You are on page 1of 2

T E S T A M E NT

Subsemnatul .......... domiciliat n .........., CNP .........,[1]dispun prin prezentul testament urmtoarele: Las lui, ............., domiciliat n .........., CNP ............, ............... (se va determina n mod concret bunul sau bunurile sau categoria de bunuri), instituindu-l legatar cu titlu particular, conform dispoziiilor art.1057 Cod civil. Am luat cunotin de dispoziiile art. 1088 cod civil cu privire la ntinderea rezervei succesorale a motenitorilor[2]. Acest testament a fost ntocmit cu respectarea art. 1044 Cod civil i reprezint ultima mea voin. Prezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n Registrul naional notarial de eviden a liberalitilor (RNL). Tehnoredactat la .............., n ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNL i ...... exemplare s-au eliberat prii. Testator, Semntura, ...

Subsemnatul ., domiciliat in , str. .. nr. , bloc ,scara .., etaj ., apart. .., sector/judet .., posesor al . seria .. numar . eliberat la data de .. de catre . .., de buna voie si nesilit de nimeni, aflandu-ma in deplinatatea facultatilor mintale, pentru cazul mortii mele dispun urmatoarele: Las intreaga avere mobila si imobila ce se va gasi in patrimoniul meu la data decesului, lui .., domiciliat in ., str. .. nr. , bloc , scara .., etaj. .., apart. .., sector/judet .., posesor al .. seria .. numar eliberat la data de .. de catre .., pe care-l institui in baza art. 888 si urm. Cod civil, legatar universal.

Declar ca nu am mostenitori rezervatari.


Rog pe 1)..sa . . Numesc executor testamentar pe ., domiciliat in .., str. .. nr. , bloc , scara .., etaj ., apart. .., sector/judet , posesor al .. seria . numar . eliberat la data de . de catre cod numeric personal .. . Redactat si dactilografiat in . exemplare, la Biroul Notarului Public . ., astazi, data autentificarii. S-au eliberat partii .. exemplare.

Model de declaraie de renunare la calitatea de executor testamentar


DECLARAIE Subsemnatul .......... domiciliat n .........., CNP ........., declar, n mod expres, n conformitate cu prevederile art.1085 lit. b Cod civil, c renun la calitatea de executor testamentar al defunctului.............., decedat la data de........, cu CNP ......., cu ultimul domiciliu n......., conferit prin testamentul autentificat sub nr...........din data de........ de notarul public.......... cu sediul n ........ Prezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n Registrul naional notarial privind opiunile succesorale (RNOS). Tehnoredactat la .............., n ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNOS i ...... exemplare s-au eliberat prii. Declarant, Semntura, .......

Model de declaraie de acceptare a succesiunii legale i testamentare


DECLARAIE Subsemnatul .......... domiciliat n .........., CNP ........., declar[1]c accept n mod expres, n conformitate cu prevederile art.1102 cod civil coroborate cu art.1108 alin.(1) i (2) Cod civil, succesiunea defunctului........, decedat la data de .........., cu CNP........., cu ultimul domiciliu n ........., n calitate de ........... ca motenitor legal i n calitate de legatar............... conferit prin testamentul autentificat sub nr....... sau olograf din data de ........... Prezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n Registrul naional notarial privind opiunile succesorale (RNOS). Tehnoredactat la .............., n ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNOS i ...... exemplare s-au eliberat prii. Declarant, Semntura........