P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ

www.swdaf.com 1

רחא ןיריטפמ ןיא
ןמוקיפא חספה
םעט ל ןיא
רחא ןיריטפמ
ןמוקיפא חספה
רחא ןיריטפמ ןיא
ןמוקיפא הצמה
לש ןידה
ןיריטפמ ןיא
ןלוכ ונשי
ולכאי אל
ם"בשר
:בר
חספה ולכאש רחא
וכלי אל הרובחב
תרחא הרובחב לוכאל
רבד םוש אלו תפ אל
:בר
יתא אמליד הריזג
חספה תא לכימל
תומוקמ ינשב
חספ=הצמ
הצמ לוכאל ךירצש
ותדועס רמגב רכז
םע תלכאנה הצמל
הכירכב חספה וזו .
ונאש העוצבה הצמ
ןילכוא םשל הנורחאב
הבוח ) ה"ד (:טיק ןיריטפמ ןיא
הו " הזה ןמזב הצמב ה
לוכאל ליחתהש רחאל
הבוח תצמ הנורחאב
איה הליכא קספה ןשיו
םושמ לכאי אל בושו
חספל רכז אדיבעד
שדקמה תיבש ןמזב
םייק (.כק ונשי ה"ד)
וא חספה לוכאל רוסא
תומוקמ 'בב הצמה
םוש לוכאל רוסא םגו
וא חספה ירחא רבד
לכאנש הצמה
הנורחאב לבא
תרתומ הייתשה
חספ=הצמ
וחספ לכואכ הארנד
תומוקמ 'בב ארמוח
אוה אמלעב
הו " ה הצמב ימנ ןמזב
הזה םושמ אדיבעד
חספל רכז ןמזב
םייק שדקמה תיבש
יסוי יבר יאק אשירא
ד וליפא ומדרנ םא
ולכאי אל ןתצקמ יכהו
הבר אהד אתכליה
היתווכ יאק
:ןנחוי 'רו לאומש
ותרובחמ רוקעי אלש
תרחא הרובחל ו וליפא
לוכאל רוסא ותרובחב
חספה רחא םולכ יברו
לאומשכ ןנחוי אריבס
ליגר היהש אלא היל
הדועס חוניקב ולאב
:ןנחוי 'רו לאומש
יתא אמליד הריזג
חספה תא לכימל
תומוקמ ינשב םגו
םעט ונממ דבאי אלש
ונידש יפלו חספה
לע ףוסב לכאיל
עבשה
ף"יר םינואגהו חספ=הצמ
אמלע גוהנ ןיכהו
ןילכא אמק אנשילכ
אלו הצמ תיזכ ףוסב
ןיכה רתבל ןימעט
אסכמ רב םולכ
אלילהד אסכו ז"מהבד
יחצד ןאמו היל תיל
אלא יתשימל אתושר
אימ אל ארמח לבא

ם"במר
רשבמ לכוא הנורחאבו
תיזכ וליפא חספה
ללכ וירחא םעוט וניאו
וא חספה רשב םעטו
ןתליכאש ויפב הצמה
איה הוצמה
חספ=הצמ

תיזכ לכוא הזה ןמזבו
םעוט וניאו הצמ
ידכ ,םולכ הירחא
ותדועס קספה היהיש
ו ןיאש םירפוס ירבדמ
הצמ רחא ןיריטפמ
תוילק וליפא םולכ
ןהב אצויכו םיזוגאו
חספ=הצמ
הרובח ןתצקמ ונשיש
ןירזוח הדועסה ךותב
ןילכואו דיחי ןשיש
הדועסה ךותב וא
ש הרובח ןלוכ ומדרנ
,ולכאי אל ורוענו
ולכאי ןלוכ ומנמנתנ
) יסוי 'ר מ"חלו דוד 'ר ןייע (יאק אפיסא
רואמה לעב אמעט יחכפ םושמ
תאירק דיספי אלש
ללהה ... קחוד ינפמ יכ
זוזל ןיכירצ ויה םוקמה
ןתליכא רחא ןמוקממ
שארל םילועו דימ
תוגג תא רמול םהי
ללהה ... ורסא ךכל
אלש ןמוקיפא ריטפהל
חספה םעט חכפל
חספ=הצמ
ףא רבדה וגיהנהו
תיבה ןברוח רחאל
שדקמל רכז הצמב
ןיב תותשל ול ןיאש
חספ הצמ וא
הנורחאב תכרבל
ןוזמה אלו 'ג סוכ ןיב
תאירק דיספי אלש 'דל
ללהה סוכ רחא לבא
יעיבר תותשל רתומ
ללהה רמג רבכש םא
אלו דיספה אל רכתשנ
רכשנ
הצמ ≠ חספ
אקוד יאדו איהה
חספב אהי אלש
ינשב לכאנ חספה
ןכ ונל ןיאו תומוקמ
הצמב רמוא ינאו
הברו ייבאד השעמ
הנשה תומי ראשב
חספב אלו היה
ן"במר
םינושאר ורמא ךכו
תאירק םדוק אלש
אלא ורסא דבלב ללה
הלילה לכ
חספ לכאי אלש ידכ
תינקיר סרכב ינפמ
רחאלו תורובח קחוד
הלילה רדס רומגיש
כואו ןחלוש ךרוע אהי ל
חרפו רותפכ הז
חספ=הצמ
חספב ורמאש םשכו
אלו הצמב ורמא ךכ
ירהש ןכ הניד אהיש
אהיש חספב ורמא אל
אלא עבשה לע לכאנ
ידיל אבי אלש םושמ
םעט ןיאו םצע תריבש
תוצמ אלא הצמב הז
איה םימכח
חספל רכז הליחתכלב
רתב אתשמ ןינעלו
רוסא יאדו יעיבר סוכ
הצמ ינפמ אל ירהש
יתש הירחא התש רבכ
ןוגכ ורמא דועו תוסוכ
םיזוגאו תוילק ירמת
ינימב לבא אלכימ ינימ
אל איתשמ םעט אלא
אהי אלש ידכ רבדה
תוסוכ 'ד לע ףיסומ
ליחתמש ומכ הארנו
רחא רדסב

ד"באר
הצמ ≠ חספ
ה י תעדה חס לסופ
חספ יבגל ךכיפל וניא
לכואו רזוח לבא ב הצמ
תעדה חסיה לסופ קר
וידי ךכיפל וידי לטונ
תינש איצומה ךרבמו
ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 2

רחא ןיריטפמ ןיא
ןמוקיפא חספה
םעט ל ןיא
רחא ןיריטפמ
ןמוקיפא חספה
רחא ןיריטפמ ןיא
ןמוקיפא הצמה
לש ןידה
ןיריטפמ ןיא
ןלוכ ונשי
ולכאי אל
תופסות
:בר
חספה ולכאש רחא
וכלי אל הרובחב
לוכאל תרחא הרובחב
רבד םוש אלו תפ אל
בר :
'רדכ ןיתינתמל יקומ
ןיאד רבסד הדוהי
ינשב לכאנ חספה
תומוקמ
הצמ ≠ חספ
לבא חספב אקוד
ןחכשא אל הצמ
אתכוד םושב
יתשב רסתילד
תומוקמ םושמ יאו
אהל חספל שקתאד
שקתיא אל ךיחרכ לע
יכה אמית אל יאד
ברל 'ינתממ ךרפיל
רחא ןיריטפמ ןיאד
אה ןמוקיפא חספה
ןיריטפמ הצמ רחא
של יצמ אלו ייונ
לאומשל ינשמדכ
אל תומוקמ ינש יבגלד
יפט חספ אתובר יוה
הצממ בר יאדו אלא
חספב אלא ירייא אל
אלא היל תילד ןוגכ
אל ותו הצמ תיזכ
לע ולכואל בוטד
םעט תויהלו עבושה
ויפב הצמ יאדו לבא
לכל הצמ היל תיא יא
לוכאל ול בוט ותדועס
הלחתב הצמ
ןובאיתל רקיע אוהש
הוצמ םגו) ש"ארב הל,י (
כ"חאו הילע ךרבלו
לכאי ותדועס רמגב
הצמ תיזכ הנורחאב
ויפב הצמ םעט היהיו
הצמ ≠ חספ
ןמקל ןנירמאקד אהו
הימק ביתי הוה ייבא
אק הוהו הברד
םנמנמ הארנ
כ ימלשורי ש שרפמ
תינעת יבג הל
חספמ היאר יתיימקו
אל חספד יכיה יכד
הנישכ םונמנ בישח
ינש ןינעל אילעמ
בישח אל נ"ה תומוקמ
תינעת ןינעל םונמנ
ירוסתיאל רחמלד
יכה רתב הליכאב
:ןנחוי 'רו לאומש
ותרובחמ רוקעי אלש
תרחא הרובחל ו וליפא
לוכאל רוסא ותרובחב
חספה רחא םולכ יברו
אריבס לאומשכ ןנחוי
אלא היל ליגר היהש
הדועס חוניקב ולאב
:ןנחוי 'רו לאומש
ימלשוריבכ ד לע לכאנ
ידיל אבי אלש עבושה
םצע תריבש

מו " ד רחא ןיריטפמ ןיא
א חספו הצמ " כ אל
ימלשוריה םעטכ ל"ס
אהיש ןניעבד אלא
ויפב חספו הצמ םעט
ן"ר
בר רסא ל רקע
הרובחל הרובחמ
לאומשו רסא וליפא
לוכאל הרובח התואב
רשב ינימ חספה רחא
אמעטד שייחד
חכפמ ארתב ארשיבד
ארשיבד אמעטל היל
אמק ) ןה תופוע ינימ ילדראד (
םירמת לכימל לבא
םיזוגאו תוילקו
ולא ןיאש ירש לאומשל
רשב םעט ןיריבעמ
שייח ןנחוי יברו חספה
ינהב 'יפא
ןנחוי 'רו לאומשו ברד
אמעט דחב והלוכ
םיכייש ןנישייחד
תא לוכאל אבי אמש
תומוקמ 'בב חספה
יפט שייח לאומשו
התואב וליפאש
רוסא הרובח
לכאש רוכזי אל אמשד
דוע בושיו חספה
אמשו חספ לוכאל
רחא םוקמב ונלכאי
חספ=הצמ
ןויכד היל אריבסד
חספל רכז הצמד
איתא ןיאש םשכ
חספה רחא ןיריטפמ
רחא ןיריטפמ ןיא ךכ
אל ארתב אנשילו הצמ
ל"ייקו יכהל שייח
אמק אנשילכ
רהו םינואגה ף"י ל"ז
סא ר ל סוכ רתב יתשמ
הצמ םושמ אלו יעיבר
... אהי אלש ידכ אלא
תוסוכ עברא לע ףיסומ
הארנו כ רדסב ליחתמ
רחא , ן"במרה בתכ ךכ
ירבד םייקל ל"ז ף"ירה
ל"ז יולה ז"רהו ל"ז
רמואו וילע קלוח
ןיב אקודד 'ג ל 'ד אוה
ידכ התשי אל רמאש
דיספיו רכתשי אלש
לבא ללהה תאירק
'ד סוכ רחא רתומ
:ם"בשר הד " ה הצמל
הארנ ןכו הזה ןמזב
רה תעד ף"י ל"ז
וז הנשמ איבהש
אדבוע יאהמו תוכלהב
הברו ייבאד קספ
שר ם"ב יסוי 'רכ וז ןיאו
'רכ קוספל היאר יסוי
אל ייבאש רשפאש
הדועסה ילעבמ היה
אנידד בתכ יולה ז"רהו
אקוד חספב 'ינתמד
אדבועו הצמב אלו אוה
חספב אל הברו ייבאד
הוה
ע"וש
ןיא ןמוקיפא רחא
רבד םוש לוכאל
ךותב ןשיש ימ
וניא ,ץיקהו הדועסה
ינב .לוכאל רזוח
ןתצקמ ונשיש הרובח
,הדועסה ךותב
.םילכואו םירזוח
,ורוענו ,םלוכ ומדרנ
ומנמנתנ .ולכאי אל
ולכאי ,םלוכ
א"מר
ונלכאי אלו
(ןמוקיפאה)
תומוקמ ינשב
אלא וניא הז לכו :הגה
וליחתהש רחאל ונשיש
,ןמוקיפאה לוכאל לבא
יוה אל הזל םדוק הניש
קספה
ב"נשמ
םיקסופה וקלחנ היתש ןינעלו ו... םיקסופב הזב שי םימעט הברה .
... תמיתסמו ימעט ינה לככ רימחהל םתעדש עמשמ א"מרו רבחמה ירבד
... רכשמה הקשמב רימחהל שיו , ץוח הקשמ לכמ רהזיל ןוכנ הלחתכלו
םיממ ליפע וא אייט ה"הו ר"עסאוו ר"עבגניאד םינורחאה ובתכ מ"מו
אימכו הצמ םעט לטבמ וניא הזד רתומ ץ"ירקאל םג ובתכש שיו קנארט
וכנ הלחתכלד ףא הנהו אוה אמלעב םעט לטבמש רבד לכב רימחהל ן
הצמ ול ריתהל הנושארה ארבס לע ךומסל שי לודג ךרוצ םוקמב מ"מ
ןירכשמ ןיאש ןיקשמ ראש תותשל

ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 3

ןמוקיפא שוריפ
ימלשוריו ילבב ימלשוריו ילבב
ימלשוריו ילבב
(א"פתו שדח רואיב פ"ע)
ימלשורי הטושפכ אתפסות
רזעילא וניבר
יזנכשא
ורקעי אלש
הרובחמ הרובחל
הקיתמ ינימ הדועס חוניק רמז ינימ
גהנמכ יללוהה ם
ןמזב אוהה
ןמושה ירחא
" וכיינמ וקיפא "
ןאכמ םכילכ ואיצוה
םוקמב לכאנו ךלנו
רחא
" הקיתמ ינימ וקיפא "
ינימ ואיבהו ואיצוה
הקיתמ
סוקיפא יבשתה 'תכ
הלודג 'דועס ארקנ
רחא 'ילכואש המו
ןמוקיפא ארקנ 'דועסה
ןושל אוהו שממ ןוי

ויהש םיצרפתמ ירחא
ה ס הדוע יתבל ם
חא ר י ם יחירכמו ם תא
ינב תיבה ףרטצהל
םתא ויהו יכישממ ם
ש ם תא הגיגחה
ןושלב המיעט [ריטפא]
ל"ר [ןמוק אפאו] ,ןוי
חספ לש ,ןמושה רחא

" ןמ וקיפא " םירבד ,
ביתכד ןמל םימודה
(אל ,זט תומש) היב
שבדב תחיפצכ ומעטו
א"פת עמש ןוי ןושלבד
הליכא אוה [ארייטפ]
רחא ל"ר [ןאגאפ יפעו]
הדועסהב דומע טיק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא .

י קרפ םיחספ תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת
רמוא המ שפיט [די גי תומש] חספה תוכלה ודמל תא ףא תאז המ חספה רחא ןיריטפמ ןיאש ןמוקיפא הרובחמ דמוע אהי אלש
תרחא הרובחל סנכנו וז .

י קרפ םיחספ תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת
רכשמ ןוזמה רחא לש ןיי .ןוזמה רחא לש ןיי ןיב המ ןוזמה ךותבש ןיי ןיב המ אוה רכושמ רבכ .רכתשי אלש ליבשב המל
.רכשמ וניא ןוזמה ךותבש נייניא יבר םשב ןומיס יבר ןמוקיפא יאמ לאומש הקיתמ ינימ רמא י"ר רמז ינימ ייסיס יבר רב י
תליש רב איננחד אילזוגו ילידרע ןוגכ רמא :

ב דומע טיק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
.ארמג אנינח ברו .אבאל איילזוגו יל יאלידרוא ןוגכ :רמא לאומשו .הרובחל הרובחמ ורקעי אלש :בר רמא ?ןמוקיפא יאמ
ןנחוי יברו אליש רב רמא) :ס"שה תרוסמ+ ( ] ורמא +[ םיזוגאו תוילק םירמת ןוגכ רחא ןיריטפמ ןיא :ןנחוי יברד היתווכ אינת .
.םיזוגאו תוילק םירמת ןוגכ ,חספה ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ןיא :לאומש רמא הדוהי בר רמא רחא ןיריטפמ ןיא :ןנת .
חספה רחא ,ןמוקיפא חספה - הצמ רחאל לבא ,אלד אוה - !ןיריטפמ - הצמ רחא איעבימ אל ;רמאק איעבימ אל - אלד
הירובע יצמ אלו ,הימעט שיפנד חספה רחאל לבא ,והיימעט שיפנ - ןל עמשמק ,הב ןל תיל ןינגפוסה :היל עייסמ אמינ .
ןיטירקסיאהו ןינשבודהו - הנורחאב .הנורחאב הצמ תיזכ לכאיש דבלבו ,ןהמ וסירכ אלממ םדא - הנושארב ,ןיא - .אל - אל
עבימ הנושארב איעבימ אל :רמאק אי - הסג הליכא לכימל יתא אמליד הנורחאב לבא ןובאיתל ליכאקד - עמשמ אק ,אל אמיא
.ןל ןמוקיפא הצמה רחא ןיריטפמ :לאומש רמא הדוהי בר רמא ףסוי בר רמא :יכה ינתמ ארטוז רמ ןיא :היל עייסמ אמינ .
חספה רחא ,ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ - רחא לבא ,אלד הצמ - הצמ רחא איעבימ אל :רמאק איעבימ אל .ןיריטפמ - אלד
אל אמיא חספ רחאל לבא ,הימעט שיפנ - ,ןהמ וסירכ אלממ םדא ןיטירקסיאהו ןינשבודהו ןינגפוסה :יביתימ .ןל עמשמ אק
הנורחאב .הנורחאב הצמ תיזכ (תליכא) לכאיש דבלבו - הנושארב ,ןיא - רב איעבימ אל ;רמאק איעבימ אל !אל הנושא -
הסג הליכא הלכימל יתאד הנורחאב לבא ,ןובאיתל ליכאקד - .ןל עמשמ אק ,אל אמיא

י קרפ (ןמרביל) םיחספ תכסמ אתפסות
אי הכלה
תוילקו םירמת ןיזוגא ןוגכ ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא ונב ןיבל וניב ולפא הלילה לכ חספה תוכלהב קוסעל םדא בייח
פא ומצע ןיבל וניב ולפא ודימלת ןיבל וניב ול

דומע ןמרביל לואש הטושפכ אתפסות 655 'מע י"פ אחספ) 198 (
ימלשוריבו םש ד״ה : והמ ןומיקיפא , אלש אהי דמוע הרובחמ וז סנכנו הרובחל תרחא . ןכו ילבבב ל״נה : יאמ ןמוקיפא מא ר
בר אלש ורקעי הרובחמ הרובחל . ימלשוריבו ח״הב ושריפ : ינימ רמז . רבכו ושריפ כנל ןו הנווכהש איה אלש וגהני יגהנמכ
יללוהה ם ןמזב אוהה ויהש םיצרפתמ ירחא ה ס הדוע יתבל ם חא ר י ם יחירכמו ם תא ינב תיבה ףרטצהל םתא ויהו
יכישממ ם ש ם תא הגיגחה , ןייע ש״מ ימלשוריב כ פ וטוש , ׳מע 521 .ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 4
ב דומע טיק ףד םיחספ תכסמ ם"בשר
הרובחל הרובחמ ורקעי אלש בר רמא . רחא םוש אלו תפ אל לוכאל תרחא הרובחב וכלי אל הרובחב חספה ולכאש
תומוקמ ינשב חספה תא לכימל יתא אמליד הריזג רבד יתשב לכאנ חספד (א ופ ףד ליעל) ןילוצ דציכב י"רכ אמתס ןנת ןנאו
.תומוקמ ינשב חספה לכוא לכואה ןיאו תורובח הליכא רחאל לבא הליכא תעשב םתה הימקוא ברד אתלימ ךהו רקעיל לוכי
דבלבו בר ירש ןושארה ןמוקמב םירחא םירבד לוכאל לבא תומוקמ 'בב לוכאל אלא דיפק אלו תרחא הרובחב ללה רמול
תרחא הרובח םע ןלכואל רוקעי אלש . ותרובחב וליפא לוכאל רוסא רבד לכ ירמאו ןנחוי יברו לאומש הילע גילפד ונייהו
הנושאר חל הרובחמ ורקעי אלש ישורפל אכילו םתס אהד תרחא הרובחב ונממ ולכאי אל חספה ןמ תצק ולכאש רחאלד הרוב
המל ימתס ירתו ותרובח לצא עיגמש דע ויפ תא ץפוק גוזמל דמוע שמשהשכו (םש) ןילוצ דציכב אנת ןל היל עמשמ יכה ברלו
רחא םוקמב לכאנו ךלנו ןאכמ םכילכ ואיצוה וכיינמ וקיפא ןמוקיפא :

ל אילזוגו יל יאלידרא ןוגכ אבא .ברל . רחא לוכאל ליגר ברו תוירטפו ןיהמכ הדועס חוניקב לוכאל ליגר הוה לאומשד
תולזוג ותדועס . הקיתמ ינימ ואיבהו ואיצוה ןמוקיפא ןושלו . ותרובחמ רוקעי אלש איעבימ אלד רמימל לאומש אתאו
חספה םעט ונממ דבאי אלש חספה רחא םולכ לוכאל רוסא ותרובחב וליפא אלא תרחא הרובחל ףוסב לכאיל ונידש יפלו
עבשה לע תונברק לכ ןכו :ןילכוא םיכלמהש ךרדכ הלודגל החשמל (חי רבדמב) ביתכדכ

אבא חיכומ ןכו וניבר לארשי ץראב אישנה הדוהי יברל ןירוקש ומכ יכה לבבב בר ותוא ןירוק דובכב אלא בר לש ומש ךכ .
אבא לבבב ארדיס שיר ןאמ 'ירמאד (ב זלק ףד) ןילוח תטיחשב תכסמב ןנירמאדכ ורודב ךורא בר היהש יריימ ברבו אכירא
.(ב דכ ףד) הדנ הדועס חוניקב ולאב ליגר היהש אלא היל אריבס לאומשכ ןנחוי יברו :

ןמוקיפא הצמה רחא ןיריטפמ ןיא . הכירכב חספה םע תלכאנה הצמל רכז ותדועס רמגב הצמ לוכאל ךירצש איה וזו .
הנורחאב ןילכוא ונאש העוצבה הצמ הבוח םשל םשל הניאש יפ לע ףא הנושארב הצמ תליכא לע ןיכרבמ ונא וניחרכ לעו
אשירב והייורתא ךרבמ ךכלה וילע ךרבמו רזוח ךאיה ונממ וסירכ אלימש רחאלד רורמ יבג ליעל אדסח בר רמאדכ הבוח
המעט חכשל אלש רחא רבד תליכאב הנממ ןירטפנ ןיא הצמ התוא רחאו הנורחאב הצמ ליכא רדהו . הזה ןמזב הצמבו
הדהב חספ אכילד יריימ הצמו חספ רחא ונייהו ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא ןנת אידהב אה חספ אכיאד ןמזב יאד
:ומע תלכאנה

א דומע כק ףד םיחספ תכסמ ם"בשר
ללכב היהש רבד יוה ושר איהש דמלל ביתכ םימי תששד ארק יאהב ללכה ןמ אציו תוצמ לכאת םימי תעבש ביתכד . אלו ת
.ןהב תשרדנ הרותהש תודמ ג"ימ תחא וזד םימי 'ז ונייהד ולוכ ללכה לע דמלל אלא ודבל ומצע לע דמלל ןניעמש אכהמ
תצמ רחא ןילכוא ןיאד רמאד ןנחוי 'רכ ימנ ןל אמייקו .אברד היתווכ אינת אהד ןנברד רורמו אתיירואד הזה ןמזב הצמד
הצמ םעט ליטביל אלד םולכ הנורחאבש הבוח הינימ הליכא אלטבמ אל היתשד הילטבימ אל ןיי תייתש לבא הינימ :

ולכאי אל ןלוכ ונשי ולכאי אל ונשיו ןחספ לוכאל וליחתה םא . וחיסה ונשיש רחאמד תומוקמ 'בב וחספ לכואכ הארנד
אוה אמלעב ארמוחו תומוקמ ינש תליכאכ אנת היל בישחו דוע לוכאל ןתעד . תליכאל ימדד םושמ ישורפל אכילו יתש
אמתסא אמתס אישק ןכ םאד םושמ תורובח תורובח יתשב לכאנ חספד הדוהי 'רכ ןל םתס (א ופ ףד ליעל) ןילוצ דציכב אהד
.תומוקמ ינש תליכא םושמ 'ינתמד אמעט ךכלה תומוקמ ינשב לכוא לכואה ןיא לבא רחאל הזה ןמזב הצמב ימנ ןידה אוהו
יכא קספה ןשיו הנורחאב הבוח תצמ לוכאל ליחתהש תיבש ןמזב חספל רכז אדיבעד םושמ לכאי אל בושו איה הל
אנת יריימ הזה ןמזב וליפאד ארמגב חיכומ ןכו םייק שדקמה . הצמ רחא ןיריטפמ ןיאד םושמ ומעט ישורפל אכילו
ליעל הינימ היניבתוא אל יאמא ןיריטפמ ןנירמאד אנשיל ךדיאל ישקית ןכ םאד ןמוקיפא :

ולכאי ומנמנתנ רמוא יסוי יבר . יאק אשירא ומנמנתנ םא מ"ה רמימל אתאו ולכאי ןתצקמ ונשי ק"ת רמאקד םא לבא
ארמגב רמאדכ היתווכ יאק הבר אהד אתכליה יכהו ארמגב חכומ יכה ורועישכל ולכאי אל ןתצקמ וליפא ומדרנ :

ב דומע טיק ףד םיחספ תכסמ תופסות
הרובחמ ורקעי אלש בר רמא הרובחל - תומוקמ ינשב לכאנ חספה ןיאד רבסד הדוהי 'רדכ ןיתינתמל יקומ בר יכהו
ןיכפוה ולאו ןילכואו םהינפ ןיכפוה ולא דחא תיבב תולכוא ויהש תורובח יתש (.ופ 'ד ליעל) ןילוצ דציכ קרפ אמתס אנמיקוא
פ תא ץפוק גוזמל דמוע שמשהשכו ארכיה םושמ שוריפ עצמאב שמשהו ןילכואו םהינפ הל יקומו ותרובח לצא עיגמש דע וי
הדוהי יברכ ארמגב שקתאד םושמ יאו תומוקמ יתשב רסתילד אתכוד םושב ןחכשא אל הצמ לבא חספב אקוד ונייהו
שקתיא אל ךיחרכ לע אהל חספל הצמ רחא אה ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיאד ברל 'ינתממ ךרפיל יכה אמית אל יאד
שמדכ ייונשל יצמ אלו ןיריטפמ הצממ יפט חספ אתובר יוה אל תומוקמ ינש יבגלד לאומשל ינ אלא ירייא אל בר יאדו אלא
חספב םנמנמ אק הוהו הברד הימק ביתי הוה ייבא ןמקל ןנירמאקד אהו חספה ןמזב יוה אלד בג לע ףא ןמקל סרטנוקה 'יפ
אריהנ אלו חספל הצמ שקתיא אה תינעת יבג הל שרפמ ימלשוריבו ינעתד ק"פ ןנירמאד אלא ונש אלו לוכאל רוסא ןשי ת
םונמנ בישח אל חספד יכיה יכד חספמ היאר יתיימקו יכה רתב רסימל יעבו םנמנתמ הוה הברו אל םנמנתמ לבא שממ ןשי
.יכה רתב הליכאב ירוסתיאל רחמלד תינעת ןינעל םונמנ בישח אל נ"ה תומוקמ ינש ןינעל אילעמ הנישכ אמלעב
ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 5
ומע כק ףד םיחספ תכסמ תופסות א ד
אל הנושארב ןיא הנורחאב - אל הנורחא אלב הנושארב 'יפ לע ולכואל בוטד אל ותו הצמ תיזכ אלא היל תילד ןוגכ
הילע ךרבלו ןובאיתל הלחתב הצמ לוכאל ול בוט ותדועס לכל הצמ היל תיא יא יאדו לבא ויפב הצמ םעט תויהלו עבושה
הצמ םעט היהיו הצמ תיזכ לכאי ותדועס רמגב כ"חאו אהי םגו ןובאיתל האב איהש הנושארה לע הוצמ רקיעו ויפב
ןורחא תיזכ ותואב ויפב הצמ םעט ףוסבל הנושארה לע ןיכרבמ ונא םא המית הז ןיא הנורחאב הוצמ רקיע םא וליפאו
לע ךרבל אוה לוכי לבא אוה וסירכ אלימש רחאלש םושמ הנורחאה לע ךרבל ןיא ירהש הנורחא לש הצמה רוטפל ידכ
ושארה הוצמה רקיע איהש הנורחאה רטפיתו הנ אדסח ברל ליעל תישירפדכ רורמד ילוביט ירת יבג היהש ללהל ל"צ ןכו
תלעומד לכואו הצמה לע ךרבמ היה הדועס תלחתב ןכ םא אתיירואד הצמ ליכא יוה יכהו הדועסה ףוסב חספו הצמ ךרוכ
ףוסבש חספה םע הצמ תכרבל הכרב התוא ליעלד 'שוריפ איההל והימו לוביטל תוקרי ראש לע רזחל יעב אדסח ברלד
ףוסבל הצמ תליכא לע ךרביש ידכ הלחתב לוכאל ןינגפוסה לע ןכ ומכ רזחי נ"ה כ"א ינש לוביטב רורמה לע ךרביש ידכ ןושאר
אצי הכרב התואבו ןושאר לוביטב רורמה לע ךרבמ אלא תוקרי ראש לע רזחל ךירצ ןיא אדסח ברל םגש רחא 'יפל והימ
לוביטב .ףוסבלש הצמ תוצמ לשב אציו הלחתמד הצמ לע ךרבי נ"ה ינש
ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ - רמול שי הצממ יפט הימעט שיפנ אה ןיריטפמ ןיא אמעט יאמ חספה רחא ת"או
םצע תריבש ידיל אבי אלש עבושה לע לכאנ יכה םושמד ימלשוריב שרפמדכ ה"שמו וב ורבשת אל םצעו (בי תומש) ביתכו
ילכוא ןיא רבד םוש ן הרומתב 'ירמא ימנ החנמב אה ת"או (.גכ ףד) תוחנמבו (:אכ ףד) רמימל אכילו עבושה לע תלכאנד
יאה ילוכ איוה ובר ןחלשמ ואלד אמעט יאה ךייש אל הצמב לבא בער ובר ןחלשמ אצי אלש ט"ה םתהד ל"י אמעט יאה
םצע תריבש םושמ הב תיאד ד"מל אכיאד בג לע ףא חספה םע האבה הגיגחו ונייה עבושה לע תלכאנ הניא ה"פאו
ןכ םא חספו הצמ רחא ןיריטפמ ןיא רמאד ןאמו אל הגיגח לבא םצע תריבשל ןנישייחו ךיכרו אוה ותנש ןב חספד םושמ
ויפב חספו הצמ םעט אהיש ןניעבד רבס אלא ימלשוריה םעטכ ל"ס אל .

א דומע זכ ףד םיחספ תכסמ ף"יר
'מג אלש בר רמא ןמוקיפא יאמ 'רו אליש 'רו היננח אבאל אילזוגו יל אילדרא ןוגכ רמא לאומשו הרובחל הרובחמ ורקעי
היתוכ אינת םיזוגאו תוילק םירמת ןוגכ ירמא ןנחוי ןנחוי יברד םיזוגאו תוילק םירמת ןוגכ ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא
ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ןיא לאומש רמא הדוהי בר רמא ףסוי בר רמא ףד] [א"ע כ"ק בר רמא יכה ינתמ ארטוז רמ
ןיריטפמ הצמ רחאל לבא ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא לאומש רמא הדוהי בר רמא ףסוי אמק אנשילכ ןל ארבתסמ
גוהנ ןיכהו ארמגד אבילא אוהד אמק אנשילכ ןנידבע ךכליה אוה ארטוז רמד אבילא ארתב אנשילו אוה ארמגד אבילאד
רתבד אמק אנשילכ אמלע רב םולכ ןיכה רתבל ןימעט אלו ארטנימד הצמ תיזכ ףוסב ןילכא יריפד ינימו ינדגמ לכ ןילכאד
אלילהד אסכו ז"מהבד אסכמ אל ארמח לבא אימ אלא יתשימל אתושר היל תיל יחצד ןאמו הלוכ היל תילד אכיהו
מ אלד ךיאהמ אשירב ליכא היל תיאד אוה רטנימד דוחלב תיזכ אלא ארטנימד הצממ אתדועס איצומה הילע ךרבמו רטני
אינתד הכרב אלב ליכאו רורמו הצמ ךירכ רדהו ליכאו רורמא ךרבמו ליכאו הצמ לוכאל רטנימד תיזכ לע ךרבמ ףוסבלו
.הנורחאב הצמ תיזכ לכאיש דבלבו ןהמ וסירכ אלממ םדא ןיטירקסיאהו ןינשבודהו ןינגפוסה

ח הנשמ י קרפ םיחספ תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ
קיפאו ןומו , ןהב אצויכו םידקשהו םיקומצהו םינאתהו םיולקה םינוערזה ןוגכ הליכאה ירחא ןהב ןיריטפמש תוריפה םה .

ו קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
אי הכלה
ןהב אצויכו םיזוגאו תוילק וליפא םולכ הצמ רחא ןיריטפמ ןיאש םירפוס ירבדמ הירחא לכאו הצמ לכאש יפ לע ףא אלא ,
.קסופו הנורחאב ח הצמ תיזכ לכואו רזוח ןהב אצויכו תוריפו תורחא תולכאמ

ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
ט הכלה
,תותשל הצור אוהש המ לכ התושו לוכאל הצור אוהש המ לכ לכואו הדועסב ךשמנ ךכ רחאו לכוא הנורחאבו י חספה רשבמ
םעטו ותדועס קספה היהיש ידכ ,םולכ הירחא םעוט וניאו הצמ תיזכ לכוא הזה ןמזבו ,ללכ וירחא םעוט וניאו תיזכ וליפא
הוצמה איה ןתליכאש ויפב הצמה וא חספה רשב .

ט הכלה ח קרפ הצמו ץמח תוכלה חקור השעמ
[ט] 'וכו וירחא םעוט וניאו . י"תכ רחא חסונ ירחא לכוא וניאו רחא לכאמ ו 'וכו איה הנוכנ אסריגו .

ח קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
די הכלה
ע לכואו רזוח וניא ץיקהו הדועסה ךותב ןשיש ימ ורוענו ןלוכ ומדרנ ,ןילכואו ןירזוח הדועסה ךותב ןתצקמ ונשיש הרובח ינב ,
.ולכאי ןלוכ ומנמנתנ ,ולכאי אל א"א .לכואו רזוח וניא ץיקהו הדועסה ךותב ןשיש ימ /ד"בארה תגשה/+ ונממ לכואו רזוח וניא ידיחי אוהו לכוא היה חספ םא
רמימל י"ר אתאו ןלכ ונשיש אוהו תקספמ הנישהש לכואו איצומה ךרבמו וידי לטונ חספ םש היה אל םא ,לספנ תעדה חסיה םושמ (כק) /םיחספ/ םא ןלכ וליפאד
ומנמנתנ הינימ ףילי הברד יסוי יברכ ל"ייקו ,הקספה איוה אל ימנ הליכא יבגלו חספ יבגל תעדה חסיה יוה אלד ולכאי +.(/כ"ק םיחספ/ םש)

ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 6
די הכלה ח קרפ הצמו ץמח תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ע] יסוי יברכ ןיא ל"א רמ םיינ אק םנימ היל רמא םנמנמ אק הוהד הייזח הברד הימק ביתי הוה ייבא סרגד ארמגב אתיא ןכו
.ולכאי אל ומדרנ ולכאי ומנמנתנ ןנתו אנמיינ אק םנימ אשירא יאק יסוי 'רד שריפ לאומש וניבר ןכא ןתצקמ ונשי ק"ת רמאקד
א ומדרנ לבא ומנמנתנ מ"ה רמימל יסוי 'ר אתאו ולכאי ייבאד אדבוע איהה חכומ יכהו ולכאי אל ןתצקמ וליפ וניבר בתכ ןכו
ה"יבא .כ"ע תעדה חסיה יוהד רבד םוש אלו ןמוקיפא ולכאי אל ומנמנתנ ןלוכ םאו םימנמנתמה םג ולכאי ןתצקמ ומנמנתנ םא
ובתכו ליעלד ייבאד אדבועמ ם"בשר ןכו שוריפב י"שר בתכ ןכו חספ ןידכ הצמ ןידד םלוכ תעד הנהו ןיאד תופסותה
אל תומוקמ 'בל לבא ןפוגב תויולתה תוצמל אלא חספל הצמ שקתיא אלד הארנ ורקעי אלש רמאד ברל ךירפ אלד עדתו .
אלו לאומשל ךירפדכ ןיריטפמ הצמה רחא אה חספה רחא ןיריטפמ ןיאמ תומוקמ ינשב לכאנ אהי אלש 'יפ הרובחל הרובחמ
ט שיפנד לאומשל ינשמדכ ברל ייונשל יצמ הוה אלא הצמבמ רתוי חספב אתובר ןיאד תומוקמ ינש ןינעל אמעט שיפנ אלד אמע
שקתיא אל אהל יאדו 'וכו לוכאל רוסא ןשי רמאד אוה תינעת יבג ייבאד איההו הל יתיימ ימלשוריבו ק"פ תינעת תוכלהב
עת ןינעל נ"ה תומוקמ ינשכ בשחיל אילעמ הנישכ םונמינ יוה אל חספ ןינעלד יכיה יכ חספמ היאר םונמנ בישח אל רחמלד תינ
:כ"ע ,הליכאב ירוסתאל

ב דומע וכ ףד םיחספ תכסמ ןטקה רואמה
לודגה ללהב אגהנמ יאה ןניזח אל ןנאו .לודגה ללהו רישה תכרבב והייורתב הדוהי ברכ אמלעד אגהנמ ל"ז ף"ירה בתכ
ןיא ט"רכ תושעלו ישימח סוכ ףיסוהל הצר םאו תוסוכ 'ד אלא היל תילד ןדיד אנתכ ל"יקו 'ה סוכ היל תיאד אוה ט"רד אבילאד
ברכ וא הצריש המ וילע רמואו ותוא ןיענומ ונא ונב ןיא םולכ אלוב ותותשל אב םאו בקעי רב אחא ברכ וא ןנחוי יברכ וא הדוהי
.הברה תוסוכ תותשל הצר םא ןכו ודיב תוחמל חכ ל"ז ןואג יאה וניברל הבושתב יתאצמו אל ישימח סוכבד איתשמ ןינעל
ב אנכירבד ןויכו ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ןיא ןנירמא אק לכימ יאדו רוסאד 'מגב ןחכשמ םעדמ לכימל ןל תיל ז"מה
ל"ז ןואגה ירבד ולא תובאמ םינב תשורי איה אגהנמ איתשמ לבא אל 'דל 'ג ןיב ימלשוריב ורמאש הזש דמל התא וירבדמו
רכתשנ םא ללהה רמג רבכש יעיבר סוכ רחא לבא ללהה תיירק דיספי אלש 'דל 'ג ןיב אקוד רכתשי אלש ליבשב המל התשי
רכשנ אלו דיספה אל בתכ ןכו ןוזמה תכרבל חספ ןיב תותשל ול ןיאש ןניטקנ הנימו םירבדה ןיארנ ןכו ל"ז לאומש ר"ה
אהיש ידכ רבד לש ומעט ושריפש שי ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא ןנתד אהו ןוזמה תכרבל הנורחאבש הצמ ןיב אלו
םעט המ ושריפ ימלשוריבו האלמ סרכב ללהה תא וילע רמאיש ידכו עבשה לע לכאנ חספה ידכ עבשה לע לכאנ חספה
ל"ז םיסנ וניברל םירתס תליגמב יתיאר ךכו םצעה תריבש ידיל אבי אלש . ןיא ונינשש המל ונל קיפסמ הז םעט ןיאו
הל חכפמ אמעט שיפנ אלד ןויכד הצמ רחא איעבימ אל ןנירמא ןליד 'מגב אהד ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ רחא אלא
ט שיפנד ןויכ אנימא ךתעד אקלס חספה ל"מק היל חכפמ אל אמיא הימע ונל המ לואשל שיו אוה אמעט יחכפ םושמ אמלא
ללהה תאירק דיספי אלש 'דל 'ג סוכ ןיבש ןיי תייתשב ורמאש םעטכ הז רבד םעט ל"נו ותליכא רחאל ומעט חכפתנ םא
ק"מהבש ןמזב לארשי לכ ויהש יפלו ב ורמאש ומכ םהל רצ םוקמה היהו המוחה ןמ םינפל םילכוא םייק אחסיפ אתיז
ןמוקממ זוזל ןיכירצ ויה םוקמה קחוד ינפמ יכ הזמ ונל הארנ םתה ירמאו אעראא ילכאד הושריפו ארגיאב יעקפ אלילהו
ךכל ללהה תא רמולמ וחכשי אלש םימכח םהל ושח ךכיפל ללהה תא רמול םהיתוגג שארל םילועו דימ ןתליכא רחא
וגיהנהו חספה םעט חכפל אלש ןמוקיפא ריטפהל ורסא שדקמל רכז הצמב תיבה ןברוח רחאל ףא רבדה (ןאמכ) ןיא
ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ינשב לכאנ חספה אהי אלש חספב אקוד יאדו איהה ולכאי ןתצקמ ונשי ןנתד אה לבא
הצמב ןכ ונל ןיאו תומוקמ הימק ביתי הוהד ייבא ירבדמ היאר איבהו שדקמל רכז אהיש הצמל ה"הש בתכ לאומש ר"הו
ווה תיבה ןברוח רחאל ייבאו הברש עודיבו םנמנמ אק הוהד הייזחו הברד הנשה תומי ראשב הברו ייבאד השעמ רמוא ינאו
חספב אלו היה ןיב שרפה אכיאד ארמימל אדבוע איההל היל ןניטקנ 'ינתמד ישורפלו אוה םנמנתמ אמלעד ימונמו ןיבו םנימ
ולכאי אל ומדרנ ולכאי ומנמנתנ רמוא יסוי יבר ונינשש והזו םינ אלו םינ המ אלא הצמ רבדב ךרס םוש ייבא לש השעמל ןיאו
םדרנב אלו םנמנתמב הצמ תליכאב ןיחיגשמ ונא ןיאו ובתכל ששח אל ף"ירה ןכו ונתנשמ 'יפל הוריכזהש המ לכ לעו .
ף"ירה בתכש רחא ןיריטפמ ןיא םעט ונשריפש רחאמ ןיחיגשמ ןכ ומכ ונא ןיא דיבע יכיה יתב תלת ירתב יכורבל יעבד ןאמב
הצמ לכא םאו השעיש המ לכב וילע ונל המ ללה תא רמגש רחא ללהה תא רמולמ חכשי אלש ןמוקיפא הצמ רחאו חספה
לוכא םוק אלא ונל ןיא ונא ודיב איה הריבע המ הלילה לכ לכאו רזחו ונא ןיאו ונל ןינמ הצמ לכאת לב לבא ץמח לכאת לבו הצמ
ומעט ונל ררבתנ אל הצמ לוכאל רוסא הצמ לכוא אלש העובש בתכש ימלשוריה ותוא ףאו םירבדה ולא לכל ףנעו שרש ןיאור
.תועובש תכסמב ונתעד וב ונבתכ רבכו יכרבמש ומכ 'ז לכ הילע םיכרבמ ונא ןיא םעט המ הצמ תליכאב ןילאושש שיו לע ם
שיו ןשיה קרפב אתיאדכ הכוסב ןיב הצמב ןיב תושר ךליאו ןאכמ הבוח ןושארה הלילש ידדהמ ןנירמג אהד 'ז לכ הכוסה
הכוסב כ"אשמ תוריפ ינימ לכו ןחודו זרואב ןוזינ היהיו הצמ תליכא אלב דומעל םימי ראשב לוכי םדאש יפל בישהל ןיאש
ןשיל בייח אוהו םימי 'ג הניש אלב דומעל לוכי הב לייטלו הכוסב לכו הצמ רזעילא יבר קרפב תבשב ןנירמאד ונייהו
םימיבכ תולילב תגהונ ןכש הכוסל המ הכוסמ יא אה א"רל היל אנמ רזעילא יבר ירבד תבשה תא ןיחוד הירישכמ םעט והז
אוה ןוכנ םעטו העבש לכ הצמ לע ןיכרבמ ןיאו 'ז לכ הכוסה לע ןיכרבמש .

וכ ףד םיחספ תכסמ 'ה תמחלמ ב דומע
דועו אלא היל תילד ןדיד אנתכ ןל אמייקו דע לודגה ללהבו רישה תכרבב והייורתב י"רכ אמלעד אגהנמ ל"ז ף"ירה בתכ
:תוסוכ העברא

בתוכה רמא ... אלש וב ורזג הרזגו עבשה לע לכאנ חספה אהיש ידכ ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא םעטש עדוי יוהו
יבשמ ןניאש םירבד וליפא לכאי ורסא אל רבס לאומשד ןנחוי יברו לאומשד אתגולפ ונייהו חוניקב אלא ןיאב ןניאו ןיע
רוסא םיזוגאו תוילק 'יפא רבס ןנחוי יברו ןהמ ונסרכ ןיאלממ ונאו ונילע םיביבח ןהש אבאל אילזוגו אילידרא ןוגכ אלא
ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 7
ויפב חספ םעטש דועב ךרבמ אהיש ןניעבד 'וכו הימעט שיפנ אלד הצמ רחא איעבימ אל ורמאש והזו ןנחוי יברד היתווכ אינתו
הדועס עצמאב לכאנ חספ אצמנו לכאיו רוזחי אלש רכיה הז לכב ול אהיש ידכ ללה תאירק םדוק אלש םינושאר ורמא ךכו
רכב חספ לכאי אלש ידכ הלילה לכ אלא ורסא דבלב ךרוע אהי הלילה רדס רומגיש רחאלו תורובח קחוד ינפמ תינקיר ס
לכאנ אהיש חספב ורמא אל ירהש ןכ הניד אהיש אלו הצמב ורמא ךכ חספב ורמאש םשכו חרפו רותפכ הז לכואו ןחלוש
חספל רכז הליחתכלב איה םימכח תוצמ אלא הצמב הז םעט ןיאו םצע תריבש ידיל אבי אלש םושמ אלא עבשה לע ףאו
התוא ןיאו ךרבמ אוה הילעו אציש אוה הנושארה ןמ ןאכב הנורחאב הצמ תיזכ לכאיש דבלבו אתיירבב ונשש יפ לע
הבוח האב הנורחאבש תליכא ןילכאנ רורמו הצמ ןיאו עבש תליכא לכאנ חספה ורמא ןאכמ והולכאי אתליכמב אינתד
עבש הצמ ותפ לכש ימב ןיקלוח ויה ןכ היה וליאש אחכומ ימנ ןירמגו ללה ירבדלש אלא תוקרי ראש ול ןיאש ימב וקלחש ךרדכ
ןהמע אבה חספה ינפמ אלא ןמצע תבוח ינפמ אל עבשה לע ןילכאנ ןלוכ חספ אכיאד ןמזב ןכרוכ היהש ונקת הז לכ ינפמו
שדקמל רכז הצמב ןתדועס ןיריטפמ והיש התש רבכ ירהש הצמ ינפמ אל רוסא יאדו יעיבר סוכ רתב אתשמ ןינעלו
ש הירחא אל איתשמ ינימב לבא אלכימ ינימ םיזוגאו תוילק ירמת ןוגכ ורמא דועו תוסוכ ית אלש ידכ רבדה םעט אלא
רחא רדסב ליחתמש ומכ הארנו תוסוכ 'ד לע ףיסומ אהי דועו דחאכ םיחספ ינש לע ןינמנ ןיאו רורמו הצמ חספ לוכאל הצורו
סא ךכיפל הצמב ןכו עבשה לע לכאנ ןושאר חספ היה אל ןכ םאש ישימח סוכ ול וריתהש אלא תוסוכ 'ד רחא תותשל ור
אימ אלא יתשימל אתושר היל תיל יחצד ןאמו ל"ז לודגה וניבר רמאש המ והזו לודג ללה וילע אורקל ךרדה תא וילע וכיראהו
רוסאד ארמגב ןחכשא אל הז ללה רחאלו ש ימ לכו לודג ללה וילע אורקל ישימח סוכב וילע תרמחהש ויד רמימל אכיאד הצור
ול רתוה וז האירקב תותשל יתש יתשימל יעבד ןאמ לכד לארשיב ןיגיהנד תוגהנממ ןנבר יטיקנד ןואגה וניבר רמאש אלא
אתוובר והלוכד אמשבו אמק אילילב רישה תכרב רתב ארמח יתשד ןאמ אנל עימש אלו ונל יזח אלו ישילשל ינש ןיב
השעמו גהנמ ןכד בתכו יכה תאיג ןב קחצי בר ימנ רמא ריתהש המ לכ לע ןיחיגשמ ונא ןיאו ללכ יוניש ןיאמ לארשי לכב
םינושאר לש ןרדג ץורפל וירבדל ונא ןיעמוש אלו ל"ז רואמה לעבב לכוא אלש העובש ל"ז וניבר בתכש ימלשוריה ותואבו
המו םירורבו םינוכנ םירבדב תועובש תכסמב ונתעד וב ונא םג ונבתכ רבכ חספה ילילב הצמ לוכאל רוסא הצמ לעב בתכש
ןינומ ונאש יפ לע ףאו אוה שדקמל רכז רמא יעובש ינמ אלו ימוי ינמ רמימא תוחנמב אנקיסא ןיכהו רמועה תריפסב ל"ז רואמה
םינואגה לכ וקספ ןכו יעובש ינמו ימוי ונמד ישא בר יבד ןנברכ ןל אמייקד הכלה רקיע אלא וניאו ונידיב אוה גהנמ יעובשו םימי
:ל"ז וניברו

ש בותכ ב דומע וכ ףד םיחספ תכסמ ד"בארל ם
רואמב .םש
:םש בותכ ,תומוקמ ינשב לכאנ חספכ אהי אלש ,חספב אקוד יאדו איהה ולכאי ןתצקמ ונשי ןנתד אה לבא

:םהרבא רמא ימלשוריב [ז"ה י"פ] תולספ םושמ הרואכלו .תעדה חסה ומכ שוריפ ,תעדה חסה םושמ םעטה ושריפ
הצמל הזה ךרדה ןיאו .וב ועגנ . תעדה חסה וב ןיא ומנמנתנ ןלכ וליפאש רמאק אלוקל יסוי יברו . אברו ייבאד השעמו
היל רמאק םידיד תעדה חסה םושמו אמייק אתדועסבד רשפא ןיתשהל רצוי םדא הדועסב הכלה [א ל ףד] אמויב ןנירמאדכ
.סנכנו וידי יתש גילפהו ורבח םע רבד סנכנו תחא ודי לטונ עדה חסה אכיאד אכיה לכ אמלא ימנ הנישו .םידי תליטנ ךירצ ת
םידי תליטנ ךירצ תעדה חסהל הל ושחד ןויכ יברכ הכלהד הנימ ןניעמשו .יאתעד חסא אלו אנמינמנמ אק ימונמינ היל רמאו .
.יסוי הזה ןינעל בוטה ךרדה הזו . ברהו תוכלהה לעבו ,ל"ז ברה ירבד לע רבחמ אוהש המ לכב וירבד ןורבש ונבתכ רבכו
כ ל"ז תאיג ןבא ל"ז ברה בתכש המ לככ ובת .

א דומע זכ ףד םיחספ תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.ולכאי ןתצקמ ונשי 'ינתמ ןלוכ ונשי לבא ונשיש ןתוא 'יפא ולכאי וציקישכל ןתצקמ ונשי םאד אינתימ חספ ןינעל 'ינתמ 'יפ
:תומוקמ ינשכ היל הוהד ולכאי אל
.ולכאי ומנמנתנ רמוא יסוי יבר :קספה יוה אל םונמנד
בתכו הזה ןמזב הצמל ןידה אוהד ל"ז לאומש וניבר ביתי הוה ייבאד ארמגב אתיאדמ היאר איבהו ולכאי אל (ןלוכ) ומדרנד
ויה ןברוח רחא והניאו רמ םיינ אק םנימ ל"או הברד הימק ל"ז יספלא ברה תעד הארנ ןכו תוכלהב וז הנשמ איבהש יאהמו
חל הבר אהד יסוי 'רכ לאומש וניבר קספ אדבוע היאר וז ןיאו רמ םיינ אק םנימ ל"א ה"פאו ייבא אלו םיינ הוה הידו
הדועסה ילעבמ היה אל ייבאש רשפאש יסוי 'רכ קוספל ותדועס רמוג היהש דע ודובכל ובר ינפל בשוי היהש אלא ז"רהו
הוה חספב אל הברו ייבאד אדבועו הצמב אלו אוה אקוד חספב 'ינתמד אנידד בתכ יולה לו אשרדמ יבב אלא והואיבה א
:ומנמנתנו ומדרנד 'יפ ונממ דומלל ידכ [אלא] 'מגב

.הרובחל הרובחמ ורקעי אלש רמא בר ןמוקיפא יאמ 'מג לאומש וניבר שריפו יאנמ וקיפא ןושל ןמוקיפאו ברד אהד
ידכ תרחא הרובחב רבד לוכאל רוסא לבא הרובח התואב הצריש המ חספה רחא לוכאל רתומש ל"ס ברד יגילפ אהב לאומשו
םאש חספה רחא םולכ לוכאל רוסא הרובח התואב וליפאש והל אריבס ןנחוי 'רו לאומשו תומוקמ ינשב חספה לוכאל אבי אלש
ליכא בור לכאי םימעפל םולכ לוכאל ול ריתת יגילפ אל ןנחוי יברו לאומשו עבשה לע לכאנ חספה ןיאש אצמנו חספה רחא ות
היתוכ אינת רמימל יצמד אוה ןידב ןנחוי יברד היתוכ אינת ןנירמא יכו 'יחראד יאמ טיקנ רמו 'יחראד יאמ טיקנ רמ אלא
ןנחוי 'רד היתוכ אינת רמאק ארתב היל רדסמ 'מגד הינימ קילסד םושמ אלא לאומשד ףרות והז םאד אריהנ אלו ל"ז ושוריפ
'וכו היל חכפמ אמעט שיפנ אלד ןויכד הצמ רחאל איעבמ אל ארמגב ךומסב ןנירמא יכיה אוה יכה םושמד אתיא ואל אהו
ללכ הלע ןניתא אמעט יחוכפב תא לוכאל אבי אמש ןנישייחד םיכייש אמעט דחב והלוכ ןנחוי 'רו לאומשו ברד ל"נ ךכיפל
ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 8
םושמו תומוקמ 'בב חספה וליפאש יפט שייח לאומשו ל"ז י"שריפש ומכ הרובחל הרובחמ ורקעי אלש בר רסא יכה
היל חכפמ ארתב ארשיבד אמעטד חספה לכאש רוכזי אל אמשד רשב ינימ חספה רחא לוכאל רוסא הרובח התואב
שייחד אוה רשב ינימב אקודו רחא םוקמב ונלכאי אמשו חספ לוכאל דוע בושיו אמק ארשיבד אמעטל לדראד יתש ןניא י
אילזוג ומכ ןה תופוע ינימ אלא ל"ז י"שרפש ומכ תוירטפו ןיהמכ ינימ אלו תובית ינימלו ןילזוגו ןילדרא ימלשוריב ורמא ךכו
חספה םעט חכשי ויפב וירחא רשב םעטש ךותמש יפל לאומש שייחד אוה רשב לאומשל םיזוגאו תוילקו םירמת לכימל לבא
ירש ה רשב םעט ןיריבעמ ולא ןיאש חספ היתוכ אינתד יאמ הז יפלו ןנחוי יברד היתוכ אינתו ינהב וליפא שייח ןנחוי יברו
איה אקוד ןנחוי 'רד :

.ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ןיא לאומש רמא הדוהי בר רמא ףסוי בר רמא חספל רכז הצמד ןויכד היל אריבסד
ב אנשילו הצמ רחא ןיריטפמ ןיא ךכ חספה רחא ןיריטפמ ןיאש םשכ איתא אמק אנשילכ ל"ייקו יכהל שייח אל ארת :

.אל ארמח לבא אימ אלא יתשמל אתושר היל תיל יחצד ןאמו ל"ז יספלא ברהו םינואגה תרבס איה וז אריבסד
ירהש הצמ םושמ אלו יעיבר סוכ רתב יתשמל היל רוסא יכה ואלבד אמלא לודגה ללה וילע רמוא ישימח אנתד ןויכד והל
וסוכ יתש 'ירחא יתש רבכ רבדה םעט אלא אל איתשמ ינימ לבא אלכימ ינימו םיזוגאו תוילקו םירמת ןוגכ ורמא דועו ת
רחא רדסב ליחתמש ימכ הארנו תוסוכ עברא לע ףיסומ אהי אלש ידכ ינש לע ןינמנ ןיאו רורמו הצמו חספ לוכאל הצורו
ורסא ךכיפל הצמל ןכו עבשה לע לכאנ ןושאר חספ היה אל ןכ םאש דועו דחאכ םיחספ ול וריתהש אלא תוסוכ 'ד רחא תותשל
לודגה ללה וילע תורקל ךרדה תא וילע וכיראהו ישימח סוכ יולה ז"רהו ל"ז יספלא בר ירבד םייקל ל"ז ן"במרה בתכ ךכ
רמולכ רכתשי אלש ידכ ימלשוריב הלע ושריפו התשי אל רמאש אוה יעיברל ישילש ןיב אקודד רמואו וילע קלוח ל"ז
ללהה תאירק דיספיו רכשנ אלו דיספה אל רכתשנ םא ללהה תא רמג רבכש 'ד סוכ רחא לבא :

ןמיס י קרפ םיחספ תכסמ ש"אר
ל ג ... ימנ ןכו .ירש יתשמל לבא לוכאל אלש ונייה ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיאד אלא רמאק אל ןמקלד אה ןלנמד המיתו
.רכתשי אמשד םושמ התשי אל יעיברל ישילש ןיבד ימלשוריב שירפדמ .תותשל רתומ היה תורכשל ןנישייח ואל יאד ללכמ
הנמל םעט ל"ז ם"רה 'יפו ןיי תותשל אלש אוה טושפ גהנמו תאיציבו חספ תוכלהב הלילה לכ קוסעל םדא בייחש יפל ג
רכתשי התשי םאו הניש ונפטחתש דע וניתובאלו אוה ךורב שודקה ונל השעש תואלפנבו םיסנב רפסל םירצמ יכהו .
עשוהי 'רו רזעילא 'רב השעמ ונינשש הזו .הלילה לכ םירצמ תאיציבו חספ תוכלהב קוסעל םדא בייח (י"פ) אתפסותב ןנירמא
ש .'וכו הלילה לכ םירצמ תאיציב םירפסמ ויהו קרב ינבב ןיבוסמ ויה
דל ןמיס
דל . .. רמגב הצמ לוכאל ךירצש ם"בשר שריפ ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ןיא לאומש רמא הדוהי בר רמא ףסוי בר רמא
כוא ונאש העוצבה הצמ איה וזו הכירכב חספה םע תלכאנה הצמל רכז הדועס לע ןיכרבמ ונא ןכ לעו הבוח םשל הנורחאב ןיל
רזוח ךאיה ונממ וסירכ אלימש רחאלד רורמ יבג ליעל אדסח בר רמאדמ הבוח ונילע הניאש בג לע ףא הנושארב הצמ תליכא
תליכאב הנממ םירטפנ ןיא הצמ התוא רחאו הנורחאב הוצמ לש הצמ ליכא רדהו אשירב והייוורתא ךרבמ ךכלה וילע ךרבמו
א רבד .כ"ע םעטה חכשל אלש רח םע תלכאנה הצמ רכז איהש ןויכ תסורחו רורמ המע לוכאל ךירצש הארנ היה הז יפלו
ןמזב ומכ תושעל ךירצ כ"או הנממ וסירכ אלימ רבכש אלא הצמ תליכא [לע] ךרבל יואר היה ןהילעו הכירכב חספה
חיב ולכואל הוצמ ןנברל ףאו ותעיסו ללה דחיב לכה ןילכוא ויהש שדקמה הליחתב הכירכ ןישוע המל ינהימת םנמא ד
היהש חספל רכז התוא ןילכוא אלא הבוח םשל הניא הצמ התואד יל הארנ ךכלה שדקמל רכז הנורחא הכירכב קיפסי
הירחא לוכאל אלש חספה ןיד הל ןתיל שי חספל רכז אוהש יפלו הנורחאב עבושה לע לכאנ . תסורחו רורמ המע צ"או . . .

ח הנשמ י קרפ םיחספ תכסמ ארונטרבמ הידבוע 'ר
ןיריטפמ - הפשב וריטפי ןושל יתעמש ינא .(בכ םילהת) םירמואו ןיחתופ רמולכ , ,וריבחמ רטפנה ןושל ושריפ יתוברו
,ןמוקיפאב התוא ןימייסמ ןיא הדועסה ןמ ןירטפנשכ רחא םוקמב לכאנו ךלנו ןאכמ םכילכ ואיצות רמולכ ,וכיינמ וקיפאב ,
,רבד םוש אלו תפ אל תומוקמ ינשב חספה ןמ לכימל יתא אמלד הריזג ,ירש ןושארה ומוקמב םירחא םירבד לוכאל לבא .
.תרחא הרובח םע םלכאל וז הרובחמ רקעי אלש דבלבו חספה רחא ןיריטפמ ןיא שריפד ןאמ ארמגב תיאו וקיפא ,ןמוקיפא
הקיתמ ינימ הדועס חונקל לוכאל ןיליגרש תוריפו הקיתמ ינימ תליכאב הדועסה ןמ ןירטפנ ןיא חספה תא ולכאש רחאלד .
,ןמוקמב וליפאו ויפמ חספה םעט דבאי אלש . רקיע ןכו . רחא ןיריטפמ ןיא ךכ ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיאש םשכו
ןמוקיפא הצמ הצמ תיזכ לכאיש ךירצש , :רחא רבד תליכאב הנממ ןירטפנ ןיא הצמ התוא רחאו ,חספ ןיאש ןמזב הנורחאב

ח הנשמ י קרפ םיחספ תכסמ רישע ןוה
ןמוקיפא ,הביתה ןמ רסח רקיעה הרואכל .הקיתמ ינימ וקיפא ,ב"רה 'יפ . שוריפ ,ןמ וקיפא ,אוה ךכ ולש ןוקירטונד הארנו
היב ביתכד ןמל םימודה םירבד (אל ,זט תומש) עטו שבדב תחיפצכ ומ :

לארשי תראפת - ח הנשמ י קרפ םיחספ תכסמ ןיכי
(אנ ןמוקיפא 'וכו ןיריטפמ ןיא . םה תינווי ,ןמוקיפאו ןיריטפמ תולמה ינשש ,'ה השעמב יזנכשא רזעילא וניבר בתכ ,
] ריטפא [ ןוי ןושלב המיעט ] , ןמוק אפאו [ ןמושה רחא ל"ר , חספ לש , הפהמ וחנקל ידכ , שלבד יתעמש ינאו ןוי ןו ] ארייטפ [
הליכא אוה ] ןאגאפ יפעו [ הדועסה רחא ל"ר רחא ןילכואש םידגמו תוריפ ןהו ,[שוטכאנ] וא ,[רעססעד] אוה ונינושלבו
ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 9
(ג) הדועסה חספה תליכא רחא רבד םוש לכאל רוסאד אכה אנתה רמאקו , רחא רבד םוש לוכאל רוסא ז"הזב ה"הו
רוסא ןכ ומכו ,הדועסה ףוסב לכואש הצמ תיזכה ,הייתשה רוסא םעטד א"יו ,ט"המ תוסוכ 'דה רחא ןיקשמ םוש תותשל
הצמה םעט ריבעהל אלש ידכ ,[יארתב יסכ 'ב י"ע רבע רבכ ירה ינהמתו] אלש ידכ הייתשה רוסיא םעט רקיע םנמא
תותשל יאשר תרכשמ הניאש הקשמ ז"פל ,הנש ונפטחתש דע םירצמ תאיציב רפסלמ ענמיו רכתשי :

לארשי תראפת - וב ג תוא י קרפ םיחספ תכסמ זע
(ג) שדקה ןושל ילעב םה םהש ל"זח לבא .ןוי ןושלב םרוקמב ןהש הממ הברה וסרתסנ תולמהש הארנד ג"עאד ל"נו
ןכל ,הלחת דהיתהל הוחירכה .השודקה ונינושל ךותל תינוי הלמ ולבקשכש .שדקב םכרד ךכ תומורת שיר ם"במרכ
תורקל ובסהו ,הנווכב הרוקמב הלמה ושבש השודקה ונושל ךרד פ"ע השרפל תואנה יפכ ונייהד ,רחא ןפואב ה 'ירמאדכ ,
ןמיסא והוארקו ,סאיימיסא ארקנ תינויב ,מ"בד ד"פר ןמיסא ןכ ומכו .אד אלכת יאמ אתליכתמ ,גג ךרד אגרד ['ב ז"עד תבש]
ארקנ ,ססמה ןכ ומכו ,א"טילש יכדרמ השמ ר"רוהמ גלפומה ברה ינב ירבדכ ןמיס יא ןוקירטונ ובסהו ,סוסמוה אניטל ןושלב
ןוקירטונ ,ןילקרט ותורקל ומש ובסה ,סולכארט ןוי ןושלב ארקנש ,ןומרא ןכ ומכו ,ססונ סוסמכ ירבעה םש לע ,סוסמה ותורקל
.[אל 'יס ישורפב ו"פ ןיבוריע ש"מ 'יעו] םותס חתפ ל"ר ,ילג קורט ליעפה ונממ ושעו ,ארייטפ תלמ וברק אכה ןכ ומכו
ורמאו תירבעב שדוקה ןושלב םג והונאצמו ,וריבחמ רטפנה ךרד לע ושרפל ידכ ,ןיריטפמ ןיא ב ה"ד] עדיוהי רטפ אל יכ ,
,[גכ גונעו קר ןוזמ ואיצוה ל"ר ,ןמ וקיפא ןוקירטונל תואנ היהיש ידכ ,ןמוקיפא התורקל והוביסה ןאגייפ יפט תולמ ןכ ומכו
הז רומשו ,ןמ ומכ :[

ט הכלה ח קרפ הצמו ץמח תוכלה קיפסמ שדח רואיב
[ט] 'וכו לכוא הזה ןמזבו 'וכ הנורחאבו 'וכ כ"חאו ,ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ןיא לאומש 'מא 'רמגבו ט"יק םש הנשמ .
.א"י 'ליה ו"פ ל"שמעו ,הנורחאב הצמ תיזכ לכאיש דבלבו םש ורמאו ילכואש המו הלודג 'דועס ארקנ סוקיפא יבשתה 'תכ '
שממ ןוי ןושל אוהו ,ןמוקיפא ארקנ 'דועסה רחא :

ט הכלה ח קרפ הצמו ץמח תוכלה החונמה רפס
ברה בתכ [ט] הוצמה איה ןתליכאש ויפב הצמה וא חספה רשב םעטו 'וכ לכואו הדועסב ךשמנ ךכ רחאו רמא .
שרפמה ימלשוריב 'וכ םצע תריבש ידיל אבי אלש ידכ עבשה לע לכאנ חספה םעט המ ןנירמא עבשה לע לכאנ חספה המל
הימופב הימעט היל קילסד םושמ ארקיעמ לכימל ןל הוהו ןובאיתב חספ תליכא איה וזמ הלודג אלהו סרכ אכילד בג לע ףא
אתיירואד ארוסיא אכיאד םצע תריבש ידיל אבי אלש ידכ היל רתפ אוהו אוה ןובאיתב הוצמ רקיע אהד ללהה תעשב האלמ
יעבמ האלמ סרכ לעד ליאוהו יאד הירתב ידימ לכימל אלד ירוהדזאל היל יעבמ םצע תריבשד אמעט םושמ לכימל היל
ימלשוריו והנתיא והייורת אלא ןליד ארמגא גילפ אלו הימעט חכפיל אלד אהימ איעב ןובאית תליכאל ימויקל יצמ אל
אדח רמא רמו אדח רמא רמו ןנימייק ןיריטפמ ןיאד ןדיד ארמגו אידהב יאק עבשה לעד אמעטא יגילפ אלו ךירטצאו
ףידע ןובאית םושמ יעבד יאמ הירתב לכאד בג לע ףא ןובאית םושמ ארקיעמ לכימל היל הוהד ןניבתכד יאמל ימלשוריד אמעט
קרפב ארמגד איגוסב אתיאכ אמעט יחוכפ םושמ היל רמאקד ןדיד ארמגד אמעט ךירטצאד אמעט יחוכפד אששחמ יפט ןל
,ברה בתכש ומכו םיחספ יברע מ יאד ןדיד ארמג אתאו .עבשה לע ונלכאיש דבלבו וירחא לוכאל רוסיא ונל ןיא ימלשורי
רבד וליפא לוכאלו וירחא תותשל רוסאש הנימו אמעט יחוכיפ םושמ ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיאד אמעט ישורפל
הבוח לש תוסוכמ ץוח ךומסבו הזב ברה בתכש ומכ עבשה לע ולכאש י"פעאו טעומ חספב ןנירמאדכו הצמב ןנירמא
חספל רכז איהש הנורחא ןיב ןוזמה תכרב ךרבו הנורחאב הצמ לכא אלו חכש םאו קלוחה לע ןיחיגשמ ןיאו ןיגהונ ןנא ךכו
ןוזמה תכרב ךרבמו תיזכ הנממ לכואו הצמה לע עצובו םידי תליטנ לע ךרבמו וידי לטונ ללהה רחא רכזנ ןיב ללהה םדוק רכזנ
ןיאש ליבשב םאו סוכה לע וליפא התיה הנקתכ אלש ןוזמה תכרב ירהש ישילש םוקמב הז יעיבר ירה יעיברל ישילש ןיב ןיתוש
תושר אוהש ישימח סוכמ אל רכזנ ללה רחאל םאו איה חספה םע האבה הצמל רכז הנורחא הצמד אוה הבוח יאה ש"כו
םירורמו תוצמ לע ביתכדכ חאמ הנממ לוכאל ךירצ ןיאש םיכסה הרואה רפסבו ד"באר תעד ןכ אלא הנממ רכזנ אלו חכשש ר
ךירצ םהירבדלו המלש 'ר גהונ היה ןכש םש בותכו םימכח ןוקיתכ תויושע ונלש תוצמ םתסש יפל םעטהו ןוזמה תכרב רחא
:רחא רבד אלו רשב אלו תוריפ אלו ונוזמ ףוס היה םחלש ומצעב עדיש

חעת ןמיס חספ תוכלה םייח חרוא רוט
רבד םוש לוכאל ןיא ןמוקיפא רחא ד ןמוקממ ורקעי אל חספה לוכאל ומייסשמ שוריפ ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא ןנת
רבד םוש וירחא לכאי אל םוקמ ותואב 'יפאו רחא םוקמב לוכאל ולכואל וליחתהשמ ךכלה חספה םוקמב ונל אוה ןמוקיפאו
םוקמ ותואב 'יפאו רבד םוש וירחא ולכאי אלו םוקמל םוקממ ורקעי אל וליחתהש רחאל םאו ונשי ולכאל
א
הרובח ינב לכ
רחא םוקמכ בישחד םוקמ ותואב 'יפא ונממ דוע ולכאי אלו תעדה חסיהכ בושח הנישב ועקתשנ אל םא ןתצקמ ונשי םא לבא
בישח הנישב ועקתשנ םא לבא ומנמנתנש ןתוא 'יפאו ונממ דוע לוכאל ןירתומו קוליס בישח אל טעמ ומנמנתנ אלא
ונשיש ןתוא ולכאי אלו קוליס ולכאי אל ונשיו ולכאי ומנמנתנד ומנמנתנל ונשי ןיב קוליח שי םלוכ ונשיב אקוד בתכ י"רהו
הנושאר ארבסכ בתכ ל"ז א"או ם"במרה כ"כו ולכאי עבק תניש 'יפא ןתצקמ ונשי לבא :

חעת ןמיס םייח חרוא רצקה השמ יכרד
(א) ל"ירהמו (טל 'יס זטק 'מע הדגהה רדס) ונשי וליפאד דוע רימחה ךות אלא ןמוקיפאה לוכאל וליחתהש םדוק
אל הדועסה עצמאב הנישד אידהב םחורי וניבר בתכ ןכו ןכ עמשמ אל רוטה ירבדמ םנמא ןמוקיפא ולכאי אל הדועסה
קספה יוה :
ד"סב ןמוקיפא חספה רחא ןיריטפמ ןיא טיק םיחספ
www.swdaf.com 10
חעת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
םושמ ןכ קספ הל רמאק ברד בג לע ףא .רחא םוקמב לוכאל ןמוקממ ורקעי אל וניבר בתכש המו ימנ ןנחוי יברו לאומשד
הנושארה ותרובחב וליפא רבד לכ לוכאל ףיסוהל אלא ברד הילע יגילפ אלו הרובחל הרובחמ רקעיל רוסאש יכה ל"ס
ן"רהו ם"בשר ושריפדכו ('מג ה"ד .זכ) הז ןינעל םג חספ ןיד הל שי הצמד וניברל עמשמו תיבה קדב] ם"בשרה בתכ ןכו [
ל"ז ע] (.כק) םתצקמ ונשי תנשמב [ןאכ ד תופסותה לבא אל הצמ לבא חספ ןברקב אלא ירייא אל ברד ובתכ (רמא ה"ד :טיק)
ךורפיל יכה אמית אל יאד שקתיא אל ךחרכ לע אהל חספל שקתיאד םושמ יאו תומוקמ ינשב רסתילד אתכוד םושב ןחכשא
:'וכו ברל ןיתינתממ

חעת ןמיס חספ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
<א> פא רחא ןמוקי א (א) לוכאל ןיא (ב) רבד םוש . (ג) :הגה ונלכאי אלו ב (ד) תומוקמ ינשב ולכאל רוסאד הנישב קיספה ולאמ ףידע אלד (ה) ,
.(רוט) תומוקמ ינשכ יוהד םושמ
ב ףיעס
ןשיש ימ (ו) ץיקהו הדועסה ךותב ג (ז) , לוכאל רזוח וניא . הדועסה ךותב ןתצקמ ונשיש הרובח ינב (ח) , םירזוח םילכואו .
ולכאי אל ,ורוענו ,םלוכ ומדרנ ד (ט) * . ולכאי ,םלוכ ומנמנתנ . :הגה ןמוקיפאה לוכאל וליחתהש רחאל ונשיש אלא וניא הז לכו הניש לבא (י) ,
.(םחורי וניברו רוט) קספה יוה אל ה (אי) הזל םדוק

חעת ןמיס הרורב הנשמ
(א) לוכאל ןיא - [א] ידכ הצמ םעט ויפמ רובעי אלש לכאמ ותוא םעט י"ע הוצמ אוהש ןמוקיפא לש לכא םא דבעידבו
:ןמוקיפא םשל הרומש הצמ תיזכ לכאיו רוזחי [ב] רבד םוש וירחא
(ב) רבד םוש - היתש ןינעלו [ג] ץוח הקשמ לכמ רהזיל ןוכנ הלחתכלו רכשמה הקשמב רימחהל שיו םיקסופה וקלחנ
םיממ קס ב"מב א"פת ןמיסב ןמקל ראובמש ומכ ג"הכו :א"
(ג) ונלכאי אלו - הב ןל תיל הדועסה ראש לבא ןמוקיפאהל :
(ד) תומוקמ ינשב - ןמוקיפאש םעטהו תומוקמ ינשכ יוהד רחא ןחלושב ותצקמו הז ןחלושב ותצקמ דחא רדחב ה"הו
לכאי דחא תיבב רמאנש יפל תומוקמ ינשב לכאנ וניא חספו חספל רכז :
(ה) ףידע אלד - ירימחמ הצמב םגש היאר איבמ :חספב ומכ תומוקמ ינשב ן
(ו) הדועסה ךותב - :ה"גהב א"מרה ירבדב ןייע
(ז) לוכאל רזוח וניא - תומוקמ ינשב לכואכ ןנבר והואשעו קספה הבושח הנישהד :
(ח) םילכואו םירזוח - :םינישיה יבגל וליפא קספה בשח אל םירוענ ויה הרובחה ינב רתיש ןויכד
(ט) ומנמנתנ - עקשנ אלש ונייה יאה ילוכ הנישב ינולפ םוקמב ותחנה ול ןיריכזמשכו הז ילכ תחנה ןכיה ותוא םילאוש םאו
:םנמנתמ יורק והז ואל וא ןה רמואו רכזנ
(י) הזל םדוק הניש לבא - :הליכאה ךותב ונייהד
(אי) 'וכו יוה אל - יצומה ךרבל ךירצ םא ןינעלו ןמוקיפאה ךותב וניאש ןויכ וז קספהל ןנישייח אלד ל"ר םעפה דוע א
םש ב"מבו ז"ס ח"עק ןמיסב ליעל ןייע הנישה םושמ :

אפת ןמיס הרורב הנשמ
(א) 'וכו יאשר וניא - םיקסופב הזב שי םימעט הברה [א] ויתואלפנבו םירצמ תאיציב רפסל הוצמש םושמ ובתכש שי
הניש ותפטח אלש ז"כ הלילה לכ וליפא אוה ךורב שודקה לש הימקלדכו התשי אל יכהלו וז הוצממ לטבתיו רכתשי אלש
[ב] ליחתמכ הארנש תוסוכה לע ףיסומכ הארנ אהי אלד ובתכש שיו רכשמה הקשמ ראש וא ןיי אקוד וז ארבס יפלו
תרחא הדועסב [ג] י"ע ויפמ הצמ םעט לטבתי אלש םושמ ובתכש שיו רכשמ וניאש ףא רוסא הנידמ רמח לכ ז"פלו
םעטמ רדסה רחא לוכאל ורסאש ומכו ותייתש רוסא רכשמ וניאו הנידמ רמח וניא וליפא הקשמ לכ הז םעט יפלו הז
עמשמ א"מרו רבחמה ירבד תמיתסמו [ד] ימעט ינה לככ רימחהל םתעדש ה"הו ר"עסאוו ר"עבגניאד םינורחאה ובתכ מ"מו
ליפעב ןכא] אוה אמלעב אימכו הצמ םעט לטבמ וניא הזד רתומ ץ"ירקאל םג ובתכש שיו קנארט ליפע וא אייט [ה] קנארט
[םירסוא שי לודג םעט םהל שיו דבה תיבב םיחופתה תא שתוכש םעט לטבמש רבד לכב רימחהל ןוכנ הלחתכלד ףא הנהו
הצמ [ו] ןירכשמ ןיאש ןיקשמ ראש תותשל ול ריתהל הנושארה ארבס לע ךומסל שי לודג ךרוצ םוקמב מ"מ טרפבו [ז]
ןירכשמ ןיאש ןיקשמ ראשב לקהל שי יאדוב ינש לילב :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->