PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2014. godine donijela ZAKLJUČAK Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana O dbora za turizam Hrvatskog sabora sa sjednice održane 11. veljače 2014. godine, na članak 8. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Amandman II.), te na prihvaćanje amandmana na članak 2. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Amandman I.) na način da glasi: „Članak 2. U članku 9. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: „(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem intemeta (internet agencija) usluge može pružati i u prostoru stambene namjene u kojemu osnivač ili vlasnik turističke agencije ima prijavljeno prebivalište. (3) U internet agenciji, pored osnivača odnosno vlasnika turističke agencije, može biti zaposlena još najviše jedna osoba." Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4."

KLASA: URBROJ: Zagreb,

2014.

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE:
Odbor za turizam Hrvatskog sabora na 28. sjednici održanoj 11. veljače 2014. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu s Konačnim prijedlogom zakona P.Z. 614, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. veljače 2014. godine. Na tekst Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu Odbor za turizam Hrvatskog sabora podnio je slijedeće amandmane: Amandman I. Na članak 2. Konačnog prijedloga Zakona: U stavku 1. nakon riječi „namjene" dodaju se riječi „u koje voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište." Dodaje se stavak 2. koji glasi: „(3) Internet agencija može, pored voditelja poslovnice, zaposliti najviše još jednu osobu." Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., a dosadašnji stavak 4, postaje stavak 5. Obrazloženje: U posljednjih nekoliko godina u svijetu je pokrenut trend racionalizacije poslovanja turističkih agencija i troškova neposredno povezanih s poslovanjem. U tom kontekstu, veliki broj država omogućio je otvaranje tzv. „internetskih agencija" kojima je poslovanje omogućeno i iz stambenih prostora. Kako bi se izbjegle bilo kakve zlouporabe ili manipulacija poslovanja internet agencija, kada ona djeluje iz stambenog prostora, nužno se mora vezati za stambeni prostor voditelja poslovnice, čime se jasno definira da prostor u kojemu djeluje internet agencija ima veze s osobom koja je vodi, a zapošljavanje se omogućava voditelju poslovnice i još najviše jednoj osobi, obzirom na ograničene mogućnosti stambenih prostora u obavljanju poslovne djelatnosti. I internet agenciji ostaje mogućnost angažmana većeg broja suradnika bez zasnivanja radnog odnosa. Imajući u vidu, trenutnu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, te jednu od mjera Vlade Republike Hrvatske o liberalizaciji tržišta rada i pojednostavljenju ukupne administrativne procedure vezane za samozapošljavanje, smatramo da će predložena izmjena Zakona pomoći malim agencijama u nastajanju, te pridonijeti planu samozapošljavanja. Predloženom dopunom omogućuje se smanjenje inicijalnih troškova početka rada internet agencije, te se ujedno potpomaže indirektno i njihovo etabliranje na turističkom tržištu u ključnom periodu razvoja proizvoda i ponude, a gdje su upravo fiksni troškovi poslovanja poput najma prostora i najveće opterećenje agencijama u nastajanju.

Predlaže se prihvatiti amandman na članak 2. Konačnog prijedloga zakona na način da glasi: „Članak 2. U članku 9. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: „(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem intemeta (internet agencija) usluge može pružati i u prostoru stambene namjene u kojemu osnivač ili vlasnik turističke agencije ima prijavljeno prebivalište. (3) U internet agenciji, pored osnivača odnosno vlasnika turističke agencije, može biti zaposlena još najviše jedna osoba." Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4. " Obrazloženje; S obzirom na intenciju predloženog amandmana, a koju prihvaćamo, smatramo potrebnim isti precizirati, zbog činjenice da turistička agencija može poslovati i kao trgovačko društvo i kao obrt odnosno trgovac pojedinac, te da se može raditi o stambenom prostoru u kojem prebivalište ima osnivač agencije koja je trgovačko društvo ili vlasnik obrta ukoliko turistička agencija posluje kao obrt. No, u svakom slučaju ne radi se o prebivalištu voditelja poslovnice, jer internet agencije nemaju poslovnicu, te tako niti zaposlenog voditelja poslovnice, već moraju imati zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice sukladno članku 21, stavku 1. važećeg Zakona o pružanju usluga u turizmu. Također, u odredbi se pozivati na stambeni prostor u kojem voditelja poslovnice ima prijavljeno prebivalište, nije odgovarajuće, i iz razloga što voditelj poslovnice ne mora u svakom slučaju biti „vlasnik" turističke agencije, već može biti i samo zaposlenik turističke agencije. S obzirom da članak 9. važećeg Zakona ima samo dva stavka, a da se iza stavka 1. dodaju dva nova stavka, bilo je potrebno, iz nomotehničkih razloga, izmijeniti i dio amandmana kojim se mijenjaju brojevi dosadašnjih stavaka, pa tako samo izmijeniti broj dosadašnjeg stavka 2. jer stavka 3. u članku 9. važećeg Zakona nema. Amandman II. Na članak 8. Konačnog prijedloga Zakona Članka 8. mijenja se i glasi: ,,U članku 22. stavku 3. točki 4. riječ: „staža" zamjenjuje se riječju: „iskustva". Obrazloženje: Predloženom izmjenom ostvaruje se mogućnost priznavanja relevantnog radnog iskustva kao jednoga od Zakonom propisanih uvjeta za stjecanje statusa voditelja poslovnice. Turizam je vrlo specifična djelatnost u kojoj se ne osjeća razlika između formalnog staža i prethodnog radnog iskustva koje se dokazuje referencama i drugim dokazima (ugovori i si.) Predlaže se prihvatiti amandman.

Slijedom navedenog, temeljem odredbe članka 51. stavka 4. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 154/2011, 121/2012 i 7/2013) podnosi se zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za prihvaćanje navedenih amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. 614. na predloženi način.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful