P. 1
09. tétel: A MAGYAR ÁLLAM SZENT LÁSZLÓ URALKODÁSA ALATT (1077-1095)

09. tétel: A MAGYAR ÁLLAM SZENT LÁSZLÓ URALKODÁSA ALATT (1077-1095)

|Views: 4|Likes:
Published by tunderbigyula
egyetemi töri tétel
egyetemi töri tétel

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tunderbigyula on Feb 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2014

pdf

text

original

Magyar történelem – 9.

tétel
A MAGYAR ÁLLAM SZENT LÁSZLÓ URALKOÁSA ALATT !"#$$%"#9&'
L()*l+ e,,-g- életé.el /a01)2lat3an l(), a 4. tételt5
Salam2nnal )*em3en 6 -) -lleg-t-m /-r(lyna/ )*(m7t2tt. K8l9öl,- el-)meré)é.el /a01)2lat3an
:gyan a* a ;ely*et< m-nt Gé*(n(l !l(), 4. tétel'. Nem t:,=:/< ;2gy m-/2r /2r2n(*t(/ meg< é)
a*t )em< ;2gy m-lyen /2r2n(.al. Meg/2r2n(*()(ra 2nnan /ö.et/e*tet8n/< ;2gy .-a)*0e1)ét=e
é) 0én*e- /2r2n() :ral/2,+t (3r(*2lna/.
Tör.ény/e*é)>
A ;agy2m(ny ;(r2m tör.ény/öny.et /a01)2l L()*l+ ne.é;e*> ?. @.< @@.< @@@. Am- 3-*t2)> a
/elet/e*é)8/ )2rren,=e é00 92r,7t2tt> @@@. a leg/2r(33-< @. a leg/é)633- !"#9A'. A )2r)*(m2/ a*
ö))*e)*er/e)*té)< a /2,-9-/(1-+ )2rren,=ét =el*-/. Belte;et6en a @@. é) @@@. t./. nem egy)ége)<
/8lön3ö*6 -,602nt2/3an /elet/e*ett tör.énye/ /2m0-l(1-+=a.
• @@@. t./.> A9 t1.%36l (ll. CL()*l+ :ral/2,()a el6tt /é)*8lt. Kö*é002nt=(3an a t2l.a=l() é) a
.(n,2rm2*gal2m ellen- /8*,elem (ll.  S*(m2) 1-//ely -nté*/e,ett a n(,2r é) 96leg a
/-r(ly37r(/ !3-ll2g2)2/' 37r()/2,()(r+l. TOLDAELÁS ". t1.> „egész Magyarország
főemberei megesküdtek, hogy a tolvajt nem kímélik, sem el nem rejtik.”  a t1. )*éle)/örF
ny2m2*()t ren,el el a t2l.a=2/ 9el/:tat()(ra. A l20() gyanG=(3a 92g2tta/na/ -)ten7télettel
!t8*e) .a) é) 92rr+ .7* 0r+3(.al' /ellett mag:/at t-)*t(*n-. A tör.énye/ )*-g2ra> ;a )*a3a,
em3er "# ,én(r érté/Ft l202tt< m-n,en .agy2n(.al egy8tt .e)*ett< ;a /e.e)e33et< a//2r
egy-/ )*emét .(=t(/ /-. Hat ,én(r érté/Ft l20+ )*2lga m-n,/ét )*emé.el< a* ennél
/e.e)e33et l20+ 9él )*emé.el 3Fn;6,ött. A l20()2n ért ;a=a,2n l(nyt örö/ö) )*2lga)(gra
7télte a tör.ény. Ha,=(rat -,e=én a* érté/t6l 98ggetlen8l ;al(l .(rt a t2l.a=ra. A l202tt
(r:.al /ere)/e,6/ t2l.a=/ént 3Fn;6,te/. S*a3(ly2*ta a t.. a tem0l2m3a mene/8lt t2l.a=2/
3Fn;6,é)ét !a)yl:m I mene,é/=2g'> ;a )*a3a,< a//2r a* egy;(* )*2lg(=a lett< a 0e,-g
)*2lga< a//2r :ra .-))*a.(lt;atta.  Egy /é)633- t1.%3en .-)*2nt nem mélt(ny2lta a
tem0l2m mene,é/;ely )*ere0ét. DÁNORMOZGALOM A ;ely*et8/3e 3eleny:g2,n-
nem t:,+< le)8llye)*tett )*2lgaeleme/< -ll. a /ö*.etlen al(.eté) el6tt (ll+ )*egény )*a3a,2/
tömege)en -gye/e*te/ el)*ö/n- /ötött)ége-/ el6l< el)6)2r3an 2lyan ter8lete/re< a;2l még
nem é08lt /- tel=e)en a* (llama00ar(t:) !0erem.-,é/e/'. !"#J$/.> )*(*,- a0(t)(g
ala07t+le.eleK Léter -)0(n Ggy ren,el/e*-/ a* egy;(*na/ a,2tt Me,a ne.F 9al:3+l „e
naon távozzanak az egyházi famílián kívül mindazok, akik a szabadság nevére
áhítoznak”.'  A tör.énye/ 1él=a g(tat )*a3n- a tömege) né0e))égm2*g()na/. @nté*/e,-/
a t.. a*2/r+l< a/-/ m()2/ )*2lg(l+né0e-t mag:/n(l tart=(/ !a )*ö/e.ény> 8*3ég .. -*3ég'>
Nagy32l,2ga))*2ny 8nne0én a /-r(ly 7tél6)*é/e .ége* r+l:/. N= t-)*t)ég /elet/e*ett> a
-211e,et; !=a.a/ )*e,6=e'K 9ela,ata> a* -)0(n- .(r3a ö))*egyF=ten- a )*ö/ött em3ere/et é)
(llat2/at. A /- nem .(lt2tt =a.a/ -ll. a 3e.étel /ét;arma, ré)*e a /-r(lyt< egy;arma, ré)*e
a* -)0(nt -llette< a 08)0ö/ t-*e,et /a02tt 3el6l8/. OPRÁSKOÁS A n(,2r 7tél/e*é)ét
/2rl(t2**a> a /-r(ly- :,.ar2n /7.8l 1)a/ a* :,.arn2/2/ é) a* ön/ént ;2**( 92r,:l+/ 9elett
7tél/e*;et. A /-r(ly37r(/ !3-ll2g2)2/' e)eté3en a ter8let- el.et ér.énye)7t-> m-n,egy-/ 37r+
1)a/ a )a=(t /er8leté3en 7tél/e*;etett< 37r()/2,()- -lleté/e))ég8/ /öré36l /-.ette a*
egy;(*- )*emélye/et é) a* -)0(n2/at. Bellé0ett a ;am-) é) a 0ert ;al2gat+ 37r(/ ellen -).
• @@. t./.> "4. t1.%36l (ll. Kö*é002nt=(3an -)mét a t2l.a=l() (ll< a 1-//elye/ tö33 m-nt 9ele
/ö*.etlen8l .agy /ö*.et.e e**el 92glal/2*-/. A 38nteté)e/ te/-nteté3en a 1-//elye/
gya/ran ellent m2n,ana/ egym()na/  tö33 ré)*36l )*er/e)*tetté/ egy3e
tör.ény/öny.et. A 38nteté) )*-g2ra a*2n3an nem eny;8lt a @@@. t./. +ta. Qr,e/e)< ;2gy a*
egy-/ t1. )*er-nt egy;(*- )*emély -) .eteme,ett lG,< tyG/< gy8möl1) .agy m() ,2l2g
ell20()(ra. A t./. )*er-nt a 37r+na/ ér,eme)e33 .2lt a* e)etleg (rtatlan:l el7téltet -)
9ela/a)*tan-a< m-nt)em a 3Fnö)t 9:tn- ;agyn-a< mert a* el6*6 e)et3en 1)a/ 38nteté)0én*t
/ellett 9-*etn-e< a* :t+33- m-att .-)*2nt m-n,en =a.(t el.e)*7tette é) 6t mag(t )*2lg(na/
a,t(/ el. A l202tt =a.a/ 92rgal2m3a ;2*atal(na/ mega/a,(ly2*()(t 1él2*ta a* a
ren,el/e*é)< ;2gy 1)a/ .()(r2n le;etett /ere)/e,n-. A* egy-/ t1. )*er-nt a* a gy-l/2)<
a/-ne/ ""# 0én*nél /e.e)e33 .agy2na .an< a 38nteté)en /7.8l .e)*7t)e el )*a3a,)(g(t -)
 a =2g- ;ely*et ;2**(-ga*7t()(t a ténylege) .agy2n- ;ely*et;e*> a/- )*egény< a* legyen
)*2lga5 !Qr,e/e)ne/ tFn-/< ;2gy a gy-l/2) 38nteté)e eny;é33< m-nt a t2l.a=éR' Ha)2nl+
a* el. a m() ;(*(ra t(ma,+ neme) .agy .-té* 38nteté)e e)eté3en -). Dége*et8l tö33
1-//ely /2rl(t2**a a l2.a/ é) a* ö/rö/ /-.-telét a* 2r)*(g3+l !/-r(ly- enge,élyre .2lt
)*8/)ég'.
• @. t./.> SA t1.%36l (ll. A 3e.e*et6 )*er-nt a* "#9A. m(=. A#%(n S*a32l1) .(r(3an tart2tt )*ent
*)-nat ;at(r2*ata-t tartalma**a< amelye/ L()*l+ elnö/leté.el< a* 2r)*(g 08)0ö/e-< a0(t=a-
é) m-n,en leg=233=a t(r)a)(g(3an )*8lette/.  Egy;(*- t(rgyG 1-//elye/et 92glal mag(3a
!/-.é.e a* :t2l)+ /ett6'. A 0a0- n6tlen)ég !1öl-3(t:)' e)eté3en nem a D@@. Gergely é)
/ö.et6- )*-g2rG (ll()02nt=(t /ö.ette< ;anem a* el)6 ;(*a))(g3an él6 0a02/na/ enge,élyt
a,2tt a ;(*a))(g 9enntart()(ra. S*(m2) 1-//ely .é,te a* egy;(* .agy2n(t !0l. a*
egy;(*na/ =:ttat2tt a,2m(ny2/at nem le;et .-))*a.enn-' é) )*a3(ly2*ta a t-*e,9-*eté)
/ötele*ett)égét. A meg/ere)*tel/e,ett -*mael-t(/at !m:)*l-m2/at' +.ta rég- .all():/;2*
.al+ .-))*atéré)t6l  a))*-m-l(1-+  a *)-,+/at elt-lt2tta /ere)*tény 9ele)ég8/t6l 
el/8lön8lé). Tö33 1-//ely 92glal/2*2tt a* a0(t2/ é) )*er*ete)e/ ;ely*eté.el> a* a0(t2t
egyértelmFen a 08)0ö/ =2g;at+)(ga al( ren,elte. A ;-télet er6)7té)é.el -) 1-//ely
92glal/2*-/. Még m-n,-g .anna/ 02g(ny2/> „!ki ogány m"dra k#tak mellett áldoz vagy
fákhoz, forrásokhoz és k$vekhez ajándékot visz, akárki legyen, egy $k$rrel b%nhődjék
érte.”. Tem0l2m3a =(r()> .a)(rna0 é) 8nne0na02/2n m-n,en/- /ötele) elmenn- a /ö*)ég
tem0l2m(3a< -ll. tem0l2mt+l t(.2l- 9al: e)etén egy em3er a tö33-e/ /é0.-)eleté3en. A*
T-ga*2latlan:lU ;-(ny*+/at .eré))el /ellett =233 Gtra tér7ten-. A* egy-/ t1. ré)*lete)en
9el)2r2lta a megtartan,+ egy;(*- 8nne0e/et. Gya/2r- le;etett a* egy;(*- 8nne0e//2r .al+
.a,()*at< .()(r2*()> a t./. e*e/et -) t-lalma**a. @nté*/e,-/ a ;(32rG) -,6)*a/ -,e=én
el0:)*t:lt tem0l2m2/ 9elé07té)ér6l -).
L()*l+ egy;(*02l-t-/(=a>
A/t7.an 92glal/2*2tt a* egy;(* 8gye-.el< tette- a* egy;(* er6)7té)ét< t2.(33- /-é07té)ét
)*2lg(lt(/. "#9"/.> a *(gr(3- 08)0ö/)ég ala07t()a. Ne.é;e* 9F*6,-/ a 3-;ar- 08)0ö/)ég
)*é/;elyéne/ D(ra,ra V/ö*le/e,é)- )*em02ntW< a /al21)a- ér)e/)ég /ö*02nt=(na/ 0e,-g
O(1)ra Va ,él- tér7t6te.é/eny)ég 92/2*()a> a /elet- ang2l2/ meg=elené)eW /öltö*teté)e.
M-n,/ét ;elyen léte)8lt )*é/e)/(0talan.
A )*é/e)/(0talan 6)e a ,+m/2l2)t2r !)*er*ete)e/ X .-l(g- 0a02/'< S*ent @)t.(n alatt< 08)0ö/-
)*é/;elye/en  a 08)0ö/ö/ )eg7té)ére. Y@. )*(*a, /ö*e0e> /-)*2r:lna/ a )*er*ete)0a02/ 
)*é/e)/(0talan !1)a/ .-l(g- 0a02/'. A nem 08)0ö/- )*é/;elye/en Gn. t(r)a)/(0talan2/ =ötte/
létre. Elter=e,é)8/ L()*l+na/ /ö)*ön;et6. A /(0talan élén a 0ré02)t !0re02)t-:)' (ll< tag=a- a
/an2n2/2/. B633 t-)*t)ég.-)el6-> 2l.a)+/an2n2/ !le1t2r'> /(0talan- -)/2l(t .e*et-K
éne/l6/an2n2/ !1ant2r'> l-t:rg-(t -r(ny7t=aK 6r/an2n2/ !1:)t:)'> /-n1)t(rat é) a le.élt(rat
9el8gyel-K ,é/(n/an2n2/ !,e1an:)'> g2n,n2/- 9ela,at2/at l(t el. A /(0talan tag=a- a Y@%Y@@.
)*(*a,3an egy8tt la/ta/. A /(0talan- ;(l+*atna/ nagy )*ere0e .2lt a ;a*a- -)/2l(*()3an -).
T(r)a)/(0talan2/at a Y@. )*(*a,3an 1)a/ a* Ár0(,%;(* tag=a- ala07t2tta/.
Eelent6) t(m2gat()t nyerte/ L()*l+ /2r(3an a* a0(t)(g2/ -) !0l. Lann2n;alma< Oa/2ny3él<
Lé1).(ra,'. "#9Z> a 0ann2n;alm- a0(t)(g =a.a-t ö))*e7r+ 2/le.él )*er-nt 4# /ötetny-
/öny.t(rral ren,el/e*te/ !tö33)égé3en l-t:rg-/:) m:n/(/< ,e /la))*-/:) a:/t2r2/ -)> 0l. Mat2<
M-1er2'. "#9"> a )2m2gy.(r- S*ent Egye, a0(t)(g ala07t()a< amely3e a )*er*ete)e/ 9ran1-a
9öl,r6l ér/e*te/. A ;agy2m(ny ;2**( /a01)2l=a a* er,ély- K2l2*)m2n2)t2r é) a ,:n(ntGl-
O(ta m2n2)t2r(na/ ala07t()(t -).
S*er.e)en -lle)*/e,te/ L()*l+ egy;(*02l-t-/(=(3a a* "#4Z. é.- )*entté a.at()2/> @)t.(n /-r(ly<
@mre ;er1eg< Gellért 08)0ö/< An,r() é) Oene,e/ remeté/. A 1)a/ /ét%;(r2m em3erölt6.el
/2r(33an a /ere)*tény)éget .(la)*t+ 2r)*(g -mm(r öt )*enttel a=(n,é/2*ta meg a* egyeteme)
egy;(*at. @. t./. Z4. t1.> S*ent @)t.(n !a:g. A#.'< S*ent Gellért !)*e0t. AS.' S*ent @mre !n2.. &.'.
L()*l+ /8l02l-t-/(=a>
Ural/2,()a nagy233 ré)*é3en 0(0a0(rt- 02l-t-/a> örö/ölte Gé*(t+l< ,e maga -) erre
/ény)*er8lt Salam2n m-att.  A* -n.e)*t-tGra/8*,elem3e 32ny2l+,2tt @D. Henr-/
ellenl(3a)(.al R:,2l9 ellen/-r(llyal /ötött )*ö.et)éget é) "#$9%3en 9ele)ég8l .ette le(ny(t>
A,el;a-,2t. E33en a* é.3en L()*l+na/ )-/er8lt /-2)tr2m2ln-a Salam2nt M2)2n .(r(3+l< a/-
L2*)2ny3a )*2r:lt .-))*a. H-(3a =ött @D. Henr-/ Magyar2r)*(g ellen< nem t:,ta .-))*a(ll7tan-
Salam2n ;atalm(t. "#4"> L-0+t 2)*tr(/ 6rgr+9 -) )*em3e92r,:lt Henr-//el  Salam2nt m(r
/ét 2l,alr+l )*2r2ngatt(/  /énytelen .2lt meg;+,2ln- L()*l+ el6tt. Lem2n,2tt a /-r(ly-
17mr6l -)  L()*l+ -mm(r leg-t-m /-r(ly. "#4A> Salam2n „háborg" lélekkel d&lva'f&lva azon
mesterkedett, hogy az ártatlan (ászl" vérét kiontsa. )*+ (ászl" király edig, mi#tán
rajtakata ,alamont a gazságon, elfogta őt, és -isegrádon b$rt$nbe vetette.” !KK'. Ha
;-;et8n/ a legen,(na/< a//2r Salam2n "#4Z. a:g.< @)t.(n )*entté a.at()a /a01)(n )*a3a,:lt a
3örtön36l. Hamar2)an a*2n3an a 3e)eny6/;ö* )*ö/ött é) 9ela=(nl2tta K:te)/ ne.F
.e*ér8/ne/< ;2gy (tenge,- ne/- Er,élyt é) 9ele)ég8l .e)*- le(ny(t !E:,-t5C'< ;a meg)eg7t-/
L()*l+ ellen. "#4&> a 3e)eny6 t(ma,() Ung é) O2r)2.a .(ra/-g =:t2tt< ,e L()*l+ /-.erte 6/et.
"#4$> XSalam2n egy 3e)eny6%3-*(n1- ö))*e1)a0()3an< 3(r egye)e még tö33)*ör l(tn- .élté/
Magyar2r)*(g2n !"#44> E:,-t 22 Ul()*l+ Herman lengyel :ral/2,+ !"#$9%""#A''. 
Meg)*Fnt a leg9633 2/< am- L()*l+t é) Henr-/et )*em3e(ll7t2tta [ "#9#> XA,el;a-, -). 
K8l02l-t-/a- -r(ny.(lt() a* "#9#%e) é.e/ ele=én.
"#9"> L()*l+ ;2r.(t2r)*(g- /at2na- a/1-+=a. El6*mény> "#4$> XZ.2n-m-r ;2r.(t /-r(ly< L()*l+
)+g2ra< a/- "#$&%3en D@@. Gergelyt6l /a0ta a /2r2n(=(t  a 0(0a ;F3ére)e .2lt. Za.ar2)
-,6)*a/  reme/ le;et6)ég 3ea.at/2*()ra. L()*l+ te;(t (t/el a S*(.a 92ly+n< el92glal=a
H2r.(t2r)*(g2t é) Tenger9e;ér.(rn(l /-=:t a tenger;e*. H2r.(t2r)*(g élére 3(ty=(na/<
Gé*(na/ 9-atala33 9-(t< Álm2)t (ll7t2tta. L()*l+ alm(1-(.al 92lytatta .2lna< (m /ö*3en /:n
t(ma,() érte a* 2r)*(g2t é) /énytelen .2lt ;a*atérn-. A /elet- 2r)*(gré)*t 0:)*t7t+ Ka02l1)
.e*ért a Mar2) é) a* Al%:na /ö*ött- L2g(n1) 92ly+n(l legy6*te. L()*l+ ;2r.(t2r)*(g-
;+,7t()a  @@. Or3(n !"#44%"#99'  a* G= /-r(ly< Álm2) nem ;a=l2tt a 0(0a -r(nt- ;F)ége
/-ny-l.(n7t()(ra.  L()*l+ )*a/7t2tt a* e,,-g- 0(0a0(rt- -r(ny.2nallal é) @D. Henr-/
t(m2gat+-na/ )2r(3a lé0ett.
L()*l+ :t2l)+ é.e-3en a/t7. /8l02l-t-/a a )*2m)*é,2) 2r)*(g2/3an. "#9A> Da)*-l/2 2r2)*
ré)*9e=,elem ellen !a /:n2/ a* 6 tan(1)(ra t(ma,ta/ Magyar2r)*(g ellen'. "#9Z .. "#9S>
Ul()*l+ Herman lengyel 9e=e,elem ér,e/é3en ;a,a/2*2tt. "#9&> a 1)e; 3el.-)*(ly2/3a a/art
3ea.at/2*n-< ,e 3eteg)ége mega/a,(ly2*ta.
"#9&. =Gl. A9.> XL()*l+. S2m2gy.(r2n temetté/ el< ma=, ;am.a-t /é)633 D(ra,ra .-tté/.
A* :t+,l() /ér,é)é.el /a01)2lat3an l(), a "#. tételt5

-/ a .a)(rna0 é) 8nne0na02/2n m-n.-télet er6)7té)é.alm.ett -*mael-t(/at !m:)*l-m2/at' +. B633 t-)*t)ég.etett a* egy.-)el6-> 2l. tem0l2mt+l t(.et6.ang2l2/ meg=elené)eW /öltö*teté)e.e /la))*-/:) a:/t2r2/ -)> 0l.8nne0e//2r .(* er6)7té)ét< t2.()(r2n le.(* .(r(3an tart2tt )*ent *)-nat .at(r2*ata-t tartalma**a< amelye/ L()*l+ elnö/leté.é/(n/an2n2/ !.a/ 92rgal2m3a .ala07t2tta/.é33< m-nt a t2l.e1an:)'> g2n..a*a.le.-)/2l(*()3an -).élyt a. T(r)a)/(0talan2/at a Y@.-g .ely*et. t(r)a)/(0talan2/ =ötte/ létre.é/eny)ég 92/2*()a> a /elet.él.e)e33 . L()*l+ egy.a Y@%Y@@.(* tag=a.)*em02ntW< a /al21)a.eré))el /ellett =233 Gtra tér7ten-. A nem 08)0ö/.6)*a/ -.-telét a* 2r)*(g3+l !/-r(ly.agyn-a< mert a* el6*6 e)et3en 1)a/ 38nteté)0én*t /ellett 9-*etn-e< a* :t+33.ely*et .%36l (ll.-)*2nt m-n.(*(ra t(ma. )*(*a.(32rG) -.9-*eté) /ötele*ett)égét. ré)*lete)en 9el)2r2lta a megtartan.e=én el0:)*t:lt tem0l2m2/ 9elé07té)ér6l -). Ne.• 9ela/a)*tan-a< m-nt)em a 3Fnö)t 9:tn.el -) 1-//ely 92glal/2*-/./.(l+*atna/ nagy )*ere0e .é)8/ L()*l+na/ /ö)*ön.-))*atéré)t6l  a))*-m-l(1-+  a *)-. Gergely é) /ö.e*et6 )*er-nt a* "#9A.2*atal(na/ mega/a.(*na/ =:ttat2tt a.-))*a.enn-' é) )*a3(ly2*ta a t-*e.elte.()(r2*()> a t.e)*7tette é) 6t mag(t )*2lg(na/ a.-té* 38nteté)e e)eté3en -).at2/at l(t el. /ö*e0e> /-)*2r:lna/ a )*er*ete)0a02/  )*é/e)/(0talan !1)a/ .e a* :t2l)+ /ett6'.all():/. A /(0talan. Y@.n6tlen)ég !1öl-3(t:)' e)eté3en nem a D@@.(ra.'.ely*eté.  Egy.et .e* 9F*6.al+ .-/ a 3-.(*a))(g 9enntart()(ra.elye/en Gn.agy2n.2m(ny2/at nem le.agy2na .en =a.ér)e/)ég /ö*02nt=(na/ 0e.08)0ö/)ég ala07t()a.08)0ö/)ég )*é/.at+)(ga al( ren. )*(*a. A* egy-/ t1. M-n.agy .elyen léte)8lt )*é/e)/(0talan.te a* egy.-(ny*+/at . a m() . A l202tt =a. a0(t)(g ala07t()a< amely3e a )*er*ete)e/ 9ran1-a .e)*7t)e el )*a3a.(*a))(g3an él6 0a02/na/ enge. Még m-n.2l.ette< .t(rral ren.%.a)+/an2n2/ !le1t2r'> /(0talan. A .a* egy.t(/ el.elyéne/ D(ra.2tt a .agy2n(t !0l. Elter=e.n2/.é./. A 0a0. egy $k$rrel b%nhődjék érte. akárki legyen.alma< Oa/2ny3él< Lé1). A /(0talan tag=a.()*at< .élt(rat 9el8gyel-K .-l(g.”..a /an2n2/2/.2**(-ga*7t()(t a ténylege) .n-.(33.)(g(t -)  a =2g. Tö33 1-//ely 92glal/2*2tt a* a0(t2/ é) )*er*ete)e/ . e*e/et -) t-lalma**a.+m/2l2)t2r !)*er*ete)e/ X .2* .a/ é) a* ö/rö/ /-. Gya/2r.2lt a . @..)*é/.etett /ere)/e. Lann2n.(*.9ela.-l(g.al+ . )*er-nt a* a gy-l/2)< a/-ne/ ""# 0én*nél /e.et6.m-att . "#9"/. "#9"> a )2m2gy.enge.elye/en  a 08)0ö/ö/ )eg7té)ére. )*(*a.en/. A /(0talan élén a 0ré02)t !0re02)t-:)' (ll< tag=a.0a02/'.el< a* 2r)*(g 08)0ö/e-< a0(t=aé) m-n.)*egény< a* legyen )*2lga5 !Qr.0a02/'< S*ent @)t.é. a* egy.ra V/ö*le/e.8l .ta rég.3an 1)a/ a* Ár0(. A* egy-/ t1./-é07té)ét )*2lg(lt(/./ötele) elmenn./ét .an 92glal/2*2tt a* egy.)*-g2rG (ll()02nt=(t /ö.anem a* el)6 .él )*er-nt 4# /ötetny/öny. t.-)eleté3en.(n alatt< 08)0ö/)*é/.é).9al: e)etén egy em3er a tö33-e/ /é0.+ egy.anna/ 02g(ny2/> „!ki ogány m"dra k#tak mellett áldoz vagy fákhoz. S*(m2) 1-//ely .-)/2l(t . @nté*/e.(*.2lt )*8/)ég'. A* T-ga*2latlan:lU .> a *(gr(3.élyre . A meg/ere)*tel/e.a=éR' Ha)2nl+ a* el..S*ent Egye.2gy 1)a/ .e*> a/.an< a 38nteté)en /7.-g O(1)ra Va .el/e*te/ !tö33)égé3en l-t:rg-/:) m:n/(/< .2gy a gy-l/2) 38nteté)e eny.+/at elt-lt2tta /ere)*tény 9ele)ég8/t6l  el/8lön8lé).e*et-K éne/l6/an2n2/ !1ant2r'> l-t:rg-(t -r(ny7t=aK 6r/an2n2/ !1:)t:)'> /-n1)t(rat é) a le.e/e)ne/ tFn-/< .(*02l-t-/(=a> A/t7. Eelent6) t(m2gat()t nyerte/ L()*l+ /2r(3an a* a0(t)(g2/ -) !0l.a-t ö))*e7r+ 2/le.(r. Mat2< M-1er2'. A#%(n S*a32l1) .a /ö*)ég tem0l2m(3a< -ll. Tem0l2m3a =(r()> .8nne0e/et.a. Dége*et8l tö33 1-//ely /2rl(t2**a a l2.(*.3an egy8tt la/ta/.. A )*é/e)/(0talan 6)e a .el/e*é)< . "#9Z> a 0ann2n.ar.(t el. A 3e.el< tette.el> a* a0(t2t egyértelmFen a 08)0ö/ =2g.(ly2*()(t 1él2*ta a* a ren.a0(t)(g =a.> SA t1.en leg=233=a t(r)a)(g(3an )*8lette/.+ neme) .é.(* 8gye-. m(=.tér7t6te.t(rgyG 1-//elye/et 92glal mag(3a !/-. forrásokhoz és k$vekhez ajándékot visz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->