CPT 19 tema PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMAI, NUTARTYS IR REZOLIUCIJOS 1kl. Pirmosios instanci os teismo !riimam" !

rocesini" #o$%ment" r&'(s) Teismo !rocesiniai #o$%mentai – tai proceso metu teismo priimti dokumentai (CPK 116 str.1d.): teismo sprendimai, įsakymai, nutartys, nutarimai, rezoliucijos, teismo pos d!io protokolai, teismo "aukimai ir prane"imai. #isi teismo procesiniai dokumentai yra sura"omi, priimami ir įteikiami CPK nustatyta t$arka (CPK 116 str. %d.) &ai'i kiek$ienas teismo procesinis $eiksmas į(orminamas atitinkamu procesiniu dokumentu, kuri) paskirtis, (orma ir turinys taip pat skiriasi. Pa'rindin teismo parei'a ir 'alutinis tikslas – i"spr*sti "ali) 'in+, i" esm s. &eismas tai padaro priimdamas teismo s!ren#im*. Pirmosios instancijos teisme -ylos na'rin jimas priimant teismo nutartį -ai'iamas tik CPK tiesio'iai nurodytais at$ejais. .utartimi teismas nutraukia -yl, ar-a ie"kinį palieka nena'rin t, (CPK %/0, %/1 str.), ja taip pat i"sprend!iamos i" esm s kai kurios ypatin',ja teisena na'rin jamos -ylos – d l 'lo-os ir r2py-os nustatymo (CPK 340, 345 str., 34/ str. 5 d.), d l anstoli) ir notar) $eiksm) (CPK 316 str.), d l 7ipotekos ar įkeitimo teisini) santyki) (CPK 300 str.), d l termin) atnaujinimo (CPK 35% str. 6 d.), d l teismo leidim) i"da$imo, kitos CPK 88898 skyriuje numatytos -ylos ir kt. :ankroto -ylose dau'uma tarpinini) klausim) taip pat i"sprend!iama nutartimis, o teismo sprendimas priimamas tik d l įmon s pa-ai'os. Liet%+os a!e,iacinis teismas i'ai'$ino, $a# t%o at+e %, ei-% !a.ei#.iant /stat(mo rei$a,a+im%s, #0, 1an$roto !ri!a.inimo t(2ini% (ra i'$e,ta ats$ira 1(,a, i t%ri 1&ti %.1ai-iama !riimant teismo s!ren#im*, o ne n%tart/) ;<& teis j) senatas i"ai"kino, kad jei'u dalis reikala$im) i" esm s sprend!iami sprendimu, o kita dalis 'al t) -2ti -ai'ta nutartimi, teismas $isus "iuos klausimus turi spr*sti $ienu procesiniu dokumentu – sprendimu. &eismo sprendimus d l -ylos esm s pa'al paskirt, kompetencij, turi teis* priimti -et kurios instancijos teismas – pirmosios, apeliacin s instancijos teismai ir kasacinis teismas (CPK %3/ str., 6%6 str. 1 d. % p., 63/ str. 1 d. 0 p.), ta2ia% !a-a, 3orm* !rocesini%s #o$%ment%s 4 teismo s!ren#im%s 4 !riima ti$ !irm%sios ir a!e,iacin0s instanci os teismai (CPK %3/ str. 1 d., 6%6 str. % d.). &uo tarpu kasacininis teismas, net ir priimdamas d l -ylos esm s nauj, sprendim, pa'al procesinio dokumento turinį, procesinį rezultat, kasacine t$arka i"na'rin toje -yloje į(ormina nutartimi ar nutarimu. Kasacinio teismo teis j) kole'ija -yl, i"sprend!ia nutartimi, o Ci$ilini) -yl) skyriaus plenarin sesija – nutarimu (CPK 636 str. 6 d.). Kiti -endrosios kompetencijos teismai nutarimu, kaip procesiniu dokumentu, joki) procesini) klausim) nesprend!ia. CPK 061 str. numatyt) kate'orij) -ylose teismas -ylos na'rin jim, i" esm s u!-ai'ia priimdamas teismo /sa$(m*. &eismo įsakymus tam tikr) kate'orij) -ylose priima tik pirmosios instancijos teismai, nes "io teismo procesiniai dokumentai apeliacine ir kasacine t$arka neskund!iami (CPK 061=066 str.) &eismo rezoliucija i"spr*sti tam tikrus procesinius klausimus 'ali -et kurios instancijos teismas jei tokia 'alimy-* numato CPK. % kl. Teismo s!ren#imo sam!rata, rei$'m0 ir esminiai 1r%o.ai) Teismo s!ren#imo s$irt%mas n%o teismo n%tarties) Teismo s!ren#imo !ri0mimo t+ar$a) S!ren#imo !ri0mimo ir !as$e,1imo ati#0 imas) Teismo s!ren#imo 3orma ir t%rin(s) Rei$a,a+imai, $%ri%os t%ri atiti$ti teismo s!ren#imas) Pirmosios instanci os teismo s!ren#im" r&'(s) 5a,%tinis teismo s!ren#imas ir #a,inis teismo s!ren#imas) Pre,iminar%s teismo s!ren#imas) Teismo sprendimo samprata, reikšmė ir esminiai bruožai. Teismo sprendimo skirtumas nuo teismo nutarties Ci$ilin s -ylos i" esm s da!niausiai i"sprend!iamos teismo sprendimu, o nutartimi ar teismo įsakymu – tik i"imtiniais at$ejais. &eismo sprendimui įsiteis jus, "ali) 'in+as laikomas i"na'rin tu.

jam įsiteis jus. &eismo sprendimo teis tum.<&.<&.).$isus -endrosios kompetencijos teismus – .se teismas. ai"kinti a-strak+ias s. teismas į$airiais teis s ai"kinimo -2dais ai"kina taikom. ar-a m2s) konspektuose) 3) Teismo s!ren#imas (ra teis0s norm" tai$(mo a$tas . &eismas. nustatantis. yra pri$alomas $isoms $alsty.).j. D l to a-strakti teis s norma tampa -yloje daly$aujan+i) asmen) el'esio taisykle. įt$irtintas K& sprendim) jo kompetencijai priskirtais klausimais 'alutinumas ir neskund!iamumasB $isi -endrosios kompetencijos teismai yra saistomi K& jurisprudencijoje su(ormuotos o(icialios konstitucin s doktrinosC.@ K& pa-r ! .inimo6 • #0. kuriuo $ado$aujasi kiti teismai ir patys precedent. teismas taiko ne tik materialiosios.. apylinki) ir apy'ard) teismus – saisto Konstitucijos 141 str.s $ald!ios aktas. &uo teismo sprendimas skiriasi nuo norminio po-2d!io teis s akt). tarnautojams ar parei'2nams.. pakei+iantis ar nutraukiantis "ali) materialiuosius teisinius santykius. &eismo sprendimas turi didel s įtakos $isai teis s sistemai. teismas atitinkamai ap'ina ie"ko$o ar-a atsako$o su-jektines teises ar įstatymo sau'omus interesus (CPK 3 str. ir jam įsiteis jus. . taip pat da!nai sukuria precedent. Priimdamas sprendim...io teis0s a$tas . CK 1. nustat*s (aktus ir "alis siejan+ius materialiuosius teisinius santykius..a%s !o1&#. 6) Teismo s!ren#imas (ra %ri#inis 3a$tas. 0) Teismo s!ren#imas (ra teis0s ai'$inimo a$tas.. -yloje. ?siteis j*s teismo sprendimas į'yja res judicata 'ali. (iziniams -ei juridiniams asmenims.j.s ar sa$i$aldy-i) institucijoms. nustatomos konkre+i) asmen) teis s ir parei'os. 9 CP& $ado$ lyje 161=10% psl.. jos prasm*.. Apatin'. &ai'i teismas 'in+o teisena sprend!ia konkre+i) "ali) – ie"ko$o ir atsako$o – indi$idual) 'in+. teismo sprendimai skirstomi į tris r2"is: • #0. (Pla+iau apie teisminį sprendim. yra 'alutinis.). ypa+ . &uo teismo sprendimas skiriasi nuo nutar+i).s $ald!ios dalis ir priimdamas sprendim. suk2r* teismai. %) Teismo s!ren#imas 4 +a.). &aikydamas a-strak+ias teis s normas konkretiems materialiesiams teisiniams santykiams re'uliuoti. i" CP tiksl) – ai"kinti ir pl toti teis* (CPK % str. ir pakartotinai ne'ali -2ti 'in+ijami. skiram) neapi-r !tam asmen) ratui.ietu$ai. taiko konkre+ias materialiosios teis s normas. Kadan'i -2tina u!tikrinti $ienod. &ai -2din'a ir . ir į'y$endina $ien. ji i"keliama pa'al suinteresuoto asmens parei"kim.. teisini" sant($i" !ri!a.$okas. ?siteis j*s teismo sprendimas "alims į'yja įstatymo 'ali.#in-as teis0s a$tas. kaip indi$idualiu teis s taikymo aktu.ietu$os <peliacinį teism. kad . &oks atsakymas teismo sprendime. Pa'al taikom.>alima nurodyti "iuos teismo s!ren#imo -ruo!us: 1) Teismo s!ren#im% atsa$oma / ie'$o+o rei$a. &eismas paprastai ne'ali -ylos i"kelti sa$o iniciaty$a. "ali) teisiniai santykiai į'yja teisinį api-r !tum.@ teritorijoje. spr*sti teis s norm) konkurencijos klausimus.s $ardu.a+im* – ar jis pa'rįstas ar ne. atskleid!ia tikr. teis s 'ynimo -2d. teism) praktik.. ir pa'rįstum. kontinentin s teisin s sistemos $alsty. !riteisimo6 • #0. &aip teismas atlieka teis s k2rimo (unkcij.165 str. 9e"kinį tenkindamas ar jį atmesdamas. 9r turi -2ti $ykdomas $isoje . &eismas sprendimu ne'ali i"spr*sti neįtraukt) -yloje daly$auti asmen) teisi) ir parei') klausimo (CPK %66 str. -ylos na'rin jimas -ai'iamas. nes teisini) padarini) sukelia tik daly$aujantiems -yloje asmenims. 6) Teismo s!ren#imas (ra in#i+i#%a.ja teisena na'rin jamose -ylose priimtas teismo sprendimas taip pat turi indi$idualumo sa$y-*. &eismo sprendimu. pildyti teis s spra'as. kuriomis teismas 'in+o i"spr*sti ne'ali (CPK %/4 str. .. pri mus teismo sprendim. nes po to tarp "ali) nelieka 'in+o. "alinti teis s norm) neapi-r !tum. &ai $isiems pri$alomas $alsty. -et ir proceso teis s normas. $eikia $alsty. 'ali patikrinti tik auk"tesn s instancijos teismo sprendim) kontrol s t$arka. &eismas yra $alsty. teisini" sant($i" mo#i3i$a+imo 7!a$eitimo ar n%tra%$imo8) . norm.

Teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarka Proceso koncentracijos. &oks reikala$imas įstatyme įt$irtintas siekiant į'y$endinti teismo pasitarimo slaptumo princip. pa'al CPK %14 str. paai"k ja. atid ti (CPK %31.). kada teismas yra tiesio'iai susipa!in*s su -yloje esan+iais įrodymais. Kiek laiko 'ali prireikti priimti ir sura"yti teismo sprendim. <pi-endrinant $isus esminius -ruo!us. l musiu netinkam. kad teismo sprendimas laikomas priimtu. teismas į$ertina įrodymus. pakei+iami ar nutraukiami materialieji teisiniai "ali) santykiai.. kurio % d. ar 'alima pasinaudoti spausdinimo tec7nikos priemon mis ('alima ir tec7nin mis . koks įstatymas turi -2ti taikomas "ioje -yloje ir ar ie"kinys yra tenkinamas. i"skyrus at$ejus. Eei'u sprendimo pri mimo trukm s teismas i" anksto neį$ertina ir i" jus priimti teismo sprendim. Priimdamas sprendim. !inodamas. kad t. teismas preliminariai nustato jau -ylos na'rin jimo metu. %6/ str. (taip pat ir pa'al .. kurios aplinky. nes !ino (aktini) ir teisini) klausim) sud tin'umo laipsnį -ei -ylos dydį. 9stat(mas nen%stato. kuriuo ai"kinant ir taikant konkretiems "ali) santykiams i" esm s ir 'alutinai i"sprend!iamas 'in+as d*l teis s: nustatomi. ir paskel-im. % d. 1 d. 1d. pa+i. atsi!$el'iant į konkre+ias aplinky-es. Eei'u teismas. į$ertindamas tai. Fau'ant teis j) pasitarimo paslaptį. -ylos i"sprendim. kai jis pa'al CPK %14 str. ta+iau 'ali priimti nutartį atid ti teismo sprendimo pri mim. įsi'ilin*s į $isas -ylos med!ia'.s. konstatuoja. tai 'ali -2ti laikoma CP teis s norm) pa!eidimu.. ir paskel-im... teismo proces. dien.. Eei nenurodomi priimto teismo sprendimo moty$ai. teismas ne'ali padaryti teismo pos d!io pertraukos. CPK %35 str. priima s!ren#im" !ri0mimo $am1ar( e. tai yra a-soliutus tokio sprendimo ne'aliojimo pa'rindas.esilaikyti "ios taisykl s teismas turi teis* tik i"imtiniais at$ejais. Gis principas i" dalies pakartojamas ir detalizuojamas CPK %60 str. atitinkamai datai. priimti per tiek laiko kiek yra reikalin'a atsi!$el'iant į kiek$ienos -ylos aplinky-es -ei protin'umo ir s. i"skyrus atskirosios nuomon s parei"kim. dien. kad tos dar-o dienos nepakanka.) reikala$imus yra i"d stytas ra't% ir !asira'(tas 1(. yra nustatomos ir kurios nenustatytos.<& teis j) senato nutarim. sprendim. sprendim. kad tada pri$al s -2ti sura"*s $is. 'alima pateikti tokį teismo sprendimo api-r !im.). &ai'i teismas 'ali teismo sprendim. ar sprendimas turi -2ti sura"omas ranka. i"klaus*s -ai'iam. tai pa!eist) -ylos na'rin jimo nepertraukiamumo ir sprendimo pri mimo slaptumo principus. kas tur s -2ti nurodyta teismo sprendimo moty$uojamoje dalyje. CPK %65 str. reikala$imus. – dalis. kai sprendimo pri mimas -u$o atid tas. Fprendimo pri mimo metu sprendim) pri mimo kam-aryje teis jams draud!iama konsultuotis su kitais asmenimis klausimais.e-i os teis0 ".. .: teismo s!ren#imas – tai .).1) Teismo s!ren#imas (ra mot(+%otas teis0s tai$(mo a$tas) @eikala$imas moty$uoti teismo sprendimus yra sud tin $ieno i" pa'rindini) CP& princip) – asmens teis s į tinkam. priimti sprendim. $a# teismo s!ren#imas t%ri 1&ti !riimtas !er tam ti$r* termin* . pareik"tas jiems tariantis sprendim) pri mimo kam-aryje. &ai'i sprendim) pri mimo kam-aryje teis jai turi aps$arstyti $isa tai. susijusiais su -ylos i"sprendimu. numato.sias kal-as (CPK %65 str. turin+ios reik"m s -ylai. priimt) ir paskel-t) kit. kad teismo sprendimas turi -2ti priimtas nedelsiant po -ylos i"na'rin jimo. draud!ia teis jams atskleisti nuomones.ors teis j) pasitarimo slaptumo principo pa!eidimas nepripa!įstamas a-soliu+iu sprendimo ne'aliojimo pa'rindu. ir atid ti teismo sprendimo pri mim. -ylos i"na'rin jimo operaty$umo -ei nepertraukiamumo principai lemia. &od l. teismas 'ali prie" i"eidamas į sprendim) pri mimo kam-arį padaryti teismo pos d!io pertrauk. ir paskel-im. &a+iau CPK nere'lamentuoja. kad teismas sprendim. . numatyta. i" j*s priimti sprendimo ir neį(ormin*s nutartimi jo pri mimo atid jimo.* na-rin0 %sio teis0 o ar +is" $o. sprendim) pri mimo kam-aryje teismo pos d!io protokolas nera"omas.@ $ardu teismin s $ald!ios priimtas moty$uotas indi$idualaus po-2d!io pri$alomasis teis s taikymo aktas.!inin'umo kriterijus. kai d l -ylos sud tin'umo ar dyd!io -2tina teismo sprendimo pri mim.s. (CPK 1/ str. iki kitos dar-o dienos ar-a i"na'rin ti -yl. ne-us 'alimy.

o $is. &eismo procesinio sprendimo. Kontinentin s teisin s sistemos "alyse teismo sprendimo moty$ai trumpi ir a-strakt2s – remiamasi esmin mis aplinky. Konstitucinis teismas nurod . o j.s ir teisin'umo principams CPK 635 str. pasira"o tik sesijos pos d!io pirmininkas ir prane" jas. na'rin jantys teis jai. sprendim. inter alia kai yra o(icialiai priimama ir $ie"ai paskel-iama tokio akto rezoliucin dalis. kad apeliacin s instancijos teismo sprendimas 'ali -2ti priimamas ir teismo pos d!io sal je paskel-iamas sura"ius tik jo į!an'in* -ei rezoliucin* dalis. 6 d. o ne $isi t.a%s2ia%. priimti kiek 'alima -rei2ia% !o 1(.iamas teisiniais ar-%mentais 7mot(+ais8) Ar-%menta+imas t%ri 1&ti raciona. ta apimtimi..antis rei$a. kad pirmosios instancijos teismo sprendimas 'ali -2ti priimamas ir paskel-iamas sura"ius tik jo į!an'in* -ei rezoliucines dalis. kad atitinkamoje -yloje -us į$ykdytas teisin'umas.1tas ar-%ment%otas teismo s!ren#imas 1(. CPK %65 str.%s 4 teismo n%os!ren#( e t%ri 1&ti tie$ ar-%ment". ta apimtimi. Konstitucinis &eismas %446 m. teismo pos d!i) sal je trumpai !od!iu i"d stant sprendimo moty$us. ta apimtimi. pasira"yt) $isi -yl.ietu$oje ne kart. nutartį pri m* teis jai. 0 d. tai! !at i' :onstit%ci os $(. konstituciniams teisin s $alsty. keit si. :onstit%ci * /stat(m" .mis ir įstatymu. Konstitucinis &eismas %446 m. sprendim. kad Konstitucija netoleruoja tokios teisin s ir (aktin s situacijos. jo' kasacin s instancijos teismo nutartis 'ali -2ti priimama sura"ius tik jos į!an'in* -ei rezoliucin* dalis ir nesura"ius apra"omosios -ei konstatuojamosios dali)./sta +isi'$ai ar . kad apeliacin s instancijos teismo sprendimo apra"omoji ir moty$uojamoji dalys 'ali -2ti sura"omos $ liauB CPK 635 str.os i's!ren#imo ir ra"yti jį kiek 'alima -. :endrojoje teisin je sistemoje moty$) dalis teismo sprendime yra did!iausia.o e. 9r Huropos &ary-os Iinistr) komitetas rekomenda$o u!tikrinti. o ei-% rei$ia 4 ir 1en#r" termin" n%stat(mo tais($. Jei-% atsa$o+as ie'$in/ !ri!a. $a# teisin-%m* +($#o ti$ teismai. nutarimu pripa!ino prie"taraujan+ia Konstitucijos 14/ str. &a+iau net ir iki Konstitucinio &eismo nutarimo pri mimo 'alioj*s teisinis re'lamenta$imas nedraud teismui pri mus sprendim. kai -ai'iamasis teismo aktas. 'ali i"d styti tik į!an'in* ir rezoliucin* dalis. &aip pat į$estas teismo sprendimo pri mimo ir paskel-imo atid jimo institutas. ?statymo reikala$imai teismo sprendimo turiniui . kuria nustatyta. teismo proces. kad įstatymai leist) teismo sprendim.* s%!on%o a ir tai. nuora"ui pat$irtinti pakanka $ieno kole'ijos teis jo para"o -ei 7er-inio teismo antspaudo.io im%s n%stat(ti !rotin-%s termin%s. principo turinio aspekt) yra rei$a. pa'rind!iantys ar'umentai – jo pri mimo moty$ai yra sura"omi $ liau. priimto i"na'rin jus -yl..i 1&ti ne+ie'a. !er $%ri%os t%ri 1&ti !as$e. $a# $ie$+ienas teismo n%os!ren#is ar $itas 1ai-iamasis teismo a$tas t%ri 1&ti -rin#. <not Konstitucinio &eismo. ta apimtimi. i" karto jį sura"yti pa'al CPK %14 str. o apra"omoji ir moty$uojamoji sprendimo dalys 'ali -2ti sura"omos $ liau – ne $ liau kaip per 3 dienas nuo sprendimo paskel-imoB CPK 6%3 str.. $a# " !a$a$t" 'iam n%os!ren#. kuris turi -2ti priimtas -yl. post factum. &eismas pri m*s sprendim. turinio reikala$im). Konstitucinis &eismas ai"kiai ir ar'umentuotai i"d st teismo sprendim) moty$a$imo reik"m*: . tai yra teis s taikymo aktas. ru's jo %1 d. teismo pos d!i) sal je trumpai !od!iu i"d stant sprendimo moty$usB CPK 6%3 str.a+imas teisin-ai i'na-rin0ti 1(. reikala$imus.ei#0 as t%ri /-a. kuria nustatyta.s ir teisin'umo principams pripa!ino: CPK %65 str. yra o(icialiai priimamas ir $ie"ai paskel-iamas ne $isas. 6 d. kuriuo -yla u!-ai'iama. &eismo procesinio sprendimo nuora"as t$irtinamas teis jo para"u ir 7er-iniu antspaudu. % d. kuria nustatyta.a+imas teism%i mot(+%oti !riimam%s !rocesini%s #o$%ment%s) Kartu tai yra ir $ienas i" esmini) teismo sprendimo.i%i ar $itam 1ai-iama am teismo a$t%i !a-r/sti) Pa-a. $a# teis0 ne-a. ru's jo %1 d. sura"yti per 6 dienas. #ienas i" pa'rindini) teis s į tinkam. kad kasacin s instancijos teismo Ci$ilini) -yl) skyriaus plenarin s sesijos nutarim. teismo sprendimo sura"ymo tam tikrose -ylose t$arkos i"imtį. F$ar-u tai. kuria nustatyta. -ai'iamojo teismo akto sura"ymas dar prie" o(icialiai jį priimant ir $ie"ai paskel-iant yra $iena i" teisini) 'arantij). Fkirtin'ose $alsty. % d.se teismo sprendim) moty$ams teikiama ne$ienoda reik"m . numato dar $ien.priemon mis).. nutarimu prie"taraujan+iomis Konstitucijos 14/ str. konstituciniams teisin s $alsty. nuostat. 6 d. i"na'rin jus i" esm s.i" i'imtis). kad ra"tu i"d styt. kole'ialiai.:onstit%ciniai im!erat(+ai.

jo tekst. nuomon* prane"ama daly$aujantiems -yloje asmenims. nurodomas si2lomas priimti sprendimas ir jo moty$ai. Kadan'i ji laikytina teismo procesiniu dokumentu ir yra susijusi su -yloje priimamu teismo sprendimu. teis j) i"sakytas tariantis sprendim) pri mimo kam-aryje. Eei'u ie"kinys pripa!įstamas tik i" dalies.o +isi 1(. ?statymas neapi-r !ia reikala$im). .). kuris atliekamas jau po sprendimo paskel-imo. kad teismo sprendimo teksto i"taisymai turi -2ti teis j) aptarti ir pasira"yti. su teismo i"$ada d l ie"kinio. moty$uojam. nepriklausomai nuo "ali) procesinio el'esio.i s%ra'(ti ti$ s%tr%m!int%s teismo s!ren#imo mot(+%s . kad su teis j) dau'umos nuomone nesutinkantis teis jas turi teis* ra"tu i"d styti ats$ir* * n%omon<. . Kai kuri) teis s mokslinink) po!i2ris į 'alimy-* sura"yti tik sutrumpintus teismo sprendimo moty$us yra la-ai nei'iamas. 'alima paai"kinti tuo. 9" tikr)j) teismo sprendimai turi -2ti pa'rįsti tiek (aktiniais. . netrukdyt) skirti pakankamai d mesio sud tin'oms -yloms. #.). &eismas 'ali nepriimti ie"kinio pripa!inimo tik moty$uodamas $ie"ojo intereso 'yny-a ar imperaty$i) įstatym) nuostat) pa!eidimu (CPK 0% str. 6 d. tai'i ir parei"k*s atskir. ie"kinį. kuriais remdamasis teismas padar tam tikras i"$adas.). kod l atmeta tam tikrus $ienos i" "ali) pateiktus įrodymus (CPK %14 str. numatyto apsirikim) ir ai"ki) aritmetini) klaid) sprendime i"taisymo. 'alintis tur ti įtakos teismo sprendimo pa'rįstumui ar teisin'umui.). priima. t. Gi. sutrumpinti moty$ai 'ali -2ti sura"omi tik d l tos dalies. kuri CPK n ra įt$irtinta. prie"ie"kinio ar j) dali) patenkinimo ar atmetimo. teismo sprendimas priimamas teis j) -als) dau'uma (CPK 66 str. numato. CPK %65 str.j. apra"om. teismo sprendimas ar-a yra ar-a j) n ra. ?statymas nereikalauja. % d. tik pridedama prie -ylos ir paskel-us teismo sprendim.ia !riimt* s!ren#im* !ri+a.y. d l kurios atsako$as pripa!įsta pareik"t..i' #a. i"siskyrimas $adinamas $on$%r%o an2ia n%omone. 1 d. Eei'u teismo sprendimo tekste padaryti i"taisymai neaptarti. % d. Eei'u teismas priima atsako$o pripa!inim. kai rezoliucin teismo sprendimo dalis teis jui yra priimtina. &uo realizuojamas teis jo nepriklausomumo principas ir draudimas atskleisti nuomones. paprastai netiria -yloje surinkt) įrodym) ir -ai'ia -yl.* na-rin0 < teis0 ai. kad $ienas i" teis j) parei"k atskir. !asira'(ti #a%-%mos teis0 " +a. kuriomis jis 'rind!ia sa$o reikala$imus. i"analizuoti ir į$ertinti a-iej) "ali) pateiktus įrodymus ir padar*s atitinkamas i"$adas moty$uoti. ta+iau ir nedraud!ia paskel-iant teismo sprendim. o ne $ien nustatyt) (akt) ar teis s normos nurodymu. ne $isada -2t) tikslin'as ir racionalus. 6 p. % d. CPK atskirosios nuomon s parei"kimas joki) tiesio'ini) teisini) padarini) -yloje nesukelia.). &a+iau jei'u ie"kinys nepripa!įstamas. atskir. skel-iant teismo sprendim. <tskiroji nuomon 'ali -2ti parei"kiama tik tokiu at$eju. kuriuos turi atitikti teis jo ats$iro i n%omon0. pakartoja ir CPK %65 str. kad tais at$ejais. trynimus ir kitokius i"taisymus teismo sprendime.j. <tskirojoje nuomon je i"d stomi nesutikimo su teismo sprendimu ar'umentai. 5 d. tiek teisiniais moty$ais. ir rezoliucin* dalis. ji nera skaitoma. kai teis jas nesutinka su si2loma teismo sprendimo rezoliucine dalimi. Kadan'i atskiroji nuomon n ra teismo sprendimo sudedamoji dalis. apie priimt. &ai'i "iuos teismo sprendimo tr2kumus -2tina skirti nuo CPK %16 str. ie"ko$ui i"nyksta parei'a įrodyti aplinky-es. &okį re'ulia$im. pa'al įstatymo analo'ij. &a+iau reikala$imas sura"yti $isus moty$us $isose -e i"imties -ylose.epaisant to. net ir nesud tin'ose -ylose. perskaityti $is. &ai -e pa'rindo eik$ot) teis j) dar-o laik. na'rin ti i" esm s (CPK 104 str. CPK 66 str. Eau min ta. #adinasi.j. kiek$ieno i" teis j) i"sakyt) nuomoni) ir kitos su sprendimo moty$ais nesusijusios in(ormacijos. – į!an'in*. tai 'ali -2ti traktuojama kaip proceso teis s norm) pa!eidimas. Iikel no nuomone. padarytus teismo sprendimo sura"ymo metu iki sprendimo paskel-imo. % d. teis0 as i' $arto -a. kad ie"kinį atsako$ui pripa!inus. &eis s doktrinoje toks teis j) nuomoni) d l moty$). nuomon*. nelaikytina atskir. ie"kinio. teis jo atskiroji nuomon d l -ylos esm s tur t) atitikti -endruosius teismo sprendimo (ormos ir turinio reikala$imus.j. nuomon* teis jas.ies. Pa'al %44% m. ta+iau ne'alima atskleisti pasitarimo sprendimo pri mimo kam-aryje ei'os. teismas turi i"tirti.ja nuomone. teismas turi aptarti ir pasira"yti i"-raukimus. tai'i sprendimas $isada turįs -2ti moty$uotas.esutikimas su priimto sprendimo moty$ais. 0 d. jei'u teismas tokį pripa!inim. Pro(. nuostat. kai ci$ilin -yla na'rin jama kole'ialiai. nustato. i"imtis (CPK %60 str.j.

utartis atid ti sprendimo pri mim. numatytus įparei'ojimus teismas turi į$ykdyti ir tuomet. koks įstatymas turi -2ti taikomas ir ar ie"kinys yra tenkintinas (CPK %63 str. &ai'i aplinky-i).ima i's!r<sti ne/tra%$t" 1(.t. -e -endr)j) nutarties turinio reikala$im).a+imai (CPK %63 str.. taip pat nustatan+i) kitus reikala$imus teismo sprendimui. termin. I) Teis0tas yra tik tas sprendimas. nes to nenumato įstatymas ir tai neu!kerta kelio tolesnei -ylos ei'ai. Fprendimas. kuris nustatant 'in+o "ali) materiali. jo (orm. – atsi!$el'ti į -ylos sud tin'um. % d.. priimti i" karto po -ylos i"na'rin jimo.Paskel-*s teismo sprendim. priimtas nepa!eid!iant 'aliojan+i) materialiosios teis s reikala$im). teismas nutartimi 'ali ne il'iau kaip 10 dien) atid ti sprendimo pri mim. atsi!$el'iant į -ylos sud tin'um.. i" "i) reikala$im) teismo sprendimui detaliau..o e #a. &ai'i atid damas teismo sprendimo pri mim. kurios -ylos aplinky. CPK %35 str.iama !er. &a+iau a-iem at$ejais "i nutartis atskiruoju skundu n ra skund!iama.. kai susiduria su sud tin'a (aktini) aplinky-i) teisine k$ali(ikacija ir 'ausi) -ei prie"tarin') įrodym) $ertinimu.(-ini" s!ren#im" (CPK %61 str. ar turinį.. kad teismo sprendimas turi atitikti tam tikrus reikala$imusB pa'rindiniai yra "ie: 1) įstatymas nustato. Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas &eismo sprendimas priimamas ir turi -2ti paskel-tas tuoj po -ylos i"na'rin jimo. 0 d. . trumpam laikui. tais at$ejais. ir paskel-im. ne ta teis s norma.iosios teis0s normos pa!eid!iamos. sura"yti $is. kurio pri mimas ir paskel-imas -u$o atid ti. kuri re'uliuoja 'in+o teisinį santykį.a+im" ri1" (CPK %63 str. i"ai"kinti jo turinį. ar teismo sprendimo pri mim. ir paskel-im. kai -yloje na'rin jami keli ie"kiniai ar-a ie"kinio ir prie"iniai reikala$imai ir t.as..s nustatytos ir kurios nenustatytos. kitose -ylose ir pan.i na-rin0ti $itas 1(. kad i"imtiniais at$ejais. 1 d. numato. -ei termin. teismo sprendimas -us neteis tas d l . jei'u teismo pos dyje -u$o perskaityta tik sprendimo į!an'in . atsi!$el'damas į konkre+ias -ylos aplinky-es. ar sprendim.i !riimti s*.ei#. ir %6/ str. turi atitikti $isus CPK %14 str. teismas turi į$ertinti 'alimy-* per nustatyt. rezoliucin dalys. kurioms esant teismas 'ali taikyti "į CP& institut. ir apimtį.1 d. sprend!ia -yl.(+a%ti asmen" teisi" ir !arei-" $. įstatymas detaliai neaptaria. tiek ir s!ren#im" !ri0mimo $am1ar( e.)B 3) teismo sprendime ne-a. <tid j*s teismo sprendimo pri mim.en-ti 1(. teismo sprendim.a%simo (CPK %66 str.)B 0) teismo sprendime ne. kad teismo sprendimas turi -2ti teis0tas ir !a-r/stas (CPK %66 str. .. kai teismo pos dyje $ie"ai perskaitomas $isas teismo sprendimas. kad sprendimo pri mimas ir paskel-imas 'ali -2ti atid tas i$i 1= $a. teismas. . Materia. Paprastai teismas atideda teismo sprendimo pri mim.o e !arei$'ti rei$a. re'lamentuojan+i) sprendimo pri mimo t$ark. sprend!iama $ado$aujantis Konstitucijai prie"taraujan+iu teis s aktu.. teismas turi trumpai !od!iu i"d styti sprendimo moty$us. ?statyme nustatyta.t.en#orini" #ien". atid ti.os s%#0tin-%m* ir a!imt/. % d. teismas -a.)B 6) teismo sprendimu turi -2ti i's!r<sti +isi 1(.utartyje atid ti sprendimo pri mim. jei'u -yla. Klausim. nustatytus reikala$imus.)B %) teismas sprendime turi /+ertinti /ro#(m%s -yloje. taip pat nurodo sprendimo paskel-imo dat. apskundimo t$ark.esilaikius procesini) įstatym). <ptarsime kiek$ien. na'rin jantis teismas. ne'aliojan+ia teis s norma.sias teises ir parei'as.o e !arei$'t" rei$a. ir paskel-im. 'ali -2ti teismo priimta tiek nei'einant / s!ren#im" !ri0mimo $am1ar/. Reikalavimai teismo procesui ?statymas nustato. keli) teis s "ak) ar-a nacionalin s ir tarptautin s teis s norm) santykio ai"kinimu. konstatuoti. ir nustato tik du pa'rindinius kriterijus – 1(.)B 6) teismas ne-a. CPK %63 str. jei neteisin'ai i"ai"kinama įstatymo prasm ir t. prane"ti.. nuo kada daly$aujantys -yloje asmenys 'ali susipa!inti su teismo pos d!io protokolu. 6 d. sa$o u!imtum. ir paskel-im. p$z.).

0 d. d l kuri) naikinti jį ne-2t) pa'rindo. Fpr*sdamas -yl.ustat*s. CK 1. nustato. ar įstatymus.. kad taikydami teis* teismai turi atsi!$el'ti į &eism) įstatymo nustatyta t$arka paskel-tose kasacine t$arka priimtose nutartyse esan+ius teis s taikymo i"ai"kinimus. ?statymas.o-i a). <i"kindamas ir taikydamas įstatymus -ei kitus teis s aktus... .procesini) teisini) aplinky-i). kad teismas pri$alo na'rin ti -ylas $ado$audamasis Konstitucija. numato. teis s aktais.. pri$alo nutartimi kreiptis į . -e to. sprendim.@ tarptautin mis sutartimis. Na-rin0#amas 1(. kurį reik jo taikytiB %) taik įstatym. kad teis s norminis aktas ar jo dalis. $ado$aujantis teis s ai"kinimo taisykl mis -2tina nustatyti ar tarp įstatymais nesure'uliuoto ir įstatymais sure'uliuoto 'in+o teisinio santykio yra teisinis pana"umas. CPK 6 str. kad 'alioja tik įstatym) nustatyta t$arka paskel-ti ci$iliniai įstatymai ir kiti ci$ilinius santykius re'lamentuojantys teis s aktai. . priimdamas sprendim. 5 punktu. ar atitinkamas teis s norminis aktas ar jo dalis atitinka įstatym.. &aikant įstatymo analo'ij.sias teis s normas. turintis -2ti taikomas konkre+ioje -yloje. 6 d. priimdamas sprendim. kad įstatymas ar kt. siekiama u!pildyti teis s spra'as norminiuose teis s aktuose. 'in+o teisiniams santykiams. nes teismas ne'ali atsisakyti $ykdyti teisin'umo. . >a$us įsiteis jusį administracinio teismo sprendim.. $ado$aujasi -endraisiais teis s principais (teis0s ana. 6 d. teismas ne-a. nustato. panaikinti $ien (ormaliais pa'rindais.i 1&ti .s teis s norminį akt. teismas taiko įstatym.. prie"tarauja Konstitucijai ar įstatymams.: 1) netaik įstatymo. re'lamentuojan+io 'in+o material)jį ar-a procesinį santykį.. atsi!$el'damas į Konstitucinio &eismo kompetencij. ar #yriausy. i" esm s teis t. #adinasi. kad jei'u įstatymai ar 'in+o "ali) susitarimas numato. na'rin jantis teismas pri$alo -yl.* ir !riim#amas s!ren#im*. yra pri$alomojo ci$ilin s -ylos susta-dymo pa'rindas.s teis s norminiam aktui.. kurio nereik jo taikytiB 6) neteisin'ai i"ai"kino įstatym.@ įstatymais ir kt. jei'u yra pa'rindas manyti. pasikeitimo ar pasi-ai'imo momentu. CPK 6 str. pra"ydamas patikrinti. Teismo s!ren#imas ne-a. nustato. teismas pri$alo $ado$autis teisin'umo.utar*s kreiptis į . kad jei'u n ra įstatymo. -ylos na'rin jimas atnaujinamas.. . draud!ia pa'al analo'ij. ?takos teismo sprendimo teis tumui 'ali netur ti tik neesminiai proceso teis s pa!eidimai. &oks kreipimasis į Konstitucinį &eism. !rie'tara% an2io :onstit%ci ai) Pa'al CPK 6 str.). jei'u teismas. teismas atnaujina -ylos na'rin jim.i tai$(ti /stat(mo ar $t) Teis0s a$to 7 o #a. ar tas įstatymas ar teis s aktas atitinka Konstitucij. ir jie ne'alioja at'aline t$arka. teis s aktas ar jo dalis. su pra"ymu spr*sti. 1 d. teismas taiko ne -ylos na'rin jimo teisme metu 'aliojan+ias materialiosios teis s normas. taikyti -endr)j) taisykli) i"imtis nustatan+ias speciali. . jo' tam tikrus klausimus teismas sprend!ia sa$o nuo!i2ra. moty$uodamas 'in+o teisinį santykį re'lamentuojan+i) įstatym) ne-u$imu. 1 d. -et 'aliojusias teisinio santykio tarp 'in+o "ali) atsiradimo. kokioje teis s "akoje ir kokiame teis s institute susidar įstatymo spra'a. teismas.ai$omas teis0t% . CPK 6 str. o jei'u ir tokio įstatymo n ra. >a$*s Konstitucinio &eismo nutarim. teismas tai darydamas pri$alo $ado$autis teisin-%mo. įstatymas (CPK 6%5 str. teismas turi kreiptis į "į teism. !rotin-%mo ir s*. prie"tarauja įstatymui ar #yriausy.o-i a).1 str. s. taikytinas įstatymas nustatomas atsi!$el'iant į tai.ies8. kurio atitikties Konstitucijai ar įstatymams tikrinimas n ra Konstitucinio &eismo kompetencija.!inin'umo ir protin'umo principais (CK 1. ir pa'rįst.#<&.) net'i įt$irtina draudim. teismas pri$alo i"siai"kinti taikom) įstatym) ir kit) teis s akt) 'aliojim. Fiekiant į'y$endinti proceso ekonomi"kumo -ei koncentracijos principus. ci$ilin* -yl.3 str. Pa'al įstatymo analo'ij. re'lamentuojantį pana"ius santykius (/stat(mo ana. nustato. susta-dyti remdamasis CPK 166 str. &ai'i taikant įstatymo analo'ij.#<&.inin-%mo $riteri ais) CPK 0 str.

s. kol n ra panaikintas ar pakeistas apeliacine ar kasacine t$arka. ?statymas nereikalauja. &eismo sprendimas teis tu ir pa'rįstu laikomas tol. . Eei'u teismo sprendimas neturi moty$). &eismo sprendimo teis tumas ir pa'rįstumas yra preziumuojami. 9"$adas. run'imosi. 'alima pa'rįsti tik tais įrodymais. įmanoma tik kai $isais -ylos (akto ir teis s klausimais yra nurodyti teismo moty$ai. tai yra a-soliutus teismo sprendimo ne'aliojimo pa'rindas. teismo 'autais ne teisminio na'rin jimo metu ir ne procesini) įstatym) nustatyta t$arka. teismas pateikia į$ertines -yloje surinkt) ir i"tirt) įrodym) $isum. nes realiai kritikuoti teismo sprendimo teis tum.. nes įstatymas ir moral neretai skiriasi. -ylos aplinky. įrodym. 'alima rasti ai"kinant ir taikant teis s normas. ta+iau ir 'arantuoti daly$aujantiems -yloje asmenims 'alimy-* tinkamai į'y$endinti teis* į apeliacij. d l ko 'ali -2ti neteisin'ai i"spr*stas "ali) 'in+as.uo to. .. #ertindamas įrodymus. sprendim.eteisin'as įstatymo i"ai"kinimas – tai klaidin'as -yloje taikytin) teis s norm) turinio interpreta$imas. priklausys..s. kod l kai kuriuos i" j) atmeta. ir pakankamum. ir nepa'rįstum. ne tik teisin'ai taik materialiosios teis s normas. teismas turi $ado$autis teis s norma.in$(1es is . -yloje priimti teismas t%ri n%tarti. atskirai ir j) $isum. $ai! teismas $onstat%o a t%rin2ias rei$'m0s 1(. 0 d. ir moty$uodamas. kurios aplinky.. konstatuoti. &eismo sprendimo pa'rįstumo s. teismas turi į$ertinti įrodymus.!inin'umo ir protin'umo principais.. taikytina -yloje pa'al nustatytas (aktines aplinky-es ir re'lamentuojan+ia 'in+o teisinius santykius. &eismo sprendimas ne'ali -2ti pa'rįstas prielaidomis apie -ylos aplinky-es. -ei $is) įrodym) tarpusa$io ry"į. ar-a jei i" $iso nenurodo konkre+ios materialiosios teis s normos ar kt. kurie CPK 115 – %%4 str. -et ir atitinkamomis teis s normomis. kad teismas turi u!tikrinti sprendimo teisin'um. teismas turi patikrinti kiek$ieno i" j) tikrum. surinkti ir i"tirti įrodymai. kod l $ienas aplinky-es laiko nustatytomis. &uo ne tik siekiama u!tikrinti daly$aujan+i) -yloje asmen) teis* !inoti. CP: normos n%stato t+ar$*. nustatyta t$arka teismo tiesio'iai i"tirti teismo pos dyje. – lemia. kokiais ar'umentais 'rind!iamos teismo i"$ados d l sprendime api-r !t) 'in+o "ali) teisi) ir parei'). &eisin'umo samprata $isada yra platesn ir 'ilesn u! teis tumo supratim. &eis s normai tinkamai taikyti -2tina taip pat teisin'ai i"ai"kinti ir atskleisti taikytinos normos turinį. kad teismo sprendimas turi -2ti pa'rįstas ne tik (aktine -ylos med!ia'a. !odi"kumo. ar -us tinkamai į$ertinti. kadan'i materialiosios ir proceso teis s normos 'ali -2ti teisin'ai pritaikytos tik tinkamai nusta+ius (aktines -ylos aplinky-es. ir kurios nenustatytos.s. kuriomis -u$o 'rind!iami "ali) reikala$imai ir atsikirtimai. <i"kindamas įstatymus ir juos taikydamas teismas pri$alo $ado$autis teisin'umo. ta+iau pati teismo (unkcija – $ykdyti teisin'um.. ne'ali -2ti pat$irtinamos jokiomis kitomis įrodin jimo priemon mis. 1 d.s.s turin+ios reik"m s -ylai. -us laikomos nustatytomis. II) Priimdamas sprendim. koks įstatymas turi -2ti taikomas "ioje "ioje -yloje ir ar ie"kinys yra tenkintinas (CPK %63 str.s. teis s norm. Fiekti teismo sprendimo teisin'umo n ra la-ai paprasta. &eismas . pa'al įstatymus turin+ios -2ti pat$irtintos tam tikromis įrodin jimo priemon mis. laikytinos nustatytomis.. $%rias 1(.Priimdamas sprendim. -etarpi"kumo ir nepertraukiamumo princip). Gis reikala$imas tiesio'iai susij*s su anks+iau aptarta teismo parei'a moty$uoti priimamus sprendimus. kadan'i konkre+ios teis s normos taikomos esant konkre+ioms (aktin ms aplinky. ar atitinkamos aplinky. dispozity$umo. &okie (aktiniai duomenys teisin s reik"m s neturi.sajum. teismas turi padaryti i"$ad. laikantis asmen) ly'y. turin+ios reik"m s -ylai. tai teismo sprendimas yra neteis tas ir teisi"kai nepa'rįstas. &eisin'. ir ar teismo sprendimas -us pa'rįstas ir teis tas. Fprendim. i"spr*sdamas -yl.ms. teis s "altinio. ?$ertin*s kiek$ien. leistinum. ar aplinky. yra nustatytos. kokį sprendim.ai rei$'min-as a!.in$(1es) &eismo sprendimas ne'ali -2ti pa'rįstas (aktiniais duomenimis.. &eismo sprendimas laikytinas teis tu tik jei teismas. Fprendimas 'ali -2ti pa'rind!iamas tik tais įrodymais.ly'a nustato. -et ir nepa!eid proceso įstatym) reikala$im). kurie turi ry"į su -yla ir yra leistini – pa'al CPK 111 str.ai a!. kad teismo sprendimas -2t) teisin'as.) Prie" nuspresdamas. Eei teismas taiko ne t. o kitas – neįrodytomis. s.ai$o n%stat(tomis ir $%rias 4 nen%stat(tomis) &ai teismas padaro į$ertin*s teismo pos d!io metu i"tirtus įrodymus..

'ali pa'rįsti kitomis teis s normomis.i3i$%o a .. teismas s!ren#ime t%ri atsa$(ti / $. kai tai ne $ien tik 'in+o "ali) pri$atus reikalas (p$z..ai a!. atskirai nurodydamas. 1 p. Pa'al CPK %11 str. netaikoma tais at$ejais. teismas as teisi'$ai $+a. kuris tenkinamas i" dalies ir kuris atmetamas.a+imai) &eismas turi priimti sprendim. &aisykl . CPK numatytais at$ejais teismui leid!iama sprendime per!en'ti -yloje pareik"t) reikala$im) ri-as. jei jos atitinka reikala$im) turinį. % d.. 'ali. i"$ardijimu sprendime.. . d l $is) ie"ko$o. teisme pri$alomai sieja su kito reikala$imo i"sprendimu. numato. nei"spr*stus daliniu sprendimu. &a+iau teismas sprendim. -ylos aplinky-i) teisin* k$ali(ikacij. aplinky-*. nenurodyt) ie"kinyje ar prie"ie"kinyje. kuris i" j) tenkinamas.. -et ir atsa$o+o !arei'$iamam !rie'ie'$ini%i.neapsiri-oja atitinkam) įrodym). :e to. nes tarp keli) teisme spr*stin) klausim) yra tiesio'inis ry"ys ir juos atskirai na'rin ti ne'alima ar netikslin'a (p$z. 1 d.ternat(+%s asmens teisi" ar teis0t" interes" -(nimo 1&#o tai$(mas teismo sprendimu.in$(1es ir oms tai$(tinas teis0s normas. kuriomis r m si -yloje daly$aujantys asmenys. įrodom. nei tuo. ar ie'$in(s atmestinas) 9e"kinį tenkinant $isi"kai ar i" dalies. Pareik"t) reikala$im) ri-) per!en'imu taip pat nelaikytinas a. nustatyta t$arka. i"d styt.C(. nors reikala$imas taikyti alternaty$i) teisi) ar teis t) interes) 'ynimo -2d. Pa'al CPK 6%1 str. ko ie"ko$as nereikala$o ar dau'iau nei reikala$o. atitinkan+i... -yloje parei"kiamam ie"ko$o. apeliacin s instancijos teismas 'ali 'ra!inti -ylos nei"spr*st) reikala$im) dalį pirmosios instancijos teismui. kai -yloje kurioje yra pareik"ti keli reikala$imai. ar ie'$o+o rei$a.#om* s!ren#im*. i"sprendimas pripa!intinas -yloje pareik"t) reikala$im) ri-) per!en'imu.y.i !er.a%sim*. kokiomis materialiosios teis s normomis reikia $ado$autis sprend!iant 'in+. sprendime reikia konkre+iai nurodyti patenkinto reikala$imo turinį. ie"kinio pa'rind. kad teismo sprendimu turi -2ti i"spr*sti $isi pareik"ti reikala$imai. III)Teismo s!ren#im% t%ri 1&ti i's!r<sti +isi 1(. sprendime yra nei"spr*stas. CPK 0% str. jei tai leid!ia įstatymas. ar pa'rind. kurį nurod -yloje daly$aujantys asmenys. N%stat<s 1(.ies8 (ra ten$intini. jei'u kuris nors reikala$imas. d l kurio "alys pateik įrodymus ir da$ paai"kinimus. klaidin'ai nurodo materialiosios teis s norm.j. teismas atlieka jau pasiren'imo teisminiam na'rin jimui metu. ne $isais at$ejais tam tikr) reikala$im). jis 'ali -2ti pa'rindas apeliaciniam -ei kasaciniam skundui. kai ie"ko$as ie"kinyje i"d st*s ie"kinio pa'rind. tai laikytina sprendimo tr2kumu. tod l jis turi teis* -yloje nustatytiems (aktams taikyti kitas teis s normas nei tos. . tai yra a1so. t. jei'u pirmosios instancijos teismas i"sprend ne $isus -yloje pareik"tus reikala$imus.ai rei$'min-as a!. #isos "ios nurodytos taisykl s taikytinos ne tik ie"kiniui. ir ry"į su kitais įrodymais.in/ s!ren#im* (CPK %61 str. kad pakeisti ie"kinio dalyk. Preliminari. priimdamas sprendim.o e !arei$'t" rei$a.. -et aptaria kiek$ieno i" j) turinį. Jaktini) -ylos aplinky-i) teisinis k$ali(ika$imas yra teismo parei'a.a+im" ri1" – priteisti. parei"kiantis sa$aranki"kus reikala$imus. "eimos. sprendime nurodo. dar-o -ylose). pat$irtinan+i) $ien.en-ti 1(. teismas pri$alo i"spr*sti pareik"t) reikala$im) d l $aik) i"laikymo ir j) 'y$enamosios $ietos nustatymo).&ais at$ejais. Eei'u pirmosios instancijos teismas i"sprend ne $isus -yloje pareik"tus reikala$imus ir -ylos ne'alima i"skirti CPK 6%1 str. padidinti ar suma!inti ie"kinio reikala$imus turi teis* tik ie"ko$as.i%t%s teismo s!ren#imo ne-a. ?statymai neretai $ieno reikala$imo i"sprendim.)..<& nutarimas). Paprastai toki. 'alimy-* teismas turi -ylose susijusiose su didesne $ie"ojo intereso apsau'a. N%stat<s t%rin2ias rei$'m0s 1(.io imo !a-rin#as. kuris 'ali -2ti pa"alinamas daly$aujan+i) -yloje asmen) parei"kimu ar teismo iniciaty$a priimant !a!i. kadan'i nuo taikytinos materialiosios teis s normos parinkimo didele dalimi priklauso įrodin jimo dalykas -yloje. kai teismas patenkina (atmeta) ie"kinį remdamasis kitu (aktiniu pa'rindu. kurį pada$ tretysis asmuo. 1 d. ir ne-u$o pareik"tas. % d. Eei "is teismo sprendimo tr2kumas ne-u$o ar ne'al jo -2ti pa"alintas papildomu sprendimu. Pareik"t) reikala$im) ri-) per!en'imu taip laikytini at$ejai. taip pat ie"kiniui.in$(1es.. $ liau -yloje priimtu sprendimu teismas $is tik turi i"spr*sti likusius pareik"tus -yloje reikala$imus. nutraukti santuok.. teismas taiko norm. $ieno ar keli) reikala$im) klausimu teismas priima #a. I>) Teismas ne-a. kuriomis "alys nesir m .a+imai 7+isi'$ai ar i' #a.o e !arei$'ti rei$a. ar kit. atsako$o ir tre+iojo asmens pareik"t) reikala$im).

om%mo !rinci!as . kadan'i tokie reikala$imai keliami ie"kiniui. ir perduoti -yl. Kitas at$ejais.im%s s!ren#imo /+($#(mo 1&#%s) Kai teismo sprendimu priteisiama keletas indi$idualiais po!ymiais api-2dint) daikt). nedaly$a$usi) -ylos na'rin jime. ir atsako$. taip pat tre+i. neparei"kian+io sa$aranki"k) reikala$im). nors toks asmuo ir įtrauktas daly$aujan+iu -yloje asmeniu. &eismo sprendimas yra indi$idualus teis s taikymo aktas.s pasinaudoti $isomis įstatymo suteikiamomis procesin mis teis mis 'intis nuo pareik"to ie"kinio. kurie realizuojami sa$aime. nepateikia prie"tara$im). &a+iau dispozity$umo CP principas draud!ia įtraukti daly$auti -yloje asmenis atsako$ais. F.!inin'as .ly') atsiradimo ar neatsiradimo (CPK %61 str. netaikant $ykdymo procese numatyt) priemoni)./stama a1so. Eame remiantis ie"ko$o pateiktais ra"ytiniais įrodymais nurodoma. &ai'i a. jei jis $ykdytinas.. Galys procese disponuoja !ymiai didesn s apimties teis mis ir procesin mis priemon mis. kuri turi -2ti i"ie"koma i" atsako$o. #adinasi. teis* turi tik ie"ko$as. atnaujinti proces. jei tokį sprendim. #isi daly$aujantys -yloje asmenys paprastai nurodomi ie"kinyje. <lternaty$us teismo sprendimas – tai papildoma ie"ko$o teisi) u!tikrinimo ir teismo sprendimo į$ykdymo 'arantija.<s -in2as. kad -ylos i"sprendimas 'ali tur ti įtakos asmen) teis ms ar-a parei'oms.ly'inius sprendimus -2tina skirti nuo a. F. tai !ri!a.iminari" teismo s!ren#im". &ai'i teismas sprendime neturi teis s nuspr*sti d l tre+iojo asmens. kuri) teisi) ir parei') klausimas -u$o i"spr*stas sprendimu.ternat(+%s teismo s!ren#imas n%mato #% -a. $ykdyti ne-2tina. jis sa$o iniciaty$a "iuos asmenis turi įtraukti daly$auti -yloje $ienos i" "ali) pus je tre+iaisiais asmenimis. kad nes. teismo sprendimo 'alia 'ali paliesti tik proceso "alis – ie"ko$. d l to tretysis asmuo..ly'inius sprendimus taisykl s i'imt/. Eei'u pasiren'imo -ylos na'rin jimui ar -ylos na'rin jimo metu teismas nustato.ternat(+i" s!ren#im" (CPK %1% str.a%simo.. turi teis* paduoti -yloje pra"ym.). nat2ra teismas sprendime nurodo turto $ert*. pirmosios instancijos teismui na'rin ti i" naujo.jį asmenį parei"kusį -yloje sa$aranki"kus reikala$imus. tinkamu ar-a patraukti antr.i%2i% teismo s!ren#imo ne-a. Gis reikala$imas teismo sprendimui yra $ienas i" CP -etarpi"kumo principo aspekt).tat(+i" s!ren#im" (CPK %16 str.ima i's!r<sti 1(. teisi) ir parei'). tod l jame ne'alima pasisakyti d l asmen). s%si %si* s% !re. kad asmen) procesin pad tis -yloje turi atitikti j) material)jį teisinį suinteresuotum. jei'u atsako$as per CPK 064 str. taip pat ne'alima jo realizuoti.).ly'iniai sprendimai ne'ali -2ti priimami d l to. nurodoma -endra priteist) daikt) $ert . >I) >isi teismo s!ren#imai t%ri 1&ti 1es*. Pa'al CPK %1% str. kad jais n0ra i's!ren#. neįtraukti daly$auti -yloje asmenys. ir t%o tai! !at !anei-iamas teismo s!ren#imo !ri+a. daly$aujan+i) -yloje asmen) procesin s teis s ir parei'os..ly'inio sprendimo po!ymius.(-iniai) Draud!iama priimti teismo sprendimus. Gis draudimas 'alioja tiek $ykdytiniems teismo sprendimams. atsako$. Eei'u daly$aujantys -yloje asmenys teise į apeliacij.io imo !a-rin#% . termin.). nepatrauktas -yloje atsako$u ir netur j*s 'alimy. kuri) į$ykdymas priklausys nuo tam tikr) s. Eei'u pirmosios instancijos teismas nusprend d l neįtraukt) daly$auti -yloje asmen) teisi) ir parei'). priteisdamas turt. tod l 'ali e(ekty$iau nei tretieji asmenys 'inti sa$o teises ar 'intis nuo pareik"to ie"kinio (CPK 0% str. jei'u sprendim. draudimo priimti s. nepasinaudojo. kadan'i i" esm s skiriasi "ali) ir kt. i"skyrus CPK numatytas i"imtis. &ai'i įstatymas draud!ia priimti s. nes toki.i" $i. ?statymas numato tik $ien. ir toks sprendimas -es. !ri0mim%) Prelimenarus sprendimas i" dalies atitinka s. ?$ykdyti sprendim. Gi) sprendim) įstatymas nedraud!ia. $ykdant paai"k t). tiek ir tiems. teisi) ir parei'). nustatyt.ly'inius sprendimus.(+a%ti asmen" teisi" ir !arei-" $.>) Teismo s!ren#ime ne-a.) ir 3a$%. realiai neįmanoma į$ykdyti. kad ie"kinys tenkinamas ir "is sprendimas įsiteis ja. Gio proceso teis s norm) pa!eidimo pats apeliacin s instancijos teismas i"taisyti ne'ali. -ylos -ai'timi.ly'i"kai turi -2ti panaikintas apeliacine t$arka. n%mat(t" #o$%mentiniame !rocese. teismas turi tik i"ai"kinti ie"ko$ui teis* pakeisti netinkam.o e ne/tra%$t" #a. Kitas draudimo pasisakyti teismo sprendime d l neįtraukt) daly$auti -yloje asmen) teisi) ir parei') aspektas yra tas. neturi patirti ir joki) tiesio'ini) teismo sprendimo materiali)j) teisini) padarini). &okį sprendim. neparei"kian+iais sa$aranki"k) reikala$im). atsako$. Eis turi naikinti sprendim. nat2ra 'ali pasidaryti neįmanoma d l to.iamas tar! 'a. 1 d. kad priteisto turto n ra.

atsako$. kiti daly$aujantys -yloje asmenysB ("ie duomenys turi sutapti su teismo pos d!io protokolo duomenimis) . atsako$ui neį$ykd!ius ar nenutraukus j) 'eruoju. ie"ko$ui kompensuojama turto $ert . moty$uojamoji ir rezoliucin dalys (. neteis tai atleisto asmens 'r. kuriuos at. i"ie"kotojo naudai ir nustato nauj.. Pa'al CPK %16 str. kurioje $yko teismo pos dis. to$io s!ren#imo /+($#(mas n0ra -rie.io.atsako$as sprendime nurodytus daiktus paslepia. jei'u tam tikrus $eiksmus 'ali atlikti ar-a nutraukti tik atsako$as. kad atsako$ui neį$ykd!ius sprendimo per nustatyt. termin. kokio dyd!io 1a%#a atsako$ui skiriama. . sprendimo į'y$endinimo -2d. -ei i"ai"kina i"ie"kotojo teis* kreiptis į teism. Pirma.) • sprendim. jo nuorašų įteikimas dalyvaujantiems byloje asmenims. nesusijusius su turto ar pini'ini) l ") perda$imu. "alys. ie"ko$as turi teis* atlikti tuos $eiksmus ar-a imtis priemoni) jiems nutraukti atsako$o l "omis ir kartu i"ie"koti i" atsako$o reikiamas i"laidas. Teismo sprendimo forma ir turinys. termin. teismas sprendime nustato termin* sprendimui į$ykdyti ir nurodo. asmenys. pa'al toki) $eiksm) atlikimo su-jektus yra d$ejopi. termin.. . $isais at$ejais teismo sprendimas turi -2ti ra'(tin0s (ormos. Pats antstolis $ykdyti teismo sprendim. teismo pos d!io sekretorius. alternaty$iu -2du ne'ali. tai $eiksmai. daiktai 'ali su'esti ir pan.i ti$ asmeni'$ai atsa$o+as . neį$ykdys sprendimo ar nenutrauks nurodyt) $eiksm). tai $eiksmai. sunaikina. numatyta.jį dokument. antstolis aktu konstatuoja priteisto turto ne-u$im.i$os +ar#%) • teismo sud tis (teis jo (teis j)) $ardas ir pa$ard ). Konstitucinis &eismas %446 m. per kurį atsako$as turi atlikti ar-a nutraukti tam tikrus $eiksmus. nutarime pa-r ! 1ai-iamo o teis0s a$to +ientis%mo rei$a. o kiti asmenys į$ykdyti tokį teismo sprendim. nes teismo pos d!iai paprastai $yksta teismo patalpose. d l teismo sprendimo $ykdymo t$arkos pakeitimo. net jei'u teismo sprendime turto $ert ir nurodyta.@ CPK %14 str. nesikreipiant pakartotinai su ie"kiniu į teism. nes tai $ykdymo proceso normose nenumatyta.ai$as – tai diena. teismas nutartimi i"ie"ko -aud. 'ali atlikti ir kt.!inimo į dar-. kuriuos atlikti ar-a nutraukti teismo sprendimu yra įparei'ojamas atsako$as. teis j). neturi 'alimy. sprendime nurod!ius priteisto turto $ert*. kad atsako$ui neį$ykd!ius sprendimo per nustatyt. kad sprendimas i"d stomas ra"tu ir pasira"omas $is) na'rin jusi) -yl. da!niausiai – teismo -u$ein s $ieta. ru's jo %1 d. S!ren#imo !ri0mimo +ieta yra $ieto$ . teismas tame pa+iame sprendime 'ali nurodyti. Forma. p$z.. kuriuos. 1 d. &eismo sprendimo turinį sudaro: į!an'in ..@ CPK %65 str. pasira" -yl. &okiais at$ejais. įparei'oja atlikti ar-a nutraukti tam tikrus $eiksmus. d l tikro$ s neatitinkan+i) duomen) panei'imo. Turinys. 'r. įparei'ojantį atlikti ar-a nutraukti tam tikrus $eiksmus. sprendime reikia nustatyti termin*. na'rin j* teis jai. pri musio teismo pa$adinimasB (sprendimas priimamas Liet%+os Res!%1.y. jei'u jis per nustatyt.. #eiksmai. t. ie"ko$as į'is teis* atlikti tuos $eiksmus ar-a imtis priemoni) jiems nutraukti atsako$o l +omis ir i"ie"koti i" atsako$o reikiamas i"laidas. #isais at$ejais. anstolis priteisto ie"ko$ui turto neranda ar-a jis su'adintas. kuri. jei atsako$as t) $eiksm) neatlikt).tai asmeninio !o1&#. &ai'i 3a$%.a+im*) žan!inėje sprendimo dalyje nurodoma: • sprendimo pri mimo laikas ir $ietaB (S!ren#imo !ri0mimo . Antra. &ai'i. :audos sumok jimas skolininko neatleid!ia nuo parei'os atlikti ar-a nutraukti teismo sprendime numatytus $eiksmus. termin. Eei'u teismas sprendime nurodo. kad atsako$as sprendimo neį$ykd . siekiant u!tikrinti real) teismo sprendimo į$ykdym. apra"omoji.!ina i"ie"kotojui $ykdom.ustat*s.t. ir t.s.tat(+%s teismo sprendimas atsako$. priimdamas sprendim. sprendimui į$ykdyti. % d. kartu numatant ir kit. teismo sprendim..i$ti ar n%tra%$ti -a.). Eei'u $ykdant teismo sprendim.

ar-a ie"kinį ir (ar) prie"ie"kinį atmesti (&eismo i"$ada turi -2ti pa'rįsta teismo sprendimo moty$uojamojoje dalyje nurodytais ar'umentais ir lo'i"kai i" j) i"plaukti. susij* su -yloje pareik"tais reikala$imais ir įrodin jimo dalyk.s (teismas konstatuoja. Pa'al CPK %14 str. na'rin jant -u$o pakeisti ie"kinio elementai. (CPK %11 str.) B • įstatymai ir kiti teis s aktai. kokiems tretiesiems asmenims daly$aujant. taip pat ir nurodoma apra"omojoje sprendimo dalyje.))B • įstatym) numatytais at$ejais – priteist) pal2kan) dydis ir laikotarpis. kurios -ylai reik"min'os ir įrodin jimo dalyk.is !a. 3 d. 1 d. (:ylin jimosi i"laid) paskirstymas "alims (CPK /6. leid!ia ar-a neleid!ia sprendim.i%cin0 #a.mis. 0 p. Ioty$uojamoje sprendimo dalyje teismas taip pat turi i"d styti teisinius ar'umentus -ei nurodyti konkre+ias !roceso teis0s normas. kuriomis remdamasis -yloje i"sprend!ia procesinus klausimus. Eei'u kuris nors i" daly$aujan+i) -yloje asmen) nepateik atsiliepim) į ie"kinį ar prie"ie"kinį -ei paai"kinim).o#. 3 d. kaip ir atsako$o parei"kimas apie $isi"k.). ar dalinį ie"kinio pripa!inim.% d. re$oliucinėje sprendimo dalyje turi -2ti: • teismo i"$ada ie"kinį ir (ar) prie"ie"kinį patenkinti $isi"kai ar i" dalies. "prašomojoje sprendimo dalyje turi -2ti: • ie"ko$o reikala$im) ir paai"kinim) santraukaB • atsako$o atsikirtim) ir paai"kinim) santraukaB • kit) daly$aujan+i) -yloje asmen) paai"kinim) santrauka. sudaran+ios aplinky. &eismas turi priimti sprendim.. % d. kokiam atsako$ui.). /0 str. P$z. nereikia perra"yti $is) paai"kinim) pa!od!iui. sprendimo į$ykdymo t$ark. #otyvuojamojoje sprendimo dalyje 'lausta (orma turi -2ti nurodoma: • teismo nustatytos -ylos aplinky. -ei kiti teisiniai ar'umentai (teisinis sprendime padaryt) i"$ad) pa'rindimas). pa'al kokio ie"ko$o. ar pra" daly$aujantys -yloje asmenys. kuriais teismas $ado$a$osi.). // str. kokiais laikotarpiais ir kokias sprendimo dalis pri$alo į$ykdyti .. tai taip pat nurodoma apra"omojoje sprendimo dalyje. -ei termin. $isi"kai ar i" dalies atsisakyta ie"kinio. kartu i"d stant patenkinto ie"kinio turinį. i"skyrus klausim.s yra laikomos nustatytomis. $ertinimas (n $ienas i" įrodym) sprendime sprendime ne'ali -2ti paliktas neį$ertintas)B • ar'umentai. d l $is) "ali) ir tre+i)j) asmen) pareik"t) reikala$im). kuriais 'rind!iamos teismo i"$ados. kaip i"sprend!iami kiti -yloje pareik"ti ar teismo iniciaty$a i"kelti procesiniai teisiniai klausimai – kokia nustatoma teismo sprendimo į$ykdymo t$arka ir terminas.) B • nurodymas apie -ylin jimosi i"laid) paskirstym. kokios – nenustatytomis (CPK %63 str. <pra"omojoje dalyje turi -2ti nurodomi tik esminiai aspektai. kod l teismas nustato konkre+i. sudaran+iomis aplinky.• 'in+o dalykas (nurodoma. d l i"laid) ad$okato ar ad$okato pad j jo pa'al-ai apmok ti priteisimo)B • teismo i"$ados d l kit) sprendimu i"spr*st) klausim) (teismas nurodo. u!tikrina sprendimo į$ykdym.i%i !erra'oma / +($#om* / ra't* (CPK 605 str.) ir kt. tod l d$iprasmi"kas teismo sprendimas 'ali kelti sunkum) jį $ykdant.)) B • įrodym). įra"ydamas sprendimo rezoliucin je dalyje sa$o i"$adas d l kiek$ieno i" j) atskirai (CPK %63 str. padidinti ar suma!inti ie"kinio reikala$imai. /1.. kokiam terminui atidedamas sprendimo į$ykdymas. turi -2ti ar'umentuojama. iki kada jos i"ie"komos (CK 6. $ykdyti sku-iai (CPK %5% ir %56 str. Kai -yl. 1 d. Pri+erstinai +($#(tin" s!ren#im" re?o. teismas tai nurodo apra"omoje sprendimo dalyje.61 str. j) atly'inimo $alsty-ei (CPK /6.) klausimus teismas i"sprend!ia sa$o iniciaty$a nepriklausomai nuo to. d l kuri) teismas atmet kuriuos nors įrodymus (CPK %65 str. nurodytus rezoliucin je sprendimo dalyje. na'rin jamas 'in+as ir teisi"kai su(ormuluojamas pareik"to ie"kinio dalykas).

&a+iau p$z. . atitinkantį (ormalius materialiosios ar procesin s teis s norm) reikala$imus. &a+iau jam pareikala$us turi -2ti įteiktas ir $iso sprendimo tekstas (nuora"as). toks sprendimas tur t) -2ti pripa!įstamas neteis tu. 1 d. • teisin-as. protin'umo ir kt. kuriuos turi atitikti teismo sprendimas &eismo sprendimui keliami reikala$imai: • teis0tas ir !a-r/stas. jis !ino. atsa$o+o ir tre2io o asmens !arei$'t" rei$a. daly$aujantiems -yloje asmenims turi -2ti sudaryta siekiant jiems u!tikrinti teis s į apeliacij. jei'u teismas: netaik įstatymo. 1 d. kurį tur jo taikyti. turi -2ti pateikiamas įrodym) $ertinimas -ei nurodomi teisiniai ar'umentai d l kuri) teismas atmet kuriuos nors įrodymus. ar taikomos sprendimo į$ykdymo priemon s (CPK %11 str. jei'u sprendim. jei'u asmuo neat$yko i"klausyti sprendimo. $%rios 1%+o i'tirtos teismo !os0#( e) • mot(+%otas (ar'umentuotas). kokia turto $ert turi -2ti i"ie"koma i" atsako$o. tod l teismas sprendimo nuora") tokiam asmeniui. nustatyta. jei'u sprendimo į$ykdymas i"d stomas.@ CPK 6 straipsnis numato. sprend!iant klausim. i"skyrus CPK numatytus at$ejus.je. ie'$in( e !arei$'t" rei$a... Eei'u apelianto 'y$enamoji ar -u$ein s $ieta yra u!sienio $alsty.t. • &eismo sprendimas ne'ali -2ti laikomas teis tu. ar asmuo pripa!intas daly$a$usiu teismo pos dyje. t.. pa!eid teis s principus (s. CPK %13 str.) ir t. • -rin#. kaip nedaly$a$usiam teismo pos dyje. neteisin'ai i"ai"kino įstatym. jei'u teismo i"$ados atitinka įstatymo nustatyta t$arka ir įstatymo nustatytomis įrodin jimo priemon mis konstatuotas turin+ias reikm s -ylai aplinky-es ir jei'u jis n ra 'rind!iamas prielaidomis. nustatyta t$arka sura"yto sprendimo nuora"as i"duodamas teismo pos dyje daly$a$usiems asmenims ir j) pareikala$imu. kad CPK %14 str. Reikalavimai. &okia įstatyme nustatyta t$arka yra lo'i"ka. ar sprendimas nukreipiamas sku-iai $ykdyti. <peliacinis skundas 'ali -2ti paduotas per 64 dien) nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo pri mimo dienos..a+im". • &eismo sprendimas laikomas pa'rįstu. nes jei'u -yloje daly$aujantis asmuo daly$a$o teismo pos dyje. -2tina $ado$autis CPK 133 str. ir paskel-im.iamas ti$ tais /ro#(mais ir a!. $adinasi.). 1 d. nes pa'al "iuo metu 'aliojantį procesinį įstatym. teism. kurio pri mimas -u$o atid tas. y.io a +isoms teisenoms. &ai'i. . kad teismas.. jis laikytinas daly$a$usiu teismo pos dyje. apie -yloje priimt.). teismui pri mus teis t. ta+iau pa!eidus teisin'umo.. s.in$(10mis. jei'u jis -us priimtas nepa!eid!iant materialini) ir procesini) teis s norm) (.. (CPK 0% str..). >alimy-* 'auti $is. sprendim. ypatin'osios teisenos -ylose d l juridin* reik"m* turin+i) (akt) nustatymo teismo sprendime papildomai -2tina nurodyti. kuriais teismas $ado$a$osi ir kt. P$z.). ai"kindamas ir taikydamas įstatymus -ei kitus teis s aktus. &eismo sprendimas -us teis tas ir pa'rįstas.t. taisykl mis -ei atsto$a$imo CP normomis.) ir t. apeliacinis skundas 'ali -2ti paduotas per 04 dien) nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo pri mimo dienos skundas paduodamas per t.!inin'umo ir protin'umo principus. ta+iau daly$a$o teismo pos d!io dalyje. kurio nereik jo taikyti. sprendimo tekst..) B • sprendimo apskundimo termino ir t$arkos nurodymas (terminai nustatyti CPK 641 ir 614 str. s. taik įstatym. :endrosios teismo sprendimo turinio taisykl s -a.a+im") • !asisa$(ta ti$ #0. sprendim. • !asisa$(ta #0. %56 str. kuriam tikslui (aktas nustatytas (CPK 005 str.!inin'umo.atsako$as. kurioje nutarta atid ti sprendimo pri mim. kurio sprendimas yra skund!iamas).). ar leid!iama jį $ykdyti sku-iai (CPK %5% str.!inin'umo ir protin'umo principais. įstatymai ir kiti teis s aktai. $ykdant paai"k t) kad priteisto turto n ra (CPK %1% str. sprendimo paskel-imo metu teismas jo trumpus moty$us 'ali paskel-ti tik !od!iu.@ CPK %66 str. pri$alo $ado$autis teisin'umo. si)sti nepri$alo. į'y$endinim. +is" ie'$o+o.

i" a% esant(s teisiniai sant($iai teismo s!ren#im% -a.(-os atsira#imo ar1a neatsira#imo) %irmosios instancijos teismo sprendimų r&šys.i$ti ie'$o+o na%#ai tam ti$r%s +ei$sm%s. ta2ia% ie n0ra teisiniai. ten$a tai$(ti !rie+art*) Jei-% teismo s!ren#imas +($#omas !ana%#o ant !ri+erstinio +($#(mo !riemones.#om" +ei$sm". $o. . . jei'u "alys neatliks tam tikr) sprendime nurodyt) $eiksm)B jei'u "alys preliminariame sprendime nurodyt) $eiksm) neatlieka. t$arka.ie$an2iam /!arei-o im". t)() n%tra%$ia. ir nerei$ia at.(m0tina.in$(10s ar #%omen(s. !ri!a. dokumentinio proceso t$arka. %reliminarus teismo sprendimas.a%simo !o1&#/@ 1) -a.io an2iais san#oriai.iamo $.ie$a +ei$sm%s. nurodant. teis0s -(nimo 1&#*@ 1) &eismo sprendimai d l pripa!inimoB %) &eismo sprendimai d l priteisimoB 6) &eismo sprendimai d l teisini) santyki) modi(ika$imo. $ai atsa$o+as at.iminar%s sprendimas priimamas na'rin jant -yl.i$imo) Pa. !ri+erstinio +($#(mo 1&tin%m*@ 1) teismo sprendimai.0s to san#orio. juo 'alutinai i"sprend!iama tik 'in+o dalis (CPK %61 str. &eismo sprendimai 'ali -2ti klasi(ikuojami pa'al kelet.%tinis sprendimas – juo $isas 'in+as i"sprend!iamas i" esm sB %) !re. $a# teismo s!ren#imai #0.<& nutartis: . o $itos rei'$ia !riteisim*) Ta2ia% 'is s$irst(mas (ra s+ar1%s t%o. neat. -e jokios specialios pri$erstinio j) $ykdymo proced2ros. Teismo s!ren#im% #0.i$ti o$i" !a!i.( e) Atsa$o+%i. yra $ykdytino po-2d!io ir turi pri$erstinai $ykdomos CPK 034 str. t. kad teismas priimt) sprendim./stami -a. n%statoma t0+(st0. &okį teismo sprendim) skirstym.+o e. $ieno ar keli) i" -yloje pareik"t) reikala$im) ar dalies reikala$imo pa'rįstumo klausimu. 'alutinis teismo sprendimas ir dalinis teismo sprendimas.ei#.i$ti teismas re?o. !a$ei2ia ar n%stato teisini%s sant($i%s.inimo. teisini" sant($i" !ri!a.(s i' ti$r" " t%r0 o -a. kuriuo yra i"spr*stas ie"ko$o reikala$imas d l skolininko įparei'ojimo atlikti tam tikrus $eiksmus.i%cin0 e s!ren#imo #a.inimo teismas !at+irtina ar !anei-ia tam ti$r%s sant($i%s ar 3a$t%s) Tai -a. teisini" sant($i" n%tra%$imo./stama n%osa+(10s teis0. $%ri%os /!arei-o o at. ar1a ie'$o+o interesais is /!arei-o amas s%si. o kiti da!niausiai sukelia teisini) padarini) patys sa$aime. #ykdytini yra sprendimai d l priteisimo. toks sprendimas įsiteis ja ir tampa 'alutiniuB 6) #a. n%tra%$iama sant%o$a ir $t) Teismo s!ren#im% #0. n%statomi t%rint(s %ri#in< rei$'m< 3a$tai) Tar! 'a. kuriuos reikia pri$erstinai $ykdyti ($ykdytini teismo sprendimai)B %) teismo sprendimai. kuri) nereikia $ykdyti pri$erstinai. $a# teismo s!ren#imas s%si#e#a i' $e. tai$omos tais($. i' $%ri" +ienos (ra #0. !riteisimo teisinis e3e$tas !asie$iamas ti$ ta#a. $riteri ": Pa-a.• ne.. kaip -us i"spr*stas 'in+as. $%r/ 'a. Pa-a. !a$eitimo ar n%stat(mo !a!rastai nerei$a. " ne!at+irtina teismas) Aios r&'ies teismo s!ren#imais !ri!a. $ai teismo s!ren#im% n%tra%$iama s%tartis ir n%statomas atsis$ait(mas tar! 'a.in-i tai$(ti !ri+erstines +($#(mo !riemones) Pats teismo s!ren#imas s%$e.i 1&ti mo#i3i$%o ami) Tai ats$ira teismo s!ren#im" r&'is. !ri!a. Pa-a. o rezoliucin je dalyje numatyta sudaryti nuomos sutartį.nai (ra tai!. s!ren#. tai is +a#inamas +($#(tin% s!ren#im%. !riteisimo atsa$o+as (ra /!arei-o amas at.ai$(ti n%o tam ti$r" +ei$sm" at. !ri!a.i".a%s(s n%o tam ti$ros s*.iama !riimti s!ren#im". į atskiras r2"is lemia analo'i"kas ie"kini) klasi(ika$imas.ia teisin/ e3e$t*.).i" #a. $%riais 1&t" s%$e.i 1&ti 3a$tin0s a!. $a# tai (ra teorinis s$irst(mas) Pra$ti$o e #a.i". kai -yloje yra pareik"ti keli reikala$imai ir surinkt) įrodym) pakanka.inimo ir mo#i3i$a+imo.inis sprendimas priimamas.y.iamos s%interes%oto asmens !a-ei#a% amos teisin0s !ase$m0s) Teismo s!ren#imo #0.) &eismo sprendimas. $%ri" /+($#(mas !ri$. a% e-?ist%o ant(s ti$ro+0 e.

1 d. Dalinis sprendimas yra 'alutinis sprendimas toje 'in+o dalyje. Pa-a. ar tik reikala$im) dalis. reikala$imus. d l $ieno ar keli). <tskirai i"skirtina teismo sprendim) r2"is – teismo sprendimas u! aki)B kai $iena i" "ali) nepalaiko sa$o reikala$im) ar atsikirtim).i" ie'$o+" na%#aiB %) teismo sprendimas !rie' $e. Kai yra keletas ie"ko$). asmen" #a%-et* ci+i.in0 e 1(.im%s s!ren#imo /+($#(mo 1&#%s@ 1) !a!rastas teismo sprendimas. juo i"sprend!iamas $is) -yloje pareik"t) reikala$im) pa'rįstumo klausimas ir u!-ai'iamas -ylos na'rin jimas pirmosios instancijos teisme. ?siteis jus daliniam sprendimui. 1 d. kurios at!$il'iu sprendimas u! aki) yra priimtas (CPK %53 str. na'rin jusio teis joB %) kole'ial2s sprendimai. -e kit) jam keliam) reikala$im).). ar sprendimu i"sprend!iami $isi -yloje pareik"ti reikala$imai. kai -yloje yra pareik"ti keli reikala$imai ir surinkt) įrodym) pakanka. jei atsako$as t) $eiksm) neatlikt) – CPK %16 str..) ir #a.iniai sprendimai (CPK %61 str.ternat(+%s teismo sprendimas. $ieno ar keli) i" -yloje pareik"t) reikala$im) ar reikala$imo dalies pa'rįstumo klausimu. &a+iau jei'u surinkt) įrodym) pakanka $isiems reikala$imams i"spr*sti. &ai'i daliniu teismo sprendimu i"sprend!iama tik dalis 'in+o..%tiniai sprendimai (CPK %64 str. tarp 'in+o "ali) -ent d l dalies 'in+o (CPK % str. kad dalinis teismo sprendimas 'ali -2ti priimamas tada.i" ie'$o+" na%#ai !rie' $e. 0%5 str. Eei'u reikala$imus parei"k keli ie"ko$ai ar-a reikala$imai pareik"ti keliems atsako$ams. turi pasisakyti d l reikala$imo pa'rįstumo kiek$ieno i" ie"ko$) -ei atsako$) at!$il'iu. priimti $ieno -yl. numatantis du 'alimus jo į$ykdymo -2dus – CPK %1% str. kitos "alies pra"ymu teismas 'ali priimti sprendim.. teismas. na'rin jusios teis j) kole'ijos.).* na-rin0 %si" teis0 " s$ai2i"@ 1) $ienaasmeniai sprendimai. teismas turi priimti 'alutinį sprendim.). %55 str. priimti -yl. nors $is) ie"ko$) ar-a $is) atsako$) at!$il'iu rei"kiamas reikala$imas 'ali -2ti ir tas pats. kuriuo 'in+as yra i"sprend!iamas $isi"kai.Pa-a. skiriami -a..tat(+%s teismo sprendimas.is atsa$o+%s. Preliminar) sprendim. kartu nustatant ir kt. Dalinio sprendimo tikslas – kuo 'rei+iau atkurti teisin* taik. Pa-a.B 6) 3a$%. kuriuo atsako$as įparei'ojamas atlikti ar-a nutraukti tam tikrus $eiksmus. nes jie priimami atlikus tik (ormal) įrodym) $ertinim. 'ali -2ti priimtas dalinis sprendimas $ieno ar keli) atsako$) at!$il'iu.y. :yla d l likusi) reikala$im) na'rin jama toliau. % p. Hsant keliems reikala$imams teismas sprendime turi spr*sti d l kiek$ieno j) pa'rįstumo. teismas 'ali priimti dalinį sprendim. juo taip pat realizuojamas proceso koncentruotumo ir ekonomi"kumo principas (CPK 1 str. 1(. Fprendimas u! aki) ir preliminarus sprendimas skiriasi taip pat ir nuo įprasto ('alutinio ar dalinio) sprendimo. $isada turi atitikti CPK %63 str. o esant keliems atsako$ams. . neat$yksta į teismo pos dį. pa'al kurį 'alimas $ienintelis sprendimo į$ykdymo -2dasB %) a. sprendimo į'y$endinimo -2d. >alutiniu teismo sprendimu laikomas sprendimas. tuo tarpu įprastas sprendimas priimamas $isapusi"kai i"tyrus ir į$ertinus $isus -yloje surinktus įrodymus (CPK %14 str.). Preliminarus teismo sprendimas apskritai neskund!iamas apeliacine t$arka. kreditorius da!nai 'ali perduoti jį pri$erstinai $ykdyti ir taip 'rei+iau ap'inti sa$o teis*.o e@ 1) teismas sprendimas $e. 0 d. o apeliacinio skundo d l sprendimo u! aki) neturi teis s paduoti "alis.is atsa$o+%sB 6) teismo sprendimas $e. &a+iau dalinio sprendimo pri mimas 'alimas tik nepri$alomojo -endrininka$imo at$eju (CPK 06 str. pri m*s teismas tam tikra įstatyme nustatyta t$arka.. u! aki) turi teis* panaikinti pats tokį sprendim. t.). >alutinis sprendimas priimamas i"ai"kinus $isas -ylai reik"min'as aplinky-es. Dalinis sprendimas 'alimas tiek $ienam ie"ko$ui parei"kus du ar dau'iau reikala$im) $ienam atsako$ui. &ai'i toks sprendimas.. tiek esant a-iej) proceso "ali) dau'etui.. nepateikia nustatytu terminu procesini) dokument). kad teismas priimt) sprendim. CPK %61 str. priimdamas 'alutinį sprendim. u! aki). 064 str. i"tyrus $isus įrodymus. 0%5 str. nustato. ir sprendim. (CPK %53 str.). -a. 1 d. Pa'al tai.).

kad priimamas -2tent toks teismo sprendimas.ja 'in+o teisena turi ir kelet. &ai'i nurodytoji teis s norma preliminaraus teismo sprendimo esm s ir turinio detaliai neatskleid!ia. CPK 611 str. ar kelis reikala$imus į atskir. teismas 'ali taikyti kelis 'alimus procesinio el'esio $ariantus: 1) na'rin ti juos kartu ir i"spr*sti $ienu sprendimuB %) priimti d l $ieno ar keli) reikala$im) dalinį sprendim. 1 d. -e to. kad -2t) 'alima identi(ikuoti dalinio sprendimo o-jekt. tod l teismo i"$ada d l ie"kinio tenkinimo yra tik preliminari (CPK 0%5 str. -2tina nurodyti $isus -yloje pareik"tus reikala$imus.) Kadan'i dalinis sprendimas yra 'alutinis sprendimas toje 'in+o dalyje. D l to preliminarus sprendimas ne'ali -2ti skund!iamas apeliacine ar kasacine t$arka. jei'u "alys neatliks tam tikr) $eiksm). &ai'i -yloje. numato pirmosios instancijos teismo teis*. o tik -ylos dalies. – paspartinti ci$ilini) -yl) i"na'rin jim. kaip -us i"spr*stas 'in+as. d l kit) reikala$im) ar reikala$imo dalies -yla na'rin jama toliau.).. kad %44% m. pa'al teisinius padarinius tampa 'alutiniu CPK %64 str. ta+iau "is procesas paly'inti su -endr. Dokumentiniame procese ie"kinys na'rin jamas ra"ytinio proceso t$arka. termin. -yl. ir l "as.6 d. prasme ir yra $ykdomas laikantis -endros t$arkos. iki preliminaraus sprendimo pri mimo atsako$ui apie pareik"t. %. na'rin jamoje dokumentinio proceso t$arka. . jei'u pa'al pateiktus ie"ko$o ra"ytinius įrodymus padaro i"$ad. -yl. į!an'in je teismo sprendimo dalyje nurodoma. Preliminariu sprendimu $isais at$ejais yra i"sprend!iamas $isas 'in+as. nes "ia t$arka yra atliekama teismo sprendim) pa'rįstumo ir (ar-a) teis tumo kontrol .. Pri mus dalinį sprendim. re'lamentuojan+ios taisykl s. tik d l $ieno ar keli) i" pareik"t) reikala$im).Kai $ienoje -yloje pareik"ti keli reikala$imai. d l koki) reikala$im) ar d l reikala$imo dalies priimamas dalinis sprendimas. nustato. teismas priima tik tuo at$eju. ar kelis i" j) tikslin'iau na'rin ti atskirai. % d.B 6) i"skirti $ien.). -yl. Eei'u atsako$as per nustatyt. esmini) skirtum). na'rin jamose ypatin'osios teisenos t$arka. <p'inti sa$o teis tus interesus atsako$as turi teis* tik pareik"damas prie"tara$imus d l ie"kinio ir preliminaraus sprendimo per įstatyme nustatyt. 1 d. kai ie"kinio dalykas yra pini'iniai reikala$imai. %4 dien) termin. Paprastesne proced2ra siekiama u!tikrinti e(ekty$i. kuriuo nurodyt). susijusios su "io sprendimo pri mimu. re'lamentuojamu CPK 8899 skyriuje. ir likusius nei"spr*stus reikala$imus -yloje. persi)sti apeliacin s instancijos teismui ne $is. &okiam sprendimui nekeliami teis tumo ir pa'rįstumo reikala$imai. pa!eist) asmens teisi) 'yny-. -2tini įprastiniam teismo sprendimui. Pa'al CPK %61 str. (CPK 166 str. prie"tara$im) neparei"kia. daliniam sprendimui taikomos $isos -endrosios teismo sprendim. kad ie"kinys yra tenkintinas. %=0 d. <titinkamai teismo sprendimo moty$uojamojoje dalyje ir rezoliucin je dalyje pasisakoma tik d l "iuo sprendimu sprend!iam) reikala$im) ar j) dalies. Kadan'i prie"in'os "alies pozicijos teismas dar ne-2na i"klaus*s ir i"$ad. nei i"klaus*s atsako$o. ie"kinį net neprane"ama (CPK 0%1 str. nuo sprendimo įteikimo jam dienos (CPK 064 str. Hsant pa'rindui priimti preliminar) sprendim. Dalinis sprendimas 'ali -2ti priimtas ir -ylose. ie"kinį tenkinti padaro nei"tyr*s nei ie"ko$o pateikt) įrodym) turinio. apskundus dalinį sprendim. Preliminar) sprendim. nei"spr*st) reikala$im) nelieka. CPK numatytas preliminarus teismo sprendimas (akti"kai sietinas tik su $iena i" tam tikr) kate'orij) -yl) na'rin jimo supaprastinta t$arka proced2r) – dokumentiniu procesu.. Pa-r !tina. <pra"omojoje sprendimo dalyje pa!ymima. Dokumentiniam procesui taikomos ir -endrosios 'in+o teisenos taisykl s... kiti reikala$imai i"skiriami į atskir. nei į$ertin*s $is) -yloje surinkt) įrodym) $isumos.). preliminarus teismo sprendimas įsiteis ja. CPK %6% str. jei'u pa'al -ylos aplinky-es $ien. d l dalinio sprendimo.sias 'in+o teisenos taisykles. % d. pri mus apeliacinį skund. kilnojamojo daikto nuomos sutar+i) d l nuomininko i"keldinimo. taupyti $alsty. ir na'rin jami pa'al -endr.. teismo pat$irtintus dokument) nuora"us. taikomas ie"ko$o pasirinkimu. jei'u jis $isus sa$o reikala$imus 'ali pa'rįsti leistinais ra"ytiniais įrodymais. kad -yl.s institucij) ir daly$aujan+i) -yloje asmen) laik. na'rin jantis teismas 'ali priimti preliminar) sprendim. &oks procesas 'alimas. kai priimamas teismo preliminarus sprendimas. Dokumentin 'in+) sprendimo CP (orma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful