P. 1
132. - 34.2

132. - 34.2

|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2014

pdf

text

original

NACRT Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Re publike Hrvatske (Narodne novine , broj 150/2011) i članka 37.

1 stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/2012 i 143/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

I. Daje se suglasnost na Statut Age ncije za ozakonje nje ne zakonito izgrađe nih zgrada, koji je Upravno vijeće Age ncije za ozakonje nje ne zakonito izgrađe nih zgrada usvojilo na svojoj 2. sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Ur.broj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović, v. r.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom članka 37.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađe nim zgradama (Narodne novine , broj 143/2013) propisano je da se za obavljanje praće nja i ubrzanje proce sa ozakonje nja zgrada, te postizanja ravnomj e rn e opterećenosti nadležnih upravnih tijela s tim u vezi, tim Zakonom privremeno osniva Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađe nih zgrada (u daljnje m te kstu: Age ncija) kao javna ustanova. Odredbom članka 37.1 stavka 2. navedenog Zakona propisano je da Statut Agencije na prijedlog ravnate lja donosi Upravno vijeće Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Statutom Age ncije ure đuje se status, naziv, sjedište, djelatnost i pečat, tijela i njihove ovlasti, način rada i odlučivanja, unutarnje ustrojstvo, opći akti, javnost rada, način raspolaganja sredstvima i imovinom, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje te Agencije. Upravno vijeće Agencije je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine donijelo Statut Agencije pa se Vladi Republike Hrvatske radi davanja suglasnosti na isti dostavlja Nacrt Odluke s time u vezi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->