Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2.

Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine", broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 2014. godine donijela ODLUKU O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE, NA DIJELU K.O. TISNO I. Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno, objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2013/S 01K-0067557) od dana 30. srpnja 2013. godine i ponuda pristiglih na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano dana 04. studenoga 2013. godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine" br. 25/2012), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu ,,EKO NEKRETNINE" d.o.o. iz Zagreba OIB: 89718983224 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), kao predstavniku konzorcija sastavljenog od tri društva: ,,EKO NEKRETNINE" d.o.o. iz Zagreba, EUROCIJEV d.o.o. iz Zagreba OIB: 10841951281 i EKOTOURS d.o.o. iz Zagreba OIB: 28505214372, ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno. II. Kopneni dio lučkog područja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno, označen je točkama sa svojim koordinatama izraženima u Gauss-Krugerovoj projekciji, kako slijedi: Y X

TOČKA 1 5 552 558.94 4 850 878.86 TOČKA 2 5 552 547.47 4 850 883.19 TOČKA 3 5 552 546.47 4 850 889.04 TOČKA 4 5 552 566.20 4 850 939.36 TOČKA 5 5 552 574.17 4 850 969.32 TOČKA 6 5 552 583.13 4 851 013.22 TOČKA 7 5 552 597.90 4 851 044.28 TOČKA 8 5 552 604.68 4 851 050.24 TOČKA 9 5 552 625.40 4 851 050.91 TOČKA 10 5 552 648.55 4 851 035.07
2

TOČKA 11 5 552 649.53 4 851 036.17 TOČKA 12 5 552 657.52 4 851 028.95 TOČKA 13 5 552 663.95 4 851 020.93 TOČKA 14 5 552 668.28 4 851 011.49 TOČKA 15 5 552 671.00 4 850 997.98 TOČKA 16 5 552 672.57 4 850 988.72 TOČKA 17 5 552 672.96 4 850 983.18 TOČKA 18 5 552 672.59 4 850 978.68 TOČKA 19 5 552 659.49 4 850 891.51 TOČKA 20 5 552 659.15 4 850 880.46 TOČKA 21 5 552 662.30 4 850 800.05 TOČKA 22 5 552 663.56 4 850 793.02 TOČKA 23 5 552 672.58 4 850 748.97 TOČKA 24 5 552 687.05 4 850 708.01 TOČKA 25 5 552 708.43 4 850 666.27 TOČKA 26 5 552 729.38 4 850 634.67 Granica morskog dijela luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno označena je točkama sa svojim koordinatama izraženima u Gauss-Krijgerovoj projekciji, kako slijedi: Y X

TOČKA 26 5 552 729.38 4 850 634.67 TOČKA 27 5 552 674.44 4 850 624.46 TOČKA 28 5 552 677.18 4 850 609.71 TOČKA 29 5 552 543.60 4 850 584.95 TOČKA 30 5 552 474.11 4 850 585.20 TOČKA 31 5 552 447.87 4 850 622.25 TOČKA 32 5 552 463.38 4 850 632.04 TOČKA 33 5 552 512.66 4 850 686.47 TOČKA 34 5 552 546.86 4 850 825.20 TOČKA 35 5 552 566.92 4 850 875.90 TOČKA 1 5 552 558.94 4 850 878.86

3

U obuhvatu granice lučkog područja su čestice zemljišta brojeva: 3914/10, 3915/1, 3915/2, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10055, 9968/6, sve k.o. Tisno. Ukupna površina lučkog područja iznosi 63.345 m2, od čega je 8.835 m2 kopneni prostor, a 54.510 m2 morski akvatorij, a sve kako je prikazano na grafičkom prilogu snimci stvarnog stanja sa uklopljenim katastarskim stanjem koji čini Prilog I. ovoj Odluci. III. Koncesija se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno. Ovlaštenik koncesije dužan je izgraditi luku prema Detaljnom planu uređenja luke nautičkog turizma u uvali Luka - Tisno (Službeni glasnik Šibensko-kninske županije, broj 12/2007) te u opsegu opisanom u Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini Prilog II. ove Odluke, a ne objavljuje se u „Narodnim novinama". Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu. Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu. Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije. IV. Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti luku nautičkog turizma sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša. Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije. V. Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

4

VI. Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu. Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da: U razdoblju od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove odluke do dana 01. siječnja 2021. godine a) stalni dio iznosi 6,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 380.070,00 kuna godišnje, plaćeno u jednom obroku; b) promjenjivi dio naknade iznosi 4% od ukupnog godišnjeg prihoda luke. U razdoblju od dana 01. siječnja 2021. godine do dana 01. siječnja 2028. godine a) stalni dio iznosi 6,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 380.070,00 kuna godišnje, plaćeno u jednom obroku; b) promjenjivi dio naknade iznosi 3% od ukupnog godišnjeg prihoda luke. U razdoblju od dana 01. siječnja 2028. godine do dana 01. siječnja 2035. godine a) stalni dio iznosi 7,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 443.415,00 kuna godišnje, plaćeno u jednom obroku; b) promjenjivi dio naknade iznosi 2% od ukupnog godišnjeg prihoda luke. U razdoblju od dana 01. siječnja 2035. godine do dana isteka ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke a) stalni dio iznosi 7,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 443.415,00 kuna godišnje, plaćeno u jednom obroku; b) promjenjivi dio naknade iznosi 2% od ukupnog godišnjeg prihoda luke. Navedena naknada plaća se na sljedeći način: Stalni dio naknade plaća se od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke i to unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka: - za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja; - za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana objave ove Odluke. Promjenjivi dio naknade plaća se od dana zaključivanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, i to unatrag u dva obroka: - do 30. rujna u tekućoj godini prema prihodu u prvom polugodištu; - do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine. VII. Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje luke, te nadzor nad dinamikom izgradnje.

5

VIII. Ovom Odlukom ovlašćuje se i zadužuje Ovlaštenik koncesije u roku od dvije godine od dana objave ove Odluke u „Narodnim novinama" ishoditi pravomoćnu lokacijsku dozvolu i dostaviti ju Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi pravomoćnu lokacijsku dozvolu iz stavka 1. ove točke, u roku iz stavka 1. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, a Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom te će se naplatiti garancija za ozbiljnost ponude. IX. Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od 3.864.937,50 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti iznosi 77.298.750,00 kuna, s rokom važenja garancije do 6 (šest) mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv. Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 760.140,00 kune, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora. Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju iz stavka 1. ove točke, zadužnice iz stavka 2. ove točke, ove točke neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom. X. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama".

Klasa: Urbroj: Zagreb,

Predsjednik Zoran Milanović

6

OBRAZLOŽENJE Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korišt enja luke posebne namjene - luke nautičkog t urizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

Temeljem O bavijesti Vlade Republike Hrvatske o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno, dana 30. srpnja 2013. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2013/S 01K-0067557) objavljen je javni natječaj za dodjelu koncesije. Do dana 28. listopada 2013. godine kao krajnjeg roka za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje pristigle su 4 (četiri) ponude i to od strane trgovačkog društva ACI d.d., trgovačkog društva EKO NEKRETNINE d.o.o., trgovačkog društva PITTER d.o.o., i trgovačkog društva MARINA TISNO d.o.o. Dana 25. studenoga 2013. godine Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, nakon uvida i analize cjelokupne dokumentacije svih pristiglih ponuda ponuditelja, donijelo je Nalaz i mišljenje (Klasa: Klasa: 342-01/13-01/195, Ur.broj: 530-03-1-13-16) u kojem se navodi da ponuda ponuditelja „EKO NEKRETNINE" d.o.o. iz Zagreba odgovara svim posebnim propisima i gospodarskom značaju pomorskog dobra - lučkog područja luke posebne namjene koje se daje u koncesiju i da je ista samim tim prihvatljiva. Sukladno Nalazu i mišljenju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije ovo Ministarstvo izradilo je predmetni prijedlog O dluke te isti dostavilo nadležnim tijelima radi davanja mišljenja. Na predmetni prijedlog O dluke zaprimljeno je pozitivno mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva turizma i Ministarstva vanjskih i europskih poslova. U odnosu na mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: 01104/11-01/160, Ur.broj: 517-04-13-6) kako je za predmetnu luku proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i praćenje stanja (Klasa: 351-02/9703/339, Ur.broj: 542-01/l-BM-98-1 od dana 2 1 . travnja 1998. godine) temeljem kojeg je lokacijsku dozvolu bilo moguće ishoditi najkasnije do dana 31. prosinca 2013. godine, te je stoga ovlaštenik koncesije u obvezi temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj: 80/2013) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine" broj: 6 4 / 2 0 0 8 i 67/2009) provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ili ocjenu o potrebi procjene, navodimo kako se prijedlogom O dluke ovlaštenik koncesije zadužuje u roku od dvije godine ishoditi lokacijsku dozvolu, što je prema mišljenju ovog Ministarstva dovoljno dug rok za provedbu svih potrebnih radnji za

ishođenje lokacijske dozvole, pa tako radnji propisanih Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. U odnosu na mišljenje Ministarstva financija (Klasa: 342-01/13-01/65, Ur.broj: 513-06-02-14-2) u kojem se navodi kako se promjenjivi dio koncesijske naknade ne bi trebao smanjivati tijekom razdoblja korištenja koncesije te predlaže ovom Ministarstvu izmijeniti prijedlog O dluke na način da se promjenjivi dio koncesijske naknade odredi u visini od 4% ukupnog godišnjeg prihoda luke za cijelo razdoblje korištenja koncesije, navodimo kako se predmetni prijedlog O dluke temelji na provedenom javnom natječaju i odabranoj ponudi pristigloj na isti, a koja ponuda se temelji na Studiji gospodarske opravdanosti. Točkom III. stavkom 2. prijedloga O dluke ovlaštenik koncesije obvezuje se izgraditi luku u opsegu opisanom u Studiji gospodarske opravdanosti, koja čini Prilog I. prijedloga O dluke, a točkom IX. stavkom 1. prijedloga O dluke zadužuje se ovlaštenik koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske - Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od 3.864.937,50 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti iznosi 77.298.750,00 kuna. Iz navedenoga slijedi kako je Studija gospodarske opravdanosti koja čini prilog kako ponudi na javnom natječaju i prilog prijedlogu O dluke predstavlja temelj za realizaciju projekta izgradnje luke. Pravno utemeljen stava ovog Ministarstva je kako ponudu zaprimljenu temeljem javnog natječaja davatelj koncesije može ili prihvatiti i dodijeliti koncesiju ili odbiti i poništiti natječaj za dodjelu koncesije. Mijenjanjem iznosa koncesijske naknade mijenjaju se bitni financijski pokazatelji na kojima se Studija gospodarske opravdanosti temelji. Različiti iznosi koncesijske naknade u odnosu na pojedina koncesijska razdoblja također su utemeljena u samoj ponudi i pripadajućoj Studiji gospodarske opravdanosti. U odnosu na mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kako se, sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine" broj: 153/2013), za predmetni zahvat u prostoru ne izdaje lokacijska dozvola, navodimo kako je na prijedlog Odluke zaprimljeno mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, u kojem se navodi kako isto, u odnosu na svoje nadležnosti, nema primjedbi na prijedlog Odluke.