P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 20, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב וט תוכרב י"טנ הליפתל

www.swdaf.com 1

א דומע וט ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ללפתמו עמש תאירק ארוקו ןיליפת חינמו וידי לטונו הנפנה לכ :ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמא - בותכה וילע הלעמ
רבס אל :אבר היל רמא .'ה ךחבזמ תא הבבוסאו יפכ ןויקנב ץחרא +ו"כ םילהת+ :ביתכד ,ןברק וילע בירקהו חבזמ הנב ולאכ
הל .[יפכ] ץיחרא ,בתכ אלו [ןויקנב] ץחרא :ביתכד ?לבט וליאכ רמ אתאד ןנברמ אברוצ יאה רמ יזח :אברל אניבר היל רמא
וידי ץוחרל םימ ול ןיאש ימ :רמאו אברעממ - ץחרא ,ביתכ ימ ,רמאק ריפש :היל רמא !תימסקבו רורצבו רפעב וידי חנקמ
ביתכ ןויקנב ?םימב - סח בר אהד .יקנמד ידימ לכ ילימ ינהו ,אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל אד - ,עמש תאירקל
הלפתל לבא - ילימ ינהו .הסרפ דע ?המכ דעו .רדהמ - הירוחאל לבא ,הימקל - [הנימו] ;רזוח וניא לימ וליפא - אוה לימ
ליממ תוחפ אה ,רזוח וניאד - רזוח .

א דומע בכ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
מא ,יריעז אתא יכ אתוליטנל הולטב :הל ירמאו ,אתוליבטל הולטב :ר אתוליבטל הולטב רמאד ןאמ . - ןב הדוהי יברכ
.אריתב אתוליטנל הולטב רמאד ןאמ - אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל אדסח ברד אה יכ .

א דומע וט ףד תוכרב תכסמ י"שר
עמש תאירקל - ןמזה רובעי ןפ ,עובק הנמזש ,עמש תאירקד אנדיעב אוה הנמז םויה לכד הלפתל לבא , - רדהמל ךירצ
אימא .

א דומע וט ףד תוכרב תכסמ תופסות
ש"ק ןדיעב אימא רדהמד ןאמא - אל הלפתל לבא ש"קל ילימ ינה יסרגד םירפס שיו (.ומ ףד םיחספ) ל"בשר רמאקד
ןילימ 'ד הלפתלו לבגל אלש םעטמ ימנ אתולצ ןינעל ןידה אוהד היל ןניסרג אלד הארנו ש"ק אנש יאמד הלפת ןמז רובעי
הלפתמ אלדמו אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טיילד אדסח ברדכ אתוליטנל הולטב (.בכ 'ד) ותמש ימ קרפ ןמקל שי םגו
רתומ ןינע לכבד עמשמ ש"ק םש ריכזה ןינמב םש ללפתהל י"שר שריפ ןילימ 'ד הלפתלו רמאד ל"בשרד איההו .

א דומע ח ףד תוכרב תכסמ ף"יר
... ץחרא 'אנש ןברק וילע בירקהו חבזמ הנב ולאכ בותכה וילע הלעמ ללפתמו ש"ק ארוקו ןיליפת חינמו וידי לטונו הנפנה לכו
םימ ול ןיאש ימ רמאו אברעממ אתאד ןנברמ אברוצ אוהה רמ יזח אברל ןנברמ אוהה ל"א 'ה ךחבזמ תא הבבוסאו יפכ ןויקנב
א םימסקבו רפעבו רורצב וידי חנקי לוטיל יקנמד ידימ לכ ביתכ ןויקנב םימב ביתכ ימ רמאק ריפש היל רמ ןאמ אדסח בר טייל
מ"הו אתולצ ןדיעב אימא רדהמד 'יפא הירוחאל לבא הימקל מ"הו הסרפ דע המכ דעו ירודהל יעב הלפתל לבא ש"קל
רזוח ליממ תוחפ אה רזוח וניאד אוה לימ מ"שו רזוח וניא לימ :

ב קרפ תוכרב תכסמ ש"אר ןמיס אי
רורצבו רפעב וידי חנקמ וידי ץוחרל םימ ול ןיאש ימ לכ רמאו אברעממ אתאד ןנברדמ אברוצ יאה רמ יזח אברל אניבר ל"א אי
.יקנמד ידימ לכ ביתכ ןויקנב םימב ץחרא ביתכ ימ רמאק ריפש היל רמא .תימסיקבו אימא רדהמד יאמא טייל אדסח בר
ילימ ינהו ןהב בותכש םירפס שי אתולצ ןדיעב הליטנלו לבגל שיקל שיר רמאד ירודהא יעב הלפתל לבא .עמש תאירקל
ןילימ עברא הלפתלו (ב בכק ףד) בטורהו רועה קרפ ןילוחבו (א ומ ףד) ןירבוע ולא קרפ םיחספב ונינשש ומכ ספלא בר םגו
םינשי םירפסב וז אסריג תאצמנ אלו ןכ בתכ ל"ז םגו ] (ישא בר) י"שר [ אל ] (שריפ) סרג [ ןכ . הארנו יכד היל 'יסרג אלד
לע ףאו .אהמ אה אנש יאמד הלפת ןינעל ןידה אוה .ןמזה רובעי אלד םושמ עמש תאירק ןדיעב ירודהאל היל תילד יכיה
הרות לשכ םהירבדל קוזיח ןנבר ושע .ןנברד הלפתו אתיירואד עמש תאירקד בג . אמעט םש שריפ אל ימנ י"שרו
עב ללפתהל ידכ אלא םידי תליטנ םושמ הלפתד הרש ברכ אתוליטנ ולטב רמאק (א בכ ףד) ותמש ימ קרפב ןמקל ןכו .
ללכ עמש תאירק ריכזה אלו אתולצד אנדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל אדסח ברד אדסח
*
:

א דומע וט ףד תוכרב תכסמ א"בשרה ישודיח
ינהו ,רזוח הלפתל לבא ש"קל ילימ זש עמש תירקלד םושמ אמעט ורמא םישרפמו םירפסב בותכ ךכ חרטי םא עובק ונמ
הלפתכ רוזחי תיברע לש עמש תאירק כ"אד יל הימתו ,אל עבק הל ןיאש הלפת לבא ונמז רובעי אמש םימה לא ךליל
תועש 'ד דע עבק הל שי ירה ימנ רחש לש הלפת דועו רדהמל יצמד המכ לכ עמש תאירקב ףא ןמז תועיבק םושמ יאד דועו ,
,רדהיל אל יאמא ש"קבד שרפל יל הארנ אלא לעב יבגל הב ולקהש ומכ אימא רדהמל וילע ורימחה אל אתיירואד איהש
הסרפ דע וילע ורימחה הלפתל לבא ,האמוט ןילבקמ הרות ירבד ןיאש יפל ירק , ללכ היל יסרג אל 'סותבו ןיבד ורמאו
'ירמא אתוליטנל הולטב יבג ['א ב"כ] ותמש ימ 'פב ןמקלו אימא ללכ רוזחל ךירצ וניא הלפתב ןיב ש"קב ןאמא טייל אדסח בר
ןירבוע ולא 'פ םיחספב ל"ז י"שר 'יפ הלפתלו לבגל רמאד ל"רד איההב םגו הלפתל וליפא עמשמד אתולצ ןדיעב אימא רדהמד
,הלפתל םידי תליטנ םושמ 'יפ אלו הרשעב תסנכה תיבב ללפתהל ידכ הלפתל ['א ו"מ] ןכ 'יפ ל"ז ןואג יאה וניבר לבא
רוזחל ךירצ הלפתלד וישוריפב ליממ תוחפ וירחאלו ןילימ עברא וינפל וליפא אימא .
ד"סב וט תוכרב י"טנ הליפתל
www.swdaf.com 2
א דומע ח ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמ אדסח בר טייל ןכו 'וכו ירודהאל יעב הלפתל לבא ש"קל ילימ ינה בתכ ל"ז ף"ירה
יאו היל 'יסרג אלד ל"ז תפרצ ינבר םירמואו ארמגה ירפס תצקמב אצמנ םינואגה ירפסב וסינכהש שוריפ אלא ונ
אתולצ שרפלו העמשממ הביתה איצוהל םעט המו ש"קמ הלפת עמשמ רתוי אתולצ ןושל אמתסמד ןוכנ וניאו םינושארה
רוסא ש"קל ןיב הלפתל ןיבד 'ישרפמ ךכיפלו הלפת אלו ש"ק ל"ר ) םיחספ ןניסרגד איהה ךל אישק יאו .ומ הלפתלו לבגל (
ןילימ עברא הליטנלו ןילימ עברא ללפתהל וידי לוטיש רובעב רזוחש עמשמד לוטיל ל"ר וניאד ל"ז י"שר הצרת רבכ איהה
שוריפה אוה ךכ אלא ןירבוסש ומכ הלפתל וידי 'ד הרהטב םתוא לבגמש עדויש ימ לצא תכלל שי הרהטב ןילוח לכואש ימש
ןילימ לו םשל תכלל ול שי הרשעב הב ןיללפתמש נ"כהב אצמיש עדוי םא ןכו ןילימ 'ד ךיראה ךרוצל ל"ר הליטנל ןכו
הדועסה יסרג אק יכה אלא אתולצ ןדיעב ןיסרוג ויה אל םגו הז לכ ןיסרוג ויה אלש ונאצמו תוקייודמה תואחסונב ונקדבו
ןמזה עיגיש רחאש דבלב ןמזה ןיד אלא ונעימשהל אב אלש עמשמד ש"ק ןדיעב מ"הו אימא רדהמד ןאמ אדסח בר טייל
רובעב רוזחי אל ש"קל אלו הלפתל אל םימה ו ירבסד םושמ רזוח הלפתלו רזוח וניא ש"קל םירמוא ויהש םינושארה םעט
ירומ יפמ ונבתכש םימעטהמ ןוכנ וניא הז קספו ןמזה רובעי אמש הב ורימחה ןנברדמ הלפתו אתיירואדמ ש"קד ןויכד
ו"רנ ברה :

ב דומע בכק ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
יר רמא והבא יבר רמא םידי תליטנלו ,הלפתלו ,לבגל :שיקל ש - ןילימ תעברא ,הרמא וביא :קחצי רב ןמחנ בר רמא
.הדובע והיינימ אדחו ,הב רמא יעבראו וירחאל לבא ,וינפל אלא ונש אל :אנינח 'רב יסוי ר"א - רזוח וניא דחא לימ וליפא
אוה לימ ,הנימו :רמא בקעי רב אחא בר - ליממ תוחפ אה ,רזוח וניאד - ח רזו :

ב דומע בכק ףד ןילוח תכסמ י"שר
לבגל (דובע) - וילכ ליבטהל םימל ךירצו תיבה לעבל ריכש אוהו הרהטב ותסיע שלה עיגיש דע ןילימ העברא ומצע חירטי
ליבטיו הוקמל הכילה רכש תיבה לעב ול ןתונ ןכ םא אלא םתסה ןמ חורטל וילע ןיא ןאכמ רתויו .
הלפתלו - ובלב רמגו ךרדב ךלהמה םש ךליו חירטי ןילימ תעברא דע וינפל תסנכה תיב שי םא םוי דועבמ ןולל הצורו
ללפתיש ידכ .
םידי תליטנלו - הליכאל .םימל עיגיש דע ןיתמי ןילימ העברא ףוסל וינפל םימ שיו םימ ול ןיאו

ב דומע בכק ףד ןילוח תכסמ תופסות
לבגל - ה"פ רטל ךירצ הרהטב וריבח תסיע לבגל ול שיש ימ וילכ ליבטהל ןילימ 'ד דע חו וירחאלו וינפל יאק אל הז יפלו
הרהטב הסיע השועה לבג שי םא 'יפד ךורעה שוריפכ הארנו הסיע ול תושעל ךרדב םדא ריכשהל תוליגר ןיאד לבגא
ךרדב ךלוהה םדאב יריימו לבג ותואל עיגיש דע ןיתמי ןילימ 'ד קוחרב וידי ץוחרל הלפתל ךורעב שריפש המ והימו
ל תוכרבב ייבא הלע טייל אה ייולצ ןמז אטמד יא ימד יכיהד הארנ ןיא הלפת (.וט ףד) אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא
יקנמד ידימ לכ יפכ ןויקנב ץחרא ביתכד ימנ אבוט וליפא ןילימ 'ד איריא יאמ הלפת ןמז אטמ אל יאו שוריפכ הארנו
ירייא הרשעב ללפתהל ןינעלד סרטנוקה ח אל יאמאד המיתו בישח אל יאמא הדובע בישחד ןאמל דועו ךומסבד הדובע ביש
סיר הצחמו 'ז לימה תדמד (.גכ ףד ב"ב) רופחי אל קרפד סיר םישלש ותלפתל לובטל הלפתל 'יפ ח"רו ןמקל) ל"יקד ג"עאד
דוהי יברד היל אריבס אל ימנ יא אל הלפתל לבא ש"קלו דומלל מ"ה הרות ירבדב אריתב ןב הדוהי יברכ (:ולק ףד אריתב ןב ה
ןינעמ ומכ איהש הדובע בישחד ןאמ הרהט ןינע ןהש אתלת ךנה אלא בישח אלד הדובע בישח אלד אחינ ח"ר שוריפלו
האמוטה ןמ רועה רהטמש הרהט .סיר םישלשד איהה בישח אלו הל בישח יכהלו

ב דומע בכק ףד ןילוח תכסמ ן"במרה ישודיח
.לבגל ל"ז לאננח ונבר שריפ יע ול שיש ימש .ןילימ 'ד דע וינפל חרטי הרהטב הלבגל לבג ול ןיאו הס תליטנל 'יפ הלפתלו
הלפתד םידי ) תוכרבד אמק קרפב עמשמ יכהו , ו"ט ,('א ןב הדוהי 'רכ ןל אמייקד בג לע ףא ותלפתל לובטל םירמוא שיו
ןאכ שי תוכרב תכסמבו ,אל הלפתל לבא הרות ירבדל אקוד ,('א ב"כ תוכרב) הרות ירבדב אריתב תצק ךיראהל םוקמ .

א דומע ומ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
םידי תליטנלו הלפתלו לבגל :שיקל ןב ןועמש יבר רמא והבא יבר רמא - ןילימ העברא ובייא :קחצי רב ןמחנ בר רמא .
הדובע ידכ ןהב ךליהש וא ןדביעש ןלוכו :ןנתד .דובע והיינימ אדחו ,הב רמא העבראו ,הרמא - ועמ ץוח ,ןירוהט המכו .םדאה ר
(אייניא) יבר רמא ?הדובע ידכ + .ןילימ העברא ךוליה ידכ :יאני יבר רמא +[ובייא] אלא ונש אל :אנינח יברב יסוי יבר רמא
וירחאל לבא ,וינפל - ליממ תוחפ אה ,רזוח וניאד אוה לימ ,הנימו :אחא בר רמא .רזוח וניא לימ וליפא - רזוח .

א דומע ומ ףד םיחספ תכסמ י"שר
לבגל - ןילימ עברא דע ,םיאמט תיבה לעב ילכו ,רכשב םירחא תסיע לבגמה - לובטל הוקמל ךליל םימכח והוחירטה
ןילימ עברא קוחרב וינפל תסנכה תיב שי םא ,ללפתהלו ןולל תע אבו ךרדב םדא ךלהמ םא ,הלפתל ןכו ,וילכ - ךלוה
אוצמל דיתע םא ,הליכאל םידי תליטנל ןכו ,םש ןלו םש ללפתמו ןילימ עבראב וינפל םימ - וידי תא לטונו םשל ךלוה .
וינפל אלא - יאק ךרדב ךלהמד הלפתאו םידי תליטנא לבג וליאד , - ?דיספהל ול שי המד ,ןילימ עברא דע ךלי
הנימו - רזוח וניא לימ וליפא אידהב רמאד ,אנינח רב יסוי 'רד אהמ - ליממ תוחפ אה ,רמאק לימ אקוד - .רזוח
ד"סב וט תוכרב י"טנ הליפתל
www.swdaf.com 3
תכסמ תופסות א דומע ומ ףד םיחספ
לבגל - הלפתד אימוד יריימ ךרדב ךלהמה םדאבד ךורעב 'יפ דע ןיתמי ןילימ 'ד קוחרב הרהטב ותסיע השועה לבג שי םאד
.והלוכא יאק וינפל אלא ונש אלד ש"א אתשהו לבג ותואל עיגיש
הלפתלו - ללפתהל וידי ץוחרל ונייה הלפתל שריפד ךורעכ אלו סרטנוקה שוריפכ הארנ אתולצד אנדיעב יא ימד יכיהד
(ייבא) (.וט ףד) תוכרבב ןנירמא אה אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל יפכ ןויקנב ץחרא ביתכד הלפת ןמזב אלש יאו
ימנ אבוט 'יפא ןילימ 'ד איריא יאמ .

ד קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
א הכלה
הלפתה תא ןיבכעמ םירבד השמח ז עיגהש יפ לע ףא ,הנמ םידי תרהט םירבדו ,הלפת םוקמ תרהטו ,הורעה יוסיכו ,
.בלה תנווכו ,ותוא םיזפוחה
ב הכלה
דציכ םידי תרהט ,ללפתי ךכ רחאו קרפה דע םימב וידי ץחור היה םא םימ ול היה אלו הלפת ןמז עיגהו ךרדב ךלהמ היה
םימה םוקמ דע ךלוה המא םיפלא תנומש םהש ןילימ העברא םימה ןיבו וניב ןיבו וניב היה ,ללפתי ךכ רחאו ץחורו א
ללפתמו הרוקב וא רפעב ו ב א רורצב וידי חנקמ ןכ לע רתוי םימה .
ג הכלה
לימ דע אלא וירוחאל רוזחל ותוא ןיבייחמ ןיא וירוחאל םימה םוקמ היה םא לבא וינפל םירומא םירבד המב רבע םא לבא ,
ו וידי חנקמ אלא רוזחל בייח וניא רתוי םימה ןמ ,ללפתמ ראשב דבלב וידי אלא הלפתל רהטמ וניאש םירומא םירבד המב
ללפתי ךכ רחאו וילגרו וידי וינפ ץחור תירחש לבא תירחש תלפתמ ץוח תולפת , וידי חנקמ םימה ןמ קוחר היה םאו
ללפתי ךכ רחאו דבלב . .'וכ וילגרו וידי וינפ ץחור תירחש לבא /ד"בארה תגשה/+ אל /א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ המל וילגר יתעדי +.ל"כע

ב הכלה ד קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה תוינומיימ תוהגה
[א] בטורהו רועהבו ןירבוע ולא קרפב ךורעב שריפ ןכו דומעבכ ןילימ העברא הלפתל רמאד אה העברא שריפ י"שר לבא
ורעה שוריפכ אלו י"שריפכ י"רל הארנ ןכו תסנכה תיבב ללפתיש ידכ ךליל ךירצ ןילימ ך ןדיעב יאד הליטנ םושמ שריפש
'יפא ןילימ העברא איריא יאמ הלפת ןמזב אלש יאו אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא ייבא טייל תוכרבד ב"פ רמאה אתולצ
.ימנ אבוט לוכי ןיאו אוה שובישש וניברל הארנו תוכרבד 'ב קרפב ימנ ןילימ העברא הלפתלד איהה בתכש םירפס שיו
בוע ולאב םא יכ תויהל תוכרבד י"שריפב ןכו ךורעב עמשמ ןכו בטורהו רועהבו ןיר :
[ב] יעב הלפתב לבא ש"קב ילימ ינהו טיטב וידי וכלכלתנ ךא ותעד חיסה אלשב ונייה רורצ חוניקד הארנ ה"יבארלו
ןכ תופסותה תעד ןיאו ירודהאל :כ"ע 'יפדכ

ו קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
ב הכלה
ןיב הליכאל ןיב וידי לטונה לכ ןיב עמש תאירקל ב הלפתל םידי תליטנ לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא הלחת ךרבמ וזש ,
ךורוי רשא הרותה יפ לע רמאנש ןהמ עומשל הרותה ןמ וניוטצנש םימכח תוצמ

ב הכלה ו קרפ תוכרב תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ב] ה"סב קספ ןכו דומעה ןושלכ ירומ קספ ןכו הבושתב היחיש וניבר קוד בתכו רשאב יגס הרות ירבדל לבא הלפתל א
רצי :

בצ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא רוט
תיב לא ךלת רשאכ ךלגר רומש ביתכו לארשי ךיהלא תארקל ןוכה רמאנש םושמ ללפתי לא ויבקנל ךירצ היה אינתד דציכ ופוג
ה םאו ינפל הלפתב דמוע התאש העשב ךיבקנ רומש אפפ רב ח"ר אמיתיאו ישא ר"או םיהלאה ךירצו הבעות ותלפת ללפת
לבא הלפת ותלפת ומצע לע דומעל לוכי םא לבא הסרפ ךוליה רועיש ומצע לע דומעל לוכי וניאש מ"הו ללפתהלו רוזחל
ודרוטה רבד לכו ועינו וחיכ ריסי ןכו הפי הליחת ומצע קודביש דע ללפתי אל הליחתכל וידי ץוחרי הפי ומצע קדבש רחאו
ול ןיא םאו ול שי םא םימב ןמז רובעיו תוהש ול ןיא םא לבא ללפתהל תוהש דוע ול שיש מ"הו םהירחא רוזחל ךירצ
חסא אלד מ"ה יקנמד ידימ לכב ןנירמאד אה ירזעה יבא בתכו .יקנמד ידימ לכב וא רפעב וא רורצב םתוא הקני הלפתה
חל ןיא תעדה חסיה לעו םיכלכולמ והי אלש ךירצ הברדא א"יו טיטב וכלכלתנש אלא היתעד אלא תעדה חסיה ןיאש שו
יקנמד ידימ לכב הקניש אלא תעדה חסיהב ש"ל ךולכל ש"ל קלחל ןיאש רמוא היה ל"ז א"או הליכאב ...

בצ ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ד - ה ... עמשו רזוח וניא לימ וליפא הירוחאל לבא הימקל ילימ ינהו הסרפ דע המכ דעו רדהמ הליפתל לבא ש"קל ילימ ינהו
לימ הנימ .וט) א"בשרה בתכ ןכו (:ח) ף"ירה תסריג איה ךכו ןדיד תורמג תסריג איה ךכ רזוח ליממ תוחפ אה רזוח וניאד אוה
יאה וניבר םשב (ילימ ינהו ה"ד רתוי וירחאלב סרוג היהש הארנש אלא (ב"ה) הליפת תוכלהמ ד"פב ם"במרה קספ ןכו
רזוח לימ אה רזוח וניא ליממ . .. סרוג וניאש רחאמ וניברו וירחאל ןיבו וינפל ןיב קליח אל ירהש ף"ירה תסריגכ אהבד םגו
'וכו ןילימ 'ד הליפתלו לבגל (.ומ) ןירבוע ולא קרפב שיקל שיר רמאד תופסותה ירבדכו רקיע י"שר שוריפש 'צ ןמיסב בתכ
םהירחא רזחל ךירצש בותכל ול היה אל והיירתב רדהיל אלד עמשמו אימא רדהמד ןאמא טייל אדסח בר אהד ללכ רבכו
ד"סב וט תוכרב י"טנ הליפתל
www.swdaf.com 4
הזב וניבר ירבד לע ל"ז בהובא י"רהמ לודגה וניבר המת ןאמא אדסח בר טיילד אהד שרפמ וניברש הארנ ד"נעלו
רמאק הנמז תלחתא ואל אתולצ ןדיעב אימא רדהמד אל םימה רובעב רוזחי אל ןמזה עיגהש ןויכש הנוי ר"ה שריפש ומכ
ש"קל אלו הליפתל י ץוחרל הוצמש רחאמש ארבס הז ןיאד רזחמ אוהש ךרדכ םהירחא רזחל ךירצ ללפתיש ידכ םימב ויד
תוצמ ראש רחא הוצמ םימב רשפאד אכיה לכ יאדו לבא ןיבכעמ ןניאש רמול ונייה םימב ץחרא ביתכ ימ ורמאש יפ לע ףאש
ללפתהל תוהש דוע ול שישכ ונייהו םהירחא רזחל זחי אל הליפתה ןמז רובעי אמש םימה רחא רזחי םאש ששוח םא לבא ר
ונייה רמאקד אתולצ ןדיעבד אימא רדהמד ןאמא אדסח בר טיילד אוה אהאו יקנמד ידימ לכב וידי הקני אלא םהירחא
אתולצ ןמז ףוס : ... יכה הליפתל ש"ק ןיב קלחל םימיכסמ יאה וניבר םשב א"בשרהו ם"במרהו ף"ירהש ןויכ הכלה ןינעלו
ןניטקנ : ... לע ךרבל םיגהונ יתיאר אל הכרב ןינעל והימו אמעטו דבל תירחש תליטנמ ץוח הליפת םושל םידי תליטנ
לקהל תוכרב קפס לוטיל ךירצ ןיאש ד"מ אכיאד ןויכ אוה רבתסמד תליפתל ךירצש (ג"ה ד"פ) ם"במרה בתכש המ לעו .
המב קרפ ףוסב אינתדמ ןכ בתכש זוע לדגמ לעב בתכו המל וילגר יתעדי אל ד"בארה בתכ וילגרו וידי וינפ ץוחרל תירחש
וט .והנעמל 'יי לעפ לכ (ד זט ילשמ) רמאנש םושמ והנוק ליבשב םוי לכב וילגרו וידי וינפ םדא ץחור (:נ תבש) ןינמ ןכ וגהנ אלו
םתה י"שר שריפדכו אינתיא הליפת ןינעל ואלד ישורפל אכיא אתיירב איההד םושמ םלועה :

בצ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ד ףיעס
<א> * ךירצ (גי) וידי ץוחרל [ד] (די) םימב , ול שי םא ; ול ןיא םאו (וט) , ךירצ (זט) הסרפ דע םהירחא רוזחל . ילימ ינהו
אוהשכ (זי) וינפל םיאצמנ םימהו ךרדב ךלוה * , רוזחל ךירצ םא לבא (חי) םימ םוקמל וירוחאל (טי) רתוי ;רזוח ,לימ דע
רובעיש אריתמ םאו .רזוח וניא ,ליממ (כ) הלפתה ןמז אכ) , ג ( יקנמד ידימ לכב וא רפעב וא רורצב וידי הקני (בכ) ןמקל ןייעו)
.(ג"לר 'יס

בצ ןמיס הרורב הנשמ
(גי) ץוחרל - .ב"מב 'ד 'יס שירב ליעל ןייע ז"ע םעטה הליטנ ךירצ תיברעו החנמ תלפתל םגו .ב"ס ג"לרב ןמקלדכו תעדו
ןתוא הקנ אל םגו לטנ אלו וידי לוטיל ךירצד אכיהד ם"במרה אנידל ע"צו הלפת ותלפת ןיא דבעידב 'יפא רורצב [ג"מפ]
:ללפתמו רזוח ןיאד ונראיבש הכלה רואיבב ןייעו
(די) םימב - :[א"ב] הליכאל הליטנב בכעמש ומכ הזב בכעמ בוגנה ןיאו
(וט) ךירצ - :ש"יע ה"ס ךומסב לקימ םידי םתסב לבא תוכלכולמ םהש עדוישכ אקודו
(זט) 'וכו רוזחל - םאו י] [א רוזחל צ"א םוי דועב וצפח זוחמל עיגהל ז"יע לכוי אלש וא ידיחי כ"חא ךליל ז"יע ךרטצי
ללכ :
(זי) ךרדב ךלוה - בכורו [בי] בוטל ער ךרד ןיב קוליח ןיא םג .וילגרב ךלהמכ הז לכב וניד . אקוד ז"כו [גי] יאדוב עדוישכ
אל קפסב לבא םימ םש אצמיש :
(חי) וירוחאל - בשוי אוהשכ ש"כו [די] םימ רחא הלחתכל רוזחל בייח יאדובד ותיבב [וט] תוכלכולמ וידיש עדוי םא :
(טי) לימ דע - הברהו [זט] ליממ רתויכ וניד ומצע לימד ןירבוס םיקסופ :
(כ) הלפתה ןמז - ירמגל רובצה תלפת ןמז רובעי םימ רחא רוזחי םאו םיללפתמש הרשע םש שיש םוקמב אוה םאו
ול שיש ףאד ח"בה בתכ יקנמד ידימב הקניו רוזחל צ"א תוהש :
(אכ) וידי הקני - ןמזה רובעי אמש םימ רחא זא רוזחל ול ןיאד ל"ר ש"ק ןינעל ש"כו םימ לע ןיתמהל ול רוסא יאדובד [זי]
.ארקיו הקני אלא ןמזה רובעי אמש אששח שי םא ןירבוסש םיקסופ הברה שיו [חי] הנמז תלחתה עיגהשמ ףכית ש"קבד
ימ ול ןיא םא םימ לע ןיתמי אלו ארקיו הקנמ ם :
(בכ) ג"לר ןמיס - החנמה ןמז ראובמ םשד :

ץוחרל ךירצ * ה"ד בצ ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו ץוחרל ךירצ - הלפתה רוזחל ןיאד אטישפ םידי םתסב הנהו .דבעיד ןינעל ם"במרה םשב בתכש המב ב"מב ןייע
יפא אוה בוכיעהד עמשמ ם"במרה תעדד ףא הנהו הז םושמ םידי םתסב ול ג"מפה בתכש ומכו הזב ןל מ"נ ןיא מ"מ
םירשכ םידי םתסד ל"סד רוטב אבוהש א"יהו ן"רה תעד םושמ םידי םתסב ןיכרבמ ונא ןיא ךכלד י"בה בתכ רבכד
הזב ם"במרה תעד ףוסל ביטיה דריל השק ז"כ דבלמו הלפתה רוזחל ןינעל ש"כ כ"א לקהל תוכרב קפסו הלפתל לכבד
דבל םירבד 'דה ונייה רמאקד בוכיעהד מ"ש םולכ ראיב אל הזבו ללפתמו רזוח דבעידב וליפאש שוריפב ם"במרה ראיב הזמ
ללפתיו רוזחיש הז םושמ בייוחי אל לבא תומהוזמ םידיב התיהש ןגוהכ התיה אל ותלפתד תעדל וליפאד ד"נעלנ כ"ע
ב העיגנ וא ושאר ךכיחש י"ע העיז ילומלמ תוכלכולמ וידי ויה םא ם"במרה תורקל רוסא הליחתכלש ףא תפוניטה םוקמ
ללפתהלו ךרבל ףאו 'ד ןמיס ףוסב ליעלדכו ם"במרה ירבדמ ונירבדל היאר תצק יתאצמו רזוח ןיא דבעידב מ"מ ג"פ
ג"קס ו"ע ןמיס א"מב ליעל ז"ד אבוהו ש"יע 'וכו כ"הבמ תופנוטמ וידי וא 'וכו תשיטנ התיה א"י הכלה ש"ק תוכלהמ ש"ק הנהו
תומהוזמ םידיב רוסאד םהל דחא ןיד הלפתו ילב ירייא יאדוב ש"ק תוכלהמ ג"פבו ב"ה תוכרב 'להמ ו"פ ם"במרב עמשמדכ
תיחנ אל ם"במרה םידי תליטנ ןורסח םושמ תורקל רוסא יאדוב הליחתכלד ףאו הז םושמ תלטבנ הניא ש"קה ה"פאו הליטנ
מ"נו ש"ק ןידב קר ןאכ ירייאד םושמ ןאכל הל ללכ אניד יאה ךייש אל בכעמ דבעידב וליפאד אמינ םא כ"אשמ דבעיד ןינעל ףאו
הליחתכל קר כ"ג ונייה תושעל יואר ןכו 'וכו רוסאש ורוה םינואג המכו ם"במרה םש םייסמש ה"ד םש מ"כמ חכומדכו
ורקל רתומ הדגנכ אקודד רבד שדחל הצרש ג"קס ו"ע ןמיס ליעל ג"מפב יתיארו 'וכו םינואג המכו יפל כ"או ומצעב אוה אלו ת
:ד"נעלנכ ש"יע הז ןיד רוקמ אוהש ם"במרב ןכ םש עמשמ אל לבא הליטנ ןורסח םושמ ארוקו רזוח דבעידב 'יפאד רשפא הז
ד"סב וט תוכרב י"טנ הליפתל
www.swdaf.com 5

םא לבא * ה"ד בצ ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו וירוחאל רוזחל ךירצ םא לבא - מכ ונידד א"חה קספד י"טנ ןינעל ומכ ונידד טושפ ותיבב בשויו ידו וירחאלמ ו
ש"יע לימ דע תודומח ירבדב ןייע וננינעל י"טנמ הז ןינעל ןניפלי ןיניד המכו והייוורתא הז ןינעב רמתיא ארמגב ארמימ דחד
.ארוק היה קרפב תעד יפל לבא ול ןיא םא ותיבב םימ רחא רוזחל ךירצ ןיא תופסותה תעד יפל קרד השירפב חכומ ןכו
ווכ ע"ושה קספד ם"במרהו ף"ירה וירחאלמ ומכ ונידו םימ רחא רוזחל בייוחמ תיבב םג והיית 'ב תואב ז"מב ג"מפה ירבדו
רוזחל חורטל ול היה אל כ"אד אריהנ אל השירפהכו ותיבבד םושמ אוה ב"ס ג"לרב לקימד רבחמהד דחא ןפואב בתכש
רזחש עמשמ ז"מב 'ג תואב םג .השירפהב 'ובמכ אילת אהב אהד ךרדב ךלוהב לימ דע וירחאל ש"ק עצמאב םאד בתכש הזמ
ןיא םא וליפאד הזמ עמשמ אוה טושפו וידי לוטיל ריעב םינמוזמה םימ רחא ךליל ךירצ ףנוטמ םוקמב עגנ הרמזד יקוספ וא
םימ רחא רוזחל ךרצוי כ"א יל אישק ךפיהל ךא ןהירחא ךליל ךירצ ריעב םימ שיש עדויו תוכלכולמ וידיש ןויכ וינפל םייוצמ םימ
ירפהד לימ דע דע ם"במרהו ף"ירהכ רבחמה קספש המ יפל כ"אשמ תופסותה תטיש יפל קר ותיבבד ולש אלוק בתכ אל הש
םלועה ןיאו .רוזחל ול שי ריעב םינמוזמה םימ רחאלד קספו תועידה ולא ןיב עוצימ ךרד השע ג"מפהד ילואו .רוזחל ול היה לימ
וזחלו הרמזד יקוספ עצמאב קיספהל ג"מפהכ הזב רימחהל ןיגהונ הלפתמ ז"יע לטבי בור פ"עד ריעב םינמוזמה םימ רחא ר
:'כ ק"ס ב"מב יתבתכש ומכו ר"אהו ח"בה הזב וליקה רבכו רובצב

גלר ןמיס החנמה תלפת תוכלה םייח חרוא רוט
דע ןיתמי ךרדב אוהו ןילימ 'ד דע וינפל ויהיש עדוי םא םלטיל םימ ול ןיא וידי לטונש םרמע בר בתכ ללפתהל אבישכו
קמ לבא וינפל מ"הו הלפתה ןמז רובעי לאו דימ ללפתי ןילימ 'דמ רתוי לבא הלפתה ןמז רובעי םא וליפא םימה םו
ןיא םאו םימב וידי לוטיל ידכ הלפתה ןמז ריבעהל ול ןיאש ובתכ תופסותהו רזוח וניא לימ לבא רזוח ליממ תוחפ וירחאל
רוזחל צ"א וירחאל ןכו רורצב וא רפעב םחנקי תויקנ וידי הליטנה לע הכרב ןינעלו ןמז ול שי םא וליפא םלטיל ידכ ללכ
ךרבל ךירצ זא ףשפשו םינטק וא חנקו ויכרצ השעש אל םא ךרבל ול ןיא :

גלר ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ב םרמע בר בתכ ללפתהל אבישכו (החנמה תלפת רדס דפ 'יס ורודסב) ויהיש עדוי םא םלטיל םימ ול ןיא וידי לטונש
וינפל 'וכו ןילימ העברא דע . .. נוקה שוריפכ הארנד הז שוריפ וחד (הלפתלו ה"ד םש םיחספו לבגלו ה"ד םש) תופסותהו ט סיר
.תופסותה תעדכ וניבר תעדש (רחאו ה"ד י"ב :דפ) ב"צ ןמיסבו (:בפ) 'צ ןמיסב ראבתנ רבכו הרשעב ללפתהל ונייה הלפתלד
בעמ וניאש לכש הארנ םמשב וניבר ןאכ בתכש המ ךותמו רחא ןירזחמש ךרדכ םימה רחא רזחל הוצמ הלפתה ןמז רי
ב"צ ןמיסב בתכ ןכו תוצמ ראש :
... יתבתכ (תובושתב בותכ ה"ד) םשו 'ז ןמיסב ראבתנ .'וכו ךרבל ול ןיא הליטנה לע הכרב ןינעלו ש"מו וליפאש םירמוא שיש
וגהנ ןכו םידי תליטנ לע ךרבי אל ללפתהל הצורו ויכרצ השע : ניבר בתכש הממו לוטיש םרמע בר בתכ ללפתהל אבישכו ו
ן"רה ירבדכ אלשו לוטיש דע הלפתל תולוספ םידי םתסד הארנ .וידי לטנ יבג (אמליד ה"ד .הכ) םיחספ יברע קרפב בתכש
ינש לוביטב וידי לוטיש ךירצ ןושאר לוביטב וידי הלפתלו הכרבל תורשכ תעדה חסיה לש םידיד ... רמוא היהש ש"ארהו
וח אוה קלחל ןיאש ירבדמ הארנ ןכו הליכאל תולוספש םשכ הליפתל תולוספ תעדה חסיה לש םידיד רבוסו ן"רה לע קל
ם"במרה :(ירזעה יבא בתכו ה"ד :דפ) ב"צ ןמיסב הז יתבתכ רבכו הלפת תוכלהמ (ב"ה) ד"פב

גלר ןמיס החנמה תלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
<ב> םימ ול שי םא (וט) , די לוטיל ךירצ ללפתהל ידכ וי (זט) * , ךרבי אלו ,ךולכל םוש םהל עדוי וניאש פ"ע ףא . ןמיס ל"עו (זי))
:הגה .('ה ףיעס ב"צ 'יפאו ח דמוע (חי) ודומלמ , וידי לוטי (טי) הלפתל ;(םיגהנמ) םינמוזמ םימ ול ןיא םאו (כ) , לוטיל ךירצ וניא .

גלר ןמיס הרורב הנשמ
(וט) 'וכו לוטיל ךירצ - יפתל ןיב הלפתל וידי לוטיל הוצמד תיברע תלפתל ןיב החנמה תל :
(זט) 'וכו עדוי וניאש יפ לע ףא - החנמה תלפתל וידי לטנ םאו [בכ] וידי לוטיל ךירצ ןיא ןתרימשמ ותעד חיסה אלו
תיברע תלפתל :
(זי) 'וכו ליעל ןייעו - מ וניא הלפתל וידי לטונו תוכלכולמ וידי ויה וליפאד םש ראובמד המ ונייה עו ךרב " ו ןמיסב ל ' :ב"מב א"ס
(חי) ודומלמ - הלפתה ליבשב לוטיל הוצמ ה"פא ףנוטמ םוקמב דומילה עצמאב עגנ אל [גכ] אמתסמד ל"ר א"מה בתכו
תלפתל תינש לוטיל ןיכירצ תוצמה תריכמב ןיקיספמש תבשבו תינש לוטיל צ"א דומילב קיספהו הלפתל לטנ םא מ"מד
רימשמ ותעד חיסה אל כ"אא ףסומה גהנמה ןכו תעדה חסיה ןאכ ןיא םתסה ןמ מ"הבב םהש ז"כד בתכ ר"אהו וידי ת :
(טי) הלפתל - הלפתל הליטנ ךירצ ותעד חיסה אלו לכאו הליכאל [דכ] וידי לטנ וליפאו הלפתל הלוע הליכאל ותליטנ ןיאש
הלפתל ול הלוע ותעד חיסה אלו ותטממ םקשכ לטנש תירחש תליטנ לבא :
(כ) לוטיל צ"א - אלא ךירצ ויכרצ השע וא ףנוטמ םוקמב וידי עגנ םא לבא םידי םתסב ז"כו .יקנמד ידימ לכב וידי הקני
תירחש תלפתב ומכו בירעמו החנמ תלפתב ףא םימ רחא רוזחל םינורחא] ש"ע ד"ס ב"צ ןמיסב ליעל ורועיש ראובמכו
:ןאכל ךיישש ל"הבו ב"מב ש"עו [ב"צ ןמיסב


ד"סב וט תוכרב י"טנ הליפתל
www.swdaf.com 6
עא * ה"ד גלר ןמיס הכלה רואיב וניאש פ"
* ךולכל םוש םהל עדוי וניאש יפ לע ףא - תויקנ םהש עדוי םא לבא םידי םתסב אקודד הרואכל עמשמ הז ןושלמ
הליטנ צ"א ללפתהל הצורו הליכאל וידי לטנש ןוגכ פ"עאד הזל הריתס ןיא ודומלמ דמועש פ"עאד א"מרה קיתעהש המו
מאב ושאר ךכחל אלש רהזיל ול שי יאדוב הלחתכל תמאבש עגנש עריא םא מ"מ םיסוכמה תומוקמב עגיל אלשו דומילה עצ
המו] ש"יע הרורב הנשמב ב"צב ליעל ראובמכו וידי הקניש יד אלא וידי לוטיל צ"אד אוה אניד אלה הסוכמ םוקמ הזיאב ודי
בתסמ תויקנ וידי יאדובד הליכאל וידי לטנב כ"אשמ [ד"נעלנכ אמלעב אתכמסא אוה א"אמ היאר םיגהנמה איבהש צ"אד אר
הלפתל וידי לוטיל וידי לוטיל ךירצ הליכאל םדוקמ וידי לטנב וליפאד ונבתכש הממ ךפיהל םירבדה םתס א"מב ןכא
אקוד ואל אוה 'וכו עדוי וניאש יפ לע ףא בתכש ע"ושהד אנשיל ז"פלו הכלהל א"שו ר"אה וקיתעהו הלפתל :

צ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא רוט
הלפתל םיחספב ןניסרג הרשעב ללפתהל הלפתל י"שרפו אל יפט רזוח לימ דע וירחאל לבא וינפל מ"הו ןילימ העברא
וירחאלו םש ךליל ךירצ הרשעב ןיללפתמש םוקמ ןילימ 'ד דע וינפל םא הב ןולל הצורו ריעל עיגהו ךרדב ךלוה אוה םאש
עב םישרפמש םירחא םישוריפ שיש יפ לע ףא הרשעב ללפתהל ידכ לימ דע רוזחל ךירצ 'ד וינפל ךירצש םידי תליטנ ןינ
רובצה םע ללפתהל וחכ לכב לדתשהל ךירצ ןכל רקיע י"שריפ לימ וירחאלו הלפתל וידי לוטיל םימ ול ויהיש ידכ ןילימ

צ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
זט ףיעס
ריעל עיגהו ךרדב ךלוהה (טמ) הב ןולל הצורו (נ) , םוקמ ןילימ 'ד דע וינפל םא ךירצ ל ,'יב םיללפתמש (אנ) םש ךליל ;
(בנ) ךירצ ,וירחאלו 'יב ללפתהל ידכ ,לימ דע רוזחל .
זי ףיעס
לודג םויה דועב וצפח זוחמל אל אובל לוכי םא ,'יב הב םיללפתמש ריעמ ךליל (גנ) םדא םיכשי אלש ש"כמש רמואש ימ שי
.הלפתה רחא ידיחי תכלל ךירצ אהי אלשו (דנ)

ןמיס םהרבא ןגמ צ
ל םש ךליל ךירצ - 'פ 'מגב אתיא :[ח"ל] אוה ו"קו ז"יס ש"מכו ידיחי תכלל ךירצ אהי אלשו לודג םויה דועב םש אובל לוכי םא
'סותה כ"כו ינאש םיברד 'וצמ ודבע ררחשמשכ השעב רבועד בג לע ףא הרשעל ומילשהל ודבע ררחש א"רד ולכאש השלש
תבשד ק"פ יתכד םיברד השע םילא ש"ארה בתכו הרשעב םשה ןישדקמד השע ונייהד לארשי ינב ךותב יתשדקנו ב
אלד דיחיד השע יחד ה"פא הרותה ןמ רקיע ול וניצמ אלש וכרבו השודק עומשל ןוגכ ןנברד אתלימ יוה 'יפאו םיברב
אתיירואד השעב יריימד רמימל רבתסמ ל"כע הרותה ןמ אוהש רוכז 'פ תורקל ןוגכ יכיה אקודד 'כ ןיחלגמ ולא 'פבו אכיזד
םיברד השע ירקמ אכה ןוגכ םיבר השוע וניאש ןויכ ל"י וא אוה רומג השע ואל ודובעת םהב םלועלד בתכ חלושה 'פ ן"רהו
אכיל וירבדלד איה הריבעב האבה הוצמ ארמגב ךירפק יאמ ןכ םאד ע"צו ל"כע ול ורכומכ יוהו ללכ השע אכיל דבעה תבוטל
ש י"בו ט"עס ז"סר ןמיס ד"יבעו ללכ הריבע :ם
אל וצפח זוחמל - 'ה םשב חוטבל ל"הד ול הגונ ןיא ךלה תושרה רבדל םא 'ו 'ד 'מגב ןנירמא אה ת"או ךלהשכ םתהד ל"יו
כ"כ וחירטה אל ךרדב אצוי לבא םיקסע הזיאל וריעב :

צ ןמיס הרורב הנשמ
(טמ) הב ןולל הצורו - ה"ה [טל] תמש םוקמ שי ןילימ 'דב וינפל תכלוהה ךרדב םא רקובב דע ןיתמי הרשעב ןיללפ
םש עיגיש :הלפתו ש"ק [אמ] ןמז רובעי אל ז"יעש אוהו [מ]
(נ) וינפל םא - [במ] םש ךליל ףוסבל ךרטצי ה"אלבש וינפל תכלוהה ךרדב אקוד וירחאלמכ וניד ןידדצב לבא :
(אנ) םש ךליל - ןפואבו [גמ] א וליפאש לודג םויה דועש יריימ םגו ז"יע ידיחי ךליל ךרטצי אלש עיגהל לכוי םש דע ךלי ם
בייוחמ וניא ה"לאד ץראה לע שמשה דועב םש הרשע ול ןמדזנ םא ךרדבד 'כש ג"מפב ןייעו .בוט יכב םדא סנכי םלועלד
:רתומ ןאכ ג"לר ןמיסב אתיאדכ הליחתכל יאדכ ןיא ה"אלבד בג לע ףא יאשר תוצח רחאש העש יצח רחא החנמ ללפתהל
(בנ) 'וכו וירחאלו - ק"סב ןייע ותיבב בשויהו םדוקה [דמ] כ"ע וירחאלמכ וניד [המ] םוקמל לימ ךות בושיב רדה
ןינמ ליבשב ךרדב הלילב ךליל צ"א יכ ברעב אל לבא הרשעב ללפתהל רקובב םוי לכב ךליל ךירצ הרשעב ןיללפתמש
בירעמו החנמ ללפתהל נ"כהבל ךליל םילצעתמו ריעב םהש םישנאה ןתואל הלוגמ תחכות אוה ףיעסה הזו :
(גנ) 'וכו ריעמ ךליל - יריימ [המ] תושר רבדל ךלוהב הלפת ולצא לטבתי ז"יע םא אקוד עמשמ ןאכד השקהש ג"מפב ןייעו
ה"גהב םש א"מרה בתכש המ יפל ךא ג"ס ט"פ 'יסב ליעלדכ י"ח תלפת םדוק ךרדל תאצל רוסא ה"אלב אה ירש ז"לבו רובצב
סא ה"פאו הלפתה םדוקש תוכרבה רמאש יריימד אחינ :רובצב הלפת לוטיב םושמ ןאכ ר
(דנ) 'וכו אהי אלשו - :רתומ וילע ןיתמהל הצור וניאו ארייש התע ול שי םא אה


ד"סב וט תוכרב י"טנ הליפתל
www.swdaf.com 7
גסק ןמיס םידי תליטנ תוכלה םייח חרוא רוט
תפב עגונ וניאש ףכב לכוא וא הפמב וידי ךורכל הצור םא וליפא הליטנ אלב לוכאל רוסא :

גסק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
א ... םימ ןיאד אכיה והימו ם"במרהד הילע יגילפ אתוובר המכד רחאמ הפמ י"ע ןילוח לוכאל ריתהל ןיאד יל הארנ הכלה ןינעלו
.ךורעה ירבדכו ירשד אוה אקוד הפמב וידי םדא טלש י"עד הפמ י"ע לוכאל רתומ ןילימ 'דמ רתוי וינפלו לימ וירחאל םייוצמ
:ןניטקנ יכהד יל הארנו

ךורע ןחלוש גסק ןמיס םידי תליטנ תוכלה םייח חרוא
.םיפיעס 'ב ובו ,םירחאל ליכאמהו ,םימ ול ןיאש ימ ןיד
א ףיעס
א (א) * םימ ןיא םא (ב) םייוצמ (ג) וינפל * לימ וירחאלו ,ןילימ העבראמ רתוי קוחרב (ד) , לוטי * וידי (ה) תפ לכואו הפמב
ו) ולוביטש רבד וא הקשמב ( ) לכוא וא (ז) ףכ י"ע ( .

גסק ןמיס הרורב הנשמ
(ג) 'וכו רתוי קוחרב וינפל - לוכאל הצור אוהו ןילימ העבראמ רתוי קוחרב ףא םימ אצמי אלש רעשמו ךרדב ךלוהשכ ל"ר
וידי לע הפמ תכירכ י"ע לוכאל ול וריתה זא םימ גישיש רעשמ אוה םא לבא [ב] דע ןיתמהל בייוחמ ןילימ 'ד רחא ףכית
יד וירחאלו םשל אוביש יגס וכרדמ רוזחל אחרט ול ש [ג] הפמ י"ע רתומ םימ וב אצמי אלש רעשמשכ לימ רועישב . ובתכו
כ"ג רתומ לוכאל באת אוהו לימ וירחאלו ןילימ 'ד רועישב וינפל םימ אצמי אל אמש קפוסמ םא ה"הד םינורחאה [ד] י"ע
הפמ [ה] אלא ןיבייוחמ םניא םימ רחא ךליל ןיכירצשכ ןיסדרפו תונג ירמושו םניאש םושמ וירחאלמ ומכ ליממ תוחפ
ןתרימש בוזעל םילוכי . יראשו א"חהו [ו] תוחפ אלא םימ רחא חורטל בייוחמ וניא כ"ג ותיבב בשויה לכד ומיכסה םינורחא
ןילימ 'ד דע ןיתמהל והוכירצה םשל ה"אלב ךלוהש ךרדב וינפל קרד וירחאלמ ומכ ליממ :
(ד) 'וכו וידי לוטי - טולי ל"צ וכש ל"רו :[יכדרמ רמאמ] וידי ךר
(ז) ףכ י"ע - [ח] ןנישייח הלוגמ ודיש הזב כ"אשמ הסוכמ ודיש הפמ ינאשו הז ןיד א"מרל ל"נמד הזב ושקתנ םינורחאה
אקוד הפמב ךורכי הפמ ול שי םאד הארנ כ"עו ש"ע קחודב ובשיי ר"אבו עגנימל יתא אמליד יפט :

ןיא םא * ה"ד גסק ןמיס הכלה רואיב
* מ ןיא םא 'וכו םייוצמ םי - אקוד בתכש א"חב ןייעו ירש כ"ג אצמי אל אמש קפוסמ אוה םא וליפאד כ"שמ ב"מב ןייע
הברה בער אוה םא א"בטירה ישודיחבו ו"מ ףדב םיחספ לע [תעכ ספדנש] ןיא כ"ג םימ אצמי אלש יאדוב 'יפאד עמשמ
ךרדה חרוט ינפמ שולח אוהש ןוגכ הברה הזל ךירצ אוהשכ קר אמתסב לקהל ב"ויכו :

רתוי קוחרב * ה"ד גסק ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו ןילימ 'דמ רתוי קוחרב - אחרפ אלמגב עסונ אוהשכד ארבתסמו [ב"ויכו ט"סאפ לע ןוגכ] ךרוא יפל ןיבשוח ןיא
הברה בער אוהשכ אקוד ז"כו ן"יטונימ ב"ע רועיש אוהש ינוניב םדאל ןילימ 'ד ךוליה לש ןמזה ןובשח יפל אלא ךרדה
ל"נכו :

ע ןמיס וט קלח תוכלה הנשמ ת"וש
... קחרתמ ינא םלועמו) בר ןויע ךירצ אד ןוגכ הנה ,םיקזח םירשג ןישועש אקינכעטה ןינעב ןייצש המב הנושאר ד"נעפלנהו
,ל"ז ורמאש המ אלא ונל ןיא יכ ללכב ד"נעפל אה םגו םינמז וא םיעבטה יוניש י"ע םישודיח שדחלמ ונקפתסנ הז ןיעכו
בשה ול שיש ימב אתשה יא לימ דע וירחאלו וינפל ךרצש הליפתה םדוק לימ 'דה ןינעל הרותה ידמול םע ונישרדמ תיב עו
הנוכמ (ז"עלב ראק) ,וישכע ינאשד ארבסמ ול הארנ הכלה רואיבבו ,יכה ארועיש ימנ םיעגר השמחב ןילימ 'ד השועש
בייח אלד םהינמזב אנש אלו וישכע ש"לד ארמגמ הארנ ד"נעפלו לגרב ךלוהל לימ 'ד אלא םימכח ו םיחספ 'מגב ש"מכו
ךרדבו לת בייח אהי לוכי םידרפבו םיסוסב סנכיל לוכיו םיעידומל ץוח דמוע היה ר"ת א"ע ד"צ םיחספ הקוחר ךרדב אוהש ימל
וכי ותוא תובכעמה תונורקו םילמג ינפמ סנכיל לוכי ןיאו םיעידומה ןמ םינפל דמוע היה ךרדב היה הלהו היה אל בייח אהי אל ל
י"שר ןייעו ש"ע ש"ע ךרדב היה אל ירהו היה אל ךרדבו ל"ת לגרב אוהש םלועה ךרדב אלא הרבד אל הרותהד ראובמ הנהו
םלועל ל"זח ירועיש םה ךכו סראקב וא םיסוסב אלו .(ק"ודו לוספ הוקמ בוטרוק רסח ס"מו הוקמל םירשכ ס"מ

חס ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
... כ"או ,ללפתהלו רוזחל ךירצו אצי אלד אליממ ןניעדי תלבקתמ הניא ותלפת השעמב אטחש ןויכד ןניעדי ארקמד ןויכד
רשפאש וזכ הלפתל אלא בישחהל ךייש אל ת"ישהל הלפתד םושמ אוהו ,ואצי אל לבקתת אלש רורבש הלפתבד הזמ ןניעמש
,לבקתהל הל א"אשכ אלו לבקתש אב ללפתמ אוהש המ לכ ןכלש םויקל אפידע הלפת איה לבקתהל היואר רתויש ןפו
הוצמה םויקל תוכייש אוה תולבקתה תורשפאד רחאמ הלפתד הוצמ , ןיללפתמ רובצהש העשבש יארקב וניצמש ןויכו
רובצב ללפתהל לדתשהל םדאהל בויח אליממ אכיא רתוי לבקתהל ןוצר תע אוה אנדיעב ותיבב ללפתי ול רשפא אל םאו
,ארוביצ ילצמד שו .ףידע היהיש ןפואב לדתשהל וילע שיש ארק יאהמ לכה דומלל ז"פל ךיי ולא תולעמ לכ ווה ז"פלו
אוה הזב חורטלו לדתשהל בויחה ךא ,והונאו םושמ הזב אכיאו תרדוהמ איהו אפידע רובצב הוצמה םויקש אתיירואדמ
ד"סב וט תוכרב י"טנ הליפתל
www.swdaf.com 8
לימ וירחאלו ןילימ 'ד וינפל ךליל אחריטב והובייח הז םעטמו ןנברדמ , מב ומכד והובייח םימדב הלוע הלש רודהש הוצ
והובייח אחריטב אלא םימדל ךייש אל רודההד הלפתד וז הוצמב ןכ ומכ םימדב יוישה שילש תפסוהב הוצמ רודהל
וז אחריטב ולש רודהל , רודיהב אתיירואד הוצמ םויק אוהש וזכ הוצמ רודה אוהש ןויכ ןכ ומכו תונקלו ברעל וריתה
אוה בויח ןינעלש ףא התיבש אתיירואדמ אכיא רודהב תישענש אפידע הוצמ םויקש ןויכ ןנברדמ םושמ אל כ"אש ,
.אוה רתוי שדוקמ תובישח

חי ןמיס דוד ראב ת"וש
... שמוחה דע אוהש וניצמ ןוממ תולדתשה ,ע"מב ופוגב תולדתשה בויח עיגמ ןכיה דע הרואכל הארנו ת"לבד בג לע ףא ,
'יע ,ונוה לכ רוסמל ביוחמ רובעי אלש לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה ןנירמא םגו ,ו"נרת ח"ואבו ז"נק 'יס ד"וי א"מרב
,['ב תוא ז"ל 'יס ןמקל 'יע] ח"צרהמ תוהגהב ש"ע ת"ל תוצמב כ"אשמ ,א"ע ז"כ ה"רב 'יע ע"מב ופוגב תולדתשהבד ל"י נ"הו
ראשב השועש ומכ קר תולדתשה תושעל התוצ אל הרותהש רשפאו ,ע"מב ךכ לכ ךירצ ןיא הברה ול ךרצנה ויכרצ :

ןילימ 'ד ךליל ךירצ ךרדב אוה םא רוביצב ללפתהל ונייה הלפתד ובתכ לבגל ה"דב 'סותב ב"כק ףד ןילוחב הנהו
לש שרדד ,לימ וירחאלו ןילימ 'ד ךליש דע ןיתמהל ךירצ כ"פעאו ןנברדמ קר הוה אל רוביצב הליפת הנהו ,לימ וירחאלו
תכמסא קר הז ןינעל ה"ל יתשדקנו םיקסופה ובתכ ךכ ןנברדמ קר הוה אל אפוג הלפתד ןויכ ,א . לכל אלד ל"י מ"מ לבא
הלודג הוצמ הוה רוביצב הלפתב קר כ"כ חירטהל ךירצ ןנברד הוצמ ידכ ןימוחת יבוריע ברעלד ב"קס ו"טת 'יס א"גמב 'יע ,
אלו וינפל ןילימ 'ד ךליל ךירצש ןויכד בתכש םש לקשה תיצחמב 'יעו ,ירש ןינמל ךליל 'ר ןכו ,איה הלודג הוצמ כ"א לימ וירח
:ל"כע הרשעל םילשהל ודבע ררחש רזעילא

השודק ירעש רפסב ש"מ יפלד איבהש ג"ח אינתה ע"של חפסנה ח"וא ע"של ת"וש קדצ חמצ י"כ 'יחו תופסוהב 'יע דועו
השודקד ל"ס ךשידקנב םיברב ומש שדקל רהוזה תעדל ולש ע"מ ןינמב 'ד רעש א"ח ל"ז ו"חרהל אוה ןכו ,אתיירואד איה
אלש וכרבו השודקד בתכ 'כ 'יס תוכרבד ז"פב ש"ארה ןכו ,תוצמ ג"ירתב והואנמ אל םינושארהש תמא ,ש"ע רומא 'פ רהוזב
:ןנברדמ קר ה"לד םירבוס םהש עמשמ ,הרותה ןמ רקיע וניצמ

ו ארק רמא י"רא ח"רא מ"המ רמאקד ,הרותה ןמ הוהד ארמגמ קיידל שיש הארנ ד"נעלו רומג שרדד הארנ ,יתשדקנ
אוה ,אוה רומג שרדד עמשמ מ"המ לבא ,ארק יאמ רמול ךרדה אתכמסא לעד 'א שרוש תוצמה ןינמב ן"במרה בתכ רבכד ףאו
שדקמש המב ל"י מ"מ ,ת"המ רקיע וניצמ אלש וכרבו השודקד ל"ז ש"ארה ש"מכו ןנברדמ ןפוג השודקו הלפתד בג לע
ב ת"המ השע תוצמ םייקמ םיברב ומש בתכד ןויכ ,םיברב ומש שדקמש המ לכב םינפוא ראשב ןיבו וכרבו השודקב ןי
םשה שודיק הוה ורמאיש המ לכ םימכחהל הרסמ יאדוב רבד םוש בתכ אלו יתשדקנו הרותב לוזגה בלול שיר ן"רב 'יע ,
ס ד"וי י"בב 'יעו ,םימכחהל הרסמו תרדוהמ אהתש רמאו םתס אלא רדהב םולכ טרפ אל בותכה לבא ל"זו ז"וטבו ח"עק ס"
,םש ךירצ ןיא כ"פעאו ,יתשדקנוד ע"מ םייקמ השודקו וכרב י"ע םיברב םשה שדקיש םימכח ורמאש ןויכו ,אוה ןכ נ"הו
ליממ רתוי וירחאל ךליל א"ל ק"ס 'צ 'יס א"גמב 'יעו , ריעל ץוח ךליש אל לבא ,ריע התואב אוה םא קר בייח וניאש 'יעו ,
ל"זו בתכש א"קס ה"פר ד"וי ת"פב ול ןיא םא וכותב רודל יאשרו תבשב ומכ וניד ריעב אצמנ הזוזמ ןיא םא לוחב וליפא ה"הו
אל ריעב ןיי שי םאו ל"זו ב"ער 'יס ח"וא א"מרב 'יעו ,א"קס ט"י 'יס א"גמב 'יעו ,תיציצ ןינעל ג"י 'יס א"גמה ש"מכ ,רחא תיב
:תפה לע שדקי

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->