You are on page 1of 6

Ringkasan pelajaran ini didownload dari www.banksoal.web.id RINGKASAN MATERI BAHASA INDONESIA KELAS 4 SD 1. PENGUMUMAN (Acuan: SASE !

"al:#$ 1%$ &#' Siswa dapa( )en*ebu(kan isi dari sebua" pengu)u)an Siswa dapa( )enulis sebua" pengu)an Siswa dapa( )enulis ulang pengu)u)an *ang didengarn*a agian+bagian pengu)u)an: -on(o" :
PENGUMUMAN Pengurus 1operasi Si)pan Pinja) 2Al+!k"las3 )engu)u)kan kepada para anggo(a ba"wa dala) rangka )eningka(kan pela*anan$ pengurus siap )eneri)a (abungan anggo(a dengan ke(en(uan sebagai beriku(. 1. 1a)i )eneri)a (abuangan anggo(a se(iap "ari kerja )enggunakan buku (abungan *ang dikeluarkan pengurus. /. unga (abungan akan di"i(ung se(iap ak"ir bulan. 0. ,abungan dapa( di(arik kapan pun ola" anggo(a se(ela" )engajukan per)o"onan penarikan blanko *ang (ela" disiapkan pengurus. %. Anggo(a koperasi *ang akan )enarik (abungan "arus )en*isakan (abungann*a )ini)al 145 dari ju)la" (abungan keseluru"an. #. Anggo(a koperasi *ang )e)erlukan bia*a pendidikan anak dan perawa(an ru)a" saki( dapa( )engajukan per)o"onan pinja)an dana kepada pengurus. 6e)ikian pengu)u)an ini ka)i sa)paikan agar dike(a"ui ole" seluru" anggo(a koperasi. Gowa$ 1 6ese)ber /447 Pengurus 1operasi Si)pan Pinja) 38arga Gowa3 1e(ua$ Sahban 6rs. 9. Sa"ban .iba$ S. E.

pe)buka ,ujuan pengu)u)an !si pengu)u)an Penu(up

.a(i"an : ,en(ukan isi pengu)u)an di a(as /. SURA, (Acuan : SASE ! "al : /0'

Ringkasan pelajaran ini didownload dari www.banksoal.web.id Siswa dapa( )enge(a"ui dan )e)a"a)i bagian+bagian sura( Siswa dapa( )e)bua( sura( pribadi agian+bagian Sura(: Pe)buka : ,e)pa( dan (anggal sura($ (ujuan sura($ sala) dan ucapan pe)buka !si sura(: berisi ceri(a$ in:or)asi a(au pesan *ang ingin disa)paikan si pengiri) sura(. Penu(up : ucapan penu(up$ sala) penu(up$ dan na)a dan (anda (angan pengiri) sura(. -on(o":
;akar(a$ 1 6ese)ber /447 Un(uk Sa"aba(ku Ar* Nugro"o ;ln. 1enanga ! No.0# Pare+pare Sulawesi Sela(an

,e)pa( dan (anggal sura( Ala)a( (ujuan sura(

Pe)buka Sala) pe)buka

Assala)u<alaiku)$ wr. 8b. 9ai$ R*$ bagai)ana kabr)u= Se)oga baik+baik saja$ *a. Aku di ;akar(a juga baik+baik. Sejak kepinda"anku ke ;akar(a$ aku selalu kangen dan inga( pada ka)u dan (e)an+(e)an. 1adang+kadang aku suka sedi" juga. ,api$ )au bagai)ana lagi= ,ugas papku )eng"aruskan ka)i pinda" ke ;akar(a. R*$ ;akar(a )e)ang ko(a *ang "eba(> Gedungn*a keren+keren. Se)ua ada di sini. Pokokn*a )au apa saja$ ada de"> Asalkan ada uang$ lo> ,e)pa( rekreasin*a pun as*ik+as*ik. Misaln*a$ 6u:an. Aku suda" dua kali ke sana. 8a"$ seru de"> -u)a sebaln*a$ ;akar(a i(u sanga( )ace(> .alu lin(asn*a se)rawu(. Mobiln*a ban*ak$ si"> !(ula" sebabn*a$ ;akar(a bising dan (inggi polusin*a. Udara pun jadi kurang segar. Selain i(u$ sa)pa"n*a juga ban*ak dan bau. 1a*akn*a )as*araka( di sini kurang sadar pada kebersi"an$ de"> ?a" begi(ula" pengala)anku sebulan di ;akar(a$ R*. ,api$ bagai)anapun juga$ aku senang+senang aja$ si"> Soaln*a$ di sini :asili(asn*a lengkap$ serba ada. Maklu)$ ibuko(a negara ki(a$ kan= Ri$ uda"an dulu$ *a. Muda"+)uda"an ka)u enggak bosan baca oce"anku ini. 1alau se)pa($ balas *a. 1a)u ceri(akanla" pengala)an)u sela)a ini dengan (e)an+(e)an se(ela" aku pinda" ke ;akar(a. @"$ *a kiri) sala) un(uk keluarga)u$ (e)an+(e)an$ dan Pak Guru. 8assala)$ Sa"aba()u$ Ra(ri

!si

Penu(up

Ringkasan pelajaran ini didownload dari www.banksoal.web.id .a(i"an: ua(la" sura( balasan un(uk sura( di a(as> 0. PAN,UN (SASE ! "al 1/' Siswa dapa( )en*usun pan(un Siswa dapa( )en*e)purnakan pan(un Siswa dapa( )e)bua( pan(un -iri+ciri pan(un: -on(o" ;angan suka )akan )en(i)un (a' Men(i)un i(u ban*ak ge(a"n*a (b' ;anagan suka duduk )ela)un (a' Mela)un i(u (ak ada gunan*a (b' %. Penggunaan (anda (i(ik (.' (SASE ! "al 144$ 11%' a. Singka(an u)u) Singka(an *ang (erdiri a(as dua "uru: di(ulis dengan )e)beri (anda (i(ik di belakang )asing+)asing "uru:. Singka(an *ang (erdiri a(as (iga "uru: diberi (anda (i(ik di belakang ke(iga "uru: (ersebu(. Sa)a dengan a(as A sda. 6an kawan+kawan A dkk. 6an se(erusn*a A ds(. ?ang (er"or)a( A *(". b. Singka(an na)a 6an sebagain*a A dsb. 6an lain+lain A dll. 6engan ala)a( A d.a. Sa)pai dengan A s.d. !si sa)piran Pan(un (erdiri a(as sa(u bai(. ai( dala) pan(un (erdiri a(as e)pa( baris Se(iap pan(un (erdiri a(as dua bagian$ *ai(u sa)piran dan isi agian per(a)a dina)akan sa)piran dan bagian kedua dina)akan isi. un*i ak"ir baris 1 dan 0$ ser(a / dan % sa)a$ *ai(u a+b+a+b.

Ringkasan pelajaran ini didownload dari www.banksoal.web.id Singka(an *ang (erdiri a(as dua "uru: di bagian depan a(au belakang sebua" na)a di(ulis dengan )e)beri (anda (i(ik di belakang )asing+)asing "uru:. -on(o" : R.A. 1ar(ini Sura")an 6.A. Singka(an *ang (erdiri a(as dua "uru: di bagian belakang sebua" na)a (e(api "uru: keduan*a di(ulis dengan "uru: kecil di(ulis dengan )e)beri (anda (i(ik di belakang "uru: keduan*a. -on(o" : Su)an 9s. Mus(ain R). c. Singka(an ;aba(an singka(an na)a *ang u)u) !nsin*ur A !r. Sarjana Pendidikan A S.Pd. Sarjana Ekono)i A S.E. Sarjana 9uku) A S.9. Sarjana Sas(ra A S.S. Sarjana ,eknik A S.,. Sarjana Sains A S.Si. Ma(eri 6eskripsi ()enjelaskan' 6eskripsi Menjelaskan ciri+ciri sua(u benda a(au orang secara (er(ulis dengan ba"asa *ang baik ,uan A ,n. N*on*a A N*. Nona A Nn. apak A pk. Saudara A Sdr. Mu"a)ad A Mu". Abdul A Abd. Su)ber SASE ! "al #% -on(o" Aku sala" sa(u ala( )usik (radisional. Aku (erbua( dari ba)bu. Aku (erdiri dari (abung+ (abung ba)bu dengan panjang dan dia)e(er *ang berbeda+beda. -ara )e)ainkanku a)a( )uda". ;ika aku digo*ang a(au dige(ar$ akan )eng"asilkan nada (er(en(u *ang )erdu. Siapaka" aku= Aku adala" angklung. 8acana (Me)baca sua(u wacana' Menjawab per(an*aan berdasarkan wacana Menen(ukan pokok pikiran(isi' (iap % SASE ! "al /$ 1B$ 0&$ B7 Pro:esor A Pro:. 6ok(er A 6r. 6ok(orandus A 6rs. 6ok(oranda A 6ra. 6ok(or A 6R.

Ringkasan pelajaran ini didownload dari www.banksoal.web.id paragra: 6ongeng Me)bua( ringkasan .a(ar (e)pa( dan wak(u ceri(a ,oko"+(oko" dala) ceri(a 9ubungan (oko"+(oko" Makna ka(a Pesan )oral Menceri(akan SASE ! "al /7

ke)bali Mencari )akna ka(a+ka( suli( dala) ka)us Me)bua( kali)a( )enggunakan ka(a+ ka(a suli( Men*usun kali)a( dari ka(a+ka(a *ang acak Penggunaan diCkeCdari dala) kali)a(

1a(a depan

SASE ! "al D

Para siswa sedang belajar di kelas. 1ucing )elo)pa( dari a(as gen(ing. !bu pergi ke pasar !a suka )enari$ tetapi adikn*a suka )elukis. RiEal dan :a(i)a" suka berbalas pan(un Aku berlibur ke Bali DPR )e)u(uskan un(uk )ereFisi undang+undang *ang

1a(a peng"ubung

Penggunaan danC(e(api

SASE ! "al %/

9uru: kapi(al

Penggunaan "uru: kapi(al un(uk na)a le)baga$ na)a pulau$

Ringkasan pelajaran ini didownload dari www.banksoal.web.id negara$ dan orang Percakapan Me)peragakan percakapan di depan kelas Me)a"a)i isi percakapan dan )elengkapi percakapan Me)bua( 1ali)a( (an*a percakapan singka( Me)bua( kali)a( (an*a berdasarkan ga)bar$ ceri(a$ jawaban *ang suda" 6ena" disediakan. Menjelaskan sua(u dena" secara (er(ulis Me)bua( dena" seder"ana berdasarkan sua(u penjelasan MENGARANG Men*usun paragrap" acak )enjadi sua(u karangan Me)bua( karangan berdasarkan pengala)an$ ceri(a rekaan$ bina(ang peli"araan. SASE ! "al 77 SASE ! "al D/ SASE ! "al 14 baru.