TRATAT DE SEMIOTICĂ GENERALĂ UMBERTO ECO

O TEORIE A „MINCIUNII”
Într-adevăr, proie t!" !nei di# ip"ine are #ă #t!die$e an#a%&"!" !"t!rii, di$o"v'nd (n #e%ne o i%en#ă varietate de o&ie te )i eveni%ente, poate "ă#a i%pre#ia !n!i *i%peria"i#%+ #e%ioti aro,ant- C'nd o di# ip"ină ()i de.ine)te propri!" o&ie t a .iind *ori e "! r!+ )i de i ()i re$ervă drept!" #ă de.inea# ă prin ate,orii"e #a"e (ntre,!" !niver#, ri# !" e#te .ără (ndoia"ă %are- O&ie /ia ea %ai o&i)n!ită ad!#ă #e%io"o,!"!i *i%peria"i#t+ e#te0 *da ă pentr! tine 1iar )i !n %ăr e#te !n #e%n, de#i,!r ă #e%ioti a #e o !pă )i de %ar%e"adă, dar a)a n! %er,e+- Ceea e vrea #ă de%on#tre$e a ea#tă arte, revendi 'nd!-#e 2 ! pie#e"e #a"e de re$i#ten/ă )i ! tit"!ri"e #a"e de no&"e/e 2 de "a ea %ai venera&i"ă tradi/ie .i"o#o.i ă, e#te .apt!" ă din p!n t de vedere #e%ioti n! e3i#tă ni i o di.eren/ă (ntre %ăr )i %ar%e"adă de %ere, pe de o parte, )i e3pre#ii"e "in,vi#ti e de 4%ăr4 )i 4%ar%e"adă4 pe de a"taSe%ioti a are de-a .a e ! ori e "! r! are poate .i on#iderat drept #e%nE#te #e%n ori e "! r! are poate .i on#iderat drept !n #!&#tit!t #e%ni.i ant pentr! a"t eva- A e#t a"t eva n! tre&!ie (n %od ne e#ar #ă e3i#te, )i ni i n! tre&!ie #ă #!&$i#te de .apt (n %o%ent!" (n are #e%n!" (" (n"o !ie)te- În a e#t #en#, #e%ioti a e#te (n prin ipi! disciplina care studiază tot ceea ce poate fi folosit pentru a minţiDa ă eva n! poate .i .o"o#it pentr! a %in/i, at!n i n! poate .i .o"o#it ni i pentr! a #p!ne adevăr!"0 de .apt, n! poate .i .o"o#it pentr! a #p!ne ni%i De.inirea drept *teorie a %in i!nii+ ar p!tea repre$enta !n pro,ra% #ati#.ă ător pentr! #e%ioti a ,enera"ă-

DOMENIU SAU DISCIPLINĂ?
S!nte% (ntre&a/i ade#ea da ă #e%ioti a e#te o DISCI5LINĂ aparte, ! !n o&ie t )i %etode proprii, #a! !n DOMENIU de #t!dii, !n repertori! de preo !pări (n ă ne!ni.i at )i poate n! (ntr! tot!" !ni.i a&i"Da ă #e%ioti a e#te !n do%eni! de preo !pări, (n a e#t a$ di.erite"e #t!dii #e%ioti e #e 6!#ti.i ă prin (n#ă)i e3i#ten/a "or )i ar .i po#i&i" #ă #e e3trapo"e$e o de.ini/ie a di# ip"inei #e%ioti e e3tră,'nd, dintr-o #erie !ni.i a&i"ă de tendin/e, !n %ode" !nitar de er etare- Da ă, (n#ă, #e%ioti a e#te o di# ip"ină, at!n i %ode"!" va tre&!i #ta&i"it ded! tiv )i va tre&!i #ă #"!6ea# ă drept para%etr! apa&i" #ă rati.i e in "!derea #a! e3 "!derea di.erite"or tip!ri de er etare din do%eni!" #e%ioti iiDe#i,!r, n! #e poate .a e er etare teoreti ă .ără a avea !ra6!" #ă prop!i o teorie )i, (n on#e in/ă, !n %ode" e"e%entar are #ă oriente$e de%er#!" !"terior- Tot!)i, ori e er etare teoreti ă tre&!ie #ă ai&ă !ra6!" %en/ionării proprii"or ontradi /ii, .ă 'nd!-"e e3p"i ite a o"o !nde e"e n! apar de "a pri%a vedereA)adar, va tre&!i, (n pri%!" r'nd, #ă "!ă% (n on#iderare '%p!" #e%ioti , a)a !% #e (n.ă/i)ea$ă e" a#tă$i, (n varietatea )i 1iar (n de$ordinea .or%e"or #a"e7 )i a#t.e" va .i ! p!tin/ă #ă prop!ne% !n model de cercetare, aparent red!# "a %ini%!%D!pă a eea, va tre&!i #ă ontra$i e% %ere! a e#t %ode", p!n'nd (n eviden/ă toate .or%e"e are n! i #e on.or%ea$ă, o&"i,'nd!-" #ă #e re#tr! t!re$e )i #ă devină tot %ai !prin$ător- 5ro ed'nd a#t.e", vo% re!)i poate #ă tra#ă%, .ie )i provi$ori!, ,rani/e"e !nei viitoare er etări #e%ioti e )i #ă #!,eră% o %etodă !nitară pentr! #t!dierea !nor .eno%ene are, aparent, di.eră !ne"e de a"te"e, a )i !% ar .i re ipro ired! ti&i"e-

COMUNICARE ŞI/SAU SEMNIFICARE
La pri%a vedere de# rierea !n!i '%p #e%ioti ar p!tea apărea a o "i#tă de o%porta%ente de COMUNICARE, #!,er'nd a#t.e" doar !na dintre ipote$e"e are pre$idea$ă er etarea de .a/ă0 #e%ioti a #t!dia$ă toate pro e#e"e !"t!ra"e a 5ROCESE DE COMUNICARE- 8i tot!)i .ie are dintre a e#te pro e#e pare #ă #!&$i#te doar pentr! ă din o"o de e"e #e #tatorni e)te !n SISTEM DE SEMNI9ICAREE#te a&#o"!t ne e#ar #ă "ă%!ri% odată pentr! totdea!na a ea#tă di#tin /ie, pentr! a evita e 1ivo !ri peri !"oa#e )i pentr! a ne #!#tra,e !nei a"e,eri pe are an!%i/i er etători o i%p!n a indi# !ta&i"ă0 e#te .oarte adevărat ă e3i#tă o %are di.eren/ă (ntre #e%ioti a o%!ni ării )i #e%ioti a #e%ni.i ării, dar a ea#tă di#tin /ie n! tre&!ie tot!)i #ă #e onvertea# ă (ntr-o opo$i/ie .ără po#i&i"e %edieriDe.ini% de i !n pro e# de o%!ni are drept tre erea !n!i Se%na" : eea e n! (n#ea%nă (n %od ne e#ar *!n #e%n+; de "a o S!r#ă, ! a6!tor!" !n!i Tran#%i/ător, printr-!n Cana", "a !n De#tinatar :#a! p!n t de de#tina/ie;Într-!n pro e# are are "o (ntre do!ă %a)ini #e%na"!" n! are ni i o p!tere *#e%ni.i antă+0 e" poate doar deter%ina de#tinatar!" sub specie stimuli- În a e#t a$ n! e3i#tă #e%ni.i are, 1iar da ă #e poate #p!ne ă e3i#tă !n tran#.er de in.or%a/ieC'nd de#tinatar!" e#te o .iin/ă !%ană :n! e#te ne e#ar a #!r#a #ă .ie )i ea o .iin/ă !%ană, ! ondi/ia (n#ă a ea #ă e%ită !n #e%na" d!pă re,!"i"e !no# !te de#tinatar!"!i !%an;, #!nte% di%potrivă (n pre$en/a !n!i pro e# de #e%ni.i are, ! ondi/ia a #e%na"!" #ă n! #e "i%ite$e #ă .!n /ione$e a #i%p"! #ti%!", i #ă #o"i ite !n ră#p!n# INTER5RETATI< de "a de#tinatar5ro e#!" de #e%ni.i are #e veri.i ă doar 'nd e3i#tă !n od- Un od e#te !n SISTEM DE SEMNI9ICARE are !p"ea$ă entită/i pre$ente )i entită/i a&#ente- Ori de 'te ori, pe &a$a !nor re,!"i #!&ia ente, eva MATERIALMENTE pre$ent (n ra$a de per ep/ie a de#tinatar!"!i =INE LOCUL "a a"t eva #e rea"i$ea$ă o #e%ni.i are- E#te "i%pede, (n#ă, ă a t!" per eptiv a" de#tinatar!"!i )i o%porta%ent!" #ă! interpretativ n! #!nt ondi/ii ne e#are a"e re"a/iei de #e%ni.i are0 e#te #!.i ient a !n od #ă #ta&i"ea# ă o ore#ponden/ă (ntre eea e =INE LOCUL )i ore"at!" #ă!, ore#ponden/ă va"a&i"ă pentr! ori e de#tinatar po#i&i", 1iar da ă, de .apt, n! e3i#tă #a! n! va p!tea e3i#ta vreodată !n de#tinatarUn #i#te% de #e%ni.i are e#te de a eea !n CONSTRUCT SEMIOTIC AUTONOM, (n$e#trat ! %oda"ită/i de e3i#ten/ă ! tot!" a&#tra te, independente de ori e a t po#i&i" de o%!ni are are #ă "e a t!a"i$e$e-

(n pro e#e"e !"t!ra"e.apt!" ă e"e do!ă %od!ri de a&ordare !r%ea$ă "inii %etodo"o.oria"e di.erite )i er aparate ate. r'nd pe r'nd.erite.i 2 presupune un sistem de semnificare ca proprie condiţie necesarăE#te de i po#i&i" : 1iar da ă n! ! tot!" de dorit. e#te tot!)i ne e#ar #ă re !noa)te% ă.erite- . e"e do!ă .i ării are #ă . #ă #e #tat!e$e o #e%ioti ă a #e%ni. ar tre&!i #ă ia (n on#iderare "ao"a"tă er etări e par.ent+.ie independentă de #e%ioti a o%!ni ării7 dar e#te i%po#i&i" de #tat!at o #e%ioti ă a o%!ni ării independentă de #e%ioti a #e%ni. %e ani #a! &io"o.Iată de e ori ine ar vrea #ă (nto %ea# ă a$i o "i#tă #a! o 1artă a do%eni!"!i #e%ioti .eno%ene #!nt #tr'n# (%p"etite.i ăriiOdată ad%i# .i e di. orice proces de comunicare între fiinţe omeneşti 2 #a! (ntre ori e a"t tip de aparat *inte"i. dependente de !n!" din e"e do!ă p!n te de vedere di.Di%potrivă : ! e3 ep/ia pro e#e"or #i%p"e de #ti%!"are.

%enta"e+ :#a! variante "i&ere. e3 "a%a/ii"e.i 1a$ardat #ă a. are #pri6ină (n/e"e. (n#ă)i identi.eno%ene"or * !"t!ra"e+ o%p"e3eSe tre e a#t. %!r%!re"e )i 1e"ă"ăit!ri"e.or%e de intona/ie.LIMITE POLITICE: DOMENIUL Odată #ta&i"ite e"e de %ai #!#. a ăror e3i#ten/ă (i tenta#e de a"t. a6!n. iată ă n!%eroa#e arii de er etare pot .%entate+ #a! e" p!/in *#e.!n /ionea$ă a indi i #a! a indi atori pro3e%i i5e a eea)i treaptă #e a.ie ă a6!n.one%e 2 variate"e . odată ! a ea#ta.ie din 'nd (n 'nd p!#e #!& #e%n!" (ntre&ăriiÎntre "!%ea ani%a"ă )i "!%ea !%ană. #!#pin!".e" ă a#tă$i para"in.i area !%an!"!i ! inte"i. )i (n on#e in/ă instituţionalizate #a! instituţionalizabile.erea tră#ăt!ri"or "in."!ierate.vi#ti a #t!dia$ă 2 ! a eea)i pre i$ie ! are 'ndva #e #t!dia! di.ir%ă% ă "a nive" ani%a" a! "o #i%p"e # 1i%&!ri de #e%na"e. #a! pe o #inta3ă rit%i ă "ip#ită de (n ăr ăt!ră #e%anti ă. .%enta&i"e+. . #e p"a#ea$ă 2 (n do%eni!" #e%ioti 2 #t!di!" SISTEMELOR OL9ACTI<E.i a#tă$i on#iderate a tot at'tea a#pe te a"e do%eni!"!i #e%ioti . deoare e #t!dia$ă o%porta%ent!" de o%!ni are a" !nor o%!nită/i non-!%ane )i de i non. #ă privea# ă pro e#e in "!#e de o&i ei (n aria . . !% #!nt "i%&a6e"e ta%-ta%-!ri"orA6!n)i ai i e#te !)or de atri&!it do%eni!"!i #e%ioti a)a-n!%ita SEMIOTICA MEDICALĂ are #e re.erat antropo entri ă.e" de "a >OOSEMIOTICĂ : e on#tit!ie "i%ita in.%enta"e apar %ere! %ai %!"t *#e. (ntr-o an!%ită %ă#!ră.vi#ti e propri!-$i#e0 iar a e#te tră#ăt!ri #!pra#e.A#t. !% #!nt "i%&a6e"e .ără (ndoia"ă (n o&i ei!ri"e !"inare<a#t!" do%eni! a" 5ARALING<ISTICII #t!dia$ă a e"e tră#ăt!ri 'ndva n!%ite *#!pra#e. 1iar no/i!ni"e de !"t!ră )i #o ietate :)i.e" e3i#ten/a %iro#!ri"or e . are a&ordea$ă o%porta%ente #o ia"e a #ăr!t!".!"t!ra"e.eră "a #t!di!" #e%ne"or #!& e" p!/in .ără #ă e3i#te #i#te%e de #e%ni.8i tot!)i ar . #!. a#t.1i/!". r!pt!ra rit%!"!i vor&irii. "a #t!di!" #o ia" a" IDEOLOGIILOR. (ntr! 't #t!dii"e e"e %ai re ente tind #ă p!nă "a (ndoia"ă a ea#tă redin/ă e3a. pre$ente ."ă #t!di!" COMUNICĂRII TACTILE.ie ă prive# pro e#e"e aparent e"e %ai *nat!ra"e+.i are. )i are p!n (n eviden/ă de a"t. par #ă ..ent!" )i ! #i%&o"i !".erioară a #e%ioti ii.eren/e"e (ntre .'nd #ă #t!die$e a "i%&a6e arti !"ate ni)te #i#te%e de o%!ni are e par &a$ate pe #i%p"e i%provi$ări de intona/ie.e" ă. (%&ră/i)area. &ăt!t!" pe #pateSa! a" CODURILOR GUSTULUI.e" pe poe/ii ro%anti i :Ba!de"aire e %artor.

.i on#iderate )i #t!dii"e SISTEMELOR MU>ICALE.a/ă de a"t!" (n #pa/i! :pre !% )i #pa/ii"e ar1ite toni e are i%p!n #a! pre#!p!n an!%ite po$i/ii re ipro e a"e orp!ri"or !%ane.i a/iiD!pă !% prea &ine #e )tie.oarte repede a di# ip"ine a"e o%porta%ent!"!i #i%&o"i 7 . #a! ontin!ă interpretare te3t!a"ă a !nor #e%ne ori #i%&o"!ri deter%inate. a"/ii o&#ervă ă (n di. are #!nt pe de o parte o&ie t!" "in. nă# !te (n adr!" antropo"o.. )i n! doar (n #en#!" evident de #i#te%e de notare.ani$at #inta ti .ie "a pi t!ră.ie #a! odi...ra. #e%ne de ir !"a/ie et -.radA6!n)i ai i. . devin e"e%ente a"e !n!i #i#te% de #e%ni. n! va %ai părea 1a$ardată in "!derea (n do%eni!" #e%ioti a #t!di!"!i e"or %ai evident !"t!ra"i$ate #i#te%e. iar pe de a"tă parte. (ntr! 't tinde #ă .enera"e. tot at't de adevărat e#te ă :i.!rni$ate de pa ient.r!ri"e )i a)an!%ite"e od!ri #e rete.!n /ie #e%anti ă e3p"i ită :#ă ne .iei.erite a$!ri e3i#tă o%&ina/ii %!$i a"e ! .e#t!ri"e. po$i/ia orp!ri"or !n!" .iti% p!#ă "a (ndoia"ă. di.i ă "a a". p'nă "a #e toare (n are (n#ă)i e3i#ten/a #i#te%e"or de #e%ni.ie prin pove#tirea :%ediere ver&a"ă.ir%at .i a/ii )i ă ea poate #ă ia (n on#iderare ori e #i#te% are per%ite arti !"area !nor e"e%ente adapta&i"e !"terior "a e3pri%area !nor #e%ni.erite"e a".o"o#ite (n intera /i!nea dintre %edi )i pa ient... !nii p!n "a (ndoia"ă ara ter!" ei *%onop"an+. dar !nde par #ă ai&ă "o (n ori e a$ pro e#e de o%!ni are :de "a .'ndi% "a #e%na"e"e %i"itare.i i a"e "i%&a6!"!i o%!nSe tre e apoi "a !niver#!" e3tre% de va#t a" COMUNICĂRII <I>UALE.Ca av'nd a e"a)i #tat!t vor .ire# do%eni!"!i #e%ioti #t!dii"e re. #t!dia$ă raport!" %otiva&i" (ntre a"terări e3terne deter%inate )i a"terări interne :privind a#t.e&ră )i "a 1i%ie. proprii"or vi#e.i are #i#te%ati ă.i a/ii pe are ade#ea #o ietatea "e in#tit!/iona"i$ea$ă (n e" %ai (na"t . apar/in . pentr! a reveni "a . dar "ip#it de (n ăr ăt!ră #e%anti ă.ie prin #tr! t!ra #inta ti ă (n#ă)i )i prin parti !"arită/i"e #e%anti e :lapsus et -.e de "a #i#te%e p!terni in#tit!/iona"i$ate :dia. i.a&ete )i #i#te%e de # riere #a! SISTEME GRAMATOLOGICE. iar a"/ii # ot (n eviden/ă .do!ă a#pe te0 pe de o parte. de pi"dă0 LIMBAAELE 9ORMALI>ATE :de "a "o. are %er. :iii.i are e#te "e. 5eir e "e-a p"a#at (n r'nd!" #e%ne"or. de i )i a #e%ioti ii .La "i%ită. #t!dia$ă raport!" de o%!ni are )i od!ri"e . 1iar p#i1ana"i$a e#te o ra%!ră a #e%ioti ii %edi a"e. . /in!ta orp!"!i..apt!" ă n! e#te pre#ta&i"it a #e%ioti a #ă #e o !pe doar de #i#te%e de e"e%ente de6a ore"ate ! #e%ni.vi#ti ii. :ii.ra%e.oto. iar pe de a"ta o&ie t!" di. !% vo% vedea. dar are #-a! a.erite"or "o.eritoare "a LIMBILE NATURALE.Da ă e#te adevărat ă pe de o parte %!$i a "e apare %!"tora drept !n #i#te% or. a"e re"atării #a"e ora"eÎntre di# ip"ine"e #tatorni ite %ai de !r'nd vo% a%inti ?INE>ICA )i 5RO@EMICA.e" #t!di!" #i%pto%e"or pe are.

re !noa)terea )i opo$i/ia (ntre .. #ă (nvederă% !%. pe are #e%ioti a a t!a"ă o rede# operă a pe o di# ip"ină pre !r#oare. #-a! o !pat . !nde #e%ioti a #e (nt'"ne)te ! antropo"o. de i.ine.'nd de "a #i#te%ati$area !nor repertorii %ai in#tit!/iona"i$ate : !% #e (nt'%p"ă (n #t!dii"e etno. n! (n#ea%nă a (nto %i o "i#tă e31a!#tivă a pro&"e%e"or ărora doar #e%ioti a "e poate da #o"!/ii. rit!ri"e. .ii"or.i e.i are e per%ite o%!ni area #o ia"ă. are tinde #ă #e o !pe de tot eea e. #e%ioti a e#te o di# ip"ină ! a%&i/ii i%peria"i#te in#!porta&i"e.e#tă aten/ia #a! preo !parea #e%ioti ian!"!i.. (n .ra.oria" !nitar din a ăr!i per#pe tivă toate pro&"e%e"e en!%erate (n a e#t #!& apito" pot . #i#te% de #e%ni. "a di. %it!ri"e. o # r!tare #e%ioti ă #e poate rea"i$a (ntr-o %oda"itate proprie. )i a"tor di# ip"ine.E#te vor&a. #inta3e )i "e3i !ri e par #ă . (ntr-!n a#e%enea do%eni! de preo !pări : o%!ne.r!p!ri et În .ia !"t!ra"ă )i ia (n on#iderare o%porta%ente"e #o ia"e.i a&ordate *#e%ioti +- .!"i e a /ionea$ă "a nive"!" !nor păr/i %ari a"e di# !r#!"!i0 a e#tea #e ore"ea$ă pe de o parte ! LOGICA 5RESU5O>I=IILOR. TI5OLOGIA CULTURILOR.ine.!verne$e o%!ni area ar1ite t!ra"ă )i "a a)a-n!%it!" "i%&a6 a" o&ie te"orApar/in do%eni!"!i #e%ioti di. redin/e"e.erite ra%!ri a"e RETORICII. a ESTETICA #a! #t!di!" COMUNICĂRII DE MASĂA6!n)i ai i.ra%ati i.erite"e er etări a#!pra GRAMATICILOR NARATI<E )i a#!pra #tr! t!ri"or pove#tirii.ie a)a-n!%ite"e )tiin/e !%ani#teDar a de !pa !n do%eni! te%ati (n are #e %ani. %er. iar pe de a"ta ! di.ra. #!&divi$i!ni"e !niver#!"!i a e"e%ente a"e !n!i "ar. #tatorni irea ideo"o. do%eni!" #e%ioti pătr!nde (n teritorii o !pate tradi/iona" de a"te di# ip"ine. (n epo i diver#e )i ! %etode diver#e.i e. a #e%ioti ă avant la lettre a di# !r#!"!iLa nive"e"e e"e %ai o%p"e3e iată.erite"e . #-ar părea ă da ă do%eni!" #e%ioti e#te e" # 1i/at.ie )tiin/e"e nat!rii. p'nă "a e"e %ai re ente GRAMATICI TE@TUALE are (n ear ă #ă identi.. din at'tea %otive.8i iată ă pro&"e%a do%eni!"!i retri%ite "a ea a teoriei #a! a #i#te%!"!i ate.i e #i#te%e de re.#i#te%e re !no# !te drept * !"t!ra"e+ : od!ri"e i ono.

iei #o ia"e )i. #e na)te (ntre&area da ă e#te po#i&i"ă !ni. de i. on ept )i rea"itate p#i1o"o. rit!ri"e #i%&o"i e.Dar n! e#te (nt'%p"ător .Ea ar p!tea #ă ne #p!nă (n e on#ta! #e%ne"e. o ştiinţă care să studieze viaţa semnelor în cadrul vieţii sociale7 ea ar p!tea .ie a #e%ni.i at #e #ta&i"e)te pe &a$a !n!i #i#te% de re.ini/ii "a#i e o. . #e%io"o.ini/ii teoreti e a #e%ioti iiSe poate porni de "a do!ă de.i "e .ini/ii"e !"terioare date .apt!" ă #e%ni.Sa!##!re n! a de. 1iar da ă ad%ite% ă e" n! #e .ăt!ră ! a tivitatea %enta"ă a indivi$i"or (n #'n!" #o ietă/ii.eriteCeea e i%p"i ă prop!nerea.ine %enta"ă.erite de pionierii #e%ioti ii onte%porane. #e%na"e"e %i"itare et .!"i : la langue.e" de #i#te%e.or%e"e de po"ite/e.i ării.apt!" ă idei"e #a"e era! eveni%ente %enta"e are vi$a! %intea o%enea# ăDe i #e%n!" era on#iderat i%p"i it a !n ARTI9ICIU DE COMUNICARE e privea do!ă . a entitate ! do!ă . prin a ea#ta.Ea e#te p!r )i #i%p"! e" %ai i%portant dintre a#t. ră%'ne .iin/e o%ene)ti are #-a! (n/e"e# #ă-)i o%!ni e )i #ă e3pri%e eva.i ant )i #e%ni.apt!" ă #!#/inătorii !nei #e%io"o. e#te o%para&i"ă ! # rierea. e "e. . a anti ipat )i deter%inat toate de.ini/ia dată de e" #e%n!"!i.e/e :signifiant )i signifié. d!pă Sa!##!re.. *"i%&a e#te !n #i#te% de #e%ne e3pri%'nd idei )i.Dar.ie )i a ipote$ă. a !nei de.!vernea$ă.ini/ia "!i Sa!##!re e#te . n! p!te% #p!ne e an!%e va .ia #a!##!riană ar părea o ri.LIMITE NATURALE: DOUĂ DEFINIŢII ALE SEMIOTICII DEFINIŢIA LUI SAUSSURE Odată par !r# do%eni!" #e%ioti ii (n varietatea #a de$ordonată.!n /iei-#e%n.. tot!)i.i ă ne ir !%# ri#ă a"t%interi7 (n # 1i%& a #!&"iniat ! p!tere .De. (n on#e in/ă. a".Se poate on epe.Deoare e ea n! e3i#tă (n ă.i at!".init ni iodată "ar #e%ni. ea are drept!" "a e3i#ten/ă )i "o !" ei e#te deter%inat de "a &!n (n ep!t+.a&et!" #!rdo%!/i"or.!roa#ă #e%io"o. 5eir e )i Sa!##!reD!pă Sa!##!re :BCBD. #e%n!" *e3pri%ă+ idei )i.enera"e7 noi o vo% den!%i semiologie.or%a o parte a p#i1o"o.iei .i.În %ă#!ra (n are re"a/ia dintre #e%ni.ii a o%!ni ării reia! #e%io"o.'ndea "a o a ep/i!ne p"atoni ă a ter%en!"!i de *idee+.De.i area !nor a&ordări )i pro&"e%e di. "ă#'nd!-" "a 6!%ătatea dr!%!"!i (ntre i%a.oarte i%portantă )i a #ervit "a de$vo"tarea !nei on)tiin/e #e%ioti e. a p#i1o"o.Toate exemplele de sisteme semiologice date de Saussure sunt fără urmă de îndoială sisteme de semne artificiale strict .i at!" e#te eva e are "e.ia #a!##!riană.

ca semnalele militare.e#tări. #a! %ai de. a a e#ta #ă .init.i ia"e : e #!nt (n/e"e#e a *#e%ne+ (n #en# propri!.apt p#i1o"o. o a /i!ne.i ăE#te adevărat ă a e"a)i "! r! #-ar p!tea #p!ne )i de#pre de. F-GHH. n! "i #e a ordă n!%e"e de *#e%ne+- DEFINIŢIA LUI PEIRCE A !% pare de#i.D!pă 5eir e.'ndit !neori "a interpretant : are e#te !n a"t #e%n e trad! e )i e3p"i ă #e%n!" pre edent.ăt!ră ! .ini/ia "!i 5eir e o."!en/ă trire"a/iona"ă ne. #!#/inătorii #e%io"o. de e3e%p"!. a ăror dia"e ti ă internă n! e#te a.De)i no/i!nea de *interpretant+ va .!ro# vor&ind.eră eva (n p"!#. !n pionier. #a! #ă i%p"i e. pentr! a"t eva. adi ă do trina nat!rii )i varietă/i"or . !n #e%n. în anumite privinţe sau în ceea ce priveşte anumite însuşiri ."!en/ă are #ă on#tit!ie. --. din are de#tinatar!" on 1ide eva (n "e. (n a tivitatea de "ari.iind #e%ne a"te %ani.Ea n! ere. o in. de toate a e"e %ani.eno%ene"or are n! a! e%i/ător !%an. !n #e%n e#te eva ce ţine locul la altceva. i %ai !r'nd trei entităţi semiotice abstracte. n! #e poate ne. a "a !n .oarte "ar #e%ne"e inten/iona"e )i arti. o ooperare (ntre trei #!&ie te 2 a.*5rin #e%io$ă (n/e"e. )i a)a %ai departe.e#tări nat!ra"e #a! neinten/iona"e ărora.inirea #e%n!"!i. ! ondi/ia a e"e #ă ai&ă !n de#tinatar !%an. .apt.!nda%enta"e a"e ori ărei #e%io$e po#i&i"e+ :BCEB.i are )i ini/iere a eea e e! n!%e# semiotică.i ap"i ată )i . ri. !n #e%n (n"o !ie)te eva.iei #a!##!riene di#tin.De .inită %ai t'r$i!.i are #e *petre e+ (n %intea !n!i po#i&i" interpret7 dar e#te "a . drept ondi/ie ne e#ară pentr! de. regulile de politeţe sau alfabetele. e#te "ar (n ă de pe a !% ă *#!&ie /ii+ #e%io$ei "!i 5eir e n! #!nt (n %od ne e#ar #!&ie /i !%ani.D!pă !% #e va vedea.iind (n ni i !n a$ red! ti&i"ă "a o a /i!ne (ntre pere 1i+ :F-GHG.i e #a! a" ori ăr!i a"t tip de indi eCei e red! #e%ioti a "a o teorie a a te"or de o%!ni are n! pot on#idera #i%pto%e"e drept #e%ne )i ni i n! pot a epta a .i %ai pe "ar.ini/ia "!i Sa!##!re7 dar de.e% de. de.a ă 5eir e #-a . e#te %ediată de !n interpretant.e tată de o !ren/a !n!i o%porta%ent on ret de o%!ni are.convenţionale. !% #e (nt'%p"ă de e3e%p"! (n a$!" #i%pto%e"or %eteoro"o. din 'te )ti!. . doar da ă a ea#tă re"a/ie :a ţine locul.ini/ia "!i 5eir e (ntr-o %anieră nonantropo%or. o&ie t!" #ă! )i interpretant!" #ă! 2 o a#e%enea in.e" de po#i&i" #ă (n/e"e.ie )i !%ane.ini/ia dată de 5eir e0 *E! #!nt.ie e%i# INTEN=IONAT )i prod!# ARTI9ICIALTriada "!i 5eir e poate . "a in.!r %!"t %ai !)or de (n/e"e# de.Or.ra&ă !n e3p"orator.

a e#tea parti ipă "a #e%io$ă+.de a eea #e%ioti a n! are de-a .a%ă %ai "ar.#it!a/ia !n!i e%i/ător.iti%area drept!"!i op!#0 a e"a de a on#tit!i o teorie #e%ioti ă (n %ă#!ră #ă ia (n on#iderare o .i (n/e"e# a CE<A CE =INE LOCUL LA ALTCE<A.5rop!ne% de i #ă on#ideră% drept #e%n tot eea e. adi ă a e3i#ten/ei !nei . prezenţa presupusă a emiţătorului uman nu este deloc o garanţie a naturii semnice a unui presupus semnN!%ai (n "!%ina a e#tor pre i$ări va . pentr! are * eva e#te !n #e%n doar pentr! ă e#te interpretat a #e%n a eva de ătre !n interpret oare are --. a)a !% .!n /ii-#e%n #ta&i"ită de !n od.i (n/e"ea#ă a.ini/ia %orri#iană e#te a eea ă interpretarea de ătre !n interpret. tre&!ie (n/e"ea#ă a interpretare 5OSIBILĂ de ătre !n interpret 5OSIBIL.C! a"te !vinte. poate .oria #e%ne"or.a e ! #t!di!" !n!i tip parti !"ar de o&ie te.a"ă %ă#!ră.e" de .i po#i&i" #ă on#ideră% drept #e%ne #i%pto%e"e )i indi ii.Dar. e n! e#te on)tient ă e%ite %e#a6e adre#ate !ivaDeoare e a e)ti a!tori de "ară ă #!nt intere#a/i doar de o%!ni are.E#te de pre#!p!# ă (n a e#t #en# poate .ă de . a eptă% de. i ! o&ie te"e o%!ne (n %ă#!ra (n are :)i doar (n %ă#!ra (n are.ini/ia "!i Morri# :BCEH.!r drept!" #ă e3 "!dă a#t. pe &a$a !nei onven/ii #o ia"e a eptate dinainte.i ient #ă #p!ne% ă destinatarul uman este garanţia metodologică (şi nu empirică) a existenţei semnificaţiei. (n er ă% ai i n! at't onte#tarea drept!"!i "or. (n e.a e 5eir e- .eno%ene-#e%n.Ai i e#te #!. 't "e.eno%ene pre !% )i a"te"e din ate.ir%a/ia "!i 5eir e ă #e%n!" /ine "o !" "a a"t eva *(n an!%ite privin/e #a! (n eea e prive)te an!%ite (n#!)iri+. are ar părea #ă ara teri$e$e #e%n!" a atare.Uni a # 1i%&are de introd!# (n de. ei a! de#i.

. 'nd on#e in/e a#e%ănătoare a! .e t.o#t de.o da ă . ăderea p"oii de "a o pată !dă.. o%porta%ente e3teriori$ate in on)tient de e%i/ători. de i.i ată (ntre o e3pre#ie :eveni%ent!" per ep!t. a rea"i$at o in. tre erea !n!i ani%a" de "a o !r%ă pe ni#ip )i a)a %ai departeToate a e#tea #!nt a$!ri de in.i"o#o.i ată+.e t!" #ă n! .o#t o&#ervate dinainte :Io&&e#.ini/ii date (n ter%enii o%!ni ării0 a.iind ante edent!" evident a" !n!i on#e vent #a! on#e vent!" !n!i ante edent.ie ore tată ! #pe i.i are prea ri. !% 1iar eveni%ente are provin dintr-o SURSĂ NATURALĂ pot .i$i e are provin de "a o #!r#ă nat!ra"ă )i &. )i !n on/in!t : a!$a #a! e. #dv$ mat!-.i area0 * 'nd a ea#tă a#o iere e#te !"t!ra" re !no# !tă )i #i#te%ati odi.init a .iind *o propo$i/ie on#tit!ită dintr-o one3i!ne va"a&i"ă )i reve"atoare pentr! e !r%ea$ă+ :Se3t!# E%piri !#.idă a in.Un #e%n a .r!p !%an de ide #ă .o !"!i pornind de "a .eren/ei ! #e%ni.i #!.eren/ă de a e#t tip.ie de . e#te vor&a de o onven/ie are in#tit!ie o ore"a/ie odi.i a/ia ! in.7 a .iind *o .eren/ă7 dar de (ndată e a ea#tă re"a/ie a devenit re.eren/a.5ri%!" %edi are a de# operit o re"a/ie on#tantă (ntre o #erie de pete ro)ii pe .ia "a#i ă a a#o iat at't de .eren/ă drept a t de *#e%io$ă+ : 1iar da ă 5eir e a .eren/ă )i via/a noa#tră otidiană e#te p"ină de a te de in. #-a #ta&i"it o CON<EN=IE SEMIOTICĂ.. <III.ă !t-o.i #e%ni. eviat!an. CFK.eren/e0 dar #e poate a..i ient #ă .9!%!" n! .e t!" #ă! po#i&i".i#trată (n tratate"e de %edi ină.o#t (nre.re vent #e%ni.i ant!" propriei #a"e a!$e #a! a" propri!"!i #ă! e.E#te pro&a&i" ă a ea#tă identi.E#te de i vor&a de #e%n ori de 'te ori !n . B-E.i (n/e"e#e a #e%ne7 (ntr-adevăr.LIMITE NATURALE: INFERENŢĂ ŞI SEMNIFICARE SEMNE „NATURALE” E#te #!.!%.o"o#ea# ă eva drept ve1i !" pentr! a"t evaIată.e" de 1a$ardat #ă a.apt per epti&i"e. KGF. ! ondi/ia a ni i a!$a )i ni i e.o !" e#te per ep!t (%pre!nă ! . eveni%ente .7 a .!"ă )i a .!n /ionea$ă a #e%n pentr! .Să privi% %ai atent a e#te do!ă a$!riNoi p!te% ded! e pre$en/a .i a/ia "a#ă (n !%&ră %!"te n!an/e7 dar ar .ir%a ă există inferenţe care trebuie să fie recunoscute ca acte de semiozăN! e#te o (nt'%p"are ă .a/ă )i po6ar.iin/e+ :Jo".De a eea e ri# ant #ă on#ideră% ori e in. )i e#te "a .ir%ă% ă ori e pro e# #e%ioti i%p"i ă in.iin/ă de "a are pornind #e ded! e pre$en/a #a! e3i#ten/a tre !tă )i viitoare a !nei a"te . "ntologia.Un eveni%ent poate .i ient #ă a%inti% do!ă tip!ri de a)a-$i#e #e%ne e par #ă # ape !nei de.

ra$ă prin raportare "a !n od )i apoi a do!a 6!%ătate a a e#teia.!r od poate prod! e %!"te %e#a6e #! e#ive.i ă %ai (nt'i (ntrea.!%!" poate . :ii.Dar "a Met$ p"!ra"itatea od!ri"or e#te privită.a .i ant.e"0 Mdeoare e apa a atin# nive"!" de peri o". re eptea$ă AB. eea e e#te de#t!" de "ar7 ni i ă di. Mtre&!ie #ă a /ione$i p'r.e e3a t e (n#ea%nă 4 s&il vous plaît4 )i a% avea o interpretare neavi$ată.i #e%ni.ran e$e )i e"ă"a"t od!" po"ite/ii9ără e" de-a" doi"ea. ă de obicei un singur semnificant ve!iculează conţinuturi diferite şi înlănţuite )i ă. (ntr! 't )i a ea#ta e#te evident7 vre% #ă #p!ne%.În e3e%p"!" no#tr!.ra$ă .a e ! !n *te3t+.i ve1i !"ate de a e"a)i #e%ni. s&il vous plaît'( )i o&#ervă ă (n a ea#tă .i ant a onden#at in.!%!"7 dar . (n # 1i%&. (n %od ne e#ar )i o&i)n!it. (n # 1i%&. o di#tin /ie are prive)te %ai %!"t de 't a"te"e teoria prod! /iei de #e%ne.!r #e%ni. Mperi o" de in!nda/ieN. Mapa a atin# nive"!" de peri o"N.e prin 4 od4C'nd te1ni ian!" :pe &a$a !nei trip"e onven/ii.Un te3t ar .De#tinatar!" de odi. p!te% vor&i de trei %e#a6e ve1i !"ate de a e"a)i #e%ni. (ntr-o per#pe tivă *ori$onta"ă+. de a eea. tre&!ie #ă vor&i% de#pre !n %e#a6 #a! de#pre treiL Într-adevăr. prin raportare "a !n a"t!". n!%ai da ă o re.!"ă #o ia"i$ată a a#o iat.!n /ionea$ă e" p!/in do!ă od!ri0 !n!" e#te e" a" "i%&ii . . ave% de-a . a avan#at ipote$a ă (n ori e tip de o%!ni are : ! e3 ep/ia poate a rare"or a$!ri de !nivo itate e"e%entară. eea e #e n!%e)te *%e#a6+ e#te de e"e %ai %!"te ori !n TE@T a" ăr!i on/in!t e#te !n DISCURS ! %ai %!"te nive"eMet$ :BCOP.Într-adevăr.i de i re$!"tat!" oe3i#ten/ei !nor od!ri di.!%!" ! .i ant!" !n!i .!n /ii-#e%n.o !"- MESAJ ŞI TEXT E3i#tă.erite.Met$ dă e3e%p"!" e3pre#iei 4 voulez%vous tenir ceci. (n ori e a$. #e%na"!" AB p!ne (n %i) are o p"!ra"itate *verti a"ă+ de od!ri- .1ia de eva !are.o non-per epti&i". d!pă od!" !ti"i$at.i ant.erite #a! e" p!/in a !nor #!& od!ri di. tre&!ie #ă a /ione$i i%ediat p'r.or%a/ii %!"t %ai o%p"e3e pe are "e p!te% tran# rie a#t.e" e3i#tă ri# !" !nei in!nda/iiNN! vre% #ă #p!ne% ! a ea#ta doar ă !n #in. !n #in. )i an!%e0 :i. pe are o anti ipă% ai i pentr! ă ne a6!tă #ă pri epe% %ai &ine e #e (n/e"e.erite on/in!t!ri pot . deoare e #!nt trei od!ri are in#tit!ie trei . ni%eni n! ar (n/e"e. a"t.1ia de eva !areN )i :iii..

erent!"!i poate avea o in."!en/ă "eta"ă a#!pra teoriei od!ri"or )i poate d! e "a EROAREA RE9EREN=IALITĂ=IISe poate !)or ad%ite ă *#e%ne"e+ tran#%i#e (n %ode"!" 1idra!"i a! Qo&ie teR ore#pondente.!n /iei-#e%nDe)i de ea %ai %are i%portan/ă (n re#pe tiv!" do%eni! teoreti .o#t ondi/ia ne e#ară pentr! proiectarea %ode"!"!i.ir%e ă apa Qrea"ăR e#te ondi/ia ne e#ară a (ntre.Da ă n! ar .'r)it.e" !% pentr! # o"a#ti i po#i&i"itatea de a r'de era proprium-!" o%!"!i a ani%a" ra/iona"De 'te ori e3i#tă %in i!nă e3i#tă #e%ni. a AB ar .!n /ionarea #e%ioti ă a a e#t!i o%porta%ent poate .i #o"!/ionată :%ă ar (n parte.i apă (n a%onte )i 1iar da ă &a$in!" (n#!)i ! %!n/ii are (" .i a :)i de i de a o%!ni a. pro&"e%a re.i are. 1iar da ă apa a .9!n /ionarea #e%ioti ă a (ntre.o#t #ta&i"it )i .eni! a" ră!"!i.o"o#it pentr! a %in/i. . #e pre.!"!i "an/ )i ră#p!n#!ri"e o%porta%enta"e a"e de#tinatar!"!i n! #-ar # 1i%&a ! ni%i A% re%ar at ă da ă !n %in ino#.apt!" ă individ!" %inte)e aceea. "a . eva ăr!ia n!-i ore#p!nde ni i o rea"ă #tare de . ori de c*te ori se manifestă o posibilitate de a minţi ne aflăm în faţa unei funcţii%semn. ea n! e#te de"o ondi/ia ne e#ară a . (ntr! 't pre$en/a ei ar p!tea #t'n6eni o ore tă de$vo"tare a teoriei od!ri"orE#te vor&a de pro&"e%a RE9ERENTULUI )i an!%e a a e"or #tări a"e "!%ii are #e pre#!p!n a ore#p!nde on/in!t!"!i .i "a !n a"t nive".oarte &ine.i inven/ia !n!i . )i an!%e #tări"e apei "a #!r#ă.a e ă e &o"nav.or%ea$ă ar .5e de a"tă parte.9!n /ia-#e%n (n#ea%nă po#i&i"itatea de a #e%ni. 1iar da ă prive)te teoria prod! /iei de #e%ne )i (n %od #pe ia" teoria %en/ionării. e"a&or'nd !n an!%e o%porta%ent.apt.5are ra/iona" #ă #e a.i ana"i$ată . !n %e#a6 :#a! !n te3t.i apă (n &a$in.!"!i %ode" #e%ioti prop!#Dar. va . %anip!"'nd aparat!" tran#%i/ător.!n /iona 1iar da ă. n! e#te ne e#ar #ă-" deran6ă% pe a e" malin génie de arte$iană a%intire0 e#te #!.CONŢINUT ŞI REFERENT PROBLEMA REFERENTULUI În #.apt. #ă a&ordă% o a"tă pro&"e%ă are. (ntrea. apa din &a$in ar . #ă #e de idă #ă tran#%ită o MINCIUNĂ.i av!t ni i o noi%ă.5o#i&i"itatea de a %in/i e#te proprium-!" #e%io$ei. da ă n! ar .Teoria od!ri"or tre&!ie #ă #t!die$e tot eea e poate . de .!n /ionea$ă pe &a$a proprii"or od!ri. (n r'nd!ri"e i%ediat !r%ătoare.i ient a "a #!r#ă ineva. independent de .i .a on#tr! /ie de#pre are a% vor&it at'ta n! ar .De 'te ori e3i#tă .!n /ionării "!i #e%ioti eOdată e %ode"!" a .

erin/ei :#a! a %en/ionării. ră#p'ndit (n . de ordin QinternR )i.ra%ă prea #i%p"i. e" dintre CONDI=II DE SEMNI9ICARE )i CONDI=II DE ADE<ĂR.e". repre#enta%en o&ie t .iind on#iderat ade#ea a e 1iva"ent!" tri!n.i ată. e#te de a"t. tre&!ie #ă . adi ă dintre o #e%anti ă INTENSIONALĂ )i o #e%anti ă E@TENSIONALĂTeoria od!ri"or e#te intere#ată n!%ai de o #e%anti ă inten#iona"ă. e#te "ar ă #e%ioti a a identi.0 .1i!"!i "!i 9re.o"o#i pentr! a %in/iDa ă a e#tea #!nt adevărate. (n #tadi!" a t!a" a" di# !/ii"or interdi# ip"inare. #pre deo#e&ire de e"e"a"te.#e%ni.i are.0 re.erin/ă :B.ie on#iderat p!r )i #i%p"! o "i%ită Qe%piri ăR- SINN ŞI BEDEUTUNG St!di!" #e%ioti a" on/in!t!"!i e#te ade#ea o%p"i at de o dia.i at (n a e#t p!n t !n no! pra.erent :K. #i%&o" Aparent e" trad! e tri!n.A e#t pra.ăt!ră ! teoria va"ori"or de adevăr #a! ! teoria re. !no# !t!" tri!n. pe 'nd o pro&"e%ă privind e3ten#i!nea !nei e3pre#ii are "e.den )i Ri 1ard# :BCKE.or%a #a ea %ai o%!nă de O.1i!" "!i 5eir e0 interpretant re. apare po#i&i"itatea de a o .1i..e :BHCK.

i at.1i!ri"or :B.a e va"oarea de adevăr a e3pre#iei date. ni i #e%anti a e3ten#iona"ă0 (n propri!" no#tr! adr! %etodo"o.ir%ă% a !% n! vi$ea$ă pro&"e%e"e #pe i.eră #e%n!". +edeutung devine eva .oarte a#e%ănător ! on/in!t!". n!%ai da ă no/i!nea de +edeutung n! e#te (n/e"ea#ă (n #en# #tri t e3ten#iona"Se%ioti i"e "!i Sa!##!re )i 5eir e #!nt teorii a"e re"a/iei Qde #e%io$ăR (ntre #i%&o" )i re.Sinn :E. )i (ntre #e%n )i #eria interpretan/i"or #ăi.O&ie te"e n! #!nt "!ate (n on#iderare de ătre Sa!##!re. >ei 1en Bede!t!n. a !n o&ie t-t.i intere#ate de tri!n.erin/ă :#a! #e%ni.1eritoare are o%pro%ite p!ritatea teoreti ă a .erent!" tre&!ie e3 "!# a pre$en/ă #tin. iar (n per#pe tiva teoreti ă a "!i 5eir e a e#tea #!nt prin#e doar at!n i 'nd #e di# !tă tip!ri #pe ia"e de #e%ne a indi ii )i i onii :pentr! e"i%inarea %etodo"o. (n adr!" teoriei od!ri"or.1i!" :E. )i :K.ir%ă% ă #e%ni.1i!ri #!nt !ti"e din p!n t!" de vedere a" teoriei re. "a are #e re. re.Din a ea#tă per#pe tivă inten#iona"ă. dar #t'n6enitoare din p!n t!" de vedere a" teoriei od!ri"or.!n /iei-#e%n 't )i e" #a!##!rian :#e%ni. prive# "at!ra #t'n.i 2 1iar da ă a.a t!a"ă a o&ie te"or :#a! #tări"or "!%ii.At't %ode"!" . +edeutung prive)te teoria interpretan/i"orCeea e a.i ă a o&ie t!"!i )i (n a#e%enea a$!ri.eră #e%n!" 2 pre#!p!#a veri. pentr! a o p!tea eti 1eta a Adevărată #a! 9a"#ă (n a" !"!" prepo$i/iona"Dar din p!n t!" de vedere a" .e n!%ai at!n i 'nd Bede!t!n.pe )i n! a !n o&ie t-to-en.i "!ate (n on#iderare (n "!%ina !nei "e t!ri re#tr'n#e a "!i 9re.eri #e%n!"0 de (ndată e e#te on#iderată drept "a#a t!t!ror o&ie te"or po#i&i"e "a are #e re.ă a tri!n.i at.i ant-#e%ni. )i pot .erin/ei.i are a pre$en/ei o&ie te"or e#te ne e#ară pentr! a #ati#. prin !r%are.i e teoriei va"ori"or de adevăr )i.i a/ia !nei e3pre#ii e#te independentă de pre$en/a . e#te (n/e"ea#ă a o&ie t rea" "a are #e poate re. A e#te trei tri!n.O&ie te"e pot .!n /ionării !n!i od.

ni i po#i&i"ă : e" p!/in (n ter%enii onto"o.'ndind )i vor&ind o #o ietate evo"!ea$ă.De .i . pentr! a )ti eva de#pre a ea#tă +edeutung.erite"e +edeutung prin #eria de Sinn #pe i.i e3p"i at n!%ai printr-!n a"t #e%n.o"o#it pentr! a %en/iona #tări a"e "!%ii.iind de #o ietate. tre&!ie at!n i #ă ne (ntre&ă% !% are "o per eperea )i veri.'nde)te.i are dovede)te va"a&i"itatea #e%n!"!i. d!pă a"te onven/ii !"t!ra"e. BCGC. #e )tie . dar n! (n %od!" (n are a e#t "! r! era #!. tre&!ie tot!)i ad%i# ă (n prin ipi! o e3pre#ie n! de#e%nea$ă !n o&ie t. a#t.În adr!" teoriei od!ri"or n! e#te ne e#ar #ă #e re !r. a#t.Că i da ă . 'nd "i%&a6!" e#te .!n /iei-#e%n n!%ai (n %ă#!ra (n are0 :i.ini/ie a !nei entită/i i#tori e pe are !"t!ra o re !noa)te drept o #in. i ve1i !"ea$ă !n CON=INUT CULTURALA #p!ne ă 4Ja"ter S ott4 e#te 4a!tor!" "!i Javer"eS4 #!nt do!ă e3pre#ii ! a eea)i +edeutung )i do!ă Sinn.apt.'nd!ri prin a"te .ine)te )i #e de%on#trea$ă e3i#ten/a ei 'nd . tre&!ie #ă o indi ă% printr-o a"tă e3pre#ie.A#t.i at!" e#te eva ! adevărat .e% di. onotateDa ă #e ad%ite ă +edeutung e#te o #tare a "!%ii.'nd!ri )i pe a e#tea prin a"te !vinte.ă a"te on/in!t!ri.i ată.i at ore#p!nde !n!i o&ie t rea". a ărei veri. pro&"e%a entra"ă a apito"!"!i de .eră #ă vor&ea# ă de *e3ten#i!ne $ero+ :Good%an.i re !no# !te a .7 e3i#ten/a ei e#te de ordin !"t!ra" )i on#tit!ie %od!" (n are o #o ietate .iei tradi/iona"e.!n /ia-#e%n e#te de odi.!ră per#oană )i on#tit!ie de a eea !n on/in!t denotat7 :ii.1i!ri"e #e%anti e e3a%inateA #p!ne ă !n #e%ni. !% #e de.e" ă (n a#e%enea a$!ri o teorie e3ten#iona"ă pre. 1iar da ă re. Sinn e#te !n %od #pe ia" de a on#idera !n on/in!t dat. !n #e%n poate .a e ! "!%i . din %o%ent e +edeutung e#te de. a eptate .i area a e#tei #tări a "!%ii.i an/i are #e re. #a! de *"!%i po#i&i"e+ :LeTi#. )i a)a %ai departe7 !% a #p!# 5eir e.teoriei (n#ă)iDe a eea. prive)te teoria .i e )i (n a e#t p!n t devine a% i%pr!dent #ă pre#!p!ne% ă di. re$o"vă #en#!" proprii"or . on#tr!ie# o "!%e !"t!ra"ă are n! e#te ni i a t!a"ă. (n/e"e.erite"e Sinn pot . (n ti%p e vor&e)te. +edeutung e#te (n/e"ea#ă a de. BCDC.e".i o&ie t!" n!%it )i de#e%nat printr-o e3pre#ie. #e de$vo"tă #a! intră (n ri$ă 1iar )i at!n i 'nd are de-a .erat de tri!n.oarte o%p"i at.e" ă pri%!"!i on/in!t denotat i #e ada!.iind #!&#!%a&i"e a e"eia)i +edeutung.Se va vedea at!n i ă.oarte &ine ă e3i#tă #e%ni. (n#ea%nă a adopta o atit!dine naivă.eră "a entită/i ine3i#tente a M!ni ornN #a! M#irenăN.inită de proprii"e Sinn )i n! inver#5e # !rt.apt!" ă #e%ni.erent!" poate . vor&e)te )i. pe are ni i %ă ar teoria va"ori"or de adevăr n! ar .ata #ă o a epte.ă "a no/i!nea de e3ten#i!ne )i ni i "a ea de "!%e po#i&i"ă0 od!ri"e.a/ă #e na)te din .

e3i#tă !n %od (n are .ini/ia !n!i !niver# (n are !nitatea !"t!ra"ă ore#p!n$ătoare 4Tran##!&#tan/ierii4 )i-ar . propo$i/ii"e ore#p!n$ătoare !nor en!n/!ri a 4to/i 'inii #!nt ani%a"e4 )i 4to/i 'inii a! 'te patr! "a&e4 pot .Qi%po#i&i"eR : !% #e (nt'%p"ă (n a$!" te3te"or e#teti e #a! a" a#er/i!ni"or ideo"o. #-ar p!tea #p!ne ă ni i ei n! #e o !pă de pro&"e%a ore#ponden/ei (ntre #e%ne )i #tări a"e "!%ii.!n /ii"e-#e%n )i de o%&ina/ii"e "or po#i&i"e.O&ie t!" #e%ioti a" !nei #e%anti i e#te (n pri%!" r'nd CON=INUTUL.eno%en #pe i.eren/ia"ită/ii on#tă (n a a.iei re)tine n! e#te ne e#ar #ă )tii ăr!i . ne e#ar #ă #e di# !te )i #ă #e o%&ată pentr! a #o ia"i$a de. 't )i at!n i 'nd di# !tă de#pre re.ir%a ă #e%ni. n! re. e ade (n #ea%a redin/ei #a! a int!i/iei %i#ti e. en!n/!ri"e ar p!tea . at't at!n i 'nd di# !tă de#pre #e%ni. teoria od!ri"or e#te de#t!" de preo !pată de nat!ra Q !"t!ra"ăR a a e#tor "!%i )i #e (ntrea&ă !% #ă ..i )i rea"i$at #a! (n !r# de rea"i$are (n p"an!" .ă#it !n "o pre i# a por/i!ne e a tre&!it #e.i.i a&ordat #e%ioti a. intere#a/i de E@TENSIUNEA ENUN=URILOR #a! 5RO5O>I=IEI ore#p!n$ătoare. iar on/in!t!" #e de.Da ă n! ar .De a eea.apt rea" poate . 1iar da ă pentr! %!"te per#oane a ea#tă rea"i$are. di%potrivă.i .i on#iderate a Adevărate da ă )i n!%ai da ă 'inii #!nt ! adevărat ani%a"e )i a! ! adevărat 'te patr! "a&eOr.ără a #e preo !pa de ei are n! redea! ă e#te CU ADE<ĂRAT TRU5UL.erent!" po#i&i" a" DESCRIERILOR a 4!n pa1ar ! vin4 #a! 4re.erent!"!i.9apt!" ă pentr! %!"te per#oane 4Tran##!&#tan/iere4 ore#p!nde !n!i eveni%ent #a! !n!i .ine)te a o UNITATE CULTURALĂ :#a! a !n an#a%&"!.erent!".i ant e#te o&ie t!" ore#p!n$ătorÎntr! 't teoreti ienii ondi/ii"or de adevăr n! (%părtă)e# o on ep/ie at't de naivă.i on#iderate %ateria !nei teorii a prod! /iei de #e%neC! toate a e#tea.e"e 9ran/ei4.a ă pentr! a Qa6!n. di%potrivă.oarte i%portantă.Ei ar .o#t.."o&a" a" !n!i %edi! !"t!ra"- PROBLEMA EXTENSIUNII Eroarea re. pare .e i#toria teo"o. #a! 1iar a o ne&!"oa#ă de !nită/i !"t!ra"e inter one3ate. redin io)ii ar .A . (i ore#p!nde on/in!t!" re#pe tivei e3pre#ii.i e. (ntr! 't teoria od!ri"or #e intere#ea$ă n!%ai de .eR "a on/in!t!ri5entr! a (n/e"e.i at!" !n!i #e%ni.apte"or (i ore#p!nde e3pre#ia 4Tran##!&#tan/iere4.i at!" e3pre#ii"or 4 'ine4 #a! 4!ni orn4.i .E#te ne e#ar #ă #e !noa# ă ărei !nită/i !"t!ra"e : ăr!i an#a%&"! de proprietă/i ana"i$a&i"e inten#iona".ir%'nd ă a e#t eveni%ent #a! a e#t "! r! #e e3p"i ă (n ter%eni de !nită/i !"t!ra"e.o#t a)a. a (n a$!" re.i ontin!at #ă pri%ea# ă (%părtă)ania .%entată din on/in!t!" .

eră (n %od !rent )i onven/iona"A#t.E3pert!" (n a" !"!" propo$i/iona" n! ar avea de e #ă r'dă de a ea#tă i%p"i a/ie0 teoreti ian!" od!ri"or ar avea (n#ă %otive (nte%eiate e" p!/in pentr! a #!r'de.!"i"or a" !"!"!i prepo$i/iona".erite tip!ri de propo$i/ii0 propo$i/ii non-a#ertori e :(ntre&ări.i are a di.or%e"e are ve1i !"ea$ă propo$i/ii.orii"e #a"e.ere4- .i on#iderate 2 a"ăt!ri de propo$i/ii"e eterne Qa#er/i!niR.inite a . :iii. i drept o&ie t a" !nei teorii a od!ri"orDeoare e teoria od!ri"or n! re !noa)te e3ten#i!nea a !na dintre ate.a e a a#er/i!ni"e #ă .pri%. :ii.ir%ă : !% . ordine et -. ./ e#te Adevărat da ă )i n!%ai da ă :i. at!n i 'inii #!nt %a%i.ant. #-ar #p!ne ă 4da ă $ăpada e#te .ie i%portante pentr! teoria od!ri"or e#te . a e#tea av'nd proprietă/i #pe ia"e. (n er ă% #ă anti ipă% o "a#i. ea poate a&orda propo$i/ii"e eterne . at't p 't )i / #!nt 9a")i.a tor. ă p.i at drept on/in!tSă pre#!p!ne% a !% ă ineva #ta&i"e)te !r%ătoarea i%p"i a/ie0 4da ă Napo"eon e#te !n e"e.ant. at!n i 5ari#!" e#te apita"a 9ran/ei4. potrivit re.e% no/i!nea de #e%ni.i #t!diate %ai (n o"oDa ă en!n/!ri"e #!nt . )i ar .a e ore t teoria va"ori"or de adevăr. n!%ai 5ari#!" #ă .ini/ia on/in!t!"!i a .ant. %!"te a#er/i!ni n! tre&!ie #ă .erite"or tip!ri de en!n/!ri are vor . e"e po#edă va"oare de adevărCeea e .5entr! propo$i/ii"e i#tori e )i o a$iona"e #e poate veri. C1iar da ă propo$i/ii"e i#tori e.8i a e"a)i "! r! #-ar (n/e"e.i !n e"e. p e#te 9a"# )i / e#te Adevărat. p )i / #!nt a%&ii Adevăra/i.ie ! adevărat apita"a 9ran/ei. o a$iona"e :a% nevoie de !n do tor.iind ASER=IUNI SEMIOTICE.ie re !no# !te drept re$!"tat a" !nei prod! /ii de #e%ne.a&ordarea e3ten#iona"ă poate #t'n6eni teoria od!ri"or.apt!" ă %!"te dintre e"e pot . 2 toate a e#tea n! ne a6!tă de"o #ă (n/e"e.8ti% ă.ără a "!a (n on#iderare va"oarea e3ten#iona"ă. #e &a$ea$ă pe e"e%ente inde3a"e. en!n/!ri eterne :BO e#te !n nr. e"e pot .i a e3ten#i!nea )i. propo$i/ii a#ertori e i#tori e :o%!" a a6!n# pe L!nă (n BCDC.e da ă :tre 'nd "a propo$i/ii are n! i%p"i ă n!%e proprii. adi ă 6!de ă/i are atri&!ie !nei e3pre#ii date on/in!t!" #a! on/in!t!ri"e pe are !n!" #a! %ai %!"te od!ri "e on. i%p"i a/ia e#te Adevărată 1iar da ă Napo"eon n! e#te !n e"e.ă !tă din io o"ată.apt!" ă a.!n tiv a" !nei .e". teoria od!ri"or ade (n EROAREA E@TENSIONALITĂ=IITeoria od!ri"or prive)te de. e"e pot ve1i !"a di.!n /ii-#e%n )i a !nitate a !n!i #i#te% #e%anti 0 de a eea.i de. a )i e"e o a$iona"e. de a eea.Da ă n! ren!n/ă "a "!area (n on#iderare a a e#t!i .i 1iar da ă Napo"eon ar .

Teoreti ian!" od!ri"or ar r'de (n a%&e"e a$!ri. pentr! ă ar on#idera ă e di. are #ă do&'ndea# ă . e#te re"evantă din p!n t de .or%a !nei teorii #tr! t!ra"e a on/in!t!"!iA e3p"i a (n ăr ăt!ra #e%ioti ă a !nei %in i!ni (n#ea%nă a (n/e"e. da ă ar .i a/ia #a #e op!ne re. (ntr! 't n! re$o"vă pro&"e%a %in i!nii )i a r'#!"!i.8i a ea#tă de. #e%anti a e3ten#iona"ă n! poate .R'#!" on#tit!ie (n a e#t a$ e. )i at't ridi o"!" 't )i (n#păi%'ntător!" ar tre&!i on#idera/i drept on#e in/a !nei ontradi /ii parti !"are de# operite (n odOa%enii r'd deoare e.ă !tă din io o"ată.i ativ.e% )i #ă (n/e"e.Dar at't !ti"i$area i%proprie. 1iar rea"i$'nd ă #it!a/ia e#te vero#i%i"ă.eno%ene de po"!are at%o#.erite proprietă/i dintre are "ip#e)te ea de a .!"i"or noa#tre de inte"i.e de e )i (n e .a e "o #pai%ei.i ridi o".ie e3p!#ă tra.eri ă.o"o#it pentr! a provo a r'#!" #a! pentr! a ne"ini)ti. prin !r%are.!"i"or #e%anti e pe are noi "e (%părtă)i%Se%ni.i e #!.inat eva e n! #e potrive)te ! no/i!nea !"t!ra"ă de Napo"eon #a! ! ea de $ăpadă.iind ridi o" #a! tra.C1iar da ă "a !n %o%ent dat r'#!" ar .a"#ă.<or&itor!" o&i)n!it (%părtă)e)te ! #e%enii #ăi o o%peten/ă are atri&!ie $ăpe$ii di. . (n !r%a !nor . ar i%p"i a reor.i ridens<o% #p!ne de i ă #e%ioti a n! e#te n!%ai teoria ori ăr!i "! r! oare #"!6e)te pentr! a %in/i.i&i"itate.e".Di%potrivă.e t!" o%i #e ere.ediei e o"o.ără a prin a ea#ta #ă in.E#te ! p!tin/ă a (ntr-o "!%e po#i&i"ă #a! 1iar (n "!%ea noa#tră rea"ă.i o%i ă.apt!" n! ar (n eta de a . .ini/ie a operă (ntrea.i n! e#te re"evant pentr! /e"!ri"e a" !"!"!i7 o propo$i/ie 9a"#ă poate .e% ă e#te.i .ani$are at't de radi a"ă a e3perien/ei noa#tre #e%anti e o%!neEn!n/!" apare a)adar a . on/in!t!" en!n/!"!i. n! re!)e# #ă a epte o reor.i de a6!tor teoriei od!ri"or.ereR. o %in i!nă ore#p!nde !nei propo$i/ii 9a"#e )i de i on/in!t!" #ă! #pe i. i )i a ori ăr!i "! r! are poate .erate %ai #!#. de)i on#tată ă #it!a/ia e#te nevero#i%i"ă.i vor&a tot de o rea /ie de Qre#pin.Ei #e #perie deoare e. $ăpada #ă . .S o"a#ti ii #p!nea! ă proprium-!" o%!"!i e#te de a . (n/e"e.a"#ă.i a eptată. din p!n t de vedere !"t!ra".i i" de i%a.a #erie de "i%&a6e nat!ra"eA#t.Dar 1iar da ă #-ar (nt'%p"a a)a eva ! adevărat. i pentr! ea. o #e%anti ă inten#iona"ă.i #e%ni.ir%a/ie 9a"#ă. 't )i event!a"e"e ontradi /ii par a!tori$ate de (n#ă)i e3i#ten/a od!"!i.ani$area re.Lo.i vor&ind.e t!" o"atera" a" !nei !ti"i$ări i%proprii a od!"!i #a! a" de# operirii !nei ontradi /ii interne a od!"!i. ne per%ite #-o (n/e"e.e% o propo$i/ie are (n %od !rent e#te on#iderată . ar .e" o %in i!nă :o a. deoare e #e%ni.i&i"ă.i a/ia n! e#te ina epta&i"ă pentr! ă e#te ininte"i.ir%e ore tit!dinea i%p"i a/iei5entr! a e3p"i a e.i .Cod!" n! ne (%piedi ă #ă (n/e"e.

(n 't #ă .i a&i"e prin o%para/ie ! eveni%ente"e Qrea"eR pe are "e !noa)te% din e3perien/ă7 )i ni i n! #e poate #p!ne ă de#tinatar!" !n!i %e#a6 n! raportea$ă %e#a6!" pri%it "a "! r!ri"e de#pre are vor&e)te )i de#pre are i #e vor&e)te :ad%i/'nd ă i #e vor&e)te de#pre Q"! r!riR. din punct de vedere istoric.i area e3ten#i!nii.a"#.e" de od!ri (n are a" doi"ea en!n/ era (n/e"e# a av'nd onota/ia Madevăr i#tori N. (n !"t!ra noa#tră e3i#tă od!ri pentr! are pri%!" en!n/ e#te (n/e"e# a av'nd onota/ia Madevăr i#tori N7 :&. rea /ia #a pra.vedere #e%ioti . independent de .oarte %!"t.ie pentr! a #a"va pi#i a.apt!" ă !n a#e%enea do !%ent era .apt!" ă #-ar de# operi )i dovedi.rea ă e3i#ta! a#t.Din p!n t!" de vedere a" teoriei od!ri"or.ăte #!.Ori ine re eptea$ă %e#a6!" 4pi#i a ta #e (nea ă (n oa"a ! ior&ă4 #e (n. 1iar da ă e#te !n #e%io"o. eea e ontea$ă e#te ă0 :a. n! vre% #ă #p!ne% 2 ni i n! #-ar p!tea #p!ne a)a eva 2 ă nu e3i#tă en!n/!ri ărora #ă "e p!te% atri&!i va"ori de adevăr. ad%i/'nd ă de#tinatar!" are o pi#i ă )i o oa"ă ! ior&ă.i (n/e"e# )i de ine n! are pi#i i )i n! . (n #o ietatea . pe 'nd #e d! ea "a 9i"ippi #ă o%e%ore$e %oartea "!i Br!t!#.!r.i e.a/ă de ori e averti#%ent e3ten#iona". pri%!" e#te Adevărat iar a" doi"ea 9a"#. e#te independentă de .9apt!" ă a !%.a"#itatea #a! de adevăr!" en!n/!"!i 2 a)a !% #!nt )i toate po#i&i"e"e trad! eri a"e %e#a6!"!i (n#!)i. !% #-ar (nt'%p"a e"!i are ar (n er a #ă o%!ni e %e#a6!" pri%it !n!i #!rdo%!t ! a6!tor!" a"tor #e%neD'nd!-#e do!ă en!n/!ri a 4I!"i! Ce$ar a %!rit (n GG e-n-4 )i 4A1i"e a . e" de-a" doi"ea en!n/ onotea$ă M%itN e#te ana"o.apt e#te ă a#e%enea tre&!ri n! prive# teoria od!ri"or. a)a !% #!.ie &ăn!itor . veri. . ă ana"i$a di%en#i!ni"or inten#iona"e tre&!ie #ă pro ede$e "a veri. pe &a$a !nor noi do !%ente.ier&e ni i o ior&ăÎntr-adevăr.ri6e)te #ă veri. da ă en!n/!" ore#p!nde adevăr!"!i.erea$ă Carnap.A ea#ta n! (n#ea%nă. din p!n t de vedere #e%ioti ! . doi ani %ai t'r$i!. iată ă o teorie a od!ri"or e#te intere#ată (n pri%!" r'nd de #e%ne a 9OR=E SOCIALE- . #tri.!r.eno%en a#e%ănător #-a petre !t (n %o%ent!" (n are Loren$o <a""a a de%on#trat "ip#a de &a$ă i#tori ă a dona/iei "!i Con#tantinDar.ie pentr! a #a"va nat!ra o%e#ti&i"ă a ior&ei #a"e.r!%ate. are #t!dia$ă n!%ai ondi/ii"e !"t!ra"e pe &a$a ărora %e#a6!" ! privire "a pi#i ă poate .o#t o%or't de 5ari#4 e#te ire"evant pentr! teoria od!ri"or #ă #e )tie ă. ă I!"i!# Ce$ar a %!rit :de di$enterie. .Un .!. . (ntr! 't a rede #a! n! (n dona/ia "!i Con#tantin (n#e%na . de#i. independent de Adevăr!" #a! 9a"#itatea a#er/i!nii (n#ă)iDe#i.Dar. at't de intere#at de od!ri. pentr! noi. e3 "a%a/ii 4pi#U pi#U4.%ati ă "a en!n/ :.a rapidă "a &! ătărie.

Re.De pi"dă. #ă e"i&eră% ter%en!" de 4denota/ie4 de ori e ipote ă re. o #peran/ă.eren/ia"ă. (n !"t!ra %edieva"ă ter%en!" de 4ar#4 .inită #e%ioti a !nitate #e%anti ă in#erată (ntr-!n #i#te%.Să #p!ne%.erită de e"e"a"te )i de i Qpoate .e% nat!ra o&ie t!"!i teoreti ăr!ia (i ore#p!nde o e3pre#ie pe &a$a re. e#te o UNITATE CULTURALĂÎn ori e !"t!ră.i are :)i a #p!ne 4!n dar pentr! 5etr!4 i%p"i ă o #tare de "! r!ri di.În a$!" a"tor !nită/i !"t!ra"e #e poate on#tata !% e"e varia$ă a Q. 4 !4.!n /ie-#e%nSă "!ă% ter%en!" 4# a!n4.O !nitate de a e#t .erent!" ar .i o per#oană. to/i a ei ter%eni pe are "in.!"ii in#tit!ite de o . (n an!%ite !"t!ri.ra. o !nitate !"t!ra"ă e#te p!r )i #i%p"! eva de.C1iar )i pentr! #!#/inătorii !nei #e%anti i re. d!pă !"t!ra are "e or. de a eea.i an/i"or are o ve1i !"ea$ă0 4 'ine4 denotea$ă.i$i e di. a0 4"a4.inită )i a !nitate Qinter !"t!ra"ăR. are repre$intă o onven/ie !"t!ra"ăDar.i # a!n!" 3 pe are #ta! (n ti%p e # ri!.eren/ia". 1iar da ă e#te e3pri%ată prin ter%eni a 4dog4. o idee.i o entitate on retă )i !ni ă. tre&!ie #ă ne p!ne% pro&"e%a #e%ni. a" ter%eni"or #in ate. re. are ră%'ne ne# 1i%&ată prin #!&#tit!irea #e%ni.ore%ati iÎn pri%!" r'nd. prin !r%are. o !nitate inter !"t!ra"ă are ră%'ne on#tantă.i de.SEMNIFICATUL CA UNITATE CULTURALĂ Să (n er ă% de i #ă (n/e"e.Dar. 4n! %ai p!/in4. !n "! r!. o 1a"! ina/ie<o% vedea %ai departe !% o !nitate #e%anti ă poate .!nda%enta"e pentr! pro e#!" de #e%ni. o entitate a&#tra tăOri e tentativă de a #ta&i"i re.i at!"!i :nonre.eren/ia"e.erent!" (" vor on#tit!i (n a e#t a$ toate # a!ne"e e3i#tente : are a! e3i#tat #a! are vor e3i#ta.i at!" !n!i ter%en :)i de i o&ie t!" pe are (" *denotea$ă+ ter%en!".i at!"!i a e"or e3pre#ii are n! pot ore#p!nde !n!i o&ie t rea".e".vi#ti a (i n!%ea SINCATEGOREMATICI :op!)i .eo.i ă.eriteLa .iind e"or CATEGOREMATICI.i de.E#te o "a#ă. ă #e%ni.erent!" !n!i #e%n ne ond! e "a de.inirea "!i (n ter%enii !nei entită/i a&#tra te. are (n !"t!ra e# 1i%o#ă #e de#parte (n patr! !nită/i are ore#p!nd "a patr! #tări .in ana"i$at de 't (n a"te"e0 de e3e%p"!.e" poate .Dar *toate # a!ne"e e3i#tente+ n! e#te !n o&ie t per epti&i" ! a6!tor!" #i%/!ri"or.init de ătre a ea !"t!ră a !nitate di#tin tă )i di. !n #enti%ent.ani$ea$ă0 iar e3e%p"!" devenit "a#i e#te e" a" M$ăpe$iiN noa#tre. ad%i/'nd 1iar ă re. 4c!ien4 #a! 41und4. tre&!ie re$o"vată pro&"e%a #e%ni.rani/ăR.erită ori !% de ea de#e%nată prin 4!n dar de la 0etru4. o "o a"itate . !n an!%e '%p #e%anti apare %ai . deoare e a e#tea #!nt e"e%ente .erent!" n! va ..

a o"o !nde !n ita"ian ar vor&i de#pre 4#it!a/ia di# ip"inei47 iar # o"a#ti ii.ie are dintre ter%enii (n di# !/ie a"/i ter%eni are tind #ă "e "ă%!rea# ă #en#!". "a in.%entea$ă (ntr-!n %od %ai ana"iti .or%at din eea e 5eir e a den!%it INTER5RETAN=I- .ă#i pentr! .Lan/!" a e#tor #e%ni. n! ar .erite %i6"oa e.. !nde ar . are. vi$!a"e.Ar p!tea. #ă re !r.i an/i"or pre eden/i :(ntr-o poten/ia"ă pro. prin apro3i%ări #! e#ive. )i a#tă$i !n an.vi#ti e.i are. are on#idera! "o.i an/i are e3p"i ă #e%ni. #inoni%.ă di.eren/a de on/in!t dintre 4artă4 )i 4 te1ni ă4 (n !"t!ra ita"iană ar avea "a di#po$i/ie di.8i a)a %ai departe. o&ie t!a"e.re#ie )i re. are #ă e3p"i e !nită/i"e !"t!ra"e ve1i !"ate de e3pre#ii"e pre edente.i on#iderat ni iodată teo"o.Un o&#ervator are ar dori #ă (n/e"ea.Sa! ar p!tea ere !iva #ă-i arate %ai (nt'i o operă de artă )i apoi !n prod!# te1ni 7 #a! ar p!tea r!.init.a operea o #erie de on/in!t!ri pe are !"t!ra onte%porană "e #e.i a/ii #e%ni.Seria a e#tor Qe3p"i a/iiR ar tinde #ă ir !%# rie. "a r'nd!" "or."o-#a3on %ai poate #p!ne 4 t!e state of t!e art4 pentr! a de#e%na ondi/ia a t!a"ă a "o.a pe ineva #ă de#ene$e o operă arti#ti ă )i !n prod!# te1ni 7 #a! ar p!tea ere #ă i #e ite$e n!%e de a!tori ai !nor opere de artă re !no# !te a atare )i n!%e de rea"i$atori re !no# !/i ai !nor opere te1ni e.i ii #a! a teo"o.'nd de pi"dă net (ntre MartăN. ar on#tit!i tot at'tea %e#a6e :"in.ă "a !n di /ionar.re#ie. ar re "a%a "ă%!riri %enta"e ! a6!tor!" a"tor #e%ne :"in.vi#ti e #a! n!.Ori e de. re#pe tive"e !nită/i !"t!ra"e. repre$intă "an/!" . Mte1ni ăN )i Marti$anatN. (n pri%!" r'nd. di#tin. o&ie t indi at #pre e3e%p"i.ini/ie.i a o artă. e3e%p"! itat.iei.5e de a"tă parte.ia drept artă.

Ave% a#t. ipote$a .A ea#ta e#te (n#ă)i de. e" n! e#te a"t- . are "a r'nd!" #ă! are !n a"t #e%ni. interpretant!" devenind "a r'nd!" #ă! !n #e%n. )i a)a p'nă "a in.C! a"te !vinte.i !n #i#te% a!toe3p"i ativ. interpretant!" e#te eea e #e%n!" prod! e (n a ea QV!a#i.inită #erie de repre$entări.arantea$ă va"a&i"itatea #e%n!"!i 1iar (n a&#en/a interpret!"!iD!pă 5eir e.i ant :5eir e vor&e)te (n#ă de Q#e%nR. )i (" on#ideră drept interpretant final.De .i e o a#e%enea on.ini/ie pare #ă "a#e (n ă !n "o 1otăr'tor o&ie t!"!i7 dar i%ediat d!pă a eea 5eir e ada!.r! t!oa#ă pare a . adi ă !n #i#te% are #e e3p"i ă prin #i#te%e #! e#ive de onven/ii e #e "ari.i interpretat de !n a"t #e%ni.i ant )i a)a %ai departe.ini/ia #e%n!"!i.Interpretant!" e#te eea e . are poate ..ie are repre$ent'nd-o pe ea are o prod! e.INTERPRETANTUL TEORIA LUI PEIRCE Interpretant!" n! e#te interpret!" #e%n!"!i : 1iar da ă (n %od o a$iona" 5eir e pare #ă 6!#ti.i ant.i ant.i ă ea %ai .i on ep!t )i a DE9INI=IE a representamen-!"!i )i de i a inten#i!ne a #e%n!"!i. are i%p"i ă !n pro e# de #e%io$ă ne"i%itată*Un #e%n ţine locul "a eva (n ideea ă prod! e #a! %odi.erite"or "i%&a6e ar .aran/ie a !n!i #i#te% #e%ioti apa&i" #ă #e e3p"i e pe #ine (n ter%enii #ăi proprii.reta&i"ă. (n te3t!" e3a%inat n! in#i#tă a#!pra a e#tei e3perien/e )i ontin!ă #ă de$vo"te do trina #e%io$ei ne"i%itate d!pă !% !r%ea$ă0 *Se%ni. poate . pentr! a #ta&i"i #e%ni.C! toate a e#tea.!$ie re.i ă--.i ă !na pe ea"a"tăDe a eea.A ea#tă de.init+.5eir e de.Ori 't de parado3a"ă ar p!tea părea #o"!/ia a ea#ta.(n a e"a)i %od.S!%a di. semnificatul #ă!7 iar ideea pe are o .i at!" 2 !n!i #e%ni.e" !n pro e# de SEMIO>Ă NELIMITATĂ.!ra .eră--.i on ep!tă a av'nd !n o&ie t a&#o"!t drept "i%ită proprie+. !n #e%n e#te *ori e "! r! are deter%ină a a"t eva :interpretant!" #ă!.Tot!)i.Dar o in.i a"t!" de 't o repre$entare a eea e are drept interpretant pri%a repre$entare.i at!" !nei repre$entări n! poate .i"o"o.i ant printr-!n a"t #e%ni.. e#te ne e#ar #ă n!%i% pri%!" #e%ni. #e%io$ă ne"i%itată e#te #in.ine)te %ai departe a e#t o&ie t a&#o"!t n! a Qo&ie tR i a Q obişnuinţă& : o%porta%enta"ă.Ceea e e#te (n"o !it #e n!%e)te o&ie t!" #ă!7 e" pe are (" ve1i !"ea$ă.ă0 *O&ie t!" repre$entării n! poate . .i a"t eva de 't o repre$entare. #ă #e re.i a eea prin are interpretant!" e#te O ALTĂ RE5RE>ENTARE RE9ERITOARE LA ACELA8I QOBIECTR.enerea$ă e#te interpretantul #ă!+.ere "a !n o&ie t "a are e" (n#!)i #e re.apt.'ndireR are e#te interpret!"7 dar e" poate .

7 :e.i are !niver#a"ă :Mtoate o&ie te"e a a e#taN.7 : .e poate prea departe.Ideea de interpretant .enerea$ă a"te #e%ne %er.ide"itateN )i inver#. 4#are4 pentr! 4 "or!ră de #odi!4 )i inver#.De e3e%p"!.i ante7 )i on. a"t. vo% a6!n.i identi. interpretant!" n! e#te a"t eva de 't o a"tă repre$entare ăreia i #e (n redin/ea$ă tor/a adevăr!"!i7 )i a repre$entare.or% a e#tei e3p"i a/ii. on ep!tă a de#p!iată de ve)%inte"e #a"e e"e %ai p!/in re"evante.i traducerea unui termen.e" (n 't (" (%piedi ă pe 5eir e #ă (n/e"ea.eno%ene"or !"t!ra"e )i o #epară de %eta. într%un alt sistem semiotic.Iată a#t.i a/iei o )tiin/ă ri.eva de 't repre$entarea (n #ine.e".i3ă : !% ar . are "a r'nd!" ei propri!" interpretant. are #ă on/ină propria #a e3p"i a/ie )i ea a păr/i"or #a"e #e%ni.ina" de#pre are vor&e)te n! e#te rea"%ente !n #e%n.inea . are "!ată ! Se%n!" de6a "ăr. ea va ere pro&a&i" o e3p"i a/ie adi/iona"ă. #a! #!&#tit!irea #a printr-!n #inoni%În adr!" pre$ent!"!i di# !r#. de denota/ii )i onota/ii a"e !nei e3pre#ii- .inită+A ea#tă . poate . poate .i e"i%inate ! tot!"0 #!nt doar #!&#tit!ite de a"t eva %ai dia. ave% o re. e 1iva"'nd-o ! ea de interpret.enera !n Se%n %ai !prin$ător7 pro ed'nd (n a e"a)i .i !n Se%n.erent!"!iInterpretant!" poate (%&ră a . . pot #ă .a e din teoria #e%ni.i at.!" '%p #e%anti a #tr! t!ră e "ea.7 :d. dintr%un limba2 în altul.e% p'nă "a !r%ă "a !n Se%n a" Se%n!"!i (n#!)i. interpretant!" ar p!tea .a #ă ore#p!ndă de#en!" !n!i # a!n ! !v'nt!" 4# a!n47 :&. i%a.i at ! ori e proprietate inten#iona"ă a !n!i on/in!t ore t odi.erite.!" #i#te%.inite apare (n %!"te a"te pa#a6e din 5eir e0 *Or.re#iei in.or%e di.ă 'nd!-i #ă o e"!de$e.ine.ă #e%ne"e (ntre e"e- VARIETATEA INTERPRETANŢILOR E3i#tă !n %otiv pentr! are no/i!nea de interpretant a #periat %!"/i er etători.e" o a"tă #erie in.re#ie in. )i deoare e E3p"i a/ia va .i arătătorul îndreptat asupra obiectului însuşi.En!%eră% 'teva0 :a.i o definiţie ştiinţifică sau naivă (n ter%enii a e"!ia)i #i#te% #e%ioti :de e3e%p"!. are i%p"i ă !n e"e%ent de !anti.ă ă Se%n!" . .a #erie :#a! (ntre.a# inantă a !n!i #e%n are .ie are dintre a e#te păr/i are o a"tă parte oare are a O&ie t propri!+. i (ntre.A#t.i semnificantul ec!ivalent :#a! aparent e 1iva"ent.it va .inităÎn .i 4 'ine4 pentr! M.e".!roa#ă a . poate .i o asociere emoţională are do&'nde)te va"oare onotativă .a# ina/ie a re. Se%n!" )i E3p"i a/ia on#tr!ie# !n a"t Se%n. de i ! (ntrea.Dar a e#te ve)%inte n! pot .i$i a re.an.În a e#t pa#a6.e #a! va tre&!i #ă a6!n. poate . poate .

apt!" ă ea ne arată !% #e%ni. !ti"ă )i (n adr!" teoriei prod! /iei de #e%neÎntr-adevăr. ate.ie o entitate #e%ioti ă.e" #ă .C! toate a e#tea.oria peir eiană i-ar red! e i%pre i$ia. o !nitate !"t!ra"ă n! ere ni iodată #ă .A e#t %od de a (n/e"e.e vreodată #ă "e Q#!rprindăR dire t.În p"!#.Sp!ne%.eră !n #e%n "a a"te #e%ne #a! "a a"te "an/!ri de #e%ne 2 ir !%# ri! !nită/i"e !"t!ra"e (ntr-!n %od a#i%ptoti . 1iar da ă a eptă% ă interpretant!" ar .i area :)i o%!ni area. de e3e%p"!. interpretantul apare drept o categorie care epuizează exigenţele teoriei respective. e3p"i ă. ă deoare e denota/ii"e )i onota/ii"e #!nt %ăr i #e%anti e on#tit!ind repre$entarea a e"ei !nită/i #e%anti e n!%ite Q#e%eniR.e". &!nă pentr! ori e !ti"i$are )i de i pentr! ni i !na. (ntr! 't teoria od!ri"or tre&!ie #ă o. o&i)n!in/a deter%inată de !n #e%n. interpretea$ă !n #e%n dat din o"o de repre$entarea pe are i-o poate da teoria od!ri"or.orii e#te dată de .e ate.i !n ră#p!n# o%porta%enta". on ept!" "!i 5eir e n! pare (n ă ep!i$at. interpretant!" poate .ără a pretinde de a"t. )i ă o no!ă onota/ie e#te interpretant!" e"ei dint'i. dar )i de$vo"tă toate po#i&i"ită/i"e "o.!%entări are de$vo"tă.or/a ei )i ondi/ia p!rită/ii ei teoreti e9erti"itatea a e#tei ate. i%pre i$ia e#te (n a e"a)i ti%p .ără a a6!n. 2 prin inter%edi!" !nor dep"a#ări ontin!e. în timp ce teoria codurilor nu epuizează posibilităţile explicative ale categoriei de interpretant.ă 'nd!-"e de .5entr! 5eir e interpretant!" e#te ceva mai mult0 poate .e#tivă.i 1iar )i o di# !/ie o%p"e3ă are n! n!%ai ă trad! e. are re. . an#a%&"!" interpretan/i"or !n!i #e%e% e#te %ai !prin$ător de 't an#a%&"!" %ăr i"or #a"e #e%anti e odi.ere de# rierea t!t!ror %ăr i"or atri&!ite de ătre !n!" #a! %ai %!"te od!ri !n!i #in. iar onota/ii"e ar .i ate5rin !r%are. o predi#po$i/ie )i %!"te a"te "! r!riA#t. ea de.ine)te )i tip!ri de propo$i/ii )i de ar.ie di$o"vată ni i (ntr-o entitate p"atoni ă )i ni i (ntr-o rea"itate .or%!"ă% ! privire "a o !nitate #e%anti ă dată )i 1iar 6!de ă/i"e .apt a e#i&i"e prin a"te !nită/i !"t!ra"eA#t.e". on#iderate a interpretan/i toate po#i&i"e"e 6!de ă/i #e%ioti e pe are !n od ne per%ite #ă "e . dar i-ar #ără i apa itatea #!.Semioza se explică singurăA ea#tă ontin!ă ir !"aritate e#te ondi/ia nor%a"ă a #e%ni.i$i ă.i#% ded!# dintr-o pre%i#ă ore tă. vor tre&!i.i ării )i .i e i%p"i ate de #e%n7 !n interpretant poate . de i. dar . .În a e#t #en#.oria de interpretant ar p!tea #ă pară prea "ar.i interpretant!" denota/ii"or #!&ia ente.i de-a drept!" !n #i"o.a t!a"e- SEMIOZA NELIMITATĂ A6!n)i ai i.ă.!r #e%e%.i an#a%&"!" denota/ii"or !n!i #e%n.ie (n"o !ită ! eva are #ă n! .

#!nete.So"da/i. #e%ni. interpretan/ii pot . dar #!nt a&#tra /i!ni Q%ateria"i$ateR (ntr! 't !"t!ra trad! e ontin!! #e%ne (n a"te #e%ne. i oni (n #e%ne o#ten#ive.ini/ii. .i ant 2 a ea#tă de.ini are interpretea$ă ăr/i.a/ă o o%andă.i an/i )i de a eea independent #e%anti de pri%!" #e%ni.e a ea#tă #it!a/ie a .ond!" !nei a tivită/i #o ia"e are "e .eri "a "! r!ri. de. are n! e#te a"t eva de 't )tiin/a a e#tei o%peten/e p!#e ontin!! (n ap"i are.orii #e%ioti e0 i..ă ătoare (n#ea%nă doar a n! (n/e"e.!n /ii"e prepo$i/iona"e (n en!n/!ri e3e%p"i. toate a e#te entită/i de ordin *eti + #!nt veri. noi"e de.i a&i"e .i !%an de #e%ni. #e%ne o#ten#ive (n noi de.ini/ii )i inver#--.or%'nd-oÎn rea"itate.i a ! %i6"oa e .ini/ii (n .Unită/i"e !"t!ra"e #!nt a&#tra /i!ni %etodo"o.e are e#te %od!" #pe i. !vinte are trad! de. !"ori pe !n perete.i ant!" %!$i a". ana"i$a inten#iona"ă #a! o%ponen/ia"ă prin are o !nitate !"t!ra"ă . %e ani#%!" prin are #!nt reate i#toria )i !"t!ra.i at!" !n!i #e%ni. BCFF7 W!ine. e"e n! #!nt !ti"i$ate i văzute de teoria #e%ne"or.i ă% ! !r%ătoare"e trei ate.inind "!%ea.or%a #e%ni.i e.ini/ii (n a"te de.or%a/ie a#!pra !nită/ii !"t!ra"e :(n a$!" de .i ant!"!i MATERIAL "a are tri%it ontin!!Unită/i"e !"t!ra"e #e deta)ea$ă pe . 1iar )i de ătre ei are n! #!nt on)tien/i de a ea#ta- INTERPRETANŢII ŞI TEORIA CODURILOR 5entr! a "i%ita no/i!nea de interpretant "a teoria od!ri"or tre&!ie #ă-" identi.ini/ii.i$i e e3i#ten/a !nei !nită/i !"t!ra"e. noi p!te% #p!ne ă !nită/i"e !"t!ra"e sunt fizic la îndem*na noastră. a"e a e"ei ore"a/ii (ntre .or%e )i on/in!t!ri dintre are #e a"i%entea$ă o !"t!răNi iodată *vă$!te+.ini de ăr/i.i are.e (n#!)i %od!" (n are.iind teoreti ne#ati#. a /ionă% a#!pra ei tran#. pa.A re#pin. de.7 ii. BCFE. ve1i !"ată de #e%ni. !vinte (n i oni.e#te eea e per%ite !ti"i$area (n o%!ni are a #e%ne"or pentr! a #e re.!n /ii prepo$i/iona"e.i$i #!& .i ant.i Q#!rprin)iR :)i an!%e #e poate veri.ini/ie a#i%i"'nd!-#e ! ea a #e%ni.a e re ipro e 1iva"ente )i #!nt 5OSTULATELE SEMIOTICE a"e a e"ei e !a/ii (ntre od!ri pe are #o ietatea o #ta&i"e)te %ere!.i ative )i a)a %ai departe7 ea ne prop!ne !n "an/ ne(ntrer!pt de !nită/i !"t!ra"e are a" ăt!ie# a"te !nită/i !"t!ra"eÎn a e#t #en#.S!nt #e%ne"e pe are via/a #o ia"ă "e p!ne "a di#po$i/ia noa#tră7 i%a. (n/e"e# a !nitate !"t!ra"ă ve1i !"ată )i prin a"/i #e%ni.Co%porta%ent!" rit!a" a" !n!i )ir de #o"da/i are interpretea$ă #e%na"!" de atenţie a" tro%petei ne dă o in. a n! (n/e"e.i at!"!i a sino% nimie :Carnap. dar %ere! *!ti"i$ate+ de prod! ător!" o&i)n!it de #e%ne.

de a eea. pre$entată a #e%n are poate intra. prin a%a".a%area proprii"or #en#!ri. a)a !% a! . ori e !nitate #a! %ar ă #e%anti ă .i ant )i de# 1i#ă !nei repre$entări o%ponen/ia"e proprii 2 a ea#tă de. BCDD a- .ini/ie a#i%i"'nd interpretant!" ! reprezentarea componenţială a unui semem )i an!%e ! ar&ore"e prop!# de ?at$ X 9odor.iind "a r'nd!" ei repre$entată de !n a"t #e%ni.ie are dintre %ăr i"e are a" ăt!ie# ar&ore"e o%ponen/ia" a" !n!i #e%e%.o#t pre$entate de Grei%a#.ini/ie a#i%i"'nd interpretant!" ! 3semul& sau componentul semantic. (n diver#e o%&ina/ii onte3t!a"e 2 a ea#tă de.e#te #e.%entată (n !nită/i %ai %i i #a! %ăr i #e%anti e )i. BCDE7 iii. .

SISTEMUL SEMANTIC OPOZIŢIILE DE CONŢINUT O !nitate !"t!ra"ă n! poate . (n e3e%p"!" "!i I6e"%#"ev.er%ană e#te dat de 4 1olz4.De i.ran e$ 4arbre4 a operă a eea)i arie de #e%ni.a/ă de a"te !nită/i a"e #i#te%!"!i )i ai po$i/iei pe are o o !pă (n #i#te%.a e ! QideiR #a! entită/i p#i1i e )i ni i ! o&ie te #a! re.one%e"or dintr-!n #i#te% .er%anii a! !n #in. pe 'nd .er%anii n!%e# 44ald47 "a .E"e ni i n! #!nt de.ie are dintre ter%eni eea e "e e#te o%!nA ea#tă re$o"vare a #e%ni.ini&i"e (n ter%eni de #i%p"e di.i. ave% o #erie de a"e.i a .iind SITUATĂ (ntr-!n #i#te% de a"te !nită/i !"t!ra"e..inite (n ter%eni inten#iona"i.i a/iÎn . (n ti%p e !v'nt!" 4bois4 e#te .ie de.ono"o..oarte &ine de e3e%p"!" "a#i a" "!i I6e"%#"ev :BCGE.Ea e#te doar re"a/ia (ntre di.i at!"!i a #i%p"ă va"oare po$i/iona"ă e#te de.Ea tre&!ie #ă .0 trae #Yov Ja"d . pentr! %o%ent.H n! ave% de-a .i.i ant pentr! eea e. dar #!nt de.!ra H Ba!% Io"$ ar&re &oi# are arată !% !v'nt!" .ie o por/i!ne din eea e .e".eren/e. o # 1e%ă vidă a .er%an 4+aum4.ran e$ă pentr! a #e%ni.eri e pot . . are i #e op!ne.ie eea e (n .H.. :. !n .i de# ri#e &inar.inită a .i (n#ă identi.ie.!r #e%ni.i ată n!%ai prin #eria proprii"or interpretan/i.erite"e e"e%ente a"e !n!i #i#te% de !nită/i !"t!ra"e.Ca )i (n a$!" .orZt 9i.i a&i"e ! eea e n!%i% !nită/i !"t!ra"e.inită o a"tă !nitate !"t!ra"ă. i (n ter%enii opo$i/iei .<a"ori"e #!nt identi.ran e$ii di#tin.O !nitate !"t!ra"ă Qe3i#tăR n!%ai (n %ă#!ra (n are e#te de. are preia de "a .inită . are i #e op!n #a! o ir !%# ri!.o"o#it (n .eren/i0 e#te vor&a de SIM5LE <ALORI EMAN[ND DE LA SISTEM.r!p %i de opa i :4bois4. . n! )ti% da ă on#tit!ie o%!" #a! %ai %!"/i #e%ni.i a/ie ! !v'nt!" . de !n!" %ai %are :4for5t4.

dar en.i. . !% #e )tie.or%a".Între a"te"e.ond.i.e#tată p'nă a !% de #i#te%e"e )tiin/e"or on/in!t!"!i.!ra C o.iind ă a%&ii ter%eni #e re. pe 'nd. \d].oneti e a \&].enerate Qeti R (n %od!" arătat (n . MIo"$N. de i.one%e #!nt de. vor&ind de#pre M$ăpadă p!.oa#ăN )i M$ăpadă topităN.repre$intă 9ORMA CON=INUTULUI.er%an!" n! pare #ă deo#e&ea# ă 44ald4 Mpăd!reN.eriteE3i#tă.e "e%n!" a %aterie pri%ă (n 4timber4. pe 'nd . %ai #!nt (n ă .oarte va. !n 1iat!# i%portant (ntre apa itatea de%on#trată de )tiin/e"e #i#te%e"or de e3pre#ie )i ea %ani.eră .eriteDeo#e&irea dintre e"e do!ă e3e%p"e : e" #e%anti )i e" #inta ti .M odr!N )i an!%e M.ro##er Ja"dN de MY"einer Ja"dN #a! MJa"d 1enN.eren/ă opo$i/ia (ntre do!ă entită/i di.!n /ionea$ă (n ori e "i%&ă per%ite #ă #e e"a&ore$e %ode"e ri.erite 2 a)a !% o vede !n e!ropean (ntre M$ăpadăN.or%ei e3pre#iei. M&oi#N )i a)a %ai departe #!nt SUBSTAN=A CON=INUTULUIÎn privin/a .or%e"or e3pre#iei.ran e$!" 4bois4 :dat ."e$!" a ent!ea$ă di.. !% #!nt e"e para"in.ă !/i opa ii (n)i)i. M.one%e are .in t!e 6oods4 :!nde p"!ra"!" ne "ă%!re)te ă e#te vor&a de o p"i%&are prin păd!re.vi#ti e. red! 'nd tot . (n #t!dierea . #e a6!n.eră patr! tip!ri de o !ren/e on rete di. !n e# 1i%o# vede (n a ea#tă di. e#te a eea ă.ra$e a 4a 6al."e$ă 46ood4 pare #ă a opere a e"a)i #pa/i! #e%anti a )i .!ra C Dar %atri ea din . de 44ald4 . "i%ite"e #tr! t!ra"e dintre . pe 'nd !nită/i"e MBa!%N..r!p de opa i.În . pe 'nd . n!%ăr!" "i%itat de .ie "a !n %i . en.oarte de$vo"tată.!roa#e )i a%ăn!n/ite. (n ti%p e "i%ite"e #e%anti e.inirea !n!i #i#te% .or%ei e3pre#ive.iÎn en. \t]0 e"e vor ."e$!" di#tin.C1iar )i "a nive"!" !nor #i#te%e %ai i%pre i#e. pre#!p!ne% ă ave% patr! e%i#i!ni .C0 "a&ia"ă denta"ă #onoră #!rdă 9i. (n #t!dierea . a.or%e"or on/in!t!"!i.i$i e di. .e a#tă$i "a de.. a e"a)i "! r! #e (nt'%p"ă !n!i e!ropean are.i .ir%ă do!ă Q#tăriR a"e a e"eia)i !nită/i !"t!ra"e.inite e3a t de teoria .ran e$!" n! #!rprinde a ea#tă di#o iere7 (n p"!#. 1iar da ă toate trei #!nt IKO (n trei #tări .ie "a %ateria"!" din are #!nt .1ea/ăN )i MapăN. \p].eren/a ore#p!n$ătoare e"ei dintre Mpăd!reN )i M"e%nN (n .

ne er etată.i at re"a/ii #tr! t!ra"e (ntre a"ită/i inte"e t!a"e.1.enera"ă va re!)i vreodată #ă de# rie (ntre. ă pot .i '%p!" !"ori"or #a! ter%enii de r!denie : .i ia"e a"e #inta3ei a6!n.. BCFD. AXE Se%anti a #tr! t!ra"ă a .%ai %!"t a e" #pa/i! are 'ndva era atri&!it . a informa et are prive# toate tran#%iterea in. BCFF7 Good-eno!.e SUBSISTEME.i on#tr!ite a3e )i '%p!ri #e%anti e pentr! a e"e !nită/i are n! ore#p!nd !nor n!%e de o&ie te. C MPURI. are a! identi. C[M5URI )i A@E : . (n are #!nt pre$entate !ne"e i%portante ana"i$e a"e on/in!t!"!i ter%eni"or #in ate. are on#tit!ie o ipote$ă de er etare.enera"e a !nei !"t!ri dateÎn a" doi"ea r'nd.era! #ă #e o !pe dire t de raport!" dintre e3pre#ii )i re.Dar. #e%anti a #tr! t!ra"ă tinde #ă #ta&i"ea# ă !n . n! ar avea ni%i de #p!# de#pre #e%ni.!r.or%ei on/in!t!"!i a ră%a#.G!ira!d. a sfătui.ra. dar a identi. #a! (ntre e3pre#ii )i ondi/ii"e "or de !ti"i$are- SUBSISTEME. BCFF7 Grei%a#.or%ei on/in!t!"!i.'r)it.o#t pri%a are )i-a prop!# #ar ina a%&i/ioa#ă de a e"a&ora !n #i#te% a" .ConY"in.5!te% "!a a e3e%p"! #t!dii"e "!i Lee 1 :BCDC.oarte &ine or.i"or. (n #.Apre#6ian :BCDK.ore%ati i.A e#ta e#te vă$!t a !n !niver# (n are !"t!ra di#tin. !"ori #a! re"a/ii de (nr!dire. via/a '%p!ri"or #e%anti e pare %!"t %ai # !rtă de 't . "a#i. BCDD 7 U""%ann.St!dii"e %ai re ente a! de%on#trat. ter%eni %etodo"o.ani$ării . #ă .i at7 a e#tea pre.e" de # 1i/ă a Spa/i!"!i Se%anti G"o&a" :#a! a 9or%ei Con/in!t!"!i (n #en# 16e"%#"evian.iin/e$e (n (n#ă)i nat!ra pro e#e"or #e%ioti eÎn pri%!" r'nd.i at )i '%p!ri are p!n (n opo$i/ie on/in!t!" pren!%e"or #a! ver&e"or e de#e%nea$ă diver#e opera/ii (n adr!" a e"eia)i Q#. #t!dii"e (ntreprin#e p'nă a !% a! re!)it #ă ir !%# rie #!&#i#te%e re#tr'n#e : !"ori. BCDD7 Todorov.. adi ă pentr! on/in!t!" ter%eni"or #in ate.8i n! #e )tie da ă o er etare .eno%ene"or neana"i$a&i"eC1iar )i diver#e"e #t!dii are #e "i%itea$ă "a #tr! t!ri"e #!per. di%potrivă.or%a"i$e$e "a %a3i%!% !niver#!" e3pre#iei5ro&"e%a . (nt'%pină do!ă o&#ta o"e0 pri%!" dintre e"e e#te p!r e%piri .i at !ne"e #i#te%e de !nită/i !"t!ra"e . a asigura.ani$ate. !% ar .eren/i on re/i.e" (n 't %!"/i a!tori a! re$!t ă "in. n! n!%ai ă a identi.i i.M!n a "e3i o. BCDK7 LSon#. a e#t proie t. a convinge.i ări &otani e. BCDE. e" de-a" doi"ea pare #ă .ereR :de e3e%p"!.i"or #-a a#o iat apoi ! ea a antropo"o.ore%ati iDe#i.!" #pa/i! #e%anti ore#p!n$ător or.vi#ti a :)i ! at't %ai %!"t e"e"a"te di# ip"ine #e%ioti e. a#t.or%a/iei.

o GFP^GGP %_ .i%ea de !ndă d : e %er.!" (ntre. d'nd!-i n!%e"e de 4 verde4Se. Indi.i%i"or de !ndă on#tit!ie Qrea"itateaR.o#t ar&itrară. naivă.A#t.i ă a trad!#-o a&ia %ai t'r$i! (n "!n.o#t di tată pro&a&i" de e3i.e de "a FGP "a GCP %i"i%i roni. pentr! a "ip#i ter%en!" 4artă4 de %!"te dintre prero.0 a Ro)! HPP^DFP %_ & 5orto a"i! DGP^FCP %_ Ga"&en FHP^FFP %_ d <erde FGP^GCP %_ e A"&a#tr! GHP^GDP %_ . ter%en!" 4te1ni ă4 #ă a6!n.e". #-ar p!tea a.o#t de !pate por/i!ni : are. d!pă !% vo% vedea.ă #ă ve1i !"e$e o arie de on/in!t deo#e&ită de ea o&i)n!ită.eno%ene"or de a !"t!ra/ie.ani$are deter%inată a "!%ii :#a! o vi$i!ne.ii i#torii a !nei "i%&i. (n #en#!" ă a .C'%p!ri"e #e%anti e da! .e" ontin!!%-!" pentr! a 6!#ti.ani$ări ră%'n ne# 1i%&ate ade#ea #e o"e de-a r'nd!".%entarea e.i a (n ter%enii de "!n.i ante- SEGMENTAREA C MPURILOR SEMANTICE 5entr! a (n/e"e.e t!ată pe &a$a e3perien/ei n! a .În ontin!!% a! .ora "!i Sa!##!re ! ta&"a de )a1.i%i de !ndă e3pri%ate (n %i"i%i roni : ărora apoi "i%&a "e on.ir%a ă "!n.en/e de #!pravie/!ire0 o pop!"a/ie are ar trăi .eră !n n!%e. e#te #!.C! toate a e#tea.ative"e #a"e #e%ni. de revi$!ire riti ă a !noa)terii.e !% rea"i$ea$ă !n '%p #e%anti vi$i!nea de#pre "!%e proprie !nei !"t!ri.ani$'nd (n !nită/i !"t!ra"e di.eren/iat a" "!n. o&ie t!" e3perien/ei "a are #e re. #!nt ar&itrare.Dar #ă ad%ite% tot!)i ă a e#t ontin!!% nedi. (n #.or%ă !nită/i"or !nei !"t!ri date )i on#tit!ite.i ient a.Mai )ti% )i ă )tiin/a a de !pat (n a e" . or.erent!". )ti% ă a ea !"oare a .eră n!%e"e de !"oriDar.ono"o.i%e de !ndă o !nitate pe are e3perien/a o%!nă o de !pa#e de6a pe ont!" #ă!. on#tit!ie o !nitate !"t!ra"ă ăreia i #e dă !n n!%e. (n evo"!/ia !nei !"t!ri. de ri$ă a va"ori"or )i a)a %ai departeDa ă vre% #ă a eptă% )i pentr! #i#te%e"e #e%anti e %eta.i e.i$iono%ie a 6o !"!i.ea a #i#te%e"or .i%i de !ndă. a"e ăror or. %!tarea !nei pie#e # 1i%&ă (ntrea.7 de a eea #!nt #!p!#e .o#t no%ina"i$ată pe &a$a !nei e3perien/e vi$!a"e. prin are "!n.i%i"e de !ndă on#tit!ie re. <io"et GEP^ECP %_ La o pri%ă interpretare.erite "!n.'r)it. )tiin/a !noa)te a ea#tă rea"itate d!pă e a 5ERTINENTI>AT-O. #ă e3a%ină% %od!" (n are o ivi"i$a/ie e!ropeană ana"i$ea$ă #pe tr!" !"ori"or. de-a "!n. o or. pe are e3perien/a )tiin/i.a .

are %er.inite drept 1iper odi. pe 'nd ivi"i$a/ia .i areÎntre&area are #e na)te (n %od #pontan e#te da ă pentr! a e#t pi tor e3i#tă Qrea"ită/iR di#tin te pentr! .ine/e. (ntr! 't ar .i #!. n!%ai ă.re o-ro%ană n! . !nită/i"e !"t!ra"e ade vat #e. (ntr! 't popoare di.ie !"t!ra"ă.ie de e3perien/ă per eptivă.e de "a DBP "a DPP %i"i%i roni.a !"tativă."ori #ta o6ii.en/e a"e #a"e )i ă.a e pertinente !ne"e !nită/i.Dar !n pi tor ! o #en#i&i"itate o"ori#ti ă deo#e&ită ar .Dar 1iar a e#t ar. pe pi tor #ă per eapă ! %ai %are . "o !it de ani%a"e ! &"ana ro) ată )i !nde re# n!%ai varietă/i de .De a eea. !nde #e #ta&i"e)te !n pra.e" de !)or e#te ră#p!n#!" "a (ntre&area da ă. de"i%itarea (n o%porta%ent!" per eptiv otidian a !nei n!an/e a . .%entare Qp"a#ea$ă (n #i#te%R a e#te e3i. di#tin /ia (ntre Ma"&a#tr!"N )i Mverde"eN no#tr! )i indi a (ntrea. din %o%ent e o%par'nd .ă#i r!di%entară #e.%entarea o&i)n!ită. ă opera/ia #a de #e.ie are dintre !nită/i"e !"t!ra"e pe are "e re !noa)te7 (n a$!" !"ori"or ră#p!n#!" e#te de#t!" de #i%p"!.ie ! 4caerulus4E3perien/a de !pea$ă de i ontin!!%-!" )i . d!pă toate pro&a&i"ită/i"e.%entare a '%p!"!i de a e#t tip*"e. #!nt in#tit!ite de a /i!nea !"t!ra"ă a" ărei o&ie t e#te ontin!!%-!" %ateria"La .i ient #ă #p!ne% ă ne e#ită/i pra ti e (" (%pin.in a ea por/i!ne din ontin!!% pe are noi o den!%i% 4ro)!4.eren/e ro%ati e. &a$at pe pro edee de.e de "a DGP "a FCP %i"i%i roni )i ar p!tea de"i%ita o !nitate :.%entea$ă a e"a)i ontin!!% per eptiv (n %od!ri di.a por/i!ne de ontin!!% d%e .(ntr-!n de)ert de ni#ip ro)iati .!%ent dovede)te )i ă #e.e" "a !n #!& od #pe ia"i$at. din a e" %o%ent.i e )i #e on#ideră varia/ii"e idio#in rati e a . on#ider'nd a"te"e drept #i%p"e variante.ran e$a ! ita"iana #e re%ar ă o deo#e&ire de #e.ono"o. !"t!ra r!#ă !noa)te do!ă !nită/i den!%ite 4goluboi4 )i 4sini24.a !"tative.no+ *&oi#+ *&o# o+ .iind %ai !r'nd a"&a#tr! de# 1i# de 't a"&a#tr! (n 1i# on#tit!ie o variantă . ar .erite #e.iind.erite5entr! por/i!nea de ontin!!% pe are noi o n!%i% 4a"&a#tr!4.i o&"i.%entate (" predi#p!n #ă per eapă a Qrea"%enteR on#tit!ite re#pe tive"e di. . a" opo$i/ii"or (ntre do!ă tip!ri .ie ! 4 glaucus4.8i e"e #!nt Q%ateria"%enteR (nte%eiate pe e3i#ten/a o&ie tivă a ontin!!%-!"!i.ă ea.%ente$e e3tre% de . !nită/i .%entarea e#te Q(ntr-o oare are %ă#!răR ar&itrară.ată #ă #e.iind . a)a !% #e (nt'%p"ă (n "i%&a6!" ver&a". are &"o 1ea$ă (ntr-o !ni ă !nitate !"t!ra"ă por/i!nea de ontin!!% e %er. d'nd!-i !n n!%e pre i# )i ape"'nd a#t.

ran e$ )tie . n!%ai 'nd *topo+ e#te ! adevărat %are )i vor&itor!" #!.<o% #p!ne %ai !r'nd ă (ntr-o !"t!ră dată oe3i#tă '%p!ri #e%anti e or.!n /ii #pe i.vi#ti %!"t %ai &ine arti !"at )i de a eea re !noa)te di.eren/iat de#pre 4scimmie4.i ă !nei ivi"i$a/ii dateN! vo% #p!ne ă e#te vor&a de pro&"e%e e3tra-#e%ioti e. a pro&"e%ei ridi ate de a)a-n!%ita ipote$ă Sapir-J1or. (n epe #ă de"i%ite$e variante a"e a e"eia)i !nită/i are par %ere! %ai p!/in . de o%oni%ieMai di. (n$e#trate . pre i$'nd e" %!"t 4scimmione4 'nd !n 4ape4 e#te .a/a pro&"e%ei #e. 1iar e"o.!r ter%en )i de o #in.erite a o"o !nde en.Ră#p!n#!" e#te ă evident !n ."e$ii di#tin.eren/a pe are o #ta&i"e# en.ran e$ii "e văd a pe !n!" #in.enera" MtopiN.iind e3a%inarea de.%entată.en/e %ateria"e. (n ti%p e (n ita"iană #e vor&e)te doar de 4 topo4 :vor&ind!-#e de 4 ratto4.i e. BCDD."e$ii (ntre 4mon-e.i ient de !"tivat. de o%peten/a p#i1o"o. (n/e"ea#ă a .ioa#ă. #a! da ă p!r )i #i%p"! .apt per epe (n .i eC'nd !ti"i$ator!" o&i)n!it di#p!ne de !n #in.%entării !niver#!"!i ore#p!n$ător epistemei di."e%entea$ă drept!" de #! e#i!ne di#tin.7 )i a)a %ai departeNe a.eren/a (ntre 4critica4. a !n!i te3t "iterar7 da ă !n ita"ian :#a! !n "atin.oarte %are.i #ă #p!ne% da ă 2 #it!'nd!-ne tot "a nive"!" !ti"i$ării otidiene a "i%&a6!"!i 2 !n ita"ian #i%te di.e are re. )i. #!nt tenta/i (ntradevăr #ă vadă do!ă ani%a"e di.ani$ate "a diver#e nive"e de ra. #pe i.erite Qo&ie teR #pe i. (n de.7 da ă n! n!%ai "i%&a6!" o%!n. (ntre 4cumnat4 a M#o/ a" #!roriiN )i 4cumnat4 a M. pe 4mouse4 de 4rat4.ani$ea$ă !n de2euner sur l&!erbe.i#trarea raport!ri"or e"or %ai o%p"i ate. pe &a$a an!%itor e3i.rate a" #o/ieiN. #a! %ai &ine 1iar de 4topo di c!iavica4..erite"or epo i :9o! a!"t.o #a! de#pre o păd!ri e (n are or.!ră !nitate !"t!ra"ă )i ! toate a e#tea. p'nă "a (nre. i 1iar a e" apito" de "e.!" po#edă !n #i#te% a" on/in!t!"!i )i (n on#e in/ă !n od "in.iei per ep/iei.ina%ent ana"iti 7 de a eea 1iar )i (n Ita"ia. a ea#tă por/i!ne din ontin!!%-!" (nr!diri"or e#te in#i#tent #e. )i n! #e (n !r ă (ntr-o pro&"e%ă p!r "e3i a"ă. $oo"o. iar .e te"or a"t!ia )i 4critica4 (n/e"ea#ă a interpretare. d!pă are n! n!%ai repertori!" "e3i a". :pentr! %!"te "i%&i.4 )i 4ape4 :a o"o !nde ita"ienii vor&e# de#t!" de nedi.ran e$ii da! !n #in.ie are ! proprietă/i )i .tre&!ie #ă #p!ne% ă e3i#tă do!ă Q"! r!riR pe are ita"ienii "e văd a atare. (n ti%p e noi trată% ! o e3tre%ă de$invo"t!ră ter%eni a 4 văr4 #a! 4nepot4. (n ti%p e per#oana ne !"tivată n!%e)te )i de .i i" ar . i (n#ă)i #tr! t!ra #inta ti ă a !nei "i%&i deter%ină vi$i!nea a#!pra "!%ii.erite."ă% (n .!r n!%e "a do!ă Q"! r!riR di.oarte &ine da ă vor&e)te de#pre "e%n de .initiv.!r.7 da ă !n ita"ian ne !"tivat #i%te di.

ara provin iei C1arente.erite (n di. din '%p!ri #e%anti e di. pentr! a "ă#a "o !" !n!i a"t '%p a"t.ăr$iiR #ă #e petrea ă . 4 aviar4 e"e %ai ie.tine Qi reR.Într-adevăr.apte"e #pe i..ir%ă% ă.Uneori a e#t .iind !ne"e ondi/ii %ateria"e #pe i.!$ii.a e parte.ără a e"e do!ă #e%ni.ă )oare ii de a#ă de are n! tre&!ie #ă #e tea%ă.i %ai pr!dent #ă a.eră !n pro e# de #e.ata '%p!ri #e%anti e o%p"e%entare #a! 1iar ontradi torii.%enta e3perien/a (n !nită/i !"t!ra"e are. apoi.a !"tative : a (n a$!" e"!i are. între viziunea despre lume.erite '%p!ri #e%anti e 2 o dată .5ro e#e"e de # 1i%&are de od a! "o 'nd a ea#tă intera /i!ne n! e#te a eptată a nat!ra"ă )i e#te #!p!#ă !nei revi$!iri riti e.%entare !"terioarăDe a eea. de )o&o"anii din ana"e. a#i#tă% at!n i "a !n pro e# de SCIIMBARE DE COD :pro&"e%ă de o%peten/a teoriei prod! /iei de #e%ne.'ndi )i de a per epe .or%e #e%ni. ă :a. deter%ină %od!" no#tr! de a per epe.eno%en e#te #!r#ă de on. a"teori 1iar #!r#ă de #ti%!"ente reatoare7 aproape (ntotdea!na .erite :o !nitate !"t!ra"ă a M&a"enăN a o !pat i#tori e)te po$i/ii di.ără tra!%e.iind ă )o&o"anii ră#p'nde# epide%ii peri !"oa#e. averti$at . !n '%p #e%anti #e poate Qde#. #a! a rede ă 4#p!%o#4 e#te !n a"t n!%e pentr! 4c!ampagne4.eri drept 4 o..ere 2 iar !neori poate apar/ine on o%itent a%&e"or '%p!ri. şi pe mai multe direcţii.ir%ă%. (n ori e a$. (n epe #ă di#tin.. ad%i/'nd ă e . (n adr!" !nei !"t!ri.ani$at (ntr-!n an!%e %od (n epe #ă #e de#tra%e. (n adr!" a e"eia)i !"t!ri.i ante are "e denotea$ă 2 da ă tre&!ie #ă on#ideră% ă . )i a)a %ai departe<a .i e e"or e apar/in "a#e"or ne(n#tăriteA.ani$at.a eR )i re#tr! t!ra (ntr-!n no! '%p- . a"teori de di# !/ii.iind "a#i. # 1i%&are prin are '%p!" #e%anti o&i)n!it #!. e tre&!ie v'na/i )i o%or'/i.na 4 o &ă!t!ră prod!#ă (n a.ie ! tot!" in o%pati&i"e. n! ne vo% (ntre&a 2 date . !na )i a eea)i !nitate !"t!ra"ă poate . (n on "!$ie. există o interacţiune foarte str*nsă. (ntr-o !"t!ră dată pot e3i#ta '%p!ri #e%anti e o%p"e%entare #a! ontradi torii7 :&.re! a a ea#tă Q# 1i%&are a .i a/ii #ă .e" or. a o. ă e#te %ai !)or #ă oe3i#te vre%e (nde"!n. . !ne"e !nită/i de e3perien/ă rea"i$ate prin per ep/ie.A e#tea #!nt a$!ri"e (n are (ntr-o !"t!ră dată !n '%p #e%anti or. !ne"e !nită/i !"t!ra"e ore#p!n$ătoare )i !ne"e . .eno%en!" ara teri$ea$ă # indări !"t!ra"e are #!nt (n a e"a)i ti%p # indă% de "a#ă.i ată printre pe)ti )i a"tă dată printre %a%i.ie ondi/ii"e %ateria"e ne #ti%!"ea$ă #ă e"a&oră% n!%e pentr! a #e.7 : . #!nt o%porta%ente )i %od!ri de a . a den!%i :)i a %'n a drept.i e de via/ă.ie ondi/ii"e %ateria"e deter%ină on#tr!irea de !nită/i de e3perien/ă pe &a$a ărora #e in#tit!ie !nită/i !"t!ra"e )i ărora "i #e atri&!ie apoi !n n!%e. modul în care o cultură pertinentizează propriile unităţi semantice şi sistemul semnificanţilor care le denumesc şi le 3interpretează&.

ă/ia #e na)te din p"!#-va"oarea #%!"#ă de "a pro"etariatN. o a#e%enea %ediere ar părea i%po#i&i"ă.at #e pre$intă a o re"a/ie (ntre ontrare7 dar da ă pre%i#a a. A e"a)i ter%en poate (ntre/ine at't re"a/ii ontrarii. #ta&i"ind pre%i#a ă M(ntr-o #o ietate op!"entă ori e #ăra are po#i&i"itatea de a deveni &o.erite"or tip!ri de antoni%e de$vă"!ie ă0 B. iată ă re"a/ia &o..re! de i%a. :iii.i.at )i #ăra (%&ra ă o .e%eieR.i e. a )i onver#e"e "!i LSon#.ată ne%ăritatăN. i%p"i ă tran#. are a. (n . 1iar )i privirea ea %ai #!per.at-#ăra devine o re"a/ie de onver#i!ne.eriorR )i Q&o.C! toate a e#tea.Să pre#!p!ne%.ir%ă ă M#ără ie )i &o.ată ne%ăritatăN iată ă #e # 1i/ea$ă !n . (%parte (n # 1i%& antoni%e"e (n :a.i vor&ind.?at$ :BCOK.at vs #ăra R. )i : .e" a re"a/ia #o/-#o/ie. ă #e en!n/ă o a treia pre%i#ă. A e"a)i ter%en poate #ta&i"i re"a/ii di. n! e#te .i ă antoni%e"e (n trei tip!ri0 :i. dar e#te )i ontrari!" "!i M ă#ătoritN. deoare e &o..or%ări #inta ti e de "a a tiv "a pa#iv )i per%it i%p"i a/ii "o.. d!pă p!n t!" de vedere adoptat0 adi ă. antoni%e onver#e : a Qa !%păra vs a vindeR. 1iar da ă (ntr-!n %od i%propri! "o.i ia"ă a#!pra di..or%a tradi/iona"!"!i pătrat "o. :ii.i 0 .ine. "o.erite at!n i 'nd e#te in#erat (n %ai %!"te a3e #e%anti e :a#t. )i iată ă re"a/ia (ntre &o. ontradi torii : a Q%!ritor vs ne%!ritor+.ă/ie #!nt ondi/ii #ta&i"ite de providen/ăN. Ma aveaN )i Ma avea nevoieN ar p!tea (%&ră a .BK. re"a/ia (ntre #ăra )i &o. de%on#tr'nd!-#e ă &ăr&a/ii 1o"tei )i .ete"e ne%ăritate #!nt a!tori$a/i #ă #e ă#ătorea# ă.ir%ă ă M(ntr-o #o ietate apita"i#tă &o. iar (ntr! 't M ă#ătorit`ăN poate deveni ontrari!" "!i M..atN..or%ă ontradi torieDa ă ana"i$ă% Qa !%păra vs a vindeR (n "!%ina pre%i#ei retori e Mvin$i eea e ai )i !%peri eea e ai nevoieN. are. "a .ă/ia !n!ia e#te re$!"tat!" #ără iei a"t!ia. Ma !%păraN. ea %ai rea /ionară dintre toate. are per%it o oare are %ediere re ipro ă. propri!-$i#e : a Q%i vs %areR. :&. onver#e : a Q#o/ vs #o/ieR )i Qa !%păra vs a vindeR. e"e do!ă !nită/i #e%anti e intră (ntr-!n raport de onver#i!neK. ontrare : a Q#!perior vs in.e" M1o"teiN e#te ontrari!" "!i M.e" de %ediere (ntre e"e do!ă ontrarii. #ă ne opri% a#!pra pro&"e%ei antonimelor.C MPURI SEMANTICE CONTRADICTORII 5entr! a da !n e3e%p"! de '%p #e%anti ontradi tori!. (ntre are n! e3i#tă %ediere po#i&i"ă. re"a/ia (ntre Ma vindeN. 't )i ontradi torii #a! onver#e. a pere 1e a" ăt!ită printr-o opo$i/ie e on#tit!ie o a3ă #e%anti ăLSon# :BCDH. "a#i.inat o #it!a/ie retori ă (n are.i :. o%p"e%entare : a Q&ăr&at vs .Da ă.

i a "i%&a6e"or nat!ra"e den!%e)te a#tă$i *fuzz. concepts+.erată de . a)a (n 't e#te po#i&i" #ă #e v'ndă !n eva-%ar.eo%etri ă pe are i-o atri&!ia! %!"te teorii opti%i#te- .. ontrare ontradi torii A :a avea nevoie. BCOK. da ă a e" Q evaR !%părat )i "!at :#a! v'nd!t )i dat.a e ! %!"/i%i va. or. )i iată ă pătrat!" (%&ra ă .eră "a o %ar. 9i. (n pri%!" a$. :a da.De a eea.ă. a Ma vindeN )i Ma !%păraN7 Ma daN vs Ma M !%păraN )i Ma "!aN vs Ma vindeN #!nt ontradi torii.or%a #!. ine vinde dăN.. Dar #ă pre#!p!ne% ă #e a eptă pre%i#a retori ă M ine !%pără ia.!ra BK aA :a !%păra.ă7 dar. !nde Ma "!aN )i Ma daN n! %ai #!nt ontrare i onver#e.ani$area !n!i #i#te% #e%anti pierde a ea #tr! t!ră ri#ta"ină )i . aA :a vinde. !nită/i"e !n!i #i#te% #e%anti #!nt ana"i$ate (n eea e a! e 1ivo )i an!%e a #e%e%e de# 1i#e %ai %!"tor Q"e t!riR. iar (n a" doi"ea "a o #!%ă de &ani.9apt!" ă #t!di!" #i#te%e"or de on/in!t are de-a .ă pri%ind!-#e (ntre ti%p !n eva-&aniÎn rea"itate.. #a! MUL=IMI <AGI :LaYo. (n "i%&a6e"e nat!ra"e !nită/i"e !"t!ra"e #!nt rareori entită/i .eră "a o %ar. (nainte de toate. a e" eva #e re.BE0 L L :a "!a.or%a" !nivo e )i ade#ea #!nt eea e "o.i. L :a !%păra. #e re.!ra BE L :a vinde.A :a avea.i re "a%ă %!"te pre a!/ii. 9i.

.

i ant!" (i ore#p!nde (n pri%ă in#tan/ă )i pe are #e &a$ea$ă onota/ii"e #! e#iveN!%i%. "a o re/ea de po$i/ii (n interior!" a e"!ia)i '%p #e%anti )i :ii.ere :i. pentr! ă #e%ni.eră de e"e onotative n!%ai (n %ă#!ra (n are o onota/ie tre&!ie #ă #e &a$e$e pe o denota/ie anterioară.!n /ii-#e%nL Se%ni.i ă !nitatea !"t!ra"ă ăreia #e%ni. (ntr-!n #i#te% #e%anti . 'nd #e (ntre&a de e oare !n . !% #e de.i denotative #a! onotativeN!%i% DENOTATI<E a e"e %ăr i a ăror #!%ă :#a! ierar1ie.e i%ediat ă e#te vor&a de a eea)i pro&"e%ă pe are )i-o p!nea AaYo&#on :AaYo&#on X Ia""e. #ă re.ie #o otit op!# a"t!ia0 )i (n a e" %o%ent. ri# !" de a #e (n/e"e. "!i Mpi#i ăN )i n! "!i M an. de. )i a e#te %ăr i pot . de a eea. (n#ă. %ăr i"e.E3i#tă.!n /ia#e%n on#tit!ită anterior.a i"ă.ini/ie .N! e#te vor&a de .ini/ia . iată ă #e na)te o a"tă pro&"e%ă0 de e M 'ineN ar tre&!i #ă #e op!nă.iin/e"e viiL Sa! arnivore"eL Sa! %a%i.Dar are #i#te%L Ce" are or. #a!.one%!"."e$e deo#e&irea dintre #e%e%e. denotative di.a# i !" de tră#ăt!ri di#tin tive7 at!n i #i#te%!" po$i/ii"or )i opo$i/ii"or prive)te a e#te tră#ăt!ri di#tin tive )i n! . (n # 1i%&.i at!" !n!i #e%ni.eriteA e#te po$i/ii on#tit!ie MĂRCILE SEMANTICE a"e #e%e%!"!i.one%!"!i a .C!% a% re%ar at (n "e.i ant.i at!" #e%ni. #ă #p!ne%.!rNL Se (n/e"e. BCFD.ine)te .ani$ea$ă ani%a"e"eL Sa! e" are or. on#tit!ie )i identi.e ă #e%ni. CONOTATI<E a e"e %ăr i are ontri&!ie "a on#tit!irea !neia #a! a %ai %!"tor !nită/i !"t!ra"e e3pri%ate de . "a o re/ea de po$i/ii (n interior!" !nor '%p!ri #e%anti e di.MĂRCILE SEMANTICE ŞI SEMEMUL MĂRCI DENOTATIVE ŞI MĂRCI CONOTATIVE A !% #!nte% (n %ă#!ră #ă ră#p!nde% "a (ntre&area0 e e#te #e%ni.!n tiv!" Q on/in!tR a" !nei . pentr! ă e#te op!# a"tor #e%e%e (ntr-!n #!&#i#te% #e%anti dat.ăt!ră ! denota/ia )i onota/ia. a #p!ne ă !n #e%ni.i ant!"!i 4 'ine4 e#te #e%e%!" M 'ineN.one%!"!i a entitate %ini%ă are #e op!ne a"teia intra de.ere"eL 8i 1iar da ă #-ar ră#p!nde "a a e#te (ntre&ări.i at!" e#te o !nitate #e%anti ă Q#it!atăR (ntr-!n Q#pa/i!R pre i#.initiv (n ri$ă. pentr! a #e tran#.one% tre&!ie #ă .5rin !r%are. are e#te re$!"tat!" pre$en/ei #a! a&#en/ei "orA eea)i re/ea internă de tră#ăt!ri e"e%entare tre&!ie.i ant!" tre&!ie di%potrivă #ă #e re.or%a (n ea a .i ant ve1i !"ea$ă o po$i/ie dată (ntr-!n '%p #e%anti dat on#tit!ie o de.apt!" ă pri%e"e #e deo#e&e# de !"ti%e"e prin #ta&i"itatea "or %ai %are0 .ani$ea$ă .

o %ar ă denotativă poate .i "a .e" de e.e%eră a )i od!" are o on#tit!ie :iar a,en/ii #e re/i are # 1i%&ă !n i.r! pe $i o )ti! prea &ine;, iar o %ar ă onotativă poate .i (nrădă inată per.e t (ntr-o onven/ie #o ia"ă )i poate d!ra 't denota/ia pe are #e &a$ea$ăE#te #!.i ientă de i, pentr! a di#tin,e %ăr i"e denotative de e"e onotative, !r%ătoarea de.ini/ie .or%a"ă0 :i; o %ar ă denotativă e#te !na dintre po$i/ii"e dintr-!n '%p #e%anti ăreia od!" .a e #ă-i ore#p!ndă !n #e%ni.i 'nd, fără mediere anterioară7 :ii; o %ar ă onotativă e#te !na dintre po$i/ii"e dintr-!n '%p #e%anti ăreia od!" .a e #ă-i ore#p!ndă !n #e%ni.i ant prin medierea unei mărci denotative anterioare, #ta&i"ind ore"a/ia (ntre o .!n /ie-#e%n )i o no!ă entitate #e%anti ăTot!)i, a ea#tă de.ini/ie #e poate dovedi ne#ati#.ă ătoare :at't din p!n t!" de vedere a" teoriei od!ri"or, 't )i din a e"a a" teoriei prod! /iei de #e%ne;, deoare e e#te ade#ea ,re! de di#tin# %ăr i"e denotative de e"e onotative- E#te !)or de a.ir%at ă #e%ni.i ant!" 4 'ine4 denotea$ă !n ani%a" dat, ,ra/ie proprietă/i"or .i$i e #a! (n#!)iri"or $oo"o,i e date7 )i onotea$ă, (ntre, a"te"e, entită/i #e%anti e a M.ide"itateN- Dar e a% p!tea #p!ne de#pre %ar a Mdo%e#ti NL O #o"!/ie provi$orie poate .i dată (n .or%ă e%piri ă, tre 'nd "a teoria prod! /iei de #e%ne :(n are e#te per%i# #ă ape"ă% "a no/i!nea de re.erent;0 :a; o denota/ie e#te o !nitate !"t!ra"ă #a! proprietate #e%anti ă a !n!i #e%e% dat, are e#te (n a e"a)i ti%p o proprietate, re !no# !tă !"t!ra", a re.erent!"!i #ă! po#i&i"7 :&; o onota/ie e#te o !nitate !"t!ra"ă )i proprietate #e%anti ă a !n!i #e%e% dat, ve1i !"ată de denota/ia pre edentă, )i n! e#te (n %od ne e#ar ore#p!n$ătoare !nei proprietă/i, re !no# !te !"t!ra", a re.erent!"!i #ă! po#i&i"Apare pro&"e%a de.inirii denota/ii"e a e"or #e%ni.i an/i are n! prevăd !n re.erent o&ie tiv, !% #!nt ordine"e :4vinoU4; #a! #in ate,ore%e"e :4de "a4 #a! 4tot!)i4;- Iată %otiv!" pentr! are on#ideră% di#tin /ia prop!#ă a .iind %ai !r'nd o di#tin /ie ad !oc )i (n ori e a$ va"a&i"ă n!%ai (n !prin#!" teoriei prod! /iei de #e%ne, (n !r#!" ăreia #e re !no# opera/ii de re.erire on retă- Ar tre&!i de i #ă ră%'ne% pentr! %o%ent "a de.ini/ia denota/iei a %ar ă (n a$!" ăreia n! #e ere ni i o %ediere anterioară pentr! a .i a#o iată #e%ni.i ant!"!i- La are #e poate o&ie ta ă, (n a$!" "!i 4 'ine4, M arnivorN e#te %ar ă "ar denotativă, are depinde (n#ă de o %ar ă anterioară, )i an!%e de M%a%i.erN- În rea"itate, (n#ă, M%a%i.erN poate ră%'ne nee3pri%at, deoare e, on.or% prin ipi!"!i red!ndan/ei, e#te i%p"i at #e%anti de M arnivorN7 (n ti%p e M.ide"itateN n! i%p"i ă pe M 'ineN )i, de a eea, e" dea" doi"ea (" MEDIA>Ă pe pri%!"E#te, de i, denotativă, a ea %ar ă "a are #e%ni.i ant!" #e re.eră .ără

%edierea !nor %ăr i anterioare, e3 "!#iv e"e pe are "e i%p"i ă %ar a (n#ă)i din p!n t de vedere #e%anti , on.or% prin ipi!"!i red!ndan/ei, prin re"a/ie 1ipota ti ă, de pars pro toto, species pro genus et -, pe &a$a ierar1i$ări"or p!terni #tr! t!rate (n adr!" !"t!rii ana"i$ateÎn ori e a$, tre&!ie #ă re$!"te "ar din di# !/ia pre edentă ă :(n ter%enii .o"o#i/i ai i; denota/ia n! e#te !n e 1iva"ent a" e3ten#i!nii- La .e", onota/ia n! e#te !n e 1iva"ent a" inten#i!nii- E3ten#i!ne )i inten#i!ne #!nt ate,orii a"e teoriei va"ori"or de adevăr :parte a !nei teorii a prod! /iei de #e%ne;, pe 'nd denota/ie )i onota/ie #!nt ate,orii a"e teoriei od!ri"or- 8i a ea#ta 1iar da ă (n a"te onte3te .i"o#o.i e a .o#t #tatorni ită identi.i area re#pe tivă :re#pin#ă ai i;- De a eea, denota/ia va .i (n/e"ea#ă (n a e#te pa,ini a o proprietate #e%anti ă )i n! a !n o&ie t- C'nd #e va vor&i de#pre !n #e%n are #e re.eră "a !n o&ie t #e va vor&i de#pre RE9ERIRE #a! MEN=IUNE )i n! de#pre denota/ie- Denota/ia e#te on/in!t!" e3pre#iei )i onota/ia on/in!t!" !nei .!n /ii-#e%n-

DENOTAŢIA NUMELOR PROPRII ŞI A ENTITĂŢILOR PUR SINTACTICE
Mai (nainte de a tre e "a o teorie o%ponen/ia"ă a #e%e%e"or, %ai tre&!ie #ă e"i&era% '%p!" de o&ie /ia ă n!%e"e proprii )i #e%ni.i an/ii #i#te%e"or #inta ti e aparent ne ore"ate ! vre!n on/in!t n! a! denota/ie :)i de i ni i onota/ie;- 5ro&"e%a #e "ari.i ă (ntr! 't ade#ea (n #t!dii"e de "o,i ă #e #p!ne ă n!%e"e proprii n! a! denotatum )i de i n! a! e3ten#i!ne, (n ti%p e (n adr!" teoriei od!ri"or, pentr! a avea o denota/ie, e#te #!.i ient a o e3pre#ie #ă .ie ore"ată ! !n on/in!t ana"i$a&i" (n !nită/i #e%anti e e"e%entareSo"!/ia, (n eea e prive)te n!%e"e proprii de per#oană, va apărea %ai .!nda%entată (n "!%ina no/i!nii de #e%e% a en i "opedie- Da ă repre$entarea #e%e%!"!i on.eră !nei !nită/i !"t!ra"e toate a e"e proprietă/i are (i #!nt !nani% atri&!ite (n adr!" !nei !"t!ri date, ni%i n! e#te in#tit!/iona" ara teri$at %ai &ine, (n toate parti !"arită/i"e #a"e, de 't !nitatea ore#p!n$'nd !n!i n!%e propri!- A ea#ta #e (nt'%p"ă (n pri%!" r'nd (n e prive)te n!%e"e-de-per#ona"ită/i i#tori e0 ori e en i "opedie ne #p!ne tot eea e e#te-e#en/ia" de )ti!t pentr! a de"i%ita !nitatea !"t!ra"ă 4 Ro&e#pierre4, !nitate #it!ată (ntr-!n '%p #e%anti .oarte pre i# )i (%părtă)ită de !"t!ri di.erite :a ea#ta #e (nt'%p"ă e" p!/in (n eea e prive)te denota/ii"e7 onota/ii"e pot varia a)a !% #e (nt'%p"ă ! 4Atti"a4, are pri%e)te onota/ii po$itive n!%ai (n Un,aria;- 8i n!%ai pentr! ă #e%e%!"

MNapo"eon BonaparteN e#te de# ri# de %ăr i .oarte pre i#e, p!te% ,ă#i ridi o"ă .ra$a prop!#ă (n 4Napo"eon era !n e"e.ant4Dar a e"a)i "! r! #e poate #p!ne )i de#pre per#oane e n! #!nt e"e&re, a 4Mario Mi&erto Ro##i4 pentr! are e3i#tă o de# riere #ati#.ă ătoare "a O.i i!" Stării Civi"e din #at!" (n are "o !ie)te- O .i)ă de #tare ivi"ă #it!ea$ă %ai (nt'i o !nitate !"t!ra"ă :o entitate de #tare ivi"ă; (ntr-!n '%p de re"a/ii )i opo$i/ii :fiu al lui7 frate al lui7 tatăl lui7;, pe !r%ă (i atri&!ie %ăr i %ai ana"iti e :născut la7 de profesie7;- C'nd ră#p!nde% "a (ntre&area 4 ine e L! ia L4, n! .a e% a"t eva de 't #ă reprod! e% pe (n/e"e#!" t!t!ror o .i)ă de #tare ivi"ă :este fiica lui 0aul, sora lui 8iacomo et -;- Apoi, da ă ră#p!nde% "a (ntre&are arăt'nd o .ată )i #p!n'nd 4a ea#ta e ea4, n! %ai e.e t!ă% o opera/ie de ana"i$ă #e%anti ă, i !n a t de re.erire, are ere !n a"t .e" de ana"i$ă- C1iar da ă, pro&a&i", at!n i 'nd vre% #ă )ti% ine e#te L! ia, dori% #ă raportă% "a !n o&ie t on ret n!%e"e ore#p!n$ător !nei !nită/i #e%anti e de#pre are )tia% de6a eva :vre% #ă )ti% are, dintre per#oane"e pre$ente, e#te .ii a "!i 5a!";În .ine, o&ie /ia ă 4L! ia4 #a! 4Napo"eon4 pot denota %!"/i indivi$i :(ntre are 1iar )i !n e"e.ant; n! .i#!rea$ă #o"!/ia prop!#ă, pentr! ă (n a e#t a$ #!nte% p!r )i #i%p"! (n .a/a !nor e3e%p"e de o%oni%ie, are #e veri.i ă )i pentr! n!%e"e de o&ie te- Univer#!" n!%e"or de per#oană e#te p!r )i #i%p"! !n !niver# (n are a&!ndă a$!ri"e de o%oni%ie0 to %ai pentr! a e#t %otiv, ori e !"t!ră e"a&orea$ă re,!"i de red!ndan/ă den!%ind per#oane"e L! ia "!i 5a!", Napo"eon I, Ao1n A##!r&anipa" S%it1, #a! a"e,'nd n!%e are red! ri# !" de o%oni%ie, a (n a$!" "!i A%intore 9an.ani #a! 5e""e,rino Ro##i5e de a"tă parte )i termenii sincategorematici #!nt .re vent o%oni%i i- 4 To4 din 4to be4 n! e#te a e"a)i din 4to ,ou4- 4#4 din 4andare a 9oma4 n! e#te a e"a)i ! e" din 4andare a vapore4- Conte3t!" #"!6e)te "a de$a%&i,!i$area a e#tor a$!ri, a)a !% onte3t!" #"!6e)te "a "ari.i area da ă e3pre#ia 4 cane4 e#te !n n!%e de ani%a" (n "i%&a ita"iană #a! !n i%perativ (n "atină : a$!ri"e !rioa#e !% ar .i 4cane :ero;4 er p!r )i #i%p"! !n onte3t %ai a%p"! #a! indi a/ii de ir !%#tan/ă;Ră%'ne a$!" n!%e"or proprii de per#oane ne !no# !te, .ără a .i de# ri#e (ntr-!n erti.i at de #tare ivi"ă #a! de#pre are n! poate .i ,ă#ită o a#e%enea de# riere :e#te )i a$!" n!%e"or de per#ona6e .i tive;- Într-!n a#e%enea a$ on#ideră% ă n!%e"e .a e parte dintr-!n od )i 1iar dintr-!n va#t repertoriu onomastic, are on.eră an!%itor e3pre#ii o de# riere #inta ti ă ,eneri ă e "e ara teri$ea$ă a n!%e are pot .i date !nor per#oane :4Giovanni4 are .ără (ndoia"ă o %ar ă de M!%anN )i !na de M%a# !"inN;7 (n re#t "e (n adră% (ntre e"e%ente"e pe are "o,i ienii "e

or%a e3pre#iei oin ide ! . n! e#te vor&a de a de.De#i. a.i a . are ar .or%a"ă. #i#te%e"e #i%&o"i e : a 6o !ri"e.ăt!ră ! a ea#ta.ini are e#te #e%ni.C! a"te !vinte.Tipi e#te a$!" %!$i ii.o"o#it-oL+ :prin a ea#ta ne dep"a#ă% (n adr!" !nei teorii a prod! /iei )i a (ntre&!in/ării re.e" de n!%e a)a !% a% rea /iona .i e #a! #pe tro.A#t. ere%0 *<re/i #ă-%i arăta/i o&ie t!" #a! #tarea "!%ii ore#p!n$ătoare e3pre#iei pe are a/i .apt!" ă poate . #!nt BI5LANE )i NON CON9ORME. ere%0 *<re/i #ă-%i de# rie/i.Da ă ni #e #p!ne. pe 'nd "i%&a6!" :)i #e%ioti i"e.i de"i%ita/i interpretan/ii "or.'r)it.or% ! e3pre#iaA% p!tea ră#p!nde ă ai i ră#t!rnă% p!r )i #i%p"! po$i/ia "!i I6e"%#"ev.!r. n! #!nt interpretate..ra. vă ro. de o tro%petă.!anti. pe are ori e vor&itor e#te (n %ă#!ră #ă "e on#idere (n ori e a$ drept M o%p!)i 1i%i iN. i (n .i e5ro&"e%a e#te.ra.or%a on/in!t!"!i. (n#ă.e% e" p!/in ă M!n o% prepară !n prod!# 1i%i N.ir%'nd ă dovada semnicităţii se află în capacitatea de a . de i.erite tran#p!neriS-ar p!tea o&ie ta ă I6e"%#"ev a re#pin# de "a (n ep!t a ea#tă on "!$ie. "o.a/ă de o e3pre#ie ni iodată a!$ită : a 4a id trioti%o"ini 4 #a! 4di%eti"oa io ava"pira$o"on4.În "e.i at!" #e%n!"!i .i 1eia #o"A e#t #e%ni. #!nt #i#te%e (n are . i interpreta&i"e.A)adar e"e #!nt MONO5LANE.e&ra.n!%e# *!n @ non. de pi"dă.ără o aparentă Q(n ăr ăt!răR #e%anti ă. di.eren/ia"RDa ă. pentr! ă #!nt CON9ORME. nota do din o tava entra"ă #a! ea e%i#ă de o tro%petă denotea$ă o po$i/ie a #i#te%!"!i %!$i a" are e#te %en/ionată (n di.ra. a e#t di%eti" a io ava"pira$o"onL+ :prin a ea#ta ră%'ne% (n adr!" !nei teorii a od!ri"or.i e%i#.eren/iind semioticile de sistemele simbolice.e". ave% preo !pări ! ara ter #e%anti inten#iona".În #.i atri&!it !n on/in!t !nei e3pre#ii.i at (ntr-!n en!n/ de# 1i#+În pro e#!" de interpretare #e%ni ă rea /ionă% . ce denotea$ă )i dacă denotea$ă eva o&ie t!" #onor 44do44.I6e"%#"ev on#ideră ă dovada pre$en/ei #e%n!"!i n! re$idă (n .Iar da ă ave% preo !pări ! ara ter #e%anti e3ten#iona".apt!" ă a e" on/in!t n! e#te on.eren/ia"e a #e%ne"or. (n#ă. %ai e3i#tă )i pro&"e%a #i#te%e"or #e%ioti e are #!nt n!%ite p!r #inta ti e )i . a".i an/ii #i#te%e"or #inta ti e po#edă denota/ii (n %ă#!ra (n are pot .Ca atare.. ă 4Giovanni di#ti"ea$ă di%eti" a io ava"pira$o"on4 noi (n/e"e. 1iar da ă &ăn!i% ă a ea#tă propo$i/ie e#te 9a"#ă )i ă n!%e"e 4di%eti" a io ava"pira$o"on4 n! are !n Qindi e re.a/ă de a#t. tre&!ie #p!# ă #e%ni.i ant denotea$ă o po$i/ie (n #i#te%!" note"or7 denotea$ă o "a#ă de eveni%ente #onore are a! a interpretant va"ori %ate%ati e )i %ă#!ri o# i"o.

e" (n 't ave% o adevărata . #ă #p!ne%.C! a"te !vinte. de a#e%enea. on/in!t!" e3pri%at de a ea#tă re"a/ie e#te dat de toate po#i&i"e"e %i) ări are pot .atribui unei expresii un conţinut şi nu în caracterul conform sau non conform al celor două planuri. #a! !% #e era )i io an!" #!nt #i%&o"!" o%!ni#%!"!i.Ceea e o p"a#ea$ă (n #it!a/ia de a . (ntr-!n !v'nt. to %ai pentr! ă #o"i ită di.a e po#i&i"e di.eriteOr.i a" 6o !"!i din acel moment înainte.e" (n 't %!$i a #e pre$intă a !n #i#te% #e%ioti (n are ori e #it!a/ie din p"an!" e3pre#iei e#te de# 1i#ă !nor interpretări di.Ceea e .re )i ne&!n!"!i a"& :)i. da ă ne (ntoar e% "a #e ven/a %!$i a"ă.!ndate o de%on#trea$ă . conotează posibilităţi diferite pentru fiecare dintre cei doi 2ucători.!n /ii-#e%n di. da ă ad%ite% ă !n raport (ntre do!ă pie#e #e DENOTEA>Ă n!%ai pe #ine. ărora "e /ine "o !".!n /ie-#e%n #a!.i BI5LANĂ )i NON CON9ORMĂ- . !% e#te )a1!"..ără (ndoia"ă o (ntrea.ini/ia #i#te%e"or %onop"ane !nei revi$!iri apro. de (ntre.ă #erie de %i) ări e pot . a#t.erite #o"!/ii. a"e re.Dar tre&!ie #ă e3p"i ă% ra/i!nea a e#tei a#er/i!niÎn pa#a6!" itat I6e"%#"ev a. re%ar ă% i%ediat ă o #it!a/ie dată an!n/ă )i . !n #in. )i an!%e de !n "an/ de #o"!/ii a"ternative.a e a #i#te%!" #ă . din #eria #e%ioti e"or o %are parte dintre #i#te%e"e vi$!a"eÎn #.i prevă$!te.ă !te. prin !r%are.ir%ă ă #i#te%e"e Q#i%&o"i eR #!nt (nr!dite ! simbolurile izomorfe. a)a !% Cri#t!" "!i T1orva"d#en e#te #i%&o"!" %i"ei. I6e"%#"ev vor&e)te ai i de#pre izomorfismul între reprezentant şi reprezentat care caracterizează semnele aşa%numite 3iconice& )i e3 "!de.La )a1 apare evident ă re"a/ia dintre do!ă pie#e pe ta&"a de )a1 n! e#te de"o conformă ! on/in!t!" re"a/iei pe are e"e (" ve1i !"ea$ă0 (ntr-adevăr d'nd!-#e do!ă po$i/ii re ipro e. %ai &ine $i#.'r)it.ă% (n p"!# ă o pie#ă dată :(n re"a/ia #a ! a"te"e. e" CONOTEA>Ă .i at printre a e#te #i#te%e )i 6o !ri"e.eri/i INTER5RETAN=I. )i an!%e ! repre$entări"e #a! e%&"e%e"e.erite e3pe tative.erite )i de a eea are di.inei ne. a#t.!r e"e%ent a" e3pre#iei are #!#/ine do!ă . 't de de# 1i#ă e#te de. de#tin!" #trate. #-ar p!tea #p!ne ă.i .De i..ie BI5LANAdă!.apt!" ă I6e"%#"ev a "a#i. ore"a/ii"e "or ! po$i/ii"e t!t!ror e"or"a"te pie#e a"e 6o !"!i.

a! ACELEA8I 5RO5RIETĂ=I ! OBIECTUL7 :ii.erite"e %od!ri de prod! /ie de #e%ne.ir%a/ii.e" oare are Q%otivate deR.i ă a e" o&ie t pe &a$a !nei ore"a/ii !"t!ra"e."e3i&i"itateN!%ai ă.!n /ia#e%n.Sin.ir%a/ia prin are0 :v.!n tive. . Qana"oa.!ra a"e de a %en/ine va"iditatea pri%ei de. #-ar p!tea #ă ne .ără a prin a ea#ta #ă #e a epte ă e"e #!nt ! tot!" ar&itrare. are a atare va tre&!i apoi ore"at ! !n on/in!t. . odată #o"!/ionate a e#te pro&"e%e.e" de ore"a/ie !"t!ra"ă. &!năoară ă a)a-n!%ite"e #e%ne i oni e0 :i.e" de do. re#tit!ind a#t.i$i .CRITICA ICONISMULUI ŞASE INTERPRETĂRI NAIVE Da ă e3i#tă #e%ne are #!nt (ntr-!n .erite :ratio facilis v# ratio difficilis. i )i %oda"ită/i"e de ore"are (ntre e"e do!ă .ate (n %od nat!ra" deR propri!" o&ie t. 1iar da ă re#pe tive"e ore"a/ii #!nt opera/iona" di. a)a-n!%ite"e #e%ne i oni e #!nt CODI9ICATE ARBITRAR<o% vedea ă #e poate #p!ne ă an!%ite tip!ri de #e%ne #!nt !"t!ra" odi. #!nt MOTI<ATE de OBIECTDar !% riti a a e#tor patr! interpretări ri# ă #ă adă (n do. (n#ea%nă a prod! e o . iar i%a.inea !n!i o&ie t #e%ni. de no/i!ne de Q onven/ieR are n! e#te oe3ten#ivă e"ei de Q one3i!ne ar&itrarăR. a)a-n!%ite"e #e%ne i oni e 2 . drept ore"a/ie #tatorni ită onven/iona" (ntre do!ă .e" ate.i ate. "a .ine #!nt ore"ate ! on/in!t!" "or n! e#te a e"a)i. i e"ei de one3i!ne CULTURALĂDa ă e3a%ină% di.e !R.ie %otivate 2 #!nt .oriei de onven/iona"itate o %ai %are .ini/ia dată %ai #!# pentr! .!n tive.ini/ii e#te a eea de a arăta ă )i (n a$!" #e%ne"or %otivate ore"a/ia e#te #tatorni ită prin onven/ieMie$!" pro&"e%ei e#te dat ai i. Q"e.!n /ie-#e%n7 %od!" (n are !n !v'nt #a! o i%a.a/a !"ti%ei a.ie a eptată de. evident. deoare e )i a ea#ta on#tit!ie !n %o%ent a" prod! eriiA prod! e !n #e%na".%ati ă )i "a . #!nt ANALOAGE OBIECTULUI7 :iv. tre&!ie e"i%inate %ai (nt'i !ne"e interpretări naive. tre&!ie riti ată )i a. Qa#e%ănătoare !R.5ro&"e%a e#te da ă !v'nt!" repre$intă o ore"a/ie !"t!ra"ă. #!nt ASEMĂNĂTOARE OBIECTULUI7 :iii.e" de riti a&i"ă0 :vi.5entr! a arăta ă )i i%a.%ati#%.inea n!7 #a! da ă a%&e"e i%p"i ă !n .ie ar&itrare. tre&!ie av!te (n vedere n! n!%ai %oda"ită/i"e de prod! ere a #e%na"!"!i .ă#i% (n . at!n i n! ar %ai tre&!i #ă .

A #p!ne ă ato%!" e#te indivi$i&i" *dintr-!n an!%it p!n t de vedere+.i$i i%itat. dar n! dădea o e3p"i a/ie )tiin/i.!" ar .i$i ă n! "eară5e de a"tă parte. a !nor # ene &i&"i e7 !nii #ti%!"i vi$!a"i. o # !rtă inve#ti.ate de onven/ii re.i$i e *(ntr-!n an!%it #en#+.ir%ă% ă #e%ne"e i oni e n! a! Qa e"ea)iR .a/ia pr!den/ei )i vero#i%i"ită/ii. dar ni iodată o%p"et. !% #e (nt'%p"ă ! #e%ne"e ver&a"e<o% vedea ă da ă a eptă% .erităAr tre&!i de i #ă a.ra. !n d!&"et a" o&ie t!"!i re#pe tiv. eea e ar d! e "a de$%in/iri ră#!nătoare. !ne"e !"ori.are a e3perien/ei noa#tre privind i oni#%!" ne arată ă de. e (n#ea%nă ă !n #e%n e#te Qa#e%ănătorR propri!"!i o&ie tL 5'raie"e )i a# ade"e are #e văd pe . Morri# ad%itea ă i oni itatea e#te o pro&"e%ă de .ini/ia e#te %ai %!"t #a! %ai p!/in ta!to"o. are ne apar ade#ea "e.i ate )i #!nt pa#i&i"e de o ARTICULARE %!"tip"ă... #e poate a.ă !te din apă.iona"e #a! na/iona"eDar Morri# a. prod! o per ep/ie . in iden/a "!%inii a#!pra %ateriei pi t!ra"e.rad :trepte de i oni itate. ! %ai %!"tă pr!den/ă.8i portret!" !nei per#oane .ir%a 1iar ă #e%ne"e #!nt i oni e *in some respects+. e3pre#ie prin are e" #e a 1ita de o&"i.apt!"!i.ără a i%p"i a (n %od ne e#ar prin a ea#ta ă e"e #!nt CORELATE ARBITRAR ! on/in!t!" "or )i ă e3pre#ia "or e#te ana"i$a&i"ă DISCRET- „A AVEA PROPRIETĂŢILE OBIECTULUI” Se )tie ă pentr! Morri# :BCGD.De)i a#er/i!nea pare a epta&i"ă. at!n i :vi. n! %ai e#te propri!-$i# i%p"i ată.a e . . dar n! o%p"et. da ă privi% :v. doar ă #ti%!"ii #!nt de nat!ră di.i ă a .ără re$erve :v. n! (n#ea%nă (n ă a .oarte &ine 'nd #p!nea ă portret!" !nei per#oane e#te i oni (ntr-o oare are %ă#!ră.ide"itate are e#te !r%ărită prin reprod! erea.i Q%ai i oni R de 't pi t!ra. )i ita drept a$!ri de i oni#% te%perat ono%atopee"e ver&a"e.C! a"te !vinte. !n #e%n o%p"et i oni ar tre&!i #ă . #a! ă parti !"e"e e"e%entare #!nt entită/i .o"o#i/i de noi.A)adar. O-K-.În pa. "! r! pe are Morri# (" )tia .ă !t de !n 1iperrea"i#t n! pare #ă ai&ă proprietă/i"e per#oanei re#pe tive..!nda"!" ta&"o!ri"or din ) oa"a .errare$ă n! #!nt . tre&!ie #ă a eptă% :vi. !n #e%n e#te i oni (n %ă#!ra (n are are e" (n#!)i a e"ea)i proprietă/i a )i denota/ii #ăi.ie )i e" !n denotatum : ! ter%enii .oarte Qa#e%ănătoareR e"ei pe are a% #i%/it-o (n pre$en/a .ir%a ă #e%ne"e n!%ite i oni e #!nt CODI9ICATE CULTURAL.ini"e itate :BCGD. on 1idea Morri#. din %o%ent e p'n$a n! are te3t!ra pie"ii !%ane ni i %o&i"itatea individ!"!i pi tat.eno%en!"!i . (n &i#eri ă.i ă )i (n ori e a$ naivă. re"a/ii #pa/ia"e. .Iar ine%ato.ANALI>ABILE de# o%p!n'nd!-"e ÎN UNITĂ=I 5ERTINENTE odi.Dar.

eritL Să ne . ontri&!ie "a #e%ni.a/ă &idi%en#iona"ă 2 e#te totodată )i #in. at!n i 'nd %'na #e pro.!ra proprietate a de#en!"!i 2 o "inie nea.Dar pro e#!" e#te %ai o%p"e37 %ar. ontra#t!" (ntre %ar.orăSă "!ă% !n e3e%p"!.i doar !na dintre tră#ăt!ri"e !n!i arti.i are7 (n . e#te vor&a de on. avan#ea$ă ipote$a de%nă de "!at (n on#iderare ă "inia ontin!ă i%pri%ată de !n orp (ntr-o #!&#tan/ă %a"ea&i"ă #!. #ă #p!ne%. pe &a$a !nei (nvă/ări anterioare.5rod! erea de #ti%!"i #!ro. pentr! ă $a1ăr!" e#te !n di$a1arid a ăr!i .Linia de#en!"!i #epară #pa/i!" Qdin interior!"R %'inii. de e" Qe3teriorR %'inii. pro.i. poate apare (n an!%ite ir !%#tan/e a o "inie ontin!ă. ar tri%ite prin SINESTE>IE "a !n #ti%!" ta ti"A e#t tip de #ti%!" n! ar on#tit!i ni ide !% !n #e%n. dar at!n i.a/ăN.!ra pe are %'na n! o po#edă. o CON<EN=IE GRA9ICĂ ne dă drept!" #ă TRANS9ORMĂM pe 1'rtie e"e%ente"e # 1e%ati e a"e !nei onven/ii per eptive #a! on ept!a"e are a %otivat #e%n!"Ma"te#e :BCOP. (n adr!" !nei repre$entări onven/iona"e.Ana"i$a 1i%i ă arată (n#ă ă e"e do!ă #!&#tan/e n! a! proprietă/i o%!ne.. #ă #ta&i"i% e ră%'ne ne# 1i%&at (n #i#te%!" de re"a/ii are on#tit!ie Ge#ta"t!" per ep!t.ine.De a eea.or%!"ă . i !n STIMUL SUROGAT are.ini"e orp!"!i are a&#oar&e %ai %!"tă "!%ină )i #!pra.a/a e o re."e tă #a! o iradia$ă. e#te vor&a de o #i%p"ă %eta.proprietă/i .ini"e n! #!nt at't de pre i# tra#ate )i de i "inia nea.i i! de e3pre#ie. (n a e#t a$.at poate .apt e#te !n re$!"tat di. a ră#p!n# "a E o.N! #e poate oare pre#!p!ne ă.erea$ă o e3perien/ă ta ti"ăSti%!"!" vi$!a". are ontri&!ie "a #ta&i"irea !nei ore#ponden/e (ntre a ea e3pre#ie )i !n on/in!t dat :M%'na o%!"!iN #a! M%'na apă#ată pe a ea#tă #!pra.i"ea$ă pe .De i. BCOE. #!nte% .en.'ndi% "a de#en!" # 1e%ati a" !nei %'ini0 #in.E3perien/a o&i)n!ită ne #p!ne ă $a1arina Qe#te a#e%ănătoareR ! $a1ăr!".ră ontin!ă pe o #!pra.!ra/ii %ateria"e are #ti%!"ea$ă ondi/ii de per ep/ie #a! o%ponente a"e #e%ne"or i oni e :?a"Yo.i"ea$ă.a/ă "ară.E#te adevărat ă.ii a%prente a %'inii n! e#te !n #e%n i oni are are !ne"e proprietă/i a"e %'inii.Ar .i identi.E#te vor&a. dar #ti%!"ea$ă o #tr! t!ră per eptivă Qa#e%ănătoareR e"ei are ar . da ă #!nt # 1i%&a/i #ti%!"ii %ateria"i. BCDH. <III.ond!" #pa/i!"!i (n on6!rător.ră a de#en!"!i on#tit!ie #i%p"i.i area #e"e tivă a !n!i pro e# %!"t %ai o%p"i at. eea e de .i"!" (ntre.i ată e%piri ! i oni#%!". de#t!" de #ăra (n #ine.i$i e ! o&ie t!". pe o #!pra. pe 'nd (n rea"itate %'na on#tit!ie !n vo"!% pre i# are #e pro.ata #ă vede% drept re$!"tat per eptiv Qa#e%ănătorR.i #ti%!"ată de o&ie t!" i%itat.

În ori e a$.Dar a e#t re$!"tat devine Q#e%i R pertinent (ntr-o ivi"i$a/ie !"inară are a #ta&i"it opo$i/ia dintre tot eea e e#te d!" e )i tot eea e e#te #ărat.i3ate de onven/ii !"t!ra"e- ICONISM ŞI SIMILITUDINE: TRANSFORMĂRILE Mai e3i#tă )i o a"tă de.7 : .!r%and Qd!" ea/aR $a1arinei n! e#te a eea)i ! ea a $a1ăr!"!i. a%&ii #!nt Qd!" iR.eren/a de %ări%e n! poate .9ire)te.e#te CBKIKKOBB.ir%area e.o#R.În .Sp!ne% at!n i ă e"e pe are "e n!%i% proprietă/i o%!ne n! prive# o%po$i/ia 1i%i ă.În 6o !" a e#tor trei tip!ri de . pentr! ă (n a e#t a$ $a1ăr!" ar . a r! #a! a%ar.i area pertinen/e"or )i de i a.erite . ! e3 ep/ia %ări%ii.Q.!ri are #!nt e. pe &a$a ăreia an!%ite e"e%ente a"e !nei .i de"o tre !tă ! vederea :di. #tr! t!ra '%p!"!i #e%anti !"inar.ire# . e3i#tă no/i!nea de SIMILITUDINE.i %ai a#e%ănător #ării. !nde eea e e#te n!%it Qa#e%ănătorR ere o pre i#ă a3ă de opo$i/ii :de e3e%p"!.a"e (n toate.ran!"ar vs p!. a o"o !nde #e vor&ea de o #i%p"ă Qa#e%ănareR (ntre doi o%p!)i.rada/ii de !"oare.eren/a dintre !n ro odi" )i o )op'r"ă n! e "ip#ită de i%portan/ă (n via/a de toate $i"e"e.ine)te a proprietatea a do!ă . Qd!" e vs a%arR. )i poate apărea di.eno%ene pretin#a Qa#e%ănareR #e di$o"vă (ntr-o re/ea de #tip!"ări !"t!ra"e are deter%ină e3perien/a e%piri ăDe a eea.!ri #!nt #o otite . pentr! !n . o #tr! t!ră a pro e#!"!i de per ep/ie :intera /i!nea o%p!)i"or )i papi"e"or .!#tative.i %ai pre i# de 't e3pre#ii a Qa avea a e"ea)i proprietă/iR #a! Qa #e%ăna !---R.a%ido&en$oi . a de ide #ă tre e% ! vederea %ări%ea n! pare de"o eva .a"ită/ii #a! non-e.!#tative.i. iată ă a% de"i%itat0 :a.Ei prod! a e"a)i tip de e3perien/ă. :&. are deter%ină identi. a re$!"tat!" intera /i!nii dintre a e)tia )i papi"e"e noa#tre. apre ierea de Qa#e%ănătorR e#te pron!n/ată pe &a$a !nor riterii de pertinen/ă .Un #e%n e#te i oni 'nd *poate repre$enta o&ie t!" #ă! %ai a"e# pe a"ea #i%i"arită/ii+A #p!ne ă !n #e%n e#te a#e%ănător propri!"!i o&ie t n! e#te a e"a)i "! r! ! a #p!ne ă are a e"ea)i proprietă/i a o&ie t!"..ini/ie a i oni#%!"!i prop!#ă de 5eir e. )i tot!" are aer!" ă #e #pri6ină pe o onven/ie !"t!ra"ă.D!" ea/a n! e#te o proprietate a e"or doi o%p!)i. i E9ECTUL e"or doi o%p!)i a#!pra papi"e"or .N! p!te% #ă vor&i% ni i de o a#e%ănare vi$!a"ă. pe 'nd $a1arina e#te !n derivat a" a id!"!i o-#!". o #tr! t!ră 1i%i ă a o%p!)i"or..a"ită/ii. a o"o !nde noi a% (n "ina #ă vede% tot Mro)!NÎn ori e a$.i.Deoare e di. dar )i pentr! !n pi tor &!n e3i#tă di.eo%etrie #i%i"it!dinea #e de.erit da ă e#te raportat "a o a"tă a3ă :de e3e%p"!. are are !n #tat!t )tiin/i.

ă#e)te de#i.ra%e"or "o. #!nt a"e#e )i tran#.!ri e a! ung!iuri egale şi laturi ec!ivalente proporţionaleÎn ă o dată. de i.pertinente. deoare e a#e%ănarea "or n! #e &a$ea$ă pe !n raport p!r ar&itrar pentr! a .ini% drept #i%i"aritate i oni ă #a! vi$!a"ă. iar a"te"e #ă . (n teoria .Uni !" . #a! re"a/ii de ordine.!ri de %ări%e e.e" %a.a e% de#pre do!ă .eno%en indi# !ta&i" de a#e%ănare e#te dat de . iar para%etrii #!nt ap"i a/i )i propor/ii"e #!nt ontro"ate.Un .norate.i (n #tare #ă #p!nă ă %a# a e#te a#e%ănătoare ! 1ip!" %ort!"!iTre 'nd "a de.o"o#it de 5eir e (n a e" %i tratat a" #ă!.i e. dar n!%ai 'nd re.ă#i% ă ea e#te proprietatea pe are o po#edă do!ă .A e#t tip de de i$ie re "a%ă o no!ă INSTRUIRE0 da ă er !n!i opi" de trei ani #ă o%pare o pira%idă ."ă a"te . ea ne#ati#.a e %otiva/ia a epta&i"ă era nevoie de o re. #e .eno%en!" de CONGRUEN=Ă.!r erin/e"e no/i!nii . a e#t tip de %eta.!ri p"ane0 o %a# ă %ort!ară e#te on. iar a"te"e #!nt ! tot!" i.eo%etri e de #i%i"it!dine.or%ei. poate .ra. riteri!" de #i%i"it!dine #e &a$ea$ă pe REGULI pre i#e are .o"o#ită "a ) oa"ă ! pira%ida "!i ?eop#. e3i#ten/ia" e#te pentr! 5eir e !n arti. dar ar . .!"ă. de i oni#% ! re.a a an!%ite a#pe te #ă .ie are dintre p!n te"e "or.i i! prin are re"a/ia e3pri%ată de !n #i"o.a e a&#tra /ie de %aterie. printr-o de i$ie !"t!ra"ă. dar .oră a . a"t.i e.i.i.or%e de #i%i"aritate are n! #e &a$ea$ă pe para%etri #pa/ia"i7 an!%ite re"a/ii topo"o.i (n #tare #ă (n/e"ea.!r o %otiva/ie are "ea.i.ă ă (n er a% #ă #ta&i"e# o #i%i"it!dine .E3perien/e"e a#!pra i"!$ii"or opti e ne #p!n ă !neori e3i#tă %!"te ra/i!ni e depind de per ep/ie (n apre ierea pe are o .Dar tre&!ie #ă .A vor&i.eo%etri ă #e &a$ea$ă pe para%etri #pa/ia"i a e"e%ente pertinente7 dar. de o #erie de a"te a%ăn!nte8i e#te (ndoie"ni ă !n #!&ie t naiv ar .ini/ia din .i#% a *to/i oa%enii #!nt #!p!)i pa#i!ni"or 2 to/i #.ra.i n!%it Q#i%i"aritateR.i .!ri"or #e a.!ri e#te o #i%p"ă %eta.i#tra".ie ire"evanteOdată e re. !"oare.!"a . da ă #!nt e 1iva"ente #a! n!.ie vor&a de do!ă .eo%etri ă.ă (ntre e"e do!ă "at!ri e 1iva"ente. naiv!" %e! inter"o !tor va .!ri.re! #ă o de. de#pre 8rafurile existenţiale (n are #t!dia to %ai proprietă/i"e dia.!"a a .N!%ai d!pă e a do&'ndit o #erie de !no)tin/e.ă 'nd de#i.erire "a .i.o#t .a"ă oin id (n .i e%i#ă o 6!de ată ore tă de #i%i"aritate #a! non#i%i"aritateSi%i"it!dinea .eo%etrie a #i%i"it!dinii.eo%etri ă e#te !no# !tă.or%ate.orăDin pă ate.r!entă (n privin/a .in/ii #!nt oa%eni 2 *to/i #.ie pertinente.ra. (ntre&'nd da ă #!nt a#e%ănătoare. (n a$!" ăr!ia do!ă .o#t (n#ă a eptată. ră#p!n#!" e" %ai pro&a&i" e#te *n!+.in/ii #!nt #!p!)i . (n re"a/ii #pa/ia"eA e#t tip de I>OMOR9ISM poate .

A.ire# ana"oa. .r!%!#e/ea "or reie#e din .În ter%eni de . da ă #!nte% o&i)n!i/i #ă a#o ie% no/i!nea de i oni#% re"a/iei vi$!a"e dintre proprietă/i #pa/ia"e.eo%etri ă 5 M S 9i.ie are #.'nt e#te !n o% 2 de i ni i !n #.or%a .!ra EO pe 'nd #i"o.e t+ e#te e3pri%at de . dar a e#te re"a/ii #pa/ia"e n! #ta! (n "o !" a"tor re"a/ii #pa/ia"eU A .i#%!" *ni i !n o% n! e#te per.pa#i!ni"or+ poate .i e3pri%ată de .ăt!ră ! a e#t .i #!p!# pa#i!ni"or n! prive)te o #it!are (n #pa/i!.'nt n! e#te per.eo%etri ă- M S 5 9i.E#te adevărat ă dia.e t 2 .ir%a/ie are #!nă !%va &i$ar.en de dia.or%a .e "! r!"!i repre$entat )i n! rea/ie a !nei onven/ii+. 5eir e #p!ne ă *.apt!" ă #!nt veridi i oni e.ra%e"e de %ai #!# pre$intă re"a/ii #pa/ia"e.i #a! a n! .ra%e.!ra EH În "e.

. i no/i!nea %odernă de apartenen/ă "a o "a#ă. onven/ie are STABILE8TE a an!%ite re"a/ii a&#tra te #ă .ra.i$i a ari#tote"i ă7 )i 1iar da ă ar .E" (ntăre)te opinia ă (n a$!ri"e de ratio difficilis eea e ontea$ă e#te ore#ponden/a n! dintre i%a.ine )i on/in!t.ra.e".ra.ond.i ă apartenen/a "a o "a#ă devine apartenen/a "a !n #pa/i!L A ea#ta #e (nt'%p"ă din a!$a !nei CON<EN=II : 1iar da ă e#te &a$ată pe %e ani#%e %enta"e prin are re"a/ii"e a&#tra te devin !)or de i%a.Iar da ă n! e#te a)a.!" n! tran# rie no/i!nea "a#i ă de ineren/ă a predi at!"!i (n #!&ie t. a ea#ta #e (nt'%p"ă pentr! ă .Un . de 't (n %eta.!r..iind !n o&ie t. pi t!ri"e et .a e% #ă ore#p!ndă !n!i p!n t din .eno%ene di#parate a i%a.ie ră#t!rnat. pri%!" .a e at!n i ă (n repre$entarea .eo%etri ă )i i$o%or. a .i ă. e#te !n on ept naiv rea"i#t.ra.Or.i#%!" topo"o. pentr! ă a avea pa#i!ni n! e#te !n a ident are #ă apar/ină #a! #ă .o#t convenţional acceptate %ai (nainte )i a atare codificateSi%i"it!dinea . a)a !% e#te )i ore"a/ia propor/iona"ă.ine )i o&ie t. dar n!%ai pentr! ă a! ."ă% (n .!r o propor/iona"itate (ntre e3pre#ie )i on/in!t.i#% repre$intă o "i en/ă %eta. e#te re$!"tat!" !nei onven/ii.i #!nt TRANS9ORMĂRI prin are noi . ineren/a !nei proprietă/i (ntr-!n #!&ie t :re"a/ia praedicatum%sub2ectum.De#i. #tatorni ită )i interpretată.i are pe p"an!" o&ie t!"!i.E" repre$intă !n &!n e3e%p"! de ore"a/ie (ntre e"e%ente"e e3pre#iei )i # 1e%e"e on/in!t!"!i. #-ar #p!ne ă e#te vor&a de a avea #a! a n! avea o an!%ită proprietate. i o re"a/ie "o.ie o propor/ie : are repre$intă !n tip de %otiva/ie non-ar&itrară.. ."o.A n!%i Qi oni#%+ a ea#tă (%p"etire o%p"e3ă de re.a/a !nei onven/ii are #ta&i"e)te !% tre&!ie #ă .!"i de i$o%or. i dintre i%a.Con/in!t!".eo%etri ă #e #ta&i"e)te riteri!" propor/iona"ită/ii "at!ri"or.a e parte dintr-o "a#ă n! e#te o proprietate #pa/ia"ă :de 't da ă apar/in "a#ei t!t!ror e"or are a#tă$i #e vor (nt'"ni (ntr-!n "o dat.ără a tre e printr-!n pro e# de veri. ne a.E"e%ente"e de %otiva/ie e3i#tă.inea# ă a e" tip de re"a/ie dintre o e3pre#ie )i !n on/in!t.ori ă a% de$invo"tă5eir e ()i per%ite %!"te "i en/e de a e#t .!ri"e. e" (n ear ă #ă de.Dar. (n a e#t a$. arată de#i. ar tre&!i #ă . onven/ia !r%ea$ă !n riteri! de propor/iona"itate de tip!" *#pa/i!" a #e raportea$ă "a #pa/i!" b a)a !% #e raportea$ă entitatea aB "a entitatea bB+ 2 "a . pe are noi a% n!%it-o ratio difficilis.inat (n ter%eni de apropiere #pa/ia"ă #a! #! e#i!ne te%pora"ă. i o re"a/ie p!r a&#tra tă.e" !% (n #i%i"it!dinea .Dar.i a)a. (n ori e a$. "!ate a tip de e3pre#ie.erirea "a o&ie t )i de a eea Qi oni#%!"R #ă! ră%'ne ter%en-!%&re"ă are a operă . a e#t on/in!t ne.ie E@5RIMATE prin an!%ite re"a/ii #pa/ia"e.C!% #e . )i (ntr-o oare are %ă#!ră pe &!nă dreptate7 (n .ie inerent #!&ie t!"!i.ini"e %enta"e.Dar 5eir e n! re!)e)te #ă a&andone$e re.i ă "a#i ă.ra.

ini :#a! 1iar (ntre "! r!ri )i "! r!ri.ie #e red! "a o propor/ie.i R.or%are n! #!. (n ti%p e e"e"a"te #e # 1i%&ă. at!n i tre&!ie #ă o e3a%ină%7 da ă n! pentr! a"t eva.inea e#te %otivată de repre$entarea a&#tra tă a %'inii. %ă ar pentr! a de# operi ă (n a e#t a$ ea e#te #inoni%ă ! Q#i%i"aritateaRÎn er ă% #ă (n/e"e. a#t.or%ări e#te .orie are n!-)i poate a..ie are din a e#te a$!ri. din %ode"!" on/in!t!"!i.Dar (n .ie o&#erv'nd o%porta%ent!" !n!i o%p!ter n!%it Qana"o.inea de#enată.oaie repre$intă in#tit!irea !nei re"a/ii de #i%i"it!dine prin ore#ponden/a TRANS9ORMATĂ 5UNCT CU 5UNCT (ntre !n %ode" vi$!a" a&#tra t a" %'inii o%!"!i )i i%a.iind #pa/i! )i pe e" virt!a".În ori e a$.ie %od!" de ore#ponden/ă.ă !t (n a$!" tran#"a/ii"or de "a re"a/ii de apartenen/ă. (n #en#!" te1ni a" ter%en!"!i. at!n i e#te vor&a de o ate.ie "a#a de e"e%ente devenite pertinente prin pro ede!" de onven/iona"i$are.ia e#te !n . !n p!n t din S5A=IUL <IRTUAL a" tip!"!i de on/in!t.i n! pentr! ă #ta&i"e)te o re"a/ie on#tantă (ntre do!ă entită/i.or%are.i area ei. ă !n !rent ! inten#itatea ||3|| denotea$ă o %ări%e .i$i ă MSN )i ă re"a/ia denotativă #e &a$ea$ă pe !n raport propor/iona"."a "o !" (n a e#t adr! teoreti .inită a !n tip de ana"o. "a o "a#ă ! di#p!nere #pa/ia"ă.eren/a dintre diver#e"e tip!ri de tran#.I%a.ra&ă on#e in/a !nei re.ă %ă ar Qa)a !% %ări%ea S ore#p!nde---R.Dar da ă ana"o. i pentr! ă #ta&i"e)te o propor/iona"itate on#tantă (ntre do!ă #erii ..E#te tran#.e t!" !nei de i$ii !"t!ra"e. !% a% .e" de (nr!dire %i#terioa#ă (ntre "! r!ri )i i%a. de e3e%p"!.or%are ori e ore#ponden/ă &i!nivo ă a p!n te"or (n #pa/i! :)i on#ideră% a .S5A=IUL REAL a" e3pre#iei. .De i )i "inia ontin!ă are tra#ea$ă ont!r!" !nei %'ini pe o . dar n! toate tip!ri"e de ana"o.i per ep!tă a i%a.ie. %ai p!te% oare vor&i de #e%ne i oni e Qana"oa.E" #ta&i"e)te. ave% o tran#.e" (n 't a e#tea tre&!ie on#iderate drept invariante.i e.e% e e#te o ana"o.!"i )i a !n!i arti.În/e"e. a"te"e pe e"e %etri e )i a)a %ai departe. dar e#te (n a e"a)i ti%p e.De a eea.ine o&ie tSi%i"aritatea e#te 5RODUSĂ )i tre&!ie ÎN<Ă=ATĂ- ICONISM ŞI ANALOGIE A6!n)i ai i.5ropor/ia poate . pentr! a o propor/ie #ă e3i#te.ia e#te (n/e"ea#ă (ntr-!n #en# are per%ite veri.e% at!n i ă !n o%p!ter e#te n!%it ana"o. )i a atare ere o per ep/ie ed! ată pentr! a .Ceea e %ar 1ea$ă di. tre&!ie #ă e3i#te e" p!/in trei ter%eniN! #e poate #p!ne Qinten#itatea 3 ore#p!nde %ări%ii SR.O tran#.erea$ă ideea de ore#ponden/ă nat!ra"ă0 e#te %ai de.eRL Da ă ana"o. da ă n! #e ada!.i i!. !ne"e pro edee tind #ă pă#tre$e proprietă/i"e topo"o.i ore t de.

(n#ea%nă a #p!ne ă #!nt "e.ie are n! e#te !n raport propor/iona".a&i"R at!n i. REPLICI ŞI STIMULI EMFATICI Într! pre$ent a . red! 'nd-o "a a ea e3p"i a/ie (n ter%eni de #i%i"aritate are a .Re$!"tat!" e#te o petitio principii.ie pentr! a e3p"i a i oni#%!".A ea#tă ana"o. .R #e .Dar a #p!ne ă do!ă entită/i #e Qa#ea%ănăR.Da ă red! e% de i 4ana"o.o#t .+. da ă %ări%ii BP (i ore#p!nde inten#itatea B.eri% "a :i.Dar #ă pre#!p!ne% ă #e ră#p!nde *pentr! ă e3i#tă o ana"o. ea #e pre$intă a 5ROCEDEU DE INSTITUIRE A CONDI=IILOR NECESARE 5ENTRU O TRANS9ORMARE- REFLEXE.5rin !r%are. de i$o%or.oarte ră!.de entită/i.iaDar de e #-a #ta&i"it ă inten#ită/ii 443 |4 tre&!ie #ă-i ore#p!ndă %ări%ea M. %ări%ii KP va tre&!i #ă-i ore#p!ndă inten#itatea K. )i a)a %ai departeRe"a/ia e#te de. dintre are !na e#te on#iderată a #e%ni. re !r.apt!" ă. p!te% tre e ! vederea .i red!#ă "a opera/ii #!p!#e !nei re.inită drept *ana"o.i#% #a! de propor/iona"itate.ia.De i.i$i ă dată a .a tot!)i. #ă (n er ă% #ă %ai e"i%ină% !ne"e are ar p!tea .e" de e3a te da ă #-ar .or%area #e pre$intă a ea %ai &!nă e3p"i a/ie va"a&i"ă (n i%pre#iei de i oni#%. :ii.ără .ă#i eva %ai &!n de 't de a o n!%i Qa#e%ănareR. 'nd vre% #ă de. inten#ită/ii D (i ore#p!nde %ări%ea BH )i a)a %ai departe.ie (ntre x )i .ie n! ar .e% "a i oni#% pentr! a e3p"i a ana"o. !% #-a #p!#. d!&"ete"e )i .i !"tă/i 't tran#. reveni% "a no/i!nea de i oni#%.i p"a#ate "a r!&ri a Q#i%i"aritateR ! ri# !" de a rea teoriei.i ant a" e"ei"a"te.ate printr-o re"a/ie i oni ă. iar o%p!ter!" ar p!tea .!"i.NL Da ă #e ră#p!nde *(n %od ar&itrar+ #a! *din %otive e ono%i e+.o#t di# !tată (n para.e% "a ana"o.5rin !r%are.Iar da ă Qana"o.i"o#o.De i.Ne re.ri6ă ori e a)a-$i#ă ana"o.eno%ene di.ra.o"o#e)te a #inoni% a" "!i Qine. poate . n! %erită #ă %ai vor&i% de a#taN! #e # ri! tratate de#pre eva pentr! a #p!ne ă a e#t eva e#te !n Qn! )ti! eR. pentr! ă "ip#e)te a" trei"ea ter%en. ! !n re$!"tat a&#!rd din p!n t de vedere #e%ioti .i ă+.i o .ie are #ă n! .!" pre edent. re.ia4 "a !ni e"e #a"e trad! eri po#i&i"e :raport!" de #i%i"it!dine.O propor/ie depinde de . )i n! #-ar p!tea .ia :(n #en#!" o%!n a" ter%en!"!i.ie red! ti&i"ă "a o propor/ie. i re"a/ia de propor/iona"itate in#tit!ie ana"o."e3e"e #pe !"are. n! ana"o. dar ore"a/ia (ntre o inten#itate dată a !n!i !rent )i o %ări%e . pro&"e%a n! e3i#tă.a e a" !"e "a .8i da ă an!%i/i .i o propor/ie.ini% o ana"o.i #ta&i"it ă inten#ită/ii E (i ore#p!nde %ări%ea C.a .i3ată ar&itrar de "a &!n (n ep!t. iar apoi tre&!ie #ă re !r.ia in#tit!ie re"a/ia de propor/iona"itate.8i ana"o.

"e3iei din o.I%a.inea din o. (ntr! 't on."indă nu poate . dar at!n i %in i!na prive)te . (ntr! 't #e deo#e&e)te prin #i%etria inver#ă a orp!"!i rea" are #e o.o"o#it (n a ea#tă arte.a"itate )i n! de #i%i"aritateDar tre&!ie "ă%!rit ."e3e"e #pe !"are ar .ra.i .i de.i o .La pri%a vedere #-ar p!tea #p!ne ă.i !n i on a" o&ie t!"!i-%ode" n!%ai (n a$!" #pe i."indă e#te de%on#trată.!n /iei-#e%n."indă n! poate .apt!" ă (n .eno%en!"!i re.iin/e"or o%ene)ti are #e !ită (n o.inii re."indă."e tate e#te to %ai i%a. i e" din vor&irea o%!nă."e tată )i n! orp!" (n#!)i :re. apar on#e in/e !rioa#e0 #!r#a oin ide ! de#tinatar!" : e" p!/in (n a$!" .inii din o.rep"i i"e &a$ate pe ratio facilis )i "a :iii."indă. deoare e a e#tea prod! an!%ite tră#ăt!ri prevă$!te de tip!" de e3pre#ie.apt!" ă o i%a.i on#iderată drept #e%n :da ă ră%'ne% "a de.e% a #e%n )i #ă-i ap"i ă% o&i)n!ita # 1e%ă a o%!ni ării. i din cauza pre$en/ei a eva0 'nd a e#t eva di#pare.ini/ia dată .a/a o.oto.De . deoare e on/in!t!" i%a.inea din o.ie i%a. di#pare )i p#e!do-i%a.eno%en are n! tre&!ie on#iderat drept !n a$ de i oni#% e#te ."indăC1iar ad%i/'nd ă eea e #e (nt'%p"ă (n a%era o&# !ră e#te a#e%ănător . re.!"aritatea re. #e%ne"e a)a-n!%ite Qe3pre#iveR :.ine (n o.inii. tran$itivită/ii )i a"e #i%etrieiÎn a e#t #en#.r!en/e"e #!nt tip!ri de e 1iva"en/e )i #ta&i"e# o re"a/ie &i!nivo ă &a$ată pe proprietă/i"e re."inde)te.Ea n! e3i#tă în sc!imbul.inite a !n tip de on.inea #pe !"ară n! e#te !n #e%n."e tării (n o. ar tre&!i re !no# !t .r!en/ă. pentr! ă n! poate .7 re eptor!" )i tran#.or%ă de e.ineR :(ntr! 't n! e#te o i%a.A" doi"ea .ire)te."ă ÎN 9A=A !n!i "! r!. n! re..i n!%ită Qi%a.."e3ivită/ii.a e ! IMAGINEA MATERIALĂ IM5RIMATĂ )i n! ! 5ROCESUL DE IM5RIMARESin. eea e #e # 1i%&ă e#te .RE9LE@ELE S5ECULARE pot .inea re. de .!vernate de ratio facilis.o"o#ită pentr! a %in/i :de 't doar prod! 'nd !n ."in$ii."indă e#te o %aterie p!r vi$!a"ă."e tarea "!i. i #e a.a"# o&ie t de a)e$at (n .o"o#it a #e%n OSTENSI<A treia e3 "!dere prive)te RE5LICILE .ine virt!a"ă )i n! re$idă dintr-o e3pre#ie %ateria"ă. |e3pre#iv| n! are #en#!" . ore#ponden/a dintre tră#ăt!ri"e tipi e )i tră#ăt!ri"e rea"i$ate ar tre&!i #ă #e #pri6ine pe !n raport de Q#i%i"aritateR.a&ri area o&ie t!"!i.i (n are o&ie t!" e#te . (n # 1i%&.apt!" ă ea nu ţine locul a"t!i "! r!.inea ră%'ne TRASATĂ !ndeva )i ori e di# !/ie !"terioară a#!pra proprietă/i"or i oni e are de-a .N! n!%ai ă i%a.a&ri area #a! e3i#ten/a DUBLETELOR0 !n d!&"et poate .erent!" i%a. dar )i da ă #-ar ad%ite e3i#ten/a %ateria"ă a i%a.or%ator!" oin id )i ei7 oin id e3pre#ia )i on/in!t!".apt!" ă da ă (n er ă% #-o (n/e"e.

apt. i e#te de . deoare e pre#!p!#!" i oni#% are ar tre&!i #ă .ără (ndoia"ă "o !" "or (n via/a noa#tră per eptivă )i !prind %!"te .a e ! a e#te . a#t.i . are a! . )i an!%e 'nd pro edee"e de prod! ere a #e%na"!"!i n! deter%ină n!%ai nat!ra #a de #e%na".e at!n i #ă n! #p!ne% ă re !noa)terea !nei o !ren/e repre$intă !n . e tre&!ie #t!diate de .ie on#iderate a . (ntr-!n adr! #e%ioti . n! prive)te e3pre#ia a .oneti a.5#i1o"o.or/ă #a! #"ă&i i!ne. vo% on#idera a e#te .. iar e"ă"a"t .b1"!n.e t!" pre i#.no# i&i"ită/i #!nt de ordin per eptiv )i tre&!ie #ă .i e )i 1iar !"t!ra"eTot!)i.e" ă do!ă tri!n.apt!" ă o an!%ită "inie poate Qe3pri%aR !n #enti%ent de .or%ă dată.eno%ene.De i.În a" doi"ea r'nd. (n adr!" !nei er etări #e%ioti e. de .eno%en de i oni#%L Înainte de toate pentr! ă tip!" de e3pre#ie pre# rie )i ontin!!%-!" %ateria" din are va . o o !ren/ă n! e#te #e%n!" propri!"!i tipRep"i a. e" p!/in (n do!ă a$!ri0 :i. #a! a"tă )tiin/ă.i$io"o.a/a !nor a$!ri de ratio difficilis (n are %ode"!" rep"i ii e#te !n tip de on/in!tÎn #.oaie de 1'rtie.!n tiv.i a#e%ănătoare 1iar da ă !n!" e#te de#enat pe o .!"i"e a e#tei re o. prop!ne% #ă n! . eea e n! #e (nt'%p"ă (n a$!" #e%ne"or n!%ite i oni e :to %ai din a ea#tă a!$ă #!nt re "a%ate re.eno%ene-#e%n (%pre!nă ! a"te .!n /ionea$ă. ondi/ii"e pentr! o rep"i ă &!nă vi$'nd %ai de.eno%ene.ravat (n ara%ă.a. depinde de po#t!"area re o. . de #ta&i"itate #a! de$e 1i"i&r! )i a)a %ai departe. #e%ioti a poate avea de-a .În#ă)i no/i!nea de #e%n. a#t.ra&ă in. .i ii (n are #e%na"!" (n#!)i pare apa&i" #ă Qprovoa eR !n an!%e #enti%ent de a#e%ănare (ntre #e%na" )i o e%o/ie datăM!"/i arti)ti : a. adi ă a e"e arti.iind date. #ti%!"at (n %od o&i)n!it de o . par/ia"ă #a! a&#o"!tă. n! pare a .or%are.ă !tă o !ren/a. e#te ÎNREGISTRAT CULTURAL.e" ă .or%e"or nat!ra"e9ără a "e ne. (n . ?andin#Yi.!n tiv7 ea prive)te e3pre#ia a #e%na".ra&ă #!p!#e !nor varia&i"e &io"o.!verne$e re"a/ia tipo !ren/ă n! e#te o TEOREMĂ e tre&!ie de%on#trată de #e%ioti ă. a! teoreti$at pe "ar. de pi"dă.eno%ene de per ep/ie a . (n#ă.ineria in.or%a/ii"or :#a! .i ."ă%. a #t!diat a e#te . i )i re !noa)terea on/in!t!"!i e3pri%at.apt !n!" din 5OSTULATELE #a"e.ie on#iderate i oni e a)a-n!%ite"e #e%ne QE@5RESI<ER.Re.!"i de tran#. ondi/ii"e de rep"i a&i"itate prive# #e%na"!" a .1i!ri pot .ia #i#te%!"!i nervo#7 dar.C'nd. #a! #!nt %ai de.eno%ene de e%patie drept a$!ri de STIMULARE. at!n i pro&"e%a #e # 1i%&ă0 ne a.no# i&i"ită/ii rep"i i"or. 'nd e.or%a #ti%!"ativă .ia EM5ATIEI :#a! Ein.. a entitate rep"i a&i"ă.r! t!o# #ă vre% #ă #ta&i"i% da ă e"e #e &a$ea$ă #a! n! pe #tr! t!ri !niver#a"e a"e %in/ii o%ene)ti.'r)it.

În a%&e"e a$!ri tre&!ie #ă vor&i% (n#ă de STIMULARE 5ROGRAMATĂ- ICONISM ŞI CONVENŢIE În opo$i/ie ! teorii"e are #!#/in ara ter!" nat!ra" a" #e%ne"or i oni e e3i#tă de%on#tra/ii #ati#. iar !n #e%na" dat n! #!.o#t re#pin#e a . 'nd !n e.ra/io#!"R (n virt!tea #tr! t!ri"or !niver#a"e a"e %in/ii noa#tre.e te"e #a"e.ide" no/i!nii !"t!ra"e de c atedra"ă . a SEMNUL CON<EN=IONAL AL 5RO5RIULUI E9ECT 5OSIBIL.ra/io#-!"N an!%itor #ti"!ri.!"i de tran#. e3i#tă pi t!ri pri%itive a ăror e. (n on#e in/ă. pentr! ă n! /ine% ont de re#pe tive"e re.'ndi% ă #e o"e (ntre. !"t!ra" ore#p!n$ător !n!i o&ie t dat- . n! o re !noa)te%. itat tot de Go%&ri 1.7 a$!". are a! ontin!at #ă repre$inte rino erii Qsur natureR.!n /ionea$ă a #e%n )i pentr! !n de#tinatar o&i)n!it #ă re !noa# ă o "e. #ă #p!ne%. re !r.Ca$!" itat de Go%&ri 1. a! .. pentr! a ră%'ne .oti ă+ do%inantă (n vre%ea #a7 a e#tea )i a"te .!n /ie-#e%n ! toate e. at!n i 'nd n! .or%areÎn i#toria arte"or vi$!a"e e3i#tă repre$entări Qi oni eR are n! re!)ea! #ă .pentr! event!a"!" ei prod! ător. M.e te )i are. i (n virt!tea !nei re"a/ii &ine odi.or/aN a"tora )i a)a %ai departe.5e de a"tă parte. )i de)i Qo vedeR ! porta"e"e (n ar !ri #e%i ir !"are.iind Qprea p!/in rea"i#teR. devenea! at't de onven/iona"i$ate.apte ne #p!n ă. pe %ă#!ră e de#tinatarii #e o&i)n!ia! ! e"e. 'nd a! apăr!t pentr! pri%a oară. ei de a#tă$i. a" pi tor!"!i din #e o"!" a" @I@-"ea are pi tea$ă d!pă nat!ră .'nd in on)tient "a %ode"!" de rino er prop!# de Dbrer :%ode" e ore#p!ndea %ai de. (n a$!ri"e de #e%ne . ave% .În#ea%nă ă arti#t!" inventa#e !n tip de tran#. or.i de riti ă a! a#o iat M. pop!"ari$ată de &e#tiarii"e %edieva"e.i a itate repre$entativă noi.!r n! ave% !n #e%n i oni .or%are d!pă re.i"tratăR prin %ode"!" i oni do%inant. pi tea$ă porta"e ! ar o.ăt!ră (ntre ea )i !n re$!"tat e%o/iona" dat:ii.ani$area e3pre#iei n! e#te o&ie t!".e t dat e#te datorat (n %od "ar !nei ASOCIERI CULTURALI>ATE.!vernate de ratio difficilis. a" !nei #erii de de#enatori din #e o"e"e @<I-@<III. eea e %otivea$ă. a#t.i ate (ntre a e" #e%na" )i a ea rea /ie #!&ie tivă :#ă ne .iva". per ep/ia nat!rii era Q. dar de#i. Q.a/ada atedra"ei din C1artre#.ie a eptate a atare )i are apoi.!"i (n ă ne !no# !te de o%!nitatea #a.N!%eroa#e #!nt e3e%p"e"e de arti)ti are a! rea"i$at Qi%ita/iiR e ne par no!ă a#tă$i per.În a e#t !"ti% a$.erea$ă.ra&ă !nei de# rieri !"t!ra"e a rino er!"!i.ă ătoare a"e onven/iona"ită/ii "or.e" ă. (n 't părea! %ai Qnat!ra"eR de 't o&ie te"e (n#e"e. i on/in!t!".

i e ore#p!nd tră#ăt!ri"or de on/in!t #a! e"e%ente"or pertinente .Dar )i (n a$!ri"e de repre$entare %ai Qrea"i#tăR #e pot . rep"i i. #a! "a eea e a% (nvă/at #ă vede%De a eea."e3e #pe !"are.i e prive# proprietă/i"e are #!nt de .Să a&ordă% !ne"e .ra.ide"ă a o&ie t!"!i (n#!)i7 (n #. ă #e%ne"e i oni e i%ită !ne"e a#pe te a"e o&ie te"or )i #e a.eno%ene0 !ne"e n! a! ni%i de-a . dar pe are.e" (n 't arti.ra.r!en/e"e.UN COD DE RE5RE>ENTARE ICONICĂ #ta&i"e)te de i e arti.Marea %a6oritate a repre$entări"or i oni e # 1e%ati e veri. p!te% on#idera ă printre tră#ăt!ri"e de on/in!t a"e n!%eroa#e"or entită/i !"t!ra"e e3i#tă !ne"e de ordin O5TIC. a"te"e #!nt di#p!#e (ntr-o . #!.i are a e3perien/ei per eptive anterioare7 e"e onto"o.i ate.e "a !ne"e CODURI DE RECUNOA8TERE are de"i%itea$ă tră#ăt!ri"e pertinente )i ara teri$ante a"e on/in!t!"!i. (n a eea)i %ă#!ră. a"te"e de ordin ONTOLOGIC )i a"te"e de ordin p!r CON<EN=IONAL.i "a#i.i e are onverte# (n Q ata re$eR (n er ări anterioare de reprod! ere a proprietă/i"or opti eSe poate vor&i at!n i de COD ICONIC a de !n #i#te% are . #ti%!"ări.'r)it. !"t!ra "e atri&!ie o&ie t!"!i.a e ! #e%ni.a e #ă ore#p!ndă !n!i #i#te% de ve1i !"e .i e.i are anterioară a e3perien/ei per eptive- FENOMENE PSEUDOICONICE Ter%en!"-!%&re"ă de i oni#% a operă di.i e :#a! de a"t tip. 't "a eea e 8TIM... de o&i ei.eno%ene n!%ite de o&i ei Qi oni eR )i are pot .erea$ă o redare . .i area :re.i ii"e .i ă ad litteram a ea#tă ipote$ă :#oare"e a er ! ra$e. o !"t!ră re !r.erite .ra.Ce"e opti e depind ade#ea de o odi. #a! !nită/i pertinente a"e !n!i #i#te% #e%anti are depinde de o odi.ir%ă ă. a#t.i ii .apt per epti&i"e. proprietă/i"e !"t!ra"e e "e #!nt atri&!iteÎn de. denot'nd!-"e. n!%ai da ă an!%ite proprietă/i #!nt ore t .SIMILARITATE !NTRE EXPRESIE ŞI CONŢINUT A repre$enta i oni o&ie t!" (n#ea%nă de i a tran# rie ! a6!tor!" arti.i ii"or .i e. !nită/i de per ep/ie )i !"t!ra"e odi. a#a a pătrat dea#!pra ! !n tri!n.ă#i &"o !ri de !nită/i de e3pre#ie are tri%it n! at't "a eea e <EDEM privind o&ie t!". e"e #tri t onven/iona"e depind de onven/ii i ono.ra. p'nă "a !n %a3i%!% de #ti"i$are.inirea proprii"or #a"e o&ie te.ra.i ate (n diver#e %od!ri.eno%ene e prive# variate tip!ri de prod! /ie )i da! i%pre#ia de #i%i"aritateSe #p!ne..i3ate de od!ri"e de re !noa)tere.rada/ie de "a %ini%!% de onven/iona"itate : on.1i et -.

În a e#t a$. !orse.o"o#ită. i #e%ni.Dar e3i#tă a"te #e%ne are n! #!nt dire t i oni e. a" !n!i # eptr!.Dar e#te . pentr! (ntre. opi"!" poate i%ita pi#to"!" )i %i) 'nd arătător!". (n pre$en/a a e"ei ate.erent!"!i e#te .ie verti a"ă. %!"te #e%ne a)a-n!%ite i oni e pot .e" (n 't opi"!" pertinenti$ea$ă (n &ă/ !na dintre . 't )i pre$en/a !nei .e !n pi#to"..inar pat de pi#to". on#tit!ind a#t.i ant!" :%'na. e#te o parte a pre#!p!#!"!i re. de i.a i.reprod!#e. e#te .i (n ă"e at.. pe are o are &ă/!".Ne a.De a eea. a" !nei #padeE"e%ent!" are revine (n toate a e#te o&ie te e#te ara teri#ti a de LINEARITATE :.i ată )i "a a".eră "a o&ie t--- . e#te a eea ă poate .o"o#ită a #e%ni.o"o#ită a #e%ni.et!" %are #erve)te drept tră.orii de #e%ne are a . i O5ERA=IA CONSTITUTI<Ă a i%pre#iei de i oni#%. pe are #e%n!" poate #-o %en/ione$e. da ă a)a-n!%it!" Qi onR (ndep"ine)te a eea)i .o#t n!%ită * intrinsicall. )i #tr'n. o parte a re.În a e#t #en#.or%ă.R i pentr! ă poate fi folosit în acelaşi modE3e%p"!" "!i Go%&ri 1 e#te reve"ator.e" de SINECDOCA GESTUALĂ.Go%&ri 1 :BCFB. de 't poate doar (n %ă#!ra (n are oada de %ăt!ră are o .or%a "!i imitans e#te di. #e%ne"e intrin#e i0 de .ie ori$onta"ă. (n o%!n ! a"!".i e#te vor&a de ACEEA8I verti a"itate.i identi.i re "a#i.i /eava !n!i pi#to".Bă/!" poate (ntr-adevăr deveni d!pă &!n!" no#tr! p"a i on!" !n!i a".erită de ea a "!i imitatum. .re! de #p!# ă &ă/!" Qi%ităR verti a"itatea #padei7 (n %ă#!ra (n are a%&e"e o&ie te #!nt "ineare )i "!n.!"!i rea"0 e#te acelaşi ro)!. arată ă re"a/ia de pre#!p!# i oni#% n! e#te dată de a#e%ănarea (n .e" Q#e%ne i oni e Yine$i eR.ă !t dintr-o oadă de %ăt!ră : !obb.erent!"!i. (n ti%p e de..!n /ie ! o&ie t!"Tre&!ie #ă de%on#tră% ă at't pre$en/a an!%itor tră#ăt!ri e"e%entare.Uneori a#e%ănarea e#te re !no# !tă. pentr! ă #e%n!" i oni are (ntr-adevăr !ne"e proprietă/i a"e proprii"or denotata )i *#e re. !ni a (n#!)ire.!n /ii Qidenti eR n! on#tit!ie re$!"tat!".or%ă "ineară e poate .În a e#t %od."ă%.i ate a SEMNE CONTIGUE.'nd (n p!%n !n i%a.i ant.e &ă/!" a <rsatz a" a"!"!i n! pentr! ă (i Q#ea%ănă.!n /ii"e ai"or adevăra/iCopi"!" a"e.i tenta/i #ă "e dă% dreptate "!i Morri# )i 5eir e. a )i !% ar apă#a pe !n tră.!e+.a i i%a. (n e#e!" #ă! de#pre ă"!/!" de "e%n . a#t. i #!nt &a$ate pe o an!%e a#e%ănare ! o&ie t!" repre$entat.Ro)!" are apare pe de#en!" !n!i #tea..apt. (n a$!" ărora o parte a re.i antCe"e %ai re ente #t!dii Yine$i e p!n (n eviden/ă e3i#ten/a !nor #e%ne are n! #!nt ! tot!" ar&itrare.inar. adi ă o parte a o&ie t!"!i e#te . de)i .erent :o %'nă are #tr'n. ro)! n! e#te a#e%ănător ro)!"!i #tea. i%pre#ia de a#e%ănare e#te rea"i$ată.În rea"itate.Un e3e%p"! e#te e" a" opi"!"!i are a%enin/ă ! arătător!" de par ă ar . n! ave% i%itarea pi#to"!"!i. (ntr-!n . coded acts+ #a! *#e%ne onti. a% .

e#te "ar ă n!%ai din %otive "in. di.'ndi% ă Mproprietatea de a .<erti a"itatea )i ori$onta"itatea #!nt #t!diate de E#teti a Tran# endenta"ă.erent .o"o#it de opi" )i "a a"0 )i at!n i de e nat!ra drept!n. o&#ervă ă #pa/i!" )i ti%p!" #!nt %ai aproape de %ateria"!" e%piri de 't ate.(n virt!tea proprii"or #a"e ara teri#ti i+. pentr! a de#ena !n #tea. on#tr! /ii a priori are . (n pa.a po#i&i"ă ap"i area ate.o"o#it a #e%ni. ea (ntreprin#ă de ?ant (n =ritica raţiunii pure.i pătratN #!nt a&#tra /ii de a e"a)i nive". i n!%ai a a&#tra /i!ne Qa#e%ănătoareR !nor on#tr! /ii anterioare de a e"a)i .i reprod!#e identi (n ori e (%pre6!rare. (n#ă. )i "a de#enL Într-adevăr.eo%etri e.orii7 no/i!ni a Qverti a"itateR #a! Qori$onta"itateR n! #!nt.i a Tran# endenta"ă )i %ai pre i# de Ana"iti a 5rin ipii"or.or%ări. #!nt #t!diate de Lo. iar a ea#ta ar e3p"i a de e deter%inări"e #pa/ia"e a verti a"itatea da! na)tere !nor #e%ne onti."ă% (n pre$en/a a do!ă nive"e di. .ie . i adr!" int!itiv a" per ep/iei. n! poate on#tit!i !n re.e"- .eo%etri ă n! e#te eva e apar/ine #tea.5rin !r%are.i !"tatea de.erite de a&#tra /i!ne0 "inearitatea e#te o DIMENSIUNE S5A=IALĂ.iind ondi/ii. poate ! "at!ri"e ond!"ate7 iar a ea#tă tră#ăt!ră .orii"e. e#te o int!i/ie p!ră.Di%en#i!ni"e #pa/i!"!i n! #!nt on#tr! te inte"e t!a"e.i reprod!# identi . i CONDI=II CONSTRUCTI<E a"e !n!i o&ie t po#i&i" )i.ini"e on#a rate prin ipii"or inte"e t!"!i p!r :&a$ate pe A3io%e a"e Int!i/iei.1i!"ară.i ientă o pată de !"oare ro)ie0 %ai tre&!ie )i o .Spa/i!" : a )i ti%p!".i verti a"N )i Mproprietatea de a . &a$ată pe tran#.Ideea de pătrat e#te.o"o# ai i re.. ne a.9i.inirii !n!i #e%n i oni n! e#te &a$ată doar pe %!"tip"i itatea de re"a/ii pe are "e de"i%ită%.!e :adi ă !nei e3perien/e on rete. apa&i"ă #ă .ra%!" de#en!"!i e#te doar Qa#e%ănătorR ! &! ata de p'n$ă din are e#te .!" :re%ar ă% ă ro)!" n! e#te a#e%ănător.i de .i drept!n.i ant )i dă na)tere !n!i pro e# de tran#. #-a #p!# ă proprietatea de a .1i!" #!nt de6a 9IGURI CONSTRUITE ÎN S5A=IU.apt!" ă a e#te re"a/ii nu aparţin toate aceleiaşi categorii. on#tr! t inte"e t!a".o"o#ită a #e%n.or%a e"e%entară (n are (n adră% date"e e3perien/ei pentr! a "e p!tea per epe )i #!&#!%a !nor ate. pe 'nd pătrat!" #a! drept!n. )i repre$intă !n %od de a per epe #pa/i!".!ri"e . i )i pe .De e3e%p"!. ro)! n! e#te #!.orii"or "a date"e #en$oria"e. )i #!nt. n! e#te aceeaşi "a #tea. a&#tra /ii inte"e t!a"e.eo%etri ă.ă !t #tea.!"!i rea" (n a e"a)i %od (n are (i apar/ine !"oarea.or%ă pătrată #a! drept!n. pot .A)adar. (n#ă. deoare e para"e"o.i "!n.erirea "a o di# !/ie "a#i ă.vi#ti e #!nte% (n "ina/i #ă . de i.Ca##irer :BCPD. !n OBIECT CONSTRUIT (n adr!" a e#tor ondi/ii )i n! poate . (n ti%p e e"e do!ă patr!"atere #ta&i"e# e" %!"t !n raport tipi de #i%i"it!dine .or%are. e#te aceeaşi "a &ă/!" . de a eea.Ne poate . (n ti%p e no/i!nea de pătrat. e#te !n DUBLET.1i!"ară :proprietatea de a .Tot!)i.1i!"ar. .

(n 't apar/in aproape t!t!ror .Dar ai i #!nt .i i! de e3pre#ia pentr! a ve1i !"a ideea ă &ă/!" ar .a. )i are pot . !% #ă ana"i$e$i #e%n!"L Din %o%ent e e#te .e#t!" are ar .apt.i on#iderate i oni e (n raport ! ori e a"t .Ceea e per%ite #!&#tit!/ia a"-&ă/ n! e#te n!%ai pre$en/a !n!i o&ie t "!n.i !n a". i )i prezenţa unui corp călare7 )i eea e per%ite (n"o !irea #padă-&ă/ e#te prezenţa unei m*ini care o apucă. a%inte)te ă e3i#tă di.De i.!".i tenta/i #ă on 1ide% ă a#e%enea #e%ne .N!%ai ă pri%!" e3e%p"! n! p!ne pro&"e%a i oni#%!"!i. de)i (n %od .e#t!" opi"!"!i are ă"ăre)te &ă/!".arda !nei #ă&ii. da ă #e reea$ă i%pre#ia ă #!nt pro e#e de a#e%ănare i oni ă. o parte a (ntre. n! on#tit!ie i%itarea !n!i o&ie t an!%e.i ă MdaN )i Mn!N.e#t!"!i.eno%ene"or.Cara ter!" "on.`"at 2 orice lucru seamănă cu orice alt lucru.eno%enAaYo&#on. "!n. )i ă !neori MdaN #e e3pri%ă printr-o %i) are a ap!"!i (n 6o#. (ntr! 't (n a%&e"e a$!ri #e vor&e)te de i oni#%..o#t .ată de ideea de a#e%ănare on#tă (n .!!.ă"!/ e#te !n #e%n.!n /ion'nd a #e%n onti.o"o#ită a arti.enera"e.i"in :#!.e#t!ri"e e #e%ni.i ient tr!p!" are (n a"e ă )i p!%n!" :#tr'n# a )i !% %'na ap! ă .a )i inver#7 #a! !neori MdaN #e e3pri%ă printr-o %i) are (n 6o#. iar Mn!N printr-o %i) are (n #!#. o%p!# din #e%ne onti.i /i!nea voită. a ea#ta #e (nt'%p"ă pentr! ă0 :a.În tot a e#t pro e#. (n ă o dată. iar Mn!N printr-o %i) are de "a dreapta "a #t'n.eno%ene"e e"e %ai di#parate )i %ai p!/in ana"i$ateCă di%en#i!nea &ă/!"!i n! e#te !n on#tr! t. de eea e e#te (n"o !it de a"t evaO !"ti%ă a%&i.Ceea e (n#ea%nă ă e3i#tă an!%ite ara teri#ti i .!e.erat.re! de deo#e&it tră#ăt!ri"e de e3pre#ie de e"e de on/in!t0 da ă a eea)i tră#ăt!ră apare )i a ve1i !"ant )i a ve1i !"at.A% . i oni#%!" (n #en#!" "a#i a" ter%en!"!i n! apare niciodată )i. )i pre$en/a .i .!"!i pro e# o%porta%enta". dreapta`#t'n.!itate "e.1i!" n! (n"o !ie# #tea. eea e (n"o !ie)te eva. i o ondi/ie on#tr! tivă.o"o#ită a tră#ăt!ră de e3pre#ie pentr! a ve1i !"a o di%en#i!ne "ineară are. i 1iar .apt!" ă 2 "a nive"!" rea"ită/i"or e3tre% de e"e%entare a #!#`6o#. .e#t!"!i : are n! e#te i%itarea . ă i "a !n pri% nive" #e%ioti a%&e"e #!nt #e%ne.o#t .re! de ne.ă !t (n pre$en/a o&ie t!"!i rea".at ă &ă/!".i #!.ro#o"an. %i) 'nd!-#e (n #pa/i!. iar Mn!N printr-o %i) are (n #!#7 #a! MdaN e#te e3pri%at printr-o %i) are "atera"ă.or%ate at't de . o di%en#i!ne "ineară a . e#te . ea %ai &!nă #o"!/ie ar .i #ă #e deo#e&ea# ă imitans de imitatum. a#t.A ea#ta n! (n#ea%nă ă &ă/!" n! (n"o !ie)te a"!" #a! ă pătrat!" )i drept!n. e#te de%on#trat )i de !n a"t . ci a unui întreg comportament.erite onven/ii !"t!ra"e pentr! .a" e3i#tă eva are pare i oni . ara teri$ea$ă a"!"7 :&. de pi"dă. pe 'nd a" doi"ea da. e#te vor&a de o #i%p"ă Qi"!$ie opti ăRDa ă (n .e" (n 't ar . pentr! a-i per%ite opi"!"!i . no/i!nea de Qi oni R e#te o no/i!ne i!dată are a operă .

ar . MdaN e3pri%at prin (n "inarea ap!"!i #e%ni.i vor&a de eva i oni )i inver#- .Dar a ea#ta n! e3p"i ă de e ine #p!ne Mn!N ridi 'nd ap!".În a&#en/a !nei e3p"i a/ii i oni e.#!nt ar&itrare. ea"a"tă ia na)tere prin #i%p"a opo$i/ie .or%e. #p!ne apoi MdaN %i) 'nd!-" "atera".Adevăr!" e#te ă %i) area de #!# (n 6o# #a! de "a dreapta "a #t'n.e "a o e3p"i a/ie prin #i#te% )i o&#ervă ă.iind i oni#%!" !neia dintre e"e do!ă . AaYo&#on re !r.i po#i&i"ă e3p"i area i oni ă )i a !n!i MdaN e3pri%at printr-o %i) are "atera"ă0 ea ar %ani. dar AaYo&#on .Tot!)i.i atent "a eea e #p!ne inter"o !tor!"--. (n 't pot deveni i oni e pentr! tot!" )i pentr! ni%i . dat .apt!" ă n! e)ti atent "a inter"o !tor--.ă#e)te ni)te %otivări i oni e pentr! !ne"e dintre e"e0 de pi"dă.e#ta dorin/a de a .A#t.or%a"ă.i ă #!p!nere7 iar Mn!N e3pri%at %i) 'nd ap!" "atera" eviden/ia$ă .e". e#te po#i&i" #ă dă% pe#te ar&itrar a o"o !nde rede% ă ar .a #!nt tră#ăt!ri at't de !niver#a"e.