qun 10
To n
27 Thnh Thi, Phng
3.863.9395
14 Qun 10
Cng an 47 Thnh Thi, Phng 14 Qun 10
Ban ch huy106
Qun
ng
s Qun
3 thng
10 2, Phng
3.865.8242
14 Qun 10
KHI VN X
Trung tm Vn
242 ho
ng
Ho3 Bnh
thng 2, Phng
3.865.5026
12 Qun 10
3.865.3353
Trung tm Th
9 Thnh
dc Th
thi,thao
Phng 14
3.865.0516
Qun 10
Trung tm Y155/C5
t
S Vn Hnh, Phng
3.862.6976
12 Qun 10
Trm Th y475B Cch Mng Thng
3.862.0135
Tm
Trung tm Dy
303 ngh
ng 3 thng 2 3.927.1980
Cng vin Vn
875 ho
Cch
LMng
Th Ring
Thng3.864.0677
Tm, Phng 15 Qun 10
Hi Ch thp
261
LQun
Thi 10
T
3.927.1635
Cu lc b Hu
LL1bis
tr c
- Ngi
x Bc
cHi
cng3.970.1818
Hi Cu chin
LL1bis
binhc
Qun
x Bc
10 Hi 3.864.6376
Hi Khuyn513
hcNguyn
Qun 10Tri Phng
3.855.1948
Chi nhnh Dch
458 L
v Thi
vic lm
T Qun 10
3.830.1667
Bo him x781
hiL
Qun
Hng
10Phong (ni
3.863.2879
di)
Rp Vn Li
22 Vnh Vin
3.835.0247
Bu in Qun
457 L
10 Thi T
3.835.8072
KHI PHNG
U ban nhn
31dn
L Thi
Phng
T,
p1.q10@tphcm.gov.vn
Phng
1
3.835.8353
1 Qun 10
U ban nhn
66dn
Hng
Phng
Vng,
p2.q10@tphcm.gov.vn
2 Phng
3.830.2773
2 Qun 10
U ban nhn
154B
dn Nguyn
Phng
p3.q10@tphcm.gov.vn
Duy
3 Dng,
3.835.9477
Phng 3 Qun 10
U ban nhn
410
dn
- 412
Phng
Ng
p4.q10@tphcm.gov.vn
Gia
4 T, 3.834.7904
Phng 4 Qun 10
U ban nhn
111
dn
o
Phng
Duy
p5.q10@tphcm.gov.vn
T,
5 Phng
3.855.5111
5 Qun 10
U ban nhn
594
dn
BPhng
Ht,p6.q10@tphcm.gov.vn
Phng
6
6 3.855.6814
Qun 10
U ban nhn
161
dn
Nguyn
Phng
p7.q10@tphcm.gov.vn
Kim,
7 Phng
3.855.3709
7 Qun 10
U ban nhn
575
dn
- 577
Phng
B
p8.q10@tphcm.gov.vn
Ht,
8 Phng
3.855.6832
8 Qun 10
U ban nhn
387
dn
LPhng
Thip9.q10@tphcm.gov.vn
T,9Phng
3.834.5483
9 Qun 10
U ban nhn
537
dn
- 539
Phng
L
p10.q10@tphcm.gov.vn
Hng
10 Phong,
3.834.6514
Phng 10 Qun 10
U ban nhn
544
dn
in
Phng
Bin
p11.q10@tphcm.gov.vn
Ph,
11 Phng
3.839.2596
11 Qun 10
U ban nhn
20/C8
dn Phng
ng
p12.q10@tphcm.gov.vn
312
thng 2,3.862.0301
Phng 12 Qun 10
U ban nhn
210
dn
- 212
Phng
Ho
p13.q10@tphcm.gov.vn
Hng,
13
Phng
3.863.4802
13 Qun 10
U ban nhn
557/C7
dn Phng
Nguyn
p14.q10@tphcm.gov.vn
14
Tri Phng,
3.866.1972
Phng 14 Qun 10
U ban nhn
A4dn
- A8
Phng
Chu
p15.q10@tphcm.gov.vn
Thi,
15 Phng
3.864.6278
15 Qun 10

Q11
Y BAN MTTQ QUN V CC ON TH
n v
a ch
in thoi
y ban Mt trn t quc181I
qun
Bnh Thi
38.582.651
- P.9
Lin on Lao ng qun
622 Lc Long
39.748.607
Qun - P.5
Hi Lin hip Ph n qun
181D Bnh Thi
39.633.290
- P.9
Qun on
284 Lnh Binh
39.628.758
Thng - P.11
Hi Cu chin binh qun
284A Minh Phng
39.634.625
- P.2
Hi Ch thp qun 531 Minh Phng
38.587.850
- P.10
Hi Khuyn hc qun 181I Bnh Thi
22.432.706
- P.9
Hi Lut gia qun
181I Bnh Thi
38.582.651
- P.9
Hi Doanh nghip qun181H Bnh Thi
39.636.836
- P.9
Hi Cu thanh nin xung
284phong
Lnh qun
Binh
39.628.758
Thng - P.11

CC TRUNG TM
n v
a ch
in thoi
Trung tm Th
283 dc
Lnhth
Binh
39.627.749
thao
Thng - P.8
Trung tm Vn
179AB-CD
ho
Bnh
39.633.798
Thi - P.9
Trung tm Dy
33 ng
ngh s
38.641.400
52 C/x L Gia - P.15
Trung tm Y72tng
d phng
s
38.587.259
5 C/x Bnh Thi - P.8
Bnh vin Qun
72 ng s
39.650.197
5 C/x Bnh Thi - P.8
Trung tm Bi
268dng
Bnh Thi
chnh
38.588.723
- P.10
tr
Nh Thiu nhi
284Qun
Lnh Binh
39.627.707
Thng - P.11
Bn tin qun
391D Minh 38.588.268
Phng - P.10
CC PHNG BAN CHUYN MN
n v
a ch
in thoi
Vn phng 270
UBND
Bnh
qun
Thi
39.634.490
- P.10
Phng Ni v
270 Bnh Thi
39.633.727
- P.10
Phng Ti chnh
270 Bnh
- KThi
hoch
38.582.613
- P.10
Phng Thng
270kBnh Thi
39.634.901
- P.10
Phng Qun
270
l
Bnh
th Thi
38.581.058
- P.10
Phng Ti nguyn
270 Bnh
vThi
Mi
39.635.805
trng
- P.10
Phng Kinh270
t Bnh Thi
39.633.350
- P.10
Phng T php
270 Bnh Thi
38.581.085
- P.10
Phng Vn 270
ha Bnh
v Thng
Thi
38.587.544
tin
- P.10
Phng LTBXH
270 Bnh Thi
38.587.550
- P.10
Phng Y t 270 Bnh Thi
39.636.683
- P.10
Thanh tra qun
270 Bnh Thi
39.634.699
- P.10
Phng Gio714-716
dc v o
Hng
39.609.921
to
Bng - P.01
Thanh tra Xy
72C/22
dngBnh
Qun
22.152.212
Thi - P.14
Chi cc Thi 1311
hnh ng
n Dn
38.587.537
3s
thng
Qun
2 - P.16
i Qun l360
th trng
Hn Hi
11B
38.581.185
Nguyn - P.10
Ban Qun l179H
u t
Bnh
XDCT
Thi
39.635.270
- P.9
Ban Bi thng
50 LGii
Giaphng
-38.662.954
P.15Mt bng

Y BAN NHN DN 16 PHNG


y ban nhn
36B/41-47
dn phng
ng
39.606.880
1 762 Hng Bng
y ban nhn
318B-C
dn phng
Minh
38.583.301
Phng
2
y ban nhn
161/2BCD
dn phng
Lc
39.632.938
3Long Qun
y ban nhn
139B
dn Thun
phng
38.552.742
Kiu
4
y ban nhn
347
dn
Lc
phng
Long
38.653.131
Qun
5
y ban nhn
59dn
L i
phng
Hnh
38.558.982
6
y ban nhn
166
dn
Lphng
i 39.550.974
Hnh
7
y ban nhn
204-206
dn phng
Thi
39.630.790
Phin
8
y ban nhn
462C-D
dn phng
Minh
38.582.332
Phng
9
y ban nhn
503-505
dn phng
Minh
38.583.582
Phng
10
y ban nhn
33-35
dn phng
Bnh 39.628.899
Thi
11
y ban nhn
1168B
dn phng
ng
39.627.275
312thng 2
y ban nhn
233
dn
Lphng
i 39.627.139
Hnh
13
y ban nhn
72dn
Bnh
phng
Thi
38.655.916
14
y ban nhn
76-78
dn phng
ng
38.651.134
s
153 c x L Gia
y ban nhn
2/2D
dnL
phng
Siu
39.692.912
16
KHI CC TRNG TRUNG HC PH THNG
Tn trnga ch
in thoi
Trng THPT
269/8
Nam
Nguyn
K39.692.542
Khi
ThNgha
Nh - P.16
Trng THPT
21 Trnh
Trng
nh
39.742.324
Vnh
Trng
K - P.05
Trng THPT
3 Dng
Nguyn
nh
39.629.365
Hin
Ngh - P.08
Trng THPT
343Trn
Lc Long
Quang
39.752.306
Qun
Khi- P.05
KHI CC TRNG TRUNG HC C S
Tn trnga ch
in thoi
Trng THCS
01 Dng
Chu Vn
nh
39.632.094
An Ngh - P.08
Trng THCS
161B/112
NguynLc
39.631.583
Vn
Long
PhQun - P.03
Trng THCS
52/1L
CGia
x 38.650.427
L Gia - P.15
Trng THCS
343D
LLc
QuLong
38.619.531
n Qun - P.05
Trng THCS
8 LHu
SiuGiang
- 39.607.715
P.16
Trng THCS
190/1
L Xm
Anh Xun
39.634.064
t - P.10
Trng THCS
185/2
Nguyn
L Thng
38.550.026
Minh Hong
Kit - P.07
Trng THCS/BC
1122 ng
Ph39.628.889
Th
3 thng 2 - P.12
Trng THCS
429/9
Nguyn
Lc Long
38.650.441
HuQun - P.05
KHI CC TRNG TIU HC
Tn trnga ch
in thoi
Trng tiu8/79
hc Tn
Hng
Ha
39.632.094
Vit
- Phng 01
Trng tiu1484
hc Nguyn
ng39.694.265
3Thi
thng 2 - Phng 02
Trng tiu250
hcLc
Phng
Long
38.587.235
Hng
Qun - Phng 10
Trng tiu888-890
hc Phm
Nguyn
39.554.039
Vn Hai
Ch Thanh - Phng 04
Trng tiu66
hc
Ha
Ha
Bnh
Bnh
38.650.791
- Phng 05
Trng tiu612
hcLc
Trn
Long
Vn
38.650.267
Qun
n - Phng 05
Trng tiu160B
hc u
Trn
CQu
39.550.075
- Phng 06
Trng tiu10
hc
L
iThm
Hnh
38.552.401
- Phng 07

Trng tiu225
hcL
Lc
Siu
Long
39.623.241
- Phng
Qun 08
Trng tiu137-139
hc HnThi
Hi
39.633.345
Phin
Nguyn
- Phng 09
Trng tiu395/9G
hc Nguyn
Minh
39.635.628
Phng
B Ngc
- Phng 10
Trng tiu393BC
hc Thi
Minh
Phin
39.632.513
Phng - Phng 10
Trng tiu391
hcL
Quyt
i 39.627.774
Hnh
Thng- Phng 11
Trng tiu322
hcTn
PhTht
Th
39.627.684
Hip - Phng 13
Trng tiu79/22
hc i
u Thnh
C
38.654.813
- Phng 14
Trng tiu160
hcNguyn
Trng38.656.250
Trc
Th Nh (ni di) - Phng 15
Trng tiu203
hcNguyn
L nh
39.694.702
Th
Chinh
Nh - Phng 16
Trng Gio
6/11
dcng
Chuyn
38.638.254
sbit
3 C/x
15/5
L Gia - Phng 15

KHI CC TRNG MM NON


Tn trnga ch
in thoi
Trng Mm
279
non
Lnh
Qun
Binh
38.587.074
11Thng - P.08
Trng Mm
240
non
LcBn
Long
39.633.557
cng
Qun
10 - P.10
Trng Mm
192/36/15
non 1 Hng
39.606.453
Vng - P.01
Trng Mm
286/4
nonMinh
2 38.585.328
Phng - P.02
Trng Mm
135
non
H4Tn38.566.278
Quyn - P.04
Trng Mm
423/34
non 5Lc 38.653.594
Long Qun - P.05
2C bis Lc Long Qun - P.05
Trng Mm
82non
Trn6 Qu38.845.127
- P.06
Trng Mm
224-226-234
non 8 39.633.933
Thi Phin - P.08
Trng Mm
181/31/7
non 9 Bnh
39.633.840
Thi - P.09
Trng Mm
227
non
L13
i 38.580.184
Hnh - P.13
Trng Mm
86non
ng
14 100
38.619.532
Bnh Thi - P.14
Trng Mm
297/3
nonL
15Thng
38.651.146
Kit - P.15
Trng Mm
44non
Nguyn
16 Ch
39.692.931
Thanh - P.16
Trng Sn87caLc
3 Long39.633.801
Qun - P.03
Trng Sn100-102
ca 7 L38.550.937
i Hnh - P.07
Trng Sn145
ca L
11 Th Bch
39.627.668
Ct - P.11
Trng Sn196
ca Tu
11 Tnh
39.628.581
- P.12

Q12
PHNG TN THI NHT

Xem thng tin UBND c tng hp chung trn

ng Nguyn
BVn
th Dinh
ng y
ng Nguyn
Ph
Ngc
B th
Tun
thng trc ng y
B Trn ThPBT-Ch
Trung tch UBND phng
ng Nguyn
Ph
c
Ch
Hip
tch ph trch th
ng Nguyn
Ph
Vn
Ch
Bnh
tch ph trch VHXH
ng Phm Vn
Ch M
tch UBMTTQ phng
ng Xun
Ch
Triu
tch Hi Cu Chin Binh
ng Phm Vn
Ch T
tch Hi Nng dn
B on ThBKiu
th on
Dng
TNCS HCM
B Nguyn Th
ChKim
tchCc
Hi Ph n
a ch:

, Phan Vn Hn, phng Tn Thi Nht, qun 12

in thoi:

38833587

PHNG TN HNG THUN


a ch:
in thoi:

, phng Tn Hng Thun, qun 12


35376433 - Fax: 37159484

Phng ng Hng Thun

PHNG TRUNG M TY
a ch:
in thoi:

, phng Trung M Ty, qun 12


37157180 Fax: 37157180

phng Tn Chnh Hip


a ch:
in thoi:

19/5 ng TCH 10 khu ph 3 phng Tn Chnh Hip


(08)3 8837796

phng Thi An
a ch:
in thoi:

, phng Thi An, qun 12


37173560
Fax: 3717258

PHNG THNH LC
a ch:
in thoi:

, phng Thnh Lc, qun 12


38919001- Fax: 37161355

PHNG NI V
Danh sch lnh o Phng Ni v qua cc thi k
Chc v H v tn Giai on
Trng phng
Nguyn Vn t 1997
L Minh Trc
10/1997- 04/2003
Trn Vn t05/2003- 01/2006
Phm Vn Dng
02/2006- 07/2007
Nguyn Ton
09/2007Thng 03/2010
Trn Vn Huy
04/2010 nay
Ph TrngT
phng
Vn Hip04/1997- 10/1999
Nguyn Vn1999Dng2003
Nguyn Trng
01/2004Hiu 10/2007
Bi Th Lam09/2007
Hng nay
ng Th Kiu
04/2009
Nhi nay
Nguyn Tn06/2010
Lc
nay

a ch:
S 1, ng L Th Ring, phng Thi An, qun 12.
in thoi:
08.38916.029 08.38912.629
Hp th in t: noivu.q12@tphcm.gov.vn

PHNG T PHP
Phng T php c Trng phng, 02 Ph Trng phng v 06 cn b, cng chc. C th:
1.1. Trng Phng
: Hunh Phng Hong
1.2. Ph Trng Phng
: Trng Thnh Ti
1.3. Ph Trng Phng
: H Quc Vit
1.4. Chuyn vin
: Hn Trn Ngc Qu
1.5. Chuyn vin
: Hunh Th Mai Xun
1.6. Nhn vin
: H Tn Thnh
1.7. Nhn vin
: Nguyn Th Thy Tin
1.8. Nhn vin
: Phm Ngc Ha
1.9. Nhn vin
: Cao H c Trng.
a ch: Lu 2, s 01 L Th Ring, phng Thi An, qun 12, thnh ph H Ch Minh.
in thoi
: 08.3891.7447
Fax:
: 08.3891.7447
Email
: Phongtuphapq12@tphcm.gov.vn

PHNG TNMT
a ch:
in thoi:

S 1, L Th Ring, phng Thi An, qun 12


38917448 - 38917442

Phng QLT
Thng tin lin h:
in thoi:

S 1, L Th Ring, phng Thi An, qun 12


38917536 -37177900- 37177899

PHNG TCKH
DANH SCH CC LNH O CC K THI
TRNG PHNG
THI K
NGUYN TN
1997HA
- 2003
TRN NGC
2003HIU
2008
TRN TH THANH
2008 n
NGUYT
nay
PH TRNG PHNG
TRN NGC
1998HIU
2003
H VN HIU
1999 - 2005
TRN TH THANH
2003 - 2008
NGUYT
L TN TI2008- 2009
TRANG TH2008NGC
n
Tnay
TRN TH RI
2009- n nay
TRN MINH2009
CNH
n nay

a ch:
in thoi:

S 1, L Th Ring, phng Thi An, qun 12


38916694 Fax: 38917455

PHNG KINH T
Phng Kinh t c giao bin ch l 10 ngi, trong c cu gm:
* Lnh o: 03 ngi
+ ng ch Nguyn Th Phng- Trng phng
+ ng ch Nguyn Vn Hy - Ph trng phng
+ ng ch Nguyn Th Thy Vn - Ph trng phng
* Chuyn vin: 07 ngi:
+ Nguyn Th Minh Chnh
+ on Th Ngc Dim
+ Trn Tun Minh
+ Hunh Vn Qu
+ Trn Quc Tin
+ Nguyn Tn Pht.
a ch:
in thoi:

S 1, ng L Th Ring, phng Thi An, qun 12.


38917441 - 37156107

Phng Lao ng - Thng binh v X hi


a ch:
in thoi:

S 1, ng L Th Ring, phng Thi An, qun 12.


38917452 -38917450 - 38917480

Phng GD T
a ch:
in thoi:

173/4H, khu ph 1, phng Hip thnh, qun 12, TP.HCM

phng VHTT-TDTT
ng Ci Hu Hong l Trng phng t nm 2002 n nay.
a ch:
in thoi:

S 1, L Th Ring, phng Thi An, qun 12


38917451

Thanh tra Xy dng qun


a ch:
in thoi:

S 1, ng L Th Ring, phng Thi An, qun 12.


38911882

Ban qun l d n TXDCT


a ch:
in thoi:

S 1, ng L Th Ring, phng Thi An, qun 12.


38917456

Ban Bi thngGii phng mt bng

a ch:
in thoi:

S 1, L Th Ring, phng Thi An, qun 12


37156031

Chi cc thu qun


Ban lnh o ca Chi cc thu qun trc tip dn qu IV/2010
/c NguynChi
Minh
cc
Quang
trng
/c Th Xun
Ph Chi
Maicc trng
/c NguynPh
Mnh
ChiHoan
cc trng
/c NguynPh
VnChi
Ba cc trng

Phng y t
a ch:
in thoi:

S 1, L Th Ring, phng Thi An, qun 12


38917847

BNH VIN QUN 12


a ch:
in thoi:

S 111, ng TTH21, phng Tn Chnh Hip, qun 12.

Trung Tm Vn ha qun 12
a ch:
S 9, Quc l 22, Phng Trung M Ty, Qun 12 (Ng T Trung Chnh)
in thoi:
37189265 37189005
Nh Truyn thng An Ph ng
a ch:
S 417, khu ph 1, phng An Ph ng, qun 12.
Nh Truyn thng Tn Thi Nht
a ch:
ng TTN01- khu ph 7 phng Tn Thi Nht - Qun 12.
Khu tng nim Vn Cau
a ch:
ng TX52- Khu ph 4, phng Thnh Xun, qun 12, Thnh ph H Ch Minh.
Nh tng nim An Ninh
a ch lin h: Nh tng nim Nguyn An Ninh, KP7, phng Trung M Ty, Q12, TP HCM
in thoi:
3718.1240
Trung tm TDTT qun 12
a ch:
10A, Tng i Quang Trung, KP1, Phng Trung M Ty, qun 12
in thoi: 37153078

Q. G Vp
THNG TRC V BAN THNG V QUN Y
NHIM K 2010 - 2015
nh

STT
1

H v tn Email
Chc v hin nay
nhhiep@govaphcm.gov.vn

Nguyn Hu Hip
Thnh y vin
B th Qun y
tvkhuyen@govaphcm.gov.vn

Trn Vn Khuyn
Ph B th Thng trc Qun y

Trng Vnnontv@tphcm.gov.vn
Non
tvnon@govaphcm.gov.vn

Ph B th Qun y
Ch tch UBND Qun
V Ngc Quc
vnqthuan@govaphcm.gov.vn
Thun
Ph B th Qun y

bayhtt@tphcm.gov.vn
httbay@govaphcm.gov.vn

Hunh Th Thanh Bay


y vin BTV Qun y
Trng Ban T chc Qun y
Nguyn Kimnkhieu@govaphcm.gov.vn
Hiu

y vin BTV Qun y


Trng Ban Tuyn gio Qun y
Vn Tnh
dvtanh@govaphcm.gov.vn

y vin BTV Qun y


Trng Ban Dn vn Qun y

Nguyn Phng
npdong@govaphcm.gov.vn
ng

y vin BTV Qun y


Ch nhim y ban Kim tra
Nguyn Thntvinh@govaphcm.gov.vn
Vinh

10

y vin BTV Qun y


Ch tch y ban MTTQVN qun
Nguyn Hng
hongn@tphcm.gov.vn

11

y vin BTV Qun y


Ph Ch tch Thng trc
Trng ng
hungtd@tphcm.gov.vn
Hng

12

y vin BTV Qun y


Ph Ch tch UBND qun
Hunh Tr Thnh
htthanh@govaphcm.gov.vn

13

y vin BTV Qun y


Trng Cng an Qun
Nguyn Vnnvchien@govaphcm.gov.vn
Chin

14

y vin BTV Qun y


Ch huy Trng Ban ch huy Qun s Qun
L Thng Phang
ltphang@govaphcm.gov.vn

y vin BTV Qun y


B th ng y phng 17

Cc Phng ban thuc UBND qun G Vp


Vn phng UBND qun38942990
G Vp

govap@tphcm.gov.vn
Trng Vn35892522
Ti
Chnh Vn tvtuoi@govaphcm.gov.vn
phng

22441035
ttnhuong@govaphcm.gov.vn

Trn Th Ngc Hng

Ph Chnh Vn phng
22408084
httuyen@govaphcm.gov.vn

Hunh Thanh Tuyn

Ph Chnh Vn phng
Nguyn Minh
38943830
Tr
Ph Chnh nmtri@govaphcm.gov.vn
Vn phng

Phng Ni v qun G Vp
38940541

II

noivu.govap@tphcm.gov.vn
V Vn B 38940541
Trng phng
vvbo@govaphcm.gov.vn

T Th Hunh
38940541
Hoa
Ph Phng tthhoa@govaphcm.gov.vn

38940541
nhtai@govaphcm.gov.vn

Nguyn Hu Ti
Ph Phng

38940541
ntthuy@govaphcm.gov.vn

Nguyn Thanh Thy


Ph Phng
Phng Ti chnh K hoch
38943142
qun G Vp

III

tckh.govap@tphcm.gov.vn
Nguyn Th 38943124
Phng Khanh
Trng phng
khanhntp@tphcm.gov.vn

10

Nguyn Th 38943124
Thu An
Ph phng nttan@govaphcm.gov.vn

11

Lu Hng Qun
39968010
Ph phng lhquan@govaphcm.gov.vn

Phng Gio dc o to
38942309
qun G Vp

IV

12

giaoduc.govap@tphcm.gov.vn
ng Thanh38945507
Tun
Trng phng
dttuan@tphcm.gov.vn

13

38946798
dthoa@tphcm.gov.vn

14

Th Hoa
Ph phng
Bi Th Minh38946798
Nguyt
Ph phng btmnguyet@tphcm.gov.vn
Phng Kinh t qun G Vp
8944062

15

kinhte.govap@tphcm.gov.vn
Trn Vn Tnh
35892768
Trng phng
tinhtv@tphcm.gov.vn

16

39968005
Trn Th Mai
ttmlan@govaphcm.gov.vn
Lan

Ph phng

17

39968005
Mai Vn Cng
mvcuong@govaphcm.gov.vn
Ph phng

Phng Ti nguyn v Mi
39859173
trng qun G Vp

VI

18

tnmt.govap@tphcm.gov.vn
Trn Anh Tun
39859173
Trng phng
tuantra@tphcm.gov.vn

19

Trn Th Loan
39859173
Ph phng ttloan@govaphcm.gov.vn

20

39859173
lptruyen@govaphcm.gov.vn

L Phc Truyn
Ph phng
21

38955536
ntlhoa@govaphcm.gov.vn

Nguyn Th L Hoa
Ph phng
Gim c Vn phng ng k QSD
Vn phng ng k Quyn
38955536
s dng t

VII
22

38955536
ntnhuong@govaphcm.gov.vn

Nguyn Th Ngc Hng


Ph Gim c

VIII

Phng Qun l th qun


38945426
G Vp

qldt.govap@tphcm.gov.vn
38956948

23

nttvan@govaphcm.gov.vn

Nguyn Th Thanh Vn
Trng phng

24

Nguyn Kh38956948
Chnh
Ph phng nkchinh@govaphcm.gov.vn

Phng Lao ng Thng


39966619
binh X hi

IX

qun G Vp
25

ldtbxh.govap@tphcm.gov.vn
39966619
loanptb@tphcm.gov.vn

Phm Th Bch Loan


Trng phng

26

39966620
cpky@govaphcm.gov.vn

27

Chu Phng K
Ph phng
Nguyn Th 22441327
Bch
Ph phng ntbich@govaphcm.gov.vn

Phng T php qun G


39966740
Vp

28

tuphap.govap@tphcm.gov.vn
Trnh Th Gi39966740

Trng phng
gaitt@tphcm.gov.vn
29

Phm Th Hng
39966740
Hoa
Ph phng hoapht@tphcm.gov.vn

30
Hunh Cng39966740
Minh
Ph phng hcminh@govaphcm.gov.vn

Phng Vn ha Thng tin


39969574
qun G Vp

XI

vhtt.govap@tphcm.gov.vn
Thn Thm 39969574

31

Trng phng
themt@tphcm.gov.vn

32

33

39969574
pvso@govaphcm.gov.vn

Phm Vn S
Ph phng
Nguyn Vn39969574
Phc
Ph phng nvphuoc@govaphcm.gov.vn
Thanh tra qun G Vp 8590387

XII

34

thanhtra.govap@tphcm.gov.vn
35890387
Nguyn Thntthanh@govaphcm.gov.vn
Thanh
Chnh Thanh tra

35

39893233
nttyen@govaphcm.gov.vn

Nguyn Th Thu Yn

XIII

Ph Chnh Thanh tra


Phng Y t qun G Vp
38942990

36

pyte@govaphcm.gov.vn
38942990
Nguyn Thntgiau@govaphcm.gov.vn
Giu
Trng phng

37

38942990
ngtthanh@govaphcm.gov.vn

Nguyn Th Thanh

38

Ph phng
Trng Minh
38942990
Bnh
Ph phng tmbinh@govaphcm.gov.vn

Thanh tra Xy dng qun


39967950
G Vp

XIV

39

dqlttdt@govaphcm.gov.vn
Bi Minh Quang
39967950
Ph Chnh bmquang@govaphcm.gov.vn
Thanh tra

40

V Thanh Hi
39967950
Ph Chnh vthai@govaphcm.gov.vn
Thanh tra

Phng Thng k qun G


38944062
Vp

XV

41

pthongke@govaphcm.gov.vn
38944062
L Quang Vnh
vinhlq@tphcm.gov.vn
Trng phng

XVI
42

Ban Bi thng Gii phng


39870993
Mt bng
35886362
vvdinh@govaphcm.gov.vn

V Vn nh

43

Trng ban
35886362
hvduyen@govaphcm.gov.vn

XVII

Hoch Vn Duyn
Ph ban
Ban Qun l u t xy39852679
dng cng trnh
44
39852679
ndthieu@govaphcm.gov.vn

45

XVIII

Nguyn c Thiu
Gim c
39857957
lvqtung@govaphcm.gov.vn

L V Qun Tng
Ph Gim c
Ban Qun l D n Cng
39840938
vin Vn ha G Vp
46
39840938
trieutt@tphcm.gov.vn

47

XIX

Trng Thanh Triu


Ph Gim c
Trng Vn39840938
c
truongvanduc1956@yahoo.com

Ph Gim c
Cng ty Mt thnh vin 35880529
Dch v Cng ch qun G Vp
48
35880528
khangda@tphcm.gov.vn

Anh Khang
Gim c

49
35880529
ntchuong@govaphcm.gov.vn

Ng Toi Chng
Ph Gim c

50

35880529
ltbngoc@govaphcm.gov.vn

L Th Bch Ngc
Ph Gim c

THNG TRC V CC Y VIN Y BAN NHN DN QUN

nh

STT

H v tn in thoi
Chc v hin
anay
ch Email
Trng Vn Non
8942989
Ch tch
nontv@tphcm.gov.vn

Nguyn Hng8942662
Ph Ch tch Thng trc
hongn@tphcm.gov.vn

8942675
Trng ng
tdhung@govaphcm.gov.vn
Hng
Ph Ch tch

8942676
ltkhanh@govaphcm.gov.vn
L Th Kim Hnh
Ph Ch tch

Hunh Tr Thnh
8940386
htthanh@govaphcm.gov.vn
Trng Cng an

Nguyn Vn Chin
9940632
ngvchien@govaphcm.gov.vn
Ch huy trng BCH Qun s

Trng Vn Ti
5892552
tvtuoi@govaphcm.gov.vn
Chnh Vn phng UBND

8943124
khanhntp@tphcm.gov.vn

Nguyn Th Phng Khanh


Trng phng
Ti chnh - K hoch

Nguyn Th Thanh
5890387
ntthanh@govaphcm.gov.vn
Chnh Thanh tra

CC TRUNG TM TRC THUC UBND QUN


Trung tm Vn ha

I
1

8948853
ttvh@govaphcm.gov.vn
Trn Cng c
2166333
Gim c tcduc@govaphcm.gov.vn

II

Trung tm Th dc Th thao
5893921
tttdtt@govaphcm.gov.vn
3
5893921
nhnam@govaphcm.gov.vn

III

V Quc Trung
8948853
Ph Gim c
vqtrung@govaphcm.gov.vn

Nguyn Hong Nam


Gim c
La Th Mai 5893921
Ph Gim c
mailt@govaphcm.gov.vn

Trung tm Y t d phng9160785
ttytdphong@govaphcm.gov.vn
5
Nguyn Trung9160785
Ha
Gim c nthoa@govaphcm.gov.vn

Kiu Minh Ch
5880859
Ph Gim c
chukm@govaphcm.gov.vn

Bnh vin G Vp

IV
7

V
9

8945098
bvgovap2008@yahoo.com
Nguyn Th Gia
8951454
Gim c ntgia@govaphcm.gov.vn

Trn Vn Binh
8951371
Ph Gim c
tvbinh@govaphcm.gov.vn

Trng Trung cp ngh


tcqt@yahoo.com
Quang Trung
Dng Minh Kin
5893258
Hiu trng
dmkien@govaphcm.gov.vn dmkien@gmail.com

10

T Nm
9.03E+08
Ph Hiu trng
tnam@govaphcm.gov.vn

11

T Th Thu Hng
5893259

Ph Hiu trng
tatthong@govaphcm.gov.vn

VI

5892388
Trung tm Bi dng chnh tr
12
on Hoi L9966131
Gim c lydh@govaphcm.gov.vn

13

L Th Thu 9966131
Ph Gim c
thult@govaphcm.gov.vn

14

Nguyn Quc5892388
Doanh
Ph Gim c
doanhnq@govaphcm.gov.vn

VII
15

Nng trng Duyn Hi 8894011


Dip Vn Chu
8894011
Gim c vanchau173@yahoo.com

16

Vng Tin Cng


8894011
Ph Gim c
vuongtc@govaphcm.gov.vn

17

Bi Vn Hng8894011
Ph Gim c
bvhung@govaphcm.gov.vn

Q. Tn Bnh
y ban nhn dn 15 Phng
y ban nhn
291,L
dn Phng
vn S, 1Phng9.913.357
1, qun Tn Bnh
y ban nhn
196
dn
B Phng
u c Phng
10
10,
8.604.417
qun Tn Bnh
y ban nhn
1129/20,
dn Phng
Lc long
11 Qun,
8.644.489
Phng11, qun Tn Bnh
y ban nhn
79,
dn
Trng
Phng
Chinh
12 , Phng
8.490.019
12, qun Tn Bnh
y ban nhn
332,
dnTrng
Phng
Chinh,
13 Phng
8.100.401
13, qun Tn Bnh
y ban nhn
940,
dnu
Phng
C Phng
14 14,
38.122.852
qun Tn Bnh
y ban nhn
8/6,
dn
Trng
Phng
chinh,
15 Phng
8.153.052
15 qun Tn Bnh
y ban nhn
362,
dnL
Phng
Vn S2, Phng
9.912.046
2, qun-Tn
9.911999
Bnh
y ban nhn
88/6B,
dn Phng
Phm vn
3 Hai, Phng
8.445.032
3, qun Tn Bnh

y ban nhn
02dn
Nguyn
Phng
nh4 Khi, Phng
38.445.063
4, qun Tn Bnh
y ban nhn
187/1
dn Phm
Phng
Vn
5 Hai, phng
8.445.755
5, qunTn Bnh
y ban nhn
5/16/4
dn phng
Ngha Pht,
6 Phng
8.644.358
6, qun Tn Bnh
y ban nhn
25,
dn
Bnh
Phng
Vn Trn,
7
Phng
8.644.234
7, qun Tn Bnh
y ban nhn
26-28
dn Phng
Duy Tn,8Phng
8.641.675
8, qun Tn Bnh
y ban nhn
9/3
dn
LcPhng
long Qun,
9 Phng
8.654.733
9, qun Tn Bnh

Cng an, Phng i 15 phng


Cng an Phng
291 L1Vn S, Phng
8.444.870
1, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
196B u
10 C, Phng 10,
8.650.410
Qun Tn Bnh
Cng an Phng
1129/20
11Lc Long Qun,
8.644.155
Phng 11, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
152 Trng
12
Chinh, Phng
8.445.620
12, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
316 Trng
13
Chinh, Phng
8.122.864
13, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
DB 10114Bu Ct 5 (bn8.497.584
hng ch Bu Ct), Phng 14, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
8/6 Trng
15 Chinh, Phng
8.153.039
15, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
364 L2Vn S, Phng
8.445.640
2, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
164 Phm
3 Vn Hai, Phng
8.445.622
3, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
928 T4 Cng, Phng
8.445.981
4, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
187/1 Phm
5
Vn Hai, Phng
8.445.417
5, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
8/27 Bnh
6 Vn Trn, Phng
8.645.194
6, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
1009 Cch
7
mng Thng
8.642.981
8, Phng 7, Qun Tn Bnh
Cng an Phng
133/3 Ph
8 Ha, Phng
8.646.236
8, qun Tn Bnh
Cng an Phng
70 (53/11
9 c) u C, Phng
8.652.679
9, Qun Tn Bnh

Cc phng ban thuc y ban nhn dn qun


Ban Tn gio
387A Trng Chinh, Phng
4.341.512
14, Qun Tn Bnh
i Qun l365
TrtTrng
t th
Chinh, Phng
8.122.691
13, Qun Tn Bnh
Phng Gio97
dc
Trng Chinh, Phng
8.490.133
12, Qun Tn Bnh
Phng Kinh387A
t Trng Chinh, Phng
4.341.535
14, Qun Tn Bnh
Phng Lao 387A
ng Thng
Trng Chinh,
binh XPhng
hi
4.341.518
14, Qun Tn Bnh
Phng Ni v
387A Trng Chinh, Phng
4.341.529
14, Qun Tn Bnh
Phng Qun
387A
l Trng
th
Chinh, Phng
4.341.540
14, Qun Tn Bnh
Phng Ti chnh
387A -Trng
K hoch
Chinh, Phng
4.341.538
14, Qun Tn Bnh
Phng Ti nguyn
387A Trng
Mi trung
Chinh, Phng
4.341.543
14, Qun Tn Bnh
Phng Thng
387A
k Trng Chinh, Phng
4.341.533
14, Qun Tn Bng, TP.HCM
Phng T php
387A Trng Chinh, Phng
4.341.516
14, Qun Tn Bnh
Phng Vn 387A
ha Thng
Trng
tin Chinh,
Th thao
Phng
4.341.526
14, Qun Tn Bnh
Phng Y t 387A Trng Chinh, Phng
4.341.524
14, Qun Tn Bnh, TP.HCM
Thanh tra qun
501 Trng Chinh, Phng
8.496.087
14, Qun Tn Bnh
y ban Dn387A
s Gia
Trng
nh Tr
Chinh,
em Phng
4.341.521
14, Qun Tn Bnh
Vn phng 387A
y ban
Trng
nhn dn
Chinh,
qun
Phng
4.341.499/
14, Qun
4.341.500
tanbinh@tphcm.gov.vn
Tn Bnh
- 54.341.510

Cc phng ban thuc Qun y


Ban Dn vn
387A
Qun
Trng
y
Chinh, Phng
4.341.495
14, Qun Tn Bnh

Ban T chc
387A
Qun
Trng
y
Chinh, Phng
4.341.487
14, Qun Tn Bnh
Ban Tuyn 387A
gio Qun
Trng
y Chinh, Phng
4.341.490
14,Qun Tn Bnh
y ban Kim
387A
tra Qun
Trng
y Chinh, Phng
4.341.492
14, Qun Tn Bnh
Vn phng 387A
Qun Trng
y
Chinh, Phng
4.341.482
14, Qun
- 4.341.484
Tn Bnh

Khi Ni chnh
Ban Ch huy403
Qun
Trng
s Cng nh,8.490.123
Phng 13,
- Qun
8.426.080
Tn Bnh
Cng an Qun
340 Hong Vn Th, Phng
8.445.039
4, Qun
- 8444996
Tn Bnh
i An ninh340
nhn
Hong
dn Vn Th, Phng
8.445.982
4, Qun Tn Bnh
i Cnh st
340
113
Hong Vn Th, Phng
8.115.727
4, Qun Tn Bnh
i Cnh st
340
Bo
Hong
v HVn
tr Th,
T php
Phng
8.442.287
Nh 4,
tm
Qun
gi Tn Bnh
i Cnh st
340
iu
Hong
tra Ti
Vn
phm
Th,v
Phng
8.114.672
Ma ty4, Qun Tn Bnh
i Cnh st
340
iu
Hong
tra Ti
Vn
phm
Th,v
Phng
9.714.369
Trt t4,Qun
QunlTn
KinhBnh
t v Chc v
i Cnh st
340
iu
Hong
tra Ti
Vn
phm
Th,v
Phng
8.111.147
Trt t4,X
Qun
hi Tn Bnh
i Cnh st
340
Giao
Hong
thng
Vn
Trt
Th,
t Phng
8.424.326
4, Qun Tn Bnh
i Cnh st
340
Qun
Hong
l Hnh
Vn Th,
chnhPhng
v
8.443.675
Trt 4,
t Qun
X hiTn Bnh
i Chnh tr340
Hu
Hong
cn Vn Th, Phng
8.420.966
4, Qun Tn Bnh
i iu tra340
Tng
Hong
hp Vn Th, Phng
8.445.021
4, Qun Tn Bnh
i tham mu
340Tng
Hong
hp
Vn Th, Phng
8.445.039
4, Qun
- 8444996
Tn Bnh
i Thi hnh
311Cch
n
mng Thng 8.651.969
8, Phng 7, Qun Tn Bnh
Ta n Nhn
09dn
Phqun
Ha, Phng 7,38.644.570
Qun Tn Bnh
Vin Kim st
11 Nhn
A - B Hong
dn Vit, Phng
8111708
4, Qun
- 8.111.707
Tn Bnh

Khi on th
Ban i din
337
Hu
L tr
Vn
Chnh
S, Phng
sch 8.463.184
1, Qun Tn Bnh
Hi ch Thp
261/1A
ng en, Phng
9.491.092
12, Qun Tn Bnh
Hi Cu chin
154binh
Trng Chinh, Phng
8.420.854
12, Qun Tn Bnh
Hi Lin hip
2633,
PhLc
n Long Qun, 9.713.232
Phng 10,-Qun
9716985
Tn Bnh
Hi Lut gia460 Cch mng Thng8.446.975
8, Phng -4, Qun
8155820
Tn Bnh
Lin on Lao
308ng
Trng Chinh, Phng
8106675
13, Qun
- 8497862
Tn Bnh
Nh Thiu nhi
194 u C, Phng 10,
8652879
Qun Tn
- Bnh
8604351
Qun on229 L Thng Kit, Phng
8642.392
6, Qun Tn Bnh
y ban Mt154
trnTrng
T qucChinh, Phng
3.8110934
12, Qun
- Tn
3.8110934
Bnh

Khi Ngn hng


Kho bc Nh
132
nc
Cng
Tn
Ha,
Bnh
Phng 8112.661
4, Qun Tn Bnh
Ngn hng 366
Cng
Trng
thngChinh,
Chi nhnh
Phng
8498.289
12 13, Qun Tn Bnh
Ngn hng 503
ng
Trng
( chiChinh,
nhnh Phng
Tn 8106.334
Bnh14, Qun Tn Bnh
Ngn hng Phng,
SaiGon Cng
Qunthong
Tn Bnh
Ph
8641.151
th
Ngn hng Phng,
SaiGon Thng
Qun Tn
tn Bnh8641.151
Ngn hng 340
Thng
H, 340K
Mi Hong
C phn
Vn
Thi
8441.653
Th,
Bnh
Phng
Dng4, Qun Tn Bnh
Trung tm Dch
19/5 v
Hong
Bn Vit,
u gi
Phng
Ti sn
8119.849
4, Qun Tn Bnh

Khi Kinh t
Ban Qun l205A
ChNguyn
Bu CtHng o,
38491437
Phng- 14,
38493955
Qun Tn Bnh, TPHCM
Ban Qun l19Ch
Hong
Hong
HoaHoa
Thm,
Thm
Phng
810833513,- Qun
8108442
Tn Bnh, TPHCM
Ban Qun lPhng,
Ch Phm
Qun
Vn
Tn
HaiBnh,
9915.319
TPHCM
Ban Qun lLCh
Thng
Tn Bnh
Kit, Qun 8643070
Tn Bnh,- TPHCM
8643711
Ban Qun lPhng,
Ch TnQun
Phc
Tn Bnh,
8601.497
TPHCM
Ban Qun lPhng,
Ch V Qun
ThnhTn
Trang
Bnh,
8428.765
TPHCM
Chi Cc thu
450 Trng Chinh, Phng
3.8102090
13, Qun
- Tn
3.8120100
Bnh, TPHCM
Cng ty C Phng,
phn Khch
Qun
snTn
DuBnh,
lch
9716568
Thanh
TPHCM
Bnh
- 9716571
Cng ty C Phng,
phn MayQun
Tin Tn
PhtBnh,
8100514
TPHCM
- 8100473
Cng ty C Phng,
phn SXKD
Qun
- Xut
TnNhp
Bnh,
8650051
khu
TPHCM
- Dch
- 8642060
v & u t
Cng ty C Phng,
phn Thng
QunMi
TnXut
Bnh,
8645.142
Nhp
TPHCM
khu - Dch v Tn Bnh
Cng ty C Phng,
phn Vt Qun
t Xut
Tn
Nhp
Bnh,
8643044
khu
TPHCM
- 8656282
Cng ty SnPhng,
xut - Kinh
Qun
doanh
Tn Hng
Bnh,
8643054
xut
TPHCM
khu
- 8652394
Tn Bnh ( TITCO )
i Qun lTrng
Th trng
Chinh, Phng8111086
04, Qun -Tn8119219
Bnh, TPHCM
Khc sn Thanh
Phng,
BnhQun
II
Tn Bnh,
8642.643
TPHCM
Khch sn Thanh
Phng,
Bnh
Qun
1 Tn Bnh,
8440.599
TPHCM
Khch sn Thanh
Phng,
Bnh
Qun
III Tn Bnh,
8640.045
TPHCM
Khch sn Thanh
Phng,
Bnh
Qun
IV Tn Bnh,
8641.128
TPHCM
Khch sn Thanh
Phng,
Bnh
Qun
V Tn Bnh,
8100.961
TPHCM
Lin Hip Hp
Phng,
tc XQun
Thng
Tnmi
Bnh,
9713110
Dch
TPHCM
v Tn
- 8643471
Bnh
Trm Th yPhng, Qun Tn Bnh,
8490.068
TPHCM
Trung Tm 261
Y TTn
D Hi,
Phng
Phng 13,
38.125308-38.100602
qun Tn Bnh
X nghip Sn
Phng,
xut u
Qun
lcTn
Thuc
Bnh,
9701062
l Tn
TPHCM
Bnh
- 8652213

Khi Sn xut T doanh


Cng ty Dt171
Phc
Tn Thnh
Tin, Phng 8,
8645.514
Qun Tn Bnh
Cng ty Giy
129
Mai
uLan
C, Phng 14,
8490754
Qun Tn
- 8496102
Bnh
Cng ty TNHH
Phng,
Phng
Qun
Trinh
Tn Bnh8429.612
Cng ty TNHH
R.8 TM
Khu- Bu
XD v
Ctu
1, Phng
t KDN
8105738
TN
13, Qun
HNG
Tn
UY
Bnh
Cngt ty TNHH
434 Phm
Phc Yn
Vn Hai, Phng
8460.578
5, Qun Tn Bnh
Trung tm Trin
446, Hong
lm v Vn
Hi ch
Th,Quc
Phng
8451.088
t 4, Qun Tn Bnh

Khi Nh t
Ban Bi thng
454 TRNG
Gii phngCHINH,
Mt bng
8.12.34.28
PHNG 13, QUN TN BNH, TPHCM
Ban Qun lHong
Cng Vn
vin Th,
Hong
Phng
Vn8.44.16.94
Th
04, Qun Tn Bnh, TPHCM
Ban Qun l387A
D n
Trng
u t
Chinh,
Xy dng
Phng
4.080.800
Cng
14,trnh
Qun
- 4.080.801
Tn Bnh, TPHCM
Cng ty C Phng,
phn a Qun
c Tn
Tn
Bnh
Bnh,
8.651660
TPHCM
- 8.651661
Cng ty Dch
310
vL
Giao
Vnthng
S, Phng
th 8443812
01, Qun
- 8476630
Tn Bnh, TPHCM
i Qun lPhng,
Nh NhQun
ncTn Bnh,
8111.316
TPHCM

Cc trng Trung hc C s
Trung tm K
Phng,
thut Hng
Qun Tn
nghip
Bnh,
8490.098
TPHCM
Trng BiPhng,
dng Gio
Qun
dc
Tn Bnh,
8426.228
TPHCM
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Bn
Tncng
Bnh,
8443.168
u
TPHCM
Lc
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Bn
Tncng
Bnh,
8653132
Phm
TPHCM
Ngc
- 8601493
Thch
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Bn
Tncng
Bnh,
9701732
Tn
TPHCM
Bnh
- 8640400
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Dn
TnLp
Bnh,
Cp
8490.266
TPHCM
2,3 Ha Bnh
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Dn
TnLp
Bnh,
8111843
Cp
TPHCM
2,3 Nguyn
- 8426026
Khuyn
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Dn
TnLp
Bnh,
8110497
Cp
TPHCM
2,3 Thi
- 8116229
Bnh
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Dn
TnLp
Bnh,
8447810
Cp
TPHCM
2,3 Thanh
- 8114525
Bnh
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Dn
TnLp
Bnh,
8638103
Cp
TPHCM
2,3 Trng
- 8638104
Vnh K
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Dn
TnLp
Bnh,
8478563
Cp
TPHCM
2,3 Vit
- 8457008
Thanh
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Hong
Tn Bnh
Hoa
8100374
Thm- 8108287
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s L
Tn
Thng
Bnh,
8639296
TPHCM
Kit 2 - 8642349
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Ng
TnQuyn
Bnh,
8490.067
TPHCM
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Ng
TnS
Bnh,
Lin
8446267
TPHCM
- 8475110
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Nguyn
Tn Bnh,
Gia
8644.727
TPHCM
Thiu
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Quang
Tn Bnh,
Trung
9714510
TPHCM
- 8641184
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s Trn
Tn Vn
Bnh,
8642843
ang
TPHCM
- 9705212
Trng Trung
Phng,
hc C
Qun
s V
Tn
Vn
Bnh,
Tn
8640085
TPHCM
- 9715546

Cc trng Mm Non
Trng Mm
Phng,
non 1 Qun Tn Bnh,
8453558
THPCM
- 9913251
Trng Mm
Phng,
non 10 Qun Tn Bnh,
8656.191
THPCM
Trng Mm
Phng,
non 10 Qun
A
Tn Bnh,
8601698
THPCM
- 8603764
Trng Mm
Phng,
non 11 Qun Tn Bnh,
8644.827
THPCM
Trng Mm
Phng,
non 13 Qun Tn Bnh,
8100.334
THPCM
Trng Mm
Phng,
non 14 Qun Tn Bnh,
8425.549
THPCM
Trng Mm
Phng,
non 1AQun Tn Bnh,
8446416
THPCM
- 8445062
Trng Mm
Phng,
non 2 Qun Tn Bnh,
8453728
THPCM
- 9905525
Trng Mm
Phng,
non 3 Qun Tn Bnh,
8453.942
THPCM
Trng Mm
Phng,
non 4 Qun Tn Bnh,
8457241
THPCM
- 8457471
Trng Mm
Phng,
non 5 Qun Tn Bnh,
8420361
THPCM
- 9907146
Trng Mm
Phng,
non 6 Qun Tn Bnh,
8655302
THPCM
- 9700401
Trng Mm
Phng,
non 7 Qun Tn Bnh,
8640646
THPCM
- 8651577
Trng Mm
Phng,
non 8 Qun Tn Bnh,8656.72
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Bn
Qun
cngTn
12 Bnh,
8490074
THPCM
- 8427580
Trng Mm
Phng,
non Bn
Qun
cngTn
9 Bnh,
8600.422
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Bn
Qun
cngTn
BuBnh,
Ct
8494817
THPCM
- 8425798
Trng Mm
Phng,
non Bn
Qun
cngTn
Qun
Bnh,
8440.778
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Dn
Qun
Lp Tn
nh Bnh,
Sng
8426.307
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Dn
Qun
Lp Tn
BngBnh,
Hng
8656695
THPCM
- 9703691
Trng Mm
Phng,
non Hong
QunOanh
Tn Bnh,
9905.693
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Kim
Qun
ng
Tn Bnh,
8448.749
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Sao
Qun
Sng
Tn Bnh,
8454.145
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Tn
Qun
SnTn
NhtBnh,
8110.675
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Thanh
QunVyTn Bnh,
8151.544
THPCM

Trng Mm
Phng,
non TQun
thc Anh
Tn Th
Bnh,
8496.105
THPCM
Trng Mm
Phng,
non TQun
thc Kin
Tn Bnh,
Vng8127134
THPCM
Trng Mm
Phng,
non TQun
thc Ngc
Tn Bnh,
Hn
8454.905
THPCM
Trng Mm
Phng,
non TQun
thc Ph
Tn ng
Bnh,
9905.652
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Tui
Qun
Hng
Tn Bnh,
8651710
THPCM
- 8646965
Trng Mm
Phng,
non Tui
Qun
Xanh
Tn Bnh,
8652.401
THPCM
Trng Mm
Phng,
non Vn
Qun
Hng
Tn Bnh,
8659673
THPCM
- 8660963

Cc trng Trung hc Ph Thng


Trng CaoPhng,
ng Cng
Qun
nghip
Tn Bnh,
Thc
8496011
TPHCM
phm - 8425093
Trng Trung
Phng,
hc KTQun
nghTn
L T
Bnh,
8401198
Trng
TPHCM
- 8440567
Trng Trung
Phng,
hc Ph
Qun
thng
TnNguyn
Bnh,
8100.403
TPHCM
Ch Thanh
Trng Trung
Phng,
hc Ph
Qun
thng
TnNguyn
Bnh,
8642.228
TPHCM
Thi Bnh
Trng Trung
Cch
hcMng
Ph Thng
thng Nguyn
8, Phng04,Qun
8441.558
Thng HinTn Bnh, TPHCM

Cc Trng Tiu hc
Trng tiuPhng,
hc BchQun
ngTn Bnh,
8643.388
THPCM
Trng tiuPhng,
hc BnhQun
Vn Tn
TrnBnh,
8644594
THPCM
- 9700663
Trng tiuPhng,
hc BnhQun
Gi Tn Bnh,
8420.575
THPCM
Trng tiuPhng,
hc Cch
Qun
Mng
Tn
Thng
Bnh,88426221
THPCM
Trng tiuPhng,
hc Chi Lng
Qun Tn Bnh,
8659.038
THPCM
Trng tiuPhng,
hc DnQun
Lp c
TnTr
Bnh,
8644215
THPCM
- 8604662
Trng tiuPhng,
hc DnQun
Lp Phng
Tn Bnh,
Nam
8491.667
THPCM
Trng tiuPhng,
hc DnQun
Lp Rng
Tn Bnh,
ng
8426.021
THPCM
Trng tiuPhng,
hc DnQun
Lp Thanh
Tn Bnh,
Bnh8447.81
THPCM
Trng tiuPhng,
hc ng
Qun
a Tn Bnh,
8638.276
THPCM
Trng tiuPhng,
hc Hong
Qun
VnTn
ThBnh,
8441851
THPCM
- 8115224
Trng tiuPhng,
hc Lc Qun
Long Qun
Tn Bnh,
8651.508
THPCM
Trng tiuPhng,
hc L Th
Qun
Hng
Tn
Gm
Bnh,
8650674
THPCM
- 8604698
Trng tiuPhng,
hc L Vn
Qun
STn Bnh,
8443221
TPHCM
- 8476934
Trng tiuPhng,
hc L Thng
Qun Tn
KitBnh,
1 8643.982
THPCM
Trng tiuPhng,
hc NgcQun
Hi Tn Bnh,8638.17
THPCM
Trng tiuPhng,
hc Nguyn
Qun
Khuyn
Tn Bnh,
8425475
THPCM
- 9002008
Trng tiuPhng,
hc Nguyn
Qun
Thanh
Tn Bnh,
Tuyn
8443.658
THPCM
Trng tiuPhng,
hc Nguyn
Qun
Vn
Tn
Tri
Bnh,
8640264
THPCM
- 9715949
Trng tiuPhng,
hc Nguyn
Qun
Vit
Tn
Xun
Bnh,
8442.598
THPCM
Trng tiuPhng,
hc Phm
Qun
VnTn
Hai Bnh,
8421.405
THPCM
Trng tiuPhng,
hc PhanQun
nhTn
Phng
Bnh,
8656.905
THPCM
Trng tiuPhng,
hc Ph Qun
Th Ha
Tn Bnh,8653.71
THPCM
Trng tiuPhng,
hc SnQun
CangTn Bnh,
8106655
THPCM
- 8106773
Trng tiuPhng,
hc Tn Qun
Sn Nht
Tn Bnh,
8420611
THPCM
- 8486269
Trng tiuPhng,
hc Tn Qun
Tr Tn Bnh,
8153.041
THPCM
Trng tiuPhng,
hc TrnQun
QucTn
Ton
Bnh,
8491488
THPCM
- 8491265
Trng tiuPhng,
hc TrnQun
QucTn
Tun
Bnh,
8110.169
THPCM
Trng tiuPhng,
hc TrnQun
Vn n
Tn Bnh,
8643.305
THPCM
Trng tiuPhng,
hc Yn Qun
Th Tn Bnh,8100476
THPCM

Q. PH NHUN
a ch cc UBND th xem tng hp chung trn
Phng 1

Phng 2

CH TCH UBND: DNG


CH TCH
VN LONG
UBND: NGUYN NG TNG
Ngy thng nm sinh: 27/11/1965
Ngy thng nm sinh: 1971
Trnh vn ha: 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn nghip
Trnh
v:chuyn
C nhn
mn:
Hnh chnh
Trnh chnh tr: Trung
Trnh
cp chnh tr: C nhn khoa hc (chuyn ngnh chnh tr)
Lnh vc ph trch: Ph
Lnh
trch
vc
chung
ph trch: ph trch chung
T c quan: 38440007T c quan: 38444810
PH CH TCH: NGUYN
PHTH
CH
BCH
TCHDUYN
UBND: NGUYN TH KIU NHI
Ngy thng nm sinh: 26/02/1977
Ngy thng nm sinh: 1974
Gii tnh: N
Trnh hc vn 12/12
Trnh hc vn: 12/12Trnh chuyn mn: C nhn Lut, Trung cp Xy dng
Trnh chuyn mn nghip
Trnh
v:chnh
C nhn
tr: Trung
Kinh t
cp
Lnh vc ph trch: Khi
Lnh
Vn
vc
ha
ph
- X
trch:
hi khi th
T c quan: 38440007T c quan: 39903742
PH CH TCH UBND:PH
NGUYN
CH TCH
KIM LC
UBND: NGUYN C THU VN
Ngy thng nm sinh: 04/11/1973
Ngy thng nm sinh: 1977
Gii tnh: Nam
Trnh hc vn 12/12
Trnh hc vn: 12/12Trnh chuyn mn: C nhn Kinh t
Trnh chuyn mn nghip
Trnh
v:chnh
Trungtr:cp
Sa
cpchnh
Lnh vc ph trch: Khi
Lnh
vc
th -ph
Kinhtrch:
t khi Vn ha - X hi
T c quan: 38440007T c quan: 39903742
QUN L SAU CAI NGHIN
B: Bi Th Hoa
A CHNH XY DNG
ng: Nguyn Kim Lc
B: L Th Ngc Lan
VN HA THNG TIN
B: Trn Th Ngc Hin
T PHP H TCH
B: L Th Qunh Hoa
B: Hunh Ngc Phng Tho
LAO NG THNG BINH X HI
B: L Th Hnh
XA I GIM NGHO
B: L Th Hnh

TI CHNH K TON
B: Trn Thy Nguyt Nga

Phng 3

Phng 4

CH TCH UBND: TRN TH MAI L


Ngy thng nm sinh: 08/03/1980
Gii tnh: N
CH TCH UBND: V TH THANH NGA
Trnh hc vn 12/12Ngy thng nm sinh: 1969
Trnh chuyn mn: C
Giinhn
tnh:lut
N
Trnh chnh tr: S cp
Trnh hc vn 12/12
Lnh vc ph trch: phTrnh
trch
chung
chuyn mn: Trung cp Hnh chnh
T c quan: 39952467Trnh chnh tr:
Lnh vc ph trch: ph trch chung
PH CH TCH UBND:T
TRNH
c quan:
HU ANH
Ngy thng nm sinh: 09/02/1982
Gii tnh: Nam
PH CH TCH UBND: NGUYN HU LCH
Trnh hc vn 12/12Ngy thng nm sinh: 1962
Trnh chuyn mn: C
Giinhn
tnh:KH-XH-NV
Nam
Trnh chnh tr: Trung
Trnh
cp hc vn 12/12
Lnh vc ph trch: khi
Trnh
Vn
ha
chuyn
- X hi
mn: C nhn Lut
T c quan: 39952467Trnh chnh tr:
Lnh vc ph trch: khi th - Kinh t
PH CH TCH UBND:T
THI
c quan:
TH THU LAN
Ngy thng nm sinh: 17/03/1976
Gii tnh: N
PH CH TCH UBND: NGUYN THC HN
Trnh hc vn 12/12Ngy thng nm sinh: 1968
Trnh chuyn mn: C
Giinhn
tnh:Lut
N
Trnh chnh tr: S cp
Trnh hc vn 12/12
Lnh vc ph trch: khi
Trnh
th
-chuyn
Kinh tmn: C nhn Hnh chnh
T c quan: 39952373Trnh chnh tr:
Lnh vc ph trch: khi Vn ha - X hi
T c quan:

Phng 5

Phng 7

CH TCH UBND: NG
CH
TH
TCH
L UBND: PHM NGC THM
Ngy thng nm sinh: 19/09/1971
Ngy thng nm sinh: 26/06/1964
Gii tnh: N
Gii tnh: N
Trnh hc vn 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: Trung
Trnh
cpchuyn
Qun l
mn:
nhC
nc
nhn Kinh t
Trnh chnh tr: Trung
Trnh
cp chnh tr: C nhn Chnh tr
Lnh vc ph trch: phLnh
trch
vc
chung
ph trch: ph trch chung
T c quan: 39955229T c quan: 39954193
PH CH TCH UBND:PH
TRN
CH
TH
TCH
NGC
UBND:
LC
NGUYN NH TUN
Ngy thng nm sinh: 21/08/1970
Ngy thng nm sinh: 18/06/1971
Gii tnh: N
Gii tnh: Nam
Trnh hc vn 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: Trung
Trnh
cpchuyn
Qun l
mn:
nhKin
nc,
trc
Cs
nhn X hi hc

Trnh chnh tr: Trung


Trnh
cp chnh tr:
Lnh vc ph trch: khi
Lnh
vc
th ph trch: khi th
T c quan: 39954199T c quan: 39954193
PH CH TCH UBND:PH
H THANH
CH TCH
HNG
UBND: O MINH CNH
Ngy thng nm sinh: 19/10/1977
Ngy thng nm sinh: 26/01/1978
Gii tnh: N
Gii tnh: Nam
Trnh hc vn 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: C
Trnh
nhn
chuyn
Lut, Cmn:
nhnKKinh
s in
t t - vin thng
Trnh chnh tr: Cao Trnh
cp chnh tr:
Lnh vc ph trch: khi
Lnh
Vnvc
haph
- X
trch:
hi khi Vn ha - X hi
T c quan: 39954199T c quan: 39954193

Phng 8

Phng 9

PH CH TCH UBND:PH
NGUYN
CH TCH
TN UBND:
TRNGNGUYN TH XUN
Ngy thng nm sinh: 1977
Ngy thng nm sinh: 1977
Gii tnh: Nam
Gii tnh: N
Trnh hc vn 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: C
Trnh
nhn
chuyn
KH-XH-NV
mn:
(chuyn
C nhn
ngnh
LutQuc t hc)
Trnh chnh tr: Trung
Trnh
cp chnh tr: Trung cp
Lnh vc ph trch: khi
Lnh
Vnvc
haph
- X
trch:
hi khi Vn ha - X hi
T c quan: 38445019T c quan:
PH CH TCH UBND:PH
PHM
CH
NGC
TCHTRANG
UBND: NGUYN VN PH
Ngy thng nm sinh: 1973
Ngy thng nm sinh: 1978
Gii tnh: Nam
Gii tnh: Nam
Trnh hc vn 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: C
Trnh
nhn
chuyn
hnh chnh
mn:QLNN,
C nhn Lut
Trnh chnh tr: Trung
Trnh
cp chnh tr: Trung cp
Lnh vc ph trch: khi
Lnh
Kinh
vc
t ph
- trch:
th khi Kinh t - th
T c quan: 38445019T c quan:
CH TCH UBND: NGUYN
CH TCH
TH THU
UBND:
THO
NGUYN B TNG
Ngy thng nm sinh: 1969
Ngy thng nm sinh: 1968
Gii tnh: N
Gii tnh: Nam
Trnh hc vn 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: C
Trnh
nhn
chuyn
(chuynmn:
ngnh
Trung
Xy dng
cp qun
ng
l -nh
Chnh
nc
quyn - Nh nc)
Trnh chnh tr:
Trnh chnh tr: Trung cp
Lnh vc ph trch: phLnh
trch
vc
chung
ph trch: ph trch chung
T c quan: 38445019T c quan:

Phng 10

Phng 11

PH CH TCH UBND:PH
B V
CH
TH
TCH
PHNG
UBND: DUNG
INH VIT NGA
Nm sinh: 1965
Ngy thng nm sinh: 08/03/1979
Gii tnh: N
Gii tnh: N
Trnh vn ha: 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: C
Trnh
nhn
chuyn
kinh t mn: K s Cng ngh thng tin, C nhn Hnh chnh

Trnh chnh tr: Trung


Trnh
cp chnh tr: S cp
Lnh vc ph trch: Khi
Lnh
vnvc
haph
- X
trch:
hi khi Vn ha - X hi
in thoi: 3.8.444201 T c quan: 38440469

CH TCH UBND: ngPH


NGUYN
CH TCH
THANH
UBND:
PHNG
PHM KIM CHI
Nm sinh: 1963
Ngy thng nm sinh: 07/10/1970
Gii tnh: Nam
Gii tnh: N
Trnh vn ha: 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: Kin
Trnhtrc
chuyn
s
mn: Trung cp Qun l nh nc
Trnh chnh tr: Cao Trnh
cp chnh tr: Trung cp
Chc v ng: Ph b Lnh
th ng
vc ph
b trch: khi a chnh - Xy dng
Lnh vc ph trch: Ph
T
trch
c quan:
chung38440469
in thoi c quan: 3.9.972903
CH TCH UBND: NGUYN HU NGHA
PH CH TCH UBND:Ngy
ngthng
NGUYN
nm VN
sinh: 08/091965
Nm sinh: 1964
Gii tnh: Nam
Gii tnh: Nam
Trnh hc vn 12/12
Trnh vn ha: 12/12Trnh chuyn mn: C nhn Khoa hc Qun l Kinh t, Trung cp Qun l nh
Trnh chuyn mn: C
Trnh
nhn
chnh
lut, c
tr:nhn
Trung
hnh
cpchnh
Trnh chnh tr: Trung
Chc
cp v ng: Ph b th ng y
Lnh vc ph trch: qun
Lnh
l
vcth,
ph
titrch:
nguyn-mi
ph trch
trng,
chungkinh t
in thoi c quan: 3.9.972903
T c quan:

Phng 12

Phng 13

PH CH TCH UBND:CH
NGUYN
TCH UBND:
KHNHLNG
LM QUC CHIN
Ngy thng nm sinh: 05/05/1972
Ngy thng nm sinh: 20/04/1973
Gii tnh: Nam
Gii tnh: Nam
Trnh hc vn 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: Trung
Trnh
cpchuyn
Qun l
mn:
nhC
nc
nhn Hnh chnh
Trnh chnh tr: Trung
Trnh
cp chnh tr: Cao cp tp trung
Lnh vc ph trch: khi
Chc
a chnh
v ng:
- Xy
Ph
dng
b th ng y phng
T c quan: 38440469Lnh vc ph trch: ph trch chung
T c quan: 0838445108 - 0822445448
CH TCH UBND: BI THANH MAI TUYN
Ngy thng nm sinh: 08/01/1974
PH CH TCH UBND: TRN QUANG SANG
Gii tnh: N
Ngy thng nm sinh: 04/11/1977
Trnh hc vn 12/12Gii tnh: Nam
Trnh chuyn mn: Trung
Trnh
cphc
Qun
vnl12/12
nh nc
Trnh chnh tr: Trung
Trnh
cp chuyn mn: C nhn: Lut, Kinh t, Chnh tr
Chc v ng: Ph b Trnh
th ng
Chnh
y tr: Cao cp
Lnh vc ph trch: phChc
trchv
chung
chnh quyn: Ph Ch tch UBND phng 13
T c quan:
Lnh vc ph trch: Vn phng, Kinh t, Qun l th
Chc nng ng: ng y vin, Ph B th chi b 3
PH CH TCH UBND:T
NGUYN
c quan:THANH
0838445108
BCH
Ngy thng nm sinh:
Gii tnh: Nam
PH CH TCH UBND: PHAN L BNG TUYN
Trnh hc vn 12/12Ngy thng nm sinh: 30/05/1980
Trnh chuyn mn: Gii tnh: N
Trnh chnh tr:
Trnh hc vn 12/12
Lnh vc ph trch: khi
Trnh
Vn
ha
chuyn
- X hi
mn: C nhn Cng ngh thng tin

T c quan: 38440469Trnh Chnh tr: S cp


Chc v chnh quyn: Ph Ch tch UBND phng 13
Lnh vc ph trch: Cng tc Vn ha x hi: Xa i gim ngho, Vn ha thn
Chc nng ng: ng vin
T c quan: 0838445108- 0822442548

Phng 14

Phng 15

CH TCH UBND: L TH
CHTHU
TCH
HNG
UBND: B TRN TRNG KIM
Ngy thng nm sinh: 12/01/1963,
Ngy, thng,Ti
nm
Sisinh:
Gn1968
Gii tnh: N
Gii tnh: N
Trnh hc vn 12/12Trnh vn ho: 12/12
Trnh chuyn mn: C
Trnh
nhn
chuyn
Lut
mn: K s Ho TP - C nhn Lut
Trnh chnh tr: C nhn
Trnhlut
chnh tr: C nhn chnh tr
Chc v ng: Ph b Chc
th ng
v ng:
y phng
Ph B th ng b
Lnh vc ph trch: Ph
Lnh
trch
vc
chungph trch
Ti chnh: ph trch
K tonchung
T php - H tch
T c quan: 08.38445022
in thoi c quan : 38.442.995
PH CH TCH UBND:PH
TRN
CH
NGC
TCHPH
UBND: TRNH TH LOAN
Ngy thng nm sinh: 04/07/1968,
Ngy thng nm
Ti Tp.
sinh:
H1965
Ch Minh
Gii tnh: Nam
Gii tnh: N
Trnh hc vn 12/12Trnh hc vn 12/12
Trnh chuyn mn: Trung
Trnh
cpchuyn
a chnh
mn: C nhn hnh chnh
Trnh Chnh tr: Trung
Trnh
cp chnh tr: S cp
Chc v chnh quyn: Ph
LnhCh
vc tch
ph UBND
trch: Khi
phng
vn ha - x hi
Lnh vc ph trch: - a
Tchnh
c quan:
- xy8.442.995
dng - Sn xut kinh doanh
Chc nng ng: ng vin
T c quan: 08.38445022
PH CH TCH UBND: NGUYN HNG PH
Ngy thng nm sinh: 1975
PH CH TCH UBND:Gii
PHM
tnh:TH
Nam
NGC DUNG
Ngy thng nm sinh: 14/07/1960,
Trnh hcTi
vnaklak
12/12
Gii tnh: N
Trnh chuyn mn: Trung cp qun l nh nc
Trnh hc vn 12/12Chc v chnh quyn: Ph Ch tch UBND phng
Trnh chuyn mn: Trung
Lnh vc
cpph
Php
trch:
l Khi kinh t - th
Trnh chnh tr: Trung
Chc
cp nng
chnhng:
tr
ng y vin
Lnh vc ph trch: Ph
T
trch
c quan:
chung8.442.995
- Vn phng - Vn ha - x hi
Chc v ng: Ph B th chi b 2 - phng 14
T c quan: 08.38445022

Phng 17
PH CH TCH UBND: ng DNG PHC HI
Ngy, thng, nm sinh: 1962
Gii tnh: Nam
Trnh hc vn: 12/12
Trnh chuyn mn:
Trnh chnh tr: Cao cp
Trnh qun l nh nc: Trung cp
Lnh vc ph trch : Ph trch khi a chnh - Xy dng
in thoi c quan : 38.445.416

CH TCH UBND: ng NGUYN CNG CHIN


Ngy, thng, nm sinh: 27/11/1967
Gii tnh: Nam
Chc v: Ph B th ng u phng
Trnh hc vn: 12/12
Trnh chuyn mn: i hc Bch khoa Thnh ph H Ch Minh chuyn ngnh xy dng
Trnh chnh tr: Trung cp
Trnh qun l nh nc: Trung cp
in thoi c quan : 38.445.416
PH CH TCH UBND: B NGUYN TU NGA
Ngy, thng, nm sinh: 1964
Gii tnh: N
Chc v ng: ng u vin ng u phng
Trnh hc vn: 12/12
Trnh chuyn mn:
Trnh chnh tr: Trung cp
Trnh qun l nh nc: Trung cp
in thoi c quan : 38.445.416

C quan chuyn mn
Phng GD

Phng kinh t

PH TRNG PHNG
PH
GIO
PHNG:
DC: CAO
NG
VN
VN
LONG
TUN
Nm sinh: 1969
Nm sinh: 1957
Gii tnh: Nam
Gii tnh: Nam
Trnh vn ha: 12/12Trnh hc vn: 12/12
Trnh chuyn mn: Thc
Trnhs
QLGD
chuyn mn: C nhn ngnh Kinh t - Lut.
Trnh chnh tr: Trung
Trnh
cp
chnh
chnh
tr tr: Trung cp
Chc v chnh quyn: Ph
Lnhtrng
vc ph
phng
trch:gio
Gip
dc
Trng
- Ph Phng
b th chi
phb
trch mt s mt cng tc:
+ Qun l Nh nc v kinh t Hp tc x, kinh t tp th.
PH TRNG PHNG
+ GIO
Qun l
DC:
NhNGUYN
nc i TH
vi cc
KIU
loi
OANH
lnh vc: ch, siu th, trung tm thng m
Nm sinh: 1965
+ Bo co tng hp.
Gii tnh: N
Chc v ng: B th Chi b
Trnh vn ha: 12/12in thoi lin h: 9.973.720
Trnh chuyn mn: i hc tm l Mm non
Trnh chnh tr: S cp
PH PHNG: NGUYN HONG CNG
Chc v chnh quyn: Ph
Giptrng
vic cho
phng
Trng
giophng
dc - v
Chiph
y vin
trch cc cng vic:
+ Qun l hnh chnh nh nc cc doanh nghip hot ng theo lut doanh ng
TRNG PHNG GIO
+ L
DC:
thnh
NINH
vin VN
Ban ch
BNH
nhim Hi doanh nghip qun
Nm sinh: 1954
Gii tnh: Nam
TRNG PHNG KINH T: V THNH MINH
Trnh vn ha: 12/12Nm Sinh: 1962
Trnh chuyn mn: Thc
Gii tnh:
s QLGD
Nam
Trnh chnh tr: C nhn
Trnhchnh
hc
tr vn: 12/12
Chc v chnh quyn: Trng
Trnh phng
chuyn
GD
mn:
- B Thc
thu chi
s b
qun tr kinh doanh
Trnh chnh tr: i hc
Lnh vc ph trch: Chu trch nhim chung v ton b hot ng ca Phng v

Chc v ng: ng vin


in thoi lin h: 39.973.684

Phng Ni v

Phng L TB&XH

PH TRNG PHNG
PH
NIPHNG:
V: NG
NGUYN
NGCHNG
LI SN
Ngy sinh: 23/03/1964 - Nm sinh: 1962
Gii tnh: Nam
- Gii tnh: Nam
Trnh hc vn: 12/12- Trnh vn ha: 12/12
Trnh chuyn mn: c
- Trnh
nhn
Lut,
chuyn
Trung
mn:
cp i
qun
hc
l nh
Kinhnc.
t, trung cp qun l nh nc
Trnh chnh tr: Trung- cp
Trnhchnh
chnh
tr tr: Trung cp chnh tr
Lnh vc ph trch: Xy- dng
Ph trng
b myphng,
chnh ph
quyn
trch
c s
tng
vhp
cng
thitc
ua,
xy
dch
dng
v i
vicng
lm,cn
dyb,
ngh
cng ch
in thoi c quan: 38424433.
- in thoi: 2.445.226

PH TRNG PHNG
TRNG
NI V: PHNG
H TUYT
LAOANH
NG - THNG BINH &amp; X HI: TRNG TH
Ngy sinh: 18/3/1961 - Sinh nm: 1963
Gii tnh: N
- Gii tnh: N
Trnh hc vn: 12/12- Trnh vn ha: 12/12
Trnh chuyn mn: c
- Trnh
nhn
Lut,
chuyn
Trung
mn:
cp Trung
qun l
cp
nh
qun
nc
l hnh chnh
Trnh chnh tr: Trung- cp
Trnhchnh
chnh
tr tr: Trung cp chnh tr
Lnh vc ph trch: Bin- Trng
ch - tin
phng,
lng;ph
Qun
trch
l Nh
chung
nc
bao v
gm
Vn
xa
th,
ilu
gim
trngho,
ca qun
t nn
v ca
x hi,
ncv
in thoi c quan: 38443058
- in thoi: 2.445.224
TRNG PHNG NIPH
V: PHNG:
NGUYNNGUYN
TH HNG
THTHM
HNH
Ngy sinh: 01-10-1971 - Nm sinh: 1964
Gii tnh: N
- Gii tnh: N
Trnh hc vn: 12/12- Trnh vn ha: 12/12
Trnh chuyn mn: C
- Trnh
nhn
lut,
chuyn
c nhn
mnkinh
: ithc Kinh t, trung cp qun l nh nc
Trnh chnh tr: Trung- cp
Trnhchnh
chnh
tr tr: Trung cp chnh tr
Lnh vc ph trch:
- Ph trng phng, ph trch XGN, bo tr x hi
- Ph trch t chc b -my
invthoi:
cng2.445.226
tc cn b
- Cng tc gii quyt khiu ni - t co
- Thnh vin BC Ci cch hnh chnh qun
- Thnh vin Hi ng Thi ua &ndash; Khen thng
- Thnh vin T thc hin Ch th 30-CT/TW Qun
- Trc tip ph trch cng tc t chc, b my v cng tc cn b; cng tc o to, bi dng; qun
Chc v ng:
in thoi c quan: 38443058.

Phng Qun l th
PH TRNG PHNG: L QUANG DNG
- Nm sinh: 12/06/1956
- Qu qun: Tp.HCM
- Gii tnh: Nam
- Trnh hc vn: 12/12
- Trnh chuyn mn: Kin trc s
- Ngy vo ng: 25/01/1987
- Lnh vc ph trch: Ph trch QL Quy Hoch &ndash; Xy dng

TRNG PHNG: NGUYN TH ANH NGUYT


- Nm sinh: 30/10/1965
- Qu qun: c Ph - Qung Ngi
- Gii tnh: N
- Trnh hc vn: 12/12
- Trnh chuyn mn: C nhn kinh t
- Ngy vo ng: 12/04/1991
- Lnh vc ph trch: Trng phng ph trch chung
PH TRNG PHNG: L QUANG T
- Nm sinh: 30/10/1953
- Qu qun: M c -Qung Ngi
- Gii tnh: Nam
- Trnh hc vn: 12/12
- Trnh chuyn mn: K s kinh t
- Ngy vo ng: 24/01/1981
- Lnh vc ph trch: Ph trch GTCC

S in thoi
Danh b in thoi qun Ph Nhun nm 2009
PHNG
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17

NG Y
38 440007
38 444810
39 952467
39 902290
38 445418
39 351501
38 445019
38 441120
38 475700
38 462271
38 443041
39 913601
39 913850
38 442995
38 424339

UBND
38 440007
39 903742
39 952373
39 900529
39 445418
39 954193
38 445019
38 445594
38 444201
38 440469
38 442618
38 445108
38 445022
38 442995
38 445416

CNG AN
38 444814
38 444813
38 440301
38 440326
38 441975
38 412735
38 442573
38 445007
38 441086
39 910235
38 445657
38 444620
38 441997
38 441577
38 440828

Cu ha Bnh
38 440034
Thnh Ph nhun
UBND qun38
Ph
443921
Nhun
38 475873
Cng an qun
38 444831
Ph Nhun
BCH qun s
38 qun
440852
Ph
- 38
Nhun
446214
Khi ng, on th
Vn phng 38
qun
442802
y 38 444298
B th
38 444730

Ph B th thng
38 444298
trc
Chnh vn 38
phng
441606
Ban Tuyn 38
gio
476563
Trng ban38 444915
Trung tm Bi
38 443101
dng chnh tr
Ban t chc38 475026
Trng ban38 442145
y ban Kim
38tra
475029
Ch nhim 38 445254
Ban dn vn
38 475028
Trng ban38 475028
y ban mt39
trn
954105
t quc
Hi cu chin
38 binh
447893
Cu lc b truyn
38 448095
thng khng chin & hu tr
Ban lin lc38
cu
443819
t chnh tr
Hi khuyn 38
hc954371
Hi Lut gia39 954119
Hi lin hip38ph
440386
n
Lin on lao
38 ng
440167
on TNCS38
H446310
Ch Minh
Nh thiu nhi
38 353872
Hi ch thp38476248

Khi chnh quyn


Vn phng 38
HND
443921
v UBND
Thng trc
38hi
441692
ng nhn dn
Ch tch UBND
38 440192
PCT UBND38
ph
440203
trch VHXH
PCT UBND38
ph
440209
trch QLT
PCT UBND38
ph
443056
trch kinh t
Chnh vn 38
phng
443063
Phng tip dn
38 443921
Phng ni v
38 440358
Phng t php
38 446220
Phng thng
38k
456837
Phng ti chnh
38 440479
k hoch
38 442889
Phng kinh 38
t 444428 38 449519
Phng qun38
l 441906
th - 38 455009
Phng Gio38
dc
445789
oto
38 443764
Trng phng
39 970717
Phng L, TB
39 955274
& XH 39 955275
Phng ti nguyn
38 440343
& mi
trng
38 440345
Phng Vn 39
ha973391
& thng tin
Trng phng
38 442796
Phng Y t 39 919161
Chi cc thu38 445658 38 463083
38 454199 38 475890
Ban Qun l38
d422960
n ut38xy
454676
dng cng trnh
Chi nhnh kho
38 445774
bc nh nc
Bo him x38hi
463037
Gim c38 445289
i qun l th
38 trng
476214
Trm th y 38 443002

Khi Ni chnh
Ban ch huy38
qun
440852
s 38 446214
Cng an 38 444831
Trng cng
38 441033
an
Ta n nhn
38dn
475828
Chnh n38 458335
Thanh tra nh
38 443038
nc
Vin kim st
38 nhn
445747
dn
Vin trng
38 440344
i thi hnh38
n466861
n v s nghip
Trung tm vn
38 442840
ha
38 443950
Gim c38 440679
Trung tm th
38 443358
dc th thao
Gim c38 475759
Bnh vin qun
38 478707
Ph Nhun
38 443910
Gim c38 421770
Trung tm y38
t445752
d phng
Trung tm dy
38 440952
ngh 38 449286
Trung tm gio
39 900138
dc thng
38 446348
xuyn
TT gio dc38
k441169
thut hng nghip
TT Cung ng
39 lao
952438
ng v gii thiu vic lm

Q. Bnh Thnh
Thng trc UBND

HO V TNCHC V
- Ch tch UBND qun

Nguyn Thi Thu H


- Ph Ch tch UBND qun

L Th Bch Khanh
- Ph Ch tch UBND qun

STT

Nguyn Hu Tn
4
- Ph Ch tch UBND qun
Hong Song H

(Ngy 29 thng 06 nm 2010)

Lnh o phng ban

STT

H V TNCHC V

- Chnh vn phng UBND

Phan Vn nh
-Trng phng QLT

H Phng
3
- Trng phng TNMT

Nguyn Thanh Ha
- Trng phng TCKH

Dng Hng Nhn


- Trng phng VHTT-TT

Dng Thy Mu
- Trng phng Kinh t

Hong Quc Tin


- Gim c BQLDATXDCT
L Tr B

- Trng phng Gio dc

Nguyn Trng Chc


- Trng phng LTBXH

Nguyn Vn Cang
10
- Trng phng Ni v

11

Nguyn Vn Cnh
- Chnh thanh tra xy dng
Nguyn Vn Chin
(Ngy 04 thng 06 nm 2010)

Thng trc Qun y

H V TNCHC V
- B th Qun y

Nguyn Quc Hng


- Ph b th Qun y

Nguyn Th-Thu
ChH
tch UBND Qun
- Ph B th Qun y

STT

Nguyn Th T Chu

- Ph B th Thng trc Qun y

Nguyn Anh Dng


(Ngy 23 thng 03 nm 2010)

Danh sch BCH ng b qun Bnh Thnh kha VIII


Danh sch Ban Chp hnh nhim k VIII
1 Chu Minh B
T th Qun y
2 Nguyn VnPh
Qub th, Ch tch UBND
3 inh Th Lang
Ph b th thng trc
4 Nguyn Hu
yNhn
vin thng v
5 ng Th Nga
y vin thng v
6 Hunh Thanh
yHi
vin thng v
7 Hunh Kim y
Hong
vin thng v
8 Trn Thnhy
Nam
vin thng v
9 Trn Vn o
y vin thng v
10 inh c Thin
y vin thng v
11 Nguyn Thy
Ngc
vinLan
thng v

trung tm y t Qun Bnh Thnh


a ch : 112 AB inh Tin Hong, phng 1
S in thoi : 5.108910 5.108973 5.108966 Fax : 5.108909
(Ngy 05 thng 03 nm 2007)
Cu lc b Trung Tm Bnh Thnh
- a ch lin lc :
i ch: S 08 Phan ng Lu Phng 14 Q.Bnh Thnh
in thoi: 84.8 8417156 84.8. 8433423 84.8. 5103084

Q. Th c
A CH MAIL CC PHNG BAN, N V THUC QUN V UBND 12 PHNG
STT
n v - c a
nhn
ch
Thng trc UBND qun
1 Trng Vnthongtrv@tphcm.gov.vn
Thng - Ch tch UBND qun
2 L Vn Lc loclv@tphcm.gov.vn
- Ph Ch tch UBND ph trch QLT
3 Trn Th Hnh
hanhtt@tphcm.gov.vn
- Ph Ch tch UBND ph trch Kinh t
4 Hunh Thanh
nhanhuynht@tphcm.gov.vn
Nhn - Ph Ch tch UBND ph trch VHXH
Cc phng-ban, n v thuc qun
1 UBND qunthuduc@tphcm.gov.vn
Th c
2 PhngTC-KH
tckh.thuduc@tphcm.gov.vn
3 Phng Ni v
noivu.thuduc@tphcm.gov.vn
4 Phng L-TBXH
ldtbxh.thuduc@tphcm.gov.vn
5 Phng VHTT-TT
vhtttt.thuduc@tphcm.gov.vn
6 Phng T php
tuphap.thuduc@tphcm.gov.vn
7 Phng Kinhkinhte.thuduc@tphcm.gov.vn
t

8 Phng TN&MT
tnmt.thuduc@tphcm.gov.vn
9 Phng QLT
qldt.thuduc@tphcm.gov.vn
10 Phng Giogiaoduc.thuduc@tphcm.gov.vn;
dc v o to
11 Phng Y t yte.thuduc@tphcm.gov.vn
12 Thanh tra Qun
thanhtra.thuduc@tphcm.gov.vn
Th c
13 Phng Thng
thongke.thuduc@tphcm.gov.vn
k
14 Thanh tra xy
ttxd.thuduc@tphcm.gov.vn
dng qun
15 Ban BT&GPMB
bbtgpmb.thuduc@tphcm.gov.vn
16 Ban Qun lbqlduan.thuduc@tphcm.gov.vn
d n
17 Trung tm Vn
ttvhtt.thuduc@tphcm.gov.vn
ha
18 Trung tm TDTT
tttdtt.thuduc@tphcm.gov.vn
19 Trung tm Yttyt.thuduc@tphcm.gov.vn
te d phng
20 Chi Cc Thu
cucthue.thuduc@tphcm.gov.vn
UBND 12 phng
1 Phng Bnh
binhtho.thuduc@tphcm.gov.vn
Th
2 Phng Trng
truongtho.thuduc@tphcm.gov.vn
Th
3 Phng Linh
linhchieu.thuduc@tphcm.gov.vn
Chiu
4 Phng Linh
linhtay.thuduc@tphcm.gov.vn
Ty
5 Phng Linh
linhtrung.thuduc@tphcm.gov.vn
Trung
6 Phng Linh
linhxuan.thuduc@tphcm.gov.vn
Xun
7 Phng Tam
tamphu.thuduc@tphcm.gov.vn
Ph
8 Phng Tam
tambinh.thuduc@tphcm.gov.vn
Bnh
9 Phng Bnh
binhchieu.thuduc@tphcm.gov.vn
Chiu
10 P.Hip Bnhhiepbinhphuoc.thuduc@tphcm.gov.vn
Phc
11 P.Hip Bnhhiepbinhchanh.thuduc@tphcm.gov.vn
Chnh
12 Phng Linh
linhdong.thuduc@tphcm.gov.vn
ng

a ch cc trng THCS trn bn Qun


STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LOI HNHTN TRNG


IN THOI
A CH
Cng lp L QY N
8.966.722 234 V Vn Ngn Th c Tp.HCM
Cng lp TRNG VN
8.960.784
NG 41 ng V Vn Ngn qun Th c
Cng lp NG CH QUC
7.269.801 Khu ph 9, Phng Hip Bnh Chnh , Qun Th c.
Cng lp HIP BNH
Cng lp THI VN LUNG
8.961.494 33/2A KP5 Phng Tam Ph Qun Th c.
Cng lp TAM BNH
Cng lp XUN TRNG
Cng lp LINH TRUNG
8.979.906 Khu ph 2 , Phng Linh Trung , Qun Th c, TPHCM.
Cng lp LINH NG
Phng Linh ng - Qun Th c
Cng lp BNH TH
Phng Bnh Th - Qun Th c

Q. Bnh Tn
A CH Y BAN NHN DN 10 PHNG
Thng trc UBND qun
1. UBND PHNG AN LC
Ch tch: Hunh Vn Chnh.
a ch: 251 H Hc Lm, Khu ph 1, P. An Lc, Qun Bnh Tn.
Ph Ch tch: Phm Vn
SMi.
in thoi trc: 8.750.297

Ph Ch tch: Cao Vn Phn.


Ph Ch tch: Trn MinhH
Khim
v tn Chc v
Hunh Vn BT.
D ng y
PBT. ng y
Vn phng UBND qunNguyn
Bnh Tn
Thanh
CT.UBND
Hun
Nguyn VnPCT.UBND
Lp
Chnh Vn phng: NgNguyn
Thnh Tun.
VnPCT.UBND
Hong
Ph Chnh vn phng: Bi Th Kim Loan
Ph Chnh vn phng:Din
V Ngc
tch: Tuyt
484,36Nga
ha.
Ph Chnh vn phng:S
Nguyn
dn: 39.449
Vn Lm
ngi.
S in thai: 38.750.307
2. UBND PHNG AN LC A
a ch: S 1, ng 7B, KP5, P. An Lc A.
Phng T php qun Bnh
S in
Tnthoi trc: 6.670.172
Trng phng: NguynH
Thv
Mtn
Chu.
Chc v
Ph phng: Vng TnNguyn
.
ThB
p
th
S in thai: 8.752.406
V Th HngPBT. ng y
Phan Vn Dng
Ch tch UBND UB
Nguyn VnPCT.UBND
Xun
Quyt nh thnh lp phng
Nguyn
T Kim
php
PCT.UBND
Tuyt
qun Bnh Tn
Phng Ti Chnh - K Hoch
Din tch: 115,55 ha.
S dn: 28.806 ngi.
Trng phng: nh Thin.
Ph phng: Trn Hu Vnh.
3. UBND PHNG BNH TR NG
Ph phng: Bi Thanh a
Hoi.
ch: 276/66 Khu ph 12, P.Bnh Tr ng, Qun Bnh Tn.
S in thai: 8.750.345
Sin
8.750.415
thoi trc: 6.670.180 Fax: 6.670172
H v tn Chc v
Quyt nh thnh lp phng
Trng
TiTh
chnh
B
Phc
th
- Kng
tony
qun Bnh Tn
Phm MinhCh
Tuntch UBND
Phng Kinh t qun Bnh
Nguyn
Tn Hng
PCT.UBND
Xun
Phm Th Phm
PCT.UBND
Hng
Trng phng: Nguyn Vn Hnh.
Ph phng: Hunh Th Din
Thy tch:
Lc 295,94 ha.
Ph phng: Nguyn Ph
SLm
dn: 62.801 ngi.
S in thai: 8.751.167 8.750.232 Fax: 8.750.279
4. UBND PHNG BNH TR NG A
a ch: 162 Khu ph 2, M L, P.Bnh Tr ng A, Q.Bnh Tn.
Quyt nh thnh lp phng
S in
Kinh
thoi
t qun
trc: Bnh
8.774299
Tn Fax: 8.774299
Phng Gio dc - o to
H qun
v tnBnh
Chc
Tnv
Phan Th Thng
B th ng y
Trng phng: Trn Hu
Trng
Vnh.Minh
Ch
Nam
tch UBND
Ph phng: Th Giang.
Nguyn Cng
PCT.UBND
Lun
Nguyn Thnh Lp. H Vn Cng
PCT.UBND
S in thai: 8.751.427 8.753.170
Din tch: 466,40 ha.
Quyt nh thnh lp phng
S dn:
Gio
40.240
dc - ngi.
o to qun Bnh Tn

Ban Thanh tra qun Bnh


5. Tn
UBND P.BNH TR NG B
a ch: 837 Tnh l 10, KP 1, phng Bnh Tr ng B, qun Bnh Tn.
Chnh Thanh tra: Nguyn
S in
Th Ngc
thoi trc: 7.624.814
S in thai: 8.752.406
H v tn Chc v
Trnh Th Thu
B Thy
th ng y
Quyt nh thnh lp Ban
Nguyn
thanhKim
traCh
qun
Xuyn
tch
Bnh
UBND
Tn
Trn Th Nhiu
PCT.UBND
Phng Y t
L Vn HinPCT.UBND
Quyn Trng phng:Trn Hng.
Ph phng: Ng Vn Lm
Din tch: 439,73 ha.
a ch: 31 l I Nguyn S
Thc
dn:
ng,
43.314P.An
ngi.
Lc A
S in thai: 2.451.045
6. UBND PHNG BNH HNG HA
a ch: 716 Tn K Tn Qu, Khu Ph 5, P.Bnh Hng Ha.
Phng Thng K
S in thoi trc: 8.755.200 Fax:
Trng phng: Hunh Th
H Kim
v tn
Phng.
Chc v
S in thai: 8.750.338
Bi Trng Khi
B th ng y
V Th An Ph B th
Phm Vn Rc
Ch tch UBND
V Vn Thch
PCT.UBND
Phan Anh Phng
PCT.UBND
Din tch: 449,43 ha.
S dn: 43.222 ngi.
7. UBND PHNG BNH HNG HA A
a ch: 621 Khu Ph 4, Phng Bnh Hng Ho A, Qun Bnh Tn.
S in thoi trc: 7.503.926 Fax: 7.503.732
H v tn Chc v
L Vn ByBT ng u
Phm Th Ngc
CT. UBND
Diu
Nguyn Thanh
PCT.UBND
Sn
Nguyn Trng
PCT.UBND
Ngha

Din tch: 465,02 ha.


S dn: 80.858 ngi.
8. UBND PHNG BNH HNG HA B
a ch: Khu ph 3, Nguyn Th T, P.Bnh Hng Ha B, Q.Bnh Tn.
S in thoi trc: 7.652.524 Fax: 7.654085
H v tn Chc v
Nguyn VnBHng
th
Phm c Ch
Tr tch UBND
Nguyn ThPCT.UBND
Bch Tuyn
L Minh Tun
PCT.UBND

Din tch: 732,32 ha.


S dn: 41.464 ngi.
9. UBND PHNG TN TO
a ch: 64 H Vn Long, Khu ph 4, P.Tn To, Q. Bnh Tn.
S in thoi trc: 7.541.385 7.541.384
H v tn Chc v
Nguyn KimBLin
th ng y
Nguyn VnCT.UBND
t
Trn Duy Thng
PCT.UBND
Li Anh ThuPCT.UBND

Din tch: 505,59 ha.


S dn: 44.568 ngi.
10. UBND PHNG TN TO A
a ch: 1409 Khu ph 4, tnh l 10, P.Tn To A, Q.Bnh Tn.
S in thoi trc: 7.541.252
H v tn Chc v
Trn Th Rng
B th ng y
L Vn Hng
Ch tch UBND
Nguyn ThPCT.UBND
Kim
Nguyn VnPCT.UBND
eo

Din tch: 1233,66 ha.


S dn: 42.427 ngi.

VN PHNG HI NG NHN DN V Y BAN NHN DN THNH PH H CH MINH


VN PHNG HI NG NHN DN V Y BAN NHN DN THNH PH H CH MINH
a ch: 86 L Thnh Tn, Phng Bn Ngh, Qun 1 Tp.HCM.
T: (08)38296052, (08)38295026. Fax: (08)38295675.
Email: ubnd@tphcm.gov.vn

Danh sch
a ch th in t chnh thc ca tng n v trc thuc
v cn b, cng chc c thm quyn

1. Cc lnh o Vn phng
- ng Trng Vn Lm, Chnh Vn phng
(lamtv@tphcm.gov.vn)
- ng Hunh Khnh Hip, Ph Vn phng
(hiephk@tphcm.gov.vn)
- ng Lm Vn Ba, Ph Vn phng
(balv@tphcm.gov.vn)
- ng L Tng, Ph Vn phng
(tungl@tphcm.gov.vn)
- ng Hunh Kim Pht, Ph Vn phng
(phathk@tphcm.gov.vn)
- B Trng Th Minh Hng, Ph Vn phng
(huongttm@tphcm.gov.vn)
- ng Nguyn Thanh Tng, Ph Vn phng
(tungnt@tphcm.gov.vn)
2. Cc Trng phng
- ng V Vn Hoan, Trng Phng Tng hp - K hoch
(hoanvv@tphcm.gov.vn)
- B Nguyn Th L, Trng Phng Ti chnh Thng mi Dch v
(lent@tphcm.gov.vn)
- ng Hunh Cng Tn, Trng Phng Cng Nng nghip
(tanhc@tphcm.gov.vn)
- B ng Th Minh Thm, Ph Phng u t
(thamdtm@tphcm.gov.vn)
- ng L Vn Thanh, Trng Phng th - Mi trng
(thanhlv@tphcm.gov.vn)

- ng Phm c Tr, Trng Phng i ngoi


(tripd@tphcm.gov.vn)
- ng Phm Thanh Tng, Trng Phng Php ch - Ni chnh
(tungphamt@tphcm.gov.vn)
- B Lng Th Cc, Trng Phng Vn x
(cuclt@tphcm.gov.vn)
- B Bi Th Hng Mai, Trng Phng Hnh chnh T chc
(maibth@tphcm.gov.vn)
- B Nguyn Th Minh Hng, Trng Phng K ton Ti v
(huongntm@tphcm.gov.vn)
- ng Phm Vn Quyn, Trng Phng Qun tr
(quyenpv@tphcm.gov.vn)
3. Cc Gim c Trung tm
- ng Trn Quang Dng, Gim c Trung tm Tin hc
(dungtq@tphcm.gov.vn)
- B Trn Ngc Nga, Gim c Trung tm Cng bo
(ngatn@tphcm.gov.vn)

4. B phn thng trc website:


- in thoi: (84-8) 38 233 390
- Fax: (84-8) 38 296 116
- Email: ttth@tphcm.gov.vn

m.gov.vn, vanphong@quan1hcm.gov.vn, vanthu@quan1hcm.gov.vn

m.gov.vn, vpubndq7@vnn.vn

m.gov.vn, vpubndq9@yahoo.com

m.gov.vn, ubq11@hcm.fpt.vn

tphcm.gov.vn
@tphcm.gov.vn

@tphcm.gov.vn
tphcm.gov.vn
phcm.gov.vn

tphcm.gov.vn

Email

Website

C nhn

nh

Chc v

Nhim k

a ch NR Qu qun in thoi NR

q1@tphcm.gov.vn,
http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn/
vanphong@quan1hcm.gov.vn, vanthu@quan1hcm.gov.vn
q2@tphcm.gov.vn
http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/
q3@tphcm.gov.vn
http://www.quan3.hochiminhcity.gov.vn/
q4@tphcm.gov.vn
http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/
q5@tphcm.gov.vn
http://www.quan5.hochiminhcity.gov.vn
q6@tphcm.gov.vn
http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn
q7@tphcm.gov.vn,
http://www.quan7.hochiminhcity.gov.vn
vpubndq7@vnn.vn
q8@tphcm.gov.vn
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn
q9@tphcm.gov.vn,
http://www.quan9.hochiminhcity.gov.vn
vpubndq9@yahoo.com
q10@tphcm.gov.vn
http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn
11@tphcm.gov.vn,
http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn
ubq11@hcm.fpt.vn
q12@tphcm.gov.vn
http://www.quan12.hochiminhcity.gov.vn
govap@tphcm.gov.vn
http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn
tanbinh@tphcm.gov.vn
http://www.tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/
phunhuan@tphcm.gov.vn
http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn
binhthanh@tphcm.gov.vn
http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn
thuduc@tphcm.gov.vn
http://www.thuduc.hochiminhcity.gov.vn
tanphu@tphcm.gov.vn
http://www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn
http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn
binhtan@tphcm.gov.vn
http://www.binhtan.hochiminhcity.gov.vn
binhchanh@tphcm.gov.vn,
http://www.binhchanh.hochiminhcity.gov.vn
ubndhbc@yahoo.com
hocmon@tphcm.gov.vn
http://www.hocmon.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/
cangio@tphcm.gov.vn
http://www.cangio.hochiminhcity.gov.vn/
(84.8) 8.920263
http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/
cuchi@tphcm.gov.vn
http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/News.asp
nhabe@tphcm.gov.vn,
http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/
ubndhuyennhabe@yahoo.com
1,hoc:97 Pasteur, p. Bn Ngh, Q1

ng 4, qun Tn Bnh

, phng 6, Qun 3

hng 25, Q.Bnh Thnh


ng 4, qun Tn Bnh

(08) 832.2481
(08) 3932.5056
(08) 3822.1778
(08) 3829.4032
(08) 3932.5584
(08) 3829.3056

phng 9, qun Tn Bnh

9, qun Tn Bnh

.5958 - (08) 3529.8771


.2722 - (08) 3829.2298 - (08) 3829.6184
(08) 822.5132

.5679 - (08)3 825.0029

.0021 - (08) 839.8880 - (08) 3839.8881

0.2059 - (08) 3.820.2127

0.2059 - (08) 3.820.2127

3.653 - (08) 38.231.806

90.451 - (08) 38.237.439

(08) 3824.3155
(08) 3930.4663

(08) 3829.4764

(08) 38290817

(08) 3930.9088

.4046 - (08) 3920.4047 - (08) 3920.4048

G MT BNG

H BCH NG

hoc 8226205,

, 8.249.368, 9.305.711

, 9.303.248, 8.249.449

Nguyn Anh Tun


Chnh Vn phng
Trn Quang B
Trng Ban
Nguyn Vn Tri
Trng Ban
Nguyn Vn Diu
Trng Ban
Nguyn Th Minh HngCh nhim
Hu Tm
Gim c
ng Vn Hng
T trng
Hunh Vn Hu
B th ng y
Nguyn Th Ng
B th ng y
L Th Xun Mai
B th ng y
Trn Th c
B th ng y
Hong Gia Tho
B th ng y
Nguyn Thnh Nam B th ng y
Hong Th Thu Vn B th ng y
Phm Th Thanh Tm B th ng y
Lm Th Thu Ly
B th ng y
Nguyn Thanh Hi
B th ng y
Hunh Lan Hng
B th ng y
V Khc Thi
B th ng y
Chu Hng Phng B th ng y
V Th M Ngc
B th ng y
Nguyn Anh Tun
B th ng b
Phm Xun Thnh
B th ng b
Bi Lng Dung
B th ng b
Nguyn Th Minh
B th ng b
Phan Anh Tun
B th ng b
ng Vn Hng
B th ng b
Nguyn Tng
B th ng b
L Vn Minh
B th ng b

Ng Th nh Nguyt
B th ng b
Lng Vn Hng
B th ng b
NgTh Ngc Dung
B th ng b
Trng Minh Hng B th ng b
, 9.305.439, 8.393.753
Trn Phc Cang
B th ng b
Ng Th L Dung
B th ng b
Ng Ngc Qunh
B th ng b
Ng Thnh Nguyn Nhung
B th ng b
, 8.303.166, 8.303.167
L Trng K
B th ng b
, 9.315.869, 8.328.961
Phm Th Hai
B th ng b
Nguyn Vn Gng
B th ng b
B th: Thn Th Th

P.BT
B th
Thng
ng trc:
b Trn Thanh Hng
Nguyn Tn t
B th ng b
Trn Trung Lc
B th ng b
, 9.318.654, 9.310.400
Trn Hu Ngha
B th ng b
, 9.303.266, 9.303.622
Nguyn Chng
B th ng b
, 9.322.179, 9.326.235
L Hng Tm
B th ng b
Nguyn Nh Ngc
B th ng b
Ng Ba
B th ng b
Trn Th Kim Lin
B th ng b
L Th Thy
B th ng b
Trn Thanh Bnh
B th ng b
Phm Hng Dng
B th ng b
Dng Th Ngc Thu B th ng b
Nguyn Th Lng Thanh
B th ng b
Trn Th Hnh
B th ng b
Trn Th Ngc Vn
B th ng b
on Hng Phng B th ng b
ng Thy Qunh
B th ng b
Hunh Vn Sang
B th ng b
, 9.319.824,
Phm Th Hu
B th ng b
Ph Th Phng Lin B th ng b
H Th Tuyt T
B th ng b
Nguyn Vn Ton
B th ng b
, 9.307.794, 9.327.822, 9.301.321 Ng Th Kim Hoa
B th ng b
Th Bch Duyn
B th ng b
Ng Ngc Sng
B th ng b
Phm Danh Tn
B th ng b
Ngn Th Diu Thu
B th ng b
Phm Th Lai
B th ng b
S Thanh ng
B th ng b
Ng ng Hng
B th ng b
Tr Th Bch Thy
B th ng b
Nguyn Kim M
B th ng b
, 8.326.357, 8.324.196, 9.312.174 H Hu Phc
B th ng b
, 9.326.355, 9.325.903
Nguyn Ngc Lng B th ng b
Hunh Th Ling
B th ng b
L Thy Phng
B th ng b
Nguyn Lc Ri
B th ng b
Hunh Ngc Lang
B th ng b
Phm Tin Phong
B th ng b
, 8.200.579, 9.316.198
Phng Th Tn
B th ng b

, 903715039
, 8.238.620, 8.238.610

email: bantinquan2@gmail.com

Phan Minh C
Minh Truyn
Bi Cng Giang
Trn Vn Tun
Nguyn Vn Ngh
ng Quang c
Trn Mnh Ph
Anh Nh
Hong Lan
Hunh Th Ht
Nguyn Hi Nam
Ng Khc Dng

B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b
B th ng b

88&sort=0&item=0&from=&to=&mode=n&cn=631&n=2496

Khu Hnh chnh - P.Thnh M Li - Q2

an - Phng 9-Qun 3

hng 12 -Qun 4

ng 8 - Qun 5

g 6 - Qun 6

Bnh Thun - Qun 7

hng 5 - Qun 8

ip Ph - Qun 9

g 14 -Qun 10

10 - Qun 11

ng Hng Thun - Qun 12

g 14 - Qun Bnh Thnh

u Ty - Huyn Bnh Chnh

- Phng An Lc A - Qun Bnh Tn

n Thnh - Huyn Cn Gi

n Thnh - Huyn Cn Gi

Phng 7 - Qun G Vp

n - Huyn Hc Mn

- x Ph Xun - Huyn Nh B

P11-Qun Ph Nhun

- Q.Tn Bnh

Nh - Qun Tn Ph

Linh Chiu - Q.Th c

509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-523-525-526-527-528-529

1&cat_3=162&co=1&ci=1&dis=3&dses=1

pht trin Si Gn khi cng xy...

(08) 37470809

TPHCM 12/8/2008
dng v b tr ti nh c...

(08) 37421567

chc nm gn b vi khu vn,...

(08) 37421438

N 2 TPHCM 12/8/2008
bc xc trc kiu thi cng cng trnh...

(08) 37430064

UN 2 TPHCM 3/9/2008
g, qun 2, ang phi kh s vi...

(08) 37430529

HCM 3/9/2008
i ta lc nhiu bit th, nh...

(08) 38989446

PHCM 12/8/2008
c nng v Xy dng chung c ti nh...

(08) 54020708

M 12/8/2008
uyt tnh trng ln chim t ...

(08) 37400876

HCM 12/8/2008
ra mt tng lai pht trin...

(08) 54020875

HCM 1/9/2008
i ph vi ma mua sp ti, ...

(08) 37415520

TPHCM 11/8/2008
ng, qun 2 c y ban nhn...

Tt Thnh, phng 18, qun 4, TP HCM....

Chiu, phng 16, qun 4, TP HCM. in...

huyt, phng 15, qun 4, TP HCM. in...

ng 14, qun 4, TP HCM. in thoi...

t Thnh, phng 13, qun 4, TP HCM....

ng, phng 12, qun 4, TP HCM. in...

phng 10, qun 4, TP HCM. in thoi...

, phng 9, qun 4, TP HCM. in...

h n 8/3 v 1968 nm cuc khi ngha...

ng 6, qun 4, TP HCM. in thoi c...

ng 5, qun 4, TP HCM. in thoi c...

t, phng 4, qun 4, TP HCM. in...

chung c l B5 phng 3 qun 4 gm 12...

v dn s: 12.650 ngi

n n, phng 1, qun 4 (TP HCM), gip...

H Ch Minh, sau ngy gii phng...

(08) 39400064

hc hin tt vai tr phi hp...

h sch ph hp, gii quyt kp...

; tng cng v m rng v khi...

phn nh ca t dn ph 79 v h...

chc i hi i biu nhim k...

ng 9, T i biu HND qun gm...

cc cng trnh cng cng trn a...

qun kho st t ai ti s 406...

gia tch cc vo cc phong tro, thc...

tui, s din m ch l 66...

h KP.2 v 3, tuyn truyn phng...

Hi LHPN phng 3 phi hp t chc...

Phng TNMT qun gii quyt n khiu...

y truyn thng Dn vn, k nim 51...

a Ty Nam Thnh ph H Ch Minh, gm...

(08) 38551582

gi Ch tch UBND : ng Phng Bu Lm...

gi Ch tch UBND : ng Trng Hng...

gi Ch tch UBND : ng H Thanh c

gi Ch tch UBND : ng Phm Vn Tng

gi Ch tch UBND : B Trm Th Hng...

gi Ch tch UBND : ng L Ngc Mnh

gi Ch tch UBND : ng Nguyn Hu...

gi Ch tch UBND : ng V Vn Hng

h : 0.294478 Km2 v Dn s :...

h : 5.702875 Km2 Dn s : 20,999...

gi Ch tch UBND : ng Trnh Huy Lc

gi Ch tch UBND : B Nguyn Th Cm...

gi Ch tch UBND : ng Nguyn Hu...

gi Ch tch UBND : ng Nguyn Vn Thanh...

gi Ch tch UBND : ng Nguyn Hu Ti...

gi Ch tch UBND : ng Nguyn Vn...

gn na th k, nhng a bn...

(08) 54311388

thng cho ng on c Thnh,...

p sng vn minh th, Phng...

o trin khai rng ri vic p...

UBMTTQ) phng 12, qun 10, t...

ng nm qua c thc hin v t...

kt hot ng Dn vn nm 2007 v...

b on L Hng Ch tch Hi Ph...

g cho h b Nhm Mui, ng 202/34...

Mi t dn ph ng k mt cng...

ng 6 tp trung cho cng tc tuyn...

t trn Dn tc Thng nht Vit...

) vn ha n v vn ha ln...

ra cuc i b ng hnh...

a phng, y ban MTTQ Vit Nam phng...

truyn, vn ng ngi dn ng...

u tranh cch mng, cng vi...

(08) 38655909

c thnh lp ngy 01/4/1997 trn c...

p , Q12 , TPHCM

thnh ph, hng Ty Nam qun 12,...

rung M Ty huyn Hc Mn, chnh...

n 423 ha vi dn s 32.523 nhn...

p , Q12 , TPHCM

Tn Bnh thuc x Si Gn vi...

ng , Q12 , TPHCM

583,29ha. Trong : + t nng...

i Hip huyn Hc Mn v i vo...

u ph trc y gm khu ph 5, mt...

vo ngy 01/4/1997 trn c s tch ra t...

Q12 , TPHCM

UN 12 TPHCM

nh ph h Ch Minh nm pha ng...

Thun , Q12 , TPHCM

Minh, c h thng ng b vi...

(08) 38917623

i Din tch: 550 ha V tr a l:...

Qun Bnh Thnh , TPHCM

a l: Hng ng gip ranh...

anh a , Qun Bnh Thnh , TPHCM

a l: Phng 26 c bao bc...

n Bnh Thnh , TPHCM

a l: Hng ng gip ranh...

nh Thnh , TPHCM

hnh chnh ca Qun vi din...

hnh , TPHCM

a l: Hng ng Bc gip...

hnh , TPHCM

a l: Hng ng gip ranh...

Bnh Thnh , TPHCM

a l: c sp nhp t...

n Bnh Thnh , TPHCM

g 25 Q..Bnh Thnh Hng...

+ Hng ty gip phng 7,...

nh Thnh , TPHCM

c bao bc bi tuyn sng Si...

Thnh , TPHCM

c v ng gip rch Xuyn...

Thnh , TPHCM

l: Hng ng gip ranh...

h Thnh , TPHCM

n: 5873. V tr a l: Pha ng...

nh Thnh , TPHCM

l: Hng ng gip ranh...


Thnh , TPHCM

80 ngi V tr a l: Hng...

Thnh , TPHCM

Bnh Thnh Pha ty gip...

Bnh Thnh , TPHCM


(08) 35510023

BND ngy 21/11/2006 ca UBND Qun Bnh...

Thnh , TPHCM

h H Ch Minh
ngi c tr kh c xa ca thnh...

Thnh , TPHCM
(08) 38417901

Nhun , TPHCM

N PH TPHCM
ng gip qun 11; Ty gip qun...

PH TPHCM
ng gip qun Tn Bnh; Ty v Bc...

g gip cc phng Ha Thnh, Tn...

Ph , TPHCM

PH TPHCM
ng gip phng Ph Trung; Ty gip...

n Ph , TPHCM

PH TPHCM
ng gip phng Ha Thnh; Ty gip...

N PH TPHCM
ng gip phng Ha Thnh; Ty...

n Ph , TPHCM

PH TPHCM
ng gip qun Tn Bnh; Ty gip...

N PH TPHCM
ng gip qun Tn Bnh; Ty gip...

g gip cc phng Tn Sn Nh, Tn...

n Tn Ph , TPHCM

v Bc gip Phng Ty Thnh; Ty...

n Ph , TPHCM

PH TPHCM
ng gip qun Tn Bnh; Ty gip...
Tn Ph , TPHCM

H Ch Minh
p qun Tn Bnh; Ty gip qun Bnh...
Ph , TPHCM

chnh : pha Ty ng l...

nh Chnh , TPHCM
(08) 37652144

NH TPHCM
n Bnh Chnh, c mt dn...

hnh , TPHCM
(08) 37605718

x Vnh Lc, nm pha...

Chnh , TPHCM
(08) 37650520

a vng t ng Nai Gia nh xa,...

n Bnh Chnh , TPHCM


(08) 37600522

h c Quc l 1A i...

Bnh Chnh , TPHCM


(08) 37560755

NH TPHCM
Chnh khi tip qun t 2 x An...

n Bnh Chnh , TPHCM


(08) 38757131

a thnh 7 p, sau 1975 cn li 5 p. Nm...

h Chnh , TPHCM
(08) 37780179

nam huyn Bnh Chnh. Pha...

h Chnh , TPHCM
(08) 37790381

HNH TPHCM
Phm Vn Hai c thnh lp nm...

nh , TPHCM
(08) 38773135

HNH TPHCM
77, sau khi hnh thnh Nng...

hnh , TPHCM
(08) 37660951

NH TPHCM
ha Nam huyn Bnh Chnh, x...

h Chnh , TPHCM
(08) 37691060

a ng Nam Si Gn, nm cnh Lin...

nh Chnh , TPHCM
(08) 39810015

n : 5.730 ngi. Mt...

Bnh Chnh , TPHCM


(08) 37600598

rong n 3556 ngi. Mt...

h Chnh , TPHCM
(08) 38773277

NH TPHCM
Ph, Huyn h tr xy...

Bnh Chnh , TPHCM


(08) 38758436

CHNH TPHCM
ong n : 7.555 ngi. Mt...

Bnh Chnh , TPHCM

ph H Ch Minh
yn Bnh Chnh t khi...

Bnh Chnh , TPHCM


(08) 37602246

H Ch Minh
on kin trung ca C Chi t thp...

n C Chi , TPHCM
(08) 38920263

ng Ty Bc huyn Nh B, c din...

Nh b , TPHCM

s gia nh v tr em x Phc...

b , TPHCM

V tr a l :pha bc gip x...

cao tui, ti Nh Vn ha x hip...

Nh b , TPHCM

tng kt 5 nm thc hin Ngh...

Nh b , TPHCM

c tc th ha cao. ngi...

b , TPHCM

tc th ha cao ca...

t , Huyn Nh b , TPHCM

TPHCM. Pha Nam gip huyn Cn Giuc...

tch HND TP...

n 7, TPHCM.

NG QUN 7
Ph M, Qun 7, TPHCM.

n b, cng chc. C th:

h ph H Ch Minh.

nh Hip, qun 12.

12 (Ng T Trung Chnh)

t - Qun 12.

un 12, Thnh ph H Ch Minh.

Trung M Ty, Q12, TP HCM

M Ty, qun 12

en@gmail.com

n ngnh chnh tr)

cp Xy dng

ng tin, C nhn Hnh chnh

un l Kinh t, Trung cp Qun l nh nc

i: Xa i gim ngho, Vn ha thng tin, Qun l i tng ti ha nhp cng ng, ch thp , Lao ng thng binh x hi, Dn s gia

chuyn ngnh xy dng

trch mt s mt cng tc:


kinh t tp th.
c: ch, siu th, trung tm thng mi,

c cng vic:
nghip hot ng theo lut doanh nghip sau KKD (hu kim doanh nghip).

v ton b hot ng ca Phng v iu hnh trc tip cc cng vic

ng cp qun l nh nc

ua, dch v vic lm, dy ngh

BINH &amp; X HI: TRNG TH L

xa i gim ngho, t nn x hi, chnh sch c cng, kim tra php lut lao ng

ng cp qun l nh nc

cng tc o to, bi dng; qun l khu vc hnh chnh, s nghip v cc c quan Trung ng ng trn a bn.

hnh , Qun Th c.

Qun Th c.

, Qun Th c, TPHCM.

qun Bnh Tn.

n Bnh Tn.

B, Q.Bnh Tn.

H CH MINH

NH PH H CH MINH

Mobile

Email

Thng tin chi tit

ng thng binh x hi, Dn s gia nh tr em v cng tc y t

g trn a bn.

S, Ban, Ngnh, Qun, Huyn

C quan H tn
Chc danh Di ng
a ch c quan
TNR
a ch nh ring
S Cng Thng
Lu Tin Long
Gim c 0903260990
S 331 Cu(04)37841896
Giy, H Ni,
*4 Ng
Vit 90
Nam
Hoa Bng Yn Ho Cu
S Cng Thng
Phm c Ph
Tin G
0913235215
S 331 Cu(04)38317306
Giy, H Ni, Vit Nam
S Cng Thng
Phm TrungPh
Sn
G
0912112039
S 331 Cu(04)35723323
Giy, H Ni, Vit Nam
S Cng Thng
Nguyn ThPh
NhG
Mai 0903424049
S 331 Cu(04)35723323
Giy, H Ni, Vit Nam
S Cng Thng
Nguyn VnPh
ng
G
0912159827S 331 Cu(04)33822484
Giy, H Ni, Vit Nam
S Cng Thng
o Thu Vnh
Ph G
0913288021
S 331 Cu(04)33826364
Giy, H Ni, Vit Nam
S Cng Thng
Trn Th Phng
ChnhLan
VP 0912159717
S 331 Cu(04)33826908
Giy, H Ni, Vit Nam
S Cng Thng
Trn Bnh Ngha
Trng b phn
0912170354
mt ca
S 331 Cu(04)38220453
Giy, H Ni,
*F 16
Vit
151
Nam
L Dun
S Giao th