You are on page 1of 49

aberacja chromatyczna

kategoria: cyfrowo i klasycznie

aberacja chromatyczna
niechciane kolory

Aberacja chromatyczna (inaczej zwana barwn) to wada obiektywu (soczewek), ktra szczeglnie czsto "daje si we znaki" na zdjciach wykonanych aparatem cyfrowym. Jej najczstszym objawem s przekamane i rozmazane kolory w miejscu gwatownych przej tonalnych obrazu, midzy bardzo jasnym i ciemniejszym obiektem. Przykady aberacji chromatycznej ilustruj zdjcia poniej.

Jak wida, zafarb najczciej wystpuje w miejscu gdzie intensywne wiato (np. wiato nieba) styka si z umieszczon bliej obiektywu powierzchni o mniejszej luminescencji. Im wiksza rnica luminescencji przy krawdzi tym wiksze
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Aberacja%20chromatyczna.htm (1 z 3) [2002-11-29 14:32:22]

aberacja chromatyczna

przekamanie kolorystyczne. Efekt wystpuje praktycznie tylko przy powierzchni biaej, o duej luminescencji, gdy wanie wiato biae jest zaamywane i rozszczepiane w soczewce na poszczeglne barwy w miejscu gwatownego przejcia tonalnego. Fizyczne wyjanienie tego zjawiska mona znale poniej: Soczewk mona traktowa jako zbir pryzmatw, wic i soczewka rozszczepia promienie wiata biaego na promienie barwne. Jeeli wic rozpatrywa obraz punktu P, to trudno mwi o jednym obrazie, gdy promienie barwne utworz odrbne obrazy P' dla kadej barwy osobno. Zamiast punktowego obrazu widoczne bd na ekranie barwne tczowe krki. Istnieje, jak to pokazano na rysunku, takie pooenie ekranu (elementu CCD), przy ktrym plamka wietlna przyjmuje wymiary najmniejsze. T plamk mona uwaa za obraz punktu P. Obrazy punktu P oznaczono Pf, Pz i Pc - zalenie od koloru rozszczepionej wizki wiata. Taka wada, wystpujca wskutek rozszczepienia wiata na promienie barwne i powodujca rozmazanie obrazu nazywa si aberacj chromatyczn. _______________________________________________________________________ wiato pochodzce z punktu P, trafia do soczewki, gdzie jest rozszczepiane i tworzy trzy wizki promieni o kolorach: Pf - fioletowy, Pz - ty, Pc - czerwony. Promienie wychodzc z soczewki tworz trzy ostre, barwne obrazy przedmiotu, przesunite wzgldem siebie, zamiast jednego skadajcego si z wszystkich promieni. Na obraz odwzorowywany na elemencie CCD przypada zazwyczaj promie ty. Pozostae promienie zostaj odwzorowane na CCD nieostro w postaci barwnych plam (rysunek). Dzieje si tak poniewa nie tworz najmniejszej moliwej plamki, czyli obrazu obiektu, w miejscu gdzie umieszczono element CCD. Na CCD tworz natomiast nieostry i rozmazany barwny obraz (rysunek). Tumaczy to rwnie barw zafarbw: fioletowo-niebieska lub czerwona.

_______________________________________________________________________ Aberacj chromatyczn mona usun przez odpowiedni dobr dwch soczewek. Jeeli wzi dwie soczewki, z ktrych jedna jest wykonana ze szka kronowego, a druga ze szka flintowego, to kty amice obydwu soczewek mona dobra tak, e ich zdolnoci rozszczepiania bd rwne, podczas gdy kty odchylenia promieni bd rne. Poniewa soczewki maj przeciwnie zwrcone krawdzie, rozszczepienia skompensuj si, ale ukad zachowuje zdolno odchylania promieni. Taki ukad soczewek nie rozszczepia biaych promieni na promienie barwne i nosi nazw ukadu achromatycznego, lub soczewki achromatycznej. Oglnie ukadem achromatycznym lub achromatem nazywa si kady ukad optyczny wolny od aberacji chromatycznej. Ukady takie ilustruj rysunki poniej. Opis - jak przy poprzednim rysunku.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Aberacja%20chromatyczna.htm (2 z 3) [2002-11-29 14:32:22]

aberacja chromatyczna

Efekt aberacji chromatycznej pogbiany jest zwykle przez np. nieostro zdjcia lub du kompresj JPEG zapisywanego obrazu. Rwnie sam algorytm interpolacji maski matrycy CCD przyczynia si do uwypuklenia tego efektu. Najwaniejszym jednak czynnikiem jest tutaj jako optyki aparatu. Kiepska optyka zawsze da efekt aberacji chromatycznej, lepsza przynajmniej go zniweluje, w mniejszym lub wikszym stopniu. Jedynym sposobem pozbycia si niechcianych kolorw jest obrbka barwna w programie do edycji grafiki bitmapowej. Ireneusz Zdrowak

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Aberacja%20chromatyczna.htm (3 z 3) [2002-11-29 14:32:22]

CCD

data aktualizacji: 1999-12-20

kategoria: cyfrowo

CCD
Elektroniczna klisza czyli jak dziaa pytka CCD

Technologi CCD (Charge Coupled Devices) wynaleziono w roku 1970 w laboratoriach Bella i po dzi dzie element CCD jest najlepszym z sensorw optycznych stosowanych w procesie elektronicznej rejestracji obrazu. Matryca CCD zbudowana jest z elementw wiatoczuych umieszczonych na paskiej pytce w kolumnach i wierszach. Ilo elementw decyduje o rozdzielczoci uzyskiwanych, za jej pomoc, obrazw. Fotony wiata, padajce na pytk, powoduj wyzwalanie si w jej elementach adunkw elektrycznych (rys. 2.) Natenie wzbudzanego prdu zaley od iloci wiata padajcego na element wiatoczuy. Nastpnie adunki przekazywane s, w odpowiedniej kolejnoci (rzdami) , do odpowiednich rejestrw odczytu. Wzmocniony sygna, z rejestru, wdruje do konwertera analogowo-cyfrowego, gdzie adunki elektryczne ulegaj przetworzeniu do formy cyfrowej. Obraz zostaje poddany kompresji i zapisany. rys. 1. Rzeczywisty kolor punktu obrazu uzyskiwany jest na drodze interpolacji punktw ssiadujcych. Na podstawie skadowych koloru ssiednich elementw obliczane s wartoci skadowe barwy centralnego punktu. W momencie nacinicia spustu migawki, wiato pada na pytk CCD gdzie zostaje pomierzona warto jego natenia dla kadego elementu wiatoczuego macierzy. Zmierzona warto natenia wiata zamieniana jest na odpowiadajc mu warto natenia prdu. W ten sposb otrzymujemy informacj o jasnoci rejestrowanego obrazu. W celu otrzymania informacji o barwie poszczeglnych jego czci analizowane s podstawowe kolory skadowe: czerwony, zielony i niebieski. Kademu sensorowi macierzy przypisany jest jeden z nich. Sensor macierzy analizuje odpowiadajcy mu kolor podstawowy. Rzeczywista barwa piksela uzyskiwana jest na drodze interpolacji pikseli lecych w ssiedztwie (rys. 1.)

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/CCD.htm (1 z 2) [2002-11-29 14:32:33]

CCD

rys. 2. Schemat dziaania elementu CCD. Padajce na pytk wiato zamieniane jest na impulsy elektryczne, ktre przekazywane s nastpnie do odpowiednich rejestrw. Dane o kolorze przesyane s do procesora sygnaowego, ktry dokonuje korekty barwy i szumu spowodowanego niestabilnoci poszczeglnych elementw pomiarowych. Pniej nastpuje kompresja i zapis obrazu w formie cyfrowej. Rozdzielczo macierzy CCD ksztatuje si obecnie na poziomie 1,3 mln/piks rednio dla oglnodostpnych aparatw cyfrowych. Pozwala to uzyskiwa obrazy o rozdzielczoci okoo 1024x968piks, przy 24 bitach koloru na piksel. Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/CCD.htm (2 z 2) [2002-11-29 14:32:33]

dead and hot pixels

data aktualizacji: 2001-10-23

kategoria: cyfrowo

dead and hot pixels


"Martwe i gorce" pixele

Terminy "hot" i "dead" pixels oznaczaj wady matrycy CCD aparatu. Jeeli odkryjesz ich obecno a swoim sprzcie - czy powiniene si martwi? Czy mog by one podstaw do reklamacji aparatu? Czy s to wady istotne dla dziaania sprztu? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi tutaj. Martwe pixele (dead pixels) - to piksele matrycy CCD, ktre nie pracuj. Sensor nie reaguje na wiato i tym samym nie przekazuje informacji o jego iloci padajcej na powierzchni fragmentu CCD, uniemoliwiajc interpolowanie rzeczywistej wartoci koloru, tego i ssiednich pikseli. Efektem jest biaa plama z wyran, jasn obwdk na zdjciu. Ponisze zdjcie ilustruje przykady martwych pikseli.

Martwe pixele najatwiej wykry na ciemnych zdjciach. Na wykonanym w nocy zdjciu, lub zdjciu zrobionym z zasonitym obiektywem, atwo zauway POJEDYNCZ jasn plam z zazwyczaj czerwon obwdk. Wane jest by zdjcie wykonane byo ze stosunkowo krtkim czasem migawki. Jeeli zobaczymy na obrazie wiksz ilo "kropek" rnego koloru najprawdopodobniej bd to... Gorce pixele (hot pixels) - s to te pixele, ktre przy dugich czasach nawietlania CCD daj wyranie rn warto pomiaru iloci padajcego na nie wiata ni reszta danego sensora CCD. S praktycznie nie do zauwaenia przy zdjciach wykonywanych przy krtkich czasach migawki - do kilku sekund. Ujawniaj si dopiero przy dugich ekspozycjach oraz ustawionych wysokich czuociach. Towarzyszy im zazwyczaj szum elektroniczny. Wiele aparatw posiada funkcj redukujca efekt "hot pixes" - tzw. mapowanie pixeli. Efekt "hot pixels" dla rnych czuoci ilustruj zdjcia poniej. ISO 400, F/2.8, czas 16 sekund
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Dead%20and%20hot%20pixels.htm (1 z 2) [2002-11-29 14:32:34]

dead and hot pixels

ISO 200, F/2.8, czas 16 sekund

ISO 100, F/2.8, czas 16 sekund

O ile "hot pixels" s raczej normaln przypadoci CCD i nie s dokuczliwe o tyle martwe piksele stanowi podstaw do reklamacji sprztu. Jest to wada matrycy CCD i powinna zosta usunita po przez wymian aparatu na nowy. Wikszo producentw honoruje tak usterk i wymienia sprzt. Aby zdiagnozowa ilo pikseli obu typw mona posuy si programem - do pobranie tutaj. Przed uyciem naley zapozna si z plikiem readme. Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Dead%20and%20hot%20pixels.htm (2 z 2) [2002-11-29 14:32:34]

Przydatne funkcje czy propaganda producenta?

data aktualizacji: 2001-03-09

kategoria: cyfrowo

Przydatne funkcje czy propaganda producenta?


aparat z wodotryskiem czy bez

Due liczby wypisane na pudekach, ilo dostpnych funkcji, nietypowe rozwizania tym wszystkim zachcaj nas producenci cyfrwek do zakupu ich produktu. Czy tak chwalone "wodotryski", udogodnienia i moliwoci s tak naprawd co warte? Czy rzeczywicie przydadz si nam w pracy z aparatem? A moe s tylko zbdnym dodatkiem majcym przekona nas do zakupu? Kady aparat cyfrowy wyposaony jest w wbudowany mikrokomputer, ktry jest urzdzeniem uniwersalnym, majcym wiele zastosowa - nie tylko kontrol podstawowych parametrw pracy aparatu. To przede wszystkim postanowili wykorzysta producenci implementujc w cyfrwki wiele ciekawych funkcji. Niektre z nich s przydatne, inne mniej - na co wic zwraca uwag? Zoom cyfrowy - to zazwyczaj due liczby mocno zaznaczone na opakowaniu lub obudowie aparatu. Co to takiego? To po prostu cyfrowe, interpolowane powikszenie obrazu. Oczywicie bardzo stratne jakociowo. O ile 2x zoom cyfrowy jeszcze si nadaje dla potrzeb np. WWW o tyle 4x tak pogarsza jako, e na zdjciu wida tylko rozmyte plamy barwne. Efekt cyfrowego zoomu ilustruj zdjcia poniej.

W rzeczywistoci wany jest tylko i wycznie zakres przyblienia optycznego i do niego naley przywizywa uwag planujc zakup cyfrwki. I tu rada - jeeli nie potrzebujemy duego przyblienia starajmy si wybiera obiektyw najjaniejszy (wiato np. f/2.0) gdy jest on o wiele lepszy od ciemnego. Dugie zoomy zazwyczaj bywaj ciemne, wic jeeli takiego nie potrzebujemy wybierzmy obiektyw "krtszy" ale janiejszy. Wielu producentw oferuje moliwo powikszenia zakresu ogniskowej przez zastosowanie konwerterw optycznych wic w razie koniecznoci bdzie mona aparat rozbudowa. Interpolacja polega na programowym zagszczaniu iloci pikseli na zdjciu przez co uzyskuje si wiksz rozdzielczo. Program majc np. 2 ssiadujce piksele oblicza na ich podstawie kolor piksela ktry umieci pomidzy nimi. Jak nietrudno si domyli jest to bardzo zgrubne przyblianie rzeczywistego wygldu piksela a tym samym pogarszanie jakoci obrazu. S lepsze i gorsze metody interpolacji jednak zawsze bdzie ona stratna.
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Dodatkowe%20funkcje%20aparatu.htm (1 z 4) [2002-11-29 14:32:36]

Przydatne funkcje czy propaganda producenta?

Interpolacja. Na podstawie skadowych koloru ssiednich elementw obliczane s wartoci skadowe barwy dodanego elektronicznie punktu znajdujcego si midzy nimi. Niektrzy producenci informuj, e ich aparaty maj nawet 6x zblienie cyfrowe. W sumie daje to "imponujce" wyniki sumowania si ogniskowych. Np. majc obiektyw o 8 krotnym zoomie optycznym i 6 krotnym cyfrowym uzyskujemy 48 krotne przyblienie (6x8=48). Jest to jednak tylko adnie wygldajca cyfra. 4x lub 6x zoom cyfrowy uzyskuje si ju nie tyle przez interpolacj (jak 2x) ale czsto przez wycicie fragmentu zarejestrowanego w wyszej rozdzielczoci kadru. 48 krotne zblienie bdzie wic niczym wicej jak maym prostoktem na ktrym niewiele wida szczegow. Zoom taki natomiast sprawdza si, jeeli chcemy obserwowa obraz na wbudowanym w aparat monitorku. Poniej przedstawiamy prbki cyfrowych zblie.

Funkcje manualne - wiele cyfrwek oferuje funkcje manualne, charakterystyczne dla


file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Dodatkowe%20funkcje%20aparatu.htm (2 z 4) [2002-11-29 14:32:36]

Przydatne funkcje czy propaganda producenta?

aparatw pprofesjonalnych i profesjonalnych. Obok balansu bieli i korekty ekspozycji to: preselekcja czasu migawki, przysony oraz peny manual. Czsto dostpne s rwnie funkcje manualnej kontroli ostroci. Zaawansowani uytkownicy przyzwyczajeni do pracy na klasycznych lustrzankach mog czu si nierzadko zawiedzeni manualnymi moliwociami takiego aparatu. Mimo, i producent jasno informuje, e jest preselekcja przysony, nie informuje w jaki sposb si to odbywa. Bywa, e do dyspozycji mamy tylko 3 zdefiniowane wartoci przysony lub 2 czasy do manualnych ustawie. Preselekcja jest, ale dla wielu ludzi praktycznie nieprzydatna. Rwnie manual w wielu modelach budzi sporo zastrzee. Aparat nie pokazuje np. kiedy ekspozycja wg. automatyki jest prawidowa, nie mwic o sygnalizacji ile np. dziaek przysony brakuje do prawidowego nawietlenia klatki. Kolejna sprawa to ustawianie ostroci. Poniewa wikszo aparatw posiada celownik lunetkowy, rczne ustawianie ostroci odbywa si tylko z pomoc monitora TFT - co jest bardzo zgrubnym szacowaniem wyostrzenia obiektu. Tylko niektre aparaty sygnalizuj prawidowe ostrzenie i pokazuj zgrubnie odlego od obiektu. Co za tym idzie, o tym czy obiekt by ostry czy nie moemy si przekona dopiero po przegraniu zdj do pamici komputera. Dobra rada - zwracajmy uwag kupujc aparat, dla jakiego uytkownika jest on przeznaczony. Jeeli zaley nam na dobrej obsudze funkcji manualnych wybierzmy aparat pprofesjonalny i upewnijmy si, e ma pen obsug podanych funkcji. 6 milionw pikseli - to brzmi dumnie. I wydawa by si mogo, e kosztuje rozsdne pienidze. Czy aparat o takiej rozdzielczoci moe by tak tani? I gdzie tkwi haczyk? Z pewnoci wszyscy pamitamy afer z aparatami Fuji o rozdzielczoci 4-6 mln pikseli o czym informoway wielkie naklejki na pudeku. Okazao si, e tak du rozdzielczo aparat uzyskiwa dziki zaawansowanemu algorytmowi interpolacji, ktry w sprytny sposb zagszcza rozdzielczo rejestrowanych obrazw. Nawet element CCD specjalnej budowy i najdoskonalszy algorytm interpolacji nie zastpi optycznej jakoci zdjcia. Mimo, i Fuji znacznie podnioso jako interpolacji - wci jako obrazu pozostaje stratna. Z rozdzielczoci interpolowan spotykamy si do czsto - trzeba wic bacznie zwraca uwag na to co kupujemy by nie da si nabra na "adn" cyferk na pudeku. Dugie zdjcie - funkcja panoramy. Niektre aparaty j maj a niektre nie. Czy zatem ci, ktrzy nie posiadaj takiej funkcji w swoim aparacie nie mog wykonywa panoram? Oczywicie mog. Funkcja panoramy zaimplementowana w aparacie tylko wspomaga jej tworzenie. Caa obrbka obrazw odbywa si jednak w pamici komputera a nie aparatu. Niektre aparaty Casio maj rwnie funkcj podgldu gotowej panoramy, jednak nie buduj finalnego obrazu.

Rejestracja sekwencji wideo - przydatna funkcja. Jednak naley pamita, e aparat to nie kamera. Co za tym idzie mamy ograniczony czas nagrywania obrazu zazwyczaj do okoo 30 sekund jednorazowo, a do zapenienia bufora szybkiej pamici. Tylko niektre aparaty zapisuj obraz bezporednio na karcie pamici. Jako tak zarejestrowanych sekwencji video jest raczej niska wic taki film nadaje si wycznie do celw orientacyjnych. Aparat cyfrowy czy dyktafon? - Rejestracja dwiku bywa przydatna. Moemy opisa np. warunki wykonywania ujcia czy komentarz do sesji. Jednak dwik zabiera do duo miejsca na karcie pamici, ktre mogli bymy przeznaczy na zdjcia. Ponadto jest to funkcja do niewygodna w obsudze - niewiele aparatw ma wbudowany przycisk uruchamiajcy bezporednio z obudowy rejestracj dwiku. Jeeli planujemy wic zakup cyfrwki mylc rwnie o dyktafonie, najlepiej od razu zdecydowa si na zakup jednego i drugiego. Filtry programowe - przerobi zdjcie na czarno biao lub doda czy uj koloru ze zdjcia mona w komputerze. Po co wic montowa takie funkcje w aparacie? Wbrew pozorom nie jest to pozbawione sensu. Od razu moemy oceni efekt zdjcia,
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Dodatkowe%20funkcje%20aparatu.htm (3 z 4) [2002-11-29 14:32:36]

Przydatne funkcje czy propaganda producenta?

odpowiednio wykadrowa dla potrzeb konkretnego filtra (np. zobaczy czarno-biay kadr jeszcze przed jego zarejestrowaniem i sprawdzi czy obraz najlepiej wyglda akurat z zastosowaniem tego trybu). Ponadto fotografujc np. w czarno-biaym trybie oszczdzamy miejsce na karcie pamici aparatu - mniej kolorw mniej potrzeba pamici do zapisu. I w kocu najwaniejsze - kiedy zapiszemy zdjcie w formacie jpeg, przegramy do pamici komputera to kada nastpna operacja zakoczona powtrnym zapisem w jpeg pogorszy nam jako zdjcia (powtrna kompresja). Warto mie zatem obraz wyjciowy od razu odpowiednio przygotowany do np. druku bezporednio z aparatu.

Czy twj aparat to lustrzanka? Sprzedawca powiedzia, e tak? Czyby? Niektre aparaty posiadaj konstrukcj celownika podobn do kamer. Obraz widziany w celowniku jest obserwowany na miniaturowym monitorze ciekokrystalicznym. Ma to swoje zalety - moemy w okularze wywietli np. menu. Ponadto od razu widzimy jak aparat zarejestruje zdjcie, czy nie bdzie np. przewietlone, le zbalansowane kolorystycznie. Ma i jednak wady - obraz jest tylko zgrubnym przyblieniem tego co widzi obiektyw. Nie moemy np. ustawi rcznie ostroci i by pewnym, e zrobilimy to dobrze. Celownik taki jest ponadto uciliwy - obraz ma nisk rozdzielczo co powoduje utrat szczegw, mczy oko i mocno czerpie energi baterii. Tylko konstrukcja tradycyjnej lustrzanki (odpowiedni ukad lustra kieruje nam obraz z obiektywu do okularu wziernika) moe zagwarantowa, e zobaczymy w celowniku faktycznie to co chcemy zarejestrowa i w takich warunkach jakie naprawd panuj. Jeeli zaley nam na profesjonalnym rozwizaniu lustrzanego ukadu obserwacyjnego powinnimy sprawdzi czy aparat posiada tak wanie konstrukcj - optycznomechaniczn. Jeeli jestemy raczej laikami - lepsze bdzie drugie rozwizanie. Na koniec dobra rada - sprawdmy dobrze, czy to co kupujemy z aparatem cyfrowym faktycznie jest tym czego oczekujemy. Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Dodatkowe%20funkcje%20aparatu.htm (4 z 4) [2002-11-29 14:32:36]

Fotografujemy noc

data aktualizacji: 2001-02-26

kategoria: cyfrowo

Fotografujemy noc
Cyfrowa noc

Nocne fotografie miast lub innych jasno wieccych obiektw s bardzo efektowne i warto pokusi si o wykonanie takich uj. Aparat cyfrowy, jak aden inny, daje tu ogromne moliwoci manipulacji obrazem oraz jego rejestracji. Dziki temu moemy w prosty sposb wykona zdjcie ktre zachwyci niejednego. Rzeczywista czuo elementu CCD to okoo 0.3 lux'a.(!) Tak wic fotografujc praktycznie w cakowitej ciemnoci mamy szanse uchwyci wyrany obraz - choby zarys obiektu. Takiej moliwoci nie daje nam fotografia klasyczna. Aby wykona zdjcie nocne potrzebne nam bdzie: aparat z "dolnym" czasem otwarcia migawki minimum 2 sekundy i statyw. Dobrze by byo aby aparat posiada moliwo wyzwalania z pomoc pilota lub mia wbudowany autowyzwalacz. Moliwo zdalnego lub opnionego wyzwalania migawki jest konieczna aby "bezdotykowo" wywoa ekspozycj nie powodujc najmniejszego drgnicia statywu z aparatem i tym samym unikajc poruszenia ujcia. Na zdjcia nocne najlepiej wybra por o zmierzchu lub przed witem. Fotografowanie w cakowitej ciemnoci nie jest wskazane, gdy brak minimalnego wiata otoczenia pozbawia detale szczegw. Najlepiej fotografowa w chodne noce. Powietrze wtedy jest czystsze ni w upalne dni i nie wystpuje zjawisko refrakcji. Zdjcia s wtedy bardzo ostre i nasycone wyranymi szczegami. Dobre efekty daje fotografowanie w zimie, kiedy ley nieg. Wtedy wiato otoczenia jest zdecydowanie mocniejsze - biel niegu odbijajc wiato czyni obiekty wyraniejszymi. Wybierajc przedmiot zdjcia musimy mie przede wszystkim na uwadze jego owietlenie. Nie musi by owietlony jasno - wane by by owietlony rwnomiernie lub po prostu ciekawie. Ostatnio wiele miast iluminuje zabytki i kocioy - to dobre obiekty do fotografowania noc. Warto te fotografowa odbicia budynkw i wiate w wodzie - np. przepywajcej obok rzece. Poruszajce si fale daj ciekawe, rozmazane odbicia wiate.

Z prawej strony tego ujcia przechodzca osoba zaznaczya swoj obecno. Jest to tzw. duszek. Wyranie wida ciemny zarys sylwetki.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Fotografujemy noc.htm (1 z 3) [2002-11-29 14:32:38]

Fotografujemy noc

Naley zwraca bacznie uwag na rodzaj wiate oraz ruch w pobliu fotografowanych obiektw. Lampy sodowe, czy neony maj rne temperatury barwy wiata i naley uwanie dobiera balans bieli by zdjcia nie byy np. zacone lub zbyt niebieskie. Najlepiej wykona seri prbnych fotografii by oceni ktre ustawienia s najlepsze. Ruchome wiata, na przykad reflektory samochodw, utworz cige wietlne linie. Czasami jest to efekt podany jednak nie zawsze i trzeba dobrze wybra moment wykonania ujcia tak, by adne ruchome wiato nie znajdowao si w polu widzenia obiektywu przez czas wykonywania ujcia. Przechodzce przed obiektywem osoby nie bd przeszkadza tylko wtedy jeeli nie jest ich duo i cay czas si poruszaj oraz ekspozycja jest dusza ni 5 sekund. Wtedy po prostu aparat ich nie zarejestruje. Jeeli jednak obiekt porusza si prostopadle do obiektywu, lub porusza si bardzo wolno moe powsta tzw. duszek przeroczysty zarys sylwetki. Efekt ten moemy oczywicie atwo usun w programie do obrbki grafiki.

Przejedajcy z prawej strony samochd popsu ujcie "rysujc" reflektorami jasn lini. Sam pozosta niewidzialny gdy porusza si szybko i nie by dostatecznie owietlony. Fotografia noc z pomoc aparatu cyfrowego to doskonaa zabawa i ciekawe dowiadczenie. Poruszajce si wiata i obiekty tworz ciekawe i niepowtarzalne wzory. Ponadto aparat zazwyczaj rejestruje o wiele wicej ni jest w stanie zobaczy oko. Rejestruje przecie na jednym ujciu przedzia czasu czasem kilkudziesiciu sekundowy. Dziki aparatowi cyfrowemu mamy moliwo od razu oceni efekty swojej pracy i poprawi ujcie, jeeli co jest nie tak. Takich moliwoci nie daje nam fotografia klasyczna gdzie zdjcia wykonujemy praktycznie "w ciemno". Zdjcia wykonano aparatem Olympus C-2020 zoom. Spostrzeenia czytelnikw Chciabym podzieli si pewn uwag na temat nocnego fotografowania. Mam aparat Sony DSC-S50 i wykonaem kilka takich zdj. Zauwayem, e przy dugich czasach nawietlania (u mnie max. 8 sek.) aby nie wystpiy na zdjciu "szumy" elektroniczne bardzo wane jest aby aparat (a w zasadzie detektor CCD) by moliwie jak najbardziej schodzony. Ju samo wyczenie aparatu na jakie 2-3 min. i nastpnie zrobienie zdjcia zaraz po jego ponownym wczeniu daje dobre efekty (tz. aparat o temp. pokojowej). Duo lepiej jest gdy aparat schodzimy. Ja prbowaem ostatnio robi takie zdjcia aparatem ochodzonym jak mi si wydaje tylko do ok. +15 st.C. Jak wida s tylko pojedyncze piksele (wysyam dwa zdjcia - nie s to oryginay z aparatu ale bardziej skompresowane programem komputerowym). Ciepy aparat daje duo szumw - wystarczy, e pracuje ok. 3-5 min. Jeszcze jedna zaleno, ktr zauwayem. Przy dugich nawietlaniach jasne piksele szumy s zawsze w tym samym miejscu to znaczy, e powoduj je "gorsze" piksele matrycy CCD - pojedyncze elementy przetwornika CCD.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Fotografujemy noc.htm (2 z 3) [2002-11-29 14:32:38]

Fotografujemy noc

zdjcie 1 - szum minimalny Mariusz

zdjcie 2 - szum wyranie widoczny

Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Fotografujemy noc.htm (3 z 3) [2002-11-29 14:32:38]

Karty pamici - awarie, problemy

data aktualizacji: 2001-08-23

kategoria: cyfrowo

Karty pamici - awarie, problemy


"Pada" karta co dalej?

Czsto zdarza si, e poprawnie dotychczas dziaajca karta pamici, odmawia wsppracy z aparatem cyfrowym. W 50% przypadkw jest to objaw zwiastujcy jej koniec. Jednak czsto da si j jeszcze uratowa. Jakie s przyczyny jej awarii, co zrobi by nie dopuci do uszkodzenia? W kocu, co zrobi gdy karta wykazuje niepokojce objawy? O tym przeczytasz w tym artykule. Wszystkie pamici typu flash (nawet te z doywotni gwarancj) maj okrelon ywotno, determinowan liczb moliwych do wykonania zapisw. Zazwyczaj liczba moliwych zapisw okrelana jest w setkach tysicy razy - po tym czasie karta ma prawo si zuy (pomijajc ju wytrzymao stykw np. w kartach SmartMedia). Jeeli wic uywamy karty pamici zakupionej kilka lat temu i bardzo mocno eksploatowanej, moemy spodziewa si, e wkrtce odmwi posuszestwa. Jeeli posiada doywotni gwarancj, moemy domaga si wymiany na now, jednak kilka lat temu najwikszym produkowanym formatem byo 4MB, dzi ju nie produkowane. Na szczcie ceny pamici id w d. W stosunku do zeszego roku ceny zmniejszyy si o okoo 80%, tak wic zakup nawet wikszej pamici nie powinien by duym wydatkiem. W tym miejscu naley zaznaczy, e trzeba dobrze sprawdzi jakiej pojemnoci karty nasz aparat jest w stanie obsuy. Obowizuje tu regua, e im nowszy aparat tym wiksz pojemno obsuguje. Nawet w obrbie jednego modelu mog zdarzy si rnice - jedna partia obsuguje np. do 64MB a inna do 128MB. Z kolei wielu producentw podaje, e aparat obsuguje tylko np. do 256MB a tak naprawd mona stosowa nawet 1GB. Tak wic warto rozezna si wrd uytkownikw, grup dyskusyjnych czy specjalistycznych stron, zanim zaplanujemy zakup bardzo duej karty pamici. Jeeli woymy do aparatu, ktry obsuguje karty tylko do pojemnoci 64MB, kart pamici 128MB, to najprawdopodobniej wystpi bd lub karta widziana bdzie po prostu jako pami o mniejszej pojemnoci. Z tego powodu, jeli nie jest si pewnym moliwoci aparatu, lepiej kupi dwie karty o mniejszej pojemnoci ni jedn o wikszej. Najczstszym objawem nieprawidowej pracy karty jest sygna od oprogramowania aparatu, e karta wymaga formatowania. Dzieje si tak zazwyczaj gdy do aparatu wkadamy now kart, lub kart uywan w innym urzdzeniu (mp3 playerze, palmtopie itp.) Pomaga tutaj zazwyczaj formatowanie, jednak uwaga - zdarza si, e karta pracujca w np. palmtopie nie bdzie dziaa w aparacie! Nawet wtedy, jeli na pocztku wsppracowaa z cyfrwk, to po formatowaniu w innym urzdzeniu moe odmwi dalszej wsppracy z aparatem. Podstawowe zasady uytkowania karty podawane s w kadej instrukcji obsugi, jednak pewne s pominite. Dotyczy to w szczeglnoci czytnikw kart pamici. Nie wolno: wkada i wyjmowa karty kiedy aparat jest wczony, szczeglnie gdy wykonuje zapis lub odczyt. W 90% przypadkw operacja taka skoczy si uszkodzeniem karty. Sytuacja taka dotyczy kadego innego urzdzenia a w szczeglnoci czytnika kart pamici (o czym producent prawie nigdy nie informuje). Naley trzyma si zasady: najpierw wkadamy do czytnika kart pamici a dopiero potem wpinamy czytnik do gniazda USB. Maksimum bezpieczestwa. Sytuacja taka tyczy si w szczeglnoci kart SmartMedia, ktrych konstrukcja odsania styki w ten sposb, e kadorazowe wkadanie jej do urzdzenia powoduje ich
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Karty pamici - awarie, problemy.htm (1 z 2) [2002-11-29 14:32:40]

Karty pamici - awarie, problemy

zwieranie. Jeeli w gniedzie bdzie napicie, z duym prawdopodobiestwem karta ulegnie uszkodzeniu i nie bdzie nadawaa si do zastosowania w aparacie cyfrowym. Szczegln trosk naley otoczy karty typu minidysk - IBM Microdrive. S one bardzo podatne na uszkodzenia mechaniczne. Zdarza si, e aparat nie chce czyta karty i sygnalizuje bd transferu plikw. Sytuacja taka ma miejsce gdy uywamy kart typu "no name" bez stosownych certyfikatw. Pami taka nie jest stabilna i sprawia problemy podczas przesyania danych. Zanim wic kupimy okazyjnie tani kart upewnijmy si, e bdzie dziaa z naszym aparatem i posiada wymagane certyfikaty. Jeeli aparat sygnalizuje bd karty, pierwsze co naley zrobi to wyj j z urzdzenia i przeczyci styki: w karcie SmartMedia mikk szmatk nasczona odrobin alkoholu, a w kartach CompactFlash przedmucha wloty stykw. Jeeli to nie przyniesie efektu, kart naley sformatowa w aparacie. Jeli nadal nie bdzie dziaaa poprawnie, trzeba sprbowa sformatowa j w innym urzdzeniu np. czytniku czy innym aparacie. Jeli i to nie przyniesie efektu - karta najprawdopodobniej zostaa trwale uszkodzona. Czy mona odzyska zdjcia z uszkodzonej karty? Z tego co nam wiadomo, z dniem pisania tego artykuu istniaa tylko jedna firma w UK zajmujca si tego typu usugami. Niestety poza zasigiem polskich uytkownikw. Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Karty pamici - awarie, problemy.htm (2 z 2) [2002-11-29 14:32:40]

Kupujemy karty pamici

data aktualizacji: 2000-04-15

kategoria: cyfrowo

Kupujemy karty pamici


SmartMedia, CompactFlash - uniwersalny nonik

Prdzej czy pniej pojemno pamici naszego aparatu cyfrowego bdzie wymaga rozbudowy. Jeeli posiadamy aparat na dyskietki lub karty MemoryStick sprawa wydaje si by prosta. Gorzej, jeli nasz cyfrwka korzysta z kart CompactFlash lub SmartMedia. Noniki te produkowane s przez wielu niezalenych producentw. Parametry kart mog rni si nieznacznie midzy sob, rne s rwnie ceny pozornie tych samych pamici. Ktrego producenta kart wybra by pasowaa do naszego aparatu i na co zwraca uwag by nie wyrzuci "pienidzy w boto" i nie zepsu aparatu? SmartMedia - s to mae karty wielkoci znaczka pocztowego, niezwykle paskie i lekkie. Produkowane s w 2 wersjach rnicych si napiciem zasilania: 3.3V i 5V (te drugie to starsze konstrukcje). Naley wic koniecznie sprawdzi, jakiego napicia uywa nasz aparat cyfrowy (pisze w instrukcji lub na standardowej karcie zaczonej w zestawie) i tak kart kupi. Pozostae parametry karty s standaryzowane wic napicie zasilania jest w zasadzie jedynym kryterium. Zdarza si jednak, e karta z jaki wzgldw nie jest uniwersalna (np. dedykacji dla urzdze typu palmtop czy MP3 player) i moe by niekompatybilna z naszym aparatem cyfrowym. Dla tego warto sprawdzi, czy na opakowaniu okazyjnie taniej karty pisze, e mona j stosowa do aparatw cyfrowych. Niekompatybilno z reguy karty te zawdziczaj swojej konstrukcji. Tak maa wielko urzdzenia zdeterminowana jest faktem przeniesienia elektroniki obsugujcej pami z karty do aparatu lub do innego urzdzenia. Moe wic zdarzy si tak, e elektronika naszego aparatu nie bdzie obsugiwa tej konkretnej karty. Naley rwnie zwrci uwag na pobr energii przez kart. Karty rnych producentw pobieraj prd w ilociach rnicych si nawet o 50%. Nie jest to bez znaczenia, szczeglnie jeli pracujemy na bateriach. Dla kart SM pobr mocy waha si rednio w granicach 10-40 mA. CompactFlash - to karta nieco wiksza i grubsza ni SmartMedia. Wymiary zawdzicza konstrukcji wewntrznej - caa elektronika obsugujca pami jest zamontowana w karcie. Co za tym idzie karty te s zazwyczaj bezproblemowe jeeli chodzi o kompatybilno. Jeeli natomiast chodzi o napicie na jakim pracuj - s uniwersalne. Karta sama rozpozna na jakim napiciu pracuje aparat. Warunkiem jest by karta miaa tzw. "dual voltage support". Mona spotka starsze karty obsugujce tylko jedno napicie, jednak s one rzadkoci. Kupujc kart CF naley rwnie zwrci uwag czy ma certyfikat CFA (Compact Flash Association). Jest to organizacja ustanawiajca standardy dla producentw urzdze pracujcych na kartach CF. Jeeli na karcie widnieje certyfikat CFA "Digital Film Compilant", moemy mie pewno, e nasz aparat bdzie wsppracowa z t kart. Zazwyczaj na pudeku powinien by rwnie napis typu: Redefining Film & Data Storage i wymienione urzdzenia z ktrymi wsppracuje pami (w tym aparat cyfrowy). Kupujc kart trzeba te sprawdzi czy jest ona typu I czy II. Rnica polega tutaj przede wszystkim na gruboci kart. Typ I ma 3.3 mm gruboci a drugi 5 mm. Mimo wszystko najlepszym sposobem jest nie kupowa "kota w worku". Obecnie wiele sprzedawcw nie jest zorientowanych w temacie tego typu pamici,
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Karty pamici.htm (1 z 2) [2002-11-29 14:32:41]

Kupujemy karty pamici

wic mimo ich "fachowych" rad i zapewnie (wynikajcych z nierzadko bdnej interpretacji dokumentacji sprztu w jzyku angielskim) warto mie cyfrwk ze sob i sprawdzi, czy karta bdzie dziaa z naszym aparatem. Zwrci naley uwag na fakt, e karta taka czstokro bdzie wymaga sformatowania przed uyciem. Nie naley zatem wyciga pochopnych wnioskw gdy przy pierwszym zaoeniu karty do gniazda aparat zasygnalizuje bd. Po sformatowaniu karta najprawdopodobniej bdzie pracowa poprawnie. Alternatywnym wyjciem jest zakup dedykowanej, firmowej karty ktra bdzie dziaaa na pewno z naszym aparatem. Jednak ceny kart firmowych pozostawiaj niestety wiele do yczenia. Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Karty pamici.htm (2 z 2) [2002-11-29 14:32:41]

Rozwizywanie podstawowych problemw z aparatem cyfrowym

data aktualizacji: 2001-08-09

kategoria: cyfrowo

Rozwizywanie podstawowych problemw z aparatem cyfrowym


okiezna cyfraka

Wielu pocztkujcych uytkownikw aparatw cyfrowych czsto nie radzi sobie z ich podstawow obsug. Zazwyczaj problemy sprawiaj niezrozumiae komunikaty i objawy zachowa aparatu. Poniewa wiele sprztu przywoonego jest z zachodu lub nie posiada czytelnej instrukcji obsugi, postanowilimy opublikowa niewielki poradnik. Z jego pomoc laik, czy pocztkujcy uytkownik powinien poradzi sobie z rozpracowaniem podstawowych funkcji aparatu. Poradnik ten powinien rwnie uatwi i usprawni obsug cyfrowego sprztu. Zebrano tutaj najczciej wystpujce objawy "nienormalnej" lub niepokojcej pracy aparatu oraz porad co powinno si zrobi by usun problem. Poradnik ten jest bardzo oglny i rozwizuje tylko podstawowe problemy z zakresu obsugi aparatu. Niektre objawy czy problemy mog wydawa si banalne lub poradzenie sobie z nimi powinno by spraw oczywist, jednak z naszych dowiadcze wynika, e wanie najprostsze problemy potrafi uytkownikowi sprawi najwicej kopotu. Jeeli nie znajdziesz odpowiedzi na pytania na tej stronie pisz: info@foto-net.pl postaramy si pomc.
objaw Aparat nie akceptuje karty pamici. przyczyna Karta pamici nie jest zgodna ze standardem CompactFlash, SmartMedia lub innym akceptowanym przez aparat. Karta jest uszkodzona. co zrobi? Sprawd czy karta posiada wymagane certyfikaty oraz czy jest to na pewno karta odpowiedniego typu. Sprbuj "przeczyta" kart w innym aparacie lub z pomoc czytnika, sformatowa ja w aparacie lub czytniku. Jeeli karta w adnym z przypadkw nie zareaguje wymie kart na now. Sprawd czy posiadasz dobry typ karty, czy prawidowo j osadzasz lub docinij j mocniej w gniedzie. Wycz aparat i upewnij si, e wszelkie operacje zmiany karty wykonywane s przy wyczonym aparacie. Nigdy nie wkadaj karty gdy aparat jest wczony gdy moesz uszkodzi aparat lub kart. Wcz ponownie aparat. Sprawd czy twj komputer prawidowo obsuguje porty USB lub jest dobrze skonfigurowany pod obsug RS-232. Wcz aparat. Naaduj bateri lub wymie na naadowan.

Karta " nie mieci" si w aparacie Aparat "zawiesza si" gdy karta Aparat wykrywa bd pamici. pamici jest w rodku lub zostaa wanie wyjta.

Komputer nie moe nawiza poczenia z aparatem.

Problem tkwi w ustawieniach portu USB lub RS-232 w komputerze. Aparat jest wyczony. Bateria nie jest naadowana.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Problemy%20z%20aparatem%20cyfrowym.htm (1 z 4) [2002-11-29 14:32:44]

Rozwizywanie podstawowych problemw z aparatem cyfrowym

Problem tkwi w zaawansowanych Sprawd, czy wszystko w twoim ustawieniach komputera komputerze funkcjonuje poprawnie. dotyczcych zarzdzania energi dla portw USB. Kabel USB lub RS-232 nie jest Podcz kabel do komputera i podczony. aparatu. Oprogramowanie nie jest Zainstaluj oprogramowanie do zainstalowane. obsugi transferu plikw. Zbyt wiele aplikacji jest Odcz aparat od komputera, uruchomionych w komputerze w tym zamknij wszystkie aplikacje i samym czasie. zrestartuj komputer. Podcz aparat. Zainstalowano niewaciwe Sprawd czy zainstalowae sterowniki waciwe sterowniki, cignij ich najnowsz wersj z Internetu. Jeeli to nie przyniesie efektw, sprbuj podczy aparat do innego komputera (by moe problem tkwi w konfiguracji sprztu). Jeeli si nie uda - skontaktuj si z pomoc techniczn. Nie mona przesa plikw z Oprogramowanie nie jest Zainstaluj oprogramowanie. aparatu do komputera. zainstalowane. W aparacie nie mona wczy Funkcje mog nie by dostpne dla Sprawd specyfikacj w instrukcji i niektrych funkcji. danego trybu fotografowania. zmie tryb fotografowania na prawidowy. Karta pamici nie wspomaga tych Wymie kart pamici na zalecan funkcji. przez producenta. Monitor TFT nie wywietla obrazu Na karcie pamici nie ma Przecz aparat w tryb rejestracji. mimo, i jest wczony. zarejestrowanych fotografii. Obiektyw jest zasonity. Monitor TFT wywietla komunikat, Karta jest uszkodzona, i karta pamici wymaga niesformatowana lub pochodzi z formatowania. innego aparatu. Monitor TFT wywietla komunikat, i nie moe przeczyta karty pamici. Monitor TFT wywietla komunikat, Aparat wykry bdy w odczycie i wewntrzna pami wymaga pamici wewntrznej. formatowania. Monitor TFT wywietla komunikat, i nie moe przeczyta wewntrznej pamici. Monitor TFT wywietla komunikat, Na karcie pamici nie ma plikw. i nie moe skopiowa plikw z karty pamici. Monitor TFT wywietla komunikat, Pami jest pena. i nie posiada wystarczajcej iloci miejsca w pamici na skopiowanie plikw. Monitor TFT wywietla komunikat, Podczas pierwszego uruchamiania i naley ustawi dat i czas. aparatu, lub podczas uruchomienia po dugim okresie nie uywania sprztu, gdy baterie byy wyjte, aparat prosi o ustawienie aktualnej daty i godziny dla zegara wewntrznego. Monitor TFT wywietla komunikat Aparat mg zosta uszkodzony. o koniecznoci serwisowania sprztu. Monitor TFT wywietla komunikat, Temperatura otoczenia jest zbyt i temperatura otoczenia jest za wysoka by aparat mg w niej wysoka. bezpiecznie pracowa. Odso obiektyw. Sformatuj kart pamici. Jeeli to nie przyniesie efektw zobacz punkt: aparat nie akceptuje karty pamici.

Sformatuj pami wewntrzna.

Przecz aparat w tryb rejestracji. Zwolnij miejsce w pamici kasujc pliki. Ustaw wymagane parametry.

Wycz aparat. Jeli po wczeniu sytuacja si powtrzy, skontaktuj si z serwisem. Wycz aparat i odczekaj chwil. Jeeli sytuacja si powtrzy kontynuuj fotografowanie dopiero gdy temperatura otoczenia zmieni si na nisz. Monitor TFT wywietla komunikat, W pamici nie ma miejsca na zapis Usu pliki z karty pamici by zwolni i karta pamici jest pena. kolejnych plikw. miejsce. Monitor TFT wywietla komunikat, W pamici nie ma miejsca na zapis Zmie kart pamici lub usu pliki z i pami wewntrzna jest pena. kolejnych plikw. pamici by zwolni miejsce.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Problemy%20z%20aparatem%20cyfrowym.htm (2 z 4) [2002-11-29 14:32:44]

Rozwizywanie podstawowych problemw z aparatem cyfrowym

Aparat nie moe nagra sekwencji Starsze typy kart s zbyt powolne by Zmie jako nagrywanej sekwencji video na kart pamici. nagrywa na nie sekwencje video. video na gorsz. Jeli to nie przyniesie efektw wymie kart na nowsz. Spust migawki nie reaguje. Aparat jest wyczony. Wcz aparat. Aparat zapisuje wanie zdjcia na Zaczekaj a aparat zakoczy karcie. zapisywa plik w pamici. Karta pamici lub pami jest pena. Zmie kart pamici lub skasuj pliki by zwolni miejsce. Aparat nie moe si wyczy. Baterie wanie si wyczerpay. Jeeli uywasz zwykych baterii alkalicznych niskiej jakoci wymie je natychmiast na dobre, lub za akumulatory. Nigdy nie uywaj zwykych baterii lub baterii alkalicznych niskiej jakoci! Zainstaluj prawidowo baterie. Naaduj baterie. Staraj si nie zasania obiektywu aparatu podczas fotografowania. Wcz lamp.

Aparat nie mona wczy.

Baterie s nieprawidowo zainstalowane lub nie s zainstalowane w ogle. Baterie nie s naadowane. Czci wykonanych zdj nie ma Obiektyw aparatu zasta zasonity na karcie pamici. gdy wykonywano ujcia. Zdjcia s zbyt ciemne. Lampa byskowa bya wyczona podczas fotografowania. Obiekt by zbyt daleko by lampa moga go prawidowo owietli. Fotografowae "pod wiato".

Podejd bliej do obiektu i wykonaj zdjcie ponownie. Wcz lamp byskow kiedy fotografujesz pod wiato. Lampa byskowa zostaa zasonita. Zwracaj uwag by nie zasania lampy byskowej gdy fotografujesz. Nieprawidowo dobrano parametry Wykonaj ponownie zdjcie z manualnej ekspozycji. prawidow ekspozycj. Zdjcia s zbyt jasne. Niepotrzebnie wczono lamp Wycz wymuszony bysk lampy. byskow. Fotografowany obiekt jest zbyt blisko Oddal si od obiektu lub wycz aparatu a warunki wymagaj uycia lamp. lampy byskowej. Czujnik wiata zosta zasonity. Prawdopodobnie przypadkowo zasonie czujnik rk. Odso go i wykonaj zdjcie ponownie. Nieprawidowo dobrano parametry Wykonaj ponownie zdjcie z manualnej ekspozycji. prawidow ekspozycj. Zarejestrowane zdjcia ulegy Karta zostaa wyjta z aparatu kiedy Nigdy nie wyjmuj karty kiedy aparat zniszczeniu na karcie pamici. nastpowa zapis fotografii. jest wczony gdy moesz ja uszkodzi! Zdj nie da si ju odzyska. Zdjcia s nieostre lub maj Obiektyw jest mocno zabrudzony. Wyczy soczewk obiektywu bardzo nisk jako. uywajc odpowiednich narzdzi. Obiekt by zbyt blisko gdy Aparat nie mg ustawi poprawnie wykonywae ujcie. ostroci. Oddal si od obiektu i sprbuj ponownie wykona zdjcie. Obiekt lub aparat porusza si Trzymaj aparat nieruchomo gdy bardzo szybko w trakcie wykonujesz fotografi. Jeeli nie wykonywania fotografii. przyniesie to efektu uyj statywu. Zdjcia nie chc si wywietla w Aparat nie jest podczony do Podcz aparat do telewizora. odbiorniku telewizyjnym. telewizora. Aparat jest le skonfigurowany pod Upewnij si jakiego standardu ktem wychodzcego sygnau video. (NTSC lub PAL) uywa twj odbiornik i ustaw odpowiednia opcj w menu aparatu. Odbiornik telewizyjny jest le Sprawd konfiguracj telewizora. skonfigurowany. wiateko kontrolne aparatu nie Aparat jest wyczony. Wcz aparat. wieci si. Baterie si wyczerpay. Naaduj lub wymie baterie. Baterie zostay zmienione w czasie Wycz a nastpnie wcz aparat. gdy aparat by wczony. wiateko kontrolne aparatu miga Baterie zaraz si wyczerpi. na czerwono. Naaduj lub wymie baterie.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Problemy%20z%20aparatem%20cyfrowym.htm (3 z 4) [2002-11-29 14:32:44]

Rozwizywanie podstawowych problemw z aparatem cyfrowym

Jest zbyt mao miejsca w pamici aparatu by zarejestrowa zadan dugo sekwencji video. wiateko kontrolne aparatu Skoczyo si wolne miejsce w wieci si na czerwono. pamici na zapis fotografii. wiateko kontrolne aparatu miga Aparat zapisuje zdjcia na karcie na zielono. pamici. wiateko kontrolne aparatu miga Lampa byskowa nie jest na to. naadowana. Automatyka ekspozycji nie moga wykona prawidowego pomiaru owietlenia.

Wymie lub oprnij kart pamici. Moesz te skrci czas rejestracji sekwencji. Wymie lub oprnij kart pamici. Poczekaj a skoczy. Poczekaj a lampa byskowa si naaduje. Zwolnij spust migawki i przekadruj fotografi. Sprbuj ponownie wykona zdjcie.

Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Problemy%20z%20aparatem%20cyfrowym.htm (4 z 4) [2002-11-29 14:32:44]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

Zaloguj si Login Haso


Zaloguj si

LABy : Odbitki w labach - wielko kadru na odbitce Wysany przez Radio dnia 2002/04/17 1:28:03 (441 odson) Jaki przygotowywa fotki cyfrowe do labu? [Tuareg pisze:] Witam, Mam pytanie natury technicznej o powierzchni odbitki w labach np. Agfy np. d-lab.3... Dostaem odbitk z labu i kadr by lekko obcity z gry i z dou (nie byo penego kadru, jaki sobie przygotowaem)... Zareklamowaem j i dostaem kolejn odbitk, tym razem z penym kadrem, ale i z biaymi paskami po ok. 4 mm z gry i z dou... Co jest grane??? Czy te laby nie mog nawietli penego kadru na caej powierzchni zdjcia np. 15x21 w zwizku z ograniczeniami technicznymi maszyny? A moe nawet jest na grupach jaki operator labu, ktry mgby mi ten problem w sposb prosty i przystpny wyjani... [Darek dpa odpowiada] dyskusja cignie si dugo i chyba czas si wtrci: 1. wymiar papieru to 152 mmx203mm - tyle i tylko tyle, dokadnie ilustruje to tabelka : Format zdjecia 10x13 10x15 10x18 10x25 13x18 15x10 15x20 20x15 Rozmiar w Rozmiar w mm pixelach 102 x 136 102 x152 102 x178 102 x254 127 x178 152 x102 152 x203 203 x152 1205 x1606 1205 x1795 1205 x2102 1205 x3000 1500 x2102 1795 x1205 1795 x2398 2398 x1795

Wicej o LABy News od Radio

Linki tematyczne

Najczciej czytany news z tematu LABy Odbitki w labach - wielko kadru na odbitce Ostatni news z tematu LABy Jak przygotowa odbitk do labu - cz II

Zapomniae haso? Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj si teraz! Menu gwne Strona gwna Newsy Wylij newsa Archiwum FAQ Pliki Dodaj Popularno Najwyej ocenione Linki Dodaj Popularne Najwyej ocenione Forum Galeria IRC Chat Ankiety Ksiga goci Statystyki Skontaktuj si z nami Sekcje Lista uytkownikw Netykieta Archiwum news na ONET.PL Tematy newsw
----

Najczciej czytane Odbitki w labach -... (441) Pkajce obudowy C... (344) Nowe firmware'... (270) Fotocela (206) Moje boje z labem ... (192)

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%201.htm (1 z 3) [2002-11-29 14:32:47]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

Jak przygotowa od... (192) Fotki z Canonw w ... (188) Zmiana maszynki po... (180) Oficjalne stanowis... (179) DPreview - problem (177) Szukaj

20x25 20x30 25x20 25x30 25x38

203 x254 203 x305 254 x203 254 x305 254 x 381

2398 x3000 2398 x3591 3000 x2398 3000 x3591 3000 x4500

Szukaj

Wyszukiwanie zaawansowane

jeeli plik cyfrowy bdzie mia wielko jak wyej w mm lub pikselach dla rozdzielczoci 300 dpi to np Frontiera nie obetnie nic bez wzgldu na to w jakim trybie zostanie puszczone zdjcie 2. tryby nawitlania s zasadniczo

peny papier - nawietlane jest tak aby nie byo biaego paska na zdjciu, std pozwala sina obcicie po bokach lub gry i dou zdjcia peny obraz - nawietlany jest peny obraz z dopuszczeniem biaego paska po bokach lub gra d Frontiera ma jeszcze trzeci tryb - bez skalowania - nawietla zdjcie w takiej wielkoci jak ustawione jest w pliku, std jeeli plik by ustawiony np 10x10 to po nawietleniu na kadym formacie i obciciu biaych paskw otrzymamy zdjcie 10x10

3. niektre maszyny maj faktycznie problem z pozycjonowanie papieru (szczeglnie KIS DKS/ SYSTEM 88) ale nie jest ono wiksze ni 0,5 mm, std ustawia si magnifikacj (powikszenie) na ok0,8% - jeeli obsuga wie jak to zrobi, jeeli nie to standardowo jest to 4,5 % 4. dla negatyww o ile pamitam standardowo ustawione jest nawietlanie ok. 95% kadru, w zalenoci od formatu na ktrym robi si odbitki ze wzgldu wanie na proporcje bokw, zawsze nastpuje jakie obcicie, ale te ustawione 95% to i tak wicej ni pokazuje wizjer w aparacie, std przy poprawnie wykonanym zdjciu nic nie powinno si zgubi.
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%201.htm (2 z 3) [2002-11-29 14:32:47]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

Paskie

Najpierw najstarsze

Odwie

Komentarz posta

< << - L # FAQ pl.rec.foto.cyfrowa & ? + >> >


Powered by RingSurf!

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%201.htm (3 z 3) [2002-11-29 14:32:47]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

Zaloguj si Login Haso


Zaloguj si

LABy : Jak przygotowa odbitk do labu cz II Wysany przez Tuareg dnia 2002/05/10 0:03:58 (193 odson) Wszystko zaley od Twoich potrzeb... Jeli nie przeszkadzaj Ci biae paski po bokach czy niepeny format albo lekkie obcicie kadru,to nie musisz nic robi... Lab wykona wszystko z lepsz lub gorsz jakoci sam za Ciebie... Ale jeli ju masz ciut wiksze wymagania, czyli chciaby mie np. cay kadr bez adnych paskw, to ju musisz popracowa nad swoim plikiem... Na pocztku warto si zorientowa z jak rozdzielczoci robi odbitki Twj lab... A potem naley przygotowa odpowiednie proporcje bokw w pliku, eby si zgadzay z proporcjami odbitki... Mona skorzysta z tabelki, ktra dla 300 dpi pojawia si ju w I cz... Ja j teraz troch zmodyfikowaem, eby uwzgldni 400 dpi... Wymiary pliku przygotowywanego do odbicia rozmiar mm px (300 dpi) px (400 dpi)

Wicej o LABy News od Tuareg

Linki tematyczne

Najczciej czytany news z tematu LABy Odbitki w labach - wielko kadru na odbitce Ostatni news z tematu LABy Jak przygotowa odbitk do labu - cz II

Zapomniae haso? Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj si teraz! Menu gwne Strona gwna Newsy Wylij newsa Archiwum FAQ Pliki Dodaj Popularno Najwyej ocenione Linki Dodaj Popularne Najwyej ocenione Forum Galeria IRC Chat Ankiety Ksiga goci Statystyki Skontaktuj si z nami Sekcje Lista uytkownikw Netykieta Archiwum news na ONET.PL Tematy newsw
----

10x13 102x136 1205x1606 1606x2142 10x15 102x152 1205x1795 1606x2394 10x18 102x178 1205x2102 1606x2803 10x25 102x254 1205x3000 1606x4000 13x18 127x178 1500x2102 2142x2803 15x20 152x203 1795x2398 2394x3197 15x21 152x216 1795x2551 2394x3402 20x25 203x254 2398x3000 3197x4000 20x30 203x305 2398x3591 3197x4803 25x30 254x305 3000x3591 4000x4803 25x38 254x381 3000x4500 4000x6000

Najczciej czytane Odbitki w labach -... (442) Pkajce obudowy C... (344) Nowe firmware'... (270) Fotocela (206) Jak przygotowa od... (193)

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%202.htm (1 z 2) [2002-11-29 14:32:50]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

Moje boje z labem ... (192) Fotki z Canonw w ... (188) Zmiana maszynki po... (180) Oficjalne stanowis... (179) DPreview - problem (177) Szukaj

Szukaj

Wyszukiwanie zaawansowane

Teraz otwierasz swj plik o rozmiarze np.: 1200x1600 w programie do obrbki zdj i modyfikujesz swoje zdjcie w zalenoci od formatu papieru... I jeli bdziesz operowa w pikselach, to nie ma adnego znaczenia jakie dpi jest ustawione w programie... Ale moesz operowa w mm/cm, wtedy koniecznie zaznacz rozdzielczo w jakiej bd robione odbitki... Jedynie dla formatu 10x13 nie trzeba przycina kadru, bo proporcje bokw s takie same... Mona jedynie zmieni ilo pikseli, cho lab te to moe za nas zrobi... Natomiast dla innych formatw wymagana ju jest nasza wiksza ingerencja... I tak dla 10x15 czyli 102x152 mm czyli 1205 x 1795 px dla 300 dpi naley sobie wyliczy nowy rozmiar w px pliku... Poniewa z proporcji wida, e naley przyci krtszy bok, bo jak zwikszymy 1600 do 1795 to 1200 zwikszy si do 1346, wic bdzie troch za duo jak nasze potrzeby... Kiedy to zrobisz, to ju Twoja sprawa... Albo przed zmian rozmiaru przytniesz kadr z 1200 do 1074 px albo po powikszeniu pliku przytniesz 1346 do 1205... Ten drugi sposb wydaje si atwiejszy przy wykorzystaniu powyszej tabelki... A przy okazji mona sobie poprawi kadr... I analogicznie postpujemy dla pozostaych rozmiarw zarwno odbitek, jak i pliku... I to by byo na tyle... ycz samych udanych odbitek... :-)))> -TuareG_2

Paskie

Najpierw najstarsze

Odwie

Komentarz posta

< << - L # FAQ pl.rec.foto.cyfrowa & ? + >> >


Powered by RingSurf!

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%202.htm (2 z 2) [2002-11-29 14:32:50]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

Zaloguj si Login Haso


Zaloguj si

LABy : Moje boje z labem AGFY... Wysany przez Tuareg dnia 2002/05/07 23:56:48 (192 odson) Jaki czas temu zamarzyy mi si pikne i due odbitki ze zdj z cyfry... Poniewa miaem dotd nieze mniemanie o AGFIE wybr pad na jeden z ich oficjalnych labw wyposaony w nowoczesn maszyn o nazwie 'd-lab.3'. Pliki niespecjalnie chciao mi si przygotowywa, bo raczej interesowaa mnie jako uzyskanych odbitek, wic daem na prbk jakie 7/8 plikw bez jakichkolwiek zmian, czyli tak jak wychodz z aparatu, z prob o wykonanie odbitek 15x21. Podczas odbioru odbitek w pierwszej chwili byem bardzo zadowolony, bo jakociowo wyszy bardzo przyzwoicie. W pewnym momencie zwrciem uwag, e jedno ze zdj jest troch obcite. W zwizku z tym przejrzaem ponownie wszystkie zdjcia i okazao si, e wszystkie one s poobcinane na krtszym boku po jakie 6-8 mm. Nie byo by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, e... pozostawiono nadal biae paski po bokach. Przejrzaem jeszcze raz zdjcia i te na ktrych mi nie przeszkadzao przycicie kadru zostawiem, a pozostae reklamowaem z prob, aby mi zrobiono zdjcia z pen wysokoci kadru... Kiedy si zgosiem po odbir reklamowanych zdziwiem si po raz kolejny. Otrzymaem bowiem odbitki z penym kadrem, ale piknie obramowanym biaymi paskami z wszystkich stron. A zatem na papierze 15x21 otrzymaem odbitk tak naprawd 13x18, bynajmniej jednak

Wicej o LABy News od Tuareg

Linki tematyczne

Najczciej czytany news z tematu LABy Odbitki w labach - wielko kadru na odbitce Ostatni news z tematu LABy Jak przygotowa odbitk do labu - cz II

Zapomniae haso? Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj si teraz! Menu gwne Strona gwna Newsy Wylij newsa Archiwum FAQ Pliki Dodaj Popularno Najwyej ocenione Linki Dodaj Popularne Najwyej ocenione Forum Galeria IRC Chat Ankiety Ksiga goci Statystyki Skontaktuj si z nami Sekcje Lista uytkownikw Netykieta Archiwum news na ONET.PL Tematy newsw
----

Najczciej czytane Odbitki w labach -... (442) Pkajce obudowy C... (344) Nowe firmware'... (270) Fotocela (206) Jak przygotowa od... (194)

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%203.htm (1 z 7) [2002-11-29 14:32:54]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

Moje boje z labem ... (192) Fotki z Canonw w ... (188) Zmiana maszynki po... (180) Oficjalne stanowis... (179) DPreview - problem (177) Szukaj

Szukaj

Wyszukiwanie zaawansowane

nie w cenie 13x18... Jednoczenie pani w punkcie, ktra bya porednikiem midzy mn a labem, przekazaa mi informacje, e moje zdjcia s le przygotowane i dlatego s takie problemy i pokazaa mi oficjaln informacj od labu o zaleceniach dla klientw z plikami cyfrowymi. A tam oprcz zalece co do rodzaju nonikw oraz typw i rozmiarw plikw cyfrowych bya zaczona tabelka z wymiarami w... mm dla poszczeglnych formatw odbitek. A ja, biedny uytkownik aparatu cyfrowego, tyle go ju uywam, a jeszcze nie widziaem, eby mi zdjcia wychodziy z niego w mm. Wic pytam si kobiety, jak ja mam zrobi eby mi te piksele z mojego aparatu cho troch przypominay mm. Pani mi na to oczywicie nie potrafia odpowiedzie... Ale ja, podbudowany wiedz z grupy, postanowiem przygotowa sobie pliki tym razem zgodnie z ich zaleceniami, czyli przyciem kadr do wymiarw 152x216 mm... Niestety otrzymane odbitki po raz kolejny byy poprzycinane po adnych par mm z kadej strony i znw nie wiedziaem dlaczego. Przecie zrobiem plik zgodnie z tabelk przekazan przez lab... ;-)))> Ale eby ju nie mczy kobiety duej, ktra i tak dzielnie to wszystko znosia i bya cay czas po mojej stronie, za co bardzo dzikuj, ustalilimy, e ja sam si skontaktuj z labem. Na kartce bya informacja, e w celu wyjanienia jakichkolwiek problemw naley kontaktowa si z nimi za pomoc telefonu albo e-maila. Oczywicie, jako zwolennik sieci, wybraem to drugie rozwizanie. Napisaem zatem list z pytaniem jak mam przygotowa plik, ebym mg otrzyma peny kadr oraz jak mog sobie zamieni te moje wydumane piksele na te ich ulubione mm i w postaci elektronicznej wysaem go pod wskazany adres. Poniewa nie otrzymywaem odpowiedzi przez par dni, zajrzaem znw do miej pani w

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%203.htm (2 z 7) [2002-11-29 14:32:54]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

atellier, gdzie si dowiedziaem, e lab odpowie mi pniej, bo teraz nie maj czasu. Pomylaem sobie, e skoro maj tyle roboty, e nie mog mi nawet odpisa jednego zdania, to tego nie przeskocz. A zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko cierpliwie czeka, a si kto zdecyduje zaj moj skromn osob... Cierpliwoci starczyo mi nawet na jaki tydzie... ;-)))> Przy ponownej wizycie u miej pani dowiedziaem si, e nie odpowiedz mi na maila, bo istnieje podejrzenie, e mam wirusa... Wybaczcie mi zatem wszyscy czytajcy grup, bo pewnie zalaem ju dawno i to z jaki miesic temu grup 'wirusem'. Na dodatek tak sprytnym, e mj McAfee ani NAV tego nie wykryy. I w zwizku z tym rozsyam pewnie te wirusy po dzi dzie... ;-)))> Troch ubawiony, ale i troch ju rozsierdzony wysaem im ponownie maila z ponown prob wyjanienia mi nurtujcego mnie problemu. Kiedy i tym razem milczenie labu zaczo si przedua postanowiem zadziaa odgrnie, czyli zaatakowa AGFE POLSKA... Zaczem oczywicie od przeszukania sieci, gdzie bardzo szybko znalazem polsk stron AGFY. Tam przeczytaem m. in., e na pierwszym miejscu jest dla nich zarzdzanie jakoci oraz mylenie o kliencie. Ucieszyem si wic niesychanie, bo kady lubi by szanowany i z ufnoci dziecka zaczem szuka jakiego kontaktu z kim, kto mgby mi wyjani moje mieszne problemy. Okazao si, e szybko obsugi w AGFIE jest tak daleko posunita, e nie marnuj oni czasu na maile, tylko wol od rki odpowiada na nurtujce ich klientw pytania za pomoc tylko i wycznie infolinii telefonicznej. No c, okazao si jednak, e moje proste pytanie o moliwo uzyskania 100 % kadru na 100 % powierzchni odbitki nie znajduje si na licie udzielanych odpowiedzi tego dnia. Ale pan z infolinii poprosi mnie o jaki kontakt,
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%203.htm (3 z 7) [2002-11-29 14:32:54]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

najlepiej oczywicie telefoniczny, to on si zorientuje i do mnie oddzwoni... Ale ja niestety miaem w zanadrzu jeszcze jedno nieprzyjemne pytanie... ;)))> Chciaem si bowiem dowiedzie z jak rozdzielczoci s nawietlane odbitki przez d-laby, mimo, e ju to sobie przeczytaem na ich stronie oraz czy jest to staa rozdzielczo. Pan chwil gmera w katalogach danego dlabu, jak twierdzi, a ja ju miaem mu zaproponowa, eby sobie przejrza ich wasn stron, kiedy pan zapyta mnie nagle, chyba eby sobie uatwi zadanie, na jakim noniku oddaem zdjcia do odbicia... Wprawio mnie to w tak ciki stan stuporu, e bezwiednie panu odpowiedziaem, e na CD, ale zaraz si jednak poprawiem, e to CD-RW tak naprawd byo... ;-)))> Po czym otrzymaem kolejn kompetentnie wymijajca odpowied, e pan si zorientuje i rwnie w tej sprawie do mnie oddzwoni... Niestety nie oddzwoni... A ja do tej pory si zastanawiam jaki to miao zwizek z rozdzielczoci labu??? Ale moe kto z grupowiczw pomoe mi to zrozumie??? ;-)))> Pniej czas mija mi wolno, acz uparcie na rnych przyjemnociach i tylko do peni szczcia brakowao mi jakiejkolwiek odpowiedzi od labu czy od AGFY... I tu okazuje si jak wielkie koncerny szanuj swoich maych, szarych klientw, bowiem do dnia dzisiejszego nikt z infolinii AGFY do mnie nie oddzwoni. Ale to mi zaczo wyjania opieszao i 'dobre' traktowanie klienta przez lab. Po prostu jaki pan (AGFA), taki kram (lab)... Po upywie kolejnego tygodnia zadzwoniem ponownie na infolini AGFY. Tym razem odebra inny pan, a ja, bdc ju z lekko zniecierpliwiony przeduajc si spraw, natychmiast zasypaem pana mnstwem maych, aczkolwiek citych pyta... ;-)))>
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%203.htm (4 z 7) [2002-11-29 14:32:54]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

I pewnie te nie uzyskabym adnych wanych czy wicych informacji, gdyby nie to, e jakim cudem czy moe z wygldu [;-)))>] wydaem si panu na infolinii podobny do waciciela labu i dostaem namiary prosto do specjalisty serwisujcego ten wanie konkretny d-lab.3. Z daru tego natychmiast skorzystaem i ju za chwil zadawaem po raz kolejny moje standardowe pytania. Okazao si, e mona uzyska peen kadr na zdjcie i pan serwisant by bardzo zdziwiony, e obsuga labu sobie z tym nie radzi. Oraz to, e d-lab.3 (podobnie zreszt jak d-lab.2) nawietla odbitki z rozdzielczoci 400 dpi i nie ma moliwoci tego zmiany, co w ogle bardzo zadziwio pana, ktry bardzo dugo nie mg zrozumie, e ja jako klient mgbym chcie odbitki w mniejszej rozdzielczoci, bo tak naprawd nie jest mi potrzebne 400 dpi... Majc ju pen wiedz zaczem sobie przygotowywa kolejne wersje plikw we waciwych rozmiarach, tym razem z uwzgldnieniem rozdzielczoci 400 dpi, kiedy nagle przerwa milczenie lab! Otrzymaem od nich maila, e bardzo mnie przepraszaj za tak dugie milczenie (zaraz tam dugie, tylko 3 tygodnie...), ale mieli awari poczenia z sieci. No c, awarie si zdarzaj, nawet tak dugie... ;-)))> Moe im jaki 'wirus' namiesza... ;)))> Jako, e jestem czek generalnie ufajcy ludziom, uwierzyem i w to, dlatego litociwie nie podaj konkretnych namiarw na ten wspaniay lab AGFY... Mail jeszcze zawiera prob, ebym si pojawi u nich osobicie albo poda nr telefonu, to wszystko mi wyjani... Ale ja jestem rwnie uparty, wic odpisaem, e prosz mimo wszystko o wyjanienie mi problemu pisemnie, bo w ich godzinach pracy, to ja te pracuj i nie mog si zajmowa prywatnymi sprawami. O dziwo ju na drugi dzie otrzymaem maila cytujcego wypowiedzi pana
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%203.htm (5 z 7) [2002-11-29 14:32:54]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

serwisanta, ktry potwierdza, e istnieje moliwo zrobienia penego kadru na caej powierzchni i ten tryb nazywa si REPRODUCTION. Jednoczenie odradza ten tryb, poniewa laboranci nie maj wtedy moliwoci adnej korekcji zdjcia. Dla mnie to akurat bardzo dobrze, bo nie chc, eby mi obsuga mieszaa w kolorystyce... Pan serwisant potwierdzi rwnie, e dobrze, e lab przekaza informacj dla klientw o rozmiarach odbitek, ale sugerowa, eby jednak doda do tego informacj o rozdzielczoci labu - 400 dpi... ;-)))> Majc tak wiedz przygotowaem par plikw prbnych zgodnie z tymi wymaganiami i wreszcie odbitki byy zrobione tak jak chciaem... A teraz odebraem wanie ju wiksz seri zdj i z jakoci odbitek z AGFY d-lab.3 jestem naprawd zadowolony. Nawet tak due odbitki jak 15x21 czy 20x30 ze zdj zrobionych aparatem z matryc 4 MPx, czsto jeszcze przycinane, dla uzyskania lepszego kadru, nie pozostawiaj nic do yczenia... :-)))> Pozosta jedynie niesmak ze sposobu traktowania klienta zarwno w labie, jak i przez sam AGF POLSKA... :(((> Dlatego niniejszym dzikuj AGFIE za 'profesjonalne' podejcie do klienta, ktrym tak przecie si chwal na wasnej stronie. Dzikuj za tak wspaniae firmowe laby z tak 'profesjonaln' i 'fachow' obsug... Uffff, to tyle moich smutnych wypocin... Jeli dotare do tych sw, to gratuluj!!! ;-)))> Ja bym ju dawno zasn po drodze! ;)))> Pozdrawiam i ycz wielu udanych odbitek, -TuareG_2

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%203.htm (6 z 7) [2002-11-29 14:32:54]

FAQ pl.rec.foto.cyfrowa

Paskie

Najpierw najstarsze

Odwie

Komentarz posta

< << - L # FAQ pl.rec.foto.cyfrowa & ? + >> >


Powered by RingSurf!

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie...k_/Przygotowanie%20zdjec%20do%20labow%203.htm (7 z 7) [2002-11-29 14:32:54]

Pena kontrola obrazu

data aktualizacji: 2001-10-05

kategoria: cyfrowo

Pena kontrola obrazu


"surowy" format

Tryb zapisu oznaczany jako RAW (tzw. tryb surowy) jest trybem pozwalajcym na transfer danych (bitw) bezporednio z aparatu cyfrowego (matrycy CCD lub CMOS) do np. komputera, bez adnej ingerencji w ten proces ze strony oprogramowania (przetwarzania elektronicznego), czy te sprztu. Co moemy przez to zyska, czy jest to przydatne dla przecitnego uytkownika i z "czym si to je"? W czym RAW jest lepszy od JPEG lub TIFF? Wikszo aparatw cyfrowych zapisuje pliki z obrazem w formacie JPEG, bardziej zaawansowane modele rwnie TIFF. Tylko niektre w formacie RAW. JPEG jest formatem stratnym, zapisujcym kolory tylko w 16 bit'owej palecie i nie nadaje si do powaniejszych zastosowa, a w szczeglnoci elektronicznego przetwarzania obrazu dla celw poligrafii czy druku w wikszym formacie. Jego podstawow zalet jest natomiast maa wielko plikw. Ciekawiej prezentuje si format TIFF. Zapewnia rejestracj nieskompresowanych obrazw z 24 bitow gbi kolorystyczn. Niestety ma jednak swoje wady. Po pierwsze pliki maj bardzo due rozmiary co wpywa na prdko zapisu ich w aparacie - nawet powyej minuty (obraz z matrycy 3 megapikselowej zarejestrowany w TIFF'ie zajmuje 8MB). Po drugie, kady piksel obrazu zapisany na karcie pamici, przechowuje tylko informacje kolorze. Kolor ten jest wynikiem interpolacji miedzy kolorami podstawowymi matrycy CCD lub CMOS - czerwonym, zielonym, bkitnym lub niebiesko-zielonym, purpurowym, zielonym i tym. Interpolacja ta przebiega wewntrz aparatu i maj na ni wpyw takie czynniki jak np. balans bieli, wyostrzanie programowe, system redukcji szumw i inne parametry, w tym zadane przez uytkownika. Nie mamy wic na ni bezporedniego wpywu i penej kontroli - w efekcie otrzymujemy gotowy obraz, ktry niekoniecznie spenia nasze wymagania. Jest to wic proces mao elastyczny. Jak rejestruje RAW? W momencie nacinicia spustu migawki na karcie pamici nie jest zapisywany gotowy obraz a jedynie informacja o wartoci ekspozycji danego piksela - nateniu wiata padajcego na element CCD. Nie ma tam informacji o kolorze. Waniejsze informacje o warunkach nawietlania, predefiniowanych przez uytkownika ustawieniach aparatu, zapisywane s osobno celem ich dalszego wykorzystania. W ten sposb dostajemy surowy, nieprzetworzony strumie danych, ktry moe zosta elastycznie przetworzony zgodnie z potrzebami uytkownika. Po umieszczeniu pliku RAW w komputerze, z pomoc odpowiedniego, dedykowanego oprogramowania, jestemy w stanie dokona syntezy obrazu na rne sposoby i z rnymi parametrami i zapisa je w dowolnym formacie majc do dyspozycji cay czas plik rdowy. Jest to ekwiwalentne dla wykonania kilku zdj w TIFF z rnymi ustawieniami i zapisania ich na karcie aparatu. Daje ponadto w wikszoci przypadkw (zalenie od moliwoci softu aparatu) wiksze moliwoci wpynicia na kocowy wygld obrazu. Jest wic to rozwizanie niesamowicie elastyczne, oszczdzajce pami karty i czas fotografowania, jednoczenie dajce maksymaln pewno rezultatw fotografowania. W tym momencie naley zaznaczy, e obraz podgldu zdjcia RAW wywietlany w aparacie (funkcja preview) jest tylko syntez wykonan przez soft cyfrwki - ma wic znaczenie tylko pogldowe. Waciwy obraz, w penej jakoci moemy wygenerowa dopiero w pamici komputera ingerujc w jego ostateczny wygld.
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/RAW - pena kontrola obrazu.htm (1 z 2) [2002-11-29 14:32:55]

Pena kontrola obrazu

Co mona zyska prze syntez obrazu w komputerze i jak si ona odbywa? Oprogramowanie dostarczane zazwyczaj z aparatem, lub odpowiedni plugin do np. PhotoShopa otrzymuje wszystkie informacje jakie aparat zapisa, dotyczce obrazu oraz rozkad maski kolorw matrycy CCD. Znajc rozmieszczenie poszczeglnych pikseli i odpowiadajcych im kolorw, oraz warto ekspozycji kadego, z nich soft jest w stanie interpolowa rzeczywisty obraz wprowadzajc odpowiednie poprawki. Moemy wic manualnie i zgodnie z intencjami: wyostrzy fotografi lub wygadzi, odpowiednio "dogra" balans barwny, skorygowa kolorystk ujcia, poziomy, parametr gamma itp. W efekcie otrzymamy przetworzony obraz o bardzo wysokiej jakoci. Dla jednego pliku RAW moemy wykona szereg interpolacji i wybra t najlepsz. Na wyrnienie zasuguje tutaj rwnie prostota narzdzi jakie dostarcza producent. Zazwyczaj nie sprawiaj one kopotu nawet osobie niedowiadczonej, gwarantujc uzyskanie doskonaych efektw, co nie jest bez znaczenia, gdy nie kady potrafi fachowo uywa programw klasy PhotoShop. Format RAW mona dosownie nazwa cyfrowym negatywem - analogia jest tutaj bardzo wskazana, majc na wzgldzie cay proces "wywoywania" obrazu. Na koniec kilka sw o ergonomii. RAW zajmuje zwykle mniej miejsca ni typowy TIFF. Dla przykadu dane z matrycy 3 mln pikseli przy 12 bitowym kodowaniu koloru bd miay objto okoo 5 MB. Jest to wic znaczco mnie ni 8MB TIFF. Tu naley zaznaczy, e TIFF, aparat cyfrowy zapisuje w 24 bitowym kolorze - mamy wic 8 bit na piksel - RAW ma 12. Synteza obrazu trwa w komputerze do dugo i jest to sprawa raczej normalna. Przy procesorze 550MHz i 256MB RAM interpolacja obrazu skadajcego si z 5 milionw pikseli trwa okoo 30 sekund. Praktycznie nie ma uniwersalnego formatu RAW. Poniewa kady aparat ma inn, wasn mask kolorw CCD oraz inaczej zapisuje ustawienia, kady RAW ma swj wasny plugin lub program do interpolacji. Aparat obsugujcy format RAW warto wybra, jeli chcemy uzyskiwa doskonae rezultaty, dla celw profesjonalnych lub chcemy mie pen kontrol nad obrazem po wyjciu z aparatu oraz moliwo wygodnego przetwarzania zdjcia bez straty jakoci. Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/RAW - pena kontrola obrazu.htm (2 z 2) [2002-11-29 14:32:55]

Ciekawostki

Jak uywa pomiaru wiata Uwaga: to tylko ramka - id do strony gwnej


Klaus Schiroff Uwaga: Strona jest tumaczeniem z oryginau zamieszczonego na stronie Klausa PhotoZone i zawiera osobiste dowiadczenia autora w mierzeniu wiata. Jego zainteresowania ograniczaj si do fotografii w wietle zastanym. Inna uwaga: Negatywy s bardziej tolerancyjne na niedokadnoci nawietlenia, podczas kiedy slajdy wymagaj bardzo dokadnego pomiaru wiata. (Slajdy za to maj wiksz rozpito tonaln.)

Podstawy czyli 18% szaroci.


Systemy pomiaru swiata zostay wykalibrowane w ten sam sposb, aby zapewni sta i niezmienn dokadno nawietlenia: 18% szaroci jest oglnie przyjt wartoci (jest to ten sam kolor jaki posiada okno twojej przegldarki). Ma to praktyczne zastosowanie kiedy prbujesz zrobi zdjcie bardzo jasnej sceny bez kompensacji mierzc wiato pomiarem punktowym lub centralnie waonym, otrzymasz zdjcie zaciemnione do 18% szaroci. Z drugiej strony bardzo ciemne zdjcia zostan rozjanione do szaroci. Pomiar wielostrefowy lub matrycowy mog mie ograniczon zdolno do rozpoznania sytuacji i skompensowa automatycznie. Typowymi sytuacjami stwarzajcymi ryzyko niedowietlenia zdjcia (bez korekcji) s:

plaa nieg zachmurzone niebo (niebieskie niebo jest mierzone i nawietlane w sposb waciwy)

Przykady z ryzykiem przewietlenia (bez korekty):


ciemny las ciemnoniebieskie jeziora/morze zmierzch lub wit

W zalenoci od sytuacji bdzie trzeba wprowadzi korekt do 2 EV skracajc lub wyduajc czas nawietlenia (przy staej przysonie) lub zmniejszy czy zwikszy przyson (przy staym czasie migawki). Zmiana parametrw nawietlania w programie (P) czy programie przesuwalnym (Ps) czyli shift nie zmienia iloci wiata docierajcego do filmu.

Porwnanie sposobw pomiaru wiata.


file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Systemy%20pomiaru%20swiatla.htm (1 z 6) [2002-11-29 14:32:57]

Ciekawostki

Tryb pomiaru

Punktowy(spot) / Czciowy

Centralnie waony

Wielostrefowy / Matrycowy

Przedstawienie graficzne

Czas i przysona s kalkulowane na Ten tryb zawa pole Pomiar jest uredniony z podstawie danych z pomiaru wiata do caego pola z akcentem matrycy/elementw mierzcych wiato (3 do centralnej partii wizjera. pooonym na rodek 16 lub wicej, przewanie Pole pomiaru pokrywa od wizjera (typowo 75 % Technicznie: 1 do 3,5 % wizjera wiata - rodek czarny i 6), biorc pod uwag (przewanie 3,5 %). ciemno szary na obrazku takie dane jak: uyty punkt AF, wielko Pomiar czciowy powyej, 25 % obiektu, pozycja, oglny pokrywa ok.9,5 %. obrzee). poziom wiata, wiato obiektu i ta oraz kolor. ...kiedy kontrast midzy jasnoci gwnego obiektu zdjcia a tem jest bardzo duy, albo obiekt wymaga precyzyjnego pomiaru, jak np. makrofotografia. Precyzyjny pomiar pod kontrol. ... kiedy w scenie istniej pola zacienione, albo w ekstremalnych sytuacjach jaz zachd lub wschd soca. Pomiar wiata dla wielu scen z atw korekt z rki. ... we wszystkich innych sytuacjach bez mocno zacienionych lub rozjanionych pl.

Uyj tego trybu...

Zalety:

Komfortowy z du wiarygodnoci. Brak moliwoci rcznej korekty - po prostu nie wiesz jakie czynniki wzi pod uwag aparat mierzc wiato i dobierajc takie wanie parametry.

Wady:

Bez korekty due Due rnice w pomiarze prawdopodobiestwo wiate i cieni. Braketing przewietlenia sceny w jest jedynym ktrej wiksz rozwizaniem w wielu powierzchni zajmuje trudnych sytuacjach. niebo.

Nastpny rysunek jest impresj na temat sposoby w jaki dziaa pomiar wiata oparty o matryc. Aparat analizuje dane na temat wiata z kolejnych elementw matrycy w powizaniu z wybranym sensorem AF i porwnuje te dane z wewntrzn baz danych. Zwykle usiuje unika uredniania wyniku, aby zmniejszy ryzyko bdnej interpretacji sceny. Niestety, ten sposb czsto zawodzi w sytuacjach nietypowych - np. wiato z tyu, jasne to.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Systemy%20pomiaru%20swiatla.htm (2 z 6) [2002-11-29 14:32:57]

Ciekawostki

Uwaga: rodek pomiaru na zdjciach poniej jest zaznaczony przez To oznacza e zdjcia zostay wykonane w nastpujcy sposb: rodek wizjera zosta nacelowany na to miejsce, wcinity zosta przycisk AEL (AutoExposureLock) lub wcinity do poowy spust migawki, nastpnie scena zostaa przekadrowana do obecnej postaci i ... pstryk.

Typowe sceny do pomiary punktowego lub czciowego.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Systemy%20pomiaru%20swiatla.htm (3 z 6) [2002-11-29 14:32:57]

Ciekawostki

Trzeba jednak uwaa na nastpujce sprawy:

Nie naley mierzy najjaniejszego punktu sceny - to prowadzi do niedowietlenia. Sprbuj znale miejsce ktre na by dobrze nawietlone, ale we pod uwag ograniczenia pomiaru wiata. Nawet pomiar punktowy czy czciowy pokrywa pewn powierzchni zdjcia (do 9,5 %). Na przykad pomiar czciowy w duym zdjciu (kanion) pokrywa due pole i w konsekwencji zawiera kilka zacienionych miejsc - w tym przypadku prowadzi to do poprawnego rezultatu. Normalny film moe przedstawi rozpito 7EV, wic moesz wybra punkt ktry jest troch ciemniejszy ni wybierany na zdjciach powyej. Jeli rozpito jasnoci w scenie jest wiksza ni twj film moe odda gwny obiekt moe sta si konturem i pojawi si efekt zdjcia konturowego (jak na zdjciu po lewej na dole).

Trik: Mona zwikszy rozpito tonaln filmu o 1EV przez wstpne nawietlenie filmu:

przecz w multiekspozycj. zrb zdjcie czarnej kartki z szybk migawk i du przyson (np. 1/4000s, f/22). zrb swoje zdjcie (bez kompensacji). Czarny kolor prawdopodobnie nie bdzie tak gsty jak normalnie.

Typowe sceny dla pomiary centralnie waonego.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Systemy%20pomiaru%20swiatla.htm (4 z 6) [2002-11-29 14:32:57]

Ciekawostki

Sprbuj znale due pole ktre ma by dobrze nawietlone i - znw - we pod uwag ograniczenia pomiaru wiata

Typowe sceny dla pomiaru wielostrefowego/matrycowego.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Systemy%20pomiaru%20swiatla.htm (5 z 6) [2002-11-29 14:32:57]

Ciekawostki

Pomiar wielostrefowy / matrycowy jest najatwiejszy do uywania. Po prosu celujesz i robisz zdjcie. Korekty nie mona wprowadzi. Po kilkukrotnym uyciu tego pomiaru zaczynasz poznawa jego reakcje na rnorodne sytuacje i wtedy moesz go polubi albo nie. Tumaczenie i opracowanie Marcin Koszowski E-mail: koszmar@mp.pl

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Systemy%20pomiaru%20swiatla.htm (6 z 6) [2002-11-29 14:32:57]

Tworzymy panoram

data aktualizacji: 2001-02-21

kategoria: cyfrowo i klasycznie

Tworzymy panoram
szeroki kt widzenia

Wykonanie efektownej panoramy nie jest rzecz trudn. Nie potrzeba mie nawet aparatu cyfrowego z opcj panoramy. Wystarczy aparat klasyczny (ew. statyw), skaner (w zastpstwie aparatu cyfrowego), komputer i odpowiedni program. Niektre aparaty cyfrowe (np. Casio czy Canon) posiadaj bezporednio w aparacie funkcj wspomagajc tworzenie panoramy. Zazwyczaj polega to na wywietlaniu fragmentu poprzedniego ujcia, ktry naley pokry z kolejnym i tym samym utworzy cigo obrazu. Funkcja ta jest przydatna, jednak nie jest konieczna dla wykonania poprawnej panoramy. W niektrych modelach aparatw mona tak panoram rwnie poskada i wstpnie oceni efekty. Naley jednak pamita, ze waciwa obrbka zarejestrowanego obrazu ma miejsce tylko i wycznie w komputerze. Dotychczas nie jest nam znany aparat, ktry tworzy gotow, w peni wymiarow i dopracowan panoram w pamici wewntrznej. Poniej przedstawiamy instrukcj jak w kolejnych krokach wykona interesujc panoram. 1. W pierwszej kolejnoci musimy znale interesujcy obiekt do fotografowania. Moe to by krajobraz, plac lub uliczka. Naley mie na uwadze, by owietlenie byo dostateczne. Jeeli chcemy wykona panoram o kcie 360 stopni najlepiej wybra dzie gdy soce schowane jest za chmurami i daje mikkie jednolite wiato. Unikniemy wtedy efektu pokazanego na obrazku poniej:

1 - to obszar nawietlony prawidowo. 2 - to zdjcie pod soce, obszar ciemniejszy. 3. - to obszar nawietlony prawidowo. Taki ukad burzy harmoni zdjcia i jego cigo. Panorama nie jest nawietlona rwnomiernie i przy fotografowaniu "pod soce" raczej nie ma szans by taka bya. Panoramy mona wykonywa nie tylko poziome, ale i pionowe lub skadajce si w prostokt. 2. Najlepiej umieci aparat na statywie i ustawi poziomo gowic. Chodzi o uzyskanie cigego horyzontu. Oczywicie moemy poprowadzi aparat rk, jednak po poskadaniu takiej panoramy moe okaza si, e dua cz kadru jest do odrzucenia. Dzieje si tak poniewa fotografujc z rki zazwyczaj zdjcia nie pokrywaj si w paszczynie poziomej. Efekt ten pokazuje zdjcie poniej.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Tworzymy panoram.htm (1 z 4) [2002-11-29 14:32:59]

Tworzymy panoram

Dla panoram pionowych (np. wysokich wie) gowic z aparatem trzeba ustawi w pionie i zablokowa moliwo jej obracania w paszczynie poziomej. 3. Nastpnie dobieramy parametry ekspozycji. Aby uzyska fotografie o wzgldnie jednolitym owietleniu naley poeksperymentowa z ustawieniami dla rnych pooe aparatu i wybra optymalne parametry. Jeeli nie chcemy zagbia si w funkcje manualne moemy zda si na automatyk lub program tematyczny - np. krajobraz. Efekty przy sprzyjajcych warunkach owietleniowych powinny by satysfakcjonujce. Ewentualne rnice w nawietleniu poszczeglnych kadrw "wyrwna" w pniejszym czasie program. Wybieramy rwnie optymaln ogniskow - jeeli dysponujemy aparatem z zoomem. Wane jest by zapisa lub zapamita jej warto. Bdziemy jej potem potrzebowa przy skadaniu panoramy - by program mg odtworzy warunki w jakich wykonywane byy ujcia. 4. Przystpujemy do wykonania fotografii. Obiektyw najlepiej prowadzi od prawej do lewej. Wykonujemy pierwsze ujcie a nastpnie przesuwamy aparat o nieca klatk tak, by kolejne ujcie miao wsplny "margines" z poprzednim. Zasad prezentuje zdjcie poniej. Oczywicie zdjcia w rzeczywistoci nie s przesunite w stosunku do siebie w pionie.

Jeeli fotografujemy aparatem cyfrowym najlepiej kadrowa monitorem (jeeli aparat ma funkcj panoramy to nawet pomoe nam dopasowa marginesy). W przypadku aparatu klasycznego musimy si zda na wasne wyczucie. Fotografujc tym drugim warto zostawi wikszy margines pokrycia si kadru. Laboratoria zazwyczaj odcinaj cz klatki wic jeeli zakadka bdzie zbyt maa moemy mie trudnoci z dopasowaniem uj. Przy aparacie cyfrowym wystarczy margines rzdu 1/8 kadru. Naley zwrci szczegln uwag by na czeniu si kadrw byy jakie wyranie i charakterystyczne wsplne punkty. Od tego zaley efekt pracy programu skadajcego panoram. Na ich podstawie program dopasuje obrazy. Trzeba rwnie zadba by nie byo w tych miejscach obiektw ruchomych - np. ludzi czy samochodw. Poniewa ruchome obiekty zmieni pooenie midzy rejestracj jednej klatki a drugiej, program moe mie problemy z poprawnym dopasowaniem kadru gdy przemieszczajcy si obiekt zostanie uznany za stay punkt wsplny dla obu uj. W rzeczywistoci bdzie to nieprawd wic naley unika takich sytuacji. Prac moemy zakoczy w dowolnym momencie. Moemy te zarejestrowa panoram o kcie 360 stopni. Najlepiej wykona kilka serii panoram przy rnych opcjach "zakadek" by wybra najlepszy wariant. 5. Zarejestrowan w postaci pojedynczych klatek panoram wczytujemy do
file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Tworzymy panoram.htm (2 z 4) [2002-11-29 14:32:59]

Tworzymy panoram

komputera. W przypadku aparatu cyfrowego bezporednio a w przypadku klasycznych odbitek z pomoc skanera. Na wgranych fotografiach nie dokonujemy adnych korekt czy retuszy. Zrobimy to dopiero na gotowej panoramie. Jedyne co moemy zrobi to rozjani lub przyciemni fotografie lub zmieni balans kolorw tak, by wszystkie zdjcia byy mniej wicej jednakowej tonacji. 6. Teraz czas na "poskadanie" panoramy. My wykonamy t czynno z uyciem najlepszego (wedug nas) programu do tego typu operacji - PhotoStitch. Inne polecane przez nas programy to: PhotoVista i Ulead Cool 360. a.) Wgrywamy zdjcia do programu i ustawiamy je w odpowiedniej kolejnoci (w poziomie lub pionie - zalenie od rejestrowanej panoramy).

b.) Nastpnie klikamy zakadk "merge" i wybieramy opcj "merge settings". Tam ustawiamy rodzaj naszej panoramy oraz zapisan wczeniej warto ogniskowej obiektywu przy jakiej rejestrowalimy ujcia.

c.) Klikamy "start" i ju po chwili moemy podziwia efekt pracy programu. Jeeli co poszo nie tak, panorama jest nierwna lub le dopasowana, oznacza to, e program nie poradzi sobie z dostarczonymi obrazami. Dopasowanie moemy przeprowadzi w takim przypadku rcznie, zgrubnie dopasowujc klatki do siebie. Program zatrze rnice midzy krawdziami marginesw oraz wyrwna tonacj wszystkich klatek tworzc cigy obraz.

d.) Kiedy panorama bdzie ju gotowa pozostaje tylko j zapisa. Program "obetnie" nierwnoci w kadrze tworzc z obrazu idealny prostokt.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Tworzymy panoram.htm (3 z 4) [2002-11-29 14:32:59]

Tworzymy panoram

GOTOWA PANORAMA

Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Tworzymy panoram.htm (4 z 4) [2002-11-29 14:32:59]

Makro i aparat cyfrowy

data aktualizacji: 2000-01-11

kategoria: cyfrowo

Makro i aparat cyfrowy


Jak wykona poprawne zdjcie makro aparatem cyfrowym

Wikszo oglnodostpnych aparatw cyfrowych wyposaona jest w celowniki lunetkowe. Co za tym idzie, obraz obserwowany w takim celowniku nie pokrywa si cakowicie z rzeczywistym obrazem rejestrowanym. Dzieje si tak za spraw paralaksy. Fotografowanie przedmiotw bardziej oddalonych od aparatu nie przysparza kopotw, zazwyczaj mamy do dyspozycji ramki paralaktyczne. Inaczej sprawa si ma z obiektami pooonymi bardzo blisko obiektywu. Bywa, i fotografujc z bliskiej odlegoci prawie nie widzimy obiektu, nie mwic o poprawnym nastawieniu ostroci. W takiej sytuacji warto wczy monitor, znajdujcy si na tylniej ciance aparatu. Umoliwi on dokadne skadrowanie obiektu. Zazwyczaj widok na ekranie jest pokryciem kadru w prawie 90%, co umoliwia uzyskanie poprawnej kompozycji i waciwe ustawienie ostroci. Naley jednak pamita, by nie sugerowa si kolorytem o ostroci obiektw widocznych na monitorku. Jest to bardzo zwodnicze, gdy widziany obraz jest tylko obrazem orientacyjnym. Wykonane zdjcie ogldane na monitorze komputera moe znaczco rni si od tego, ktre ogldalimy w aparacie. Planujc sesj fotografii makro naley wyposay si w zapasowe komplety baterii, gdy monitor aparatu cyfrowego jest bardzo energochonny. Ireneusz Zdrowak

Wszystkie prawa do materiaw zamieszczonych na stronach Foto-Netu zastrzeone. Kopiowanie i publikacja bez zgody autorw zabroniona.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Zdjecia%20makro.htm [2002-11-29 14:33:00]

Untitled Document

Tutaj mozna rowniez obejrzec demko zgrywania ;)

Moj 2100 UZ po wlaczeniu pojawia sie jako ikona w okienku "Skanery i Aparaty Fotograficzne".

Po kliknieciu pobierane sa dane z aparatu. Trwa to chwilke.

Po pobraniu danych pojawia sie okinko kreatora. Mozna w nim wybrac "bezposrednia obsluge aparatu"niestety takie rozwiazanie nie dziala z moim aparatem moge jedynie pobierac zdjecia uzywajac kreatotra.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Zgrywanie%20zdjec%20pod%20winXP.htm (1 z 2) [2002-11-29 14:33:00]

Untitled Document

Pojawiaja sie miniaturki zdjec znajdujacych sie w aparacie. W tym oknie mozna wybrac zdjecia do zgrania, ponadto mozna zaznaczyc zdjecia, ktora maja byc obrocone.

Przepiekna funkcja mozna podac czesc glowna nazwy zgrywanych zdjec, bedzie do niej dodawany numer zgrywanego zdjecia. Podnadto wskazujemy miejsce gdzie zdjecia moja byc zgrane system proponuje kilka wariantow. Jako ciekawostke dodam, ze po powtornym wygrywaniu zdjec w to samo miejsce numeracja zdjec jest kontynuowana

Bardzo ladne okienko postepu;)

W nastepnym oknie windows proponuje posadzenie zdjec w necie lub drukowanie w ich platnym serwisie:)))

Okienko konczace zgrywanie:)

Po zgraniu zdjecia z pieknymi nazwami znajduja sie w jasno opisanym folderze.

file:///D|/DOKUMENTY/Czytelnia/Fotografowanie/_Poradnik_/Zgrywanie%20zdjec%20pod%20winXP.htm (2 z 2) [2002-11-29 14:33:00]