P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו ס הכו י א

www.swdaf.com 1
ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת א דומע גמ - ב דומע גמ
היתיב ישניאד אמוזרפל אתליכת ימר הדוהי בר ,ימרדמ .תיציצב ףטעתהל ארפצ לכ ךרבמו , אלש השע תוצמ :רבסק
אוה אמרג ןמזה לכ ,יכה יא .יבר ירבד ,ןהילע ךרבמ ןחינמש ןמז לכ ןיליפת :אינתד ,יברכ ?ארפצו ארפצ לכ ךרבמ יאמא ,
לו ,הוה אעינצ שיניא הדוהי בר !ימנ אתעש הליל תוסכמ ינשמ יכ ?ארפצמ אנש יאמו .אמוי הילוכ הימילגל היל ירש א
.םוי תוסכל תוצמש ינפמ ,םישנב רטופ ש"ר ;םידבעו םישנ ,םירג ,םילארשיו םיול ,םינהכ ,תיציצב ןיבייח לכה :ר"ת
תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תוצמ לכו ,אוה אמרג ןמזהש השע … .םישנב רטופ ש"ר ?ש"רד אמעט יאמ :אינתד
ותוא םתיארו +ו"ט רבדמב+ - אוהשכ ?אמוס תוסכל טרפ אלא וניא וא ,הליל תוסכל טרפ :רמוא התא ;הליל תוסכל טרפ
הב הסכת רשא +ב"כ םירבד+ :רמוא - ,רומא אמוס תוסכ ירה הליל תוסכל טרפ ?ותוא םתיארו םייקמ ינא המ אה מו ; ה
הליל תוסכ ינא איצומו ,םירחא לצא היארב הנשיש אמוס תוסכ ינא הברמ ?הליל תוסכ איצוהלו אמוס תוסכ תוברל תיאר
.םירחא לצא היארב הניאש יארו :אינתדכל והל יעבימ ?היל ידבע יאמ ותוא םתיארו +ו"ט רבדמב+ יאה ןנברו םת
םתרכזו ותוא - עמש תירק וז ?וז וזיאו ,וב היולתה תרחא הוצמ רוכזו וז הוצמ האר עמש תא ןירוק יתמיאמ :ןנתד ,
.ןבלל תלכת ןיב ריכישמ ?תירחשב םתרכזו ותוא םתיארו :ךדיא אינתו - ,הל הכומסה תרחא הוצמ רוכזו וז הוצמ האר
םיאלכ תוצמ וז ?וז וזיאו לת אל +ב"כ םירבד+ :ביתכד , .ךל השעת םילידג ודחי םיתשפו רמצ זנטעש שב :ךדיא אינת
'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו - :רמאד ,איה ש"רו ;ןלוכ תוצמ לכב בייחתנ וז הוצמב םדא בייחתנש ןויכ
איה אמרג ןמזהש השע תוצמ . 'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו :ךדיא אינת - תוצמה לכ דגנכ וז הוצמ הלוקש
ןלוכ . םתישעו ...םתרכזו ותוא םתיארו :ךדיא אינתו - הישע ידיל האיבמ הריכז ,הריכז ידיל האיבמ היאר י"בשרו .
וז הוצמב זירזה לכ :רמוא - ךיהלא 'ה תא +'ו םירבד+ :םתה ביתכו ,ותוא םתיארו :אכה ביתכ ,הניכש ינפ לבקמו הכוז
דובעת ותואו ארית .

א דומע גמ ףד תוחנמ תכסמ י"שר
היתיב ישניאד אמיזרופל אתליכת היל ימר הדוהי בר - ותשא וב הסכתמש דגבל תיציצ ליטמ היה .

א דומע גמ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
ש"רו םישנב רטופ - תוכרב ןנירמאד בג לע ףא (:כ ףד) ונשי הרימשב ונשיש לכד תובייח םישנד שודיק יבג
ורמאנ דחא רובידב שבלת אלו םילידגד ימלשוריבו ןיתליכמב ימנ ןנירמאו ורמאנ דחא רובדב רומשו רוכזו הריכזב
תיא אכה לבא אה ןניעומשאל אלא דחא רובדב רמתיא אל םתהד איה אתלימ ואל ידדהא ורתסינ אלד יכיה יכ רמ
ןניברמד יכיה יכ שורדינד תושקהל ןיא ימנ יכהו (:גמ םיחספ) ארק דחב יביתכד ינאש םתהד הצמ תליכא יבג .

א דומע אי ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
יב ישניאד אמוזרפל אתלכת אמר אדיסח םרמע ברד אה הית אייח ברד הימקל אתא .ןהלש ןיטוח ישאר קספ אלו ןאלת ,
.ןתיישע איה וז ןתציצק ,ימנ אכה ,ןתיישע איה וז ןתקיספ :אמלא .ןירשכ ןהו ןקספמ בר רמא יכה :היל רמא ,ישא רב

א דומע אי ףד הכוס תכסמ י"שר
אתלכת אמר - .תיציצ ליטה
היתיב ישניאד אמוזרפל - א תילטל ותש , אוה תיציצ ןמז הליל רבסקד (וט רבדמב) ותוא םתיארו , - תוסכל טרפ
הליל תוסכ לבא ,אמוס - ,בייח תובייח םישנו ,אמרג ןמזה אלש השע תוצמ איוהו .

א דומע אי ףד הכוס תכסמ תופסות
היתיב ישניאד אמוזרפל אתלכת אמר אדיסח םרמע ברד - תלכתה קרפ הדוהי בר ןכו ) (.גמ ףד תוחנמ
ןנברכ תובייח םישנו אוה אמרג ןמזהש השע תוצמ אלו תיציצ ןמז הליל ירבסקד לכה ירמאד (םש) תלכתה קרפד
םידבעו םישנ תיציצב ןיבייח ארמג קיחדדמ ל"יק היתווכו םישנב רטופ ש"רו (:חי ףד) םיחבזד ינש קרפ שירב ימוקואל
מו הליל תוסכ טעממד ןועמש 'רכ והלוכ םתה יאנת אמוס תוסכ יבר ןיקילדמ המב 'פ יאעליא רב הדוהי 'רד אדבועו
אמעט אכיאו הליל תוסכ םושמ הרזג רובס והניאו ןנירמאד ןתוסכ יפנכ ונממ ןיבחמ וידימלת ויהש (םשו :הכ 'ד תבש)
יבג (:זכ תבש) ןיקילדמ המב קרפב דועו רקיע אוהד הנימ עמש אמעט יאה טקנדמו (:מ תוחנמ) תלכתה 'פ אנירחא יאה
תוברל יעבימ אוההד ינשמו הב הסכת רשאמ תיציצ ןינעל ימנ יברנ האמוט ןינעל םידגב ראש יברמד יכיה יכד ךירפד
ש"רד אתיירב יתיימו אמוס תוסכ ןישודקד ק"פד אתיירב םתסו הכלה ןכד הנימ עמש (םשו :דל ףד) השע תוצמ יבג
כתה קרפ יקומ ש"רד ןנברד דועו תיציצ בישחקד אמרג ןמזהש תל (:גמ ףד תוחנמ) םתיארו אינתדכל ותוא םתיארו
אתיירואד עמש תאירק ירבסק אמלא עמש תאירק וז וזיאו הב היולתה תרחא הוצמ רוכזו וז הוצמ האר םתרכזו
ותמש ימ 'פב ןנברד עמש תאירקד ןל אמייקו (.אכ ףד תוכרב) ןנברד ש"ק רמאד הדוהי בר אהד היאר ןיא הזמ והימו
תלכת אמרד ןחכשאו תלכתה קרפד היתיב ישניאד אמוזרפל א וזיאו תרחא הוצמ רוכזו שירדד אנת ךדיאכ שירד אוהו
(רמא) אל (ירמא) אברעמבד אתעמש אה אילעמ המכ ףסוי בר רמאד (:די ףד) תוכרבד ינש קרפמ היאר שי דועו םיאלכ וז
אהמ עמשמ ןנירמג ןנילחתמד ןויכו ילחתמ ווה ילוחתאד קיסמו הלילב תיציצ תוצמ .תיציצ ןמז ואל הלילד

ב דומע גל ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת – דל א דומע
.'וכו אמרג ןמזהש השע תוצמ לכ ?אמרג ןמזהש השע תוצמ יהוזיא :ר"ת פוש ,בלולו ,הכוס ,ר תיציצו , יהוזיאו ;ןיליפתו
.ןקה חולישו ,הדיבא ,הקעמ ,הזוזמ ?אמרג ןמזה אלש השע תוצמ
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו ס הכו י א
www.swdaf.com 2

א דומע דל ףד ןישודיק תכסמ תופסות
תיציצו ןיליפתו - ז הלילד (:ול ףד תוחנמ) הבר ץמוקהב ןל אמייקד בג לע ףא ריפש מ"מ ןכ ןירומ ןיאו הכלהו ןיליפת ןמ
ןיאש יפל (.וצ ףד ןיבוריע) ןיליפת אצומה קרפב ןנישרדדכ ט"יבו תותבשב ןיגהונ ןיא ירהש אמרג ןמזהש השע תוצמ יוה
איה תוא יכ ביתכדכ תוא ירקיא אפוג תבשד תוא ןיכירצ י"ר רמוא אמרג ןמזהש השע תוצמ אכה ןניבשחד תיציצו
מש יברכ ונייהד תלכתה קרפבד ןוע (.גמ ףד תוחנמ) ןכו םתה אתיאדכ םישנ רטופו אוה תיציצ ןמז ואל הליל רבסד
הכלה ןיקילדמ המב קרפב אהד (:הכ ףד תבש) הליל תוסכ םושמ הריזג תיציצה ןמ הרוטפ ןידסד אמעט שרפמ
אקוד ןועמש יברל אמעט ונייהו תוכרבד ב"פב רמאק דועו (:די ףד) פ םירמוא ןיא אברעמבד הלילב תיציצ תשר קיסמו
ןנירמג ןניליחתמד ןויכו אברעמב ילחתמדמ ןניליחתמ ןנא ייבא ימנ ד"מל אמרג ןמזהש ע"מ תיציצ בישח יכיה המיתו
ללכ אמרג ןמז אכיל םתהו תיציצב ןיבייח אספוק ילכד ןויכ איה תילט תבוח תיציצ (.אמ ףד תוחנמ) ןיב םויב ןיבד
(םש) ד"מל וליפאו ןיבייח הלילב נ"ה םויב השבול אוהשכ הרוטפ הליל תוסכד ומכד השק אוה ארבג תבוח תיציצ
הלילב שבולשכ תבייח םוי תוסכ תיציצב תבייח הלילב השבלש םוי תוסכ ימלשוריב ןנירמא יכהד הל בישח יכיה כ"או
התשיבל םרג ןמזהש המב ילת ובויחש ןויכ י"ר רמואו הלילב ןיבו םויב ןיב תבייחש ןויכ אמרג ןמז הל שי םויב
בויחה םרוג התשיבל ןמזש אמרג ןמז בשחיל .

ב דומע חי ףד םיחבז תכסמ י"שר
הליל תוסכל טרפ - הליל תוסכל היושעה תילט .תיציצה ןמ הרוטפ

ב דומע זכ ףד תבש תכסמ י"שר
הליל תוסכל - תולילל דחוימה תוסכ .בייחינ אלד ,

ב דומע מ ףד תוחנמ תכסמ י"שר
הליל תוסכ םושמ הריזג רמא אריז 'ר ג"ה - לב וב הסכתי אמש הלי םתרכזו ותוא םתיארו רמאנש תיציצמ רוטפד
.הוצמ תעשב אלש םיאלכמ הנהנ אצמנו הליל תוסכל טרפ

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ תופסות
הליל תוסכ םושמ הריזג - ערקי אמש אמעט טקנ אלו אמעט יאה ס"שד אמתס טקנדמ ןועמש יברכ ל"יקד עמשמ
כו (.גמ 'ד תוחנמ) תלכתה 'פב הליל תוסכ רטופד םירמוא ויה אל אברעמב רמאד (:די 'ד) תוכרבד ב"פב עמשמ ן
הלילב תיציצ תשרפ ןנילחתמד ןויכו ןנילחתמ ימנ ןנא ןיליחתמ והניאד ןויכ ייבא רמא לארשי ינב לא רבד ןיליחתמ אלא
הלילב תיציצ תוצמ ןיאד והלוכ ודומד עמשמ ןנימייסמ הד םרמע ברו הדוהי ברו תיציצה ןמ תורוטפ םישנ ךכלו ימר וו
היתיב ישניאד אמוזרפל אתלכת (םשו .אי 'ד) הכוסד אמק קרפבו (.גמ 'ד) תלכתהב השע תוצמ איוהד ירבסד םושמ
והייתווכ ןל אמייק אל אמרג ןמזה אלש (:גל 'ד) ןישודקד אמק קרפבו םירחאה אלו ןישוע ויה אקווד םהש עמשמ אהד
ציצו הכוס בלולו רפוש אמרג ןמזהש השע תוצמ ןנבר ונת .תי

ב דומע מ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
הליל תוסכ םושמ - הליל תוסכ םושמ רובס והניאו (:הכ ףד תבש) ןיקילדמ המב 'פ אתיאדכ רקיע ןכד 'יפ ת"ר
איה תיציצ ןמז ואל הלילד ןועמש 'רכ הכלהד ןאכמ חיכוהל שי ךכ ךותמ רשא (.זכ ףד) ןיקילדמ המב 'פ ןנירמא דועו
ייותאל יל המל הב הסכת שמח תלעב תוברל היל ימקומ ןועמש יברד ןנברלד ש"רכ ונייהו אמוס תוסכ ס"שה םתס אמלא
ש"רכ ןנירמא (:די ףד) תוכרבד 'ב 'פב דועו אתא הלילב תיציצ תשרפ אברעמב םירמוא ויה אלש [הלע רמא ףסוי ברו]
אתעמש יאה אילעמ המכ יקומ ןועמש 'רכ (:חי ףד) םיחבזד ק"פ ימנ אתיירב םתסו ברו אמוזרפל אתלכת ימרד הדוהי
ןב עשוהי 'ר רמא (.גי ףד) תוכרבד ק"פבו ןכ השוע היה דבל י"ר (.אי ףד) הכוסד ק"פבו (.גמ ףד) ןמקל היתיב ישניאד
םויב אלא תגהונ הניא וזו הלילב ןיב םויב ןיב תגהונ וזש רמול 'וכו השרפ הכמסנ המל החרק םוי תוסכד ג"עא ת"רואו
סכו הלילב 'יפא בייח שובלמה בייחל םרוג םויהש אמרג ןמז ריפש ירקימ םוקמ לכמ םויב 'יפא רוטפ הליל תו והימ
אמרג ןמזה אלש השע תוצמ איה וזיא ןניסרג אתפסותבו ןישודקד ימלשוריב הקעמו ןקה חולישו הדיבא ןוגכ תיציצו
תיציצה ןמ םישנה תא רטופ ןועמש יברו מ איהש יל םידומ םתא יא ןועמש יבר םהל רמא אמרג ןמזהש השע תוצ ירהש
רוטפ הליל תוסכ יפנכ לע אינת ימנ ירפסבו תבייח הליללו םויל תדחוימה תילט התיה םאש ןנברד אמעט אליא 'ר רמא
תילט התיה םאו הלילב אלו םויב ותוא םתיארו ל"ת עמשמב הליל תוסכ ףא ינא עמוש 'וכו 'ג תלעב ףא ינא עמוש םהידגב
ב תבייח הלילו םויל תדחוימ .ע"צו תיציצ

ג קרפ תיציצ תוכלה ם"במר
ז הכלה
זנטעשה ינפמ תיחדנ תיציצהש ינפמ אל ,ןתשפ יטוח לש דבלב ןבלה ןישוע אלא תלכת הב ןיליטמ ןיא ןתשפ לש תוסכ
םהירבדמ הריזג אלא תיציצ בויח ןמז הניאש הלילב הב הסכתי אמש תוצמ םש ןיאש תעב השעת אל לע רבוע אצמנו
,השע יצה תבוחש הייאר תעשב ותוא םתיארו רמאנש הלילב אלו םויב ז תיצ האור וניאש פ"עא תיציצב בייח אמוסו ,
.ותוא ןיאור םירחא
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו ס הכו י א
www.swdaf.com 3

ז הכלה ג קרפ תיציצ תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ז] הטישכו ףא בייח םוי תוסכ לבא םויב ףא רוטפ אוהש הלילל דחוימש הליל תוסכ שריפש י"שרכ אלדו י"רפ וז
הלילב ר ןכו א"בציר שריפ ןכו ם"א שי בייח םויב הליל תוסכ לבא הלילב םוי תוסכ הליל תוסכ ונשריפש רחאו ל"זו בתכו
ןהל השוע היה ש"ירפמ והילא וניברש יתעמשו תיציצב ןיבייח ןכל רקבב ןהב ןיסכתמו תופנכ 'ד ןהל שיש םינידסל שוחל
:ש"ארה תעד ח"י ןמיס רוטב ןייעו כ"ע תיציצ

ל תונטק תוכלה א ןמיס תיציצ תוכלה (תוחנמ) ש"אר
... םושמ וב ןיא םויל דחוימה תוסכ לבא הלילל דחוימה תוסכ ונייה הליל תוסכל טרפ אכה רמאקד אה ת"רוא היה
[הלילב ושבול םא וליפא] םיאלכ לאומש רמא הנתמ בר רמא אריז ר"א (ב מ ףד) תלכתה קרפב רמאדמ הז קדקדו
וליפאו םיאלכ םושמ וב ןיא תלכת אהמ ל"ז ת"ר קדקדו תלטומל ליטהב יריימ הרוטפ תילט יאהד קיסמו .הרוטפ תילטב
םושמ הב ןיא תלכתד ןניעומשאל ךירטציא הרוטפ תילט אלבד עמשמ ו"יו אלב 'יפא רמאק אלו וליפאו רמאקד
.םיאלכ ... גלד יאוה תיציצ ןמז ואלד ג"עאו הלילב 'יפא םיאלכ םושמ הב ןיאד ןניעומשאל אתא ימנ אכהו ריתה ירמ
הלילב ושבולל 'יפאו ללכ םיאלכ םושמ וב ןיאו תיציצב םיאלכ בותכה יבג (א מ ףד תוחנמ) רמאקד אהמ עמשמ ןכו
הלילב וב הסכתי אמש הריזג רמאק אלו הליל תוסכ םושמ הריזג תיציצב ןידס (ב דמ ףד) תלכתה קרפב רמא ןכו
שכ תיארנד םושמ ךליאו םישלשמ תיציצב תבייח הלואש תילטד ןויכ ולצא אתיירואדמ הרוטפד ג"עא םיאלכ הב ירתשמו ול
.תיציצב תבייח הלילו םויל תדחוימ התיה םא אינת ירפסבו .תילטה לעב לצא הרתוהד ןב הדוהי יבר םתה אינת דועו
םיאלכד הארנ ךכליה .הלעב הב הסכתמש םימעפ אלא תיציצה ןמ השא תוסכ םימכח ולטב דוחיב רמוא אבב
ילטב ירש תיציצב ןויכ אמרג ןמזהש השע תוצמ בישח ה"פאו הלילב ןיב םויב ןיב השאל ןיב שיאל ןיב שיא לש ת
רוטפ הליל תוסכד . םויב דע בייחימ אלו ירש הלילב קספנ םא ימנ םוי לש תילטד דועו .(םויה דע א"ס) ינהד יל הארנ
ךרבל בייח םוי תוסכ הלילב ףטעתמ אמק איונשלד ידדהא ירתס ייוניש ירת אלדמ ןמזהש השע תוצמ יוהד חכשמ
הלילב ףא בייח םוי תוסכ אה עמשמ רוטפ הליל תוסכד םושמ אלא אמרג ןיכרבמ ןיא םוי תוסכד עמשמ איוניש ךדיאלו
םויה דע הנקתל בייחימ אלד הלילב קספנ םאש רמאקדמ הלילב וילע ןימיכשמשכ םירופכה םוי ינפל זנכשאב יתיארו .
רחא לש תילטב ףטעתמ רוביצ חילש ולש וניאש .תילטב והל אקפסמד םושמ .הלואש תילט םושמ הכרבהמ רטפהל ידכ
.אל וא ךרבל ךירצ םא [ולש אוהש ל"צ] םוי תוסכ ימנ יכה םויב 'יפא רוטפ הליל תוסכד יכיה יכ אמק איונישכ יל הארנו
ילטב ףטעתמ היהשכ םירופכה םוי לילב ךרבמ היה א"בצירש תוצמה רפסב כ"כו הלילב 'יפא בייח ות . עמשמ ןכו
תוסכ ירהש אמרג ןמזהש השע תוצמ איהש יל םידומ םתא יא ש"ר םהל רמא רמאקד ןישודיקד ק"פב ימלשוריב
זהד אמעט ילת אמלא תיציצה ןמ רוטפ הליל " (עמשמ א"ס) אמלא הליל תוסכב ג הלילב ףא בייח םוי תוסכ אה :

א תוא :מ ףד תוחנמ תצבוקמ הטיש
... [א תוסכו דחוימה םויב יא שיבל היל ב הליל ימנ ךרבמ וילע ןכו עמשמ ימלשוריב רמאו י״ררה ןוניקמ ךכש היה
וגהנמ לש א״בירה היהשכ םיכשמ וק ד ם דומע רחשה דומלל הרות היה ךרבמ לע תילט םושמו איהה ד ימלשורי לבא
אל היה הארנ יניעב ש״ר רב ןושמש ךרבל הלילב לע תיציצה ןויכ הלילד ואל ןמז ) ןיליפת ] ( תיציצ [ איה היהו גהונ
תוחילסב םדוק דומע רחשה תיברעבו היה חקול תילט הלואש הל ת ףטע וב אלש יה ה ךרבמ וילע :

חי ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
... ם"אר ןכו םת וניברכ שריפ ןושמש וניברו ם"במרה ירבדכ שריפ י"שרש (ז תוא ג"פ) תוינומיימ תוהגהב בתכ
נ הכלה ןינעלו .(את 'יס םלשה םיארי) דועו היתוכ היל אריבס י"שרד ןכש לכו אוה קהבומ ברד ם"במרהכ ןניטק
לקהל תוכרב קפסד :

חי ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
אוה תיציצ ןמז ואל הליל <א> (א) (טל ,וט רבדמב) ותוא םתיארומ טיעמאד , ם"במרהל , רוטפ הלילב שבולש המ לכ
יח םויב שבולש המו ,םויל דחוימ אוה וליפא הלילל דחוימ וליפא ,בי <ב> א . ,רוטפ ,הלילל דחוימה תוסכ ,ש"ארהלו
הלילב ושבול וליפא ,בייח ,הלילו םויל דחוימה תוסכו ,םויב ושבול וליפא . :הגה וילע ךרבל ןיא כ"ע .לקהל (ב) תוכרב קפסו
םויל כ"ג (ג) דחוימ <ג> אוהו םויב שבולשכ אלא רע תלפת [ג] (ד) רחאו .(ינומיימ תוהגה) יקספ) וילע ךרבל ןיא ,אוה םוי ןיידעש פ"עא ,תיב
.(ץ"בשת) וילע ךרביו םוי דועב (ז) ףטעתי (ו) םירופכ םוי לילבו [ד] ב (ה) .(א"כק 'יס י"ארהמ

א ק"ס חי ןמיס הרורב הנשמ
(א) 'וכו ם"במרהל - דגבה יונ םהש יושמ יוה אלו תיציצה םע תילטב תבש לילב ה"רל תאצל [א] רתומ מ"מו :היטישכתו
(ב) לקהל - הלילב םוי לש תוסכ ןכו תיציצ אלב םויב הליל לש תוסכ שובלל רוסא לבא [ב] הכרב ןינעל אקוד ונייה
קפס םושמ :רבכמש ןתקזח לע ךומסל לכונ יאדוב הז ןוגכבד תיציצה קודבל צ"א הלילב תילט שבולה ץ"שהד הארנ מ"מו .
(ג) םויל כ"ג - םג [ג] וליפאו םויל םג 'יפ הלילל דחוימ :דבל םויל ש"כו

בכ קרפ םירבד
(ה) ֶ י ְ הִ י אֹל ה ָ שּׁ ִ א ל ַ ע רֶ בֶ ג י ִ ל ְ כ ה הֶ לּ ֵ א ה ֵ שֹׂע ל ָ כּ ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י תַ בֲ עוֹת י ִ כּ ה ָ שּׁ ִ א תַ ל ְ מ ִ שׂ רֶ בֶ גּ שַׁ בּ ְ לִ י אֹלְ ו :
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו ס הכו י א
www.swdaf.com 4
ה קוספ בכ קרפ םירבד ןתנוי םוגרת
(ה) ָ תּי ִ א לַ ע רַ בְ ג יֵ נוּקִּ תּ ןוּני ִ הְ דּ ןי ִ לי ִ פְ תוּ תי ִ צי ִ צְ דּ ןיַי ְ לוּגּ הֶי ְ הִי אָ ל א אַ י ֵ בוּ הּי ֵ תיְי ְ רִ עְו אַי ַ חי ֵ שׁ י ֵ בּ רַ בְ גּ רֵ פַּ סְי אָ לְו אָָ מֲ חְ תי ִ אְ ל יוֹפְּ נ ה
:ןיֵ לִּ א די ִ בָ עְ דּ לָ כּ אוּה ןוֹכָ הָ לֱ א ָיְי םָ דֳ ק קֵ חַ רְ מ םוּרֲ א א ָ שְׁ נ ְ ךי ֵ ה

ב קרפ תוכרב תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת ו אקסיפ (םולש שיא) יתבר אתקיספ בכ - אתונינת 'פ תורבדה 'י
תה ירה ןובי לכימ תב ישוכ ןיליפת תשבול התיה םילגרל הלוע התיה הנוי לש ותשאו םימכח הידיב וחימ אלו היקזח 'ר
והבא 'ר םשב הבשוה הנוי לש ותשא םימכח הידיב וחימ ישוכ תב לכימ .

דומע וצ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת א – וצ ב דומע
םימכח הב וחימ אלו ןיליפת תחנמ התיה ישוכ תב לכימ :אינתד הב וחימ אלו לגרל הלוע התיה הנוי לש ותשאו .
אלדמ .םימכח םימכח הב וחימ - איה אמרג ןמזה אלש השע תוצמ :ירבסק אמלא . - הל רבס אמלידו :רמאד ,יסוי יברכ
יכה אמית אל יאד .תושר תוכמוס םישנ - ואל לגר רמאד ןאמל אכיא ימ .הב וחימ אלו לגרל הלוע התיה הנוי לש ותשא
הש השע תוצמ ,תושר רבסק :אלא ?אוה אמרג ןמז תושר :ימנ אכה .

א דומע וצ ףד ןיבוריע תכסמ לאננח וניבר
ןיליפת תחנמ התיה לואש תב לכימ אינתד ילב הל םימכח הב וחימ אלו אלש השע תוצמ ןיליפת ירבסד םושמ ואל
איה אמרג ןמזה .והל אריבס ןיליפת ןמז תבשד מ"ש םימכח הב וחימ אל ךכיפל ט"יו תותבשב 'יפאו םוי לכב םנמז רמולכ
תושר םישנב ןיליפת תחנה והל אריבס םימכח אמלדו ןניחדו

א דומע וצ ףד ןיבוריע תכסמ י"שר
ישוכ תב - לואש תב .(ב ,זט ןטק דעומ) ןיחלגמ ולאב ןנירמאדכ ,לואש ונייהד ינימי ןב שוכ ירבד לע (ז םילהת) ביתכדכ
םימכח הב וחימ אלו - םישנ הרטפש ,הרות ירבד לע תפסותכ יוהד אמרג ןמזהש השע תוצממ .

א דומע וצ ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
ןיליפת תחנמ התיה ישוכ תב לכימ - אתקיספב [ב"כפ יתבר] הנוי לש ותשא ורמא והבא 'ר םשב היקזח 'רד
םימכח הב וחימ ישוכ תב לכימ הבשוה הדיב ןיחומ ויה אוה אמרג ןמזהש השע תוצמ יאד סרטנוקב 'יפש המ הארנש
ינליה רמאד (:ב ףד) הכוסד ק"פב היל ןניעמשו תושר תוכמוס םישנ היל תיל הדוהי 'ר אהד י"רל הארנ ןיא הפיסומכ
םושמ ימנ יא ףיסות לבכ יזחימ אלו תבשוי התיה הינב םושמד בשייל שי והימו הינב 'זו הכוסב תבשוי התיה הכלמה
לד (:חכ ףד ה"ר) ד"ב והואר קרפב אברל היל ןניעמשד אלשכ יוה אבייחימ אלד השא יבגלו הנווכ יעב ונמזב אלש רובע
קחוד הארנ ךא הרבע אל הל ינווכימ אלד ןויכד ונמזב ןיכירצ ןיליפתד םושמ תושר יוה אלד ד"מל אמעטד שרפל הארנו
רהזיל תוזירז ןיא םישנו יקנ ףוג רזעב םינפ תייאר םושמ וא הרזעל ןילוח האיבמכ יזחימד םושמ לגרל היילעו אלש ה
הכאלמ העיקתד םושמ אלא ףיסומ יזחימד םושמ ואל תושר היל תילד ןאמל ןיבכעמד ימנ הכימסו רפוש תעיקתו ךרוצל
.םישדקב הדובעכ יזחימ די תפקהב 'יפא הכימסו תבש החוד האדוו ןיאד (:דפ ףד ןילוח) םדה יוסיכ 'פב רמאדכ איה ןנברד

אכת הוצמ ךוניחה רפס
די לש ןיליפת תוצמ
,ןמז לכבו םוקמ לכב וז הוצמ תגהונו םא םוקמ לכמו ,אמרג ןמזהש השע תוצמ איהש יפל ,תובקנב אל לבא םירכזב
דיב ןיחממ ןיא חינהל וצר ןהל שי רכשו ם הווצמ וניאש רכשכ השועו הווצמה רכש המוד וניאש ,שיאה רכשכ אל לבא ,
.השועו ןיליפת אצומה קרפ שירב ןיבוריע תכסמבו [א"ע ו"צ] הכרבל םנורכז ורמא לכימש תב ישוכ תחנמ התיה
םימכח הדיב וחימ אלו ןיליפת מכח הדיב וחימ אלו לגרל הלוע התיה הנוי לש ותשא ורמא םשו , .םי

תיב חל ןמיס םייח חרוא ףסוי
ג (.כ תוכרב) ותמש ימ קרפב הנשמ .םירוטפ םידבעו םישנו אמרג ןמזהש השע תוצמ יוהד םושמ ארמגב אמעט ביהיו
רמאד אביקע יברכ ל"ייקד בג לע ףאו (טכ 'יס) ןיליפת תוכלהב ש"ארה בתכו .תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תוצמ לכו
יליפת ןמז הליל (.וצ ןיבוריע) :ןיליפת ןמז ואל בוט םויו תבש םוקמ לכמ ן וב לכה בתכ (אכ 'יס) וצר םאש ם"רה םשב
םייח תוחרא רפסבו ל"כע תויקנב ןמצע רומשל תועדוי ןניאש ינפמ ןהל ןיעמוש ןיא ןיליפת חינהל םישנה ןיליפת 'לה)
(ג 'יס ןיליפת אצומה קרפ שירב ןנירמאדמ וילע השקה (םש) לכימד תב ישוכ ב שוריפ) (לואש ת ןיליפת תחנמ התיה
תופסותה ובתכש ומכ ם"רה םעטש הארנ ילו .םימכח הב וחימ אלו (לכימ ה"ד) אתקיספב אתיאד (בכ קרפ יתבר)
שוחל הצר מ"רהו רהזיל תוזירז ןניא םישנו יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפתד םושמ אמעטד םה ושריפו םימכח הב וחימש
אתקיספה ירבדל :

חל ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ג ףיעס
(י) השע תוצמ אוהש ינפמ ,ןיליפתמ םירוטפ םידבעו םישנ <א> (אי) אמרג ןמזהש . םאו :הגה (בי) לע רימחהל ןיצור םישנה
ןמצע <ב> ג (גי) , םדיב ןיחומ וב לכ) .(

ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו ס הכו י א
www.swdaf.com 5
ג ק"ס חל ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) ג 'וכ ןיחומ - ןירוטפ ויה אל םיבייח ויה םא לבא רהזהל תוזירז םניא םישנו יקנ ףוג ןיכירצש ינפמ
ת"עכ אלד ל"נכ ירהדזמו והיישפנא ימר יוהד ט"המ :

חל ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
ג ףיעס
ישנה םאו .'וכו ם יקנ ףוגב רומשל תוזירז ןניאש 'וכ שרפל הארנו 'וכ אתקיספב לכימ ה"ד 'א ו"צ ןיבוריעד 'סותעו םש
ה"כו .י"ב אתקיספ ירבדל הל שח ז"י 'יס ל"שמכ תושר תוכמוס ד"מכ ל"יקו 'וכ וחימ אלד ורמא 'מגבד בג לע ףאו
וכ םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ ןנינת ןמת תוכרבד ב"פ ימלשוריב ירהו ' לכימ תב ישוכ לכימ והבא 'ר םשב היקזח 'ר 'וכ
הבשוה הנוי לש ותשא םימכח הב וחימ ש"ב תובייח םישנד ד"מ אלא ואיבהל וכרצוה אל אלא ןכ ל"ס 'מגה םגד ל"יו
ל"נכ תורוסא ה"פא תושר תוכמוסד בג לע ףא ל"ס והבא 'ר לבא תורתומו תושר ד"מכ ל"סד היל וחדו :

טמ ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
ה"עב תובושחהו תוננאשה םישנ לש השדחה העונתה ןינעב רעמעלעק י"רהומ ג"הרה ידידי כ"עמ .ו"לשת לולא ח"י .
.הבושח הלהקב ןאטסאבב בר א"טילש

נידמה תוגהנה ינינעב רשא תובושחהו תוננאשה םישנה רבדב הנה העונתה םע דחי תומחולהמ ןכ םג ןה םלועב תו
םג ןתמחלמ סינכהל תוצור הרות תורמוש ןהש ולא םישנ לבא ,םלועבש םימעה לכמ הזב תומחולה םישנה םע וזכ
םצעב יתעד הזב עיבאש הצורו ,םירבד דועב המודכו תילטב תוללפתמ רשא ןהמ שיו הרותה יניד המכל עגונש המב
ה"רתכ גהנתיש ךיאו רבדה .

ה"בקהמ הנתינ הפ לעבש ןיב בתכבש ןיב הרותה לכש ונלש הרוהטה הנומאה ירקיעמ יכ תעדל ךירצ תישאר הנהו
רימחהל אלו לקהל אל דחא ץוק וליפא תונשל רשפא יאו ה"ע ונבר השמ י"ע יניס רהב ומצעב שישכש וניוטצנ ךא .
ת הזיא ןקתל הרותה ימכחו ןירדהנסה לע בויח היה רדגלו גיסל ךרוצ ךא םירבד הזיא בייחל ןכו םירבד הזיא רוסאל תונק
םוקמ לכ ןקתל םימכחל שיש אלא הז חכ ונל תיל תוצראה לכב ונרזפתנש ןמזמו ,גיסלו הנקתל אוהש ןנברמ העדוהב
.רצק ןמזל קרו םמוקמל קר הנקת הזיא םוקמו אוה המרג ןמזהש =השע תוצממ= ע"ממ הרטפ הרותהש הז אליממו
ןנבר םגו הרותה ןמ אקוד ןרטופל אוה ךרוצהש עמשמ הברדאו ןבייחל ךרוצ םוש הזב ואר אל יכ םובייח אל
ןימאהל ןיבייוחמ ונאו םילודג ח"תל אל ףא ישניא םתסל עודי אלש הרותה ימעט דבלו ,הרות ןתרטפש םימעטהמ
םניא םלועב םישנ םתס יכ ,לכל םיולג םימעט םג אכיא הרותה ןתונ ה"בקל םילודג םימעט אכיאש ןהילעו תורישע
ןימו ןימ לכ עבטב ת"ישה ארב ןכו ,הרותהלו ת"ישהל הבושח רתויה הכאלמ איהש תודליהו םידליה לודיג לטומ
םישנה עבט םגש הזב ללכה ןמ איצוה אל םדאה ןימ תא ףאו תודלוה תא ולדגי תובקנהש =םייח ילעבמד= ח"עבמד
יחל אלש ןהילע לקה הז דצמש םידליה לודיגל רתוי לגוסמ ןמזהש השע תוצמבו= ג"מזהש ע"מבו ,הרותה דומלב ןבי
רוסמל רשפאשכ ףאו םינמזה לכב תורישעלו םישנה לכל םג םלועב םייחה רודס הנתשי םא ףא ןכלש ,=המרג
םוש ןיא יכ המחלמ םוש ליעות אלו ,ןנברד ןיד אל ףאו הרותה ןיד הנתשנ אל ונתנידמבכ ישנו ישניא הזיאל לודיגה
וליפא תונשל חכ תורפוכ תובישחב ןה תונשלו םוחלל תוצורו תושקעתמש םישנהו ,רבד םוש ולוכ םלועה לכ םכסהב
הרותב יפמ ורמא השמש תחא הבית לע ףא רמואה הרותב ןירפוכ ןיארקנה ןה השלשד ח"ה הבושתמ ג"פ ם"במרב ןייע ,
השלשמ דחא לכ דחא רבד ףלחוהש רמואהו ,הפ לעבש הרות אוהש השוריפב רפוכהו ,ומצע ןיאש םנידו הרותב רפוכ ולא
ארובהש רמואד ףאד אתוברל אוהש טושפ ,וז הוצמ ףילחה ארובהש רמואה אוה ם"במרה ןושלש ףאו ,ב"הועל קלח םהל
אוה םעטה לכו תיחצנ הרותה ןיאש הזב רמוא ירה כ"גש ,ףילחהל ישניאה דיב תושרהש רמואשכ ש"כו וז הוצמ ףילחה
ש םירומה םיבותכ המכ שיחכמ ירהש .מ"כה בתכדכ תיחצנ הרותה

םגו ולא תוצמ םויק לע רכשו הוצמ םהל שיו הרות ןתבייח אלש תוצמה ףא םייקל השא לכל תושר אכיאד ארביא
תיציצ לע םג כ"אש תוכרבמ םגו בלולו רפוש תוצמ תומייקמש ונגהנמכו תוצמה לע ךרבל םג תואשר 'סותה תטישל
הרוצב היהיש דגב שובלל הצרתש השאל ךייש םייקלו תיציצ וב ליטהלו תופנכ 'דב היהי לבא םישנא ידגבמ תרחא
וז הוצמ . ובתכ ןיליפת חינהל קרו ךירצ ןיליפתד םושמ ןדיב תוחמל ךירצד לכימ ה"ד א"ע ו"צ ףד ןיבוריע 'סותה
אלא םויה לכ םחינהלמ ןיענמנ ןיליפתב ןיבייוחמש םישנא ףא וז םעטמש תעדה חסיהבו יקנ ףוגב הבורמ תוזירז קר
תירחשב הלפתד טעומה ןמז לע רבג ילכ היהי אלד ארק לע ןתנוי םוגרתבו ,'ג 'יעס ח"ל ןמיס ח"וא א"מרב קספיא ןכו ,
וניאש ירבס 'סותהש טושפו ,הז 'סותל והל אריבס אל אתיא לע רבג ינוקית ןוניהד ןיליפתו תיציצד ןיילוג יהי אל אתיא השא
.ןתנוי םוגרתמ נ הקשחב קר אוהש טושפ לבא אלא וז הנווכל וניאש ןויכמ לבא ,התווטצנ אלשכ ףא תוצמ םייקל השפ
הריפכד רוסיאהש רוסיא השעמ הברדא אלא ללכ הוצמ השעמ הז ןיא ותרות לעו ת"ישה לע התומערות דצמ
רימחש השעמב םג תישוע איה הרותה ינידב ףולח הזיא היהיש ךיישד תבשוחש .

ישנש ליבשב הז ןיא יכ תעדל ךירצ תינשו ןינעל םישנאל תווש השודקה ןינעלד םישנאמ השודקה תגרדמב תותוחפ ם
ןיב השודקד יארקה לכ ורמאנ םישנל םגו תוצמה יויצ אוה לארשיב אכיאד השודקה דצמ קרש תוצמב בויחה תוכייש
הרותה תלבק יאנת תלחת ינבל דיגתו םישנה ולא בקעי תיבל רמאנש שודק יוג יל ויהת םתאו הלוגס יל םתייהו לארשי
יכו םישדק 'פבש םישדק םתייהו ויהת םישדקו ינימשד םישדק םתייהו םיטפשמבש יל ןויהת שדק ישנאו ןיבו ,םישנאה ולא
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו ס הכו י א
www.swdaf.com 6
האר 'פבש 'הל התא שודק םע תוכרבמ םישנה םג ןכלו ,םישנל םג רמאנ לארשיד השודק ןינע אצמנש םוקמ לכבו
אלש תוצמה לע ףא םישנאה ומכ ויתוצמב ונשדק רשא ןושלב יח ת"ישה ימעט הזיאמ אלוק אוהש קרו ,הרות ןתבי
ו"ח אתועירג דצמ אלו ליעלדכ םישנל לקהל הצרש לעו ותשאל שיאה לע דובכה בויח אתיא ותשאל שיא ןיב םיבויחהבו ,
,םישנאבש איבנ יניד לכ ןהל שיו תואיבנ ויהש םישנהמ הברהו ,קולח םוש אלב הלעבל השאה וחבתשנ םירבד הברהבו
יב יארקב ןיב הרותה דומלמ ורטפנש הזב רבד לכבו ןדובכב לוזלז םוש אכילו ,םישנאלמ רתוי דוע ל"זח ירבדב ן
ללכ םערתהל הבס םוש ללכ אכילו ג"מזהש תוצממו , קזחו ףיקת תויהלו םעפו םעפ לכב ריבסהל ה"רתכל שי הזו
השוקעהו תלואה ןתעדב ודמעי הז לכ רחאש ישנה ולאב תוחמל הרותה ינידכ אוהש ותעדב רבד םוש תונשל אלש
םישודקה לארשי יגהנממ .

א דומע וצ ףד ןיבוריע ףדה לע ףד
םוגרתב כ 'יהי אל (ה ,בכ םירבד) קוספה לע ןתנוי ילכ םהש ןילפתו תיציצ שובלל השאל רוסאש בתכ ,השא לע רבג יל
.רבג ,םימכח הב וחימ אלו ןילפת תחנמ התיה ישוכ תב לכימד ןאכ רמאד אהמ הכרב ירויש ורפסב א"דיחה המתו
השא לע רבג ילכ 'יהי אל םושמ הב וחימ ל"ל ,ל"נה ןתנוי םוגרתה ירבד יפלו ,ףיסות לב רוסיא םושמ ונד ןייגוסבו .

ץריתו םייחה תוצרא ורפסב ם"יבלמה (ו"ט ק"ס ץראל ריאמהב ז"י 'יס ח"וא) שובלהד (םש) ןכ םג תודומח םחלהו
ל"ייקד םהילע המת הבר 'ילאהו ,השא לע רבג ילכ 'יהי אל םושמ ןילפת חינהל רוסא השאד ובתכ (ב"פק 'יס ד"ויב)
שבול איה ירה ןאכו ,רוסא טושיקו יודיע םושמ תשבולב אקודד ןתנוי םוגרתהד אלא .טושיק םשל אלו הוצמ םשל ת
טושיק םשל אלש וליפא השא לע רבג ילכ שובלל רסואש ותטישל לעיב ('ה םיטפוש) םיאיבנ לע םוגרתב בתכ ןכש ,
אלש םגש ,השא לע רבג ילכ 'יהי אל תמחמ השאל רוסאד םושמ ,ןייז ילכב ותגרה אלו ,ארסיס לש ותקרב דתי העקתש
.רוסא טושיק םשל

ףוגבו (ג"עק 'יס ד"וי) קיש ם"רהמ ת"ושב ןייע .השא לע רבג ילכ היהי אל םושמ אכיל טושיק םשל אלבש אניד ךה
אתיירואד רוסיא לע רובעל הליחתכל רתומ 'יהי ךיאו ,אשיר קיספ יוה אהד הז ןיד לע דואמ המתש הנטקה די 'סמ איבהש
.טשקתהל תנווכתמ הניאד םושמ

ץריתו יב קיש ם"רהמה ץצוקהד גלק תבשב א"בשרה בתכש ומכו ,רוסיאה ףוג אוה םהב הנווכהש םירוסיא םנשיש דוס
ףוגש ,"ואמטל וא ורהטל" הרמא הרותהד ,אשיר קיספ יוה אלו .ןווכתמ וניאש רבד קר יוה לומל ידכ הלרעב תרהב
לומל קר ןווכתמש ןאכ לבא ,הז ידי לע ורהטל ןיוכתמ םא קר אוה תרהב תציצק לש רוסיאה .ללכ רוסיא ןאכ ןיא ו

נ"הו טושיקה תנווכ אוה רוסיאה ףוגש ונייהו ,"הלא השוע לכ ךיקלא 'ד תבעות יכ" הרותה הרמא ,רבג ילכ 'יהי אל יבגל
.כ"ע .ללכ רוסיא ןאכ ןיא תרחא הביסל רבג ילכה תשבולש ןפואב לבא .רבג ילכב תופייתההו

ןייעו ל ךירצ ןיאו ה"ד :גע תבש 'סותב הז ןיעכ םושמ בייחימ אל םיצעל ךירצ וניאו רמוזש ובתכש (םש ס"שהגבו) םיצע
אוהש הנווכה ,רצוק לכד םושמ ובתכ םעטהו ,רוטפ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רבוסה הדוהי יברל וליפא ,רצוק תכאלמ
.רצוק תכאלמ ללכב וניא ,רבדה ףוגל ךירצ וניאבו ,הכאלמה ףוגמ אוה רצקנה רבדל ךירצ

ש"ייעו דוע (ו"צרת 'יס ףוס ח"וא א"מרב אבוהש) גהנמה דגנ ץצוח אציש (םש ד"וי הבושת יכרדב אבוה) הנטקה דיב
קר םתנווכש תמחמ רתיה םוש ןיאו ,אתיירואד רוסיא ןאכ שיד .ךופיהל ןכו םישנ ידגב םישבול םירופ תחמש תמחמש
.רימחהל קספ כ"גש (םש) הרורב :הנשמב ןייעו .החמשל

הנהו 'סותה ירבדמ ןאכ ('וכו לכימ ה"ד) ןכו ,ןיליפת שובלל םישנל רתומ היה יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפתד אלולד ראובמ
תיציצ םע תילט שובלל םהל רתומ .

בתכו עשוהי רבדב ל"צז גרבנרהא מ"ירגה (דל 'יס םינוש םינינע ה"ח) לע רבג ילכ היהי אל פ"הע ןתנוי םוגרתבד
השא (ה ,בכ םירבד) יילוג היהי אל בתכ אלו י"שר ירבדכ חכומו ,אתיא לע רבג ינוקת ןוניהד ןיליפתו תיציצד ן
םש ןייע ,'סותהכ .

ןייעו השמ תורגאב םג (טמ 'יס ד"ח ח"וא) ,ןתנוי םוגרתהמ וניא הזש 'סותהל ל"סד רמול ךירצד בתכו ,הזמ ריעהש
םש ןייע .

םצעבו ,ל"נה ןתנוי םוגרתה ירבד ףסוי יכרבב א"דיחה וניבר הנה וי) (בפק 'יס ד" ירבדמ איבהו ,םוגרתה ירבדב דמע
ןיליפת החינה לואש תב לכימד ןאכ 'מגה .ש"ע

ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו ס הכו י א
www.swdaf.com 7
הארו ללה תיבב םג (םש ד"ויב) ת"לה רובעת ןיליפת חינתש השאד תאזכ וניצמ אלד םוגרתה ירבדב דמעש ןאכד
.כ"שמ ש"ע הדוהי ימ ת"וש דוע הארו .הזב כ"שמ (ה 'יס ח"וא)

הנהו לכיממ אישוקה שובלה כ"שמיפע בשייל שי ל"נה ןיבורעב לואש תב (ב"ס ז"י 'יס ח"וא) ךייש ןיא ךלמ תבבד
ש"או ש"ע 'וכו השא לע רבג ילכ 'יהי אלד רוסיאה . רפוסמש המ בשייתי הזבו (ב"נ 'מע םייחה רוא די רפסב האר)
ךיא ע"צו .ש"ע לואש תב לכימכ ןיליפת תחנמ התיה 'קה םייחה רואה וניבר לש ותשאד ןאמ ירהד ש"א ל"נהלו ,ירש
איה כ"או ,הדלי וליאכ בשחנ ש"של השא אשונהד ל"זחא ירהו ,ךלמכ בשחנ 'קה םייחה רואה וניבר כ"או ,ןנבר יכלמ
שובלה ירבדכ שבלת אלד רוסיאה ןיאו ךלמ תב תבשחנ .ק"ודו ל"נה

הנהו המ ,וריבח לש שובלממ רדונה יבגל קפתסה (ח"מק 'יס א"ח) ם"שרהמ ת"ושב םיארקנ ןיליפת םאהו .שובלמ ארקנ
ןכו .ש"ע שובלמ בשחנד טושפל שי ןתנוי םוגרתה ירבדמד בתכ (ז"ט 'יס ח"וא ת"ודהמ) יאויל רב ת"ושבו ש"ע שובלמ
וריעה הנהד ,וז היארב ע"צ ךא .ש"ע (ח תוא) ל"ז אבמז ביל ר"גהל הדוהי 'ירא רוג ס"וסב הוצמ רבה תשרדב בתכ
ביתכ עודמ קיידל םישרפמה לע כ"ג יאקד םוגרתה 'יפ ט"המד ל"יו .השיבל ןושל בותכ אלו 'וגו "רבג ילכ היהי אל" הרותב
כ"או בטיה ק"ודו השיבל ןושל ל"נה קוספב ביתכ אל ןכלו אקוד דגב לע רבדמ קוספה ןיאד ל"סד ןויכ ומעטו ,ןיליפתו תיציצ
ה תועובשד ה"פ) מ"סכב 'יעו) .ק"ודו דגב בשחנ הזד ןבומכ היאר ןיא (א"יס ח"מר 'יס מ"וח) א"ערגה תוהגהבו (ח"י
.(ק"ודו םהירבדל 'יאר ןתנוי םוגרתהמו ל"נהכ םהירבדב 'יפה ל"יו ,ש"ע דגב בשחנ אל ןיליפתד ל"טישפד

ע"עו ישבלת ידעכ םלוכ יכ :(ט"מ 'יעשי) קוספה ראבל כ"שמ (בקע 'רפ תרטפהב) ל"צז יב'וצאגורה ןואגהל חנעפ תנפצב
בש ןילפת לע יאקד ןוקת) ק"הוז ינוקתבו .הזב (ט"כ 'יס) בקעימ בכוכ ת"ושב ע"עו .שובלמ בשחנד ל"סד הארנ ,ש"ע שאר
םשיבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל א"ה שעיו :פ"הע (א"כ - בשייל לכונ יאדוב הוח יבגלו) ש"ע שארבש ןיליפת לע יאקד
.(מ"כאו ךלמ תב התיהש שובלה י"פע

ע"עו א א"י) הכוס לע תמא תפשב הברה (א 'יס א"ח) ףסוי תרופ ת"ושבו ש"ע הכלהל אלד אוה ל"נה םוגרתהד בתכש (
ל"צז ץטינייר ךורב עשוהי ר"גה בתכש (האלהו ו"ט 'מע ח 'וק ח הנש) המלש םרכ ץבוקב דוע הארו .ש"ע םוגרתה ירבדב
וירבדב ש"ע תיציצ תושעל הרשכ השאד ל"נה ןתנוי םוגרתה ירבד י"פע חיכוהל ץיוועשטעשטמ תורגא ת"ושבו תוכיראב
.בטיה ש"ע ('ג ק"ס ה"ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ

הארו ל"רהמה וניברל הירא רוגב (ןאכ ןיבורעל 'יחב) ג"זה אלש ע"מ הוה ןיליפתד ד"מל 'יפאד ,שדח רבד בתכש
אוהו .ל"כע השא לע ארקנ היהיש 'ה םשל דובכ ןיאש ינפמ ,םהל הוצמה הרמאנ אלו ןיליפתמ תורוטפ םישנ מ"מ
םירבדה רוקמ ע"צו שדח רבד .Rabbi Aryeh A. Frimer & Rabbi Dov I. Frimer, “Women’s Prayer Services –
Theory and Practice in Tradition, 32:2, pp. 5-118 (Winter 1998) at page 41
R. Soloveitchik believed he had good reason to doubt that greater fulfillment of mitsvot
motivated many of these women, as illustrated in the following story, related to us by R.
Yehuda Kelemer, former Rabbi of the Young Israel of Brookline, Massachusetts. During the mid-
1970′s, one of R. Kelemer’s woman congregants at the Young Israel of Brookline was
interested in wearing a tallit and tsitsit during the prayer services. After R. Kelemer had
expressed to her his hesitations about the matter, she approached R. Soloveitchik — who
lived in Brookline — on the matter. The Rav explained that in light of the novelty of the action,
it needed to be adopted gradually. Accordingly, he suggested that she first try wearing a talit
without tsitsit (which is, of course, allowed for women.) The Rav asked the woman to return to
him after three months, at which time they would discuss the matter further. When the two met
once again, she described to R. Soloveitchik the magnificent nature of her religious
experience in wearing the tallit. The Rav pointed out to the woman that wearing a tallit without
tsitsit lacked any halakhically authentic element of mitsvah. It was obvious, therefore, that
what generated her sense of “religious high” was not an enhanced kiyyum hamitsvah, but
something else. Under such circumstances, the Rav maintained, wearing a tallit was an
inappropriate use of the mitsvah. Consequently, the Rav forbade the woman from wearing a
tallit with tsitsit.ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו ס הכו י א
www.swdaf.com 8

וש " 'ר ת לשרה ןיליפת תחנהו םישנ ןינעב רטכש

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->