Egymás felé forduló régiók KeletKözép Európában • Approaching regions in East-Central Europe

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ1
2014.
FEBRUÁR

20.,

CSÜTÖRTÖK

BOÉR KRISZTINA boerkriszta@gmail.com admin@cecid.net kboer@cecid.net

Közérdekű
· P l! zat k"l#oni mag!ar $%iskolai &s eg!etemi #allgat'k sz m ra – A magyar

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatot hirdet “A Jó Állam koncepció támogatásának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével” cím !"#$ %!llamre&orm #peratí' $rogram( pro)e*t *ereté+en *ülhoni magyar &els,o*tatási hallgat-* számára %.el'idé*/ma(

Várható
· Korm n!"l&s lesz (els%di'son) *+naszerda#el! &s ,al nta is a -riorit sok k.z.tt – A

szlo'á* *ormány *ihelyezett ülést tart a 0agyszom+at megyei .els,di-son %1orné #re2any( /0R1I2S 34ÉN %.el'idé*/ma(

Ma !ar"r#zá
2kr n 5 ls g 4 $é%eth Z#"&t) elker"l#etetlenek a szankci'k a b&k&s t rg!al sok &rdek&ben – 3Az ukra nai !ékés tárgyalások" a politikai megoldás érdeké!en
·

#elkerül$etetlenné váltak# a szankciók” 4 mondta Németh Zsolt5 a Külügyminisztérium parlamenti államtit*ára a  1ír 67 Magyarország él,+en cím szerdai m sorá+an/ Az államtit*ár 'esz részt csütörtö* délután az uni-s tagállamo* *ülügyminisztereine* talál*oz-)án5 amelyet Catherine Ashton uni-s *ül4 és +iztonságpoliti*ai &,*ép'isel, hí'ott össze/ A tanács*ozás el,tt a 'isegrádi országo* is meg'itat)á* a *érdést/ Németh Zsolt *iemelte8 a magyar álláspont szerint a leg&ontosa++ az er,sza* esz*aláci-)ána* megállítása5 9legyen szó kormányzati vagy éppen ellenzéki erőszakról9 %M6I( · 6l#alaszt7 k a birodalmi sasos eml&km8 $el ll9t s t – 3A kormány mai ülésén az a döntés született" $ogy nem állít ák %el március &'(én a német megszállás emlékművet a )za!adság téren” – tudta meg a 0épsza+adság/ Az indo*lás8 a szo+or megoszt- lenne a 'álasztáso* el,tt %0sz(
:

A szeml&ben szere-l% cikkek nag! r&sze a c9mre kattint5a meg7elenik ; az /TI4#9rek#ez tartoz' linkek eg!es esetekben csak a <<<.mti.#+ oldalon el5&gzett eg!szer8 &s ing!enes regisztr ci' +t n $ognak m8k.dni
KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ 1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<. cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

J
· Bizalmi de$icit a 5 laszt sok el%ttK – 3*áris tö!! $i!a történt a választási el árási %olyamat

során+ A ,emzeti -álasztási .roda $ét%ői közleménye és elnökének tévényilatkozata pedig egyenesen megingat$at a a !izalmat az egész választási rendszer iránt” 4 'éli a $olitical :apital 'álasztási sza*ért,)e %0sz( · 0mok$+t sB cs"r#eB cionista ; 9g! 5&dekezik i$7abb 'e edű# ("rá)t – ;zeretnén* hozzá)árulni ahhoz5 hogy minél tö++en megtud)á*5 milyen ér'e*et sora*oztat &el i&)a++ Hegedűs Loránt az ellene &oly- egyházi +ír-sági el)árás+an/ <l'égre nagy a tét8 eltilthat)á* a lel*észi te'é*enységt,l %0sz( · G!*r+#á)! a S,%")4botr n!r'l) 6z eg! csLn!a "g! – Gyurcsány szerint &ontos lenne tudni a ;imon =á+or ausztriai számlá)án talált >?@ milli- &orint eredetét %M0#( · 6ls% lett a (idesz;K*NP – A szü*séges a)ánláso*at mind a A@B egyéni 'álaszt-*erület+en leadtá* %M0#( · /ir%l lla-odtak meg Me#terház!ék a titkos tal lkoz'nK – <lismerte Mesterházy Attila5 hogy – ellenzé*i 'ezet,*ént – tárgyalt egy &rancia nu*leáris energeti*ai nagy'állalattal $a*sr-l %M0#( · B"kr"#ék is t mogat7 k az Mssze$og st – A megállapodás része az is5 hogy 'álasztási gy,zelme esetén az Cssze&ogás &elszámol)a az 9intézményesített állami és pártkorrupciót9 %0sz'( · K&s%bb a5atn -r.á) a N%e "#ztóN eml&km85et – A *ormányülésen állít-lag elhangzott5 hogy 9az emlékmű %elállítása a választás előtt megosztó9 %0sz'( · Oesz eml&km8B csak k&s%bb – A Mazsihisz 'ezet,i to'á++ra is 'ár)á* a *ormány&,i 'álaszt %0sz'( · /a to5 bb NfegyelmezikN 'e edű#t – Ma &olytat-di* Hegedűs Lóránt &egyelmi tárgyalása5 amely a +otrányos no'em+er D4i Horthy4szo+or a'at- miatt indult a re&ormátus lel*ész ellen %0sz'( · A Nemzeti ala-tanter5 NnácítlanításátN 9g&ri az /SZP – 9,em szélsőséges szellem!en alkotó szerzőkön kell írni(olvasni tanítani a gyerekeket/9 %0sz'( · Kisa7 t9t ssal $en!egetik a k"l$.ldieket /ag!arorsz gon – Andrä u!!rechter osztrá* agrárminiszter +udapesti tárgyalásai mindez idáig nem hozta* eredményt %0sz'( · U) /ár, Ta%á# – 3Az elképesztő" $ogy ilyen közlemény egyáltalán szó!a került" Gyarmati Fanni az egész magyar nemzet $alott a" nemcsak azért" mert az egyik legnagyo!! magyar költő %elesége volt" $anem azért a példamutatásért" a$ogy az életét élte” 4 ezt "ng#ári $amás mondta az A67 <gyenes Eeszéd cím m sorá+an/ Az egyetemi tanár szerint egy nemzetet az örö*sége határozza meg %A67( · 0é1á# Z#*z#a))a) /inden k.z.ss&gnek 7oga 5an n!el5&t szabadon #aszn lni – A nemzetpoliti*ai helyettes államtit*ár szerint minden *özösségne* )oga 'an *ultFrá)át megtartani5 meger,síteni5 nyel'ét &e)leszteni és sza+adon használni/ <rr,l é!ás Zsuzsanna az Anyanyel'használat *ülhon+an 4 a )ogi lehet,sége*t,l a meg'al-sításig cím *on&erencia nyit-nap)án +eszélt csütörtö*ön5 Eudapesten/ A nemzetpoliti*ai helyettes államtit*ár szerint még rengeteg tenni'al- a*ad a magyar nyel' tel)es *ör és sza+ad használata területén/ 3Ami a *agyarországon élők számára magától értetődő természetességgel adott" az a szomszédos országok!an a magyarság számára sokszor ne$éz küzdelem tárgya” 4 mondta é!ás Zsuzsanna5 a*i a 0emzetpoliti*ai Kutat-intézet tanács*ozásán hangsFlyozta a nyel' *özösségmegtart- ere)ét5 és Fgy &ogalmazott8 egy nemzet &ennmaradásána* egyi* tart-oszlopa sa)át5 csa* rá )ellemz, nyel'e5 nyel'i *i&e)ezésm-d)a/ 3A közös nyelv közös gondolkodásmódot" kulturális alapot" összetartozást %eltételez” 4 tette hozzá %7a)daságma/in&o(

KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ

1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

E

0"%á),a
·

2kr n 5 ls g 4 A rom n eln.k demokratik+s 5 laszt sokat s"rget 2kra7n ban – $raian

%asescu román állam&, szomszédos ország 'ezet,)e*ént tárgyalásos megoldást és demo*rati*us 'álasztáso*at sürgetett szerdán az u*rán 'álság megoldására %M6I( · Ideiglenes t rca5ezet%k a lemondott liber lis miniszterek #el!&n – Ideiglenes tárca'ezet,*et )elölt a +u*aresti *ormány+a &ictor 'onta szociáldemo*rata miniszterelnö* a lemondott li+erális minisztere* helyére5 így to'á++ra sem született megoldás a *ét hete tartromán *oalíci-s 'álságra a négypárti ;zociálli+erális ;zö'etség %G;H( er,i *özött %M6I( · Al7as Ta%á# Sá)d"r t mad sa ?P laszol az 6/NT@ – 3Al as módon" kampánycélokkal" pártpolitikai érdek!ől támadta Tamás Sándor" a $áromszéki 0*1)2 elnöke az 3rdélyi *agyar ,emzeti 4anács 53*,46 $onosítással és regisztrációval %oglalkozó irodáinak munká át" és ezzel nemcsak a magyar állam által is elismert $álózat munkatársait sértette meg" de azt a 788 ezer erdélyi magyart is" aki !izalommal %ordult $ozzá uk" és az elm9lt $árom év során segítségükkel lett magyar állampolgár” – &e)tette *i (ándor )risztina5 az <M06 ügy'ezet, elnö*e %1áromszé*( · *r ma az 2SO4ben) ki csa-7a be els%k&nt az a7t'tK – 3A kormányzó )zociál(:i!erális )zövetség 5;):6 elsősor!an azért nem szakadt még szét" mert sem a szociáldemokraták" sem a li!erálisok nem vállal ák a választók előtt a $etven százalékos koalíció %el!omlásának ódiumát” – 'éli (zé*ely +st#án/ A politol-gust az G;H4+en *iala*ult patthelyzetr,l *érdeztü* %Maszol/ro( · Ke&e%e) '*)"r) -r.á) nem szokott semmit sem s+gallni – 93gy pillanatig sem éreztem Orbán Viktor részéről olyan%éle igyekezetet" $ogy !ármi%élét sugall on az 3<(választásokkal vagy más kérdésekkel kapcsolat!an9 – )elentette *i szerdán a maszol/ro4na* )elemen Hunor %Maszol/ro( · (elt.rt&k Kere#ké)!, Gá."r k&-5isel% e4mail $i'k7 t – A szer'ezett + nözés elleni ügyészségnél %III:#6( tett ismeretlen személy ellen &el)elentést )eres*ényi Gá,or ;zatmár megyei *ép'isel,5 a*ine* &eltörté* az e4mail &i-*)át %Maszol/ro( · F&"rea nem akar csatateret /aros5 s r#el!en – 0em a*ar)a Maros'ásárhelyt 3csatatérré” 'áltoztatni a -orin .lorea polgármester5 a*i anna* ellenére5 hogy a ta'aly engedélyezte5 most ellenzi a ;zé*ely ;za+adság 0api &el'onulást a 'áros+an %Maszol/ro(
· B"d"r (á#z&ó) c&l+nk JC:F4raB #og! e+r'-ai +ni's tlagra emel7"k a t rsadalmi r&sz5&telt

– 3A 0omániai *agyar 1emokrata )zövetség 7= éves munká ának szerves részét képezte a %olyamatos társadalomszervezési tevékenység" az erdélyi magyar közösség %e lesztése és építése+ 3nnek a törekvésnek a egyé!en a )zövetség már a kezdetektől !ekapcsolódott az 3urópai .% 9sági %őváros cím megszerzési %olyamatá!a" mely során az 0*1)2(es 3< képviselők tö!! uniós %órumon is képviselték a célkitűzést" és lo!!iztak az ügy érdeké!en+ 4ová!!á így ött létre az a kezdeményezés is" amely mentén le$etőséget szeretnénk ny9 tani a magyar %iataloknak" i% 9sági szervezeteknek sa át identitásuk megélésére a >olozsvár 78&= 3urópa .% 9sági ?ővárosa pro ekt keretén !elül” – ismertette %odor László5 az "MI;J programo*ért és i&)Fságért &elel,s &,tit*árhelyettese a Kolozs'áron megszer'ezett Interethnia *on&erencián %"MI;J *özleményK6isza0eLs( · 6/NT) le7 rat' kam- n!t id9tott az R/*SZ &s az /PP – Az <M06 szerint az "MI;J és az M$$ pr-+ál)a le)áratni azt a mun*át5 amelyet az <M06 irodahál-zatána* mun*atársai 'égezne* az egyszer sített honosítási el)árás5 'alamint a magyarországi 'álasztáso*ra történ, regisztráci- ügyéne* si*ere érde*é+en %Kr-ni*a( · 6g!"tt minden k.nn!ebb lesz ; Bö2te 3#a.a a mag!ar 5 laszt sokr'l %Kr-ni*a( · Nag!szab sL Lt$elL79t s az &szak4erd&l!i meg!&kben %Kr-ni*a( · /egro5 s a gid'$al5i -olg rmesternek a mag!ar $elirat miatt – !llampolgári &el)elentés nyomán az #rszágos Iisz*rimináci-ellenes 6anács %:0:I( megro'ás+an részesítette %erde
KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ 1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

H

/ózse0et5 =id-&al'a polgármesterét a *özség m 'el,dési otthonát díszít,5 id,*öz+en elta*art magyar &elirat miatt %Kr-ni*a( · 6rd&l!i 9r' ldozatok – A holo*auszt M@/ é'&ordul-)a al*almá+-l a &asizmus *ét )eles erdélyi áldozata5 Ligeti 1rn2 és )arácsony %en2 ír- emlé*ére szer'ezte* egész napos *on&erenciát %Kr-ni*a( · B"+) t.r5&n!esen k.lt.ztette ki az .nkorm n!zat a rom kat %;za+adság( · (og!atkoznak a liber lisok a korm n!ban – <gyre 'ilágosa++an látszi*5 hogy a 0emzeti Hi+erális $árt %$0H( ellenzé*+e a*ar 'onulni5 miután a li+eráliso* F)a++ &eltétele*et támasztotta* a ;zociáldemo*rata $árttal %$;I( szem+en/ Crin Antonescué* %F)a++( ultimátuma hét&,n )ár le/ A li+erális pártelnö* tegnap hi'atalosan is lemondatta Andrei Gerea és %ogdan Chi3oiu minisztere*et5 miután a miniszterelnö* -'a*odott i*tatni a lemondási papír)u*at5 amelye*et a &i-*+an ,rizgetett %;za+adság( · A PNO n&lk"l is meg5an a PS* -arlamenti t.bbs&ge – 3A ,emzeti :i!erális <árt 5<,:6 t9l sokat követelt" amikor a nemzet!iztonsági ügyekért %elelős miniszterelnök($elyettesi %unkciót is kérte >laus Jo$annis számára+ 1e $a tényleg szakadásra kerül sor" akkor elmond$at ák" $ogy a )zociáldemokrata <árt 5<)16 $i!á á!ól történt+ *indkét %él ugyanis el kíván a kerülni" $ogy a közvélemény őt tegye %elelőssé a koalíció %el!omlásáért” – nyilat*ozta a ;za+adságna* (zé*ely +st#án Gerg2 politol-gus5 a*it,l meg*érdeztü*5 milyen esélyét lát)a a ;zociálli+erális ;zö'etség %G;H( &ennmaradásána* %;za+adság( · K.zgazdas got &s -szic#ol'gi t tan+lnak a legt.bben a BBT64n %6ransindeN( · Az R/*SZ t mogat s t k&ri az /PP az 6+r'-ai N&-- rtba 5al' $el5&tel&#ez %6ransindeN( · ROTAA*> SZMP6TSÉ, ; Az 2SO $elboml sa nem k&rd&sB csak a mikor7a – Az <$4 'álasztáso*ig még *itarthatna*5 de a*ár a napo*+an is &el+omolhat a *ormány*oalíci-/ Mi Oohannis miniszterelnö*4helyettesi &un*ci-)ána* a tét)e5 és hogy nézhet *i az F) *ormányP %6ransindeN(

Szer.,a
4á#zt"r I#t/á)) a mag!ar4szerb t.rt&nelmi megb&k&l&s#ez a -olitika &s a t+dom n! eszk.zeire is sz"ks&g 5an – 3A magyar(szer! történelmi meg!ékélés %olyamatá!an nem le$et
·

egymástól elválasztani a politikát és a tudományt" mindkettő eszközeire szükség van” 4 )elentette *i 'ásztor +st#án5 a 7a)dasági Magyar ;zö'etség %7M;J( elnö*e a  $annon "67 Közügye* cím hírháttérm sorá+an/ *edden/ A legnagyo++ dél'idé*i magyar párt elnö*e a Magyar4;zer+ A*adémia 7egyes Eizottság mun*á)át méltat'a elmondta5 hogy a nyugat4+al*áni térség népeine* meg+é*élése az eur-pai hosszF tá'F +é*eteremtés &eltétele5 ehhez pedig példa*ént szolgálhat a magyar4szer+ meg+é*élési &olyamat/ Mint &ogalmazott5 a 'olt Ougoszlá'ia országai+an a leg&risse++e* a se+e*5 és még rengeteg nyitott *érdés 'an a szer+4hor'át5 hor'át4 +osnyá*5 illet'e szer+4+osnyá* *apcsolato*+an %M6I(
· A -olitika nem a szim- ti r'l sz'l ; 4á#zt"r Bá&,)t) O+Q+s lenne sarokba ll5a 5 rniB #og!

meger%s.d7enek a mag!ars g sz m ra szim-atik+sabb - rtok – Mihal

amacs politi*ai elemz,5 F)ságír- a >@A>4es parlamenti 'álasztáso*at *ö'et,en *i&e)tette5 hogy a nemzeti *ise++sége* érde*ér'ényesítéséne* szempont)á+-l az a legel,nyöse++5 ha párt)ai* a hatalmi tö++ség+,l politizálna* %Magyar ;z-( · Nag! t&t7e 5an a 5 laszt soknak ; P/SZ lakoss gi $'r+m 5olt Kisba7mokban – Kedden este a 7M;J la*ossági &-rumot tartott a Kis+a)mo* helyi *özösség+en5 melyen 'ásztor %álint *öztársasági *ép'isel,5 -é#a#ári Zoltán5 a 7M;J alelnö*e5 %un0ord $i#adar5 a 7M;J sza+ad*ai szer'ezeténe* elnö*e és Maglai /en25 ;za+ad*a polgármestere a 7M;J program)a mellett arr-l is +eszélt5 hogy az em+ere*ne* miért &ontos az urná* elé )árulni5 s a *ö'et*ez,
KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ 1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

3

négy é' mit )elent a 'a)dasági magyarság számára/ -é#a#ári Zoltán elmondta5 a március AB4i 'álasztáso* eltérne* a *orá++ia*t-l5 eze* a 'álasztáso* ugyanis hosszF é'e*re5 talán é'tizede*re is meghatározzá* a 'a)dasági magyar *özösség sorsát5 anna* ala*ulását5 az ország )ö',)ét is %Magyar ;z-( · /'dszertani csomagok az oszt l!tan9t'knak – ;zerdán délel,tt a magyar*anizsai Oo'an Oo'ano'iQ Jma) !ltalános Is*ola Ady épületé+en osztottá* *i az osztálytanít-*na* )árcsomagot5 amelyet a >@AD5 a *ülhoni *isis*oláso* é'e al*almá+-l állított össze a KIM 0emzetpoliti*ai !llamtit*ársága a Eethlen =á+or Alap*ezel, Jrt/ támogatásá'al/ A csomagot a 'a)dasági tanít-* számára az M06 so*szorosította a .orum nyomdá'al5 a nyomtatási mun*álato* nemrégi+en &e)ez,dte* +e5 ezért tula)don*éppen ez az a*ci- még a ta'alyi program *ereté+en 'al-sult meg/ A *anizsai tanít-*na* /oó Horti L4#ia5 az M06 Közo*tatási Eizottságána* elnö*e adta át a csomagot személyesen5 mely három m-dszertani segéd*öny'et és :I4t tartalmazott %Magyar ;z-(
· Mssze$og s a 5 laszt sok +t n ; K&t L7abb list t adtak

t a K.zt rsas gi P laszt si Bizotts gnak ; Re$orm$el"g!eletB alkotm n! &s Koszo5' a kam- n!ban – A Köztársasági

7álasztási Eizottság szerda estig R 'álasztási listát hitelesített5 'alamint *ét lista5 a %oris $adi5 'ezette S) Iemo*rata $árt *öré tömörül, *oalíci- %a 7a)dasági ;zociáldemo*rata Higa5 a 7a)dasági Magyaro* Iemo*rati*us Közössége5 az <gyütt ;zer+iáért és "oma Iemo*rati*us Ealoldal( és a (ule6man "gl6anin által 'ezetett ;zandzsá*i Iemo*rati*us A*ci-párt 'álasztási listá)ána* hitelesítése &olyamat+an 'an %Magyar ;z-(
· 5ra a) 6,&a# ne#ezm&n!eziB #og! az ellenz&k ke5&s teret ka- az elektronik+s m&di ban

– Az ellenzé* tízszer *e'ese++szer szerepel a szer+iai *özszolgálati tele'ízi-+an5 mint a *ormánypárto* – 'éli -ragan 7ilas %$annon"67(
· A P/SZ mez%gazdas gi -rogram7 t is ismertett&k a b cskoss+t#$al5i szakmai el%ad son

– A term,&öldne* szü*séges tápanyago*r-l5 'alamint a +Fza és a *u*orica 'édelmér,l +,'íthetté* tudásu*at a +ács*ossuth&al'i mez,gazdasági termel,* tegnap este/ Az el,adás a 7a)dasági agrár mi*rorégi-* *épzési program)ána* része 'olt5 amelyet a 1ál- 7a)dasági .e)lesztési Alapít'ány és a Mez,gazdasági 6ermel,* <gyesülete szer'ezett meg %$annon"67( · P/SZ) (ontos a belgr di 7elenl&t – 3A gazdaság" a mezőgazdaság" a %eldolgozóipar" a turizmus" a va dasági magyarok által lakott területek in%rastrukt9rális %e lesztése” – eze*r,l a témá*r-l tartott sa)t-tá)é*oztat-t a 7M;J -+ecsei *özségi szer'ezete/ A párt *ép'isel,i a 'álasztási programot ismertetté* %$annon"67( · 4á#zt"r I#t/á) Kis#eg!esen) A k.z.s c&lok meg$ogalmaz s 5al sz't le#et &rteniR – 'ásztor +st#án5 a tartományi *ép'isel,ház elnö*e Kishegyesen az ön*éntes t zolt- testület 'endége 'olt/ A A?@ é'es t zolt- egyesület ne'é+en (z8gyi +st#án5 a szer'ezet elnö*e üd'özölte5 elmond'a5 hogy a napi gondo* és pro+lémá* mellett dicse*'ésre is 'an o* %7a)daságma/in&o( · Sszt%l orosz -rogram szerinti k&tn!el58 oktat s az eg!ik L75id&ki iskol ban – Az F)'idé*i Oo'an $opo'iQ !ltalános Is*olát szeptem+erig 'árhat-an *i+,'íti* %7a)daságma/in&o(

'"r/át"r#zá
· Konz+li l togat s a 5 laszt si regisztr ci' 7eg!&ben – A mFlt héten $us*a 1ni*25 a zágrá+i

magyar nagy*ö'etség *onzul)a tett látogatást a 1MIK 6engermellé*i4&ennsí*i és ;plit4Ialmát megyei egyesületéne* a szé*házá+an5 ahol a magyarországi 'álasztással és a regisztráci-'al *apcsolat+an adott tá)é*oztat-t/ 1i'atalos Ft)ána* els, állomása "i)e*a 'olt5 ahol a 1MIK 6engermellé*i4&ennsí*i megyei egyesület *ép'isel,i &ogadtá*/ 3A konzul asszony látogatásának %ő cél a az volt" $ogy segítse és tanácsokkal lássa el az itteni magyarokat a választási
KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ 1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

F

regisztrációval kapcsolat!an” – mondta &iola 9#a5 a 1MIK 6engermellé*i4&ennsí*i megyei egyesületéne* elnö*e5 a*i hozzátette azt is5 hogy egyesületü* magyar állampolgársággal rendel*ez, tag)ai élni *i'ánna* tör'ény adta )ogai**al5 és szeretnéne* részt 'enni az áprilisi magyarországi parlamenti 'álasztáson %SMKS(

Sz&"/é),a
· *obronak K.zs&g nem is a k&tn!el58 ter"leten 5anTK – A napo*+an szinte 'életlenszer en

derült &ény arra5 hogy a *özsége* és területeine* megalapításair-l sz-l- tör'ény %JG#I0#( megal*otása*or az illeté*ese* el&eledté* a *étnyel' *özsége* *özé sorolni az a**or F)onnan létre)ött Io+rona* Községet5 ma)d ezt a hi+át a mai napig to'á++görget'e a tör'ény+en hagytá* %0épF)ság5 Hend'a( · A t+rizm+s mint ki+gr si le#et%s&g – G:ncz László mFlt heti5 hodosi *ép'isel,i &-rumán az ország )elenlegi 'álságos helyzetér,l +eszélt a helyie*ne*/ A legnagyo++ pro+léma az elad-sodás5 melyne* mérté*e sFlyos ütem+en nö'e*szi*8 míg >@@T4+an >U százalé* 'olt5 ma MU százalé*ra )utottun*/ <zen az állapoton nehéz lesz az el*ö'et*ez, é'e*+en )a'ítani/ A *ép'isel, to'á++á elmondta5 hogy a 'álság*ezelés a *özsége*et is er,tel)esen érinteni &og)a a *ö'et*ez, mandátum+an5 hosszF tá'on lehetetlenné té'e m *ödésü*et5 így 'al-szín síthet,5 hogy a &olyamat 'égén B@–T@ *özség &og megsz nni %0épF)ság5 Hend'a( · T nccso-ort ala-9t s tB ol5as'k.r l&tre#oz s t szeretn&k – Cár Anna5 a Io+rona*i $et,&i ;ándor M 'el,dési <gyesület elnö*e a pénte*i *özgy lésen az elmFlt *été'es id,sza*ot si*eresne* érté*elte5 ez pedig anna* *öszönhet,5 hogy a *ultFrá+an általá+an *e'ese++ a 'ita és a perpat'ar5 s etni*ai téren is a +é*és egymás mellett élés a )ellemz, %0épF)ság5 Hend'a( · Sikeres &5et z rtakB gazdag &5et ter5eznek – A hodosi Vrség M 'el,dési <gyesület szom+aton tartotta é'es *özgy lését5 melyet a tago* szép szám+an megtisztelte* )elenlétü**el/ Az ülésen )elen 'olt a lend'ai M0MI igazgat-)a5 )e!e Lili is/ Az egyesület *ereté+en négy sze*ci- m *ödi*8 az éne**ar5 a hímz,*5 az !rgyélus =yerme* 0éptánccsoport5 illet'e a ta'aly megala*ult turiszti*ai sze*ci-/ Az elnö*5 $oti; ozáli6a elégedetten számolt +e a ta'alyi é'r,l5 3mind a négy csoport kiemelkedő munkát végzett” – mondta %0épF)ság5 Hend'a( · K&t L7 szakkal b%5"lt a k9n lat – .e+ruár A?4én és AU4én za)lotta* az ország összes *özép4 és &els,o*tatási intézményé+en a már hagyományos tá)é*oztatási napo*/ A magyarság szempont)á+-l legin*á++ &ontos Hend'ai Kétnyel' Középis*olá+an )ártun* %0épF)ság5 Hend'a(

Sz&"/ák,a
· A szlo5 k korm n! agg'dik – A szlo'á* nemzet+iztossági tanács &el*észült az u*rán helyzet

miatt %0sz'(
· 0".ert F,+" az &let sa5a &s borsaB 5&lik a szakszer5ezetek – V megtart)a a szociális

egyensFlyt5 és nem él 'issza a gazdasági 'álsággal megszorít- intéz*edése* meghozatalára5 'éli a ;za*szer'ezete* #rszágos ;zö'etsége/ <zért .icora *ell sza'azni5 sz-lít)a &el tag)ait a szer'ezet %Eumm/s*( · ("ggetleneket ind9t az 6g!szer8 6mberek az 6P 5 laszt sokon – Az <gyszer <m+ere* %#Wa0#( ci'il szer'ezete* *ép'isel,i és &üggetlene* számára is lehet,'é teszi5 hogy indulhassana* az eur-pai parlamenti 'álasztáso*on %Eumm/s*( · A)dre2 K,#ka eg!re n&-szer8bb – Xrdem+en nem 'áltozi* o,ert .ico népszer sége a *öztársaságielnö*4'álasztás el,tt5 a .ocus ügynö*ség legF)a++ &elmérése szerint DM százalé*ra számíthat/ A tö++i állam&,)elölt *özül csa* Andre6 )is*a er,sítette pozíci-)át %S) ;z-(
KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ 1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

V
· 2ni's $%m+$ti le#et (a27ák – 0yílt tito**ént *ezeli* az <ur-pai $arlament+en5 hogy

Catherine Ashton helyett ,szt,l Mirosla# La6;á* szlo'á* *ülügyminiszter lehetne az <ur-pai Gni- %<G( *ül4 és +iztonságpoliti*ai &,*ép'isel,)e %S) ;z-( · (ico n!+gtalanB .ssze"l a Biztons gi Tan cs – Mirosla# La6;á* %;mer( szlo'á* *ülügyminiszter szerdán tá)é*oztatta a *ormányt az G*ra)ná+an za)l- eseménye*r,l5 ezért o,ert .ico Fgy döntött5 hamarosan összeül a szlo'á* Eiztonsági 6anács %S) ;z-( · UBJ3 milli' e+r'ba ker"lnek az idei 6P45 laszt sok – A *ormány el&ogadta azt a )elentést5 amely szerint T5>U milli- eur-+a *erülne* ma)d a má)usi eur-pai parlamenti 'álasztáso* %S) ;z-( · ('r+msorozat a K r- t4medencei $e7leszt&si eg!"ttm8k.d&s l&tre#oz s r'l – Kárpát4 medencei &e)lesztési &-rumsorozatot szer'ezett a 0emzetstratégiai Kutat-intézet %0;KI( és a ;zö'etség a Közös :élo*ért %;JAK:( &el'idé*i társulás5 amelyne* nyugat4&el'idé*i rendez'ényére Komárom+an *erült sor &e+ruár AT4án %.el'idé*/ma( · (oc+s) F,+" &s K,#ka ker"ln&nek a m sodik $ord+l'ba – A .ocus ügynö*ség legF)a++ &elmérése szerint5 amely a szlo'á* rádi-4tele'ízi- megrendelésére *észült5 a *öztársaságielnö*4 'álasztás másodi* &ordul-)á+a DM százalé**al o,ert .ico és >@5? százalé**al Andre6 )is*a *erülne +e %.el'idé*/ma( · Ind+l#at a k.z.s cse#4szlo5 k4mag!ar4rom n ramt%zsde – Intenzí'en &olyi* a cseh5 a szlo'á*5 a magyar és a román másnapi *eres*edés 'illamosenergia4piaco* össze*apcsolásána* el,*észítése5 a pro)e*t éles indulása >@A? utols- negyedé'é+en 'árhat- %Maszol/ro( · Oondon szigor9t a be5 ndorl'kkal szemben – 3Azok az 3urópai ;nió!ól ,agy(@ritanniá!a érkező !evándorlók" akik nem tudnak $árom $ónapon !elül olyan munka$elyet szerezni" a$ol legalá!! $eti &=8 %ontos !ért kapnak" elesnek !izonyos szociális uttatásoktól” – )elentette +e szerdán a londoni *ormány %Kr-ni*a(

Ukra2)a
· A K/KSZ el9t&li az er%szak minden $orm 7 nak alkalmaz s t 2kra7n ban – 3A >árpátal ai

*agyar >ulturális )zövetség 5>*>)26 elítél minden" ;kra ná!an za ló erőszakos cselekményt" és változatlanul kiáll a demokratikus sza!adság ogok és európai normák érvényesítése mellett” 4 így &oglalt állást a KMK;J elnö*sége szerdán *özzétett nyilat*ozatá+an %M6I( · A k r- tal7ai rend%rs&g b&k&s #atalom t5&telr%l besz&l – 3>árpátal án nyugodt a $elyzet" az ukra nai megyé!en #vérontás nélkül %olyik a $atalomátvétel9 4 ol'ashat- az ua4reporter/com helyi hírportálna* a rend,rségi helyzetérté*elésre hi'at*oz- ci**é+en %M6I( · Ki7e5be l togat cs"t.rt.k.n a $ranciaB a n&met &s a leng!el k"l"g!miniszter – Az u*ra)nai helyzet &elmérésére Ki)e'+e látogat csütörtö*ön Laurent .a,ius &rancia5 .ran*<=alter (teinmeier német és adosla> (i*ors*i lengyel *ülügyminiszter %M6I( · Az +kr n llam$% $el#95 sa az orsz g -olg rai#oz – 3-iktor Janukovics" ;kra na állam%ő e %el$ívással %ordult az ország polgárai$oz” Y *özölte az  elnö*i sa)t-szolgálat – 31rága $on%itársak/ >ülön!öző megpró!áltatások!an volt már részünk+ Ám talán a mostani a legne$eze!! ezek közül+ @a történt A em!erek $altak meg+ ) nagy %á dalom és tragédia ez mindannyiunk számára+ ;gyanakkor együtt át kell élnünk" le kell küzdenünk ezt+ A mostani szem!enállás legele én pár!eszédre szólítottam %el" mert kategorikusan ellenzem az erőszakos megoldásokat" s különösen a vérontást+ 3z az életem alapelve A semmi%éle $atalom nem ér egyetlen cseppnyi érte kiontott vért sem+ 3zt az elvet követtem 788B(!en is" amikor megállítottan $íveimet" $ogy ne csap anak össze ellen%elem $íveivel+ 3zért $elyeztem előtér!e a pár!eszédet a mostani kon%liktus során is+ Az Cr ugyanis azért adta a nyelvet az em!ernek" $ogy szót értsen a másik em!errel+ 3l kell mondanom" $ogy !izonyos pár!eszédre azért sor
KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ 1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

U

került+ >ét amnesztiát is végre$a tottunk A az elsőt a decem!eri eseményeket követően+ A második pedig %e!ruár &D(én lépett $atály!a+ Az ellenzéki vezetők viszont már másnap" %e!ruár &E(án %egyveres $arcra szólították a *a dan radikális részét+ Az ellenzékiek még csak meg sem várták" $ogy elkezdőd ön a parlament ülése" amelyen olyan törvényekről szavaztak volna" amelyek megváltoztatták volna ;kra nát+ 3$elyett !lokád alá vették a :eg%első!! 4anácsot" s nem $agyták" $ogy el%ogad ák e változásokat+ ?eltételt sza!tak A minden $atalmat az ellenzéknek" mégpedig $aladéktalanul+ 3zek" a nép %el$atalmazásával nem rendelkező" 9gymond" politikusok" pogromok$oz" gy9 togatások$oz és gyilkolás$oz %olyamodva megpró!álták átvenni a $atalmatZ” %6isza0eLs(
· Az 624szankci'k k.z.tt szere-el#et Ja)*k"/,+# 5ag!on nak le$oglal sa ; 1satat&r lett a

/a7dan – "end*í'üli *ülügyi tanácson +eszéli* meg csütörtö*ön az uni-s *ülügyminisztere* az

u*rán 'ezet,**el5 illet'e hat-ságo**al *apcsolatos szan*ci-* lehet,ségét %0sz( · T8zsz"net Ja)*k"/,+# &s az ellenz&k k.z.tt – 6 zszünet *öttetett szerda *és, este/ Addigra már legalá++ >B áldozata lett az összecsapáso*na*/ A Ma)danon ismét égne* a tüze* %0sz( · T8z &s 5&r Ki7e5ben ; Aolna-ra nemzeti g! szna-ot #irdettek 2kra7n ban – ;zan*ci-*at &ontolgat az <G 4 <ddig >B halott)a és tö++ mint T@@ se+esült)e 'olt a za'argáso*na* %0sz'( · Piszon!lagos n!+galomban telt az &7szaka Ki7e5ben – .egy'ernyug'ás+an állapodott meg *és, este az ellenzé* és az elnö* G*ra)ná+an/ &i*tor /anu*o#ics állam&, azt is +e)elentette8 Arszenyi6 /acenyu**al5 &itali6 )lics*ó#al és ?leh $yahni,o**al megegyezte* a++an5 hogy tárgyaláso*at *ezdene* a 'érontás +e&e)ezéséért/ Már >T halott)a 'an a három nap)a *ezd,dött *i)e'i za'argáso*na* 4 *özölte az u*rán egézségügyi minisztérium/ A tárca csütörtö* reggeli összesítése szerint ??U sérülthöz hí'ta* ment,t5 és >TM em+er szorult *-rházi *ezelésre/ A *-rház+a szállította* *özött TT rend,r5 hat F)ságír-5 négy gyerme*5 illet'e *ét *ül&öldi állampolgár 'olt %In&o"ádi-( · Oemberg meg!e kiki ltotta $"ggetlens&g&t – A *i)e'i *ormányellenes tüntetés *özpont)a 9t9lélte9 a rend,rö**el 'al- 'éres *eddi összecsapást5 a rend,rség nem szánta rá magát a dönt, ostromra/ Hem+erg megyé+en 'iszont politi*ai auton-miát hirdette*5 el&oglalta* minden *ormányépületet5 át'etté* a 'égreha)t-i hatalmat a tüntet,* %Eumm/s*( · Ael!zet"nk a szimbolik+s t&rben eg!kor &s ma – Igen &igyelemremélt- *iállítás nyílt meg az Gng'ári 0emzeti <gyetem %G0<( Magyar 6annyel' 1umán4 és 6ermészettudományi Karán %KI;J#( · Aonnan 7.n a n!el5i rendetlens&gK – A nyel' meg,rzése5 használata a határon tFlra sza*adt magyarság megmaradásána* al&á)a és omegá)a/ <gyáltalán nem mindegy tehát5 hogy a mai &iatalo* hogyan használ)á* édes anyanyel'ün*et/ Az persze nyil'án'al-5 hogy a [[I/ század+an nagyon so* F)5 *orá++an nem tapasztalt hatás éri/ Milyene* isP Az anyanyel'4használat milyensége5 min,sége nyil'án más*ént &est Gng'áron és Mun*ácson5 ahol a magyarság ugyan )elent,s szám+an5 de elsz-rtan él5 mint Eeregszász+an/ Ie mégis mennyire más*éntP – 7álaszol )ocsis Mária5 a Eeregszászi Eethlen =á+or =imnázium magyartanára %KI;J#(

A ré ,ó h8re,  V,&á t9kör
· 2kr n 5 ls g 4 Barroso az +kr n korm n!zat $elel%ss&g&t #angsLl!ozta az er%szak

elker"l&s&t illet%en – Az u*rán *ormányzat *ülönleges &elel,sségét hangsFlyozta az er,sza*

el*erülését és az em+eri )ogo*5 az alap'et, sza+adságo* tisztelet+en tartását illet,en /osé Manuel %arroso5 az <ur-pai Eizottság elnö*e &i*tor /anu*o#ics u*rán elnö**el szerdán &olytatott tele&on+eszélgetésé+en %M6I(

KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ

1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

G
· 2kr n 5 ls g 4 Kerr!) Ja)*k"/,+#)ak 5 lasztania kell a - rbesz&d &s az er%szak k.z.tt –

3A pár!eszéd és az erőszak között kell választania Viktor Janukovics ukrán elnöknek” 4 mondta szerdán $árizs+an /ohn )erry ameri*ai *ülügyminiszter %M6I( · 0a#%*##e)) sLl!osan rtana 2kra7na &s a NATO ka-csolatainak a #adsereg be5et&se – 3)9lyosan ártana a ,A4F és ;kra na kapcsolatának az ukrán $aderő !evetése a tiltakozók ellen” 4 tudatta szerda este rö'id *özlemény+en Anders .ogh asmussen 0A6#4&,tit*ár %M6I( · S5 7ci n&-sza5az s 4 Merke&) meg kell %rizni az 62 szoros ka-csolat t S5 7ccal – 3,em sza!ad el$amarkodott lépéseket tenni a !evándorlás korlátozását eredményező svá ci népszavazás miatt" és meg kell őrizni az 3urópai ;nió és )vá c szoros kapcsolatát ” 4 mondta a német *ancellár *edden5 Eerlin+en a s'á)ci állam&,'el &olytatott meg+eszélése után %M6I( · Ja+k (e:) Ki7e5 $ord+l7on az I/(4#ez %0sz( · -.a%a a leg#at rozottabban el9t&lte az +kra7nai er%szakot – A MeNi*-+an egy *on&erencián lé', ameri*ai elnö* arra &igyelmeztetett5 hogy *ö'et*ezményei leszne* anna*5 ha G*ra)ná+an a &ele* átlépne* egy határt %0sz( · Korai m&g a k&ksisakosokra 5 rni 2kra7n ban – Ameri*ai szenátoro* már )anuár 'égén &el'etetté*5 hogy ide)e lenne <0;J4+é*e&enntart-*at *üldeni G*ra)ná+a/ Mi* a &eltételei a *é*sisa*oso* szerep'állalásána*P %0sz( · Br"sszelben m r 5izsg l7 k a mag!ar $.ldt.r5&n!t – Az osztrá*4magyar nyilat*ozat'áltás után az <ur-pai Eizottság tö++ szempont+-l is 'izsgál)a az F) magyar &öldtör'ényt/ Köz+en a hazai sza*miniszter szerint8 3ez egy magyar ügy" amit nekünk kell rendeznünk9 %0sz( · /egsz8nik 1se#orsz g mentess&ge az e+r'-ai 7ogi c#arta #at l!a al'l – A cseh *ormány *érni &og)a az <ur-pai Gni-t5 hogy szüntesse meg a :seh Köztársaság mentességét a Hissza+oni ;zerz,déshez csatolt em+eri )ogi charta hatálya al-l 4 döntött szerdán a cseh *ormány %Eumm/s*(

Vé&e%é)!; 1*.&,+,#zt,ka; ,)ter2<; .&"
· Aalad&k ; 5&lem&n!"nk az eml&km8 ll9t sr'l – 3&'BB+ má us G&(én arról írt a *agyar

?utár című lap" $ogy a Hzsidó tula don!a került műkincsek le%oglalásának első napi terméseI igazán %ényesre sikerültJ Goya(" El Greco( és Tiepolo(%estmény is került a zsákmány!a+ 3zért $a a kormány éppen a maga szabta haladék utolsó nap ára" idén má us G&(re 5arra a szépnek ígérkező szom!atra6 tűzné ki Ha német megszállás áldozatai emlékművénekI %elavatását" a ánl uk" az avató!eszédek!en %eltétlenül tér enek ki erre a körülményre is+ Kzlésükre !ízzuk" milyen $angszerelés!en+ *ert $ogy itt a sasos(angyalos !ornírt giccs %elavatását semmi más nem tud a megakadályozni" csak Orbán Viktor kormányának leváltása" az most már egészen !iztos+ A kormány adott ugyan két és %él $ónap $aladékot" de ne$ogy azt $iggye !árki is" $ogy a ózan !elátás győzedelmeskedett+ ;gyan már+ 3gyrészt rá öttek" a $átralévő pont egy $ónap alatt nem tudnák !e%e ezni az építkezést" másrészt" mivel lemondani nem képesek a tervről" viszont most veszélyesen nagy a !otrány" taktikusan inká!! a választások utánra $alaszt ák a szo!rosdi leglátványosa!! részétZ” %0sz( · /i&rt tal lt+k meg a Kl+br di'4ka-csol'tK – 3*egindított !ennünket az a gyorsan ter edő történet" melynek %őszereplő e a 1> elnöke" Gyurcsány Ferenc volt" egész pontosan az" $ogy $étvégi szerepléseit ( évértékelő ét és nyilatkozatát ( re télyes kormányzati erők az A4-(n és a >lu!rádió!an akadályozták+ 0égi ki%e ezéssel élveJ zavartákZ” %0sz( · 6ml&kezni t+dni kell – 3Z>özelm9ltunk!an különös %igyelem vetül a nemzeti emlékezet( kult9rára" a elenlegi $atalom különösen ra ta tart a u ait az emlékezet(politika #ütőerén#+ A megemlékezések korá!an élünk+ ,ekünk" magyaroknak különösen van erre érzékünk+ Joggal/ 4ö!!ségé!en olyan emlék$elyeink vannak" amelyek a nemzeti gyász színterei+ ?orradalmaink"
KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ 1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

:C

világ$á!or9ink elesett einek" s $ozzá uk kapcsolódó nevese!! sors%ormáló személyiségeinek sír$almai parancsolnak tiszteletet az ország minden részé!en L ,emzeti panteonunk!a mindenki !eletartozik+ 3gyet le$et érteni Szanyi Tibor képviselővel" aki Garami Ernő síremléke kapcsán $ívta %el a %igyelmet nemzeti emlékezetünk #kia$agyásaira#+ .gen" nemzetünk $alott ai közé tartozik Garami is" és még sokan mások+ <ár esztende e az egykori $onvédelmi államtitkár" Vadai Á nes" a *3A)2 megalakulásának M=+ év%orduló án" a )te%ánia <alotá!an elmondott ünnepi gondolatai közt is érintette" $ogy a nemzeti emlékezet nem %eledkez$et meg a magyar anti%asisztákról sem+ ,emzeti emlékezetünk szerves részei a második világégés kezdete előtt és alatt élt" politikailag másként gondolkodó $on%itársaink is" az alakulatukat el$agyó katonák" a menekülteket !u tató polgárok" a kisegy$ázak tag ai" a $aza %elsza!adításáért %egyverrel $arcoló" életüket áldozó $ősök+ Ns természetesen az üldözött" megalázott zsidóság is+ ,em le$et szelektív egy nemzeti emlékezet+ @izony #nem silányul$atnak eleink porosodó %olyosói képekké#" s nem csak azokról volna sza!ad $ivatalosan tanítani" !eszélni" akik éppen az aktuális politikának kedvesek+ *ásokról meg kevés!é" vagy egyáltalán" s e $ivatalosan #kegyesztettek# nyugvó$elyeit" emlék eleit az enyészetnek $agyni+ ) nemzeti emléknap aink sorá!an" állami szinten kellene emlékeztetni a >öztársaság ,ap ára is" de évente %e et le$etne $a tani a $ivatalosságok részéről a <ető%i(kitűzőket viselő &'B7(esek" a $á!or9ellenes !éketüntetők" a társadalmi $aladás példaadói előtt is" akiknek nem véletlenül árt üldöztetés az akkori $atalomtól+ Cgy" mint a %iatal elektromérnök )c$ön$erz 2oltán" a lelkipásztor !emete "ászl#" a szenvedélyes 9 ságíró(politikus $a%csy&'silinszky Endre" az aradi tá!ornokok$oz $asonlító" az ugyancsak %üggetlen *agyarországért mártír (iss János" )a y Jenő" Tartsay Vilmos nevének ma is el kellene $angozni a megemlékezések során+ >i tud a mikor került piros( %e$ér(zöld szalaggal átkötött !a!érkoszor9 az ő sír$almukra vagy az -+ kerületi" <ető%i téri" <átzay(%éle emléktá!la alá nevese!! $ivatalosságok kezé!őlO .gazak (*lcsey soraiJ #*inden nemzet" mely elm9lt kora emlékezetét semmivé teszi" vagy semmivé lenni $agy a" sa át nemzetét gyilkol a meg+# 3mlékezni tudni kell/” )erecsényi Zoltán> %0sz'( · /ong!on leT – 3*indig szerettem a %orradalmakat" paraszt%elkeléseket" ra!szolgalázadásokat P tanulni is" tanítani is+ Nletem egyik leg%elemelő!! tapasztalata is az &'E'(es romániai %orradalom volt+ 3levenen él még !ennem a $angulata" tudom" $ogy ilyenkor mint$a megszűnne a ráció" az em!er!en mindig máskor ott munkáló veszélyérzet és életmentő ösztön+ Qsak mentünk az utcákon" %ene tud a $ová" lőttek" de kit érdekelt+ )okan meg$altak" de megérte ( o!! világ született ezután+ Riszek a %orradalmak!an" a nép igazságá!an" de ezzel az ukrán %orradalommal mégis !a !an vagyok+ *int$a már nem csak az idő árás !olondult volna meg eltörölve az évszakok közötti $agyományos választóvonalakat P a %orradalmak sem az igaziak manapság+ Janukovics elnök kétségtelenül nem Ró%e$érke" rendszere nem a klasszikus amerikaiSnyugat(európai típus9 ogállamiság és demokrácia mintaképe" de 78&7 őszén mégiscsak demokratikus választások erősítették meg párt át a $atalom!an+ Az ukrán nép" a lakosság tö!!sége döntött így+ 3!!en a %orradalom!an pedig mint$a meg%eledkeznének róla" a %ő követelés" és !izony 9gy tűnik" $ogy a mindent %elülíró" a magyar %ülnek 788M óta eléggé rossz emlékű #mongyon le#Z” Gál Mária %0sz'( · Za5arkelt&s szek+s m'dszerekkel – 3A gyülekezési og megsértéseként" a véleménynyilvánítás sza!adsága elleni merényletként" rendőrállamot idéző intézkedések !evezetését célzó pró!álkozásként értelmez$ető a marosvásár$elyi polgármester döntése" mely szerint !etiltaná a székely sza!adság nap án a vértan9k szo!ránál tervezett megemlékezés utáni %elvonulástZ” .arcádi %otond %1áromszé*( · A -olg r# borL els% 'r iK – 3A $írügynökségek egy!e$angzóan polgár$á!or9s $angulatról tesznek elentéseket >i ev!ől+ Az egészségügyi $atóság ;kra na %ővárosá!an reggel nyolc óra
J

a /6ASZ aleln.ke
1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ

JC:H. (6BR20R JC.

::

körül 7M $alottról és 7B& se!esültről adott ki közleményt+ A elentés szerint a $alottak és a se!esültek száma tová!! nő+ +onald Tusk lengyel kormány%ő a )e m képviselői előtt ki elentetteJ le$etséges" $ogy Ha polgár$á!or9 első óráinak vagyunk tan9i ;kra ná!anI+ ) azt is" $ogy :engyelország nem szemléli érdektelenül az eseményeket+ A polgár$á!or9 az egymásnak %eszülés kétségtelenül legvada!! %e leménye le$et ;kra ná!an+ 3mlékszem" a $orvátok kelet(Rorvátországi 1al (ról való menekülésének" pontosa!!an uszályok!an történt kimenekítésének a  zágrá!i 4-(!en közölt képeitől megrettenve" a történelmi -*1> 4anácsa 3lnökségének adai ülésén" még 9gy mértük %el" $ogy $á!or9 talán mégsem lesz+ :e$et" $ogy mégis Tusknak lesz igazaOL” @goston András %KI.# 1írle'él( · 1s%B cselB &k – 3;kra na a elek szerint képtelen elviselni az államiság ter$ét" a $aza megosztottságát+ >ülön!en kétes %elosztás" $ogy az ország egyik %ele sza!adságszerető" a másik %ele szov etimádóZ” @goston Hugó %Maszol/ro( · A&tk.zna-i terror – 34anárnő ismerősömmel kászálódunk %el az ütött(kopott &8(es !uszra+ A tömeg az ;ngváron edződött utazónak elvisel$ető+ -égre megállapodunk" s mivel tud uk" $ogy e talpalatnyin kívül nincsen számunkra $ely" !ékésen tűr ük a káty9k keltette em!er$ullámok ostromátZ” Hor#áth (ándor %KI;J#( · Aa keddB akkor 6rd&l! – 3Ra nem $iszünk a politikai véletlenek!en P márpedig nem természetünk P" kedden valószínűleg eldőlt" $ány erdélyi magyar politikai alakulat vesz részt a má usi európai parlamenti választásonZ”  ostás (za,olcs %Kr-ni*a( /&gsem csorb+lnak a 7ogainkK – 3:e$et" $ogy mégsem ír ák ki a népszavazást a kise!!ségi nyelv$asználatról szóló törvény módosításával kapcsolat!anO 'oran ,ilanovi- miniszterelnök még tavaly ki elentette" $ogy amíg ő a kormány%ő" a kise!!ségi ogok visszavonásáról nem %ognak népszavazást tartani Rorvátország!an+ Ns 9gy látszik" !e is tart a ígéretét" ugyanis Rorvátország!an sem az alkotmány" sem pedig a népszavazásokról szóló egyé! törvény nem ír elő olyan $atáridőt" amelynek a leteltéig döntenie kellene a kormánynak a re%erendum kiírásáról+ A kise!!ségek ogait megnyir!álni kívánó törvénymódosítási avaslatot ME8 ezren írták alá" ám a kormány alkotmányellenesnek tart a" ennek ellenére napirendre %og a tűzni" ma d alkalmazni kíván a az alkotmány!íróságról szóló alkotmány ere ű törvény azon rendeletét" mely alap án az alkotmány!íróság a szá!or kérésére megállapít$at a" $ogy a népszavazási kérdés tartalma össz$ang!an van(e az alkotmánnyal+ A kormány szerint a népszavazás nem lenne össz$ang!an az alkotmánnyal" és sértené annak $armadik cikkét" amely szerint HA sza!adság" egyenlőség" a nemzeti és a nemek közti egyen og9ság" a !ékesség" a szociális igazságosság" az em!eri ogok tisztelet!en tartása" a tula don sért$etetlensége" a természet( és környezetvédelem" a ogállam és a demokratikus tö!!pártrendszer alkot ák a Rorvát >öztársaság alkotmányos rend ét és az alkotmány értelmezésének alap át+I Z” )ri6á* )risztina %SMKS(

3,kkek
 A KMKSZ e&8té&, az er=#zak %,)de) >"r%á2á)ak a&ka&%azá#át Ukra2)á.a) 7arga Eéla5 az M6I tud-sít-)a )elenti8 Gng'ár5 >@A?/ &e+ruár AR/5 szerda %M6I( – A Kárpátal)ai Magyar Kulturális ;zö'etség %KMK;J( elítél minden5 G*ra)ná+an za)l- er,sza*os csele*ményt5 és 'áltozatlanul *iáll a demo*rati*us sza+adság)ogo* és eur-pai normá* ér'ényesítése mellett 4 így &oglalt állást a KMK;J elnö*sége szerdán *özzétett nyilat*ozatá+an/ Az elnö*ség az M6I4hez is el)uttatott nyilat*ozat+an sa)nálattal állapította meg5 hogy G*ra)ná+an a politi*ai pár+eszéd ellehetetlenülésé'el az eseménye* er,sza*os &ormát öltötte*5 amelyne* immár tö++ tucat halálos áldozata is 'an/ A magyar szer'ezet elítél minden ilyen csele*ményt5 s 'all)a5 hogy mind az er,sza*ra 'al- meggondolatlan
KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ 1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

:J
&elhí'áso*5 mind a 'éleménynyil'ánítás er,sza*os mega*adályozása csa* to'á++ mélyíti a politi*ai *rízist – áll a *özlemény+en/ A KMK;J 'áltozatlanul *iáll a demo*rati*us sza+adság)ogo* és eur-pai normá* maradé*talan ér'ényesítése mellett5 egy+en 9er*ölcstelenne* és a *árpátal)ai magyarság számára *árosna* ítéli5 hogy =a)dos Ist'án hatalompárti parlamenti *ép'isel, megnyil'ánulásait az egész *árpátal)ai magyarság 'éleménye*ént értelmezzé*9/ =a)dos Ist'án5 az G*ra)nai Magyar Iemo*rata ;zö'etség %GMI;J( elnö*e ugyanis *edden 7i*tor Oanu*o'ics u*rán elnö*öt a *árpátal)ai magyaro* ne'é+en támogatásár-l +iztosít- +eszédet tartott a *i)e'i Ma)dan4ellenes tüntetésen/ <rre reagál'a a KMK;J szerdai do*umentuma Fgy &ogalmaz8 a *árpátal)ai magyaro*5 minden más hon&itársun*hoz hasonl-an5 sza+ad és demo*rati*us5 egyéni és *olle*tí' )ogai*at maradé*talanul +iztosítország+an szeretnéne* élni5 s a KMK;J a )ö',+en is mindent meg &og tenni enne* érde*é+en9/5issza

KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ

1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

:E
 Ukrá) /á&#á

? $é%eth Z#"&t@ e&ker9&hetet&e)ek a #za)k+,ók a .éké# tár !a&á#"k

érdeké.e)
Eudapest5 >@A?/ &e+ruár AR/5 szerda %M6I( 4 Az u*ra)nai +é*és tárgyaláso*5 a politi*ai megoldás érde*é+en 9el*erülhetetlenné 'álta*9 a szan*ci-* 4 mondta 0émeth Jsolt5 a Külügyminisztérium parlamenti államtit*ára a 1ír 67 Magyarország él,+en cím szerdai m sorá+an/ Az államtit*ár 'esz részt csütörtö* délután az uni-s tagállamo* *ülügyminisztereine* talál*oz-)án5 amelyet :atherine Ashton uni-s *ül4 és +iztonságpoliti*ai &,*ép'isel, hí'ott össze/ A tanács*ozás el,tt a 'isegrádi országo* is meg'itat)á* a *érdést/ 0émeth Jsolt *iemelte8 a magyar álláspont szerint a leg&ontosa++ az er,sza* esz*aláci-)ána* megállítása5 9legyen sz- *ormányzati 'agy éppen ellenzé*i er,sza*r-l9/ Már eddig is >B halálos áldozata és tö++ száz se+esült)e 'an a történte*ne*5 és 9nem tud)u*5 hogy mi'el &og ma)d az é)sza*a &olytat-dni5 egyi* pillanatr-l a mási*ra 'áltozhat a helyzet9 4 mutatott rá/ Sgy lát)a5 el *ell *ezdeni a politi*ai egyeztetése*et5 és az5 hogy az elmFlt három h-nap+an nem született megegyezés5 a *ormány és az ellenzé* &elel,ssége/ Az államtit*ár *özölte8 az er,sza*mentesség5 a +é*és tárgyaláso*5 a politi*ai megoldás érde*é+en 9el*erülhetetlenné 'álta*9 a szan*ci-*5 ez )elenthet em+arg-*at5 +izonyos személye* 'agyonána* +e&agyasztását5 mozgásána* *orlátozását/ 1i+a lenne azon+an5 ha az <G megelégedne ezzel5 a 0yugat ugyanis eddig 9nem nyFlt *ell,en a zse+é+e95 egy nagyo++ segélycsomag összeállítására is szü*ség 'an 4 tette hozzá/ Mint mondta5 ha <ur-pa szu'erén5 &üggetlen5 er,s G*ra)nát a*ar 'ilágos eur-pai perspe*tí'á'al5 *ell lennie pénzne* a segítségnyF)táshoz/ 0émeth Jsolt *i)elentette8 a magyar operatí' törzs minden gya*orlati pro+lémára &el*észült5 és a mene*ülthullám *oc*ázatát sem lehet *izárni/ Ggyana**or egyel,re semmilyen *on*rét 'eszély nincs5 Fgy t ni*5 *öz'etlenül a magyarságot és Magyarországot nem érinti* az eseménye*/ Arr-l is +eszélt5 hogy a magyar diplomácia az ellenzé*i és a *ormányer,**el is tart)a a *apcsolatot/ A *i)e'i nagy*ö'et délután talál*ozott az u*rán *ülügyminiszterrel/ 0émeth Jsolt azt is hangsFlyozta5 hogy Magyarországna* nem a *ormányoldallal 'agy az ellenzé**el *ell lennie5 hanem a +é*és5 tárgyalásos5 demo*rati*us megoldás5 az eur-pai perspe*tí'a oldalán *ell állnia/ A *árpátal)ai magyarságna* is eze* )elentheti* a garanciát arra5 hogy a )ö',)e nem *erül 'eszély+e 4 mondta az államtit*ár/ 5issza  4á#zt"r I#t/á)@ a %a !ar?#zer. törté)e&%, %e .éké&é#hez a 1"&,t,ka é# a t*d"%á)!

e#zköze,re ,# #z9k#é /a)
Mar*o'ics Annamária5 az M6I tud-sít-)a )elenti8 Eelgrád5 >@A?/ &e+ruár AT/5 *edd %M6I( 4 A magyar4szer+ történelmi meg+é*élés &olyamatá+an nem lehet egymást-l el'álasztani a politi*át és a tudományt5 mind*ett, esz*özeire szü*ség 'an 4 )elentette *i $ásztor Ist'án5 a 7a)dasági Magyar ;zö'etség %7M;J( elnö*e a $annon "67 Közügye* cím hírháttérm sorá+an *edden/ A legnagyo++ dél'idé*i magyar párt elnö*e a Magyar4;zer+ A*adémia 7egyes Eizottság mun*á)át méltat'a elmondta5 hogy a nyugat4+al*áni térség népeine* meg+é*élése az eur-pai hosszF tá'F +é*eteremtés &eltétele5 ehhez pedig példa*ént szolgálhat a magyar4szer+ meg+é*élési &olyamat/ Mint &ogalmazott5 a 'olt Ougoszlá'ia országai+an a leg&risse++e* a se+e*5 és még rengeteg nyitott *érdés 'an a szer+4hor'át5 hor'át4+osnyá*5 illet'e szer+4+osnyá* *apcsolato*+an/ 9Meggy,z,désem5 hogy nem lehet térségi stratégiát teremteni anél*ül5 hogy a mFlt se+eit +e nem gy-gyítanán*9 4 hangsFlyozta $ásztor Ist'án/ <++en példaérté* lehet a magyar4szer+ történelmi 'iszony &eltárása5 mert a *özelmFlt+an ezt terhelté* a leg*e'és+é a *on&li*tuso*/ A szem+esítés 'iszont a politi*um és a tudomány &eladata is egy+en5 mert 4 mint magyarázta 4 ha csa* a szim+oli*us politi*ai meg+é*élésr,l 'an sz-5 a**or 9számhá+orF9 ala*ulhat *i az áldozato* számát illet,en/ A másodi* 'ilághá+orF+an és azt *ö'et,en ártatlanul *i'égzett szer+ és magyar áldozato* száma azon+an nem egyez*edés5 hanem ténye* *érdése 4 szögezte le/ Az o+)e*tí' adato* a politi*ára és a *öztudatra is *ihatással 'anna*/

KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ

1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

:H
Az ,sszel lesz a másodi* 'ilághá+orF+an a Iél'idé*en a magyar ci'il la*osság ellen el*ö'etett + ncsele*ménye* M@/ é'&ordul-)a5 a történelmi adato* megismerése azon+an nem csa* a mFltr-l sz-l 4 részletezte a 7M;J elnö*e/ 9Arr-l is %sz-l(5 hogyan tudun* egymással Fgy élni5 hogy a mFlt+eli sérelme* ne 'álasszana* el5 ne osszana* meg min*et a )ö',+en9 4 magyarázta/ <légedetlenségéne* is hangot adott5 mert a szer+ *öz'élemény nem &ordít elegend, &igyelmet eze*re az ügye*re5 a sa)t- a *oszo'-i *érdéssel5 az eur-pai uni-s tárgyaláso**al és az oroszországi *apcsolato**al 'an el&oglal'a/ 1ozzátette azon+an5 hogy a helyzet )o++5 mint *orá++an5 ma már tö++ször sz-+a *erülne* a hét é'tizede történte*5 de nem sza+ad megelégedni az eddig elérte**el/ Megismételte *orá++i *i)elentését5 miszerint a március AB4i szer+iai el,re hozott 'álasztáso*at *ö'et,en a szer+ *ormány 'árhat-an már els, ülései egyi*én hatályon *í'ül helyezi azt a másodi* 'ilághá+orFs határozatot5 amely *olle*tí' há+orFs + nösne* mondta *i három 'a)dasági település 4 Mozsor5 Jsa+lya5 :sFrog 4 ci'il la*osságát/
5issza

>észítetteJ @oér >risztina

161 W ; /IN*6N =O, (6NNTARTPA

a Figyelőben előfor !l" r#$i %&'(e)*

+ ,(- . + /, . + /0 . + ,(-$ . + K/S . + /a,1( . + 2S . + 30 . + 3g . + ,g . + /R . + ,4EST.

N&-szabads g /ag!ar Nemzet /ag!ar A9rlaN&-sza5a K"l#oni /ag!ar Sa7t'szolg lat /ag!ar Narancs Élet &s Irodalom Pas rna-i A9rek Pil ggazdas g Na-i ,azdas g /ag!ar R di' N!el5 &s T+dom n!

Ro56nia

S-lo$6)ia S-erbia 0or$6&or(-6g S-lo$'nia U)ra7na 8!(-&ria

A Figyelőben szemlézett külhoni sajtó Bi#ari Na-l', Brass'i Oa-ok, 6rdon.ro, 6rd&l!.ma, Aargita N&-e, A romsz&k, Kr'nika, /aszol.ro, N!+gati =elen, Szabads g, TransindeQ, /anna.roB 6rd&l!i Na-l'B 6rd&l!i Ri-ortB K.z-ont.roB Szatm ri (riss X7s gB Sz&kel!#on.roB Szatm ri /ag!ar A9rla-B Rom niai Online A9r#at rB Reggeli X7s gB 2d5ar#el!i A9rad' X7 Sz', (el5id&k.ma, Szabad X7s g, Szabad X7s g Online, B+mm.sk, Param&ter.sk, Kom romi Oa-okB A9rek.sk /ag!ar Sz', A&t Na-, Pannon RTP, Pa7das g.ma X7 /ag!ar K&-es X7s g, /ag!ar 6g!es"letek Sz.5ets&ge N&-L7s g ?Oend5a@, /+ra5id&ki /ag!ar R di' K r- ti Igaz Sz', K r- tal7a, K r- tIn$o, Beregi A9rla-B 2kra7nai /ag!ar *emokrata Sz.5ets&g 4 A9rekB K r- tal7a.maB Tiszane<s B&csi Na-l'

KIS6BBSÉ,I SA=T>(>K2SZ

1i5itas 6+ro-ica 1entralis ?161@ • A4:::3 B+da-estB Szent-&teri. +. :C.. •  DEFEC GCH F:FHB #tt-)II<<<.cecid.netI admin@cecid.net

JC:H. (6BR20R JC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful