madt

(HELP)

Load Shivaji01 font to use this software
(How To Use Guide)

ho saa^FTvaoAr ksao vaapravoa Æ
*yaa maQao tIna panao Aahot.
2Á maihnyaatIla saamaanaacao AMdaja p~k

ho saa^FTvaoAr vaaprNyasazI [MTrnaoT va$na iXavaajaI 1 ha fa^T Da]nalaaooD k$na ivaMDao maQao Gaalavaa.
To use this software download font Shivaji1 and copy paste into windo\font folder. Try following link on net. Free Download of True Type Fonts : English Roman Russian Cyrillic Hindi Marathi Devanagari

(Sheets)

1Á madt

(HELP)

hyaa panavar Aaplao naava maihnaa Gaalaa. puZo saamaana iktI hvao to ilha. AMdajao ikMmat ilaha. yaa p`maaNao Aaplyaalaa hvyaa Asalaolyaa sava- ijanasaa Bara. tumhala lagaoca Kcaa-caa AMdaja savaa-t KalaI idsaola.
3Á saamaanaacaI yaadI (Order Form) *yaa panaavar jaaNyaasaazI yaoqao i@lak kra.

(Estimation Sheet) *yaa panaavar jaaNyaasaazI yaoqao i@lak kra.

hyaa panaavar Aaplyaa saamanaacaI yaadI AapaoAap BarlaI jaa[la. Aata ho pana Capavao. Aaplyaalaa kovaL irkamaI yaadI hvaI Asalyaasa saamaanaacao AMdaja p~k yaa panaavar kahI na Barta sarL saamaanacaI yaadI *yaa panaacaI ip`MT GyaavaI. ho p`qama vaacaa D I S C L A I M E R
The program is provided as is without any guarantees or warranty. Although the author has attempted to find and correct any bugs in this free software program, the author is not responsible for any damage or losses of any kind caused by the use or misuse of the programs. The author is under no obligation to provide support, service, corrections, or upgrades to the free software program. For more information, please, send email to asohoni@gmail.com

ho saa^FTvaoAr svatÁcyaa jabaabadarIvar vaapravao. yaacaa ]pyaaoga ikMvaa du$pyaaoga koolyaamauLo Jaalaolyaa nauksaanaIlaa laoKk javaabadar rhaNaar naahI.

is software
(How To Use Guide)

ajaI 1 ha fa^T

nk on net. Marathi Devanagari

Á madt

(HELP)

aoqao i@lak kra.

pted to find and correct any bugs in sed by the use or misuse of the o the free software program. For

aa ]pyaaoga ikMvaa aabadar rhaNaar naahI.

saamaanaacao AMdaja p~k !
naava maihnaa
saaOÀEaI
FEBRUARY

Ë
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ijannasa
saaKr gauL caha tuur DaL hrBara DaL mauga DaL masaur DaL kuLIqa saabaNa pavaDr saabaNa pavaDr AMgaacaa saabaNa AMgaacaa saabaNa AMgaacaa saabaNa AMgaacaa saabaNa Tuqa posT Tuqa posT manauka kajau badama baodaNao Kjaur sauko AMjaIr vaoladaoDo jaayafL vaavaiDMga ijar jaoYTmaQa pavaDr maoqaI Aaovaa baaLMt baDIXaaop XaoMdolaaoNa baDIXaaop e gaI ihMga rvaa jaaD rvaa baairk paoho jaaD

naga pirmaaNa ikMmat r@kma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa naga naga naga naga naga naga iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa naga iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

paoho patL Kaobarola tola imaz maaohrI hrBaro A##ao masaur A##ao maTkI cavaLI laala baairk cavaLI pIvaLI baairk laIkivaD saaop ibaskIT puDa ibaskIT puDa vaIma baar harpIk XaoMgadaNao ]pvaasa BaajaaNaI rajaigara vaDI kaDopoTI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4

iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa naga

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80 81

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00
100.00

ekUNa r@kma

5

ho saa^FTvaoAr ksao vaapravoa Æ ( How To Use Guide) *yaa panaavar jaaNyaasaazI yaoqao i@lak kra.

6

7

8

!
ikraNaa saamaanaacaI yaadI
naava maihnaa
saaOÀEaI
FEBRUARY nag a pirmaaNa ikMmat vaja 0 na iklaoa

Ë
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ijannasa
saaKr gauL caha tuur DaL hrBara DaL mauga DaL masaur DaL kuLIqa saabaNa pavaDr saabaNa pavaDr AMgaacaa saabaNa AMgaacaa saabaNa AMgaacaa saabaNa AMgaacaa saabaNa Tuqa posT Tuqa posT manauka kajau badama baodaNao Kjaur sauko AMjaIr vaoladaoDo jaayafL vaavaiDMga ijar jaoYTmaQa pavaDr maoqaI Aaovaa baaLMt baDIXaaop XaoMdolaaoNa baDIXaaop e gaI ihMga rvaa jaaD

r@kma

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa naga naga naga naga naga naga iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa naga iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa

9

!
ikraNaa saamaanaacaI yaadI
naava maihnaa
saaOÀEaI
FEBRUARY nag a pirmaaNa ikMmat vaja 0 na iklaoa

Ë
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

ijannasa
rvaa baairk paoho jaaD paoho patL Kaobarola tola imaz maaohrI hrBaro A##ao masaur A##ao maTkI cavaLI laala baairk cavaLI pIvaLI baairk laIkivaD saaop ibaskIT puDa ibaskIT puDa vaIma baar harpIk XaoMgadaNao ]pvaasa BaajaaNaI rajaigara vaDI kaDopoTI

r@kma

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa iklaoa naga

10

!
ikraNaa saamaanaacaI yaadI
naava maihnaa
saaOÀEaI
FEBRUARY nag a pirmaaNa ikMmat vaja 0 na

Ë
76 77 78 79 80 81

ijannasa

r@kma

0 0 0 0 0

ekUNa r@kma

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful