You are on page 1of 1

La Fundació avui Nº2

Juliol 2007

http://fundaciodependents.blogspot.com
fundaciodependents@aj-cornella.cat

Ja s’han realitzat
2.400 contactes
Des de l’inici de la campanya el passat 18 de juny s’ha contactat amb el 83% del cens de
persones beneficiàries d’aquesta acció. Ara per ara, només resten per contactar 500 domicilis
del total.
Les raons fonamentals de l’alt índex de contactes en la data actual són l’avanç de l’inici de la
campanya i l’aplicació d’un nou mètode de seguiment, que permet a les professionals de la
Fundació tancar contactes amb més diligència que l’any passat.
Destaquem les 300 visites a domicilis realitzades. Per barris, a Centre i Gavarra resta menys del
10% del cens pendent de contactar, mentre que Sant Ildefons manté el nombre més elevat de
domiclis pendents de gestionar.
La campanya continuarà oberta durant tot l’estiu.

Relació de projectes Subvenció


presentats a noves Generalitat
convocatòries El Departament d’Acció Social i
Ciutadania ha informat a través del
La Fundació ha presentat diversos projectes a Director de Projectes Estratègics de la
les convocatòries per a les quals reuneix els participació de la Generalitat ens els
requisits exigits. dos projectes presentats a la
Alguns d’aquests projectes necessiten convocatòria de suport a entitats:
cofinançament adicional, o la participació • Cop de Calor
d’altres entitats. • Cornellà Cuida

Projecte /organisme

•Cornellà Cuida – SAD Caixa Manresa


Dept Treball Generalitat (Jaciments Ocupació)

•Suports Personals
Dept Treball Generalitat (Pla Ocupació)

•Cornellà Cuida 2008


Caixa Sabadell (obra social 2008)

•Xec Domicília
Ajuntament Cornellà (ampliació subvenció 2007)

•Cuidadores en Red
Ministerio Industria Turismo y Comercio (Redes)
El dia 9 de juliol es va signar el conveni
de col.laboració amb Caixa Manresa,
•Residencia + Cornellà Cuida corresponent al programa “Cop de
Ministerio Trabajo y AASS (IRPF) Calor”

Amb el suport de Amb la col.laboració de