PHUC LUC 1.

CAC CHUONG TRÌNH MAPBASIC CUA MAPINFO
Khi ca i dat MapÌnfo, co mo t so chuong trinh MapBasic da duo c cai da t san. Cac
chuong trinh MapBasic na y nha m tang cuong them tinh na ng cho MapÌnfo ngoai
nhung tinh nang ca n ba n cu a chuong trinh chinh. Tren trang web cu a MapÌnfo cu ng
co mot so trinh MapBasic mien phi kha c co the tai ve va cung ca p cho ta the m mot so
tinh nang nu a. Cac chuong trinh MapBasic na y duoc vie t ba ng phan mem MapBasic.
Ða y la pha n mem duoc cai da t do c la p vo i MapÌnfo. Neu nguo i dung MapÌnfo co kha
nang la p trinh tre n MapBasic thi ho cung co kha na ng tu viet ca c chuong trinh
MapBasic nha m phu c vu cho co ng viec da c thu cu a rieng minh. Ngon ngu lap trinh
cua MapBasic cu ng tuong do i giong vo i ngo n ngu lap trinh Visual Basic.
Duoi day la ca c chuong trinh MapBasic co san trong MapÌnfo va y nghia cua
chu ng.
Ca c chuong trinh MapBasic duoc chay ba ng lenh > File > Run MapBasic Program..
> chon ten chuong trính MapBasic. Te n ta p tin chay chuong trinh MapBasic duoc dat
trong ngoac don o pha n duoi. Khi cai dat MapÌnfo, mot so trinh MapBasic duo c thiet
la p tu dong cha y khi khoi dong MapÌnfo. Ðo la ca c trinh ArcLink, Mapping Wizard Tool,
Metadata Browser Launcher. Cac trinh na y nam trong menu chinh TooIs. Cac trinh
MapBasic khac co the duoc khoi do ng hay duo c thiet lap tu kho i do ng bang lenh Tools
> Tool Manager.
1 - ArcLink: Dich cac tap tin cu a MapÌnfo sang dinh da ng tap tin xua t cu a ArcIink
va nguo c lai.
2 - AG*Link: Dich ca c tap tin dinh da ng dia ly (format geographic), cac tap tin thuoc
tinh (attribute) va ca c tap tin du lieu (data point) sang MapÌnfo.
3 - AutoLabeler: (AUTOLBL). Ðua ca c nha n co dinh da ng kieu ky tu trong lo p
Cosmetic len cua so ban do dang duoc kich hoat.
4 - Concentric Ring Buffer: (R_BUFFER) Tao cac vu ng dem dang vong do ng ta m
xung quanh mo t hay nhie u vat the. Cong cu na y cung tinh toa n cac gia tri to ng
ho p (aggregated value) cho cac du lieu o duoi na m trong gio i han cu a vo ng
do ng tam do. Do va y, vi du no co the tinh toa n co bao nhieu khach hang na m
trong gioi ha n vong do ng tam do va tinh duoc to ng gia tri ban duoc cua ho . Ta
cung co the len do thi cac ket qua .
5 - Create Line by Length: Ve cac duong thang trong lo p Cosmetic vo i go c va chie u
dai xac dinh.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6 - Degree Converter: (DMSCNVRT) Ðo i mot cot co chu a ca c du lie u la toa do theo
do - phu t - gia y thanh do thap pha n va nguo c lai.
7 - DEM2Grid: (DEM2GRÌD) Ðo i cac tap tin USGS DEM thanh ca c ta p tin GRÌD cua
MapÌnfo.
8 - Disperse Points: (DÌSPERSE) Pha n ta n ca c diem nam o cu ng vi tri. Ca c die m
nay co the duoc pha n ta n mot cach co he thong hay nga u nhien.
9 - Georeg: (GEOREG) la trinh du ng de dang ky cac a nh geotiff trong MapÌnfo
Professional.
10 - Grid Maker: (GRÌDMAKR) tao luo i toa do cho ba n do.
11 - HTML Image Map: (HTMLÌmageMap) trinh nay cho phep ta tao mot trang web
du a tren bat ky cua so ban do nao cua MapÌnfo co chu a mo t lop kieu vung.
Trang web HTML duo c tao tha nh co mo t ba n do o dinh da ng a nh (JPG hay
PNG) va co tieu de cu ng nhu co ban quyen cu a ta c gia.
12 - Labeler: (LABELER) Dich ca c nhan cua mot lo p tha nh ca c va t the ky tu thu c su;
dan nha n pha n dang duoc chon; do i ca c nha n rieng le do le nh Label ta o ra tha nh
ca c vat the ky tu co dinh.
13 - Legend Manager: (LEGENDS) Cho phep kiem soa t che do MapÌnfo hien thi cac
cua so Chu giai (Legend). Trinh na y bao go m ca kha nang cho phep nhie u cua
so chu gia i mo dong tho i va lie n ke t mo i chu gia i voi mot cu a so ban do na o do.
14 - Map Window Manager: (MAPWÌN) Quy dinh te n cho mot cu a so ban do cu ng
nhu che do hien thi ba ng mac dinh.
15 - MapInfo EasyLoader: (EasyLoader) Tai cac ta p tin .tab cua MapÌnfo vao he may
chu ÌUS (INFORMIX Universal Server) vo i phan mem mo ro ng SpatialWare
DataBlade va va o he may chu DB2 Universal Server voi phan me m mo ro ng
SpatialWare.
16 - MapInfo MapX Geoset Utility: (GEOSET) cho phep doc mot ta p tin MapX Geoset
va o cua so Ba n do cu a MapÌnfo va ghi noi dung mo t cu a so ba n do MapÌnfo
tha nh mot ta p tin MapX Geoset.
17 - MapInfo Rotate Map Window: (RotateMapWindow) Cho phep quay no i dung
trong cu a so ba n do hie n ha nh mo t so do nhat dinh. Trinh nay tinh toa n va thiet
la p mot he so chuyen do i affin (Affine transformation) cho cua so ba n do.
18 - MapInfo SpatialWare Upload Utility (Oracle): Tai le n ca c ta p tin .tab cua MapÌnfo
va o SpatialWare database chema tre n mo t may tinh o xa (chi a p du ng cho he
co so du lieu OracIe).
19 - Mapping Wizard: (MAPWÌZ) Mapping Wizard duoc su du ng de gio i thie u cac khai
nie m ve lam ba n do . Trinh Mapping Wizard huong dan nguoi du ng qua nhu ng
buoc don gian de co the su dung to t MapÌnfo tu lu c mo i bat da u ho c.
20 - MetaData Browser: (MDBLauncher) cho phe p ta tim kie m tre n cac trang web
clearinghouse nhu ng du lieu ca n thiet cho ca c pha n tich dia ly cua ta.
21 - Named Views: (NVÌEWS) Luu la i ty le pho ng da i cung nhu vi tri cua mot cu a so
ban do hie n hanh tha nh mo t te n goi. Co the quay lai cu a so do ba ng cach cho n
te n cu a no trong hop thoa i.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
22 - DBMS Catalog: (MÌODBCAT) Cho phe p dung DBA tao ba ng MapInfo Catalog
trong mo t co so du lieu o xa. Ca n pha i co bang na y de ta i cac tho ng tin ve toa
do va o MapÌnfo tu co so du lieu o xa.
23 - DBMS SQL Builder: (BUÌLDSQL) Cho phe p lien ket vo i mot may chu co so du
lieu SQL, xa y du ng cac phe p truy van va thu c hien ca c cau le nh SQL. Ngoai no
co n co the cung ca p cho ta ca c phep truy va n de xem truoc du lieu va tai cac
ket qua truy va n (query) va o mot ba ng no i bo cu a MapÌnfo.
24 - DBMS Upload: (MÌUPLOAD) Tai mot ba ng du lie u cu a MapÌnfo vao mo t co so
du lie u o xa. Ngoai ra no cu ng co the ta i vao co so du lieu do ca c tho ng tin ve
toa do tu mot ba ng co ban do .
25 - Overview: (OVERVÌEW) mo mot cu a so ba n do mo i de xem to ng quat mo t cua
so ba n do kha c.
26 - Rotate Symbols, MapWindows, or Labels: Quay bieu tuong (Rotate Symbols),
cua so ban do (RotateMapWindows) hay quay ca c nha n (RotateLabels): cac
trinh tren quay ca c tha nh pha n tuong u ng theo mot go c nha t dinh do ta chi dinh.
Trinh RotateSymbol cho phep ghi de len dinh dang kieu bieu tuo ng bang mot
bie u tuong khac do ta chi dinh. Trinh Rotate lables cho phe p ta quay tat ca cac
nha n trong bat ky mo t cu a so ban do na o.
27 - Scalebar: (SCALEBAR) ta o thuo c ty le cho mo t cu a so ban do .
28 - Search and Replace: (SRCHREPL) tim trong mo t co t dinh da ng kieu ky tu mot
chuoi na o do va thay the bang mot chuo i khac
29 - Set Coordinate System Bounds: (CoordSysBounds) Cho phep ta ve hinh chu
nha t bao quanh ranh gio i cu a ca c vat the trong mo t lop ban do va luu la i me nh
de Bounds (ranh gio i) tu ho p thoai de su dung trong cu a so MapBasic.
30 - Shields: (SHÌELDS) tao cac khung trang tri bao quanh cac va t the kieu ky tu.
Trinh nay chi co hai khung trang tri la khung bao quanh ten quoc lo va khung
bao quanh ten bang. Ghi chu: Nuoc ta khong su du ng he tho ng quy uoc nhu vay
ne n trinh na y khong co ich ma y.
31 - Symbol: (SYMBOL) ta o, chinh sua va xoa cac bieu tuong cu a MapÌnfo. Nhu ng
bie u tuong nay tro tha nh mot phan cua bo bie u tuong chua n cu a MapÌnfo.
32 - Table Manager: (TABLEMGR) Thu tha p thong tin ve cac ba ng dang duoc mo,
ke cac ba ng metadata. The m chuc nang; cap nha t metadata - the m, chinh sua
va xoa cac khoa va cac gia tri - ta i va luu cac template (.mdt) - luu la i tha nh dinh
dang van ba n FGDC (.met).
33 - Universal Translator: Nha p va xua t ca c du lieu MapÌnfo sang cac dinh da ng
khac. Theo mac dinh khi ca i da t MapÌnfo, trinh nay tu do ng khoi do ng khi ta khoi
do ng MapÌnfo va na m trong Menu Tools.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful