Oleh: Abu Ayyub Muhammad Fashan b.

Ahmad Ziadi

HINDARI MUJASSIMAH!!! JAUHI JAHMIYAH

Antara penyelewengan yang terbesar dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah ta`ala ialah mengubah ayat-ayat Allah dengan hawa nafsu mereka.Firman Allah ta`ala:

‫وَإ ِذ ْ قُل ْنا اد ْخل ُغوا هَغذِهِ ال ْقري َغة فَك ُل ُغوا من ْهَغا حي ْغث شغئ ْت ُم رغَغدا‬ ‫غ‬ ‫ُغ‬ َ ْ َ ِ ُ َ ‫ِ غ‬ َ ً َ ْ َ َ ْ ‫واد ْخل ُغوا ال ْبغَغاب س غجدا وَقول ُغوا حط ّغة ن َغْف غر ل َك ُغم خطايغَغاك ُم‬ ‫ُ غ‬ ‫َ ُغ‬ ٌ ِ ً ّ ُ َ ْ ْ ِ ً َ ِ َ ‫وَسن َزيد ُ ال ْمحسنين # فَب َد ّل ال ّذين ظ َل َموا قَوْل غَي ْر ال ّذي قيل‬ ِ ُ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ُ ِ َ َ‫ل َهم فَأن‬ َ ‫ْزل ْنا عَلى ال ّذين ظ َل َموا رِج غزا م غن الس غماء ب ِم غا كغَغانوا‬ ‫ّ َ ِ َغ‬ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ِ ً ْ َ ِ ‫ي َفسقون‬ َ ُ ُ ْ
Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitulmakdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik". Lalu orang-orang yang zalim menggantikan perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik.1

‫حد ّث َنا عَب ْد ُ الرزاق عَن معْمرٍ عَن هَمام ِ ب ْن من َب ّهٍ أ َن ّه سغغمعَ أ َبغغا‬ ِ َ ُ َ َ َ ُ ِ ّ ْ َ َ ْ ِ ّ ّ ُ ُ ُ ‫هُري ْرةَ رضي الل ّه عَن ْه ي َقول‬ ُ َ ِ َ َ َ ّ َ َ ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ ‫قال رسول الل ّهِ صلى الل ّه عَل َي ْهِ وَسل ّم قيل ل ِب َني إ ِسرائيل‬ ِ َ ِ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ { ‫} اد ْخلوا ال ْباب سجدا وَقولوا حط ّة‬ ٌ ِ ً ّ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ‫فَب َد ّلوا فَد َخلوا ي َزحفون عَلى أ َستاهِهِم وَقالوا حب ّة في شعْرة‬ ٍ َ َ ِ ٌ َ َ ْ

Diriwayatkan dari Abdul Razak: Diriwayatkan kepada kami Ma`mar,daripada Hammam b.Munabbih bahawasanya dia mendengar Abu Hurairah radiallahu`anhu berkata: Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam bersabda: “ Diperintahkan kepada Bani

1

Al-Baqarah:58-59

Israil : Masuklah ke pintu gerbang sambil bersujud kemudian katakanlah “ Hitthah”(bebaskan kami dari dosa) Maka mereka mengubah perintah Allah kemudian memasuki dalam keadaan merangkak di atas punggung mereka lalu mereka berkata “ Habbatun fii sta`ratin” ( biji dalam gandum) .2

ّ َ ّ ‫عَن أ َبي هُري ْرةَ عَن الن ّب ِي صلى الل ّه عَل َي ْهِ وَسل ّم في قَوْل ِهِ عَز‬ ِ َ َ ّ ُ ِ ْ ْ َ َ ُ ُ ّ َ ‫وَجل } اد ْخلوا ال ْبغَغاب س غجدا { قَ غال د َخل ُغوا زحف غا } وَقول ُغوا‬ ‫ُ غ‬ ‫َ ْ ًغ‬ ‫غ َ َغ‬ ً ّ ُ َ ُ َ ُ َ َ ‫حط ّة { قال ب َد ّلوا فَقالوا حن ْط َة في شعَرة‬ ِ ٌ ِ ٍ َ َ ِ ٌ
Daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu`alahiwasallam ketika menjelaskan tentang firman Allah `azza wa jalla: “ Masuklah ke pintu gerbang sambil bersujud” kemudian Nabi bersabda: “ Mereka masuk dalam keadaan merangkak dan mereka menggantikan “Hittah” dengan “Hintah” dalam gandum3 Imam al-Baghawi menyebutkan bahawa disebabkan mereka(bani Israil) mengubah perkataan ‫ حطة‬kepada ‫ 4. حنطة‬Maka mereka berkata dengan lisan mereka: “ Hathona samqasa( bermaksud gandum merah) dengan niat meringan-ringankan perintah Allah ta`ala. Berkata Mujahid5: Direndahkan kepada mereka pintu gerbang(Baitulmaqdis) agar mereka dapat merendahkan kepala-kepala mereka lalu mereka enggan memasukinya sambil bersujud lalu mereka masuk di atas pinggul mereka menyalahi perbuatan(yang sepatutnya mereka diperintahkan)sepertimana mereka menggantikan perkataan dan mereka berkata perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka.

َ ‫فَأ َن ْزل ْنا عَلى ال ّذين ظ َل َموا رِجزا مغن السغماء { قيغل: أرسغل‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ِ َ ّ َ َ ُ َ ِ ً ْ َ ِ ‫الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفا‬ ‫} ب ِمغا كغَغانوا ي َفس غقون { يعص غون ويخرج غون مغن أمغر الل غه‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫َغ‬ ُ َ ُ ُ ْ .‫تعالى‬
2 HR Bukhari no:3151,4119,4275, Muslim no:5330, Abu Daud no:3492,Tirmidzi no:2880 3 HR Ahmad no:7762,8110, an-Nasaie no:10989 4 Sila rujuk Tafsir Ibn Kathir 1/276 hal ini juga diriwayatkan dari Ibn `Abbas 5 Beliau ialah Mujahid Ibn Jabr, (w 104H) Imam di dalam ilmu Tafsir,salah seorang anak murid utama `Abdullah ibn `Abbas radiallahu`anhma.

(Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit): Dikatakan: Allah menghantar ke atas mereka wabak maka mereka musnah serta merta seramai 70 000 orang, (karena mereka berbuat fasik) disebabkan mereka melakukan maksiat dan keluar dari perintah Allah ta`ala.6 Hari ini kita melihat beberapa golongan yang menganggap merekalah Ahkam (bijaksana) dan A`lam (paling mengetahui) cuba mengulangi apa yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka iaitulah mengubah ayat-ayat Allah s.w.t kepada makna yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah s.w.t dan juga tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam kepada sahabatnya dan juga para ulama` Salaf. Jika dahulunya bani Israil hanya mengubah perkataan yang bermaksud kalimah-kalimah doa( yang diperintahkan oleh Allah) kepada perkataan gandum,namun hari ini keberanian umat yang terakhir ini lebih dahsyat apabila dengan beraninya mengubah nama dan sifat-sifat Allah yang telah disifatkan sendiri oleh Allah ta`ala di dalam kalamNya. Golongan yang menisbahkan diri mereka sebagai Ahkam(bijaksana) ini memang mendapat perhatian segenap masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, dengan mempopularkan falsafah7 takwil mereka, majazi bukan hakiki.Maka atas nama takwil maka akhirnya mereka8 tidak menyedari mereka telah terjerumus ke dalam lubang tahrif dan juga jerangkap Jahmiah.9Kebijaksanaan mereka ini lebih menyerlah apabila mereka dengan beraninya mengubah ayat sifat Allah jika dulunya yahudi menukarkan hanya dengan menambah huruf nun dan kali ini mereka mengubah ayat Allah hanya dengan menambah huruf Lam.Subhanallah, perhatikan wahai orang yang mempunyai penglihatan!!

6

Al-Baghawi (w 510H) ,Ma`alim at-Tanzil, 1/99

7 Golongan Asya`irah yang menisbahkan Akidah mereka kepada Abu Hasan al-Asya`ari tidak menyedari akidah mereka asalnya menggunakan metod ahli Kalam yang berasal dari falsafah Yunani,sedangkan Abu Hasan alAsya`ari berlepas diri dari mereka.Sila rujuk kitab beliau al-Ibanah `an Ushul ad-Diyanah. 8 Bukan semua golongan ini yang sengaja mentakwil ayat-ayat Allah,ramai dikalangan mereka tersilap ada juga yang terkeliru.Moga Allah memberi petunjuk kepada kita dan mereka. 9 Jahmiyyah adalah golongan yang menafi dan menolak sifat-sifat Allah ta`ala, pengasasnya ialah Jahm Ibn Safwan.

Salaf Mengithbatkan Sifat Istiwa` 10 11 12 tahrif, tasybih ,takwil ,ta`til dan takyif13.

Allah

tanpa

Antara dosa dan kezaliman yang paling besar ialah berkata tentang Allah s.w.t tanpa pengetahuan.14Begitulah realiti yang ada hari ini,apabila ditanya tentang dimana Allah? Maka pelbagai jawapan yang keluar dari mulut mereka yang dengan sembrono mengeluarkan jawapan atau pendapat tanpa didasari jalan ilmu dan Bashirah.Ramai yang akan menjawab Allah berada di mana-mana.Sedangkan Allah s.w.t sendiri telah mengkhabarkan kepada kita tentang diriNya dalam firmanNya:

‫إ ِن رب ّك ُم الل ّه ال ّذي خل َقَ السماوات وال َرض في ست ّةِ أ َيام ٍ ث ُم‬ َ ِ ِ َ ْ ْ َ ِ َ َ ّ ِ ُ ّ ّ ُ َ ّ َ ‫است َوى عَلى ال ْعَرش‬ َ ْ ِ ْ
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy.15 Ibnu Kathir rahimahullah berkata: “ Pandangan yang kami ikuti berkenaan(ayat sifat)masalah ini adalah pandangan Salaf as-Soleh seperti Imam Malik,al-Auza`i,ats-Tsauri,al-Laits b.Saad,Imam Syafi`i,Imam Ahmad,Ishaq b.Rahawaih dan Imam-imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang,iaitu membiarkannya seperti apa adanya,tanpa takyif(mempersoalkan kaifiyah/hakikatnya),tanpa tasybih(menyerupakan dengan makhluk) dan tanpa ta`til( menafikan).Dan setiap makna zhahir yang terlintas pada benak orang yang menganut fahaman musyabbihah(menyerupakan Allah dengan makhluk),maka makna tersebut sangat jauh dari Allah,kerana tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah yang menyerupai-Nya.Seperti yang difirmankanNya:

10

Merubah lafaz atau maksudnya

11 Menyerupakan Allah dengan makhluk 12 Menafikan dan menghilangkan sifat-sifat Allah baik sebahagian ataupun keseluruhannya. 13 14 15 Bertanyakan kaifiat(cara) atau bagaimana? Al-Baqarah:169, al-`Araf :33 Al-`Araf:54

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.16 Tetapi persoalannya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para Imam,di antaranya adalah Nu`aim b.Hammad al-Khuza`i-guru Imam Bukhari-ia mengatakan: “ Barangsiapa yang menyerupakan Allah dengan makhlukNya,maka ia kafir.Dan barangsiapa yang mengingkari sifat yang telah Allah berikan untuk diriNya sendiri, bermaksud dia juga telah kafir.Tidaklah apa-apa yang telah disifatkan Allah bagi diriNya dan oleh RasulNya merupakan suatu bentuk penyerupaan.Barangsiapa yang menetapkan bagi Allah setiap apa yang disebutkan pada ayat-ayat al-Quran yang jelas dan hadith-hadith yang sahih,dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah,serta menafikan segala kekurangan dari DiriNya,bermaksud dia telah menempuh jalan hidayah(petunjuk).17 Allah Jalla wa`Ala telah mengkhabarkan tentang istiwaNya di atas `ArasyNya dalam tujuh ayat di dalam al-Quran18 dan kesemunya menggunakan lafaz istawaa((‫ استوى‬ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan Istawaa ialah secara hakiki bukan dengan mentakwilkannya kepada istawla ( (‫.استولى‬ Berkata Mujahid (w 104H)(seorang tabi`in besar anak murid utama Ibn `Abbas):

‫ل َي ْس ك َمث ْل ِهِ شيء وَهُوَ السميعُ ال ْب َصير‬ ٌ ْ َ ِ ّ ِ َ ُ ِ

“Ia istawaa(bersemayam) di atas “ Arsy” maknanya ‫ عل علي العرش‬yang bermaksud : “ Ia berada tinggi di atas `Arsy”19 Dimana Allah? Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam telah didatangi oleh Muawiyyah bin Al-Hakam As-Sulamy sambil beliau membawakan budak perempuannya yang hendak dibebaskan,Rasulullah
16 Asy-Syuura:11

َ ‫است َوى عَلى ال ْعَرش‬ َ ْ ِ ْ

17 Tafsir Ibn Kathir 3/427 Maktabah Syamilah edisi ke 3, lihat juga Syarah `Aqidah Ahluss Sunnah wal Jama`ah Ust.Yazid `Abdul Qadir Jawwas, hlm 205-206 ,Pustaka Imam Asy-Syafi`I 1425H 18 Al-`Araf :54, Hadid:4 19 Yunus:3, Ar-Ra`du:2, al-Furqan:59, As-Sajadah:4, Al-

Shahih al-Bukhari 22/427

sallallahu`alaihiwasallam bertanya kepada budak perempuan tersebut sebagai ujian keimanan sebelum dia dimerdekakan oleh tuannya,iaitu Muawiyyah.

Beliau bertanya kepadanya: “ Di mana Allah? Jawab budak perempuan itu: “ Di atas langit”. Beliau bertanya lagi: “ Siapakah aku?” Jawab budak perempua: “ Engkau adalah Rasulullah” Beliau bersabda: “ Merdekakan dia, kerana sesungguhnya dia ialah seorang perempuan yang beriman”20 Hadith shahih diriwayatkan oleh Jama`ah ahli Hadith di antaranya: 1. 2. 3. 4.

‫فَقال ل َها أ َي ْن الل ّه قال َت في السماء قال من أ َن َغغا قَغغال َت أ َن ْغت‬ ِ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ّ َ َ َ ُ ُ َ ‫رسول الل ّهِ قال أ َعْت ِقها فَإ ِن ّها مؤْمن َة‬ ٌ ِ ُ َ َ ْ

Imam Malik di dalam Muwatho` juz 5 hlm 117 no:1269,2876 Imam Ahmad di dalam Musnad no:7565, 22645, 22649, 22652 Imam Muslim di dalam Shahih Muslim juz 3,hlm 140, no:836 Imam Abu Daud di dalam Sunannya no: 795, 2856, 2857 5. Imam Nasa`i di dalam Sunan Nasa`i no:1203 6. Imam al-Baihaqi di dalam Sunan al-Kubra no:15403,19769, 19770 7. Imam al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah juz 2,hlm 22 8. Imam Ibn Hibban di dalam Shahih Ibn Hibban no:165 9. Imam Abu `Awanah dalam musnadnya juz 1,hlm 465 10.Imam Ibn Abi Aashim dalam kitab as-Sunnah no:396 11.Imam al-Laalikai dalam kitabnya as-Sunnah no:495,496,514 12.Imam At-Thohawi dalam Musykilul Athar no:4365,4366,4367 Kesahihah hadith ini tidak perlu dipertikaikan lagi, jika ada yang mempertikaikan kesahihan hadith ini maka ketahuilah mereka adalah golongan yang jahil atau mempunyai niat yang tidak baik21 Di dalam Hadith ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu`alaihiwasallam menjadikan pengetahuan budak perempuan tersebut tentang keberadaan Allah di atas langit sebagai syarat keimanan, jika seorang budak perempuan yang tidak pernah
20 21 Hal ini seperti yang dipertikaikan status hadith ini oleh Hassan Ibn `Ali as-Saqqaf,namun ramai ulama` sudah membantah syubhat-syubhat yang telah datang dari beliau antaranya kitab yang berjudul “ Ad-Difa` `an Hadith al-Jariyah” karya `Abdullah ibn Fahd al-Khalifi.

memasuki mana-mana sekolah atau universiti atau pondok pun boleh menerima fitrah ini apatah lagi bagi mereka yang menganggap mereka adalah golongan terpelajar ? Saya mengatakan golongan yang tidak mahu menetapkan keberadaan Allah jalla wa`Alla di atas langit menyangka bahawa apabila mereka menetapkan hal itu maka mereka akan menjisimkan atau menyerupakan Allah dengan makhluk.Lebih malang apabila mereka menjawab berkenaan masalah ini berdasarkan ilmu Kalam yang berasal dari falsafah Aristotle yang sesat22Mereka golongan yang menyatakan bahawa Allah berada di mana-mana telah melakukan pendustaan yang paling besar.23 Antara hadith-hadith lain yang menunjukkan Allah berada di atas langit:

‫الراحمون ي َرحمهُم الرحمن ارحموا أ َهْل ال َرض ي َرحمك ُم من‬ ُ َ ْ ُ َ ْ ّ ْ ُ َ ْ َ ُ ِ ّ ْ َ ْ ْ َ ْ ِ ْ ْ َ ِ‫في السماء‬ ِ َ ّ
“Orang-orang yang penyayang,mereka itu akan disayangi oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman,oleh kerana itu sayangi orang yang berada di muka bumi,nescaya Zat yang di atas langit akan menyayangi kamu”24 Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam bersabda:

َ ِ‫أ َل ت َأ ْمنوني وَأ َنا أ َمين م غن فِ غي الس غماء ي َغأ ْتيني خب َغر الس غماء‬ ِ َ ّ ‫َ ِ ُ َ ْ غ‬ ِ ِ ِ ُ َ َ ّ ُ َ ً‫صباحا وَمساء‬ ً َ َ َ َ
22 Justeru mereka mengambil menyatakan bahawa Allah berada di manamana sedangkan ianya jelas merupakan berasal dari teori Emanasi(limpahan dari Allah) merupakan teori yang berasal dari golongan falsafah yang mulhid.Sila rujuk : Dr Sulaiman Noordin, Sejarah Pemikiran 2, Akal dan Wahyu,Manhaj Ahli Sunnah,Muktazilah dan Modenisme,hlm 41, Fulson Trading Company,Cetakan pertama 1999. 23 Jika kita perhatikan secara halus mereka sering menggunakan istilah “majazi” kepada ayat-ayat sifat sedangkan jika benarlah apa yang mereka katakan kesemua sifat-sifat Allah bukanlah hakikat malah hanya majaz,akhir sekali mereka tidak sedar bahawa mereka telah menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan apabila mereka telah menafikan kesemua sifat-sifat Allah yang mereka sifatkan hanyalah ibarat/satu imaginasi.Maha Suci Allah di atas apa yang mereka sifatkan!!! 24 Hadith Sahih riwayat Abu Daud no:4290, Tirmidzi no:1847 dia berkata hadith ini hasan shahih, at-Thobrani dalam Mu`jam al-Awsath 9/23.

Tidakkah kamu berasa aman kepadaku sedangkan aku orang kepercayaan Zat yang berada di atas langit,datng kepadaku berita(wahyu) dari langit di waktu pagi dan petang.25 Sabda Rasulullah sallallhu`alaihiwasallam lagi:

‫وال ّذي ن َفسي ب ِي َدِهِ ما مغن رجغل ي َغد ْعو امرأ َت َغه إ ِل َغى فِراشغها‬ ‫ْ َ ُ غ‬ ُ ِ ْ ِ َ َ ِ َ ٍ ُ َ ْ ِ َ ً ِ ‫ّ َ ِ َغ‬ ّ ‫فَت َأ ْبى عَل َي ْهِ إ ِل كغَغان ال ّغذي فِغي السغماء سغاخطا عَل َي ْهَغا حتغّغى‬ ‫غ‬ ِ َ ‫غ‬ َ َ ‫ي َرضى عَن ْها‬ َ ْ َ
Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, tidaklah seorang suami pun yang mengajak isterinya ke tempat tidurnya lalu sang isteri menolaknya,melainkan Zat yang di atas langit murka kepadanya sehinggalah suaminya redha kepadanya.26 Adapun banyak lagi hadith-hadith yang menjelaskan kepada kita tentang masalah ini. Salaf Mengithbat( Menetapkan ) Allah di atas langit: Keterangan dari sahabat juga sangat banyak,sehinggakan tidak mungkin untuk saya memuatkan dalam tulisan ini, antaranya ialah: Umar radiallahu`anhu berkata:

‫إنما المر من ههنا فأشار بيده إلى السماء‬
“ Bahawasanya segala urusan itu (datang keputusannya)dari sini “ sambil mengisyaratkan tangannya ke langit” 27 Berkata `Abdullah ibn Mas`ud radiallahu`anhu:

25 HR Bukhari no:4004,Muslim no:1763,Ahmad no:10585,Ibn Hibban no:25 daripada Abi Sa`id al-Khudri radiallahu`anhu. 26 HR Muslim no:2595 daripada Abu Hurairah radiallahu`anhu

27 Imam Dzahabi dalam Al-`Uluw li`ali al-Ghaffar, 1/77, kata beliau sanadnya seperti matahari(terang kesahihannya)

‫والعرش فوق الماء والله عز و جل فوق العرش ول يخفى‬ ‫عليه شيء من أعمالكم‬
`Arsy itu berada di atas air dan Allah28 `Azza wa Jalla di atas `Arsy,dan luput pun pengetahuanNya terhadap sesuatu apa pun dari amal perbutan kalian29 Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang sesiapa yang berkata: “ Aku tidak tahu apakah Tuhanku berada di atas langit ataupun di bumi ? Maka beliau menjawab:

َ ُ َ ْ ّ {‫قد كفر؛ لن الله يقول: }الرحمن عَلى ال ْعَرش است َوى‬ َ ْ ِ ْ ‫وعرشه فوق سبع سماوات، قلت: فإن قال: إنه على‬ ‫العرش، ولكن يقول: ل أدري العرش في السماء أم في‬ ‫الرض ؟ قال: هو كافر، لنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر‬ ‫.أنه في السماء فقد كفر‬
Sesungguhnya dia telah kafir, kerana Allah telah berfirman: “ (iaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arsy”.Dan `ArsyNya berada di atas tujuh langit, Aku(penyoal) bertanya: “ Jika dia berkata: “ Sesungguhnya Allah berada di atas `Arsy, tetapi dia berkata: “ Aku tidak tahu `ArsyNya di atas langit atau di bumi?” Beliau menjawab : “ Dia telah kafir, kerana dia mengingkari bahawasanya Allah berada di atas langit, barangsiapa yang mengingkari bahawasanya Allah berada di atas langit,maka sesungguhnya ia telah kafir30 Berkata Imam al-Auza`i:

28

dan adalah Arasy-Nya di atas air

َ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ‫وَكان عَرشه عَلى ال ْماء‬

Sepertimana firmanNya dalam surah Hud:7

29 Al-`Uluw li `ali al-Ghaffar 1/227, kata Imam Dzahabi: sanadnya sahih dan dipersetujui olah al-Albani. 30 Syarh `at-Thohawiah fi `Aqidah as-Salafiyah, `Ali Ibn `Ali bin Muhammad bin Abil `Izz al-Hanafi, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, hlm 235 Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.

‫كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عزوجل فوق عرشه‬ ‫ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته‬
Adalah kami dan Tabi`in kesemuanya berkata: Sesungguhnya Allah `Azza wa Jalla berada di atas `ArsyNya,dan kami beriman dengan apa yang telah sampai dari as-Sunnah tentang sifatNya.31 Berkata Imam Malik bin Anas:

‫الله في السماء وعلمه في كل مكان ل يخلو منه شيء‬
Allah berada di atas langit sedangkan ilmuNya di setiap tempat tidak 32 tersembunyi sesuatu apa pun dari Nya :Imam asy-Syafi`i berkata

‫القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم‬ ‫مثل سفيان ومالك وغيرهما القرار بشهادة أن ل إله إل الله‬ ‫وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه‬ ‫يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف‬ ‫شاء‬
Pendapat di atas as-Sunnah yang aku berada(berpegang) di atasnya dan aku melihat yang berada di atasnya iaitulah mereka yang aku lihat seperti Sufyan, Malik dan selain mereka berdua penyaksian dengan pengakuan bahawa tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu ialah Rasulullah dan bahawasanua Allah berada diatas ArsyNya di atas langitNya mendekati makhluknya bila saja yang Dia kehendaki dan turun ke langit dunia bila saja yang Dia kehendaki 33 Imam Ahmad pernah ditanya: “ Apakah di atas tujuh langit di atas `ArsyNya sedangkan kekuasaanNya dan ilmuNya berada di setiap tempat?” Jawab Imam Ahmad:

‫نعم هو على عرشه ول يخلو شيء من علمه‬
31 32 33 Al-`Uluw li `ali al-Ghaffar, 1/227 Ibid, hlm 138 Ibid,hlm 165

“ Benar ! Allah di atas `ArsyNya dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuanNya.”34 Imam `Ali bin Madini35 jama`ah? Beliau menjawab: pernah ditanya “ apakah perkataan ahlul

‫يؤمنون بالرؤية وبغالكلم وأن اللغه عزوجغل فغوق السغموات‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫غ‬ ‫على عرشه استوى‬

Mereka beriman dengan ru`yah( melihat Allah pada hari kiamat dan di Syurga khusus bagi kaum mukminin),dan dengan kalam( bahawa Allah berkata-kata),dan sesungguhnya Allah `Azza wa Jalla di atas langit di atas `ArsyNya ia istiwaa.36 Imam Tirmidzi telah berkata:

‫قال أهل العلم : وهو على العرش كما وصف بنفسه‬
Berkata ahli `Ilmu: “Dan Dia( Allah) di atas `ArsyNya sebagaimana Dia telah sifatkan diriNya”

Kaedah Imam Malik Dalam Menetapkan Sifat-sifat Allah. Saya menasihatkan agar mereka yang ditimpa penyakit was-was dan zaigh37 dalam menetapkan kesemua sifat-sifat Allah yang disifatkan sendiri oleh Allah di dalam al-Quran dan juga melalui utusanNya iaitulah Rasulullah sallallahu`alaihiwasallam agar berpegang dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh Imam Malik rahimahullah, iaitulah ketika Imam Malik pernah ditanya tentang ayat:

َ ُ َ ْ ّ ‫الرحمن عَلى ال ْعَرش است َوى‬ َ ْ ِ ْ
34 35 36 37 Ibid, hlm 176

Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arsy38

Beliau ialah guru kepada Imam al-Bukhari Ibid,hlm 175 Sila rujuk surah ali-Imraan: 6

38 Thaaha:5

Bagaimanakah cara Allah beristiwaa(bersemayam)?.Mendengar soalan tersebut Imam Malik menundukkan kepalanya dalam keadaan takut,dan malu kepada Allah lalu mengangkat semula kepalanya lalu menjawab:

،‫الستواء معلوم، والكيف مجهول، واليمان به واجب‬ ‫والسؤال عنه بدعة‬
Istiwaa` adalah maklum(diketahui),dan kaifiatnya(cara atau bagaimana) tidak diketahui,dan beriman dengannya adalah wajib,dan bertanya tentang kaifiatnya(cara atau bagaimana) adalah bid`ah.39 Akhir sekali suka untuk saya bawakan perkataan Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin: Sebahagian orang mengertikan kata “istawaa” dalam firman Allah “ Yang Maha Pemurah,yang bersemayam di atas `Arsy” (Thaaha:5)dengan “ istaulaa”(mengalahkan,menguasai).Padahal pengertian secara bahasa dan syari`at adalah tinggi dan menjadi tinggi di atas `Arsy,tetapi tinggi di sini adalah tinggi yang khusus bagiNya,bukan tinggi secara umum yang berlaku pada semua makhluk.Orang yang menafsirkan kata “ istawaa” dalam ayat di atas dengan “ istawlaa” bererti belum mewujudkan keimanannya kepada Allah ta`ala, kerana dia telah meniadakan satu sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk diriNya,Maka wajib bagi kita menetapkan sifat-sifat Allah subhanahuwata`ala40

Selesai ditulis pada 14 Ramadhan 1430H/4 Sept.2009 Kuala Lumpur : 03:25a.m

39

Syarh `Aqidah at-Thohawiah ta`liq Syeikh Shalih al-Fauzan

40 Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarh al-Arba`in anNawawiyah, Syarah Hadith Arb`in edisi terjemahan oleh Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri, Pustaka Ibn Katsir.cetakan kedua 1430H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful