Образац УОТМИТ

Пословно име Именованог тела:
____________________________
Седиште и адреса
______________________

Регистарски број
именованог тела

ПИБ ______________________________
Матични број ________________________
На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист
СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10), члана 20. Закона о
метрологији ("Службени гласник РС", број 30/10) и Решења број ____________________________.
(број решења о именовању)
од
, које је донео министар надлежан за послове метрологије, а у вези са
(датум доношења решења)
Правилником о

,
(метролошки пропис за одређену врсту мерила)

поступајући по захтеву

,
(назив и адреса подносиоца захтева за одобрење типа мерила)

Именовано тело

издаје
(пословно име и адреса именованог тела)

УВЕРЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА
Назив мерила:
Ознака основног типа:
Произвођач мерила:
Службена ознака типа:
Рок важења уверења:
Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава техничке и метролошке захтеве
прописане Правилником о _________________________________________ .
(метролошки пропис за одређену врсту мерила)

Број:
Београд,

(број)
(датум)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful