You are on page 1of 4

POBEDINA kola orijentacije za 2014.

godinu
pod pokro itelj!t o" P#B i O#B
kola je $e!platna za sve polaznike do 2% godina !taro!ti, ostali polaznici plaaju 500,00 din za 3 nedelje, koliko traje kola.

I nedelja
!u$ota& 22.02.2014. 'okacija( )a* an!ka +& pro!torije planinar!kog drut a &&Po$eda, i park kod -ra"a # etog #a e 10(00.10(/0 Skup polaznika kole, evidentiranje polaznika. Otvaranje kole, upoznavanje sa programom, rukovodiocima, predavaima i instruktorima. 10(/0.12(00 Preda anje( Orijentacija ! uopteno "laninarska orijentacija Orijentiring ! sportska orijentacija 12(00.1/(00 Prikazi anje !ni"ljeni0 "aterijala 1/(00 . 14(00 Prakti*ni rad !a in!truktori"a( rad sa kartom parka kod #rama Svetog Save odre$ivanje stajne take u odnosu na o%jekte odre$ivanje severa u odnosu na o%jekte prepoznavanje sim%ola sa karte u prirodi nedelja& 2/.02.2014. 'okacija( Ada 1iganlija& re!toran 23ezero4 11(00 5 skup polaznika kole, evidentiranje polaznika Prakti*ni rad !a in!truktori"a( rad sa kartom orijentisanje karte pomou o%jekata i pomou kompasa kontrola orijentisanosti karte savijanje karte praenje kretanja na karti palcem ustanovljavanje polo&aja na karti i u prirodi ! stajna taka prepoznavanje sim%ola sa karte u prirodi okretanje oko karte pri promeni pravca

II nedelja
!u$ota& 01.0/.2014. 'okacija( 6ale"egdan& Prirodnja*ki "uzej 5 koarkaki teren 66 2Partizan4 11(00 . skup polaznika kole, evidentiranje polaznika

Prakti*ni rad !a in!truktori"a( ponavljanje pret'odni' nastavni' jedinica plan kretanja ( iz%or puta ! varijante i napadne take linijski o%jekti orijentacija na kratkim distancama uz detaljno itanje karte nedelja&02.0/.2014. 'okacija( 6outnjak& 7akultet !porta i 7izi*kog a!pitanja 11( 00 skup polaznika kole, evidentiranje polaznika

Prakti*ni rad !a in!truktori"a ponavljanje pret'odni' nastavni' jedinica granica vegetacije o%lici relje)a ( izo'ipse sigurnosni pravac(smer

III nedelja
!u$ota& 0+.0/.2014. 'okacija( 89e& "uzej #a re"ene u"etno!ti 11( 00 . skup polaznika kole, evidentiranje polaznika

Prakti*ni rad !a in!truktori"a( kretanje po azimutu %rojanje koraka, odre$ivanje rastojanja utvr$ivanje pret'odno nauenog

nedelja&0:.0/.2014. 'okacija( A ala& planinar!ki do" 2;arapi9e $re!t4 11( 00 skup polaznika kole, evidentiranje polaznika *ie koriene razliite razmere karte+ planinarska orijentacija ,+-5000 orijentiring+ ,+,0000 Prakti*ni rad !a in!truktori"a( ponavljanje pret'odni' nastavni' jedinica iz%or puta varijante linijska orijentacija na osnovu zadati' kontrolni' taaka napadna taka, pomoni orijentiri namerna greka

I< nedelja
!u$ota& 1=.0/.2014. i nedelja 1>.0/.2014 Polaganje za rnog i!pita ?dogovor tokom kole@( Aak"i*enje u planinar!koj orijentaciji na Brukoj gori Aak"i*enje u orijentiringu na BeCanij!koj ko!i Polaganje na 6outnjaku !a"o za polaznike kole

Aeorij!ka preda anja


"laniraju se dva teorijska predavanja u prostorijama ". /"o%eda0+ !reda& 0=.0/.2014. 1:(00 planinar!ka orijentacija+ reavanje zadataka !reda& 12.0/.2014. 1:(00 orijentiring+ opisi kontrola i priprema za takmienje

Organizacioni od$or(
Dla ni organizatori& ad"ini!tracija& kontakt i prija e( 1elena *a%i+ 0>/ /:4 =0+E jelenaFjo ano icF$a$icGHa0oo.co"& Sne&ana 2odosi+ 0>4 ++2 >+ 04E !nezanatGg"ail.co"& Preda a*i i in!truktori( 3ladislav 4atkovi, 4rgud "ajko, 5edomir "aunovi, 6admila uljagi, 3ladan 3ujaklija, 4arko 7ruji In!truktori( .ristijan 4itrovi& *ojan .omarevi, 3ladimir 6adinovi, 8emanja 4ijailovi, 9vana *a%i

O a kola je za one koji ole prirodu i Cele da !e !lo$odno kre9u kroz nju $ez !tra0a da !e izgu$e. Bi9e na" zado olj!t o da !e druCi"o& da <a! neto nau*i"o& da po!tanete *lan naeg drut a i da putujete& pea*ite i tr*ite !a na"a. 6o"i!ija za orijentaciju P.6. &&Po$eda,